K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K o s s u t h L a j o s Á l t a l á n o s I s k o l a"

Átírás

1 BEVEZETŐ A többször módosított évi LXXIX. törvény a Közoktatásról 40. (10.) szerint a közoktatási intézmény a feladatai hatékony, törvényes és szakszerű végrehajtásának folyamatos javítása, fejlesztése céljából meghatározza minőségpolitikáját. A minőségpolitika végrehajtása érdekében minőségfejlesztési rendszert épít ki és működtet. Mindezt a rendszert a közoktatási intézmény minőségirányítási programjában kell meghatározni. A fent meghatározott törvény, a 3/2002-es OM rendelet, valamint a Hatvan város Minőségirányítási programja az Kossuth Lajos Általános Iskolára vonatkozó részek figyelembe vételével készítettük el intézményi minőségirányítási programunkat. I. A MINŐSÉGRŐL Nem csak az oktatásban, hanem minden emberi munkában, teljesítményben is szükség van visszajelzésre, megerősítésre és/vagy hibajelzésre. Tudnunk kell, mit hogyan csinálunk, mit kell megőriznünk, min kell változtatnunk, hogyan haladjunk tovább. Az ember saját teljesítményének pontos ismerete jelenti a tájékozódási pontokat, a fogódzókat s egyben a motiváló tényezőket is a jobb eredmény elérésére, a sikerélmény megszerzésére. Mind az egyén, mind a többcélú, közös igazgatású intézmény vonatkozásában létfontosságúak azok a tényezők, illetve folyamatok, amelyek a teljesítményről tájékoztatnak, visszajelzést adnak. Az oktatás megítélhetősége mindig is foglalkoztatta az abban érdekelteket. Eredményességről, színvonalról, hatékonyságról, korábban is gyakran beszéltek. Mit nevezünk eredményesnek, színvonalasnak, hatékonynak? Eredményesnek általában olyan oktatási folyamatot neveznek, melynek során a folyamat résztvevői megfelelnek az előre megadott elvárásoknak. A színvonal mindig egy adott rendszer pl. a felsőoktatás, a munkaerőpiac elvárásainak történő megfelelést jelöl. A hatékonyság már viszonylag modern elvárás, amely a tömegoktatás kiépülése nyomán jelentkező fenntartói és intézményvezetői dilemmát érzékelteti: arányban áll-e a működésre fordított anyagi és szellemi erőforrás az eredményekkel? 1

2 Mi a minőség? A minőség elsősorban a felhasználók igényeinek megismerését és kielégítését szolgáló belső kezdeményezés nyomán jön létre. Minőségnek nevezzük azokat a jellemzőket, amelyek a nevelést és oktatást alkalmassá teszik az intézményhasználók kifejezett és rejtett igényeinek minél teljesebb kielégítésére. A minőség tulajdonképpen a célnak való megfelelés. A minőségszemlélet az értékeléssel együtt alakul ki. Az értékelési folyamat működése segít a minőség kialakításában, ellenőrzésében, megőrzésében és továbbfejlesztésében, s mindeközben - informál, - támogatja az elkötelezettség kialakulását, - motivál, - megerősít, - korrekcióra ösztönöz, - szelektál, - innovációra sarkall. A Kossuth Lajos Általános Iskola minden szervezeti egységének és a pedagógusoknak olyan minőségügyi szemléletére van szükség a sikeres és az eredményes működéshez, amelynek része: a marketing, a minőségügy, a menedzsment, a szervezetfejlesztés, a helyi igényekhez igazodó értékteremtés és a belső innovációra épülő önszabályozás. Az intézmény minőségirányítási program készítése Az Intézményi minőségirányítási programjának elkészítéséhez kiindulópontként tanulmányoztuk a jogszabályi előírásokat, a fenntartói minőségirányítási célokat és elvárásokat, valamint az intézmény működését meghatározó alapdokumentumokat: - Alapító okirat, - Pedagógiai program, - SZMSZ, - Házirend Az alapdokumentumok közül főként a Pedagógiai programot tettük górcső alá, hiszen a minőségfejlesztési rendszer biztosítja, segíti a pedagógiai programban meghatározott célok eredményes megvalósítását. Ennek legfőbb oka az elmúlt 7 év különböző szintű minőségfejlesztési hagyományai, eredményei, mely többek között Comenius I., és BGR típusú volt az intézményben. Jogszabályi háttér 2

3 évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak módosításai - 3/2002. (II. 15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról. 1. számú melléklet Részlet a közoktatási törvényből 2. számú melléklet Részlet a 3/2002-es OM-rendeletből 3

4 II. HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATI MINŐ- SÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK AZ INTÉZ- MÉNYRE VONATKOZÓ RÉSZE A fenntartó önkormányzat neve: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Az ÖMIP jogszabályi háttere: A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény 85. (7) bek. Az ÖMIP területi hatálya: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA által fenntartott közoktatási intézményekre vonatkoztatva Az ÖMIP időbeni hatálya: október augusztus 31. Felülvizsgálatának terezett időpontja: gördülő tervezéssel évente, minden év augusztus 31-ig Készült: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLYÁN A október 1-től hatályos ÖMIP-et jóváhagyta: HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNY- ZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE/2008.(IX. 25.) sz. Képvis. test. határozata Előzménye a február 1-jétől szeptember 30-ig hatályos ÖMIP. II.1. A FENNTARTÓI MINŐSÉGPOLITIKA Hatvan Város Önkormányzata közoktatási feladatellátási rendszere műkötetésében minőség alatt azt érti, hogy ezirányú közszolgáltatásának biztosítása valamennyi intézményhasználó, a város és a kistérség fejlődését elősegítve megfelel a jogszabályi előírásoknak és a helyi önkormányzati képviselő-testületi döntéseknek. Intézményrendszere jogszerűen, a szakmai követelményeknek, az érintettek összehangolt igényeinek megfelelően, hatékonyan és eredményesen működik. Az önkormányzati minőségirányítási program lehetőséget jelent a közoktatási intézményhálózat folyamatos fejlesztésére, így a helyi közösség és a partnerek elvárásai hatékonyabban teljesíthetők, a különböző szinteken hozott döntések megalapozottabbak és kiszámíthatóbbak lehetnek. 4

5 Jövőkép, küldetésnyilatkozat Hatvan megőrzi iskolaváros jellegét. Az önkormányzat feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervében meghatározottak szerint biztosítja a közszolgáltatást. A közoktatási ellátásban részt vevő valamennyi gyermek és tanuló megkapja az intézményes támogatást, hogy adottságainak megfelelően fejlődjön személyisége, képességei kibontakozhassanak. Az intézményrendszer sokszínű szolgáltatási kínálatot nyújt, az esélyegyenlőséget, a társadalmi integráció erősítését segíti. Szervezeti kultúrájában érték az intézményi célok melletti elkötelezettség és a teljesítmény. Fontosnak tartjuk, a társadalmi problémák kezelésében a hátrányok kompenzálásának megfelelő segítését, a kirekesztettség, a leszakadás elleni küzdelmet. A tankötelezettség alatt tartó képzéssel biztosítani kívánjuk, hogy szilárd alapkészségekkel, az élethosszig tartó tanulást megalapozó tanulási, kommunikációs és problémamegoldó képességekkel rendelkező, az alapvető emberi értékeket tisztelő, a társadalmi normákat követő fiatalok kerülhessenek ki az iskolákból. A közoktatási rendszer racionálisan, pazarlásmentesen működve éri el eredményeit. A szakmai eredményességének mércéje az intézményi célok megvalósítása. Küldetésünk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló erőforrásainkkal, valamint újabb erőforrások megkeresésével (EU források) és megszerzésével, új menedzselési technikákkal mindenki számára elérhető, képességeinek megfelelő jó minőségű közoktatás szolgáltatást biztosítsunk Hatvanban. Fenntartói minőségirányítási alapértékek Gyermekközpontúság: a fenntartó az irányítási és az intézményi munkában egyaránt a gyermekek és a fiatalok jogainak tiszteletben tartását, életkori sajátosságainak megfelelő nevelési, oktatási tevékenység és feltételek biztosítását tartja kiemelten fontosnak. Partnerközpontúság: A hivatali és az intézményi ügyintézés során a legjobb tudásunk szerint intézzük a gyermekekkel/tanulókkal és a szülőkkel kapcsolatos teendőinket. Partnereinkkel rendszeres kapcsolatot tartunk. Az intézményvezetők számára havi rendszerességgel vezetői értekezletet hívunk össze. Az intézményeket érintő kérdésekben egyeztető tárgyalásokat tartunk. Az intézményvezetők tanév végi beszámolóikban adnak számot az intézményben végzett munkáról. A helyi médiában rendszeres tájékoztatást biztosítunk. Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek felemelésére, integrálására. Ennek megvalósítása érdekében fenntartói és intézményi esélyegyenlőségi tervet készítünk. Az iskolákban ösztönözzük a különböző tanítási módszerek elterjesztését, a felzárkóztatást és a tehetséggondozás. Törvényesség: A fenntartói, irányítói munkában a jogszabályi előírások betartásával és betartatásával végezzük munkánkat, ezt az intézményekben is elvárjuk. 5

6 Eredményesség, hatékonyság: Az intézmények felkészítenek a továbbtanulásra, a munkavállalói létre, az élethosszig tartó tanulásra. A sajátos nevelési igényű tanulókat az egyénileg sikeres életút vezetésére készítik fel. Az ÖMIP kapcsolódási pontjai A helyi közoktatás szolgáltatás megszervezésekor alapvető jelentőségű, hogy a fenntartó a partnerekkel folytatott rendszeres párbeszédre, konszenzuskeresésre építve lássa el ezt a tevékenységét. Ez segítheti hozzá ahhoz, hogy közszolgáltatását a településen élők elégedettségének megfelelően működtesse, erőforrásaival való gazdálkodásában érvényre juttassa a közérdek szempontjait. Az önkormányzati közoktatási intézményrendszer működésének minőségirányítási programja olyan stratégiai terv, amely lehetővé teszi, hogy a tervezés és folyamatirányítás világos és elérhető célokért összehangolt és hatékony tevékenységként valósuljon meg. Kapcsolódási pontok a szakmai dokumentumokhoz E témában tárgyalt feladataink ellátását a következő törvények, rendeletek és azok módosításai szabályozzák: évi LXXIX. tv. a közoktatásról évi LXV. tv. a helyi önkormányzatokról - 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről - 1/1998. (VII.14.) OM rendelet a minimumfeltételekről - 3/1998.(IX.9.) OM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatról - 10/1994. (V.13.) MKM rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről évi XXXVIII. tv. az államháztartásról - 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról - 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. - tv. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben évi XXII. tv. a Munka Törvénykönyvéről évi LXXVII. tv. a nemzeti és etnikai kisebbség jogairól - 3/2002. (II.15.) OM rendelet a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 6

7 A helyi minőségirányítási program kapcsolódási pontjai Heves Megye Hatvan Város közoktatási feladatellátási, Gazdasági Fejlesztési Program: intézményhálózat működtetési közoktatási koncepció és fejlesztési terve Esélyegyenlőségi Terv Hatvan Város Önkormányzati Intézkedési Terve Minőségirányítási Program Éves Munkaterv Az intézményrendszerrel kapcsolatos általános elvárások A minőség a törvényes működéshez kapcsolódik, melyet maga és intézményei részére kötelező erejű minőségi célként fogalmaz meg, biztosítja az intézményei számára a törvényes működéshez szükséges erőforrásokat. 7

8 II.2. ALAPVETŐ MINŐSÉGCÉLOK A kötelező alapfeladatok ellátása a nevelési-oktatási intézményekben Sikerkritérium: - általános iskolai oktatás biztosítása minden gyermeknek, - sajátos nevelési igényű tanulók számára integrált nevelés biztosítása. Az önként vállalt feladatok eredmény- és költségorientált működtetése Sikerkritérium: - a vállalt közszolgáltatás hatékony, stabil szervezeti formájának kialakítása. A közoktatás növekvő színvonalú feltételrendszerének biztosítása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése Sikerkritérium: - a működés színvonalának emelése az előző évhez viszonyítva, - eszközfejlesztés ütemterv alapján történő megvalósítása, - ütemterv alapján megvalósított intézményi felújítások. A kialakított intézményhálózat méretgazdaságos, költséghatékony működtetése Sikerkritérium: - átlaglétszám alatti tanulócsoport nem működik, - az újonnan induló általános iskolai első és ötödik - osztályok kialakítása a maximum létszámokat figyelembe véve történik. Az oktató-nevelő intézmények szakmai autonómiájának biztosítása Sikerkritérium: - - szülők, tanulók többségi igényeinek figyelembe vétele, - - egyéni igények teljesítése a többségi igények lehetőségein belül, - - minőségirányítási rendszer működtetése. A kompetencia mérések eredményeinek fokozatos javítása Sikerkritérium: - - haladják meg, vagy érjék el az országos átlagot, - - haladják meg, vagy érjék el a kisvárosi kategória átlagot, - - jelenjen meg az önmagához viszonyított, hozzáadott pedagógiai érték. Az évismétlők és túlkoros gyermekek, tanulók számának csökkentése 8

9 Sikerkritérium: - az óvodában maradt tankötelezettségi kort elérő gyermekek száma az előző - évhez képest legalább 5%-kal csökken, - az évismétlők túlkoros tanulók aránya legalább 3%-kal csökken. - Egyenlő esélyek biztosítása Sikerkritérium: - az integráltan nevelhető gyermekek és tanulók képességfejlesztésének 100 %-os megoldása - a roma gyermekek és tanulók fejlesztése, óvodába és iskolába járásuk gyakoriságának növelése. A tehetséggondozás Sikerkritérium: - az emelt szintű idegen nyelvi csoport végzős tanulóinak 50%-a - nyelvvizsgával rendelkezik, - egyéb emelt szinten történő oktatás esetén a végzős tanulók 20%-a megyei, - régiós, országos versenyen vett részt. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése Sikerkritérium: - a helyi innovációs törekvések továbbfejlesztése, - az innovációk bemutatási lehetőségeinek megszervezése, szakmai közös - kihasználása, - az intézmények belső ellenőrzési dokumentumaiban értékelésre kerül a - módszertani kultúra. A teljes körű szakos ellátottság elérése Sikerkritérium: - az intézmények közötti és az intézményen belüli feladatellátási helyeken - történő áttanítás lehetőségének kihasználásával az előző évihez képest - javuljon a szakos ellátottság. Menedzsment vezetésfejlesztés Sikerkritérium: - teljesítményértékelés: új kompetenciák, attitűdök előtérbe helyezése. 9

10 Az iskola partnereinek és a munkaerő piac kínálatának megfelelő képzési irányok indítása Sikerkritérium: - a partnerek egyeztetett igénye után indul a képzés. Az információs rendszer működésének javítása Sikerkritérium: - a testületi klímateszt felvételekor legalább 80%-os az elégedettségi mutató. A szülőkkel történő együttműködés fejlesztése Sikerkritérium: - a szülői értekezleten a részvétel fokozatosan növekszik, - legalább 75%-os részvételi arány elérése. Együttműködés a helyi és kistérségi, megyei intézményekkel, szervekkel Sikerkritérium: - működő kapcsolatok számának növekedése, - együttműködési megállapodások megkötése. A kistérségi és megyei feladatok ellátásának bővítése az anyagi lehetőségek függvényében Sikerkritérium: - a költséghatékony működés biztosítása. A nemzetközi kapcsolatok fenntartása, fejlesztése Sikerkritérium: - diákcsere programok számának a jelenlegihez mért szinten tartása, - növelése, - együttműködő partnerek számának a jelenlegihez mért megtartása, - növelése. A fenntartó minőségpolitikájában a közoktatási intézményrendszerrel kapcsolatos jövőkép általános és irányokat megfogalmazó stratégiai céljai az elvárásokat jelenítik meg és egyben jelzik a preferált fejlesztési irányokat is. 10

11 II.3. AZ INTÉZMÉNYRE VONATKOZÓ ELVÁRÁSOK ÉS MINŐSÉGCÉLOK Kiemelt elvárások: - a jogutód intézmény működésének elindítása, - az intézményi szervezeti struktúra kialakítása, - a szervezeti kultúra fejlesztése: arculat, szokások, módszerek, érzelmi eszköztár, vezetési stílus, - az intézményi alapdokumentumok, szabályzatok elkészítése, - a kiemelt nevelési, pedagógiai célok megvalósítása, - a humán erőforrás megfelelő kihasználása a feladatellátás szakmai elvárásainak érdekében, - a pedagógus étékelési rendszer, az önértékelési rendszer kialakítása, - a különböző szociokulturális hátérrel rendelkező gyerekek, tanulók értékrendjének alakítása, képességfejlesztése, - sokféle nyitottság biztosítása, az interkulturális különbségek kezelése. Sikerkritérium: az intézményi szabályzatok, különböző dokumentációk elkészültek, jóváhagyásra kerültek, kialakult a szervezeti struktúra, működésbe lépett az erőforrás menedzsment, megfogalmazást nyert az intézményi jövőkép, küldetés nyilatkozat, kiválasztásra kerültek az intézményi értékek, az általános iskolai 5-6. évfolyam létszámának átlaga és majd a további belépő 5. évfolyamok átlaglétszáma - intézményi szinten eléri a törvényben meghatározott átlaglétszámot, az első évfolyam tanulócsoportjai a maximális osztálylétszámhoz közelítve kerültek megszervezésre, a szakos ellátás biztosítása érdekében egyes pedagógusok több feladatellátási helyen vannak foglalkoztatva munkaidejük alatt, bevezetésre került a vezetői és pedagógus értékelési rendszer, az irányított önértékelés, az intézmény tevékenységrendszere lehetőséget jelent a különböző hátrányok enyhítésére, a tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére. 11

12 II.4. AZ ELLENŐRZÉS, ÉRTÉKELÉS RENDJE - A közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény ának d ) pontja az általános ellenőrzés, a (1) - (3) bekezdése a törvényességi ellenőrzés, a a szakmai ellenőrzés és az ellenőrzési folyamat feltételrendszerét, működtetését határozza meg. A törvény ának g ) pontja valamint ának (4)- (5) pontja az értékelést tartalmazza. Az ellenőrzés Az ellenőrzés során a fenntartó alapvető alapelve, hogy - az ellenőrzést végző személynek szakmai kompetenciája biztosított legyen, - egyeztetés alapján történjen, - a tapasztalatról visszajelzést kapjanak az érintettek, - segítő szándékú legyen. A fenntartó ellenőrzései a közoktatási intézményekben lehetnek - törvényességi, - szakmai, pedagógiai, - pénzügyi, - a partnerközpontú működésre és - a vezetői munkára vonatkozó ellenőrzések. A fenntartói ellenőrzések rendjét az ÖMIP 4. sz. melléklete tartalmazza. A törvényességi ellenőrzés célja: ellenőrizni a házirend, valamint - a kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat kivételével más belső szabályzatok elfogadására előírt eljárási rendelkezések megtartását, a szabályzatban foglaltak jogszerűségét, a működés és döntéshozatal jogszerűségét. 12

13 A szakmai, pedagógiai ellenőrzés célja: - a szakmai munka megfelelése a nevelési, pedagógiai programban leírtaknak, a szakmai munka eredményességének ellenőrzése. A szakmai ellenőrzésben az vehet részt, aki az Országos szakértői névjegyzékben szerepel. A pénzügyi ellenőrzés célja: - a pénzügyi dokumentáció jogszerűsége, hatályossága, a gazdálkodási szabályzatok és a költségvetési rendelet betartásának vizsgálata. A partnerközpontú működés ellenőrzésének célja: - a partneri igény elégedettségi vizsgálata. A vezetői munka átfogó ellenőrzése az öt éves vezetési ciklus lezárása előtt a mellékelt adatlap szerint történik. Az ellenőrzés szabályozása Az ellenőrzés megkezdése előtt legalább hét nappal az ellenőrzés vezetőjének egyeztetni kell a közoktatási intézmény vezetőjével és azzal, aki az ellenőrzést kezdeményezte (fenntartó). Egyes ellenőrzések vonatkozásában, ha az ellenőrzés eredményességét veszélyezteti, az előzetes egyeztetést nem kell megtartani. Az előzetes egyeztetéskor közölni kell az ellenőrzés időtartamát, formáját, módszereit, az ellenőrzés időpontját és az érdekeltek véleménynyilvánítási lehetőségeit az ellenőrzés megállapításairól. Az ellenőrzésről írásbeli összegzés, jelentés készül, melyet a fenntartó és az érintett intézmény vezetője kap meg. A szakmai ellenőrzések megállapításait a személyiségvédelemre vonatkozó jogszabályok megtartásával lehet csak nyilvánosságra hozni. 13

14 A törvényességi ellenőrzés eredményeképpen a fenntartó felhívja a közoktatási intézmény vezetőjét a jogszabály sértő döntés orvoslására. Ha a felhívás nem vezet eredményre, a jogszabálysértő döntést megsemmisíti, és az intézmény vezetőjét új döntés, illetve az elmulasztott intézkedés meghozatalára utasítja. Ha a jogszabálysértő döntés meghozatala óta több mint egy év eltelt, vagy a döntést a bíróság már felülvizsgálta, vagy ha a döntés jóhiszeműen szerzett jogokat sért, a döntést nem lehet megsemmisíteni. Ezekben az esetekben csak tájékoztatja az intézményvezetőt a megállapításokról, a helyes eljárásról. Az ellenőrzések során tapasztalt esetleges hiányosságok, hibák megszüntetése, korrigálása érdekében intézkedési tervet köteles készíteni az intézményvezető. Ehhez figyelembe kell vennie a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI.26) Korm. rendelet előírásait is. A hiányosságok megszüntetése után a fenntartó utóellenőrzés keretében győződik meg a javítás eredményességéről. A 2011/2012. tanévi ellenőrzések rendje Kossuth Lajos Általános Iskolában: - 1. félév: a változó bérek elszámolása - 2. félév: a foglalkoztatottak munkaügyi dokumentumai - a normatívák igénylése, elszámolása - a költségvetési előirányzatok betartása Az intézmény értékelése Az értékelés a fenntartó ágazati irányítása által meghatározott szakmai célkitűzések összehasonlítása a közoktatási intézmény pedagógiai, működési eredményeivel. A feladatok megvalósításának áttekintése indikátorrendszerrel történik, mely a fenntartó számára lehetővé teszi, hogy tájékozódni tudjon a főbb mutatók tekintetében, jelzésértékű az intézmény számára is. Beiskolázási mutatók jelentkezettek száma, felvettek száma, más településről bejáró tanulók száma, körzeten kívüli tanulók száma Oktatási nevelési mutatók osztályok száma, tanulók száma, 14

15 egy osztályra jutó tanulók száma, egy pedagógusra jutó tanulók száma, induló első osztályok száma, kimenő végzős osztályok száma, végzősök közül továbbtanulásra felvételt nyert (intézménytípus szerint), napközisek száma, aránya, napközi átlagos napi feltöltöttsége (%-os arányszám), étkezést igénybe vevők száma, sajátos nevelési igényű gyermekek száma, kettőnek háromnak számítandó szakszolgálati ellátásban részesülő tanulók száma, hiányzások száma, egy főre eső igazolt - igazolatlan, kitűnő tanulók száma, aránya, évismétlők száma, aránya, javítóvizsgára kötelezettek száma, aránya osztályozó vizsgát tett tanulók száma, iskolai tanulmányi átlag, tanulói dicséretek száma, versenyeredmények, nyelvvizsgát tett tanulók száma, számítógépes vizsgát tett tanulók száma szülők, tanulók elégedettsége Humánerőforrás mutatók pedagógusok száma, szakképzettsége, szakvizsgával rendelkező pedagógusok száma, akkreditált továbbképzésen részt vett pedagógusok száma, újabb pedagógus képesítést szerzettek száma, szakmai kitüntetettek Gyermek- és ifjúságvédelmi mutatók veszélyeztetett gyermekek, tanulók hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetűek száma, tanulói balesetek, gyermekbalesetek száma, gyermekvédelmi kapcsolatba került tanulók száma Gazdálkodási mutatók egy gyermekre, tanulóra jutó költség, egy gyermekre, tanulóra jutó fenntartói hozzájárulás, a költségvetés időarányos teljesítése, bérfelhasználás, dologi felhasználás, kedvezmények rendszere, jutalmazások, óradíj átlaga egy pedagógusra jutó túlórák száma, 15

16 helyettesítések száma Vezetési mutatók szakmai dokumentumok megléte, panaszügyek, elintézési módjuk, közalkalmazotti fegyelmi ügyek, határidők pontos betartása, bemutató órák, óralátogatások, kollégák által végzett óralátogatások, partneri elégedettség, pedagógusi elégedettség, továbbképzéseken való részvétel. A fenntartói mérések a tantervi követelmények teljesítésére (az alapozó szakasz végén), a helyi "specializációk" (idegen nyelv, matematika) kialakításának iskolai erőforrásaira és a neveltségi szintmérésre terveződnek (a tankötelesek iskolába lépésekor), bízva abban, hogy a későbbiekben megismételhetőkké, folytathatókká válnak, mérési folyamatosságot jelentenek majd. A szakmai mérések csak szakképzett szakemberekkel, hiteles mérőeszközökkel történhetnek. A mérés megkezdése előtt az érintett szakembereket (pedagógusokat) tájékoztatni kell. A mérés eredményeinek elemzését szóbeli szakértői tájékoztató segítségével tudomásukra kell hozni. A fenntartó igényli a mérésre vonatkozó már meglévő eredményeket, lehetőség esetén az azokkal történő összehasonlítást. (országos, más településen mért adatok). A fenntartói mérés eredményeiről az érintett szakembereken kívül az intézményvezetők és a fenntartó Kulturális és Oktatási Bizottsága, valamint igény esetén a Képviselő-testület részletes tájékoztatást kap. A mérési eredmény az intézmény szakmai munkájának értékelésébe beépítésre kerül. A 2011/2012. tanévi fenntartói mérés: - valamennyi első osztályos neveltségi szintfelmérése iskolába lépéskor és - a tanév végén (a 2010/2011. tanévben elkezdett folyamat folytatása). 16

17 Az intézményvezetők értékelése A szabályozás lényege, hogy biztosítva legyenek az egységes alapelvek, szempontok, kritériumok valamennyi intézményvezető értékelésében, valamint meghatározott legyen az értékelés folyamata. Az értékelés célja: megállapításra kerüljenek a vezetői teljesítmény erősségei és gyengeségei, rögzítésre kerüljenek a továbbfejlesztési feladatok, ezen belül a vezető kapjon átfogó értékelést teljesítményétől, erősségeiről, a fejlesztendő területekről, fejlessze önismeretét, önértékelését. Az értékelés alapelvei az értékelésnek tényeken kell alapulnia, kompetencia alapú, mert a vezető teljesítményét meghatározza a gyakorlati alkalmazásban megnyilvánuló szakismerete, tudása, képességei, készségei, attitűdje, elkötelezettsége: másként kompetenciáinak megléte, erőssége, fejlettsége meghatározzák teljesítményét, a kompetenciák fejleszthetők, melynek elvárható eredménye, hogy fejlődik a teljesítmény, az értékelés fejlődésorientált, nem minősítő, az értékelés összehasonlítható a korábbi megállapításokkal, az értékelés megállapodása nyomon követhető. Az értékelés nyilvánossága az értékelés személyre szóló dokumentumai nem nyilvánosak, a személyi anyag része, több intézményvezetőre szóló értékelő megállapítások névnélküli összegzése nyilvános. Az értékelés hasznosítása figyelembe kell venni a minőségi munkáért járó kereset-kiegészítés, jutalmazás, illetve más elismerés odaítélésénél, több intézményvezető esetén javaslattétel a továbbképzési, önképzési tematikához. Az értékelés területei Az 5 kulcskompetencia: vezetés-szakmai tudás alkalmazása, kommunikáció, kapcsolatok kezelése megbízhatóság, felelősségvállalás, együttműködés, 17

18 komplexitás kezelése. Egyéb a fenntartó számára értékes kompetencia: társadalmi szerep vállalása, ellátása szakmai képviselet vállalása, ellátása, szakmai közéleti szerep vállalása, ellátása, idegennyelvtudás, előadói képesség, prezentációs képesség, publikációképesség. Az értékelés kritériumai legyen elegendő tény, adat a ténymegállapításokban értsen egyet az értékelő és az értékelt az önértékelés és a fenntartói értékelés azonos mértékben fontos, fejlődési feladatokban való megállapodással kell zárulnia, az önértékeléstől a megállapodás aláírásáig 1 hónapnál több idő nem telhet el Az értékelés felelőse a fenntartó Polgármesteri Hivatala Intézmény- felügyeleti Iroda megbízott személy Az értékelés gyakorisága az adott vezető átfogó értékelésére a vezetői megbízás 5. évében kerül sor, a fenntartó külön kérésére tanévindításkor jelezve. Az értékelés módszere, eszköze Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft. VEZKÉPp modell alapján Az értékelés folyamata az értékelésre kerülő vezető értesítése az időpontról, a szükséges eszközök biztosítása adat-és információgyűjtés, adatok rendszerezése, az értékelőlapok kitöltése, adatbevitel, az értékelés megjelenítése diagramokon, az egyéni diagram átadása az intézményvezetőnek, a diagramok, adatok fenntartói elemzése, következtetések levonása, értékelő megbeszélés: a vezető és a fenntartó véleményének egyeztetése, javasolt fejlesztési feladatok/irányok egyeztetése, megállapodás (aláírások), a dokumentum átadása az intézményvezetőnek, archiválás a személyi anyagban,a dokumentum nyomon követése (értékelő, felelős) 18

19 II.5. A KOORDINÁCIÓ RENDJE Ágazaton belüli koordináció - tanévindító értekezlet - ideje: minden év augusztus vége, szeptember eleje - emlékeztető készül - információs, koordinációs értekezlet - önkormányzati döntésekhez, aktuális feladatokhoz kapcsoltan - emlékeztető készül - eseti továbbképzés és fórum - aktuális jogi, pedagógiai oktatásszervezési kérdések - ideje: negyedévenként - fenntartói vagy intézményi intézkedésekhez emlékeztető készül Ágazatközi koordináció A koordinációs kapcsolatok a gyermek- és ifjúságvédelemre, a szociálpolitikára, az egészségügyre, a közművelődésre, a munkaerő-gazdálkodásra, a sportra, az önkormányzati feladatellátásban részt vevő szervezetekre vonatkoznak, melyek a helyi közoktatási szolgáltatást érintik. A terület megjelöléséhez kapcsoltan megnevezésre került a közoktatást érintő feladat, az intézmény és a feladatellátásért felelős munkakör, ezen túlmenően az elérhetőség és a fenntartó részéről a kapcsolattartó. A kapcsolattartás módja A fenntartó kapcsolattartóján keresztül telefonon, személyesen vagy írásban az adott téma megjelölésével sürgős esetben telefonon történő azonnali jelzéssel,az előzetesen jelzett témában időpont egyeztetést kérve személyes megbeszélés lehetőségére vagy írásban megküldve. A megbeszélés tartamát a közoktatási intézmény igazgatójának utasítása alapján dokumentálni kell. A rendőrségi, gyermek- és ifjúságvédelmi valamint az ÁNTSZ - szel kapcsolatos megbeszélésekről írásos dokumentációt kell készíteni. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete évre szóló önkormányzati közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programját /2008.(IX.25.) számú határozatával fogadta el. A minőségirányítási program a legitimációban jelzett képviselő-testületi határozatokkal többször módosításra került. 19

20 III. MINŐSÉGPOLITIKAI NYILATKOZAT Az Kossuth Lajos Általános Iskola elkötelezi magát minden belső és külső tevékenységében, hogy partnerei igényeit minél teljesebb körben törekszik kielégíteni, rugalmasan alkalmazkodva az intézményünket érintő kihívásokhoz. A szervezetfejlesztések során kialakítandó, a hagyományokat továbbépítő, a sikeres elemeket megőrizve továbbfejlesztő képesség-együttesünkkel intézményi szervezetünk eredményesen akar megfelelni a folyamatosan változó külső és belső partneri elvárásoknak. Az élethelyzetekhez alkalmazkodni és másokra hatni tudó harmonikus személyiségek nevelése a célunk minden tagintézményben. Mindezeket a célokat egy iskola keretei között tervezzük, ahol a kultúra teljes körére építve olyan pedagógiai reál-tevékenységrendszert szervezünk, amely: személyiségközpontú, leköti a tanulókat, komfortélményt biztosít számukra, fokozza teljesítményüket, tágítja érdeklődésüket, megalapozza, majd fejleszti kulcskompetenciáikat, lehetőséget teremt a családi eredetű hátrányok részbeni enyhítésére, alkalmat ad a valamiben tehetséges gyerekek felismerésére és fejlesztésére, esélyegyenlőséget teremt, felkészít a továbbtanulásra és a magasabb iskolafokon a követelmények teljesítésére. Minőségpolitikánk megvalósításával azt szeretnénk elérni, hogy az idejáró gyermekek társadalmilag hasznos, egyénileg sikeres emberekké váljanak. A minőségi munka, a pedagógiai innováció alapkövetelmény az intézményünkben, melynek garanciája a munkatársak belső és külső képzése, a minőségirányítási rendszer tudatosan tervezett működtetése és annak folyamatos fejlesztése. Intézményünk kinyilvánítja, hogy szolgáltatásaink minőségének fejlesztése minden dolgozó személyes felelőssége. A Kossuth Lajos Általános Iskola működésének minőségpolitikai célja, hogy: autonóm, eredményesen működő, versenyképes, sokszínű, a társadalmi és a szülői-tanulói elvárásoknak megfelelő, biztonságos, és valamennyi partnere és szereplője számára minőséget nyújtó intézmény legyen. 20

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Intézményi Minőségirányítási Program Salgótarjáni Központi Általános Iskola Hatályba lépésének időpontja: 2009. Tervezett felülvizsgálat időpontja: 2014. Intézményi Minőségirányítási Program Tartalomjegyzék

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Vezetői ellenőrzési terv

Vezetői ellenőrzési terv Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 3525 Miskolc, Dayka G. u. 4. Tel.: 46/509-120; Tel./fax: 46/345-830 www.eklg-miskolc.sulinet.hu Kossuth Lajos

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: P-16243/2009 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE . AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM 1.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.04.01 2012.11.30. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához m á j u s A projekt végrehajtásának előkészítése. Támogató

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti

Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám címszó alatti 1/2010. (I. 28.) önkormányzati testületi határozat a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 34. (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban

Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban A PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉSRE ÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉSRE ÉPÜLŐ INTÉZMÉNYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS Salgótarján, 2014, szeptember 29. 1 Köznevelés - fejlesztési projektek

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS MOLNÁRNÉ DR. STADLER KATALIN SZAKMAI SZAKÉRTŐ TÁMOP-3.1.8. KIEMELT UNIÓS PROJEKT A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet Pedagógus, vezető, intézmény

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. minőségbiztosítási. szabályzata A Pécsi Tudományegyetem minőségbiztosítási szabályzata Pécs 2011. 2011. november 10. 1 A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) Szenátusa a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 21. (2)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése

A Minőségirányítási Program végrehajtásának értékelése Mecsekaljai Óvoda és Általános Iskola A Minőségirányítási Program végrehajtásának Készítette: Jónásné Csalódi Éva Csirke Ernő Főigazgató 2011/2012. tanév Az intézményi Minőségirányítási Programban megfogalmazott

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére ELŐTERJESZTÉS a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptemberi ülésére Tárgy: Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Előkészítő Szakiskolája, Egységes Pedagógiai Szakszolgálat (Kiskunhalas)

Részletesebben

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály

Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára. Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 70. 589 /2006. Melléklet: 7 db Javaslat iskolai körzetek felülvizsgálatára Összeállította: Dr. Kormos Vilmos főosztályvezető Oktatási, Kulturális és Civil

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8.

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS TÁMOP 3.1.8. ISO 9000 FÓRUM XXII. NEMZETI KONFERENCIA Balatonalmádi, 2015. szeptember 17. ISOFÓRUM XXII. NK A MEGÚJULÓ KÖZNEVELÉS ÉRTÉKELÉSI KERETRENDSZERE Minősítés Tanfelügyelet

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Návay Lajos Általános Iskola Rövid neve: NLAI Törzsszáma: 638090 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 18-20. 3.) Az intézmény

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó

Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó Készítette: Horváth Lajos pedagógiai előadó 1. Az intézmény adatai (OM azonosító, törzsszám) 1.1. Az intézmény megnevezése 1.2. Az intézmény székhelye 1.3. Tagintézmény(ek) megnevezése, székhelye(k) 1.4.

Részletesebben

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók

Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. Projektmenedzser, szakmai megvalósítók 1 A projekt megvalósításának időtartama 8 hónap. A projekt időszak: 2012.03.01 2012.10.31. Cselekvési ütemterv a projekt intézményi megvalósításához. A projekt végrehajtásának előkészítése, szakmai megvalósítók

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja

A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola. Minőségirányítási programja A School of Business Üzleti és Művészeti Szakképző Iskola Minőségirányítási programja Név Aláírás Időpont Készítette (igazgató) Minőségirányítási vezető Lipták Lajos Lipták Lajos Jóváhagyta (a fenntartó

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény. Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény Dr. Varga Andrea 2012. 03. 22. HATÁLYBA LÉPÉS: - 2012. 09. 01. - 2013. 01. 01. - 2013. 09. 01. -2014. 09. 01. 2016. 01. 01. TANKÖTELEZETTSÉG az óvoda 3

Részletesebben

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző

Határidő: 2011. július 3. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei főjegyző 116/2011. (VI. 23.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere

Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere Weöres Sándor Általános Iskola és AZTI mérés-értékelési rendszere A nevelő-oktató munka iskolánkra vonatkozó mérés-értékelési és minőségirányítási rendszerének kialakítása, amely hatékonyan segíti a nevelési-oktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény

Alapító okirat. többcélú közös igazgatású közoktatási intézmény Iktatószám: 1679-13/2009. Fadd Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Gerjen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a települések alapfokú oktatási-nevelési feltételeinek megteremtése, biztosítása

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015

KISKÖZÖSSÉG ÓVODA 2010-2015 A KISKÖZÖSSÉG ÓVODA Intézményi Minőségbiztosítási Programja 2010-2015 Készítette: Ocskó Zoltánné óvodavezető Elfogadta: az intézmény alkalmazotti közössége, 2010. 08. 31-én Jóváhagyta: az intézmény fenntartójának

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére

Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére 249/2011. (XI. 18.) KT. sz. határozat melléklete Békés Megyei Önkormányzat Önkormányzati Minőségirányítási programja a közoktatás területére Jóváhagyta: Kiadta: 1 2 3 4 5 Átvette 2011. Aláírás: 1. Bevezetés

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben