MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY"

Átírás

1 MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY A L A P Í TÓ O K I R A T A október

2 2 Az elmúlt évek során a civilizáció által okozott visszafordíthatatlan globális természeti folyamatoknak, és a tájökológia és környezetvédelem tudományos és technikai fejldésének köszönheten lényegesen megváltoztak : 1. a táj- és környezetföldrajz adta lehetségek, 2. a táj- és környezetföldrajz tevékenység iránti igények 3. a táj- és környezetföldrajz tevékenységet nyújtókkal szembeni elvárások. A táj- és környezetvédelem jelenlegi finanszírozási lehetségei csak részben teszik lehetvé azt, hogy az új elvárások és igények megfelelen teljesüljenek. Ezért vált szükségessé ezen alapítvány létrehozása. Ezen alapítvány a Debreceni Egyetem Tájvédelemi és Környezetföldrajzi tanszékének mindenkori tevékenységét kívánja segíteni, kiegészíteni. I. ALAPÍTÓl NYILATKOZAT Dr. Berki Imre docens, alapító /született: anyja neve: Markovics Margit, 9400 Sopron, Répcefi sor 32/G fszt. 1. alatti lakos, Nyugat-Magyarországi Egyetem, Erdmérnöki Kar docense / a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérl szóló évi lv. tv. 74/A. - 74/F. -ai szerint, és a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. tv. rendelkezéseinek is megfelel alapítványt hoz létre. 1./ Az alapítvány neve: II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAl MERIDIÁN TÁJ- ÉS KÖRNYEZETFÖLDRAJZI ALAPÍTVÁNY 2./ Az alapítvány székhelye: 4032 Debrecen, Görgey utca 12. VII. 63. ajtó 3./ Az alapítvány jogi jellege

3 3 Az alapítvány - a bírósági nyilvántartásba vételrl szóló határozat jogerre emelkedése napján - önálló jogi személyként kezdi meg mködését. Alapító az alapítványt nyílt alapítványként hozza létre. Mindazok a bel- vagy külföldi, természetes vagy jogi személyek, akik a jelen alapító okiratban meghatározott feltételek megismerése után az alapító okirat III. fejezetében megjelölt célokat és közhasznú tevékenységeket maguk is támogatni kívánják, pénzbeli, vagy az alapítvány célja szerint célszeren felhasználható nem pénzbeli vagyoni támogatásukkal az alapítványhoz csatlakozhatnak. III. AZ ALAPÍTVÁNY KÖZÉRDEK CÉLJAI ÉS KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI 1./ Az alapító az alapítvány közérdek céljait az alábbiakban határozza meg: a táj- és környezetföldrajz tevékenység körülményeinek, tárgyi és személyi feltételeinek javítása, a táj- és környezetföldrajz tudomány oktatásának (pl: tájvéd geográfus, környezet kutató, környezetvédelmi referens képzés) a feltételeinek javítása, a táj- és környezetföldrajz tudomány oktatási, kutatási anyagok, segédeszközök beszerzése, készítése, a képzés, továbbképzés személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása, tanfolyamok, továbbképzések, szimpóziumok, kongresszusok szervezésének, lebonyolításának támogatása, szakdolgozók, tudományos munkájukról elismert eladók hazai és nemzetközi tudományos rendezvényeken, kongresszusokon való részvételének támogatása a tájvédelem és környezetföldrajz tudománnyal kapcsolatos publikációs tevékenység, nemzetközi kapcsolatok kialakításának támogatása a Debreceni Egyetem Tájvédelemi és Környezetföldrajzi tanszékének hallgatói vagy ezen tanszék PhD oktatásban részt vev hallgatói számára ösztöndíj biztosítása további szakmai ismereteik megszerzése érdekében

4 4 a táj- és környezetföldrajz tevékenység szakmai érdekvédelmének elsegítése, az Európai Unióban elvárt szakmai színvonal hazai elérésének segítése, külföldi szakmai szervezetekkel újabb kapcsolatok kiépítése, fenntartása. 2./ Az elz pontban megjelölt célok a közhasznú szervezetekrl szóló évi CLVI. tv. 26. c./ pontjában megjelölt 3. tudományos tevékenység, kutatás, 4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 5.kulturális tevékenység 9.környezetvédelem 18. munkaerpiacon hátrányos helyzet rétegek képzésének, foglalkoztatásának elsegítése és a kapcsolódó szolgáltatások, 19. euroatlanti integráció elsegítése, közhasznú tevékenységi körök megvalósulását szolgálják. 3./ Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. IV. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK SZABÁLYAI 1./ Az alapítvány vagyona Az alapító az alapítványi célok megvalósítására ,- azaz Egyszázötvenezer forint összeget bocsát az alapítvány rendelkezésére. 2./ Az alapítói vagyonjuttatás rendelkezésre bocsátása Az alapító az alapítvány céljára rendelt vagyont az alapító okirat aláírását követ nyolc napon belül az alapítvány javára banki számlára befizeti, és errl igazolást szerez be a bírósági nyilvántartásba vételi eljáráshoz. 3./ A csatlakozói vagyonjuttatás támogatás - módja A csatlakozók /támogatók/ pénzbeli hozzájárulásukat az alapítvány bankszámlájára vagy pénztárában fizethetik be, nem pénzbeli hozzájárulásukat az alapítvány kuratóriumának ajánlhatják fel, amely annak el-

5 5 fogadása után intézkedik a vagyontárgyak átvételérl, hasznosításáról, és az alapítvány eszközei között történ nyilvántartásba vételérl. Amennyiben bármelyik támogató adományának juttatását feltételhez köti, a feltételt írásban köteles a kuratórium elnökével közölni. A kuratórium dönt arról, hogy a feltétel elfogadása az alapítvány jelen okiratban meghatározott céljaival összeegyeztethet-e, és a feltételes csatlakozás elfogadásáról vagy elutasításáról a feltétellel csatlakozni kívánó támogatót írásban értesíti. 4./ Az alapítványi vagyon felhasználásának módja Az alapító úgy rendelkezik, hogy a IV/1. pontban meghatározott teljes alapítói vagyonjuttatást az alapítvány kuratóriuma az alapítványi célok megvalósítására jogosult és köteles fordítani, azzal a megkötéssel, hogy az alapítvány mködési feltételeinek folyamatos biztosítása céljára legalább ,- azaz Ötvenezer forintot az alapítvány mindenkor tartalékolni köteles. A csatlakozók nem pénzbeli támogatását azok rendeltetésének megfelelen kell az alapítványi célok megvalósítására felhasználni. Amennyiben a nem pénzbeli csatlakozói támogatás célszer felhasználására nincs lehetség, a kuratórium a vagyontárgy értékesítésébl befolyt vételárat a csatlakozók pénzbeli hozzájárulásával azonos módon használja fel. V. A KURATÓRlUM 1./ Az alapítvány vagyonának kezelésére az alapító kezel szervezetként, háromtagú kuratóriumot hoz létre. A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan idre szól. 2./ Az alapítvány els kuratóriumába az alapító az alábbi három természetes személyt kéri fel, és jelöli ki: Dr. Borda Jen a Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Kémia Tanszékének docense született: an.: Titz Róza 4032 Debrecen, Poroszlay út 63. IV.em. 9.sz.

6 6 Bánfi Gábor TIKTVF- Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály tanácsosa született: an.:ambrus Ilona 5349 Kenderes-Bánhalma Dékány utca 7.sz. Dr. Tóth Géza KSH Területi Tájékoztatási Osztály tanácsosa an.: Vándor Ágnes született: Tiszadada, Damjanich utca 5/a Az alapító a kuratórium elnökének a tagok közül jelöli ki. Dr. Borda Jent, a Debreceni Egyetem TTK Alkalmazott Kémia Tanszékének docensét Az alapító a kuratórium titkárának a tagok közül jelöli ki. Bánfi Gábort TIKTVF- Környezetbiztonsági és Kármentesítési Osztály tanácsosa A kuratórium tagjai az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéhez írásban külön nyilatkoznak arról, hogy a közhasznú szervezetekrl szóló törvényben elírt feltételeknek megfelelnek és a tisztség ellátását elvállalják. A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az alapítványt elzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 3./ A kuratóriumi tagság az alábbi esetekben sznik meg: a kuratóriumi tag halálával, a kuratóriumi tag korlátozottan cselekvképessé vagy cselekvképtelenné nyilvánításával, lemondással, ha a kuratórium tagjának tevékenysége az alapítvány céljainak megvalósulását veszélyezteti, ezért az alapító a kijelölést visszavonja, és helyette új kuratóriumi tag kijelölésérl intézkednek.

7 7 4./ A kuratórium elnöke és tagjai e tevékenységükért díjazásra nem jogosultak. Az alapítvány a kuratóriumi tagság, illetve az elnöki tisztség ellátásával kapcsolatban elkerülhetetlenül felmerül költségeket viseli. 5./ A kuratórium mködésének szabályai, a döntéshozatal rendje A kuratórium tagjai közül titkárt választhat, aki segíti a kuratórium elnökének munkáját és vezeti a kuratórium üléseinek jegyzkönyvét. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium üléseit a kuratórium elnöke legalább 3 nappal az ülés eltt kiküldött írásbeli meghívóval hívja össze. Kötelez az ülés összehívása, ha azt az alapító vagy a kuratórium legalább két tagja kéri. A meghívónak tartalmaznia kell kuratóriumi ülés helyét, idejét valamint napirendjét. A kuratórium üléseit évente legalább két alkalommal tartja. Az ülés akkor határozatképes, ha az elnök és legalább egy kuratóriumi tag jelen van. A döntések alkalmával a határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján kötelezettség vagy felelsség alól mentesül, vagy bármilyen más elnyben részesül, illetve a megkötend jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minsül elnynek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet nem pénzbeli szolgáltatás. A közhasznú szervezet megszntét követ két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezet tisztségviselje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszntét megelz két évben legalább egy évig - vezet tisztséget, amely az adózás rendjérl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezet tisztségvisel, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejleg más közhasznú szervezetnél is betölt. A kuratórium a határozatokat a jelenlévk egyszer szótöbbségével, nyílt szavazással hozza. Amennyiben a résztvevk kétharmada kéri, titkos szavazással határoz. Minden tagnak egy szavazata van.

8 8 Az alapítvány éves beszámolójának elfogadásához valamennyi jelenlév tag igenl szavazata szükséges. A beszámolót a kuratórium elnöke írásban készíti el és a meghívóval együtt elküldi a kuratórium tagjainak. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejleg a közhasznúsági jelentését is elkészíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium hatáskörébe tartozik és annak az alábbiakat kell tartalmaznia: a számviteli beszámoló, a költségvetési támogatás felhasználására vonatkozó adatok, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás, a cél szerinti juttatások kimutatása, központi költségvetési szervtl, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitl kapott támogatás mértéke, az alapítvány kuratóriumi tagjainak nyújtott juttatások értéke, illetve összege, az alapítvány közhasznú tevékenységérl szóló rövid tartalmi beszámoló. A kuratórium üléseirl nyilvántartást kell vezetni, melyben pontosan rögzíteni kell: a kuratórium határozatait, a határozatok számát, tartalmát, idpontját, és idbeli vagy személyi hatályát, a döntést támogatók és ellenzk nevét, és számarányát A kuratórium határozatait évente 1. sorszámmal kezdden az évszámmal törve számozza, és a szám mögött zárójelben tünteti fel a határozathozatal napját. / például : 1/2005.( XII. 14.) sz. határozat / A kuratórium döntéseit és az éves beszámolót a Debreceni Egyetem Tájvédelemi és Környezetföldrajzi tanszékének hirdettábláján, és a Debreceni Egyetem Tájvédelemi és Környezetföldrajzi tanszékének a honlapján (Internet) a döntés meghozatalát illetve a beszámoló elfogadását követ 10 napon belül közzéteszi, és a döntéseket az érintett személyeknek ajánlott- tértivevényes levéllel is megküldi. Az alapítvány mködésével, és szolgáltatásainak igénybevételi módjával kapcsolatos információkról az alapítvány a nyilvánosságot oly módon tájékoztatja, hogy

9 9 állandó jelleggel biztosítja a fent említett információk megismerését a Debreceni Egyetem Tájvédelemi és Környezetföldrajzi Tanszékének a honlapján (Internet), félévenként biztosítja a fent említett információk megismerését az Egyetemi Élet cím folyóiratban (a Debreceni Egyetem hivatalos lapja), vagy a Tájökológiai Lapok cím tudományos folyóiratban. Az alapítvány mködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítón, az arra jogosult állami szervek képviselin, a kuratórium tagjain kívül az alapítvány képviseljének hozzájárulásával betekinthet az is, aki az ezzel kapcsolatos jogszer érdekeltségét bizonyította. Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetleg abból saját költségére másolatot készíthet. A betekintés oly módon történhet, hogy: 1. az érdekld írásban megkeresi a kuratórium elnökét, melyben közli betekintési szándékát, és ezzel kapcsolatban valószínsíti a jogszer érdekeltségét, 2. a kuratórium elnöke a megkeresés beérkezésétl számított 5 napon belül írásban vagy telefonon tájékozatja a betekintés lehetségérl, és annak 30 napon belüli idpontjáról. VI. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 1./ A közcélú adománygyjtés szabályai Az alapítvány nevében vagy javára történ adománygyjtés nem járhat az adományozók, illetleg más személyek zaklatásával, a személyhez fzd jogok és az emberi méltóság sérelmével. Az alapítvány nevében vagy javára történ adománygyjtés csak az alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhet. Az alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 2./ A gazdálkodás általános szabályai

10 10 Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt létesít okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet is végezhet, de annak jellege vagy mértéke a közérdek céljainak megvalósulását nem veszélyeztetheti. /könyvkiadás, tudományos és szakmai rendezvények, konferenciák/ Az alapítvány mindaddig, amíg éves bevételei az évi CLVI. tv a szerinti mértéket / mely az alapításkor ötmillió forint / - meg nem haladják - felügyel szervet nem hoz létre. Amennyiben az alapítvány éves bevétele az itt meghatározott mértéket meghaladja, a kuratórium köteles az alapítót felhívni arra, hogy a jogszabályi elírásoknak megfelel felügyel szerv létrehozásáról intézkedjen. 3./ A kuratórium az alapítványi vagyonnal mindenkor a jó gazdától elvárt gondosságot tanúsítva gazdálkodik, különös gondot fordítva arra, hogy a vagyon ne értéktelenedjen el. Az alapítvány gazdálkodási kérdéseiben jelen alapító okiratban és a közhasznú szervezetekrl szóló törvényben meghatározott feltételek szerint, a kuratórium felelsséggel, és - a III/1./ pontban megjelölt közérdek célok támogatásának aránya tekintetében is - legjobb belátása szerint dönt. VII. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVlSELETE 1./ Az alapítvány képviseletére és nevében aláírásra, a kuratórium elnöke önállóan jogosult. Az elnök akadályoztatása esetén az alapítvány nevében a kuratórium által kijelölt két kuratóriumi tag együttesen ír alá. 2./ Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnökének és titkárának együttes aláírása szükséges. VIII. VEGYES RENDELKEZÉSEK 1./ Az alapítvány csak a törvényben meghatározott esetekben sznik meg. Az alapítvány esetleges megsznése esetén az alapítvány vagyonát hasonló célú más alapítvány támogatására kell fordítani.

11 11 2./ Az alapító az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételével kapcsolatos eljárással a Dr. Varga Péter Benedek Ügyvédi Iroda tagjaként eljáró dr. Varga Péter Benedek ügyvédet / 4026 Debrecen, Darabos u. 63./ bízza meg. 3./ A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a közhasznú szervezetekrl szóló törvény rendelkezései irányadóak. D e b r e c e n, október 14. Dr. Berki Imre alapító Elttünk, mint tanúk eltt: név: név: lakcím: lakcím:

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13.

MISKO KÖZHASZNÚ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. ~ - MISKO KÖZHASZNÚ ~ ~ ALAPITV ANY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2009.01.13. az Alapító Okiratot szerkesztette és ellenjegyezte Dr. Takács Melinda ügyvéd 1115Bp" Bartók B. út 92-94.Bl.lph. VII. 73. 1 MISKO ALAPÍTV

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság

DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság A DIMENZIÓ Családsegít és Egészségmegrz Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelsség Társaság ALAPÍTÓ OKIRATA az Alapító 2010. november 3-ai és 2010. november 29-ei határozatai, valamint a 2011. június 29-ei

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ EÖTVÖS JÓZSEF BÖRTÖNÜGYI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Eötvös József Börtönügyi Egyesület 2. Jogállása: közhasznú egyesület 3. Az Egyesület székhelye: 3980

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Aranydió Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Farkas Klára 5126 Jászfényfalu, Madách Imre u. 32. szám alatti lakos nyitott a l a p í t v á n y létrehozását határozza

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat

Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Egységes szerkezetbe foglalt módosított Alapító Okirat Gállné Rabatin Edit Anyja neve: Gazdag Ilona Lakcím: 1183 Budapest, Őrs utca 5. fsz: 11. mint alapító (továbbiakban: Alapító), jelen Alapító okiratban

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT mellyel az I. részben megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A 74/F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján jogi

Részletesebben

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány

Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány 1 Állatorvosok az állatvédelemért Alapítvány Alapító Okirata ALAPÍTVA: Budapest, 2008. december 09. 2 I. Általános rendelkezések ALAPÍTÓ OKIRAT 1. Az Alapítvány elnevezése: Állatorvosok az állatvédelemért

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ZSEBOROSZLÁN VAS MEGYEI KORASZÜLÖTTEKÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1. Az alapító természetes személy adatai Kovácsné Molnár Henriett Mária Kovács Árpád Péter Kaczmarski Szilvia Kaczmarski Balázs

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata.

Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. Adultus Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az Alapítvány neve, székhelye, jogi személyisége, közhasznú szervezeti jellege és közhasznú jogállása...

Részletesebben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben

A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA. a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben A SZÉLEESÁVKÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPITÓ OKIRATA a 2012. szeptember 15-én kelt módosításokkal egységes szerkezetben mellyel, az alapító Zsitnyányi Erika (anyja neve: Csillag Mária, szül. hely és idı: Budapest,

Részletesebben