J E G Y Z Ő K Ö N Y V február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: február 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Petőfi Sándor Közösségi Ház Halmaj Jelen vannak: Tóth József polgármester Halmaj Béres Sándor alpolgármester Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő Botos András képviselő Palásti László képviselő Veres Dénes Ferenc képviselő Zsiga Istvánné képviselő Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Kovács Pál alpolgármester Zsirosné Molnár Ildikó képviselő Tóth Ferencné Zsirosné Becse Gizella Tóthné Pekár Ágnes Polgáriné Csordás Judit Kemény András Frankó Zoltán Frankó Zoltánné Horváth Elemér Kiss Zoltánné jegyző mb. óvodavezető Közösségi Ház vezető vezető főtanácsos kuratórium elnöke irodavezető gazdasági ügyintéző CNÖ elnöke jegyzőkönyvvezető A meghívottak közül távol van: Riz István képviselő Kiskinizs Tarnócziné Tóth Melinda képviselő Tóth József polgármester tisztelettel köszönti az együttes testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a halmaji és kiskinizsi Képviselő-testület egyaránt határozatképes. Az ülést megnyitja, a jegyzőkönyv vezetésével Kiss Zoltánnét javasolja megbízni. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 1.) Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 2.) Köztisztviselői hivatásetikai kódex megtárgyalása és elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését.

2 2 Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatokat, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 1.) Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 2.) Köztisztviselői hivatásetikai kódex megtárgyalása és elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző 3.) Egyéb indítványok, bejelentések Ezt követően Halmaj Község Önkormányzata önállóan folytatja ülését. NAPIREND TÁRGYALÁSA I. NAPIREND Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a megjelenteket, hogy szervezeti és működési szabályzat kötelező tartalmai elemeit, az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet határozza meg. A Közös Önkormányzati Hivatal - a fenntartó önkormányzatok által jóváhagyott előirányzaton belül - önállóan működő és önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, illetékessége a két önkormányzat közigazgatási területére terjed ki. Az SZMSZ részletesen szabályozza a hivatal vezetésére, képviseletére, a hivatal alapvető feladataira, munkarendjére, ügyfélfogadására, a szabadságra, a helyettesítésre, a munkába járás költségeinek megtérítésére, továbbképzésre, ügykezelésre, hivatali titok megsértésére, a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. A dokumentum 21. pontja tartalmazza a belső ellenőrzésre vonatkozó szabályokat. A belső ellenőrzési feladatokat társulás keretén belül, június 30-ig a szikszói Kistérségi Többcélú Társulás látta el évben a Többcélú Társulás belső ellenőre mindkét önkormányzatnál végzett ellenőrzést július 1-től a Közös Önkormányzati Hivatalban belső ellenőrzésre nem került sor. A hivatalnál a belső ellenőrzést megfelelő szakképesítéssel rendelkező belső ellenőr hiányában egyedi megbízás alapján, külső szakértővel kell elvégeztetni. Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatainál nem lenne gazdaságos főállású vagy akár részmunkaidőben foglalkoztatott független belső ellenőr alkalmazása. Hátrány, hogy a feladatellátásra normatívát nem biztosít az állami költségvetés. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő hozzáteszi, hogy a dokumentum tartalmazza a vezetésre és képviseletre vonatkozó előírásokat, mely szerint a jegyzőt az aljegyző helyettesíti, ennek hiányában a jegyző által megbízott köztisztviselő, aki ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat. Érdeklődik, hogy a Jegyző Asszony nem tartja-e indokoltnak aljegyző megbízását? Tóth Ferencné jegyző válaszában elmondja, hogy kötelező jelleggel tízezer lélekszám feletti településeknél írja elő a jogszabály aljegyző foglalkoztatását. Az aljegyzői feladatok ellátásra kapcsolt munkakörben is megbízható munkavállaló. Aljegyzőnek azonban olyan személy bízható meg, aki a jegyzőre vonatkozó képesítési előírásoknak (jogi egyetem vagy igazgatásszervezői képesítés) megfelel. Az apparátusban jelenleg ilyen irányú végzettséggel rendelkező köztisztviselő nincs. Tóth József polgármester hozzáteszi, hogy jelenleg 8 fő a Közös Hivatal létszáma, melyből feladatfinanszírozás keretében 7,3 létszám alkalmazásához szükséges személyi juttatásokat finanszíroz a költségvetés. Véleménye szerint abban az esetben lenne indokolt aljegyző alkalmazása, ha a közös hivatal illetékességi területe több településre terjedne ki. A SZMSZ tartalmazza, hogy a jegyzőt akadályoztatása esetén az általa megbízott köztisztviselő helyettesíti. Megjegyzi, hogy a hivatali struktúrában jól ötvöződik a fiatal és a gyakorlottabb, nagyobb tapasztalattal rendelkező idősebb korosztály.

3 3 Palásti László képviselő megjegyzi, hogy a vezetés és irányítás nem teljesen megegyező fogalom, amely az SZMSZ-ben is megfogalmazásra került. A hivatalt ugyanis Halmaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete irányítja, és a jegyző vezeti. Véleménye szerint a hivatalvezető rendkívül körültekintően, az érvényben lévő szabályoknak megfelelően állította össze az alapdokumentumot, melyért dicséretet érdemel. Tóth József polgármester összegezve az elhangzottakat elmondja, hogy a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, mint a működésre vonatkozó alapdokumentum, megfelelően szabályozza a Közös Hivatal működésének rendjét, ezért azt elfogadásra javasolja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen 217/2014. (II.27.) határozata a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 84. (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV törvény 9. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően eljárva megtárgyalta a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, azt jóváhagyja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megismerése érdekében szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegye meg. A Szervezeti és Működési Szabályzat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Határidő: folyamatos Felelős: jegyző II. NAPIREND Köztisztviselői hivatásetikai kódex megtárgyalása és elfogadása Előadó: Tóth Ferencné jegyző (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester a következőkkel egészíti ki az írásbeli előterjesztésben foglaltakat: Az ügyfelekkel személyes kapcsolatban lévő köztisztviselő a figyelem középpontjában van. Fontos, hogy az ügyfelekkel való bánásmód, megfeleljen az etikai kódexben is megfogalmazott elvárásoknak. A köztisztviselővel szemben támasztott követelmény, hogy legyen mindig udvarias, készséges, a szakmai szabályoknak megfelelően, segítőkészen, példamutatóan végezze a munkáját. Az ügyfelek közérzetét nagymértékben befolyásolja, hogyan fogadják a hivatalban, hogyan intézik el az ügyét, milyen hangnemben beszélnek vele. Az Önkormányzat megítélése nagymértékben függ attól, hogyan intézik az ügyfelek ügyeit. Véleménye szerint az elutasító választ is meg lehet úgy fogalmazni, hogy az ügyfél azt megértse, a döntést elfogadja. Tóth Ferencné jegyző véleménye szerint az etikai kódexben megfogalmazott alapelvek jelentős része a köztudatban is él. A felsorolt alapelvek: - a teljesség igénye nélkül - elkötelezettség, a méltóság és tisztesség, az előítéletektől való mentesség, a pártatlanság, a felelősségtudat, szakszerűség, az együttműködés, eddig is elvárásként kerültek megfogalmazásra a köztisztviselőkkel szemben. A felsorolt hivatásetikai alapelveken túlmenően, a vezetőkkel szemben további etikai alapelvek (példamutatás, a szakmai szempontok érvényesítése és a számonkérési kötelezettség) kerültek megfogalmazásra. A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 83. határozza meg a kormánytisztviselők hivatásetikai alapelveit és kijelöli az etikai eljárás lefolytatására jogosult szervet, a Magyar Kormánytisztviselői Kart. Mivel a köztisztviselők nem tagjai ennek a karnak, ezért a köztisztviselők vonatkozásában a 83. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a hivatásetikai alapelvek részletes tartalmát, valamint az etikai eljárás szabályait a Képviselő-testület állapítja meg.

4 4 Az etikai kódexben foglaltakat a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek meg kell ismernie, melynek tényét a megismerési nyilatkozatban is rögzíteni szükséges. Véleménye szerint az apparátus eddig is az alapelveknek megfelelően végezte munkáját, bízik abban, hogy a jövőben is hasonló színvonalon látják el a köz szolgálatát. Tóth József polgármester a köztisztviselői hivatásetikai alapelveket és az etikai eljárás szabályait tartalmazó írásbeli előterjesztést elfogadásra javasolja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen 218/2014. (II.27.) határozata a Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelvekről és az etikai eljárás szabályairól Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete - a települési köz- és lakossági szolgáltatás igényei, valamint a saját elvárásai alapján - a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 231. (1) bekezdésnek megfelelően eljárva a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal Köztisztviselői Hivatásetikai Alapelveit és az etikai eljárás szabályait elfogadja. A Képviselő-testület felhívja a hivatalvezető figyelmét, hogy az etikai kódexben meghatározottakról a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit tájékoztassa, annak megismerését nyilatkozatban rögzítse. Határidő: azonnal Felelős: jegyző III. NAPIREND Egyéb, indítványok, bejelentések HALMAJI KASTÉLY ÓVODA, PETŐFI SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző elmondja, hogy szükséges a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának újabb módosítása, mert a kormányzati funkciók (volt szakfeladatok) közé egy új funkció nevezetesen közművelődés-egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek felvétele is indokolt. Javasolja a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elfogadását. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 3 igen

5 5 219/2014. (II.27.) határozata a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC tv. 21. (3) bekezdése, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet II. fejezetében meghatározottakra figyelemmel a Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot megtárgyalta és azt elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a módosító és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a Magyar Államkincstár részére küldje meg, és az ügyben szükséges további intézkedést tegye meg. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: azonnal HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ TÖRVÉNYESSÉGI FELHÍVÁS (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya két törvényességi felhívással élt a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatban. A törvényességi felhívásban foglaltakat ismerteti. A hulladékszállítás jelenleg nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A felhívás tartalmazza, hogy az Önkormányzat tagja a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulásnak. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében az önkormányzati feladatok ellátását a Képviselő-testület és szervei biztosítják. A társulás a képviselő-testület szervének minősül. A szabályok értelmében a képviselő-testület hatásköreit a társulásra is átruházhatja. A hulladékgazdálkodás, mint közszolgáltatás biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata, amit nem többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaság útján lát el. Ezért a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátására a B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ideiglenes szolgáltatóként az ABAÚJ Hulladékgazdálkodási Kft-t jelölte ki szeptember 30-ig. Az idevonatkozó szabályok szerint, január 1-től többségi önkormányzati tulajdonban lévő társaság végezheti a hulladékszállítási közszolgáltatást. A Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Társulás által létrehozott non-profit Kft. bejegyeztetése folyamatban van, ezért jelenleg közszolgáltatást még nem végezhet. Javasolja, hogy a Képviselő-testület hozzon döntést a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvényességi felhívásban foglaltak elfogadásáról. Az Önkormányzat mindent megtesz a törvénysértő helyzet megszüntetése érdekében. Javasolja, hogy a Képviselő-testület a fennálló helyzet megoldására biztosított határidő, 30 nappal történő, meghosszabbítását kérje a Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen

6 6 220/2014. (II.27.) határozata a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásával összefüggő törvényességi észrevételről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályának BO/13/2158-8/2014. számú - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó feladat-ellátási kötelezettségével összefüggő - törvényességi felhívásában foglaltakat, azzal egyetért. A Képviselő-testület a fennálló törvénysértő helyzet megoldására biztosított határidő, 30 nappal történő, meghosszabbítását kéri a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályától. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát értesítse. Határidő: március 31. Felelős: polgármester Tóth Ferencné jegyző ismerteti a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Törvényességi Felügyeleti Főosztályának a Hernád Völgye és Térsége Szilárd Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás társulási megállapodásával összefüggő törvényességi felhívásban foglaltakat. A társulási megállapodás több rendelkezése ellentétes a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben foglaltakkal, ezért azt módosítani szükséges, melyre vonatkozó javaslatot a következők szerint ismerteti. A tanács tagjának személyéről helyettesítés esetén is a társult önkormányzatok képviselő-testületei döntenek. A társulási tanács és a bizottságok működésében a képviselő-testületre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni, ezért a társulási tanács ülését évente legalább hat alkalommal kell összehívni. A társulási tanács üléséről készült jegyzőkönyv tartalmi elemeire és a jegyzőkönyv aláírására is a képviselőtestület üléséről készült jegyzőkönyvre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. A társulás megszűnéseként kizárólag a határozott idő, mint megszűnési feltétel állapítható meg. Az elnök és az alelnök, valamint a bizottság elnökének és tagjainak megválasztása a társulási tanács át nem ruházható hatáskörébe tartozik, azt a társuló önkormányzatok nem korlátozhatják. A megállapodást Encs Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala készítette, a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően az átdolgozásra került, ezért annak elfogadására tesz javaslatot. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 3 igen 221/2014. (II.27.) határozata a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozó javaslatot, azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát értesítse. Határidő: azonnal Felelős: polgármester

7 7 Az együttes ülésen több hozzászólás, javaslat nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester megköszöni Kiskinizs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének munkáját és az együttes ülést bezárja. Kiskinizs község önkormányzatának képviselői az üléstermet elhagyják. Halmaj község önkormányzatának képviselői rövid szünet után folytatják az ülést. Tóth József polgármester megállapítja, hogy Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is határozatképes, az együttes ülés folytatásaként az önálló ülést megnyitja. Az ülés tervezett napirendjeként, a meghívóban foglaltakkal megegyezően, a következő napirendi pontokat javasolja megtárgyalni: JAVASOLT NAPIREND 4.) Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 5.) Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Frankó Zoltán irodavezető 6.) Egyéb indítványok, bejelentések 7.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadja a javaslatot, és a következő napirend szerint üléseznek: NAPIREND 4.) Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők 5.) Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Frankó Zoltán irodavezető 6.) Egyéb indítványok, bejelentések 7.) Szociális támogatás iránti kérelmek elbírálása NAPIREND TÁRGYALÁSA IV. NAPIREND Az Önkormányzat évi költségvetésének elfogadása Előadó: polgármester, jegyző, intézményvezetők (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester elmondja, hogy a január 30-án megtartott testületi ülésen elhangzott javaslatoknak megfelelően, átdolgozásra került az Önkormányzat évi költségvetési tervezete. A hatályos szabályozás szerint egyensúlyi költségvetést kell készíteni. A költségvetési tervezetben a évi bevétel eft., a kiadás eft., a hiány kompenzálása céljából működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra ( eft. összegben) szükséges pályázatot benyújtani év közben. Polgáriné Csordás Judit vezető főtanácsos hozzáteszi, hogy a tervezett új hivatali épület építési engedélyezési tervdokumentációjának összege eft-ra módosult. Betervezésre került a közös intézmények fenntartásával összefüggő elszámolás egyenlege (bejáró gyerekek utaztatása, szociális étkeztetés támogatása), mely eft., összegben Kiskinizs Községi Önkormányzat részére átadásra kerül. Az ingatlangazdálkodás lecsökkent eft-ra, mert14 millió átkerült a házi orvosi szolgálattal összefüggő beruházási kiadásokhoz.

8 8 A szociális kiadások körében az iskolatej program lebonyolításához kapcsolódó 760 eft. kiadás kikerült a költségvetésből, tekintettel arra, hogy a támogatást nem az Önkormányzat hanem közvetlenül az Abaújtej Kft. igényli. A civil szervezetek támogatásával összefüggő kiadások 1 millió Ft., a évi rendezvények eft. kiadással kerültek betervezésre. A téli közfoglalkoztatás időtartama 5 hónapra csökkent, ezért a kiadásokat és a bevételeket át kellett dolgozni. Az előző tervezetben szereplő 210 millió Ft eft-ra csökkent. Ezzel arányosan a költségvetés bevételi oldalát is csökkenteni kellett. A módosítás a hiány összegét nem csökkentette, kizárólag a bevételi és a kiadási főösszeg változott. A szociális étkeztetés szakfeladat átkerült az Intézményfenntartó Társulás költségvetésébe. Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29/A. értelmében a helyi önkormányzat a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. Az erre vonatkozó határozati javaslatot ismerteti. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 222/2014. (II.27.) határozata az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének meghatározása Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a mellékelt táblázatban bemutatottak szerint (1. melléklet) változatlan formában jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Tóth József polgármester elmondja, hogy az állami költségvetés nem teljes mértékben finanszírozza az ellátandó kötelező feladatokkal összefüggő kiadásokat, a saját bevételek növelésére nincs lehetőség, újabb adó kivetését nem tartja célszerűnek, mert véleménye szerint a lakosság a jelenlegi gazdasági helyzetben nem terhelhető tovább. Javasolja, hogy az Önkormányzat évi költségvetését az ismertetett módosításokkal fogadja el a Képviselő-testület. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat évi költségvetését megtárgyalta, azzal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotja.

9 9 2/2014.(II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A rendelet hatálya (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságára, valamint a Halmaji Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. 2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését állapítja meg eft. költségvetési bevétellel eft. költségvetési kiadással (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok részletezését a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi. (4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző évi eft. pénzmaradványának igénybevételét rendeli el. (5) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből vagy az előző évi költségvetési maradványának igénybevételével történik. (6) A Képviselő-testület Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok által létrehozott Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása részére eft. támogatást biztosít. 3. A költségvetés részletezése A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi. (2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4.melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzat évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5.melléklet részletezi. (4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg. (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi. (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8.melléklet szerint hagyja jóvá.

10 10 (7) A 2. (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 9., 10. mellékletek szerint határozza meg. (8) Az önkormányzat a kiadások között eft általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. (9) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek évben engedélyezett létszámát 13 főben, a közfoglalkoztatottak létszámát 135 főben állapítja meg a képviselő-testület. (10) A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére évben 10%-os illetménykiegészítést állapít meg a Képviselő-testület. A köztisztviselők illetményalapja január 1.-től Ft. (11) A köztisztviselők részére a cafetéria juttatások éves keretösszegét a Képviselő-testület bruttó Ft.-ban állapítja meg. (12) A Halmaj, Kiskinizs Községek Önkormányzatainak Intézményfenntartó Társulása által fenntartott Halmaji Kastély Óvoda, Petőfi Sándor Közösségi Ház és Könyvtár évben engedélyezett létszámát 25 főben állapítja meg. 4. A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit. (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat. (5) Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervnél önkormányzati biztost jelöl ki. (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 11. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv a lejárt esedékességű, általa elismert tartozásállomány tekintetében nemleges adat esetén is havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni. (7) Az Önkormányzat a működési feladatokhoz kapcsolódó forrásbővítés érdekében az önkormányzatok kiegészítő támogatása keretében igény benyújtását tervezi évi CCXXX. tv. 4. számú mellékletében foglaltak szerint. (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja. 5. Az előirányzatok módosítása (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt. (2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának. (3) A költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

11 11 (4) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként az első negyedév kivételével félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (5) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető. (6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja. (7) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv köteles betartani. 6. A gazdálkodás szabályai (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek. (2) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli. (3) A Halmaji Közös Önkormányzati Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzatmódosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni. (4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetésében nem tervezett, de halaszthatatlan új feladat megvalósítása érdekében a tartalék terhére, maximum Ft. összeghatárig kötelezettséget vállalhat,amelyről a képviselő-testületet a félévi és éves költségvetési beszámoló elfogadásával egy időben köteles tájékoztatni. A tájékoztatással egyidejűleg a költségvetési rendeletben történő átvezetését is el kell végezni (rendeletmódosítással). 7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése (1) A költségvetés végrehajtását az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek tekintetében az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint kell megszervezni. Az ellenőrzés tapasztalatairól évente tájékoztatni kell a Képviselő-testületet. (2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles a saját költségvetési szerv belső ellenőrzését és a munkafolyamatba épített ellenőrzést (FEUVE) működtetni. 8. Záró és vegyes rendelkezések (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni.

12 12 V. NAPIREND Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása Előadó: Frankó Zoltán irodavezető (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi) Tóth József polgármester elmondja, hogy szükséges az Alapítvány kuratóriumának újraválasztása, tekintettel arra, hogy megbízatásuk lejárt. Javasolja, hogy a kuratórium elnökének Kemény Andrást, elnökhelyettesének Szobota Jánosnét, tagjainak Boldizsárné Volcsányi Máriát, Horváth Elemért, valamint Tóth Zsoltot válassza meg a Képviselő-testület. Nevezett személyek korábban is betöltötték ezt a tisztséget. Munkájukat jó színvonalon végezték, ezért megbízásukat ismételten javasolja. A Közalapítvány Ellenőrző Bizottságának elnöki teendőit eddig Orosz Istvánné halmaji lakos látta el, azonban a megbízatást a továbbiakban nem vállalja, ezért javasolja, hogy az Ellenőrző Bizottság elnökének Varga Vincéné halmaji lakost, tagjainak Náni Barnabást és Makranczi Józsefnét válassza meg a Képviselő-testület. Javasolja továbbá, hogy a tisztségviselőket 4 évre, február 27-ig bízza meg a Képviselő-testület. Az Alapítvány kuratóriumi tisztségviselőire, valamint Ellenőrző Bizottságának tagjaira vonatkozó adatokat a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okirata is tartalmazza, ezért szükséges az alapító okirat módosítása, melyre vonatkozó javaslatot ismerteti. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 223/2014. (II.27.) határozata a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról A Képviselő-testület megtárgyalta a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó javaslatot, azt a következők szerint fogadja el: HALMAJ KÖZSÉGÉRT JÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 9. sz. módosítása Halmaj Község Önkormányzata (3842 Halmaj, Kossuth u. 1. sz.) Képviselőtestülete, mint alapító a 872-5/1994. (X.04) 159.KT. számú határozatával létrehozott, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság által 772/1994. sorszám alatt nyilvántartásba vett Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Köza1apítvány (3842 Halmaj, Kossuth u. 1.) október 4. napján kelt alapító okiratát a Képviselőtestület február 27. napján tartott testületi ülésén hozott 223/2014.(II.27.) számú határozatával az alábbiak szerint módosítja: 1. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete február 27. napján tartott testületi ülés napirendi pontjai között tárgyalta, a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány (3842 Halmaj, Kossuth u. 1.) alapító okiratának módosítását, mert a Közalapítvány Kuratóriuma, valamint az Ellenőrző Bizottsága tagjainak megbízatása november 30.-án lejárt, s az alapító okirat alapján szükségessé vált a megbízások meghosszabbítása. 2. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén megállapította, hogy a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Kuratóriuma tagjai közül Szabados Lajos ( , an: Tóth Magdolna) 3842 Halmaj, Fő u. 32. sz. alatti lakos a tagságot a továbbiakban nem kívánta vállalni, s Közalapítvány Kuratóriuma tagja tisztségéről írásban lemondott, amelyet a Képviselőtestület elfogadott. 3. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete ülésén megállapította továbbá, hogy a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány Ellenőrző Bizottsága tagjai közül Orosz Istvánné, (Majoros Éva, , an: Barnóczki Ilona) 3842 Halmaj, Fő u. 50. sz. alatti lakos, egyben az Ellenőrző Bizottság elnöke a tagságot, illetve az elnöki tisztséget a továbbiakban nem kívánta vállalni, s Közalapítvány Kuratóriuma tagja, egyben elnöki tisztségéről írásban lemondott, amelyet a Képviselőtestület elfogadott.

13 13 4. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító a 223/2014.(II.27.) számú határozatával Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány (3842 Halmaj, Kossuth u. 1.) Kuratóriuma elnökének, elnökhelyettesének és tagjainak az alábbi személyeket a tisztségük elfogadására vonatkozó nyilatkozatuk alapján február 27. napjától február 27. napjáig terjedő, négy éves határozott időre egyhangú szavazattal megválasztotta, egyben a Közalapítvány alapító okirata, 1. sz. A közalapítvány szervezete című pontja első bekezdését és a Kuratórium elnöke, elnökhelyettese, és tagjaira vonatkozó részét az alábbiak szerint módosította: 1.) Kuratórium A közalapítvány kezelője az öttagú kuratórium. A kuratórium tagjai közül egy fő elnök, egy fő elnökhelyettes és három fő tag. Az alapító okiratban foglalt, az elnököt megillető jogok és kötelezettségek helyettesítési jogkörében az elnökhelyettest is megilletik. A kuratórium elnöke: Kemény András István (születéskori neve: Kemény András István, születési helye, ideje: Hernádkércs, , anyja neve: Nyulászi Erzsébet, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Május 1. u. 18. sz. alatti lakos. A kuratórium elnökhelyettese: Szobota Jánosné (születéskori neve: Gordán Ilona, születési helye, ideje: Halmaj, , anyja neve: Dutkó Borbála, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Kossuth u. 7. sz. alatti lakos. A kuratórium tagjai: Horváth Elemér (születéskori neve: Horváth Elemér, születési helye, ideje: Csenyéte, , anyja neve: Bukszár Zsuzsanna, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Ady Endre köz 3. sz alatti lakos, Boldizsárné Volcsányi Mária (születéskori neve: Volcsányi Mária, születési helye, ideje: Halmaj, , anyja neve: Tóth Katalin, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Vörösmarty u. 20. sz. alatti lakos. Tóth Zsolt (születéskori neve: Tóth Zsolt, születési helye, ideje: Szikszó, , anyja neve: Kádas Éva, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Szabadság út 7. sz. alatti lakos. 5. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító a 223/2014.(II.27.) számú határozatával Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány (3842 Halmaj, Kossuth u. 1.) Ellenőrző Bizottsága elnökének és tagjainak az alábbi személyeket a tisztségük elfogadására vonatkozó nyilatkozatuk alapján február 27. napjától február 27. napjáig terjedő, négy éves határozott időre egyhangú szavazattal megválasztotta, egyben a Közalapítvány alapító okirata, 2. sz. Ellenőrző Bizottság című pontja első bekezdését és az Ellenőrző Bizottság elnöke és tagjaira vonatkozó részét az alábbiak szerint módosította: 2.) Ellenőrző Bizottság A kuratórium tevékenységét, gazdálkodásának törvényességét az alapító által választott, három tagú Ellenőrző Bizottság ellenőrzi. Az ellenőrző bizottság elnöke: Varga Vincéné (születéskori neve: Zvolenszki Tünde Erika, születési helye, ideje Szikszó, , anyja neve: Rajdos Erzsébet, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Szent István tér 34. sz. alatti lakos. Az ellenőrző bizottság tagjai: Makranczi Józsefné (születéskori neve: Husonyicza Erzsébet, születési helye, ideje: Szikszó, , anyja neve: Imre Erzsébet, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Széchenyi u. 4. sz. alatti lakos, Náni Barnabás (születéskori neve: Náni Barnabás, születési helye, ideje: Abaújdevecser, , anyja neve: Molnár Piroska, adóazonosító jele: ) 3842 Halmaj, Dózsa György u. 45. sz. alatti lakos.

14 14 6. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító a 223/2014.(II.27.) számú határozatával Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány (3842 Halmaj, Kossuth u. 1.) Kuratóriuma és Ellenőrző Bizottsága által november 30. napjától február 27. napja között hozott döntéseket egyhangú szavazattal jóváhagyólag tudomásul vette, illetve elfogadta. 7. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító a 223/2014.(II.27.) számú határozatával megállapította, hogy jelen 9. számú alapító okirat módosítás az eredeti alapító okirattal, ill. az időközi módosításokkal együtt érvényes, s az alapító okirat módosítással nem érintett pontjai változatlanul érvényben maradnak. 8. Halmaj Község Önkormányzata Képviselőtestülete, mint alapító a 223/2014.(II.27.) számú határozatával az alapító okirat módosításával összefüggő okiratok aláírásával Tóth József polgármestert, illetve az alapító okirat módosításának és egységes szerkezetbe foglalásának elkészítésével, a további szükséges okiratok elkészítésével, a módosítás nyilvántartáson történő átvezetésével a Miskolci 11. sz. Ügyvédi Irodát (3530 Miskolc, Corvin utca 5. fsz.1.) illetve tagját, dr. Boholy György ügyvédet megbízta. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, kuratórium elnöke HALMAJ KÖZSÉGÉRT JÓLÉTI SZOLGÁLAT KÖZALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ KÉRDÉSEK MEGTÁRGYALÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester javasolja, hogy az Alapítvány jövőbeni működéséről tárgyaljon a Képviselő-testület. Amennyiben nem alakul ki konszenzus a kérdésben, kerüljön sor további egyeztetésre és annak ismeretében a következő ülésen hozzanak döntést. A témához elkészült a november 28-i ülésen tárgyalt pénzügyi beszámoló pontosítására vonatkozó táblázat, az egyszerűsített éves beszámoló mérlege, az eredmény kimutatás, valamint a használatban lévő földterületek hektárra vetített eredményeire vonatkozó kimutatás. Az előterjesztés harmadik bekezdése pontosítást igényel, tekintettel arra, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező földterületet a Közalapítvány nem 8 éve, hanem megalakulása óta, ingyenesen használja. Az eltelt időben a földterület folyamatosan bővült. Jelenleg kb. 26 hektár önkormányzati tulajdonban lévő földterületen gazdálkodik az Alapítvány. Az Önkormányzat korábban azért döntött az ingyenes használatba adásról, mert az Alapítvány szociális földprogram keretében, társadalmilag hasznos tevékenységet folytatott a területen. Az utóbbi időben azonban az erre vonatkozó lakossági igény jelentős mértékben csökkent. Alapvető probléma, hogy az állam által támogatott startmunkaprogram, valamint a Közalapítvány által ellátott tevékenységek körében rendkívül sok az átfedés, ezért lehetetlen feladat a költségek és a bevételek elkülönítése. A mezőgazdasági tevékenység a startmunka programban, valamint az Alapítvány keretein belül is megvalósul. Amint azt már említette a Közalapítvány ingyenesen használja a 26 ha. nagyságú földterületet, melynek éves bérleti díja kb. 500 eft. lenne, ami 8-10 év alatt közel 5 millió Ft. bevételkiesést jelent az Önkormányzat számára. Az alapítvány megalakításának eredeti célját már nem tölti be. A létrehozás legfontosabb célja az volt, hogy a településen család szociális földprogramban vegyen részt. A szervezet jelenlegi formában történő működtetésének kérdése az önkormányzati vagyonnal való felelős gazdálkodás kérdését is felveti. Amennyiben a Képviselő-testület a Közalapítvány jelenlegi struktúrában történő további működtetéséről határoz, javasolja, hogy a Közalapítvány fizessen bérleti díjat az önkormányzati tulajdonban lévő földterületek hasznosítása után. Jó megoldásnak tartaná, ha a szociális földprogram további kiírására az Önkormányzat nyújtana be pályázatot. Javasolja továbbá, hogy a földhaszonbérleti szerződést közös megegyezéssel bontsák fel, és az Önkormányzat igényelje a földalapú támogatást, amely kb. 3 millió Ft., valamint a startmunka program keretében gondoskodjon a területek műveléséről. Információi szerint az egységes területalapú támogatás az önkormányzatot is megilleti, amely kb eft. bevételt jelent. Az AKG támogatás igénylésének speciális feltételei vannak.

15 15 Amennyiben a Képviselő-testület, az összes körülményt mérlegelve, úgy dönt, hogy az Alapítvány által ellátott feladatokat az Önkormányzat végezze, az irodavezetőt az Önkormányzat alkalmazásába vennék át. Véleménye szerint költségtakarékosabb lenne a működtetés, valamint jobban átlátható lenne a tevékenységgel összefüggő költségek és bevételek alakulása. A közeljövőben a startmunka program keretében eft. értékű MTZ 82-es traktor beszerzésére nyílik lehetősége az Önkormányzatnak. A pénzügyi beszámolóban is szerepel, hogy az Önkormányzat részére végzett szolgáltatás értéke évben eft., amely szintén megtakarítás lehet az Önkormányzat számára. Miért vásároljon az Önkormányzat egy általa létrehozott szervezettől szolgáltatást, ha az önköltségi áron, maga is biztosítani tudja? Az Önkormányzat az Alapítvány megalakulása óta térítésmentesen biztosít a Közalapítvány részére épületet, géphasználatot, egyéb kedvezményeket, ezért a tevékenységek átcsoportosítását követően az Önkormányzat is használhatná ingyenesen a Közalapítvány tulajdonát képező gépeket, berendezéseket. Összegezve a cél az, hogy az Önkormányzat gazdasági érdekeit szem előtt tartva, bevételeit gyarapítsa és sokkal tisztább viszonyokat teremtve, végezze a mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő - a közalapítvány által is ellátott - feladatait. A Közalapítvány megszüntetésére nem tesz javaslatot, az elképzelések szerint, működése passzívvá válna. Javasolja, hogy július 1. napjától egy évig az ismertetett formában, önkormányzati keretek között végezzék az Alapítvány által jelenleg ellátott feladatokat. A tesztévet követően végezzenek számításokat, valamint értékeljék az ellátott tevékenységet. Kemény András elnök elmondja, hogy a gazdálkodásban is alapvető fontosságú az eredményesség. Megjegyzi, hogy vállalkozások esetében amennyiben az adott tevékenység két évig nem eredményes, az nem működhet tovább, különféle változtatásokat kell bevezetni a gazdaságosság elérése érdekében. Frankó Zoltán irodavezető az elhangzottakkal kapcsolatban elmondja, hogy az előző beszámoló is tartalmazta az Alapítvány által elért eredményeket. Sok kritika érte az Alapítvány működését, nevezetesen: kevés a termésátlag, nem gazdálkodnak eredményesen. Az Önkormányzat által ingyenesen használatra átengedett földterület egy része a csobádi 17 %-os meredek lejtésű partoldalon található, ami nagymértékben megnehezíti a gazdálkodást. 13,3 ha. kiskinizsi külterületen található, ahol szinte minden évben áll a víz, ezért az elmúlt évben szeptemberben lehetett learatni a terményt. Az Alapítvány az Önkormányzat részére végzett szolgáltatásokat önköltségi áron számlázza. Véleménye szerint az Önkormányzat sem tudná gazdaságosabban végezni ezeket a feladatokat. A használatban lévő földterületek egy hektárra vetített eredményeiről készült kimutatásból látható, hogy a tavaszi árpa, valamint az őszi árpa esetén jelentős a veszteség. Problémát jelent még az emberi tényező is, tekintettel arra, hogy nincs megfelelő minőségi munkát végző traktoros. Ez a probléma az Önkormányzatnál is felmerülne. Véleménye szerint az Önkormányzat AKG támogatásra nem nyújthat be pályázatot. A Közalapítvány az utóbbi időben, a mezőgazdaságban jelentős fejlesztést (palántanevelő, fűthető fóliasátor, kazánház) valósított meg. Az Önkormányzat részére meg nem fizetett földbérleti díjat eszközbeszerzésre (bálázó, rendsodró, stb.) fordították, az Önkormányzat érdekeivel megegyezően, a foglalkoztatást folyamatosan bővítették. Tóth József polgármester egyetért azzal, hogy nehezíti a gazdálkodást a rossz termőhelyi adottság, egyfajta kiszámíthatatlanság is jelen van a mezőgazdaságban. Béres Sándor alpolgármester egyetért a polgármester úr által elmondottakkal. Az irodavezető kiváló szakember, magas színvonalon végzi a munkáját. Egyetért azzal is, hogy az irodavezetőt az Önkormányzat alkalmazza. A növénytermesztéssel és az állattenyésztéssel összefüggő feladatok jó színvonalon történő elvégzéséhez szükség van az alapítvány tulajdonát képező eszközökre, az irodavezető szakmai hozzáértésére. Botos András képviselő véleménye szerint az Alapítvány jó színvonalon végezte a munkáját, emellett több munkahelyet teremtett. Horváth Elemér CNÖ elnökének véleménye szerint amennyiben az Alapítvány eddigi feladatait az Önkormányzat végezné, a Közalapítvány további működésére nincs szükség. Palásti László képviselő egyetért azzal, hogy ha egy szervezet nem működik jól, akkor reformot kell végrehajtani. Frankó Zoltán irodavezető munkájával mindenki maximálisan elégedett. Vezetése alatt jelentős mértékben fejlődött az Alapítvány. A gazdasági szempontok azonban az Alapítvány feladatainak Önkormányzat által történő ellátását erősítik. Hozzáteszi, hogy az elképzelések szerint a könyvelést az Önkormányzat végezné, amely éves szinten további 580 eft. megtakarítást eredményez.

16 16 Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő hozzáteszi, hogy korábban is elhangzott már az összevonásra vonatkozó szándék. Leszögezi, hogy az irodavezető sikeres munkájának eredménye a Közalapítvány jelenleg meglévő állapota. Amennyiben gazdasági szempontból előnyösebb, mindenképpen a feladatok átcsoportosítását támogatja. Tóth József polgármester az irodavezető munkáját megköszöni. Leszögezi, hogy a feladatok átszervezése az előzőekben említett indokok alapján került napirendre. Összegezve az elhangzottakat megjegyzi, hogy a szervezeti struktúra átalakításával a közösséget nem éri semmiféle hátrány. Javasolja, hogy informálódjon tovább a Képviselő-testület a szociális földprogrammal, valamint a fenntartási kötelezettségekkel összefüggésben, és a témában döntést a következő ülésen hozzon. A Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány évi tevékenységéről készült pénzügyi beszámolót elfogadásra javasolja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 224/2014. (II.27.) határozata a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány tevékenységének értékeléséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaj Községért Jóléti Szolgálat Közalapítvány évi tevékenységére vonatkozó pénzügyi beszámolót és azt elfogadja. A Képviselő-testület az általa létrehozott Közalapítvány jövőbeni működésére vonatkozóan a soron következő ülésén dönt. Határidő: következő testületi ülés Felelős: polgármester, kuratórium elnöke, irodavezetője VI. NAPIREND Egyéb indítványok, bejelentések LEADER EGYESÜLET LÉTREHOZÁSA Tóth József polgármester ismerteti Szikszói Város polgármesterének a Rákóczi Leader Egyesület létrehozására vonatkozó megkeresését. A térségben lévő települések jelenleg tagjai az Abaúj Leader Egyesületnek, melynek megerősítéséről, további működéséről közgyűlésen kell határozatot hozni. Az Abaúj Leader Egyesület 81 települést foglal magába, három mikro térségre osztott: Encsi kistérség, Abaúj- Hegyköz térsége, Szikszó és térsége. A Leader közösséget alkotó kistérségek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek közé tartoznak. A Leader közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért, a helyi közigazgatás, a vállalkozók és civil szervezetek összefogásával, földrajzilag összefüggő, 10 és 100 ezer közötti lakosságszámú településcsoportokat hoz létre térségfejlesztési stratégiák megvalósítására. Négy eleme a falusi környezet megújítása, mikro vállalkozások fejlesztése, épített örökség megóvása, valamint turisztikai fejlesztések megvalósítása. Február 19-én tartotta közgyűlését a Közösségi Házban az Abaúj Leader Egyesület, 64 tag részvételével. A közgyűlésen 20 új tag felvételére is sor került. A Közgyűlés - három tartózkodás mellett - döntött az Abaúj Leader Egyesület további fenntartására vonatkozó szándékáról. Az Abaúj Leader Egyesület jól működik, kiépített infrastruktúrával, jól képzett szakemberekkel rendelkezik. A lezárult 7 éves költségvetési időszakban Halmaj község Leader forrásból a piactér, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az IKSZT és más programok megvalósításához részesült támogatásban. Véleménye szerint a jövőben még nagyobb szerepük lesz a leader közösségeknek a vidékfejlesztésben. Újabb közösségek létrehozásáról - nagyon rövid időben belül - március 3-ig lehet döntést hozni. Botos András képviselő szintén javasolja, hogy az Önkormányzat továbbra is maradjon az Abaúj Leader Közösség tagja. Palásti László képviselő véleménye szerint a megalapozott döntés érdekében célszerű lenne megismerni az Abaúj Leader Egyesület költségvetését.

17 17 Horváth Elemér CNÖ elnökének kérdése, hogy a közösségen belüli térségfejlesztési pályázati rendszer hogy működik? Elsősorban a működőképes vállalkozásokat vagy az újonnan belépőket támogatják? Tóth József polgármester elmondja, hogy amint azt már említette a közösség három (önkormányzati, civil és vállalkozói) szektorból tevődik össze. Főszabály szerint egyik szektor sem kerülhet túlsúlyba. Nyílt pályázati rendszer van, a közösség tagjainak évi 5 eft. tagdíjat kell fizetni. A Leader fejlesztési forrásokra az érintett térségből bárki pályázhat, függetlenül attól, hogy nem tagja az Egyesületnek. A településről, az Önkormányzaton kívül az Őszi Napsugár Szépkorúak Egyesülete, valamint egy működő vállalkozás a tagja. Javasolja, hogy Halmaj Község Önkormányzata továbbra is maradjon az Abaúj Leader Egyesület tagja. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen 225/2014. (II.27.) határozata a Rákóczi Leader Egyesülethez történő csatlakozás elutasításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rákóczi Leader Egyesülethez történő csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza. Halmaj Községi Önkormányzat az Abaúj Leader Egyesület tagja, erre vonatkozó szándékát a jövőre vonatkozóan is megerősíti, ezért a Képviselő-testület az alakuló Rákóczi Leader Egyesülethez történő csatlakozást nem támogatja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről Szikszó Város Önkormányzatát tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: polgármester SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGOK MEGVÁLASZTÁSÁRÓL (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth Ferencné jegyző tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvényben, valamint a április 6. napjára kitűzött országgyűlési képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 3/2014.(I.20.) KIM rendeletben foglaltak szerint, az egynél több szavazókörrel rendelkező települések esetén a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat, a települési önkormányzat képviselő-testülete legkésőbb március 17-én 16 óráig választja meg. A szavazatszámláló bizottság tagjaira és póttagjaira a helyi választási iroda vezetője tesz javaslatot, az indítványhoz módosító javaslat nem nyújtható be. A településen az országgyűlési képviselők választásán két szavazókör működik. A javaslat a nemzetiségi önkormányzati választáson közreműködő szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztására is vonatkozik. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak nagy többsége korábban is részt vett a választások lebonyolításában, megbízásuk esetén, a közreműködést mindannyian vállalják, összeférhetetlenség nem áll fenn velük kapcsolatban. Tóth József polgármester javasolja, hogy a Képviselő-testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait és a póttagokat az írásbeli előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen

18 18 226/2014. (II.27.) határozata a szavazatszámláló bizottságok megválasztásáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, Halmaj község szavazatszámláló bizottságaiba, - figyelemmel a nemzetiségi önkormányzati képviselők választására is - a következő tagokat és póttagokat bízza meg: Gulyás Istvánné tag Budai Georgina tag Hoskó Tiborné tag Molnár László tag Vadásziné Eperjesi Éva tag Koncsik Sándorné tag Dutkó Csaba póttag Budai Norbert póttag Szirek Sándorné póttag Gergely Krisztián póttag Untisz Adrienn póttag Sántha János póttag Bialkó Istvánné Farkasné Zavarkó Klára Orosz Istvánné Berta Róbert Medve Adrienn Szalipszki József tag tag tag póttag póttag póttag A szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai legkésőbb a szavazást megelőző második napon esküt vagy fogadalmat tesznek a polgármester előtt. A Képviselő-testület felkéri a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy a szavazatszámláló bizottsági tagok megbízásával összefüggő intézkedésekről, valamint az eskü- illetve fogadalomtételről gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: HVI vezető, polgármester KÖZBESZERZÉSI TERV ELFOGADÁSA (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Tóth József polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy törvényi kötelezettség az önkormányzatok részére minden év március 31. napjáig az éves összesített közbeszerzési terv elkészítése, valamint elfogadása. Javasolja, hogy ebben az évben kerüljön jóváhagyásra a Komposztálást népszerűsítő program 10 millió Ft. az Egészségház energiaracionalizálása 14 millió Ft., valamint az Ivóvízminőség javítása II. ütem eft. értékben. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért és 7 igen 227/2014. (II.27.) határozata a évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról A Képviselő-testület a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdése alapján Halmaj község Önkormányzatának évre vonatkozó éves közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: Közbeszerzési terv ) Komposztálást népszerűsítő program (bruttó) Ft. 2.) Egészségház energiaracionalizálása (bruttó) Ft. 3.) Ivóvízminőség javítása II. ütem (bruttó) Ft. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester

19 19 EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME Tóth József polgármester ismerteti a településen működő egyházközségek támogatás iránti kérelmét. Javasolja, hogy a református, a római katolikus, valamint a görög katolikus egyházközségek részére egységesen 50 eft. támogatást biztosítson a Képviselő-testület hitéleti célokra, valamint a templom, a plébánia, illetve a kápolna felújítására, állagmegóvására. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzottakkal egyhangúlag egyetért, és 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatokat hozza: 228/2014. (II.27.) határozata a Halmaji Református Egyházközség részére támogatás biztosításáról Halmaj községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Református Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a Halmaji Református Egyházközség részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyházközség a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás a Református Egyházközség hitéleti tevékenységével összefüggő kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 229/2014. (II.27.) határozata a Halmaji Római Katolikus Egyházközség részére támogatás biztosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Római Katolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a Halmaji Római Katolikus Egyházközség részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyházközség a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás a Római Katolikus Templom, valamint a plébánia épület fenntartásával, állagmegóvásával összefüggő kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző 230/2014. (II.27.) határozata a Halmaji Görög Katolikus Egyházközség részére támogatás biztosításáról Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Halmaji Görög Katolikus Egyházközség részére vissza nem térítendő támogatás biztosítására vonatkozó előterjesztést és a következő határozatot hozza: A Képviselő-testület a Halmaji Görög Katolikus Egyházközség részére Ft. vissza nem térítendő támogatást biztosít költségvetése terhére, mely támogatás célnak megfelelő felhasználásáról az Egyházközség a támogatás átvételétől számított 90 napon belül számlával köteles elszámolni az Önkormányzat felé. A támogatás a Görög Katolikus kápolna fenntartásával, állagmegóvásával összefüggő kiadásokra használható fel. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a támogatás átutalásáról gondoskodjon. Határidő: azonnal Felelős: jegyző

20 20 ENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME Tóth József polgármester az előző ülésen már ismertette az Encsi Rendőrkapitányság vezetőjének támogatás megállapítására vonatkozó kérelmét. A megkeresés nem tartalmazta a segítségnyújtás formáját, ezért a január 30-án megtartott ülésen döntés született arról, hogy a Képviselő-testület a következő ülésen hoz döntést a témában. A KMB iroda épületének teljes külső és belső felújítása, a nyílászárók cseréje Startmunka program keretében ebben az évben megvalósul. Javasolja, hogy az épület felújításán túlmenően egyéb pénzbeli támogatást ne biztosítson a Képviselő-testület a Rendőrkapitányság részére. A civil alapból elsősorban a helyi szervezeteket támogassa a Képviselő-testület. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért. TÁJÉKOZTATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEKRŐL Tóth József polgármester a következőkről tájékoztatja a Képviselő-testületet: A április között, Gyulán a Várkertben megrendezésre kerülő XV. Nemzetközi Kisüsti Pálinka Fesztiválra meghívást kapott a Képviselő-testület. Egy alkalommal már részt vettek a rendezvényen. A közelgő Nemzeti ünnep március 14-re tervezett programjai: 17 órai kezdettel megemlékezés a Római Katolikus Templomban, fáklyás felvonulás a Közösségi Házig, a Petőfi dombormű megkoszorúzása, II. János Pál pápa szentté avatása alkalmából Varga Béla atya által rendezett kiállítás megnyitása a Közösségi Házban. A felvidéki testvértelepülésen, Nagyidán március 16-án, 15 órakor kerül sor a megemlékezésre. Május 1-jén tavaszköszöntő program szervezését javasolja. A majálison előzetes nevezés alapján főzőverseny, különféle gyermekprogramok (légvár stb.) megrendezésére kerülhet sor. A közeljövőben a komposztálási mintaprojekt nyitórendezvénye is megvalósul. Előzetes egyeztetés alapján, a Halmaji napok rendezvénysorozatra meghívásra tervezett vendégművészek: augusztus 18-án, pénteken, a Református Templomban fellép Mészáros János Elek, augusztus 20-án, vasárnap, órakor a főtéren Kaczor Feri énekes, órától az Apostol együttes ad koncertet. Augusztus 19-én, szombaton, országos zarándoknap megrendezésére kerül sor. Javasolja, hogy március hónapban kerüljön sor egy bejárásra, kéri, hogy azon minden képviselő vegyen részt. Veres Dénes Ferenc képviselő javasolja, hogy a május 1-jére tervezett majális elnevezése Halmajális legyen. Palásti László képviselő véleménye szerint a település belterülete rendezett, azonban nem megfelelő a külterületi utak állapota. Információi szerint az önkormányzat feladata az utak rendben tartása, melynek megtörténtét a jegyző ellenőrzi. Nem megfelelő a kerékpárút, a Vasonca patak mentén Szentistvánbaksa irányába vezető út, valamint a HAGISZ Zrt. központi telepe mellett található, Aszaló irányába vezető Mária út állapota. A mezőgazdasági utak alig járhatók, a kerékpárút mentén rendezetlen, gazos a terület. Tóth József polgármester javasolja, hogy a március hónapra tervezett bejárás terjedjen ki a mezőgazdasági utak állapotának ellenőrzésére is, azt követően térjen vissza a testület a helyzet megoldására. Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az elhangzott javaslattal egyhangúlag egyetért. A nyílt ülésen több bejelentés, hozzászólás nem hangzott el, ezért Tóth József polgármester szociális tárgyú kérelmek megtárgyalására zárt ülés megtartását rendeli el. K. m. f. Tóth József polgármester Tóth Ferencné jegyző

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Halmaj Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT. /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT /2016. (II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Nyúl Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a 9/2015. (VIII. 13.) önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben)

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. az önkormányzat évi költségvetéséről 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(II.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről TÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 1/2015. (I.27.) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről

Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II. 20.) önkormányzati rendelete Told Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről

Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete. a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat képviselő-testületének 9/2014. (III.14.) Ök. rendelete a 2014. évi válság költségvetéséről Tiszabura Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről FERTŐSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2016. (III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Fertőszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén.

Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének június 30.-án megtartott testületi ülésén. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Domony Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30.-án megtartott testületi ülésén. Helye: Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Jelen vannak:

Részletesebben

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel

2. A költségvetés bevételei és kiadásai (1) A képviselő testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését: 1.223.196 E Ft Költségvetési bevétellel Vaja város képviselő testületének 2/2015 (II.10..) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015. (II.09) számú rendelete az önkormányzat 2015. évi

Részletesebben

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről LÖVŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Lövő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzata 9/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA Tisztelt

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2014.(II.11.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi

2. 1,2 (1) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat összesített költségvetése évi Heves Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (II.22.) önkormányzati rendelete Heves Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és a a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló. 1/2015. (II. 17.) sz. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2015. (II. 27.),

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a 2014. évi költségvetésről szóló. 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 2014. évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 18.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben a 18/2014. (IX. 02.), 19/2014.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2014. augusztus 4. napján, Halmaj Községi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli üléséről. Petőfi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról

Részletesebben

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában.

A Társulás évi összesített bevételeinek előirányzatai megtalálhatók az 1. számú melléklet 1. számú táblázatában. KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KAPUVÁR, FŐ TÉR 1.. napirendi pont KAPUVÁR-BELEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA A 2014. évi költségvetés összeállításánál

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a évi költségvetési előirányzatokról Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (III.01.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat

Részletesebben

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya

ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL. A rendelet hatálya ECSER NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2015.(II.19.) SZ. RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Ecser Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE

SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE SZUHA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015.( ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET TERVEZETE az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Szuha Község Önkormányzata

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014 (II.18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei:

A rendelet hatálya kiterjed Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzatára és költségvetési szerveire. 2. ~ Az Önkormányzat költségvetési szervei: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (11.27. ) önkormányzati rendelete Tápiószentmárton Nagyközség Onkormányzata 2015. évi költségvetéséről Tápiószentmárton Nagyközség

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 15. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: A Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.2.)

Részletesebben

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről

Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Jásd Község Önkormányzata képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya 1. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 5/2011.(II.28.), 12/2010.(XI.26.) és 10/2010. (IX.06.) számú rendelettel módosított 4/2010.(II.26..) rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (Egységes szerkezetben a 21/2015. (XI. 6.) és a 4/2016. (IV.28.)

Részletesebben

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2015. (III.3.) számú önkormányzati rendelete a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az Alaptörvény

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről

Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat évi költségvetéséről Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013.(II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről a módosító 26/2013.(VI.10.), 32/2013. (IX. 23.), 43/2013. (XII.

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról * Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 53/2011. (III.03.) Kt. határozat Tárgy: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása

Szám: 53/2011. (III.03.) Kt. határozat Tárgy: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Szám: 53/2011. (III.03.) Kt. határozat Tárgy: Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítása Halmaj Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Berente Községi Önkormányzat 19/2014.(XII.1.), 18/2014.(XI.14.), 14/2014.(IX.5.) és 13/2014.(VI.23.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I.

Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. I. Somlójenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Somlójenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának. 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának 3/2016. (III.02.)rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s. Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének február 3.-i ülésére. E l ő t e r j e s z t é s Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2016. február 3.-i ülésére. Tárgy: Önkormányzat 2016. évi költségvetése Előadó: Takács Péter polgármester 2 Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. január 29.-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulás 2014. évi

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2014. (II. 19.) önkormányzati rendelete a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megállapításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. ( II. 21.) számú rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Csévharaszt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2017.(II.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól Nyergesújfalu

Részletesebben

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Úrhida Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Magyarország helyi

Részletesebben

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről

Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata évi költségvetéséről Nyíradony Város Képviselő-testületének 3/2016 (II.15.) számú rendelete Nyíradony Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Nyíradony Város Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete DOROGHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól Dorogháza Község Önkormányzata

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2015.(II.13.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a 2015. évi költségvetésről Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK

JEGYZŐKÖNYV. Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás. 2013. augusztus 12-én. megtartott nyilvános, alakuló üléséről HATÁROZATOK JEGYZŐKÖNYV Alsónemesapáti Óvodai Intézményfenntartó Társulás 2013. augusztus 12-én megtartott nyilvános, alakuló üléséről Szám: 1395/2013/ANA. 1/2013. (VIII.12.) határozat Társulási Tanács elnökének megválasztásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2015. május 28-án de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulási Tanács tanácsüléséről

Részletesebben

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje

A rendelet hatálya. A költségvetés címrendje Berente Községi Önkormányzat képviselő-testületének 8/2012.(II.27.), 31/2011.(XII.19.), 29/2011.(XI.22.), 26/2011.(XI.02.) 19/2011.(VIII.26.), 18/2011.(VII.15.), 17/2011.(VII.12.) 16/2011.(VI.20.) 15/2011.(V.17.),

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.15.)

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete. a évi költségvetésről. A rendelet hatálya CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2016./II.11./ számú önkormányzati rendelete a 2016. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről

Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.

Részletesebben

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a

Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.05.) önkormányzati rendelete a Mátraverebély Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke

1. A rendelet hatálya. 2. Az Önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási főösszege, a hiány mértéke BÁTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /... (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 31. cikk (1) bekezdés f) pontjában

Részletesebben

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról

Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Város Önkormányzatának 2/2014.(II.19.) önkormányzati rendelete Újszász Városi Önkormányzat 2014 évi költségvetésének megállapításáról Újszász Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Táp Községi ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Táp Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.)

1. napirendi pont: Döntés Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő testületének 3/2013. (III.25.) JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 17-én, 9.00 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. sz. alatt, az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. SZEPTEMBER 03-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polgarmester@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester,

Jegyzőkönyv. Nádudvar Város Önkormányzata képviseletében: Beke Imre polgármester, Jegyzőkönyv Készült: 2016. május 25-én de: 9,00 órai kezdettel a Nádudvari Polgármesteri Hivatal helyiségében a Nádudvari Szociális Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanács tanácsüléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I.

Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésére. I. Tiszatenyő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.29.) számú rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésére Tiszatenyő község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 206. december 3-án megtartott nyilvános, rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községháza (Bakonykúti, Szabadság

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről

Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (II.17.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2015. évi költségvetésről Ortaháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a évi költségvetésről SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2013. (II.14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2013. évi költségvetésről Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1)

Részletesebben

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása

. számú előterjesztés. a társulás 2014. évi költségvetésének elfogadása . számú előterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható!! a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi, Szociális és

Részletesebben

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete

Kétpó Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016.(III.04.) önkormányzati rendelete Kétpó Község Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Kétpó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének március 16-ai üléséről JEGYZŐKÖNYV 1 Az Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 16-ai üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádándi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.március

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2015./II.12./ számú önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015. (II.11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.11.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő

Jegyzőkönyv. A meghívottakból jelen van: Tóthné Titz Éva aljegyző, Biró Istvánné pénzügyi főmunkatárs Vókóné Bognár Ibolya vezető óvónő Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp és Térsége Óvodai Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa 2015. február 10-én 8.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh Tamás terme Jelen

Részletesebben

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2015.( ) önkormányzati rendelete. Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015.( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről. (t e r v e z e t) H e g y e s d község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV

Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat JEGYZŐ KÖNYV Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzat 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 383/2013. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Szeghalom Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013.

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2014. ( II.06.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházashollós Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének ülésén április 29-én 9.00 órakor. Medgyesbodzás Község Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5663 Medgyesbodzás Széchenyi u. 38 Telefon: 68/425-000, Fax: 68/526-331 2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Medgyesbodzás Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 344. MELLÉKLET : 1db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének./2016. (.) önkormányzati rendelete Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(1) A rendelet hatálya az Önkormányzatra, és az önkormányzat költségvetésében szereplő költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki. Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól Füzesgyarmat Város Önkormányzatának

Részletesebben

a évi költségvetésről

a évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetésről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA. .

KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA. . . napirendi pont KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS KAPUVÁR, FŐ TÉR 1. KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-án tartandó nyílt ülésére 5. Napirendi pont: Tárgy: a 2013. évi pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 21-i ülésének 3. napirendi pontjához A költségvetési rendelet módosítására az 1. információs táblában kimutatott javaslatok

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testületének 1/2015. (II.02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről Kozármisleny Város Önkormányzat képviselő-testülete

Részletesebben