Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat levelező tagozat szeptember

2 Előszó A kreditrendszer szerinti képzésben a diploma megszerzéséhez az adott szak képesítési feltételeiben megszabott összesített kreditértéket kell megszerezni a szakra előírt kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból a megszabott arányok szerint. Tanító szakon ez az össz kreditérték 240, a többi, 3 éves szakon pedig 180. A hallgató a tárgyakat egyéni ütemezés szerint teljesítheti, de a képesítési követelményekben megszabott idő alatti teljesítéshez az intézmény mintatantervek összeállításával segítséget ad. Ez a füzet a főiskolán oktatott szakok és tanítói műveltségi területek mintatanterveit tartalmazza feltüntetve a tárgyak nevét, kódját, heti óraszámát (előadás- +gyakorlat), a számonkérés módját, a kredit értéket és az ajánlott félévet. A tantárgyak felvétele sok esetben bizonyos előtanulmányokhoz (előfeltétel) kötött. Az előzőekben, a mintatantervekben szereplő adatok mellett ezeket az előfeltételeket is tartalmazza a tantárgyak jegyzéke című fejezet, amiből a tárgy oktatásáért felelős tanszék vagy intézet is kiderül. A tájékoztató elején lévő, az intézmény szerepe, adottságai című szöveges rész az általános tájékozódást segíti. A tanulmányokra, a hallgató jogaira és kötelességeire vonatkozó előírások a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, valamint további szabályzatokban és útmutatókban találhatóak meg, melyek a Főiskola honlapján a hallgatók rendelkezésére állnak. 2

3 Előzmények és kötődések Az intézmény szerepe, adottságai A főiskola jellegéből adódóan speciálisan egyházi és a társadalom egészét szolgáló képzést is folytat, ennek következtében az egyház és a világ közösségében él. Lényegének és kötelességének megfelelően főiskolai, gyakorlóiskolája pedig közoktatási feladatot lát el. Az intézmény jogelődei több évszázados múltra tekintenek vissza, szerepük, tevékenységük országosan elismert és meghatározó volt. A Debreceni Református Kollégiumban a tanítók a lelkészképzés részeként sajátították el a tanítói ismereteket. A Kollégium - a 16. század végétől - több mint 400 partikulájába küldte ki a lelkésztanítókat. Országos hírű, tudós tanárok oktatták, nevelték a tanítókat. A Kollégium az ország iskolája volt, ahol a társadalmi s főleg a politikai igények eredményeként 1855-ben indult el az önálló tanítóképzés. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a politikai-társadalmi változásoknak, a megfogalmazott egyházi és világi igényeknek megfelelően alakult, változott az intézmény képzési, kutatási profilja, nevelési programja. Az intézmény életében alapvető törést jelentett az államosítás. Új fejezet 1959-ben kezdődött a képző életében. Előbb a felsőfokúvá válás, majd a főiskolai rang elnyerése jelentette a képzés stabilitását. Alapvetően új helyzet állt elő a rendszerváltás után azzal, hogy július 1-jétől a főiskola újra egyházi fenntartásba került. A főiskola jogelőd intézményei szervesen illeszkedtek nemcsak a hazai oktatási intézményhálózat jelentős számú református, más felekezetű, valamint világi szereplője közé, hanem az európai oktatási rendszerbe is. A Kollégium diákjai évszázadok során Európa egyetemein folytattak tanulmányokat, s lelkészként a kisebb egyházközségekben, falvakban szolgálva tanítóként is tevékenykedtek. A főiskola jelenleg is a hazai tanítóképzés egyik meghatározó centruma, országos beiskolázású egyházi intézmény. Az Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye), illetve a Tiszántúl legnagyobb tanítóképzője, ahonnan számos országos jelentőségű kezdeményezés is elindult (pl. nyelvoktató tanító szak, országos tanítási versenyek stb.) A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elismertségét mutatja, hogy szervesen illeszkedik a hazai, a határon túli magyar és nem magyar felsőoktatási intézményhálózatba. A tanítóképzésből adódó lehetőségek miatt előtérben áll a határon túli magyar társintézményekkel való kapcsolattartás. Mindezek mellett osztrák, német, holland, dán, finn, ír partnerintézményeink is vannak, ahol oktatóink, hallgatóink hosszabb-rövidebb időt töltenek el. Természetesen a főiskola is fogadja ezen intézmények hallgatóit, oktatóit. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola a kezdetektől törekedett arra, hogy az egységes debreceni felsőoktatás részévé váljon. A Debreceni Universitas Egyesülésnek 1997-ben lett tagja, majd elején a többi tagintézménnyel együtt létrehozták a Debreceni Egyetemi Szövetséget. Az egységes debreceni felsőoktatás, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésnek megteremtése érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Debreceni Egyetemmel 2000-ben, és 2001-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel. 3

4 A főiskola szakjai és helyzetük Az intézményben a hallgatók első alapképzésben nappali és esti tagozaton, valamint felsőfokú szakképzésben tanulhatnak, a már diplomával rendelkezők újabb diplomát levelező tagozaton szerezhetnek. A tanító szakot a főiskola szinte minden hallgatója végezte 2006-ig, az új rendszer megjelenéséig. A tanítójelöltek a 4 éves képzés keretében az 1 4. osztályban történő általános tanítói feladatok mellett legalább egy műveltségi területből az 5 6. osztályban való tanításra is fölkészülnek. A képesítési követelményeknek megfelelően a tanítói képzés óraszáma 3200, ebből 500 órát a kötelezően választott műveltségterület köt le. A képzési idő jelentős részét csoportos vagy egyéni tanítási gyakorlatok teszik ki (összesen mintegy 600 óra), ennek többségét a gyakorlóiskolában teljesítik, az utolsó félévben pedig nyolc hetet gyakorolnak összefüggően, általában valamely külső iskolában. A tanító szakon a hallgatók 1 szigorlatot tesznek (pedagógia, pszichológia) az alapozó képzésből és egyet a választott műveltségi területből. A képzés végén szakdolgozatot készítenek, zárótanítást tartanak, és záróvizsgát tesznek. Az intézményben további négy alapszakon lehet oklevelet szerezni, ezek: katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, kommunikáció és médiatudomány, valamint informatikus könyvtáros. Felsőfokú szakképzéseink: ifjúságsegítő, intézményi kommunikátor, sportkommunikátor, sajtótechnikus. A hallgatói mobilitás érdekében mód van arra, hogy a hallgatók a korábban választott szakot vagy műveltségi területet megváltoztassák. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint erre legkorábban az első lezárt félév után kerülhet sor. Kulturális, sport és egyéb lehetőségek Hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni a művészi alkotó munkába, amire a különböző szervezeti keretek (pl. énekkar, stb.) adnak lehetőséget. A közönség előtti megjelenést az ünnepségek, Karácsonyi koncert, kiállítások, versenyek biztosítják. A főiskolán reggeli áhítat, a kollégiumokban pedig esténként bibliaóra kínál lehetőséget a hitéletre. Intézményünk adja ki a Főnix című lapot, amelyeket a hallgatókból alakult szerkesztőség készít el. Elsősorban a kommunikáció szakosok gyakorlati képzését szolgálja a televízió és a rádióműsorok készítésére egyaránt alkalmas 2001-ben átadott stúdió. A Kölcsey-stúdió rendszeresen készít az intézmény életéről híradót. A Méliusz Rádió kisközösségi sugárzott adással jelentkezik naponta, és az interneten is elérhető. A sportolásra a sí táborok, a szarvasi vízi tábor, és a tornatermek adnak lehetőséget. Sok hallgatónk aktívan sportol a város, vagy a környék egyesületeiben. A ma már nélkülözhetetlen informatikai hátteret 3 szaktanterem szolgálja. Ezek a felújított belső hálózat részei és azon keresztül kapcsolódnak a városi egyetemi rendszerhez és a világhálóhoz. Hallgatóink szakmai ambícióit a házi és országos tanulmányi és tanítási versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon való számos eredményes szereplés bizonyítja. Kommunikáció szakos hallgatóink közül sokan megjelennek a helyi, vagy akár az országos orgánumokban is. A hallgatóink önszerveződését és érdekképviseletét a folyamatosan megújuló Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A HÖK képviselői minden jelentős fórumon és bizottságban jelen vannak. 4

5 A Kommunikáció és Médiatudományi Intézetről és a képzésekről A kommunikáció szak alapítása intézményünkben immár tizenöt éves múltra tekinthet vissza ban indult a képzés nappali tagozaton, s a hallgatók kezdetben csak szakpárban vehették fel, előbb csak a tanító, később az informatikus-könyvtáros szakkal is párosítva. A képzés négyéves volt, de a 2006-tól elindult az új, önálló szak, amely hároméves, elnevezése pedig Kommunikáció és Médiatudomány alapszak. Első és második évben társadalomtudományi és humán ismeretek, kommunikációs és médiaismeretek elsajátítása a feladat. A harmadik félév végén szigorlat zárja le az eddigi tanulmányokat, majd a hallgatóknak szakirányt kell választaniuk. Választható szakirányok: elektronikus sajtó (rádiózás, televíziózás), írott sajtó (nyomtatott és online), valamint szervezeti kommunikáció/pr. A szakirányú képzés célja: a hallgatók megfelelő gyakorlatot és piacképes tudást szerezzenek ahhoz, hogy a kommunikációs szakemberként, újságíróként, szerkesztőségi munkatársként vagy sajtóreferensként, PR-munkatársként dolgozhassanak. Az utolsó két félévben már csak szakirányú képzés zajlik. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része külső szerkesztőségi gyakorlat, melyre a helyi, regionális és országos műhelyekben, intézményekben kerülhet sor. Médiaképzésünk saját, főiskolai bázissal is rendelkezik. Az elektronikus sajtó területén a gyakorlati képzést segíti a Kölcsey Stúdió, ahol a rádiós és televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint televíziós műsorok készülnek (Kölcsey Híradó, Disputa, Index). A főiskola rádiója a Méliusz Rádió, ahol a hallgatók részvételével élő rádióműsorok készülnek, napi rendszerességgel. Havonta megjelenik a Debreceni Főnix című kulturális lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek, tanár-főszerkesztő irányítása mellett. Új médiaműhelyünk, a Lícium Médiaportál, amely az online újságírás gyakorló terepe, valamint a többi médiaműhelyünk megjelenési helye, 2007-ben elnyerte az Év Honlapja különdíjat. (Elérhetősége: Médiaműhelyeink lehetőséget nyújtanak a "szárnypróbálgatásra" és a folyamatos gyakorlásra az újságírás és a média iránt komolyan érdeklődők számára. Az intézményi kommunikátor és sportkommunikátor felsőfokú szakképzések 4 félévesek. A hallgatók 1560 órás képzésben vesznek részt, ennek során 120 kreditet gyűjtenek. A képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés. Az eredményes szakmai vizsgát követően (melynek része a záródolgozat is) a tanulmányaikat kommunikáció BA szakon folytató hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmada elfogadásra kerül. Ezeknek a hallgatóknak az intézmény a felvételi eljárás keretében maximum 30 pluszpontot adhat. Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. Tanácsaival részt vesz a döntések előkészítésében. Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól. A sportkommunikátorok az előzőek mellett jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetően sportegyesületek, sportrendezvényeket szervező intézmények, vállalkozások kommunikációját irányíthatják. 5

6 Jelmagyarázat Kód Pl.: CICSO1B a) Az első két betű a szakot jelöli Szakok: CI Intézményi kommunikátor CS Sportkommunikátor kommunikátor CT Sajtótechnikus b) a 3. a 4. és a 5. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti tagozatot, az L a levelező tagozatot jelenti. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Pl.: 2+1 k 3 A 2+1 jelenetés: első szám az előadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. A k jelentése a tárgy követelmény típusa. A tárgy követelmény típusa: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás A 3 jelentése: A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Szcs. A tárgy oktatásáért felelős szakcsoport az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési M Természettudományi Z Ének-zene N Idegennyelvi 6

7 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tárgynév Kód Előfeltétel 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Szcs. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1B CIKOM1B 2+0 k 2 K Nyelvhelyesség CINYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1B CINYE1B 0+1 gy 1 K Kommunikációs tréning CIKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2B CIUJS1B 0+2 gy 2 K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1B CISZT1B 0+1 gy 1 I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1B CISZT1B 0+1gy 1 I Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1B 1+1 k 2 K Belső koordinációs tevékenység CIBKT1B 1+1 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1B 1+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1B 2+0 k 2 K Csoportvezetői tevékenység CICST1B 0+2 gy 2 K Döntéselőkészítés CDEL1B 1+0 k 1 K Meggyőző kommunikáció CIMGK1B 0+1 gy 1 K Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1B 1+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1B 1+0 k 1 K Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1B 0+2 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1B 0+2 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1B 0+2 gy 2 K Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1B CITPT1B, K 0+2 gy 2 CINYK2B Kommunikációs jogok és etika CIKJE1B 1+1 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1B 1+1 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1B 1+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1B 1+0 k 1 K Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1B 0+1 gy 1 K 7

8 Stúdiótechnika CISTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2B CIMMV1B 0+4 gy 4 K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CIINM1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2B CIIPU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2B CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3B CINYK[Y]2B 0+2 gy 2 N Szakdolgozati konzultáció, CISZD1B - - ma 4 Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISZD2B CIEGY1B CIEGY2B CISGY1B CISGY2B CISZD1B gy 6 CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B, CIBKT1B, CIPRE1B CIEGY1B, CIRSV1B, CITPT1B CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B CISGY1B, CIBKT1B, CIPRE1B gy ma 12 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 8

9 Mintatanterv Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1B 0+1 gy 1 Tömegkommunikáció CSRTV1B 2+0 k 2 Protokoll és etikett CSPRO1B 0+1 gy 1 Kommunikációelmélet CSKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CSTAR1B CSKOM1B 2+0 k 2 Nyelvhelyesség CSNYE1B 0+2 gy 2 Kreatív írás CSKRI1B CSNYE1B 0+1 gy 1 Kommunikációs tréning CSKTR1B 0+1 ma 1 Tárgyalástechnika CSTTE1B 0+1 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1B 1+0 k 1 Újságírás 2 CSUJS2B CSUJS1B 0+2 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1B 2+1 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1B 1+1 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1B 1+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1B 1+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1B 1+1 gy 2 Számítógépes dokumentáció CSDSG1B 1+0 k 1 Prezentációk készítése és meg- CSMUL1B 0+1 gy 1 CSSZT1B tartása Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1B CSSZT1B 0+1 gy 1 Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1B 1+1 gy 2 Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1B 1+1 gy 2 Szerkesztőségi munka CSSSM1B 1+2 k 3 Kreatív szerkesztői tevékenység CSKST1B 2+1 gy 3 Információs források kezelése 1 CSIFK1B 0+1 gy 1 Információs források kezelése 2 CSIFK2B CSIFK1B 0+2 gy 2 Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1B 0+3 k 3 Műsorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1B 2+0 k 2 Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1B 1+1 k 2 Általános menedzsment CSAMM1B 2+0 k 2 Meggyőző kommunikáció CSMGK1B 0+1 gy 1 Sajtó és médiaetika CSSME1B 1+1 k 2 Konfliktusmenedzsment CSKMM1B 1+0 k 1 Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1B 1+0 k 1 Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1B 0+1 gy 1 Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2B CSSST1B 0+3 gy 3 Szerkesztő-riporteri tevékenység 1 CSSRT1B 0+2 gy 2 Szerkesztő-riporteri tevékenység 2 CSSRT2B CSSRT1B 0+2 gy 2 Szóvivői és PR tevékenység CSSPR1B 0+2 gy 2 PR eszközök alkalmazása CSPRA1B CSSPR1B 1+1 k 2 Szervezés és menedzsment (7 kr) Tömegsport-szervezői tevékenység 1 CSTST1B 2+0 gy 2 Tömegsport-szervezői tevékenység 2 CSTST2B CSTST1B 0+1 gy 1 Sportmenedzsment 1 CSSPM1B 1+0 k 1 Sportmenedzsment 2 CSSPM2B CSSPM1B 1+0 k 1 Gazdasági és pénzügyi tevé- CSGTP1B 2+0 k 2 kenység Nyelvi képzés 1 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 2 CSNYK[Y]2 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 3 CSNYK[Y]3 CSNYK[Y]2 Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás gy 2 CSSZD1B - - ma 4 CSSZD2B CSSZD1B gy 6 9

10 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CSEGY1B CSEGY2B CSSGY1B CSSGY2B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSIFK2B CSUJS2B CSEGY1B, CSSPR1B, CSSPM1B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSSGY1B, CSUJS2B, gy ma 12 CSIFK2B Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 A Nyelvi képzés tantárgykódja CSNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése 10

11 Mintatanterv Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel Szcs Kommunikációs tevékenységek (16 kr) Személyközi kommunikáció CTCSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CTRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CTPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikáció és médiatörténet CTKMD1B 2+1 k 3 K Kommunikációelmélet CTKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CTTAR1B 2+0 k 2 CTKOM1B K Nyelvhelyesség CTNYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CTKRI1B 0+1 gy 1 CTNYE1B K Kommunikációs tréning CTKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CTTTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CTUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CTUJS2B 0+2 gy 2 CTUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CTMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CTPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CTPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CTMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CTSZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CTDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CTMUL1B 0+1 gy 1 CTSZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CTWKU1B 0+1gy 1 CTSZT1B I Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (9 kr) Laptördelés és képszerkesztés CTTOR1B 1+1 gy 2 K Szerkesztőségi tevékenység CTSST1B 1+1 k 2 K Kreatív szerkesztői tevékenység CTKST1B 2+1 gy 3 K Sajtótörténet CTSAT1B 1+0 k 1 K Információs források CTIFF1B 0+1 gy 1 K Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CTHES1B 0+3 k 3 K Műsorszerkesztés és dramaturgia CTMSD1B 2+0 k 2 K Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CTSMA1B 1+1 k 2 K Általános menedzsment CTAMM1B 2+0 k 2 K Meggyőző kommunikáció CTMGK1B 0+1 gy 1 K Sajtó és médiaetika CTSME1B 1+1 k 2 K Konfliktusmenedzsment CTKMM1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (8 kr) Kiadványkészítés CTKIK1B 1+2 gy 3 K Koordinációs tevékenység CTKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CTHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CTSTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CTDTK1B 1+0 k 1 K Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel 11

12 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CTMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CTMPH1B 0+1 gy 1 K Stúdiótechnika CTSTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CTMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CTMMV2B 0+4 gy 4 CTMMV1B K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (4 kr) Webtervezés CTWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CTINM1B 0+1 gy 1 K Internetes újságírás CTINU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CTNYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CTNYK[Y]2B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CTNYK[Y]3B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CTSZD1B ma 4 CTSZD2B gy 6 CTSZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CTEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CTEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CTSGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CTSGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTEGY1B, CTKIK1B, CTMPH1B CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTSGY1B, CTUJS2B, CTIFF1B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CTNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 12

13 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés levelező tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1LB 0+4 gy 1 Tömegkommunikáció CIRTV1LB 8+0 k 2 Protokoll és etikett CIPRO1LB 0+4 gy 1 Kommunikációelmélet CIKOM1LB 8+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CITAR1LB CIKOM1LB 8+0 k 2 Nyelvhelyesség CINYE1LB 0+8 gy 2 Kreatív írás CIKRI1LB CINYE1LB 0+4 gy 1 Kommunikációs tréning CIKTR1LB 0+4 ma 1 Tárgyalástechnika CITTE1LB 0+4 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1LB 4+0 k 1 Újságírás 2 CIUJS2LB CIUJS1LB 0+8 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1LB 8+4 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1LB 4+4 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1LB 4+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1LB 4+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1LB 4+4 gy 2 Számítógépes dokumentáció CIDSG1LB 4+0 k 1 Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1LB CISZT1LB 0+4 gy 1 Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1LB CISZT1LB 0+4gy 1 Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1LB 4+4 k 2 Belső koordinációs tevékenység CIBKT1LB 4+4 gy 2 Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1LB 4+0 k 1 Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1LB 8+0 k 2 Csoportvezetői tevékenység CICST1LB 0+8 gy 2 Döntéselőkészítés CDEL1LB 4+0 k 1 Meggyőző kommunikáció CIMGK1LB 0+4 gy 1 Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1LB 4+0 k 1 Válságmenedzsment CIVMM1LB 4+0 k 1 Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1LB 0+8 gy 2 PR tevékenység gyakorlata CIPRG1LB 0+8 gy 2 Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1LB 0+8 gy 2 Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1LB CITPT1LB, 0+8 gy 2 CINYK2LB Kommunikációs jogok és etika CIKJE1LB 4+4 k 2 Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1LB 4+4 gy 2 Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1LB 4+0 k 1 Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1LB 4+0 k 1 Koordinációs tevékenység CIKTG1LB 4+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1LB 0+8 gy 2 Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1LB 0+4 gy 1 Dokumentációs tevékenység CIDTK1LB 4+0 k 1 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1LB 4+0 k 1 Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1LB 0+4 gy 1 Stúdiótechnika CISTU1LB 0+4 gy 1 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1LB 0+8 gy 2 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2LB CIMMV1LB 0+16 gy 4 Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1LB 8+0 k 2 Integrált média CIINM1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 1 CIIPU1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 2 CIIPU2LB CIIPU1LB 0+4 gy 1 Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 13

14 Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2L CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3L CINYK[Y]2L Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat gy 2 CISZD1LB - - ma 4 CISZD2LB CISZD1LB gy 6 CIEGY1LB CIEGY2LB CISGY1LB CISGY2LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB CIEGY1LB, CIRSV1LB, CITPT1LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB CISGY1LB, CIBKT1LB, gy ma 12 CIPRE1LB Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit A Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. 30 gy 6 40 gy 6 Kiadja a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u Felelős kiadó: Dr. Völgyesi Zoltán rektor Készült: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyomdájában 14

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Kommunikáció és médiatudomány szak Általános képzés Egyházi kommunikáció szakirány Írott és elektronikus sajtó szakirány Szervezeti kommunikáció/ PR szakirány 2 Kommunikáció és médiatudomány

Részletesebben

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali

Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Mintatantervek Angol műveltségi terület Ember és társadalom műveltségi terület Ének-zene műveltségi

Részletesebben

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat

Mintatanterv Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat Általános tanítóképzés 2014 esti tagozat TLIB1EB Bevezetés a könyvtári ismeretekbe 0+5 gy 1 K L TSOC1EB Szociológia 5+5 k 2 K T TBIB1EB Bibliaismeret 5+0 k 1 K T TVSZ1EB Vallás és szociáletika 5+0 k 1

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2011/2012. tanév KOMMUNIKÁTOR felsőfokú szakképzés SAJTÓTECHNIKUS elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Simon Tamás oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak

Társadalomismeret képzési ág (BA) 2011-től fölvett hallgatóknak Társadalomismeret képzési ág (BA) Kommunikáció és médatudomány alapszak Újságíró szakirány Jelek, rövidítések: G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga 2011-től fölvett hallgatóknak

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat ommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) tanegységlista és tantervi háló, nappali tagozat (Érvényes: 2011 szeptemberétől) NBG_M8802 FÉLÉVE I. ALAPOZÓ MODUL r. Óra I. II. III. IV. V. VI. Előfeltétel Társadalom-

Részletesebben

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKOP2013BASPN Érvényes: 2013/2014. tanévtől ód: BOP203BASPN PR, marketing szakirány mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos szakirányt választó hallgatók számára (nappali képzés) érvényes: 203/204. tanévtől Jelleg Tantárgy

Részletesebben

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől

Kód: BKON2013BASPL Érvényes: 2013/2014. tanévtől Mintatanterv kommunikáció és médiatudomány alapképzési szakos nemzetközi kommunikáció szakirányt választó - hallgatók számára (levelező képzés) érvényes: 203/204. tanévtől ód: BON203BASPL Az e mintatanterv

Részletesebben

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés

Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés Kód: SATEFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:44:09 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:54 A végzettség megnevezése: "kommunikátor"

Részletesebben

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai

A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai A Gazdasági idegen nyelvi levelező felsőfokú szakképzést (FSZ) indító intézmény adatai Az intézmény neve: Székhely: Vezető: Nyíregyházi Főiskola 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B. Dr. habil. Balogh Árpád

Részletesebben

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS MODERN ÜZLETI SZAKÚJSÁGÍRÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 Képzés célja olyan gyakorlott, magabiztos gazdasági és médiakommunikációs ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés

Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Kód: INKOFS2/09-10-1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2011.05.25. 12:43:42 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2009.12.01. 09:42:52

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.

SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV. érvényes a. 2010/2011. tanévtől. felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA. SZOLNOKI FŐISKOLA SZOLNOK TANTERV érvényes a 2010/2011. tanévtől felmenő rendszerben PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK (BA.) LEVELEZŐ ÉS TÁVOKTATÁS TAGOZAT Szakirányok BANKI SZAKIRÁNY CONTROLLING SZAKIRÁNY

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. 2014/2015. tanév SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MÉDIA felsőoktatási szakképzés Moderátor szakirány 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron 1 Kommunikáció és média

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés

SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK. Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés SZAKLEÍRÁSOK, MINTATANTERVEK Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés 2014/2015. tanév NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szociális és ifjúsági munka felsőoktatási

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Ifjúságsegítı felsıfokú szakképzés nappali tagozat 2009. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Elıszó

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév Moderátor felsőfokú szakképzés Média moderátor elágazás NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Benedek Elek Pedagógiai Kar Sopron Szerkesztők: Dr. Patyi Gábor oktatási dékánhelyettes

Részletesebben

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról

Zsinati Határozat a hitéleti szakok képzési és kimeneti követelményeinek meghatározásáról Zsinati Határozat a hitéleti szakok nek meghatározásáról Magyarországi Református Egyház Zsinata - az Oktatásügyi Szakbizottságnak a református felsőoktatási intézmények vezetőinek egyetértésével tett

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS CIÓ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél A képzés célja, hogy felkészítsen a társadalmi kommunikáció alapvető intézményein kommunikációs munka végzésére. Ennek érdekében a szakon oklevelet szerzőknek

Részletesebben

Műszaki menedzser alapszak

Műszaki menedzser alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Műszaki menedzser alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar

Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar 2013 A z igazságügyi igazgatási alapszak 6 féléves, 180 kredites képzés keretében olyan igazságügyi szervezők és ügyintézők képzését célozza, akik i, különösen

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében

A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében A Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) levelező képzésének kurzusai a 2011/2012-es tanév 2. (tavaszi) szemeszterében Általános információk Legutóbbi módosítás: 2012.02.11. FONTOS!!! Az alábbi dokumentum

Részletesebben

nappali tagozat Kötelező tárgyak

nappali tagozat Kötelező tárgyak Edutus Főiskola A 2014/2015. tanévtől beiratkozók számára. Turizmus és vendéglátás alapszak nappali és levelező tagozat nappali tagozat Kötelező tárgyak Minden hallgatónak kötelező teljesítenie e tantárgycsoport

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Ifjúságsegítő felsőfokú szakképzés nappali tagozat 2007. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK

PÓTFELVÉTELI ELJÁRÁSBAN MEGHIRDETETT KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLÁN FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK NYF-BTMK FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSI SZAKOK Tagozat Irány-száma követelménye Gazdasági idegen nyelvű menedzser N 1 < 5 100 000 Bármelyik két érettségi Idegennyelvi kommunikátor N 1 < 15 100 000 Bármelyik két

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KONFERENCIA- ÉS RENDEZVÉNY-MENEDZSMENT SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens

Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Logisztikai műszaki menedzser-asszisztens Felsőfokú szakképzés OKJ 55 345 02 0010 55 01 Érettségi utáni 2 éves (4 félév) szakképzés, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, nappali tagozaton.

Részletesebben

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak

Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Ifjúsági védőnő szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. Szakirányú továbbképzés I. Képzési és kimeneti követelmények 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam

Ápolás és betegellátás alapszak Ápoló szakirány levelező tagozat IV. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve

A kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) nappali tagozatos mintatanterve Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék 6722 Egyetem utca 2. Tel/fax: +36-62/544-366 E-mail: media@hung.u-szeged.hu Web: www.media.u-szeged.hu A kommunikáció és médiatudomány alapszak

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított specializációk: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció

Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció Kommunikáció és médiatudomány alapszak Szakirányok: On-line kommunikáció, Televíziós műsorkészítő, Újságírás, Üzleti kommunikáció 2009. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak Szociológia KMB1101 3 0

Részletesebben

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára

kar kpz_nev szint terulet nyelvvizsgakövetelmény javaslat IKI nyelvvizsgára kar kpz_nev szint terulet követelmény javaslat IKI nyelvvizsgára JGYPK alkalmazott nyelvészet mesterképzés bölcsészettudomány képzési terület JGYPK általános rendszergazda FSZ informatika JGYPK andragógia

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIATUDOMÁNY ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: Szervezeti kommunikátor Újságíró Képzési terület, képzési ág: társadalomtudomány Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali

Részletesebben

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet

2003. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE. Műszaki Informatika és Villamos Intézet S IQU IN Q UEEC C LESIE NS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Kar Műszaki Informatika és Villamos Intézet A VILLAMOSMÉRNÖKI SZAK LEVELEZŐ TAGOZATOS TANTERVE 2003. 1 A szak megnevezése:

Részletesebben

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK

INFORMATIKUS KÖNYVTÁROS ALAPKÉPZÉSI (BA) SZAK INFORMATIUS ÖNYVTÁROS ALAPÉPZÉSI (BA) SZA A szak megnevezése: informatikus könyvtáros Az oklevélben szereplő szakképesítés megnevezése : informatikus könyvtáros Végzettségi szint: alapfokozat (Bachelor,

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1

INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 INFORMATIKA OKTATÁS A KLTE-N 1 Juhász István, pici@math.klte.hu KLTE, Matematikai és Informatikai Intézet, Információ Technológia Tanszék Abstract The Institute of Mathematics and Informatics of Kossuth

Részletesebben

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010.

Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Nyelvvizsga követelmények a Nyíregyházi Főiskolán (Az oklevél, OKJ-s bizonyítvány kiadásának idegen nyelvi követelményei) 2010. Ének zene Karvezetés Népzene Ügyvitel Magyar Történelem Szak Informatikus

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS

MŰVELŐDÉSSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZÉS MŰVELŐDSZERVEZŐ SZAK FŐISKOLAI SZINTŰ KÉPZ 1. A képzési cél Olyan szakemberek képzése, akik alkalmasak közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, a felnőttképzési helyi nyilvánosság munkaterületein elemző,

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel

EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés. Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel EUROMENEDZSER szakirányú továbbképzés Uniós és vezetési ismeretek kiváló MAB - minősítéssel Edutus Főiskola 2015 A képzés célja a változó európai feltételekhez igazodó legkorszerűbb ismeretanyag átadása

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Tanító szak levelező tagozat(másoddiplomás) 2006. július TARTALOMJEGYZÉK Előszó 3 Az intézmény

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Levelező tagozat I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés Levelező tagozat I. félév: II. félév: III.

Részletesebben

Ügyvitel. B típusú tantárgyak

Ügyvitel. B típusú tantárgyak Ügyvitel Gyorsírás I. Gyorsírás II. Gyorsírás III. Gyorsírás IV. Gépírás I. Gépírás II. Gépírás III. Gépírás IV. Gyorsírástörténet Gyorsíráselmélet I. Gyorsíráselmélet II. 4 Jegyzőkönyv-vezetési ismeretek

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület

KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK. ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Önköltség Képz. idő. Képz. terület KRE-BTK NAPPALI KÉPZÉSEK ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK Munka- Fin. idő rend forma Meghirdetett képzés szint A N K germanisztika [néderlandisztika] 170 000 Ft 6 1 < 2 A N K germanisztika

Részletesebben

REKLÁM szakirányú továbbképzés

REKLÁM szakirányú továbbképzés REKLÁM szakirányú továbbképzés Tudást adunk a munkához! Edutus Főiskola 2015 Célunk olyan szakemberek illetve reklámszakmai tanácsadók képzése, akik ismerik a marketingkommunikáció eszközrendszerét, módszertanát.

Részletesebben

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak

Kecskeméti Főiskola GAMF Kar. Tanulmányi tájékoztató. Mérnök informatikus alapszak Kecskeméti Főiskola GAMF Kar Tanulmányi tájékoztató Mérnök informatikus alapszak Kecskemét 2011 2012 A tantárgyleírásokat a KF GAMF Kar munkatársai állították össze. Szerkesztette: Dr. Kovács Beatrix főiskolai

Részletesebben

Kereskedelmi Szakmenedzser

Kereskedelmi Szakmenedzser Kereskedelmi Szakmenedzser Képzés célja Olyan legalább egy idegen nyelven beszélő, felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakemberek képzése, akik: kis- és közepes méretű, kereskedelmi tevékenységet folytató

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak

MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak MINTATANTERV Kommunikáció- és médiatudomány mesterképzési (MA) szak érték Kötelező alapozó ismeretek 1 Interdiszciplináris kommunikációkutatás BMEGT43M100 4/0/0/v/ 4/ Társadalomelmélet BMEGT43M101 4/0/0/v/

Részletesebben

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA)

ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) ME BTK MAGYARTANÁRI MESTERKÉPZÉS (TANÁRI MA) A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben

Önköltség összege / költségtérítési díj a 2012/2013. tanévben BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰVÉSZETI KAR I. évfolyam SZAK TAGOZAT ÖNKÖLTSÉG ÖSSZEGE anglisztika nappali 140.000.-Ft ének-zene nappali 295.000.-Ft képi ábrázolás nappali 295.000.-Ft környezetkultúra nappali

Részletesebben

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.)

2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) 2008-tól felvett évfolyamok Tantervi háló Design- és mővészetelmélet BA szak (Megjegyzések: 1., 2.) TANTÁRGY NEVE Kód Kredit Heti tanórák száma Tantárgy típusa / Számonkérés módja Elızmény Félévek (óraszám)

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok:

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat):

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS RENDEZVÉNY MENEDZSMENT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2014 A képzés teljesítése után a hallgatók képesek lesznek saját kisvállalkozásban, vagy egy működő rendezvényszervező partnereként különféle

Részletesebben

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA)

Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Kommunikáció és médiatudomány alapszak (BA) Általános tudnivalók a szakról Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) Az alapszakon szerezhető szakképzettség

Részletesebben

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat

Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat AJÁNLOTT ÓRAREND 2012/2013 2. (tavaszi) félév Kommunikáció és Médiatudomány Alapszak (BA), levelező tagozat Általános információk Legutóbbi módosítás: 2013.02.22. A tavaszi félév kurzusfelvételi időszaka

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁGI KAR MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. Az alapképzési szak megnevezése: Műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK FRANCIA NYELVI REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudomány Képzési ciklus: szakirányú

Részletesebben

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MŰSZAKI MENEDZSER ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: műszaki menedzser 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1

A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR A nemzetközi igazgatási alapképzési szak (BA) mintatanterv 1 A tantervben szereplő követelmények: aláírás: kritérium követelmény beszámoló: háromfokozatú

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS

SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS SZLAVISZTIKA BA HÁLÓ NAPPALI KÉPZÉS Tantárgy neve I. Alapozó ismeretek Bevezetés a filozófiába (Filozófiatörténet) Félév és óraszám 1 2 3 4 5 6 Számonkérés típusa 30 kollokvium 2 Társadalmi ismeretek 15

Részletesebben

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007

A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 A szociális munka alapszak MINTATANTERVE 2006/2007 Nappali tagozat Javasolt jellege 05014 Szociális munka kollokvium 28 28 5 köt. 05015 Szociális munka gyakorlat gyak. jegy 0 42 3 köt. 05016 Szociológia

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza.

(3) A komplex vizsga/vizsgák ismétlésének szabályait a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 34. - a tartalmazza. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Társadalomtudományi Kar Melléklet I. a nemzetközi kapcsolatok szakos közgazdász, politológus-közgazdász, szociológusközgazdász, szociálpolitikus-közgazdász, nemzetközi tanulmányok,

Részletesebben

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1.) A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1.) A ok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához sorszám Tanított tantárgy Legmagasabb Szakvizsga Oklevélben megjelölt képesítés

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Mintatanterv Teológia szak 2012 nappali tagozat Kód Tantárgyak Előfeltételek I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. T. A001 Exegetikai alapdolgozat B040

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2014 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról TÁJÉKOZTATÓ a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 201 februárjában induló ANYAGMÉRNÖK és KOHÓMÉRNÖK mesterszakokról A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara felvételt hirdet a 201 februárjában

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1.

tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai gyakorlat) 1. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS KAR M E L L É K L E T AZ ÚTMUTATÓHOZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcsődei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés

Részletesebben

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék

PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK. A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK A szak képzéséért felelős szervezeti egység: Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL ALAPKÉPZÉSI SZAK

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév I. évfolyam PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Üzleti idegen nyelv 1. (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Üzleti idegen nyelv 1. (német)

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK. 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: MECHATRONIKAI MÉRNÖKI ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: mechatronikai mérnöki 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről

53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet. az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről 53/2000. (IV. 13.) Korm. rendelet az államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 2013 KERESKEDELEM ÉS MARKETING FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS 1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS ÜZLETFEJLESZTÉSI MENEDZSER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Edutus Főiskola 2015 A legkülönfélébb üzleti területek sorra vezetik be az üzletfejlesztést, amelynek révén biztosítani kívánják a hosszú távú jövedelmezőséget

Részletesebben