ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES"

Átírás

1 ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES KONETT TEAM ÁROP

2 Tartalomjegyzék 1) Tartalomjegyzék 2. 2) Bevezetés ) Kommunikációs audit és igényfelmérés 4. 4) Külsı kommunikáció tartalmi egységesítése ) Tanulékony tervezési rendszer kialakítása ) Marketing terv összeállítása ) Mérési szisztéma kialakítása ) Új kommunikációs eszközök bevezetése ) Befejezés 96. 2

3 Bevezetés A jelen partnerségi részterület vonatkozásában általunk megvalósítani kívánt tevékenység célja egy olyan új szervezeti modell kialakítása és bevezetése, amely egyrészt növeli a lakosság tájékoztatásának hatékonyságát, másrészt megteremti a folyamatos lakossági visszacsatolás lehetıségét. Célunk tehát egy olyan új szisztéma bevezetése, amely képes csökkenteni a távolságot a döntéshozók (önkormányzat) és a döntések által érintettek (lakosság) között. Ennek érdekében egy nyolc lépésbıl álló tevékenységsorozatot végeztünk el, melynek eredményeképpen egy olyan kézikönyv jellegő anyagot állítottunk elı, mely Kenderes városára specializálva számba veszi a település téma szempontjából releváns sajátosságait, bemutatja az eddig használatos kommunikációs eszközök pozitív és negatív jellemzıit, rávilágít a jelenleg üzemelı tájékoztatási rendszer emberi, tartalmi és formai hiányosságaira, kijelöl egy lehetséges kommunikációs fejlıdési irányt, javaslatot tesz új eszközök és technikák bevezetésére, valamint segítséget nyújt ezek napi szintő használatához. Az elvégzendı munka lépései a következık Kommunikációs audit Igényfelmérés A külsı kommunikáció tartalmi egységesítése Tanulékony tervezési rendszer kialakítása Mérési szisztéma kialakítás Új kommunikációs eszközök bevezetése Átfogó záró-tanulmány elkészítése Az elvégzendı szakértıi munka módszerét tekintve fıként a személyes kommunikációra épít, mivel elsıdleges célja olyan struktúrák kiépítése, és olyan tudás átadása, melyek a jelen tevékenység befejezése után sem veszítik el mőködıképességüket, tehát melyek érthetıek, élhetıek és mőködtethetıek a szakértıi háttérapparátus levonulása után is. 3

4 Kommunikációs audit és igényfelmérés A jelen projekt tekintetében elsı lépésként kommunikációs auditot folytattunk le. Ennek célja, az a település sajátosságainak, az önkormányzat kommunikációs eszközeinek, kommunikációs szokásainak, kommunikációs gyakorlatának, kommunikációs folyamatainak, valamint a releváns kommunikációs aktorok tudásának és felkészültségének a felmérése. Az audit módszerét tekintve elsısorban adatbekérésre, személyes interjúkra, helyszíni felmérésre, valamint elemzésre támaszkodott. Ennek keretében megvizsgáltuk a település és az önkormányzat felépítését, kommunikációs szabályrendszerét, kommunikációs szokásait, kommunikációs eszközrendszerét, valamint a települési kommunikációban résztvevık felkészültségét. Települési sajátosságok - történet, elhelyezkedés, látnivalók, gazdasági jellemzık Kenderes magában hordozza az alföldi települések jellegzetességét, hangulatát, amely megnyilvánul a határt beterítı búzamezık és kukoricatáblák, erdısávok, ligetek természeti környezetben és a éves vagy ennél régebbi lakóházakban. Népi építészeti emlékként az Országos Mőemlékvédelmi Hivatal is "jegyzi" a Nap és Hold motívumos Jókai út 7. szám alatti lakóházat, amelynek egyszerőbb változata még a Jókai út 3. szám alatti épület is. A város lakossága 5000 fı feletti, melybıl csaknem 900 fı Kenderes külterületi lakott helyén Bánhalma területén él. A város Jász- Nagykun- Szolnok megye középsı részén, a Szolnok - Túri - sík északi peremén fekszik a nagykun települések szomszédságában. A 4-es számú /E-60-as/ fıközlekedési út kelet-nyugati irányban kettészeli a várost. A szomszédos települések Kunhegyes, Karcag, Kisújszállás, Fegyvernek, Tiszabı és Tiszagyenda. A város története visszanyúlik a réz- és bronzkorba, feltehetıen már akkor is lakott terület volt. A környék talajtípusai földmővelés korai kialakulásához kínáltak kedvezı feltételeket. Az elsı írásos emlék a településrıl 1352-bol való, ekkor említik oklevélben a falut, amely a kunok birtokába került. A XV. században a település részben Kıvári Pál ítélımester, részben a budai Pálos Rend tulajdona lett. Ebben a században Kenderessy Balázs földbirtokos révén a huszitizmus egyik központjává lett. A XVII. század második felében a török-tatár hadak pusztításától sokat 4

5 szenvedett falu késıbb, a XVIII. század végétıl a Magyari-Kossa család, a XIX. század közepétıl pedig a nagybányai Horthy család birtoka lett. Kenderes az 1771-es úrbérrendezés idején még módos, kizárólag református jobbágyfaluból az 1848-as forradalom idejére felerészben katolikus, nagyszámú zsellérség és szegényparasztság lakta településsé vált. Ekkor kezd kibontakozni a településen az ipar és a kereskedelem. A falu a két világháború között a szegény lakosság magas száma ellenére látványos fejlıdést mutat, amelyet jórészt a falu szülöttjének, Horthy Miklósnak személyes támogatása eredményezett. Középületek, iskolák vízvezeték- és villanyhálózat létesül, korszerő egészségügyi és szociális ellátás alakul ki. Mivel a legsúlyosabb társadalmi probléma a földkérdés nem oldódott meg, az 1945-ös földreform a Kommunista Párt mellé állította a szegényparasztságot, amely a nagybirtokok, köztük a Horthyuradalom teljes felosztását jelentette. A formálódó új hatalomban a TSZ szervezések és beszolgáltatások azonban kiábrándították a lakosságot. Így az 1956-os forradalom Kenderesen radikálisabb formában zajlott, mint általában a megye településein, amelyben szerepet játszott a Horthy korszak pozitív emlékképe is. Az 1960-as évektıl ismét lendületes fejlıdés jelei mutatkoztak a községben. A XX. század vége a lakosság-szám csökkenését hozta, de ez a tendencia a város mai vezetıi szerint a közeljövıben megállítható, sıt megfordítható is lesz. A település legfıbb látnivalói a Horthy családhoz kötıdnek, melyek közül kiemelkedik a Horthykastély, a Horthy kripta, valamint a Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóterem. Ezeken túl további értékes történelmi, építészeti és kulturális értékekkel bíró épületek (templomok, iskolák, stb.) és egyéb látnivalók is találhatók a városban. Kenderes városa a Karcagi kistérségben fekszik. A kistérség többi településéhez hasonlóan a helyiek jellemzıen a primer, mezıgazdasági szektorban tevékenykednek. Emellett országos átlagban magasnak mondható a munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek aránya. Ehhez társulnak a relatíve rossznak mondható jövedelmi viszonyok, valamint a térség, és így a város kedvezıtlen elérhetıségi viszonyai. Mindezek következtében Kenderes városát a 240/2006.(XI.30.) Kormány Rendelet a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések közé sorolja. Ugyanakkor elmondható, hogy az utóbbi idıben a régióban nagyhírővé vált oktatási intézmények, a tudatos városgazdasági lépések, az újonnan megnyíló 5

6 pályázati lehetıségek sikeres felhasználása, valamint az infrastruktúra lassú, bár folyamatos fejlıdése révén a város folyamatosan fejlıdik. Az önkormányzat kommunikációs eszközei Kenderes nem bıvelkedik kommunikációs eszközökben. Mindösszesen egy havi megjelenéső újság és egy honlap hivatott kielégíteni a lakossági tájékoztatás funkcióját. A jelen alfejezetben e két orgánumot kívánjuk megvizsgálni megjelenési, tartalmi, szerkesztési és hozzáférési szempontból. Az újság vizsgálatához bekértük a legutóbbi 12 megjelent számot, a honlapot pedig a elérési út alatt vizsgáltuk meg. Az újság Kenderes Város Krónikája címen, havonta jelenik meg. Az újságot a város önkormányzata adja ki, az Oktatási-, Kulturális-, Turisztikai-, és Sportbizottság szerkesztésében, Mikola Istvánné fıszerkesztése mellett. Az újság ingyenes és 2000-es példányszámban jelenik meg. A terjesztést az önkormányzat saját maga oldja meg. Ennél fogva elmondható, hogy a Krónika eljut minden háztartásba. Az újság A/4-es formátumban, monokróm fekete nyomással, átlagosan 8, egyedileg 12 oldalas terjedelemben jelenik meg. Az újság felismerhetı, önálló arculattal bír, melynek meghatározó eleme a város címere. Az újság szerkesztési elveiben felfedezhetı a tudatosságra törekvés. Látható cél, hogy bizonyos rovatok minden esetben helyet kapjanak a lapban. Az újság tartalmában az alábbi témakörök, rovatok köré csoportosul: Ünnepek, hagyományok Önkormányzati hírek Hivatal hírei Életmód Intézményi körkép Portré Vállalkozói hírek Rendırségi hírek Kulturális kínálat A könyvtár hírei Civil szféra hírei 6

7 Az Ünnepek, hagyományok rovat minden esetben a címlapon kap helyet. Ennek keretében általában valamilyen publicisztikai jellegő írás jelenik meg, melyet legtöbb esetben maga a polgármester jegyez. Jellemzıen az írások tárgya vagy a város történelmi múltjához, vagy a keresztény hagyományokhoz, vagy valamely helyi relevanciával bíró egyéb jeles naphoz (pl. véradók napja) kötıdik. Az Önkormányzat hírei rovatban minden esetben az aktuális testületi ülések és a meghozott rendeletek vázlatos kivonatai találhatóak. A hivatali hírekben mint az általánosan szokás a város lakosságát érintı határidıkrıl, új eljárásokról, fejlesztésekrıl és egyéb a témába vágó aktualitásokról esik szó. A többi rovatban pedig a hírértékkel bíró egyéb események kapnak megjelenési helyet. Összegzésképpen elmondható, hogy a Kenderes Város Krónikája mind megjelenésében, mind tartalmában, mind szerkesztési elveit tekintve nagyban hasonlít a régió és az ország hasonló mérető településein megjelenı hasonló kiadványokhoz. Az írások homogén mivoltából jól látható, hogy a tényleges cikkírói feladatokat minden esetben ugyanaz a kisszámú ember végzi, míg a megjelenés szerénysége utal a kiadvány mögött álló csekély anyagi háttérre. Jellemzıje továbbá az újságnak, hogy csak elvétve találni benne olyan hirdetést, mely nem az önkormányzathoz, illetve nem az önkormányzat valamely intézményéhez kötıdik, tehát fizetett hirdetésnek minısül. Mindazonáltal úgy látjuk, hogy az újság az említett nehézségek ellenére is jó kiindulópontot jelent a város életének, valamint az önkormányzat döntésinek megismeréséhez. A város honlapja, mely a címen érhetı el. A jelenlegi honlap a LEADER+ program keretében készült. Pozitívumként említhetı, hogy a site CMS háttéradatbázis kezelı szoftverre támaszkodik, így egyszerően és gyorsan, különösebb szaktudást nem igénylı módon frissíthetı, változtatható. További pozitívum, hogy a gyengén látók számára elérhetı a honlap speciális formátumban is, bár nem egyértelmő az elérési út. Jó gondolat, hogy a legfontosabb hírek és aktualitások klikkelés nélkül, rögtön a fıoldalon megtalálhatóak, igaz teljesen feleslegesen - az évekkel ezelıtti hírek és aktualitások is megtalálhatóak ugyanitt. Mindezeken túl megállapítható, hogy a honlap szerkesztıi igyekeztek elérni a tartalmi teljességet, bár ez esetben talán a kevesebb több lett volna. 7

8 A honlap megjelenésében nem illeszkedik sem a fent bemutatott újsághoz, sem pedig a legtöbb önkormányzati kiadványhoz. A város címere, mely szinte minden esetben központi arculati elemnek tekinthetı nem található meg sem a honlap statikus részében, sem pedig a fıoldalon. A túlságosan nagy mennyiségő tartalom indukálta kis betőméret, valamint a nem teljesen megfelelı színválasztás nehezen olvashatóvá teszik a menüt. Ezt a zsúfoltságot és nehezen értelmezhetıséget tovább színesítik azon elemek pl. Hasznos hírek melyek megjelenésüket tekintve semmilyen rokonságot nem mutatnak a honlap többi részével, ezzel némiképpen kaotikus hangulatot teremtve. Navigáció szempontjából szintén igen nehezen használható a honlap. Idıbe telik, mire rájön a felhasználó, hogy a megkettızött menüstruktúrában mozogva, miképpen tudja elérni a számára releváns információt. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vízszintes menüsávhoz képest a függılegesben új elemek is megjelennek. A menüstruktúrát és az oldal felépítését vizsgálva látható a fejlesztınek azon szándéka, hogy minden aloldal egy klikkeléssel elérhetı legyen bármelyik másik aloldalról (mindig látható és elérhetı a vízszintes és a függıleges menü), ugyanakkor ezzel, mintegy mellékhatásként az is együtt jár, hogy az ergonómia tervezés hiányosságaiból adódó kissé kaotikus helyzettel változatlanul, minden aloldalon meg kell küzdenie az érdeklıdınek. A honlap tartalmát illetıen elmondható, hogy az igyekszik teljes képet nyújtani a városról. Problémának látjuk ugyanakkor, hogy bár az oldal sajátosságai, a CMS rendszer következtében azt lehetıvé tennék az aktualitások, valamint az önkormányzat mőködésének átláthatósága érdekében folyamatosan frissítendı tartalmak (pl. önkormányzati rendeletek) csak nagyon nehezen, és egyáltalán nem egyértelmő úton érhetıek el. Példának okáért egy önkormányzati rendelet a Fıoldal -> Letöltések -> Rendeletek -> kikeresés + még egy letöltés úton érhetıek el. Nehezíti a dolgot, hogy a rendeletet kizárólag annak címe alapján tudjuk csak kikeresni, ami sok esetben elég, néha azonban nem biztos, hogy egyértelmő mit is takar a cím. Összességében elmondható tehát, hogy bár a honlap törekszik a tartalmi teljesség elérésére, ezt oly módon teszi, hogy a lehetı legtöbb információt igyekszik az érdeklıdıkkel megosztani. Ennek viszont az a következménye, hogy a honlapra látogatók nagy valószínőséggel elvesznek a tömérdek információ között, és csak nehezen tudják megtalálni az ıket érdeklı dolgokat. A tartalmak vizsgálatának következtében elmondható továbbá, hogy a honlap inkább a külsı szemlélıdıket tehát nem a lakosságot igyekszik kiszolgálni azáltal, hogy teljes és részletes 8

9 betekintést enged a település történetébe, részletesen megismerteti a turisztikai látnivalókat, illetve segítséget nyújt a turisztikai célzatú Kenderesre látogatás megtervezéséhez. Erre természetesen lehet magyarázat, hogy a városban viszonylag alacsony az Internet penetráció, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy célszerő lenne a város polgárai szempontjából releváns tartalmak hangsúlyos kiemelése, valamint az elérhetı tartalom jelentıs csökkentése. Célszerő lenne továbbá a honlap alapos ergonómiai és grafikai átgondolása Kommunikációs hagyományok és szokások A település vezetıivel lefolytatott interjúk, valamint az elmúlt 12 hónap általunk és a városvezetık által relevánsnak, kommunikációs szempontból jelentısnek ítélt eseményeinek vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a városvezetés kommunikációs szokásai bírnak bizonyos következetességgel, az adott események kommunikációjában igen sok az ad hoc elem. Ennek következtében nem mindig ismerhetı fel elsı azonnal, hogy amit látunk, amit a kezünkben tartunk az az önkormányzat, vagy annak valamely intézményének a kommunikációs anyaga. A városvezetés által fontosnak ítélt események, döntések, stb. kommunikációja az esetek 90%-ban az önkormányzati újságban valósul meg. Ezt egészítik még ki bizonyos megjelenések a város honlapján, illetve esetenként szórólapok kerül nyomtatásra, és hirdetmények kerülnek kifüggesztésre. Az újság mint ahogy azt már feljebb jeleztük abból a szempontból megfelelınek tőnik, hogy eljut minden háztartásba. Pozitív tényezıként értékeltük, hogy az egyes események az újságban legtöbb esetben nem cikk, hanem hirdetés formájában jelennek meg, ezzel segítvén a figyelemfelkeltést. A külön nyomtatott szórólapok szintén jó törekvést jeleznek, de azok jelentıs formai változatossága nem segít abban, hogy elsı látásra kiemelkedjenek a többi hasonló üzleti szóróanyag közül. Célszerőnek tartanánk ezen szórólapok formai egységesítését, de erre majd a jelen tanulmány késıbbi részeiben fogunk kitérni. Mindezeken túl - a városvezetéssel készült interjúk alapján - elmondható, hogy a városvezetés alapvetıen elégedett azzal a kommunikációs gyakorlattal, melyet jelenleg folytat, és a város vezetıi azt gondolják, hogy a település polgárai hozzá tudnak férni minden számukra szükséges információhoz. 9

10 Kommunikációs szempontból releváns intézményrendszer és humán infrastruktúra Az intézményrendszer beazonosítása elsıdlegesen adatlekérdezéses formában történt meg. Ennek során azonban nem csak arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen intézményei vannak az önkormányzatnak, hanem arra is, hogy miképpen látja a városvezetés ezek kommunikációs jelentısségét. A felmérés eredményei az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra: Intézmény neve Polgármesteri Hivatal Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Apáczai Csere János Általános Iskola Intézmény funkciója közigazgatás és egyebek középiskolai oktatás Alkalmazottak száma alapfokú oktatás 41 Óvodai Egység óvodai nevelés 26 Kenderes Város Vízmő Területi Gondozási Központ Mővelıdési Ház Városi Könyvtár vízközmő üzemeltetés és egyebek szociális ellátások kulturális tevékenységek könyvtári és internet szolgáltatás Intézményvezetı neve Intézmény társadalmi jelentısége* 159 Pádár Lászlóné Pardi Sándor Szőcs Pálné Kuczeráné Sípos Judit Süveges Lajos Orvos Anetta Csilla Ács Éva Mikola Istvánné *Az intézmény társadalmi jelentısségét kommunikációs szempontból kérjük meghatározni aszerint, hogy milyen gyakorisággal és milyen széles körben kommunikál az intézmény, illetve annak dolgozói a lakossággal közvetlenül. Táblázat 1. Önkormányzati fenntartású intézmények A fenti táblázatból szembetőnik, hogy a városvezetés a legnagyobb fontosságú intézménynek az Önkormányzatot tartja, míg az összes többi intézményt átlagos, közepes fontosságúként ítéli meg. Ez a szemlélet alapesetben tipikusnak mondható, mivel azt a mögöttes gondolkodásmódot tükrözi, mely szerint a fenntartón keresztül történı kommunikáció a legegyszerőbb, a legolcsóbb és a legjobban ellenırizhetı módja az intézmények kommunikációjának. Ez a hozzáállás egy 10

11 Kenderes mérető település esetében 80%-ban indokolható is, ugyanakkor bizonyos speciális szakértelmek, valamint a változatosság elvész általa. E részterületek beemelése érdekében, ugyanakkor a kommunikáció egységes mederben tartásának megırzése mellett, javasolni fogjuk egy olyan rendszer kialakítását, mely egységes formai és strukturális jellemzıkkel ruházza fel az intézmények önálló lakossági kommunikációját, ugyanakkor ellenırizhetı formában teret ad az egyes intézmények önálló kommunikációjának. Személyes interjúk és eredmények A lefolytatott személyes interjúk célja elsıdlegesen az volt, hogy képet alkothassunk az önkormányzat vezetıségének kommunikációs felkészültségérıl, az önkormányzati kommunikációhoz való hozzáállásukról, az önkormányzat kommunikáció szempontjából releváns humán erıforrásáról, valamint a vezetıség igényeirıl. Az interjúk alapesetben személyes kérdıíves formában történtek, teret adva a téma kérdıíven túli részterületeirıl való beszélgetéseknek is. A tervek szerint az interjúkban az interjúsorozatban az alábbi személyek vettek volna részt: Kommunikációs referens / igazgató / stb. (a helyi megnevezés szerint) Polgármester Önálló, a téma szempontjából releváns referatúrával rendelkezı alpolgármester / alpolgármesterek Releváns szakbizottság elnöke (amennyiben mőködik ilyen az önkormányzatban) Jegyzı / körjegyzı A téma szempontjából relevanciával bíró saját fenntartású intézmény vezetıje Az önkormányzat által mőködtetett helyi újság / tv / honlap fıszerkesztıje, igazgatója Mivel azonban Kenderes városában nincs releváns, önálló referatúrával rendelkezı alpolgármester, nem mőködik kimondottan ebben a témában szakbizottság, a városvezetés szerint nincs olyan saját fenntartású intézmény a településen, melynek súlya megkívánná annak vezetıjének bevonását, így a jelen interjúkban a polgármester, a jegyzı képviseletében az aljegyzı, valamint az önkormányzat kommunikációs ügyit is koordináló vezetı fıtanácsos vett részt. Az interjúalanyokról elmondható, hogy meglepı nyitottsággal álltak hozzá a kérdésekhez, és átlag feletti érdeklıdést mutattak a téma tekintetében. Ennek következtében egy-egy interjú a tervezett idıtartamnál jelentısen tovább tartott, ugyanakkor számos, igen hasznos többletinformációval szolgált a késıbbi munka tekintetében. 11

12 A jelen interjúkat az alábbi kérdıív alapján készítettük el: 1) Vezetés véleményének megismerése (a kapott válaszokat az egyes válaszmezıkben jelezzük) Válaszadó neve Titulusa, beosztása ELDÖNTENDİ ALAPKÉRDÉSEK 1) Ön szerint jól mőködik-e jelenleg az önkormányzati kommunikáció? IGEN 1 NEM 2 2) Ön szerint az önkormányzat döntései eljutnak-e a lakossághoz? IGEN 1 NEM 0 Többnyire igen / részben 3) Ön szerint egy érdeklıdı polgár minden számára szükséges önkormányzati információt megtalál-e segítség nélkül? IGEN 2 NEM 1 4) Ön szerint hatékonyak-e azon kommunikációs eszközök, melyeket az önkormányzat használ? IGEN 2 NEM 1 5) Ön szerint elválik-e egymástól az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények kommunikációja? IGEN 3 NEM 0 6) Amennyiben igen, úgy Ön szerint jól mőködik-e az intézmények önálló kommunikációja? IGEN 3 NEM 0 7) Amennyiben nem, úgy Ön szükségét látja-e, hogy elváljon egymástól az önkormányzati és az intézményi kommunikáció? IGEN 0 NEM 0 8) Ön szerint az önkormányzat kommunikációjában elválik-e egymástól a politikai és a közigazgatási kommunikáció? IGEN 2 NEM 1 9) Ön szerint szükséges-e, hogy élesen elváljon egymástól a politikai és közigazgatási kommunikáció? IGEN 2 NEM 1 12

13 10) Ön szerint elégedett-e a lakosság az önkormányzat kommunikációjával? IGEN 2 NEM 1 11) Ön szerint igényelné-e a lakosság egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 12) Ön szerint értékelné-e a lakosság egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 13) Ön igényelné-e egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 14) Ön szerint van-e értelme kommunikációra, tájékoztatásra további idıt, energiát és pénzt fordítani? (irányítási rendszer, visszacsatolási lehetıségek fejlesztése, eszközállomány fejlesztése, képzések, referatúrák) IGEN 3 NEM 0 15) Ön szerint megvalósítható-e az önkormányzat hivatalában egy kommunikációs irányítási rendszer? (hivatali fegyelem) IGEN 3 NEM 0 HUMÁN STRUKTÚRA 1) Van-e az önkormányzatban olyan személy, aki a kommunikációval foglalkozik? IGEN 1 NEM 2 2) Ha van, akkor ki az? NÉV Pádár Lászlóné Turi János BEOSZTÁS Jegyzı Fıtanácsos REFERATÚRA - - FELETTES - Jegyzı 3) Ha van, akkor létezik-e feladat- hatásköri leírás, ami szabályozza ezt a tevékenységét? IGEN 0 NEM 1 4) Ha van, akkor Ön elégedett-e a munkájával? 13

14 ) Ha nincs, akkor Ön szerint szükség lenne-e egy ilyen pozícióra, referatúrára? IGEN 3 NEM 0 6) Ha nincs, és létrejönne egy ilyen referatúra, akkor Ön szerint szükség lenne a feladat- hatásköri jegyzék kialakítására? IGEN 3 NEM 0 7) Ha nincs, akkor Ön szerint az alábbi tulajdonságok közül melyik a legfontosabb, mellyel a pozíciót betöltınek rendelkeznie kell (csak 1-et választhat!) SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG 1 AZ ÖNKORMÁNYZATI MŐKÖDÉS, A RENDSZER ISMERETE 1 JÓ MEGJELENÉS TALPRAESETTSÉG ÖNÁLLÓ GONDOLATOK, ELKÉPZELÉSEK LÉTE 1 8) Amennyiben az egyes intézmények önállóan kommunikálnak, vagy nem, de szükséges lenne, hogy ezt tegyék, úgy Ön szerint célszerő lenne-e ha az intézményvezetıi és a kommunikátori pozíció elválna egymástól? IGEN 1 NEM 2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZRENDSZER 1) Van-e a településen önkormányzati kiadású újság? IGEN 3 NEM 0 2) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott lap színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a megjelenés gyakorisága? IGEN 3 NEM 0 14

15 c) Ön szerint mennyire informatív az újság? d) Ön szerint eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN 3 NEM 0 e) Ön szerint szeretik-e a lapot a település polgárai? IGEN 3 NEM 0 3) Van-e a településen helyi tv adó? IGEN 0 NEM 3 4) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott tv színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a megjelenés gyakorisága? IGEN NEM c) Ön szerint mennyire informatívak az adások? d) Ön szerint az adás eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN NEM e) Ön szerint szeretik-e a tv adót a település polgárai? IGEN NEM 5) Van-e a településnek honlapja? IGEN 3 NEM 0 6) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott honlap színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a frissítés gyakorisága? IGEN NEM 15

16 c) Ön szerint mennyire informatív a honlap? d) Ön szerint a honlap eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN 0 NEM 3 e) Ön szerint szeretik a honlapot a település polgárai? IGEN 3 NEM 0 ÜGYEKHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 1) Kérem sorolja fel egy átlagos év 5 legnagyobb horderejő önkormányzati döntését! 1 Költségvetés x 3 2 Iskolai beiratkozáshoz kapcsolódó döntések, fejlesztési döntések 3 Pályázatokhoz kapcsolódó döntések 4 Településfejlesztési kérdések 5 Közbiztonsággal kapcsolatos döntések 2) Kérem sorolja fel az idei év 3 legnagyobb horderejő önkormányzati döntését! 1 Költségvetés x 2 2 Hány elsı osztály induljon ısszel, önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi önállóságának megszüntetése 3-3) Ön szerint kommunikációs szempontból melyek a legjelentısebb ügyek az önkormányzat életében? (Éves bontás!) 1) Helyi adó ügyek, közbiztonság helyzetét befolyásoló döntések 2) Közterület-használattal kapcsolatos ügyek, pénzügy/költségvetési kérdések 3) Fejlesztési ügyek, közoktatási ügyek 4) Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek 16

17 4) Ön szerint idén kommunikációs szempontból mik voltak a legjelentısebb önkormányzati ügyek? 1) 1 vagy 2 elsı osztály induljon idén, költségvetés x 2 2) Igazgatócsere a középiskolában x 2, 1 vagy 2 osztály induljon-e 3) Város-rehabilitációs projekt indulása x 2 4/a) Mennyire volt elégedett ezen ügyek kommunikációjával? KOMMUNIKÁCIÓS SZEMLÉLET 1) Ön szerint mennyire fontosak egy sikeres szervezeti kommunikáció megvalósításához az alábbi tulajdonságok? Kérem osztályozza az egyes szervezeti tulajdonságokat az alábbiak szerint: 1 - Egyáltalán nem fontos 2 - Átlag alatti fontossággal bír 3 - Átlagosan fontos (mint minden) 4 - Fontosabb az átlagnál 5 - Rendkívül fontos 1 İszinteség Átláthatóság Minıségi feladatvégzés Nyitottság Interaktivitás Illeszkedı arculat/megjelenés Megfelelı belsı kommunikáció Tiszta feladatvégzési hierarchia Mindezek látszata

18 Egyéb: ÖN MIN VÁLTOZTATNA, HA VÁLTOZTATNA EGYÁLTALÁN? - Helyi tv kiépítése - Tudatosság erısítése - 1 felelıs kommunikációs személy kijelölése, akár csatolt munkakörben - belsı, szervezeti kommunikáció formális mederbe terelése A személyes interjúk legfontosabb eredményeként elmondható, hogy az önkormányzat vezetısége alapvetıen azt gondolja, hogy a jelenleg mőködı tájékoztatási rendszer megfelelı. Ugyanakkor mind a válaszokból, mind az interjúk többi részébıl kiolvasható egy jelentıs bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Az látható, hogy a válaszadók alapvetıen úgy érzik, hogy rendben mennek a dolgok, 18

19 de mivel nincs összehasonlítási alapjuk, nincs mérce, amihez mérve meg tudnák ítélni a rendszer teljesítményét, így bizonytalanok ebbéli véleményükben. Ebbıl a bizonytalanságból adódhat, hogy az elsı kérdésre, miszerint is szerintük általánosságban megfelelı-e az önkormányzat kommunikációja, többségben nemmel válaszoltak. Ezzel szemben érdekes eredmény, hogy abban egyetértenek, hogy a saját fenntartású intézmények és az önkormányzat kommunikációja elválik egymástól, s az intézményi kommunikáció vagy minden esetben, vagy az esetek többségében megfelelı. Ugyanakkor az interjún túli beszélgetésekbıl kiderült, hogy nem minden esetben tartják kívánatosnak ezt a szétválasztást, mivel egy közös kommunikáció szerintük erısebb és hatékonyabb lehetne. Abban viszont már megoszlanak a vélemények, hogy az önkormányzati kommunikációban elválike egymástól a közigazgatási kommunikáció és a politikai kommunikáció. Ennek megfelelıen abban is megoszlanak a vélemények, hogy szükséges-e e két szint éles elválasztása egymástól. Ennek a kérdésnek a tisztázása azért volt különösen fontos ezen interjúkban, mert a jelen szakértıi anyagban mindenképpen arra fogunk javaslatot tenni, hogy e két szint élesen különüljön el egymástól azért, hogy politikai széljárás hosszú távon se befolyásolja negatívan az önkormányzati kommunikációba vetett lakossági bizalmat. Továbbá szintén érdekes, hogy míg az önkormányzat vezetısége nem elégedett maradéktalanul a saját kommunikációs teljesítményével, addig az az általános vélekedés, hogy a lakosság viszont alapvetıen az. Ennek ellenére egyöntetően szükségét látják a tájékoztatási rendszer fejlesztésének, és szintén egyöntetően úgy vélik, hogy ezt a fejlesztési tevékenységet a lakosság is értékelné. Végül szintén egyöntető vélemény, hogy a tájékoztatási rendszer fejlesztésébe fektetett idı, energia és pénz egyáltalán nem felesleges, valamint hogy nem jelentene problémát, hogy ha egy új rendszer, új standardokat, új típusú feladatok, esetleg többletfeladatok elvégzését kívánná meg a hivataltól, illetve az intézményekben dolgozó köztisztviselıktıl. Mindezek alapján azt gondoljuk, hogy az önkormányzat vezetıség igényli egy olyan rendszer kiépítését, melyben rögzített referenciapontok segítségével meg tudja mérni saját kommunikációs tevékenységének hatásfokát, továbbá igényli egy olyan tartalmilag, formailag és strukturálisan egységes kommunikációs és tájékoztatási rendszer kialakítását, mely mederbe tereli a jelenleg kissé szerteágazó kommunikációs tevékenységet. 19

20 Az új struktúra kialakításának elsı lépéseként a késıbbiekben javasolni fogjuk, hogy jöjjön létre egy új pozíció a hivatalban, melynek betöltıje vagy teljes, vagy részmunkaidıs tevékenységként, irányítási jogosítványokkal, feladat- és hatásköri, vagy munkaköri leírással felel az önkormányzat kommunikációs tevékenységéért. Ennek a javaslatnak az elıkészítése okán kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az önkormányzat vezetıségének véleménye a kérdésben. Abban mindannyian egyetértettek, hogy igazából jelenleg nincs olyan személy, akik felelne a lakosság tájékoztatásáért. Néhány alkalommal felmerült a jegyzıasszony, valamint a fıtanácsos úr neve, de csak mint olyan személyek, akik érintılegesen foglalkoznak a témával. Ugyanakkor abba teljes egyetértés mutatkozik, hogy szükség volna egy olyan személyre, aki kézben tartja a tájékoztatási kérdéseket. Abban is egyetértés mutatkozott, hogy e pozíciónak a hatékony mőködése nagyban függ, egy megfelelıen kidolgozott feladat-, és hatásköri leírástól. Érdekes volt megvizsgálni továbbá, hogy az önkormányzat vezetısége szerint melyik az a legfontosabb tulajdonság, mellyel a létrehozandó pozíciót betöltı személynek rendelkeznie kell. Érdekes volt feltenni ezt a kérdést, azért, mert mindhárom válaszadó más-más választ adott. Ennek megfelelıen a kommunikációs referensnek jó kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie, ismernie kell az önkormányzati rendszert, valamint az önkormányzatok belsı felépítését, mőködését, illetve képesnek kell lennie az önálló gondolat és véleményalkotásra, tehát legalább alapszinten kreatívnak kell lennie. Ez az információ a jelenlegi szakértıi munka azon stádiumában lesz érdekes, mikor megkíséreljük a vezetıséggel közösen megtalálni ezt a személyt. A kommunikációs eszköztár tekintetében megállapítható, hogy mind az újság, mind a honlap tekintetében alapvetıen olyan válaszok érkeztek, melyekbıl azt lehet kiolvasni, hogy a vezetıség alapvetıen elégedett ezen orgánumokkal, és azt gondolják, hogy a város polgárai is meg vannak elégedve azokkal. Ennek ellenére az interjún túli részek keretében érzékeltünk javítási, változtatási igényeket mind az újság, mind a site tekintetében. Egyedüli komoly problémaként talán azt említhetnénk, hogy a városvezetés információ szerint a honlap messze nem jut el minden háztartásba. Ennek oka a városban tapasztalható alacsony Internet penetráció. A külsı kommunikáció tartalmi egységesítését elıkészítendı kíváncsiak voltunk, hogy az önkormányzat vezetısége mit gondol az önkormányzatban felmerülı ügyekrıl, ügycsoportokról. 20

Projekttervezés alapjai

Projekttervezés alapjai Projekttervezés alapjai Langó Nándor 2009. október 10. Közéletre Nevelésért Alapítvány A stratégiai tervezés folyamata Külsı környezet elemzése Belsı környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai

Részletesebben

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009.

Elızmények. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Csengey Gusztáv Általános Iskola 2170 Aszód, Csengey u. 30. Ü.szám: 222/2009. Aszód Város Önkormányzatai Képviselı Testülete részére 2170 Aszód, Szabadság tér 9. Tárgy: Beszámoló az iskola Minıségirányítási

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 A PROJEKT LEÍRÁSA Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei

Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei Kollányi Bence: Miért nem használ internetet? A World Internet Project 2006-os felmérésének eredményei A World Internet Project magyarországi kutatása országos reprezentatív minta segítségével készül.

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: Együttmőködési megállapodás megkötése Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzatával a TIOP-1.2.1/A-12/1

Részletesebben

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY

T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGY ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 99. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Beszámoló a "Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának mőködésének átvilágítása és szervezetfejlesztésének megvalósítása" c.

Részletesebben

Nonprofit szervezeti menedzsment területek

Nonprofit szervezeti menedzsment területek XX/a. Nonprofit szervezeti menedzsment területek a Társadalmi Megújulás Operatív Program Civil szervezeteknek szolgáltató, azokat fejlesztı szervezetek támogatása c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-5.5.3/08/2

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában

Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Nincs informatika-mentes folyamat! Informatikai ellenırzések, az informatika szerepe az ellenırzések támogatásában Oláh Róbert számvevı tanácsos Az elıadás témái 2 Miért, mit, hogyan? Az IT ellenırzés

Részletesebben

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban

ROP 3.1.3. Partnerség építés a Balaton régióban Elıadó: Fazekas Rita, környezetvédelmi ügyintézı Európai Parlament és a Tanács 761/2001/EK rendelete alapján a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerében (EMAS) való önkéntes részvételi lehetısége

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 609/2011. Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek - a Sárospatak c. újság

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES

FİOSZTÁLYVEZETİ-HELYETTES A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

6. modul. Stratégia, marketingtervezés

6. modul. Stratégia, marketingtervezés 6. modul Stratégia, marketingtervezés Készítette: Bokányiné Boda Gyöngyi AZ ISKOLAMARKETING STRATÉGIÁJA Stratégia: adott célok érdekében módszerek és feladatok összehangolása, a megvalósítási út kidolgozása.

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztési tanulmány Kiegészítés 2010. Készítette: Simeron Consulting Kft. A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap

Részletesebben

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia

Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Munkaerı megtartást támogató marketing belsı kommunikációs stratégia Dr. Kópházi Andrea Ph.D egyetemi docens, Humán-szakfelelıs NYME Közgazdaságtudományi Kar, Sopron Vezetés-szervezési és Marketing Intézet

Részletesebben

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal.

2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV JNSZ TISZK JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI TÁRSULÁS IRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYVE 2009. Hatályba lépett: sz. Társulási Tanács határozattal. Alkalmazandó: -tól Szőcs Gyula Székhely:

Részletesebben

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése,

6. A szervezet. Az egyik legfontosabb vezetıi feladat. A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 6. A szervezet Az egyik legfontosabb vezetıi feladat A szervezetek kialakítása, irányítása, mőködésük ellenırzése, hatékonyságuk növelése, 1 Formális és informális szervezetek A formális szervezet formákban

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 138. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Tagintézmény-vezetıi pályázatok véleményezése (TISZK) E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. július

Részletesebben

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott -

CIVIL KONCEPCIÓJA. Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának. - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - Budapest Fıváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának - 692/2007. (X.16.) Önkormányzati határozat alapján elfogadott - CIVIL KONCEPCIÓJA Budapest, 2007. október Tartalomjegyzék I. A civil koncepció célja

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS POLITIKA ÉS GAZDASÁGTAN DOKTORI ISKOLA Iskolavezetı: Dr. Buday-Sántha Attila A TERÜLETI TURIZMUSFEJLESZTÉS LEHETİSÉGEI A SZÉKELYFÖLDÖN A doktori

Részletesebben

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara

Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon. Rosta Sándor és Dani Barbara Miért lehet a Balaton régió TDM mintarégió Magyarországon Rosta Sándor és Dani Barbara Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság TDM rendszer célja

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Nemzetközi projektmenedzsment. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi projektmenedzsment Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Nemzetközi pályázatok: miben más? Hosszú elıkészítés, egyeztetés Partnerek száma 10-15 is lehet Kommunikáció

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. március 7-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ

3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ 3. sz. ZÁHONY-PORT HÍRMONDÓ Kiadja: Záhony-Port Zrt. Marketing és kommunikáció Záhony, 2010. május 7. Bemutatkozott a Záhony-Port Zrt. a Transrussián Sikeres megjelenés, reménykeltı tárgyalások A Záhony-Port

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT

Salgótarján Megyei Jogú Város. emihaly@salgotarjan.hu JAVASLAT Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármesterétıl emihaly@salgotarjan.hu Szám: 81317/02/09. JAVASLAT az Észak-magyarországi Operatív Program Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezet támogatására vonatkozó

Részletesebben

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról

Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı végrehajtásáról Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina Osztályvezetı Elıterjesztés Sajószentpéter Városi Önkormányzat Minıségirányítási Programjának 2009/2010-es tanévben történı

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai...

Kitöltési útmutató. I. Fejlesztés összefoglaló...2. Helyzetelemzés...3. III. Fejlesztés bemutatása...4. Fejlesztés várható hatásai... Kitöltési útmutató Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megırzéséhez igénybe vehetı támogatások Mőködtetési és fenntarthatósági tervéhez I. Fejlesztés összefoglaló...2 II.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. március 13-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr!

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! Tisztelt Miniszter Úr! Ülésnap Napirend Felszólaló Az Állami Számvevőszék elnökének expozéja - A Magyar Köztársaság 2011. 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatról és a Domokos László szeptember 20.

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár

AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI. Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEI Dr.Tasnádi József fıiskolai tanár Gábor Dénes Fıiskola www.gdf.hu e-mail: tasnadi@gdf.hu Magyar Tudomány Napja - 2008 1 Tartalom Bevezetés Fogalom

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 ÉVRE 1. A szervezet alapadatai, bemutatkozása Tejes név: Munkanélkülieket Segítı Közhasznú Szervezetek Magyarországi Szövetsége Rövid név: MSKSZMSZ Székhely: 4025. Debrecen,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SALGÓTARJÁNI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a salgótarjáni kistérség társadalmi-gazdasági fejlıdésének támogatását a humánerıforrás fejlesztésével

Részletesebben

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18.

On-line kutatás intézményvezetık körében. Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. On-line kutatás intézményvezetık körében Erıszak az iskolában Lannert Judit, Kölöknet.hu, 2009. szeptember 18. A kutatás s céljac A kutatás mintája A problémák súlyossága az intézményvezetık szerint A

Részletesebben

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03

NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 NFM: szemléletváltás történik a fogyasztóvédelemben MTI 2014. november 12., szerda 12:03 A fogyasztóvédelemben szemléletváltás történik, ezt tükrözi a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) fogyasztóbarát

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok

Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Szervezetfejlesztés Tótvázsony Község Polgármesteri Hivatalában Tanácsadói javaslatok A programban közremőködık által megfogalmazott feladatok Készítették: Salamon Hugó és Molnár Zsolt, a KONETT Team tanácsadói

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu

Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Pécel Város Önkormányzatának Jegyzıje 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 e-mail: jegyzo@pecel.hu Iktatószám: SZ/706/16/2009 ELİTERJESZTÉS a 2010. évre vonatkozó Éves i

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról

Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete 10/2012. (XI.22.) önkormányzati rendelete a Falugondnoki szolgálatról Káptalantóti Község Önkormányzata Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2009. november 18-án 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek

Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Kovács Gábor Önkormányzati kötvénykibocsátások Magyarországon: tapasztalatok és lehetıségek Doktori értekezés- tervezet Konzulens:

Részletesebben

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0

Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Fejér megye Integrált Területi Programja 2.0 Cím Verzió 2.0 Megyei közgyőlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelıs minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma IH jóváhagyó

Részletesebben

E l ı t e r j e s z t é s

E l ı t e r j e s z t é s Tiszaigar Község Önkormányzat P o l g á r m e s t e r e Polgármesteri Hivatal 5361 Tiszaigar, Dózsa György u. 19. Tel. / Fax: 59 / 513-017 Iktatási szám: 1/ 2008. E l ı t e r j e s z t é s a Tiszaigar

Részletesebben

Belsı ellenırzési jelentés

Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata Belsı Ellenırzés 8130 Enying Kossuth u. 26. Tel/fax: 22/372-002 Iktatószám: Ellenırzés száma: 9/2010 Azonosító: 9-3/2010 Belsı ellenırzési jelentés Enying Város Önkormányzata

Részletesebben

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján

Kiskegyed Otthona. A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos szeptemberében végzett kutatása alapján Kiskegyed Otthona A Kiskegyed Otthona magazin fogadtatásának vizsgálata Készült a Szonda Ipsos 2007. szeptemberében végzett kutatása alapján A kutatás háttere A Szonda Ipsos piackutató cég 2007. szeptemberében

Részletesebben

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól

Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzatának 37/2008. (XII. 08.) rendelete a közmővelıdés helyi feladatairól Páty Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. 8230 BALATONFÜRE D, VAJDA J. U. 33. +36 (30) 555-9096 A R O P.PALYAZ A T@YAHOO.COM SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Kistérségi kulturális stratégia tervezése

Kistérségi kulturális stratégia tervezése Kistérségi kulturális stratégia tervezése A Közkincs Kerekasztal munkája során a kecskeméti kistérségben felméréseket végeztünk. A PEST és SWOT analízis alapján állítottuk össze a kulturális stratégiát.

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória

SZAKDOLGOZAT. Czibere Viktória SZAKDOLGOZAT Czibere Viktória Debrecen 2009 Debreceni Egyetem Informatikai Kar Könyvtárinformatikai Tanszék A könyvtárhasználati ismeretek oktatásának sajátosságai különbözı életkori csoportokban Témavezetı:

Részletesebben

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV)

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Környezeti Vizsgálata (NÉS SKV) Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Zöld Forrás támogatásával Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlıdésért Alapítvány

Részletesebben

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás

2012. szeptember 13. napján tartandó. Rádpusztai idegenforgalmi centrum fejlesztéséhez benyújtandó támogatáshoz kapcsolódó együttmőködési megállapodás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. Ügyiratszám: 3499/2012. Sorszám: 6. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 13.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci

hirdetési lehetıséget Városi Televízióval civil szervezet bejelentett székhelyéül iratszekrényt számítástechnikai képzés munkerı-piaci Salgótarján Megyei Jogú Város A l p o l g á r m e s t e r é tıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 314-668 Szám: 14945/2009. Javaslat a Nógrád Megyei Civil Szolgáltató Központot mőködtetı Mozgáskorlátozottak

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása

A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása A Web-alapú tudásbázis a logisztika és kereskedelem területén (WebLogTrade) projekt bemutatása Típus: Leonardo da Vinci projekt Innovációtranszfer Fıpályázó: TÜV Rheinland Akademie GmbH, Berlin, Németország

Részletesebben

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata

Hajdúnánás Városi Önkormányzat. szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata Hajdúnánás Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata 2011-2013 Készítették: Benkıné Takács Mária Szociális Iroda és Városi Gyámhivatal irodavezetı Nagyné Bózsár

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete

A minıségirányítási program 6. sz. melléklete Erzsébet Királyné Szolgáltató és Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 283-0203 Fax:283-0203/117 Postacím: 1725 Budapest, Pf. 84 www.sisy.hu A KÖZALKALMAZOTTAK

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

Kommunikációs stratégiája 2009.

Kommunikációs stratégiája 2009. Nemzeti Civil Alapprogram Nyugat-dunántúli Regionális Kollégiumának Kommunikációs stratégiája 2009. Tartalom Bevezetés... 3 Kommunikációs stratégia megfogalmazásának célja... 5 Arculati elemek... 7 Kommunikációs

Részletesebben

Projektszerzıdés. és a..

Projektszerzıdés. és a.. Projektszerzıdés Mely létrejött egyrészrıl a Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10., adószám: 19269830-1-20, képviseli Guitprechtné Molnár Erzsébet, a továbbiakban szolgáltató

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május

Gulyás Emese. Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1. 2010. május Gulyás Emese Nem látják át, és nem veszik igénybe a fogyasztóvédelmi intézményrendszert a magyarok 1 2010. május A közvélemény-kutatás a Tudatos Vásárlók Egyesülete, az Új Magyarország Fejlesztési Terv

Részletesebben

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT

ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT ÜZLETI TANÁCSADÓK ÉS MUNKAERİ-PIACI SZOLGÁLAT EGYÜTTMŐKÖDÉSI HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSA ÜZLETI ÉS NON-PROFIT TANÁCSADÓK EGYÜTTMŐKÖDÉSE FOGYATÉKOS EMBEREK MUNKAERİ-PIACI INTEGRÁCIÓJA ELİSEGÍTÉSE ÉRDEKÉBEN Vezetıi

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Irányelvek a kiemelt célcsoportok (hátrányos helyzető munkavállalók) számára biztosítható támogatásokra A Dél-dunántúli régió a hátrányos helyzető munkavállalók

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ

Mőhelymunkák összefoglalója. 1. Módszertani központ 1. Módszertani központ Mőhelymunkák összefoglalója Mőhelymunka vezetıje: Dr. Kovács András Résztvevık: Balogh Attila (OFA EQUAL Programiroda) Bognár Mari (FSZKE) Bartha Éva (Vályi Péter Szakképzı Iskola,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS KÖLTSÉGVETÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben

Dankó László 1. Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Dankó László 1 Leader alapú vidékfejlesztési programok és marketingjük Zemplénben Az Európai Unió költségvetési kiadásainak közel felét kitevı agrárpolitikai rezsim tarthatatlansága, valamint a WTO Dohai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 15355/2009. Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y zıjétıl 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Javaslat a 252/2005.(X.27.) Öh. sz. határozattal jóváhagyott Salgótarján

Részletesebben

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán

A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán A kamara szerepvállalása a szakképzésben. Munkaadói gyakorlati tapasztalatok a friss munkavállalók helyzete, felkészültsége kapcsán Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. november 15-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai

Részletesebben

Területi tervezés, programozás és monitoring

Területi tervezés, programozás és monitoring Területi tervezés, programozás és monitoring 8. elıadás Regionális politika egyetemi tanár A területi tervezés fogalma, jellemzıi Területi tervezés: a közösségi beavatkozás azon módja, amikor egy területrendszer

Részletesebben

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012.

Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 2012. Közvélemény-kutatás elemzése, értékelése 12. Készítette: Kammerer Zsófia Dunabogdány TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 1 Óvodánk 11-12 között a TÁMOP-3.1.5-9/A-1-9-22 sz. pályázattal kapcsolatban vállalta, hogy egy

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására

TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 303. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város közigazgatási területén közétkeztetési feladatok ellátására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS BELSİ ELLENİRZÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20.

FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) Kutatási terv október 20. FİBB PONTOK PIACKUTATÁS (MARKETINGKUTATÁS) 2010. október 20. A kutatási terv fogalmának, a különbözı kutatási módszerek osztályozása, a feltáró és a következtetı kutatási módszerek közötti különbségtétel

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence.

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET. ÚMFT-s. építési beruházásokhoz. 1.0 változat. 2009. augusztus. Szerkesztette: Kovács Bence. KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI SEGÉDLET ÚMFT-s építési beruházásokhoz 1.0 változat 2009. augusztus Szerkesztette: Kovács Bence Írta: Kovács Bence, Kovács Ferenc, Mezı János és Pataki Zsolt Kiadja: Független

Részletesebben

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve..

Piac és tényezıi. Ár = az áru ellenértéke pénzben kifejezve.. Piac és tényezıi TÉMAKÖR TARTALMA - Piac és tényezıi - Piacok csoportosítása - Piaci verseny, versenyképesség - Nemzetgazdaság - Gazdasági élet szereplıi PIAC A piac a kereslet és a kínálat találkozási

Részletesebben

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja

A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja A területfejlesztés és politika tartalma, tárgya és célja 1. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Politika és fejlesztés gyakorisága (Google keresı program 2005.02.07.) regionális politika 12900

Részletesebben

./.. (...) 10/1999. (III.31.)

./.. (...) 10/1999. (III.31.) SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELİ- TESTÜLETÉNEK./.. (...) számú rendelete a helyi közmővelıdés szabályozására címő a 10/1999. (III.31.) számú rendelet módosításáról Sárospatak Város Képviselı-testülete a muzeális

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére. Önkormányzati Iroda Elıterjesztés 2. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményei Gazdasági Szervezete gazdasági vezetı beosztására

Részletesebben

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc

1. blokk. 30 perc. 2. blokk. 30 perc. 3. blokk. 90 perc. 4. blokk. 90 perc. Beiktatott szünetek. ( open space ): 60 perc A Revita Alapítvány szakmai mőhelysorozatának tematikája A program címe: DISKURZUS A tartósan munka nélkül lévı emberek foglalkoztathatóságának fejlesztését célzó komplex szolgáltatástervezés és -fejlesztés

Részletesebben