ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES"

Átírás

1 ÁROP SZERVEZETI MEGOLDÁSOK BEVEZETÉSE A LAKOSSÁG NAPRAKÉSZ ÉS FOLYAMATOS TÁJÉKOZTATÁSÁNAK JAVÍTÁSÁRA, A DÖNTÉSEK NYILVÁNOSSÁ TÉTELÉRE KENDERES KONETT TEAM ÁROP

2 Tartalomjegyzék 1) Tartalomjegyzék 2. 2) Bevezetés ) Kommunikációs audit és igényfelmérés 4. 4) Külsı kommunikáció tartalmi egységesítése ) Tanulékony tervezési rendszer kialakítása ) Marketing terv összeállítása ) Mérési szisztéma kialakítása ) Új kommunikációs eszközök bevezetése ) Befejezés 96. 2

3 Bevezetés A jelen partnerségi részterület vonatkozásában általunk megvalósítani kívánt tevékenység célja egy olyan új szervezeti modell kialakítása és bevezetése, amely egyrészt növeli a lakosság tájékoztatásának hatékonyságát, másrészt megteremti a folyamatos lakossági visszacsatolás lehetıségét. Célunk tehát egy olyan új szisztéma bevezetése, amely képes csökkenteni a távolságot a döntéshozók (önkormányzat) és a döntések által érintettek (lakosság) között. Ennek érdekében egy nyolc lépésbıl álló tevékenységsorozatot végeztünk el, melynek eredményeképpen egy olyan kézikönyv jellegő anyagot állítottunk elı, mely Kenderes városára specializálva számba veszi a település téma szempontjából releváns sajátosságait, bemutatja az eddig használatos kommunikációs eszközök pozitív és negatív jellemzıit, rávilágít a jelenleg üzemelı tájékoztatási rendszer emberi, tartalmi és formai hiányosságaira, kijelöl egy lehetséges kommunikációs fejlıdési irányt, javaslatot tesz új eszközök és technikák bevezetésére, valamint segítséget nyújt ezek napi szintő használatához. Az elvégzendı munka lépései a következık Kommunikációs audit Igényfelmérés A külsı kommunikáció tartalmi egységesítése Tanulékony tervezési rendszer kialakítása Mérési szisztéma kialakítás Új kommunikációs eszközök bevezetése Átfogó záró-tanulmány elkészítése Az elvégzendı szakértıi munka módszerét tekintve fıként a személyes kommunikációra épít, mivel elsıdleges célja olyan struktúrák kiépítése, és olyan tudás átadása, melyek a jelen tevékenység befejezése után sem veszítik el mőködıképességüket, tehát melyek érthetıek, élhetıek és mőködtethetıek a szakértıi háttérapparátus levonulása után is. 3

4 Kommunikációs audit és igényfelmérés A jelen projekt tekintetében elsı lépésként kommunikációs auditot folytattunk le. Ennek célja, az a település sajátosságainak, az önkormányzat kommunikációs eszközeinek, kommunikációs szokásainak, kommunikációs gyakorlatának, kommunikációs folyamatainak, valamint a releváns kommunikációs aktorok tudásának és felkészültségének a felmérése. Az audit módszerét tekintve elsısorban adatbekérésre, személyes interjúkra, helyszíni felmérésre, valamint elemzésre támaszkodott. Ennek keretében megvizsgáltuk a település és az önkormányzat felépítését, kommunikációs szabályrendszerét, kommunikációs szokásait, kommunikációs eszközrendszerét, valamint a települési kommunikációban résztvevık felkészültségét. Települési sajátosságok - történet, elhelyezkedés, látnivalók, gazdasági jellemzık Kenderes magában hordozza az alföldi települések jellegzetességét, hangulatát, amely megnyilvánul a határt beterítı búzamezık és kukoricatáblák, erdısávok, ligetek természeti környezetben és a éves vagy ennél régebbi lakóházakban. Népi építészeti emlékként az Országos Mőemlékvédelmi Hivatal is "jegyzi" a Nap és Hold motívumos Jókai út 7. szám alatti lakóházat, amelynek egyszerőbb változata még a Jókai út 3. szám alatti épület is. A város lakossága 5000 fı feletti, melybıl csaknem 900 fı Kenderes külterületi lakott helyén Bánhalma területén él. A város Jász- Nagykun- Szolnok megye középsı részén, a Szolnok - Túri - sík északi peremén fekszik a nagykun települések szomszédságában. A 4-es számú /E-60-as/ fıközlekedési út kelet-nyugati irányban kettészeli a várost. A szomszédos települések Kunhegyes, Karcag, Kisújszállás, Fegyvernek, Tiszabı és Tiszagyenda. A város története visszanyúlik a réz- és bronzkorba, feltehetıen már akkor is lakott terület volt. A környék talajtípusai földmővelés korai kialakulásához kínáltak kedvezı feltételeket. Az elsı írásos emlék a településrıl 1352-bol való, ekkor említik oklevélben a falut, amely a kunok birtokába került. A XV. században a település részben Kıvári Pál ítélımester, részben a budai Pálos Rend tulajdona lett. Ebben a században Kenderessy Balázs földbirtokos révén a huszitizmus egyik központjává lett. A XVII. század második felében a török-tatár hadak pusztításától sokat 4

5 szenvedett falu késıbb, a XVIII. század végétıl a Magyari-Kossa család, a XIX. század közepétıl pedig a nagybányai Horthy család birtoka lett. Kenderes az 1771-es úrbérrendezés idején még módos, kizárólag református jobbágyfaluból az 1848-as forradalom idejére felerészben katolikus, nagyszámú zsellérség és szegényparasztság lakta településsé vált. Ekkor kezd kibontakozni a településen az ipar és a kereskedelem. A falu a két világháború között a szegény lakosság magas száma ellenére látványos fejlıdést mutat, amelyet jórészt a falu szülöttjének, Horthy Miklósnak személyes támogatása eredményezett. Középületek, iskolák vízvezeték- és villanyhálózat létesül, korszerő egészségügyi és szociális ellátás alakul ki. Mivel a legsúlyosabb társadalmi probléma a földkérdés nem oldódott meg, az 1945-ös földreform a Kommunista Párt mellé állította a szegényparasztságot, amely a nagybirtokok, köztük a Horthyuradalom teljes felosztását jelentette. A formálódó új hatalomban a TSZ szervezések és beszolgáltatások azonban kiábrándították a lakosságot. Így az 1956-os forradalom Kenderesen radikálisabb formában zajlott, mint általában a megye településein, amelyben szerepet játszott a Horthy korszak pozitív emlékképe is. Az 1960-as évektıl ismét lendületes fejlıdés jelei mutatkoztak a községben. A XX. század vége a lakosság-szám csökkenését hozta, de ez a tendencia a város mai vezetıi szerint a közeljövıben megállítható, sıt megfordítható is lesz. A település legfıbb látnivalói a Horthy családhoz kötıdnek, melyek közül kiemelkedik a Horthykastély, a Horthy kripta, valamint a Vitéz Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóterem. Ezeken túl további értékes történelmi, építészeti és kulturális értékekkel bíró épületek (templomok, iskolák, stb.) és egyéb látnivalók is találhatók a városban. Kenderes városa a Karcagi kistérségben fekszik. A kistérség többi településéhez hasonlóan a helyiek jellemzıen a primer, mezıgazdasági szektorban tevékenykednek. Emellett országos átlagban magasnak mondható a munkanélküliek és a tartósan munkanélküliek aránya. Ehhez társulnak a relatíve rossznak mondható jövedelmi viszonyok, valamint a térség, és így a város kedvezıtlen elérhetıségi viszonyai. Mindezek következtében Kenderes városát a 240/2006.(XI.30.) Kormány Rendelet a társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések közé sorolja. Ugyanakkor elmondható, hogy az utóbbi idıben a régióban nagyhírővé vált oktatási intézmények, a tudatos városgazdasági lépések, az újonnan megnyíló 5

6 pályázati lehetıségek sikeres felhasználása, valamint az infrastruktúra lassú, bár folyamatos fejlıdése révén a város folyamatosan fejlıdik. Az önkormányzat kommunikációs eszközei Kenderes nem bıvelkedik kommunikációs eszközökben. Mindösszesen egy havi megjelenéső újság és egy honlap hivatott kielégíteni a lakossági tájékoztatás funkcióját. A jelen alfejezetben e két orgánumot kívánjuk megvizsgálni megjelenési, tartalmi, szerkesztési és hozzáférési szempontból. Az újság vizsgálatához bekértük a legutóbbi 12 megjelent számot, a honlapot pedig a elérési út alatt vizsgáltuk meg. Az újság Kenderes Város Krónikája címen, havonta jelenik meg. Az újságot a város önkormányzata adja ki, az Oktatási-, Kulturális-, Turisztikai-, és Sportbizottság szerkesztésében, Mikola Istvánné fıszerkesztése mellett. Az újság ingyenes és 2000-es példányszámban jelenik meg. A terjesztést az önkormányzat saját maga oldja meg. Ennél fogva elmondható, hogy a Krónika eljut minden háztartásba. Az újság A/4-es formátumban, monokróm fekete nyomással, átlagosan 8, egyedileg 12 oldalas terjedelemben jelenik meg. Az újság felismerhetı, önálló arculattal bír, melynek meghatározó eleme a város címere. Az újság szerkesztési elveiben felfedezhetı a tudatosságra törekvés. Látható cél, hogy bizonyos rovatok minden esetben helyet kapjanak a lapban. Az újság tartalmában az alábbi témakörök, rovatok köré csoportosul: Ünnepek, hagyományok Önkormányzati hírek Hivatal hírei Életmód Intézményi körkép Portré Vállalkozói hírek Rendırségi hírek Kulturális kínálat A könyvtár hírei Civil szféra hírei 6

7 Az Ünnepek, hagyományok rovat minden esetben a címlapon kap helyet. Ennek keretében általában valamilyen publicisztikai jellegő írás jelenik meg, melyet legtöbb esetben maga a polgármester jegyez. Jellemzıen az írások tárgya vagy a város történelmi múltjához, vagy a keresztény hagyományokhoz, vagy valamely helyi relevanciával bíró egyéb jeles naphoz (pl. véradók napja) kötıdik. Az Önkormányzat hírei rovatban minden esetben az aktuális testületi ülések és a meghozott rendeletek vázlatos kivonatai találhatóak. A hivatali hírekben mint az általánosan szokás a város lakosságát érintı határidıkrıl, új eljárásokról, fejlesztésekrıl és egyéb a témába vágó aktualitásokról esik szó. A többi rovatban pedig a hírértékkel bíró egyéb események kapnak megjelenési helyet. Összegzésképpen elmondható, hogy a Kenderes Város Krónikája mind megjelenésében, mind tartalmában, mind szerkesztési elveit tekintve nagyban hasonlít a régió és az ország hasonló mérető településein megjelenı hasonló kiadványokhoz. Az írások homogén mivoltából jól látható, hogy a tényleges cikkírói feladatokat minden esetben ugyanaz a kisszámú ember végzi, míg a megjelenés szerénysége utal a kiadvány mögött álló csekély anyagi háttérre. Jellemzıje továbbá az újságnak, hogy csak elvétve találni benne olyan hirdetést, mely nem az önkormányzathoz, illetve nem az önkormányzat valamely intézményéhez kötıdik, tehát fizetett hirdetésnek minısül. Mindazonáltal úgy látjuk, hogy az újság az említett nehézségek ellenére is jó kiindulópontot jelent a város életének, valamint az önkormányzat döntésinek megismeréséhez. A város honlapja, mely a címen érhetı el. A jelenlegi honlap a LEADER+ program keretében készült. Pozitívumként említhetı, hogy a site CMS háttéradatbázis kezelı szoftverre támaszkodik, így egyszerően és gyorsan, különösebb szaktudást nem igénylı módon frissíthetı, változtatható. További pozitívum, hogy a gyengén látók számára elérhetı a honlap speciális formátumban is, bár nem egyértelmő az elérési út. Jó gondolat, hogy a legfontosabb hírek és aktualitások klikkelés nélkül, rögtön a fıoldalon megtalálhatóak, igaz teljesen feleslegesen - az évekkel ezelıtti hírek és aktualitások is megtalálhatóak ugyanitt. Mindezeken túl megállapítható, hogy a honlap szerkesztıi igyekeztek elérni a tartalmi teljességet, bár ez esetben talán a kevesebb több lett volna. 7

8 A honlap megjelenésében nem illeszkedik sem a fent bemutatott újsághoz, sem pedig a legtöbb önkormányzati kiadványhoz. A város címere, mely szinte minden esetben központi arculati elemnek tekinthetı nem található meg sem a honlap statikus részében, sem pedig a fıoldalon. A túlságosan nagy mennyiségő tartalom indukálta kis betőméret, valamint a nem teljesen megfelelı színválasztás nehezen olvashatóvá teszik a menüt. Ezt a zsúfoltságot és nehezen értelmezhetıséget tovább színesítik azon elemek pl. Hasznos hírek melyek megjelenésüket tekintve semmilyen rokonságot nem mutatnak a honlap többi részével, ezzel némiképpen kaotikus hangulatot teremtve. Navigáció szempontjából szintén igen nehezen használható a honlap. Idıbe telik, mire rájön a felhasználó, hogy a megkettızött menüstruktúrában mozogva, miképpen tudja elérni a számára releváns információt. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a vízszintes menüsávhoz képest a függılegesben új elemek is megjelennek. A menüstruktúrát és az oldal felépítését vizsgálva látható a fejlesztınek azon szándéka, hogy minden aloldal egy klikkeléssel elérhetı legyen bármelyik másik aloldalról (mindig látható és elérhetı a vízszintes és a függıleges menü), ugyanakkor ezzel, mintegy mellékhatásként az is együtt jár, hogy az ergonómia tervezés hiányosságaiból adódó kissé kaotikus helyzettel változatlanul, minden aloldalon meg kell küzdenie az érdeklıdınek. A honlap tartalmát illetıen elmondható, hogy az igyekszik teljes képet nyújtani a városról. Problémának látjuk ugyanakkor, hogy bár az oldal sajátosságai, a CMS rendszer következtében azt lehetıvé tennék az aktualitások, valamint az önkormányzat mőködésének átláthatósága érdekében folyamatosan frissítendı tartalmak (pl. önkormányzati rendeletek) csak nagyon nehezen, és egyáltalán nem egyértelmő úton érhetıek el. Példának okáért egy önkormányzati rendelet a Fıoldal -> Letöltések -> Rendeletek -> kikeresés + még egy letöltés úton érhetıek el. Nehezíti a dolgot, hogy a rendeletet kizárólag annak címe alapján tudjuk csak kikeresni, ami sok esetben elég, néha azonban nem biztos, hogy egyértelmő mit is takar a cím. Összességében elmondható tehát, hogy bár a honlap törekszik a tartalmi teljesség elérésére, ezt oly módon teszi, hogy a lehetı legtöbb információt igyekszik az érdeklıdıkkel megosztani. Ennek viszont az a következménye, hogy a honlapra látogatók nagy valószínőséggel elvesznek a tömérdek információ között, és csak nehezen tudják megtalálni az ıket érdeklı dolgokat. A tartalmak vizsgálatának következtében elmondható továbbá, hogy a honlap inkább a külsı szemlélıdıket tehát nem a lakosságot igyekszik kiszolgálni azáltal, hogy teljes és részletes 8

9 betekintést enged a település történetébe, részletesen megismerteti a turisztikai látnivalókat, illetve segítséget nyújt a turisztikai célzatú Kenderesre látogatás megtervezéséhez. Erre természetesen lehet magyarázat, hogy a városban viszonylag alacsony az Internet penetráció, ugyanakkor azt gondoljuk, hogy célszerő lenne a város polgárai szempontjából releváns tartalmak hangsúlyos kiemelése, valamint az elérhetı tartalom jelentıs csökkentése. Célszerő lenne továbbá a honlap alapos ergonómiai és grafikai átgondolása Kommunikációs hagyományok és szokások A település vezetıivel lefolytatott interjúk, valamint az elmúlt 12 hónap általunk és a városvezetık által relevánsnak, kommunikációs szempontból jelentısnek ítélt eseményeinek vizsgálata alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy bár a városvezetés kommunikációs szokásai bírnak bizonyos következetességgel, az adott események kommunikációjában igen sok az ad hoc elem. Ennek következtében nem mindig ismerhetı fel elsı azonnal, hogy amit látunk, amit a kezünkben tartunk az az önkormányzat, vagy annak valamely intézményének a kommunikációs anyaga. A városvezetés által fontosnak ítélt események, döntések, stb. kommunikációja az esetek 90%-ban az önkormányzati újságban valósul meg. Ezt egészítik még ki bizonyos megjelenések a város honlapján, illetve esetenként szórólapok kerül nyomtatásra, és hirdetmények kerülnek kifüggesztésre. Az újság mint ahogy azt már feljebb jeleztük abból a szempontból megfelelınek tőnik, hogy eljut minden háztartásba. Pozitív tényezıként értékeltük, hogy az egyes események az újságban legtöbb esetben nem cikk, hanem hirdetés formájában jelennek meg, ezzel segítvén a figyelemfelkeltést. A külön nyomtatott szórólapok szintén jó törekvést jeleznek, de azok jelentıs formai változatossága nem segít abban, hogy elsı látásra kiemelkedjenek a többi hasonló üzleti szóróanyag közül. Célszerőnek tartanánk ezen szórólapok formai egységesítését, de erre majd a jelen tanulmány késıbbi részeiben fogunk kitérni. Mindezeken túl - a városvezetéssel készült interjúk alapján - elmondható, hogy a városvezetés alapvetıen elégedett azzal a kommunikációs gyakorlattal, melyet jelenleg folytat, és a város vezetıi azt gondolják, hogy a település polgárai hozzá tudnak férni minden számukra szükséges információhoz. 9

10 Kommunikációs szempontból releváns intézményrendszer és humán infrastruktúra Az intézményrendszer beazonosítása elsıdlegesen adatlekérdezéses formában történt meg. Ennek során azonban nem csak arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen intézményei vannak az önkormányzatnak, hanem arra is, hogy miképpen látja a városvezetés ezek kommunikációs jelentısségét. A felmérés eredményei az alábbi táblázatban kerültek összefoglalásra: Intézmény neve Polgármesteri Hivatal Kenderesi Szakiskola, Középiskola és Kollégium Apáczai Csere János Általános Iskola Intézmény funkciója közigazgatás és egyebek középiskolai oktatás Alkalmazottak száma alapfokú oktatás 41 Óvodai Egység óvodai nevelés 26 Kenderes Város Vízmő Területi Gondozási Központ Mővelıdési Ház Városi Könyvtár vízközmő üzemeltetés és egyebek szociális ellátások kulturális tevékenységek könyvtári és internet szolgáltatás Intézményvezetı neve Intézmény társadalmi jelentısége* 159 Pádár Lászlóné Pardi Sándor Szőcs Pálné Kuczeráné Sípos Judit Süveges Lajos Orvos Anetta Csilla Ács Éva Mikola Istvánné *Az intézmény társadalmi jelentısségét kommunikációs szempontból kérjük meghatározni aszerint, hogy milyen gyakorisággal és milyen széles körben kommunikál az intézmény, illetve annak dolgozói a lakossággal közvetlenül. Táblázat 1. Önkormányzati fenntartású intézmények A fenti táblázatból szembetőnik, hogy a városvezetés a legnagyobb fontosságú intézménynek az Önkormányzatot tartja, míg az összes többi intézményt átlagos, közepes fontosságúként ítéli meg. Ez a szemlélet alapesetben tipikusnak mondható, mivel azt a mögöttes gondolkodásmódot tükrözi, mely szerint a fenntartón keresztül történı kommunikáció a legegyszerőbb, a legolcsóbb és a legjobban ellenırizhetı módja az intézmények kommunikációjának. Ez a hozzáállás egy 10

11 Kenderes mérető település esetében 80%-ban indokolható is, ugyanakkor bizonyos speciális szakértelmek, valamint a változatosság elvész általa. E részterületek beemelése érdekében, ugyanakkor a kommunikáció egységes mederben tartásának megırzése mellett, javasolni fogjuk egy olyan rendszer kialakítását, mely egységes formai és strukturális jellemzıkkel ruházza fel az intézmények önálló lakossági kommunikációját, ugyanakkor ellenırizhetı formában teret ad az egyes intézmények önálló kommunikációjának. Személyes interjúk és eredmények A lefolytatott személyes interjúk célja elsıdlegesen az volt, hogy képet alkothassunk az önkormányzat vezetıségének kommunikációs felkészültségérıl, az önkormányzati kommunikációhoz való hozzáállásukról, az önkormányzat kommunikáció szempontjából releváns humán erıforrásáról, valamint a vezetıség igényeirıl. Az interjúk alapesetben személyes kérdıíves formában történtek, teret adva a téma kérdıíven túli részterületeirıl való beszélgetéseknek is. A tervek szerint az interjúkban az interjúsorozatban az alábbi személyek vettek volna részt: Kommunikációs referens / igazgató / stb. (a helyi megnevezés szerint) Polgármester Önálló, a téma szempontjából releváns referatúrával rendelkezı alpolgármester / alpolgármesterek Releváns szakbizottság elnöke (amennyiben mőködik ilyen az önkormányzatban) Jegyzı / körjegyzı A téma szempontjából relevanciával bíró saját fenntartású intézmény vezetıje Az önkormányzat által mőködtetett helyi újság / tv / honlap fıszerkesztıje, igazgatója Mivel azonban Kenderes városában nincs releváns, önálló referatúrával rendelkezı alpolgármester, nem mőködik kimondottan ebben a témában szakbizottság, a városvezetés szerint nincs olyan saját fenntartású intézmény a településen, melynek súlya megkívánná annak vezetıjének bevonását, így a jelen interjúkban a polgármester, a jegyzı képviseletében az aljegyzı, valamint az önkormányzat kommunikációs ügyit is koordináló vezetı fıtanácsos vett részt. Az interjúalanyokról elmondható, hogy meglepı nyitottsággal álltak hozzá a kérdésekhez, és átlag feletti érdeklıdést mutattak a téma tekintetében. Ennek következtében egy-egy interjú a tervezett idıtartamnál jelentısen tovább tartott, ugyanakkor számos, igen hasznos többletinformációval szolgált a késıbbi munka tekintetében. 11

12 A jelen interjúkat az alábbi kérdıív alapján készítettük el: 1) Vezetés véleményének megismerése (a kapott válaszokat az egyes válaszmezıkben jelezzük) Válaszadó neve Titulusa, beosztása ELDÖNTENDİ ALAPKÉRDÉSEK 1) Ön szerint jól mőködik-e jelenleg az önkormányzati kommunikáció? IGEN 1 NEM 2 2) Ön szerint az önkormányzat döntései eljutnak-e a lakossághoz? IGEN 1 NEM 0 Többnyire igen / részben 3) Ön szerint egy érdeklıdı polgár minden számára szükséges önkormányzati információt megtalál-e segítség nélkül? IGEN 2 NEM 1 4) Ön szerint hatékonyak-e azon kommunikációs eszközök, melyeket az önkormányzat használ? IGEN 2 NEM 1 5) Ön szerint elválik-e egymástól az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények kommunikációja? IGEN 3 NEM 0 6) Amennyiben igen, úgy Ön szerint jól mőködik-e az intézmények önálló kommunikációja? IGEN 3 NEM 0 7) Amennyiben nem, úgy Ön szükségét látja-e, hogy elváljon egymástól az önkormányzati és az intézményi kommunikáció? IGEN 0 NEM 0 8) Ön szerint az önkormányzat kommunikációjában elválik-e egymástól a politikai és a közigazgatási kommunikáció? IGEN 2 NEM 1 9) Ön szerint szükséges-e, hogy élesen elváljon egymástól a politikai és közigazgatási kommunikáció? IGEN 2 NEM 1 12

13 10) Ön szerint elégedett-e a lakosság az önkormányzat kommunikációjával? IGEN 2 NEM 1 11) Ön szerint igényelné-e a lakosság egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 12) Ön szerint értékelné-e a lakosság egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 13) Ön igényelné-e egy hatékonyabb tájékoztatási rendszer kiépítését, megvalósítását? IGEN 3 NEM 0 14) Ön szerint van-e értelme kommunikációra, tájékoztatásra további idıt, energiát és pénzt fordítani? (irányítási rendszer, visszacsatolási lehetıségek fejlesztése, eszközállomány fejlesztése, képzések, referatúrák) IGEN 3 NEM 0 15) Ön szerint megvalósítható-e az önkormányzat hivatalában egy kommunikációs irányítási rendszer? (hivatali fegyelem) IGEN 3 NEM 0 HUMÁN STRUKTÚRA 1) Van-e az önkormányzatban olyan személy, aki a kommunikációval foglalkozik? IGEN 1 NEM 2 2) Ha van, akkor ki az? NÉV Pádár Lászlóné Turi János BEOSZTÁS Jegyzı Fıtanácsos REFERATÚRA - - FELETTES - Jegyzı 3) Ha van, akkor létezik-e feladat- hatásköri leírás, ami szabályozza ezt a tevékenységét? IGEN 0 NEM 1 4) Ha van, akkor Ön elégedett-e a munkájával? 13

14 ) Ha nincs, akkor Ön szerint szükség lenne-e egy ilyen pozícióra, referatúrára? IGEN 3 NEM 0 6) Ha nincs, és létrejönne egy ilyen referatúra, akkor Ön szerint szükség lenne a feladat- hatásköri jegyzék kialakítására? IGEN 3 NEM 0 7) Ha nincs, akkor Ön szerint az alábbi tulajdonságok közül melyik a legfontosabb, mellyel a pozíciót betöltınek rendelkeznie kell (csak 1-et választhat!) SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉG SZAKMAI TAPASZTALAT SZAKMAI KAPCSOLATRENDSZER JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG 1 AZ ÖNKORMÁNYZATI MŐKÖDÉS, A RENDSZER ISMERETE 1 JÓ MEGJELENÉS TALPRAESETTSÉG ÖNÁLLÓ GONDOLATOK, ELKÉPZELÉSEK LÉTE 1 8) Amennyiben az egyes intézmények önállóan kommunikálnak, vagy nem, de szükséges lenne, hogy ezt tegyék, úgy Ön szerint célszerő lenne-e ha az intézményvezetıi és a kommunikátori pozíció elválna egymástól? IGEN 1 NEM 2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZRENDSZER 1) Van-e a településen önkormányzati kiadású újság? IGEN 3 NEM 0 2) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott lap színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a megjelenés gyakorisága? IGEN 3 NEM 0 14

15 c) Ön szerint mennyire informatív az újság? d) Ön szerint eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN 3 NEM 0 e) Ön szerint szeretik-e a lapot a település polgárai? IGEN 3 NEM 0 3) Van-e a településen helyi tv adó? IGEN 0 NEM 3 4) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott tv színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a megjelenés gyakorisága? IGEN NEM c) Ön szerint mennyire informatívak az adások? d) Ön szerint az adás eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN NEM e) Ön szerint szeretik-e a tv adót a település polgárai? IGEN NEM 5) Van-e a településnek honlapja? IGEN 3 NEM 0 6) Amennyiben igen, úgy a) Ön szerint milyen az adott honlap színvonala? (általánosságban) b) Ön szerint megfelelı-e a frissítés gyakorisága? IGEN NEM 15

16 c) Ön szerint mennyire informatív a honlap? d) Ön szerint a honlap eljut-e minden települési polgárhoz? IGEN 0 NEM 3 e) Ön szerint szeretik a honlapot a település polgárai? IGEN 3 NEM 0 ÜGYEKHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 1) Kérem sorolja fel egy átlagos év 5 legnagyobb horderejő önkormányzati döntését! 1 Költségvetés x 3 2 Iskolai beiratkozáshoz kapcsolódó döntések, fejlesztési döntések 3 Pályázatokhoz kapcsolódó döntések 4 Településfejlesztési kérdések 5 Közbiztonsággal kapcsolatos döntések 2) Kérem sorolja fel az idei év 3 legnagyobb horderejő önkormányzati döntését! 1 Költségvetés x 2 2 Hány elsı osztály induljon ısszel, önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi önállóságának megszüntetése 3-3) Ön szerint kommunikációs szempontból melyek a legjelentısebb ügyek az önkormányzat életében? (Éves bontás!) 1) Helyi adó ügyek, közbiztonság helyzetét befolyásoló döntések 2) Közterület-használattal kapcsolatos ügyek, pénzügy/költségvetési kérdések 3) Fejlesztési ügyek, közoktatási ügyek 4) Környezetvédelemmel kapcsolatos ügyek 16

17 4) Ön szerint idén kommunikációs szempontból mik voltak a legjelentısebb önkormányzati ügyek? 1) 1 vagy 2 elsı osztály induljon idén, költségvetés x 2 2) Igazgatócsere a középiskolában x 2, 1 vagy 2 osztály induljon-e 3) Város-rehabilitációs projekt indulása x 2 4/a) Mennyire volt elégedett ezen ügyek kommunikációjával? KOMMUNIKÁCIÓS SZEMLÉLET 1) Ön szerint mennyire fontosak egy sikeres szervezeti kommunikáció megvalósításához az alábbi tulajdonságok? Kérem osztályozza az egyes szervezeti tulajdonságokat az alábbiak szerint: 1 - Egyáltalán nem fontos 2 - Átlag alatti fontossággal bír 3 - Átlagosan fontos (mint minden) 4 - Fontosabb az átlagnál 5 - Rendkívül fontos 1 İszinteség Átláthatóság Minıségi feladatvégzés Nyitottság Interaktivitás Illeszkedı arculat/megjelenés Megfelelı belsı kommunikáció Tiszta feladatvégzési hierarchia Mindezek látszata

18 Egyéb: ÖN MIN VÁLTOZTATNA, HA VÁLTOZTATNA EGYÁLTALÁN? - Helyi tv kiépítése - Tudatosság erısítése - 1 felelıs kommunikációs személy kijelölése, akár csatolt munkakörben - belsı, szervezeti kommunikáció formális mederbe terelése A személyes interjúk legfontosabb eredményeként elmondható, hogy az önkormányzat vezetısége alapvetıen azt gondolja, hogy a jelenleg mőködı tájékoztatási rendszer megfelelı. Ugyanakkor mind a válaszokból, mind az interjúk többi részébıl kiolvasható egy jelentıs bizonytalanság ezzel kapcsolatban. Az látható, hogy a válaszadók alapvetıen úgy érzik, hogy rendben mennek a dolgok, 18

19 de mivel nincs összehasonlítási alapjuk, nincs mérce, amihez mérve meg tudnák ítélni a rendszer teljesítményét, így bizonytalanok ebbéli véleményükben. Ebbıl a bizonytalanságból adódhat, hogy az elsı kérdésre, miszerint is szerintük általánosságban megfelelı-e az önkormányzat kommunikációja, többségben nemmel válaszoltak. Ezzel szemben érdekes eredmény, hogy abban egyetértenek, hogy a saját fenntartású intézmények és az önkormányzat kommunikációja elválik egymástól, s az intézményi kommunikáció vagy minden esetben, vagy az esetek többségében megfelelı. Ugyanakkor az interjún túli beszélgetésekbıl kiderült, hogy nem minden esetben tartják kívánatosnak ezt a szétválasztást, mivel egy közös kommunikáció szerintük erısebb és hatékonyabb lehetne. Abban viszont már megoszlanak a vélemények, hogy az önkormányzati kommunikációban elválike egymástól a közigazgatási kommunikáció és a politikai kommunikáció. Ennek megfelelıen abban is megoszlanak a vélemények, hogy szükséges-e e két szint éles elválasztása egymástól. Ennek a kérdésnek a tisztázása azért volt különösen fontos ezen interjúkban, mert a jelen szakértıi anyagban mindenképpen arra fogunk javaslatot tenni, hogy e két szint élesen különüljön el egymástól azért, hogy politikai széljárás hosszú távon se befolyásolja negatívan az önkormányzati kommunikációba vetett lakossági bizalmat. Továbbá szintén érdekes, hogy míg az önkormányzat vezetısége nem elégedett maradéktalanul a saját kommunikációs teljesítményével, addig az az általános vélekedés, hogy a lakosság viszont alapvetıen az. Ennek ellenére egyöntetően szükségét látják a tájékoztatási rendszer fejlesztésének, és szintén egyöntetően úgy vélik, hogy ezt a fejlesztési tevékenységet a lakosság is értékelné. Végül szintén egyöntető vélemény, hogy a tájékoztatási rendszer fejlesztésébe fektetett idı, energia és pénz egyáltalán nem felesleges, valamint hogy nem jelentene problémát, hogy ha egy új rendszer, új standardokat, új típusú feladatok, esetleg többletfeladatok elvégzését kívánná meg a hivataltól, illetve az intézményekben dolgozó köztisztviselıktıl. Mindezek alapján azt gondoljuk, hogy az önkormányzat vezetıség igényli egy olyan rendszer kiépítését, melyben rögzített referenciapontok segítségével meg tudja mérni saját kommunikációs tevékenységének hatásfokát, továbbá igényli egy olyan tartalmilag, formailag és strukturálisan egységes kommunikációs és tájékoztatási rendszer kialakítását, mely mederbe tereli a jelenleg kissé szerteágazó kommunikációs tevékenységet. 19

20 Az új struktúra kialakításának elsı lépéseként a késıbbiekben javasolni fogjuk, hogy jöjjön létre egy új pozíció a hivatalban, melynek betöltıje vagy teljes, vagy részmunkaidıs tevékenységként, irányítási jogosítványokkal, feladat- és hatásköri, vagy munkaköri leírással felel az önkormányzat kommunikációs tevékenységéért. Ennek a javaslatnak az elıkészítése okán kíváncsiak voltunk rá, hogy mi az önkormányzat vezetıségének véleménye a kérdésben. Abban mindannyian egyetértettek, hogy igazából jelenleg nincs olyan személy, akik felelne a lakosság tájékoztatásáért. Néhány alkalommal felmerült a jegyzıasszony, valamint a fıtanácsos úr neve, de csak mint olyan személyek, akik érintılegesen foglalkoznak a témával. Ugyanakkor abba teljes egyetértés mutatkozik, hogy szükség volna egy olyan személyre, aki kézben tartja a tájékoztatási kérdéseket. Abban is egyetértés mutatkozott, hogy e pozíciónak a hatékony mőködése nagyban függ, egy megfelelıen kidolgozott feladat-, és hatásköri leírástól. Érdekes volt megvizsgálni továbbá, hogy az önkormányzat vezetısége szerint melyik az a legfontosabb tulajdonság, mellyel a létrehozandó pozíciót betöltı személynek rendelkeznie kell. Érdekes volt feltenni ezt a kérdést, azért, mert mindhárom válaszadó más-más választ adott. Ennek megfelelıen a kommunikációs referensnek jó kommunikációs képességekkel kell rendelkeznie, ismernie kell az önkormányzati rendszert, valamint az önkormányzatok belsı felépítését, mőködését, illetve képesnek kell lennie az önálló gondolat és véleményalkotásra, tehát legalább alapszinten kreatívnak kell lennie. Ez az információ a jelenlegi szakértıi munka azon stádiumában lesz érdekes, mikor megkíséreljük a vezetıséggel közösen megtalálni ezt a személyt. A kommunikációs eszköztár tekintetében megállapítható, hogy mind az újság, mind a honlap tekintetében alapvetıen olyan válaszok érkeztek, melyekbıl azt lehet kiolvasni, hogy a vezetıség alapvetıen elégedett ezen orgánumokkal, és azt gondolják, hogy a város polgárai is meg vannak elégedve azokkal. Ennek ellenére az interjún túli részek keretében érzékeltünk javítási, változtatási igényeket mind az újság, mind a site tekintetében. Egyedüli komoly problémaként talán azt említhetnénk, hogy a városvezetés információ szerint a honlap messze nem jut el minden háztartásba. Ennek oka a városban tapasztalható alacsony Internet penetráció. A külsı kommunikáció tartalmi egységesítését elıkészítendı kíváncsiak voltunk, hogy az önkormányzat vezetısége mit gondol az önkormányzatban felmerülı ügyekrıl, ügycsoportokról. 20

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.)

LEHETSÉGES MODELL. AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) 1/20 LEHETSÉGES MODELL AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS MŐKÖDÉSÉHEZ (2001. április 22.) Készítette: Simsa Péter Simsa Péter Levélcím:1410.Budapest, Pf.125 gsm:(36)(06)209346292; e.mail: simsa@simsa.hu 2/20 TARTALOM:

Részletesebben

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT

A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLİ DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI A TELEHÁZAK SZEREPE A VIDÉKFEJLESZTÉSBEN: HATÁS- ÉS HATÉKONYSÁGVIZSGÁLAT Készítette: Hohl Ferenc Gödöllı 2010 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor

Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában. szerkesztette: Karlovitz János Tibor Problémák az oktatás és képzés felnıttkori szakaszában szerkesztette: Karlovitz János Tibor Neveléstudományi Egyesület Budapest 2009 Neveléstudományi Egyesület Kiskönyvtára, 2. Sorozatszerkesztık: Karlovitz

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata A békéscsabai önkormányzati vállalatok egységes irányítási rendszerének kialakítása, valamint kapcsolódási pontjai az intézményrendszerrel és a kistérségi társulással

Részletesebben

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Reisinger Adrienn Társadalmi részvétel a helyi fejlesztéspolitikában különös tekintettel a civil/nonprofit szervezetek szerepére

Részletesebben

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez

Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez Településfejlesztési füzetek 25. Települési tervezés, útmutató a településfejlesztési program készítéséhez BM KIADÓ 2002 1 Belügyminisztérium Településfejlesztési Iroda Magyar Közigazgatási Intézet Az

Részletesebben

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében

A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Zárótanulmány A civil szervezetek törvényességi megfelelésének kutatása Tolna megyében Készítette: Ifjúsági Unió Szekszárd 2006. Készült A Civil Szolgáltató, Fejlesztı és Információs Kollégiumának támogatásával

Részletesebben

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya

A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése. záró tanulmánya A magyarországi foglalkoztatási paktumok összehasonlító elemzése és átfogó értékelése A foglalkoztatási partnerségek jelenét feltáró és jövıjét megalapozó kutatás záró tanulmánya Munkaügyi tárgyú kutatások

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY- KUTATÁSI JELENTÉS

KÖZVÉLEMÉNY- KUTATÁSI JELENTÉS Tiszaalpár Nagyközség szennyvízelvezetése és tisztítása a település vonzó természeti környezetének, felszíni és felszín alatti vizeinek megóvásáért címő, KEOP-1.2.0/1F-2008-0021 azonosító számú projektje

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

Gulyásné Kerekes Rita

Gulyásné Kerekes Rita MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT Doktori Iskolája Gulyásné Kerekes Rita Hatékony marketingkommunikáció tervezés, végrehajtás és ellenırzés a szervezeti piacokon A

Részletesebben

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata

Az NSRK 2011-2013-as akcióterveinek környezeti vizsgálata Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. Az NSRK 211-213-as akcióterveinek környezeti vizsgálata II. A Gazdaságfejlesztés Operatív Program, valamint a regionális

Részletesebben

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése

A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Önkormányzati és Területi Ellenırzési Igazgatóság Fejlesztési és Módszertani Intézet A nonprofit szektor mőködése és ellenırzése Tanulmány 2003. december Kutatásvezetık: Dr. Báger Gusztáv egyetemi tanár

Részletesebben

Második esély típusú intézmények és programjaik

Második esély típusú intézmények és programjaik Második esély típusú intézmények és programjaik Készült az Equal program Ifjúság tematikus hálózat megrendelésére Készítette: Di Benedetto, Dario Erdei Gábor Györgyi Zoltán Kiss Ákos Budapest Debrecen,

Részletesebben

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében

A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar Szociológia Doktori Iskola A nonprofit szervezetek helye és szerepe a helyi társadalmak életében A nyugat-dunántúli nonprofit szektor helyzetfeltárása

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 Harmadik akkreditációs értékelés Az ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FİISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/1. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZAKMAI-MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ

HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ HELYZETFELMÉRİ JELENTÉS AZ EGYENLİ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG JOGSZABÁLYI MANDÁTUMÁNAK TELJESÍTÉSÉHEZ 1.1 tevékenység Készítették: Márta Hodász és Geraldine Scullion HU2004/IB/SO01-TL számú Twinning Light projekt

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t

Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája. B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 1. sz. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Marketingstratégiája B i z o t t s á g i e lıterjesztések h e z k é s z ü l t m u n k a v á l t o z a t 2012. augusztus Készült Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január

Kutatási zárótanulmány. Készítette: Erdıs Judit Prókai Orsolya Juhász Attila. Debrecen, 2008. január A megváltozott munkaképességő munkavállalókat foglalkoztató akkreditált szervezetek vizsgálata avagy Ha valaki fogyatékos Magyarországon, azt el kell dugni? Kutatási zárótanulmány Készítette: Erdıs Judit

Részletesebben

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója)

KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) KAPACITÁSBİVÍTÉS AZ OKTATÁS TERÉN A KÖZELGİ MAGYAR ELNÖKSÉG KAPCSÁN (Az OKM megrendelésére a TÁRKI-TUDOK által végzett kutatás beszámolója) Írták: Gáti Annamária és Lannert Judit 2009. május 31. 1 A tanulmány

Részletesebben

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling

PhD Fekete István. Kockázatelemzés és controlling PhD Fekete István Kockázatelemzés és controlling 1. A bizonytalanság, a kockázat és a kockázatmenedzsment fogalma. A kockázat típusai. Bármely feladat megoldásának egyik lényegi sajátossága a bizonytalanságok

Részletesebben

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR. Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0 HÁTRÁNYBÓL ELİNYT! VÁLASZOK A MUNKAERİPIACI (RE)INTEGRÁCIÓ KIHÍVÁSAIRA Szerkesztı: Rostásné Pátkai Zsuzsanna 2009. FEBRUÁR Kiadó: Fıvárosi Közhasznú Foglalkoztatási Szolgálat Kht. ISBN 978-963-87965-3-0

Részletesebben

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl

Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl Esettanulmány egy civil szervezet intézményének infrastrukturális fejlesztésérıl 1 A projekttel kapcsolatos alapinformációk összefoglalása 1.1 A projekt fıbb ismérvei Pályázó: autistákat ellátó és foglalkoztató

Részletesebben

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén

A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén A képességek alapján történı diagnosztikai eljárás és protokoll a foglalkozási rehabilitáció területén Módszertani kézikönyv 2006 Somogy Megyei Munkaügyi Központ Szociális és Munkaügyi Minisztérium A képességek

Részletesebben

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra)

A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata (Különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra) NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM A pénzügyi-számviteli tervezés és a controlling összefüggései és gyakorlata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlıségi Program. Szıc Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlıségi Program Szıc Község Önkormányzata 2014 Tartalom Helyi Esélyegyenlıségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...16 Célok...16 A Helyi Esélyegyenlıségi

Részletesebben

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése

PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) PANNON EGYETEM akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/4. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Elızı intézményakkreditáció:

Részletesebben