vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben."

Átírás

1 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére né?tve kö ryék a ossága Országos vásáro on nej?1csa a részmt adasvevés hanem messze vdékbehek S ő összegyünk részint pedig más okok és érdek edet csendor minek foytán a vásárügyeete kr y a kmakat ségnek tekintve a sokaságra es z artar y koz mo sza öző önb kü ső ere rendesen fek yes teendoje egyénre sokodau és gyakran igen ken akaj ortoez okbó s mert küönben is minden népcsop ts g suásná a járőröktő fokozott tapintat higgad f minden ehamarkodottságtó ment eréy é egk a va gástaanabb szeméyi magatartás követetetk a sárfeügyeetek igen fontos heyet foganak e csendőraég szogátban AmennYben pedg az orszagos vasarokat meg zőeu és a vásárokat követőeg nem csupán a vasa terü etén hanem e heyen kivü a környéken sőt távoabbi vidékeken is a közbiztonsági szogáatot érintő körümények szoktak femerüni a csendőr e&ybefüggőg ségnek a vásárfeügyeeti szogáatta széesebb körü müködést S ke kfejtem mey mu ködés küönösen a vásár eőtt közveten eső s az ezt követő napok aatt is tejesítendő Ennek tekin tetbe véteéve tehát a csendőrség teendőjét könnyebb áttekintés végett a vásár eőttiekre aattiakra és utá niaka oszthatjuk megjegyezvén hogy küönösen a vásár aatti teendőkre csupán nagyjában adható utmutatás amennyiben természetszerüeg minden vásár efoyására s az ott femerüő ügyködésre a vidék akosságának sajátságai magok a beyi viszo nyok stb mérvac1ók S végü az is megjegyeztetík! bogy jeen utmutatásoknak küönösen a vásár aatt teendőket tárgyaó része a kisebb u n heti vásáokra bá természetesen csekéyebb méretek kö zött szintén vonatkozik; továbbá hogya vásárt meg 1 i csendőrség teendője időben? a vásárt nuegeőző Tekintet nékü arra hogy a vásár törvényható sági jogga feruházott vagy rendezett tanácsu tehát a vásári rendészetet az és 22 tcz szerint önáóan saját közegek áta kezeő városokbau avagy pedíg nagyközségekben tartatik; egyaránt teen dői keetkeznek ugy a vásáros hey mint a kör nyékbei sőt eseteg a messzebb tájékokon áomá sozó örsöknek Ezen teendők a főbb vonásokban a következők A vásári tovajást üzetszerüen foytató egyének az országhirü vásárokra a messzebb a zsebtovajok pe dig a egtávoabbi vidékrő is ejárnak de a egtöbb vásári tovajt mégis maga a vásáros hey és környéke szogátatja Az örsöknek a vásári és zsebtovajásért már fenyítetteket vagy az iy fogakozás gyanjában áókat ösmernie ke s bizamas emberei utján nyert értesüések áta vagy más akamas módon megtud hatja ezeknek a heységbő a vásárra szándékot e utazását vagy ba csak az egyszerü eutazást i8 de a mey összeesik vaamey nagyobb országos vásárra encője tehát az esz hogy akamas uton tejes tajékozást szerez az ietőnek utazási czéjáró s ha ez iránt nem is nyerne megbizható tájékozást ha nem csupán ha csak gyanuja is ez irányban fe ébredt akkor is miné tökéetesebb szeméyeírás ctoása s gyanujának közése meett mieőbb érte st a vásárhey örsét és hatóságát (községi eőjáró sag rencőrkapitányság) amennyiben az távoabb ené a örstő semhogy a vásárügyeet végett ki o ku( t jarőrö k a saját örsköretbei vásári tovajokat a vasatéren feügyeheték Tapasztat tény hogy küönösen híresebb vásárok 10*

2 HJ6 k krab eőtt a szarvasmarha de kivát a óopáso gya ban opott ban történnek s megesik hogy a Bacska ot ó nehány napmuva a győri a dunánt{ró op ó pedig a temesvnrí vásáron tüu fe s y gyorsa a nyomon ság meett rendkivü eg?ehezttt üdözés és mive ez rtkan eszkozohető nem is annyira a nyomon üdözés mint inkább a marh eveek eenőrzése körü kifejtendő kéreheten SZ gor és kinos pontosság s az iy törvényeenességeket ekövetni szokott egyének feügyeete áta eht csak ezen üzemeknek véget vetni vagy egaabb S korátozni A ócsiszárok között akad többnyire az iy ügyetek értemi szerzője Ö veszi át a opott ovat ő eszközö néha rajta vátoztatásokat Ő gondoskod hamis járatokró és eszközi ezeknek kcseréését JO járatokka Ha te t i egyéneknek ókötőkke vagy iyennek gyanujabax; aókka érmtkezése ész e tetnék; bizonyosra vehető hogy ennek vaaho 1010pás esz a vége A vásárok eőtt tehát ajánatos ha a járőrök az éjjei esáást gyakrabban akamazzák küönösen az iető pásztor nyája vagy egyénnek hajéka 8 a ócsiszáok betérője körü Mert ha szo katan időben kószának ennek meg vot oka s ma gyarázatát eheti a később tudomásra jutó áatopá sokban ymódon figyehetők meg nevezetteknek érintkezései s összeköttetései A esáásokban vagy éjjei portyázásokná minden gyanus aak megáí tanc16 s küönösen megfeeő esetekben amarhaevé eőköveteendő s nem éte esetén a etartóztatás foga natosítandó Átaában is a járőr az áatszáítmányo kat mindenkor pontosan fogja egyeztetni a marha evée s végü e evé vaódiságát is vizsgáat aá fogja vonni Akamazandó ez küönösen ócsiszárokka szemben A ókötők gyanánt ösmert egyéneknek rendes tar tózkodási heyökrő vaó etünése mi azonban többnyire csak néhány napra szokott terjedni a fennebbi temészetü váaatta van összefüggésben } Mive azonban a csaádtagok még az iető távoé tét is tagadni fognák ajánatos bizami egyén utján meggyőződést szerezni a tényeges távoétrő Ev az hogy a ki odahaza van az nem op a faujábó a ki pedig gyakran eetünik hazuró az másheyt nem tiszta doogban jár Ezen megeőző szogáat meett még köteessége az örsöknek hogy a tudomásukra jutott marhao pásokat nyomozzák ha ehet nyomon kövesék a marhák eirását a gyanítható vásáros hey hatóságá va s az ott áomásozó örsse közöjék s á taában ha marhaopás örsköretükben nem is történt ee a ócsiszároknak s orgazdáknakmagaviseete s érintke zései gyanut ketettek; ezt a vásáros hey örséve bizamasan közöjék Távoabbi vidékeken eőfordut jeentékenyebb óopásokná a ókereskedők óáomá nyai megvizsgáandók s a járatok kinos pontosságga eenőrízendők s íynemü beható vizsgáat aá vonan dók gyakran a küönfée nyájak ismeyek közé a opott jószágot gyakran rövid időre bekeverik A marhák áománya mindig megtudható a községi eőjáróság tó mey az áatokat számbavéve bizza a pásztorra Öszzegezve tehát a mondottakat az örsök küönö sen ottho gyakorta történnek marhaopások a vásá rokat megeőzőeg gyakori esáások s a vásár nap jának közeedtéve mindinkább gyakoribb és éjjei portyázások a heyi örs a vásárt megeőző éjjen át beható heyi járörködés átaa pásztorokócsiszárok és orgazdák eenőrzése és feügyeete áta biztosítják egy részrő saját örskörewket és a behendet a vásáros heyen; de másrészrő pedig bevágják az utját a más heyt ekövetendő gazcseekményeknek vagy eg aább észeeteik áta megkönnyitik a később bekö vetkezhető nyomozást csendőrség teendője a vásár aatt Mieőtt ezen teendők részeteztetnének szogája nak minden iy akaomma irányadóu következők A honvédemi ministerium 1886 évi 32982/V sz

3 rendeete mey minden örsön meg van erendei hogy minden nagyobb népcsopotosuás tehát a vásárok feügyeetére is megfeeő csendőrségi erő rendetessék ki Ezen rendeetbő önként következik hogy minden örsparancsnok a kinek örse terüetén nagyobb vásárok tartatnak és a saját örsegénység a vásár feügyeetére eegendő nem vona kötees a szomszéd örsparancsnokságokat a megkivántató csendőrségi erő kirendeése iránt ideje korán megkeresni A kirendet egénység uti járőrökben a vásártéren még mieőtt a vásár kezdetét venné megjeenni s az ott évő ietékes örsparancsnokná jeentkezni tattozik Ha azonban a járőrök messzebb fekvő örsökrő jönnének akkor már otthonró akkép igazítandók e miszerint a vásárt megeőzőeg ugy érkezzenek meg a heyi örsre hogy ott magukat a vásári sz01gáat fáradamai eőtt kipihenni tudják Heyteen vona azon ejárás ha a csendőrség csak akkor jeenne meg a vásrtéren a midőn a vásár már javában foyik mert akkor az annyira fontos marhaeenőrzést a már összegyüt áatok között sikeresen és rendszeresen foganatosítani képes nem vona A vásáfeügyeetet tejesítő járőrök feett a parancsnokság evieg azon ösparancsnokot ieti kinek örsköetében a vásár tartatik miután ő ösmeri a heyi és szeméyi viszonyokat egjobban s azért az ő intézkedései és rendekezései az összes akár a saját akár az idegen örsbei járőröke mérv dó Az ietékes parancsnok tehát miheyt a vásár heyére megérkezik magát a vásár enökéné bemutatni és tőe a vásárban fentartanc1ó rendre nemkü önben a vásárra hajtandó áatok eenőrzésére vonatkozó utasításait kik érni tartozik Megj egyeztetik ho gy városokban 11 vásári enök a rendőrkapitány mg községk?e a járási főszogaliró vagy heyet tese A vasarbzottság enökétő vett utasításhoz mérten a parancsnok a rendekezésére áó csendőrökt egynek kivéteéve kit magához rendeanny de egaábl 2 főbő áó járőrbe osztja be a hány abizottság a uhavásárban a marh aeveek eenőrzéséné működni fog Ha mmc1en abzottsághoz járőr nem Jutna" e körüruényrő rásárbiz?tság enökének Jeentest tesz A csendőroknek Ja őrökbe történt beosztása után a parancsnok figyemezteti a egénységet a járőrök szétváaszthatanságára a heyes és pédás magatartásra higgadt komoy minden ehamarkodottságtó ment feépésre és minden kicsinyes doogba vaó avatkozás kerüésé e Fehívja figyem öket az átaános határozványok 125 pontjában körüirt a részeg emberek irányában követendő ejárásra vaamint hogy a ármázó kujongató énekő egyéneket ez irányban figye1me kivü hagyják miután vásárokban csendet követem nem ehet s végü utasítja a járőröket hogy ha a vásárban verekedés zenebona támadna az errő értesüők egymást támogatandók a tett heyére sietni tartoznak Eősorován egvégü röviden a marha eenőrzése körüi teendőket meyek aább következnek megbagyja a járőröknek hogy a déeőtti órákban amugy is befejezést nyerő marha fehajtás megtörténte után midőn a tuajdonképeni vásár is kezdetét veszi; a további parancsok átvétee végett ho gyüekezzenek y módon eigazítva a járőröket a meghatározott vásár bejárási heyekre indítja maga pedig a meéje rendet csendőrre a városban portyáz va tájékozza magát bogy azután csendőreit a körüményekhez képest feosztva a vásárban a közbiztonságot és rendet fentarthassa Portyázása aatt egyszersmind eenőrzi a járőröket A csendőrök ha a marhaeveek eenőrzéséve megbizott biztos és áatorvos meé rendetetnek; ezeket ejárásukban támogatják megakadáyoznak tehát minden toongást és znvar s ez áta akadáytan működésüket biztosítják Orködnek hogy szabayszerü mabaevé nékü vagy egészségi szem ontbó kifogás aá eső vaamint szekérbe fogott aat a vásártérre ne juthasson mi annyiva köny

4 nyebb miután az áategéz égüy re? dezésrő szóó 1888 évi 7 tcz végreh1jtasa targyaban kbocsatott ministeri rendeet értemében a vásártérnck korá tokka vagy árkokka ke körüvéve enni s az á1tok csupán csak e czéra hagyott bejárókon át köz ekedhetnek A marhaevé nékü vagy hiányos marhaevée érkező áatot a vásártérre nen1 bocsátják hanem etartóztatják és az e czéra eőre rendet heyen őrízet aatt tartatják Minthogy pedig a járőrök a marhaeveek eenőrzését a egtöbb esetben önáóan gyakoroják; ájanak itt a marhaeveekre vonatkozó jeeneg érvényes szabáyok meyek az áategész ségügy rendezésérő szóó tcz végrehajtá sára vonatkozóag a föc1müveés ipar és kereske demi ministerium áta 1888 október 15én sz a kibocsáttattak eőre megjegyezvén hogy marhaevé nékü vagy iy kétes evée bárho taát áatok átaában más esetekben a községi eő járóságnak átvétei eismervény eenében átadandók és az erre vonatkozó jeentés még akkor is h1 bün tény jeenségei merünének fe fetétenü a közigaz gatáei hatóságnak terjesztendő be mert minden iy esetben kizáróag a közigazgatási hatóságok hivatvák az eőnyomozás tejesítésére s az ebbő kifoyó to vábbi intézkedések megtéteére A marhaevé közokirat mey a reájegy7ett áa tokra vonatkozó tuajdonjog igazoására szogá azoknak egészségi áapotát és az áatok forgamá nak esetére eőirt eenőrzés megtörténtét tanusítja Marhaevée e ke átni ovat szarvasmarhát juhot kecskét és sertés t (beeértve a csikókat bor jakat bárányokat gödöyéket és maaczokat is) tekintet nékü arra hogy miyen koruak vaa hányszor a tuaj cono iy áatra vonatkozó tuaj donjogát másra ruházni és vaahányszor iy áatot á nd? artózkodási heyérő ehajtani vagy eszáí tt; kvan Ezen esetekben a tuajdonos saját nevére bahtott marhaeveet tartozik eőmutatni de a a szerzett áatot a tuajdonos hazahajthatj a oy marha evée is meynek hátapján van igazova tuajdon joga Kisoot katonai ovat vevőj e a katonai hatóság áta kiáított s a vevő nevét s az áat eirását tartamazó igazováynya hajthatja vagy száíthatjn haza Mahaevé nékü hajtható de vasuton hajón nem száítható az áat egetetés usztatás fuvaro zás és gazdaság foytatása czéjábó de csakü ugyan azon vármegye terüetén A közös hadseogbei honvéd és csendőrovak Rzáításáná (vasnton ha j ón)1 marhaeveet menetevé pótoja Ervényes marhaevé csak béyeges kincstári ür apon áítható ki Az iirapok 5 kros vagy 3 kr os béyegjegygye vannak eátva Minden 2 évesné fiataaub ó és szarvasmarha marhaevee 3 kraj czárnyi béyegjegyes és pedig a csikóké zöd a szarvasmarháké pedig fekete nyomásu ürapon mig 2 évesné idősebb ó és szarvasmarha marhaevee f krajczárnyi béyegjegyes és pedig a ovaké téga vörös a szarvasmarháké pedig kék nyomásu üra pon A marhaevé béyegietéke továbbá minden 1010 drb juh kecske vagy sertés (bárány gödöye vagy maacz) után korukra vaó tekintet nékü 5 kr az egy marhaevére jegyzett áatok számá nak tzze vaó osztása esetén maradó töredék után 8intén 5 kr Tjz darabná kevesebb juhró kecské rő vagy sertésrő szóó marhaevé csak öt kros bé yegjegygye eátott ürapon áítható ki Az adóhivataok marhae véüra pokat csakis tör vnyh tóságn ak szogátntnak ki a mey viszont k?zegmek szüségetét fedezi Mieőtt azonban azokat kadna tartozk az ürapokat egyenk ént pecsétjéve foyó és évszámma eáttatn i A foyószá m minden mrhaeveeknek könyvbe vaó Mi enyoma m us n n nehézsg kbe zért ettő ete kin ke e ro t 1 kuonter; S e k mmden a16hevekáht o ná Járorok áta tanumányozás CGé Ja) S bármikor betekinthetők t! t EZ z a e üközik s ze községben a

5 03 ö k azon év eején e kezdendő Az ürap cs tovény hntosag ségben hasznáható fe meynek a n azokat e?yz ébe megküdte s a mey ek nevére zése eőjegyezte igy tehat az rtrapok kkocson szigoruan tios nem ee Ha az ürap hátsó apján évő tiszta hey gendő a föjegyzésekre az ürap egy tszta appa megtodandó akként hogy a tiszta ap az ihap Aé ére ragasztandó de a nékü bogy vaamey fo jegyzést etakarjon A marbaevé kiáítására azon község etékes meynek terüetérő az áat ebajtatik vagy eszá íttatik eseteg a meynek terüetén a tuajdon átruhá ás történik A községi eőjáróság törvény városokban a tanács hatósági jogga feruházott jeöi ki azon egyént a ki a marbaevé kezeéséve megbizatik Marhaevé csak a törvényhatóság áta számozott ürapon áítbató ki s a kiáító közeg mef? győződni tartozik a marhaeveet kérő egyén tuaj donjogáró és az áatoknak kedvező egészségi áa potáró A tuajdonjog igazoására a marbaev kiáítója a7 űrap iető rovataiba bejegyzi a tuaj donos nevét és akheyét az áatok darabszitmát (számma és betükke) faját eirását és küönös is mertető jeeit A marhaeveet csak a tuajdonos nevére (közös tuajdont képező áatokra vonatkozó marhaeveet a tuajdonosok nevére) áíthatja ki de annak akárhány egyfaju s egyforma jegyü áatára; küönböző faju (ó szarvasmarbáva jub sertésse stb) vagy egyfaju de küönböző jegyü áatokat nem jegyezhet egy marbaevére ha ugyanazon egyén tuaj donát képeúk is; eenben küönböző koru de egyfaju áatokat (szarvasmahát és borjut ovat és csikót juhot és bárányt kecskét és gödöyét sertést és maaczot) ba egy egyén tuajdonát képezik ugyan azon marhaevéhe irbat Az ürap iető rovatába eseteg a hajtó vagy bajtók nevei és akheyei veze tencők be az utosó rovatban pedig az áatoknak a tuajdonos áta bejeentett rendetetési heye (irá n j nyitás) jeöendő meg; az utosó rovat mindenkor ég heybe szóó irányitásná is kitötenc1ő Az áatok egészségi áapotának tannsítására szo gá az ürapon nyomtatásban fogat záradék mey az ürap ketezése és aáüása áta érvényessé vái{ a mnrbaevére jegyzett áatokra nézve Az ürap az országbnn dívó bármey nyeven töt hető ki de a járás és község mindig magyar nye ven jeöendő meg rajta A rovat ok pontos kitötése után a kiáító h özeg ketezi anirja s a községi pecsétte eátja a mar haeveet a keetben a hónapot és az évszám utosó számát betükke eirni tartozik Midőn a marhaevére jegyzett összes áatokat ugyanazon egyén szerzi meg ennek tuajdonjoga a hátapra vezetendő záradékka igazoandó y marha evée a szerző áatait crak haza hajthatja vagy száíthatja Azon esetben pedig midőn vaaki az egy mahaevére jegyze tt áatoknak csak egy ré szét szerzí meg en ek tuajdonjoga szabáyszerü az ő nevére kiáítandó uj marhaevée igazoandó s az eredeti tuajdonos abaeveén azon áatok meyek más tuajdonába mentek át a marhnevé hátsó apjára vezetendő záradékka erandók A z iy marhaevé tuajdonosának visszaadatik s e z a megmaradt áatokra néve szabáyszeü marhaevé gyanánt szogá; midőn a mahaevére jegyzett á atokbó a7 utosók iratnak c a marhaevé is e von andó A tuajdon átruházást mindig azon község marha evékiáítója eszközi a mey község terüeté a tuajdonjog átruházása történik marhaevé ketétő számítandó egy év etete utan csupán nj marhaevé kiáitásának aapjáu Rzogáhn t A z egészségi bizonyitvány 10 napig (a ktezés napja ebbe nem számítand6) érvényes Mi d?n thát a tuajdonos mahaeveét az egészségi bzoytvány érvényének megszünte után hasznáni aka11 a tartozik azt ott a honnan az áatot ehajt ja

6 a marhaevékiáítónak az egészségi bizonyitvány megujítása végett bemutatni Az ujítás 10 napig ér vényes a marhaevé érvényességi tartama aatt akárhányszor eszközöhető a marhaevé hátapj ára irt záradékka történik s az irányítást mindenkor magában fogaj a Az irányítás csak azon heyre ér vényes mey a marbaevé utosó rovatában megj e ötetett de ha az áat ezen heyrő visszahajtatik oda a ho amarhaevé kiáíttatott uj irányítás nem szükséges Ha az egészségi bizonyitvány még érvényes de a tuajdonos az áatokat más mint az iányításban megjeöt heyre akarj a b aj tatni vagy száítani a marhaeveet uj irányítás végett szintén a marhaevé kiáít6ná bemntatni tartozik ki az uj irányítást a marhaevé hátapjára vezeti Marhaevé eveszése esetán tuajdonosa kötees az e veszés tényét azon község eőjár6ságáná (városi rendőrkapitányná) bej eenteni mey amarhaeveet kiáította A evágásra és keeskedésre szánt szarvasmarha cs k az e czéra kijeöt u n marhahaj t6 utakon s ennek eenőrzésére a csendőrök őjára bajthato taik akamáva köteesek E czéb61 a hajtott áatok mar aeve! eőkérendők s megvizsgáand6 hogy zabayszerueke hogy az áatok azonosake a be J egyzettekke? bogy a mahaevéen megj eöt utirány megtatatotte és az áatok között taákozike beteg vagy gyanus darab? Ha az emített körümények v ameyike tekintetében aggáy merü fe a járőr kotees az aat kat a egközeebbi községbe teretetni s az esetet a kozségnek bej eentve átvétei eismer vény eenében átadni Befejezvén a fehajtott áatok eenőrzését a e génység a meghatározott heyen összegyü A p ancs nok rendekeésére á6 erőt a viszonyokhoz mér te J? tobb gaabb 2 főbő á6 járőrbe beosztj a s mmde Jarornek eügyeeti köetét meghatározza mey koretben az ető járőr tekintve hogy a marha 205 eenörzéséve többet n e m fogakozik eső s orban van hivatva a közbiztonság és rend feett őrködni míg a parancsnok egy csendőrre az egész vásárban tejesíti a szogáatot s j árőreit e közben eenőrzi Minthogy a vásárokban az oda csődüt minden nemü közártamu egyének zavarj ák meg rendesen a rendet; ez okb61 ezek szigoruan szemme tartand6k Küönöse feügyeendők a ókőtők m arha és vásári tovajok pásztorok k odusok hamis j átékosok ugy nevezett pénzvát6k atat6k csa6k egyátaában mindennemű az ország minden észébő megj eenő szédegők verekedők háza16k stb Egyes megyékben eenőrzését küön szabáyrendeetek a pásztorok szabáyozzák ott tehát e szabáyrendeetek tartand6k szem eőtt A marhatovaj ássa aaposan gyanusított egyéne k a vásárokban adnak egymásnak taákoz6t A csene őrök tehát figyej ék meg kikke társaognak e figyeésnek azon haszna eend hogy összeköttetéseiket fefedezik mit a nyomozásokná értékesíthetnek A vásártovaj o k rendesen többen egy szövetkezetet képeznek f vevés ürügye aatt ott a ho a toongás egnagyobb egy arra akamas pianatban egyik tagj a y bandának bármi ing6ságot eginkább azonban vászonnemiít és kemeféét eop azt a háta megett áó másik tagnak átadj a ki megint az eop ott tár gyat a meette vagy m ögötte áó taghoz továb hítj a ez pedig azután a sokaságban a opott tárgygya etüni k Ezen tovaj ok ha ismeretesek a vásártérrő a vásár enökéve egyetértőeg etitanc16k ha pedig tiaom eenére a vásárban uj ra mejeennének annak be fe] ztég a vásárenök fehivására őrizet aá véte t1mdők Ataában pedig a küörsbei j áőrök kiváó figyemöket a saját örsköretbei gyanus egyénekre fordít ák ffiit anná könnyebben tehetnek miután ket smenk Ha ezen egyének a feügyeetet észre S vennék ez nem baj mert így feszéyezve érezvén magokat óvakodni fognak gaztettek ekövetésétő

7 A vásári tovajok a opott homit tartózkodási heyökre csak egritkább esetben viszik mert ezt vagy még a vásárban vagy pedig utközben eadj ák eset eg egy orgazdájukná eteszik Az iető öspamncs nok tehát minden akaomma ha e tovaj ok vásáa tá voztak eéjök menjen s utközben őket megepve győződ jék meg vajj on opott homit nem hoznake magokka? Zsebmetszők és egyéb tovajok ugymint a vásári tovaj ok rendesen a nagy toongást hasznáj ák fe bünös cseekményeik végrehajtására ez okbó a csendőrök a sürübb csoportokat és toongást kisérj ék kiváó figye emme s nem ritkán iy tovaj okat tetten is érhetnek Tettenérés esetén a etartóz tatásnak csak akkor van heye ha az átauk ekövptett bűncse ekmény vétséget vagy bűntény t képez mig eenbe n h a k ét forint értéken aui éeimi vagy éveze ti czikkek opatnak e a mi vásárokon igen gyakran eőfor du és ha ezen opás a tábázatos kimu tatás 40 odaán évő?c szakaszb n fetüntetett kihág ást képez a csendőségnek tekmtve hogy ezen kihág ás miatt az ejárá csakis a sértett indítványára indíttatik meg semmemü beavatkozási j oga ninc sen mi szigoruan zem eőtt tartan ó mert ép iy csekéysé gekje vaó Jogtaan avatkozas eenszeqiiést s nem ritkán a csencőrök megtámadtatását onja maga utá n A ouso een rzésére szogáj anak irányadóu o magyar a khagaso ro szo bün tető törv ény kön yv 66?8 a és eseteg ez irányban kia dot t megyai sza ayrendetek eh át min den ko du ássa foga kozo egyén k az emtett okban vagy szabá end e yr etebe J? m határozott ke ék ekn ek nem fee meg enok a vasanközbejöttéve a vásártérrő etá voí tnó s eőzetes megőrzés végett a köz ség eő járó sgnak atadancó a vásár befejezte után pedig a hatósa kozgazgatas gnak me gbü nte tés és ese teges etoonczoás végett eő áí ta nd ó Hamis j áté kos ok!dk egink ább kártyá va ravasz fondor atokka az avatatan né p pén zét en eri k ép ugy mmt azok kk egészen ért ékt ee n egtöbbször aauyhoz hasonó péhdarabokat adnak e a táj ék o zatanoknak vaódi arany heyett csaást követnek e Eőbbiek kecvencz j átéka az ugynevezett «Ho a veres» utóbbiak pedig akkép szedik reá a kiszemet ádozatukat hogy az eőtt menve egy kis pénztárczát maguk eé dobnak azt gyorsan de ugy veszik fe hogy azt az utánu j övő kiszemet egyén észre vege kit azután hagatasra kérve ezért egykét d1rab y tantussa megaj ándékozzák E műveet után pedig küönböző rábeszéésse megvétetik ezen egyénne a birtokukban évő többi péh darabot Ezen egyének tettenérés esetén vagy ha a csaás reájuk bizonyut etartóztatandók Atatók aatt azon egyének értetnek kik atató szerre kevert itaa vaakit eitatnak azután tőe a pénzt eopj ák E gazemberek eginkább korcs mák vagy bor és páinkamérésekben az ádomásozó vásárosok között forgoódnak és veük együtt dőzsöve rencesen j ó zamatu itaukka a kiszemetet megitatj ák és eatatják kedvező pianatban pedig pénzétő meg fosztják E bűncseekmény a m agyar büntető törvénykönyv 346 szerint rabást képez iy egyének tehát a tett e követése után etartóztatandók és ha gyanus ak hogy a tatássa fogakoznak a egszigoruajban feügyeendők A vásárokon rendesen működni szokott varázsók jósók kártyavetők áomfej tők és mások rászecésére számító hasonó szemfényvesztők ha ezze üzet szerűeg fogakoznak tehát magukat e rászedésért megfizettetik a kihágásokró szóó magyar bünt törv köny i9 szerint kihágást követnek e fogakozá snktó tehát eintendők a rászedésre szánt tárgyak yagy eszközök tőük ekobzandók ietők pedig az eté kes közigazgatási hatóságnak fej eentendők ha smeretenek eővezetend ők A vásárhey környékén meghuzódott s az eopott va y más igaztaan tárgyakat átuó orgazdák é s to yaj ok fetaáás a végett a j árőrök a fereeső heyeken S forduj an ak m eg y

8 208 Házaók eenőrzésére az 1887 évi zsebkönyvben közöt bázaásró szóó endszabáyok irányadók smert verekedők a kö z s égi eőj áróság közb ej ötté ve befoyásoandók hogy verekedést ne kezdj enek s ha daczára ennek rakonczátankodnak a vásár bizottság enökéve egyetértőeg a vásártérrő etávo ítandók Ha verekedés fejődik az errő értesüő öss zes csendőrök gyorsan összegyihve és a verekedés he yétő 3040 ép ér távoságra figyeő áást foganak e s csak akkor épnek közbe ba a verekedést a je enévő községi e őj ár ósági szeméyek sz étoszhtni ne m kép e s ek A verekedés ek szétoszatásáná az eensze güési esetekben követendő magatartásra vonatkozó vezérfona határozványai küönösen annak és 15 ai tatandók szem eőtt y esetekben fokozott tapintat nyugodtsáa óvatos de? átor feépés okvetet en szükséges mive minde t apmttans ág! durvaság ehamarkodás vagy eréy teenseg?saks a febőszüt és rendesen ittas tömeg az ebbő származó szomoru követ es eenszeguését kezményeket vonj a maga után " váároklan megtartandó muatságokat a csend orok bar figyeemme kisérik mindazonáta nem c é zerü a ) árőr knek foyton a muató közönség tartoz odm vagy kozott portyázni mive ez áta a kam at s zo attnak ttas egyének megjegyzéseire vagy kfakadasaa meyek szóvátást idézve eő ren ese ej en sz eg ésb e n végződnek A muatságok meg fe ej o ta osagr() figyeendők meg s a csedőrök ha a rma es a kurj ongatás még oy nagy is csak akkor épjenek kozle ha rendzavarás támad és azt mint ár mí t ve őn az e őj ár ó 3ági szeméyek e cs i a p tam ne m kép es e k Ha vaamey járőr vendégőkbe korcsmákba vagy tamérésekbe a szogáat érdekében Leépni kényte en ott a szogáati u tasítás 7 a szem eőtt tartáfa m e et a ehető egrövidebb időig időzzön AvasarokLan fentartandó rendhez tartozik még a 20!) vásártéren evő és o d a vezető közeke dési utak szaba don tartása t i hogy Gaz utakon a szabad közeke dés akadáyozva n e egyen Tios a sebes hajtás é s mind azon ejárás mey to0ngá st idéz eő A kocsik é s áatok az u t irányát tekintve mindig a ba o daon hajtandók Küönö sen a vásárbe járatok ná figyeen dő a rra hogy összetoródások ne forduja nak eő mi csak ugy érhető e h a mindenki az utrendész eti szabáyokat szigo r u an b eta rtj a V égü a vásárügyeetre kive7ényet csendőrök ét kezésére vonatkozó ag megemíttetik hogy o y heye ken ho örs v an ez a aktanyában másküönben kizáróag a k özség házáná fevátva akként történ jék miszerint a kirendet erő fee mindig a vásártéren egyen megj egyezvén bogy iy akaomma i s egaább két csendőnek együtt ke ennie L J1 csendőrség teendője a vásár után Ha a vásár o szásnak indu a parancsnok a viszo nyokhoz mérten a fööseges erőt ha ezek idegen örsbeiek az útak biztosítára czéj ábó örsáomás hyeikre indítja Megjegyzendő hogy e j árőrök min g a egveszéyesebbnek ismert utakon vonuj anak osu he s utközben m egfeeő pontokon küönösen éjje sméteten esáásokat tartsanak Küönösen ü ye ek iy akaomkor hogy az utvonaakon mi sem torténj ék mi a biztos és akadáytaan közekedést z a varh atn á A ma rb a evé ügyet gyanusakka szemben kezeik s a gyanusoknak az utv o n a on is sgoruan k v történt é i ntke z é se i t megfigyeik Az ösmert vasan ohaj okat vagy ezen gyanuban áókat m eg motozzak hogy igaztaan j ószágot neme visznek agukka mi azért is te n n iök ke miutá n a vásáran e opott targyaknak gy gyakran nyomába j öhet égü megj egyeztetik hogy a vásá utáni ok be n S czészerü a vásári tovajok ócsiszárok ztorok stb megfigyeése és eenőrzése miután oagosan megfigyet tények eseteg feviágo sítást b 14

9 210 vásár akamábó történt a gy va n ro sá vá a ak tn adha ts e " saron ne m t törvényeenességek kiderí va a ok r do en cs Ha idegen örsbeh t utvonara egy Jaror et ht em b eb nn fe a r ko ak vona feadata az ut vonaat eg y ek yn e m ki dő en y én ez fenneb feso o}t ni eghatározott ontig biztosíta pedg a va;sa oso Jar?r e szogáatot végezni az ut ag ss ko a a g D az rt po ad heyén addig mar sre bevonu csendesü; azutan pedg az or FŰGGELÉK p Katonai és pogári czíntár KATONA CZMTÁR Legfóbb hadr ff en eestek Sogáat tejesítés köb L sz csendőr Butyka mre csendőr az i február hó kerüet áományábó 1888 év 13án Korondon őrkerüetbei Czompa János V sz csend Csekén csendőr 1887 évi november hó 9én sz csendőr Friedmann Jakab csendőr a V én kerüet áományábó 1888 évi juius hó 27 Megyaszón *** Esküjökhöz hűen és fogadamukat be tötve mint jó katonák estek e egyen emékük a bajtársi kegyeet áta meg örökítve! O os és aposto kir Fesége FERENCZ JOZSEF Cs és ki1" kö1tös hadsej eg Fóhadsegédek gróf Pawr Ede atábornagy v b t t; br Popp Leondas atábornagy v b t t a katonai iroda főnöke Szárnysegédek 8 törzstiszt Testőrség aj Acier testőrség; áománya 45 tiszt fe 1793 bj m kir testőrség; áománya 45 tiszt fea 1760 ej Poroszótestőrség; áománya 6 tiszt 44 atszt; feá 1767 d) Lovas testőrszázad áo mnya 7 tiszt 72 atiszt; feá 1849 ej Gyaog testőr Bzazad; áománya 6 tiszt 248 atiszt; feá 1802 OA haüsereg főfeügyeője Ö cs és kir Fen sege Ab1eeht főherczeg tábornagy Os és kir hadügy7ninister br Bau/er Nán dor táborszernagy v b t t z OA aüfjyministe7iun segédcözegei A veerkar!őoke Br Beek F1igyes atábonagy Ga?s? feüyeő Ö cs és kir Fensége Rudof trnorokos Tuzerseg feügyeő O cs és ku Fensége rm8 főherczg táborszernagy Hadmérnöki fe gye? br SasSogio Dánie atb Lovassági fe gyeo Oroy Lipót herczeg ath Vonatfeügyeő g Rttsch Hugó tbrn Pótovazási feügyeő gr wnevttz Győző ath Egészségügyi csapatparanos _ f 3 14*

10 nok Venturi ni SándO? ezre des Apostoi táb or H d püspöki heynök Gru cha An ta ppök evétári igazgató betotetn Mu sz k es koz igazg katonai bizottsáf{ no k Kre utz!1 gye s atb! Katonai egészségügy bzottsag ok Z r Hom Venze vezé rtör zsor vos Kat ona fo draj mté et gazgató br Wanka József atb Kato na egfobb törvényszék Főnök bár?![nebe A 1 t tbsz Katonai főtör vény szék Fono k br D opfn er Jozsef tbsz Szak szám veze tőség főnöke Mike sch Prigyes miniszteri tanácsos Hactestparancsna 7cság a e 1 hadtest Krakk óban Terüete Nyuga ti Gaicz ia ; a és 90 sz gya ezr hadkieg terüete Par herczeg Wind isch Gtaetz Lajos tbsz 2 hadtest Bécsben Terüete Asó Feső Ausztria Sazburg ; a és 84 sz gya ezr had kieg terüete Par br Kijnig Gusztáv tb sz Terüete Stáj erország 3 hadtest G1áczban Karinthia Kraj na Triest stria Görz és Gradiska ; a és 97 gyaog ezred hadkieg terüete Par br Svhön/ed Anta tbsz 4 hadtes t Budapesten Terüete Magyarország ; a és 86 sz gya ezr hadkieg terüete Par verőczei gr Pejacsevich Mikós ov tábo 5 hadtest Pozsonyban Terüete Magyarország; a és 76 sz gya ezr had kieg terüete Par br Oatty Adof tosz 6 ha dt e s t Kussán Terüete Magyarország; az és 85 sz gya ezr had kieg terüete Par Bt aumü e1 Túd(1 atáb 7 hadtes t emesvárt Terüete M agyarorsz ág ; a és sz gya ezr hadkieg terüete Par gr Degenfed Schombu1g Kristóf tbsz r P1ágában ferüete Csehország ; a és 1 02 sz gya ezr h adkieg terüete Par br Phiippovió József tbsz 9 hadtes t J08cfst adt ban Terüete Csehország ;?i és 98 sz gya ezr a " hadkieg terüete Par grf Grünne Fiiöp atb 10 hadtes t B1 ünnben T erüete Morvaoszág é s Sziézia ; az és 1 00 sz gya ezr hac1 kieg terüete Par br Re in iinde1 Vimos a tb 11 ha dtest Lem berg ben Terüete Keeti G aiczia és Bukovina ; a és 95 sz gya ezr h adkieg terüete Par herczeg Wiirtembc1g Vümos tbrz 12 hadtest Nagy Szebenben Terüete Erdéy ; a é s 82 sz gya ez hadkieg terüete Par h Szvetenay Anta atb 13 hadtest Z ág1 á b ban Terüete HOvát és Sza vonorrzág ; a és 96 gya ezr hadkieg terüete P ar h Ramhcrg Á rmin ov tb 14 hadtes t nnsbnlckban Terüete Tiro é s VOarberg ; a tiroi vadászezred hadkieg terüete Par br Teu chm tkaufmann F1igyes tb 15 had tes t Sarajev oban T erüete B osznia é s Herczegovina ; a z é s 4 sz bosznia hercze g vinai zászóaj ak hac1kieg terüete P ar br Appe Janos ov th hadtes t Katonai hadp a1ancsnokság Zárában Terüe te Damáczia ; a 22 sz gya ezr hadk ter Par Bazekovic Ká 1 o y atb Gya og had os zt á y és dandárpa1wncsnoksúgok r gy hdosz t Saraj evo 1 ddr Pevj e 2 ddr SaaJevo 7 hegyi ddr Saraj evo 8 hegyi ddr Foca gy hdosz t J aosau 3 ddr Rzeszó w 4 ddr J aosau gy hdoszt Lincz 5 d d r L inz 6 ddr Sazb urg V gy hd oszt Brün n 7 ddr Znaim 8 ddr Brün n

11 214 gy hadoszt Omüiz 9 ddr Omütz 10 ddr Troppau V gy hdoszt Grácz 1 1 c1 dr Gráez 12 ddr Ka genfurt V gy hdoszt Eszék 13 ddr Eszék 14 ddr Pétervárad V gy hd oszt nnsbruck 15 ddr nnsbruck 16 ddr Tnent X gy hdosz1 Prága 1 7 ddr és 18 dd Prága X gy hadoszta y J osefstadt 1 9 d e J osefstadt 20 ddr Königratz X gy hdoszt Lemberg 2 1 ddr és 22 ddr Lemberg X gy hdoszt! Krakkó 23 dd és 24 ddr Krakkó X gy hdoszt Bécs 25 ddr és 26 ddr Bécs XV gy hdoszt Pozsony 27 ddr Pozson y 28 ddr Sopron XV y hd oszt Miskocz 29 ddr Ungvár 30 ddr Mskocz XV gy hd oszt NSzeben 3 1 ddr Brass ó 32 ddr NSzeben XV gy hdosz t NVárad 33 adr NVárad 34 ddr Arad XV gy hdo sz Mostá 1 hegyi ddr Most á 3 hegyi ddr Nevesinje 4 hegyi TrebmJe d XX gy hro szt Pisen 37 drr Pis en 38 ddr B udwes X gy h<1oszt ; (csa k hadjárat akamáva áíttat fe) 39 ddr Doni Tuza (15 hadtestné) 40 d r r BanJauka ( 15 h e t) XX X XX gy hc1 o szt (csak hadjárat ak L amava ai"ttatnak fe) XXV gy hdo szt Pz mys 47 ddr és 49 cd" Przemys 30 éoszt Bécs 49 ddr és 50 ddr Bécs XV gy hdos7t (crak hadjárat akamáva áít tatk fe) V 15 és 54 ddr XXV gy hdo szt Ka ssa 53 ddr Kassa ddr Tieszt 56 XXV gy hdo szt Lai bac h 55 ddr Laibach ddr és 58 XXX gy hdo szt Th ere sien sta dt 57 ddr Theresienstadt Lemberg 59 ddr Czernovitz XXX gy hdo szt 60 dd r Le m be rg ddr XXX gy hdo sz1 Bud ape st 61 ddr és 62 Budapest XXX gy hdo szt Bud ape st 63 ddr és 64 ddr Budapest XXX gy hdo szt Kom árom 65 ddr és 66 ddr Komárom XXXV gy hdo szt Tem esvá 67 ddr Tem esvá r 68 ddr Fehértempom XXX V gy hdo szt Koo zsvá r 69 ddr Gyu a Fehérvár 79 ddr Ko ozsvár XXX V gy hdos zt Zágr áb 71 ddr Fium e 7 2 dd Zágráb Hadosztáy köteéken kívü 94 ddr Cattaro Lovas h adosztáyok ov boszt Lemberg ( 1 1 hadtest) beosztva 1 5 és 21 ovas dandár ov hdoszt Kakkó ( 1 hadtest) beosztva 5 és 14 ovas dandár ov hc1oszt Bécs (2 het) beosztva 2 és 17 ov ddr Lovas dandárok Törzsek 1 (1 1 9 dch) 2 Linz ; 3 Marburg ; 4 Buda pest ; 5 Jaosau ; 6 Kassa ; 7 emesvár ; 8 Prága ; 9 Pardubitz ; 1 0 Brünn ; 1 1 Tarnow ; 12 N Szeben ; Z ágráb ; 14 Rzesz ów ; 15 TaOpo ; 16 Pozsony ; J Bécs ; 18 Budapes t ; 1 9 (csak hadjárat akamá "a áíttatik fe) ; 20 és 21 Lemberg

12 Gyaog e!fedek (Csákó sötétkék kabát s i ma gombokka vi ág skék panta6 ietve m ag yar nadr ág kékszürke k öp eny ) 0 > " o a Ferencz J 6zsef 1 Sándor orosz czár Káoy főherczeg Hoch und Deutschmeiste (Vimos fő her czeg) Laj os portuga kiráy r Károy román kiráy Khevenhüer L And grf tbn Abee Vincze br tbsz Cerfayt de C r oi x K J óz s tbn O s zkár svéd s norv kir Gy örgy szász h ercz eg Vi mos főherczeg tbsz Starhemberg Guidobad tb n 1 4 V Laj os hesseni nagyhercz 15 Adof nassaui herczeg (Varasdi ) Gies Henr br atb 17 Kuhn Ferencz br tbs? 18 Kon st an tin orosz nagyhercz 16 ;> c6 Az ezred tuaj don osának neve 11 o A k i eg keret A törzs Q) 2 ca Q) o áomásheye áoniáshejye Troppau Bass6 Kosterbruck Troppan Bécs Miskocz Budapest K ag en fu r t Bé cs Sz N é m e t i Új vi d k Kagenfnrt Brünn St ry j P rzem sy hassó sötétpiros GJ Vacat A be nsberg Tra u n Otto Ferd grf tbn Lacy Fer Mór grf tb n r Laj os Vimos badenbadeni őrgróf Re in Hind er Vimos bl atb Pürker Vincze br tbsz M ih áy OOSZ nagyheczeg L ipót bega kiráy H u m b e t oasz kiráy London Gee Ern br tbn Rudof trónörökös Rigeshei m József br tbsz F r i gye s Vimos mekenburgstreiczi nagyherczeg Maria Terézia császárné és kiráyné L i p6t császár Vimos n émet császár és poosz kiráy Phiippovi é József br tbsz Browne Miks Uys grf tbn József főherczeg ov táb Moinary Anta br tbsz A e xis OOSZ nagyherczeg Anesp81g Gottfr gr tbsz Krakkó Komárom C z as a u C astenuovo o o Q) < a s f f s s f s s amazöd papagáj zöd hamuszin s ö t tb arna r6zsaszin fekete buzérvörös k énsárga é s s vörösbarna s ö té tv ör ö s _ Győr t f é \ ff Zombor Koomea Losoncz Esztergom Grácz P rága N Becskerek Lemberg cseresnyevörös hamuszin tengerzöd fekete á rga csaszars fűzöd viágoskék csukaszin N Szeben NSzeben császársárga Budapest Fehértempom Budapest égszinkék hamuszin L őcse Pisen 1 n Pevje Przemys Losoncz Es zt er go m Grá cz Prága Temesvár Lemberg császársárga Arad Kassa Pisen Theresiensta<1t Jungbunzau Nagyvárae Nagyvárad Budapest Kecskemét Debreczen Debrecze Rzezóv Rzeszow buzérvörös égszí nk k rák vör ös Új Sandec s ten gerz öd s f s Cza s au Spa at o s é 19 E égsz in k k r 6 zs aszin r o z s as Z n s öté t barna fűzöd Pisek Komárom Krakkó Li nz Tarn opo Beovár Laibach K ön i gat z o császársárga égs z i nkék é Przemys Prága Bécs L 8 L4 Krakkó Linz Lemberg Beovár Laibach_ K ön i gratz Kremsir Brün L emberg A hajtóka SZ ne s f f f f s s f f s f s f f rákvörös s skarátvörös!! haványvörös fekete skarátvörös viágoskék f f f S "" J

13 o N o 4J 49! ! Az ezred tuaj doosáak neve ; p as ö > 3 Q) o Vécsey József br atb Ernő Agost cumberandi 1685 baunschw és iineb hg Grünne Füöp gr atb Abrecht főherczeg tn 1816 Zsigmond főherczeg atb 1 76 Fej érváry Géza br atb 168 Beck Frigyes br atb Ernő főherczeg ov tb 1715 Hess Henrik br tábornagy Frigyes Vimos L badeni nhg L 761! 1 701J! Henrik főherczeg atb Frigyes főherczeg tb Lipót Lajos főhg ov tábo Starhemberg Ern Riidiger grf tbn Vacat Daun Lip Jos Mária grf Thianoi herczeg tbn Frigyes Josias szászcoburg1 689 saafedi herczeg tbn Lajos Savator főherczeg 1 68 Rainer főherczeg tbsz _ A kieg keet A t<ze! áomásheye áomásheye A hajtóka SZne S Q) &9 N a «a; Czenovitz Czernovitz kénsárga f Trient Temesvár Budapest Przemys Szeged Grácz Komárom Bécs Bécs Koozsvár Pécs Zágráb Theresienstadt Karánsebes Kaposvár Sanok Szeged Marburg NKanizsa St Pöten Gyuafehérvár Koozsvá Pécs Zágráb narancssárga cseresnyevörös buzérvörös skarátvörös papagájzöd aczézöd aczézöd csukaszin papagájzöd hamuszin sötétvörös sötétvö1ös f s s s s f s f f Omiitz Lemberg Omütz Brzezan amazöd vörösbarna f s Krakkó Wadovicze aczézöd B Krakkó Koomea Sazburg rarnow Stanis]au SazbUg haványvörös fekete narancssárga f Eger Pét81várad Gyuafehérvár Besztercze Eger Temesvár M Vásárhey Besztercze aczézöd fűzöd fűzöd narancssárga f s Szászváros Bécs Ungvár Eperj es Budapest Budapest Pétervárad Trencsén Pozsony nnsbruck Theresienstadt Prága Sopron Przemys Eszék Fiume Szászváros Munkács Ungvár Eperj es Szonok Székesfehévá Pétervárad Trencsén?ozsony Eger Jicin Neuhaus Sopron Sambo! Eszék Otocaé narancssárga haványvörös haványvörös rákvörös vörösbarna csukaszin tengerzöd rákvörös viágoskék cseresnyevörös buzérvörös viágoskék csukaszin cseresnyevörös vörösbana amazöd s s Lemberg gau Saaj evo Zoczow gau SzUdvahey skarátvörös kannazsinvör karmazsinvör Bécs Fehérte mpom sötétbaa 1 s ts 00 s f s s ! 6R 64 Appe JÍnos b ov tb i Sándor orosz czár Lajos bajor herczeg i Vimos németaf kiráy Károy Sándor szászweimareisenachi nagyherczeg 65 Laj os Viktor főherczeg tb 66 V Ferdinand tosk nhg atb 67 Kray Pá br tbsz 68 Rodich Gábor br tbsz 69 Jeacié György gr atb 70 Phiippovié Ferencz br" tbsz 71 Vacat Ti Dormus József br tbsz 73 Vimos wiirtenbergi herczeg 74 Bouvard Frigyes br atb X Keesztéy dán kiráy Knebe Ab br tbsz Károy Savator főhg tb 77 Sokcevié József br tbsz Jeacié J gr tbsz (Otoéaéi) 80 Vimos scheswighosteingücksburgi herczeg Wadstatten János br atb 81 Sehönfed Anta br tbsz DegenfedSchom burg Ker gr 1 atb i f f f f s f s S s s f f s f f f f f f f tos

14 00 00 co co co c\ << ed ed 00 > 00 S o e+ e; O > > tatott fe Mey év ben áit Foyó sz T iroi vadász ezred ( ) TÖZR áomásheye ««zj Br e g e nz Cavaese A vtovac K iegérzítö keret ó3 Törzs áomásheye B o zn ia erce(jo vinai csapatok ibrünn P isek Laibach CiUi Bécs Eger MVásárhey Budapest Brünn Linz Marburg N Szeben L osoncz Stanisau Otocaé Eperjes K iegészítő keret 1 2 Z ászóaj Sarajevo 3 zúszóaj D onj atuza «B anjauka «M ost ar 4 M m c1 e n zászóaj 6 sz áz a db ó á (Pez viágoskék kabát aizarinvörös hajt6káva és sárga szá mozott gombokka viágoskék panta6 kékszürke köpeny) R 8 zj Bixen 9 «Bozen ove r e d o 1 O «Lheresienst 17 Brünn 2 Bihac Königgratz 18 Prachatitz 19 Görz 3 Freistac1t Linz 4 Rzeszów r arnow 20 Görz 5 M Hradisch Kremsier 21 Bécs 6 Prága Pisen 2 L i vno 7 Viach Laibach 23 Budapest 8 Juc1enburg Kagenfmt 24 N Szeben 9 Judenburg Grácz 25 Brünn O LajtaB mck StPöten 26 Krems 1 1 Győr Győr 27 Tarvis 1 2 Königgratz Jungbunzau 28 F ogaras 1 3 Tarnow Krakkó 29 gó 14 Königgratz Csas zau 30 Broc1y 15 Béc s Sazburg 3 1 TrAvnik 1 6 Jiigernc10rf T roppan 32 Bj eina J osefstac1t E j b J Tábori vadász z á s z ó aj ak 1 zj nns uru ck 2 «P e r gine 3 «T rie nt 4 «Riva r ru aj donos r Feencz József Ezredtörzs és kieg ker áom nnsbruck aj fekete és ubbo ny fűzöd hajt6káva sarga gomb es pedg a tro vadász ezredné simán a tábori vadász zász16aj akn á számozva <skaszinií pantaó fűzöd szegéyye az o c1a va rmsokon kékszürke köpeny) (Kaap TTadászok tobo rétáva c mk zi n ű kabát 22 1

15 Foyó sz TTadászok tobo rétáva c mk zi n ű kabát (Kaap fekete és ubbo ny fűzöd hajt6káva sarga gomb es pedg a tro vadász ezredné simán a tábori vadász zász16aj akn á számozva <skaszinií pantaó fűzöd szegéyye az o c1a va rmsokon kékszürke köpeny) aj T iroi vadász ezred ( ) ru aj donos r Feencz József Ezredtörzs és kieg ker áom nnsbruck r 1 zj nns uru ck 2 «P e r gine 3 «T rie nt 4 «Riva co co co c\ ben áit Mey év tatott fe e; O > > S o e+ 00 > ed 00 << ed E j zj ««A vtovac Br e g e nz Cavaese 8 zj Bixen 9 «Bozen ove r e d o 1 O «R b J Tábori vadász z á s z ó aj ak TÖZR áomásheye J osefstac1t K iegérzítö keret ó3 Lheresienst 17 Brünn 2 Bihac Königgratz 18 Prachatitz 19 Görz 3 Freistac1t Linz 4 Rzeszów r arnow 20 Görz 5 M Hradisch Kremsier 21 Bécs 6 Prága Pisen 2 L i vno 7 Viach Laibach 23 Budapest 8 Juc1enburg Kagenfmt 24 N Szeben 9 Judenburg Grácz 25 Brünn O LajtaB mck StPöten 26 Krems 1 1 Győr Győr 27 Tarvis 1 2 Königgratz Jungbunzau 28 F ogaras 1 3 Tarnow Krakkó 29 gó 14 Königgratz Csas zau 30 Broc1y 15 Béc s Sazburg 3 1 TrAvnik 1 6 Jiigernc10rf T roppan 32 Bj eina K iegészítő keret Törzs áomásheye ibrünn P isek Laibach CiUi Bécs Eger MVásárhey Budapest Brünn Linz Marburg N Szeben L osoncz Stanisau Otocaé Eperjes B o zn ia erce(jo vinai csapatok (Pez viágoskék kabát aizarinvörös hajt6káva és sárga szá mozott gombokka viágoskék panta6 kékszürke köpeny) 1 2 Sarajevo 3 zúszóaj D onj atuza «B anjauka «M ost ar 4 M m c1 e n zászóaj 6 sz áz a db ó á Z ászóaj

16 aj Lovas eedek Dr a g o n y o s e z r e d e k (Sisak viágoskék kabát sima gombokka buzérvörös czizmanadágga sötétbarna köpeny) tó aj o > o r; i ) "<1] Az ezred tuajdonosának _ = 0 neve c " " Fcrencz császár Verőczei Pejacsevich Mikós gróf ov tb Abert szász kiráy Ferdinand császár Mikós orosz czár Sándor hesseni és rajnai herczeg ov tb V Károy Lipót otharingi és bari herczeg \ontecuccoi Raimund gr tbn Piet de Bihain Jenő br 1 tb Liechtenstein Ján J hg tbn Ferencz József Neipperg Ervin gróf ov tb Savoyeni Jenő hg tábornagy WindischGratz Afréd hgtbn A keret A törzs szine áomásheye " A hajtóka > " g S ed 00 < Theresien stad t Theresienstadt sötétvörös f BécsUjhey Stockerau Enns Marburg B écsuj hey StockerBu Enns Marburg fekete sötétvörös fűzöd császársárga f s Brünn Briinn fekete 1 66; S Bécs ParduLitz Czernovitz Tarnopo Zokiew Göcing Brandeis Kattau H Bécs Königgratz Czernovitz Lemberg Stanisau Göding AtBunzau Kattau kénsárga skarátvörös fűzöd kénsárga skarátvörös csaszarsarga buzérvörös buzérvörös f f f s s s f s f s Huszár ezredek bj (Csákó attia mente sötétkék zubbony buzérvörös magyar nadrág sötétbarna köpeny) N " Az ezred tuaj donosának o > neve o r; j Ferencz József Mikós orosz nagyherczeg Futaki Hadik András gr tbn EdesheimGyuai Lipót báró ov tb Radetzi gr Radetzky J 6zsef tb 1 Károy würtembergi kiráy Vimos német császár és porosz kiráy Koer Sándor bár6 ov tb Fogarasi Nádasdy Fer Lipót gróf tábornagy T Frigyes Vim porosz k ir WindischGratz J hg atb Abert Eduard waesi herczeg Vacat (JászKun) Vadimir orosz nagyherczeg PáffT ab Erdőd Mór gr atb Cam GaUss E gróf ov tb? 4) Q) _ as A törzs 0 " 1 E Fehértempom Brassó Brass6 NSzeben N Szeben Szabadra Kőszeg Pozsony Az attia A keret áomásheye S zabadka Kőszeg Pozsony \ A csák6 SZne sötétkék viágoskék s k k s k v k v > " S o td < sötétkék fehér fehér buzérvörös buzérvörös hamuszin s s s f f s k s k viágoskék f buzérvörös s k fehér f viágoskék s hamuszin f fehér f sötétkék f buzérvörös s hamuszin s hamuszin f Kecskemét Kecskemét Rqma Eszék v Sopron Pécs B écs Gyöngyös Budapest Kassa Debeczen Debreczen Rzesz6w Nyíregyháza s 1688 Sopron Pécs Bécs Gyöngyös Budapest 1859 NMiháy v k s k v k s k v k s k v k

17 00 " o> 01 >> co sz f Foyó A gomh szine > Vey év ben áít tatott fefo C;; ö 224 dandárok Hadtest tüzérezredek !) u 1 Q) " Q) d " cn o 4 Kassa Temesvár Prága Josefstadt Omütz Lemberg N Szeben Rároyváros 1 8n Bécs Komárom 15 uj oi tj tj 0 Krakkó Bécs Grácz Budapest < < " 8 "«Luitpod baj or herczeg János föherczeg atb Vimos főherczeg tbsz Vimos br tbsz Abrecht főherczeg tábornagy Turnforti Tier Károy tbsz Lipót bajor herczeg r Ferencz J 6zsef Liechtenstein J Wenze herc7eg tbn Rudof főhrczg koronaherczeg ByandtRheidt Arthur gróf tbsz Rreutz Frigyes tbsz Hartieb Ottó br atb Gerichsburgi Gerich Rezsb atb áomásheye A törzs d <t o o + Q) Q) Q) neve Az ezred tuaj donosának Q) Q nadrág kékszürke köpeny) t6káva sárga számozott gombokka viágoskék CZzma (Csákó 16szőrbokrétáva sötétbarna kabát skarátvörös haj a) számú hadtestparancsnokság aá van rendeve székheyén kivéve a 14 tüzér dandárt mey b ékében a tő 1 4 számig a hasonszámú hadtest parancsnokságok Tüzér 2 2

18 C;; ö 00 " o> 01 >> co f Foyó sz Tüzér dandárok tő 1 4 számig a hasonszámú hadtest parancsnokságok székheyén kivéve a 14 tüzér dandárt mey b ékében a számú hadtestparancsnokság aá van rendeve a) Hadtest tüzérezredek (Csákó 16szőrbokrétáva sötétbarna kabát skarátvörös haj t6káva sárga számozott gombokka viágoskék CZzma nadrág kékszürke köpeny) Vey év ben áít tatott fefo > " cn d Q) " Q) Az ezred tuaj donosának 1 Luitpod baj or herczeg János föherczeg atb Vimos főherczeg tbsz Vimos br tbsz Abrecht főherczeg tábornagy Turnforti Tier Károy tbsz Lipót bajor herczeg r Ferencz J 6zsef Liechtenstein J Wenze herc7eg tbn Rudof főhrczg koronaherczeg ByandtRheidt Arthur gróf tbsz Rreutz Frigyes tbsz Hartieb Ottó br atb Gerichsburgi Gerich Rezsb atb!) u A gomh szine neve Q) Q Q) Q) o + o o Q) d A törzs " áomásheye < <t 8 "«< tj tj 0 oi 7 Krakkó Bécs Grácz Budapest Komárom 3 1 8n Kassa Temesvár Prága Josefstadt 4 Omütz Lemberg N Szeben Rároyváros Bécs uj

19 227 22fj b) Ö ná ó neh éz ite go szt áy ok (Ötözék m int a hadtest tüzé r ezredekn é ) 1 Wad ovic e ; 2 Prze mys ; 3 J aros au ; 4 Béc s ; 5 L ai b a ch ; 6 Rac1 k ers bu rgz ; 7 Duc1apest ; 8 udap e 8t ; 9 Po z s on y ; 1 0 Som orj a ; 1 1 E d e é n y ; 1 2 Hu aszvo m Roky can ; bat ; 1 3 N agyvárad ; 1 4 L uo s ; 1 5 Prága 1 7 Joso[stact ; 1 8 Ther es onsta dt ; HJ Brn nn ; 20 01m ütz ; 2 1 Lem b erg ; 22 Stan iszau ; 2L Basó ; 24 Ko oz s vár ; 25 G örz ; 26 E sz é k ; 2 7 Lm z ; ; } 8 Décs (Ötözék c) Vártüzér zászóajak a h a dtest tüzér ezredem éi de vi ágosk ék szées skhr{ltvöös segéyzeti pantaó ) m in t Műszaki tüzérség 1 Tüzérségi s z e rgy á r és szertítr átvevő biz ottság és műszaki tüzér százac1 a bécsi arsenában 2 Tüzérségi szertárak Bergstadt Buc1apest Bécs Újhey m e ett Cattaro Eszék Gyuafehérvár G rácz nnsbruck J osefstadt {ároyvár08 Komárom Krakd) Lem berg L i Z Mostár Omütz J!étervárad P6a Prága Przernys Hagnsa Saraj evo Temesvár 1 he re s i en sta c tban R T üzé rsé gi fi6ks7ertárak Ara( Br6d Castennovo Franzen fest Kassa K uffstei Jai bach N agy Szeben Ó G rac1 i s k a Spaato rient 1rieszt Z{míban 4 LőporgY(Lr Steinban ( O sák ó ; Hadm érnöki eu edek ( ) v i ágoskék kabát cseresnyevörös hajtókúva és számozott sárgrt gom)okka ; kékazü rk e pan ta ó cseresnye vörös sz egé y y e kékszitr<e k öp en y ) Utász ezred ( ) CBáM ; C8ukaRZÍn knb át acz6 zöd haj tókáv és fehér J d szegéy sima gombokka ; csukasz i n p a n ta ó aczézo y e ; k ékszürke k ö p e n y ) Törzs Kosterneuburg Zász óaj ak 1 Pozsony ; L in z ; 3 Prága ; 4 Pettau ; 5 K ostem enbnrg Szertár Kosterneuburg Vasuti é s távirda ezred ( ) 3 Décs ; 4 Bécs ; 1 Bu dap o st ; 2 Przemys ; 5 Komárom ; G K rakkó ; 7 Omütz ; ko J!rzemys ; 9 Trient ; 1 0 Cattaro ; 1 1 Poa ; 1 2 Dszék d) 2 Lip ót ±bg ov tb Törzs Krems ; keret Krems Zász6aj ak 1 Bécs ; 2 Przemys ; 3 Krems ; 4 Bu dapest ; 5 Budapest 1 r Ferencz J ó zsef Törzs Omiitz ; keret Omütz Zászóajak 1 Przemys ; 2 Krak k 6 ; O mü tz 4 Prága; 5 Om ütz (Ötöz é k m i nt az utászezredekné csakhogy a gaéron a csi ago k mögött egy v i ámt61 átczikázott sz ár n ya s k erék van fe v arr v a ) Az ezred törzse K orneuburg ; keret K ornenburg 1 új Korneuburg ; 2 zj K orneuburg ; Egészségügyi osapatok ( 1 819) (Csák ó ; sötétzöd kabát buzérvörös hajtókáva é s s á rg a Rima gombokka kékszürke panta 6 b u z é r vörö s A zegé y ye ; k é kszürke köpeny) Minc1en heyőrségi k6rházná egy egy osztag Vonatosapatok ( ) (Csákó ; sötétbarna kabát viágoskék hajtókáva 6s fehér sima go mb o k ka b u z ér vö r ö s c s i zm a na d rág ; sötétbarna k öpeny ) Bécs 2 osztá y Bécs 3 osztá y G rácz 1 3 osztáy Zágr áb 1 4 osztá y nnsb rnck 1 5 osz táy Saraj e vo J ezred Buda pest 4 osztá y Buc1a pest 5 OAZ táy Pozso ny 6 osztá y K assa 7 osztá y Te m e s vár 8 osz táy Na gy Sze ben! ezred Prága 1 oszt áy Kra kkó 8 ohzt áy haga!j osztáy J o se fsta c1 t 1 0 osztá y Brü n n 1 1 o sz tá y Le m be rg ezred 1 5*

20 " r 28 mesvár ; b) o va ssági Vonatszertár Kosterneuburg vonatszer tárfi ók Budapest és Sarajevo mérnöki Bé cs ; Bécs (Csákó ; sötétzöd kabát buzérvörös hajt6káva és sárga gombokka ; kékszürke pantftó ; kékszüke köpeny) i Katonai vív ó és tornatanári Uj hey pogári tör 8 9 aj Cs kir Zótenyészintézetek vonat ezredekné de sárga gombokka) Aami ménfs Radautzban Ménteepek Drohovicze Grácz Kostebruck Prága ós Stadban b) M kir Zótenyészintézetek 1 8 (Otözék mint a huszárokná de sötétbarna attia) Áami ménese k Kisbér Bábona Fogaras Mező hegyes Ménteepek Debreczen NKőrös Székesfehérvár S S zt György Zágráb P6tov azási bizottsá gok 1 Budapest 2 Szeged 3 Lemberg p 6t16teepek Biak Piber és NagyDaád Katonai neveő é s képzőintézetek 1 Katonai árvaház Fischau 2 Haapród iskok a) gyaogsági Bécs Buda pest Praga Karoyvaros Karthaus Lobczow N agy Szeben Triest Liebenau Pozsoni nnsbruk Te 1 u h 1\ tanfoya 1 B c Tiszti L6tenyész intézetek a K ni eányneeóintéz et Herna! é opr o Erdb erg é Legénységi eá n yneeó intéz e Sz atm ár Né me ti (Csák6 ; sötétzöd kabát vioaszinű haj t6káva és sárga gombokka ; kékszürke pantaó vioaszinű szegéyye ; kékszürke köpeny) (Öözék mint t P tu 4 Katonai főr eá isk oa "e i;;; ki che u 5 Katonai aka dém ia Bé c ("hey Bé cs fi Mű sza ki kat ona i ak a démi a Egyegy osztag Krakkóban és Lembergben Katonai őrcsapat a bécsi cs kir venysze k ne dj utas z Hunbur t) 3 Katonai areáik oá k Márton K as sa Katonai rendőrség i\ eif kirh e Hadi iskoa Bécs Magasabb tüzér égi tanfoy am B é c Magasabb h admérnök i tanfoyam Béc Tüzérségi törzstiszti tanfoyam Béc _ Ataános törzsti zti tanfoyam Béc J?adbiztosi tanfoyam Béc Eemezési Livatanoki tanfoyam Béc Katonai orvosi tanfo yam Béc Katonai áatorvosi tanfoyam Béc B écsben Katonai födraj z i intézet Heyőrségi kórházak 1 2 Bécs Prsem ys 4Lin z 5 Brünn 6 Omü tz 7 G racz 8 Lab ach 9 Trie st 1 0 nn bruck 1 1 Prá ga k Josefstadt 1 3 The resie nstadt 1 4 Le m b e rg 1 5 ak Bud apea t 1 8 Ko m árom 1 9 Poz sony 20 R ass a 2 1 em esv ár 22 Sz ejc n 23 Zágráb 24 agusa 2f Sa raj ev o 26 Mo stár_ Ru há zat i ra kt ár ak 1 Bru" nn 2 Bu dap est (fióko k Gyua FpJ h rvj r 6s SaraJ evo) 3 Gr áz 4 Ka ise re be rs do rf B u H e yő rs ég i s z á í tó h áz ak apeb rünn Br ód Omti rag a SaraJ evo Trie st Krakkó Lo m be m?

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete 15946 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/66. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 61/2009. (V. 14.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal

104. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú li us 26., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1150, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 26., kedd 104. Ára: 1150, Ft TARTALOMJEGYZÉK 67/2005. (VII. 26.) FVM r. A 2004. évi nem ze ti ha tás kör ben nyúj tott ag rár- és vi dék fej

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal

135. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 189, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. no vem ber 6., hétfõ 135. szám TARTALOMJEGYZÉK 28/2006. (XI. 6.) PM r. A pré mi um évek prog ram mal, va la mint a kü lön le ges fog lal koz ta tá si

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 3113-3264. OLDAL 2008. június 2. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM ÁRA: 1365 FT I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

Rögzítés üreges anyagba

Rögzítés üreges anyagba 06 - Ureges:Üreges.qxd 2008.12.16. 14:15 Page 153 Üreges fémdübel 154 Billenõhorog K, KD, KDH, KDR, KM 156 Üreges lapdübel PD 158 Gipszkartondübel GK 159 Fém gipszkartondübel GKM 160 06 - Ureges:Üreges.qxd

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 737-888. OLDAL 2006. március 3. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete 3048 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/48. szám A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelete az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az állattartó telepek korszerûsítéséhez

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 3. szám 2008. már ci us 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök. 80. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. május 29., csütörtök 80. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 26., szombat 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 9/2008. (I. 26.) Korm. r. Egyes épí té si tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 622 10/2008.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal

47. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 966, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. áp ri lis 14., szombat TARTALOMJEGYZÉK 70/2007. (IV. 14.) Korm. r. Egyes mun ka vé del mi tár gyú kor mány ren de le tek mó do sí tá sá ról... 2948

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2089-2192. OLDAL 2008. május 8. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. júni us 21. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/25. szám Ára: 345 Ft ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny bolt új hely re, a

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

FÜGGELÉK. X'atonai és polgári czímtár. Ő cs. és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF.. Cs. és kir. közös hadsereg..

FÜGGELÉK. X'atonai és polgári czímtár. Ő cs. és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF.. Cs. és kir. közös hadsereg.. 285 FÜGGELÉK X'atonai és polgári czímtár. I. KATONAI CZIMTÁR. Legfó'bb hadúr: Ő c és apost. kir. Felsége I. FERENCZ JÓZSEF.. C és kir. közös hadsereg.. Fó'hadsegédek: gróf Paa1' Ede lov, táb., v, b. t.

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben