A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke Ft. Jogszabály

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A. Bányaszolgalom. Illeték. Az illeték mértéke 2.200.- Ft. Jogszabály"

Átírás

1 A. Bányaszolgalom Az illeték mértéke Ft évi XLVIII. törvény a bányászatról évi CXXIII. törvény a kisajátításról Bányaszolgalom alapítása I. Az eljárás megindítása A bányaszolgalmi jog ingatlanon fennálló korlátozás, amelyért az ingatlan tulajdonosának kártalanítás jár. A szolgalmi jog alapján a bányavállalkozó az ingatlan rendeltetésszerű használatát akadályozva bányászati létesítményeket, szállítóvezetékeket, egyéb berendezéseket helyezhet el, illetve üzemeltethet. Ennek megfelelően kétféle - elhelyezési és üzemeltetési - bányaszolgalmi jog alapítható, ezek közül az ingatlan-nyilvántartásba kizárólag az üzemeltetési szolgalom kerül bejegyzésre. A két eljárás lefolytatása ugyanazon szabályok szerint történik. Az eljárás a bányavállalkozó kérelmére - általános mértékű illeték megfizetésével - indul. A bányavállalkozónak a kérelem benyújtása előtt meg kell kísérelnie a megegyezést az ingatlan tulajdonosával a szolgalom alapításáról és a fizetendő kártalanítási összegről. A kérelem abban az esetben nyújtható be, ha a megegyezés nem jött létre. Az eljárást az ingatlan fekvése szerinti Kormányhivatal folytatja le, a kisajátítási eljárás szabályai szerint. II. A kérelem elbírálása A Kormányhivatal a beérkezett kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálja, és amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívásokat bocsát ki. Ha a kisajátítási kérelem és mellékletei megfelelnek a kisajátítási törvényben előírt feltételeknek, a Kormányhivatal tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy milyen létesítmény elhelyezése, illetőleg üzemeltetése céljára kérték a bányaszolgalmi jog alapítását, és a bányaszolgalmi terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg; tárgyalást tűz ki, a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A tárgyalásra a szakértőt meg kell idézni. A kirendelt szakértő a szakvéleményt a külön jogszabályban meghatározott szerkezetben és adattartalommal, a mérlegelés módszerének és a figyelembe vett szempontoknak a bemutatásával köteles elkészíteni. A szakvélemény elkészítésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt, és meg kell vitatni az ügyfelek által a szakvéleményre tett észrevételeket. A Kormányhivatal és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését. A Kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határozattal dönt, melyet postai úton közöl az érintettekkel. Ezen határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlás teljesítéséig terjedő idő, valamint a szakértői vélemény elkészítésének időtartama. A Kormányhivatalnak, a kérelemnek helyt adó határozatában, külön kell rendelkeznie arról, hogy az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok korlátozásáért milyen összegű kártalanítást állapít meg. Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének határidejéről is. A jogerős határozatot - a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva - a kérelmező és a tulajdonosok, illetve egyéb jogosultak részére meg kell küldeni. A szolgalmi jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése iránti kérelmet a bányavállalkozónak kell benyújtania a földhivatalhoz. Az

2 akadályoztatással járó ingatlanhasználat megszűnése után a bányavállalkozó köteles a szolgalmi jogot az ingatlan-nyilvántartásból töröltetni. III. A kártalanítási összeg megfizetése A bányaszolgalmi határozat a közléssel azonnal jogerőre emelkedik. A kérelmező az ingatlan használatára a jogerőre emelkedéssel jogosulttá válik, ezért a kártalanítási összeg után kamat is ettől az időponttól jár. IV. Jogorvoslat A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a közléstől számított 30 napon belül. A közigazgatási perben az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei bíróság jár el. A keresetet a határozatot kiadmányozó Kormányhivatal és a kérelmező ellen is meg kell indítani. A bírósághoz címzett keresetlevelet a Kormányhivatalnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a jogosult kérheti a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő végzése kizárja a szolgalmi jog gyakorlásának megkezdését. Ebben az esetben az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás) az eljáró szerv köteles az eljárását a per jogerős befejezéséig felfüggeszteni. A bíróság végrehajtást felfüggesztő végzése a kártalanítási összeg megfizetését is kizárja. A Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi kérelem; a határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem semmisíthető meg. V. Ügyfeleket megillető jogok, kötelezettségek az eljárás során Az eljárás során az ügyfélnek joga van nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. Ha az ügyfél nem tesz nyilatkozatot, a Hivatal a rendelkezésére álló iratok alapján dönt. A Hivatal köteles az ügyfelet a nyilatkozattétel, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelességek elmulasztásának jogkövetkezményeire figyelmeztetni. A helyszíni szemléről a Hivatal előzetesen értesíti az ügyfeleket. Az ingatlan tulajdonosának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. Az ügyfél kérelmére a Hivatal más igazságügyi szakértőt is kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértő véleményét akkor is figyelembe kell venni, ha a szakértőt a Hivatal nem rendelte ki. A tárgyaláson a Hivatal meghallgatja az ügyfelet és a szakértőt. Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a szakértőhöz, indítványozhatja más bizonyíték beszerzését. Aki tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá pénzbírsággal sújthatja. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Az ügyfél kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti- és más méltányolható magánérdek védelmében. Az iratbetekintés során az ügyfél oldalanként 100 Ft illeték lerovása mellett másolatot, kivonatot készíthet, illetve másolatot kérhet. Az ingatlan tulajdonosa az ingatlanon elhelyezett bányászati létesítményeket és mérési jeleket kímélni köteles. B. Kártalanítási ügyek

3 Az illeték mértéke a követelt kárösszeg 2 %-a, de legalább Ft és legfeljebb Ft évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Kártalanítási eljárás I. A kérelem benyújtásának feltételei Az Étv. 30. alapján igényelhető kártalanítás célja, hogy az építési övezeti előírások tulajdonosra nézve hátrányos változását, illetve az ingatlanra elrendelt építési, telekalakítási tilalomból eredő kárt orvosolja. A kártalanítás mértéke az ingatlan korábbi és megváltozott rendeltetése szerinti forgalmi értékének különbözete. A kártalanítás megfizetésére az köteles, akinek az érdekében a korlátozás történt. Ha ez nem határozható meg, a kártalanítási kötelezettség a települési önkormányzatot terheli. Kártalanítási kérelmet az ingatlan tulajdonosa, illetve haszonélvezője jogosult előterjeszteni. A kérelemhez csatolt iratokkal alá kell támasztani, hogy a tulajdonosnak vagy haszonélvezőnek a szabályozás változásából kára származott. A tulajdonosnak bizonyítania kell, hogy azzal, akinek az érdekében a korlátozás történt (az önkormányzattal) a kártalanítás tárgyában megkísérelt megállapodni, de közöttük megállapodás 1 éven belül nem jött létre. A kérelem pozitív elbírálásának feltétele továbbá, hogy a tulajdonos a szabályozás változása előtt szerezte meg az ingatlant, valamint annak a kérelem benyújtása időpontjában is tulajdonosa volt. II. Az eljárás illetéke Az eljárás illetékköteles, amelynek mértéke a követelt kárösszeg 2 %-a, de legalább Ft és legfeljebb Ft. III. A kérelem elbírálása A Kormányhivatal a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálja, és amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívásokat bocsát ki. Az összes szükséges irat beérkezése után a kérelem jogalapjáról és a kártalanítás mértékéről a kisajátítási eljárás szabályai szerint dönt. Amennyiben a kérelmet nem utasítja el, a kártalanítási összeg megállapítása érdekében igazságügyi szakértő kirendeléséről és tárgyalás kitűzéséről rendelkezik. A tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a szakvéleményre tett észrevételeket. A Kormányhivatal és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését. A Kormányhivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül - amely egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható - határozattal dönt, melyet postai úton közöl az érintettekkel. A határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlás teljesítéséig terjedő idő, valamint a szakértői vélemény elkészítésének időtartama. A jogerős határozatot - a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva - a kérelmező és a kérelmezett részére is meg kell küldeni. IV. A kártalanítási összeg megfizetése A határozat a közléssel jogerőre emelkedik. A kérelmező kára a korlátozó szabályozás hatályba lépésével keletkezik, ezért a kártalanítási összeg után kamat is ettől az időponttól jár. V. Jogorvoslat A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a közléstől számított 30 napon belül. A közigazgatási perben az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei bíróság jár el. A keresetet a határozatot kiadmányozó Kormányhivatal (a továbbiakban Hivatal) és a kérelmező ellen is meg kell

4 indítani. A bírósághoz címzett keresetlevelet a Hivatalnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a jogosult kérheti a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő végzése a kártalanítási összeg megfizetését kizárja. A Hivatal jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi kérelem; a határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg, és nem semmisíthető meg. VI. Ügyfeleket megillető jogok, kötelezettségek az eljárás során Az eljárás során az ügyfélnek joga van nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. Ha az ügyfél nem tesz nyilatkozatot, a Hivatal a rendelkezésére álló iratok alapján dönt. A Hivatal köteles az ügyfelet a nyilatkozattétel, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelességek elmulasztásának jogkövetkezményeire figyelmeztetni. A helyszíni szemléről a Hivatal előzetesen értesíti az ügyfeleket. Az ingatlan tulajdonosának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. Az ügyfél kérelmére a Hivatal más igazságügyi szakértőt is kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértő véleményét akkor is figyelembe kell venni, ha a szakértőt a hivatal nem rendelte ki. A tárgyaláson a Hivatal meghallgatja az ügyfelet és a szakértőt. Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a szakértőhöz, indítványozhatja más bizonyíték beszerzését. Aki tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá pénzbírsággal sújthatja. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Az ügyfél kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti- és más méltányolható magánérdek védelmében. Az iratbetekintés során az ügyfél oldalanként 100 Ft illeték lerovása mellett másolatot, kivonatot készíthet, illetve másolatot kérhet. C. Kisajátítási ügyek Az eljárás illetékmentes évi CXXIII. törvény a kisajátításról évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXXVIII. törvény a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről Kisajátítási eljárás az állam vagy önkormányzat kérelmére I. Az eljárás megindítása A kisajátítás jogintézménye azt a célt szolgálja, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat azonnali, feltétlen és teljes kártalanítás mellett nem állami tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonjogát kivételes, közérdekű célból megszerezhesse. Az ingatlan tulajdonjogát kisajátítással akkor lehet megszerezni, ha az adásvétel útján nem lehetséges. A kisajátítási eljárást az ingatlan fekvése szerinti Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) folytatja le. A kisajátítási eljárás kérelemre indul, amelyet a helyi önkormányzat vagy a Magyar Állam nevében

5 eljáró szervezet, illetőleg a tevékenységi köre alapján kisajátítást kérőként eljárni jogosult szervezet, gazdasági társaság (pl.: bányavállalkozó) nyújthat be. A kisajátítási eljárás a kérelemnek és a törvény által előírt mellékleteknek az eljárás lefolytatására illetékes Hivatalhoz történő benyújtásával indul meg. A kisajátítási kérelemben meg kell jelölni a kisajátítás célját, a célban megjelölt tevékenység vagy beruházás megkezdésének határidejét, illetve ütemezését. A gyorsforgalmi közúthálózat fejlesztése (autópálya-építés) céljára történő kisajátítási eljárásokra speciális szabályok is vonatkoznak, amelyek a kiemelt közérdekre tekintettel az eljárás egyszerűsítését szolgálják. A kisajátítási eljárás illetékmentes, a kérelmen illetéket nem kell leróni. II. A kérelem elbírálása A kérelem beérkezését követően a Hivatal a kérelmet és annak mellékleteit megvizsgálja, és amennyiben szükséges, hiánypótlási felhívásokat bocsát ki. Ha a kisajátítási kérelem és mellékletei megfelelnek a kisajátítási törvényben előírt feltételeknek, a Hivatal a kisajátítási terv egy példányát mellékelve megkeresi az illetékes földhivatalt a kisajátítási eljárás megindítása tényének az ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzése érdekében; tájékoztatja az ügyfeleket arról, hogy az ingatlanra milyen közérdekű célra kértek kisajátítást és a kisajátítási terv észrevételezés céljából hol és mikor tekinthető meg; tárgyalást tűz ki, a kártalanításra vonatkozó szakvélemény elkészítése céljából igazságügyi szakértőt rendel ki, és meghatározza a szakvélemény elkészítésének határidejét. A tárgyalásra a szakértőt meg kell idézni. A kirendelt szakértő a szakvéleményt a külön jogszabályban meghatározott szerkezetben és adattartalommal, a mérlegelés módszerének és a figyelembe vett szempontoknak a bemutatásával köteles elkészíteni. A szakvélemény elkészítésének időtartama az ügyintézési határidőbe nem számít be. A kisajátítási tárgyaláson ismertetni kell a kártalanításra vonatkozó szakvéleményt és meg kell vitatni az ügyfelek által a szakvéleményre tett észrevételeket. A Hivatal és az ügyfelek kérhetik a szakértői vélemény kiegészítését. A Hivatal a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül határozattal dönt, melyet postai úton közöl az érintettekkel. Ezen határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. A határidőbe nem számít bele többek között a hiánypótlás teljesítéséig terjedő idő, az ügygondnok kirendelésére irányuló eljárás, valamint a szakértői vélemény elkészítésének időtartama. A Hivatalnak a kérelemnek helyt adó határozatában külön kell rendelkeznie arról, hogy a kisajátított ingatlanért, az ingatlanra vonatkozóan más személyt megillető jogok megszűnéséért és a jogok megszűnése miatt keletkezett kárért, továbbá a kisajátítással kapcsolatos értékveszteségért és költségekért milyen összegű kártalanítást állapít meg. Rendelkezni kell a kártalanítás megfizetésének határidejéről is. A jogerős kisajátítási határozatot és a kisajátítási terv egy-egy példányát - a jogerőre utaló feljegyzéssel ellátva - az illetékes földhivatal és a kisajátítást kérő, valamint az állami, önkormányzati tulajdonosi jogokat gyakorló szerv részére meg kell küldeni. A határozat jogerőre emelkedéséről a többi ügyfelet is értesíteni kell. A tulajdonváltozást a földhivatal a jogerős kisajátítási határozat alapján vezeti át az ingatlannyilvántartáson. Adó- és illetékmentesség: a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés alapján kifizetett vételár és a kisajátítási eljárás során megállapított kártalanítás mentes a személyi jövedelemadó alól. Ezen vételárból, illetve kártalanítási összegből vásárolt ingatlan ezen összeg erejéig illetékmentességet élvez. A kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés alapján fizetett vételár és a kisajátítási kártalanítás azonban az ÁFA alól nem mentes. Amennyiben a tulajdonost ÁFA-fizetési kötelezettség terheli, a kártalanítási összegnek az ÁFÁ-t is tartalmaznia kell.

6 III. A kártalanítási összeg megfizetése, az ingatlan birtokbaadása A kisajátítási határozat a közléssel jogerőre emelkedik. A kisajátítást kérő az ingatlan tulajdonjogát a jogerőre emelkedéssel szerzi meg, ezért a kártalanítási összeg után kamat is ettől az időponttól jár. A birtokbaadás a Hivatal feladata. A kisajátított ingatlant a jogerős kisajátítási határozatban megjelölt időpontban kell birtokba adni, feltéve, hogy a kártalanítási összeget megfizették. A gyorsforgalmi közút céljára kisajátított ingatlanok birtokbaadása helyszíni eljárás nélkül történik, kivéve, ha az ingatlanon felépítmény található. A birtokbaadásról jegyzőkönyvet kell felvenni. A kisajátítást kérő távollétében az ingatlant nem lehet birtokba adni. Más ügyfelek távolmaradása a birtokbaadást nem akadályozza. IV. Jogorvoslat A határozat ellen államigazgatási úton fellebbezésnek helye nincs, azonban jogszabálysértésre hivatkozással a határozat bírósági felülvizsgálatát lehet kérni a közléstől számított 30 napon belül. A közigazgatási perben az ingatlan fekvése szerint illetékes megyei bíróság jár el. A keresetet a határozatot kiadmányozó Hivatal és a kisajátítást kérő ellen is meg kell indítani. A bírósághoz címzett keresetlevelet a Hivatalnál kell benyújtani. A keresetlevél benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a jogosult kérheti a keresetlevélben a döntés végrehajtásának felfüggesztését. A bíróságnak a közigazgatási határozat végrehajtását felfüggesztő végzése kizárja az ingatlan tulajdonjogának átszállását. Ebben az esetben az ingatlannal kapcsolatos közigazgatási eljárásokban (ingatlan-nyilvántartási eljárás, építésügyi eljárás) az eljáró szerv köteles az eljárását a per jogerős befejezéséig felfüggeszteni. A bíróság végrehajtást felfüggesztő végzése a kártalanítási összeg megfizetését és az ingatlan birtokbaadását is kizárja. A Hivatal jogerős határozatával lezárt ügyben nem nyújtható be újrafelvételi kérelem; a kisajátítási határozat felügyeleti jogkörben nem változtatható meg és nem semmisíthető meg. V. Ügyfeleket megillető jogok, kötelezettségek az eljárás során Az eljárás során az ügyfélnek joga van nyilatkozatot tenni, illetve a nyilatkozattételt megtagadni. Ha az ügyfél nem tesz nyilatkozatot, a Hivatal a rendelkezésére álló iratok alapján dönt. Az ügyfél kérésére a hatóság elektronikus úton tartja a kapcsolatot az ügyféllel. A Hivatal köteles az ügyfelet a nyilatkozattétel, illetve adatszolgáltatási kötelezettségeivel kapcsolatos jogairól tájékoztatni és kötelességeire, valamint a kötelességek elmulasztásának jogkövetkezményeire figyelmeztetni. A helyszíni szemléről a Hivatal előzetesen értesíti az ügyfeleket. Az ingatlan tulajdonosának távolléte nem akadálya a szemle megtartásának. Az ügyfél kérelmére a Hivatal más igazságügyi szakértőt is kirendelhet. Az ügyfél által felkért szakértő véleményét akkor is figyelembe kell venni, ha a szakértőt a Hivatal nem rendelte ki. A tárgyaláson a Hivatal meghallgatja az ügyfelet és a szakértőt. Az ügyfél észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a szakértőhöz, indítványozhatja más bizonyíték beszerzését. Aki tárgyalás rendjét zavarja, a tárgyalás vezetője rendreutasíthatja, ismételt vagy súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá pénzbírsággal sújthatja. Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratokba. Az ügyfél kérheti az iratbetekintési jog korlátozását üzleti- és más méltányolható magánérdek védelmében. Az iratbetekintés során az ügyfél oldalanként 100 Ft illeték lerovása mellett másolatot, kivonatot készíthet, illetve másolatot kérhet. A tulajdonos legkésőbb a kisajátítási tárgyalás befejezéséig kérheti az egész ingatlan kisajátítását, ha a részleges kisajátítás következtében az ingatlan visszamaradó része eredeti céljára használhatatlanná válik, az ingatlannal kapcsolatos jog vagy foglalkozás gyakorlása lehetetlenné vagy számottevően költségesebbé válik, a visszamaradó rész gazdaságos értékesítése nem lehetséges, illetve az ingatlan visszamaradó része a megengedett legkisebb teleknagyságot nem éri el.

7 Amennyiben a kisajátítás célja (a kisajátítási határozatban meghatározott időtartamon belül) nem valósul meg, az ingatlan korábbi tulajdonosát visszavásárlási jog illeti meg. Kisajátítási eljárás az ingatlan tulajdonosának kérelmére I. A kérelem benyújtásának feltételei A kisajátítási eljárás megindítható az ingatlan tulajdonosának kérelmére is, aki arra való hivatkozással kérheti az ingatlan kisajátítását, hogy annak rendeltetését a helyi építési szabályzat, illetőleg a szabályozási terv valamely később megvalósítandó, jogszabályban megállapított olyan közérdekű célban határozza meg, amelynek megvalósítása tőle nem várható el, és ez a tulajdonosi és építési jogait korlátozza. A tulajdonosnak kell igazolnia azt, hogy a közérdekű cél kedvezményezettjétől, ennek hiányában a települési önkormányzattól kérte az ingatlan megvételét, de közöttük megállapodás a kérelem benyújtásától számított 5 éven belül nem jött létre. Ezen megállapodás hiányában kérheti az önkormányzatnak a kisajátítási kérelem benyújtására vonatkozó kötelezését. A kisajátítási kérelem benyújtására a Hivatal - a kisajátítandó ingatlan tulajdonosának kérelmére - határozattal kötelezi azt, akinek érdekében a korlátozás történt, illetve ennek hiányában a települési önkormányzatot. A tulajdonosnak a kérelemhez mellékelnie kell a közérdekű korlátozás kedvezményezettjével (önkormányzat) folytatott levelezést, illetve az olyan egyéb iratokat, amelyek igazolják, hogy a vételre felajánlás legalább 5 évvel korábban megtörtént. Az eljárás illetékmentes, a kérelmen illetéket nem kell leróni. II. Az eljárás lefolytatása Az eljárás a továbbiakban az általános szabályok szerint folytatódik, tehát megegyezik az állam vagy önkormányzat kérelmére indult kisajátítási eljárások menetével. D. Útlejegyzési ügyek Az eljárás illetékmentes évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi CXXIII. törvény a kisajátításról Útlejegyzési eljárás I. A kérelem benyújtásának feltételei Ha a helyi építési szabályzat szerint az ingatlan megfelelő megközelítése, illetve használatának elősegítése érdekében kiszolgálóút és lakóút létesítése, bővítése vagy szabályozása szükséges, az önkormányzat kérelmére a Kormányhivatal (a továbbiakban: Hivatal) az ingatlan kiszolgáló út céljára szükséges részét - kisajátítási eljárás nélkül - az önkormányzat javára igénybe veheti és lejegyezheti. Az ingatlan kiszolgáló út céljára igénybe vett részéért a kisajátítási kártalanítás szabályai szerint megállapított kártalanítás jár. A kártalanítás összegét a kiszolgáló út megépítésével összefüggő telekérték növekedés figyelembevételével kell megállapítani.

8 A lejegyzés abban az esetben lehetséges, ha a kiszolgáló út, valamint a környező építmény, telek rendeltetésszerű használata miatt szükséges, vagy ha a más telken történő megvalósítás a tulajdonban nagyobb sérelemmel járna. Amennyiben az ingatlan kiszolgáló út céljára szükséges részén építésügyi hatósági engedéllyel rendelkező, vagy 10 évnél régebbi építmény, vagy építményrész található, kisajátítási eljárást kell lefolytatni. Abban az esetben, ha a kiszolgáló út a birtokbavételt és a lejegyzést követő fél éven belül nem kezdődik el és három éven belül nem valósul meg, a kártalanítás összegét, a fél év elteltét követő időponttól számított jegybanki alapkamat összegével kell megfizetni. Az útlejegyzési eljárást az ingatlan fekvése szerinti Hivatal folytatja le. Az eljárás illetékmentes, a kérelmen illetéket nem kell leróni. II. Az eljárás lefolytatása Az eljárás a továbbiakban az általános szabályok szerint folytatódik, tehát megegyezik az állam vagy önkormányzat kérelmére indult kisajátítási eljárások menetével. Ügykör Közlekedési igazgatási ügykör A pest megyei körzetközponti önkormányzatok jegyzőinek jogorvoslati kérelemmel megtámadható elsőfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása (fellebbezési eljárás), valamint az eljárásukkal, döntéseikkel kapcsolatos felügyeleti intézkedések megtétele (felügyeleti eljárás) az alábbi ügycsoportokban: ˇ vezetői engedély visszavonása, vezetési jogosultság szünetelése ˇ jármű forgalomból történő kivonása ˇ mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány visszavonása. Ügyintézés részletes leírása / Díj Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint, a végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a jogorvoslati eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja az elsőfokú eljárás díjának 50%- a, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg Hivatalunk költségvetési számlájára kell befizetni. A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket, illetve díjat az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a közigazgatási hatóság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni.

9 évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló évi I. törvény a közúti közlekedésről - 35/2000. (XI. 30.) BM rendelet a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról - 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól - a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokiratnak a közlekedési igazgatási eljárásban történő felhasználhatóságához szükséges kötelező tartalmi elemekről szóló 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet Közlekedési igazgatás A Pest Megyei Települési Önkormányzatok jegyzőinek jogorvoslati kérelemmel megtámadható elsőfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása (fellebbezési eljárás), valamint az eljárásukkal, döntéseikkel kapcsolatos felügyeleti intézkedések megtétele (felügyeleti eljárás) az alábbi ügycsoportokban: vezetői engedély visszavonása, vezetési jogosultság szünetelése jármű forgalomból történő kivonása mozgásában korlátozott személy parkolási igazolvány visszavonása. Az ügykörökben leggyakrabban előforduló jogorvoslati és felügyeleti eljárások ügycsoportjai: Járműigazgatás: a járművel érvénytelen forgalmi engedéllyel, illetve műszaki érvényesség nélkül vettek részt a forgalomban, valamint ha a Közlekedési Hatóság műszaki vizsgálatra történő műszaki berendelésére vonatkozó jogerős határozatban foglaltaknak határidőben nem tettek eleget [R. 84. (1) b)] a jármű tulajdonosa a gépjárműadó fizetési kötelezettségének nem tett eleget, és a jármű forgalomból való kivonását az adóhatóság kérte [R.88. (1) a)] bíróság, közjegyző, külföldi hatóság vagy jogszabály által feljogosított más hatóság jogerős határozatában a jármű lefoglalását, elkobzását, illetve a zár alá vételét elrendelte, továbbá, ha a járművet a bírósági végrehajtás során a bírósági végrehajtó, illetve a közigazgatási végrehajtás során az adóhatóság, a társadalombiztosítási szerv vagy a vámhatóság részéről eljáró személy lefoglalta (bírósági, APEH, VÁM, stb.) [R.88. (1) b)] kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya [R.88. (1) f)] tulajdonjog változás bejelentési kötelezettség (átírás) elmulasztása [R. 76/A. (6) a)] ideiglenes forgalomból történő kivonás a jogosult ügyfél kérelmére határozattal [R. 87. (3)] Vezetői engedély: jogerős szabálysértési határozat alapján [R. 31. (3) a), 15. (1) a)] jogerős bírósági határozat alapján [R. 31. (3) a), 15. (1) a)] járművezetés ittas, vagy bódult állapotban, közúti veszélyeztetés, közúti baleset okozásának minősített esete miatt indult büntetőeljárás alapján a büntetőeljárás jogerős befejezéséig [R. 31. (3) b)] utánképzési kötelezettség teljesítéséig [R. 31. (3) c)] egészségi vagy pályaalkalmassági szempontú alkalmatlanság [R. 31. (3) d)]

10 Az ügykörhöz tartozó ügytípusokban Hivatalunk a fellebbezési eljárás keretében a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Felügyeleti eljárás keretében Hivatalunk jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését. A felügyeleti és a fellebbezési eljárásban az elsőfokú hatóság döntését Hivatalunk megváltoztatja, megsemmisíti, illetve az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja; fellebbezési eljárás során a jogszerű döntést helybenhagyja. Ügykör Személyi adat- és lakcím-nyilvántartási ügykör A Pest Megyei Települési Önkormányzat jegyzője által a lakcímrendezési eljárás keretében (lakcímbejelentés, lakcím érvénytelenné nyilvánítása) hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket bíráljuk el (fellebbezési eljárás), valamint feladatunk az eljárásukkal, döntéseikkel kapcsolatos felügyeleti intézkedések megtétele (felügyeleti eljárás). Ügyintézés részletes leírása Az elsőfokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke 5000 forint, a végzés elleni fellebbezésért 3000 forint illetéket kell fizetni, melyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg a jogorvoslati eljárást kezdeményező iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell megfizetni. A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a Közigazgatási Hatóság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult. A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárás során hozott határozatban kell elrendelni. Egyéb A jegyző által hozott, lakcímet érvénytelenné nyilvánító határozatok ellen benyújtott fellebbezéseket bírálja el a hivatal, mint másodfokú hatóság évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról - 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet az évi LXVI. törvény végrehajtásáról - 168/1999. (XI.24.) Korm. Rendelet a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Személyi adat- és lakcímnyilvántartási ügykör A Pest Megyei Települési Önkormányzat jegyzője által a lakcímrendezési eljárás keretében (lakcímbejelentés, lakcím érvénytelenné nyilvánítása.) hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket bíráljuk (fellebbezési eljárás), valamint feladatunk az eljárásukkal, döntéseikkel kapcsolatos felügyeleti intézkedések megtétele (felügyeleti eljárás).

11 Az ügykörhöz tartozó ügyekben Hivatalunk a fellebbezési eljárás keretében a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. Felügyeleti eljárás keretében Hivatalunk jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését. A felügyeleti és a fellebbezési eljárásban az elsőfokú hatóság döntését Hivatalunk megváltoztatja, megsemmisíti, vagy megsemmisíti és az elsőfokú hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja; fellebbezési eljárás során a jogszerű döntést helybenhagyja. A Hivatalunk által meghozott másodfokú határozat ellen az érdekeltek államigazgatási úton további fellebbezéssel nem élhetnek. A határozat bírósági felülvizsgálata csak jogszabálysértésre hivatkozva kérhető az államigazgatási ügyekben illetékes Pest Megyei Bíróságtól. (bővebben: fellebbezési eljárás) A döntések felülvizsgálatán túl Hivatalunk: (Ket )- kizárás tárgyában - ha a hatóságnál nincs másik, megfelelő szakképzettséggel rendelkező ügyintéző, illetve ha a kizárási ok a hatáskör gyakorlójával vagy a hatósággal szemben merül fel - az elsőfokú hatóság egyidejű kizárása mellett gondoskodik egy másik, azonos hatáskörrel rendelkező eljáró hatóság kijelöléséről (Nytv. 8..) - felügyeletet gyakorol a helyi nyilvántartási tevékenység felett ellenőrzi a személyes adatok védelmének érvényesülését, szükség esetén helyreállítja a törvényes állapotot a nyilvántartás működtetésével kapcsolatos technikai feltételek biztosítása során közreműködik a nyilvántartás adatkezelésének és adatszolgáltatásának megszervezésében (Vhr. 11. ) - érvényesíti a központi szerv szakmai iránymutatásait, és rendszeresen ellenőrzi ezek végrehajtását, tájékoztatja a központi szervet felügyeleti, koordinációs tevékenységéről felügyeli a személyi, a lakcím-, valamint a címnyilvántartási adatok feldolgozását és a nyilvántartási rendszeren belüli továbbítását intézkedik a tudomására jutott eljárási szabálytalanságok megszüntetése, valamint az adathibák és eltérések helyesbítése iránt intézkedik a települési szintet meghaladó, de a megyehatárt nem érintő területszervezési változásoknak a nyilvántartásban való átvezetéséről, továbbítja az ilyen változások adatait a központi szervhez másodfokú hatósági jogkörrel rendelkezik a jegyző által nyilvántartási ügyben hozott első fokú döntések tekintetében ellátja a nyilvántartás helyi szintű számítógépes kezelésének technikai felügyeletét gondoskodik a nyilvántartás helyi és területi számítógépes rendszereinek üzemeltetéséhez szükséges számítástechnikai eszközök és programrendszerek üzembe állításáról gondoskodik a területi adatgyűjtő és adatszétosztó, valamint a kommunikációs és felügyelő rendszerek üzemeltetéséről. A fellebbezés: A fellebbezési eljárás A fellebbezési eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ai szabályozzák. Az ügyfél az első fokú határozat ellen fellebbezhet a döntés közlésétől számított 15 napon belül. (Törvény vagy kormányrendelet más fellebbezési határidőt is megállapíthat.) A fellebbezési határidőn belül az arra jogosult fellebbezési jogáról írásban vagy szóban - jegyzőkönyvben - le is mondhat. A fellebbezés joga megilleti azt is, akire nézve a határozat rendelkezést tartalmaz, a rá vonatkozó rendelkezés, illetve a rá vonatkozó első fokú végzés ellen. A fellebbezést bármilyen okból be lehet nyújtani, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

12 Az eljárás során hozott végzések - a Ket. vagy más törvények által meghatározott kivételekkel - csak a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezésben támadhatók meg. A végzések ellen önálló fellebbezésnek van helye az alábbi esetekben: az ügyfél kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasító végzés (30. ), az eljárás felfüggesztése tárgyában hozott végzés (32. ), az eljárást megszüntető végzés (31. ), az eljárási bírságot kiszabó végzés (61. ), az eljárási költség összegét megállapító végzés (158. ), az eljárási költség viselésének tárgyában hozott végzés (158. ), a költségmentesség iránti kérelmet elutasító, illetve a költségmentesség módosításáról vagy visszavonásáról szóló végzés (159. ), az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló végzés (29/A. ), az ügyféli jogállást megtagadó végzés (15. ), az ügyféli jogutódlás kérdésében hozott végzés (16. ), a fellebbezési határidő elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító végzés [102. (4) bek.], az iratbetekintési jog korlátozására irányuló kérelem tárgyában hozott végzés ( ), az eljárási illeték, vagy az eljárás lefolytatásáért fizetett díj visszatérítésével kapcsolatban hozott végzés (33/A. ), a fizetési kedvezménnyel kapcsolatos végzés (74. ), a végrehajtás foganatosításáról rendelkező végzés [129. (5) bek.], továbbá a biztosítási intézkedést elrendelő végzés [151. (6) bek.]. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve (Kormányhivatal) abban az esetben jogosult a fellebbezés elbírálására, ha első fokon - nem az önkormányzat hatáskörbe tartozó - hatósági ügyben a polgármester vagy az alábbi hatóságok jártak el: főjegyző, jegyző, körjegyző a képviselő-testület hivatalának ügyintézője, a hatósági igazgatási társulás, A fentiek szerint az államigazgatási hivatal vezetője bírálja el pl. a közlekedési igazgatási, igazolvány, személyi adat- és lakcímnyilvántartási ügyekben hozott döntések ellen benyújtott fellebbezéseket. A fellebbezéssel megtámadott döntésben foglalt jogok nem gyakorolhatók. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van, kivéve, ha a hatóság a döntést a fellebbezés halasztó hatályának kizárásával végrehajthatónak nyilvánította (vezetői engedély és járműigazgatási ügykörben gyakori). A fellebbezés benyújtása: Az ügyfél az elsőfokú döntés rendelkező részében kap tájékoztatást a hatóságtól arra nézve, hogy a döntés-fellebbezéssel megtámadható-e, és mely hatóságnál (a megtámadott döntést hozó hatóságnál), milyen módon, hány munkanapon belül (15 nap) lehet előterjeszteni. A tájékoztatás a fellebbezéssel járó illeték- vagy díjfizetési kötelezettséget is tartalmazza. A fellebbezésnek formai követelményei nincsenek, azt az ügyfél írásban vagy szóban - a hatóság előtt - is megteheti. A szóban előterjesztett fellebbezést jegyzőkönyvbe kell foglalni. Intézkedések a fellebbezés kézhezvételét követően: Az első fokú döntést hozó hatóság érdemi vizsgálat nélkül elutasítja: az elkésett fellebbezést (15 napon túl benyújtott), a fellebbezésre nem jogosulttól származó fellebbezést, az önálló fellebbezéssel meg nem támadható végzés ellen irányuló fellebbezést.

13 Az elsőfokú döntést hozó hatóság dönt: az ügyfél által a fellebbezéssel együtt benyújtott, a fellebbezési eljárásban való költségmentesség iránti kérelemről. Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést megvizsgálja, és amennyiben a fellebbezés alapján megállapítja, hogy döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy visszavonja. A hatóság a fellebbezés esetén a nem jogszabálysértő döntést akkor is visszavonhatja, illetve a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően módosíthatja, ha az abban foglaltakkal részben vagy egészben egyetért, feltéve, hogy az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél. Amennyiben a döntés módosítására, illetve visszavonására nem kerül sor, a fellebbezésről a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság dönt. Az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezést az ügy összes iratával a fellebbezési határidő leteltétől számított nyolc napon belül felterjeszti a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz, kivéve, ha a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja. Ha az ügyfél a fellebbezési határidő elmulasztása miatt igazolási kérelmet nyújtott be, az ennek helyt adó döntés jogerőssé válását követő nyolc napon belül terjeszti fel a fellebbezést az ügy összes iratával együtt a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz. Az elsőfokú döntést hozó hatóság a fellebbezés és az iratok felterjesztését követően értesíti a nem fellebbező ügyfeleket arról, hogy a döntés fellebbezés benyújtása folytán nem vált jogerőssé, valamint arról is, hogy a fellebbezés elbírálására mely hatóság jogosult. A felterjesztést megelőzően az első fokú döntést hozó hatóságnak döntést kell hoznia a képviseleti jogosultság vizsgálata, továbbá a végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelem tárgyában, valamint a fellebbezésben előadott új tények tükrében a tényállás további tisztázása iránt is intézkedhet. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság intézkedései: A fellebbezés elbírálására jogosult hatóságnak a döntését az ügy összes iratának megérkezését követő harminc napon belül kell meghoznia (mely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható) és gondoskodnia a döntés közléséről. A másodfokú döntést hozó hatóság a sérelmezett döntést, valamint az azt megelőző eljárást megvizsgálja; ennek során nincs kötve a fellebbezésben foglaltakhoz. A másodfokú döntést hozó hatóság a fellebbezési eljárást megszünteti, ha valamennyi fellebbező a fellebbezési kérelmét visszavonta. A másodfokú döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megváltoztatja vagy megsemmisíti. Ha a másodfokú döntés meghozatalához nincs elég adat, vagy az elsőfokú döntés meghozatalát követően új tény merül fel, vagy egyébként a tényállás további tisztázása szükséges, a másodfokú döntést hozó hatóság a döntés megsemmisítése mellett az ügyben elsőfokú döntést hozó hatóságot végzésben új eljárásra utasíthatja, vagy a kiegészítő bizonyítási eljárás lefolytatását maga végzi el, és ennek alapján dönt. Abban az esetben, ha a másodfokú döntést hozó hatóság megállapítja, hogy az eljárásba további ügyfél bevonása szükséges, az elsőfokú döntést végzésben megsemmisíti, és az ügyben elsőfokú döntést hozó hatóságot új eljárásra utasítja. A másodfokú döntés elleni jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól (Pest Megyei Bíróság) a határozatot hozó hatóság elleni kereset indításával. A bíróság a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással

14 kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől számított 30 napon belül. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes eljárásban vizsgálja felül. A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés törvény rendelkezései szerint kizárt. Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az elsőfokú döntést hozó hatóság erről az ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító szervet is értesíti. A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak elbírálásáig nem foganatosítható. A másodfokú döntés közlése: A döntést a fellebbezővel és azzal, akikkel az elsőfokú döntést közölték, a másodfokú döntést hozó hatóság az elsőfokú döntést hozó hatóság útján közli. Felügyeleti eljárás A felügyeleti eljárást a közigazgatás hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) ai szabályozzák. A felügyeleti szerv jogosult hivatalból megvizsgálni az ügyben eljáró hatóság eljárását, illetve döntését, és ennek alapján megteszi a szükséges intézkedést a jogszabálysértő mulasztás felszámolására, és gyakorolja - ha törvény másként nem rendelkezik - a felügyeleti jogkört. A felügyeleti szervnek az ügy összes iratának megérkezését követő harminc napon belül kell döntését meghoznia (mely indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható) és gondoskodnia a döntés közléséről. Ha a hatóság döntése jogszabályt sért, a felügyeleti szerv azt megváltoztatja vagy megsemmisíti, szükség esetén az ügyben eljárt hatóságot új eljárásra utasíthatja. Felügyeleti eljárás keretében a Ket. 12. (2) bekezdés b) pontjában szabályozott ügyekben a döntés megváltoztatásának nincs helye. A hatóság döntése nem változtatható meg és nem semmisíthető meg, ha azt az államigazgatási ügyekben eljáró bíróság érdemben elbírálta, semmisségi ok esetén a 121. (4) bekezdésében foglalt idő eltelt, semmisségi ok hiányában az ügyfél jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogát sértené, kötelezettséget (joghátrányt) megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha az hosszabb, a teljesítési határidő utolsó napjától számított öt év eltelt, azt jogszabály kizárja vagy feltételhez köti, és a feltétel nem áll fenn. A jogszabálysértő döntés megsemmisítése vagy megváltoztatása esetén a felügyeleti eljárásban intézkedni kell a döntéssel, illetve az annak alapján történt teljesítéssel vagy végrehajtással kialakult helyzet rendezéséről és a szükségtelenül okozott költség megtérítéséről. Az ügykörhöz tartozó ügytípusokban Hivatalunk mind a fellebbezési, mind a felügyeleti eljárás keretében az elsőfokú döntést hozó hatóság döntését és a döntéshozatalt megelőző eljárását a fellebbezésben foglaltakra, valamint a rendelkezésre álló iratokra tekintettel jogszerűségi szempontok alapján vizsgálja meg. Felügyeleti eljárás lefolytatására hivatalból kerül sor, amennyiben Hivatalunk az első fokú döntés jogszabálysértő voltát észleli. OKMÁNYIRODÁK

15 Bővebb tájékoztató az okmánykiállításról Személyazonosító igazolvány Gépjárműokmányok Lakcímigazolvány Vezetői engedély Úti okmányok Parkolási igazolvány Egyéni vállalkozói tevékenység Időpontfoglalás okmányirodába PEST MEGYEI OKMÁNYIRODÁK Központi Okmányiroda ABONY ASZÓD BUDAKESZI BUDAÖRS CEGLÉD DABAS DUNAHARASZTI DUNAKESZI ÉRD Érd Város Polgármesteri Hivatal Kihelyezett Okmányiroda TÁRNOK GÖD GÖDÖLLŐ GYÁL Gyál Város Polgármesteri Hivatal Kihelyezett Okmányiroda ÓCSA GYÖMRŐ MONOR NAGYKÁTA NAGYKŐRÖS NAGYMAROS PÉCEL PILISVÖRÖSVÁR POMÁZ RÁCKEVE SZÁZHALOMBATTA SZENTENDRE SZIGETSZENTMIKLÓS SZOB TÖKÖL TURA VÁC Az okmányirodákban intézhető ügyek többsége esetében a polgárok az ország bármely okmányirodáját felkereshetik (ld. az egyes ügyek részletes leírásánál - Úti okmányok, Személyazonosító igazolvány, Vezetői engedély, Gépjárműokmányok, Parkolási igazolvány). Bizonyos ügytípusok esetében azonban csak a lakóhely (tartózkodási hely), illetve székhely szerint illetékes okmányiroda járhat el (ld. Lakcímigazolvány, Egyéni vállalkozói tevékenység). Utóbbiak esetében az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló 256/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet határozza meg, hogy az adott ügyben melyik okmányirodát kell felkeresni. Az okmányirodát a rendelet által kijelölt, ún. körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzője a polgármesteri hivatal részeként működteti. Amennyiben Ön további okmányirodákról szeretne információkat olvasni, használja az online Okmányiroda-keresőt (Ügyfélfogadási idő / Nyitvatartási idő, Cím, Telefonszám stb.). ok Közlekedési igazgatás évi I. törvény a közúti közlekedésről évi LXXXIV. törvény a közúti közlekedési nyilvántartásról évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XCII. törvény az adózás rendjéről

16 évi 11. tvr. a büntetések és intézkedések végrehajtásáról - 190/2004. (VI. 8.) Korm. r. a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról - 256/2000. (XII. 26.) Korm. r. az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről - 218/2003. (XII. 11.) Korm. r. a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról - 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM r. a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról - 6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM r. a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről - 13/1992. (VI. 26.) NM r. a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról - 35/2000. (XI. 30.) BM r. a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról Jármű, vezetői engedély, mozgáskorlátozott személy parkolási igazolványa Személyi adat- és lakcímnyilvántartás évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról - 146/1993. (X.26.) Korm. r. a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. tv. végrehajtásáról - 168/1999. (XI.24.) Korm. r. a személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról évi IV. törvény a polgári törvénykönyvről Ügykör Birtokvédelmi ügykör Végrehajtási eljárásban hozott államigazgatási döntésekkel szemben előterjesztett fellebbezések elbírálása mint másodfokú hatáskör - Az illetékekről szóló évi CXIII. törvény szerint évi CXL tv. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi IV. tv. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről évi 11. tvr. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról évi XCIII. tv. az illetékekről évi III. tv. a polgári perrendtartásról - 228/2009. (X. 16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról Ügykör Állattartási ügykör Az állatok védelmével és kíméletével, valamint az állatok tartásával összefüggő, jegyzői hatáskörbe tartozó közigazgatási döntésekkel szemben előterjesztett fellebbezések elbírálása mint másodfokú hatáskör. Szükséges okmányok A fellebbezés, illetve a kiegészítéséhez mellékelt okiratok, nyilatkozatok

17 Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény szerint ok - 244/1998. (XII. 31.) Korm. rend. az állatvédelmi, állattartási szabályokról - 38/1997. (II. 26.) Korm. rend. az állatvédelmi, állattartási szabályokról évi XXVIII. tv. az állatvédelmi, állattartási szabályokról - 245/1998. (XII.31.) Korm. rend. a települési önkormányzat jegyzőjének állatok védelmével, nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről - 35/1997. (II.26.) Korm. rendelet a veszélyes és veszélyesnek minősített eb tartásáról és a tartás engedélyezésének szabályairól - 3/2001. (II.23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és állatotthonok létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól Ügyintézés részletes leírása Adó ügykör A Pest Megyei Települési Önkormányzatok jegyzőinek jogorvoslati kérelemmel megtámadható elsőfokú döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, valamint az eljárásukkal, döntéseikkel kapcsolatos felügyeleti intézkedések, továbbá az első fokú hatóságok által indított végrehajtási eljárásokban benyújtott végrehajtási kifogások elbírálása, függetlenül attól, hogy a végrehajtást hatóság vagy önálló bírósági végrehajtó foganatosítja az alábbi ügycsoportokban: Helyi adó Pest megyében a települési önkormányzatok jegyzői iparűzési adó ügyekben, valamint a települési önkormányzatok jegyzőinek az önkormányzat által bevezetett helyi adókkal kapcsolatos ügyekben (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó) lefolytatott eljárása. Gépjárműadó Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba (a továbbiakban: lakcímnyilvántartás), míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el. Ha a lakcímnyilvántartásban a lakcím, a hatósági nyilvántartásban a székhely, illetőleg a telephely megváltozik, az adóztatási feladatok ellátására a változást követő év első napjától az új lakcím, székhely, illetőleg telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult. Gépjármű tulajdon-átruházása esetén, ha a tulajdonátszállással érintett felek egyike sem tesz eleget a külön jogszabály által meghatározott bejelentési kötelezettségének, akkor a tulajdonátszállás bejelentése évének utolsó napjáig a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 2. (1) bekezdése szerinti tulajdonos lakcímnyilvántartásba bejegyzett lakcíme, illetve hatósági nyilvántartásba bejegyzett székhelye, illetőleg telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság az illetékes a tulajdonváltozással érintett gépjármű adóztatására. Amennyiben a hatósági nyilvántartás a székhelyet és a telephelyet egyaránt tartalmazza, akkor a telephely szerint illetékes adóhatóság jogosult a gépjármű adóztatására. Amennyiben az adóalany a lakcímnyilvántartás szerint a naptári év első napján érvényes lakcímmel nem rendelkezik, akkor az adóalany utolsó érvényes lakcíme szerint illetékes önkormányzati adóhatóság látja el az adóztatási feladatokat. Talajterhelési díj

18 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény 24. alapján ellátó illetékes önkormányzati jegyző eljárása. Jogorvoslatok Helyi adó ügyben a fellebbezést a kifogásolt döntés közlésétől számított 15 napon belül, amennyiben a fellebbezéssel támadott döntést utólagos adómegállapítás (adóellenőrzés) előzött meg, 30 napon belül lehet előterjeszteni (az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 136. (4) bekezdése). Végrehajtási kifogással a sérelmezett intézkedés, vagy annak elmaradásának tudomására jutásától számított 8 napon belül lehet élni (Art (1) bekezdése). Felügyeleti intézkedés iránti kérelemmel az adózó a jogorvoslatra egyébként nyitva álló határidőn túl élhet (Art (1) bekezdés). Az első fokú határozat elleni fellebbezés és a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetéke a fellebbezéssel érintett, vagy vitatott összeg minden megkezdett tízezer forintja után Ft., de legalább Ft., legfeljebb Ft. A fellebbezési illeték megfizetése az elsőfokon eljárt önkormányzati adóhatóság illetékbeszedési számlájára, míg a felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékének megfizetése illetékbélyeg formájában a beadványon, vagy (hiánypótlási felhívás esetén) Hivatalunk által kiküldött válasz-levelezőlapon történik (az illetékekről szóló évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. (2) bekezdése). A végrehajtási kifogás eljárási illetéke 5.000,- Ft, amelyet az önkormányzati adóhatóság illetékbeszedési számlájára kell teljesíteni (Itv. 29. (5) bekezdése). A Hivatalunk által meghozott, végrehajtási kifogást elbíráló végzéssel szemben benyújtott fellebbezés eljárási illetéke ,- Ft, amelyet illetékbélyegben a beadványon kell leróni (Itv. 29. (5) bekezdése). Amennyiben a jogorvoslati eljárás során megállapítást nyer, hogy a felülvizsgált határozat az adózó terhére részben vagy egészben jogszabálysértő volt, az eljárási illeték összegét a hatóságnak vissza kell térítenie (Itv. 32. ). A visszatérítésről hivatalból a jogorvoslati eljárás során meghozott határozatban kell intézkedni. Egyéb: Elintézési határidő 30 nap, utólagos adómegállapítás (adóellenőrzés) esetén 60 nap, amelyet a szerv vezetője további 30 nappal meghosszabbíthat. Képviselet A magánszemélyt képviselheti: törvényes képviselője más nagykorú személy (közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján) az Art. 7. (1) bekezdésében felsorolt, külön szakértelemmel bíró személyek egyéni vállalkozó magánszemélyt képviselheti: o előbbiek nagykorú alkalmazottja, ha képviseleti jogosultságát igazolja A jogi személyt, egyéb szervezetet képviselheti: a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti joggal rendelkező személy, nagykorú alkalmazott, jogtanácsos megbízás, meghatalmazás alapján az Art. 7. (2) bekezdésében felsorolt, külön szakértelemmel bíró személyek Nyilatkozattétel

19 Az adózónak joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja. Iratbetekintés Az adózó, továbbá az Art. 35. (2) bekezdése szerinti adó megfizetésére kötelezett személy jogosult az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges. Az eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni. Korlátozható az iratbetekintés az adatszolgáltatásra vonatkozó iratok tekintetében az ellenőrzés megkezdéséig, ha valószínűsíthető, hogy azok tartalmának megismerése a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná. Az iratbetekintés korlátozásáról az adóhatóság végzéssel dönt. Nem tekinthet be az adózó: a) az adóhatóság, illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe, b) a határozat (végzés) tervezetébe, c) a tanú vagy az eljárásban részt vevő más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha az adóhatóság ezen adatokat zártan kezeli, d) betekintési engedély hiányában az államtitkot vagy szolgálati titkot tartalmazó iratba, e) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik, f) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény kizárja. ok - a helyi adókról szóló évi C. törvény - a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény - a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvény - az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény Ügykör Szabálysértés A Hivatal irányítja az önkormányzati szabálysértési hatóságok tevékenységét, felhívja a szabálysértési hatóság figyelmét a jogszabálysértésre, ügyészi intézkedést kezdeményez. Feladatkörébe tartozik az elsőfokú szabálysértési hatóságok által kiszabott pénzbírság mellőzésére irányuló méltányossági kérelmek elbírálása. A hivatal évente feldolgozza a szabálysértési ügyintézésre vonatkozó statisztikai adatokat. Szükséges okmányok A végrehajtás méltányosságból történő mellőzésére akkor kerülhet sor, ha az Elkövető életkörülményeiben a határozat jogerőre emelkedése után olyan változás következik be, amely rendkívül megnehezíti, hogy a marasztaló határozatban foglaltaknak eleget tegyen. A méltányosság gyakorlásának nem célja, hogy a szabálysértési eljárás előtt vagy alatt fennálló rossz jövedelmi, szociális helyzetet orvosolja, ezeket a szempontokat a szabálysértési eljárásban az egyedi döntéshozatal során veszi figyelembe az eljáró elsőfokú szabálysértési hatóság. Előbbiekből következően az eljárás alá vont személy jövedelmi-vagyoni helyzetének a pénzbírságot megállapító első fokú határozat jogerőre emelkedése utáni időszakban esetlegesen bekövetkezett jelentős mértékű romlását, visszaesését alátámasztó okiratok, nyilatkozatok szükségesek.

20 nincs Egyéb A pénzbírság megfizetésének elengedésével kapcsolatos méltányossági kérelem, valamint a felterjesztett iratok másodfokú hatóság által történő felülvizsgálatának ügyintézési ideje 30 nap. A másodfokú hatóság által hozott határozattal szemben jogorvoslatnak helye nincs évi LXIX. törvény a szabálysértésekről évi V. törvény a Magyar Köztársaság ügyészségéről Lakáscélú állami támogatás Ügykör A lakáscélú állami támogatások tárgyában hozott jegyzői döntésekkel szemben előterjesztett fellebbezések elbírálása, mint másodfokú hatáskör. Szükséges okmányok A fellebbezés, illetve a kiegészítéséhez mellékelt okiratok, nyilatkozatok. Nincs. Egyéb A lakáscélú állami támogatással kapcsolatos fellebbezést követően másodfokú elbírálásra felterjesztett iratok felülvizsgálata, amelynek ügyintézési ideje 30 nap. A másodfokú határozat felülvizsgálatát a határozat közlésétől számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással lehet kérni a közigazgatási ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság (a Hivatal) elleni kereset indításával. - a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet Kereskedelmi tevékenységek Ügykör A jegyző jogorvoslati kérelemmel megtámadható első fokú döntései ellen benyújtott fellebbezések elbírálása, valamint az eljárásával, döntéseivel kapcsolatos felügyeleti intézkedések, továbbá a jegyző által indított végrehajtási eljárásokban benyújtott végrehajtási kifogások elbírálása. Egyéb A szakhatósági állásfoglalás csak az érdemi döntés elleni fellebbezésben támadható meg. Ilyen esetekben a fellebbezés alapján az első fokú szakhatósági állásfoglalást felterjesztjük a másodfokú szakhatósághoz. A szakhatóság eljárásának az időtartama a fellebbezési eljárás ügyintézési határidejébe nem számít bele. A fellebbezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja Ft, melyet Hivatalunk költségvetési számlájára kell befizetni. Az eljáró hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben az ügyfél az eljárás díját az eljárás megindításakor nem rója le, illetve hiánypótlásra történő felszólítás esetén e kötelezettségét nyolc napon belül nem teljesíti.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat.

A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési eljárás Fellebbezésre jogosultak: ügyfél: aki az eljárás során meghozott határozatról vagy végzésről értesült, jogát vagy jogos érdekét az ügy érinti, akit hatósági ellenőrzés alá vontak,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek:

TÁJÉKOZTATÓ. A szociális és gyámhivatal hatáskörébe tartozó legfontosabb közigazgatási ügyek: TÁJÉKOZTATÓ a Fejér Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: szociális és gyámhivatal) hatáskörébe tartozó közigazgatási ügyek intézéséről, az eljárások menetéről) A szociális és

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

II. FOKÚ ADÓIGAZGATÁSI ELJÁRÁS 1. Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése: Nógrád Megyei Kormányhivatal 2. Illetékességi terület: Nógrád megye 3. Ügyfélfogadás ideje: Hétfő-Csütörtök: 8 00-16 30 Péntek: 8 00-14 00 4. Ügyintéző és elérhetőség:

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos

Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos Összeállította: dr. Katona Katalin vezető-főtanácsos 193/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról és az építésügyi hatósági ellenőrzésről a vonatkozó jogszabályokkal egységes

Részletesebben

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány

KÉZIKÖNYV. a szociális intézményekben dolgozók számára. 2009. évi szám. Menhely Alapítvány KÉZIKÖNYV a szociális intézményekben dolgozók számára 2009. évi szám Menhely Alapítvány Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és a Hajléktalan Emberekért Közalapítvány pályázati támogatásával, valamint

Részletesebben

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket.

Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A Ket. A Ket.-novella Előadás a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2008. évi CXI. törvényről a 2009. október 1-jétől hatályos

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Hatályos: 2014.01.02-2014.03.14 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket

Részletesebben

A D Ó I G A Z G A T Á S

A D Ó I G A Z G A T Á S Enying Város Jegyzője Önkormányzati Adóhatóság 8130 Enying, Kossuth L.u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Tel.: 22/372-661 1. JOGSZABÁLYOK 2. HATÁSKÖRI JEGYZÉK Képviselő-testület Önkormányzati adóhatóság ELEKTRONIKUS

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 OptiJus Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2012.7.24. és 2012.12.31. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 2004. évi CXL. törvény 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 A 2011.03.09. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai A végrehajtási eljárás alapvető szabályai Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és a közigazgatási

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az álampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Tájékoztató a külföldiek magyarországi ingatlanszerzésének engedélyeztetése iránt kezdeményezett eljárásról A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal (hivatal) illetékességi területe: Komárom-Esztergom

Részletesebben

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás

-anyakönyvi eljárás -anyakönyi okirat kiállítása (8 nap) -hagyatéki eljárás -anyakönyvi eljárás 2015. 04. 15-i állapot Emberi Erőforrás Osztály 8500 Pápa Fő u. 5. Benecz Rita osztályvezető Földszint 6. Telefon: 89/515-021 E-mail: szocoszt@papa.hu; szoccsoport@papa.hu Ügyfélfogadási idő: minden hét

Részletesebben

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése

MUNKAANYAG. Thodory Csaba. Építési fennmaradási engedély beszerzése Thodory Csaba Építési fennmaradási engedély beszerzése A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén

A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg A Ket.-novellából eredő jogszabálymódosítások a gyermekvédelmi és gyámügyi

Részletesebben

2003. évi XCII. törvény

2003. évi XCII. törvény 9990 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2003/131. szám ÁLTALÁNOS 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjérõl* I. Fejezet RENDELKEZÉSEK Alapelvek 1. (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága

Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Komárom-Esztergom Megyei Államigazgatási Kollégium Hatósági Eljárási Bizottsága Ügyszám: 04/723-42/2011. Tárgy: Összefoglaló Ügyintéző: dr. Rácz Vanda Telefon: 06-34-515-150 ÖSSZEFOGLALÓ A Hatósági Eljárási

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M2-Szervezetfejlesztési folyamatleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. február 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető... 6 II. Építésügyi

Részletesebben

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek

AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA. I. Általános szabályok. II. A közigazgatási hatósági eljárási illetékek AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA I. Általános szabályok 1. Az eljárási illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya... 3 2. Az illetékfizetési

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel,

Eljárás felfüggesztése végzéssel, más szerv hatáskörébe tartozó döntés hiánya miatt...29 Ket. 32. (1) bek...29 Eljárás felfüggesztése végzéssel, Tartalomjegyzék Felügyeleti szerv által eljárásra utasítás hivatalból, hatóság mulasztása esetén...4 Ket. 20. (1) (2) bekezdés...4 Eljáró szerv kijelölése a felügyeleti szerv által...6 Ket. 20. (3) bekezdés...6

Részletesebben

Ingatlannyilvántartás 6.

Ingatlannyilvántartás 6. Ingatlannyilvántartás 6. Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Ingatlannyilvántartás 6.: Az ingatlan-nyilvántartási eljárás Hidvéginé dr. Erdélyi, Erika Lektor: Dr. Papp, Iván

Részletesebben

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54.

Ütv. 1. (2) bekezdés; Ut. 1 2. Ütv. 2. (1) bekezdés; Ut. 34 54. ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY 2012. évi 12. szám MELLÉKLET 1 Emlékeztetõ az ügyészségrõl szóló 2011. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Ütv.), továbbá az ügyészség közérdekvédelmi feladatairól szóló 3/2012. (I.

Részletesebben

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya

A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A Magyar Könyvvizsgálói Kamara alapszabálya A kamara küldöttgyűlése elfogadta 2007. november 10-én. Hatályba lépett 2008. január 1-jén. Módosítva 2007. december 15-én, 2008. május 17-én, 2009. május 9-én,

Részletesebben

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17

13 Anyakönyvi szabályok módosítása 13 Közlekedési igazgatás 15 Illetékfizetés az adómérséklési eljárásokban 17 III. évfolyam 2 3 A köztartozások behajtásáról 3 Az Ámr. költségvetési szerveket érintő főbb változásairól 5 Az ebtartási rendeletek felülvizsgálatáról és az eboltás új szabályairól 6 Szakmai segítségnyújtás

Részletesebben