Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Kegyesné Kommunikációelmélet Dr. Szekeres Erika Dr. Szekeres Erika Az óra címe angol nyelven:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az óra címe: Oktató: Tárgyjegyző: Kegyesné Kommunikációelmélet Dr. Szekeres Erika Dr. Szekeres Erika Az óra címe angol nyelven:"

Átírás

1 BTINYK301 Kegyesné Kegyesné Kommunikációelmélet Dr. Szekeres Erika Dr. Szekeres Erika Communication theories szerda, h előadás kollokvium 2 3 Hogyan írjunk, hogy megértsenek? Hogyan beszéljünk, hogy meghallgassanak? Ez a két kérdés jelenti a társadalmi és intézményi kommunikáció alapproblémáit. A megbeszélések és tárgyalások előtti pánik, milyen kommunikációs trükkökkel küzdhető le? Az előadás egyrészt a gyakorlati kommunikációhoz ad hasznos tanácsokat, másrészt tárgyalja a munkahelyi kommunikáció fő formáit, és azok nyelvhasználati jellemzőit. Kitér a csoportközi kommunikáció vonásaira és a hatékony kommunikáció ismérveire. Ezen gyakorlatorientált kérdések mellett a kurzus foglalkozik a kommunikáció társadalomban betöltött szerepével, a verbális és nonverbális kommunikációs elemekkel, az intézményi kommunikáció rendszerével, típusaival. 1. A kommunikáció fogalma, a kommunikáció fogalmának eredete, jelentése. Az állatok kommunikációja. Az emberi kommunikáció eredete, evolúciója. 2. Az emberi kommunikáció története a kezdetektől napjainkig. 3. Kommunikáció szavak nélkül. Testbeszéd. 4. Verbális, nonverbális és paraverbális kommunikáció. 5. Kommunikációs modellek (Watzlavik, Austin, Grice, Searle). 6. A hatékony kommunikáció csatornái (reklám, politikai kommunikáció, tömegtájékoztatás) 7. A kommunikáció szintjei és szinterei. 8. A nyelvi eszközök szerepe a kommunikációban. Az egyéni stílus és a társadalmi elvárások. 9. A nyilvánosság előtti beszéd és a retorika. A nyilvánosság előtti beszéd és a stilisztika. 10. Hatékony kommunikáció a hallgató és a beszélő oldaláról nézve. A hatékony kommunikáció eszközei és Gricei maximái 11. A személyközi kommunikáció. A szervezetek kommunikációs stílusa. A kultúraközi kommunikáció nyelvhasználati szabályai. 12. Konfliktusok és kommunikációs problémák. 13. A hatásos évelés, a meggyőzés és a hazugság. 14. Beszédaktusok, beszédcselekvések (Searle, Austin). 15. Összefoglalás. Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga a fenti témakörök alapján, különös tekintettel a kommunikációelméleti modellekre. 1. Szabó Katalin: Kommunikáció felsőfokon. Kossuth Kiadó. Budapest Roebuck, Chris: Hatékony kommunikáció. Scolar Kiadó. Budapest Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Tankönyvkiadó. Budapest Béres István Horányi Özséb: Társadalmi kommunikáció. Osiris. Budapest

2 BTINYK302 Bazsóné Bazsóné Üzleti levelezés és társalgás III. német Dr. Sőrés Mariann Dr. Sőrés Mariann Business communication III. csütörtök, h szeminárium gyakorlati jegy 2 3 A tanegység célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek a gazdasági életben használatos EUs terminológiával, azokkal az üzleti életre jellemző követelményekkel, amelyek segítségével önállóan képesek lesznek üzleti levelekben cégük bemutatására, menedzselésére, a korábbi és jelenlegi reklámstratégiák ismertetésére, érdeklődés esetén felettesük elbírálása alapján konkrét ajánlattételek írásbeli kommunikálására, fizetési szerződések kötésére, fizetésre való felszólítás kibocsátására, stb. Elsődleges célunk itt a formális és stilisztikai szempontok megismertetése a hallgatókkal. 1. Ajánlatkérés, megrendelés, meghívó, prospektus és portfolió, reklámlevél 2. Jegyzőkönyv készítése, szerződések és egyéb formanyomtatványok (pl. vámárunyilatkozat) 3. Ismétlés: dokumentumtípusok és nyomtatványtípusok 4. Cégprezentáció 5. PPPprezentáció idegen nyelven 6. Cégstratégiák, jövőkép megfogalmazása idegen nyelven 7. Ajánlattétel típusai és nyelvi fordulatai, formái. 8. Szerződések formái, nyelvi fordulatai. 9. Szerződések, végzések, jogi dokumentumok, iratok. 10. Negatív üzenetek közlése: bocsánatkérés, hiba kijavítása. 11. Pozitív üzenetek közlése: gratuláció, külföldi vendég meghívása, a program közlése, műsorfüzet összeállítása. 12. Az ajánlat visszautasításának kommunikációs lehetőségei. 13. Komplex levélírási és szakmai társalgási gyakorlatok, konkrét adatok alapján Komplex levélírási és szakmai társalgási gyakorlatok, konkrét adatok alapján Komplex levélírási és szakmai társalgási gyakorlatok, konkrét adatok alapján 3. szemináriumi dolgozat 1. PONS Selbstlernen PONS Handelskorrespondenz Deutsch im Griff Klett. 2. BrieseNeumann, G Erfolgreiche Geschäftskorrespondenz. Perfektion in Stil und Form. DtvTaschenbücher. Bd Beck Juristischer Verlag 1. Hering, A. Matussek, M Geschäftskommunikation, Schreiben und Telefonieren, neue Rechtschreibung Kursbuch. Ismaning: Hueber

3 BTINYK304 Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné dr. Sőrés Protokoll és etikett német Protocols and etiquette (German) péntek, h szeminárium gyakorlati jegy 2 3 A gyakorlati órák célja, hogy megismertesse a hallgatókat a célnyelvi országok viselkedéskultúrájával, a nyelvi etikett és a protokoll alapjaival, a szóbeli közlési folyamatok során tanúsítandó magatartás sajátosságaival, a közlendő tartalmától függően. Az órákon külön figyelmet fordítunk az angol és német nyelvű országokra jellemző viselkedéskultúra bemutatására és annak tudatosítására, hogy a nyelvi és protokolláris szabványok az együttélés és az együttműködés fontos eszközei. 1. A német nyelvű kommunikáció általános szabályai. 2. A német nyelvű kommunikáció illemszabályai. 3. A német nyelvű interkulturális különbségek A német nyelvű interkulturális különbségek Német kulturális szótár használata Német kulturális szótár használata Udvariassági maximák. 8. Az udvariasság kifejezésmódjai az angol/német nyelvben. 9. A társalgás nyelvhasználati szabályai. 10. A csevegés (smalltalk) nyelvhasználati szabályai. 11. Az üzleti tárgyalás angol és német protokollja, összevetésben a magyar kulturális hagyományokkal. 12. Viselkedési etikett a német nyelvű országokban. 13. Viselkedési etikett a német nyelvű kommunikációban. 14. Szituációs gyakorlatok Szituációs gyakorlatok 2. Szemináriumi dolgozat. 1. Dr. Sille István Illem, etikett, protokoll. KJKKERSZÖV jogi és Üzleti Kiadó Kft.: Budapest 2. Ottlik Károly Protokoll. Panoráma: Budapest 3. Jacqueline, Dunckel Üzleti illemkódex. Park Kiadó, Bp. 1. Pons. Üzleti nyelvi kalauz. Német. Budapest, 2007.

4 BTINYK305 Bazsóné dr. Sőrés Bazsóné dr. Sőrés Intézményi kommunikációs tréning II. Institutional communication II. péntek, h szeminárium gyakorlati jegy 4 3 A tantárgy célja a korábban megszerzett ismeretek bővítése, a szókincs specializálása és a témakörök megközelítése kontrasztív országismereti szempontból, azaz a tárgyalt jelenségek összevetése a magyarországi közeggel. Ebből kiindulva fontos szerep jut a magyar nyelvű intézményi fogalmak célnyelven történő meghatározásának, ill. a célnyelvi hasonló tematikájú kifejezések magyar nyelvű megfelelőinek tisztázásának. Fontos, hogy a hallgatók megismerkedjenek a célnyelvi országok intézményeivel, feladataival és tevékenységével, melyek a társadalom, a politika és a gazdasági élet irányítói a célországokban. 1. Aktuális intézménypolitikai szókincs feldolgozása. 2. Aktuális társadalompolitikai szókincs feldolgozása. 3. Aktuális gazdaságpolitikai szókincs feldolgozása. 4. Aktuális társadalomföldrajzi szókincs feldolgozása. 5. Kontrasztív szókincsgyakorlatok: intézmények nevei. 6. Kontrasztív szókincsgyakorlatok: pátok és egyesületek nevei. 7. Kontrasztív szókincsgyakorlatok: gazdasági kifejezések. 8. Kontrasztív szókincsgyakorlatok: társadalompolitikai kifejezések. 9. Számonkérés: teszt. 10. Párhuzamos szövegek olvasása: gazdaság. 11. Párhuzamos szövegek olvasása: társadalombiztosítás. 12. Párhuzamos szövegek olvasása: politikai események. 13. Párhuzamos szövegek olvasása: intézmények bemutatása. 14. Párhuzamos szövegek olvasása: intézmények bemutatása (2). 15. Párhuzamos szövegek olvasása: intézmények bemutatása (3). Szeminárium dolgozat. 1. Péntek Bernadett: Die deutschsprachigen Länder. Pécs: Padlás Kiadó

5 BTINYK306 Kegyesné Dr. Kegyesné Dr. Szekeres Fordítástechnika németről magyarra Szekeres Erika Erika Translation (GermanHungarian) szerda, szeminárium gyakorlati jegy 2 3 A tanegység célja, hogy a hallgatók képessé váljanak autentikus szövegek fordítására magyarról idegen nyelvre. A gyakorlati órák során rendszeresen kapnak a hallgatók fordítási feladatokat, melyek során elsajátíthatják az átváltási műveleteket. Ügyelünk arra, hogy a fordítandó szövegek másmás témaköröket öleljenek föl, ezzel is növelve a diákok szókincsét. Az otthon elkészített fordítások ellenőrzésével ösztönözzük őket jobb fordítási megoldások keresésére. 1. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Turisztikai szöveg fordítása. 2. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Gazdasági újságszöveg fordítása 3. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Reklámszöveg fordítása. 4. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Sajtószöveg fordítása. 5. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Prospektus fordítása. 6. Fordítási gyakorlatok magyarról németre. Tájékoztató fordítása. 7. Számonkérés önálló szövegfordítás formájában, szótár segítségével. 8. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Turisztikai szöveg fordítása. 9. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Gazdasági újságszöveg fordítása 10. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Reklámszöveg fordítása. 11. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Sajtószöveg fordítása. 12. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Prospektus fordítása. 13. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Tájékoztató fordítása. 14. Fordítási gyakorlatok németről magyarra. Újságcikk fordítása. 15. Számonkérés önálló szövegfordítás formájában, szótár segítségével. Szemináriumi dolgozat. 1. Horváth Éva: Übersetzen aus dem Deutschen ins Ungarische. Tankönyvkiadó: Budapest

6 BTINYK307 Dr. Furmanné Dr. Furmanné Jogi alapismeretek és jogi szaknyelv Dr. Pankucsi Márta Dr. Pankucsi Márta Law and Language szerda, előadás kollokvium 2 2 Az előadások célja, hogy áttekintést adjunk a hallgatóknak a jog alapvető fogalmairól és a jogi rendszerekről. A jogi terminusokat a gyakorlat oldaláról közelítjük meg, s olyan témaköröket veszünk át, amelyek a hallgatók későbbi munkája szempontjából az ügyintézés jogi hátterét biztosítják, s a jogszabályok közül is elsősorban az ügyintézés jogi vonatkozásait elemeljük ki. A jogi bevezetés elméletén és gyakorlatán túl foglalkozunk a jogi kommunikáció sajátosságaival, s kiemeljük az általános kommunikáció és a jogi szaknyelvi kommunikáció különbségeit. 1. A jog lényege (A jog helye a társadalomban, a jog elhatárolása a szokástól és az erkölcstől, egyén és jog) 2. A jogszabály (a jogi norma és a jogszabály, a jogi norma szerkezete, a jogszabályok tipológiája, a jogszabályok érvényessége és hatálya) 3. Jog és jogrendszer (A jog horizontális és vertikális tagozódása, jogági tagozódás, a jogszabályi hierarchia, a jogrendszer egységességének biztosítása, a joghézag problémája, anyagi jog alaki jog) 4. A jogképződés és a jogérvényesülés (a jogforrás fogalma, materiális és formális jogforrás, külső és belső jogforrás, jogalkotás, a jogi eljárás folyamata) 5. A jog működésének alapkategóriái (jogkövetés, jogsértés, jogviszony, jogképesség és cselekvőképesség) 6. A jogviszony (A jogviszony szerkezete és fajtái, a jogviszony elemei, jogi tények, jogi felelősség és felelősségre vonás) 7. Jogalkalmazás (A jogalkalmazás modellje, a jogalkalmazás szakaszai) 8. Jogok és kötelezettségek (az alapvető jogok és kötelezettségek az Alkotmányban, az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi és hazai szabályozás) 9. Közjog (alkotmányjog, államigazgatási jog, pénzügyi jog, büntetőjog) 10. Magánjog (polgári jog, családjog, polgári eljárásjog) 11. A modern állam és a jog I. (A Magyar Köztársaság Alkotmánya, Országgyűlés, Köztársasági Elnök, Kormány, az államszervezet legfontosabb intézményeinek működési mechanizmusa) 12. A modern állam és a jog II. (bíróságok, ügyészség, Alkotmánybíróság, állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Állami Számvevőszék, helyi államigazgatás és önkormányzati rendszer 13. Jog és nyelv (a jogász társadalom és a jogszabályok által használt szaknyelv és szakkifejezések megismertetése) 14. Jogi terminológia (a jogi szaknyelv használata, laikusok és professzionalisták kommunikációja) 15. Összegzés, a félév munkájának a lezárása. Írásbeli vagy szóbeli vizsga.

7 1. Jogi ismeretek I. és Jogi ismeretek II. Budapest: Puski Kiadó, 2005 és Trócsányi Sára: A kommunikáció jogi alapjai. Budapest: Osiris, 2009.

8 BTINYK308 Bazsóné Dr. Sőrés Bazsóné Dr. Sőrés Sajtószövegek és médiafigyelés Media texts csütörtök, h szeminárium gyakorlati jegy 2 2 A tantárgy célja, hogy a hallgatók elmélet is gyakorlati ismereteket szerezzenek a célnyelvi országok médiatörvényeiről, ill. ismereteket sajátítsanak el a médiarendszerek elméleti és gyakorlati tudnivalóiról. Az órák egy részében a média elméleti megközelítésében tárgyaljuk a célországok médiajellemzőit, szabályozását és problémáit. Ezt követően foglalkozunk a médiatermékek típusaival, jellemző jegyeivel és megjelenítődési formáival az angol és a német nyelvterületen. A nyelvi fejlesztés érdekében a tananyag egyes témaköreit idegen nyelvi sajtószövegek alapján ismerjük meg. 1. A média fogalma, a média típusai. 2. Jogszabályi háttér (idegen nyelvű olvasmány) 3. Médiaszerepek. 4. Médiaképek. 5. Média a célnyelvi országokban. 6. Médiaproblémák. 7. Elektronikus sajtó. 8. Írott sajtó. Az írott sajtó termékei a célországban. 9. Napilapok, hetilapok, magazinok a célországban. 10. Hazai sajtókép idegen nyelven való elérhetősége. 11. Közszolgálati és kereskedelmi televíziók a célországban. 12. Rádió a célországban. 13. Film, könyv és aktualitások a célországban. 14. Sajtó és médiaorgánumok a célországban. 15. Összefoglalás. Szemináriumi dolgozat Medienlexikon. Pressekodex, Artikel aus deutschen Zeitungen, Magazinen und Tagesblättern.

9 BTINYK309 Kegyesné Kegyesné Szakmai kommunikációs gyakorlatok Dr. Szekeres Erika Dr. Szekeres Erika Communication practice and specific Language szeminárium gyakorlati jegy 2 2 A gazdasági és intézményi életben előforduló szituációk rekonstruálása, gyakorlása, a szaknyelvi kommunikációs készségek fejlesztése. A szituációs feladatok során két illetve több szereplő szóbeli megnyilvánulására van lehetőség, ami elősegíti a munkahelyen előforduló mindennapi helyzetek idegen nyelven történő megoldását. (pl. panaszkezelés, kapcsolatfelvétel, vásárokon, kiállításokon történő kommunikáció stb.) A gyakorlás módszere: a hallgatók minden órán párbeszédeket gyakorolnak idegen nyelven, segítve felkészülésüket a szakmai vizsgára. 1. Bemutatkozó beszélgetések (ismétlés). 2. Pályázati beszélgetések (ismétlés). 3. Állásinterjú gyakorlása (ismétlés). 4. Telefonos megrendelés. 5. Telefonos panaszkezelés, tanácsadás. 6. Vásár és kiállítás szervezése telefonon. 7. Egyéb rendezvények szervezése, telefonhívások kezelése, fogadása, az ügyfél udvarias elhárítása. 8. Időpontok egyeztetése telefonon. 9. Információszolgáltatás telefonon. 10. Reklamáció telefonon. 11. Kritika és kritikai észrevételek kommunikálása a főnökség felé. 12. Ajánlattétel és ajánlatkérés telefonon. 13. Fizetési eszközök és feltételek közlése, a feltételek ismertetése telefonon. 14. Kapcsolattartás ügyfelekkel szabályok. 15. Komplex vizsgafeladat gyakorlása. Szemináriumi dolgozat 1. Kovács Bernadette Zuba Mariann: Deutsch im Unternehmensbereich. Budapest: Képzőművészeti Kiadó Kft Rudolf Radenhausen Viczena Andrea Szőke Andrea Molnár Judit: 1000 Fragen 1000 Antworten Wirtschaftsdeutsch. Székesfhérvár: Lexika Kiadó Marc Szombathy: Musterbriefe für die geschäftliche Korrespondenz. Überzeugend formulieren. Erfolgreich kommunizieren (Taschenbuch). München: Heyne Verlag Szmodits Anikó: Németül az irodában. Pro Lingua Kft: Budapest Szalay Györgyi: Gespräch ist Geschäft. Pro Lingua Kft: Budapest

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI GAZDASÁGI IDEGEN NYELVŰ MENEDZSER FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Nyelv- és stílusgyakorlat I. egyik idegen nyelven GI1201 Meghirdetés féléve: 1. Kreditpont: 4 Óraszám: 1+3 - Nagyné

Részletesebben

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI IDEGENNYELVI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: Üzleti kommunikáció I. IY1001 Meghirdetés féléve: 1. Óraszám: 1+0 Kollokvium Előfeltétel: - Jakabné dr. Zubály Anna főiskolai

Részletesebben

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MÉDIA MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI Tantárgy neve: A tömegkommunikáció elmélete Tantárgy kódja: MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A tantárgyfelelős tanszék kódja: MY 1. A tantárgy elsajátításának

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai

1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai 1. Az idegenforgalmi szakmenedzser képzés tantárgyleírásai A TANTÁRGY NEVE Gazdasági ismeretek A MODUL SZÁMA, NEVE: 2655-06 Ügyviteli és munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák TANTÁRGYFELELŐS:

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (kommunikátor) Kód: KOMKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:41:31 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.02.21.

Részletesebben

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI

MODERÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTÁRGYLEÍRÁSAI A tömegkommunikáció elmélete MD 1008 Meghirdetés féléve: 1.. Óraszám: 2+0 K Előfeltétel: Dr. Szabó G. Ferenc A kurzus célja a moderátori tevékenység megalapozásához nélkülözhetetlen tömegkommunikáció elméleti

Részletesebben

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév

RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE. I. félév RÉSZIDŐS (LEVELEZŐ) MUNKARENDŰ KÉPZÉS TANTERVE I. félév tantárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ KEMAL0101K Pszichológia kötelező - beszámoló

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1 Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 kollokvium Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja AK A

Részletesebben

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ

JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ JOGÁSZ SZAKFORDÍTÓ SPECIALIZÁCIÓ A specializáció célja A jogi munka során felmerülő elméleti és gyakorlati problémák megoldásához nélkülözhetetlen idegen nyelvi készségek fejlesztése valamint olyan nyelvi

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Tantárgyi programok A tantárgy neve: Gazdaságmatematika I-II-III. Heti óraszám: 2+1, 2+1, 2+1 Félév végi számonkérés típusa: Kollokvium (minden félévben) Kreditszám: 3, 3, 3 A tantárgy felelőse: Dr. habil Kászonyi László,

Részletesebben

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám

Tantárgyfelelős beosztása: Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet. főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám A szóbeli kommunikáció Kódja: Társadalom és Vezetéstudományi Intézet Dr. Virágné dr. Horváth Erzsébet főiskolai tanár Szak megnevezése Tantárgy jellege Heti óraszám Összes óraszám Számonkérés módja Kreditpont

Részletesebben

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció

Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció Tantárgyleírás: 1. Felsőfokú szóbeli és írásbeli kommunikáció A tantárgy az első félév tematikájában szerepel, heti négy óra gyakorlat, mely szigorlattal zárul. Az általános angol nyelvi órák alapvető

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja Szociológia TTB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 2+2 Dr. Kerülő Judit főiskolai tanár AK A szociológia történetének és fejlődésének bemutatásán keresztül

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős intézet kódja Kommunikációs ismeretek FKF1101 Meghirdetés féléve 1. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Dr. Mohácsi Márta főiskolai adjunktus, Ph.D TKI A tantárgy célja, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek a kommunikáció

Részletesebben

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező)

Andragógia alapszak Tantárgyi programok. Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Tantárgy neve: A PEDAGÓGIA ALAPJAI, A NEVELÉS TÖRTÉNETE (alapozó, kötelező) Kredit: 2+2 Félév: 1., 2. Heti óraszám: 2/0, 1/1 i jegy A cél azoknak az alapvető pedagógiai, neveléstörténeti, nevelés- és művelődésfilozófiai

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 346 01 IRODAI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXV. ÜGYVITEL ÁGAZATHOZ ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit követő

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 13. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Gazdálkodási alapismeretek Tantárgy kódja. Dr. Egri Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Gazdálkodási alapismeretek KA1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 2+0 K Dr. Egri Imre főiskolai tanár ÜT A tárgy a vállalkozások általános jellemzőivel, működési

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Tantárgy neve Közgazdaságtan alapjai PÜ1139 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (előadás+gyakorlat) 1+1 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár

Részletesebben

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés

Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés Emberi erőforrások alapképzési szak mintatanterve nappali képzés tárgy kódja tantárgy neve tantárgy típusa előfeltétel számonkérés formája óraszám kredit E GY E GY AJ EEFAN0101K Matematikai alapok I. kötelező

Részletesebben

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges.

Minden jog fenntartva. Az oktatócsomagot másolni, terjeszteni csak a kiadó engedélyével lehetséges. KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK, KONFLIKTUSKEZELÉS, DISPUTA S ZAKTERÜL ETEN PE DAGÓGUS SZAKVIZSGÁRA FELKÉSZÍTŐ S ZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉ PZÉSI SZAK 2014/2015. tanév ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagy Jenőné továbbképzési vezető

Részletesebben

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek

Szakképesítés: 54 346 02 Ügyviteli titkár Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Szakmai ismeretek A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok közül a 10070-12 Munkahelyi kommunikáció,

Részletesebben

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS

SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS SZAKNYELV ÉS SZAKFORDÍTÁS Tanulmányok a szakfordítás és a fordítóképzés aktuális témáiról 2013 Szerkesztette: Dróth Júlia Lektorálta: Fata Ildikó és Heltai Pál ISSN 1587-4389 Szent István Egyetem, Gödöllő,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?)

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamosmérnöki szak Mellék-szakirány Pénzügyi menedzsment (Mi kell a sikeres üzletvezetéshez?) Célkitűzés: A mellék-szakirány

Részletesebben

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE

A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE A NÉMET, MINT IDEGEN NYELV OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE ALAPELVEK, CÉLOK Gimnáziumunkban nagy hangsúlyt fektetünk a modern német nyelv oktatására is a német nemzetiségi tagozat célkitűzései mellett, hiszen

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. 2002. december. Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2010. március 30. Ára: 3970 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJÁNAK KÖZLEMÉNYE AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS AZ ÖNSEGÉLYEZÕ

Részletesebben