MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ NAGYKUN SZOLNOK MEGYE"

Átírás

1 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZNAGYKUNSZOLNOK MEGYE

2

3 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005

4 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE Munkatárs BARDOLY ISTVÁN A műemléki revíziót végezték BALOG ÉVA BG BOGNÁR GÁBOR JB JÉKELY BERTA MA D. MEZEY ALICE RM RÉTI MÁRIA RV ROZMANN VIKTOR A jegyzéket összeállította ROZMANN VIKTOR A jegyzék összeállításában közreműködött HAJDÓK JUDIT IFJ. SISA LA Szerkesztette BARDOLY ISTVÁN HARIS ANDREA Képek KÖH FOTÓTÁR Címlap: Jászberény, Szent Imre herceg út, kőkép (trsz.: 3932) Második oldal: Jászfelsőszentgyörgy, Bánhegy, présház, harangláb, kőkereszt (trsz.: 10967, 10973) Tervezés és nyomdai előkészítés: KLTD-Film Bt. ISBN ö ISBN Kiadja: KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL Felelős kiadó: DR. VARGA KÁLMÁN, a KÖH elnöke

5 5 ELŐSZÓ A MŰEMLÉKJEGYZÉK TARTALMA A magyarországi műemlékek hivatalos jegyzéke utoljára 1990-ben jelent meg két kötetben, 1988-ban lezárt kézirat alapján. A rendszerváltást követő tömeges utcanév, helyrajzi szám, tulajdonos és funkció változás miatt azonban kiadása a megjelenést követően hamarosan újra aktuálissá vált. Ennek előkészítése folyamán megfogalmazódott az az igény is, hogy az új jegyzék a korábbinál bővebb tartalommal jelenjék meg, és ne csak az adminisztratív-, hanem a művészettörténeti adatok is kerüljenek felülvizsgálatra. A lehetséges módszerek megfontolása során egyértelművé vált, hogy az új műemlékjegyzéket csak a teljes állományrevízió alapján lehet kiadni. Ez 1996 és 2002 között 95 %-ban elkészült, rendszeres revízió folyik még Somogy- és Baranya megyében, hiánypótlás pedig az egyes jegyzékek szerkesztéséhez kapcsolódóan. A munkában mintegy harminc, elsősorban művészettörténész végzettségű munkatárs vett részt. Az egységes adatfelvétel biztosítása érdekében minden objektumról adatlapot kellett kitölteni, kötött, illetve, szabad szöveges mezőkkel. Az egységes terminológia érdekében az adatlapokhoz kitöltési útmutató készült. A revízió alapvetően helyszíni szemlére épült, és elsődleges feladata az objektumok tényleges helyszíni, illetve a földhivatali alaptérképeken történő azonosítása, valamint a szemrevételezéssel megállapítható értékek jegyzékszerű összeírása, valamint az épületekről leolvasható építéstörténeti vázlat összeállítása volt. Nem volt feladat a részletes topográfiai leírás, sem az alapvető szakirodalmon túlmenő forráskutatás. A teljes műemlékállomány helyszíni szemlén alapuló, egységes szempontrendszer szerinti és lehatárolt idő intervallumon belül történő áttekintésére 1960 óta nem volt példa. Több műemlék tartozékainak, berendezésének írásos és bőséges képi dokumentálására most került sor először. Így annak ellenére, hogy a begyűjtött anyag minden erre irányuló intézkedés ellenére kétségtelenül nem teljesen egységes, az országos állományrevízió olyan jelentős eredménye a műemlékvédelemnek, amelyre a további felügyeleti tevékenység és kutatómunka épülhet. Az adatlapok teljes tartalma a KÖH műemléki nyilvántartásának adatbázisába kerül, és ott szabályozott feltételek mellett kutatható. A műemlékjegyzék az állományrevízió során összegyűjtött anyagnak csak egy meghatározott körét s emlékenként egy-egy fotót tartalmaz. Ennek ellenére több információt ad közre egy-egy emlékről, mint a korábbi jegyzék. Az ebből adódó terjedelmi következmények és más gyakorlati megfontolások együttesen eredményezték azt a döntést, hogy a jövőben sorozat jelleggel, megyénként adjuk közre a műemlékek jegyzékét. A szövegek (leírások, attribúció, datálás) a revíziós adatlapok alapján íródtak, a jegyzék szerkesztői által esetenként szükségesnek ítélt kiegészítésekkel és módosításokkal. Az egyes szócikkek végén a revíziót végző munkatársunk monogramját adjuk meg. A MŰEMLÉKJEGYZÉK CÉLJA A jegyzék szerkesztésekor célunk az volt, hogy a védett emlékeknek ne csak területenként összegyűjtött felsorolását adjuk, hanem segítségével az objektumokat könnyen és egyértelműen azonosítani is lehessen. Hogy ez a látszólag természetes szempont milyen kitüntetett figyelmet érdemel, az éppen a revízió során vált nyilvánvalóvá. A helyrajzi számok, az utcanév és a funkció változásai, a bel-, illetve külterületek átminősítése miatt nem egy emlék azonosítása csak hosszabb kutatás eredményeként volt lehetséges. Az azonosításnak három feltételét határoztuk meg: 1.) Legyen az emlék könnyen megtalálható: ennek érdekében a fontosabb belterületi emlékek esetében lehetőség szerint, a külterületieknél kötelező jelleggel, az utca, házszám, helyrajzi szám szerepeltetése mellett szöveges orientációt is megadtunk. 2.) A leírás alapján legyen az objektum egyértelműen felismerhető. Az azonosítást segíti az egy jellemző nézetet ábrázoló fotó.

6 6 ELŐSZÓ 3.) Amennyiben a védett objektum épületegyüttest alkot, és/vagy a védelem több helyrajzi számot érint, legyen egyértelmű, hogy az együttes milyen alkotóelemekből áll, és azok melyik helyrajzi számon helyezkednek el. A szöveges leírás ezek szerint a szempontok szerint készült, részletes épületleírás nem volt a célunk. Nem célja a műemlékjegyzéknek egy-egy védett objektum valamennyi műemléki értékkel bíró tartozékának, illetve berendezésének tételes felsorolása. E tekintetben a KÖH műemléki nyilvántartása az irányadó. A MŰEMLÉKJEGYZÉK SZERKEZETE Általános megjegyzések A műemlékek településenként, településen belül pedig utcák szerint találhatók meg. Mind a települések, mind az utcák szoros betűrendben követik egymást. A tájékozódást mutató segíti azoknál a településeknél, amelyeknél az emlékek száma vagy a leírások hossza miatt a teljes emlékanyagot nem lehet könnyen áttekinteni. A mutató a műemlék azonosításának megkönnyítését célozza. Csak olyan településrész-, objektum-, illetve intézmény neveket vettünk fel, amelyek a jelenlegi jegyzékszövegben szerepelnek, vagy az előző jegyzékben a maitól eltérő néven voltak megtalálhatók. Településrészekre a mutatóban lehet keresni. A belterületi településrészeken fekvő műemlékeket az adott utcához soroltuk, és a településrészt a leíró szövegben megemlítettük. A külterületi emlékek a település végén található, vastagon szedett Külterület alfejezetben szerepelnek, több nevesített külterület esetében azok betűrendjében, egyébként a helyrajzi számok növekvő sorrendjében. Amennyiben egy objektumot műemlékpolitikai okból népi emlékként is nyilvántartunk, akkor ezt a korábbi jegyzéktől eltérő módon a leírás végén népi műemlék megjegyzéssel jelezzük. Kérdőjellel jeleztük, ha a datálás vagy az attribúció szakirodalommal nem támasztható alá, vagy a szakirodalom kérdésesként kezeli. A fejléc adatairól 1. Objektum neve törzsszám A fejléc első sora a műemlék eredeti rendeltetésének megfelelő nevet tartalmazza. Mögötte zárójelben templom esetében annak titulusa, más épületeknél indokolt esetben az eredeti rendeltetéstől eltérő, mai használatra utaló intézmény név (pl. városháza, múzeum, szálloda, oktatási intézmény hivatalos neve, stb.) olvasható. A törzsszám (trsz.) a műemlék egyetlen soha nem változó adata. A gyors azonosítás, illetve a törzsszám szerinti keresés lehetősége végett az objektummal egy sorban, a fejléc jobb szélén kiemelten jelenik meg. Összetartozó műemlék részek vagy történetileg egy együttest alkotó műemlékek sokszor külön törzsszámon lettek műemlékké nyilvánítva. Előfordulhat ezért, hogy egy fejléc alatt a leíró részben több, külön törzsszámmal rendelkező objektum szerepel. A törzsszámot ezekben az esetekben is az objektummal egy sorban tüntetjük fel. 2. Utca, házszám Egy utcán belül, amennyiben a számozás ezt lehetővé teszi, először a templomot adjuk meg, ezt követi a parókia, majd egyéb objektumok, pl. szobrok következnek. Házszám nélkül említünk egyes műemlékfajtákat (elsősorban templomokat), amennyiben a topográfiai azonosítás szempontjából a házszám közömbös vagy éppen zavaró. Előfordul, hogy a műemlék nem köthető nevesített közterülethez. Az ilyeneket a település végéhez soroltuk, és a leírásban kitértünk a településen belül elfoglalt helyükre.

7 ELŐSZÓ 7 3. Helyrajzi szám Ha egy helyrajzi számon és egy címen (pl. temetőben) több, külön törzsszámmal védett objektum van, akkor az együttesre utaló műemlék megnevezés alatt a közös adatokat egyszer adjuk meg. Ezt követően külön címszavanként következik a műemlékek leírása. Ilyen esetben az emlékeket mutatóztuk. Ezt az eljárást követtük, tekintet nélkül arra, hogy a teljes együttes védett-e vagy sem. (Védett együttes mellett mindig törzsszám szerepel.) Ha több helyrajzi szám is tartozik egy törzsszámhoz, akkor a fejlécben valamennyi számot feltüntettük. Amennyiben ilyen esetben több elemből álló műemlékről van szó, akkor a leíró részben minden külön említett elem után zárójelben megadjuk a vonatkozó helyrajzi számot. 4. Stílus A műemléket jelenleg meghatározó, domináns stílusjegy alapján került meghatározásra. Egyéb, érzékelhető stíluselemekre a leíró részben utalunk. 5. Datálás A műemléket jelenleg leginkább jellemző építési dátum. Korábbi építési periódusokra, illetve későbbi átépítésekre a történeti részben utalunk, fennmaradt részletek esetén lehetőség szerint azokra vonatkoztatva. A leírás A műemlékek leírása tartalmilag öt szakaszból áll, amely folyamatos szövegként jelenik meg. Az objektum topográfiai meghatározása a műemlék településen belüli vagy ahhoz viszonyított helyét adja meg, amennyiben ez az azonosításhoz nélkülözhetetlen, avagy azt segíti. Az emlék jellegének leírása utal a környezettel való kapcsolatra (tájolás, beépítés módja, környező terepviszonyok, amennyiben ezek jellemzőek), alaprajzi elrendezésre, tömegre és a jellegzetes homlokzati elemekre (pl. rizalitok, erkélyek, stb.). Részletes homlokzatleírás nem volt cél. Belső építészeti részletet csak akkor említünk meg, ha ez tartozékként jelentős, esetleg a datálás vagy a stílus meghatározás alapjául szolgált. Ezt követi az épület tartozékainak és berendezésének utalásszerű ismertetése (falfestés, üvegablak, berendezés), az adott elem után zárójelben az ismert mesterek nevével; az orgonát külön említjük, amennyiben hangszerként is műemléki értékkel bír. A mesternevekre, berendezésre történő utalás jelzésszerű, tételes információért a KÖH műemléki nyilvántartásához kell fordulni. A leírást az építéstörténet lényegesnek ítélt momentumainak felsorolása követi, a fejléc tartalmának megismétlése nélkül. Csak olyan adatokat szerepeltetünk, amelyek az építéstörténet szempontjából meghatározóak. A leírásban az építész és az építtető nevére, illetve a kivitelezőre külön utalás történik zárójelben. Az épület egyes részleteire vonatkozó építési dátumokat lehetőség szerint a leíró részben, az egyes épületrészek leírása után közöljük. Jász-Nagykun-Szolnok megye műemlékeinek állományrevíziójára 1998-ban került sor, a kéziratot január 31-én zártuk le. A műemlékjegyzék a KÖH hivatalos kiadványa, amely a Műemlékvédelmi Tudományos Intézet gondozásában jelenik meg február 8. Haris Andrea Somorjay Sélysette

8 8 RÖVIDÍTÉSEK D dél É észak ev. evangélikus gör. kat. görög katolikus hrsz. helyrajzi szám K kelet KÖH Kulturális Örökségvédelmi Hivatal MK műemléki környezet Ny nyugat r. k. római katolikus ref. református trsz. műemléki törzsszám u. utca

9 ABÁDSZALÓK BESENYSZÖG 9 ABÁDSZALÓK Ref. templom 4037 Iskola út 1. hrsz.: Egyhajós, keleten poligonális záródású templom, a Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal, a hajó D-i oldalán előcsarnokkal. A kazettás famennyezetes hajó két végén, öntöttvas oszlopokon nyugvó karzat (1887). Berendezése: copf, 1790 körül. Korábbi, 18. század elején emelt fatemplom helyén épült, 1887-ben megújították. R. k. templom (Szent Kereszt felmagasztalása) 4036 István király u. 9. hrsz.: 703/ Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, keletelt templom, a Ny-i homlokzat középtengelyében rizalitszerűen előreugró toronnyal, a szentély D-i oldalán sekrestyével. A hajó és a szentély síkfödémes, a hajó Ny-i végén karzat, alsó szintje csehboltozatos. Falképek: 1960 (Király Sándor). Berendezése: rokokó, copf, és historizáló, század; oltárképek: 1870, 1873 (Kovács Mihály). Épült Orczy Lőrinc, Radics Mihály és Für Lukács költségén BESENYSZÖG R. k. templom (Keresztelő Szent János születése) 4021 Szabadság tér hrsz.: 1393/ Egyhajós, egyenes szentélyzáródású templom, az É-i homlokzat középtengelyében rizalitszerűen előreugró toronnyal, melyet 1875-ben megmagasítottak, a szentély K-i oldalán sekrestyével. Csehboltozatos belső tér, hajó bejárati oldalán karzattal. Falképek: 20. század második fele. Berendezés: copf, 18. század vége, 20. század. Orgona: 1892 (Angster József). A 17. századi épület helyén építtette Eszterházy Károly püspök es tervek alapján 1875-ben felújították (építész: Francz József, kivitelező: Brunner József). Telkén plébánia és gazdasági épületek. 4021

10 10 CIBAKHÁZA CIBAKHÁZA 4015 R. k. templom (Mindenszentek) 4015 Szabadság tér hrsz.: Egyhajós, keresztházas, poligonális szentélyzáródású, keletelt templom, a Ny-i homlokzat középrizalitjában toronnyal (1808), a szentély É-i oldalán sekrestyével. A homlokzaton a bejárat fölött Szűz Mária, a két oldalsó tengelyben Szent István, illetve Szent László király szobra egy-egy fülkében, az oromzati volutákon egy-egy kőváza. Szentély utolsó szakasza boltcikkelyekkel tagolt félkupolával, a többi tér csehboltozattal fedett. Falképek: 20. század (Márton Lajos, Zsadányi János). Berendezés: század. A templomot 1808-ban Ny felé megnagyobbították, és felépítették a tornyot, 1880-ban kereszthajóval bővítették. A templomkertben: Szentháromság-oszlop, CSERKESZŐLŐ 9561 Borház és pince 9561 Tópart 7. hrsz.: század vége Kisebb domb lábánál, szabadon álló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetővel fedett borház, végfalán lévő bejárata előtt faoszlopokra támaszkodó tornáccal. A nyitott fedélszékes borházból, faragott, rozettás ajtó mögött lépcső vezet le a dongaboltozatos borkóstolóba, innen nyílik az arra merőleges hossztengelyű, kéthajós, csehboltozatos borospince. FEGYVERNEK Mutató Nepomuki Szent János-szobor > Külterület 4050 R. k. templom (Szent Vendel) 4050 Felszabadulás út 176. hrsz.: 1 romantikus 1863 Egyhajós, keresztházas, félköríves szentélyzáródású templom, az É-i homlokzat előtt álló toronnyal, a torony aljában nyíló bélletes kapuépítménnyel. Síkfödémes hajó, félkupolával fedett szentély, a hajó bejárat felöli oldalán karzat. A szentély mindkét oldalán féltetős melléktér. Falképek, berendezés: romantikus. Orgona: 1863 (Komornyik Nándor). Építtette a vallásalap (építész: Gerster Károly). A templomkertben: Szentháromság-oszlop, 1897; kőkereszt, 1909.

11 JÁNOSHIDA 11 Pusztatorony 4052 Temető u. hrsz.: 2396/2 gótikus 15. század vége Település által körülvett temetőben, emelt helyen álló, négyzet alaprajzú, háromszintes, sátortetővel fedett torony, Ny-i homlokzatának sarkain átlós támpillérek. Ny-i és K-i homlokzatán csúcsíves, kőkeretes kapunyílás, a torony emeleti szintjein gótikus ablakok. A téglaépület nyíláskeretei, a támpillérek homloksíkja, a sarkok, az osztópárkányok, valamint a lábazati fedkővek, faragott kőből készültek. A torony egy 15. század végén épült templom Ny-i homlokzata előtt állt. KÜLTERÜLET Nepomuki Szent János-szobor sz. főközlekedési út, km hrsz.: 090/ A településen kívül az ÉK-i kivezető út D-i oldalán álló, lesarkított háromszög alaprajzú, mindhárom oldalán kosáríves árkáddal megnyitott, csehboltozatos, sátortetős védőépületben, lépcsős, feliratos alépítményen álló szoborcsoport. A háromszög alaprajzú, lépcsős, füzérdíszes talapzaton Mária, karján a gyermek Jézussal, mellette Nepomuki Szent János felhőkön térdelő alakja, karingben, palásttal, birétummal, bal kezében a gyónási titok megőrzésének szimbólumaként nyelv, amelyet Máriának mutat, lábánál kulcs. Állíttatta Berényi Terézia JÁNOSHIDA Mutató Nepomuki Szent János-szobor > Fő u., premontrei prépostság Premontrei prépostság (Keresztelő Szent János) 3989 Fő u. hrsz.: Egyhajós, íves szentélyzáródású, keletelt templom, a Ny-i homlokzat középrizalitjában előreugró toronnyal. A hajó É-i és D-i oldalán egy-egy, a középkori templom melléktereinek és mellékszentélyeinek felhasználásával kialakított kápolnával. A szentély É-i oldalán sekrestye (1972). A Ny-i bejárat fölött faragott címerpajzs a jánoshidaizabdrovici prépostság címerével. Szentély félkupolával és csehboltozattal fedett, a hajó síkfödémes, Ny-i végén karzattal. Számos középkori kőfaragvány in situ (legfontosabbak: D-i bélletes kapu, diadalív É-i oldalán lévő dombormű), további középkori kőfaragványait a sekrestyében és környékén tárolják. Falképek: 18. (?) és 20. század. Berendezés: 18. század második fele. Orgona: 1859 (Bakos Károly). A premontrei prépostságot ban alapították. A török időben elhagyott épületet Matuska Kristóf prépost a középkori 3989

12 12 JÁNOSHIDA főszentély és Ny-i fal elbontásával megnagyobbíttatta. A templomkertben: Nepomuki Szent János-szobor (trsz.: 3990); kőkereszt, MA Nepomuki Szent János-szobor körül A r. k. templom (trsz.: 3989) kertjében, alul ívesen kihasasodó, kartussal díszített talapzaton álló Nepomuki Szent János-szobor. A szent alakja karingben, palásttal, birétummal, kezében kereszttel, lábánál töredékes puttó Premontrei rendház 3988 Fő u. 1. hrsz.: 248/1 historizáló 19. század első fele Téglakerítéssel körbevett telken, szabadon álló, egyemeletes, U alaprajzú, részben alápincézett, nyeregtetős épület, Ny-i homlokzatán timpanonos középrizalittal. A külső homlokzatokon az ablakok szemöldök- és köténydíszesek, az udvari homlokzatok tagozat nélküliek. A homlokzatokat erőteljes kiülésű koronázópárkány zárja. Alaprajzi elrendezése egytraktusos, oldalfolyosós; kétkarú, kovácsoltvas korlátos, historizáló lépcsőházzal. Épült 1782 után, a században többször átalakították. JÁSZALSÓSZENTGYÖRGY R. k. templom (Szentháromság) 3991 Fő út 67. hrsz.: Egyhajós, keresztházas, egyenes szentélyzáródású, keletelt templom, a Ny-i homlokzat középtengelyében álló toronnyal, a szentély D-i oldalán sekrestyével. Csehboltozatos hajó és szentély, a hajó Ny-i végében karzat. Falképek: 1893 (Mihályi Antal). Berendezése: 18. század vége (Mozer József, Oberfrank Antal), oltárképek: 1892 (Sajóssy Alajos). Orgona: 1909 (Angster-orgonagyár). Korábbi templom helyén épült (építész: Rabl Károly, Jozef Tallherr) között felújították. A templomkertben: Kálvária-szoborcsoport, 1765; két Szentháromság-oszlop, 1827, illetve 1903; Immaculata-szobor, Nepomuki Szent János-szobor 3992 Fő út hrsz.: 1818/ A templommal átellenben, közterületen, lépcsős alépítményen, ívelt vonalú, feliratos talapzaton Nepomuki Szent János álló alakja, karingben, palásttal, birétummal,

13 JÁSZAPÁTI 13 kezében kereszt és pálmaág. Állíttatta Vizi János és családja, illetve a 19. század végén jelenlegi helyére hozatta és javíttatta ban felújították. JÁSZAPÁTI Mutató Beöthy-kúria > Damjanich u. 11. Kálvária > Temető u., temető Kápolna > Rozália-kápolna > Temető u., temető Kereszt > Temető u., temető, kőkereszt; Utassi u., Kiséri kereszt Kisboldogasszony-templom > Szent István park, r. k. templom Kiséri kereszt > Utassi u. Kőkereszt > Temető u., Temető; Utassi u., Kiséri kereszt Mária Immaculata > Dósa u., Mária-oszlop; Köztársaság tér 14., Mária-oszlop Mária-szobor > Dósa u., Mária-oszlop; Köztársaság tér 14., Mária-oszlop Nepomuki Szent János-szobor > Munkácsy tér; Szent István park, r. k. templom, D-i kerítéskapu Ölbey Damascus sírköve > Temető u., temető, papi sírkő R. k. templom > Szent István park Rozália-kápolna > Temető u., Temető Sírkő > Temető u., Temető, Kálvária; Temető u., temető, papi sírkő Szentháromság-szobor > Szent István park, Szentháromság-oszlop Temető > Temető u. Városháza > Velemi Endre u. 2. Városi Könyvtár > Velemi Endre u. 2., városháza Beöthy-kúria 3995 Damjanich út 11. hrsz.: 1589 klasszicista 1820 körül Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes, alápincézett, kontyolt nyeregtetővel fedett épület, főhomlokzatán kis kiülésű középrizalittal, udvari homlokzatán falazott mellvédes, dór oszlopos tornáccal, utcai és oldalhomlokzatain szemöldökíves vakolatarchitektúrával. Kéttraktusos, tornácos. A 20. század második felében jelentősen átalakították. Mária-oszlop 3996 Dósa u. hrsz.: Közterületen a 1563 hrsz. előtt, lépcsős alépítményen, hasáb alakú, feliratos talapzat, azon karcsú, magas oszlopon álló Immaculata-szobor. A talapzaton a makkfalvi Dósa család címere. Állíttatta nemes Dósa Pál jász kapitány

14 14 JÁSZAPÁTI Nepomuki Szent János-szobor 3998 Munkácsy tér hrsz.: 1266 historizáló talapzat: 1784 szobor: 20. század végi másolat A Munkácsy tér D-i oldalán, a Kossuth u. határán álló késő, volutákkal díszített feliratos talapzaton áll az eredeti Nepomuki Szent János-szobor 20. század végi másolata. A szent álló alakja karingben, palásttal, birétummal, kezében kereszt és pálmaág. A Szikszay András városi szenátor adományából készült szobor eredetileg a templom kerítésében kialakított fülkében állt. A 20. század első felében a fülkében Lourdesi barlangot alakítottak ki, ekkor került a szobor jelenlegi helyére. A sérült szobrot a 20. század második felében másolatra cserélték, az eredeti töredékei a templomkertben kerültek elhelyezésre. R. k. templom (Kisboldogasszony) 4000 Szent István park hrsz.: Kőkerítéssel övezett kertben, szabadon álló, egyhajós, keresztházas, egyenes szentélyzáródású, kontyolt nyeregtetővel fedett templom, a szentély mindkét oldalán féltetős melléktérrel. Kis kiülésű rizalitként előre lépő, attikával lezárt, É-i homlokzatát két oldalról egy-egy torony fogja közre. A középső tengelyben nyíló bejárata felett volután elhelyezett angyalok között kartusban címerpajzs, fölötte fülkében Szűz Mária a gyermek Jézussal szobor, az attika fölött szobordíszes oromzat. Csehboltozatos belső terek, a hajó bejárati oldalán karzat. Falképek: 1904 (Vágó Pál, Szirmai Antal). Berendezés: század (Joseph Danhauser, Than Mór, Sajóssy Alajos). Orgona: 1893 (Angster József). A 14. századi templomot (a K-i torony jelentős magasságban a 14. századból való, gótikus ablakokkal) között a D-i és Ny-i fal elbontásával bővítették (építész: Braun Sebestyén) között új szentély és kereszthajó épült (építész: Homályossy Ferenc, Rabl Károly), 1904-ben helyreállították, a 20. század folyamán többször javították. A templom körítőfala között a középkori heves-iványpusztai templom köveiből épült. É-i, illetve D-i oldalán egy-egy kétszárnyú kovácsoltvas kapu nyílik (1750), a kapuoszlopokon szobrokkal: Szent Miklós és Szent Vendel (É-i), Nepomuki Szent János (trsz.: 3997) és egy férfi szent (D-i). A templomkertben: Szentháromság-oszlop (trsz.: 3994); Nepomuki Szent János-szobor töredékei (trsz.: 3998). Szentháromság-oszlop 3994 Szent István park hrsz.: A r. k. templom (trsz.: 4000) kertjében, lépcsős alépítményre állított, keresztalaprajzú, két felső oldalán konzollal megnyújtott feliratos talapzaton álló, kannelúrás oszlop, tetején felhőkben Szentháromság-szoborcsoport Szűz Mária megkoronázásával (Tősér János). Állíttatta Vágó Ferenc városi tanácsos. Több plasztikai részlete lámpást tartó

15 JÁSZAPÁTI 15 angyalok, Angyali üdvözlet-dombormű a talapzaton a legutóbbi helyreállítás (1998 előtt) alkalmával eltűnt. Nepomuki Szent János-szobor 3997 Szent István park hrsz.: A r. k. templom (trsz.: 4000) D-i kerítéskapuja kapuoszlopán, kisebb ívelt talapzaton álló szobor. Nepomuki Szent János karingben, palásttal, birétummal, kezében kereszt. Állíttatta Bagi János. Helyén korábban feltehetően Szent Flórián-szobor állt. Többszörös áthelyezéssel került mai helyére, eredeti talapzata (?) a r. k. templom kertjében található. Temető Temető u. hrsz.: 3272 A település ÉK-i végében, a kivezető úttól DK-re fekvő temetőben négy, egyedileg védett objektum: 3997 Rozália-kápolna 4002 Temető u. hrsz.: A temető Ny-i sarkában álló egyhajós, félköríves szentélyzáródású kápolna, törtvonalú, középen timpanonnal koronázott, vázával, kereszttel és felirattal díszített oromzat, fölötte huszártoronnyal. A homlokzatán lévő bejárat felett Szent Rozália-dombormű. Szentély félkupolával, a hajó csehboltozattal fedett. Falképek: 20. század. Berendezés: 19. század; főoltárkép: 1888 (Vágó Pál). Az évi pestisjárvány áldozatainak emlékére épült. A huszártornyot 1894-ben építették. Kálvária 4003 Temető u. hrsz.: A temető Ny-i sarkában, a Rozália-kápolna (tsz.: 4002) mellett álló, kápolnát magában foglaló építmény tetején elhelyezett Kálvária-szoborcsoport. A kápolna bejárata a két íves, falazott mellvédes lépcsőkar között nyílik. A kápolna csehboltozatos. Berendezése:, 18. század vége. A bejárat mellett Littkey Máté sírköve, felette áttört kőkorlát. A szoborcsoport az építmény hátsó mellvédfalának fölső szakaszán áll, Krisztus keresztje alatt Mária Magdolna, a keresztek között Szűz Mária és Szent János evangélista álló alakja, kétoldalt lévő kereszten latrok ben és 1876-ban megújították

16 16 JÁSZAPÁTI Kőkereszt 4001 Temető u. hrsz.: 3272 klasszicista 1808 Lépcsős alépítményen, hasáb alakú talapzaton álló kereszt korpusszal, a talapzat homloksíkján felirattal. Egy korábbi, elpusztult, kőkereszt pótlására készült. Papi sírkő 4004 Temető u. hrsz.: után A temető főbejáratától jobbra, a Kálvária (tsz.: 4003) mellett álló, volutákkal, osztópárkánnyal tagolt sírkő, felső része kereszt alakú, korpusszal, Szűz Máriával, puttókkal. Feltehetően Ölbey Damascenus, egri szervita szerzetes sírköve. Kiséri kereszt 3999 Utassi u. hrsz.: Az Utassi u. Petőfi u.-i torkolatában az É-i sarkon, lépcsős alépítményén volutás talapzat, fölötte sziklákon kereszt korpusszal. A kereszt lábánál Mária Magdolna térdelő alakja. Állíttatta Utasy István Városháza (Városi Könyvtár) 3993 Velemi Endre u. 2 hrsz.: 696/1 klasszicista 1847 Szabadon álló, téglalap alakú, földszintes, alápincézett, kontyolt nyeregtetővel fedett épület, főhomlokzatán öttengelyes, timpanonos középrizalittal, udvari homlokzatán dór oszlopos tornáccal. A timpanonban Jászapáti címere. Egy csehboltozatos helyiség, a többi síkfödémes. 19. századi nyílászárók. Az 1765-ben épült városházát között átalakították (építész: Gál József). JÁSZÁROKSZÁLLÁS Mutató Bordás ház > Széchenyi u. 31., Jász- vagy Bordás-ház Fogadó > Széchenyi u Jász-ház > Széchenyi u. 31., Jász- vagy Bordás-ház Mária-szobor > Köztársaság tér, Mária-oszlop R. k. templom > Köztársaság tér Tájház > Széchenyi u. 31., Jász- vagy Bordás-ház

17 JÁSZÁROKSZÁLLÁS 17 R. k. templom (Szentháromság) 4005 Köztársaság tér hrsz.: Egyhajós, íves szentélyzáródású templom, a hullámvonalas ívben előredomborodó DNy-i homlokzat előtt álló toronnyal. A szentély D-i oldalán sekrestye. Ny-i bejárata fölött fülkében Immaculata-szobor, az oromzaton Szent Péter, Szent Pál és Szent László szobra. Golyvázott pilaszterekkel szegélyezett D-i kapuja fölött kronosztikon, a párkányon ülő két angyallal, fölötte kartusban címerpajzs. Csehboltozatos hajó és szentély. A hajó bejárati oldalán karzat. Berendezés: század; főoltárkép: (Johann Lucas Kracker), oltárképek: (Benke László). Eredetileg középkori, 1630-ban újjáépített templom átépítésével. A templom tornyát a régi helyére csak 1787-ben építették. A templomkertben: kőkereszt, Mária-oszlop 4006 Köztársaság tér hrsz.: 3731/ Lépcsős alépítményen hasáb alakú talapzat felirattal, fölötte magas oszlopon Immaculata-szobor. Mária jobb karját a palást redőiből kibontakozó puttó tartja. Állították Pethes András Jász kerületi kapitány adományából. Jász- vagy Bordás-ház (Tájház) Széchenyi u. 31 hrsz.: Fésűs, előkertes beépítésű, földszintes, nyeregtetős épület, vízvetős deszkaoromzattal, udvari homlokzata előtt oszlopos tornáccal. A kertben nyeregtetős istálló, vízvetős deszkaoromzattal. Egytraktusos, tornácos alaprajz. Gerendás födémű helyiségek. A konyhában épített tűzhely, a hátsó szobában kemence. Az első szobában 19. század végi díszítőfestés. Építette a Bordás család. A telken istálló és földbesüllyesztett pince. Népi műemlék. Fogadó 8919 Széchenyi u hrsz.: 3819/1 18. század első fele Szabadon álló, L alaprajzú, földszintes, oldalszárny alatt alápincézett, kontyolt nyeregtetővel fedett épület. Az utcai szárny udvari homlokzatán kosáríves, az oldalszárnyon pilléres tornác. Az utcai szárnyban részben teknőboltozatos, részben fafödémes helyiségek. Az oldalszárny fafödémes. A században több alkalommal bővítették

18 18 JÁSZBERÉNY JÁSZBERÉNY Mutató Börtön > Lehel Vezér tér 15. Cserőhalmi kálvária > Külterület 0795/32, 0828/2 Eördög-ház > Kossuth u. 35. Ernyős Mária-szobor > Báthori u. Ferences rendház > Ferencesek tere Ferences templom > Ferencesek tere Fogadó > Déryné u. 6., Jászkürt-fogadó Istálló > Táncsics Mihály u. 5. Jász Múzeum > Táncsics Mihály u. 5., istálló Jászkun kapitányság > Lehel vezér tér 15., Jászkun Kerületi Székház Jászkun Kerületi Székház > Fürdő u., Jászkun Kerületi Székház szobordíszei; Lehel vezér tér 15. Jászkürt-fogadó > Déryné u. 6. Juhászkereszt > Lehel vezér tér 1. Kápolna > Szentháromság tér 3., Rozália-kápolna Kálvária > Ferencesek tere; Lehel vezér tér 1., Juhászkereszt; Szentháromság tér; Szentkúti tér; Külterület Külsőzúgó > Hatvani út Kőkép > Kőkép u.; Szent Imre herceg u.; Szobor u. 21. előtt Mária-oszlop > Báthori u., Ernyős Mária-szobor; Ferencesek tere, Mária-szobor Mária-szobor > Báthori u., Ernyős Mária-szobor; Ferencesek tere Nádoroszlop > Nádor u. Nagytemplom > Szentháromság tér, r. k. templom Nepomuki Szent János-szobor > Puskin sétány 2. előtt; Hatvani út Pálinkás Kereszt > Szentháromság tér, kálvária Pietà > Kőkép u., kőkép; Szent Imre herceg u., kőkép; Szobor u., kőkép Plébánia > Szentháromság tér 3. Porciunkula-kápolna > Ferencesek tere, ferences rendház R. k. templom > Ferencesek tere, ferences templom; Szentháromság tér, r. k. templom; Szentháromság tér 3., Rozália-kápolna; Szentkúti tér Ref. templom > Thököly u. 15. Rozália-kápolna > Szentháromság tér 3. Rozália-szobor > Szobor u., kőkép Szent Vendel-szobor > Gyöngyösi út Szentháromság-oszlop > Szentháromság tér; Szentkúti tér, r. k. templom Szentkúti templom > Szentkúti tér, r. k. templom Szociális Otthon (Egyházi) > Ferencesek tere, ferences rendház Városháza > Lehel vezér tér 18. Városi Bíróság > Lehel vezér tér 15., Jászkun Kerületi Székház 3933 Ernyős Mária-szobor 3933 Báthori utca hrsz.: A Nap u. 1. sz. ház kerítése előtt lépcsős alépítményen álló, hasáb alakú talapzat, homloksíkján kartussal, hátoldalán vésett évszámmal. A talapzaton levő oszlopon (20. szá-

19 JÁSZBERÉNY 19 zad) Immaculata-szobor, felette fémlemez védőtető. Balogh Gergely főbírósága idején a város a jákóhalmi úton Szentháromság-oszlopot állíttatott ben egy villámcsapást követően, a Szentháromság-ábrázolást a Mária-szoborra cserélték, és az emlékművet jelenlegi helyére állították. Jászkürt fogadó 3936 Déryné u. 6. hrsz.: Saroktelken, utcavonalon álló, U alaprajzú, egytraktusos, tornácos (utólag befalazva), földszintes, részben alápincézett, nyeregtetős épület. A főhomlokzat középrizalitjának csonkakontyolt oromzatában Jászberény város indadísszel övezett címere, és egy feliratos kőtábla. Síkfödémes helyiségek, és eklektikus nyílászárókkal. A fogadót a város építtette Muhoray Mátyás fő- és Sípos Pál másodbíró idejében után itt működött a posta. A század folyamán jelentősen átalakították. Ferences templom (Jézus neve) 3939 Ferencesek tere hrsz.: 6461 gótikus 1472 A Városi Zagyva É-i partján, parkban álló kolostoregyüttes. Egyhajós, poligonális szentélyzáródású, keletelt, támpillérekkel megerősített templom, a hajó fölött nyereg-, az alacsonyabb és keskenyebb szentély fölött kontyolt nyeregtetővel. A szentély D-i oldalánál torony (18. század első fele) és sekrestye (1770), illetve a templom D-i oldalához csatlakozó rendház (trsz.: 3940). Az oromzatos Ny-i homlokzaton a kőkeretes, szobordíszes kapu fölött ferences címer és nagyméretű karzatablak. A szentély félkupolával és csehboltozattal, hajó csehboltozattal fedett. A hajó Ny-i végén karzat. Falképek: 1929 (Steffek Albin). Berendezés: jórészt 1770 körüli (Alter Antal, Hebenstreit József); oltárképek: 1929 (Hollós Endre); üvegablakok: 1929 (Palka József). A középkori ferences templomot a törökök a 16. században erődítménnyé alakították. A 18. században, a rend visszatelepülése után az épületet több szakaszban átépítették, a középkori boltozatokat elbontották. A 19. század második felében, az 1920-as években (több középkori részlet feltárása) és 1972-ben felújították. Ferences rendház 3940 Ferencesek tere 12. hrsz.: A ferences templom (trsz.: 3939) D-i falához kapcsolódó, négyszögű udvar köré épült, egyemeletes, részben tetőtér beépítéses, egytraktusos, oldalfolyosós, részben alápincézett, nyeregtetővel fedett épületegyüttes. A K-i szárny előtt melléképületekkel (20. század eleje) határolt gazdasági udvar. Különböző típusú boltozatokkal fedett terek. A D-i szárnyban refektórium, a Ny-i szárny emeletén kápolna, az É-i szárnyban gyóntatófolyosó, a kertben a Ferencesek terére néző Porciunkula-kápolna. Refektórium:

20 20 JÁSZBERÉNY falképek: 1946 (Márton Lajos); berendezés: falburkolat (18. század?). Kápolna és berendezése: Gyóntatófolyosó: gótikus D-i kapu; falképek: 1949 (Kontuly Béla). Porciunkula-kápolna és berendezése: Feltehetőleg a középkori rendház helyén és köveinek felhasználásával kezdték építeni a K-i szárnyat 1723-ban (építész: Giovanni Battista Carlone). A D-i , a Ny-i között épült, utolsóként az É-i készült el 1771-ben. A 20. század első felében részben átalakították. Tetőtér beépítés, Kálvária 3942 Ferencesek tere hrsz.: A ferences templom (trsz.: 3939) szentélyének É-i oldalán, a Szent Ferenc u. és Pethes Imre u. csatlakozásától ÉNy-ra, kovácsoltvas kerítéssel övezett, lépcsős alépítményen, kétoldalt szélesen kinyúló volutás, feliratos talapzaton álló szoborcsoport. Kereszt korpusszal, a volutákon Szűz Mária és Szent János evangélista szobra. A 19. században kétszer megújították. Mária-szobor 3941 Ferencesek tere hrsz.: A Porciunkula-kápolnával (trsz.: 3940) szemben áll. Lépcsős alépítmény fölött kereszt alaprajzú, volutás talapzat, felirattal. Rajta fejezet nélküli oszlopon, földgömbön álló Immaculata-szobor, fémlemez védőtetővel ben felújították, valószínűleg ekkor alakították ki a jelenlegi alépítményt is. Az oszlop ma töredékes, felső fele és fejezete hiányzik, Mária feje későbbi kiegészítés. A Jászkun Kerületi Székház szobordíszei 3943 Fürdő u. hrsz.: körül Másodlagos elhelyezésben, parkban álló szobrok: két allegorikus nőalak ( Bőség, Termékenység ), négy puttó csoport, és egy kőváza. A volt Jászkun Kerületi Székház (trsz.: 3951) homlokzati szobrai és kőváza díszei, amelyeket az 1827-es átépítésekor távolították el eredeti helyükről. Jelenlegi elhelyezése:

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE TOLNA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE BÁCS KISKUN MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE HEVES MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET

ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET ÁSVÁNYRÁRÓ ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI FEJEZET 1 1. 072/3 Zsejke-puszta, Fő utca 4. Helyi védelemre javasolt Szűz-Mária szobor. Folyamatos állagmegóvás és a környezet karbantartása

Részletesebben

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19.

125. RÁKOSPALOTA -- PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Városrész: ÜDÜLŐTELEP. Utca, házszám: SZŐDLIGET UTCA 19. SZŐDLIGET UTCA 19. 125. Morzsa utca 1-3 5 87988/2 87997 6a 6b 87991 87992 87990 87989 87984 7 87996 87993 24-26 22 27 6c 9 87995 20 18 16 14 Sz ő dl iget utca 25b 25a 23 21 19 17 15 87888 87889 87890 87893

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY MŰEMLÉKVÉDELEM. Erdősmecske. Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök MŰEMLÉKVÉDELEM Erdősmecske Készítette: dr. Tihanyi Csaba Okleveles műemlékvédelmi szakmérnök 12 11 93/2 93/3 9 8 7 16 15 1 2 27 31 31/2 6 30 3 39 40 4 89 90 91 98 51 50 49 48 47 95 81 182 46 99 45 96 97

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE NÓGRÁD MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2005 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ZALA MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY SÉLYSETTE

Részletesebben

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET

Budapest XII. kerület műemlékjegyzéke SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET SVÁBHEGY - SZÉCHENYI-HEGY MŰEMLÉKI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET MJT 16055 (térkép és határleírás szerint, ld. 19/2001 (XI.14.) NKÖM rendelet). Ürményi-Wagner villa (ún. Repos-villa) Adonis u. 4. hrsz: 9644/1; 9644/2

Részletesebben

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015.

Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. Bélapátfalva jelentős építészeti és környezeti értékekkel rendelkező épületeinek és objektumainak listája 2015. HV.01 1/1. sz. melléklet Hrsz 1001/2 Utca, házszám Gyár út 9., leromlott állapotban Leírás,

Részletesebben

Főoltár Templomunk legimpozánsabb berendezési tárgya. Süttői vörösmárványból készült, korai empire stílű, valószínűleg a templom építési idejéből származik. A szarkofágalakú stipesen újabb, ércajtóval

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE KOMÁROM ESZTERGOM MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2006 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE Sorozatszerkesztő

Részletesebben

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY ZSELICSZENTPÁL ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002.AUGUSZTUS Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a Zselici tájegységben fekvő

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Deák Ferenc utca keleti oldalának (HT) területi védelem alá, valamint a villasor épületeinek(h1) helyi egyedi védelem alá helyezéséhez Utcakép Az utcaképet

Részletesebben

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek

MAGYAREGREGY TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVE. 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 3. számú melléklet: Védelemre javasolt művi értékek és a Műemlékek 1 SOR 1. 0196 Külterületen M M 339 50041/1958 Mecsek északkeleti részén, a hegyvonulat kiugró nyúlványán áll. Római és középkori előzmény

Részletesebben

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE

MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE FEJÉR MEGYE KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELMI HIVATAL BUDAPEST 2008 5 MAGYARORSZÁG MŰEMLÉKJEGYZÉKE ELŐSZÓ Sorozatszerkesztő HARIS ANDREA SOMORJAY

Részletesebben

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott;

Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Rudabányai református templom Megközelítés: H-3733 Rudabánya,Temető u. 8.; GPS koordináták: É 48,38152 ; K 20,62107 ; Kor: XIV. század közepén épült, de helyén már korábban is templom állhatott; Jelenlegi

Részletesebben

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI.

OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. OSTFFYASSZONYFA KASTÉLYAI. Településünk sajátossága, hogy több kastélynak és kúriának ad otthont. Ezen épületek többsége magántulajdonban van, és felújításra várnak. Ennek ellenére, építészeti sajátosságaik

Részletesebben

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Utca, házszám: BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA / / / /2

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI. Utca, házszám: BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA / / / /2 BATTHYÁNY UTCA 7. RÁKÓCZI UTCA 19. 1. 12 17 1 13 11 77 31 1 13 11 9b 9a 779 770 771 772 777 7770 77 773 77 772 77 773 774 774 29 27 2 23 21 19 3 34 32 30 2 2 24 22 20 1 12 1 14 1-171210 10 7 3 13 11 9

Részletesebben

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.)

Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Értékleltár (A műemléki szempontból értékes, megtartandó építészeti részleteket, épülettartozékokat dőlt betűvel jelöltük.) Homlokzatok: Egyemeletes, hosszanti oldalával, főhomlokzatával délre néző épület.

Részletesebben

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA

ABÁDSZALÓK VÁROS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 ABÁDSZALÓK VÁRS MŰVI ÉRTÉKVÉDELMI JAVASLATA Szolnok, 2005. június E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok,

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP MŰEMLÉK TAPOSÓKÚT ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ CÍM: JELENLEGI VÉDELEM:

ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP MŰEMLÉK TAPOSÓKÚT ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SOMLÓVÁSÁRHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉHEZ CÍM: JELENLEGI VÉDELEM: M1 : ÖRÖKSÉGVÉDELMI NYILVÁNTARTÓ LAP UTCA: KÜLTERÜLET HRSZ: 1641/1 AZ ÉPÜLET/ÉPÜLETCSOPORT MEGNEVEZÉSE: TAPOSÓKÚT JELENLEGI VÉDELEM: MŰEMLÉK AZ ÉPÜLET EREDETI RENDELTETÉSE: TAPOSÓKÚT MŰEMLÉKI TÖRZSSZÁM:

Részletesebben

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

HÉ-1. malomépület építmény (egyedi védelem) jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes HÉ-1 RENDELTETÉS, HSZNÁLT VÉDETTSÉGI KTEGÓRI VÉDETTSÉG INDOKLÁS ÍM Nemesdömölk, Nemesdömölki u. 15. HRSZ. 2 malomépület jelentõs ipari épület, használati és esztétikai jelentõsége miatt védelemre érdemes

Részletesebben

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER NAGYPALL HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BELSŐÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS LEBONYOLÍTÁS N A G Y P A L L EGYSÉGES TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI

Részletesebben

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet

Javaslat. a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert. települési értéktárba történő felvételéhez. Készítette: Árgyelán Erzsébet 1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Javaslat a Kétegyházi Római Katolikus Templom és Templomkert települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Árgyelán Erzsébet. Kétegyháza 2016.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet

MŰEMLÉKEK. MK= műemléki környezet MŰEMLÉKEK Legend: M = műemlék MK= műemléki környezet Bodrogkeresztúr M 1394 00863/1953 hrsz.: 7 R. k. templom, késő gótikus, 15. sz. vége MK 6686 16114/1968 A r. k. templom műemléki környezete M 1396 50041/1958

Részletesebben

Csopak épített környezetének értékkatasztere

Csopak épített környezetének értékkatasztere H 89 Öreghegyi u.5 1227/3 védelem jellege: helyi védelem nem javasolt! érték jellege : Megsemmisült, a telken épület nem található tömegstruktúra: homlokzat nyílászárók melléképület az adatfelvétel időponja:

Részletesebben

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is...

Álmodik a múlt - Szent Ilona és Zsófia is... 2013 október 16. Flag 0 Értékel kiválasztása Még Givenincs Álmodik értékelve a múlt - Szent Mérték 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Rudabánya - amelynek neve az ószláv érc, vasérc szóból származik - első írásos említe

Részletesebben

Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. Pince

Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. Pince Felújítási, helyreállítási javaslatok Tetõ A tetõ azonnali felújításra szorul. Homlokzat A lábazatot szigetelni kell, a vakolást el kell végezni a javítandó felületen. A nyílászárókat le kell festeni.

Részletesebben

A keszegi leányegyház (filia) története

A keszegi leányegyház (filia) története A keszegi leányegyház (filia) története A török hódoltság idején Keszeg lakossága csaknem teljesen kipusztult, a XVIII. szászad elején a település újranépesítésére volt szükség, amely 1716-ban kezdődött

Részletesebben

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 TISZAFÖLDVÁR VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Helyi értékvédelmi javaslat alátámasztó munkarész készítette : Farkas

Részletesebben

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI

RÁKOSPALOTA PESTÚJHELY ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI RÁKOSPALOTA ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEI ADY ENDRE UTCA 13.-. SZŰCS ISTVÁN UTCA 24. 1. 896 899 898 893 25b 20 22 27a 27b 81890 81889 81887 81888 8 10 7 892 12 14 9 11a 11b (891) 895 894 16 18 20 22 811 810 Ady E

Részletesebben

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna

Szecesszió. Kárpátalján. Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna Szecesszió Kárpátalján Az összeállítás internetes források szerkesztett szemelvénygyűjteménye, k é szítette Dittrichné Vajtai Zsuzsánna B E R E G S Z Á S Z 2 Egykori úri kaszinó - Arany Páva étterem Az

Részletesebben

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti.

A Rendelet melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép. (1) A Rendelet 9. -a hatályát veszti. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2/2016. (III.25.) számú rendelete az építészeti örökség helyi védelméről szóló 5/2009. (IV.3.) számú rendelet módosításáról 1 Kétegyháza Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt.

A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A Március 15. tér már a középkorban is Vác kereskedelmi központja, melynek meghatározó épülete a Szent Mihály templom volt. A nagy barokk városrendezés során, a téren épültek fel a ma is látható legszebb

Részletesebben

A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben

A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben A Local Agenda 21 szerepe a fenntarthatóságban és az új településfejlesztésekben Prof. Dr. Szlávik János, tanszékvezetı egyetemi tanár, doktori iskola vezetı szlavikj@eik.bme.hu www.kornygazd.bme.hu BME-GTK

Részletesebben

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT

ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT 1. sz. melléklet ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLAT Az Eger, Dobó utca páros és páratlan oldalának (HT) helyi területi védelem alá, valamint a az utca épületeinek (H1; H2) egyedi helyi védelem alá helyezéséhez

Részletesebben

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA

ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA ÍRÁSOS MUNKARÉSZ BUDAPEST, VIII., BLÁTHY U. 30. HRSZ.: 38645 LAKÓÉPÜLET KÜLSÖ HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSA 1. ÉS 2. SZ.LAKÁSHOZ ELŐ TETŐ FELÚJÍTÁSA ÉS BŐ VÍTÉSE TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ TARTALOMJEGYZÉK 1. ÉPÍTÉSZETI

Részletesebben

Vaja, református templom

Vaja, református templom Juan Cabello Vaja, református templom A kastély közvetlen közelében, a fôúttal párhuzamosan áll a keletelt szentélyû, egyhajós teremtemplom (1. kép). A nyolcszög három oldalával záruló szentély szélessége

Részletesebben

SIMONFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

SIMONFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY SIMONFA ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2002. ÁPRILIS A Zselici tájegység részét képező Simonfa község Kaposvártól délre 8 km-re található. Neve először 1421-ben Symonfalva alakban

Részletesebben

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés

Kisvárda, Iskola tér 2. Megjegyzés He-e/1. 2683 Iskola tér 2. Bessenyei György Gimnázium és Kollégium épülete Kisvárda város Önkorm. Kisvárda város Önkorm. Oktatási épület 1919 jó szabadon álló F+3 Összetett tetőidom, kontyolt nyeregtető.

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály. Traffipax információ 2015.év augusztus hónap Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály Traffipax információ 2015.év augusztus hónap nap időpont: helyszín: 08:00-13:00 45-ös sz. fkl. Út 1. km 14:00-17:00 Törökszentmiklós,

Részletesebben

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította.

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/5 határozatszám alatt a Beck kastélyt a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat alapján

Részletesebben

1F Békéscsaba műemlékei...

1F Békéscsaba műemlékei... 1F Békéscsaba műemlékei... A város műemlékeiről a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal internetes honlapján a következő félhivatalos jegyzéket közli: Sírkövek 10850, Békés megye, Békéscsaba, hrsz.: 816 Jókai

Részletesebben

Nyárád. Református templom

Nyárád. Református templom Nyárád Nyárád Pápától 10 kilométerre dél-nyugatra található. Református templom 1788-ban épült. Késı barokk stílusú. Elıálló középtornya magas, nyúlánk, szemben a református templomok zömök, súlyos tornyával.

Részletesebben

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele)

KÉPJEGYZÉK. 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal felvétele) KÉPJEGYZÉK 1. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül (Entz Géza Antal 2. A gyulafehérvári székesegyház kelet felől az 1270-es években újjáépített főszentéllyel (Josef Fischer felvétele,

Részletesebben

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció

Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Református parókia épület utcai homlokzatának felújítása Településképi eljárási tervdokumentáció Helyszín: Felelős tervező: Szajki Mátyás okleveles építész, eng. szám: É 01-0295 8251 Zánka, Naplemente

Részletesebben

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet

ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA I. rész Építéstörténet és művészettörténet Propedeutika / Bevezetés a művészettörténetbe Tárgyrögzítés az építészetben és a falképfestészetben Épületkutatás, feltárás, restaurálás és művészettörténet ESETTANULMÁNY : FELDEBRŐ ÁRPÁD-KORI TEMPLOMA

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 39/2008. (IX.16.) rendelete egyes helyi rendeletek módosításáról Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom

Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom Az Ipolyfödémes-i Szent Mihály templom A templom története: A mai ipolyfödémesi templom 1757-ben épült barokk stílusban torony nélkül (fotó 1934-ből) 1850-60-ban volt felujítva. Egyhajós építmény, melynek

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1. 594 Vasút u. Helyi védelem 1854-ben állított kőkereszt. A keresztre feszített Jézust, a talapzaton pedig Máriát ábrázolja. A kőszerkezet állagának óvása, illetve téli takarása indokolt. A kereszt környezetének

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület

1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Velencei Helytörténeti Egyesület Velencei Értéktár A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 40 határozatszám alatt a Római katolikus templomot a Velencei Értéktár részének nyilvánította. A döntés az alábbi javaslat

Részletesebben

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu

Levelezési cím: 8220-Balatonalmádi Városház tér 4. Telefonszám: 88/542-514 pannoniakonyvtar@upcmail.hu I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója

A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója A veszprémi Dubniczay-palota rekonstrukciója Az épület a Piráni Építészeti Napokon a Piranesi díj dicséret fokozatát nyerte el 2007-ben. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 1997-ben országos, nyilvános

Részletesebben

Sárközújlak, református templom

Sárközújlak, református templom Papp Szilárd Sárközújlak, református templom A Szamos és a Túr közötti síkon, Szatmárnémetitől (Satu Mare) északkeletre, a Sárköz (Livada) nevű faluval ma egybeépült település XIV. századi forrásokban

Részletesebben

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján

Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján 1 Veszprém műemlékjegyzéke A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság adatszolgáltatása alapján azonosító. cím hrsz. cím műemléki műemléki megjegyzés javítás véd.kat.

Részletesebben

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István)

Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) Műemléki védelem alatt álló épületek 1./ Zrínyi u. 2. római katolikus templom 169/2 hrsz. Templom nyugati irányból Szentély feletti freskó ( Dorffmeister István) 1763-ban épült barokk stílusban. Rendkívül

Részletesebben

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs

m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs E-3 FŐHOMLOKZAT főhomlokzat Ajánlati vázlatterve 2012. 10. 07 helyszínrajz a l a p r a j z m e t s z e t Kapy Jenő DLA, YBL díjas építész Botzheim Bálint építész-munkatárs oldalhomlokzat hátsóhomlokzat

Részletesebben

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése

2. A helyi védelem irányítása. 3. Védetté nyilvánítás és annak megszüntetése Cegléd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi jelentőségű építészeti értékek védelméről 1 szóló 18/1997. (VII. 18.) Ök. rendelete, a 18/1998. (VII. 24.), a 28/2000.(X. 19.) és a 20/2001.(VII.

Részletesebben

Helyi egyedi védett építmények

Helyi egyedi védett építmények Helyi egyedi védett építmények - értékvédelmi lapok - 2016. Utcanév, házszám: Albert utca 7. Városrész: Külső-Erzsébetfalva Hrsz: 173037 1. Tömeg, arányok: földszintes, részben kontyolt nyeregtetős Építészeti

Részletesebben

A rendelet célja 1. 2

A rendelet célja 1. 2 Az épített örökség helyi értékeinek védelmével összefüggő szabályokról és önkormányzati támogatásról szóló, többször módosított 55 / 2003. (XI. 28.) Ktr. sz. rendelet Baja Város Képviselő-testülete az

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

LENGYELTÓTI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY

LENGYELTÓTI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY LENGYELTÓTI ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ BT 2003. JÚLIUS LENGYELTÓTI AZ ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSEN (1770-ES ÉVEK) LENGYELTÓTI A MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉSEN (1855-56) Lengyeltóti Somogy

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2012. (III.01.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről (egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testülete

Részletesebben

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése

Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése Az erdélyi Mezőség kulturális örökségének kutatása és népszerűsítése tanulmányok Készült: a NEA-NO-15-SZ-0262 jelű pályázat támogatásával Möller István Alapítvány A szerzők # # # # # # # # # # # # # #

Részletesebben

ERDÕSMECSKE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

ERDÕSMECSKE HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER ERDÕSMECSKE HELYI RTKVDELMI KATASZTER PCSPTERV STUDIÓ VÁROSRENDEZS PÍTSZET BELSOPÍTSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZS LEBONYOLÍTÁS E R D O S M E C S K E EGYSGES TELEPÜLSRENDEZSI TERVE HELYI R TKVDELMI KATASZTER

Részletesebben

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Egyházasdengeleg község településrendezési tervéhez

ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Egyházasdengeleg község településrendezési tervéhez R E G I O N Á L Tervező és Fővállalkozó Kft. Salgótarján, Mártírok útja 1. Msz.: T-675/2004. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY Egyházasdengeleg község településrendezési tervéhez 1.) A település múltja, története

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 14/2014. (IV.17.) önkormányzati rendelete a Budaörs város építészeti örökségének helyi védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Krasznabéltek, római katolikus templom

Krasznabéltek, római katolikus templom Papp Szilárd Krasznabéltek, római katolikus templom A Kraszna egyik jobb oldali mellékpatakjáról elnevezett, a megye déli részén fekvő település a XIV. század végén lett királyi tulajdonból földesúri birtok.

Részletesebben

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP

EGYEDI TÁJÉRTÉK ADATLAP Jelzet: K-1 Az egyedi tájérték megnevezése: lakóház kerekes kúttal Típusa: településsel kapcsolatos emlék Pontos helyszín: Hunyadi u. Helyrajzi szám: 109 Az egyedi tájérték főbb jellemzői: Lakóház, faragott

Részletesebben

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna

ALSÓNÁNA. Polgármesteri Hivatal: 7147 Alsónána, Kossuth u. 8/B, alsonana@freemail.hu, 74/430-103 Polgármester: Kiss Istvánné Csele Julianna ALSÓNÁNA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 13113 ha 5853 m2 Ebből szántó 273 ha 4991 m2 gazdasági erdő 495 ha 4848 m2 védett terület ipari hasznosítású terület egyéb Polgármesteri

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Építészeti Örökségének Helyi Védelméről szóló 28/2004. (V. 25.) ÖKT. rendelet módosításáról Budaörs

Részletesebben

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz.

Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. Budapest, VIII. kerület Puskin utca 12. sz. HOMLOKZAT FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ MEDARCH Bt. 2012. A L Á Í R Ó L A P Tárgy: Homlokzat felújítási engedélyezési tervdokumentáció Budapest,

Részletesebben

Báta középkori plébániatemplomának feltárása

Báta középkori plébániatemplomának feltárása A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja K. Németh András Rácz Miklós Báta középkori plébániatemplomának feltárása Nyomtatott kiadás: 2013 Légifotó

Részletesebben

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4.

III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. III.3. HÉSZ függelékei 1. függelék Műemlékek 2. függelék Régészeti lelőhelyek 3. függelék Természetvédelem országos védettségű elemei 4. függelék Épített örökség helyi védettségű elemei 5. függelék Természetvédelem

Részletesebben

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER

BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER BONYHÁD, EVANGÉLIKUS ISKOLAÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA ÉS BŐVÍTÉSE - VÁZLATTERV 2014. DECEMBER K e r n é s K l e n k É p í t é s z e t i B t. 7 0 3 0 P a k s, D u n a u. 1 / a t e l : 7 5 / 4 2 1-4 4 1 2. Tartalom

Részletesebben

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258

Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Tájak, Korok, Múzeumok kiskönyvtára 258 Kartográfiai Vállalat, Budapest, 1986. 638285 GYULA Műemlékek Gyula Budapesttől 220 km-re az ország délkeleti határszélén fekszik, s a várostól néhány száz méternyire

Részletesebben

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház

Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Értékvizsgálati dokumentáció helyi egyedi védetté nyilvánításhoz Budapest XII. kerület, Karthauzi út 6. (hrsz. 9228/2) Társasház, volt Mirabel öröklakásos társasház Budapest, 2011 EGYEDI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉK

Részletesebben

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések

HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS OBJEKTUMOK 10. számú melléklet, 10/a táblázat Sorsz. Szelvény Védendő épület, építmény címe Hrsz. Besorolás Megjegyzések 1. 15 Ady u. 1. 5240/5 H2 Strand, régi bejárati pavilonok,

Részletesebben

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD

AJTÓ-kép FŐBEJÁRAT SZENT MIHÁLY ARKANGYAL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM (ÚJVÁROSI TEMPLOM), SZEKSZÁRD FŐBEJÁRAT Pályázatot készítették: Szilágyi Márk és Vörös Viktor Felkészítő tanár: Molnár István 1 TARTALOMJEGYZÉK Címlap Tartalomjegyzék Az épület története Ajtó műszaki leírása, állapota, javaslata felújításra

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a

A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a A NYÍRBÁTORI MINORITA TEMPLOM NYÍRBÁTOR Elnevezésében régi személynévvel találkozhatunk: Buthur, Bathor, Bator. Ez a szó a Volga menti törökségből került a magyar nyelvbe; a törökben batur, a mongolban

Részletesebben

1. függelék a 24/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez Nemzetközi/országos jelentőségű értékek függelék Helyi védett értékek

1. függelék a 24/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez Nemzetközi/országos jelentőségű értékek függelék Helyi védett értékek 1.3. függelék Helyi védett értékek A) Helyi védett területek Kőhegy és környezete Odvas-hegy Tájvédelmi Körzet határa Kőhalom u. Kőhalom utca menti 1375, 1378, 1380,1381,1382 hrsz.-ú ingatlanok keleti

Részletesebben

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata

A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata A Magyar Nemzeti Múzeum visegrádi Mátyás Király Múzeumának középkori régészeti online magazinja Szőke Balázs A siklósi vár kápolnájának egykori hajóboltozata 2014 1.) A siklósi várkápolna szentélyboltozata

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN

EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN EMLÉKHELYEK ÉS EMLÉKMŰVEK PILISCSABA VÁROS KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN Készítette: Rozovics Ferenc Hornyák Ferenc Csaba Faragó Péter István 2015 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Emlékhelyek és emlékművek felsorolása

Részletesebben

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság

3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs Bizottság Kapuvár Város Polgármestere 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Gazdasági Bizottság Ügyrendi és Kommunikációs

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság. a kamera pontok helyszíne, elhelyezése. Hubay út- Boldog Sándor István út kereszteződése Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Települések Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése a megfigyelt terület ( a jelzett szakaszok közterületek) Ady

Részletesebben

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN

DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN DUNAHARASZTI SZENT IMRE TEMPLOM PÁLYÁZAT 2012. ÉPÍTÉSZETI GONDOLATOKRÓL RÖVIDEN ELŐZMÉNYEK: Ezen a helyen 1933-ban építettek templomot, amit 1944-ben a kivonuló németek felrobbantottak. A templomból a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Csengersima, református templom

Csengersima, református templom Szakács Béla Zsolt Csengersima, református templom A Szamos jobb oldalán, az ugocsai főesperességben elterülő falu neve a Simon személynévvel hozható összefüggésbe. 1 Első említése 1327-ből való, amikor

Részletesebben

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!)

Somogy megye műemlékjegyzéke Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási és Tudományos Igazgatóság (az adatok revízió alatt!) M III 9610 Alsóbogát hrsz: 088 Nepomuki Szent János-szobor, a volt Festetics-majorba vezető út mellett. Barokk, 19. sz. eleje. M II 4459 Alsóbogát Szabadság u. 4., hrsz: 307 Iroda, lakás és raktár, volt

Részletesebben

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II.

befoglaló tömb romantikus 102. tömb II. klasszicista 102. tömb II. r.k. plébániatemplom 36910 református templom 37015 37014, 37013 volt Két Oroszlán Fogadó Közgazdasági Egyetem (volt Fővámház) 37058 37730 37033 37008 Bakáts tér romantikus 126. 15664 Kálvin tér 7. klasszicista

Részletesebben

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12

SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 SZÉCSÉNY VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ÉS ANTISZEGREGÁCIÓS TERVE FÜGGELÉK MÓDOSÍTOTT ÉMOP-3.1.1.-12 2013. március Tartalomjegyzék 1. SZOCIÁLIS AKCIÓTERÜLET... 3 2. TULAJDONVISZONY VIZSGÁLAT...

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez

C Í M L A P Balatonalmádi, Mogyoró úti Óvoda tanulmánytervéhez Delta Mérnöki Iroda 8200 Veszprém, Pajta u. 1. delta.mernokiiroda@chello.hu C Í M L A P Tervező: Albóciné Ábrahám Gabriella vezető tervező É-1-19-0071 Tervező munkatársa: Szabó András építészmérnök Építtető:

Részletesebben