A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rész 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatait és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SzMSz az intézményi céljainak, feladatrendszerének, tevékenységeinek összehangolt és hatékony megvalósulása érdekében készült A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi háttere Az SzMSz az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIII. tv. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 2.) MKM rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet A katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet A Bliss Alapítvány (fenntartó) Szervezeti és Működési Szabályzatából ide vonatkozó törvények és rendeletek 1.3 Az intézmény adatai a/ az intézmény elnevezése: Segítő Kommunikáció-módszertani Központ. Rövidített neve: SKMK (a továbbiakban SKMK) b/ székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. c/ alapításának ideje: március 21. d/ létesítő szervének megnevezése: Bliss Alapítvány e/ OM azonosító száma: OM f/ jogállása: jogi személy

2 - 2-2 g/ típusa: Közös igazgatású, többcélú - közoktatási, szociális és egészségügyi intézmény h/ egységei: 1. Egységes pedagógiai szakszolgálat Férőhelyek: - korai fejlesztés: 8 fő - fejlesztő felkészítés: 4 fő - fejlesztő iskolai oktatás: 6 fő 2. Fogyatékosok nappali intézménye Férőhelyek: 8 fő 3. Járó beteg szakrendelés i/ Alapító okirat: május 22. j/ Bírósági nyilvántartási szám: 12. Pk / december Az SKMK külföldi kapcsolatai során az alábbi angol nyelvű elnevezést használja: Helping Communication Center 2. Az intézmény tevékenysége Az SKMK a mozgás- és beszédképtelen, kommunikációs képességeikben súlyosan károsodott gyermekek és fiatalok számára, kommunikációképzésen alapuló, komplex fejlesztést és nappali felügyeletet biztosít. Ennek megfelelően az SKMK feladatai: 2.1 Súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nappali ellátásának, gondozásának, fejlesztésének biztosítása a következő pontok szerint, illetőleg a komplex tevékenységgel megalapozva és biztosítva a magas színvonalú ellátást: komplex kommunikációfejlesztés az augmentatív kommunikáció módszertana alapján beszédképtelen gyermekek és fiatalok részére, az életkornak megfelelő gyógypedagógiai oktatási formák között e halmozottan, súlyosan sérült növendékek társadalmi integrációja érdekében, a képességeiknek és lehetőségeiknek megfelelő, speciálisan adaptált számítógépek használatának megtanítása; országos szűrési és vizsgálófeladatok ellátása az e célra létrehozott diagnosztikai csoport révén; a család mentálhigiénés épségének helyreállítása, ill. megőrzése céljával végzett családgondozás; a különböző iskolákban, speciális óvodákban és bölcsődékben, fejlesztő központokban, rehabilitációs centrumokban, egészségügyi otthonokban dolgozó oktatók ki- és továbbképzése az augmentatív kommunikációs módszerek alkalmazására pedagógiai szakmai szolgáltatásként; ugyanezen célból és az utánpótlás biztosítására főiskolai hallgatók képzése; a témához csatlakozó gyógypedagógiai, számítástechnikai, pszichológiai, nyelvészeti stb. kutatások végzése, ill. az ezen témakörben kutatók számára kutatóhely biztosítása Szakanyagok előállítása

3 Az SKMK tevékenységének keretei Az SKMK a kiemelkedően közhasznú, non-profit Bliss Alapítvány intézménye Az SKMK tevékenységének határait a Bliss Alapítvány kuratóriuma, valamint a vonatkozó törvények keretei szabják meg A kuratórium az SKMK munkáját és felügyeletét a törvényben meghatározottak szerint, kuratóriumi üléseken és a kuratórium elnöke által benyújtott beszámolók megvitatásával és elfogadásával gyakorolja AZ SKMK önálló gazdálkodást nem folytat, a cél szerinti tevékenységhez szükséges anyagiakat a Bliss Alapítvány bocsátja a rendelkezésére. 3. Szervezeti rész 3.1 Az SKMK szervezeti felépítése: az SKMK központi szerve a TEAM, amely a minden dolgozót egyesítő csoportot jelenti. Vezetője a központ mindenkori, a Kuratórium által kinevezett vezetője. 3.2 A TEAM maga határozza meg alcsoportjait, amelyek lényegében az ellátottak életkori csoportjaival esnek egybe. Jelenlegi alcsoportjai: a Játékcsoport, a Sulibuli csoport és a Műhelycsoport, valamint az Egyéni fejlesztésre járók csoportja. Az adminisztratív-pénzügyi csoport nem működik tényleges csoportként. 3.3 Az SKMK működtetéséhez felhasználja mindazokat a törvényes forrásokat és lehetőségeket, amelyeket számára a Bliss Alapítvány biztosít Az SKMK működéséhez szükséges hatósági engedélyek: Fővárosi, ill. kerületi ÁNTSZ, Tűzoltóság, Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztálya, valamint a helyi Önkormányzat által előírt engedélyek Az SKMK munkatársait, nyilvánosan meghirdetett állásajánlat alapján, az SKMK igazgatója veszi fel A Segítő Kommunikáció-módszertani Központ igazgatóját a kuratórium egyetértésével a kuratóriumi elnöke nevezi ki nyilvánosan meghirdetett pályázat elnyerését követően, négyéves időtartamra, amelynek leteltével egyszer pályázás nélkül, további négy évre pedig pályázat útján (amennyiben a nyilvános pályázaton az aktuális igazgató nyer) meghosszabbítható A pozíció elnyerésének feltétele: szakirányú felsőfokú végzettség (pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, szociális szféra, orvostudomány), minimum 5 éves vezetői és/vagy menedzsment tapasztalat, minimum 5 éves tapasztalat AAKoktatásban, magas szintű angol nyelvtudás, magas szintű számítógép kezelési jártasság, képesség team-munkára és jó kommunikációs készség szülőkkel, növendékekkel, oktatókkal, valamint megnevezhető minden olyan elvárás/feltétel, amelyet az adott időszakra vonatkozóan a kuratórium lényegesnek ítél. Előnyt jelent a területen végzett kutatás, képzési tapasztalat, jó felnőttoktatási készség, nemzetközi AAK-kapcsolatrendszer és informatikai érdeklődés Az SKMK igazgatója felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja, anélkül, hogy az SKMK napi operatív irányítását közvetlenül befolyásolná. Az SKMK igazgatójának feladatait és munkaköri leírását részleteiben a vele kötött munkaszerződés tartalmazza. Főbb feladatai többek között az SKMK teamjének vezetése,

4 a munkatársak munkájának rendszeres elemzése, a személyügyi munka irányítása, a pedagógiai munka irányítása, a módszerfejlesztés, az AAK oktatásának, terjesztésének elősegítése, rendszeres kapcsolattartás az ellátottak családjaival, a központban folyó kutatás és képzés elősegítése, az SKMK szakmai munkájának irányítása 4. Az SKMK jelenlegi struktúrájának ábrája Bliss Alapítvány mint fenntartó Kuratóriumi elnök képviselő 1. SKMK Alapítvány ügyvezető igazgatója képviselő 2. SKMK igazgatója Pedagógusok, terapeuták, pszichológus/ok, szociális munkás/ok, személyi segítők, hospitáló pedag. Admin. ig.h. Adminisztrátor/ok recepciós, informatikus, technikus, takarító/k tálalós gépkocsivezető Gazd. vezető Pályáztatók, MÁK, KSH, Önkormányz., egyéb gazdasági, admin. hatósági külső kapcsolatok Növendékek Szülők Szakmai külső kapcsolatok TEAM

5 Az egyes munkatársak feladatait, munkaköri leírását a velük kötött munkaszerződés részletesen tartalmazza. 4.2.Az SKMK nyitott önkéntesek fogadására az egyes programok részfeladatai ellátása céljából (pl. plakátrajzolás, gyermekkísérés külső programra stb.) Az SKMK munkatársai felett a munkáltatói jogokat az SKMK igazgatója gyakorolja. 5. Működési rész 5.1. A képviselet Az SKMK képviseletét bíróságok, hatóságok, szervezetek stb., valamint harmadik személlyel szemben az igazgató, ill. megbízottja látja el A kuratórium elnöke vagy az ügyvezetője által adott megbízás alapján a képviseletet elláthatja más személy vagy szervezet Az aláírási jog Az SKMK-t harmadik személlyel szemben az igazgató képviseli Az aláírási jogot biztosító iratot az SKMK dokumentációjában kell őrizni a másolati példányokkal együtt A bélyegzők Az SKMK kerek bélyegzője a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. feliratot, valamint középen az alapítvány emblémáját tartalmazza A bélyegzők használata A kerek bélyegző a Bliss Alapítvány ügyvezetőjének irodájában, zárt helyen tárolandó, arról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a bélyegző lenyomatát, a használatba vétel napját, a használó átvételének igazolását, a használatból való kivonás, elvesztés, megsemmisülés időpontját, s a használatban bekövetkező egyéb változásokat. A kerek bélyegzőt pénzfelvételre csak a két, bank által hitelesített aláíró használhatja. Levelek lepecsételésére a levél aláírója használhatja. A bélyegzők megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról az SKMK adminisztratív ügyekkel megbízott munkatársa köteles gondoskodni A vezetőkre vonatkozó szabályok Az intézményvezető felelőssége Az intézményvezető felelős: Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért A szakmai hatékonyság és a gazdaságos működés érvényesítéséért A szakmai munkáért

6 - 6-6 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a balesetek megelőzéséért A vezető helyettesítése Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén a vezető helyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A vezető esetenként, vagy meghatározott feladatkörben megbízottjára ruházhatja jogkörét. Az intézményvezető és a vezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését a Bliss Alapítvány ezzel megbízott képviselője látja el Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetősége konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt szükségesnek látja A vezetőség tagjai: az SKMK igazgatója az SKMK igazgatóhelyettese a Bliss Alapítvány képviselője a Bliss Alapítvány és SKMK gazdasági vezetője A vezetőségi ülésen született javaslatok, intézkedési tervek véleményezése, elfogadása a hetente tartott team üléseken történik. A vezetőségi és a team ülésekről feljegyzés készül, a döntést kívánó ügyek esetében pedig jegyzőkönyv. Az intézményvezetőt munkájában az intézmény recepciós munkatársa, adminisztrátora segíti. Munkáját az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint végzi Az igazgatóhelyettes feladatait munkaköri leírása tartalmazza Az intézmény dolgozóira vonatkozó szabályok Az intézmény dolgozói Az intézményt felsőfokú végzettségű szakember vezeti. A pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges felsőfokú iskolai végzettségek a következők: gyógypedagógus, logopédus tanár vagy terapeuta konduktor, tanító konduktor, óvodapedagógus gyógytornász gyermekgyógyász szakorvos pszichológus A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.

7 - 7-7 Az intézményi recepciós, adminisztrátor, (eredeti végzettsége gyógytornász) pénz- és számítógép-kezelési, iratkezelési gyakorlattal rendelkezik. A melegítő konyha teendőit és az intézmény napi tisztántartását a takarító-tálaló látja el A pedagógusok és a terápiát végző munkatársak jogai és kötelességei Jogok: A terápia speciális eszközeinek megválasztása A közvetítendő ismeretanyag tartalmának aktuális meghatározása A növendékek fejlődésének minősítése Részvétel szervezett továbbképzéseken Kötelességek: A növendékek kommunikációs lehetőségeinek feltárása A növendékek egyéni fejlesztési tervének elkészítése A növendékek optimális fejlesztése az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek folyamatos felhasználásával Törekvés a komplex fejlesztésre A szülők, hozzátartozók tájékoztatása a növendékek állapotáról A titoktartás és az adatvédelem kötelezettségének betartása A gyermekek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása A munkatársak közössége A pedagógusok, terápiát végző és segítő szakemberek közössége, a team, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A team teljes jogú tagja a Bliss Alapítvány képviselője. A munkatársak közösségének (a team-nek) feladatai és jogai A team legfontosabb feladata a kommunikáció-, mozgás-, beszéd-, értelmi fejlesztésre szoruló gyermekek, fiatalok magas színvonalú fejlesztése, ellátása. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját azokon a programokon, amelyekre meghívást kap. A team véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A team döntési jogköre: Az SzMSz elfogadása A tanév munkatervének jóváhagyása Pedagógiai programok elfogadása Értékelések és beszámolók elfogadása Az intézményvezetői program szakmai véleményezése Az intézet dolgozóit fenntartó által engedélyezett létszámban az intézet igazgatója alkalmazza. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Az munkatársak közösségét az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Jogaikat, kötelességeiket, juttatásaikat a Munka Törvénykönyve szabályozza, a munkaköri leírásuk rögzíti.

8 - 8-8 A vállalkozóként vagy megbízási szerződéssel dolgozók esetében a megfelelő jogszabályok az irányadók A team határozatai, döntései A munkatársak közössége határozatait és döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a team. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A határozatok, döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek A belső kapcsolattartás Az intézmény munkatársainak alacsony létszáma következtében a vezető és a munkatársak állandó napi kapcsolatban vannak. Munkájukról, a növendékekkel kapcsolatos megoldandó aktuális problémáikról a heti team alkalmával tájékoztatják egymást. Ugyancsak a team alkalmával történik a munkatervi és a határidős feladatok szervezése az intézmény magas színvonalú működésének érdekében A belső ellenőrzés szabályai Az ellenőrzés kiterjed az intézmény szakmai munkájára, feladatmegoldásaira, a terápiás és pedagógiai munkát segítő munkatársak tevékenységére A belső ellenőrzés feladatai Biztosítja az intézmény törvényes, jogszerű működését Segíti a kommunikációfejlesztő terápiás munka eredményességét, Segíti az intézmény takarékos, hatékony működését Az intézményvezetés számára információt szolgáltat a pedagógusok, terápiát végzők és a segítők munkájának szakszerűségéről, a kommunikációfejlesztés általános érvényesítéséről Feltárja, illetve megelőzi a terápiás, a pedagógiai és jogi követelményektől való eltérést Adatokat szolgáltat az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez A belső ellenőrzésre jogosultak kiemelt feladatai A vezető ellenőrzési feladatai az intézményben folyó terápiás, fejlesztő és pedagógiai munkára egyaránt kiterjednek. Elkészíti az intézményre vonatkozó belső ellenőrzés szabályzatát Tanévenként ellenőrzési tervet készít Felügyeli a belső ellenőrzés működését A vezető ellenőrzi

9 - 9-9 a Játszócsoport, a Suli-buli csoport és a Műhely csoport gyógypedagógusainak, logopédusainak, konduktorainak és gyógytornászának o munkavégzését, fegyelmét, o adminisztrációs munkáját, o munkájukban a kommunikáció speciális eszközeinek használatát, o munkájuk módszereit, o a terápia és fejlesztés eredményességét, o rövid- és hosszú távú egyéni fejlesztési terveiket, o a növendékekről készített félévi és tanév végi minősítéseiket Ellenőrzi a munka és tűzvédelmi szabályok betartását. A vezető helyettes ellenőrzi a recepciós, az adminisztrátor, valamint a tálaló-takarító munkáját. Nyomon követi az intézmény pályázati feladatainak megvalósulását, a pályázatok költségvetésének alakulását. Felügyeli az eszközök kölcsönzésének folyamatát. Ellenőrzi a kommunikációfejlesztéshez használt eszközök kölcsönzésének folyamatát Ellenőrzi a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását A recepciós-adminisztrátor kezdeményezi az intézmény zavartalan működéséhez szükséges karbantartásokat, beszerzéseket. Ellenőrzi a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását A szakmai, pedagógiai, terápiás munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja, ütemezése, módszerei Az intézményben folyó kommunikációfejlesztő, pedagógiai, gyógypedagógiai, terápiás tevékenység hatékonyságának értékelése. A belső ellenőrzés segítő szándékú, és a kölcsönös bizalmon alapszik. A foglalkozások látogatásának időpontját az ellenőrzött munkatársak előre tudják. Szükség esetén az intézményvezető előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhet. Az ellenőrzésről feljegyzés készül. Az adminisztráció ellenőrzése havonta történik. A belső ellenőrzéshez éves terv készül, illetve szükség szerint történik. A pályakezdő munkatársak segítő ellenőrzése gyakoribb. Az ellenőrzési tervet az intézményvezető készíti. Módszerei: munkafolyamatokba épített ellenőrzések, értékelések egyedi, konkrét feladatok teljesítésének ellenőrzése, értékelése rendszeres beszámoltatás a minőség fenntartását célzó intézkedések dokumentációs rendje útján. Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzésére a team megbeszélésen kerül sor.

10 Belső ellenőrzésre jogosult az intézményvezető, a Bliss Alapítvány képviselője, valamint a vezető által megbízott személy. Kiemelt belső ellenőrzési szempontok A munkafegyelem A foglalkozások és a kapcsolódó tevékenységek egyénre szabott vezetése A munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága A terápiát végző szakemberek kapcsolata a növendékekkel és hozzátartozóikkal A gyermeki személyiség tiszteletben tartása A terápiás, rehabilitációs munka színvonala a foglalkozásokon A kommunikációs eszközök egyénre szabott, állandó használata A pedagógiai-terápiás programok követése Felkészülés a foglalkozásokra A foglalkozás felépítése és szervezése Az alkalmazott módszerek helyes megválasztása A növendékek állapotának tekintetbe vétele A pedagógus, terapeuta személyisége A foglalkozás eredményessége Felkészülés az ép gyermekekkel, fiatalokkal való találkozásokra, közös programokra Ha az ellenőrzött munkatársnak a látogatott foglalkozás értékelésével kapcsolatosan észrevétele van, azt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A belső ellenőrzés leggyakoribb formái - a pedagógiai, fejlesztő munkában: Foglalkozás látogatása, a tapasztalatok megbeszélése Az írásbeli dokumentumok ellenőrzése A fejlesztésen kívüli ellátó tevékenységek (étkeztetés, öltöztetés, személyes higiénés szükségletek) ellenőrzése A hiányzások, késések ellenőrzése - az igazgatási feladatokban: A növendékek írásos anyagainak ellenőrzése Adminisztratív feladatok - szervezési feladatokban: A növendékeknek szervezett programokban való részvétel, előkészítő munka Team megbeszélések feljegyzései 6. Az intézmény helyiségeinek használati rendje 6.1. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény működési ideje a tanév rendjéhez igazodik. Nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától délután 5 óráig, pénteken reggel 8 órától délután 4 óráig.

11 A nyári szabadságok ideje alatt naponta délelőtt 9 órától délután 1 óráig tart nyitva. A bent tartózkodó személy felelősséggel tartozik az intézmény rendjéért. Az a személy, aki az intézménnyel nem áll jogviszonyban érdeklődés, szolgáltatás igénybevétele, stb. kapcsán csak az intézményi dolgozók jelenlétében tartózkodhat az intézmény területén. 6.2.Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok Az intézmény épületét címtáblával kell ellátni. Az intézmény minden munkatársa, növendéke, a növendékek kísérője felelős: o az intézmény berendezésének, speciális felszerelési tárgyainak (terápiás székek, elektrotechnikai eszközök, kommunikátorok) védelméért, épségének megőrzéséért, o a higiénés követelmények betartásáért, o a tisztaság és a rend megőrzéséért, o az energiával és a terápiás munkához szükséges anyagokkal való takarékoskodásért, o a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tizenhat éven aluli növendékek egyik helyiségben sem tartózkodhatnak egyedül, csak az intézmény munkatársa vagy a kísérője felügyelete alatt. A növendékek étkeztetése csak az ebédlőben történhet, a munkatársak és/vagy a szülő/kísérő segítségével. Az intézmény területén tilos a dohányzás Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok A foglalkozások során használt speciális eszközöket az intézmény biztosítja. A kommunikátorok a diagnosztikai helyiségben vannak, azokat onnan elvinni a kölcsönzési táblázat, illetve a kölcsönző program alkalmazásával lehet. A kommunikátorokat, speciális számítógépes programokat a növendékek kölcsönözhetik az otthoni gyakorláshoz. Eszközt elvinni a vezető helyettes tudtával lehet, a kölcsönző program adattárában való rögzítés után. A kölcsönzött eszközért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Az eszköz, berendezés észlelt hibáját az intézményvezetőnek, a vezető helyettesnek, vagy a recepciós-adminisztrátornak jelenteni kell. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 7. Az intézmény külső kapcsolatai Annak érdekében, hogy minél több kommunikációjában sérült gyermeknek, fiatalnak tudjunk ellátást biztosítani, szükséges kapcsolatot tartani az alábbi intézményekkel, szakemberekkel. o Bliss Alapítvány

12 o Budapest XI. kerületi önkormányzat o Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o Kézen fogva Alapítvány o BHRG Alapítvány o Budapesti Korai Fejlesztő Központ o ELTE BGGYFK Szomatopedagógiai Tanszék o Pető Intézet o Csillagház o Weiner Leó Zeneiskola o Solymári Waldorf Iskola o Bp. XI. Neszmélyi úti óvoda o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat o A növendékekkel más intézményben foglalkozó konduktorok, logopédusok, gyógypedagógusok o Gyermekneurológusok, gyermekorvosok, védőnők o MAGYE o MFFLT o International Society for Augmentative and Alternative Communication A kapcsolattartás az intézményvezető vagy megbízottjának feladata. 8. Az intézményi védő-óvó előírások 8.1. A kulcsok használati rendje Az intézmény nyitásához, zárásához tartozó kulcs egy példánya az intézményvezetőnél, a vezető helyettesnél, a recepciós-adminisztrátornál és a vezető által kijelölt munkatársaknál van. A recepciós reggel 8 órakor nyitja az intézményt. A zárást a legkésőbbig bent tartózkodó munkatárs intézi A kártérítési felelősség Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. A károkozásról a vezetőt vagy a recepciós- adminisztrátort értesíteni kell. A kárfelmérés és a kártérítés intézése a vezető vagy az általa megbízott személy dolga Az intézmény munkatársainak feladatai a balesetek megelőzésében és baleset bekövetkezésekor A munkatársak alapvető feladatai közé tartozik, hogy a növendékek testi épségére ügyeljenek. A foglalkozások ideje alatt kötelesek a növendékek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a baleset-megelőzési szabályokat a növendékekkel megismertetni és betartatni. Minden munkatársnak ismernie az intézményi munkavédelmi szabályzatot, a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv intézkedéseit, és ezeket be kell tartaniuk.

13 A balesetben sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost kell hívni. Rosszullét esetén haladéktalanul el kell végezni a szükséges teendőket. A balesetet, sérülést, rosszullétet az igazgatóval és a szülővel, hozzátartozóval közölni kell. A történtekről feljegyzést kell készíteni. A növendékek balesetével kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézményvezető ellenőrzi Az intézménybe belépés és benntartózkodás rendje A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók és a szállítószolgálat dolgozója kivételével az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőnek,a helyettesének vagy a recepciós- adminisztrátornak jelenti be, hogy milyen ügyben keresik föl az intézményt. A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás a vezetővel vagy helyettesével való egyeztetés szerint történhet. A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató engedélyezheti a szülők hozzájárulásával. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. Az iratkezelés szabályai Az iratok kezelésének szabályozását az intézmény Iratkezelési szabályzata tartalmazza A növendékek és a szülők jogai és kötelességei A növendékek és a szülők jogait és kötelességeit az intézmény Házirendje tartalmazza Az intézményben folytatott reklámtevékenység szabályozása Az intézményben reklámtevékenységet nem lehet folytatni, kivéve, ha a reklám a növendékeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze./kt. 122 (12)/ A reklámok kifüggesztésére illetve átadására az igazgató, annak távollétében az általa megbízott személy adhat engedélyt. Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 10. Záró rendelkezések Az SzMSz felülvizsgálatának rendje Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát felül kell vizsgálni és módosítani, ha a jogi szabályozás változásai megkövetelik, ha az intézmény vezetője vagy munkatársainak többsége kéri, ha a fenntartó döntése indokolttá teszi.

14 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép életbe, a jóváhagyás napjától. Az intézmény egyéb szabályzatai jelen SzMSz változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben a jogszabályi előírások, belső intézkedési megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszik A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, a munkatársak fogadják el egyéni szavazással, minimum kétharmados részvétellel. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a jóváhagyástól számított két héten belül írásban nyilvánosságra kell hozni: az intézmény előterében, a hirdetőtáblára kell kifüggeszteni. 11. Egyéb rendelkezések A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bliss Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta, ennek megfelelően az április 1-jén életbe lépett. Budapest, április1. Dr. Kálmán Zsófia a Bliss Alapítvány képviselője Dr. Juhász Ágnes az SKMK igazgatója

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu www.info.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám:

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038

Gubody Ferenc Szakképző Iskola. OM azonosító: 201038 Gubody Ferenc Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 201038 A szabályzat érvényes: 2013. április 2-től 1 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Tartalomjegyzék... 2 2 A Szervezeti és Működési

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó Hitközség 1075 Budapest, Síp u. 12. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1. Az óvoda általános adatai 1.1. Neve: Budapesti Zsidó Hitközség Benjámin Óvodája 1.2. Címe: 1142 Budapest, Ungvár u. 12. 1.3. Fenntartó neve és címe: Budapesti Zsidó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SOPRONI SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA, BELSŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 59. rendelkezése

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TÁTIKA NAPSUGÁR ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013. 09. 01. Készítette: Kakuszi Imréné óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. Törvényi hivatkozás 3. oldal 2. A szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3.

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Esztergom Város Polgármestere

Esztergom Város Polgármestere Esztergom Város Polgármestere 35/2005.02.10. A határozati javaslatok elfogadásához egyszerű többség szükséges. Előterjesztés a Képviselő-testület 2005. február 10-ei ülésére a közoktatási intézmények szervezeti

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. szeptember 8-án 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítására

Részletesebben

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A /2009.( ) Kgy.sz.határozat melléklete A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Soproni Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV

Szegedi SZC Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV ÉVES ELLENŐRZÉSI TERV 2016-2017. tanév Ellenőrzés fogalma A köznevelési intézmény működésének vizsgálata a hatályos jogszabályok és a pedagógiai program alapján. Ellenőrzés feladata Az ellenőrzés az írott

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PETŐFI MŰVELŐDÉSI HÁZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Az intézmény neve: Petőfi Művelődési Ház Székhelye, címe: 8182 Berhida Orgona u 2. Az intézmény fenntartó szerve: Berhida Város Önkormányzata Székhelye,

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D

Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D Hódmezővásárhelyi Pedagógiai Szakszolgálat Levélcím: 6800 Hódmezővásárhely, Szék utca 3. Tel/Fax: 62/221-906 H Á Z I R E N D I. Bevezető rendelkezések 1. Az intézmény neve: Hódmezővásárhelyi Pedagógiai

Részletesebben

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft.

MAGISTER GIMNÁZIUM. szabályzata. Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: Kft. Intézmény neve: Szabályzat típusa: MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM Szülői szervezet működési szabályzata Intézmény székhelye, címe: 3530 Miskolc, Görgey A. utca 5. Intézmény OM-azonosítója: 201251 Intézmény

Részletesebben

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6.

A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ. 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE. a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról. Budapest, július 6. BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG A BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓ 76/2012. számú INTÉZKEDÉSE a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról Budapest, 2012. július 6. A fejezeti

Részletesebben

Erzsébet Utcai Általános Iskola

Erzsébet Utcai Általános Iskola Erzsébet Utcai Általános Iskola Diákönkormányzati szabályzat 13. sz melléklet 1043 Budapest Erzsébet u. 31 034862 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros IV.ker. Önkormányzat Intézmény vezetője: Pál lászlóné

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje

Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány. Kuratórium Ügyrendje Pallas Athéné Domus Scientiae Alapítvány Kuratórium Ügyrendje TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. A KURATÓRIUM ÖSSZETÉTELE... 3 3. A KURATÓRIUM TAGJAINAK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 3 4.

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Béke tér 1. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE: 2015.01.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA: Benedek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. szeptember 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÖVEGES KÁLMÁN GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA (( GYŐR 2015 A felsőoktatásról szóló 1993. évi L. tv., az államháztartásról szóló 1992. évi VIII. tv., az államháztartás

Részletesebben

Almáskert Napköziotthonos Óvoda

Almáskert Napköziotthonos Óvoda Almáskert Napköziotthonos Óvoda A FOLYAMATBA ÉPÍTETT, ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS (FEUVE) SZABÁLYZATA Hatályba lépés időpontja: 2006. május 1. Készítette: Kiss Róbertné óvodavezető I. Bevezetés

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 39. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Levéltárának Szervezeti és Működési Szabályzata Pécs 2007 Preambulum * A Pécsi Tudományegyetem

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN TECHNOLÓGIA TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 58. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE DIGITÁLIS KULTÚRA ÉS HUMÁN

Részletesebben

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Fejezet A SÁRRÉTI MÚZEUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1.1. Az intézmény neve: Sárréti Múzeum (fej- és körbélyegzőjén: Sárréti Múzeum) 1.2. Az intézmény székhelye: Szeghalom, Tildy Zoltán u. l4.

Részletesebben

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje:

MEGSZÜNTETŐ OKIRAT. 5. A megszüntetésre kerülő költségvetési szerv megszűnésének ideje: 152/2004. (XII. 9.) MÖK határozat 2/A. sz. melléklete 2004. december 31-i hatállyal az államháztartásról szóló Nevelési Tanácsadó (OM azonosító: 200108) 8400 Ajka, Ifjúság u. 9. a.) A jogelőd megszűnésének

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

153/2011. (VIII. 16.) MÖK

153/2011. (VIII. 16.) MÖK 153/2011. (VIII. 16.) MÖK határozat 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 2/A. (3) bekezdésében és a 93. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési szervek alapító okiratának módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. május 28-ai rendkívüli közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés az önkormányzati költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat

2. sz. melléklet. Adatkezelési Szabályzat 2. sz. melléklet Adatkezelési Szabályzat 1 Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Adatkezelési Szabályzata Készítette: Boros Lajosné igazgató 2 ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Kövy Sándor Általános

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsöde Alapító Okiratának módosítása. Tura Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI CENTRUM 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 48. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KÁRPÁT-MEDENCEI ONLINE OKTATÁSI

Részletesebben

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: ÉLTES MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, DIÁKOTTHON, EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY ÉS PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ Ikt.sz:. /2017. 1. sz. Melléklet Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS /Tervezet/ 2 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról

KIVONAT. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Ápoló-Gondozó Otthona Mándok Alapító Okirata megállapításáról KIVONAT a Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ------------------------------------------------------------------------------------------------- SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ)

Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) Az alapító okiratunk fenntartói megváltoztatása értelmében e dokumentumban: 1. Minden olyan rendelkezés, amely

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

NEVELÉSI ÉV

NEVELÉSI ÉV Tarkarét ÓVODA KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013-2014. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 11/2014. (VII. 11.) OBH utasítása a bírósági közvetítésről és a kijelölés feltételeiről szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a bírósági közvetítés

Részletesebben