magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Gyakorlatközelben"

Átírás

1 Gyakorlatközelben magtár Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet

2 MAGTÁR Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2.

3

4 magtár megelõzés alkalmazkodás gondoskodás Ötlettár intézményvezetõk számára az adaptív tanulásszervezés elindításához és fenntartásához 2. Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet Budapest, 2007

5 MAG (Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás) projekt A kiadvány megjelenését a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) alprogramja támogatta. Írta és szerkesztette: Dr. Kállai Mária, Dr. Szabó Mária Lektorálta: Bognár Mária A kötet a projektben részt vevõ iskolák és más intézmények példáinak felhasználásával készült. Borító, tipográfiai terv és illusztráció: Rubik Anna Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, 2007 Szerkesztõk: Kállai Mária, Szabó Mária, 2007 ISSN ISBN Felelõs kiadó: Farkas Katalin fõigazgató A nyomás az Érdi Rózsa Nyomdában készült Felelõs vezetõ: Juhász László A kiadvány ingyenes, kereskedelmi forgalomba nem kerülhet. Másolása, terjesztése tilos!

6 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS 7 AZ INTÉZMÉNY ÉS KÖRNYEZETE, HELYZETELEMZÉS 10 Változó iskola a változó környezetben 10 PEST-analízis 17 TERVEZÉS 21 A tervezés Whitaker-féle modellje 21 A VÁLTOZÁSOK IRÁNYÍTÁSA 25 A változások irányításának szakaszai 25 A változást irányító csapat létrehozása 26 A változás halaszthatatlanságának érzékeltetése 27 Jövõkép és stratégia kidolgozása 28 A változtatás jövõképének kommunikálása 30 A dolgozók felruházása hatalommal az átfogó cselekvéshez 31 Gyors gyõzelmek kivívása 33 Az eredmények megszilárdítása és további változások elérése 34 Az új változások meggyökereztetése a szervezeti kultúrában 35 A SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSA 38 Az iskola szervezetének megismerése és alakítása 38 A szervezeti diagnózis 46 A szervezeti kultúra átalakítása 51 Tanuló szervezet 53 Az aktuális oktatáspolitikai intézkedésekbõl adódó kötelezettségek beépülése az innovációba 58 Az intézmény stratégiai dokumentumainak módosítása 59 KOMMUNIKÁCIÓ 61 A vezetõi kommunikáció néhány jellegzetessége 61 Kommunikációs helyzetek az adaptivitás megvalósítására törekvõ iskolában 62 A hatékony vezetõi kommunikáció technikái 63 VÁLTOZÓ VEZETÕ A VÁLTOZÓ SZERVEZETBEN 65 Az adaptív vezetõ 65 Változás kis lépésekben 66

7 A MAG JÖVÕJE 70 FELHASZNÁLT IRODALOM 71 MELLÉKLETEK 73 Feladatlap a környezet különbözõ szempontú és szintû elemzéséhez 73 Feladatlap az iskola szervezeti modelljének diagnosztizálásához 74 A szervezeti diagnózis eredményének ábrázolása sárkányalakzaton 80 A MAG-os munkaközösség-vezetõ munkaköri leírása 81 Kérdések a vezetõi portfólió elemzéséhez 82 A vezetõi idõmérleg alakulása a Móricz Zsigmond Általános Iskolában 83 A vezetõi tevékenység elemzése, önreflexió 84 Részlet a Magyarországi Adaptív Tanulásszervezés Egyesülete (MATE) alapszabályából 85

8 Bevezetés Ez az ötlettár gyakorlati segítséget kíván nyújtani azon intézményeknek és elsõsorban azok vezetõinek, akik a tanulók korai iskolai kudarcainak kialakulásából adódó legkülönbözõbb problémák elkerülését az adaptív tanulásszervezés megvalósításában látják. Az elmúlt években az Országos Közoktatási Intézet 1 és a holland APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum Országos Iskolafejlesztési Központ) együttmûködésében, tizenhárom iskola részvételével MAG (Megelõzés Alkalmazkodás Gondoskodás) néven elkezdõdött az adaptív tanulásszervezésre építõ iskolafejlesztési modell kialakítása. A program a társadalmi integráció megvalósításán alapul. Abból indul ki, hogy minden gyereknek joga van ahhoz, hogy sikereket elérve, örömmel járjon a saját lakókörnyezetében élõ többi diákkal iskolába. A gyerekek örömteli és eredményes tanulásának biztosítását a program az iskolai kudarcok megelõzésével kívánja teljesíteni. A megvalósítás a tanulók közti különbségek elfogadására és arra a gondolatra épít, hogy minden gyermeknek belsõ késztetése van a fejlõdésre. A pedagógusok ezt természetesnek tekintik, és a tanulásszervezés során arra törekszenek, hogy a tanulók egyéni fejlõdéséhez megteremtsék a szükséges, lehetõleg optimális feltételeket. A modell szerint ez megoldható, ha az egészséges fejlõdés bázisát képezõ három alapvetõ szükségletre összpontosítanak, amelyek a következõk: kapcsolat tartozzon valahová, érezze, hogy fontos és számítanak rá; kompetencia a saját képességeibe vetett hit, annak a tudata, hogy egy adott dolgot meg tud csinálni; autonómia a saját cselekedetei irányításának lehetõsége, és az ezzel járó felelõsség vállalása. Ezen alapelvek megvalósítása az iskolai tanulás során döntõen a pedagóguson múlik. A gyerekek szükségleteire figyelõ rugalmas tanulásszervezés mellett a bizalom és a biztonság légkörét kell kialakítani az osztályteremben. Annak eléréséhez azonban, hogy a pedagógusok meg tudjanak felelni az adaptív tanulásszervezés elvárásainak, nekik is bizalommal teli és biztonságos környezetre, önbizalomra és autonómiára van szükségük. Ahhoz, hogy eredményesek legyenek, szakmailag fejlõdjenek, új megoldásokon gondolkozzanak és azokat meg is valósítsák, számukra is alapvetõ követelmény alapszükségleteik kielégítése. Ezt pedig a többi kolléga, az iskolavezetés és közvetve a fenntartó tudja számukra biztosítani. Az adaptív pedagógia nem valósulhat meg, illetve nem válhat napi gyakorlattá egy iskolában csak abban az esetben, ha az innovációt az intézményvezetés támogatja, sõt: magát a vezetést is az adaptivitás jellemzi, és odafigyelnek a pedagógusok szükségleteire. Ezért történt, hogy a programban a százhúsz tanító, tanár mellett huszonhat intézményvezetõ és tizenegy iskolafenntartói képviselõ is részt vett: azon intézmények vezetõi és fenntartói, akik vállalkoztak az adaptív tanulásszervezés megvalósítására. Õk azon túl, hogy megismerkedtek az adaptív tanulásszervezés elméletével rendszeres tréningeken kaptak januárjától Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet. 7

9 folyamatos támogatást a fejlesztés megvalósításához. Az adaptív iskolavezetés lényegét foglalja össze az 1. ábra, amelyen szembetûnik, hogy az intézményi folyamatok megvalósításának kulcsszereplõje a pedagógus, akinek ugyanazok az alapszükségletei, mint a diákoknak. Ezek kielégítése szakmai fejlõdésük kulcsa. Az adaptív vezetõ bizalmi, támogató és ösztönzõ légkörben alkalmazza a hatalomgyakorlás, a feladatadás és a kapcsolatteremtés vezetõi eszközeit a tanítók, tanárok alapszükségleteinek kielégítése érdekében. 1. ábra Az adaptív iskolavezetés modellje HATALOM ÖSZTÖNZÉS KOMPETENCIA KAPCSOLAT Tanár AUTONÓMIA TÁMOGATÁS KAPCSOLAT FELADAT BIZALOM Az összegyûlt tapasztalatok, gyakorlati fogások, illetve a megértést és a megvalósítást segítõ feladatok eddig öt Magtárban halmozódtak fel és állnak az érdeklõdõk rendelkezésére. Az ötlettárak közül három a pedagógusoknak, egy-egy pedig a vezetõknek (Kállai Szabó, 2006), illetve az intézményfenntartóknak szól. E sorozat folyatatásaként jelenik meg ez a mostani, vezetõknek szóló, illetve párhuzamosan a pedagógusoknak szóló negyedik ötlettár. Jelen kiadvány az elõzmények okán elsõsorban azon intézményvezetõknek adhat segítséget, akik már elkezdték az adaptív tanulásszervezés megvalósítását. Bízunk azonban abban, hogy a téma iránt érdeklõdõ olyan iskolaigazgatók és helyetteseik is haszonnal forgathatják, akik még az elején járnak az adaptív tanulásszervezés megismerésének útján. Számukra mindenképp fontos az ötlettárak elõzõ köteteinek áttanulmányozása, ezek elektronikus formában hozzáférhetõk az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapján. 2 A Magtárak annak ellenére, hogy az iskolafejlesztés megvalósításában érintett különbözõ szereplõk számára készültek tartalmilag szoros kapcsolatban állnak egymással. A pedagógusoknak szóló elsõ kiadvány alapvetõen az adaptív tanulásszervezés elméletével, az osztálytermi megvalósítás lehetõségeivel és bevezetés elsõ lépéseinek tapasztalataival foglalkozik. A másodikban a rendszer szintjén megvalósuló alkalmazás és a tematikus tervezés jelenik meg, a har- 8 2 Lásd [online:]{http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=magtar-iv}.

10 madik fõ témája pedig az, hogyan lehet egyénre szabottan, adaptívan és fejlõdésközpontúan nyomon követni és értékelni a tanulók egyéni fejlõdését, míg a kötetünkkel párhuzamosan megjelenõ negyedik pedagógusi ötlettár az adaptív tanulásszervezés egész iskolára történõ kiterjesztésével foglalkozik. Olyan elméleti ismeretek és tapasztalati tudások ezek, amelyeket az intézményvezetõknek és a fenntartók képviselõinek is ismerniük kell, annak ellenére, hogy a nekik szóló ötlettárakban is megjelenik az adaptív tanulásszervezés módszertana. Ott azonban a vezetõk, illetve a fenntartók feladatainak szemszögébõl dolgoztuk fel a témát. A vezetõknek szóló mostani és a 2006-ban megjelent elsõ ötlettár szoros tartalmi kapcsolatban áll egymással. Az elsõ kiadványból ismerhetik meg az érdeklõdõk az adaptív tanulásszervezés elméletét és az adaptív vezetés fogalmát. Vannak olyan témakörök (mint például a tervezés, a változások természete vagy a kommunikáció), amelyek mindkét Magtárban megjelennek. Ez többek között arra hívja föl a figyelmet, hogy az iskolafejlesztés, illetve annak egyes részfolyamatai állandóan visszatérõ feladatokat jelentenek egy oktatási intézményben. Az ismétlõdõ témakörök tartalmilag kiegészítik egymást, vagy ugyanannak a témának más aspektusára hívják föl a figyelmet. Jelen kiadvány központi gondolata a változás. Hogyan viszonyul az intézmény a változó környezethez, miképp irányíthatóak a változások a szervezetben? Hogyan valósítható meg a szervezet átalakítása, illetve hogyan tud megváltozni a vezetõ? A kiadvány szerkezete alapjaiban megõrzi a korábbi ötlettárakban kialakult hagyományokat. 1. Az adaptív tanulásszervezés intézményi megvalósításával kapcsolatban tematikus elméleti összefoglalókat közöl. Az egyes fejezetek sorrendje képvisel egyfajta koherenciát, de maguk a szerkesztõk is el tudnák képzelni a fejezetek más, ugyancsak logikus sorrendjét. Ennek azért nincs meghatározó jelentõsége, mert azt reméljük, hogy az olvasók valamiféle kézikönyvként, a napi feladatok megoldásához segítséget adó kincses kalendáriumként használják majd e kiadványt, és mindig azt a fejezetet olvassák el belõle, amely valamilyen szempontból éppen fontos a számukra. Lehet, hogy ugyanazt akár többször is. E szövegrészekben zászló jelzi azokat a jellegzetességeket, ötleteket, amelyek segíthetik egy-egy fejlesztési elem eredményes gyakorlati megvalósítását. 2. A tematikus szövegeket olyan feladatok szakítják meg, amelyek illetve megoldásuk segítik az olvasottak megértését, belsõvé válását, alkalmazását a gyakorlatban. 3. A Mellékletekben részben az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet honlapjáról is letölthetõ feladatlapok, elemzendõ segédanyagok, illusztratív példák találhatók. A letölthetõ anyagokat D szimbólum jelzi. 4. Az elméleti szövegekhez többnyire a MAG-os iskolák gyakorlatából származó példák kapcsolódnak. 5. A korábbi ötlettárhoz képest újként jelennek meg az olvasó személyes szakmai fejlõdését, adaptív vezetõvé válását támogatni kívánó elemek. Ezek minden fejezetben a Reflexió címszó alatt találhatóak. Az itt olvasható feladatokat, az azokkal kapcsolatos gondolatokat, tapasztalatokat, érzéseket érdemes egy külön füzetbe lejegyezni. Így megszületik egy napló, mely egy idõ múlva arra is használható, hogy saját tanulási folyamatukat elemezzék. 9

11 Az intézmény és környezete, helyzetelemzés 10 Magyarországon az 1993-ban megjelent közoktatási törvény 3 deklarálta az iskolák szakmai autonómiáját, az oktatási intézmények alapításának szabadságát. Mivel ezt a szülõk, illetve a diákok szabad iskolaválasztásának jogával is párosították, egyszersmind versenyhelyzetet is teremtettek az intézmények között. Ez arra késztette az iskolákat, hogy környezetük adottságainak és elvárásainak, valamint az iskolahasználók nézeteinek, képességeinek, vágyainak és törekvéseinek figyelembevételével meghatározzák sajátos arculatukat, kialakítsák nevelési rendszerüket és azt a szervezeti struktúrát, amelyben eredményesen mûködhetnek. Tizenöt évvel ezelõtt sok pedagógus és intézményvezetõ gondolta úgy, hogy a helyzetelemzés, a partneri igények felmérése és a programalkotás egyszeri és csak ritkán ismétlõdõ feladat. Azóta azonban világossá vált, hogy a gyorsan változó környezetben az iskolák sem maradhatnak állandóak. A folyamatos fejlõdés, az intézményfejlesztés sok esetben nemcsak minõségi kérdés, de az iskolák létét is meghatározhatja. Az oktatási intézmények innovációjával kapcsolatos kutatásokból tudjuk (Stoll, 1999), hogy az iskolák belsõ fejlõdési képessége alapvetõen három tényezõtõl: az ott dolgozó pedagógusoktól, az intézményben folyó tanulás szociális és strukturális környezetétõl, valamint annak külsõ környezetétõl függ. A fejlõdéshez tehát elengedhetetlenül szükséges e tényezõk állapotának ismerete. Az intézményvezetõknek szóló elsõ ötlettárban elsõsorban az iskola belsõ állapotának megismerésérõl van szó, bár a például a SWOT-analízisben a környezet elemzése is megjelenik (Kállai Szabó, 2006). Ebben a fejezetben elsõsorban a környezet elemzésérõl lesz szó. Változó iskola a változó környezetben Már a régi görögök is fölismerték, hogy a változás az élet egyik alapvetõ jelensége. Nem léphetünk kétszer ugyanabba a folyóba mondta Hérakleitosz. Edmund Spencer a tizenhatodik században a változás örökké forgó kerekérõl írt. Az elmúlt 400 év során, majd különösen a huszadik század második felétõl ez a kerék egyre gyorsabban pörög, megváltoztatja a mindennapi életet, és benne az iskolát is. Néhány ilyen jellegzetes változást foglal össze az Iskolavezetõk Európai Hálózatának (ESLN) tananyaga (The Leadership of change, 2006). 1. Az oktatás eredményessége ahogyan azt a PISA és egyéb nemzetközi kompetenciamérések adatai mutatják, Európa-szerte probléma, hogy az iskolák nem teljesítik megfelelõen egyik fontos feladatukat: azt, hogy felkészítsenek az eredményes részvételre a társadalmi munkamegosztásban. Sok fiatal hagyja el az oktatási rendszert megfelelõ végzettség és/vagy tudás nélkül, miközben viharos gyorsasággal változik a társadalom által értékelt tudás tartalma; új kompetenciák és szakmák jelennek meg. 2. Tanulás az utóbbi néhány évtizedben nagyon sok újat tudtunk meg a tanulás természetérõl. Ezek a tudományos felfedezések átértékelik az iskolai tanulásról szóló gondolkodásunkat. Mivel a tanulás a diák egyéni aktív tevékenysége, az iskolában egyre kevésbé lesz fontos, hogy a tanár hogyan tanít, míg egyre fontosabbá válik az, hogy a tanuló hogyan évi LXXIX. törvény a közoktatásról.

12 tanul. Vagyis az oktatási intézmények fõ feladata nem a tanítás, hanem a diákok eredményes tanulásának támogatása. Ebbõl pedig az következik, hogy a pedagógusoknak a tananyag tanítása helyett a diákok tanulásának támogatására kell figyelniük. Az iskola mûködésének középpontjába egyre inkább a tanulás kerül, és ez nemcsak a diákokra, hanem a tanárokra, sõt az egész szervezetre is igaz. 3. Információs és kommunikációs technológiák (IKT) talán az információátadás és a kommunikáció technológiájának fejlõdése volt a leglátványosabb az utóbbi két évtizedben, és a folyamat még nem ért véget. Nemcsak a számítógépek, az internet és az elektronikus levelezés technológiájának a fejlõdése tartozik ide, hanem például a kép- és hangrögzítés digitalizálása, miniatürizálása, minõségének javítása és hozzáférhetõsége, vagy a mûholdas, illetve vezeték nélküli adatátvitel is. Ezek a változások számos területen kihívások elé állítják az iskolai oktatást. Ma már az oktatási intézményekben sem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt, hogy már Magyarországon is több mobiltelefon van forgalomban, mint a lakosság lélekszáma, és ezek a készülékek gyakran már csak a nevükben telefonok. A diákok természetesen és rutinosan használják a legkülönbözõbb IKT-eszközöket, ezáltal pedig például egyre inkább dönthetnek arról is, hogy mit, mikor, hol, hogyan és kivel tanuljanak. Az internet szabad hozzáférést biztosít hatalmas mennyiségû információhoz. Így az iskola és benne a tanár információátadó szerepe rohamosan elveszti jelentõségét. Az IKT használatával ugyanakkor a diákok munkája szervezhetõvé, bemutathatóvá és értékelhetõvé válik. Könnyebb lehet az iskolai adminisztráció, illetve a kapcsolattartás is a szülõkkel. 4. Társadalmi változások mivel az iskola a társadalmi életre készíti fel a gyerekeket, nem hagyhatók figyelmen kívül a társadalomban lejátszódó olyan lényeges változások, mint például az alábbiak: a népesség elöregedése, ami a legtöbb európai országban megfigyelhetõ; a család szerepének változása, a válások számának növekedése; a közösségek összetartó erejének csökkenése; a növekvõ szekularizáció; a drogfogyasztás terjedése. 5. Gazdasági változás a foglalkoztatás szerkezete, a népesség egészségi állapota és a javak birtoklásának hagyományos szerkezete átalakulóban van, mind jobban érzékelhetõk a következõ jelenségek: a hagyományos szakmák közül egyre több tûnik el, miközben folyamatosan új szakmák jelennek meg; a munkavégzés egyre kevésbé kötõdik fizikailag a munkahelyhez (távmunka, részfeladatok kiszervezése, részmunkaidõs alkalmazás stb.); az orvostudomány fejlõdésének eredményeként bizonyos fertõzõ betegségek legalábbis Európából szinte teljesen eltûntek, jelentõsen csökkent a világméretû járványok száma és hatása, ugyanakkor a harmadik világ országaiban komoly probléma a közegészségügy hiánya és az éhezés. A jóléti társadalmakban élõ lakosság 11

13 körében pedig egyre nagyobb veszélyt jelentenek a civilizációs ártalmak, illetve az abból eredõ betegségek; a globalizáció növekvõ hatásai, például a multinacionális cégek terjedése, a külföldi munkavállalás lehetõsége és a határok könnyebb átjárhatósága elkerülhetetlen; a szegénység és az elszegényedés (ezen belül a gyermekszegénység) egyre több embert érint. 6. Változások a világrendben a múlt század második felére jellemzõ hidegháborút fölváltotta egy jóval összetettebb világrend. Ez bizonyos értelemben ma kevésbé biztonságos, mint a huszadik században volt. 7. Klimatikus változások bármi is legyen az oka, úgy tûnik, hogy a föld éghajlata vitathatatlanul változik, amelynek életünk legkülönbözõbb területeire jelentõs hatása van. Az 1. ponttól a 7. felé haladva az átalakulásokat elõidézõ hatások egyre általánosabbá válnak, és ezzel párhuzamosan csökken az egyén, illetve az iskola lehetõsége arra, hogy hatással legyen az adott változásra. Az oktatási intézményeket érõ hatások közül csak azokkal érdemes foglalkozni, amelyek befolyásolhatók, ugyanakkor ismerni kell azokat a tényezõket is, amelyeket nem tudunk megváltoztatni, de érdemes figyelembe venni a szervezet mûködésének peremfeltételeiként. Feladat 1. Az alábbi táblázatban megjelölt területek milyen formában érzékelhetõek az önök iskolájában? A táblázat Megjelenés oszlopába írjon olyan konkrét eseteket, adatokat, amelyek az ön intézményének környezetében érzékelhetõek az adott területen; a Jelentõség oszlopba pedig azt írja be, hogy véleménye szerint ez a hatás mennyire jelentõs az intézmény mûködése szempontjából. (1-tõl 5-ig terjedõ skálát használjon, 1: ha nem tartja jelentõsnek, 5: ha nagyon jelentõsnek véli.) Terület Megjelenés Jelentõség Az oktatás eredményessége Tanulás IKT Társadalmi változások Gazdasági változások Változások a világrendben Klimatikus változások 2. A Jelentõség oszlopban adott válaszai alapján jelölje meg azt a három területet, ahol véleménye szerint iskolájuk eredményességének javítása érdekében sürgõs változásra van szükség. Állítsa ezeket rangsorba annak alapján, hogy az intézmény mennyire képes befolyásolni az adott területen megvalósuló változást! (1: amit kevéssé, 2: amit közepesen, és 3: amit nagyon.) 12

14 A felsorolt hét területen kívül még egyéb változásokat is említhetnénk. Azonban már a felsoroltak is annyira jelentõsek, hogy alapjaiban változatják meg mind az egyének, mind a társadalom életét. Létkérdéssé vált az alkalmazkodás a változásokhoz, ennek módja pedig a tanulás. Ez teszi képessé az embert az új technológiák értelmes használatára, a fenntartható fejlõdés biztosítására, a hatékony gazdálkodásra az egyre szûkülõ környezeti erõforrásokkal. Ha a tanulás eredményességét sikerül javítani, az számos más kihívásra választ adhat. Mivel azonban minden egyes ember másképpen tanul, fejlesztésének személyre szólónak kell lennie. A tanulás folyamatáról szóló tudás is része az elmúlt idõszak információs robbanásának, egyre több ismeretünk van például a személyiséget alkotó készségek, képességek és kompetenciák rendszerérõl, illetve a tanulás mechanizmusáról is. Ám mindezek egyénre szóló diagnosztizálása nem megoldott, és nem is biztos, hogy a napi iskolai gyakorlatban szükség van rá. Bizonyos azonban, hogy a fejlõdés képessége minden egyes gyermekben kódolva van, és optimális feltételek között manifesztálódik. Vagyis az egyén megfelelõ elõrehaladása, eredményes tanulása a fejlõdéshez szükséges kondíciók biztosítása révén megvalósítható. Erre épül az adaptív tanulás elmélete, amelynek például Hollandiában már több mint tízéves tapasztalata van. A fentiekbõl következik, hogy az iskola legfontosabb feladatának annak kell lennie, hogy biztosítsa a gyerekek eredményes tanulását. Az iskolai tanulás ma még többnyire az osztályteremben zajlik. Kutatások sora igazolja, hogy a tanulás eredményességét elsõsorban éppen az itt zajló folyamatok határozzák meg. Az osztály azonban nincs elszigetelve a környezetétõl. Ez a közeg az iskola, a helyi közösség, az ország, a természeti környezet stb. több rétegben veszi körül a tanulót, és hat mindarra, ami az osztályban történik. A 2. ábra ezeknek a hatásoknak a komplex rendszerét foglalja össze és mutatja be. 4 4 A modell megalkotója E. Velema, a holland Nijmegen Egyetem Társadalomtudományi Kara Oktatástudományi Tanszékének professzora. 13

15 2. ábra Az oktatás komparatív modellje TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK FILOZÓFIAI ADOTTSÁGOK POLITIKAI TÉNYEZÕK ISKOLARENDSZER ISKOLA SZOCIOLÓGIAI TÉNYEZÕK Helyi OSZTÁLYTEREM P D M T Regionális GAZDASÁGI TÉNYEZÕK Országos TECHNOLÓGIAI TÉNYEZÕK OKTATÁSI ADOTTSÁGOK P: pedagógus D: diák M: módszer T: tananyag DEMOGRÁFIAI ADOTTSÁGOK Az elsõ ránézésre talán túlságosan bonyolultnak tûnõ ábra közepén a négyszögek a közoktatási rendszer szintjeit jelölik. Látható, hogy az iskola mûködésének középpontjában az osztályterem áll. Az itt zajló tanulási folyamatok a pedagógus diák tananyag módszer kölcsönhatásában valósulnak meg. Arra azonban, ami az osztályteremben történik, jelentõs hatást gyakorol az iskola: a szülõk, a pedagógusok és a tanulók által képviselt elvárások, értékek, hagyományok és szokások, a mûködés szerkezete és szabályai, az intézményvezetés elvárásai. Az iskola pedig nem független a helyi, a regionális és az országos oktatásirányítás rendszerétõl, annak elvárásaitól, szerkezetétõl, feladataitól. A négyszögek tehát a közoktatási rendszer mikro-, mezo- és makroszintjének egymásba ágyazottságát mutatják. A körülöttük lévõ háromszögek az iskolarendszer társadalmi környezetét jelképezik, azon belül is azokat az elvárástípusokat, amelyeket az egész rendszernek, illetve az egyes intézményeknek ki kell elégíteniük. Ezen igényekrõl a továbbiakban (lásd PEST-analízis a következõ fejezetben) még lesz szó. A kívül lévõ körök azokra a tényekre, adottságokra hívják fel a figyelmet, amelyek áttételesen ugyan, de mégis 14

16 hatnak az iskolarendszer mûködésére. Ezek közül a természeti és a demográfiai tényezõk hatása egyértelmû: évrõl évre tapasztalható, hogy a magyar iskolákban a májusban, júniusban egyre gyakrabban kitörõ kánikulában mennyire nehéz érdemi munkát végezni. Az is érzékelhetõ, hogy az elöregedõ társadalomban, ahol egyre kevesebb a gyerek, nemcsak az iskolák mûködtetése jelenthet gondot: egy település önkormányzatának például azzal is számolnia kell, hogy milyen módon gondoskodik a magányos, idõs emberekrõl. Ez a feladat pedig nemcsak az intézményhálózatot, hanem az oktatás tartalmát is érintheti. A filozófiai és a képzési adottságok jelenségével már több európai iskolarendszerben is komolyan számolni kell, például a bevándorlók gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatban. Ezek a problémák például a kínai letelepedõk kapcsán már a hazai városi iskolákban is megjelentek, és vélhetõen a közeli jövõben terjedni is fognak. Az osztályteremben zajló folyamatok tervezésekor és megvalósításakor nem hagyhatóak figyelmen kívül a szûkebb és a tágabb környezet hatásai, elvárásai. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe van az intézmény vezetésének, hiszen a közoktatás rendszerében a mezoszint az, amely közvetít a makro- és a mikroszint között. Az iskola eredményes mûködéséhez elengedhetetlen, hogy megfeleljen környezete/partnerei elvárásainak. Ehhez pedig ismernie kell az õt körülvevõ környezetet, és folyamatosan figyelnie kell annak változásaira. E közeg feltérképezésének, leképezésének számtalan módja és technikája létezik. Ezek közül egy az úgynevezett környezeti térkép készítése. Feladat 1. Gondolja végig és az alábbi, 3. ábra bal oldali körének cikkeibe írja be azokat a csoportokat, akik érdekeltek abban, hogy az önök iskolájában a diákok eredményesen tanuljanak! 2. A jobb oldali kör megfelelõ cikkeibe azt írja be, hogy az adott csoport mit vár el az iskolájától! Ha egy csoport esetében több elvárást is ismer, akkor az ön szerinti három legfontosabbat írja be. 3. Gondolja végig, majd írja le, hogy az egyes csoportok elvárásaira milyen válaszokat tud adni az iskola! 3. ábra Az iskola környezeti térképe Everard és Morris nyomán 15

17 Bonyolult feladat megfelelni az érdekcsoportok elvárásainak, hiszen ezek különbözõ mértékben fontosak az intézmény számára. Ugyanakkor bizonyos érdekcsoportok (például a szülõk) gyakran nagy létszámúak és heterogén összetételûek, és sokszor eltérõ igények fogalmazódnak meg nemcsak az egyes csoportokat összehasonlítva, hanem még azokon belül is. Az érdekcsoportok ismerete, erõsségük és jelentõségük esetleges jövõbeli változása a környezet fontos eleme, amely segíthet azon vezetõi döntés megfogalmazásában is, hogy milyen irányban változzék az iskola. Reflexió Intézményvezetõként számtalan módon ismerheti meg a partnerek elvárásait. Magyarországon törvény írja elõ az iskola partnereinek idõrõl idõre megvalósuló igény- és elégedettségmérését. Ezen viszonylag ritka alkalmakon túl azonban az intézményvezetõnek több lehetõsége is van a partneri elvárások és elégedettség megismerésére. Gondolja végig az elmúlt munkahetét! Bizonyára több olyan alkalom is adódott, amikor az intézmény különbözõ partnereivel találkozott, beszélt, dolgozott. Milyen információk jutottak az ön birtokába ekkor az adott partner iskolával szemben támasztott elvárásaival kapcsolatban? Gondolkodását segítheti az alábbi táblázat. A táblázat legfontosabb oszlopa a Megjegyzés. Ide írja azokat az érzéseit, amelyeket az esemény közben átélt! Azt is följegyezheti, hogy mit csinált jól, vagy mi az, amit legközelebb másképp szeretne/kellene kezelnie. Az érdekcsoport/ partner megnevezése A találkozó eredeti célja Az információszerzés módja, körülményei A partner által megfogalmazott / közvetített elvárás Megjegyzés A vezetõknek meg kell tanulniuk és folyamatosan gyakorolniuk kell a környezetre odafigyelés képességét. Minél bonyolultabb és összetettebb a közeg, annál fontosabb, hogy az intézményvezetõk szemmel tartsák azt, annak érdekében, hogy idõben észrevegyék az ott lévõ megoldandó problémákat és kihasználható lehetõségeket. 16

18 PEST-analízis A környezet elemzésének egyik elterjedten alkalmazott módszere a PEST-analízis. A PEST angol betûszó, amely a környezet elemzési szempontjainak kezdõbetûibõl származik. P: politikai ( political ). E: gazdasági ( economical ). S: társadalmi ( social ). T: technológiai ( technological ). A környezet elemzését érdemes legalább három, de inkább négy szinten elvégezni. Ezek a szintek hagyományosan a helyi közösség, az ország és a nemzetközi környezet. Az utóbbi idõben azonban egyre fontosabbá válik a régió szintje is. Feladat Az 1. melléklet egy olyan feladatlap, amely ahhoz nyújt segítséget, hogy a PEST-analízis során a környezet különbözõ szempontok szerint történõ elemzését más-más szinteken végezzék el! Ebben a feladatban csak egy szempontot gondoljon végig, azt, amit a táblázatban a nemzetközi szintre vonatkozó oszlopban talál. Töltse ki a táblázat három üresen maradt oszlopát úgy, hogy az információk ugyanannak a szempontnak a hazai, a regionális, illetve a helyi aspektusát írják le! Gondoljon arra is, hogy beírt állításait milyen adatok támasztják alá. Annak eldöntésében, hogy mi mindenre érdemes gondolni a környezet elemzése során, segít a következõ összefoglaló. 1. táblázat A PEST-analízis elemei POLITIKAI TÉNYEZÕK: nemzetközi jog, (például EU-irányelvek, UNESCO Delors jelentés); általános jogok (például az alkotmány, a személyiségi jogok); állami törvényhozás (például a közoktatási törvény és annak módosításai, a költségvetési törvény); fejlesztési koncepciók (például a közoktatásfejlesztés, az új Nemzeti Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programja); állami jog (például miniszteri rendeletek, Nemzeti alaptanterv); adózás (például a szakképzési támogatás); helyi rendelkezések (például az intézményi összevonás, a létszámcsökkentés); helyi politika (például a fenntartó közoktatás-politikai koncepciója, az Önkormányzati Minõségirányítási Program); különbözõ szinten kiírt pályázatok (például Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program). GAZDASÁGI TÉNYEZÕK: gazdaságpolitika (például EU-s támogatások, országos és helyi finanszírozási lehetõségek); foglalkoztatottság (milyen beruházások várhatóak a térségben, milyen szakmákra van, illetve lesz igény); keresetek szintje (a régió, a település, a lakosság, a szülõk gazdasági helyzete); versenytársak (vannak-e, ha igen, mennyire erõsek, mik a gyengéik); partnerek (kikkel lehet együttmûködni az intézmény céljainak megvalósításában: például kultúrház, könyvtár, közlekedési vállalat, vállalkozók); költségvetés (az intézményi költségvetés forrásai, saját bevételi lehetõségek). 17

19 SZOCIOKULTURÁLIS TÉNYEZÕK: a tudás (mit gondolnak a tudásról az emberek, mennyire értékelik azt); demográfiai trendek az iskola tágabb és szûkebb környezetében; életstílusbeli változások a tágabb környezetben, illetve az iskolába járó gyerekek családjaiban; akarat és képesség a változásra. TECHNOLÓGIAI TÉNYEZÕK: információtechnológia (például a számítógép-ellátottság, az internet, a mobiltelefonok használata); minõségfejlesztés (például különbözõ ISO-, EFQM-, TQM-eljárások, folyamatszabályozás, partnerközpontú mûködés); képzési programok, továbbképzési lehetõségek a tágabb és a szûkebb környezetben; képzési technológiák (például alternatív pedagógia, kooperatív technikák, két tannyelvû oktatás stb.); helyi, országos és nemzetközi mérések (például PISA, országos kompetenciamérés) adatainak elemzése, felhasználása. Feladat 1. Végezze el iskolája környezetének elemzését! Ahol csak lehetséges, kapcsolja össze a környezeti hatásokat az egyes konkrét partnerek elvárásaival! 2. Tapasztalható-e ellentmondás a partnerek igényei és a környezeti hatások között? Ha igen, mennyire jelentõs területen? Hogyan tudná ezeket az ellentmondásokat kezelni? 3. Az intézmény számára fontos partnerek elvárásai között megjelennek-e olyanok, amelyeket az adaptív tanulásszervezés megvalósításával ki lehet elégíteni? Ha igen, melyek ezek? A szervezet állapotának és a környezet elvárásainak megismerése alapján dönthetõ el, hogy milyen területeken és milyen irányú változásra van szükség egy intézményben. A döntésnél érdemes figyelembe venni néhány alapelvet. A változás irányának meghatározásakor jó, ha a különbözõ szinteken megfogalmazódó elvárások erõsítik egymást (így például helyi, országos és nemzetközi oktatáspolitikai trendek, a szülõk elvárásai, a mozgósítható erõforrások). Egy szervezet átalakítása hosszú idõt vesz igénybe, és a változások csak kis lépésekben valósíthatók meg. Egy szervezet egy idõben csak néhány dologgal tud intenzíven foglalkozni. Az intézmények és a benne dolgozók kapacitása nem végtelen. Bármi új elkezdéséhez valószínûleg a régiek közül egy vagy több dolgot abba kell hagyni. 18

20 Feladat Tavaszi nagytakarítás Az alábbi feladat abban segít, hogy milyen megszokott, jól vagy rosszul mûködõ folyamatokat kell az iskolafejlesztés sikeres megvalósítása érdekében abbahagyniuk, ha az intézményükben szeretnék bevezetni az adaptív tanulásszervezést. A feladatot érdemes legalább a kibõvített iskolavezetés tagjaival elvégezni. Elõször egyénileg dolgozzon mindenki a feladaton, majd egyeztessék álláspontjaikat és hozzanak létre egy konszenzuson alapuló közös listát. Gondolják végig az iskolában zajló folyamatokat, tevékenységeket aszerint, hogy mi hova való. A lehetséges helyszínek az alábbiak. Múzeum: ide azok a dolgok kerülnek, amelyek jellemzõek az iskolára, régóta mûködnek, büszkék is rá, de már kissé elavultak. Lomtár: ide sorolandók a fölösleges dolgok, amiket évek óta már csak megszokásból csinálnak, lényegében nem is fontosak a jövõkép megvalósítása szempontjából, vagy éppen akadályozzák is annak megvalósítását. Megtartandó: ide azok a dolgok kerülnek, amelyek jól mûködnek és fontosak az intézmény hosszú távú céljainak megvalósításához. Javítómûhely: ide sorolandók mindazok, amelyek fontosak az iskola eredményes mûködése, illetve a jövõkép megvalósítása szempontjából, de nem mûködnek elég hatékonyan, továbbfejlesztve sikeresebbé tehetik például az egyes gyerek tanulásának eredményességét. A javítómûhelybe sorolt tényezõkkel foglalkozni kell, míg a múzeumba és a lomtárba kerültek helyét elfoglalhatják az új feladatok. A következõ esetpéldából látható, hogy a javítómûhelybe került/javításra szoruló dolgok jobbá tétele esetenként komoly energiákat emészthet fel, ezért érdemes ezeket rangsorolni abból a szempontból, hogy mennyiben akadályozzák a fejlesztés véghezvitelét, és mennyire nehezen megvalósíthatók. A változást a nagy akadályt jelentõ, könnyen javítható elemekkel kell kezdeni. A helyzetelemzés és azon belül az e fejezetben részletesen bemutatott környezet megismerése alapot ad az iskolafejlesztés megvalósításához, ennek további lépéseivel e kötet következõ részei foglalkoznak. 19

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója

A Dobbantó program pedagógiai koncepciója A Dobbantó program pedagógiai koncepciója Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2009. A Dobbantó program a Munkaerő-piaci Alap képzési alaprész központi keretéből, az Oktatási és Kulturális

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz

DOBBANTÓ PROGRAM. Diáktámogató füzetek. Támpontok. a diáktámogatáshoz DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek Támpontok a diáktámogatáshoz 2011 Írta Bartha Éva Győrik Edit Hegedűs Judit Horváth H. Attila Kádár Erika Tóth Ibolya Fejlesztő értékelés fejezet: Lénárd Sándor Szerkesztette:

Részletesebben

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány

A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában. (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN. Tematikus kiadvány A Sajátos nevelési igényű tanulók oktatása Európában (Második kötet) ISKOLAI ELLÁTÁS AZ ALAPFOKÚ OKTATÁST KÖVETŐEN Tematikus kiadvány European Agency for Development in Special Needs Education Ezt a jelentést

Részletesebben

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység

SZERVEZETDIAGNÓZIS. Intézmény neve Helység SZERVEZETDIAGNÓZIS Intézmény neve Helység Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni

Részletesebben

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 1 SEGÉDLET az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez segedlet.qxd 2004.03.08. 16:17 Page 2 Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Czippán Katalin,

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Vendéglátás, idegenforgalom szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási és

Részletesebben

CONTENTS TARTALOM. Decoration

CONTENTS TARTALOM. Decoration TARTALOM Oldal / Page CONTENTS SZAKMAI CIKKEK, ELŐADÁSOK A magyar oktatás előtt álló kihívások Sipos János Minőség és felsőoktatás Mang Béla A kreditrendszer bevezetése ahogyan hallgatóink és oktatóink

Részletesebben

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez

Segédlet. az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez Kiadó: Szerkesztette: Oktatási Minisztérium Czippán Katalin, Mathias Anna, KFPT Környezeti Nevelési és Kommunikációs Programigazgatóság;

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban

Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban Pedagógusszerepek a tehetséggondozásban GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program, valamint a Tehetséghidak Program keretében

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására

VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására VEZETŐI PROGRAM A BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó PÁLYÁZAT BŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA intézményvezető beosztás ellátására Készítette: Hajós Attila pályázó

Részletesebben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben

Németh Szilvia. Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Németh Szilvia Tényekre alapozott oktatás egy finn integrált nevelést folytató alsó-középfokú intézményben Esettanulmány, Vesala Yläasteen Koulu, Helsinki, Kontula December 2011 Tartalom Bevezetés... 4

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport

Ökoiskolai útmutató. Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Ökoiskolai útmutató Környezetvédelem vízgazdálkodás szakmacsoport Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2009 A kötet elkészítését az Oktatási

Részletesebben

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET

IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet

Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése. A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos Kezdet Óvodai Program háttértanulmányai 4. kötet Hátrányos helyzetű 3 7 éves korú gyerekek integrált óvodai nevelése A Biztos

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés)

VEZETŐI FUNKCIÓK ÉS FELADATOK FONTOSSÁGI SORRENDJÉNEK VIZSGÁLATA (felmérés, elemzés) BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógiai Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv

MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT. Módszertani kézikönyv MUNKAERŐ-PIACI SEGÍTŐ SZOLGÁLAT Módszertani kézikönyv Budapest, 2003 5 Kiadó: Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Foglalkozási Rehabilitációs Titkárság A kötet szakmai műhelymunka keretében

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására

A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására Konferencia az Európai Szociális Alap (ESZA) típusú kísérleti projekt A képzésbôl a munka világába történô átmenet támogatására címû, HU0008-02 számú Phare-program nyertes projektjeinek bemutatására Szolnok,

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK

SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK 3 SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK A MEGYE KÖZOKTATÁSÁÉRT A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet lapja 2005/5. HOGYAN TOVÁBB? 2001/1 2 PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK Tartalom Szakmai szolgáltatások a megye

Részletesebben