vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "vásárt nuegelőző Utmutatá. a vásárfelügyeleti s?tolgá lett teljesitésére né?tve. 1..il csendőrség teendője időben."

Átírás

1 eőző s követő teendők akkor is tejes kiterjedésök szeínt gyakoandók ha a vásár törvényhatósági jogga tehát önáó rendőrségge biró városban tar tatik Utmutatá a vásárfeügyeeti s?togá ett tejesitésére né?tve kö ryék a ossága Országos vásáro on nej?1csa a részmt adasvevés hanem messze vdékbehek S ő összegyünk részint pedig más okok és érdek edet csendor minek foytán a vásárügyeete kr y a kmakat ségnek tekintve a sokaságra es z artar y koz mo sza öző önb kü ső ere rendesen fek yes teendoje egyénre sokodau és gyakran igen ken akaj ortoez okbó s mert küönben is minden népcsop ts g suásná a járőröktő fokozott tapintat higgad f minden ehamarkodottságtó ment eréy é egk a va gástaanabb szeméyi magatartás követetetk a sárfeügyeetek igen fontos heyet foganak e csendőraég szogátban AmennYben pedg az orszagos vasarokat meg zőeu és a vásárokat követőeg nem csupán a vasa terü etén hanem e heyen kivü a környéken sőt távoabbi vidékeken is a közbiztonsági szogáatot érintő körümények szoktak femerüni a csendőr e&ybefüggőg ségnek a vásárfeügyeeti szogáatta széesebb körü müködést S ke kfejtem mey mu ködés küönösen a vásár eőtt közveten eső s az ezt követő napok aatt is tejesítendő Ennek tekin tetbe véteéve tehát a csendőrség teendőjét könnyebb áttekintés végett a vásár eőttiekre aattiakra és utá niaka oszthatjuk megjegyezvén hogy küönösen a vásár aatti teendőkre csupán nagyjában adható utmutatás amennyiben természetszerüeg minden vásár efoyására s az ott femerüő ügyködésre a vidék akosságának sajátságai magok a beyi viszo nyok stb mérvac1ók S végü az is megjegyeztetík! bogy jeen utmutatásoknak küönösen a vásár aatt teendőket tárgyaó része a kisebb u n heti vásáokra bá természetesen csekéyebb méretek kö zött szintén vonatkozik; továbbá hogya vásárt meg 1 i csendőrség teendője időben? a vásárt nuegeőző Tekintet nékü arra hogy a vásár törvényható sági jogga feruházott vagy rendezett tanácsu tehát a vásári rendészetet az és 22 tcz szerint önáóan saját közegek áta kezeő városokbau avagy pedíg nagyközségekben tartatik; egyaránt teen dői keetkeznek ugy a vásáros hey mint a kör nyékbei sőt eseteg a messzebb tájékokon áomá sozó örsöknek Ezen teendők a főbb vonásokban a következők A vásári tovajást üzetszerüen foytató egyének az országhirü vásárokra a messzebb a zsebtovajok pe dig a egtávoabbi vidékrő is ejárnak de a egtöbb vásári tovajt mégis maga a vásáros hey és környéke szogátatja Az örsöknek a vásári és zsebtovajásért már fenyítetteket vagy az iy fogakozás gyanjában áókat ösmernie ke s bizamas emberei utján nyert értesüések áta vagy más akamas módon megtud hatja ezeknek a heységbő a vásárra szándékot e utazását vagy ba csak az egyszerü eutazást i8 de a mey összeesik vaamey nagyobb országos vásárra encője tehát az esz hogy akamas uton tejes tajékozást szerez az ietőnek utazási czéjáró s ha ez iránt nem is nyerne megbizható tájékozást ha nem csupán ha csak gyanuja is ez irányban fe ébredt akkor is miné tökéetesebb szeméyeírás ctoása s gyanujának közése meett mieőbb érte st a vásárhey örsét és hatóságát (községi eőjáró sag rencőrkapitányság) amennyiben az távoabb ené a örstő semhogy a vásárügyeet végett ki o ku( t jarőrö k a saját örsköretbei vásári tovajokat a vasatéren feügyeheték Tapasztat tény hogy küönösen híresebb vásárok 10*

2 HJ6 k krab eőtt a szarvasmarha de kivát a óopáso gya ban opott ban történnek s megesik hogy a Bacska ot ó nehány napmuva a győri a dunánt{ró op ó pedig a temesvnrí vásáron tüu fe s y gyorsa a nyomon ság meett rendkivü eg?ehezttt üdözés és mive ez rtkan eszkozohető nem is annyira a nyomon üdözés mint inkább a marh eveek eenőrzése körü kifejtendő kéreheten SZ gor és kinos pontosság s az iy törvényeenességeket ekövetni szokott egyének feügyeete áta eht csak ezen üzemeknek véget vetni vagy egaabb S korátozni A ócsiszárok között akad többnyire az iy ügyetek értemi szerzője Ö veszi át a opott ovat ő eszközö néha rajta vátoztatásokat Ő gondoskod hamis járatokró és eszközi ezeknek kcseréését JO járatokka Ha te t i egyéneknek ókötőkke vagy iyennek gyanujabax; aókka érmtkezése ész e tetnék; bizonyosra vehető hogy ennek vaaho 1010pás esz a vége A vásárok eőtt tehát ajánatos ha a járőrök az éjjei esáást gyakrabban akamazzák küönösen az iető pásztor nyája vagy egyénnek hajéka 8 a ócsiszáok betérője körü Mert ha szo katan időben kószának ennek meg vot oka s ma gyarázatát eheti a később tudomásra jutó áatopá sokban ymódon figyehetők meg nevezetteknek érintkezései s összeköttetései A esáásokban vagy éjjei portyázásokná minden gyanus aak megáí tanc16 s küönösen megfeeő esetekben amarhaevé eőköveteendő s nem éte esetén a etartóztatás foga natosítandó Átaában is a járőr az áatszáítmányo kat mindenkor pontosan fogja egyeztetni a marha evée s végü e evé vaódiságát is vizsgáat aá fogja vonni Akamazandó ez küönösen ócsiszárokka szemben A ókötők gyanánt ösmert egyéneknek rendes tar tózkodási heyökrő vaó etünése mi azonban többnyire csak néhány napra szokott terjedni a fennebbi temészetü váaatta van összefüggésben } Mive azonban a csaádtagok még az iető távoé tét is tagadni fognák ajánatos bizami egyén utján meggyőződést szerezni a tényeges távoétrő Ev az hogy a ki odahaza van az nem op a faujábó a ki pedig gyakran eetünik hazuró az másheyt nem tiszta doogban jár Ezen megeőző szogáat meett még köteessége az örsöknek hogy a tudomásukra jutott marhao pásokat nyomozzák ha ehet nyomon kövesék a marhák eirását a gyanítható vásáros hey hatóságá va s az ott áomásozó örsse közöjék s á taában ha marhaopás örsköretükben nem is történt ee a ócsiszároknak s orgazdáknakmagaviseete s érintke zései gyanut ketettek; ezt a vásáros hey örséve bizamasan közöjék Távoabbi vidékeken eőfordut jeentékenyebb óopásokná a ókereskedők óáomá nyai megvizsgáandók s a járatok kinos pontosságga eenőrízendők s íynemü beható vizsgáat aá vonan dók gyakran a küönfée nyájak ismeyek közé a opott jószágot gyakran rövid időre bekeverik A marhák áománya mindig megtudható a községi eőjáróság tó mey az áatokat számbavéve bizza a pásztorra Öszzegezve tehát a mondottakat az örsök küönö sen ottho gyakorta történnek marhaopások a vásá rokat megeőzőeg gyakori esáások s a vásár nap jának közeedtéve mindinkább gyakoribb és éjjei portyázások a heyi örs a vásárt megeőző éjjen át beható heyi járörködés átaa pásztorokócsiszárok és orgazdák eenőrzése és feügyeete áta biztosítják egy részrő saját örskörewket és a behendet a vásáros heyen; de másrészrő pedig bevágják az utját a más heyt ekövetendő gazcseekményeknek vagy eg aább észeeteik áta megkönnyitik a később bekö vetkezhető nyomozást csendőrség teendője a vásár aatt Mieőtt ezen teendők részeteztetnének szogája nak minden iy akaomma irányadóu következők A honvédemi ministerium 1886 évi 32982/V sz

3 rendeete mey minden örsön meg van erendei hogy minden nagyobb népcsopotosuás tehát a vásárok feügyeetére is megfeeő csendőrségi erő rendetessék ki Ezen rendeetbő önként következik hogy minden örsparancsnok a kinek örse terüetén nagyobb vásárok tartatnak és a saját örsegénység a vásár feügyeetére eegendő nem vona kötees a szomszéd örsparancsnokságokat a megkivántató csendőrségi erő kirendeése iránt ideje korán megkeresni A kirendet egénység uti járőrökben a vásártéren még mieőtt a vásár kezdetét venné megjeenni s az ott évő ietékes örsparancsnokná jeentkezni tattozik Ha azonban a járőrök messzebb fekvő örsökrő jönnének akkor már otthonró akkép igazítandók e miszerint a vásárt megeőzőeg ugy érkezzenek meg a heyi örsre hogy ott magukat a vásári sz01gáat fáradamai eőtt kipihenni tudják Heyteen vona azon ejárás ha a csendőrség csak akkor jeenne meg a vásrtéren a midőn a vásár már javában foyik mert akkor az annyira fontos marhaeenőrzést a már összegyüt áatok között sikeresen és rendszeresen foganatosítani képes nem vona A vásáfeügyeetet tejesítő járőrök feett a parancsnokság evieg azon ösparancsnokot ieti kinek örsköetében a vásár tartatik miután ő ösmeri a heyi és szeméyi viszonyokat egjobban s azért az ő intézkedései és rendekezései az összes akár a saját akár az idegen örsbei járőröke mérv dó Az ietékes parancsnok tehát miheyt a vásár heyére megérkezik magát a vásár enökéné bemutatni és tőe a vásárban fentartanc1ó rendre nemkü önben a vásárra hajtandó áatok eenőrzésére vonatkozó utasításait kik érni tartozik Megj egyeztetik ho gy városokban 11 vásári enök a rendőrkapitány mg községk?e a járási főszogaliró vagy heyet tese A vasarbzottság enökétő vett utasításhoz mérten a parancsnok a rendekezésére áó csendőrökt egynek kivéteéve kit magához rendeanny de egaábl 2 főbő áó járőrbe osztja be a hány abizottság a uhavásárban a marh aeveek eenőrzéséné működni fog Ha mmc1en abzottsághoz járőr nem Jutna" e körüruényrő rásárbiz?tság enökének Jeentest tesz A csendőroknek Ja őrökbe történt beosztása után a parancsnok figyemezteti a egénységet a járőrök szétváaszthatanságára a heyes és pédás magatartásra higgadt komoy minden ehamarkodottságtó ment feépésre és minden kicsinyes doogba vaó avatkozás kerüésé e Fehívja figyem öket az átaános határozványok 125 pontjában körüirt a részeg emberek irányában követendő ejárásra vaamint hogy a ármázó kujongató énekő egyéneket ez irányban figye1me kivü hagyják miután vásárokban csendet követem nem ehet s végü utasítja a járőröket hogy ha a vásárban verekedés zenebona támadna az errő értesüők egymást támogatandók a tett heyére sietni tartoznak Eősorován egvégü röviden a marha eenőrzése körüi teendőket meyek aább következnek megbagyja a járőröknek hogy a déeőtti órákban amugy is befejezést nyerő marha fehajtás megtörténte után midőn a tuajdonképeni vásár is kezdetét veszi; a további parancsok átvétee végett ho gyüekezzenek y módon eigazítva a járőröket a meghatározott vásár bejárási heyekre indítja maga pedig a meéje rendet csendőrre a városban portyáz va tájékozza magát bogy azután csendőreit a körüményekhez képest feosztva a vásárban a közbiztonságot és rendet fentarthassa Portyázása aatt egyszersmind eenőrzi a járőröket A csendőrök ha a marhaeveek eenőrzéséve megbizott biztos és áatorvos meé rendetetnek; ezeket ejárásukban támogatják megakadáyoznak tehát minden toongást és znvar s ez áta akadáytan működésüket biztosítják Orködnek hogy szabayszerü mabaevé nékü vagy egészségi szem ontbó kifogás aá eső vaamint szekérbe fogott aat a vásártérre ne juthasson mi annyiva köny

4 nyebb miután az áategéz égüy re? dezésrő szóó 1888 évi 7 tcz végreh1jtasa targyaban kbocsatott ministeri rendeet értemében a vásártérnck korá tokka vagy árkokka ke körüvéve enni s az á1tok csupán csak e czéra hagyott bejárókon át köz ekedhetnek A marhaevé nékü vagy hiányos marhaevée érkező áatot a vásártérre nen1 bocsátják hanem etartóztatják és az e czéra eőre rendet heyen őrízet aatt tartatják Minthogy pedig a járőrök a marhaeveek eenőrzését a egtöbb esetben önáóan gyakoroják; ájanak itt a marhaeveekre vonatkozó jeeneg érvényes szabáyok meyek az áategész ségügy rendezésérő szóó tcz végrehajtá sára vonatkozóag a föc1müveés ipar és kereske demi ministerium áta 1888 október 15én sz a kibocsáttattak eőre megjegyezvén hogy marhaevé nékü vagy iy kétes evée bárho taát áatok átaában más esetekben a községi eő járóságnak átvétei eismervény eenében átadandók és az erre vonatkozó jeentés még akkor is h1 bün tény jeenségei merünének fe fetétenü a közigaz gatáei hatóságnak terjesztendő be mert minden iy esetben kizáróag a közigazgatási hatóságok hivatvák az eőnyomozás tejesítésére s az ebbő kifoyó to vábbi intézkedések megtéteére A marhaevé közokirat mey a reájegy7ett áa tokra vonatkozó tuajdonjog igazoására szogá azoknak egészségi áapotát és az áatok forgamá nak esetére eőirt eenőrzés megtörténtét tanusítja Marhaevée e ke átni ovat szarvasmarhát juhot kecskét és sertés t (beeértve a csikókat bor jakat bárányokat gödöyéket és maaczokat is) tekintet nékü arra hogy miyen koruak vaa hányszor a tuaj cono iy áatra vonatkozó tuaj donjogát másra ruházni és vaahányszor iy áatot á nd? artózkodási heyérő ehajtani vagy eszáí tt; kvan Ezen esetekben a tuajdonos saját nevére bahtott marhaeveet tartozik eőmutatni de a a szerzett áatot a tuajdonos hazahajthatj a oy marha evée is meynek hátapján van igazova tuajdon joga Kisoot katonai ovat vevőj e a katonai hatóság áta kiáított s a vevő nevét s az áat eirását tartamazó igazováynya hajthatja vagy száíthatjn haza Mahaevé nékü hajtható de vasuton hajón nem száítható az áat egetetés usztatás fuvaro zás és gazdaság foytatása czéjábó de csakü ugyan azon vármegye terüetén A közös hadseogbei honvéd és csendőrovak Rzáításáná (vasnton ha j ón)1 marhaeveet menetevé pótoja Ervényes marhaevé csak béyeges kincstári ür apon áítható ki Az iirapok 5 kros vagy 3 kr os béyegjegygye vannak eátva Minden 2 évesné fiataaub ó és szarvasmarha marhaevee 3 kraj czárnyi béyegjegyes és pedig a csikóké zöd a szarvasmarháké pedig fekete nyomásu ürapon mig 2 évesné idősebb ó és szarvasmarha marhaevee f krajczárnyi béyegjegyes és pedig a ovaké téga vörös a szarvasmarháké pedig kék nyomásu üra pon A marhaevé béyegietéke továbbá minden 1010 drb juh kecske vagy sertés (bárány gödöye vagy maacz) után korukra vaó tekintet nékü 5 kr az egy marhaevére jegyzett áatok számá nak tzze vaó osztása esetén maradó töredék után 8intén 5 kr Tjz darabná kevesebb juhró kecské rő vagy sertésrő szóó marhaevé csak öt kros bé yegjegygye eátott ürapon áítható ki Az adóhivataok marhae véüra pokat csakis tör vnyh tóságn ak szogátntnak ki a mey viszont k?zegmek szüségetét fedezi Mieőtt azonban azokat kadna tartozk az ürapokat egyenk ént pecsétjéve foyó és évszámma eáttatn i A foyószá m minden mrhaeveeknek könyvbe vaó Mi enyoma m us n n nehézsg kbe zért ettő ete kin ke e ro t 1 kuonter; S e k mmden a16hevekáht o ná Járorok áta tanumányozás CGé Ja) S bármikor betekinthetők t! t EZ z a e üközik s ze községben a

5 03 ö k azon év eején e kezdendő Az ürap cs tovény hntosag ségben hasznáható fe meynek a n azokat e?yz ébe megküdte s a mey ek nevére zése eőjegyezte igy tehat az rtrapok kkocson szigoruan tios nem ee Ha az ürap hátsó apján évő tiszta hey gendő a föjegyzésekre az ürap egy tszta appa megtodandó akként hogy a tiszta ap az ihap Aé ére ragasztandó de a nékü bogy vaamey fo jegyzést etakarjon A marbaevé kiáítására azon község etékes meynek terüetérő az áat ebajtatik vagy eszá íttatik eseteg a meynek terüetén a tuajdon átruhá ás történik A községi eőjáróság törvény városokban a tanács hatósági jogga feruházott jeöi ki azon egyént a ki a marbaevé kezeéséve megbizatik Marhaevé csak a törvényhatóság áta számozott ürapon áítbató ki s a kiáító közeg mef? győződni tartozik a marhaeveet kérő egyén tuaj donjogáró és az áatoknak kedvező egészségi áa potáró A tuajdonjog igazoására a marbaev kiáítója a7 űrap iető rovataiba bejegyzi a tuaj donos nevét és akheyét az áatok darabszitmát (számma és betükke) faját eirását és küönös is mertető jeeit A marhaeveet csak a tuajdonos nevére (közös tuajdont képező áatokra vonatkozó marhaeveet a tuajdonosok nevére) áíthatja ki de annak akárhány egyfaju s egyforma jegyü áatára; küönböző faju (ó szarvasmarbáva jub sertésse stb) vagy egyfaju de küönböző jegyü áatokat nem jegyezhet egy marbaevére ha ugyanazon egyén tuaj donát képeúk is; eenben küönböző koru de egyfaju áatokat (szarvasmahát és borjut ovat és csikót juhot és bárányt kecskét és gödöyét sertést és maaczot) ba egy egyén tuajdonát képezik ugyan azon marhaevéhe irbat Az ürap iető rovatába eseteg a hajtó vagy bajtók nevei és akheyei veze tencők be az utosó rovatban pedig az áatoknak a tuajdonos áta bejeentett rendetetési heye (irá n j nyitás) jeöendő meg; az utosó rovat mindenkor ég heybe szóó irányitásná is kitötenc1ő Az áatok egészségi áapotának tannsítására szo gá az ürapon nyomtatásban fogat záradék mey az ürap ketezése és aáüása áta érvényessé vái{ a mnrbaevére jegyzett áatokra nézve Az ürap az országbnn dívó bármey nyeven töt hető ki de a járás és község mindig magyar nye ven jeöendő meg rajta A rovat ok pontos kitötése után a kiáító h özeg ketezi anirja s a községi pecsétte eátja a mar haeveet a keetben a hónapot és az évszám utosó számát betükke eirni tartozik Midőn a marhaevére jegyzett összes áatokat ugyanazon egyén szerzi meg ennek tuajdonjoga a hátapra vezetendő záradékka igazoandó y marha evée a szerző áatait crak haza hajthatja vagy száíthatja Azon esetben pedig midőn vaaki az egy mahaevére jegyze tt áatoknak csak egy ré szét szerzí meg en ek tuajdonjoga szabáyszerü az ő nevére kiáítandó uj marhaevée igazoandó s az eredeti tuajdonos abaeveén azon áatok meyek más tuajdonába mentek át a marhnevé hátsó apjára vezetendő záradékka erandók A z iy marhaevé tuajdonosának visszaadatik s e z a megmaradt áatokra néve szabáyszeü marhaevé gyanánt szogá; midőn a mahaevére jegyzett á atokbó a7 utosók iratnak c a marhaevé is e von andó A tuajdon átruházást mindig azon község marha evékiáítója eszközi a mey község terüeté a tuajdonjog átruházása történik marhaevé ketétő számítandó egy év etete utan csupán nj marhaevé kiáitásának aapjáu Rzogáhn t A z egészségi bizonyitvány 10 napig (a ktezés napja ebbe nem számítand6) érvényes Mi d?n thát a tuajdonos mahaeveét az egészségi bzoytvány érvényének megszünte után hasznáni aka11 a tartozik azt ott a honnan az áatot ehajt ja

6 a marhaevékiáítónak az egészségi bizonyitvány megujítása végett bemutatni Az ujítás 10 napig ér vényes a marhaevé érvényességi tartama aatt akárhányszor eszközöhető a marhaevé hátapj ára irt záradékka történik s az irányítást mindenkor magában fogaj a Az irányítás csak azon heyre ér vényes mey a marbaevé utosó rovatában megj e ötetett de ha az áat ezen heyrő visszahajtatik oda a ho amarhaevé kiáíttatott uj irányítás nem szükséges Ha az egészségi bizonyitvány még érvényes de a tuajdonos az áatokat más mint az iányításban megjeöt heyre akarj a b aj tatni vagy száítani a marhaeveet uj irányítás végett szintén a marhaevé kiáít6ná bemntatni tartozik ki az uj irányítást a marhaevé hátapjára vezeti Marhaevé eveszése esetán tuajdonosa kötees az e veszés tényét azon község eőjár6ságáná (városi rendőrkapitányná) bej eenteni mey amarhaeveet kiáította A evágásra és keeskedésre szánt szarvasmarha cs k az e czéra kijeöt u n marhahaj t6 utakon s ennek eenőrzésére a csendőrök őjára bajthato taik akamáva köteesek E czéb61 a hajtott áatok mar aeve! eőkérendők s megvizsgáand6 hogy zabayszerueke hogy az áatok azonosake a be J egyzettekke? bogy a mahaevéen megj eöt utirány megtatatotte és az áatok között taákozike beteg vagy gyanus darab? Ha az emített körümények v ameyike tekintetében aggáy merü fe a járőr kotees az aat kat a egközeebbi községbe teretetni s az esetet a kozségnek bej eentve átvétei eismer vény eenében átadni Befejezvén a fehajtott áatok eenőrzését a e génység a meghatározott heyen összegyü A p ancs nok rendekeésére á6 erőt a viszonyokhoz mér te J? tobb gaabb 2 főbő á6 járőrbe beosztj a s mmde Jarornek eügyeeti köetét meghatározza mey koretben az ető járőr tekintve hogy a marha 205 eenörzéséve többet n e m fogakozik eső s orban van hivatva a közbiztonság és rend feett őrködni míg a parancsnok egy csendőrre az egész vásárban tejesíti a szogáatot s j árőreit e közben eenőrzi Minthogy a vásárokban az oda csődüt minden nemü közártamu egyének zavarj ák meg rendesen a rendet; ez okb61 ezek szigoruan szemme tartand6k Küönöse feügyeendők a ókőtők m arha és vásári tovajok pásztorok k odusok hamis j átékosok ugy nevezett pénzvát6k atat6k csa6k egyátaában mindennemű az ország minden észébő megj eenő szédegők verekedők háza16k stb Egyes megyékben eenőrzését küön szabáyrendeetek a pásztorok szabáyozzák ott tehát e szabáyrendeetek tartand6k szem eőtt A marhatovaj ássa aaposan gyanusított egyéne k a vásárokban adnak egymásnak taákoz6t A csene őrök tehát figyej ék meg kikke társaognak e figyeésnek azon haszna eend hogy összeköttetéseiket fefedezik mit a nyomozásokná értékesíthetnek A vásártovaj o k rendesen többen egy szövetkezetet képeznek f vevés ürügye aatt ott a ho a toongás egnagyobb egy arra akamas pianatban egyik tagj a y bandának bármi ing6ságot eginkább azonban vászonnemiít és kemeféét eop azt a háta megett áó másik tagnak átadj a ki megint az eop ott tár gyat a meette vagy m ögötte áó taghoz továb hítj a ez pedig azután a sokaságban a opott tárgygya etüni k Ezen tovaj ok ha ismeretesek a vásártérrő a vásár enökéve egyetértőeg etitanc16k ha pedig tiaom eenére a vásárban uj ra mejeennének annak be fe] ztég a vásárenök fehivására őrizet aá véte t1mdők Ataában pedig a küörsbei j áőrök kiváó figyemöket a saját örsköretbei gyanus egyénekre fordít ák ffiit anná könnyebben tehetnek miután ket smenk Ha ezen egyének a feügyeetet észre S vennék ez nem baj mert így feszéyezve érezvén magokat óvakodni fognak gaztettek ekövetésétő

7 A vásári tovajok a opott homit tartózkodási heyökre csak egritkább esetben viszik mert ezt vagy még a vásárban vagy pedig utközben eadj ák eset eg egy orgazdájukná eteszik Az iető öspamncs nok tehát minden akaomma ha e tovaj ok vásáa tá voztak eéjök menjen s utközben őket megepve győződ jék meg vajj on opott homit nem hoznake magokka? Zsebmetszők és egyéb tovajok ugymint a vásári tovaj ok rendesen a nagy toongást hasznáj ák fe bünös cseekményeik végrehajtására ez okbó a csendőrök a sürübb csoportokat és toongást kisérj ék kiváó figye emme s nem ritkán iy tovaj okat tetten is érhetnek Tettenérés esetén a etartóz tatásnak csak akkor van heye ha az átauk ekövptett bűncse ekmény vétséget vagy bűntény t képez mig eenbe n h a k ét forint értéken aui éeimi vagy éveze ti czikkek opatnak e a mi vásárokon igen gyakran eőfor du és ha ezen opás a tábázatos kimu tatás 40 odaán évő?c szakaszb n fetüntetett kihág ást képez a csendőségnek tekmtve hogy ezen kihág ás miatt az ejárá csakis a sértett indítványára indíttatik meg semmemü beavatkozási j oga ninc sen mi szigoruan zem eőtt tartan ó mert ép iy csekéysé gekje vaó Jogtaan avatkozas eenszeqiiést s nem ritkán a csencőrök megtámadtatását onja maga utá n A ouso een rzésére szogáj anak irányadóu o magyar a khagaso ro szo bün tető törv ény kön yv 66?8 a és eseteg ez irányban kia dot t megyai sza ayrendetek eh át min den ko du ássa foga kozo egyén k az emtett okban vagy szabá end e yr etebe J? m határozott ke ék ekn ek nem fee meg enok a vasanközbejöttéve a vásártérrő etá voí tnó s eőzetes megőrzés végett a köz ség eő járó sgnak atadancó a vásár befejezte után pedig a hatósa kozgazgatas gnak me gbü nte tés és ese teges etoonczoás végett eő áí ta nd ó Hamis j áté kos ok!dk egink ább kártyá va ravasz fondor atokka az avatatan né p pén zét en eri k ép ugy mmt azok kk egészen ért ékt ee n egtöbbször aauyhoz hasonó péhdarabokat adnak e a táj ék o zatanoknak vaódi arany heyett csaást követnek e Eőbbiek kecvencz j átéka az ugynevezett «Ho a veres» utóbbiak pedig akkép szedik reá a kiszemet ádozatukat hogy az eőtt menve egy kis pénztárczát maguk eé dobnak azt gyorsan de ugy veszik fe hogy azt az utánu j övő kiszemet egyén észre vege kit azután hagatasra kérve ezért egykét d1rab y tantussa megaj ándékozzák E műveet után pedig küönböző rábeszéésse megvétetik ezen egyénne a birtokukban évő többi péh darabot Ezen egyének tettenérés esetén vagy ha a csaás reájuk bizonyut etartóztatandók Atatók aatt azon egyének értetnek kik atató szerre kevert itaa vaakit eitatnak azután tőe a pénzt eopj ák E gazemberek eginkább korcs mák vagy bor és páinkamérésekben az ádomásozó vásárosok között forgoódnak és veük együtt dőzsöve rencesen j ó zamatu itaukka a kiszemetet megitatj ák és eatatják kedvező pianatban pedig pénzétő meg fosztják E bűncseekmény a m agyar büntető törvénykönyv 346 szerint rabást képez iy egyének tehát a tett e követése után etartóztatandók és ha gyanus ak hogy a tatássa fogakoznak a egszigoruajban feügyeendők A vásárokon rendesen működni szokott varázsók jósók kártyavetők áomfej tők és mások rászecésére számító hasonó szemfényvesztők ha ezze üzet szerűeg fogakoznak tehát magukat e rászedésért megfizettetik a kihágásokró szóó magyar bünt törv köny i9 szerint kihágást követnek e fogakozá snktó tehát eintendők a rászedésre szánt tárgyak yagy eszközök tőük ekobzandók ietők pedig az eté kes közigazgatási hatóságnak fej eentendők ha smeretenek eővezetend ők A vásárhey környékén meghuzódott s az eopott va y más igaztaan tárgyakat átuó orgazdák é s to yaj ok fetaáás a végett a j árőrök a fereeső heyeken S forduj an ak m eg y

8 208 Házaók eenőrzésére az 1887 évi zsebkönyvben közöt bázaásró szóó endszabáyok irányadók smert verekedők a kö z s égi eőj áróság közb ej ötté ve befoyásoandók hogy verekedést ne kezdj enek s ha daczára ennek rakonczátankodnak a vásár bizottság enökéve egyetértőeg a vásártérrő etávo ítandók Ha verekedés fejődik az errő értesüő öss zes csendőrök gyorsan összegyihve és a verekedés he yétő 3040 ép ér távoságra figyeő áást foganak e s csak akkor épnek közbe ba a verekedést a je enévő községi e őj ár ósági szeméyek sz étoszhtni ne m kép e s ek A verekedés ek szétoszatásáná az eensze güési esetekben követendő magatartásra vonatkozó vezérfona határozványai küönösen annak és 15 ai tatandók szem eőtt y esetekben fokozott tapintat nyugodtsáa óvatos de? átor feépés okvetet en szükséges mive minde t apmttans ág! durvaság ehamarkodás vagy eréy teenseg?saks a febőszüt és rendesen ittas tömeg az ebbő származó szomoru követ es eenszeguését kezményeket vonj a maga után " váároklan megtartandó muatságokat a csend orok bar figyeemme kisérik mindazonáta nem c é zerü a ) árőr knek foyton a muató közönség tartoz odm vagy kozott portyázni mive ez áta a kam at s zo attnak ttas egyének megjegyzéseire vagy kfakadasaa meyek szóvátást idézve eő ren ese ej en sz eg ésb e n végződnek A muatságok meg fe ej o ta osagr() figyeendők meg s a csedőrök ha a rma es a kurj ongatás még oy nagy is csak akkor épjenek kozle ha rendzavarás támad és azt mint ár mí t ve őn az e őj ár ó 3ági szeméyek e cs i a p tam ne m kép es e k Ha vaamey járőr vendégőkbe korcsmákba vagy tamérésekbe a szogáat érdekében Leépni kényte en ott a szogáati u tasítás 7 a szem eőtt tartáfa m e et a ehető egrövidebb időig időzzön AvasarokLan fentartandó rendhez tartozik még a 20!) vásártéren evő és o d a vezető közeke dési utak szaba don tartása t i hogy Gaz utakon a szabad közeke dés akadáyozva n e egyen Tios a sebes hajtás é s mind azon ejárás mey to0ngá st idéz eő A kocsik é s áatok az u t irányát tekintve mindig a ba o daon hajtandók Küönö sen a vásárbe járatok ná figyeen dő a rra hogy összetoródások ne forduja nak eő mi csak ugy érhető e h a mindenki az utrendész eti szabáyokat szigo r u an b eta rtj a V égü a vásárügyeetre kive7ényet csendőrök ét kezésére vonatkozó ag megemíttetik hogy o y heye ken ho örs v an ez a aktanyában másküönben kizáróag a k özség házáná fevátva akként történ jék miszerint a kirendet erő fee mindig a vásártéren egyen megj egyezvén bogy iy akaomma i s egaább két csendőnek együtt ke ennie L J1 csendőrség teendője a vásár után Ha a vásár o szásnak indu a parancsnok a viszo nyokhoz mérten a fööseges erőt ha ezek idegen örsbeiek az útak biztosítára czéj ábó örsáomás hyeikre indítja Megjegyzendő hogy e j árőrök min g a egveszéyesebbnek ismert utakon vonuj anak osu he s utközben m egfeeő pontokon küönösen éjje sméteten esáásokat tartsanak Küönösen ü ye ek iy akaomkor hogy az utvonaakon mi sem torténj ék mi a biztos és akadáytaan közekedést z a varh atn á A ma rb a evé ügyet gyanusakka szemben kezeik s a gyanusoknak az utv o n a on is sgoruan k v történt é i ntke z é se i t megfigyeik Az ösmert vasan ohaj okat vagy ezen gyanuban áókat m eg motozzak hogy igaztaan j ószágot neme visznek agukka mi azért is te n n iök ke miutá n a vásáran e opott targyaknak gy gyakran nyomába j öhet égü megj egyeztetik hogy a vásá utáni ok be n S czészerü a vásári tovajok ócsiszárok ztorok stb megfigyeése és eenőrzése miután oagosan megfigyet tények eseteg feviágo sítást b 14

9 210 vásár akamábó történt a gy va n ro sá vá a ak tn adha ts e " saron ne m t törvényeenességek kiderí va a ok r do en cs Ha idegen örsbeh t utvonara egy Jaror et ht em b eb nn fe a r ko ak vona feadata az ut vonaat eg y ek yn e m ki dő en y én ez fenneb feso o}t ni eghatározott ontig biztosíta pedg a va;sa oso Jar?r e szogáatot végezni az ut ag ss ko a a g D az rt po ad heyén addig mar sre bevonu csendesü; azutan pedg az or FŰGGELÉK p Katonai és pogári czíntár KATONA CZMTÁR Legfóbb hadr ff en eestek Sogáat tejesítés köb L sz csendőr Butyka mre csendőr az i február hó kerüet áományábó 1888 év 13án Korondon őrkerüetbei Czompa János V sz csend Csekén csendőr 1887 évi november hó 9én sz csendőr Friedmann Jakab csendőr a V én kerüet áományábó 1888 évi juius hó 27 Megyaszón *** Esküjökhöz hűen és fogadamukat be tötve mint jó katonák estek e egyen emékük a bajtársi kegyeet áta meg örökítve! O os és aposto kir Fesége FERENCZ JOZSEF Cs és ki1" kö1tös hadsej eg Fóhadsegédek gróf Pawr Ede atábornagy v b t t; br Popp Leondas atábornagy v b t t a katonai iroda főnöke Szárnysegédek 8 törzstiszt Testőrség aj Acier testőrség; áománya 45 tiszt fe 1793 bj m kir testőrség; áománya 45 tiszt fea 1760 ej Poroszótestőrség; áománya 6 tiszt 44 atszt; feá 1767 d) Lovas testőrszázad áo mnya 7 tiszt 72 atiszt; feá 1849 ej Gyaog testőr Bzazad; áománya 6 tiszt 248 atiszt; feá 1802 OA haüsereg főfeügyeője Ö cs és kir Fen sege Ab1eeht főherczeg tábornagy Os és kir hadügy7ninister br Bau/er Nán dor táborszernagy v b t t z OA aüfjyministe7iun segédcözegei A veerkar!őoke Br Beek F1igyes atábonagy Ga?s? feüyeő Ö cs és kir Fensége Rudof trnorokos Tuzerseg feügyeő O cs és ku Fensége rm8 főherczg táborszernagy Hadmérnöki fe gye? br SasSogio Dánie atb Lovassági fe gyeo Oroy Lipót herczeg ath Vonatfeügyeő g Rttsch Hugó tbrn Pótovazási feügyeő gr wnevttz Győző ath Egészségügyi csapatparanos _ f 3 14*

10 nok Venturi ni SándO? ezre des Apostoi táb or H d püspöki heynök Gru cha An ta ppök evétári igazgató betotetn Mu sz k es koz igazg katonai bizottsáf{ no k Kre utz!1 gye s atb! Katonai egészségügy bzottsag ok Z r Hom Venze vezé rtör zsor vos Kat ona fo draj mté et gazgató br Wanka József atb Kato na egfobb törvényszék Főnök bár?![nebe A 1 t tbsz Katonai főtör vény szék Fono k br D opfn er Jozsef tbsz Szak szám veze tőség főnöke Mike sch Prigyes miniszteri tanácsos Hactestparancsna 7cság a e 1 hadtest Krakk óban Terüete Nyuga ti Gaicz ia ; a és 90 sz gya ezr hadkieg terüete Par herczeg Wind isch Gtaetz Lajos tbsz 2 hadtest Bécsben Terüete Asó Feső Ausztria Sazburg ; a és 84 sz gya ezr had kieg terüete Par br Kijnig Gusztáv tb sz Terüete Stáj erország 3 hadtest G1áczban Karinthia Kraj na Triest stria Görz és Gradiska ; a és 97 gyaog ezred hadkieg terüete Par br Svhön/ed Anta tbsz 4 hadtes t Budapesten Terüete Magyarország ; a és 86 sz gya ezr hadkieg terüete Par verőczei gr Pejacsevich Mikós ov tábo 5 hadtest Pozsonyban Terüete Magyarország; a és 76 sz gya ezr had kieg terüete Par br Oatty Adof tosz 6 ha dt e s t Kussán Terüete Magyarország; az és 85 sz gya ezr had kieg terüete Par Bt aumü e1 Túd(1 atáb 7 hadtes t emesvárt Terüete M agyarorsz ág ; a és sz gya ezr hadkieg terüete Par gr Degenfed Schombu1g Kristóf tbsz r P1ágában ferüete Csehország ; a és 1 02 sz gya ezr h adkieg terüete Par br Phiippovió József tbsz 9 hadtes t J08cfst adt ban Terüete Csehország ;?i és 98 sz gya ezr a " hadkieg terüete Par grf Grünne Fiiöp atb 10 hadtes t B1 ünnben T erüete Morvaoszág é s Sziézia ; az és 1 00 sz gya ezr hac1 kieg terüete Par br Re in iinde1 Vimos a tb 11 ha dtest Lem berg ben Terüete Keeti G aiczia és Bukovina ; a és 95 sz gya ezr h adkieg terüete Par herczeg Wiirtembc1g Vümos tbrz 12 hadtest Nagy Szebenben Terüete Erdéy ; a é s 82 sz gya ez hadkieg terüete Par h Szvetenay Anta atb 13 hadtest Z ág1 á b ban Terüete HOvát és Sza vonorrzág ; a és 96 gya ezr hadkieg terüete P ar h Ramhcrg Á rmin ov tb 14 hadtes t nnsbnlckban Terüete Tiro é s VOarberg ; a tiroi vadászezred hadkieg terüete Par br Teu chm tkaufmann F1igyes tb 15 had tes t Sarajev oban T erüete B osznia é s Herczegovina ; a z é s 4 sz bosznia hercze g vinai zászóaj ak hac1kieg terüete P ar br Appe Janos ov th hadtes t Katonai hadp a1ancsnokság Zárában Terüe te Damáczia ; a 22 sz gya ezr hadk ter Par Bazekovic Ká 1 o y atb Gya og had os zt á y és dandárpa1wncsnoksúgok r gy hdosz t Saraj evo 1 ddr Pevj e 2 ddr SaaJevo 7 hegyi ddr Saraj evo 8 hegyi ddr Foca gy hdosz t J aosau 3 ddr Rzeszó w 4 ddr J aosau gy hdoszt Lincz 5 d d r L inz 6 ddr Sazb urg V gy hd oszt Brün n 7 ddr Znaim 8 ddr Brün n

Államtitkári látogatás Bagon

Államtitkári látogatás Bagon 20 éves a 1394 2014 XXi. évf. 3. szám 2014. március ára: 100 ft az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. váaszt Az ország A 2014-es or szággyűési vá a sz tások áp riis

Részletesebben

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE :

A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV - VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. KÖZZÉTETTE : Szombatheyi tankerüeti kir. főigazgatóság. A SOPRONI ÁLLAMI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM (IV VIII. OSZTÁLY REÁLOIMNÁZIUMA) 63. sz. ÉRTESÍTŐ E AZ 93738. ISKOLAI ÉVRŐL, AZ INTÉZET FENNÁLLÁSÁNAK 88. ESZTENDEJÉBEN.

Részletesebben

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893.

ÉRTESÍTÖJE. sopranyi magyar kir. álla:t:cl.i fő:reáliskola. 18-ik évi. Köz l i: kir. ighzgató. S oprony. i.ss~- 93. 1893. A sopranyi magyar kir. áa:t:c.i fő:reáiskoa 18-ik évi ÉRTESÍTÖJE i.ss- 93. Köz i: kir. ighzgató. S oprony. Nyo m atott Litfas R Ká r o y kö n yv n yomdá.jában 1893. J:_ A középiskoák önképzőköreirő. Az

Részletesebben

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104.

~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS. a Szanáló Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. alapítása tárgyában végzett vizsgálatról. 1992. augusztus 104. ~IIami ~ámbrbős~tk JELENTÉS a Szanáó Szervezet megszüntetése, a REORG Rt. aapítása tárgyában végzett vizsgáatró 1992. augusztus 104. - 2 - A vizsgáatot végezte: Lőrinc Aajos tanácsos Vasas Sándorné dr.

Részletesebben

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának

JELENTÉS. a Belvárosi Vendéglátóipari V állalat társaságalapításainak, valamint a Taverna Szálloda és Étterem Rt. alapításának , JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat társaságaapításainak, vaamint a Taverna Száoda és Étterem Rt. aapításának cészerűségi vizsgáatáró 1992. június 100. c JELENTÉS a Bevárosi Vendégátóipari V áaat

Részletesebben

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l.

soptonyi magyar kir. Salamin Lao, 3-ik évi 1877)78. K.özli: kjr. igazgató. Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á l. soptonyi magyar kir. -ik évi 1877)78. K.özi: Saamin Lao, kjr. igazgató. ---~ ~---- Soprouy. N yorna tott R e i ch ard é >'< L itfas s n á. Tartaom.. Iosvai Péter és Arany János, Moer Ede tanártó I. Deák

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

Virágbolt. l l. Etyeki ETYEKI AUTÓSBOLT. Halottak Napjára krizantém rendelhetô a megszokott minôségben HITELEK, BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 2010.10.24 19:53 Page 2 Etyeki Üzetünk átkötözött az Etyek Udvarba az Áateede bot meé (Kossuth L. u. 2.) Befeé nézz, bensôdben fakad fe a jónak forrása, s ha szünteenü méyíted, szünteenü buzog! Marcus

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

- Gyer mek or vo si ügye let csak be uta ló val A VÁROS HÍREI A Pest me gyei Flór Fe renc Kór ház fő or vo sá nak tá jé koz ta tá sa sze rint ügye le ti idő ben sok szü lő nem lé vén kü lön gyer mek or

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN

NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Állami forrásból valósult meg a 4605-ös számú út nyáregyházi szakaszának felújítása NYÁREGYHÁZA A FEJLÔDÉS ÚTJÁN Idén számos olyan fejlesztés, építkezés, felújítás valósul meg településünkön, melyekre

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben