A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: Számlaszám: OTP XII Adószám: ****************************************************************************** A Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központjának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. Általános rész 1.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) célja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, a működés belső rendjét, a belső és külső kapcsolatait és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az SzMSz az intézményi céljainak, feladatrendszerének, tevékenységeinek összehangolt és hatékony megvalósulása érdekében készült A Szervezeti és Működési Szabályzat jogi háttere Az SzMSz az alábbi jogszabályokat veszi figyelembe: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény A Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló mindenkori hatályos törvény Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. Törvény A közalkalmazottak jogállásáról évi XXXIII. tv. A képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 2.) MKM rendelet Az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet A katasztrófák elleni védekezésről szóló 37/2001. (X. 12.) OM rendelet A Bliss Alapítvány (fenntartó) Szervezeti és Működési Szabályzatából ide vonatkozó törvények és rendeletek 1.3 Az intézmény adatai a/ az intézmény elnevezése: Segítő Kommunikáció-módszertani Központ. Rövidített neve: SKMK (a továbbiakban SKMK) b/ székhelye: 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. c/ alapításának ideje: március 21. d/ létesítő szervének megnevezése: Bliss Alapítvány e/ OM azonosító száma: OM f/ jogállása: jogi személy

2 - 2-2 g/ típusa: Közös igazgatású, többcélú - közoktatási, szociális és egészségügyi intézmény h/ egységei: 1. Egységes pedagógiai szakszolgálat Férőhelyek: - korai fejlesztés: 8 fő - fejlesztő felkészítés: 4 fő - fejlesztő iskolai oktatás: 6 fő 2. Fogyatékosok nappali intézménye Férőhelyek: 8 fő 3. Járó beteg szakrendelés i/ Alapító okirat: május 22. j/ Bírósági nyilvántartási szám: 12. Pk / december Az SKMK külföldi kapcsolatai során az alábbi angol nyelvű elnevezést használja: Helping Communication Center 2. Az intézmény tevékenysége Az SKMK a mozgás- és beszédképtelen, kommunikációs képességeikben súlyosan károsodott gyermekek és fiatalok számára, kommunikációképzésen alapuló, komplex fejlesztést és nappali felügyeletet biztosít. Ennek megfelelően az SKMK feladatai: 2.1 Súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekek és fiatalok nappali ellátásának, gondozásának, fejlesztésének biztosítása a következő pontok szerint, illetőleg a komplex tevékenységgel megalapozva és biztosítva a magas színvonalú ellátást: komplex kommunikációfejlesztés az augmentatív kommunikáció módszertana alapján beszédképtelen gyermekek és fiatalok részére, az életkornak megfelelő gyógypedagógiai oktatási formák között e halmozottan, súlyosan sérült növendékek társadalmi integrációja érdekében, a képességeiknek és lehetőségeiknek megfelelő, speciálisan adaptált számítógépek használatának megtanítása; országos szűrési és vizsgálófeladatok ellátása az e célra létrehozott diagnosztikai csoport révén; a család mentálhigiénés épségének helyreállítása, ill. megőrzése céljával végzett családgondozás; a különböző iskolákban, speciális óvodákban és bölcsődékben, fejlesztő központokban, rehabilitációs centrumokban, egészségügyi otthonokban dolgozó oktatók ki- és továbbképzése az augmentatív kommunikációs módszerek alkalmazására pedagógiai szakmai szolgáltatásként; ugyanezen célból és az utánpótlás biztosítására főiskolai hallgatók képzése; a témához csatlakozó gyógypedagógiai, számítástechnikai, pszichológiai, nyelvészeti stb. kutatások végzése, ill. az ezen témakörben kutatók számára kutatóhely biztosítása Szakanyagok előállítása

3 Az SKMK tevékenységének keretei Az SKMK a kiemelkedően közhasznú, non-profit Bliss Alapítvány intézménye Az SKMK tevékenységének határait a Bliss Alapítvány kuratóriuma, valamint a vonatkozó törvények keretei szabják meg A kuratórium az SKMK munkáját és felügyeletét a törvényben meghatározottak szerint, kuratóriumi üléseken és a kuratórium elnöke által benyújtott beszámolók megvitatásával és elfogadásával gyakorolja AZ SKMK önálló gazdálkodást nem folytat, a cél szerinti tevékenységhez szükséges anyagiakat a Bliss Alapítvány bocsátja a rendelkezésére. 3. Szervezeti rész 3.1 Az SKMK szervezeti felépítése: az SKMK központi szerve a TEAM, amely a minden dolgozót egyesítő csoportot jelenti. Vezetője a központ mindenkori, a Kuratórium által kinevezett vezetője. 3.2 A TEAM maga határozza meg alcsoportjait, amelyek lényegében az ellátottak életkori csoportjaival esnek egybe. Jelenlegi alcsoportjai: a Játékcsoport, a Sulibuli csoport és a Műhelycsoport, valamint az Egyéni fejlesztésre járók csoportja. Az adminisztratív-pénzügyi csoport nem működik tényleges csoportként. 3.3 Az SKMK működtetéséhez felhasználja mindazokat a törvényes forrásokat és lehetőségeket, amelyeket számára a Bliss Alapítvány biztosít Az SKMK működéséhez szükséges hatósági engedélyek: Fővárosi, ill. kerületi ÁNTSZ, Tűzoltóság, Fővárosi Önkormányzat Oktatási Ügyosztálya, valamint a helyi Önkormányzat által előírt engedélyek Az SKMK munkatársait, nyilvánosan meghirdetett állásajánlat alapján, az SKMK igazgatója veszi fel A Segítő Kommunikáció-módszertani Központ igazgatóját a kuratórium egyetértésével a kuratóriumi elnöke nevezi ki nyilvánosan meghirdetett pályázat elnyerését követően, négyéves időtartamra, amelynek leteltével egyszer pályázás nélkül, további négy évre pedig pályázat útján (amennyiben a nyilvános pályázaton az aktuális igazgató nyer) meghosszabbítható A pozíció elnyerésének feltétele: szakirányú felsőfokú végzettség (pedagógia, gyógypedagógia, pszichológia, szociális szféra, orvostudomány), minimum 5 éves vezetői és/vagy menedzsment tapasztalat, minimum 5 éves tapasztalat AAKoktatásban, magas szintű angol nyelvtudás, magas szintű számítógép kezelési jártasság, képesség team-munkára és jó kommunikációs készség szülőkkel, növendékekkel, oktatókkal, valamint megnevezhető minden olyan elvárás/feltétel, amelyet az adott időszakra vonatkozóan a kuratórium lényegesnek ítél. Előnyt jelent a területen végzett kutatás, képzési tapasztalat, jó felnőttoktatási készség, nemzetközi AAK-kapcsolatrendszer és informatikai érdeklődés Az SKMK igazgatója felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja, anélkül, hogy az SKMK napi operatív irányítását közvetlenül befolyásolná. Az SKMK igazgatójának feladatait és munkaköri leírását részleteiben a vele kötött munkaszerződés tartalmazza. Főbb feladatai többek között az SKMK teamjének vezetése,

4 a munkatársak munkájának rendszeres elemzése, a személyügyi munka irányítása, a pedagógiai munka irányítása, a módszerfejlesztés, az AAK oktatásának, terjesztésének elősegítése, rendszeres kapcsolattartás az ellátottak családjaival, a központban folyó kutatás és képzés elősegítése, az SKMK szakmai munkájának irányítása 4. Az SKMK jelenlegi struktúrájának ábrája Bliss Alapítvány mint fenntartó Kuratóriumi elnök képviselő 1. SKMK Alapítvány ügyvezető igazgatója képviselő 2. SKMK igazgatója Pedagógusok, terapeuták, pszichológus/ok, szociális munkás/ok, személyi segítők, hospitáló pedag. Admin. ig.h. Adminisztrátor/ok recepciós, informatikus, technikus, takarító/k tálalós gépkocsivezető Gazd. vezető Pályáztatók, MÁK, KSH, Önkormányz., egyéb gazdasági, admin. hatósági külső kapcsolatok Növendékek Szülők Szakmai külső kapcsolatok TEAM

5 Az egyes munkatársak feladatait, munkaköri leírását a velük kötött munkaszerződés részletesen tartalmazza. 4.2.Az SKMK nyitott önkéntesek fogadására az egyes programok részfeladatai ellátása céljából (pl. plakátrajzolás, gyermekkísérés külső programra stb.) Az SKMK munkatársai felett a munkáltatói jogokat az SKMK igazgatója gyakorolja. 5. Működési rész 5.1. A képviselet Az SKMK képviseletét bíróságok, hatóságok, szervezetek stb., valamint harmadik személlyel szemben az igazgató, ill. megbízottja látja el A kuratórium elnöke vagy az ügyvezetője által adott megbízás alapján a képviseletet elláthatja más személy vagy szervezet Az aláírási jog Az SKMK-t harmadik személlyel szemben az igazgató képviseli Az aláírási jogot biztosító iratot az SKMK dokumentációjában kell őrizni a másolati példányokkal együtt A bélyegzők Az SKMK kerek bélyegzője a Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció Módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. feliratot, valamint középen az alapítvány emblémáját tartalmazza A bélyegzők használata A kerek bélyegző a Bliss Alapítvány ügyvezetőjének irodájában, zárt helyen tárolandó, arról nyilvántartást kell vezetni, amely tartalmazza a bélyegző lenyomatát, a használatba vétel napját, a használó átvételének igazolását, a használatból való kivonás, elvesztés, megsemmisülés időpontját, s a használatban bekövetkező egyéb változásokat. A kerek bélyegzőt pénzfelvételre csak a két, bank által hitelesített aláíró használhatja. Levelek lepecsételésére a levél aláírója használhatja. A bélyegzők megőrzéséről és rendeltetésszerű használatáról az SKMK adminisztratív ügyekkel megbízott munkatársa köteles gondoskodni A vezetőkre vonatkozó szabályok Az intézményvezető felelőssége Az intézményvezető felelős: Az alapító okiratban meghatározott tevékenységek megfelelő ellátásáért Az intézmény szakszerű és törvényes működéséért A szakmai hatékonyság és a gazdaságos működés érvényesítéséért A szakmai munkáért

6 - 6-6 A tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért A biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a balesetek megelőzéséért A vezető helyettesítése Az intézményvezetőt szabadsága, betegsége, hivatalos távolléte, valamint tartós akadályoztatása esetén a vezető helyettes teljes felelősséggel helyettesíti. A vezető esetenként, vagy meghatározott feladatkörben megbízottjára ruházhatja jogkörét. Az intézményvezető és a vezető helyettes egyidejű akadályoztatása esetén az intézményvezető helyettesítését a Bliss Alapítvány ezzel megbízott képviselője látja el Az intézmény vezetősége Az intézmény vezetősége konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Közreműködik mindazon ügyekben, amelyekben az intézményvezető ezt szükségesnek látja A vezetőség tagjai: az SKMK igazgatója az SKMK igazgatóhelyettese a Bliss Alapítvány képviselője a Bliss Alapítvány és SKMK gazdasági vezetője A vezetőségi ülésen született javaslatok, intézkedési tervek véleményezése, elfogadása a hetente tartott team üléseken történik. A vezetőségi és a team ülésekről feljegyzés készül, a döntést kívánó ügyek esetében pedig jegyzőkönyv. Az intézményvezetőt munkájában az intézmény recepciós munkatársa, adminisztrátora segíti. Munkáját az Iratkezelési Szabályzatban foglaltak szerint végzi Az igazgatóhelyettes feladatait munkaköri leírása tartalmazza Az intézmény dolgozóira vonatkozó szabályok Az intézmény dolgozói Az intézményt felsőfokú végzettségű szakember vezeti. A pedagógus-munkakörök és a betöltésükhöz szükséges felsőfokú iskolai végzettségek a következők: gyógypedagógus, logopédus tanár vagy terapeuta konduktor, tanító konduktor, óvodapedagógus gyógytornász gyermekgyógyász szakorvos pszichológus A pedagógusok munkáját gyógypedagógiai asszisztens segíti.

7 - 7-7 Az intézményi recepciós, adminisztrátor, (eredeti végzettsége gyógytornász) pénz- és számítógép-kezelési, iratkezelési gyakorlattal rendelkezik. A melegítő konyha teendőit és az intézmény napi tisztántartását a takarító-tálaló látja el A pedagógusok és a terápiát végző munkatársak jogai és kötelességei Jogok: A terápia speciális eszközeinek megválasztása A közvetítendő ismeretanyag tartalmának aktuális meghatározása A növendékek fejlődésének minősítése Részvétel szervezett továbbképzéseken Kötelességek: A növendékek kommunikációs lehetőségeinek feltárása A növendékek egyéni fejlesztési tervének elkészítése A növendékek optimális fejlesztése az augmentatív és alternatív kommunikációs módszerek folyamatos felhasználásával Törekvés a komplex fejlesztésre A szülők, hozzátartozók tájékoztatása a növendékek állapotáról A titoktartás és az adatvédelem kötelezettségének betartása A gyermekek emberi méltóságának, jogainak tiszteletben tartása A munkatársak közössége A pedagógusok, terápiát végző és segítő szakemberek közössége, a team, az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A team teljes jogú tagja a Bliss Alapítvány képviselője. A munkatársak közösségének (a team-nek) feladatai és jogai A team legfontosabb feladata a kommunikáció-, mozgás-, beszéd-, értelmi fejlesztésre szoruló gyermekek, fiatalok magas színvonalú fejlesztése, ellátása. Részvételi jog illeti meg az intézmény minden dolgozóját azokon a programokon, amelyekre meghívást kap. A team véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik minden, az intézményt érintő ügyben. A team döntési jogköre: Az SzMSz elfogadása A tanév munkatervének jóváhagyása Pedagógiai programok elfogadása Értékelések és beszámolók elfogadása Az intézményvezetői program szakmai véleményezése Az intézet dolgozóit fenntartó által engedélyezett létszámban az intézet igazgatója alkalmazza. Munkájukat munkaköri leírásuk alapján végzik. Az munkatársak közösségét az intézménnyel munkaviszonyban álló dolgozók alkotják. Jogaikat, kötelességeiket, juttatásaikat a Munka Törvénykönyve szabályozza, a munkaköri leírásuk rögzíti.

8 - 8-8 A vállalkozóként vagy megbízási szerződéssel dolgozók esetében a megfelelő jogszabályok az irányadók A team határozatai, döntései A munkatársak közössége határozatait és döntéseit nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Titkos szavazás esetén szavazatszámláló bizottságot jelöl ki a team. A szavazatok egyenlősége esetén az intézményvezető szavazata dönt. A határozatok, döntések az intézmény iktatott iratanyagába kerülnek A belső kapcsolattartás Az intézmény munkatársainak alacsony létszáma következtében a vezető és a munkatársak állandó napi kapcsolatban vannak. Munkájukról, a növendékekkel kapcsolatos megoldandó aktuális problémáikról a heti team alkalmával tájékoztatják egymást. Ugyancsak a team alkalmával történik a munkatervi és a határidős feladatok szervezése az intézmény magas színvonalú működésének érdekében A belső ellenőrzés szabályai Az ellenőrzés kiterjed az intézmény szakmai munkájára, feladatmegoldásaira, a terápiás és pedagógiai munkát segítő munkatársak tevékenységére A belső ellenőrzés feladatai Biztosítja az intézmény törvényes, jogszerű működését Segíti a kommunikációfejlesztő terápiás munka eredményességét, Segíti az intézmény takarékos, hatékony működését Az intézményvezetés számára információt szolgáltat a pedagógusok, terápiát végzők és a segítők munkájának szakszerűségéről, a kommunikációfejlesztés általános érvényesítéséről Feltárja, illetve megelőzi a terápiás, a pedagógiai és jogi követelményektől való eltérést Adatokat szolgáltat az intézmény működésével kapcsolatos belső és külső értékelések elkészítéséhez A belső ellenőrzésre jogosultak kiemelt feladatai A vezető ellenőrzési feladatai az intézményben folyó terápiás, fejlesztő és pedagógiai munkára egyaránt kiterjednek. Elkészíti az intézményre vonatkozó belső ellenőrzés szabályzatát Tanévenként ellenőrzési tervet készít Felügyeli a belső ellenőrzés működését A vezető ellenőrzi

9 - 9-9 a Játszócsoport, a Suli-buli csoport és a Műhely csoport gyógypedagógusainak, logopédusainak, konduktorainak és gyógytornászának o munkavégzését, fegyelmét, o adminisztrációs munkáját, o munkájukban a kommunikáció speciális eszközeinek használatát, o munkájuk módszereit, o a terápia és fejlesztés eredményességét, o rövid- és hosszú távú egyéni fejlesztési terveiket, o a növendékekről készített félévi és tanév végi minősítéseiket Ellenőrzi a munka és tűzvédelmi szabályok betartását. A vezető helyettes ellenőrzi a recepciós, az adminisztrátor, valamint a tálaló-takarító munkáját. Nyomon követi az intézmény pályázati feladatainak megvalósulását, a pályázatok költségvetésének alakulását. Felügyeli az eszközök kölcsönzésének folyamatát. Ellenőrzi a kommunikációfejlesztéshez használt eszközök kölcsönzésének folyamatát Ellenőrzi a leltározás és selejtezés szabályszerű végrehajtását A recepciós-adminisztrátor kezdeményezi az intézmény zavartalan működéséhez szükséges karbantartásokat, beszerzéseket. Ellenőrzi a vagyonvédelemmel kapcsolatos előírások betartását A szakmai, pedagógiai, terápiás munka belső ellenőrzésének rendje A belső ellenőrzés célja, ütemezése, módszerei Az intézményben folyó kommunikációfejlesztő, pedagógiai, gyógypedagógiai, terápiás tevékenység hatékonyságának értékelése. A belső ellenőrzés segítő szándékú, és a kölcsönös bizalmon alapszik. A foglalkozások látogatásának időpontját az ellenőrzött munkatársak előre tudják. Szükség esetén az intézményvezető előzetes bejelentés nélkül is ellenőrizhet. Az ellenőrzésről feljegyzés készül. Az adminisztráció ellenőrzése havonta történik. A belső ellenőrzéshez éves terv készül, illetve szükség szerint történik. A pályakezdő munkatársak segítő ellenőrzése gyakoribb. Az ellenőrzési tervet az intézményvezető készíti. Módszerei: munkafolyamatokba épített ellenőrzések, értékelések egyedi, konkrét feladatok teljesítésének ellenőrzése, értékelése rendszeres beszámoltatás a minőség fenntartását célzó intézkedések dokumentációs rendje útján. Az ellenőrzés tapasztalatainak összegzésére a team megbeszélésen kerül sor.

10 Belső ellenőrzésre jogosult az intézményvezető, a Bliss Alapítvány képviselője, valamint a vezető által megbízott személy. Kiemelt belső ellenőrzési szempontok A munkafegyelem A foglalkozások és a kapcsolódó tevékenységek egyénre szabott vezetése A munkához kapcsolódó adminisztráció pontossága A terápiát végző szakemberek kapcsolata a növendékekkel és hozzátartozóikkal A gyermeki személyiség tiszteletben tartása A terápiás, rehabilitációs munka színvonala a foglalkozásokon A kommunikációs eszközök egyénre szabott, állandó használata A pedagógiai-terápiás programok követése Felkészülés a foglalkozásokra A foglalkozás felépítése és szervezése Az alkalmazott módszerek helyes megválasztása A növendékek állapotának tekintetbe vétele A pedagógus, terapeuta személyisége A foglalkozás eredményessége Felkészülés az ép gyermekekkel, fiatalokkal való találkozásokra, közös programokra Ha az ellenőrzött munkatársnak a látogatott foglalkozás értékelésével kapcsolatosan észrevétele van, azt jegyzőkönyvben rögzíteni kell. A belső ellenőrzés leggyakoribb formái - a pedagógiai, fejlesztő munkában: Foglalkozás látogatása, a tapasztalatok megbeszélése Az írásbeli dokumentumok ellenőrzése A fejlesztésen kívüli ellátó tevékenységek (étkeztetés, öltöztetés, személyes higiénés szükségletek) ellenőrzése A hiányzások, késések ellenőrzése - az igazgatási feladatokban: A növendékek írásos anyagainak ellenőrzése Adminisztratív feladatok - szervezési feladatokban: A növendékeknek szervezett programokban való részvétel, előkészítő munka Team megbeszélések feljegyzései 6. Az intézmény helyiségeinek használati rendje 6.1. Az intézmény nyitva tartása Az intézmény működési ideje a tanév rendjéhez igazodik. Nyitva tartása: hétfőtől csütörtökig reggel 8 órától délután 5 óráig, pénteken reggel 8 órától délután 4 óráig.

11 A nyári szabadságok ideje alatt naponta délelőtt 9 órától délután 1 óráig tart nyitva. A bent tartózkodó személy felelősséggel tartozik az intézmény rendjéért. Az a személy, aki az intézménnyel nem áll jogviszonyban érdeklődés, szolgáltatás igénybevétele, stb. kapcsán csak az intézményi dolgozók jelenlétében tartózkodhat az intézmény területén. 6.2.Az intézmény egészére vonatkozó rendszabályok Az intézmény épületét címtáblával kell ellátni. Az intézmény minden munkatársa, növendéke, a növendékek kísérője felelős: o az intézmény berendezésének, speciális felszerelési tárgyainak (terápiás székek, elektrotechnikai eszközök, kommunikátorok) védelméért, épségének megőrzéséért, o a higiénés követelmények betartásáért, o a tisztaság és a rend megőrzéséért, o az energiával és a terápiás munkához szükséges anyagokkal való takarékoskodásért, o a tűz és balesetvédelem, valamint a munkavédelmi szabályok betartásáért. A tizenhat éven aluli növendékek egyik helyiségben sem tartózkodhatnak egyedül, csak az intézmény munkatársa vagy a kísérője felügyelete alatt. A növendékek étkeztetése csak az ebédlőben történhet, a munkatársak és/vagy a szülő/kísérő segítségével. Az intézmény területén tilos a dohányzás Az intézmény berendezésére, felszerelésére vonatkozó rendszabályok A foglalkozások során használt speciális eszközöket az intézmény biztosítja. A kommunikátorok a diagnosztikai helyiségben vannak, azokat onnan elvinni a kölcsönzési táblázat, illetve a kölcsönző program alkalmazásával lehet. A kommunikátorokat, speciális számítógépes programokat a növendékek kölcsönözhetik az otthoni gyakorláshoz. Eszközt elvinni a vezető helyettes tudtával lehet, a kölcsönző program adattárában való rögzítés után. A kölcsönzött eszközért a szülők anyagi felelősséggel tartoznak. Az eszköz, berendezés észlelt hibáját az intézményvezetőnek, a vezető helyettesnek, vagy a recepciós-adminisztrátornak jelenteni kell. A javíthatatlan eszközöket, berendezéseket külön jogszabály alapján selejtezni kell. 7. Az intézmény külső kapcsolatai Annak érdekében, hogy minél több kommunikációjában sérült gyermeknek, fiatalnak tudjunk ellátást biztosítani, szükséges kapcsolatot tartani az alábbi intézményekkel, szakemberekkel. o Bliss Alapítvány

12 o Budapest XI. kerületi önkormányzat o Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság o Kézen fogva Alapítvány o BHRG Alapítvány o Budapesti Korai Fejlesztő Központ o ELTE BGGYFK Szomatopedagógiai Tanszék o Pető Intézet o Csillagház o Weiner Leó Zeneiskola o Solymári Waldorf Iskola o Bp. XI. Neszmélyi úti óvoda o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat o A növendékekkel más intézményben foglalkozó konduktorok, logopédusok, gyógypedagógusok o Gyermekneurológusok, gyermekorvosok, védőnők o MAGYE o MFFLT o International Society for Augmentative and Alternative Communication A kapcsolattartás az intézményvezető vagy megbízottjának feladata. 8. Az intézményi védő-óvó előírások 8.1. A kulcsok használati rendje Az intézmény nyitásához, zárásához tartozó kulcs egy példánya az intézményvezetőnél, a vezető helyettesnél, a recepciós-adminisztrátornál és a vezető által kijelölt munkatársaknál van. A recepciós reggel 8 órakor nyitja az intézményt. A zárást a legkésőbbig bent tartózkodó munkatárs intézi A kártérítési felelősség Az intézmény területén keletkezett kárt a károkozónak kell megtérítenie. A károkozásról a vezetőt vagy a recepciós- adminisztrátort értesíteni kell. A kárfelmérés és a kártérítés intézése a vezető vagy az általa megbízott személy dolga Az intézmény munkatársainak feladatai a balesetek megelőzésében és baleset bekövetkezésekor A munkatársak alapvető feladatai közé tartozik, hogy a növendékek testi épségére ügyeljenek. A foglalkozások ideje alatt kötelesek a növendékek tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérni, a baleset-megelőzési szabályokat a növendékekkel megismertetni és betartatni. Minden munkatársnak ismernie az intézményi munkavédelmi szabályzatot, a tűzvédelmi utasítást és a tűzriadó terv intézkedéseit, és ezeket be kell tartaniuk.

13 A balesetben sérült gyermeket elsősegélyben kell részesíteni, ha szükséges orvost kell hívni. Rosszullét esetén haladéktalanul el kell végezni a szükséges teendőket. A balesetet, sérülést, rosszullétet az igazgatóval és a szülővel, hozzátartozóval közölni kell. A történtekről feljegyzést kell készíteni. A növendékek balesetével kapcsolatos nyilvántartási és jelentési kötelezettség teljesítését az intézményvezető ellenőrzi Az intézménybe belépés és benntartózkodás rendje A gyermeket kísérő szülők, hozzátartozók és a szállítószolgálat dolgozója kivételével az intézménnyel jogviszonyban nem álló személyek az intézményvezetőnek,a helyettesének vagy a recepciós- adminisztrátornak jelenti be, hogy milyen ügyben keresik föl az intézményt. A fenntartói, szakértői és egyéb hivatalos látogatás a vezetővel vagy helyettesével való egyeztetés szerint történhet. A vizsgálatok, foglalkozások látogatását más személyek részére az igazgató engedélyezheti a szülők hozzájárulásával. 9. Egyéb rendelkezések 9.1. Az iratkezelés szabályai Az iratok kezelésének szabályozását az intézmény Iratkezelési szabályzata tartalmazza A növendékek és a szülők jogai és kötelességei A növendékek és a szülők jogait és kötelességeit az intézmény Házirendje tartalmazza Az intézményben folytatott reklámtevékenység szabályozása Az intézményben reklámtevékenységet nem lehet folytatni, kivéve, ha a reklám a növendékeknek szól és az egészséges életmóddal, a környezetvédelemmel, a társadalmi, közéleti tevékenységgel, illetve kulturális tevékenységgel függ össze./kt. 122 (12)/ A reklámok kifüggesztésére illetve átadására az igazgató, annak távollétében az általa megbízott személy adhat engedélyt. Az intézmény helyiségeiben, területén párt, politikai célú mozgalom vagy párthoz kötődő szervezet nem működhet, továbbá párt vagy párthoz kötődő szervezettel kapcsolatba hozható politikai célú tevékenység nem folytatható. 10. Záró rendelkezések Az SzMSz felülvizsgálatának rendje Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát felül kell vizsgálni és módosítani, ha a jogi szabályozás változásai megkövetelik, ha az intézmény vezetője vagy munkatársainak többsége kéri, ha a fenntartó döntése indokolttá teszi.

14 Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a fenntartó jóváhagyásával lép életbe, a jóváhagyás napjától. Az intézmény egyéb szabályzatai jelen SzMSz változtatása nélkül is módosíthatók, amennyiben a jogszabályi előírások, belső intézkedési megfontolások vagy az intézmény felelős vezetőjének megítélése ezt szükségessé teszik A Szervezeti és Működési Szabályzatot az intézmény vezetője készíti el, a munkatársak fogadják el egyéni szavazással, minimum kétharmados részvétellel. A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak megtartásáért az intézményben dolgozók fegyelmi felelősséggel tartoznak. Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát a jóváhagyástól számított két héten belül írásban nyilvánosságra kell hozni: az intézmény előterében, a hirdetőtáblára kell kifüggeszteni. 11. Egyéb rendelkezések A módosított Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bliss Alapítvány kuratóriuma jóváhagyta, ennek megfelelően az április 1-jén életbe lépett. Budapest, április1. Dr. Kálmán Zsófia a Bliss Alapítvány képviselője Dr. Juhász Ágnes az SKMK igazgatója

A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Bliss Alapítvány SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Bliss Alapítvány Segítő Kommunikáció-módszertani Központ 1112 Budapest, Neszmélyi út 36. Tel/Fax: 310-3583 E-mail: info@bliss.org.hu www.info.bliss.org.hu Számlaszám: OTP XII. 11712004-20070579 Adószám:

Részletesebben

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Hárslevelű Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám: 350//2/2013. Kőbányai Hárslevelű Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1106 Budapest, Hárslevelű u. 5. 2013. Készítette: Antalics Hajnalka óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és

Részletesebben

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata

Kőbányai Gézengúz Óvoda 1107 Budapest, Zágrábi u. 13/a. Szervezeti és Működési Szabályzata Ügyirat szám:ii/11/515/2013 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. Készítette: Murányiné Bényei Ibolya óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet és Működési Szabályzat hatálya 3.o. II. Az óvoda alaptevékenységét

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk.

óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Szabóné Szóládi Tünde sk. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító: 033917 Készítette: Szabóné Szóládi Tünde óvodavezető Legitimációs eljárás az érvényességet igazoló aláírások: 3/2013.(H.) számú határozattal elfogadta: Véleménynyilvánító:

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya

BEVEZETŐ. 1. A szervezeti és működési szabályzat célja. 2. A szervezeti és működési szabályzat hatálya BEVEZETŐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 25. (1) bekezdése alapján, az intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az intézmény szervezeti és működési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Napközi Otthonos Óvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OM azonosító:028614 1 Tartalomjegyzék Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Az intézményműködési alapdokumentumai Az óvodavezető feladatai, helyettesítése

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Montessori Mária Kétnyelvű Óvoda és Bölcsőde 1214 Budapest, Akácfa u. 20. OM azonosító: 200175 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések...1 1. A szervezeti és működési

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660

Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény neve: Csornai Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: 9300 Csorna Szent I. tér 15. Intézmény OM-azonosítója: 201660 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda

Szervezeti és Működési Szabályzat. Mesevár Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzat Mesevár Óvoda Mány 2013 Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 4 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja és hatálya... 4 2. Az

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2015. Készítette: Törő Krisztina Intézményvezető Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, jogszabályi alapja

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Vackor Óvoda Budapest, 1036 Árpád fejedelem útja 60. Tel: 388-67-53; E-mail: arpad-o@kszki.obuda.hu Mókus Tagóvoda Budapest, 1036 Mókus utca 1.Tel: 250.43-97; E-mail:

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014.

Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. Balatonboglári Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat 2014. 1. Általános rendelkezések 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja A köznevelési intézmény

Részletesebben

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 1 Domokos Pál Péter Általános Iskola 1119. Budapest, Sopron utca 50. Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. 2 Tartalom AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI... 6 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Dorog Városi Óvoda 2014. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Dorog Városi Óvoda 2014. 1 Tartalomjegyzék Bevezetés I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) célja, feladatai, jogszabályi alapja 2.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT OROSHÁZA VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODÁJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 266/2013. (X.31.) Kt. számú határozata alapján 2013. november

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV JELLEMZŐI... 5 III. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV SZERVEZETI, IRÁNYÍTÁSI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI RENDSZERE...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A NÉRI SZENT FÜLÖP KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (1161 Budapest, Béla u.23.) OM: 035100 Szervezeti és Működési Szabályzata Jóváhagyta: Budapest, 2013. év hónap nap. Fenntartó TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZENT CSALÁD ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZALAEGERSZEG 2013 1 Bevezető A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a Szent Család Óvoda működését, szervezeti felépítését, belső és külső

Részletesebben