Az intézmény stratégia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az intézmény stratégia"

Átírás

1 Az intézmény stratégia A. Az intézményi háttér A stratégiát meghatározó intézményi dokumentumok: - szakmai alapdokumentum - Pedagógiai Program és mellékletei - SZMSZ és mellékletei - IMIP és mellékletei 2009-ben három nagy múltú, korábban önálló, teljesen különböző profilú, különböző értékrenddel és stratégiával működő szakképző intézményt központilag összeolvasztottak egy bokorintézménnyé egy főigazgatóság irányításával ben ezen szervezeti struktúra átalakult, megszűnt a főigazgatóság. A három tagintézmény közül - a hatályos jogszabályoknak megfelelően - egy székhelyintézmény, kettő tagintézmény lett, a feladatellátás négy telephelyen történik, összesen négy ágazati besorolással. A szakképzés átalakítása napjainkban is folytatódik, július elsején egy újabb átalakulás vár az intézményre. A fent említett átalakítás irányítás szempontjából jelentett központosítást, de az iskolák szakmai önállóságukat megőrizték. A változó társadalmi környezet, a szűkülő erőforrások, az egyre magasabb elvárásoknak való megfelelés széleskörű innovációs tevékenységet igényel. Ez a minőségi oktatás elengedhetetlen feltétele. Intézményünk pályázati tevékenysége szerteágazó, középpontjában egyrészt a tárgyi feltételek bővítése, másrészt az oktatás, illetve a szakképzés megújításának biztosítása, a módszertani kultúra fejlesztése áll. A mindenkor változó makro- és mikrokörnyezet ösztönzi a tantestületek tagjait a folyamatos önképzésre, a szakmai megújulásra, szakmai szervezetekben való tevékenykedésre. Az adaptációt ezen változásokhoz igényes, a demokratikus, rugalmas vezetői stílus nagymértékben megkönnyíti.

2 B. Misszió A Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola küldetése, hogy az intézményegységek együttműködésében rejlő erőkre építve megőrizze és továbbfejlessze alapvető a helyi, regionális és országos szinten is elismert értékeit. Valljuk, hogy a szakmáját szerető és magas szinten művelő, a társadalmi és természeti környezetéért felelősséget érző és kulturáltan viselkedő ember minden korban alapvető társadalmi érték. A nevelés és oktatás olyan ötvözetének kialakítására törekszünk, amely képessé teszi végzett tanulóinkat az egész életen át tartó tanulásra, a munkaerőpiac igényeihez való rugalmas alkalmazkodásra, az eredményeket értékelő, és jó gyakorlatokat fenntartó tevékenységek továbbvitelére, a felsőoktatási intézményekben való sikeres továbbtanulásra, a társadalom közösségeibe való gyors beilleszkedésre, nyelveket beszélő európai polgárrá válásra. Intézményünkben a szakemberképzés egyszerre jelenti a korszerű általános és szakmai ismeretek átadását, a harmonikus tanulói személyiség kibontakoztatását, valamint az önálló cselekvéshez nélkülözhetetlen képességek és készségek kialakítását mind az iskolarendszerű, mind az iskolarendszeren kívüli szakképzésben. Célunk, hogy a szakképzés átalakítása során intézményünk eleget tudjon tenni a rá váró kihívásoknak értékvesztés nélkül.

3 C. Értékek Az alább felsorolt értékek a évi Nemzeti Alaptanterv I.1. A KÖZNEVELÉS FELADATA ÉS ÉRTÉKEI c. fejezetben megfogalmazottakkal összhangban a következő pedagógiai értékek közvetítése a célunk. Érték az iskola makro- és mikrokörnyezetével szoros szimbiózisban, folyamatosan és hatékonyan kommunikálva működik Lehetséges hatás családi, társadalmi, lokális, nemzeti és transznacionális képzési igényeknek való megfelelés az emberi méltóság tisztelete kölcsönös tiszteletadás a diák pedagógus szülő - munkahelyek-egyéb partnerek viszonylatában az emberi élet tisztelete, az emberi élet védelme a biztonságos munkakörülmények megteremtésével mind a tanulók, mind a pedagógusok számára értékálló, korszerű és használható tudás közvetítése az élethosszig tartó tanulásra és a munka világában való sikeres beilleszkedésre nevelés az egyénileg és társadalmilag hasznos, alkotó munka és kreativitás értékként történő közvetítése az egyéni értékek kiemelt tisztelete és fejlesztése, az egyéni értékeket megtartó, azokat kooperáció útján magasabb szintre emelő csoporttevékenységek támogatása az erkölcsi érzék és a szellemi-érzelmi korszerű és biztonságos munkakörülmények megteremtése (tantermek, kabinetek, tanműhelyek) piacképes végzettség megszerzése, kiváló elhelyezkedési lehetőségek a munkaerőpiacon hatékony, önálló tanulás képességének fejlesztése (mind az átlagos képességű, mind a tanulási nehézségekkel küzdő, mind a tehetséges tanulók esetében, valamint a munkatársak ön- és továbbképzése esetében) kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák fejlesztése egyéni fejlődési lehetőségek mind a tanuló, mind a pedagógus viszonylatában; értékeket teremtő, az egyén és az iskolai közösség előrehaladását elősegítő csoportos tevékenységek az egyéni és közösségi károk okozását

4 fogékonyság elmélyítése az egyetemes kultúra értékeinek ápolása az idegen nyelvek ismerete mint alapvető műveltségi érték megjelenése az intézmény képzési rendszerében a nemzeti műveltség, a hazai nemzetiségek kultúrájának megőrzése, tisztelete a nemzeti és közösségi összetartozás, a hazafiság erősítése az emberi jogok tisztelete aktív és felelősségteljes állampolgárságra, hazafiságra nevelés a Föld, az ember, a természet és a kultúra védelmét szolgáló nemzetközi egyezményekkel harmonizáló működés; a természeti, társadalmi, kulturális jelenségek, folyamatok értő befogadása, a társadalmi és környezeti fenntarthatóság aktív elősegítése elítélő, a rászorulók felé fokozott érzékenységgel forduló diákok, pedagógusok az intézményben a tanulók európai- és világpolgárrá válásának útján való elindítása, az intézmény és képző partnereinek nemzetközi hálózatépítése idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (mind a tanulók, mind a munkatársak esetében) a nemzetközi hálózatépítés és az európai munkaerőpiacon történő megjelenés elősegítésére; a KITEX akkreditált szakmai nyelvvizsgahely segítségével nyelvvizsga bizonyítvány megszerzése a fentiekhez; Erasmus+ gyakornokság európai partnereknél hazánk, az itt élő nemzetiségek és más országok népeinek kultúráját be- és elfogadó attitűd kialakulása, mely elkísér egész életen át szociális és állampolgári kompetenciák fejlesztése, önmagunk és nemzetünk külföldön történő méltó képviselete (szakmai tapasztalatszerzés, gyakorlatok alkalmával, illetve a végzés után a nemzetközi munkaerőpiacon) tudatos európai polgárrá válás a helyi és országos közösség ügyei iránt aktívan érdeklődő diákközösség és pedagógusközösség létrehozása, mely pozitív hatással van mikro- és makrokörnyezetünkre az ökoiskolai program kiszélesedése mind hazai, mind nemzetközi téren; a fenntarthatóság szakmai hazai és nemzetközi jó gyakorlatainak elsajátíttatása a szakmai képzési programok, Erasmus+ szakmai gyakorlatok és tanulmányutak során

5 mind szakmai, mind magánéleti területen a másfajta értékrendeket, világnézetet vallók iránti tolerancia a másság tiszteletben tartása infokommunikáció szerepének erősítése a tanítási-tanulási folyamat minden szakaszában inkluzív filozófia jó gyakorlatainak megvalósulása a szakképzési programokban, külföldi jó gyakorlatok átvétele (pl. Erasmus+ program segítségével) interkulturális kompetenciák fejlesztése, alkalmazkodóképesség, inkluzív szemlélet térhódítása a digitális társadalomban felnövő Z- generáció már meglévő infokommunikációs készségeinek továbbfejlesztése formális szintre, a pedagógusok ön- és továbbképzése annak érdekében, hogy naprakész tudással rendelkezzenek, melyet alkalmazói szinten birtokolnak (pl. ECDL, pályázatok) Mindegyik érték, illetve a generált hatás elősegíti a nemzetköziesedési folyamatot, és fordítva is igaz, a nemzetköziesedés megerősíti az értékeket valamint azok hatásait. Ez a kölcsönös hatás a nemzetköziesedés hozzáadott értéke az intézmény fejlődéséhez.

6 D. Partnerek Az alábbiakban felsoroljuk intézményünk legfontosabb partnereit helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szinten, és kifejtjük, hogy milyen formában, milyen szerepben vonhatók be az intézmény stratégiai céljainak megvalósításába Partner Fenntartó Kormányhivatal (Oktatási Főosztály) OH (Oktatási Hivatal) OFI (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) NSZFH (Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal) MKIK (Magyar Kereskedelmi és Iparkamara) TKA (Tempus Közalapítvány) Köz- és felsőoktatási intézmények Szülők szervezetei Külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások, gazdálkodó szervezetek Hazai és nemzetközi szakmai szervezetek Lehetséges szerep engedélyezés, támogatás érettségi vizsgák törvényi szabályozásának biztosítása és a vizsgaszervezés koordinációja, országos kompetenciamérés szakmai keretek, feltételek meghatározása szakmai tanácsadás biztosítása szakmai tanácsadás biztosítása, szakmai vizsgák törvényi szabályozásának biztosítása és a vizsgaszervezés koordinációja szakmai képzések koordinációja, külügyi kapcsolatépítés, cserekapcsolatok támogatása pályázati tevékenység lebonyolítása, útmutatás: tréningek, szemináriumok, szakmai háttéranyagok, tapasztalatcserékhez és a jó gyakorlatok cseréihez fórumok biztosítása (kontakt és online) a hálózatépítésbe történő bekapcsolódás, esetleg konzorcium létrehozása, képzési igények megfogalmazása, szakmai kapcsolattartás az intézmény horizontális kapcsolatainak bővítése, gyermekeik képzési igényeinek konkrét megfogalmazása, aktív, támogató részvétel a megvalósításban munkaerő-piaci visszacsatolás, e célcsoport igényeinek konkrét megfogalmazása a stratégiaalkotás folyamatában, aktív, támogató részvétel a megvalósításban (pl. szakmai gyakorlat, külső partnerkapcsolatok) hazai és nemzetközi platform biztosítása a jó gyakorlatok cseréjére, európai szakmai rendezvények szervezése, hazai és nemzetközi szakmai versenyek rendezése, szakképzési innováció támogatása, (pl. KÜLKESZ - Közgazdasági Üzleti Képzők Szövetsége, AEHT - Európai Idegenforgalmi és Vendéglátó Iskolák Szövetsége)

7 Külföldi partnerintézmények Pedagógiai szakszolgálatok Civilszervezetek (alapítványok, egyesületek, érdekképviseleti szervezetek) Intézményt támogató alapítványok kulcsfontosságú partneri szerepük van a nemzetközi hálózatépítésben mint fogadó intézmény, küldő intézmény, közvetítő intézmény esélyegyenlőség megteremtésének segítése, együttműködés együttműködés a szakmai célok megvalósításában a támogatás területeinek azonosítása a nemzetközi kapcsolatépítésben

8 E. Az intézmény víziója a 2015-től 2020-ig terjedő időszakra Vízió Az intézmény gazdasági képzési területei (informatika, kereskedelem, közgazdaság, turisztika, ügyvitel, vendéglátás) Bevont külső/belső partnerek (előkészítés, döntés) fenntartó intézményvezetés székhely- és tagintézmények vezetése szakmai munkaközösségek munkatársak diákönkormányzat szülők szervezetei külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások intézményi tanács Munkaformák/módszerek/eszközök (példák partnerek szerint) fenntartó: engedélyezés, támogatás intézményvezetés: évente kezdeményezi az intézményi stratégia felülvizsgálatát, amennyiben szükséges, annak módosítását a székhely- és tagintézmények vezetése: saját iskolájukra vonatkozóan megvitatják és összegyűjtik az igényeket és elképzeléseket szakmai munkaközösségek: szakmai programjuknak megfelelően megfogalmazzák az adott ágazat fejlesztendő területeit (rövid-, közép- és hosszú távú elképzelések) munkatársak: szakmai munkaközösségeiken belül hozzájárulnak a stratégia elemeinek megvalósításához diákönkormányzat, szülők szervezetei: véleményezik a képzési szükségleteiket, javaslatot tesznek az intézményi stratégia esetleges módosítására külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások: az intézménnyel való együttműködés keretein belüli igényeiknek és felajánlásaiknak (szakmai, emberi erőforrás) konkrét megfogalmazása intézményi tanács: véleményezi az intézményi stratégiát közoktatási és felsőoktatási intézmények, hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, kamarák: igények felmérése, megvalósítás támogatása, visszacsatolás Kockázatok évente változó szakmaszerkezeti döntés; a hosszú távú tervezés nehézségei; érdekérvényesíté s konfliktusok a három iskola között Megelőzés/megoldás gazdasági képzési területek megtartása vonzó képzési körülmények és szakértelem marketingelésével jól átgondolt, szakmailag alátámasztható stratégiai tervezés konfliktuskezelési technikák tudatos alkalmazása közoktatási és felsőoktatási

9 intézmények hazai és nemzetközi szakmai szervezetek, kamarák Eredményes nemzetközi mobilitási és hálózatépítési tevékenység intézményvezetés székhely- és tagintézmények vezetése nemzetközi kapcsolati munkaközösség szakmai munkaközösségek (szakképzés) munkatársak diákönkormányzat szülők szervezetei külső gyakorlati képzésben résztvevő intézményvezetés: a begyűjtött tapasztalatok alapján a nemzetközi stratégia áttekintése a székhely- és tagintézmények vezetése: saját iskolájukra vonatkozóan begyűjtik és megvitatják a tapasztalatokat, majd felmérik az igényeket és elképzeléseket nemzetközi kapcsolati munkaközösség: aktívan segíti az intézményvezetést a stratégia felülvizsgálatában, és felelős annak operatív megvalósításért, valamint a minőségbiztosításért figyelembe véve az adott évre vonatkozó pályázati lehetőségeket szakmai munkaközösségek (szakképzés): a külföldi szakmai gyakorlat munkatervének kidolgozása (előkészítés és kivitelezés), a nyelvtanulás ösztönzése munkatársak: bekapcsolódnak és aktívan támogatják az intézmény nemzetköziesedésének sikerességét diákönkormányzat: részt vesz a projektekben résztvevő diákok kiválasztásában, népszerűsíti és terjeszti a külföldi lehetőségeket, bekapcsolódik a disszeminációba szülők szervezetei: gyermekeik nemzetközi képzési igényeinek és a szülői szervezet felajánlásainak (emberi erőforrás) konkrét megfogalmazása külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások: az intézménnyel való együttműködés keretein belüli a pályázati lehetőségek változása a partnerek számának, szándékainak módosulása; a megfelelő anyagi források hiánya humánerőforrás hiánya; a pályázók körében kialakuló versenyhelyzet eredményes nemzetközi mobilitási és hálózatépítési tevékenység megvalósítása partnerek megtartásával, újak felkutatásával pályázatírói szakértelem megerősítése (képzések) anyagi források előteremtése pályázati és egyéb tevékenységek útján (pl. alapítványi

10 vállalkozások intézményt támogató alapítványok külföldi partnerintézménye k nemzetköziesedési igényeiknek és felajánlásaiknak (szakmai, emberi erőforrás) konkrét megfogalmazása intézményt támogató alapítványok: az intézménnyel való együttműködés keretein belüli, a nemzetköziesedési stratégia megvalósításához hozzájáruló felajánlásaiknak (emberi erőforrás, dologi és anyagi) konkrét megfogalmazása külföldi partnerintézmények: szerepvállalás az intézmény nemzetköziesedésében, hosszú távú együttműködési megállapodás szakmai tevékenységek) tudatos humánerőforrás építés anyagi források felkutatása Sikeres pályázati tevékenység intézményvezetés székhely- és tagintézmények vezetése nemzetközi kapcsolati munkaközösség szakmai munkaközösségek munkatársak diákönkormányzat külső gyakorlati képzésben intézményvezetés: a pályázati tevékenység átfogó irányítása a székhely- és tagintézmények vezetése: saját iskolájukra vonatkozóan megvitatják és összegyűjtik az igényeket és elképzeléseket, majd kialakítják a projektmenedzsmentet szakmai munkaközösségek: saját szakterületükre vonatkozóan keresik és felmérik a lehetőségeket, majd aktívan részt vesznek a pályázat megírásában és kivitelezésében munkatársak: bekapcsolódnak a pályázat megírásába, kivitelezésébe diákönkormányzat: figyelik a tanórán kívüli tevékenységek megvalósítására, a diákönkormányzat működésére kiírt pályázatokat, ötleteikkel hozzájárulnak a megíráshoz és a megvalósításhoz külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások: az intézménnyel a pályázatnak megfelelően együttműködési szerződést kötnek intézményt támogató alapítványok: lehetőségek figyelése, kihasználása, támogatók felkutatása pályázati kiírások változása; megfelelő humánerőforrás biztosítása; az önerő biztosítása, a pályázatok utófinanszírozása ; a pályázók körében kialakuló versenyhelyzet sikeres pályázati tevékenység a pályázatírói szakértelem megerősítésével pályázati munkacsoport létrehozása, és az ebben részt vevő kollégák folyamatos továbbképzése anyagi források

11 résztvevő vállalkozások intézményt támogató alapítványok előteremtése önerővel pályázati és egyéb tevékenységek útján (pl. alapítványi szakmai Rugalmas intézményi kohézió kialakítása, megtartása intézményvezetés székhely- és tagintézmények vezetése nemzetközi kapcsolati munkaközösség szakmai munkaközösségek munkatársak diákönkormányzat szülők szervezetei intézményvezetés: személyes kapcsolattartás az intézményen belül a székhely- és tagintézmények vezetése: rendszeres személyes kapcsolattartás az intézményeken belül és az intézmények között, kölcsönös információáramlás, bizalmas, egymás tiszteletén alapuló légkör kialakítása, csapatépítő tréningek szervezése nemzetközi kapcsolati munkaközösség: rendszeres találkozók, tapasztalatok átadása, jó gyakorlatok egymással történő megosztása, munkamegosztás szakmai munkaközösségek: szoros együttműködés az iskolavezetéssel, illetve a munkaközösségen belül, azonos értékrend követése, szakmai tapasztalatcserék munkatársak: egymás munkájának kölcsönös tisztelete és támogatása, azonos értékrend követése diákönkormányzat: azonos értékrend követése szülők szervezetei: kölcsönös bizalom, tisztelet, személyes találkozások biztosítása vélemények ütköztetése; érdekérvényesítés; időhiány; megnövekedett munkaterhek minden székhelyés tagintézménynek a neki megfelelő perspektívákat megmutatni, az érdekérvényesítés és a közösségért történő áldozatvállalás egészséges arányait mindig szem előtt tartani szakmai fórumok, műhelymunkák szervezése csapatépítő tréningek

12 minőségi oktatás és szakképzés intézményvezetés székhely- és tagintézmények vezetése nemzetközi kapcsolati munkaközösség szakmai munkaközösségek munkatársak diákönkormányzat szülők szervezetei külső gyakorlati képzésben részt vevő vállalkozások intézményvezetés: biztosítja a minőségi oktatás személyi és tárgyi feltételeit, támogatja a szakmai továbbképzéseket és az intézményi innovációt, felelős a minőségbiztosításért (önértékelés, intézményi értékelés, minősítési eljárás) székhely- és tagintézmények vezetése: továbbképzési és beiskolázási tervet készít, támogatja az intézményi innovációt nemzetközi kapcsolati munkaközösség: a külföldi utak során szerzett jó gyakorlatok, tapasztalatok ismertetése, további lehetőségek keresése, hálózatépítés, kapcsolattartás, fenntartás szakmai munkaközösségek: belső továbbképzések, módszertani megújulás, jó gyakorlatok munkatársak: a megfelelő körülmények biztosítása diákönkormán yzat, szülők szervezetei: visszajelzéseikkel, ötleteikkel hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz külső gyakorlati képzésben résztvevő vállalkozások: az elméleti ismeretek és a gyakorlat összhangba hozása a továbbképzések finanszírozása; időhiány; túlterheltség minőségi oktatás és szakképzés nyújtása érdekében folyamatos ön- és továbbképzési lehetőségek biztosítása a kollégáknak, részvétel az erre irányuló pályázatokban a nemzetközi jó gyakorlatok innovatív átvétele, adaptálása a hazai szakképzésre munkatársak bevonása a mobilitási és partnerségi projektekbe Stratégiai célok (a vízió A három tagintézmény már létező értékeit megőrizve olyan nevelési és szakképzési kínálat kialakítása, mely sokszínűsége révén egyedi és különleges:

13 megvalósításána k szolgálatában) Fő intézményi kompetenciák (szaktudás, készségek, technológiák) kulcskompetenciák, szakmai kompetenciák és a nem mérhető ( láthatatlan/soft ) kompetenciák fejlesztése egyedi körülmények között valódi nemzetközi munkaerő-piaci tapasztalatszerzés lehetősége gyakorlati munkahelyi képzés által tanulási és képzési lehetőségek biztosítása sajátos nevelési igényű tanulóknak inkluzív, befogadó környezetben tantervi és tanórán kívüli fejlesztési lehetőségek szélesítése a diákok számára pedagógus- illetve a készülő szakképzési életpálya-modell egyes szakaszában a magasabb kategóriába lépés elősegítésére hazai és nemzetközi képzési és tapasztalatszerzési lehetőségek minél szélesebb körű biztosítása folyamatosan hazai és nemzetközi jó gyakorlatok megismerése, alkalmazása a fejlődés érdekében és a korszerű európai és globális szakmai trendeknek megfelelő képzési tartalmak és gyakorlatok megismerése annak érdekében, hogy az iskola képzéseiben a diákoknak innovatív, modern, piacképes elméleti és gyakorlati tudást tudjunk nyújtani. - A pedagógiai folyamatok területén a kulcskompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikáció, kulturális, szociális, vállalkozói és állampolgári kompetenciák, matematikai, természettudományi és digitális kompetenciák) és a kompetenciákat alkotó ismeretek, készségek és attitűdök formálása, fejlesztési lehetőségeinek azonosítása. A tanulás tanításának támogatása. - Eredmények, a tanulók eredményessége, a továbbtanulás, szakmaválasztás területén. Felkészítés a társadalmi szerepekre, az együttműködés és a bizonytalanság kezelés, alkalmazkodás képességének fejlesztése. - Hatékony együttműködés az intézmény külső partnereivel. - A pedagógusok rendelkeznek a szakmai és pedagógiai feladataik ellátásához szükséges szaktudományos, szaktárgyi, tantervi ismeretekkel: Speciális szaktanácsadóink és szakértőink a szaktudományos, szaktárgyi és tantervi tudás elsajátítása illetve a pedagógus ön- és életpálya-modellhez kapcsolódó továbbképzésekhez képzőként és szaktanácsadóként járulnak hozzá. - Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók: Mindezen folyamatokat intézményi szinten a mikroközösségekkel (munkaközösségek) és tantestületi szinten a makroközösséggel folyamatosan, algoritmusszerűen monitorozzuk és felülvizsgáljuk. - A tanulás támogatása, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges módszertani felkészültség: A pedagógusok szaktárgyukon belül kiemelt figyelmet fordítanak a tanulás támogatására. Fejlesztő- és tanulásmódszertan-szakos kollégáink tehetséggondozást, hátránykompenzálást végeznek a tanórán kívüli foglalkozások keretében. Differenciálás egyéni képességfejlesztés az

14 esélyegyenlőség érvényesítése érdekében. - A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység: Multikulturális szakmai tanulmányi és szabadidős élményekhez juttatás. - Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemezése: A pedagógusok önképzésének, a horizontális tanulás fontosságának elismerése, támogatása: a tanulók bevonása saját tanulási folyamatukba a tanulói tevékenységre építő, a tapasztalati tanulást biztosító tanulási környezet létrehozása fejlesztő értékelés alkalmazása változatos óratervezés: tanóra, projekt, élménypedagógiai módszerek alkalmazása a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű alkalmazása a tanulói személyiség ismeretére alapozott egyéni fejlesztés, a képességek egyéni kibontakoztatása - Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért. - Módszertani sokszínűség, változatos munkaformák alkalmazása; koordináló, segítő, támogató tanári attitűd. - Életszerű, életközeli és korszerű ismeretek közvetítése. - A digitális pedagógiai módszerek használata tanórán és tanórán kívül. - A befogadó/inkluzív pedagógiai kultúra művelése a mindennapi tanítási gyakorlatban. - A kompetencia alapú oktatás tárgyi és személyi feltételeinek megléte kooperatív és együtt-tanulást biztosító tanulási környezet (IKT-eszközök, kooperatív tanulást segítő osztálytermek, taneszközök)

15 - Belső képzések rendszeres tartása saját és külső szakértők segítségével. - Helyi mérési, értékelési rendszer működtetése. Fejlesztendő területek - A kompetencia területek fejlesztési lehetőségeinek szélesítése az eredmények és mérési-értékelési visszajelzések felhasználásával. - Az eredményesség területeinek pontosítása, a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott elvárásoknak és a pedagógiai programban megfogalmazott intézményi céloknak való megfelelés. A pályaorientáció folyamatának szabályozása valamennyi szereplő (belső, külső kapcsolatrendszer) bevonásával. - Együttműködésre és tevékenységszervezésre vonatkozó kompetenciák fejlesztése. Pedagógia innovációkba és fejlesztő projektekbe való teljes mértékű bekapcsolódás. Segítő, megerősítő kommunikáció alkalmazása, motiválás. Európai polgárrá válás elősegítése (idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése, felkészítés az európai munkaerőpiacon való foglalkoztatottságra. - A működés feltételeinek javítása, az infrastrukturális háttér folyamatos frissítése, a humánerőforrás innovativitásának fenntartására irányuló szélesebb körű kapcsolatrendszer kiépítése. Pedagógiai helyzetek széleskörű felismerése, teremtése és újabb tanulási környezetek alakítása, alkotása. - Meglévő külföldi kapcsolatainkra épülő hálózati tevékenység megvalósítása, közös gondolkodáson és tudásmegosztáson alapuló feladatok. Az önértékelés és elemzés eredményeinek tudatosabb felhasználása a minőség javítása érdekében, az intézményfejlesztés eszközeinek segítésével a nemzetköziesítés érdekében. - Környezettudatosság támogatása valamennyi iskolai szereplő bevonásával, a természet és társadalom fenntartható fejlődésének érdekében. Formális és nem formális oktatás, ill. szakképzés lehetőségeinek szélesebb körű kihasználása - Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás javítása - A csoportkohézió különböző szervezeti szinteken és szegmensekben (intézmény, pedagógusok, tanulók, munkatársak, külső partnerek) történő erősítése a célok elérése érdekében. - A Unity in diversity (egység a különbözőségben) elv erősítése az egység irányába az egyéni értékek megtartásával, továbbfejlesztésével (jelenleg a különbözőség dominál)

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról

Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról Összefoglaló a II. Országos Szaktanácsadói Konferencia programjáról 2017.02.09. Előadók Köszöntő: Dr. Maruzsa Zoltán Oktatási Hivatal Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettes Brassói Sándor Egységes

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ

TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ TUDATOS FOGYASZTÓ KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A DIGITÁLIS NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN HORVÁTH VIKTOR FŐOSZTÁLYVEZETŐ Digitális Nemzet Fejlesztési Program 1631/2014. (XI. 6.) Korm. határozat a Digitális Nemzet

Részletesebben

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/

Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP B.2-13/ Kompetenciafejlesztés a mérnöktanárképzésben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 PROJEKT ZÁRÓKONFERENCIA 2015.10.13. Dr. Tordai Zita Óbudai Egyetem TMPK Háttér A tanári szerep és a tanárképzés változása Európában

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik.

Önértékelés Pedagógiai módszertani felkészültség Elvárások. Alkalmazott módszerei a tanítás-tanulás eredményességét segítetik. I. Pedagógusra vonatkozó elvárások 1. Pedagógiai módszertani felkészültség Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő,

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE

A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A PEDAGÓGIAI- SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 2014. ÉVI HELYZETKÉPE EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEINEK ÖSSZEGZÉSE GASKÓ KRISZTINA

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában

Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Az OFI szerepe a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújításában Hancock Márta Szombathely 2013. 08. 28. Az előadás témái A pedagógiai szakmai szolgáltatások jogszabályi háttere A pedagógiai szakmai szolgáltatások

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc,

Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, Internátusvezetők és nevelők szakmai találkozója Miskolc, 2015.11.20-21. A megújuló köznevelés elemei Szaktanácsadás Tanfelügyelet Pedagógus minősítés Intézményi önértékelés A megújuló köznevelés elemei

Részletesebben

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN

BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN BÁZISISKOLÁK FEJLESZTÉSE ÉS TUDÁSMENEDZSMENT A HÁLÓZATOKBAN Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Miről szól az előadás?

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület:

Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: Innovációs területek fejlesztési feladatok és hozzájuk rendelt tanácsadói tevékenységek meghatározása 1. innovációs terület: A referencia-intézményi szolgáltatói szerep ellátásához szükséges fejlesztéseket

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

Szontagh Pál. Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Szontagh Pál Református Pedagógiai Intézet pedagógiai szakértő tanügy-igazgatási szakértő igazgató SZAKMAI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA Életrajz - végzettség Oklevelek: 1997: ELTE TFK magyar-történelem 2000:

Részletesebben

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS

Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Pedagógus vezetői intézményi ÖNÉRTÉKELÉS Az első lépések Felhasznált dokumentum: Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA 2015 (OH) Készítette: Bártfai Lászlóné tanügyigazgatási szakértő, szaktanácsadó

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET:

IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP /2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: IKTATÓSZÁM: 08-8/585-11/2012. TÁRGY: INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE - TÁMOP-3.1.4.- 12/2 PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA MELLÉKLET: E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010.

Felsőoktatás-politikai célok és elvárások. Veszprém, 2010. Felsőoktatás-politikai célok és elvárások Veszprém, 2010. Fejlesztés irányai az utóbbi években Kihívások globális, de különösen Európát érintő változások társadalmi váltást követő hazai átalakulások Dokumentumok

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája hat éves időtávban (2014-2020) fogalmazza meg az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájával kapcsolatos célokat és az ezekhez kapcsolódó

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest

Than Károly Ökoiskola Budapest Than Károly Ökoiskola Budapest Adaptációs terv Az adaptáció fogalma Az a folyamat, amelyben egy oktatási-nevelési intézmény valamely másik oktatásinevelési intézmény által készített innovatív oktatási/pedagógiai

Részletesebben

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz

Eljárásrend a TÁMOP / számú pályázathoz Eljárásrend a TÁMOP-3.3.8-2/12-2012-0092 számú pályázathoz Tartalom: I. Az eljárásrend hatálya II. A projekt általános jellemzői III. A projektmenedzsment tagjai, feladatai, felelősségek, IV. A projektben

Részletesebben

Intézményi elvárás-rendszer

Intézményi elvárás-rendszer Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu Debreceni Bolyai János

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

Múlt, jelen, jövő. A múltban már ott a jelen és csírázik a jövő. A jelenben még él a múlt és belép a jövő. A jövő gyökere a múltból, jelenből szívja életét. Mácz István Kora gyermekkori tehetséggondozás

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A megújuló szaktanácsadás jellemzői A tantárgygondozó szaktanácsadás feladatai Tartalom Miért? szükséges a szaktanácsadás Mit? csinál a szaktanácsadó Hogyan? történik a szaktanácsadói támogatás Miért?

Részletesebben

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás. Dr. Majoros Anna. A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet tevékenysége az életen át tartó tanulás Dr. Majoros Anna igazgatóhelyettes Erősségek Az intézet hírneve Nyitottság innovációra Vezetői

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT

Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: FT TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0055 A geszterédi gyerekek esélyeinek javítása Az európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 29 831 260 FT Kedvezményezett: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Részletesebben

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet

A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében. Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A közoktatási és szakképzési feladatok a közfoglalkoztatás tükrében Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Türr István Képző és Kutató Intézet A TKKI szakmai feladatai a 3/2011. KIM rendelet hátrányos helyzetűek képzettségének,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ

A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ A SPORTISKOLAI PROGRAM MONITORINGJA ÉS A SZAKÉRTŐI MUNKA LEHMANN LÁSZLÓ Módszerek A sportiskolai rendszer témafeldolgozása és kutatása során két fő módszert alkalmaztunk: az egyik a dokumentumelemzés,

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7.

IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub. Miskolc, 2013. december 6-7. IV. JÓ GYAKORLAT börze IGI-klub Miskolc, 2013. december 6-7. Szakmai ellenőrzés, minősítés és támogatás Intézményértékelés (OH); 5 évente Pedagógus Szaktanácsadás (OFI) Tantárgygondozás, tematikus Minősítés

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC

MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC MARTIN JÁNOS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC Martin János Szakképző Iskola A Martin János Szakképző Iskola felvállalta a sajátos nevelési igényű fiatalok speciális képzését és számtalan új ötlettel, differenciált

Részletesebben

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak

GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR. szakirányú továbbképzési szak GYAKORLATVEZETŐ MENTORTANÁR szakirányú továbbképzési szak Képzés célja: A megújuló tanárképzésben a mentortanár képzés célja a pedagógiai kultúra megerősítése, amelynek segítségével a tanárjelöltek nyitottak

Részletesebben

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály

A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése. Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzési rendszer átalakítása, a duális szakképzés kiterjesztése Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály Törvények: Jogszabályi háttér átalakítása 2011. évi CLXXXVII.

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola

Kommunikációs terv. R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 Kommunikációs terv R. M. Á. I. Kazinczy Ferenc Tagiskola OM: 201026-004 I. Célok 1.1. Átfogó célok: A referenciaintézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens,

Részletesebben

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28.

Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok augusztus 28. Külső ellenőrzések, minősítések valamint az intézményi önértékelésből adódó feladatok 2015. augusztus 28. Pedagógusminősítés 2015. 2015. április 10. 2015. június 26. Vetési Márta Vona Krisztina Szabóné

Részletesebben

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B.

A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A szakszolgálati ellátórendszer támogatása TÁMOP 3.4.2.B. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységek (2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről) a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás

Részletesebben

Ki megy át a tehetséghídon?

Ki megy át a tehetséghídon? Ki megy át a tehetséghídon? A Tehetséghidak Programról Szolnok, Tehetségfejlesztés a gyakorlatban konferencia 2013. május 30. Grosschmid Péter alprojektvezető Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db

EFOP KERETÖSSZEG: 4,9 Mrd Ft. TÁMOGATANDÓ PÁLYÁZATOK SZÁMA: db EFOP-3.11.1-17 SZÜLŐ-SULI TANULÓK ISKOLAI ELŐMENETELÉNEK JAVÍTÁSA ÉS A KORAI LEMORZSOLÓDÁS VISSZASZORÍTÁSA AZ ISKOLA-CSALÁD EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRE ALAPOZOTT EGYÉNI FEJLESZTÉSEN KERESZTÜL PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése Tóth Péter A Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központ szerepvállalása a projektben

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS

PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 20/2012.EMMI rendelet PEDAGÓGIAI SZAKMAI ELLENŐRZÉS 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 87. (1) Az oktatásért felelős miniszter működteti az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét.

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról

Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Az alsó tagozatos munkaközösség véleménye az intézményvezetői pályázatról Alapos, részletes, jól megszerkesztett pályázatot ismertünk meg. A pályázat szövegezésében könnyen értelmezhető, szerkezete áttekinthető.

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben