Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz"

Átírás

1 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerű oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat levelező tagozat szeptember

2 Előszó A kreditrendszer szerinti képzésben a diploma megszerzéséhez az adott szak képesítési feltételeiben megszabott összesített kreditértéket kell megszerezni a szakra előírt kötelező, kötelezően választható és szabadon választható tárgyakból a megszabott arányok szerint. Tanító szakon ez az össz kreditérték 240, a többi, 3 éves szakon pedig 180. A hallgató a tárgyakat egyéni ütemezés szerint teljesítheti, de a képesítési követelményekben megszabott idő alatti teljesítéshez az intézmény mintatantervek összeállításával segítséget ad. Ez a füzet a főiskolán oktatott szakok és tanítói műveltségi területek mintatanterveit tartalmazza feltüntetve a tárgyak nevét, kódját, heti óraszámát (előadás- +gyakorlat), a számonkérés módját, a kredit értéket és az ajánlott félévet. A tantárgyak felvétele sok esetben bizonyos előtanulmányokhoz (előfeltétel) kötött. Az előzőekben, a mintatantervekben szereplő adatok mellett ezeket az előfeltételeket is tartalmazza a tantárgyak jegyzéke című fejezet, amiből a tárgy oktatásáért felelős tanszék vagy intézet is kiderül. A tájékoztató elején lévő, az intézmény szerepe, adottságai című szöveges rész az általános tájékozódást segíti. A tanulmányokra, a hallgató jogaira és kötelességeire vonatkozó előírások a tanulmányi és vizsgaszabályzatban, valamint további szabályzatokban és útmutatókban találhatóak meg, melyek a Főiskola honlapján a hallgatók rendelkezésére állnak. 2

3 Előzmények és kötődések Az intézmény szerepe, adottságai A főiskola jellegéből adódóan speciálisan egyházi és a társadalom egészét szolgáló képzést is folytat, ennek következtében az egyház és a világ közösségében él. Lényegének és kötelességének megfelelően főiskolai, gyakorlóiskolája pedig közoktatási feladatot lát el. Az intézmény jogelődei több évszázados múltra tekintenek vissza, szerepük, tevékenységük országosan elismert és meghatározó volt. A Debreceni Református Kollégiumban a tanítók a lelkészképzés részeként sajátították el a tanítói ismereteket. A Kollégium - a 16. század végétől - több mint 400 partikulájába küldte ki a lelkésztanítókat. Országos hírű, tudós tanárok oktatták, nevelték a tanítókat. A Kollégium az ország iskolája volt, ahol a társadalmi s főleg a politikai igények eredményeként 1855-ben indult el az önálló tanítóképzés. Az azóta eltelt közel másfél évszázad alatt a politikai-társadalmi változásoknak, a megfogalmazott egyházi és világi igényeknek megfelelően alakult, változott az intézmény képzési, kutatási profilja, nevelési programja. Az intézmény életében alapvető törést jelentett az államosítás. Új fejezet 1959-ben kezdődött a képző életében. Előbb a felsőfokúvá válás, majd a főiskolai rang elnyerése jelentette a képzés stabilitását. Alapvetően új helyzet állt elő a rendszerváltás után azzal, hogy július 1-jétől a főiskola újra egyházi fenntartásba került. A főiskola jogelőd intézményei szervesen illeszkedtek nemcsak a hazai oktatási intézményhálózat jelentős számú református, más felekezetű, valamint világi szereplője közé, hanem az európai oktatási rendszerbe is. A Kollégium diákjai évszázadok során Európa egyetemein folytattak tanulmányokat, s lelkészként a kisebb egyházközségekben, falvakban szolgálva tanítóként is tevékenykedtek. A főiskola jelenleg is a hazai tanítóképzés egyik meghatározó centruma, országos beiskolázású egyházi intézmény. Az Észak-alföldi Régió (Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-Nagykun-Szolnok megye), illetve a Tiszántúl legnagyobb tanítóképzője, ahonnan számos országos jelentőségű kezdeményezés is elindult (pl. nyelvoktató tanító szak, országos tanítási versenyek stb.) A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola elismertségét mutatja, hogy szervesen illeszkedik a hazai, a határon túli magyar és nem magyar felsőoktatási intézményhálózatba. A tanítóképzésből adódó lehetőségek miatt előtérben áll a határon túli magyar társintézményekkel való kapcsolattartás. Mindezek mellett osztrák, német, holland, dán, finn, ír partnerintézményeink is vannak, ahol oktatóink, hallgatóink hosszabb-rövidebb időt töltenek el. Természetesen a főiskola is fogadja ezen intézmények hallgatóit, oktatóit. A Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola a kezdetektől törekedett arra, hogy az egységes debreceni felsőoktatás részévé váljon. A Debreceni Universitas Egyesülésnek 1997-ben lett tagja, majd elején a többi tagintézménnyel együtt létrehozták a Debreceni Egyetemi Szövetséget. Az egységes debreceni felsőoktatás, a kölcsönös előnyökön alapuló együttműködésnek megteremtése érdekében együttműködési szerződést kötöttünk a Debreceni Egyetemmel 2000-ben, és 2001-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel. 3

4 A főiskola szakjai és helyzetük Az intézményben a hallgatók első alapképzésben nappali és esti tagozaton, valamint felsőfokú szakképzésben tanulhatnak, a már diplomával rendelkezők újabb diplomát levelező tagozaton szerezhetnek. A tanító szakot a főiskola szinte minden hallgatója végezte 2006-ig, az új rendszer megjelenéséig. A tanítójelöltek a 4 éves képzés keretében az 1 4. osztályban történő általános tanítói feladatok mellett legalább egy műveltségi területből az 5 6. osztályban való tanításra is fölkészülnek. A képesítési követelményeknek megfelelően a tanítói képzés óraszáma 3200, ebből 500 órát a kötelezően választott műveltségterület köt le. A képzési idő jelentős részét csoportos vagy egyéni tanítási gyakorlatok teszik ki (összesen mintegy 600 óra), ennek többségét a gyakorlóiskolában teljesítik, az utolsó félévben pedig nyolc hetet gyakorolnak összefüggően, általában valamely külső iskolában. A tanító szakon a hallgatók 1 szigorlatot tesznek (pedagógia, pszichológia) az alapozó képzésből és egyet a választott műveltségi területből. A képzés végén szakdolgozatot készítenek, zárótanítást tartanak, és záróvizsgát tesznek. Az intézményben további négy alapszakon lehet oklevelet szerezni, ezek: katekéta lelkipásztori munkatárs, kántor, kommunikáció és médiatudomány, valamint informatikus könyvtáros. Felsőfokú szakképzéseink: ifjúságsegítő, intézményi kommunikátor, sportkommunikátor, sajtótechnikus. A hallgatói mobilitás érdekében mód van arra, hogy a hallgatók a korábban választott szakot vagy műveltségi területet megváltoztassák. A Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szerint erre legkorábban az első lezárt félév után kerülhet sor. Kulturális, sport és egyéb lehetőségek Hallgatóinknak lehetősége van bekapcsolódni a művészi alkotó munkába, amire a különböző szervezeti keretek (pl. énekkar, stb.) adnak lehetőséget. A közönség előtti megjelenést az ünnepségek, Karácsonyi koncert, kiállítások, versenyek biztosítják. A főiskolán reggeli áhítat, a kollégiumokban pedig esténként bibliaóra kínál lehetőséget a hitéletre. Intézményünk adja ki a Főnix című lapot, amelyeket a hallgatókból alakult szerkesztőség készít el. Elsősorban a kommunikáció szakosok gyakorlati képzését szolgálja a televízió és a rádióműsorok készítésére egyaránt alkalmas 2001-ben átadott stúdió. A Kölcsey-stúdió rendszeresen készít az intézmény életéről híradót. A Méliusz Rádió kisközösségi sugárzott adással jelentkezik naponta, és az interneten is elérhető. A sportolásra a sí táborok, a szarvasi vízi tábor, és a tornatermek adnak lehetőséget. Sok hallgatónk aktívan sportol a város, vagy a környék egyesületeiben. A ma már nélkülözhetetlen informatikai hátteret 3 szaktanterem szolgálja. Ezek a felújított belső hálózat részei és azon keresztül kapcsolódnak a városi egyetemi rendszerhez és a világhálóhoz. Hallgatóink szakmai ambícióit a házi és országos tanulmányi és tanítási versenyeken, tudományos diákköri konferenciákon való számos eredményes szereplés bizonyítja. Kommunikáció szakos hallgatóink közül sokan megjelennek a helyi, vagy akár az országos orgánumokban is. A hallgatóink önszerveződését és érdekképviseletét a folyamatosan megújuló Hallgatói Önkormányzat biztosítja. A HÖK képviselői minden jelentős fórumon és bizottságban jelen vannak. 4

5 A Kommunikáció és Médiatudományi Intézetről és a képzésekről A kommunikáció szak alapítása intézményünkben immár tizenöt éves múltra tekinthet vissza ban indult a képzés nappali tagozaton, s a hallgatók kezdetben csak szakpárban vehették fel, előbb csak a tanító, később az informatikus-könyvtáros szakkal is párosítva. A képzés négyéves volt, de a 2006-tól elindult az új, önálló szak, amely hároméves, elnevezése pedig Kommunikáció és Médiatudomány alapszak. Első és második évben társadalomtudományi és humán ismeretek, kommunikációs és médiaismeretek elsajátítása a feladat. A harmadik félév végén szigorlat zárja le az eddigi tanulmányokat, majd a hallgatóknak szakirányt kell választaniuk. Választható szakirányok: elektronikus sajtó (rádiózás, televíziózás), írott sajtó (nyomtatott és online), valamint szervezeti kommunikáció/pr. A szakirányú képzés célja: a hallgatók megfelelő gyakorlatot és piacképes tudást szerezzenek ahhoz, hogy a kommunikációs szakemberként, újságíróként, szerkesztőségi munkatársként vagy sajtóreferensként, PR-munkatársként dolgozhassanak. Az utolsó két félévben már csak szakirányú képzés zajlik. A gyakorlati képzés folyamán a hallgatók szakmai gyakorlatokon vesznek részt. Ezek egy része külső szerkesztőségi gyakorlat, melyre a helyi, regionális és országos műhelyekben, intézményekben kerülhet sor. Médiaképzésünk saját, főiskolai bázissal is rendelkezik. Az elektronikus sajtó területén a gyakorlati képzést segíti a Kölcsey Stúdió, ahol a rádiós és televíziós ismeretek oktatása és gyakorlása folyik, valamint televíziós műsorok készülnek (Kölcsey Híradó, Disputa, Index). A főiskola rádiója a Méliusz Rádió, ahol a hallgatók részvételével élő rádióműsorok készülnek, napi rendszerességgel. Havonta megjelenik a Debreceni Főnix című kulturális lap, amelyet hallgatók írnak és szerkesztenek, tanár-főszerkesztő irányítása mellett. Új médiaműhelyünk, a Lícium Médiaportál, amely az online újságírás gyakorló terepe, valamint a többi médiaműhelyünk megjelenési helye, 2007-ben elnyerte az Év Honlapja különdíjat. (Elérhetősége: Médiaműhelyeink lehetőséget nyújtanak a "szárnypróbálgatásra" és a folyamatos gyakorlásra az újságírás és a média iránt komolyan érdeklődők számára. Az intézményi kommunikátor és sportkommunikátor felsőfokú szakképzések 4 félévesek. A hallgatók 1560 órás képzésben vesznek részt, ennek során 120 kreditet gyűjtenek. A képzés sajátossága az elméleti ismeretekkel megalapozott gyakorlatorientált, az alkalmazás technikáit előtérbe helyező szakmai képzés. Az eredményes szakmai vizsgát követően (melynek része a záródolgozat is) a tanulmányaikat kommunikáció BA szakon folytató hallgatók esetében a krediteknek legalább az egyharmada elfogadásra kerül. Ezeknek a hallgatóknak az intézmény a felvételi eljárás keretében maximum 30 pluszpontot adhat. Az intézményi kommunikátor önkormányzatok, vállalkozások, alapítványok, államigazgatási, érdekvédelmi és civil szervezetek alkalmazottjaként a belső és a külső kommunikációs kapcsolatok felelőse. Tanácsaival részt vesz a döntések előkészítésében. Felelős a szervezet, intézmény egységes arculatáért, gondoskodik az adott intézmény, szervezet különböző szintű kommunikációs kapcsolatairól. A sportkommunikátorok az előzőek mellett jártasságot szereznek az online, a nyomtatott és az elektronikus sportújságírás, valamint a menedzseri feladatok területén egyaránt. Szakirányú képzettségüknek köszönhetően sportegyesületek, sportrendezvényeket szervező intézmények, vállalkozások kommunikációját irányíthatják. 5

6 Jelmagyarázat Kód Pl.: CICSO1B a) Az első két betű a szakot jelöli Szakok: CI Intézményi kommunikátor CS Sportkommunikátor kommunikátor CT Sajtótechnikus b) a 3. a 4. és a 5. betű a tantárgycsoportot és a tárgyat. c) a szám az azonos nevű tárgyak sorszámát. d) a kód végén lévő nagy B betű az új, 2006-ban induló, bologna típusú alapképzésre (Bachelor) utal. Az ezt esetleg megelőző E betű az esti tagozatot, az L a levelező tagozatot jelenti. Félév A mintatanterv szerinti ajánlott félév. Pl.: 2+1 k 3 A 2+1 jelenetés: első szám az előadás, a második a gyakorlat (szeminárium) heti óraszámát jelenti a nappali tagozaton. Az esti és levelező tagozaton a féléves óraszámot jelöli. A k jelentése a tárgy követelmény típusa. A tárgy követelmény típusa: K kollokvium Sz szigorlat Gy gyakorlati jegy ZK záró kollokvium Ma minősített aláírás ZT zárótanítás A 3 jelentése: A tárgy teljesítése esetén szerezhető kreditek száma. Előfeltétel A tárgy fölvételéhez feltételként szabott, korábban teljesített tárgyak kódjai. Szcs. A tárgy oktatásáért felelős szakcsoport az alábbiak szerint: A Anyanyelvi P Pedagógia és pszichológia H Társadalomtudományi S Testnevelés I Informatika T Technika K Kommunikáció V Vizuális nevelési M Természettudományi Z Ének-zene N Idegennyelvi 6

7 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tárgynév Kód Előfeltétel 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Szcs. Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CIRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CIPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikációelmélet CIKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CITAR1B CIKOM1B 2+0 k 2 K Nyelvhelyesség CINYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CIKRI1B CINYE1B 0+1 gy 1 K Kommunikációs tréning CIKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CITTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CIUJS2B CIUJS1B 0+2 gy 2 K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CIDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1B CISZT1B 0+1 gy 1 I Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1B CISZT1B 0+1gy 1 I Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1B 1+1 k 2 K Belső koordinációs tevékenység CIBKT1B 1+1 gy 2 K Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1B 1+0 k 1 K Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1B 2+0 k 2 K Csoportvezetői tevékenység CICST1B 0+2 gy 2 K Döntéselőkészítés CDEL1B 1+0 k 1 K Meggyőző kommunikáció CIMGK1B 0+1 gy 1 K Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1B 1+0 k 1 K Válságmenedzsment CIVMM1B 1+0 k 1 K Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1B 0+2 gy 2 K PR tevékenység gyakorlata CIPRG1B 0+2 gy 2 K Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1B 0+2 gy 2 K Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1B CITPT1B, K 0+2 gy 2 CINYK2B Kommunikációs jogok és etika CIKJE1B 1+1 k 2 K Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1B 1+1 gy 2 K Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1B 1+0 k 1 K Koordinációs tevékenység CIKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CIDTK1B 1+0 k 1 K Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1B 0+1 gy 1 K 7

8 Stúdiótechnika CISTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2B CIMMV1B 0+4 gy 4 K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CIINM1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 1 CIIPU1B 0+1 gy 1 K Internetes publikációk 2 CIIPU2B CIIPU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2B CINYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3B CINYK[Y]2B 0+2 gy 2 N Szakdolgozati konzultáció, CISZD1B - - ma 4 Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CISZD2B CIEGY1B CIEGY2B CISGY1B CISGY2B CISZD1B gy 6 CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B, CIBKT1B, CIPRE1B CIEGY1B, CIRSV1B, CITPT1B CIMMR1B, CIPRK1B, CISZK1B CISGY1B, CIBKT1B, CIPRE1B gy ma 12 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 Az Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 8

9 Mintatanterv Sportkommunikátor felsőfokú szakképzés nappali tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CSCSO1B 0+1 gy 1 Tömegkommunikáció CSRTV1B 2+0 k 2 Protokoll és etikett CSPRO1B 0+1 gy 1 Kommunikációelmélet CSKOM1B 2+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CSTAR1B CSKOM1B 2+0 k 2 Nyelvhelyesség CSNYE1B 0+2 gy 2 Kreatív írás CSKRI1B CSNYE1B 0+1 gy 1 Kommunikációs tréning CSKTR1B 0+1 ma 1 Tárgyalástechnika CSTTE1B 0+1 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CSUJS1B 1+0 k 1 Újságírás 2 CSUJS2B CSUJS1B 0+2 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CSMMR1B 2+1 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CSPRK1B 1+1 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CSPML1B 1+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CSMJG1B 1+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CSSZT1B 1+1 gy 2 Számítógépes dokumentáció CSDSG1B 1+0 k 1 Prezentációk készítése és meg- CSMUL1B 0+1 gy 1 CSSZT1B tartása Weblapok készítése és üzemeltetése CSWKU1B CSSZT1B 0+1 gy 1 Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (13 kr) Kiadványszerkesztés CSKEK1B 1+1 gy 2 Laptördelés és képszerkesztés CSTOR1B 1+1 gy 2 Szerkesztőségi munka CSSSM1B 1+2 k 3 Kreatív szerkesztői tevékenység CSKST1B 2+1 gy 3 Információs források kezelése 1 CSIFK1B 0+1 gy 1 Információs források kezelése 2 CSIFK2B CSIFK1B 0+2 gy 2 Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CSHES1B 0+3 k 3 Műsorszerkesztés és dramaturgia CSMSD1B 2+0 k 2 Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CSSMA1B 1+1 k 2 Általános menedzsment CSAMM1B 2+0 k 2 Meggyőző kommunikáció CSMGK1B 0+1 gy 1 Sajtó és médiaetika CSSME1B 1+1 k 2 Konfliktusmenedzsment CSKMM1B 1+0 k 1 Sportújságírás (13 kr) Dokumentációs tevékenység CSDKT1B 1+0 k 1 Sport-szakújságírói tevékenység 1 CSSST1B 0+1 gy 1 Sport-szakújságírói tevékenység 2 CSSST2B CSSST1B 0+3 gy 3 Szerkesztő-riporteri tevékenység 1 CSSRT1B 0+2 gy 2 Szerkesztő-riporteri tevékenység 2 CSSRT2B CSSRT1B 0+2 gy 2 Szóvivői és PR tevékenység CSSPR1B 0+2 gy 2 PR eszközök alkalmazása CSPRA1B CSSPR1B 1+1 k 2 Szervezés és menedzsment (7 kr) Tömegsport-szervezői tevékenység 1 CSTST1B 2+0 gy 2 Tömegsport-szervezői tevékenység 2 CSTST2B CSTST1B 0+1 gy 1 Sportmenedzsment 1 CSSPM1B 1+0 k 1 Sportmenedzsment 2 CSSPM2B CSSPM1B 1+0 k 1 Gazdasági és pénzügyi tevé- CSGTP1B 2+0 k 2 kenység Nyelvi képzés 1 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 2 CSNYK[Y]2 CSNYK[Y]1 0+2 gy 2 Nyelvi képzés 3 CSNYK[Y]3 CSNYK[Y]2 Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás gy 2 CSSZD1B - - ma 4 CSSZD2B CSSZD1B gy 6 9

10 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CSEGY1B CSEGY2B CSSGY1B CSSGY2B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSIFK2B CSUJS2B CSEGY1B, CSSPR1B, CSSPM1B CSMMR1B, CSPRK1B, CSIFK1B CSSGY1B, CSUJS2B, gy ma 12 CSIFK2B Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit gy 6 80 gy 6 A Nyelvi képzés tantárgykódja CSNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése 10

11 Mintatanterv Sajtótechnikus felsőfokú szakképzés nappali tagozat Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel Szcs Kommunikációs tevékenységek (16 kr) Személyközi kommunikáció CTCSO1B 0+1 gy 1 P Tömegkommunikáció CTRTV1B 2+0 k 2 K Protokoll és etikett CTPRO1B 0+1 gy 1 K Kommunikáció és médiatörténet CTKMD1B 2+1 k 3 K Kommunikációelmélet CTKOM1B 2+0 k 2 K Társadalmi kommunikáció CTTAR1B 2+0 k 2 CTKOM1B K Nyelvhelyesség CTNYE1B 0+2 gy 2 A Kreatív írás CTKRI1B 0+1 gy 1 CTNYE1B K Kommunikációs tréning CTKTR1B 0+1 ma 1 P Tárgyalástechnika CTTTE1B 0+1 gy 1 K Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CTUJS1B 1+0 k 1 K Újságírás 2 CTUJS2B 0+2 gy 2 CTUJS1B K Sajtóreklám és hirdetésszervezés CTMMR1B 2+1 k 3 K Médiamegjelenések kialakítása CTPRK1B 1+1 k 2 K Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CTPML1B 1+0 k 1 K Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CTMJG1B 1+0 k 1 K Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CTSZT1B 1+1 gy 2 I Számítógépes dokumentáció CTDSG1B 1+0 k 1 I Prezentációk készítése és megtartása CTMUL1B 0+1 gy 1 CTSZT1B I Weblapok készítése és üzemeltetése CTWKU1B 0+1gy 1 CTSZT1B I Szerkesztői tevékenység a nyomtatott sajtóban (9 kr) Laptördelés és képszerkesztés CTTOR1B 1+1 gy 2 K Szerkesztőségi tevékenység CTSST1B 1+1 k 2 K Kreatív szerkesztői tevékenység CTKST1B 2+1 gy 3 K Sajtótörténet CTSAT1B 1+0 k 1 K Információs források CTIFF1B 0+1 gy 1 K Szerkesztői tevékenység az elektronikus sajtóban (5 kr) Háttérmunka az elektronikus sajtóban CTHES1B 0+3 k 3 K Műsorszerkesztés és dramaturgia CTMSD1B 2+0 k 2 K Vezetői és menedzseri tevékenységek (8 kr) A sajtó és médiajog alkalmazása CTSMA1B 1+1 k 2 K Általános menedzsment CTAMM1B 2+0 k 2 K Meggyőző kommunikáció CTMGK1B 0+1 gy 1 K Sajtó és médiaetika CTSME1B 1+1 k 2 K Konfliktusmenedzsment CTKMM1B 1+0 k 1 K Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (8 kr) Kiadványkészítés CTKIK1B 1+2 gy 3 K Koordinációs tevékenység CTKTG1B 1+0 k 1 K Hírszerkesztés és lapszemle CTHSL1B 0+2 gy 2 K Sajtónyelv és stílusgyakorlat CTSTA1B 0+1 gy 1 K Dokumentációs tevékenység CTDTK1B 1+0 k 1 K Tantárgy neve Kód 1. félév 2. félév 3. félév 4. félév Előfeltétel 11

12 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CTMPS1B 1+0 k 1 K Médiaprodukciók háttérmunkálatai CTMPH1B 0+1 gy 1 K Stúdiótechnika CTSTU1B 0+1 gy 1 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CTMMV1B 0+2 gy 2 K Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CTMMV2B 0+4 gy 4 CTMMV1B K Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (4 kr) Webtervezés CTWBT1B 2+0 k 2 I Integrált média CTINM1B 0+1 gy 1 K Internetes újságírás CTINU1B 0+1 gy 1 K Nyelvi képzés 1 CTNYK[Y]1B 0+2 gy 2 N Nyelvi képzés 2 CTNYK[Y]2B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]1B N Nyelvi képzés 3 CTNYK[Y]3B 0+2 gy 2 CTNYK[Y]2B N Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 CTSZD1B ma 4 CTSZD2B gy 6 CTSZD1B Évközi szakmai gyakorlat 1 CTEGY1B 60 gy 6 Évközi szakmai gyakorlat 2 CTEGY2B 60 gy 6 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 CTSGY1B 160 ma 12 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat 2 CTSGY2B 80 gy 6 Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTEGY1B, CTKIK1B, CTMPH1B CTMMR1B, CTPRK1B, CTIFF1B, CTUJS2B CTSGY1B, CTUJS2B, CTIFF1B Az Nyelvi képzés tantárgykódja CTNYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv (angol, német) rövidítése. 12

13 Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés levelező tagozat A követelménymodul alá tartozó I. évf. II. évf. Kód Előfeltétel tananyagegységek és tananyagelemek 1. félév 2. félév 3.félév 4. félév Kommunikációs tevékenységek (13 kr) Személyközi kommunikáció CICSO1LB 0+4 gy 1 Tömegkommunikáció CIRTV1LB 8+0 k 2 Protokoll és etikett CIPRO1LB 0+4 gy 1 Kommunikációelmélet CIKOM1LB 8+0 k 2 Társadalmi kommunikáció CITAR1LB CIKOM1LB 8+0 k 2 Nyelvhelyesség CINYE1LB 0+8 gy 2 Kreatív írás CIKRI1LB CINYE1LB 0+4 gy 1 Kommunikációs tréning CIKTR1LB 0+4 ma 1 Tárgyalástechnika CITTE1LB 0+4 gy 1 Sajtóval és médiával kapcsolatos tevékenységek (8 kr) Újságírás 1 CIUJS1LB 4+0 k 1 Újságírás 2 CIUJS2LB CIUJS1LB 0+8 gy 2 Sajtóreklám és hirdetésszervezés CIMMR1LB 8+4 k 3 Médiamegjelenések kialakítása CIPRK1LB 4+4 k 2 Gazdasági, pénzügyi és jogi tevékenységek (2 kr) Médiagazdaságtani szervezés CIPML1LB 4+0 k 1 Médiajoghoz kapcsolódó feladatok CIMJG1LB 4+0 k 1 Informatikai tevékenységek (5 kr) Számítástechnikai eszközök kezelése CISZT1LB 4+4 gy 2 Számítógépes dokumentáció CIDSG1LB 4+0 k 1 Prezentációk készítése és megtartása CIMUL1LB CISZT1LB 0+4 gy 1 Weblapok készítése és üzemeltetése CIWKU1LB CISZT1LB 0+4gy 1 Belső kommunikáció szervezése (5 kr) Szervezeti kultúra CISZK1LB 4+4 k 2 Belső koordinációs tevékenység CIBKT1LB 4+4 gy 2 Érdekegyeztetési tevékenység CIEET1LB 4+0 k 1 Vállalatirányítás- és szervezés (8 kr) Szervezési és vezetési ismeretek CISZV1LB 8+0 k 2 Csoportvezetői tevékenység CICST1LB 0+8 gy 2 Döntéselőkészítés CDEL1LB 4+0 k 1 Meggyőző kommunikáció CIMGK1LB 0+4 gy 1 Humánerőforrás-menedzsment CIHEM1LB 4+0 k 1 Válságmenedzsment CIVMM1LB 4+0 k 1 Külső kommunikáció szervezése (10 kr) Rendezvényszervezés CIRSV1LB 0+8 gy 2 PR tevékenység gyakorlata CIPRG1LB 0+8 gy 2 Tájékoztató és prezentációs tevékenység CITPT1LB 0+8 gy 2 Idegen nyelvű tájékoztatás CIINT1LB CITPT1LB, 0+8 gy 2 CINYK2LB Kommunikációs jogok és etika CIKJE1LB 4+4 k 2 Technikai és ügyviteli tevékenységek (3 kr) PR tevékenység eszközei és használatuk CIPRE1LB 4+4 gy 2 Gazdasági és dokumentációs tevékenység CIGDT1LB 4+0 k 1 Nyomtatott sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (6 kr) Kiadványelőkészítés CIKEK1LB 4+0 k 1 Koordinációs tevékenység CIKTG1LB 4+0 k 1 Hírszerkesztés és lapszemle CIHSL1LB 0+8 gy 2 Sajtónyelv és stílusgyakorlat CISTA1LB 0+4 gy 1 Dokumentációs tevékenység CIDTK1LB 4+0 k 1 Elektronikus sajtóhoz kapcsolódó tevékenységek (9 kr) Médiaprodukciók szervezése CIMPS1LB 4+0 k 1 Médiaprodukciók háttérmunkálatai CIMPH1LB 0+4 gy 1 Stúdiótechnika CISTU1LB 0+4 gy 1 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 1 CIMMV1LB 0+8 gy 2 Műsorszerkesztés és műsorvezetés 2 CIMMV2LB CIMMV1LB 0+16 gy 4 Internetes újságíráshoz kapcsolódó tevékenységek (5 kr) Webtervezés CIWBT1LB 8+0 k 2 Integrált média CIINM1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 1 CIIPU1LB 0+4 gy 1 Internetes publikációk 2 CIIPU2LB CIIPU1LB 0+4 gy 1 Nyelvi képzés 1 CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 13

14 Nyelvi képzés 2 CINYK[Y]2L CINYK[Y]1L 0+8 gy 2 Nyelvi képzés 3 CINYK[Y]3L CINYK[Y]2L Szakdolgozati konzultáció, Szakdolgozatírás 1 Szakdolgozati konzultáció Szakdolgozatírás 2 Évközi szakmai gyakorlat 1 Évközi szakmai gyakorlat 2 Tömbösített (nyári) szakmai gyakorlat 1 Tömbösített (téli) szakmai gyakorlat gy 2 CISZD1LB - - ma 4 CISZD2LB CISZD1LB gy 6 CIEGY1LB CIEGY2LB CISGY1LB CISGY2LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB, CIBKT1LB, CIPRE1LB CIEGY1LB, CIRSV1LB, CITPT1LB CIMMR1LB, CIPRK1LB, CISZK1LB CISGY1LB, CIBKT1LB, gy ma 12 CIPRE1LB Kollokvium Gyakorlati jegy Minősített aláírás 1 2 Félévi kredit A Nyelvi képzés tantárgykódja CINYK és egy 6. betű (Y={A,N}), ami az adott idegen nyelv rövidítése. 30 gy 6 40 gy 6 Kiadja a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 4026 Debrecen, Péterfia u Felelős kiadó: Dr. Völgyesi Zoltán rektor Készült: a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola nyomdájában 14

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz

Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen. Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzı Fıiskola Debrecen Intézményi tájékoztató a bolognai rendszerő oktatáshoz Intézményi kommunikátor felsıfokú szakképzés Sportkommunikátor felsıfokú szakképzés nappali

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja

Vivát bölcsész! Dr. Illésné dr. Kovács Mária a Bölcsészettudományi Kar dékánja ÚJ UTAKON ÚJ UTakOn KÖSZÖNTŐ köszöntő A Miskolci Egyetem több évtizedes sikeres múltra tekint vissza a műszaki tudományok terén. Társadalmi igény mutatkozott arra, hogy a többi tudományterület is megjelenjék

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1-2. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2011. december

Részletesebben

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben.

Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. Szakmai, szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai tantárgyak tartalma és aránya az angol, finn, holland és német tanítóképzésben. A bolognai folyamat A bolognai folyamat célja az európai felsőoktatás

Részletesebben

Felsőoktatási Tájékoztató

Felsőoktatási Tájékoztató Debreceni Református Hittudományi Egyetem Károli Gáspár Református Egyetem Pápai Református Teológiai Akadémia Sárospataki Református Teológiai Akadémia Magyarországi Református Felsőoktatási Tájékoztató

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM Apáczai Csere János Tanítóképző Kar TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ 006/007. tanév Győr * 006 90 Győr, Liszt Ferenc u. 4. Szerkesztők: Varga Józsefné dr. dékánhelyettes Happ Éva tanulmányi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZABÁLYZATAI Ikt.szám: 464/1300/1-2/2011. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 13. számú módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövege Debrecen 2015. február

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2004. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KOMMUNIKÁCIÓ- ÉS MÉDIA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS Felsőoktatási szakképzés megjelölése: Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Indított szakirányok: Képzési terület: Besorolási szak: Képzési ciklus:

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR

KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR KAPOSVÁRI EGYETEM MŰVÉSZETI FŐISKOLAI KAR AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE 2006/8/IX/2. sz MAB határozat A MAB plénuma által felkért kari látogató bizottság: : Horányi Özséb egyetemi tanár Mankó Mária CSc kari

Részletesebben

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához

A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban. Új, európai úton a diplomához A többciklusú képzés a magyar felsőoktatásban Új, európai úton a diplomához Szerkesztette: Az Oktatási Minisztérium Felsőoktatási Helyettes Államtitkársága Bakos Károly Beke Andrea Bocz Zsuzsanna Csákvári

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI FŐISKOLAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2005. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, főigazgató-helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ 2012/2013. tanév INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ A SZOLNOKI FŐISKOLA KIADVÁNYA Szerkesztette: Onethné Szántó Ágnes Lektorálta: Dr. Kóródi Márta Felelős kiadó: Dr. Túróczi Imre Készült: 200

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat-magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2011 Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens Kiadásért felelős: Dr. Mélykúti Gábor egyetemi docens NymE

Részletesebben

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ)

Gál Ferenc Főiskola. Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és Vizsgaszabályzat - 2015. Gál Ferenc Főiskola Tanulmányi és vizsgaszabályzat (TVSZ) Szeged 2015. Bevezetés A Gál Ferenc Főiskola a Hallgatói Önkormányzattal egyetértésben

Részletesebben

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18.

KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. KREDITRENDSZERŰ TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT (KTVSZ) (A Hallgatói követelményrendszer C része) 2015. február 18. T A R T A L O M J E G Y Z É K T A R T A L O M J E G Y Z É K... 2 E L Ő S Z Ó... 4 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu

Felvételi tájékoztató kiadvány 2012. KRE.hu Felvételi tájékoztató kiadvány 2012 KRE.hu A 2012-es HVG Diploma különszám kari összesített rangsorában, a bölcsészképzési területen a KRE-BTK ezüstérmes, a jogi és igazgatási képzési területen a KRE-ÁJK

Részletesebben

Tanulmányi és vizsgaszabályzat

Tanulmányi és vizsgaszabályzat 1 Tanulmányi és vizsgaszabályzat 52. Általános rendelkezések Tekintetbe véve, hogy a Győri Hittudományi Főiskola, a Győri Egyházmegye, mint egyházi jogi személy által fenntartott felsőoktatási intézmény

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2010/2011 TARTALOMJEGYZÉK 2 3 REKTORI KÖSZÖNTÕ MIÉRT A KODOLÁNYI? SZOLGÁLTATÁSOK KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK FELVÉTELI FELSÕFOKÚ SZAKKÉPZÉS TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 04 06 08 14 17

Részletesebben

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok

A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok A pedagógusok felkészítése oktató- nevelőmunkájukban alkalmazható, tehetségeket támogató pedagógiai módszerekre Helyzetelemzés, képzési feladatok Bevezetés Mielőtt a tehetséggondozásra felkészítő pedagógusképzés

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka

BeTeKintő. Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka 2012 BeTeKintő Az ELTE BTK HÖK ingyenes információs kiadványa. Készült 2000 példányban. Szerkesztő: Prischetzky Réka A kiadvány létrehozásában közreműködtek: az ELTE BTK HÖK tisztségviselői Borító: Lövei

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ

INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Nyugat Magyarországi Egyetem GEOINFORMATIKAI KAR INTÉZMÉNYI TÁJÉKOZTATÓ Székesfehérvár 2006. Összeállította: Dr. Engler Péter főiskolai docens, dékán helyettes Kiadásért felelős: Prof. Dr. Márkus Béla

Részletesebben