EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN"

Átírás

1 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Public Relations szakirány EGY SZOKNYA EGY NADRÁG? A NŐK REPREZENTÁCIÓJA ÉS MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN Készítette: Rózsás Katalin Budapest, 2006

2 TARTALOMJEGYZÉK I: Bevezetés 5 II. A feminizmus és a nőábrázolás változásának a kapcsolata a XX. században Röviden a feminizmus fogalmáról Feminista mozgalom Amerikában Feminizmus Európában A végzet asszonya mítosz az ötvenes évek A fiatalság kultusza a hatvanas-hetvenes évek A sztárgyártó gépezet beindulása a nyolcvanas évektől napjainkig Miért nincs feminizmus Magyarországon? A nők megjelenítése a médiában az ötvenes évektől kezdve napjainkig Az új reklámtrend valódi nők a reklámokban 24 III. Kutatások kutatása A primer kutatási adatok elemzése Margit Patrícia: A nők reprezentációja Bevezetés A kutatás módszertana Reprezentáció: a napilapok a valóság tükörképei A feminizmus hiánya Fogyasztás és identitás: a nők médiahasználati szokásai Gyártás: a nők félnek a közszerepléstől? Gyártás és szabályozás: üvegplafon és üvegfal a szerkesztőségben A szerkesztőség férfiuralmi terület Összegzés Nemzetközi Médiafigyelő Projekt Bevezetés Egy nap az ország híreiben Kikről szólnak a hazai hírek? Kik tudósítanak a hírekről? Társadalmi nemek és hírtartalom Összegzés 53 2

3 IV. A Független Médiaközpont tevékenysége A projekt bemutatása Nemek a hírekben és a hírek mögött Nemek a televízióban nézettség vagy/és szakmai igényesség Női magazinok, női műsorok valós témák és minőség Gender mainstreaming a médiában, a nonprofit szervezetek szerepe 59 V. Összefoglalás 61 Irodalomjegyzék 62 Mellékletek 63 3

4 I. BEVEZETÉS A média világa életünk szerves részévé vált. Ma már szinte elképzelhetetlennek tartjuk, hogy ne a rádió vagy a televízió hangjára ébredjünk, szinte természetes, hogy munkánk során vagy szabadidőnkben a számítógép monitora előtt töltsünk el hosszú órákat, sőt emberi kapcsolataink egyre nagyobb részét bonyolítjuk elektronikus közvetítő eszközökön. Kiválóan megtanultunk boldogulni az óriásplakátok dzsungelében és szinte már hozzászoktunk a folyamatosan ránk zúduló kéretlen reklámújságok áradatához is. Napjainkban a média hatalmáról rengeteget lehet hallani. A médiumokon keresztül közvetített világ akaratunk ellenére is - folyamatosan befolyásolja, formálja gondolkodásunkat és életünket, képes irányítani a köz- és magánvélekedést a világról és a benne zajló társadalmi, gazdasági, erkölcsi, kulturális, technikai és politikai ügyekről. Az utóbbi években egyre több kezdeményezés irányult a nők esélyegyenlőségének megteremtésére, vagy legalábbis helyzetük megváltoztatására. Ez a kérdés számos területet érint, kezdve a családon belüli erőszaktól, egészen a politikában való részvételi arányukig. A dolgozat szempontjából érdekes terület a nők médiában való reprezentációjának kérdése. A dolgozat első része a feminizmus kérdésével és a különböző korok nőábrázolásának a változásával a médiában, valamint a közöttük lévő kapcsolattal foglalkozik az ötvenes évektől kezdve napjainkig nemzetközi és hazai szinten egyaránt. Minden esetben külön vizsgálat tárgyát képezi a nők megjelenítése a reklámokban. A második fejezetben primer és szekunder kutatások feldolgozása kapott helyet. A szekunder felmérések a nők médiabeli reprezentációját vizsgálják. A kérdés körüljárásához egyrészt Margit Patrícia: A nők reprezentációja c. kutatását, másrészt az IgEN Egyesület által készített felmérést vettem alapul, amely a évi Nemzetközi Médiafigyelő Projekt részét képezte. A primer kutatás során kérdőív segítségével arra kaptam választ, miképp vélekednek a megkérdezettek a nők médiabeli megjelenéséről, illetve mi a véleményük a nekik készülő műsorokról. A dolgozat a Független Médiaközpont tevékenységének ismertetésével zárul, mivel az által indított PHARE Access 2002 Program keretében nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a gender mainstreaming (a nők és férfiak társadalmi egyenlőségi szempontjainak főáramba helyezése) koncepcióját megismertesse és tudatosítsa a médiában, valamint előmozdítsa a nemek kiegyensúlyozottabb ábrázolását. 4

5 II. A FEMINIZMUS ÉS A NŐÁBRÁZOLÁS VÁLTOZÁSÁNAK A KAPCSOLATA A XX. SZÁZADBAN 2.1. RÖVIDEN A FEMINIZMUS FOGALMÁRÓL A feminizmus egyszerre jelent politikai eszmét és mozgalmat, amely a nők társadalmi felszabadításáért, a férfiuralom ellen küzd. A feminizmusnak korszakonként többféle irányzatát különböztethetjük meg. A női egyenlőtlenség kérdését először a 19. századi liberális feminista gondolkodók fogalmazták meg: a nők törvény előtti egyenlőségét tűzték ki zászlajukra. Törekvéseik eredményeként először Új-Zélandon kaptak a nők szavazati jogot 1893-ban, az Egyesült Államokban 1920-ban, míg Magyarországon csak 1945-ben. A 19. század végétől a marxi társadalomszemléletből levezetett szocialista feminizmus a nők gazdasági kizsákmányolását helyezte a középpontba. Eszerint az osztálynélküli társadalom megoldja a nők egyenlőtlenségének ügyét is. A hatvanas évektől a radikális feminizmus hívei megkülönböztetik a»biológiai nemet«(sex) és a»társadalmi nemet«(gender). Azt állítják: a magánszféra is politika, amivel megkérdőjelezik a köz- és magánszféra hagyományos megkülönböztetését. Az 1980-as évek neo-konzervatív fordulata nyomán a feminizmusban is előtérbe került a nőiség mint gondoskodás eszménye. A női gondolat felbukkan a zöldmozgalmakban, valamint az anarchizmusban is. A posztmodern feministák a patriarchális beszédmód leleplezésén fáradoznak. A rendszerváltás utáni Közép-Európában a korábbi állami ideológia szintjére emelt egyenjogúság (pl. a nők kötelező munkába állása) után népszerűnek tűnt a hagyományos női szerepekhez való visszatérés. A térség új demokráciáiban a feminista eszméknek egyelőre nincs jelentős társadalmi hatásuk FEMINISTA MOZGALOM AMERIKÁBAN 2 A feminizmus ún. új hulláma az Amerikai Egyesült Államokban a hatvanas évekre tehető, melynek előzménye és egyben sikerének alapja a XIX. és XX. századi korai nőmozgalmak, a fekete polgárjogi mozgalom és a vietnami háborúellenes megmozdulások jelentették. Ez a szakasz a munkásosztálybeli nők oktatási, jótékonysági, társadalmi és vallási tevékenységén belül szerveződött. Az ekkor kialakult hálózatok szerveződnek majd politikai szervezetekké 1 2 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A feminizmus hullámai 5

6 és teremtik meg a női lobbik, önszerveződő csoportok, akciók alapjait a hatvanas évek közepén. Ennek a mozgalomnak rendkívül nagy jelentősége volt. Lehetővé tette többek között a nők széleskörű bekapcsolódását a munka világába, az önálló jövedelem megszerzésének nagyobb esélyét, a férfisovinizmus ellen is tiltakozó szocialista mozgalmak térhódítását, az oktatási lehetőségek kiszélesedését. Mindezek a feminista szervezetek jól kiépült hálózatát eredményezték. Amerikában a feminizmus eszméje rendkívül gyorsan terjedt. A feminista mozgalomhoz csatlakozó nők szenvedélyesen hittek a radikális változások lehetőségében. Intézményi hátteret a különböző szakmai szövetségek, szakszervezetek, egyetemi és főiskolai nőtudományi programok, feminista irodalmat árusító könyvesboltok, bárok és kávézók sokasága biztosított. Hatalmas kampányhadjáratokat indítottak, többek között a nők egyéni szabadsága mint alapvető állampolgári jog kivívásáért, a patriarchális előjogok megszüntetéséért, tiltakozásul a nemi diszkrimináció minden formája ellen, és az abortusz legalizálásáért. Követeléseik között szerepeltek az állami szolgáltatások bővítése is, elsősorban a több műszak terheivel küszködő nők és a dolgozni vágyó anyák számára. Egyre több nő jelent meg a politikai életben is, aktuális témákat, törvényjavaslatokat felvetve. Mindez az intenzív politikai és mozgalmi esemény az ún. alternatív szubkultúrákkal (hippimozgalom, környezetvédő mozgalom) is találkozik. Az 1970-es évek feminista mozgalmainak egyik fontos eredménye az új szavak (pl. szexizmus), új megnevezések (Ms. a Miss és Mrs. helyett) és új kifejezések (szexuális zaklatás) bevezetése, illetve néhány korábban használt szó átfogalmazása FEMINIZMUS EURÓPÁBAN 3 Az amerikai feminizmus számos változáson ment keresztül, mire a hatvanas évek végére elérte Európa észeki és nyugati részét. A radikálisan feminista nézőpont az öreg kontinensen kevésbé volt népszerű és elterjedt, mint az USA-ban, szinte egyetlen mértékadó feminista irányzat sem azonosult vele teljes mértékben. A mérsékelt brit feministák például lényegesen több humorral kezelték a szexualitás kérdését, a sokszínű francia mozgalom pedig még a kezdeti korszakban sem volt olyan ellenséges hangvételű a férfiakkal szemben, mint az amerikai feministák, sőt, inkább szövetségre törekedett a férfiakkal. Olaszországban a 3 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A feminizmus hullámai 6

7 mozgalom sokak számára nem csupán szenvedélyes elkötelezettséget jelentett, hanem olyan életformát is, amely az egyetlen élhető létezési mód volt a hagyományos családmodellel szemben, és amellyel kifejezhették másságukat, érvényre juttathatták vágyaikat, érzelmeiket, félelmeiket. A feminizmus első, korai korszaka nem érlelt ki mély és alapos társadalomelméleteket, sokkal inkább gyakorlati kérdésekre és személyes problémákra reagált egy mozgalom eszközeivel. Kérdéseit politikai kontextusba helyezte és a mozgalom erejével az uralkodó politikai diskurzus fontos részévé emelte. A hatvanas évek végén a feminizmus kiemelkedő helyet foglalt el az eszmékben és gondolatokban nemzetközi szinten. Sokféle szellemi irányzathoz kapcsolódott, a női érdekek azonban elsősorban a mozgalmak révén jelentek meg, amelyek gyakorlati lépéseket dolgoztak ki a társadalmi változásokról, új intézmények életre hívásáról, utópikus elképzelést egy jobb világról, és némi tudást a politika műveléséről. Fontos eredménye, hogy néhány évig a politikai párbeszéd témájává tudták tenni az ún. nőkérdést, rákényszerítették a politikai szereplőket arra, hogy foglalkozzanak a mozgalom által felvetett kérdésekkel. A mozgalom néhány év alatt szétesett, majd új formákban, országonként, kultúránként változó alakzatokban élt tovább. Egyre inkább azt tekintette céljának, hogy a jogkiterjesztés és az intézményesülés érdekében a férfiakat partnerré tegye. Az észak-európai országokban érték el a legnagyobb sikereket, ahol a siker záloga az egyéb mozgalmakkal (szakszervezetekkel és a zöld mozgalmakkal) való több évtizedes együttműködés volt. A nyugati feministák erőteljesen támaszkodtak a médiára, amely minden szenzációhajhász és időnként nőellenes vonása mellett is nagy publicitást biztosított a feminizmussal kapcsolatos ügyeknek, és így végső soron előrelendítette a mozgalmat. Az új feminista kultúra nem szétválaszt, hanem összeköt. A munkahelyen, az otthonokban és az egyetemeken a partnerség lett a jelszó. A közös harc ezúttal a gazdasági, politikai és társadalmi egyenlőtlenségek ellen folyik. Az új feminizmus olyan társadalmi mozgalom, amely a korai feminista mozgalmakkal szemben nem abszolutizálja a magán- és a közszféra fogalmát, hanem más civil mozgalmakhoz hasonlóan a különféle nézetű, ízlésű és politikai beállítottságú emberek között megteremthető egyetértésre épít. A mai feministák elutasítják a dogmatikus gondolkodást: nem akarják meghatározni azt, hogy ki hogyan viselkedjen, öltözködjön vagy szavazzon, vagy szeretkezzen. Nem állítanak tilalomfákat. A férfias és 7

8 nőies szerepek egyre inkább összemosódnak, és ezzel együtt eltűnik a feminizmus régi mítosza, amely szerint a feministák vagy leszbikusok, vagy marxisták. A nyugati média részben a feminista mozgalmaknak köszönhetően a 70-es évek óta folyamatos változáson megy keresztül: egyre több női téma jelenik meg, a nőket egyre érzékenyebben ábrázolják. A helyzet azonban még korántsem nevezhető ideálisnak. Kutatások bizonyítják, hogy Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban fokozatosan esik vissza a maszkulin politikai és közéleti napilapok női olvasóinak a száma. Egyes feministák szerint a napilapok azért veszítenek női olvasótáborukból, mert a nők nem tartják elégségesnek a róluk és a hozzájuk szóló, az őket célzó cikkek mennyiségét. Ezt a véleményt figyelembe véve a nyugati média elsősorban az írott az 1980-as évektől egyre nagyobb mértékben segíti elő a női témák integrálását és a szexizmusmentes diskurzus megszilárdítását. A feminista irodalom mindig is nagy figyelmet szentelt a koronként uralkodó női szépség, illetve a szépségmítosz elemzésének, összekapcsolva a jelenséget a mindenkori hatalmi berendezkedés működésével, a gazdaság és a kultúra nők elleni támadásának elméletével, hangsúlyozva, hogy a szépségmítosz nem a nőkről, hanem a férfiak intézményeiről és intézményes hatalmáról szól. Az alábbiakban a korszakonkénti szépségmítoszok kerülnek előtérbe, különös figyelemmel arra, hogyan változott a nőábrázolás a médiában, azon belül is elsősorban a reklámokban A VÉGZET ASSZONYA MÍTOSZ AZ ÖTVENES ÉVEK 4 Az ötvenes években a szépséget, amelyet szinte mindig a női szépséggel azonosítottak, valamiféle veszélyes, jól használható fegyvernek tartották. Ekkor született meg a végzetes nő mítosza. Ez egyetlen területen ruházta fel hatalommal a valóságosan létező hatalmi körökből egyébként kirekesztett nőt: a szerelmi kapcsolat terén. E mítosz szerint a nő legeredményesebb fegyvere szexuális vonzerejében rejlik, amellyel megsemmisítheti vagy akár tönkreteheti a férfit. Ez az erő egyrészt ellenállhatatlan, lenyűgöző és rejtélyes, ugyanakkor mindig veszélyt sugall, hiszen sohasem nyílt. A végzetes nő tökéletes ellentéte a tisztes háziasszonynak, aki kedves, csinos és mosolygós, és garantáltan mentes a kihívó 4 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A szépség és a szexualitás bűvöletében 8

9 szexualitástól. Az ötvenes évek tömegkultúrája által sugallt két fontos mítosz még véletlenül sem keresztezte egymás útját, hiszen mindkettő erős fallal zárta körül a benne rejlő nőt. A XX. század legnagyobb ajándéka a vizuális kultúra számára minden bizonnyal a film volt, amely hatalmas szerepet játszott a tömegkultúrában meghatározott női-férfi szerepek és szépségideálok kialakításában. Naomi Wolf írja: A szépségmítosz nőképe nem összeesküvés eredményeként jelenik meg hirtelen mindenütt a médiában, hanem a közönség reakciói és a tömegkommunikáció egymásra gyakorolt hatása miatt. Kutatások kimutatták, hogy az emberek azokra a reklámokra, filmekre és videókra reagálnak, amelyek legmélyebb érzéseiket érintik, függetlenül attól, hogy a képek szorongást váltanak-e ki belőlük, vagy megnyugtatják őket. (Wolf, 1991). Az ekkor készült filmekben megfigyelhető, hogy a nők mozgását, arcát, tekintetét rendkívül nagy fegyelmezésnek vetették alá, mindezt pontosan megírt forgatókönyv alapján. A hagyományos női szépség repertoárjába tartozott az a bizonyos megadó tekintet, a hullámos, lehetőleg szőke haj, a halovány arcbőr, a puha, gömbölyded formák, amelyek együttesen váltották ki a férfiból a kívánt hatást. A korszak híres színésznői pl. Marilyn Monroe, Ingrid Bergman és Elizabeth Taylor (1. sz. kép). 1. sz. kép 2. sz. kép Picture Post címlapja (1954.) SR fogkrémreklám 1954-ből 9

10 A divatlapok, nagy példányszámú női magazinok pontos iránymutatást adtak női olvasóiknak arról, hogyan kell járniuk, öltözködniük, sminkelniük, testüket és otthonukat díszíteniük. A nagy kozmetikai cégek a modern orvostudomány eredményeit felhasználva igyekezték megnyerni célközönségük figyelmét, professzorokat, nagytekintélyű orvosokat használva egyegy bőrápoló szer reklámozásához. A szépséggel kapcsolatos reklámok, amelyekkel nap mint nap bombázták a női fogyasztókat, azt az érzést keltették, hogy a nőknek azért kell elsajátítaniuk a nőiesség technológiáit, mert a nő értékének, sikerének alapja a szépsége (2. sz. kép). Az ötvenes évek divatos könyvei és filmjei tanúsága szerint a női szépség elsősorban a női lény esendőségében nyilvánult meg, és önfeláldozó magatartással párosult A FIATALSÁG KULTUSZA A HATVANAS-HETVENES ÉVEK 5 A hatvanas évek mozgalmai kikezdték a szépség hagyományos mítoszát, és újat kínáltak helyébe. A modern szépségmítoszról lehámlottak a morális ítéletek, az osztály-hovatartozás és a társadalmi státus címkéi. Az őszinteség, a nyíltság és a felszabadult szexualitás lettek a legfőbb alkotóelemei, a fiatalság bódító mítoszával fűszerezve. A női magazinok állandó témái voltak a fiatalság megőrzésének titkai, a női öregedés speciális jellemzői, és bőrspecialisták, kozmetikai világcégek képviselői, szakértők, sőt orvosok is készen álltak, hogy elemezzenek, tanácsot adjanak, óvjanak. A szappanoperákban, amely hihetetlen népszerűségnek örvendett az USA-ban, szinte kizárólag fiatal emberek vagy agyonkozmetikázott, plasztikai sebészeti beavatkozásokon átesett középkorú színészek szerepeltek. A divatlapok címoldalain kizárólag fiatal, sugárzó szépségek jelenhetett meg, akik gyönyörű és szexepiles testükkel kivívhatták a férfiak és nők csodálatát, de biztosan nem ébresztettek tiszteletet vagy megbecsülést maguk iránt. A nő társadalmi státusát nem emelte a szépsége érdekében kifejtett hatalmas erőfeszítés, éppen ellenkezőleg, azáltal, hogy a testi szépséget a nemiséggel azonosították, valójában leértékelték a nőt. A hatvanas évek radikális változásai e téren abban mutatkoztak meg, hogy a sokáig tabutémának számított szexualitást és szépséget egyszercsak a normális, hétköznapi és vállalható emberi tulajdonságok szintjére emelték. 5 Lévai Katalin: A nő szerint a világ Nőiesség, férfiasság, szexualitás 10

11 A hatvanas években szép tehát az, aki fiatal és bátran vállalja önmagát, érzékenységével, érzékiségével, akár gyengéivel együtt is. A médiában szereplő háziasszonyok és feleségek mellett megjelennek a vidám, játékos és érzéki fiatal nők, az új típusú fogyasztók, akiket a modern fogamzásgátlás eszközei, a parfüm és a kozmetikumreklámok, valamint a munkahelyi diszkrimináció kérdései is egyaránt foglalkoztatnak. Az évtized tömegkultúrája a pozitívan értelmezett női szexualitásról szólt, amely mentes volt a terhességtől való félelemtől, a bűntudattól, a mazochizmustól, vagyis mindattól, ami korábban meghatározó módon jellemezte. A fiatalság kultusza mellett a sokféleség kultusza hódított. Így férhettek meg egymás mellett a különböző szépségideálok, mint például a latin megjelenésű, puha mozgású Claudia Cardinale, a vadóc szexbomba Brigitte Bardot (4. sz. kép), és a fanyar, intellektuális Monica Vitti, vagy akár a kislányos Audrey Hepburn (3. sz. kép). A végzet asszonyának helyére a lendületes csitri került, azonban csak némi idő elteltével derült ki, hogy mítoszteremtő ereje semmivel sem csekélyebb elődjénél. Ez a mítosz azonban már egészen más. Sokkal nagyobb játékteret enged a nőnek és a férfinak egyaránt, és mentes egy sor hazugságtól, amely a két nem kapcsolatát korábban jellemezte. A nő a távoli, megfoghatatlan misztikum ködéből és a gátolt testiség korlátozásából elérhető közelségbe került, nem védi, takarja a nőiség hangsúlyozására szolgáló megannyi rafinált kellék, éppen ellenkezőleg: olyan sokat mutat meg magából, ami korábban elképzelhetetlen lett volna. 3. sz. kép 4. sz. kép Audrey Hepburn képe 1963-ból Brigitte Bardot 11

12 A női nemi szerep látványos átalakulása azért nem volt olyan egyszerű és problémamentes folyamat, mint amilyennek gondolnánk, és egyáltalán nem jelentette a társadalmi korlátok teljes lebontását, sem a nők, sem pedig a férfiak számára. Igaz, a változások nem csupán a felszínen zajlottak: a női csoda mítoszt a nagyobb szabadságot engedélyező szépségmítosz váltotta fel, a két nem között húzódó régi határok fokozatosan elmosódtak, de az ár, amit a nők fizettek ezért, nem volt kevés. A képi világ, mindenekelőtt a film, a magazinok, a reklámok és a hirdetések egyre növekvő választékban jelentek meg, új, fiktív valóság kereteibe helyezve a női-férfi kapcsolatokat. A hatvanas-hetvenes évek új tömegkultúra-valóságában az emberi kapcsolatok átalakultak, a legkülönfélébb emberi relációk sokasága jelent meg, gyakran fittyet hányva a kötelező erkölcsi ítéletek és tanulságok normáira. Az alkotó értelmiség érdeklődésének középpontjába a hazugságokra és az elfojtásokra épülő kapcsolati rendszerek vizsgálata került. A női prostituáltak életét bemutató szociográfiák, dokumentumfilmek, játékfilmek készültek, amelyet néha a házastársak közötti játszmákkal párhuzamba állítva mutattak be, továbbá divat lett a korábban titkolt szerelmi háromszög történetek hétköznapi ábrázolása, valamint az érzelmi tabuk megtörésének sokkoló bemutatása. Az ebben a korszakban készült feminista művek új, meghökkentő képet adtak az új nőről, és kikezdték a szent család mítoszát, rámutatva arra, hogy a polgári házasság gyakran nem több, mint az emberi kapcsolatok kiüresedett, ám a látszat kedvéért fényesre csiszolt váza, ráadásul igen törékeny váz, amelyet egy vonzó harmadik színrelépése könnyen kettétörhet. A hatvanas évek tömegkultúrájában azonban nemcsak a nőalakok változtak meg, hanem új férfiideál jelent meg: a magányos lázadó figurája. Számos sikeres film és írásmű alapkonfliktusa a társadalmi renddel és a törvénnyel szembeforduló magányos férfi, illetve a szerelmes nő között robban ki amiatt, hogy a férfi nem engedi magát betörni a hagyományos párkapcsolatok keretei közé. A férfi legfőbb vonzereje megközelíthetetlen magánya, ami akkor is tiszteletet parancsot, ha bűnöző, a társadalom kivetettje vagy kívülálló volt. Számos western film született ebben az időszakban, középpontjában a westernhős piszkos, elhanyagolt, szűkszavú, általában komor figurájával, aki olykor kíméletlen gyilkos. Barátai nincsenek, senkiben sem bízik, és nem éles elméjének csillogtatásával ejti rabul a nők szívét. A nő mégis feladatának érzi, hogy visszavezesse a társadalomba, és felébressze benne a családi élet iránti vágyat, bár ez a törekvése eleve kudarcra ítéltetett. A témában készült könyvekben és filmekben a nőalakok általában nem voltak különösebben figyelemreméltóak, 12

13 nem aktív cselekvőként jelentek meg, csupán a szerelmi szálat vitték, a cselekvő hős mindig a férfi volt. Hihetetlenül nagy ellentét húzódott a két nem ábrázolásában is. Míg a férfias arc lehetett ráncos, sőt borostás, a hajtincsek rendezetlenek, a férfihős izzadhatott, a bőre gyakran érdes volt, esetleg sebhelyes, addig a nő bőrének hibátlannak és ránctalannak kellett lennie, a nő sohasem izzadt, legfeljebb fénylett, és főként nem kelthetett ápolatlan benyomást. Vagyis a férfihősnek minden megengedett volt, ami a nőnek soha. A magányos hős mitikus alakját Clint Eastwood, Charles Bronson, Henry Fonda fémjelzik a hatvanas-hetvenes évek filmművészetében. A férfinak mind a fiktív, mind pedig a létező világban nagyobb szabadsága volt abban, hogy külsejét, életmódját és életének kereteit maga válassza meg, és ezért a nő vonzónak, sőt tiszteletreméltónak találta. Ez a szereposztás sohasem engedte meg azt, hogy a nő a férfi életének aktív résztvevőjévé váljon, legfeljebb a háttérből segíthette szándékai megvalósításában. A szexualitás nem játszott lényeges szerepet a hősök életében, a magányos sorsa ítéltetett férfi legfeljebb időnként igényelte, a női szerep pedig még kevésbé tette lehetővé a szexualitás kiélését. Ezzel a mítosszal élesen szembe helyezkedett a Bonnie és Clyde, amely talán az első olyan alkotás volt a gengszterfilmek műfajában, ahol a nő a férfi társaként szerepelt, a férfival egyenértékű, cselekvő hős, következésképpen úgy is hal meg, mint a férfi. A merész, pimasz, majdnem mindig nadrágot és félrecsapott sapkát viselő Bonnie figurája hatalmas divatot teremtett a hatvanas évek végén Amerikában és Európában egyaránt. Új nőalak jelent meg, először a filmvásznon, majd a valós életben is. A fiús, erős akaratú vadóc még köszönőviszonyban sem volt a megértő, áldozatkész nővel, mintha nem ugyanahhoz a nemhez tartoztak volna. Az új nőnek új partnere is volt: a férfit néha sebezhetőnek, félénknek és szemérmesnek ábrázolták, ami azonban nem akadályozta meg abban, hogy gengszter legyen. Ezek a férfiak már képesek voltak a szeretetre, és hagyták magukat szeretni. Ebben az időben nyert teret a hippi mozgalom Amerikában. Férfi követői olyannyira vállalták nőiesnek tekintett érzelmeit, hogy külsőségekben is követték a nőt: a hosszú haj, virágos ing szinte nélkülözhetetlen jegyei lettek a mozgalomnak. 13

14 Ebben az időben Európa nagyvárosai a diáklázadások, a meghökkentő színházi elődadások, radikális hangú viták, utcai fellépések és happeningek színtereivé váltak. A hippi mozgalom éreztette hatását, de sohasem hatolt igazán mélyre az európai ifjúsági kultúrában. Angliában a beat nemzedék csinált forradalmat, a lányos kinézetű, de a lányokat kedvelő gombafej divatosabb volt a lófaroknál. A tömegkultúra jelszava egy időre a szerelem lett, az érzéki, játékos, felszabadult szex volt a kifejezésmódja. A puha és a kemény pornográfia is bekerült a reklámok, a divatfotók és a képregények és filmek világába, és a tömegkultúra közhelyeibe szorította a szexualitást. Európában is megjelentek új férfiideálok. A francia filmtörténet ikercsillaga, Belmondo és Delon, két ellentétes új mítoszt, következésképpen két ellentétes női-férfi viszony lehetséges változatát jelenítette meg. Belmondo közvetlen, hétköznapi, humorral és élettel teli figura, aki könnyen baráti viszonyba kerül a nőkkel, nem ébreszt félelmet, nem megközelíthetetlen, sokkal inkább jóbarát, kedves csirkefogó. Ennek ellenpontjaként a francia bűnügyi filmtörténet legszebb, legártatlanabb, de egyúttal legrafináltabb kultuszfigurája hódított Delon megformálásában. A végzetes és megközelíthetetlen férfi annak a mítosznak a modernizált hatvanas-hetvenes évekbeli változata, amelyre számos példa akadt a korai western- és gengszterfilmekben. A nő és a férfi közötti kapcsolat itt is másodlagossá vált, hiszen ezek a filmek a férfiak világában játszottak. Láthattuk, hogy a hatvanas és hetvenes években micsoda hatalmas változáson ment keresztül mind a női, mind pedig a férfi mítosz megjelenítése. Ez a változás azonban még jobban szembetűnőbb a nyolcvanas évektől kezdve, amint azt a következőkben megfigyelhetjük A SZTÁRGYÁRTÓ GÉPEZET BEINDULÁSA A NYOLCVANAS ÉVEKTŐL NAPJAINKIG 6 Az ezredvég populáris kultúráját, az ideális szépség ikonjait egyre erőteljesebben a magazinok, reklámok és a fitness videók közvetítik. A színésznők korábbi mítoszteremtő szerepét fokozatosan a topmodellek veszik át, akiket a kozmetikai és divatcégek alkotnak meg saját ízlésük szerint. A topmodellek lesznek a nőiség új metaforái, a szépség és a szexideál új ikonjai. A kilencvenes évek fitness videóin szereplő hírességek közel jönnek a nézőhöz, belépnek az életébe, nélkülözhetetlen, mindennapi kellékké válnak a kötelező hétköznapi 6 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A szépség és a szexualitás bűvöletében 14

15 szépségteremtés aktusában. Ez a leglényegesebb különbség köztük és az egykori filmsztárok között. Míg utóbbiak a titokzatosság, az elérhetetlenség és a rejtélyesség homályába burkolóztak, mai követőik egyszerűen belépnek a nappaliba, mintegy személyes kapcsolatba kerülve a nézővel. Aki velük tart, azt érezheti, hogy közéjük tartozik, de csak azzal a feltétellel, hogy hajlandó megfelelni a sztárok által támasztott követelményeknek. A főszereplő tornásznő mögött a háttérben azonban majdnem mindig feltűnik a férfiedző, aki a tudás és az ellenőrzés funkcióját tölti be. A nyolcvanas évek képi megjelenítése átlépte a vizuális kultúra korábbi határait, a puha és kemény pornográfia két szabálya is bekerült a női kultúrába: az egyik eltárgyiasította a női testet, a másik az erőszak áldozataként mutatta be. Ekkor már nem pusztán szexuális szókimondásról, az érzékek és érzelmek felszabadult kifejezésmódjáról volt szó, hanem egyre inkább szexuális agresszióról, a divat és a szépség nevében elkövetett erőszakról. A nemekhez társított sztereotípiák kulturális beágyazottságát, nehezen formálhatóságát követhetjük nyomon a reklámok, hirdetések vizsgálatában. Közismert, hogy a televíziós műfajok közül a szappanoperák mellett elsősorban reklámokat fogyaszt a néző, ezek tehát kiemelkedő szerepet játszanak a nőkről és a férfiakról kialakított képzeteink formálásában. Ervin Goffmann a képes újságok, magazinok hirdetéseinek képein főként a mozdulatokat, gesztusokat, alakzatokat vizsgálta. A fotókon megjelenő magasságkülönbségek, testhelyzetek, cselekvés-mozzanatok együttes elemzése alapján arra a következtetésre jutott, hogy a reklámok túlnyomó többsége a hagyományos férfi-női kapcsolatok megerősítésére, a társadalmilag elfogadott nemi sztereotípiák ismétlésére törekszik (Goffmann, 1981; Csepeli, 1997). Az embereket elárasztó, unalomig ismételt televíziós reklámok - az audiovizuális médium hathatós eszközeként célcsoportja elsősorban a fiatal korosztály. Részükre közvetítenek értékeket, normákat és magatartásmintákat. A nyolcvanas években tanulmányok, esszék és elemzések tömege jelent meg, amelyek a reklámok természetéről és hatásairól szóltak, és kifejezetten a nők szemszögéből végeztek hatásvizsgálatokat. E gazdag feminista szakirodalom, amely társadalomismerettel és szerepelméletekkel ötvözte a reklámpszichológiai ismereteket, elsősorban azt hangsúlyozta, hogy a reklámokban szereplő áruk a mindennapi élettel, úgymint a háztartás, bevásárlás és gyermeknevelés állnak szoros kapcsolatban, és ez a világ a nők szinte kizárólagos felségterületeként jelenik meg, tehát a reklámok nagyobb része a női fogyasztókat célozza 15

16 meg. A reklámkészítők álláspontja szerint a nők jobb fogyasztók, mint a férfiak, mivel könnyebben befolyásolhatók, s ezt kihasználva a reklámok többségében férfiak adnak el árucikkeket nőknek. Ők a reklámozás narrátorai, a szakértők, akik az áruról megszerzett tudásukat közvetítik a női vásárlók felé. A házimunka és a család körében mozgó reklámok mellé a fiatalság-szépség-egészség reklámpszichológiai hármas egysége társult, hiszen a nő legfőbb funkciója a szépség reprezentálása lett. A kifejezetten férfiaknak szóló reklámokban (pl. autók, számítógépek) a nők különlegesen vonzó extra díszítőelem funkcióját töltötték be, vadítóan természetellenes testhelyzetekben, az utóra hasalva, ülve, dőlve rótták le tiszteletüket a nagyteljesítményű autó és vezetője iránt. A tökéletes alakú modellek látványa néha azonban éppen az ellenkező hatást váltja ki a nézőből. A nők többségében ugyanis a tökéletességet, szépséget és szexuális kisugárzást hirdető reklámok azt az érzetet keltik, hogy egymással versenyezve keményen meg kell küzdeniük a siker minden pillanatáért, és ebben az örök rivalizáló harcban nem marad más választásuk, minthogy magukra maradnak, elszigetelődnek, főleg abban az esetben, ha nem bírják a tempót és alulmaradnak a versenyben. A reklámok által befolyásolt nők egy idő után saját testükre is úgy tekintenek, mint valamiféle hibás árura, amely számos területen kiigazításra szorul, s ezáltal nem csekély lelki sérülést is szenvednek. Így történhetett meg, hogy az anorexia járványos méreteket öltött a nyolcvanas években és sajnálatos módon tart a mai napig. A fentiekben megfigyelhettük, hogyan változtak a nőideálok, a nőábrázolás korszakonként nemzetközi viszonylatban. Most nézzük meg, milyen tendenciák mutatkoztak Magyarországon. 16

17 2.7. MIÉRT NINCS FEMINIZMUS MAGYARORSZÁGON? 7 Magyarországon minden másként festett, mint a nyugati és az amerikai társadalmakban. Mivel Magyarországon semmit sem lehetett tudni az említett feminista mozgalmak sikereiről a törvényalkotás, az életmód és az emberi szellem liberalizálása terén, nem volt nehéz riogatni a radikális feminizmus rémtetteivel a közönséget. A valós ismeretek hiánya és a torzító, feministaellenes propaganda eredményeként a közvéleményben a feminizmus radikálisan férfigyűlölő, elfogultan marxista áltudományként jelent meg, maguk a feministák pedig mint magányos, frusztrált, kártékony nők, akik békés családi életeket zúznak szét, válásokat kényszerítenek ki, gyermeki életeket tesznek tönkre. A konzervatív sajtó legfőbb üzenete az volt, hogy véget kell vetni a nők önzésének és érvényesülési vágyának, és vissza kell állítani a nemek közötti természetes rendet. A tudomány és a sajtó képviselőinek a nyolcvanas évek közepéig szinte semmi érdemi mondanivalójuk nem volt a feminizmusról. A nők semmiféle információhoz nem juthattak, így esélyük sem volt, hogy közelebb kerüljenek egy kritikai szemléletmód megértéséhez, amely azt vizsgálja, hogyan épülnek be a társadalmi nemi szerepekkel kapcsolatos kérdések a különböző kultúrákba. A társadalmi intézmények (iskolák, hivatalok, kórházak, stb.) a tekintély és a hierarchia tiszteletére, nem pedig az önálló, szabad gondolatok és viselkedésformák gyakorlására tanították az embereket. A feminizmusról mint a nők felszabadításáért folyó mozgalomról vagy mint új életformáról soha nem esett szó semmilyen tantárgy keretében, az oktatás egyetlen szintjén sem. A tudomány és a sajtó évtizedeken át legfeljebb az úgynevezett nőkérdéssel foglalkozott, amelyet szinte mindig a társadalompolitika valamelyik részterületébe illesztve kezeltek (szociális, család- vagy foglalkoztatáspolitikai részkérdésként). A legnépszerűbb női magazinok végtelenül konzervatív álláspontot tükröztek, és szándékosan egy problémamentes és mesterkélt világba vitték el az olvasót, akiről még a legcsekélyebb intellektuális érdeklődést sem feltételezték. Nem nagyon foglalkoztak a nők és a férfiak közötti társadalmi viszonyrendszerrel, vagy a társadalmi nemi szerepekkel összefüggő jelenségekkel. 7 Lévai Katalin: A nő szerint a világ Férfivilág Magyarországon 17

18 A kilencvenes években történt lényegesebb változás. Néhány egyetemen tanítani kezdték a nőtudomány, majd a gender studies tárgyakat mint önálló diszciplínát. Tudományos folyóiratok és könyvkiadók (Replika, Esély, Eszmélet, Csokonai Kiadó) rendszeresen jelentetnek meg írásokat a feminizmus témakörében, és egyre több olyan szociológiai mű születik, amely a nők mikrotörténelmét mutatja be, valamint arra törekszik, hogy minél pontosabb képet adjon a nők szociális, jogi és politikai helyzetéről. További nagy lépés a női civil szervezetek megjelenése volt, amelyek kezdik megtanulni, hogy hívják fel magukra a figyelmet. Felkaroltak olyan kényes társadalmi problémákat, mint például az otthoni erőszak, a prostituáltak, a munkahelyi szexuális zaklatás, a mindennapi élet megaláztatásai, stb., és céljuk, hogy minél több hírt adjanak ezekről a hírzárlatos témákról. A nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség elve minden kétséget kizáróan bekerült a közgondolkodásba, de amíg a jog nem automatizmusként működik a szervezetek, a szociális ellátórendszerek és a társadalompolitika terén, addig csodabogárnak minősül mindenki, aki mellettük érvel. Az új értékek és minták csak lassan épülnek be, és Magyarországon még mindig nem divat nőmozgalmat, feminizmust emlegetni A NŐK MEGJELENÍTÉSE A MÉDIÁBAN AZ ÖTVENES ÉVEKTŐL KEZDVE NAPJAINKIG Az ötvenes években a politikai agitáció egyik leghatásosabb eszköze a jól megtervezett sajtópropaganda volt. A különböző sajtótermékek befolyásoló képessége ebben az időszakban óriási, mivel majdnem az egyetlen, széles körben elterjedt kommunikációs eszközként léteztek. A propagandatevékenység kiterjedt az élet minden területére, a közszféra mellett a privátszféra működését, a családon belüli kapcsolatokat, a gyermekvállalást is igyekeztek befolyásolni. Az új nőideál etalonként való elterjesztéséhez a pártvezetés a tömegtájékoztatást használta fel. Ekkor jelent meg a Nők Lapja, amelynek megalapításának körülményei egyértelműen arra utaltak, hogy a pártvezetés olyan lap létrehozására törekedett, amelyen keresztül jelentősen befolyásolhatja a nők munkavégzéshez kapcsolódó attitűdjeit. Nem véletlen tehát, hogy a lapok hasábjain főleg a szakmájukban kiváló nők, művezetők, csoportvezetők jelentek meg megtestesítve a dolgozó nő mítoszát (5. sz. kép). A lapok témája a kampányfeladatok állandó népszerűsítése volt: a begyűjtés, a különböző tervek teljesítése, kulturális események bemutatása. A párt állásfoglalásának megfelelően dicsőítették az új szocialista nőideált. A nők 18

19 minden, eddig csak a férfiak által végzett munkában jeleskedtek, igazi hősök, akárcsak a férfiak. A nők bemutatása alig különbözött a férfiakétól, legtöbbször a tervek kiváló teljesítéséről, sikerekről, a közösségért végzett áldozatos munkáról írtak velük kapcsolatban is. Amikor a férfiaktól eltérő környezetben ábrázolták őket, akkor a család és a gyermekek kerülnek előtérbe, ám ekkor sem feledkeztek meg társadalmi feladataikról. A magánélet éppen úgy elhanyagolt területe volt a lapoknak, mint a hagyományos értelemben vett nőiesség. 5. sz. kép Az újság címlapja 1951-ből A filmek cselekményének középpontjában ne a nők állnak, az események menetét a férfiak cselekedetei határozzák meg, a nők csak kiegészítik ezt a világot. Nemcsak a női főszereplők és a nők hiánya feltűnő, a cselekmények menetében igazán mozgásterük sem volt, mivel a konfliktusok a munka világán belül bontakoztak ki, ahol a fontosabb szerepet azért mégis a férfiak játszották. A filmek szintén a propaganda eszközei voltak, az érzelmek és a szerelem csak másodlagos kérdések, a szexualitás egyáltalán nem témája a filmeknek. 8 Ehhez képest hatalmas változást jelentettek a hatvanas és hetvenes évek, amikor is a nők megjelennek a reklámokban. Sőt akár azt is mondhatnánk, hogy szinte csak ők jelennek meg, mivel ez volt az a korszak, amikor az NC esztergagéptől, a tehenek számára gyártott nyalósó készítményéig és a szerencsejátékokig mindent nőkkel, sőt, hiányos öltözetű nőkkel próbáltak 8 Schadt Mária: Feltörekvő dolgozó nő Propaganda Új társadalom, új nőideálok 19

20 eladni. A meztelenség a reklámokban a nyolcvanas évekig jóval elfogadottabb volt, mint manapság. Az ilyen fotókon a nőknek semmiféle funkciójuk nem volt, csak díszítették velük a képet (6. sz. kép) sz. kép Palma gumimatrac hírdetés (1969) Luxor Rádió reklám (1962) A nyolcvanas években a női magazinokra témájuk tekintetében a konzervativizmus volt a jellemző. Az általuk kreált mesterséges női világban a legnagyobb intellektuális feladat az volt, hogyan kerülje el a nő azt a veszélyt, hogy a férje megcsalja; a legnagyobb fizikai megpróbáltatás az, hogy megőrizze vonzerejét a nehéz napokon; a legfantasztikusabb siker pedig természetesen az esküvő, amikor végre övé a főszerep. A napilapok az aktualitásokat és a szenzációkat hajszolták, és leggyakrabban a megszokott helyzetekben, az unalomig ismert sztereotípiák körében ábrázolták a nőket és a férfiakat (pl. a papa olvas, a mama főz, a doktor mindig bácsi, az ápoló mindig nő, stb.). 10 A szocializmusban az összes forgalomban lévő terméket mindenki ismerte, az áruválaszték évtizedekig alig változott. Legfeljebb arra kellett figyelmeztetni a potenciális vásárlókat, hogy cipőt a cipőboltból. A reklám legfontosabb feladata az volt, hogy az új árufajtákat, a választékot bemutassa a vevőnek, azt az árut, amiről nem is tudta, hogy létezik. Az új áruk megjelenése a piacgazdaság legfontosabb hajtóereje volt. Fontos volt, hogy a reklám a 9 Nők a mai magyar reklámokban 10 Lévai Katalin: A nő szerint a világ A tudomány és a sajtó vakfoltjai 20

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY. Készítette: Benyó Zsuzsanna BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ és MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány REKLÁMHATÁS: AZ EMBER, MINT KÍSÉRLETI ALANY Készítette: Benyó Zsuzsanna Budapest,

Részletesebben

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila

MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN. GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Szociológiai Szemle 2008/3, 32 60. MÛHELY SPORT, GENDER ÉS MÉDIA: A NÕI ÉS FÉRFI SPORTOLÓK MEGJELENÍTÉSE A SAJTÓBAN GÁL Andrea KOVÁCS Árpád VELENCZEI Attila Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi

Részletesebben

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását

Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását Hogyan befolyásolja a média jelenléte a fiatal generáció társadalomba való beilleszkedését, értékrendjének kialakulását 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető....4 2. Témaválasztás..5 3. Mi is valójában a tömegkommunikáció?...

Részletesebben

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében

Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vezetéstudományi Intézet Hogyan jellemezhető a nők munkaerő-piaci helyzete? egy empirikus kutatás tükrében Vatamány Bella 2012. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 1 1. A NŐK ÉS A FÉRFIAK... 3 2. A VEZETÉS...

Részletesebben

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik?

A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi pánik? BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A televízió és a gyermekek. Erőszakos médiatartalmak vagy társadalmi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens

SZAKDOLGOZAT PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI. Dr. Révész György, egyetemi docens PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NŐK, SZEREPEK, FILMEK A FILMKLUB MENTÁLHIGIÉNÉS HATÁSAI SZAKDOLGOZAT Konzulens: Dr. Révész György, egyetemi docens PTE BTK Pszichológia Intézet Intézetigazgató

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat PR szakirány GYEREKEK A REKLÁMDÖMPINGBEN Készítette: Baranyai Csilla Budapest 2008 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Elég az emancipációból!

Elég az emancipációból! 127 Szoboszlai Beáta Budapesti Corvinus Egyetem Elég az emancipációból! Feminizmus és a gender-kérdés a nyomtatott médiában: Sajtótermékek elemzése és értékelése 1 Bevezetés Vajon mi annak az oka, hogy

Részletesebben

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK

MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb diplomás levelező tagozat Reklám szakirány MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ SZINGLIKNEK Készítette: Kis Katalin Budapest,

Részletesebben

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK

NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK Kovács Klára NEMI KÜLÖNBSÉGEK, CSOPORTJELLEMZŐK ÉS HABITUSOK AZ EGYETEMISTA SPORTOLÓK KÖRÉBEN Bevezetés A társadalomkutatók évtizedek óta kutatják, s a mai napig is folyamatosan figyelemmel kísérik a nők

Részletesebben

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón

Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Szabó Gabriella Kiss Balázs Trendek a politikai kommunikációban Magyarország az ezredfordulón Izgalmas folyamatok és tendenciák tanúi lehettünk az elmúlt 10-20 évben a magyar politikai kommunikációt figyelve.

Részletesebben

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban

A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Párbeszéd a médiáról konferencia-sorozat A kiskorúak védelme a médiaszolgáltatásokban Kovács György Kósa Éva Pászthy Bea Simonné Toldi Ágnes Csájiné Knézics Anikó Sági Matild Obsina Béla Bogdán Tibor Lengyel

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK. Nappali tagozat. PR és szóvivői szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIATUDOMÁNY SZAK Nappali tagozat PR és szóvivői szakirány A CSALÁDON BELÜLI ERŐSZAK MEGSZÜNTETÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN VÉGZETT CSR TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Public Relations Szakirányú Továbbképzési Szak EGYHÁZ ÉS MÉDIA A PR TÜKRÉBEN, A MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA Készítette:

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Marketing mesterképzés Levelező tagozat DIGITÁLIS DÍVÁK A NŐK ÉS A DIGITÁLIS KOR

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Marketing mesterképzés Levelező tagozat DIGITÁLIS DÍVÁK A NŐK ÉS A DIGITÁLIS KOR BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Marketing mesterképzés Levelező tagozat DIGITÁLIS DÍVÁK A NŐK ÉS A DIGITÁLIS KOR Készítette: Oszipovics Tatjána Budapest, 2010 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi ORSZÁGOS FOGLALKOZTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY MUNKAÜGYI TÁRGYÚ KUTATÁSOK CZIKE KLÁRA BARTAL ANNA MÁRIA Nonprofit szervezetek és önkéntesek új szervezeti típusok és az önkéntes tevékenységet végzők motivációi

Részletesebben

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA

PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA PARTSZÉLRÕL A FÕSODORBA GENDER MAINSTREAMING KÉZIKÖNYV Készült a Szociális és Munkaügyi Minisztérium Kormányzati szintû gender mainstreaming képzés címû programja keretében PARTSZÉLRÔL A FÔSODORBA I 1

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci magatartás szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci magatartás szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI MARKETING ÉS TQM SZAK Nappali tagozat Fogyasztó piaci magatartás szakirány NŐI TEST, MINT ÁRUCIKK A REKLÁMOK VILÁGÁBAN Készítette:

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Reklám szakirány A PROVOKATÍV REKLÁMOK Készítette: Balázs Réka Blanka Budapest, 2007. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Nőképek kisebbségben

Nőképek kisebbségben Szlovákiai Magyarok Kerekasztala / Okrúhly stôl Maďarov na Slovensku Genderkutató Központ / Centrum rodových štúdií, Univerzita Komenského Bratislava Phoenix Polgári Társulás / Občianske združenie Phoenix

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9.

A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése. 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9. A TÁRKI és az Image Factory kutatási jelentése 2008. október 9. Társadalmi Klíma Riport 9. tartalom > Mit gondolnak az emberek? Az emberek kétötöde elégedett a külsejével. A magyarok további 40 százaléka

Részletesebben

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA

A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK levelező tagozat Public Relations szakirány A BULVÁR HATÁSA A TÖMEGKULTÚRÁRA Készítette: Egri Éva Budapest, 2007

Részletesebben

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL

A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING Nappali tagozat Nemzetközi marketing szakirány A SANOMA KIADÓ ONLINE ÉS OFFLINE NŐI KIADVÁNYAI VÍZIÓ A MAGAZINOK JÖVŐJÉRŐL Készítette:

Részletesebben

1. A dolgozat témájának bemutatása

1. A dolgozat témájának bemutatása 1. A dolgozat témájának bemutatása A gyermek-fogyasztó tagja a társadalomnak és egyre inkább gazdasági erőként jelenik meg. Teszi ezt a saját fogyasztásával, a szülők fogyasztására gyakorolt hatásával,

Részletesebben

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken

Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken Central European Rural Youth Centre 2013. különszám Civil szervezetek és ifjúsági közösségek vidéken összefoglaló a kutatás eredményeiről Central European Rural Youth Centre Civil szervezetek, ifjúsági

Részletesebben

III. ESETTANULMÁNYOK

III. ESETTANULMÁNYOK III. ESETTANULMÁNYOK 111 A PATRIARHÁLIS REND ALULRÓL ÉS FELÜLRŐL...115 A dolgozó nő: az egyenlőség és a különbözőség nagy narratívái A dolgozó nő megélt tapasztalatai A nő mint anya: a hazafias kötelesség

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Több mint egy évtized telt el a lakossági adományok és önkéntes tevékenységek elsô magyarországi felmérése óta. A megismételt vizsgálat jóvoltából most végre ismét alkalom nyílik rá, hogy tények alapján

Részletesebben