Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011."

Átírás

1 Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 2010/2011. Iskolánk törvényes működését segíti a jogszabálykövető intézményi szabályozó rendszerünk. Egyik ilyen meghatározó szabályozó dokumentum az intézmény minőségirányítási programja. Az évi LXXIX. törvény a közoktatásról 40. (11) írja elő a nevelési-oktatási intézmények számára az alábbi kötelezettséget: A nevelőtestület a szülői szervezet (közösség) véleményének kikérésével évente értékeli az intézményi minőségirányítási program végrehajtását, az országos mérés, értékelés eredményeit, figyelembe véve a tanulók egyéni fejlődését és az egyes osztályok teljesítményét. Az értékelés alapján meg kell határozni azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási intézmény szakmai célkitűzései és az intézmény működése folyamatosan közeledjenek egymáshoz. A nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) értékelését, valamint a javasolt intézkedéseket meg kell küldeni a fenntartónak. A javasolt intézkedések a fenntartó jóváhagyásával válnak érvényessé. A fenntartónak az értékelést és a javasolt intézkedéseket a honlapján, honlap hiányában a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hoznia. A vezetés felelőssége Az intézmény vezetése folyamatosan gondoskodik arról, hogy az intézmény teljes működését szabályzó jogi dokumentumok az aktuális jogszabályoknak megfelelően történjenek átdolgozásra. E tanévet az átdolgozott Pedagógiai Program, a Szervezeti és Működési Szabályzat, a Házirend, és az Intézményi Minőségirányítási Programmal kezdtük, melyet a TÁMOP és az IPR pályázatok, valamint a változó jogszabályok tettek kötelezővé. Az intézmény munka éves értékelésének néhány eredménye: Az idei tanévben a székhellyel együtt továbbra is 8 telephelyen folyik a nevelő-oktató munka. Az engedélyezett státusznak megfelelő pedagógus és egyéb közalkalmazotti létszámmal rendelkezünk. A szakos ellátottságunk 100%-os az alapképzettségek tekintetében. Általános iskolai tanulók létszáma: 892 fő. (2010. október 1-jei nyitóadat: 894 fő) Alapfokú művészetoktatás: 197 fő. (2009. október 1-jei nyitóadat: 191 fő) Szakszolgálati ellátottak: 651 fő.(logopédia, nevelési tanácsadás, SNI, BTMN fejlesztés, gyógytestnevelés) Általános iskolai feladatellátási helyek tanulócsoportjai: 43. Napközis, tanuló szoba csoportok összesen: 12. Kollégiumi csoport: 1. Sajátos nevelési igényű tanulók (záró adat): 84 fő ebből integrált tanuló (záró adat): 75 fő Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók (záró adat): 66 fő 1

2 Hátrányos helyzetű tanulók : Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 477 fő 156 fő Pályázati tevékenységünk évről évre sikeresnek mondható. Az elmúlt tanévben a legnagyobb lélegzetvételű pályázatunk a TÁMOP / azonosító számú Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési - oktatási intézményeiben című projekt volt, amelynek fenntartási szakaszába érkeztünk. Az 5/2010. (I. 19.) OKM rendelet - az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása, valamint az integrációs rendszerben részt vevő intézményekben dolgozó pedagógusok anyagi támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól alapján lehetőség nyílt az előző tanévben bevezetett integrációs program folytatására, majd az 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet alapján a januártóljúniusig tartó időszakra kaptunk támogatást a program folytatásához. Az Önkormányzathoz beadott nyertes pályázataink közül e tanévben októberben került megrendezésre a Kulturális Napok rendezvénysorozat keretében a képzőművészeti pályázat, a Városismereti vetélkedő és a Sport életünk része című megyei tanulmányi verseny áprilisában a XI. Nemzetközi matematika versenyre, valamint a Csodálatos természet Nyitnikék címmel- a széncinege a év madara pályázatra nyertünk támogatást. A nemzetközi sportkapcsolatok ápolására a DSE pályázott. Továbbra is Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Poprád, Csantavér, Wurzen városával tartjuk sport területén a kapcsolatot. Neveltségi helyzetkép igazolt igazolatlan összesen Mulasztott órák száma főre jutó átlag igazolt igazolatlan összesen 1 főre jutó átlag 1-4. évfolyam , , évfolyam ,25 összesen: , ,33 A mulasztott órák száma az idei évben óra, ami több a tavaly év végénél (41839), így az 1 főre jutó átlagóra is magasabb 47,33 (tavaly 45,73 volt). Igazolt: 41681, igazolatlan: 347. Az igazolatlan órák száma pozitív változást mutat: jelentősen csökkenés állt be. 460 óra volt tavaly, most 347 óra lett. A csökkenő igazolatlanok száma azonban észrevehető, ami köszönhető a Házirend szigorításának, amelyben szabályoztuk az igazolatlan óráért járó a fegyelmező intézkedéseket is. Az igazolatlan mulasztások esetében követendő eljárást, szankcionálást következetesen érvényesíttettük, minden esetben jogkövető módon értesítettük a szülőket, majd az illetékes hatóságot. A hátrányos és ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) tanulókra az idei tanévben is kiemelten figyeltünk. Az összesítések megmutatják, hogy a HH tanulókra jutó mulasztási átlagóra 49,51 óra, a HHH tanulóké 51,03 óra. Ha az iskolai átlaghoz mérjük (47,33 óra), nincs nagy eltérés. 2

3 A Zene- és művészetoktatási tagintézményben 118-an mulasztottak igazoltan. A zeneművészeti ágon 74 órát, ez 0,68 óra/fő. A képzőművészeti ágon 44 órát hiányoztak a növendékek, ami 0,53 órát jelent átlagban, személyenként. A kedvezőtlen társadalmi hatások, az elvárás- és értékrendek család és iskola közötti eltérése, a család, mint alapvető nevelési színtér szerepének lazulása ellenére is tanulóink iskolai magatartása jó. Iskolai szinten a magatartási átlag: 4,27. (év végén 4,28 volt) évfolyamokon: 4,37, évfolyamokon: 4, sz. ábra Az alsó és a felső tagozat magatartásának összehasonlítása %-ban Az alsó és felső tagozat magatartási fokozatainak összehasonlításában évek óta hasonló a tendencia: A példás és a jó magatartású gyerekek száma alsóban több, az életkori sajátosságoknak köszönhetően felsőben kevesebb. A hátrányos helyzetű, ezen belül a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók magatartásának vizsgálatát is elvégeztük. Az értékek mutatják, hogy ezeknél a tanulóknál a szociális kompetenciák fejlesztésére továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk. Iskolai magatartás átlag: 4,27, a HH tanulóké 4,06, a HHH tanulóké pedig 3,68. Az elmúlt félévhez és évhez hasonlóan. Iskolai szinten a szorgalom átlag: 4,02, majdnem annyi, mint tavaly év végén (4,05) évfolyamokon: 4,25, évfolyamokon: 3, sz. ábra Szorgalom %-ban 3

4 A magatartáshoz hasonlóan az alsó tagozaton a példás és a jó szorgalmú tanulók száma magasabb, mint a felső tagozaton. A példások és a jók száma azonban ennek ellenére a félévi eredményekhez képest csökkent az alsóban, emelkedett viszont a felsőben. Az 1-4. évfolyamon sajnos emelkedik a változó és a hanyag szorgalmú tanulók száma, a hanyag tanulóké a kétszeresére nőtt. Az 5-8. évfolyamon kisebb mértékű ez a változás. A HH tanulók szorgalmának átlaga: 3,74. A HHH tanulóké 3,27. Itt már nagyobb az eltérés, mint a magatartás esetében. A Zene- és Művészetoktatási Tagintézményben a zeneművészeti ágon a főtárgyi szorgalom átlaga: 4,71. A szolfézs kötelező melléktárgy, ennek a szorgalma: 4,8. A zeneművészeti ágra járó tanulók átlaga így: 4,75. A képző- és iparművészeti ágon a grafikai csoportok szorgalmának átlaga: 4,9, míg a festészeti csoportoké 4,6. A képzőművészetre járók szorgalma így: 4,75. Tanulmányi teljesítmény Ez a tanév jogszabályi változásoknak köszönhetően újat hozott a 2-4. évfolyamos tanulók életében. Iskolánk visszatért az érdemjegyekkel történő osztályozásra ezeken az évfolyamokon. Félévkor még szöveges értékelést kaptak a másodikosok, év végén azonban osztályzatot. Szöveges értékelés maradt az 1. évfolyamon. Az 1. évfolyamos tanulóink 48, 65 %-a kiválóan teljesített, 31,53 %-a jól teljesített, 18,02 % megfelelően teljesített, míg nincs felzárkóztatásra szoruló év végi minősítést kapott gyerek. Természetesen tantárgyi felzárkóztatásra szoruló tanuló1-2 tárgyból van. A HH tanulók nagy többsége jól teljesített 24-en, illetve kiválóan teljesített 17, megfelelően teljesített 16 HH gyermek. A HHH tanulók közül megfelelően teljesítettek 7-en, jól teljesítettek 5-en, kiválóan teljesítettek 3-an. Ez jó eredmény. 3. sz. ábra: Tanulmányi eredmények 2-4. évfolyam A 2. és a 4. osztályosokat már jeggyel értékeltük, 4,11 a tanulmányi átlaguk. A 2-8. évfolyam tanulmányi átlaga adja az iskolai átlagot: 4,03 (tavaly év végén 4,02 volt). Ebből az 5-8. évfolyam tanulmányi átlaga: 3,96. 4

5 4. sz. ábra Tanulmányi munka 5-8. évfolyam Az iskola összes tanulójának, valamint a HH és a HHH tanulók tanulmányi eredményét összehasonlítva a félévihez hasonló eredmények születtek. 5. sz. ábra Tanulmányi eredmények A zene- és képzőművészeti tagintézmény tanulmányi eredményei mint mindig A zeneés képzőművészeti tagintézmény tanulmányi eredményei mint mindig kiemelkedőek. A zeneművészeti ágon az átlag: 4,88, az alábbi eredményekből alakul: a főtárgyi átlag 4,83 a szolfézs 4,8 a zeneirodalom 5,00. A képzőművészeti ág tanulmányi átlaga: 4,75, mely az alábbi eredményekből tevődik össze: grafika: 4,9 festészet: 4,6. Kiváló tanulmányi előmenetelű tanulóink száma (1. évf.): 32, a kitűnő tanulók száma (2-8. évf.): 98. Együttesen 130 fő, tanulóink 14,57 %-a (tavaly év végén 13,7 % volt). Jeles tanulók száma 80 fő, ami tanulóink 8,97 %-át mutatja. Tantárgyi dicséretben 268tanuló részesült, 515 dicséretet kaptak. A tantárgyi dicséretek mellett 689 tanuló 1030 dicséretet kapott a tanév során. Előző tanév végén ez a szám 796 volt. Ez a tanév dicséretek területén szép eredményekkel büszkélkedhet. Sajnos, mint minden évben idén is szép számmal kellett fegyelmező intézkedéseket hozni. Vannak olyan tanulóink, akik sorozatos rendbontással, fegyelmezetlenséggel, igazolatlan mulasztásokkal keserítik meg az iskola életét. 355-en különböző fokozatú 5

6 figyelmeztetésekben részesültek, szám szerint 570 db-ot kaptak. 1 évvel ezelőtt 515 db volt, vagyis idén több büntetésre került sor. A számadatokból is látható, hogy 1 tanulónak több figyelmeztetése is van. Az 1. osztályosok beiskolázása és beíratása az IMIP-ben szabályozottak szerint zajlott le. Beiskolázási programunk szerves részét képezte: óvoda-iskola átmenet program tájékoztató kiadvány a szülők részére játékos sportfoglalkozások iskolanyitogató foglalkozások óvodások-első osztályosok kölcsönös látogatása egymás rendezvényeinek látogatása beiratkozás A 2011/2012. tanévre is megtörtént a beiskolázás, 95 tanulóval, Mezőberényben 83 fő, Bélmegyeren 12 fő. Egy német nemzetiségi nyelvet tanuló, egy emelt testnevelés tanuló, három általános tantervű osztály lesz. Az osztályba sorolásnál figyelembe lett véve a szülő igénye a német nemzetiségi osztályba kerülésről, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek, illetve a csoportszervezés szempontjából kettő tanulóként figyelembe vehető SNI és BTMN tanulók osztályok közötti egyenletes elosztása. A 8. osztályosok továbbtanulási rendszerének működtetésével célunk, hogy végzős diákjaink és szüleik megfelelő tájékoztatást kapjanak a továbbtanulás törvényi szabályozásáról, az iskola választás követelményeiről. Célkritérium: A célt megvalósítottnak tekintjük, ha végzős diákjaink legalább 90 %-a az általános felvételi eljárásban már felvételt nyer, de a ballagás napjáig minden nyolcadikos tanulónak megnyugtatóan rendeződjön a továbbtanulása. A tanév végére 100%-ban felvételt nyertek tanulóink. E félévben 106 diáknak segítettünk pályaválasztásuk, továbbtanulásuk lebonyolításában. A felelősök ezen a területen a nyolcadikos osztályfőnökök, akik a felső tagozat intézményegység-vezetőjének irányítása alatt végzik e tevékenységet. Iskolánkban fogadtunk minden olyan középiskolát, akik eljöttek tájékoztatni tanulóinkat az általuk kínált lehetőségekről. A hetedikeseket is bevontuk a tájékoztatásba. A Munkaügyi Hivatal minden nyolcadikos tanulót pályaorientációs teszt kitöltetésével és értékelésével segítette a pályaválasztásban. A Pályaválasztási Börzén, Békéscsabán ennek megfelelően irányították a tanulókat a megfelelő középiskolák irányába. Az IPR-en belül működő Továbbtanulást segítő munkacsoport is támogatja ezt a feladatot, figyelve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókra. A hátránykompenzációs foglalkozásokon a nyolcadikos HHH tanulók a foglalkozást vezető kolléga által kidolgozott pályaválasztási, pályaorientációs tanmenet szerint készülnek e feladatra. Az Útravaló ösztöndíjprogramban 6 HHH tanuló vesz részt, 3 pedagógus mentorálásával. Az Arany János Tehetséggondozó Programba idén csak 2 tanuló jelentkezett, közülük az egyik az IPR-be hátrányos helyzetűként bevont tanuló. Szerencsére mindenki megtalálta a megfelelő iskolát, s 100 %-ban felvételt nyert az általa választott középiskolába. 6

7 6. sz. ábra Továbbtanulás A nyolcadikos tanulóink 82,08 %-a érettségit adó középiskolában folytatja tanulmányait. A 46 gimnáziumba jelentkező tanulók közül 17-en, a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnáziumba adták be felvételi kérelmüket. A 16 ballagó HHH tanuló 50 %-a szintén érettségit adó középiskolába nyertek felvételt. Az emberi erőforrás biztosítása és fejlesztése A folyamatok közül a továbbképzési rendszer működtetése említésre méltó, melynek célja a tudatos humán erőforrás fejlesztése, a belső képzési rendszer kihasználásával és a pedagógus-továbbképzési rendszer kínálta lehetőségek figyelembevételével. Felsőoktatásban továbbtanulónk e tanévben 4 fő: Sebők Márta Eötvös Lóránt Tudományegyetem Pedagógiai Pszicológiai Kar tanácsadó szakpszichológus szakirányú továbbképzés, Papp Zoltán Szegedi Tudományegyetem rajz és vizuális kultúra mestertanár képzés, Mihalik Árpádné Szegedi Tudományegyetem Közoktatás-vezető Intézet intézményvezető és középvezető képzés, Babinszki Szilárdné Kodolányi János Főiskola minőségfejlesztő-tanár mesterképzés. Továbbképzések: Az integrációs program keretén belül 3, a Didaktika Műhely által akkreditált képzések valósultak meg: Színjátszó-rendezői alapozó képzés pedagógusok számára 30 órás továbbképzés, 18 fő részvételével, Konfliktuskezelési mini-tréning 10 órás képzés, 21 fő részvételével, Agressziókezelés mini-tréning 10 órás képzés, 21 fő részvételével. A résztvevőktől - az utóbbi kivételével - pozitív visszajelzés érkezett. A TIOP 1.1.1/07/1 pályázathoz kapcsolódóan 3 csoportban 45 pedagógus vett részt a digitális tábla használatára felkészítő képzésen. Szakmai fórumok, konferenciák: szeptember 27-én a TÁMOP /A/ A közoktatás-fejlesztést támogató intézet kiépítése a Dél alföldi régióban projekt keretén belül a vezetőség és a TÁMOP szakmai vezetők vettek részt A jövő irányai a közoktatásban című konferencián, ahol Schőn Anna intézményegység-vezetőnk bemutatta jó gyakorlataink közül a tehetséggondozást. 7

8 A Tanuló- és tevékenységközpontú oktatás szakmai műhely foglalkozásaira Békéscsabán, Szegeden, Makón, Kecskeméten, Gyulán került sor, ahol bemutató órákon lehetett tapasztalatot szerezni más iskolák módszertani kultúrájából. Iskolánkban november 23-án szerveztünk műhelyfoglalkozást, a fenti iskolák részvételével, a szociális kompetenciák fejlesztésének lehetőségeit középpontba állítva. Körösladányban, a Tüköry Lajos Általános Iskolában Óvoda-iskola átmenet témában látogattak elsős tanítóink foglalkozásokat. A tehetséggondozó pedagógusok szeptember 24-én Mezőkovácsházán vettek részt az ECHA Tehetség Konferencián. A szakszolgálat dolgozói szeptember 24-én a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár által szervezett, pedagógiai szakszolgálatokkal kapcsolatos konferencián hallottak tájékoztatót a szakszolgálatot érintő jogszabályi változásokról október 29-én a Vackor Program a sikeresebb iskolai karrierért Gyomaendrődön című konferencián szintén a szakszolgálat munkatársai vehettek részt. A tanév során a fenti programok nagyban segítették a pedagógiai szakmai és módszertani kultúránk továbbfejlesztését. Megerősített abban, hogy munkánk színvonala megfelelő, és nagyban hozzájárult az önbizalom erősítéséhez. A belső mérési-értékelési-ellenőrzési rendszer működtetése Ez a rendszer kiterjed a tanulókra és a közalkalmazottakra is. A tanulói méréseknek a tanulók tudásszintjének mérése mellett a képességek, készségek, kompetenciák vizsgálatára is ki kell terjednie. Ezt szem előtt tartva kiemelt feladatként kezeltük az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztését, a kooperatív technikák alkalmazásának elterjesztését, bízva abban, hogy a mérések eredménye évről évre jobb lesz. A tanulói mérések fajtái: Tantárgyakhoz kapcsolódó mérési feladatlapok, Első évfolyamos tanulók mérése a Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszer segítségével az OKM tanév rendjéről szóló rendelete alapján, IPR-be bevont HHH, HH tanulók mindegyikét mértük, Alapkészségek (olvasás-szövegértés, matematikai eszköztudás) megléte a 4., 6. és 8. évfolyamon, kompetenciamérés május 25-én, Alapkészségek megléte, tantárgyi tudás mérése a kompetenciamérésben részt nem vevő évfolyamok számára a kompetenciaméréssel azonos napon, Testi fejlettség mérése, DIFER Tehetséggondozó program beválogató mérése, IPR-be bevont HH és HHH tanulók mérése személyiségfejlődés, közösségi kapcsolatok, szociális hátrányok, tanulási nehézségek területén. Az első osztályos osztályfőnökök a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszerrel (DIFER) történő vizsgálatot elvégezték azokkal, akiknél az alapkészségek fejlesztését a későbbiekben hangsúlyosabban kell támogatni. A vizsgálat az IPR-be bevont halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű tanulók körében is megtörtént. Ismeretes, hogy az első tanévek eredményei döntően meghatározzák a tanulók jövőjét. Az első évfolyamokon elsajátítandó alapkészségek eredményessége nagymértékben az úgynevezett kritikus elemi készségek fejlettségétől függ. 8

9 Az írásmozgás koordináció megfelelő fejlettsége az eredményes írástanítás alapvető feltétele. Az országos átlag (2002-es adatok) az első osztály végén 85 százalékpont. A vizsgált tanulók átlageredménye a 19 gyerek esetében: 72,26 % A kudarcmentes írástanuláshoz legalább a befejező szint elérése 7 vizsgált gyermek tart ezen a szinten- szükséges. A haladó szinten lévők (10 fő) kellő türelemmel, lassú ütemben írni taníthatók. A kezdő szinten lévők (2 fő) az írástanítás szempontjából súlyos problémákkal küzdenek. A beszédhanghallás fejlettsége befolyásolja a beszédészlelést, ami az olvasás-írástanulás egyik kritikus kognitív feltétele. A nálunk mért gyermekek többsége (18) elérte az optimum vagy befejező szintet, és csak 1 tanuló fejlettsége haladó szintű. Átlageredményük 90,53 %, az országos eredménytől (89-94) nem tér el jelentősen. Ha a készség még csak a tanulás fázisában van, az betűfelismerési nehézségekhez, cserékhez és szóértési zavarokhoz vezethet, növelheti a helyesírás akusztikus típusú hibáit. A relációszókincs elsajátítását jelentősen befolyásolja az a nyelvi közeg, amelyben a gyermek él. Biztos relációszókincs hiányában a gyermek nem érti, amit a pedagógus mond neki. Mérésünk szerint 8 gyermek tart befejező vagy optimum szinten, 10 áll haladó, van annál gyengébb, kezdő szinten. Számukra az iskolában elhangzó beszélgetések, utasítások, kérések alig érthetőek. A vizsgált tanulók átlageredménye: 82,21 %, az országos átlagtól (82-89) elmaradást mutat. A készség az iskolában napi 2-5 perces meséléssel, 5-8 perces beszélgetéssel fejleszthető. Az elemi számolási készség optimális elsajátítása és begyakorlása elengedhetetlen az eredményes iskolai matematika tanuláshoz. Méréseink alapján ez a készség egyáltalán nem megnyugtató. Optimum szinten csupán 2, befejező szinten 5, haladó szinten 7, kezdő szinten 5 gyermek tart. Esetükben az iskolának kell direkt módon segítenie az elsajátítást. A vizsgált tanulók átlageredménye: 74,37%, az országos átlagtól (78-88) jelentős elmaradást mutat. A tapasztalati következtetés készségének elmaradása az iskolában komoly következményekkel járhat, mivel jelentősen akadályozhatja a hallott vagy olvasott szöveg értését. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettsége a következő: Optimum szinten 0, befejező szinten 12, haladó szinten 4, kezdő szinten 2, előkészítő szinten1 gyermek tart. Haladó, vagy annál alacsonyabb szintet 7 gyermeknél mértünk. A vizsgált tanulók átlageredménye: 67,16 %. Az országos átlag nagycsoportos óvodásoknál 59, az első osztály végén 75 százalékpont. A fejlesztés szóba jöhető módszerei közül a kötetlen vagy tanórai beszélgetés, az olvasás, a tananyag feldolgozása közben végzett gyakorlatok bizonyultak a leghatékonyabbnak. Az összefüggések megismerésének, megértésének, alkalmazásának készségei a tudásszerző képesség, ennek következtében az iskolai eredményesség, az életminőség alapvető feltételei. Az országos átlag nagycsoportos óvodásoknál 74, az első osztály végén 78 százalékpont. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettségi szintje a következő: Optimum szinten 3, befejező szinten 9, haladó szinten 4, kezdő szinten 3 gyermek tart. A vizsgált tanulók átlageredménye: 72,95%, az országos átlagtól jelentős elmaradást mutat. Jelenleg a készség fejlődése spontán folyamat: a környezetben, a szociális közegben, mesékben, a tananyagokban előforduló összefüggések hatására alakul ki. E készség fejlesztését fel kell vállalni az iskolának, ha azt akarjuk, hogy valamennyi összefüggésfajta megértésének, alkalmazásának készsége kialakuljon. A szocialitás a csoport, a társadalom szociális értékrendje, jogrendje, eszmerendszere, szokásrendszere, szociális aktivitásának rendszere, továbbá a személyiség szociális kompetenciája. Méréseink alapján a beiskolázott első osztályosok érettségi szintje a következő: Optimum szinten 5, befejező szinten 10, haladó szinten 4 gyermek tart. Ez azt jelenti, hogy a szocialitás fejlettsége alapján mindegyikük alkalmas az iskolai életre. 9

10 A vizsgált tanulók átlageredménye: 80,11%. A 19 vizsgált tanuló közül 11 gyermek egyéni teljesítményének átlaga 80% alatti. Három gyermek teljesítménye minden területen gyenge, ketten igen szórt és gyenge képességprofilt mutatnak, hat tanulónál a képességterületek között nagy különbségek mutatkoznak. Az országos átlagtól az elemi számolási készség, a tapasztalati összefüggés-megértés fejlődése marad el leginkább. Az eredmények az alábbiakban láthatóak. % Szociális motívumok és készségek Írásmozgáskoordináció Tapasztalati összefüggésmegértés Beszédhanghallás Tapasztalati következtetés Relációszókincs Elemi számolási készség országos átlag mért tanuló 80,11 72,26 72,95 90,53 67,16 82,21 74,37 Megj.: Az országos átlagnál az 1. érték a nagycsoportos óvodásoké, a 2. érték az 1. évf. végre elért %-ot mutatja. Országos kompetenciamérés Az Országos kompetenciamérés eredményeiről az Oktatási Hivatal intézményi és fenntartói, valamint tanulói szintű elemzéseket készít, melyek a Közoktatási Információs Iroda tanügyigazgatási szakportálján elérhetők. Ez a honlap az Országos kompetenciamérés valamint az Országos készség- és képességmérés eredményeinek bemutatására szolgál. A honlapról letölthetők a fenntartói, intézményi és telephelyi jelentések (röviden FIT-jelentések), valamint tanulói azonosító kóddal az egyéni teljesítmények is. Emellett a honlapon a belépés után elérhetőek a saját adatok, további adatok rögzíthetők és további elemzések is készíthetők. A felmérést minden 6. és 8. évfolyamos tanuló megírta, a tesztfüzeteket központilag kijavították, és az ebből származó adatok szolgáltatják a különböző jelentések alapját. A tanulók eredményeit az iskola elemzi a honlapon található szoftver segítségével. Ez segít abban, hogy objektív képet kapjon az intézmény a tanulói és az osztály szintű teljesítményekről. A mérés eredménye rávilágít az erősségekre és a gyengeségekre a felmért tudásterületen. Az eredmények értékelése, hasznosításának lehetősége A kapott szoftverek segítségével minden tanulócsoport eredményének vizsgálata, elemzése, tanulói eredmények feldolgozása matematikából. Az eredmények értékelésénél a szakmai munkaközösség elemzése és értelmezése elsődleges. Tantestületi szintre is ki kell terjednie az elemző értékelő munkának. Meg kell vizsgálni az egyes feladatokat, milyen matematikai, szövegértési fogalomkörhöz tartoznak, ezen belül mi szükséges a feladatok megoldásához. Vizsgálni kell, o miben tévesztettek a tanulók nagy százalékban, o melyik feladattípus ment a legnehezebben, o hogyan teljesítettek a különböző feladattípusokban 10

11 o milyen a feladat megoldási tempójuk, o milyen a hozzáadott pedagógiai érték (CSHI) Kutatni kell, hogy mi okozhatta a sikertelenséget matematikából, hogyan lehet ezt a sikertelenséget a későbbiekben kiküszöbölni. Munkaközösségi szinten célok és feladatok meghatározása, a tanulók számára kevésbé ismert feladatok, feladattípusok beépítése minden tantárgyba. Osztályonkénti, évfolyamonkénti összehasonlítást kell végezni melynek célja, hogy egyes területek oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán belüli legjobb gyakorlatot válasszuk. Az elemzést a szakmai munkaközösségek az érintett osztályokban tanító pedagógusokkal együtt végezik. A levont következtetések, megállapítások azonban a teljes nevelőtestületet érintik, hiszen mind a matematikai, mind a szövegértési képesség fejlesztése közös ügy, nem köthető egyik tantárgyhoz sem. Érdemes elemezni az osztályok összetételét képességszintek szerint, megvizsgálni a szórás mértékét, és ennek megfelelően tervezni a tanulók differenciált fejlesztését, Egyes területek oktatásában, egyes készségek fejlesztésében az iskolán belüli legjobb gyakorlatot válasszuk ki. A tanulók szociokulturális hátterének vizsgálata a családi háttér szerepe a tanulói teljesítményekben. A matematika és szövegértés összehasonlító táblázata a évfolyamra intézményegységenként 2007-ig visszamenően Mérési terület Matematika Szövegértés Mérési terület Matematika Szövegértés Mezőberény Mező- Mező- Országos berény Országos berény Országos Évf. Országos 6. évf évf évf évf Bélmegyer Országos Mezőberény Országomegyer Bél- Bél- Évf. Országos megyer Országos 6. évf Bélmegyer 8. évf évf évf

12 A 2010-es Országos kompetencia mérés eredménye A 2010-es Országos kompetenciamérés eredményei 2011 áprilisában az új közös, évfolyam független skálán jelentek meg. A skála kialakításának feltétele az volt, hogy az egyes évfolyamok tesztjei közös feladatokat is tartalmaztak. Ezek a közös feladatok jelölik ki a képességskálán azokat a pontokat, amelyeken keresztül az évfolyamok közötti összekötés érvényesül. Mivel a kompetencia-mérésekben évek óta szerepelnek közös feladatok a különböző évfolyamok tesztfüzeteiben mind a szövegértés, mind a matematika területén, ez a feltétel adott volt a közös skála kialakításához. A mérési azonosítókat a 2008-as mérésnél vezették be először, innen a követéses mérésben figyelembe vehető, ezért ettől az évtől kezdődően számították ki a tanulók képesség-pontjait az új skála szerint. Az új skála tehát 500-as átlag és 100-as szórás helyett 1500-as (6. évfolyamos) átlaggal és kb. 200 pontos évfolyamonkénti szórással rendelkezik. Ez utóbbi paraméter miatt az új skálán mért különbségek a régi skálákon mérve körülbelül feleakkora különbségnek felelnek meg Az intézmény mérési eredményeit kiértékeljük, összehasonlítást végezünk a korábbi évek teljesítményeivel. A 2010-es mérési eredményekből megállapítható, hogy szövegértésből a mezőberényi intézményegység tanulói az országos átlagnak megfelelően teljesítenek. A 12

13 bélmegyeri intézményegység is hasonló teljesítményt nyújtott, a 2009-ben a 6. évfolyam esetében maradt szignifikánsan alul. Matematika területén mindkét intézményegység tekintetében a 6. évfolyam teljesítménye szignifikánsan jobb, mint az országos átlag. Ez a fejlődés köszönhető az iskola fejlesztési tervének, amely a tanulók matematikai és szövegértési kompetenciáinak fejlesztésére irányul, a nem szakrendszerű órák képességfejlesztésének, a negyedéves méréseknek 5. és 6. évfolyamon és a pedagógusok attitűd váltásának, miszerint a tanulók személyiségéhez igazodva, változatos módszerekkel igyekeznek fejleszteni tanulóink képességeit. 8. évfolyamon a bélmegyeri intézményegység jobban teljesített a mezőberényinél, 39 képességponttal elmaradt az országos átlagtól. Az eredmények elemzésénél mindig figyelembe kell venni, hogy mekkora a hozzáadott pedagógiai érték. Ha figyelembe vesszük, hogy a tanulóink összlétszámának egyre nagyobb százaléka hátrányos vagy halmozottan hátrányos tanuló, akik más-más szociokulturális hátérrel rendelkeznek, akkor az elért eredmény megbecsülendő. Az osztályok, tanulók elért képességszintjeit megismertetjük a tantestülettel, szaktanárokkal, osztályfőnökökkel, szülőkkel. Tanulmányoztuk a gyengébb teljesítmények okait. A képességskálák újradefiniálásával elkerülhetetlenül együtt járt az új, közös skálán meghatározott, közös képességszintek kialakítása is. Mivel a közös skála a három évfolyam eredményeit összefogva szélesebb, mint az évfolyamonkénti skálák voltak, és mivel több feladat szerepel az új skálán, mint amennyivel külön-külön az évfolyamonkénti skálák esetében rendelkeztek, az új szövegértés és matematika skálán több, szám szerint 7-7 képességszintet tudtak kialakítani. Ez a skála szélesebb és jobban megmutatja a tanulók teljesítményének szintjét. Az összehasonlításból kitűnik, hogy a 2010-es év mérése egy területen maradt el szignifikánsan az országos átlagtól, vannak, amelyek az országos átlagnál jobb lett. Ha horizontális elemzést végzünk, akkor az eredmények folyamatos javulása tapasztalható. Ahhoz, hogy az intézményben folyó pedagógiai munkát és az egyéni tanulói teljesítményeket reálisan értékelni tudjuk, részletes elemzés szükséges. Az intézményi elemzések mellett a tanulói azonosító kódokkal meg lehet és kell nézni az egyéni tanulói teljesítményeket. Ki lehet elemezni a típus hibákat, hogy a fejlesztés jövőbeli célkitűzéseihez ezek alapul szolgáljanak. Az eredmények kiértékelése, az összehasonlító elemzés folyamatban van. 13

14 A teljes intézményi értékeléshez még hozzátartozik az 5. és a 7. évfolyam, ahol saját belső méréssel, az országos kompetenciaméréssel egy napon, végeztük el a matematikai eszköztudás és a szövegértési képességének felmérését. A teljes eredmény ismertetésére a köbvetkező tanév elején kerül sor. Az eredmények javítása és fenntartása érdekében a következő tanévre is intézkedési tervet készítettünk. Testi fejlettség A tanulók fizikai állapotának mérését a testnevelés tantárgyat tanító nevelők végzik el, testnevelés órákon, tanévenként két alkalommal október, illetve május hónapban. Az iskola helyi tanterve saját mérési rendszerként a mini Hungarofit mérési rendszer alapján összeállított mérési metodikát határozta meg. Lásd: Útmutató a tanulók fizikai állapotának méréséhez, minősítéséhez Oktatási Minisztérium Tehetséggondozó programba beválogató mérésre májusban került sor, a 4. évfolyamos tanulók körében. Ebben az évben 44 tanuló mérése történt Sebők Márta pszichológussal közösen. Az alacsonyabb létszám lehetővé tette, hogy a tehetséggondozó pedagógusok a végzős 8. osztályosok körében is kontrollmérést végezzenek. A nyolcadikosok kitettek magukért, hiszen a visszatérő mérés az eredményekben %-os javulást mutat körükben. Mindez azt mutatja, hogy a négy év alatt számottevő a fejlődés. Köszönhető mindez a csoportban végzett képességfejlesztés mellett a felsős kollégák eredményes tehetséggondozó munkájának. Sajnos, kontrollcsoport híján más csoporttal történő összehasonlításra nincs lehetőség. A következő tanévekben a kimeneti mérésekre szintén sort szeretnének keríteni. Közalkalmazottak teljesítményértékelése A MICS csoport egyik feladata volt a közalkalmazottak teljesítményértékelésének koordinálása. A közalkalmazottakra vonatkozó ellenőrzési rendszerünk e tanévben a következő területekre terjedt ki, a munkatervben meghatározott Belső ellenőrzési terv alapján: Nevelő-oktató munkához kapcsolódó és a gazdasági munkához kapcsolódó Közalkalmazottak minősítése Az értékelés az IMIP-ben meghatározott eljárásrend szerint történt. Értékelnek: igazgatóság, munkaközösség-vezetők, az értékeltek önmaguk, szülők (alsó), tanulók (felső) Pedagógusok munkájának minősítése az IMIP-ben meghatározott területeken: 1. Szakmai tudás alkalmazása Szakmai felkészültség, fejlődés Tanulásirányítás Nevelés 2. Munkafegyelem 3. Kapcsolat, kommunikáció 4. Szervezethez kötődés, rendszerszemlélet 5. Személyes kompetenciák Nem pedagógus közalkalmazott munkájának minősítése az IMIP-ben meghatározott területeken: 14

15 1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek 2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka 3. A szakmai munkával kapcsolatos probléma-megoldó képesség 4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat 5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet 6. Egyéb E tanévben 22 fő közalkalmazott (15 pedagógus, 7 nem pedagógus) értékelésére és minősítésére került sor. Kiválóan alkalmas (80-100%) minősítést kapott 14 pedagógus és 6 nem pedagógus közalkalmazott, alkalmas (60-79%) minősítést 1 pedagógus és 1 nem pedagógus közalkalmazott. Partnerkapcsolatok működtetése Az elégedettségmérés célja Ahol szükséges, annak bátorítása és támogatása, hogy a külső értékelés és a belső önértékelés folyamatába bekapcsolódhassanak az érdekeltek, beleértve ebbe a tanárokat, tanulókat, az intézményvezetést, a szülőket és a szakértőket, annak érdekében, hogy ez elősegítse az iskola jobbításáért való megosztott felelősséget. Olvashatjuk az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsának közös ajánlását az Európai együttműködés az iskolai oktatás minőségének értékelésében (2001/166/EC). Intézményünk minőségirányítási programja - a fentieknek eleget téve - a partnerközpontú működés elvei alapján működik. A közoktatási intézményekben folyó minőségfejlesztés célja annak garantálása, hogy a közoktatási intézmények a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak. 3/2002 (II.15.) OM rendelet. A partneri igény- és elégedettségmérés célja, hogy az igények megismerésével közös értékrend alakuljon ki az intézmény és a partnerei között a hatékony együttműködés és kommunikáció érdekében. A mérés folyamata és eszközrendszere Intézményünkben a partneri igény- és elégedettség mérésére kétéves ciklusban kerül sor, amely magában foglalja a mérés előkészítését, lebonyolítását és kiértékelését. A tanévben az elégedettségmérés eljárásrendje szerint a közvetlen belső partnereink: tanulók, pedagógusok, nem pedagógus munkatársak, valamint a közvetlen külső partnereink közül: a szülők körében volt esedékes. A 2010/2011. tanévben a Minőségirányítási csoport tovább folytatta az előző tanévben elkezdődött partneri elégedettségmérést. Ennek során külső partnereinket kérdeztük meg. A mérési munkafolyamat gazdája a minőségirányítási csoport volt. A kétéves ciklus zárásakor összegezzük belső és külső partnereink véleményét. A minőségirányítási programunkban a közvetlen partnerek (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) elégedettségének és szükségleteinek feltárására kérdőíves felmérést terveztük. A kérdőívek kitöltése mindhárom csoportban névtelen és önkéntes volt. A kapott eredmények összehasonlító elemzése az alábbi területeken volt megvalósítható: I. Légkör, környezet, munkakörülmény (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) II. Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) III. A nevelés-oktatás minősége (szülők, tanulók, pedagógusok, nem pedagógusok) 15

16 III. Az intézményi munka minősége (nem pedagógus alkalmazottak esetében) A partneri igény és elégedettségmérés eredményei Mind a négy fajta kérdőív /tanulói, szülői és pedagógusi és nem pedagógusi/ egy általános elégedettségi kérdéssel kezdődött, melyből globális elégedettségi mutatót képeztünk: alkalmazotti: Mennyire elégedett munkahelyével? tanulói: Mennyire vagy elégedett iskoláddal? szülői: Mennyire elégedett gyermeke iskolájával? pedagógus nem pedagógus tanuló szülő 2,22 2,38 1,88 2,28 74,03% 79,31% 62,5% 76,15% A globális elégedettség esetén mind a négy partneri kör leggyakrabban a 2-es elégedettségi fokot jelölte, ami általános elégedettséget mutat. A következőkben a területek összehasonlítását végeztük el. nem pedagógus pedagógus tanuló szülő 2,23 2,16 1,93 2,27 I. Légkör, környezet, munkakörülmény II. Együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció 74,24% 2,3 76,72% 2,16 71,93% 71,84% 2,18 72,52% 64,32% 2,31 77,1% 2,18 72,75% 75,6% 2,47 82,26% 2,33 77,69% - III. Nevelés-oktatás minősége 2, III. Intézményi munka minősége 70,67% A légkör, környezet, munkakörülmény alskálával a legelégedettebbek a szülők (74,24%), legelégedetlenebbek a tanulók (64,32%). Az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció mind a négy körben elégedettséget váltott ki, leginkább a szülők körében (82,26%). Megnyugtató, hogy a nevelés-oktatás közös szereplői között is jó a személyes kapcsolat, kommunikáció. Ez az alapja az eredményes együttműködésnek. A munka minőségével a szülők 77,69 %-kal a legelégedettebbek. Ezen a területen a kevésbé elégedettek a nem pedagógusok, 70,67%-kal. Összességében nézve az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területe mutatja a legnagyobb elégedettséget a partnerek körében. 1. sz. ábra Elégedettségi területek öszehasonlítása 16

17 Elégedettség: Pedagógusok átlagpont % kérdőív állításai 2,75 91,77 Munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. 2,56 85,28 A pedagógusok közti szakmai együttműködést jónak tartom. 2,55 84,89 Fontosnak érzem a munkámat. Nem pedagógusok átlagpont % kérdőív állításai 2,72 90,80 Tudom, milyen elvárásai vannak velem szemben az iskolának. 2,66 88,51 Munkatársaimmal segítünk egymásnak, ha szükséges. 2,59 86,21 Fontosnak érzem a munkámat. Tanulók átlagpont % kérdőív állításai 2,65 88,33 Fontos, hogy jó osztályzatot kapjak. 2,52 83,85 Jól érzem magam osztálytársaim körében. 2,46 82,15 Jó kapcsolatot tudok kialakítani más osztályok tanulóival. Szülők átlagpont % kérdőív állításai 2,71 90,34 Rendszeresen járok szülői értekezletekre, fogadóórára. 2,55 84,86 Az intézmény azt nyújtja, amit a Pedagógiai Programjában megfogalmazott, amit a szülőknek szóló tájékoztatásban ígért. 2,51 83,60 A nevelőtestület tagjai eredményes nevelő-oktató munkát végeznek. A legnagyobb elégedettséget az alkalmazottak (pedagógusok és a nem pedagógusok) esetében az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területén található kérdések váltották ki. Iskolánkban erősödni látszik a munkatársak közti jó kapcsolat, a szakmai együttműködés. Az előző ciklushoz hasonló elégedettség mutatkozik e téren. A tanulóknál a legmagasabb átlagpontot a nevelés-oktatás minősége alskála egyik kérdése váltotta ki, a többi kettő az előző két partneri körhöz hasonlóan az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció kérdései, szintén az egymás közti jó kapcsolatra helyezve a hangsúlyt. Jó érzés azt olvasni, hogy véleményük szerint a nevelő-oktató munkánk eredményes. A szülők a nevelés-oktatás minősége területéből vett két állítással a legelégedettebbek, a harmadik elégedettségi kérdés pedig az együttműködés, kapcsolattartás, kommunikáció területéből. Elégedetlenség: Pedagógusok 1,99 66,23 Értékelési gyakorlatunk segíti tanulóinkat a teljesítmény növelésére. 1,68 56,04 Elégedett vagyok a fegyelemmel. 1,59 52,97 Elégedett vagyok a tanulók tanuláshoz, munkához való viszonyával. Nem pedagógusok 1,66 55,17 A vezetés felhasználja a dolgozók ötleteit az iskolai munka szervezésében. 17

18 1,66 55,17 Kapok visszajelzést munkám színvonaláról. 1,45 48,28 A munkahelyemen számít a véleményem. Tanuló 1,91 63,64 Az iskola tisztasága, környezete megfelel annak, hogy jól érezzem magam. 1,87 62,46 Elégedett vagyok az iskola berendezésével, felszerelésével, tárgyi eszközeivel. 1,83 60,99 A számomra kevésbé érdekes órákon is odafigyelek. Szülő 2,14 71,25 Jónak tartom az 1-3. évfolyamon a szöveges értékelési módot. 2,11 70,24 Demokratikusnak, harmonikusnak tartom az iskolai légkört. 1,72 57,29 Elégedett vagyok az iskolai fegyelemmel. Sajnos, az elégedetlenségre adó okok között ugyanazokat találjuk, mint az előző ciklusban: a fegyelem, a tanuláshoz való viszony, az iskola környezete, tisztasága, a visszajelzés a munka színvonaláról. Az egyéni elégedettségi átlagpontokból képeztük az egyéni elégedettségi mutatót, mely az alábbiak szerint alakult: nem elégedettség pedagógus pedagógus tanuló szülő globális elégedettség 2,16 2,38 1,88 2,28 egyéni átlagpont 2,23 2,16 2,16 2,33 % 74, ,57 e. átlagpont (-tól ig) 1,52 2,92 1,24 3,00 1,38 2,89 0,22 3,00 Százalékos étékben kifejezve az egyéni elégedettségi mutatókat az alábbi sávdiagram mutatja: 2. sz. ábra Egyéni elégedettségi mutatók %-ban Az intézmény munkájával a szülők a legelégedettebbek, majd a pedagógusok. Kevésbé elégedettek a tanulók és a nem pedagógus alkalmazottak. A százalékos értékeket tekintve megállapíthajuk, hogy a 72 %, illetve a fölötti eredmény azt mutatja, hogy a partnerek közel kétharmada elégedett az itt folyó munkával. Az egyéni elégedettségi mutatókat összehasonlítva ugyanazon partner globális elégedettségével, néhány tized eltérés tapasztalható. A két mutató leginkább a szülőknél közelít egymáshoz. 18

19 Mindezek a fenti elemzéseket is alátámasztva mutatják, hogy intézményünkben pozitívan értékelhető munkavégzés folyik. Természetesen előfordulnak megoldásra váró feladatok. Nyitott végű kérdések Ezek a kérdések azok, amelyek tág határokon belül mozognak, a rájuk adott válaszok szubjektivitása miatt. Több esetben ellentmondásokkal is találkoztunk. Olyan válaszokat is, amelynek megszüntetése törvényi akadályba ütközne, ezeket nem soroltuk fel. Az alábbiakban a legnagyobb gyakorisággal előforduló válaszokat gyűjtöttük össze. Pedagógus alkalmazottak Erősségek jó kollektíva, jó munkahelyi hangulat nyitottság az új dolgokra innovációk, fejlesztések, nyertes pályázatok /TÁMOP, IPR/ szakmailag felkészült, módszertanilag képzett pedagógusok egyéni képességekhez igazodó oktatás segítőkészség egymás iránt tehetséggondozás testnevelés ill. sport oktatás német nemzetiségi oktatás Nem pedagógus alkalmazottak Erősségek képzések TÁMOP pedagógusok felkészültsége sport programok Tanulók Erősségek továbbtanulásra való felkészítés megfelelő felszereltség jó közösség képzett és segítőkész tanárok érdekes órák szakkörök, sportfoglalkozások emelt testnevelés könyvtár tanulószoba Szülők Erősségek magas színvonalú oktatás elhivatott pedagógusok sport oktatás ill. sportolási lehetőség német nyelv oktatása kompetencia alapú oktatás tehetséggondozás, szakkörök odafigyelés a gyermekekre szülő-pedagógus partneri jó kapcsolat Változtatásra szorulnak adminisztráció csökkentése házirend következetesebb betartatása feladatok a terhelhetőség határán belül iskolaudvar gyermekbaráttá tétele információáramlás gyorsabbá, pontosabbá tétele tömbös oktatás ésszerűsítése, módosítása nagyobb fegyelem nagyobb tisztaság a folyosókon, tantermekben Változtatásra szorulnak fegyelem iskola felszereltsége Változtatásra szorulnak nagyobb fegyelem öltözők kicsik, javításra szorulnak tantermek, berendezésének újítása kerékpártárolók bővítése sportfelszerelések újítása tömbösített órák változtatása tisztaság, higiénia Változtatásra szorulnak a fegyelmezés legyen szigorúbb, következetesebb szünetben nagyobb odafigyelés a gyerekekre a mosdók tisztasága kerékpármegőrző biztonságosabbá tétele játszóhely kialakítása az udvaron korrepetálási lehetőség a nehezebb 19

20 tájékoztatás esélyteremtés, felzárkóztatás személyre szabott oktatás megfelelő környezet, korszerűen felszerelt tantermek könyvtár igazgatás, szervezés tantárgyakból tömbösített oktatás változtatása nagyobb tornatermi öltözők mellékhelyiségek higiéniai eszközökkel való felszerelése Az alábbiakban nézzük az intézmény közvetlen és közvetett partnereit: Közvetlen külső partnerek (a szülők mellett): MezőberényVáros Önkormányzatának Képviselőtestülete Bélmegyer Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Középiskolák: - Farkas Gyula Szakképző Iskola, Gimnázium, Speciális Szakiskola, Békés - Petőfi Sándor Gimnázium Mezőberény - Összevont Óvodák (Mezőberény, Bélmegyer) Közvetett külső partnerek: Alapítványok, egyesületek: - Mezőberényi Gyermekfoci Alapítvány - Mezőberényi Kosárlabda Klub - Mezőberényi Általános Iskolás Tanulókért Alapítvány - Szlovákok Mezőberényi Szervezete (új partner) Cigány Kisebbségi Önkormányzat Védőnők Mezőberényi Német Önkormányzat Orlai Petrics Soma Kulturális Központ Történelmi egyházak Városi Humánsegítő és Szociális Szolgálat Az igények- és az elégedettségek feltárása szintén kérdőíves formában történt. A válaszadás önkéntes volt, történhetett írásban ill. személyes interjú keretében. Partnereink mindkét lehetőséget igénybe vették, és 94,8 % -uk élt a véleménynyilvánítás lehetőségével. A kérdőív főbb témakörei a következők voltak: 1. Kapcsolat az intézménnyel 2. Elégedettség, elégedetlenség, javaslatok a problémák megoldására 3. Környezeti hatások 4. Elvárások 5. Intézményünk céljaival kapcsolatos kérdés (iskola feladata, küldetése) Kapcsolat az intézménnyel Partnereink intézményünk működésével kapcsolatos információit több forrásból szerzik be, többek között: közvetlen, személyes kapcsolat útján iskolaszéki ülések képviselő-testületi ülések 20

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató

Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Készítette: Busák István igazgató Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Készítette: Busák István igazgató E G E R 2011 Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A minőségirányítás törvényi háttere

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA BUDAJENŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:...

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013.

Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. A 372/2008. (XII.19.) sz. Ökt. határozat melléklete Kazincbarcika Városi Önkormányzat közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programja 2009-2013. Készítette: Euron Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda

Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE 2011. Készült az intézmény adatszolgáltatása alapján a 2010/2011-es tanév október 01-i statisztikai adatai felhasználásával.

Részletesebben

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3.

Éves munkaterve. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/2015. Nyíregyháza, 2014. szeptember 3. Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda, és Alapfokú Művészeti Iskola Levelezési cím: H - 4400 Nyíregyháza, Gomba utca 7. Telefon és Fax: +36(42)406-079/18; E-mail: info@bethleniskola.hu www.bethleniskola.hu

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289 2012. február Szerkesztette: Aszódi Judit igazgatóhelyettes 1 Legitimációs

Részletesebben

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban

Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető. Módosítva 2008-ban , Módosította: TAKÁCSNÉ FARKAS ERZSÉBET Intézményvezető Módosítva 2008-ban 1 TARTALOM PEDAGÓGIAI MŰVELŐDÉSI PROGRAM AZ INTÉZMÉNY ADATAI... 3 HELYZETKÉP... 4 AZ INTÉZMÉNY NEVELÉSI RENDSZERE... 5 NEVELÉSI-MŰVELŐDÉSI

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program

Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola. Székhelyintézmény. Intézményi Minőségirányítási Program Kőrösi Csoma Sándor Péterfy Sándor Általános Iskola Székhelyintézmény Intézményi Minőségirányítási Program (módosításokkal, egységes szerkezetbe foglalt) 2011. december 5. Tartalomjegyzék 1. Küldetésnyilatkozat...

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉS GYERMEKOTTHON TISZAFÖLDVÁR HOMOK BENICZKY GÉZA ÚT 5. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Negyedik,

Részletesebben

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató

Minőségirányítási program. Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató Minőségirányítási program Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Készítette: Gazdikné Kasa Csilla igazgató 1 1. MINŐSÉGPOLITIKA 3 1.1. Bevezetés 2 A gyáli Ady Endre Általános Iskola a

Részletesebben

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok

1. Intézményi minőségpolitika 1.1. Küldetésnyilatkozat 1.2. Minőségpolitikai nyilatkozat 1.3. Minőségfejlesztési célok Az iskola alapadatai Bevezető Tartalomjegyzék I.ÖNKORMÁNYZAT MINŐSÉGPOLITIKAI ELVÁRÁSAI 1.1. Alapfokú, középfokú és felnőtt nevelést-oktatást folytató iskolák feladatai II. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA CEGLÉD A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A 11/2008(III.29.) OKM rendelet alapján átdolgozott Intézményi Minőségirányítási Program A KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY 133. (5) SZERINT A KÖZOKTATÁSI

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010.

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖMKORMÁNYZATA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEINEK ÉRTÉKELÉSE 2009/10-ES TANÉV MOSONMAGYARÓVÁR 2010. Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának mint intézményfenntartónak Oktatási, Kulturális és

Részletesebben

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola és Óvoda MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MÓRA FERENC KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGYEK 2014 T A R T A L O M INTÉZMÉNYI ADATOK 6 BEVEZETÉS 6 1. A program módosítás indokolása 6 2. Intézményi jövőkép 7 I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2011. 1 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 7 2.1. AZ INTÉZMÉNY ADATAI 7 2.2. AZ INTÉZMÉNY RÖVID BEMUTATÁSA 7 2.3. AZ INTÉZMÉNYEGYSÉGEK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Kozma Andrásné 2013. március 20. 1 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 3 1.2 A

Részletesebben

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja

A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja A Sashalmi Tanoda Általános Iskola Minőségirányítási Programja Készítette: Olgyai Andrásné vezetésével Csőváriné Gurubi Judit és Forsthoffer Norbert Tartalomjegyzék 1. Az intézményi minőségirányítás alapjai

Részletesebben

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program

Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program Balmazújváros Általános Iskola Pedagógiai program 2013. szeptember 10. 1 2013. március 28. Még nincs igazítva 1. Az iskola nevelési programja...3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI P R O G R A M ÖSSZEÁLLÍTOTTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA IGAZGATÓJA ELFOGADTA: A CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALKALMAZOTTI KÖZÖSSÉGE 2008. május 26. napján.

Részletesebben

Neumann János Középiskola és Kollégium

Neumann János Középiskola és Kollégium A Neumann János Középiskola és Kollégium (3300 Eger, Rákóczi út 48.) Minőségirányítási Programja Eger, 2010. május 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. Az intézmény bemutatása és az Iskola rövid története...

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2012. október 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békési Kistérségi Iskola elmúlt évi munkájáról és működéséről Előkészítette: Kis Eszter igazgató Békési Kistérségi Iskola Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság bizottság:

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben