Környezeti elképzelések és antropocentrizmus a magyar felsőoktatás környezetvédelmi alapképzéseiben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezeti elképzelések és antropocentrizmus a magyar felsőoktatás környezetvédelmi alapképzéseiben"

Átírás

1 Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar eveléstudományi Doktori Iskola A doktori iskola vezetője: Dr. Szabolcs Éva, egyetemi tanár Miklós Attila Környezeti elképzelések és antropocentrizmus a magyar felsőoktatás környezetvédelmi alapképzéseiben Ph.D disszertáció Témavezető: Dr. ahalka István, egyetemi docens, ELTE PPK A bírálóbizottság személyi összetétele: Elnök: Dr. Halász Gábor, egyetemi tanár, ELTE PPK Belső bíráló: Feketéné Dr. Szakos Éva, tudományos főmunkatárs, ELTE PPK Külső bíráló: Dr. Varga Attila, tudományos munkatárs, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Titkár: Tagok: Dr. Mészáros György, egyetemi adjunktus, ELTE PPK Dr. Tasnádi Péter, egyetemi tanár, ELTE MT Dr. Emőkey András, egyetemi docens, SZIE GTK Dr. Darvay Sarolta, egyetemi docens, ELTE TÓK Dr. Lénárd Sándor, egyetemi adjunktus, ELTE PPK 2013

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 7 II. emzetközi törekvések a környezeti szemlélet formálásában Globális célok Európai célkitűzések a környezeti nevelés ügyében A környezeti szemlélet feltárásának és a fenntarthatóságra nevelés fejlesztésének próbálkozásai Európában III. Hazai törekvések A kompetencia alapú oktatás kihívásokkal teli útján Egy kitörési lehetőség a felsőoktatásban: a Copernicus Charta IV. Tantervek és oktatási programok Magyarországon Problémák a szabályozásban Környezeti nevelés, mint kiemelt fejlesztési terület Kompetencia, kulcskompetencia, környezeti kompetencia Oktatási programok és a kompetenciák kapcsolata V. A felsőoktatás expanziójának következményei a szemléletformálásban Vita a színvonal körül Hatékonyság, minőség, jövőkép VI. A közoktatás és a felsőoktatás világának összefüggései, közös problémái eveléselméleti megközelítés Szervezetelméleti megközelítés a felsőoktatási intézmények belső működésének hatása a környezeti szemléletformálásra VII. A magyar felsőoktatás korlátai és lehetőségei a környezeti szemléletformálásban A paradigmaváltás szükségessége Paradigmaváltások a pedagógiában A pedagógiai paradigmák forradalmi hullámának legújabb állomása: a konstruktivizmus.. 35 VIII. A környezeti elképzelések és az ökológiai antropocentrizmus kapcsolata

3 17. Környezeti elképzeléseket feltáró kutatások Antropocentrizmus a személyiségek megítélésében Az élővilággal való rokonságunk megítélésének jelentősége Az evolúció megítélésének jelentősége a környezeti szemléletben Diagnosztikai lehetőségek a hallgatók személyiségének vizsgálatában IX. A kutatás módszertana A környezeti képzések kiválasztásának szempontjai és problémái A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság hazai képzésekről és egyetemekről alkotott képe A metodológia kiválasztásának szempontjai A kérdőív összeállítása, a mintavételezés és kiértékelés körülményei A hipotézisek megalkotásának szempontjai a) A természeti működés ismeretének fontossága b) A természeti viszonyok és a természettel való viszony rendezése Hipotézisek X. Az evolúció megítélése Kegyetlen evolúció Az ember az evolúció középpontjában Minden tart valahová: rangsorok az evolúcióban Primitív evolúció Dogmákra épülő evolúciószemlélet XI. A rokonság kérdésköre Irányok és töréspontok a rokoni kapcsolatokban: az ego befolyásoló szerepe A hallgatók véleménye a rokonságról A rokonság sokkoló hatása A genetikai távolság problematikája és következményei XII. Hasznosság, létjogosultság

4 37. egatív attitűdök kihatása a csoportokra Eredmények XIII. Szeretetre méltóság XIV. Személyiség A személyiség-sztereotípiák jelentősége Homogenitási hajlam A személyiség feltételei Egyedülállóság és kategorizáció A személyiség elfogadásának akadályai: esszencializmus és rasszizmus A személyiségképet meghatározó hiedelmek, antropomorfizáció Személyiségrangsorolás XV. Hierarchia, hatalom, működtetés, irányítás Az ember trónra lép Kiskirályok Képzelt irányító szerep A hierarchikus gondolkodás és a hatalom szerepének hangsúlyozására való hajlam tudományos magyarázata Tudományos kirekesztés XVI. A nemek meghatározó szerepe a környezeti szemléletben Eredmények XVII. A környezeti műveltség környezeti attitűdöket befolyásoló szerepe Általános műveltség Szakmai műveltség Az ember beavatkozásának szükségessége Bizonyítási kényszer egyes környezeti kérdésekben A környezetet veszélyeztető tényezőkről alkotott nézetek XVIII. Az eredmények összegzése

5 XIX. A hallgatók antropocentrizmusa alapján kialakított természet-működési modell A hallgatók ökológiai gondolkodása alapján felállítható új kategorizálási rendszer: az ember megkülönböztetése az élővilágtól Antropocentrikus gondolkodást erősítő jelenségek az oktatási rendszerben XX. Megoldási lehetőségek XXI. Irodalomjegyzék XXII. Mellékletek

6 Köszönetnyilvánítás Köszönetet mondok Dr. ahalka István témavezetőmnek, hogy lehetőséget biztosított munkám sikeres elvégzéséhez és dolgozatom megírásához. Külön köszönöm alapos és kritikus szakmai észrevételeit, tanácsait. Hálás vagyok Családomnak és Barátaimnak, akik önzetlen támogatásukkal és türelmükkel segítették munkámat. Köszönöm Dr. Emőkey András intézeti igazgatómnak, hogy kutatóbázist adott vizsgálataim sikeres lefolytatásához. Köszönöm Dr. Czinkota Imrének, hogy segített a gyakorlati vizsgálatok lefolytatásának megszervezésében. Köszönettel tartozom mindazoknak, akik hathatós segítségükkel járultak hozzá vizsgálataim lefolytatásához szerte az országban: Dr. Tőkei Lászlónak, Dr. Kardos Leventének és Dr. Molnár Endrének (Budapesti Corvinus Egyetem) Dr. Vágó Imrének (Debreceni Egyetem) Dr. Timár Gábornak (Eötvös Loránd Tudományegyetem) Dr. Földényi Ritának, Dr. Pósfai Mihálynak, Gadár Lászlónak és Lakó Jánosnak (Pannon Egyetem) Dr. Szanyi Jánosnak (Szegedi Tudományegyetem) Dr. Tolner Lászlónak, Dr. Barczi Attilának és Kovács Attilának (Szent István Egyetem) Dr. Bulla Miklósnak, Radics Anitának és Gerber Szandrának (Széchenyi István Egyetem) 6

7 Rossz tanújuk az embereknek a szemük és a fülük, ha barbár lelkük van. Hérakleitosz I. Bevezetés A környezeti gondolkodás nemcsak mindennapi életünk, döntéseink és cselekedeteink szerves meghatározó eleme, hanem a fenntarthatóság eszméje szerint működő környezet- és oktatáspolitika egyik fő fejlesztési prioritása is. Amennyiben elfogadjuk azt is, hogy a nemzetállamok gazdasági teljesítőképességét az előbbiek befolyásolják, úgy legitimáljuk és gyakorlati szempontból is jelentőssé tesszük a környezeti szemléletformálás ügyét. Ugyanakkor szembe kell néznünk azzal, hogy a környezettel kapcsolatos gyakorlati tevékenységben, és a környezeti nevelésben is még mindig a közvetett indikáció játssza a főszerepet. Ez azt jelenti, hogy az idevonatkozó intézkedések többsége a mindennapi életminőség javítását, illetve a környezetetikai dimenzió előtérbe helyezését szolgálja. Ezzel szemben szükséges volna belátni, hogy a környezeti gondolkodás a környezeti döntéshozatal, s így a beruházások, fejlesztések, innovatív tevékenységek közvetlen meghatározója. Hogy egy triviális, de talán demonstratív és életszerű példával éljek: a magyar környezeti nevelés és közvéleményformálás egyik leggyakoribb témája bizonyos mértékig érdemtelenül a szelektív hulladékgyűjtés és az általában vett hulladékkezelés problémája. A jelenség nem a véletlen műve: a médiától az oktatásig, a közbeszédtől a jogi és gazdasági diskurzusokig mindenhol találkozhatunk a hulladékos esetekkel. Mindeközben azonban más talán kevéssé kézzelfogható ügyek jelentősen háttérbe szorulnak, s nemhogy kevesebb társadalmi támogatást, de még a kutatási oldal részéről is kevesebb figyelmet kapnak. Bár az elmúlt bő tíz esztendőben számos környezetvédelmi, vagy környezeti nevelési témájú szakdolgozattal, disszertációval, tudományos publikációval volt szerencsém találkozni, kevés olyat tudnék említeni, amely a hulladékkezelés kérdésén túl komoly figyelmet szentelt volna más problémáknak (vö.: Avan és mtsai, 2011). Természetesen kivételt képeznek azon művek, amelyek eleve valamelyik környezetvédelmi szakkérdésre koncentráltak, így például energetikai kérdésekre, vagy akár konkrét természetvédelmi ügyekre (lásd: Metin - Coskun Topkaya, 2011). Továbbá komoly problémát jelent az eredmények felhasználhatósága tekintetében, hogy e kutatások nagy része megelégszik viszonylag felületes információszerzéssel, az összefüggések, a mélyebben megbújó (s esetenként valóban radikális) gondolatok feltárását nem kívánja célul kitűzni (vö.: Köse és mtsai, 2011). Mindeközben egy környezeti döntés meghozatalát rengeteg olyan szempont mérlegelésének, a lehetséges hatások és következmények feltérképezésének kell megelőznie, amelyek a lehető legalacsonyabb szintre csökkentik a kockázatokat. A környezeti nevelésnek is az volna tehát a feladata összességében, hogy olyan környezeti szemlélettel bíró polgárok nevelését vállalja magára, akik széles látókörrel, felelősen gondolkodnak a jelenlegi viszonyok közepette, ráadásul jövőbe tekintően. Ennek eléréséhez pedig olyan alapelvek elsajátítása szükségeltetik, mint a kockázatminimalizálásra, illetve megelőzésre és kárelhárításra törekvés, vagy az önfejlesztés igénye, a rendszerszemlélet és az ökologikus gondolkodás amikhez viszont megfelelő kompetenciák és attitűdök szükségesek. A kutatás populációjának megválasztása pontosan a fenti elvek fontosként való tételezésén alapult: bár a társadalom minden szereplőjének fontos ismérve saját környezeti gondolkodásának minősége, a környezetvédelmi ügyekkel közvetlenül érintkezésbe kerülő szakemberek szemlélete különös jelentőséggel bír. Róluk feltételezzük, hogy átlagot meghaladó környezeti és ökológiai (előzetes) tudással rendelkeznek, sőt környezettel kapcsolatos attitűdjeik pozitívabbak más szakemberekéhez képest (hiszen a komoly hivatásszerű munkavégzésnek ez is elengedhetetlen feltétele). Kiválasztásuk 7

8 egy kutatás populációjaként azért is lehet szerencsés, mivel képesítésük viszonylag könnyedén kapcsolódik a szaktanár-képzés rendszeréhez is, így azon hallgatók, akik a jövőben a pedagógiai pálya iránya felé mozdulnának, a környezeti nevelés ügyében vélhetően kiemelt szerepet vállalnak. Vizsgálati szempontból nem elhanyagolható, hogy a környezetvédelmi szakemberi gárda képzésének képesítési és követelményrendszere nem annyira heterogén, mint elsőre gondolhatnánk (az egyes szakok bemutatását lásd később): a környezetmérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki és környezettan alapszakok tantervei nagymértékű tartalmi átfedésük mellett nagyon hasonló környezeti nevelési filozófia szerint alakultak. Ez természetesen korántsem jelenti, hogy azt kellene feltételeznünk: az egyes képzések hallgatóinak szemlélete között nincs kimutatható különbség. Azonban azt sem állíthatjuk, hogy ez markánsan jelenne meg: néhány részletkérdést leszámítva általában alacsony szintű, vagy nem szignifikáns különbségekre számíthattunk a kutatásban feltett kérdésekre adott válaszaik tekintetében. A mintanagyság kiválasztásához szükséges populáció becslését az Országos Felsőoktatási Információs Központ adatsorai alapján tettem meg: ezekből világosan kiderül, hogy az elmúlt évek létszám-trendjeiben nincs különösebb elmozdulás, így szinte minden esztendőben mind a négy környezetvédelmi jellegű képzést vizsgálva és az ország összes képző intézményével számolva a teljes hallgatói létszám nem haladja meg a 4000 főt, a belépő évfolyamoktól a végzett hallgatókig mindenkivel számolva. Az egyes szakokon résztvevők száma szintén közel azonos, leszámítva, hogy a természetvédelmi mérnök képzőhelyei a többi képzésnek mintegy felét teszik ki csupán (tehát körülbelül 8-11 képzőhely áll szemben 5-tel és maga az arány az elmúlt években nemigen változott). E dolgozat számos olyan fogalmat használ, amelyek fontos alkotóelemei a környezeti gondolkodás leírásának. Ugyanakkor e munka keretei között definiálásra szorulnak, tekintettel arra, hogy a a környezeti nevelésben a mai napig nincsenek egységesen elfogadott, és az érintett tudományos közösség döntő többsége által követett, uralkodó paradigmák (ezt a nemzetközi kitekintés során is látni fogjuk). Jól példázza a helyzetet, hogy még a környezetvédelem céljaira alapozott környezeti nevelési gondolkodásmód, vagy akár a sok szempontból a legkorszerűbbnek tekinthető, a fenntarthatóság fogalmára épülő paradigma sem érte el azt a szintet a 21. századra, hogy ne váltson ki évről évre óriási tudományos, szakmai és politikai vitákat ráadásul nemcsak részleteiben, hanem alapvetéseit illetően is. A globális klímaváltozás, a biodiverzitás-csökkenés, a természeti erőforrásgazdálkodás és a fenntartható életmód ügyei, céljai mind-mind rendszeresen megkérdőjeleződnek, még akkor is, ha tudományosan jól alátámasztott elméletek, empirikus kutatási eredmények sorakoztathatók fel mögéjük. Ebben a doktori kutatásban is részben azt próbálom majd bemutatni: attól, hogy a tudomány világában már eldőlni látszó kérdések erősen integrálódtak a médiába és az oktatásba, a tanulók (hallgatók) gondolkodásában egyáltalán nem biztos, hogy adaptív módon rögzültek - attitűdjeik mérése során erre az ellentmondásos helyzetre számos példát láthatunk majd. A környezeti attitűd fogalma az ember viszonyulását jelenti az őt körülvevő környezethez. Hazai oktatáskutatók szerint egy környezeti attitűd akkor pozitív, amikor az ember törődik a környezetével, vagyis érdekli, hogy saját tevékenysége milyen hatással van a környezetére és megpróbálja a negatív környezeti hatásokat minimalizálni (lásd: Havas Varga, 1998). Ugyanakkor e kutatás során vitatni leszek kénytelen azon álláspontot, miszerint a negatívnak nevezett környezeti attitűd olyan hozzáállást jelentene csupán, hogy az embert nem érdekli a környezete vagy nem érdeklik a környezet problémái (vagyis vitatom majd, hogy a pozitív érzelmek hiányáról, egyfajta közömbösségről volna szó). Természetesen nem könnyű elképzelni, hogy valaki szándékosan akar környezetromboló tevékenységet végezni, ezért a negatív környezeti attitűd ezen meghatározásának kiinduló logikája érthető. Mint azt azonban később látni fogjuk, a környezeti kérdések ökológiai vonatkozású részleteiben már találkozni fogunk kifejezetten negatív megnyilvánulásokkal is, amelyek a környezeti 8

9 döntéshozatalt közvetlenül befolyásolhatják. Ráadásul egyértelműen tartós beállítódásokról van szó, tehát olyanokról, amelyek a környezeti attitűdökre generalizált módon rányomják a bélyegüket.. Elképzelésemet e tárgykörben talán az is erősíti, hogy azon problémák, amelyek az ökológiai jellegű kérdésekről való gondolkodás kapcsán merülnek fel, a semleges magatartás fogalmával nem írhatók le elég pontosan. Például egy teljes élőlénycsoporthoz való negatív hozzáállás nem jelenthet pusztán közömbösséget és így környezeti felelőtlenséget, hanem kifejezetten a pusztítás szükségességének felfogását hordozhatja magában (gondoljunk a haszontalannak vagy károsnak titulált élőlényekre, amelyek a kutatásban több helyütt is szerepet kapnak majd). A környezeti kompetencia kapcsán természetesen a nemzetközileg is elfogadott s a magyarországival összhangban lévő meghatározásokat követem, így a kompetenciát egy alapvetően értelmi (kognitív) alapú tulajdonságnak tekintem, aminek szerves részét képezik a motivációs elemek, képességek, emocionális tényezők (lásd: Báthory Falus, 1997), és alapvetően nem generikus, hanem egyéni tevékenységekhez kötődő alkalmasságként írom le. Ez lényegében tantárgy-függetlenséget is jelent: nem elegendő egyetlen tantárgy tartalmi vonatkozásaira fókuszálni a nevelés, az oktatás során. A környezeti és ökológiai kérdésekben az integratív jellegnek, a rendszerszemléletnek és a holisztikusság elvének fontos szerepe van. A környezeti kompetencia alakításában, annak tervezésében különös jelentősége van a kereszttantervi jellegnek, továbbá azon kompetenciaelemeknek, amelyek az Európai Referenciakeretben meghatározott kompetenciák s a fenntartható fejlődés érdekében történő cselekvés szerves részei (ezekre később részletesen is ki fogok térni). Talán a legtöbb vitát kiváltó fogalmak az ökológiai, illetve környezeti műveltség. Meghatározásuk ugyanis alapvetően az oktatási tartalomhoz kötötten történik, és hasonlóan az általános műveltség fogalmához igen nehezen körülhatárolhatók. E fogalmakat mégis feltétlenül szükséges definiálni, hiszen e dolgozat igen nagy figyelmet szentel ezen környezeti gondolkodást alapvetően meghatározó elemeknek. Csapó Benő szerint az ökológiai műveltség az iskola közvetlen tantervi céljain is túlmutat, és az ökológiai folyamatokkal összefüggő általános tájékozottságot, valamint a megszerzett tudás felhasználásának képességét is magában foglalja (lásd: Csapó, 2002-a). A meghatározáshoz nagyon hasonló a környezeti műveltségé, amely tartalmi szempontból természetesen túlmutat a biológiai határokon, e dolgozatban azonban gyakran mégis egymás szinonimájaként fogom őket használni, mivel olyan problémákat kívánok feltárni, amelyek tekintetében nem mutatkozik közöttük különbség (sőt, átfedéseket még a természettudományos műveltség fogalmával is mutatni fognak lásd később az ökológiai műveltség környezeti gondolkodást befolyásoló hatásait bemutató részt). A környezeti műveltség vizsgálata során általában törekedni kell arra, hogy olyan gondolkodási folyamatokra koncentráljunk, amelyek veszélyeztethetik a fenntartható társadalom kialakítását. Ez azonban nemcsak közvetlen környezeti hatásokat jelenthet, hiszen azok megítélése egyrészt eleve leegyszerűsíti, megkönnyíti (és ezért felületesebbé, sőt kevésbé megbízhatóvá teszi) a vizsgálatot, másrészt nem ad elegendő teret a részleteknek, amelyek fontos szerepet játszhatnak a környezeti gondolkodásban (természetesen utóbbiak kibontása egy megfelelő metodológiai háttérrel kiküszöbölhető volna, ugyanakkor a legtöbb környezeti attitűdvizsgálat nem klinikai, vagy mélyinterjúk módszerén alapszik). E mű azt is megpróbálja demonstrálni, hogy a hagyományos környezeti attitűd-vizsgálatok egyik gyengesége, hogy nem tudják kellően kiküszöbölni a megfelelési kényszer adta torzító hatásokat. A vizsgálati alanyok többsége a legtöbb környezeti probléma kapcsán tisztában van azzal (vagy hamar kitalálja), mi a társadalmi elvárás, miközben a rejtett gondolatok másmilyenek, a tudatalatti szint akár a tudatosan vállalt, kifejezett sémákkal teljesen ellenkező elméletekkel operálhat. Emiatt érdemes konstruktivista megközelítéssel élni a környezeti gondolkodás 9

10 feltárásának ügyében, hiszen a vizsgálatban résztvevők által birtokolt elméletek vizsgálata által közelebb juthatunk a várható cselekvési szándékok feltérképezéséhez. (És az elméletek kifejtése kevésbé indukálja a megfelelési magatartást.) E logika mentén megválaszolhatjuk azon kérdést is, miért nem kell minden esetben a környezetet közvetlenül veszélyeztető hatásokra koncentrálni a vizsgálat során: a környezeti és ökológiai rendszerek működéséről alkotott elképzelések ugyanis építőkövekkel rendelkeznek, amelyek szerves részei, s így indikátorai is egyben a gondolkodásnak. Ezért játszik például az evolúció, a rokonság megítélése, egyes élőlénycsoportok preferálása vagy a biológiai-kémiai-fizikai alapú környezeti műveltség olyan fontos szerepet egy környezeti elképzeléseket feltáró kutatásban. em feledkezhetünk meg továbbá olyan, a mérési eredményeket várhatóan befolyásoló tényezőkről, mint az életkor, a nem, a szak és az évfolyam, valamint a képző intézmény. Ezeket hívom háttérváltozóknak : olyan speciális mérési változókról van szó, amelyek bizonyos mértékig meghatározhatják a gondolkodás irányultságát, eközben azonban a mérés nem befolyásolja őket (adottak) tulajdonképpen a több szempontúság és összehasonlíthatóság, a mérés pontosítása és megbízhatósága végett lehetnek fontosak. A dolgozat központi témáját az ökológiai antropocentrizmus jelenti, amely hipotézisem szerint a környezeti gondolkodás legmeghatározóbb eleme. Ez egy erősen adaptálódott, régóta létező sajátossága az emberi gondolkodásnak, amely biológiai, történelmi és morális eredettel egyaránt bír. Lényege, hogy minden környezeti-természeti-ökológiai kérdést, amellyel szemben találjuk magunkat, emberközpontúan szemlélünk és ez önreflexív módon hat a tudatunkra, döntéseinkre, következtetéseinkre, vízióinkra, erősen adaptív jellegénél fogva pedig általában folyamatos megerősítést is nyer a környezeti cselekvés során. Az antropocentrizmus egyik legnagyobb hátránya azonban az, hogy merevvé teszi látásmódunkat. Kialakulásának fő okai szocializációnkban keresendők. A jelenségről korábban Lányi András is írt, aki az emberközpontúsággal a mélyökológiai gondolkodást helyezte szembe. Szerinte a mélyökológia kiindulópontját eleve az élőlények egyenrangúságának elismerése jelenti, így e paradigma hívei elutasítanak minden olyan nézetet, amely az embernek a világban kitüntetett léthelyzetet tulajdonít (lásd: Lányi, 1999, 122.o.). Miért probléma az antropocentrikus gondolkodás? Elsősorban azért, mert kirekesztő: még akkor is, ha igaz, hogy nem köthető hozzá egyértelműen egy meghatározott világképhez (mint azt látni fogjuk a kutatás eredményeinek ismertetése során). Valójában erősen esszencialista gondolkodásmód, hiszen kizárólag az embernek tulajdonít bizonyos jellemzőket, ráadásul kiváltságként. Az emberközpontú elképzelések szerint csak a Homo sapiens gondolkodhat, kommunikálhat magas szinten, kizárólag neki lehet személyisége és ő az, akit nem csak az ösztönei irányítanak, csak ő az, aki értelmes lehet. (Sokan még azt is feltételezik róla, hogy nem az állatvilág része.) A diákok jelentős hányada várhatóan alaposan el fogja határolni az embert a természettől és keresi majd azon szempontokat, amelyek ebben segíteni fognak (lásd később a szerepfelfogásokat: uralkodó, isten, más ), más szempontból is ki kell térni néhány állítás elemzésére, így arra is meg kell találni a választ, hogy van-e az embernek egyáltalán pozitív érzelmi attitűdje a természettel. A hallgatóknak ezért is kell meghatározniuk, lehet-e a többi élőlénynek személyisége, intelligenciája, lehetnek-e érzelmeik, és természetesen az sem mindegy, hogy melyeknek (és hogy egyáltalán e fogalmakat hogyan definiálják). Fontos szerephez jut a hasonlóságok és különbségek keresése, illetve ezzel szorosan összefüggő értelemben az ember és más természeti lények közti rokonsági kapcsolatok meglétének, vagy hiányának eldöntendő kérdése. Választ kell találni arra, hogy vajon érezhetünk-e felelősséget a természet sorsa iránt és érzünk-e felelősséget magunk iránt? Hogyan használjuk a szeretetre méltóság fogalmát, kikről vagy mikről mondhatjuk, hogy lehet szeretetre méltó? Előnyöket élvezhetnek-e olyan egyedek, amelyek bizonyos tekintetben hasonlítanak ránk, vagy alkalmazkodtak emberi világunkhoz? Milyen típusú élőlényeket 10

11 fogadunk el magunk mellett? Létezhetnek-e gonosz és jó élőlények? Talán szokatlannak mondható, mégis fontos dolog, hogy a diákok fejtsék ki a véleményüket saját fajukról is. emcsak az emberiség megítéléséről van szó: úgy gondolom, hogy az a gondolat, miszerint több emberi faj is létezik és a rasszok valójában fajok (legalábbis a diákok egy hányada szerint), nem lehet véletlen hiba a rendszerben: a rasszizmus mondvacsinált, mesterségesen generált jelenség, amely generációról generációra, társadalmi hatások eredményeként jön létre az emberek szemléletében. S gyanítható, hogy a rasszizmus nemcsak az emberek közötti hidakat rombolja le, hanem negatív hatással lehet a környezeti szemléletre is. Ha valaki a saját embertársát egy hierarchikus rendszerbe helyezi el (maga alá), akkor a természetet is hiearchikus rendszerben kell elképzelnie, hiszen annak is meg kell találnia a helyét a világban. (E dolgozat azonban a rasszizmus ügyét csak kis részben fogja tárgyalni, mivel nem erre helyezi a hangsúlyt.) Az írásbeli kikérdezésen alapuló kutatás során olyan szempontokat próbálok megjeleníteni, amelyek vizsgálják a környezetvédelmi képzések hallgatóinak ökológiai, természettudományos és etológiai műveltségét; logikai készségeiket a témakörökön belül; evolúciós- és más fogalmi ismereteiket. Az antropocentrikus gondolkodás kimutatása érdekében pedig megpróbálom feltárni, miként látják az ember szerepét az élővilágban (hierarchiák, rokonsági fok); az evolúcióban (esetleges irányok meghatározása, elhatárolódás az élővilágtól); az ember hatalmi szerepét (amit a hierarchikus szemlélet határoz meg elsősorban); az ember rendszertani helyét. Fedeznek-e fel különbségeket ember és ember között; hogyan tisztázzák és mi alapján rendszerezik az érdekeket környezeti ügyek kapcsán; az élővilág belső viszonyait hogyan rendezik; illetve hogyan viszonyulnak a létjogosultság és szeretetre méltóság fogalmakhoz? Az antropocentrizmus vizsgálatában kulcsjelentősége van a homológia-hatásnak : ezt a jelenséget azért neveztem el így, mert arra próbálok vele utalni, hogy az ember viselkedését (esetünkben: pozitív vagy negatív viszonyulását) egy élőlénnyel vagy élőlénycsoporttal szemben alapvetően meghatározhatja, milyen közös pontokat, hasonlóságokat tud felfedezni az érintett egyedek és az emberek között. Azt próbálom majd igazolni, hogy a külsőleg közelebb álló, vagy (esetleg vélt) rendszertani betagozódását tekintve közelebbi rokonságot mutató fajokat az ember előnyben részesít másokkal szemben, ráadásul annál heterogénebbnek látja populációikat, minél fejlettebb organizmusnak érzékeli őket. Utóbbi jelentőségét erősíti egy nemzetközi tanulmány is, amely hat ország (Brazília, Anglia, Finnország, Izland, Portugália, USA) körében vizsgálta gyermekek ökológiai műveltségét az állatokkal kapcsolatos ismereteiken keresztül és arra a következtetésre jutott, hogy a tudásszintek elsősorban a rendszertani betagozódás függvényei (vagyis a gerincesek és főként az emlősök nemcsak preferáltak, hanem a velük kapcsolatos ismeretek is sokrétűbbek a többi élőlényhez képest) (lásd: Patrick és mtsai, 2013). A kutatás megpróbál fényt deríteni néhány sztereotípiára is, amelyek jelentősen befolyásolhatják a környezeti-ökológiai gondolkodást. Tekintettel arra, hogy e dolgozat a konstruktivista pedagógiai paradigma mentén kíván haladni, nem egészen úgy kívánja használni a tévhit fogalmát, mint azt a hétköznapi életben, vagy az egyes szakmai területeken szokás. em is tehetné, hiszen a konstruktivista filozófia szerint az emberi gondolkodás belsőleg konstruált elméleteken alapszik (a világ megismerésének deduktív útja), amelyek vagy tudományosak vagy nem: sikerességük ugyanakkor mindig attól függ, milyen módon és sikerrel tudnak adaptálódni. Így fordulhat elő, hogy egy teljesen tudománytalannak, sőt akár társadalmilag széles körben elfogadhatatlannak tekintett elgondolás rendkívül elterjedt, sőt generációról generációra továbbadható. A dolgozat, amikor sztereotípiáról értekezik, azt próbálja majd kifejezni, hogy a hallgatók egy részének álláspontja az adott kérdésben ellentmondásban áll a mai nemzetközi szinten is elfogadott, empirikus vizsgálatokkal alátámasztott tudományos ismereteinkkel. Felteszem, hogy megfelelő (környezeti) képzések során, az évfolyamok 11

12 előrehaladtával és az ökológiai műveltségre irányuló fejlesztésekkel a hallgatók a természetet egyre jobban megismerik, és így az antropocentrizmus is egyre jobban háttérbe szorul, pontosabban: az ökocentrikus álláspont fokozatosan felváltja azt, mivel a korábbi ismeretrendszereket logikailag megdönti (konceptuális váltás előkészítése). Tekintettel arra, hogy a jövő szakembereinek törekvése saját értékrendjük alapján átadni tudásukat, tapasztalataikat (a pedagógiai pályára lépőknek ez közvetlenül is feladatuk), ezért a fenntarthatóság eszmeisége szempontjából fontos, hogy szemléletük inkább öko-, mint antropocentrikus legyen. A tanárok, oktatók közreműködésével elsősorban az ökológiai műveltség formálásán keresztül vezethet az út e cél felé, s ez a tevékenység egyben szép példája lehet annak, hogy a felsőoktatásban is rendkívül fontos nevelő hatások érvényesülhetnek. A korábban felsorolt szempontok alapján részben kérdéseket, részben attitűdök vizsgálatára vonatkozó állításokat fogalmaztam meg, utóbbiakkal való gyetértés mértékét egy Likert skálán kellett a hallgatóknak értékelniük. Ezekkel az eszközökkel igyekeztem feltárni a hallgatók vélt vagy valós antropocentrizmusát. A dolgozat logikai felépítése az általánosabbtól a konkrétabbig -elvet próbálja követni, ebből adódóan fontosnak tartom, hogy röviden értekezzek a környezeti nevelés ügyét felkaroló nemzetközi, európai és magyarországi törekvésekről, intézkedésekről (amelyeknek egy részét természetesen nem tudományos, hanem szakmai vagy szakpolitikai elgondolások alapján fogalmazták meg az illetékesek, ugyanakkor a tudományos kutatások kereteit és mozgásterét jelentősen behatárolják). Szó lesz a környezeti nevelést érintő tantervekről és a kompetencia alapú oktatás lehetőségeiről. Bemutatom a felsőoktatás expanziójának szemléletformálást befolyásoló következményeit és megpróbálom megtalálni a közoktatás és felsőoktatás világa közötti kapcsolódási pontokat. A dolgozat megjeleníti azon pedagógiai paradigmákat (és a paradigmaváltás szükségességét is), amelyek elengedhetetlenek a sikeres környezeti neveléshez, a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítéséhez. Az empirikus vizsgálat eredményeinek bemutatását megelőzően kísérletet teszek azon diagnosztikai lehetőségek felvázolására, amelyek eséllyel kecsegtetnek a felsőoktatásban tanulók környezeti gondolkodásának részleges feltárására. Ezek sorában különös figyelmet szentelek a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság hazai környezetvédelmi alapképzésekről és az érintett egyetemekről készített jelentéseinek rövid áttekintésére. E dokumentumok a jelenlegi (pontosabban közelmúltbeli) állapotok felmérésével egyfajta kiindulási alapot adtak a kutatásnak. A kutatásmódszertani alapok bemutatását követi majd az empirikus vizsgálati eredmények ismertetése és részletes elemzése. Minden résztéma esetén felvázolom a tudományosan széles körben elfogadott téziseket, tudáselemeket a hazai és a nemzetközi szakirodalom segítségével. Tekintettel arra, hogy a kutatás mindenekelőtt a hallgatók környezeti elképzeléseit elemzi, ezért a követhetőség célját szem előtt tartva a szakirodalmi, elméleti háttér bemutatása a konkrét környezeti elképzelésekkel kapcsolatos empirikus kutatási eredmények bemutatásánál történik meg. Így egy-egy környezeti elképzeléssel kapcsolatos elemzés egy helyen tartalmazza az elméleti hátteret, más kutatók vizsgálatait és a saját kutatásaim eredményeit. Már a vizsgálati eszköz (komplex felépítésű kérdőív) megalkotása során érvényesítettem egy rendező elvet, amely meghatározta a kérdések-feladatok tartalmi és strukturális összeállítási szempontjait. Így ennek megfelelően kerül sor az eredmények bemutatására is, ahol az evolúció megítélésétől a rokonság kérdéskörén át az élőlények hasznosságának és létjogosultságának tárgyalásáig; a szeretetre méltóság témájától a személyiségképig és a hierarchikus gondolkodás továbbá, az ember hatalmi, irányító szerepeinek leírásáig minden kérdés egyenként és csoportosítva is elemzés tárgya lesz. Két 12

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

Fenntartható fejlődés a felsőoktatásban

Fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Fenntartható fejlődés a felsőoktatásban Szakmai anyag Ügy.sz.hiv.:OKM-11234/2006 Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány 2007. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS KAPCSOLÓDÁS A TÁMOP-HOZ 2. 2. INTÉZMÉNYI

Részletesebben

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho

Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI 61 Võcsei Katalin Varga Attila Horváth Dániel Graça Simoes de Carvalho PEDAGÓGUSOK ÉS PEDAGÓGUSJELÖLTEK KÖRNYEZETI ATTITÛDJEI? A szerzõk a BIOHEAD-CITIZEN

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében

SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest SZAKDOLGOZAT Vezető- és mentortanári szerep a logopédusok képzésében Irányító tanár: Tölgyszéky Papp Gyuláné Készítette:

Részletesebben

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés

Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés BUDAI ISTVÁN Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Szakmai tudás közvetítése kompetencia alapú képzés A szociális munka a jövõ jóléti Európájába történõ befektetés (EU Miniszterek

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában

A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetéstudományi Intézet A környezeti nevelés lehetőségei egy általános iskolában Kertész Ágnes 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 2 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN

OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete OKTATÁS A FENNTARTHATÓ FEJLÕDÉS SZOLGÁLATÁBAN Riótól Johannesburgig:

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013

Testmozgás az Iskolában 1.0 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 Testmozgás az Iskolában 1.0 K O N C E P C I Ó MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 2013 MUNKAANYAG MAGYAR DIÁKSPORT SZÖVETSÉG 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. E-mail: teis@mdsz.hu

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM

SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM SZINOPTIKUM szinpotikum.indd 1 4/17/2011 11:52:26 AM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 A periodikum szerkesztője: Arapovics Mária Megjelent az

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány NYELVOKTATÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS A MAGYARORSZÁGI NYELVOKTATÁS

Részletesebben

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA

Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 A BEVONÓ OKTATÁS FENNTARTÁSA: A SPECIÁLIS OKTATÁST IGÉNYLŐ GYERMEKEK BEVONÁSA A TÖBBSÉGI ISKOLÁKBA Hivatalos használatra CERI/CD(99)2 Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet OLIS: 1999. március 16. Terjesztés : 1999. március 17. Eredeti angol OKTATÁSKUTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT IRÁNYÍTÓ

Részletesebben

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl

3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója. 80 Csehné Papp Imola: Az oktatás és a munkaerőpiacl 2008/10 Tartalom Tanulmányok Tanulmányok Nézőpontok 3 Németh Gáborné Doktor Andrea: A fenntartható fejlődés koncepciója 17 Réti Mónika Varga Attila: Új tendenciák a fenntarthatóságra nevelésben. Avagy

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program

Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Nyugat-magyarországi Egyetem ERDŐMÉRNÖKI KAR Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógia (K3) Program Doktori (PhD) értekezés Vízminőség-védelem gyakorlati oktatási metodika fejlesztése

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási

Részletesebben

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet

Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről. Tanulmánykötet Az Andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről Tanulmánykötet Budapest, 2006 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Dr. Koltai Dénes és Lada László Borítóterv: Dubóczki Illés Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter

Mindennapi ütközések. Iskolai konfliktusok és kezelésük. Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher Péter Mindennapi ütközések Iskolai konfliktusok és kezelésük Szerkesztette: Györgyi Zoltán és Nikitscher

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Kiss Ferenc és Zsiros Anita

Kiss Ferenc és Zsiros Anita Kiss Ferenc és Zsiros Anita A környezeti neveléstől a globális nevelésig Oktatási segédanyag A környezeti nevelés című könyv alapján (Szerk: Kuknyó János) MPKKI, Nyíregyháza. 2006. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés...

Részletesebben

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető

Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Elméleti bevezető Önkéntesség és segítése Civil ifjúsági munka Elméleti bevezető Mennyire menő ma Magyarországon a fiataloknak egymás között azzal büszkélkedni, hogy szabadidejükben önkéntes munkát végeznek?

Részletesebben

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014.

Forrai Szilvia. Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 1 Forrai Szilvia Az Európai Uniós irányelvek hatása a magyar élethosszig tartó tanulás szakpolitikájára Az elmúlt 10 év retorikája 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A LIFELONG LEARNING, MINT SZAKPOLITIKAI

Részletesebben