SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. A Stratégia megvalósíthatósága. IVS 6. fejezet. 1. oldal a 23-bıl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MJV ÖNKORMÁNYZATA. Szekszárd MJV IVS. A Stratégia megvalósíthatósága. IVS 6. fejezet. 1. oldal a 23-bıl"

Átírás

1 Szekszárd MJV IVS A Stratégia megvalósíthatósága IVS 6. fejezet 1. oldal a 23-bıl

2 Tartalomjegyzék 1 A stratégia megvalósíthatósága Ingatlangazdálkodási terv Akcióterületi ingatlangazdálkodás Vagyongazdálkodási Alap... 7 Városrehabilitciós célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegő tevékenységek Városi marketing stratégia Partnerség Célok, elért eredmények Szekszárd MJV partnerség építési programja Szervezeti megvalósítás A városfejlesztési társaság megalakításával kapcsolatos követelmények A városfejlesztési társaság létrehozása A városfejlesztı társaság intézményi kapcsolatai A városfejlesztı társaság irányítási modellje A városfejlesztı társaság menedzsment kompetenciái oldal a 23-bıl

3 1 A stratégia megvalósíthatósága 1.1 Ingatlangazdálkodási terv Az önkormányzati ingatlangazdálkodási terv felöleli mindazon ingatlanok körét amelyekkel az önkormányzat fejlesztései kapcsán tervez. Az ingatlangazdálkodási terv alapvetıen két típusát különbözteti meg az ingatlanoknak: 1. Az önkormányzat (rész) tulajdonában lévı ingatlanok, amelyek kapcsán ingatlanfejlesztést kíván az önkormányzat végrehajtani. 2. Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok amely bevonása szükséges az ingatlanfejlesztések végrehajtásához. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok ingatlanfejlesztési szempontból - csoportokban határozhatóak meg: további 1. Ingatlanok, amelyeket az önkormányzat jelenlegi állapotában értékesít olyan kikötéssel, hogy azon befektetıi tıke meghatározott céllal ingatlanfejlesztést hajtson végre. 2. Ingatlanok, amelyeket közmőfejlesztést, környezetrendezést követıen értékesít az önkormányzat, hogy az így realizált bevételtöbbletet is városfejlesztési akciókra fordítsa. 3. Ingatlanok önkormányzati tulajdonba tartásával és ennek fejlesztésével számos önkormányzati cél teljesíthetı. Az Önkormányzat jellemzıen eltérı ingatlangazdálkodást valósít meg az önkormányzat egy lakóövezet kialakításnál, funkcióbıvítı városrehabilitációnál, egy szociális városrehabilitációnál, illetve egy ipari park fejlesztésnél. Tekintettel az elmúlt évek gazdálkodására Szekszárd MJV ingatlanvagyona jelentısen csökkent. A város az elkövetkezı években rehabilitációs célból nem kíván ingatlanokat értékesíteni. A fejlesztések célja, hogy a gazdasági gyarapodásra építve a meglévı ingatlan tartósan városi tulajdonban maradjon, indokolt esetben ingatlancserével biztosítsa a város fejlesztési terveit. Mivel a városrehabilitációs fejlesztések forrásigénye jelentıs, Szekszárd MJV vagyongazdálkodási alap létrehozása mellett döntött. A Vagyongazdálkodási alapba helyezett eszközök hozama, iletve az alapba helyezett ingatlanok értékesítésébıl folyó bevétel teremti meg a városrehabilitációs forrásokat. Az ingatlanhasznosítás elsısorban az Ipari Park területét érinti az alábbiak szerint: 3. oldal a 23-bıl

4 1. számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: számú telek: oldal a 23-bıl

5 14. számú telek: számú telek: számú telek: m2 17. számú telek: számú telek: számú telek: m2 Egyéb ingatlanok értékesítését Szekszárd MJV nem tervezi Akcióterületi ingatlangazdálkodás A Szekszárdi Önkormányzat a 31/2004.(XII.1.) rendeletében szabályozza az önkormányzat vagyonának kezelését és a vagyongazdálkodás szabályozását. A szabályzás az alábbi eljárásrendet alkalmazza a vagyongazdálkodással kapcsolatban: Önkormányzati vagyongazdálkodás: Az Önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévı tárgyiasult és immateriális javakkal és ezeken meglévı terhekkel, kötelezettségekkel történı koordinált értékmegırzési, fejlesztési és hasznosítási folyamat, amelynek eredményeként az önkormányzati feladatok és célok teljesítését legjobban szolgáló, mőködı vagyonportfolió alakítható ki és tartható fenn. A rendelet hatálya kiterjed: a) Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak szerveire, továbbá az Önkormányzat és jogelıdje által alapított és tulajdonosi irányítása alatt mőködı költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmények), gazdasági társaságokra, valamint az önkormányzati vagyont megbízás alapján üzemeltetı jogi és természetes személyekre b) mindazokra a dolgokra, melyek az Önkormányzat tulajdonában vannak, így az ingatlan és ingó dolgokra, az Önkormányzatot megilletı követelésekre és vagyoni értékő jogokra, a gazdasági és közhasznú társaságokban az Önkormányzatot megilletı részesedésekre, az értékpapírokra, továbbá az Önkormányzatot terhelı tartozásokra és követelésekre. Tulajdonosi jogok gyakorlása A tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket e rendelet elıírásai szerint: a) a Közgyőlés, b) átruházott hatáskörben az Ötv ában foglalt korlátozásokat figyelembe véve - a polgármester, és a Közgyőlés e rendeletben vagyongazdálkodási jogkörrel felruházott bizottságai, valamint 5. oldal a 23-bıl

6 c) e rendelet 8. -ának (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati vagyonkezelı szervek e rendeletben meghatározott korlátozásokkal gyakorolják, illetve teljesítik. (2) Önkormányzati vagyont más jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdálkodó szervezet, vagy magánszemély akkor kezelhet, ha a tulajdonosi jogok gyakorlója az erre irányuló szerzıdésben a tulajdonosi jogok egészének, vagy egy részének gyakorlásával megbízza. (3) Az Önkormányzat a tulajdonában levı vagyontárgyak hasznosítására, üzemeltetésére, továbbá az önkormányzati vagyongazdálkodás elısegítése céljából gazdasági társaságot, közhasznú társaságot (a továbbiakban: kht.) alapíthat, illetve vagyonát gazdasági társaságban, kht-ban hasznosíthatja. Nyilvántartás (1) Az önkormányzati vagyont, annak változását és - a hatályos jogszabályok által meghatározott értékelési rendnek megfelelıen - értékét az Önkormányzatnak nyilván kell tartania. (2) A vagyonnyilvántartás rendszerét a jegyzı határozza meg. (3) A vagyonnyilvántartás feladatait - a vonatkozó számviteli jogszabályok rendelkezéseinek megfelelıen - a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége látja el. (4) Az önkormányzati vagyonnal gazdálkodók kötelesek a rájuk bízott önkormányzati vagyont nyilvántartani, évente leltározni a Leltározási Szabályzatban foglaltak szerint, kötelesek továbbá a vagyont érintı változásokat a vagyonnyilvántartónak 30 napon belül jelenteni. Az önkormányzati vagyon értékének meghatározása (1) Az Önkormányzat: a) ingó és ingatlan vagyonát a számviteli nyilvántartás könyv szerinti értékén b) értékbecslés esetén a becsült forgalmi értéken, c) az Önkormányzatot megilletı követeléseket, vagyoni értékő jogokat, részesedéseket, értékpapírokat, készpénzvagyont, továbbá az Önkormányzatot terhelı tartozásokat és követeléseket a számviteli jogszabályok szerint meghatározott értéken tartja nyilván. (2) Az önkormányzati vagyon körébe tartozó vagyontárgy elidegenítésére, illetve hasznosítására irányuló döntést megelızıen az adott vagyontárgy forgalmi értékét: a) ingatlan és ingó vagyon esetén 6 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés alapján, 6. oldal a 23-bıl

7 b) értékpapír esetén a tızsdei, illetve piaci árfolyam, ennek hiányában a névérték alapján, c) egyéb társasági részesedés, vagyoni értékő jog és az Önkormányzatot illetı követelések esetén 6 hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján kell meghatározni (a továbbiakban forgalmi érték). Rendelkezés az önkormányzati vagyon felett A Közgyőlés hatáskörébe tartoznak az alábbi vagyonhasznosításra vonatkozó döntések, értékhatártól függetlenül: a) az Önkormányzat tulajdonát képezı vagyontárgyaknak az önkormányzati vagyon részeibe való besorolása, b) 1 ingatlan vásárlása, cseréje, értékesítésre történı kijelölése figyelemmel a Gazdasági és Mezıgazdasági Bizottság e rendelet 17. -ának h), valamint j)-l) pontjában megállapított hatáskörére, c) gazdasági és közhasznú társaságokban fennálló részesedéseinek értékesítésre történı kijelölése, valamint részbeli hozzájárulás és apport befektetése társaságokba, d) hitel felvétele, illetve annak felvételéhez vagyoni fedezet biztosítékul nyújtása figyelemmel a Pénzügyi Bizottság e rendelet 16. -ának g) pontjában megállapított hatáskörére, e) kötvény, váltó kibocsátása és elfogadása, f) kezesség vállalása, g) egy évet meghaladó lejáratú értékpapír vásárlása, h) gazdasági és közhasznú társaság alapítása, megszüntetése, átalakulása, i) társadalmi szervezet, alapítvány létrehozásának engedélyezése, társadalmi szervezethez, alapítványhoz való csatlakozás, hozzájárulás, azok engedélyezése. j) a törzsvagyon elidegenítésével, hasznosításával kapcsolatos jogügyletek Vagyongazdálkodási Alap A Vagyongazdálkodási Alap létrehozásának fı célja, hogy az Önkormányzat fejlesztési és vagyongyarapítási céljainak megvalósítása érdekében kibocsátott kötvény tıketartozásának, kamatainak és kezelési költségének fedezetéül szolgáljon. A fenti célok érdekében dönt a Közgyőlés idırıl-idıre az Alapban lévı pénzeszközök felhasználásáról és az Alapban lévı ingatlanvagyon növelésérıl, illetve a már az Alapot képzı vagyon hasznosításából származó önkormányzati bevétel Alapba történı 1 Módosította a 26/2007.(VI.27.) szekszárdi ör. 1.. Hatályos június 27-tıl. 7. oldal a 23-bıl

8 elhelyezésérıl. Az Alapban lévı készpénzállományt olyan, a költségvetés beruházási fejezetében, illetve a fejlesztési programban meghatározott fejlesztési célokra lehet fordítani, amely beruházás vagy befektetés a késıbbiekben az Önkormányzatnak az értékesítés vagy hasznosítás során, a megtérülésen túl többletbevételt eredményez. 8. oldal a 23-bıl

9 Városrehabilitciós célok elérését szolgáló nem fejlesztési jellegű tevékenységek Városi marketing stratégia Szekszárd MJV Önkormányzata a célkitőzéseinek elérése érdekében városi marketing stratégiát kíván készíteni. Az alábbiakban összefoglaljuk a stratégia alkotás keretrendszerét, valamint fıbb elemeit. Szükséges definiálni, hogy milyen jelentıs pontokon más a városi marketing stratégia a hagyományos marketingstratégiához képest. A városi marketing célja, hogy a város szolgáltatásait használó célcsoportok valós szükségletei alapján kerüljenek kialakításra a város által nyújtott szolgáltatások. A városi marketing kapcsán a legfontosabb elem hogy a piaci kereslet alapján kerülnek meghatározásra a szolgáltatások. Így megvalósíthatóak a hosszútávú célkitőzések kapcsán definiált célok, és megteremthetı a végrehajtás hatékony eszközrendszere. A legfontosabb elem, hogy a szükségletek alulról építkezı, a társadalmi párbeszédet elıtérbe helyezı folyamatok kapcsán kerülnek meghatározásra. Ez alapján kiemelt fontosságú mind a stratégia alkotás kapcsán, mind annak rendszeres felülvizsgálata alkalmával a különbözı célcsoportok érdekegyesítése, szükségleteik meghatározása. A városmarketing egy olyan stratégiai koncepció, amely a városi intézmények, az önkormányzat, által nyújtott szolgáltatások, funkciók valós szükséglet meghatározását, stratégiai tervezését, a végrehajtás ellenırzését jelenti, mindezt úgy, hogy a piacorientált fejlesztés irányelvei megvalósulhassanak. A városi marketingstratégia kapcsán a termék a fentiek alapján - több szinten fogalmazható meg: 1. A városi intézmények, az önkormányzat, által nyújtott szolgáltatások, funkciók. 2. A város image, a város neve, mint brand. A stratégiaalkotás kapcsán alkalmazott módszertan vonatkozásában a termékekbıl kiindulva célszerő a hagyományos 4(5)P megközelítés alternatívájaként a városmarketingre célzottan alkalmazható eljárások kialakítása. A stratégiaalkotás folyamata kapcsán az alábbi fı tevékenységek végzendıek el: 1. Helyzetértékelés 2. Stratégaalkotás 3. Intézkedési terv A fı tevékenységek az alábbi szempontok alapján végzendıek el: 9. oldal a 23-bıl

10 A helyzetértékelés kapcsán a legfontosabb tevékenység a széleskörő egyeztetés. Itt minden érintett célcsoport reprezentatív képviselıit be kell vonni amelyek kapcsán legalább az alábbiak azonosítandóak: 1. Az eddig elkészített marketing stratégiák, koncepciók, törekvések összegzése. 2. Az egyes célcsoportokok szükségleteinek azonosítása 3. Az egyes célcsoportok esetlegesen eddig elvégzett marketingtevékenységeinek azonosítása, azok bemutatása 4. A település értékeinek, adottságainak összegzése 5. A célcsoportokban meglévı települési image definiálása Az információgyőjtés kapcsán a legfontosabb módszertani segédlet a széleskörő egyeztetés, partnerség építés, valamint IT eszközökkel támogatott adatbázis kialakítása. A stratégia alkotás kapcsán az IVS-ben megfogalmazott célok megvalósulását elısegítı marketing célrendszer kialakítása történik, objektíven mérhetı mutatókkal. A stratégia alkotás kapcsán legalább az alábbiak markáns megjelenítését kell elvégezni: 1. Társadalmi szükségletek integrálása 2. Környezeti fenntarthatósági szükségletek integrálása 3. Gazdasági szükségeltek integrálása 4. A folyamatos értékelést kiterjedt rendszeres partnerségi egyeztetéssel, és karbantartott adatbázissal támogassa Az intézkedési terv azon végrehajtható tevékenységcsoportok bemutatását tartalmazza, amelyek végrehajtásával a célok elérhetıek. Az intézkedési tervnek ki kell térnie a stratégia megvalósításának szervezeti rendszerére, valamint a teljesítménymérésre. Célszerő megfontolni a teljesítménymérés kiegészítését a teljes IVS megvalósulásának mérésével. 10. oldal a 23-bıl

11 1.2 Partnerség A tervezés során megvalósítandó partnerségi egyeztetést Szekszárd MJV a teljes IVS folyamat kulcselemeként kezelte. Az integrált városfejlesztési stratégia és az integrált beavatkozások tervezésével kapcsolatban az alábbi célokat kívánta a Város elérni a partnerségi egyeztetéssel: - A különbözı szakpolitikai területek koordinációja és a közigazgatás és államigazgatás különbözı szereplıi közötti folyamatos kapcsolatépítés, koordináció módszere, intézményi kerete. - A tervezés során a társadalmi felelısség erısítése, intézményesített együttmőködés a lakosság, a magánszféra és a közszféra között. - A stratégia megvalósításában résztvevı társadalmi csoportok és személyek azonosítása, részvételi lehetıségei és szükséges partnerségi kapcsolatok kialakítása Célok, elért eredmények A partnerség építés célja az volt, hogy a fejlesztések kapcsán a lehetı legszélesebb körben konszenzusra törekedjünk, ennek érdekében a teljes IVS tervezési folyamat alapjává a társadalmi egyeztetés vált. Bevont célcsoportok: Lakosság, szomszédos települések, szakpolitikai területek képviselıi, intézményi szereplık, vállalkozók, civil szervezetek képviselıi, lakossági szervezett csoportok, vállalkozói szervezetek képviselıi, egyesületek A bevonás eredményei: - különbözı tevékenységek integrálása választott képviselık részvételével - a tervezett tevékenységek kapcsán születı konszenzusok meghatározása - társadalmi párbeszéd, kommunikáció kialakítása - a társadalmi tıke erısítése, társadalmi kapcsolatok mérhetı erısítése - Az integrált megközelítés természetébıl fakadó szükség a különbözı szereplık együttmőködése, kapcsolódások feltárása - A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása - A konfliktus helyzetek megfelelı kezelése, feloldása Szekszárd MJV partnerség építési programja A város hosszú távú jövıképének kialakítása ( ) Átadott tartalom: Kivonat a településfejlesztési dokumentumból Bevonás célja 11. oldal a 23-bıl

12 - a mozgósított tudás különbözı formáinak bıvítése és gyarapítása - társadalmi párbeszéd, kommunikáció és tanulás elısegítése - a társadalmi tıke erısítése, társadalmi kapcsolatok mérhetı erısítése - A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása Végrehajtott egyeztetések Célcsoport Intézményi szereplık Vállalkozók Civil szervezetek, egyesületek Lakosság Bevonás módja Honlapra kihelyezés, cím megadása Az egyeztetés rövid leírása A rendelkezésre álló városfejlesztési dokumentumok, valamint a városvezetéssel történt egyeztetés alapján összeállításra került a város hosszú távú jövıképe. A hosszútávú jövıkép egyeztetését elsı sorban az ismertetett célcsoportok stratégiai tervezéssel foglalkozó szereplıinek adtuk át, mindamellett természetesen elérhetıvé tettük a nagyközönség számára is. Az intézményi szereplık számára az - önkormányzati protokoll lista alapján került átadásra a stratégia. Ugyancsak az önkormányzati protokollista alapján kerültek megszólításra a vállalkozók, és a civil szervezetek. A lakosság a város honlapján tekinthette meg a dokumentumot, és formálhatott véleményt. Az egyeztetések alapján megszületett javaslatokat a stratégiai munkacsoport értékelte, szükség esetén felvette a kapcsolatot a javaslattevı szervezettel, és ezt követıen kerültek beépítésre az észrevételek Városrészekhez kapcsolódó célmeghatározás ( ) Átadott tartalom: Városrészek meghatározása, SWOT analízis, célmeghatározás 12. oldal a 23-bıl

13 Bevonás célja Az integrált megközelítés természetéből fakadó szükség a különböző szereplők együttműködése, kapcsolódások feltárása A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása Célcsoport Intézményi szereplık Vállalkozók Civil szervezetek, egyesületek Lakosság Bevonás módja Honlapra kihelyezés, lakossági fórum Az egyeztetés rövid leírása A célmeghatározást a stratégiai egyeztetés alapján, valamint a választott tisztségviselıkkel történt egyeztetés alapján határoztuk meg. A stratégia alapját a lipcsei charta célrendszere, valamint a helyi adottságok által definiált célok adták. A koherens célrendszer a kialakítást követıen társadalmi egyeztetésre került. Az intézményi szereplık számára az - önkormányzati protokoll lista alapján került átadásra a célrendszer. Ugyancsak az önkormányzati protokollista alapján kerültek megszólításra a vállalkozók, és a civil szervezetek. A lakosság a város honlapján tekinthette meg a dokumentumot, és formálhatott véleményt. Az egyeztetések alapján megszületett javaslatokat a stratégiai munkacsoport értékelte, szükség esetén felvette a kapcsolatot a javaslattevı szervezettel, és ezt követıen kerültek beépítésre az észrevételek A tervezett program finanszírozhatósága ( ) Átadott tartalom: 13. oldal a 23-bıl

14 Akcióterületi tervek Bevonás célja Ha további erıforrások szükségesek a célok megvalósítása érdekében, akkor cél a gazdasági, kulturális konszenzusbiztosító együttmőködés a más szereplık által elérhetı erıforrások érdekében Az integrált megközelítés természetébıl fakadó szükség a különbözı szereplık együttmőködése, kapcsolódások feltárása Célcsoport Intézményi szereplők Vállalkozók Civil szervezetek, egyesületek Bevonás módja Workshop Workshop Workshop Az egyeztetés rövid leírása A településen azonosított fejlesztésekkel érintett stakeholderekkel a stratégiai csoport a város vezetésével közösen egyeztetéseket folytatott, azonosították a célokat, és szándékokat. Az egyeztetés eredménye a 3. fejezetben bemutatott programlista, valamint az akcióterületen érintett partneri megállapodások. 14. oldal a 23-bıl

15 Antiszegregációs stratégia ( ) Átadott tartalom: Antiszegregációs stratégia Bevonás célja A szegregáció felszámolása az érintettek igényeinek figyelembe vételével történjen. Ha konfliktusok alakultak ki, vagy várhatóak, akkor cél a konfliktus menedzseléshez szükséges feltételek megteremtése Az integrált megközelítés természetébıl fakadó szükség a különbözı szereplık együttmőködése, kapcsolódások feltárása Célcsoport Intézményi szereplık Civil szervezetek, egyesületek Roma kisebbségi önkormányzat, roma érdekképviselet Bevonás módja Közös munka Az egyeztetés rövid leírása A delegált mentorokkal közösen került meghatározásra a bevonandó szereplık köre, és folytak le az egyeztetések. A kész stratégiát az összes érintett leadás elıtt véleményezte a stratégiában bemutatott módon majd a szaktárca, és a mentorok is ellenjegyezték a dokumentumot. 15. oldal a 23-bıl

16 A teljes stratégia partnerségi egyeztetése ( ) Átadott tartalom: IVS Bevonás célja - a tervezett tevékenységek mentén születı konszenzusok elınyben részesítése - társadalmi párbeszéd, kommunikáció és tanulás elısegítése - Az integrált megközelítés természetébıl fakadó szükség a különbözı szereplık együttmőködése, kapcsolódások feltárása A lakosság, csoportok, szervezetek és közigazgatás közötti kapcsolatok javítása Célcsoport Intézményi szereplık Vállalkozók Civil szervezetek, egyesületek Lakosság Roma kisebbségi önkormányzat Bevonás módja Honlapra kihelyezés, cím megadása Az egyeztetés rövid leírása A teljes stratégiát a korábban bevont összes célcsoport képviselıivel egyeztettük. Az intézményi szereplık számára az - önkormányzati protokoll lista alapján került átadásra a célrendszer. Ugyancsak az önkormányzati protokollista alapján kerültek megszólításra a vállalkozók, és a civil szervezetek. A lakosság a város honlapján tekinthette meg a dokumentumot, és formálhatott véleményt. Az érintettek részletes tájékoztatása céljából újsághírdetésben hívta fel az érintettek figyelmét az önkormányzat, illetve bemutatóval gazdagított tájékoztatófórumot is szervezett. Az egyeztetések alapján megszületett javaslatokat a stratégiai munkacsoport értékelte, szükség esetén felvette a kapcsolatot a javaslattevı szervezettel, és ezt követıen kerültek beépítésre az észrevételek. 16. oldal a 23-bıl

17 1.3 Szervezeti megvalósítás Szekszárd MJV Önkormányzata az akcióterületi fejlesztések végrehajtására városfejlesztı társaságot kíván létrehozni. Az alábbiakban bemutatjuk a társasággal kapcsolatos fıbb elvárásokat, a létrehozásának tervezett módját, az irányítási modelljét, valamint a menedzsment szervezet mőködési modelljét. A társaság létrehozását megelızıen Szekszárd MJV Önkormányzata tanulmányozta az OTM által megadott pilot projektet, annak eredményeit, valamint értékelte a hazánkban sikeresen mőködı városfejlesztı társaságok eredményeit A városfejlesztési társaság megalakításával kapcsolatos követelmények A felügyelı bizottságban képviselık vesznek részt, így biztosított az átláthatóság Önállóan gazdálkodik, alapító okirata szerint bevételeit városrehabilitációs fejlesztésekre fordítja A vagyonkezelıvel történı együttmőködés szabályozott így gazdálkodni képes az Önkormányzati ingatlanvagyonnal az akcióterületen A városfejlesztési társaság létrehozása Az önkormányzat rendeleti úton hozza létre a városfejlesztı társaságot azzal a céllal, hogy az akcióterületi fejlesztéseket megvalósítsa. A rendeletben szabályozandó kérdések: Önkormányzati tulajdonosi jogok gyakorlása Akcióterületi ingatlangazdálkodás szabályozása A vagyongyarapítás nyereségének felhasználása Az akcióterületi fejlesztések szabályozása A városfejlesztı társaság jogosítványai és kötelezettségei Az önkormányzat jogosítványai és kötelezettségei A városfejlesztı társaság törzstıkéje, a városrehabilitációs fejlesztési források megszerzéséhez biztosítandó saját forrás Együttmőködés a vagyongazdálkodó és üzemeltetésért felelıs társasággal Az önkormányzat és a városfejlesztı társaság megállapodást köt a városrehabilitáció megvalósítására a kijelölt akcióterületeken, amely legalább a következıket tartalmazza: a városfejlesztı társaság az önkormányzat nevében valósítja meg a fejlesztést a kijelölt akcióterületen (az önkormányzati rendelet tartalmának megfelelıen); az akcióterület fejlesztése során keletkezı közvetlen fejlesztési bevételeket a városfejlesztı társaság visszaforgatja a fejlesztésbe, azokat az önkormányzat nem vonhatja el; az éves beszámolás és az akcióterületi terv évenkénti aktualizálásának rendjét; az évközi rendszeres önkormányzati ellenırzés rendjét; a társaság díjazását; 17. oldal a 23-bıl

18 a vagyonkezelıvel történı együttmőködést A városfejlesztő társaság intézményi kapcsolatai A városfejlesztés fıbb szervezetei Szekszárd MJV Városfejlesztı társaság Vagyonkezelés Városüzemeltetés Közhasznú szervezet A fenti ábrán látható a fejlesztési, vagyongazdálkodó és városüzemeltetési feladatok intézményi szétválasztása, de szoros intézményközi együttmőködéssel. A fent bemutatott ábra specifikuma, hogy egy létrehozandó közhasznú szervezet kapcsolódik a városfejlesztéshez, és városüzemeltetéshez. A közhasznú szervezet javítja az üzemeltetési, és fejlesztési funkciókat oly módon, hogy a tevékenységek kapcsán az alábbi szolgáltatásokat nyújtja: 1. Alacsony képzettségő munkaerı biztosítása jellemzıen a szociálisan rászoruló rétegbıl az üzemeltetési, fejlesztési tevékenységekhez. 2. Az üzemeltetési, fejlesztési tevékenységekhez szükséges eszközök egy részének biztosítása. 18. oldal a 23-bıl

19 1.3.4 A városfejlesztő társaság irányítási modellje A városfejlesztı társaság vezetési modellje Felügyelı Bizottság Igazgatóság Operatív igazgató Menedzsment szervezet A városfejlesztı társaság az alábbi kompetenciákkal rendelkezik: Az önkormányzat nevében hajtja végre a városfejlesztési akciót, vagyis az önkormányzat a városfejlesztés gazdája, stratégiai irányainak kijelölıje. Az önkormányzati határozattal kijelölt elıször egy, majd további rehabilitációs akcióterületek teljeskörő fejlesztéséhez kapcsolódó kompetenciák (felsorolt feladatkör szerint) Az értékesítésbıl, bérbeadásából származó bevételek akcióterületi fejlesztésekre való visszaforgatása Befektetıkkel való tárgyalás, szerzıdéskötés az akcióterületi rehabilitáció érdekében Amennyiben befektetı bevonására kerül sor, és a végrehajtás indokolja a közszféra és a vállalkozó által közösen létrehozott projekttársaság felállítását, az önkormányzat részérıl minden esetben az akcióterületi rehabilitáció keretében a városfejlesztı cég vesz ebben részt. Az önkormányzati bizottságok csak a rehabilitáció stratégiai irányait határozzák meg (és ellenırzik azok megvalósulását), az operatív irányítás a városfejlesztı társaság kompetenciájába tartozik. Ezt a társaság alapító okiratában is fel kell tüntetni. 19. oldal a 23-bıl

20 1.3.5 A városfejlesztő társaság menedzsment kompetenciái A városfejlesztı társaság menedzsment kompetenciái Társaság ügyvezetıje Közbeszerzési szakértı Gazdálkodási csoport Tervezési csoport Operatív igazgató Iroda, irattár Városmarketing Mőszaki ellenır Mőszaki vezetı Humán szociális tanácsadó Megvalósítást végzı vállalkozók A városfejlesztı társaságban a hatékony végrehajtás érdekében az alábbi szerepkörök kerültek azonosításra. A Városfejlesztı Társaság funkciói Funkció/ beosztás Fı feladatok Munkaidıszükséglet Társaság ügyvezetıje A társaság ügyvezetıje irányítja a gazdasági társaságot. Felsıfokú végzettségő, legalább 10 éves szakmai tapasztalattal rendelkezı vezetı. 1 fı részmunkaidıbe n projekt-menedzsment szervezet vezetıje Operatív Igazgató Operatív Igazgatóként olyan személy kerül kiválasztásra, akinek van beruházási, beruházás tervezési tapasztalata, átlátja a projekt-elıkészítés és megvalósítás technikai és pénzügyi feladatait, képes a beosztottakat irányítani, ellenırizni, motiválni, továbbá a résztvevı vállalkozókkal szemben érvényesíteni tudja a projektgazda érdekeit, a 1 fı teljes munkaidıben 20. oldal a 23-bıl

21 szerzıdések elıírásait és a jogszabályok betartatását. Az operatív igazgató viseli az általános felelısséget a projektmenedzsment szervezetért, a felállításért, mőködésért és az eredmények eléréséért. Egy személyben felelıs a beruházások elıkészítéséért és végrehajtásáért, elırehaladásáért. Az operatív igazgató felsıfokú végzettségő, gyakorlattal rendelkezik ingatlanfejlesztési beruházások lebonyolításában, valamint tapasztalatokat szerzett EU forrásból megvalósuló beruházások végrehajtásával kapcsolatban. mőszaki terület Társaság vezetıje mőszaki A társaság mőszaki vezetıjének többek között feladata lesz a mőszaki tervezés irányítása, a beszerzések mőszaki követelményeinek elıkészítése, az egyes akcióterületi fejlesztések mőszaki koordinációja, a kivitelezık és szolgáltatók kiválasztásában való részvétel, az akcióterületi fejlesztések mőszaki megvalósításának felügyelete. Munkájában a független mőszaki ellenırre támaszkodik. 1 fı + mőszaki ellenır A mőszaki vezetı szakirányú felsıfokú végzettségő legalább 5 éves tapasztalattal rendelkezı személy. pénzügyi terület Pénzügyi vezetı A társaság pénzügyi és számviteli vezetıjének feladata lesz az akcióterületi fejlesztések költségvetésének, gazdaságossági számításainak, finanszírozási formáinak a kidolgozása, az ezzel kapcsolatos feladatok irányítása. A projektek megvalósítási szakaszában a beruházásokkal összefüggı pénzügyi feladatok ellátása, a projekttel összefüggésben keletkezı szerzıdések, számlák, nyilvántartások kezelési rendjének a kialakítása a feladatkörébe fog tartozni. 1 fı teljes munkaidıben + 1 fı részmunkaidıbe n Pénzügyi szakértı A finanszírozási, pénzügyi elszámolási lebonyolítást végzı. A mőszaki vezetı szakirányú felsıfokú végzettségő legalább 5 éves tapasztalattal rendelkezı személy, aki tapasztalatokat szerzett EU forrásból megvalósuló beruházások végrehajtásával kapcsolatban. belsı ellenırzés A megkövetelt kezelési rend biztosítására 1 fı 21. oldal a 23-bıl

22 Projekt iroda vezetı PR Városmarketing projektiroda kerül felállításra, ahol a fejlesztésekkel kapcsolatos minden dokumentum rendszerezetten fellelhetı. Iratkezelési szabályzat biztosítja a megfelelı színvonalú mőködtetést. A várossal kapcsolatos fejlesztési terv kidolgozásának felügyelete, gondozása, befektetık felkutatása. részmunkaidıbe n 1 fı részmunkaidıbe n (kidolgozás vállalkozói tevékenység keretében) A városfejlesztı társaság által ellátandó feladatok: Az önkormányzati határozattal kijelölt elıször egy, majd további rehabilitációs akcióterületek teljes körő fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. Részletesen: Akcióterületi terv készítése és felülvizsgálata Gazdaságfejlesztési elemek integrációja A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása Fizikai beruházásokat kiegészítı tartalmi fejlesztések megvalósítása (önállóan vagy partnerrel) Fenntartás koordinációja További pályázati és egyéb (pl. befektetıi) források felkutatása A beruházások elıkészítése, és végrehajtása: a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerzıdések elıkészítése és megkötése), a terület elıkészítési munkák irányítása (bontások, közmőépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása az építési telkek kialakítása érdekében), a közterületek rendezési munkáinak irányítása (tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült munkák átvétele), az Önkormányzat beruházásában megvalósuló egyes létesítmények (pl. közintézmények, szociális lakás stb.) esetében a beruházói feladatok ellátása (terveztetés, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkálatok folyamatos ellenırzése, az elkészült munkák átvétele), a magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása (javasolt funkciók, beépítési formák megvalósulásának elısegítése), 22. oldal a 23-bıl

Városfejlesztő társaság létrehozása:

Városfejlesztő társaság létrehozása: VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁG LÉTREHOZÁSÁVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT INTÉZMÉNYI ELVÁRÁSOK A városfejlesztő társaság létrehozásának indokoltsága: Hatékonyabb, rugalmasabb, átláthatóbb, piaci szemléletű menedzsmentet

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések

A rendelet hatálya. Értelmezı rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlésének 16/2010. (V. 31.) önkormányzati rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Békéscsaba Megyei Jogú Város

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete

Balatonederics Települési Önkormányzat. Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete Balatonederics Települési Önkormányzat Képvsielő-testületének 16/2004. (XII. 1.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon

Az önkormányzati vagyon Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2004. (IV. 16.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 10/2004. (V. 06.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselőtestület a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete

Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 50/2009. (IX.11.) rendelete Várpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 50/2009. (IX.11.) rendelete a városfejlesztéshez és városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 10/2012 (III.22.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól FÜRGED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2005./III. 8./ számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE

Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE Kállósemjén Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2008.(IV.18) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Halásztelek Város 1 Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2003. (V.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 11/2004.(IV.28.), 10/2011.(VI.9.),

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E. A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2009. (XI.2.) R E N D E L E T E A város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (IV. 22.) sz. rendelete a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a

Részletesebben

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Ludányhalászi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2005.(08.29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE

Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE Magyarszerdahely község Önkormányzat KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 7/2007.(IV.5.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselô-testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire.

A rendelet hatálya. (1) A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és szerveire, intézményeire. Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (VIII. 28.) önkormányzati rendelete Jánossomorja Város Önkormányzatának vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás szabályairól Jánossomorja

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon

I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Az önkormányzati vagyon Borsodszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2008.(X.18.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed:

I. Általános rendelkezések A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya kiterjed: RUDABÁNYA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (III. 31.) sz. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Módosításokkal egységes szerkezetben) Rudabánya

Részletesebben

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hásságy Község Önkormányzatának 13/2003. (XII.09.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.

Részletesebben

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 33/2009. (IX.30.) Önk. R E N D E L E T E a város-rehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról (Egységes szerkezetben az 1/2008. (I.07.) Önk., a 16/2006. (IV.27.) Önk.,

Részletesebben

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól

CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról és a. vagyongazdálkodás szabályairól CIGÁND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2004. (II. 23.) SZ. RENDELETE az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Cigánd Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki:

(2) Az R. 3. -a a következı (6) bekezdéssel egészül ki: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 11/2012. (III. 6.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007. (XI. 15.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hejőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól HÉT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2003. (IV.1.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nemesszalók község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2001.(X.30.) rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (a 8/2009. (IX.16.) és az 5/2013.(III.12.) rendelettel egységes

Részletesebben

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Igal Nagyközség Önkormányzat Képvisel testületének 12/2004. (IV.29.) számú RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képvisel -testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007.(XI.12.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2011. (VIII.1.) önkormányzati rendelettel módosított 14/2002.(XII.28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonkezelés és gazdálkodás

Részletesebben

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Nyim Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10./2000. (XI. 03.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete

ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete ÉRTÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2005. /II.25./ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Értény Község

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2008. (X.31.) RENDELETE az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı

Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére. pénzügyi-ügyintézı. aljegyzı E L İ T E R J E S Z T É S 3. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. április 26-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit pénzügyi-ügyintézı Véleményezésre

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzatának 3/2010. (I.28.) Kt. rendelete az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gara Község Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Az elıterjesztést készítette: Dömötör Klára Edit adó- és pénzügyi irodavezetı Véleményezésre

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadásról szóló szerzıdéseket - átruházott hatáskörben eljárva - a polgármester köti meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bérbeadásról szóló szerzıdéseket - átruházott hatáskörben eljárva - a polgármester köti meg. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 17/2013. (IV. 2.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 31/2004. (XII. 1) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Som Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2000. (X. 26.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról

Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Jelentés Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójáról Elvégeztem Dávod Község Önkormányzatának 2009. évi egyszerősített éves költségvetési beszámolójának könyvvizsgálatát.

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzatának 10/2004.(III.26.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Dorog Város Önkormányzatának 10/2004.(III.26.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Dorog Város Önkormányzatának 10/2004.(III.26.) sz. rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (Egységes szerkezetben a 16/2005.(VI.06.), a 6/2007.(II.02.), valamint a 12/2007.(IV.27.)

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete

Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete Telekgerendás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012. (IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól Telekgerendás Község Önkormányzat

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. február 26-ai ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. február 26-ai ÜLÉSÉRE. Horváth István polgármester AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA:. 29. sz. MELLÉKLET: db TÁRGY: Szekszárdi Városfejlesztési Kft. alapító okirata E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. február

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e ÚJFEHÉRTÓ VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2007. (I. 26.) r e n d e l e t e az önkormányzati vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben az e rendeletet módosító

Részletesebben

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e. az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta Község Önkormányzat 8/2004 (V.19.) KT. R e n d el e t e az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Kacsóta község Önkormányzat képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól

PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK. 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E. az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól PAPKESZI KÖZSÉG KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK 9/2003 (V.23) számú R E N D E L E T E az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól A Képviselô-testület a helyi önkormányzatokról szóló, többször

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya

I. fejezet. A rendelet hatálya Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának 5/2000. (IV.20.) rendelete vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól (a módosító 5/2005. (II. 24.), 15/2006. (V. 18.), 47/2006. (XII. 14.), 6/2007. (III. 22.),

Részletesebben

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására

AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi Közbeszerzési tervének módosítására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 280. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi Közbeszerzési tervének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A rendelet hatálya Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 13/2007.(XI. 29.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól. (módosításokkal egységes szerkezetben) 2.) Kisköre Város Önkormányzatának

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül

a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül 1.tétel a A vezetés fogalmi meghatározása, a vezetés lényegi kérdései. A vállalkozáson belül létrehozandó vezetıi szintek, azok fontosabb, elkülönült feladatai. b. Az innováció fogalma,szerepe a vállalkozásoknál.

Részletesebben

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE

TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE TAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2010.(II.12.) RENDELETE Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Egységes szerkezetben a 14/2012.(VI.19.)és a 2/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete

Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete Bókaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 8/2003./X.31/ számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Bókaháza Község

Részletesebben

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1

Az önkormányzati vagyon minősítése, a forgalomképesség szerinti besorolás megváltoztatásának módja 1 Serényfalva községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2001. (IV. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól (módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 231. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Állami Számvevıszék Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzügyi helyzetének ellenırzésérıl készült jelentésben foglalt megállapításokhoz

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-Testületének 5/2013. (IV. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása 1/2014. (II. 14.) szabályzata a BESZERZÉSEK LEBONYOLÍTÁSÁRÓL E szabályzat célja: hogy rögzítse a Szekszárd és Szálka Óvodafenntartó Társulása a közbeszerzésekrıl

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések

Regionális Operatív Program keretében benyújtandó pályázathoz szükséges elızetes döntések 78. sz. elıterjesztés Egyszerő szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzatának Képviselı-testülete 2008. március 27-i ülése VI. napirendi pontjához: Regionális Operatív Program keretében benyújtandó

Részletesebben

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18.

16/2005. (VI.17.) 2005. június 17. 25/2006. (VIII.30.) 2006. augusztus 30. 9/2007.(IV.18.) 2007. április 18. Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselőtestületének 29/2004. (VII. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 16/2005.

Részletesebben

Az önkorm. nyzati vagyon.

Az önkorm. nyzati vagyon. Fábi biánsebesty nsebestyén Közs zség Önkorm nkormányzat nyzat Képvisel pviselő-test -testület letének 2/2013. (II. 25.) önkorm nyzati rendelete az önkorm nkormányzat nyzat vagyonáról, és a vagyongazdálkod

Részletesebben

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı

Kutasiné Nagy Katalin sk. jegyzı 8. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 1-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának felülvizsgálata Az elıterjesztést

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL ÉS A VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS EGYES SZABÁLYAIRÓL Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petőfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu Bér Község Önkormányzat Képviselı-testületének 4/2012.(VI.7.) Önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYONRÓL

Részletesebben

Szociális és Egészségügyi Iroda

Szociális és Egészségügyi Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1., Pf.: 85. Tel.: 06 (32) 311-057 Ikt.szám: 47246/2005. J a v a s l a t a három éves szociális

Részletesebben

Informatikai biztonsági elvárások

Informatikai biztonsági elvárások Informatikai biztonsági elvárások dr. Dedinszky Ferenc kormány-fıtanácsadó informatikai biztonsági felügyelı 2008. július 2. Tartalom Átfogó helyzetkép Jogszabályi alapok és elıírások Ajánlások, a MIBA

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása

FOTEX HOLDING TARTALOMJEGYZÉK. 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása FOTEX HOLDING S.E. TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános Információk 2. Értékelési szabályok 3. Jegyzett tıke 4. Eredmény felosztása ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ: Társaság: Fotex Holding Székhely: Capellen Cégjegyzékszám:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2012. (II. 10.) rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól /Egységes szerkezetben a 22/2012. (IX.13.), a 23/2012.(XI. 23.),

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 61. MELLÉKLET : 1 db TÁRGY: Beszámoló a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 2010. évi munkájáról E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.

NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. NYÍRTELEKI CIVIL KOORDINÁCIÓS ÉS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ EGYESÜLET 4461 Nyírtelek, Puskin u. 43/b. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Beruházás-szervezés projektkoordináció

Beruházás-szervezés projektkoordináció Beruházás-szervezés projektkoordináció Projektciklus: Építési kivitelezés résztvevıi: Projekt menedzsment Beruházó (építtetı): 1. szerzıdések (építési, tervezési) megkötése 2. a tervezı kiválasztása, jogszabályban

Részletesebben

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe:

Módosító Okirat. Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás. Az intézmény alapítóinak/fenntartóinak neve és címe: 1 3. számú melléklet Módosító Okirat Marcali Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal által végzett felülvizsgálat alapján indokoltnak tartja, hogy a Marcali, Barcs, Kadarkút,

Részletesebben

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 19/2008. (XII.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 1 Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 7/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az épített

Részletesebben

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről

Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (I. 28) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás rendjéről Boconád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.

IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30. IZSÁK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2000. (XII. 20.) kt. számú és a módosításáról szóló 8/2004.(IV.28.) kt. számú és 14/2005. (XI.30.) számú rendelete Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól.

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: KOZP/4657-4/2013. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-i ülésére Tárgy: Eplény község közép- és hosszú

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére 5. E L İ T E R J E S Z T É S Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. március 23-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2011. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés

A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA. I. Bevezetés A NYÍREGYHÁZI FİISKOLA TANGAZDASÁGÁNAK MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezetés A Nyíregyházi Fıiskola Tangazdasága 1994-ben 271 ha földterülettel alakult. Mőködtetésének feltételeit a pénzügyi alapjainak átcsoportosításával

Részletesebben