Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához"

Átírás

1 Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához

2 ELÔSZÓ A jelen szaktudása a jövô generációjáért Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához A könyvekkel való érintkezés elôkészület az emberekkel való érintkezéshez. (Karamzin) Az iskolai könyvtár feladata a 21. században megváltozott. A könyvtár már nem csupán az iskola információs központja, tanulószoba, helyszín és eszköz a házi feladatok elkészítéséhez, hanem közösségi tér, a szabadidô érdekes, értelmes eltöltésének helyszíne, valamint kulturális programok szervezôje is. Az iskolai könyvtárnak jelentôs szerepe van az olvasáskultúra fejlesztésében, illetve abban, hogy a diákokat megtanítsa a hatékony információkeresésre. Ennek érdekében a szaktanárokkal együttmûködve tíz tantárgy keretében könyvtárhasználatot népszerûsítô gyakorlat orientált óravázlatokat, tananyagokat, feladatgyûjteményt dolgoztunk ki. A szakórák keretein belül a tanulók megismerik az adott tantárgyhoz kapcsolódó kézikönyveket, szakfolyóiratokat, adatbázisokat, illetve az irodalomkutatás lépéseit. Megtanulják használni a nyomtatott és az elekt - ronikus forrásokat. A kiadvány célja, hogy az olvasáskultúra és könyvtárhasználat fejlesztését javító eljárások alkalmazása elfogadottá, napi gyakorlattá váljanak a nevelôtestület körében. A könyvtár és a szaktanárok közötti együtt mû - ködés erôsebbé, a könyvtárhasználat elterjedtebbé váljon, az olvasók motivációi erôsödjenek. A tanulók a megszerzett tudást felsôfokú tanulmányaikban kamatoztatni tudják. Szabó Gabriella A kiadvány a TÁMOP /1/KMR A jelen szaktudása a jövô generációjáért. A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erôsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a KSH könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban címû pályázat kertében jött létre.

3 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom 4 Angol nyelv 21 Német nyelv 52 Történelem 65 Biológia 92 Földrajz 115 Fizika 128 Matematika 140 Könyvtár 160 Informatika 187

4 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tanár: Szabó Pap Edit Tantárgy: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Korosztály: 8. évfolyam A foglalkozások témája, helye az éves tananyagban: Rejtô Jenô Az elátkozott part címû regénye A 4 foglalkozásra az Amit a pad alatt olvasunk témakörön belül kerül sor. A foglalkozásokat követôen kerül sor a regény egyéb elemzési szempontjainak (Rejtô világképének, a humor forrásainak) megbeszélésére, illetve az önállóan választható olvasmányoknak a feldolgozására. A foglalkozások célja: az olvasás megszerettetése az esztétikai ízlés alakítása, formálása annak bemutatása, hogy a népszerû irodalom is hordozhat értéket, illetve hogy az úgynevezett kötelezô olvasmány nem feltétlenül csak unalmas, eleve elutasítandó nyûg lehet a magas mûvészet és a ponyva viszonyának megfigyeltetése a népszerûség titkainak kutatása a szépirodalom és a valóságelemek kapcsolatának felfedeztetése, annak beláttatása, hogy bár a szépirodalmi alkotások a minket körülvevô világ elemeibôl is építkezhetnek, mégsem az a céljuk, hogy csupán lefessék, másolják ezt a világot a valóság és a fikció világának megkülönböztetése, az irodalmi hitelesség fogalmának megismerése a könyvári információszerzés lehetôségeinek megismertetése az internetes források felhasználásának lehetôségei egy szépirodalmi mû bemutatása kapcsán kritikai szemlélet kialakítása az internetes források felhasználása során a hivatkozás és forrásmegjelölés etikai szabályainak megismertetése (A téma tágabb körbe helyezve elôkészítheti a kötelezô érettségi témakörök közül Az irodalom határterületei és A regionális kultúra témaköreit is.) Ismeretek: Az internet és a könyvtár által kínált lehetôségek ismerete Az információk kezelése Szépirodalmi szövegek szövegszerû és metaforikus értelmezése Adatok, információk azonosítása, értékelése Összehasonlítás, analizálás és következtetések levonása Attitûdök: Az internetes és egyéb források kritikus és megfontolt használata Az olvasás és a tanulás iránti motiváció Hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére 4

5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Kiemelt fejlesztési területek: Szociális kompetencia együttmûködés, empátia, tolerancia a csoportmunkák végzése során Anyanyelvi kommunikáció érvelés, közös és önálló vélemény megfogalmazása önálló vázlat- és jegyzetkészítés, forráshasználat Hatékony, önálló tanulás anyaggyûjtést, önálló munkát igénylô szövegek írása verbális és nem verbális információk együttes kezelése Esztétikai-mûvészeti tudatosság, kifejezôképesség képesség a szöveg kapcsolatrendszerének és egyediségeinek felismerésére és értelmezésére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások) értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése Kooperatív tanulás együttmûködés a csoport tagjaival, reflexió és önreflexió egyéni és közös értékelés, értelmezés, kritika megfogalmazása Partnerek: Az iskolai könyvtár, a könyvtárostanár Szaktanár Idôtartam: 1 hét, 4 tanóra Órakeret: kb. 4 óra tanórán kívüli tevékenység Az órák színhelye: iskolai könyvtár, számítógépterem Munkaforma: osztálymegbeszélés, csoportmunka, bemutatás, vetélkedô, egyéni és csoportos kutatómunka, közös értékelés Elolvasandó mû: Rejtô Jenô: Az elátkozott part 5

6 Felhasználható források: Az egyes foglalkozások vázlata és a hozzájuk rendelt tevékenységek MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tanári Tevékenységek Tanulói I. Bevezetés, ráhangolódás Az információszerzés forrásai (1. óra) A szaktanár irányítja a foglalkozást bevezetô játékot, kiosztja a kártyákat. (Elôzetes házi feladat: egyéni ismerkedés az iskolai könyvtárral, annak rendjével és szabályaival) Az osztály tanulói elôzetes isme reteik alapján megkeresik és elhelyezik a könyvtár alaprajzán a cédulákon található kifejezések helyét. Módszerek, Munkaformák Játékos puzzle a megoldás közösértékelése Eszközök Téma: a könyvtári rend, tájékozódás a könyvtárban. (A feladatokat az I. melléklet tartalmazza) Idôkeret: 5 perc Csomagolópapír a könyvtár alaprajzával, kártyák a könyvtári rendet jelölô kifejezésekkel Téma: Keresés a könyvtárban: A katalógus, a bibliográfia és az internetes keresôprogramok jellemzôi A kézikönyvek fajtái: a lexikon és az enciklopédia Idôkeret: 20 perc Kérdve-kifejtô módszerrel irányítja a tanulók gyûjtômunkáját és a rendszerezést. Az osztály közös gyûjtômunkával összeszedi meglévô ismereteit. Az információkat csoportosítják. Az osztály közös gyûjtômunkával összeszedi meg - lévô isme reteit. Az információkat csoportosítják. A kézikönyvtár állománya, a könyvtári katalógusok és az internet Téma: A témához kapcsolódó feladatok megoldása a könyvtár állománya és keresôrendszerei segítségével (A feladatokat az II. melléklet tartalmazza.) Idôkeret: 15 perc Kiosztja a feladatokat, melyeknek célja a könyvtár rendjében való tájékozottság ellenôrzése. Az egyénileg kapott feladat megoldása Egyéni munka, közös értékelés Kártyák az egyéni feladatokkal, a könyvtári állomány és keresôrendszerek Téma: csoportalakítás, a munka további menetének megszervezése Idôkeret: 5 perc Kialakítja a csoportokat, ismerteti a munka további menetét: 6 csoport alakul 5-5 fôvel. Vázlatban rögzítik a kapott feladatot. Tanári ismer te - tés,vázlat, csoportalakítás sorsolással Cédulák a sorsoláshoz 6

7 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. Valóság és fikció Az elátkozott part címû regény feldolgozása (2 3. óra) A feldolgozás szempontjai: (A feladatokat a III. melléklet tartalmazza) 1. Rejtô Jenô élete és mûvei 2. Kávéházak a két világháború közötti Budapesten 3. Az idegenlégió 4. Az elátkozott part Afrikája és a valóság 5. Lektûr, ponyva, bestseller Idôkeret: 2x45 perc duplaórában, szünet nélkül Téma: A feladatok kiosztása, megbeszélése, az új csoportok kialakítása Idôkeret: 5 perc Koordinálja a feladatok szétosztását, rögzíti az új csoportok névsorát és a vállalt feladatokat. A csoport tagjai érdeklô - désüknek megfelelôen választanak a témák kö - zül, majd a közös témát választók újabb csoportokba szervezôdnek. (A feladatokat majd ôk oldják meg közösen, ezt követôen pedig megoldásukat ismertetik eredeti csoportjuk tagjaival.) Csoportmunka, kooperáció Könyvek, internet, a kivitelezési technikának megfelelô alapanyagok Téma: A kapott téma feldolgozása a megadott szempontok alapján Idôkeret: 25 perc Segítô szempontokat ad a forráskutatáshoz. Kijelöli a határidôket. Segíti a csoportmunkát, irányítja a munkafolyamatot, koordinálja a segéd esz kö - zök használatát. A csoport tagjai megszer - Egyéni és vezik a közös munkát, kialakítják a munkarendet, megbeszélik a megal ko - tandó mûvek kivitelezési technikáját, meghatározzák a szükséges esz kö - zöket. csoportmunka, forráskutatás,a feladatnak meg - felelô munka elkészítése Kézikönyvek, adatbázisok, internet Téma: A feladatnak megfelelô munka közös elkészítése Idôkeret: 20 perc Irányítja és segíti a csoportok tevékenységét, biztosítja a megfelelô segédeszközöket, figyel - meztet a határidôre. A kijelölt feladatnak megfelelô alkotás közös elkészítése Csoportmunka A feladatnak megfelelô segéd - anyagok: csomagolópapír, ragasztó, színes toll, stb. 7

8 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Téma: Ismeretátadás csoportmunkában, összegzés Idôkeret: 30 perc Irányítja a csoportok vissza szervezôdését, segíti a csoportok tagjait az ismeretek átadásában. Kérdve-kifejtô módszerrel segíti a következtetések megfogalmazását a va ló - ság és az irodalmi mûvek világának összevetése esetében. A tanulók visszatérve eredeti csoportjukhoz, bemutatják társaiknak munkájuk eredményét, ismertetik és elmagyarázzák a témájukhoz kapcsolódó kutatómunka eredményét. Téma: Az elvégzett munka és forrásanyag értékelése Idôkeret: 10 perc Ellenôrzi és a diákokkal közösen értékeli az elvégzett munkát. Értékelik az elvégzett munkát, kialakítják közös álláspontjukat: értékelik és minôsítik a felhasznált forrásokat, azok megbíz - hatóságát. Egyéni és csoportmunka, közös meg be - szélés, összeg - zés, követ kez - tetések megfogalmazása Vita, meg be - szélés, véle - ményalkotás, érvelés, meggyôzés Az elkészült vázlatok, jegyzetek, szemléltetôeszközök III. Játékos vetélkedô (4. óra) Téma: A játékos vetélkedô megszervezése Idôkeret: 5 perc Ismerteti a vetélkedô lebonyolításának módját, a feladatok megoldásának rendjét, a játékszabályokat, az idôkereteket és a jutalmazás eszközeit. A csoportok megbeszélik, egyeztetik stratégiájukat. Csoportos megbeszélés Íróeszközök Téma: Játékos vetélkedô (A vetélkedô forgatókönyvét a IV. melléklet tartalmazza) Idôkeret: 35 perc Irányítja a játékot, kiosztjabeszedi a feladatokat, segíti a könyvtári kutatómunkát, értékeli a csapatok eredményét. Közösen megoldják a feladatokat. Csoportmunka Feladatlapok, könyvtári információforrások 8

9 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Téma: Eredményhirdetés Idôkeret: 5 perc Kihirdeti a verseny vég - ered ményét, kiosztja a jutalmakat és dicséreteket, ismerteti a következô óra témáját. Irodalomjegyzék Kézikönyvek, lexikonok, monográfiák Az afrikai világ atlasza Britannica Hungarica Ezerarcú világunk: Afrika Földrajzi világatlasz Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon Irodalmi fogalmak kisszótára Ki kicsoda a magyar irodalomban? Középiskolai irodalmi lexikon Magyar nagylexikon Révai nagy lexikona Új magyar irodalmi lexikon Világirodalmi lexikon Jutalmak (érdemjegy, dicséret, csoki, jutalomkönyvek) Aszódy: A pokol zsoldosai. Kossuth, 1977 Hámori Tibor: Rejtô Jenô rejtélyes élete. é.n. Hegedûs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka 1-2.Trezor, Kávéházsirató. Vál. Erki Edit. Officina, 1996 Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Osiris, 2005 A magyar irodalom története III tól napjainkig. Gondolat, 2007 Internetes oldalak: rejtojeno.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/rejtô_jenô lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=113 bestseller.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/bestseller idegenlegio.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/francia_idegenlégió szenegal.lap.hu/ algeria.lap.hu/ afrika.terkepek.net/ szahara.lap.hu 9

10 I. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A könyvtár alaprajzába illesztendô kifejezéskártyák (30 fô mindenkinek 1 kártya) Antológiák, gyûjteményes kötetek DVD-k Biológia Egyetemes történelem Diákszámítógép Érettségi feladattárak Fizika Folyóiratok Földrajz Idegen nyelvek Irodalomtörténet Katalógusszekrény Kémia Képzômûvészetek Kézikönyvek 10

11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Kölcsönzôpult Matematika Magyar nyelv Mitológia, vallás Magyar történelem Sport Szépirodalom Tanári számítógép 1. Tanári számítógép 2. Tankönyvek fölöspéldányai elvihetôk Társadalomtudományok Tévé, videó Újdonságok Videótár Zene 11

12 II. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Rövid keresési feladatok: 1. Szabadpolcon Rejtô Jenô mely könyvei találhatók? 2. Nézd meg a katalógusban, hogy a Rejtô-regények közül melyek vannak meg a könyvtárban! 3. Nézd meg az elektronikus katalógusban ugyanezt! 4. Keress olyan lexikonokat, amelyekben van szócikk Rejtô Jenôrôl! 5. Keress olyan kézikönyveket, amelyek irodalomórán hasznosak lehetnek! 6. Nézd meg, hogy a Wikipédiában található-e Rejtôrôl információ! 7. Próbáld meg kideríteni, hogy milyen idegen nyelvekre fordították le Az elátkozott part címû regényt! 8. Próbáld meg kideríteni, kapható-e most könyvesbolti forgalomban Az elátkozott part! 9. Keress olyan internetes honlapokat, amelyek a XX. századi magyar irodalommal foglalkoznak! 10. Keress olyan irodalomtörténeti összefoglaló munkákat, amelyek foglalkozhatnak Rejtô Jenô munkásságával! 12

13 III. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Csoportmunkában elvégzendô feladatok: 1. csoport Téma: Rejtô Jenô élete és mûvei Elkészítendô feladat tablón: Rejtô rövid, vázlatos életrajza (családi háttér, iskolái, foglakozása, utazásai, halála) Írói munkamódszere és a legendák Regényeinek álnév és tematika szerinti csoportosítása 2. csoport Téma: Kávéházak Budapesten Elkészítendô feladat térképes idegenvezetés: Kávéházak a régi és mai Budapesten A kávéházak jelentôsége, szerepe: szolgáltatások, vendégkör 3. csoport Téma: Az idegenlégió Elkészítendô feladat rajzos szócikk egy diáklexikon számára: A légió rövid története, megalakulása, célja, feladata, alakulatai, nyelve, jelmondata, egyenruhája 4. csoport Téma: Afrika az ismeretlen világ Elkészítendô feladat térképes útvonal a regény alapján: A regény színhelyei a mai Afrika térképén Afrika helyzete, országai a regényben és a valóságban 5. csoport Téma: Lektûr, ponyva, bestseller amit szíves(ebb)en olvasunk Elkészítendô feladat tablón: Fogalomtérkép rövid szómagyarázattal 13

14 IV. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Játékos vetélkedô (A feladatokat az eredeti, 5 fôs csapatok közösen oldják meg) A feladatok megoldásában segítenek a könyvtár szolgáltatásai! 1. Állítsátok helyre a képregények sorrendjét! 8 p. 14

15 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Ha jó a megoldásotok, akkora képek hátoldalán olvasható betûk sorrendben egy nagy magyar színész nevét adják. Melyik Rejtô-regény alapján készült az a film, amelyben ez a színész a meztelen diplomata szerepét alakította? 3 p. 2. Az alábbi könyvcímek összekeveredtek. Állítsátok helyre ôket! 10 p. A fehér futár A sárga ciklon Afrikában Az elveszett autó Három láthatatlan folt A 14 karátos cirkáló A szôke testôr a Grand Hotelben Az ellopott helyôrség Vesztegzár a garnizonban Az elôretolt légió 15

16 3. Oldjátok meg az alábbi totót! 9 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Milyen nemzetiségû Senki Alfonz? t) norvég v) angol z) francia Mi Csülök igazi neve? ó) John Fowles p) Jack Fowles r) Jim Fowles Milyen bányát keresnek? p) arany q) márvány r) gyémánt Hogy hívják a bennszülöttek fônökét? a) Fongi á) Mimbini b) Negrier Ki a citromember? b) Andrea Mazzea c) Joao Mazzea d) Sandro Mazzea A regény Katharina hány hódításáról beszél? e) 10 f) 4 g) 9 Micsoda az Alapszabály? p) a katonai r) a lázadók s) a csavargók törvénykönyv Nagyfônöke íratlan törvénye Milyen alakban nem szélhámoskodott Tuskó? m) orvos n) tábori pap o) szakács Milyen ruhadarabja hiányzik a Török Szultánnak? ó) a turbánja ö) az inge ô) a nadrágja A helyes válaszok betûjelét összeolvasva egy nevet kaptok. Ki ô, és mi köze van Rejtô Jenôhöz? 3 p. 16

17 4. Töltsétek ki az alábbi keresztrejtvényt! 12 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. A tábornok vezetékneve 2. Laméter kapitány szerelme 3. Az író 4. A cárnô kegyence 5. Afrikai szél 6. Kikötô Afrikában 7. Csülök kedvenc irodalmi hôse 8. Ô a kormánybiztos 9. Mondja kedves Részeges orvos 11. Az ô napján ne kövess el bûnt! 12. Folyó Afrikában A megoldás egy közelmúltban elhunyt színész neve, aki filmet forgatott egy Rejtô-regénybôl. Melyik Dumas-regényre utal a film és a Rejtô-regény címe is? 3 p. 17

18 5. Javítsátok ki a Török Szultán leveleinek helyesírási hibáit! Írjátok le helyesen a szövegeket! Hibátlan javítás szövegenként 5 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A) "Kedves fijjug! Sajnos eelôre nem. Látthatójan becsappptallak. kicsinyt. Udjanis puccolllni kell a halyóról. Mert a dullajdonnosog azzz éjjjel. A halyó fennnégbee! egy naggy? ládátt hosztak? Amikorrr. Ell akartam lopnikésôbb mer ôk. Elmenteg. akkor észrevetttemm: hogy. A ládábann etj hulllla van. Esz igen rosz jel. Menneküljetekk! el Ti is. A rendtôrség miattt. Szívbôl sajjnálom. És kivallló Tiz tellettel Negtek. A törrökk." B) "Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nô 1. vesz-éjjes bosszorgány. Kihasznájjja hogy. Egy beképzeltt alag került. A hállólyába neki. Ne pofffázz! Puccolly inét. Mert nadjon gönnyen llehet. Hodj Egysszerüüen lellô nek. Legalláp is elvissznekk. jjól nészôl ki Te. Nem issmerred 5. vesszééjjes Bosszor gán. Netuddkki." C) "Te egy. Nagy sokk pupu teve vaggy! Irrtam már Nekked. Hogy te kerüüld el. A bosszorgánt! Esz Tegedett be akar fonni mindd. Egy tszopfott. És majdd a véggül. jóll adjon lövnek. Fogod llátni. Te lló. Ne dudgi!" D) Tsülögg Te? bággyatt, gérôtzô. Lo aki vadj hát Nem irtamm nekked. - Hogy esz a nnô 1-gy nagggy! bosszorgány és? Veszed téged aaz óróddnáll foggva. Naadjon. Vigyázz!!?: Esz ety nemszetgôzi gémmhölggy! Te peddik eggy. nemmzzettgôzi sszom Oru ló, marrha éss tsuppa ijjen. Lyól viggyász!!? ++ x. mégy. s ha Te megy ne. neg... Nedudddgi!!" E) "Nadj gár hoogg. Irok neggedd. Merr issméttlem: 1-gy ló vaggy. Irrássogat? loppod dôlet a bosszorgánny. És elárulja minddet, amitt dôlet dud. Buccolljattok djorsan de isss!?: mek. A Senki Allvonsz iss. a tzr. s!2 la... Tuddd gi: A Dörrög Zuldán, te hûjje!" 18

19 JAVÍTÓKULCS A VETÉLKEDÔ FELADATAIHOZ 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A FEHÉR FOLT A SÁRGA GARNIZON A SZÔKE CIKLON AZ ELVESZETT CIRKÁLÓ A HÁROM TESTÔR AFRIKÁBAN A 14 KARÁTOS AUTÓ VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN AZ ELLOPOTT FUTÁR AZ ELÔRETOLT HELYÔRSÉG A LÁTHATATLAN LÉGIÓ MÁRKUS LÁSZLÓ A MEZTELEN DIPLOMATA VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN 3. z) ó) r) á) d) e) r) n) ô) ZÓRÁD ERNÔ GRAFIKUS, FESTÔ A REJTÔ-KÉPREGÉNYEK EGYIK RAJZOLÓJA R O U B A N 2. L U C Y 3. R E J T Ô J E N Ô 4. P O T E M K I N 5. S I R O K K Ó 6. O R A N 7. L O H E N G R I N 8. D E S U R E N N E 9. P O T R I E N 10. K V A S Z T I C S 11. M Á R T A 12. S Z E N E G Á L BUJTOR ISTVÁN A HÁROM TESTÔR AFRIKÁBAN A HÁROM TESTÔR 19

20 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A) Kedves fiúk! Sajnos elôre nem láthatóan becsaptalak kicsit. Ugyanis pucolni kell a hajóról, mert a tulajdonosok az éjjel a hajófenékbe egy nagy ládát hoztak. Amikor el akartam lopni késôbb, mert ôk elmentek, akkor észrevettem, hogy a ládában egy hulla van. Ez igen rossz jel. Meneküljetek el ti is! A rendôrség miatt. Szívbôl sajnálom. És kiváló tisztelettel nektek. A Török B) Kedves Csülög! Te hülye ló, aki vagy! Ez a nô egy veszélyes boszorkány. Kihasználja, hogy egy beképzelt alak került a hálójába neki. Ne pofázz! Pucolj innét, mert nagyon könnyen lehet, hogy egyszerûen lelônek. Legalább is elvisznek. Jól nézel ki te! Nem ismered ôt, veszélyes boszorkány. Ne tudd, ki C) Te egy nagyon sok púpú teve vagy! Írtam már neked, hogy te kerüld el a boszorkányt! Ez tégedet be akar fonni, mint egy copfot. És majd végül jól agyonlônek. Fogod látni, te ló! Ne tudd, ki! D) Csülök, te bágyadt, kérôdzô ló, aki vagy! Hát nem írtam neked, hogy ez a nô egy nagy boszorkány, és vezet téged az orrodnál fogva? Nagyon vigyázz!! Ez egy nemzetközi kémhölgy! Te pedig egy nemzetközi szomorú ló, marha és csupa ilyen. Jól vigyázz!! Ne tudd, ki!! E) Nagy kár, hogy írok neked, mert ismétlem: egy ló vagy. Írásokat lopott tôled a boszorkány, és elárulja mindet, amit tôled tud. Pucoljatok gyorsan, te is, meg Senki Alfonz is, a Tuskó is! 2 la... Tudd ki: A Török Szultán, te hülye! 20

21 ANGOL NYELV 1. óra Tanár: Tongori Ágota Korosztály: Tantárgy: Angol (Szint A2-B2) Óra tárgya: A tudomány (a szellemekrôl) Célja Konkrét tantárgyi cél az olvasott és hallott szövegértési valamint a szövegalkotási képesség fejlesztése; korszerû és igényes online egy- és kétnyelvû szótárok használatában jártasság szerzése. A tantárgyon túlmutató fejlesztési célok: A tanuló a tudomány és a természetfölötti viszonyát, a tudomány errôl való ismereteit, nézeteit saját olvasmányélmények útján közelítse meg úgynevezett népszerû témák oldaláról megközelítve. A tanuló az emberi képzelôerô termékeit a tudomány oldaláról közelítse meg; Tapasztalja meg az ismeretek idegen nyelven való megközelítési lehetôségének elônyeit; Tapasztalja meg saját erôsségeit és gyengeségeit különféle képességterületeken, ezáltal váljék toleránsabbá az eltérô képességekkel szemben; Szerezzen tapasztalatot mind az önálló munka mind a másokkal való együttmûködés terén, ezáltal fejlesztve mind intraperszonális, mind interperszonális intelligenciáját és szociális kompetenciáit. Szerezzen tapasztalati úton ismereteket az emberi kultúra és elme termékeirôl; Tegyen szert jártasságra az IKT eszközök használatában, ezáltal fejlessze digitális kompetenciáját; Idegen nyelvi kompetenciáit autentikus forrásokból merítve, életszerû helyzetekben alkalmazva (ismeretszerzés olvasás maghallgatás útján; ismeretek átadása interaktív módon) fejlessze; Munkaforma: Egyéni /páros Kompetenciák: Szociális kompetencia; digitális kompetencia; idegen nyelvi kompetencia Idô: 45 perc 21

22 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök ANGOL NYELV 1. ÓRA A tanár felkéri a tanulókat, hogy nyissák meg a következô online szótárakat az interneten és tisztázza a használat módját: A tanár felkéri a tanulókat az általa följegyzett helyre való (teljes valós névvel való) belépésre és a kvíz megoldására. Szükség esetén használják a megadott online szótá ra - kat! A tanulók megnyitják és kipróbálják az online szótárakat. A tanulók megoldják az online quiz feladatot. frontális/egyéni egyéni/pár Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép. A tanár által a webhelyen a Quia WEB szekció - ban magát instruktorként regiszt - rálva elôre elkészíti az online kvízt az 1. sz Melléklet alapján. Feljegyzi a elérhetôséget. Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; A tanár által elôre elkészített online kvíz feladat; A tanár bemutatja a tanu - ló knak, hogyan jelent kez - hetnek be instruktorként a Quia Web-be, s hogyan készíthetik el saját kvízüket. A tanulók saját számítógépükön követik a tanár útmutatásait. frontális/egyéni Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; A tanár felkéri a tanulókat, válasszanak maguknak tanulópárt, akivel elkészítik 3-5 feladatból álló kvízüket tetszôleges témakörben angolul internetes források felhasználásával. A tanulók választanak maguknak tanulópárt, akivel elkészítik 3-5 feladatból álló kvízüket tetszôleges témakörben angolul internetes források felhasználásával. pár Tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; Házi feladat: A tanár felkéri a tanulópárokat, hogy más tanulópárokkal megegyezve küldjék el egymás drótposta címére az elkészített kvíz elérhetőségét, és oldják meg egymás kvízét az abban megjelölt internetes források és az online szótárak segítségével. A tanulók megoldják egymás kvízét az abban megjelölt internetes források és az online szótárak segítségével. egyéni/pár Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; 22

23 I. melléklet ANGOL NYELV 1. ÓRA Tanulói feladatlap (A tanár lehetôleg a webhelyen a Quia WEB szekcióban magát instruktorként regisztrálva elôre elkészíti az online kvízt az 1. sz Melléklet alapján. Feljegyzi a elérhetôséget. Ha a tanulók online oldják meg, megoldásukat beküldve máris láthatják eredményüket.) Student s Task Sheet Spirit(s) Science and Ghosts Students read and watch and listen to a video about beliefs related to and scientists explanations to ghostly phenomena on They choose the right answer to questions on vocabulary as well as content. 1. Go to and find the answer to the question. What are ghosts that make an unpleasant noise called by he Germans? (1 point) wraiths phantasms poltergeists spirits spooks 2. Go on reading the website. In the story about the Greek philosopher Athenodoros Cananites the synonym of 'invite' is: (1 point) haunt summon beckon appear signal 3. Go on reading. Another word for 'chain' in the text is..., while the synonym of 'disappear' is..., which is also used in the text. (1 point) shackled/vanished rattle/ended rattling/follow shackle/vanish 23

24 ANGOL NYELV 1. ÓRA 4. Watch and listen to the video labelled 'Video Bonus: Professor Wiseman looks at some ghost photographs'. Which 'ghostly' photo(s) does he say could be a trick of the light? (1 point) None of them. The last one with the couple. The one in which the headrest is reflected in the rear-view mirror. The one in which a child is walking his dog in the woods. The first one with the 'genuine-looking ghost' and the fourth one with the shadow in the water. 5. Go on reading. What is Wiseman's explanation to why people feel a place is haunted? (1 point) He thinks that a sound wave with a frequency of hertz makes the eyeballs vibrate and might produce a vision of a figure.. He thinks people can sense the presence of infrasound. He thinks people feel ghosts because the places had reputations for ghostly encounters. He thinks some infrasound may make people sick. He thinks people are afraid in rooms with a high ceiling or in dark rooms or where there is a different magnetic field. Tanári megoldókulcs a tanulói feladatlaphoz/teacher s KEY to Student s Task Sheet 1/3 poltergeists; 2/3 beckon; 3/4 shackle/vanish; 4/5 The first one with the 'genuine-looking ghost' and the fourth one with the shadow in the water; 5/5 He thinks people are afraid in rooms with a high ceiling or in dark rooms or where there is a different magnetic field. Felhasznált irodalom (tanár, ill. tanuló által készített online kvíz) Egyéb, a tanulók által a saját kvíz elkészítéséhez felhasznált internetes források 24

25 2. óra Tanár: Tongori Ágota ANGOL NYELV Korosztály: Tantárgy: Angol (Szint A2-B2) Óra tárgya: Egészséges életmód, étkezés, sport, /Hobbi, érdeklődési kör /nyelvtani gyakorlás vagy bármi egyéb Célja Konkrét tantárgyi cél szókincs bôvítése; az olvasott szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése; korszerû és igényes online egy- és kétnyelvû szótárok használatában jártasság szerzése; online szókincs tanuló program használatában jártasság szerzése; (De lehet a cél nyelvtani igeidôk ismétlése is.) A tantárgyon túlmutató fejlesztési célok: A tanuló képes legyen a már ismert témakörök szókincsét saját maga földolgozni és mások számára is használható anyagot létrehozni. (Vagy nyelvtani igeidôk használatában való eligazodás.) Szerezzen tapasztalati úton ismereteket egyes tanulási technikákról; A tanuló váljon képessé az önálló tanulásra, tanulási módok és technikák kialakítására, alkalmazására; Tapasztalja meg az ismeretek idegen nyelven való megközelítési lehetôségének elônyeit; Tapasztalja meg saját erôsségeit és gyengeségeit, ezáltal váljék toleránsabbá az eltérô képességekkel szemben; Tegyen szert jártasságra az IKT eszközök használatában, ezáltal fejlessze digitális kompetenciáját; Idegen nyelvi kompetenciáit autentikus forrásokból merítve, életszerû helyzetekben alkalmazva (ismeretszerzés olvasás útján; ismeretek átadása interaktív módon) fejlessze; Munkaforma: Egyéni /páros Kompetenciák: Digitális kompetencia; idegen nyelvi kompetencia; (Páros munka esetén: Szociális kompetencia;) Idô: 45 perc 25

26 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök ANGOL NYELV 2. ÓRA A tanár felkéri a tanulókat, hogy nyissák meg a következô online szótárakat az interneten és tisztázza a használat módját: A tanulók megnyitják és kipróbálják az online szótárakat. Meghallgatják a beírt szavak kiejtését. frontális/egyéni Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép. (Lehetôleg fül-/fejhallgatók a tanulóknak.) Mind a tanárnak és a tanulóknak rendelkezniük kell Windows Live ID-vel (ha msn-t vagy hotmail-t használnak, van nekik). Továbbá a tanulói gépeken a tanulóknak ideiglenes rendszer - gazda jogosultsággal kell rendel - kezniük az egyszeri használatra szóló telepítéshez, vagy a tanárnak a rendszergazda segítségét kell kérnie elôzetesen a Silverlight.exe gépenkénti telepítéséhez. A tanár az alábbi link beírásával (vagy valamely internetes keresôprog ram - ba beírva a Windows Live bejelentkezés-t, és a meg - felelô oldalra navigál va) bejelentkezik. Ugyanezt kéri a tanulóktól is. Majd tálcára leteszik. https://login.live.com/ppsecure/ secure.srf?lc=1038&id=10&ru= https://accountservices.passport.net/d efault.srf%3fid%3d10%26vv%3d1000 %26mkt%3DHU-HU%26lc%3D 1038&tw=1200&fs=1&kv=9&ct= &cb=&cbid=10&ems=1 &seclog=10&ver= &tpf= c69725c7a92fe1549e3c08e41087be1d A tanulók is bejelent - keznek. Majd tálcára leteszik. frontális/egyéni A bejelentkezésre azért van szükség, mert a szókártyás szótanuló program Study és Play (tanuló/ellenôrzô és játék ) funkciói csak így mûködnek. Ha nem a flashcards oldalra való belépés elôtt jelent - kezünk be a Windows Live ID-vel, esetleg nem fog sikerülni a bejelentkezés az adott oldalról, különösen, ha egyszerre több géprôl próbálkozunk vele.) 26

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA I. VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részbol áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy

(Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy (Asking for permission) (-hatok/-hetek?; Szabad ni? Lehet ni?) SEGÉDIGÉKKEL Az engedélykérés kifejezésére a következő segédigéket használhatjuk: vagy vagy vagy A fenti felsorolásban a magabiztosság/félénkség

Részletesebben

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 3. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT. to into after of about on for in at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2012 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes

Részletesebben

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY

Minta ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. Minta VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY ANGOL NYELV KÖZÉPSZINT SZÓBELI VIZSGA II. A feladatsor három részből áll VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy szituációs feladatban vesz részt a

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2014 A CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz

Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Társasjáték az Instant Tanulókártya csomagokhoz Játssz, szórakozz, tanulj! Hogyan tanulj játszva az Instant Tanulókártyákkal? Használati utasítás Az Instant Tanulókártya családhoz tartozó társasjátékkal

Részletesebben

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor

TestLine - Angol teszt Minta feladatsor Minta felaatsor venég Téma: Általános szintfelmérő Aláírás:... Dátum: 2016.05.29 08:18:49 Kérések száma: 25 kérés Kitöltési iő: 1:17:27 Nehézség: Összetett Pont egység: +6-2 Értékelés: Alaértelmezett értékelés

Részletesebben

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek

Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Longman Exams Dictionary egynyelvű angol szótár nyelvvizsgára készülőknek Egynyelvű angol nagyszótár haladó nyelvtanulóknak és nyelvvizsgázóknak 212,000 szócikkel A szótárban minden definíció egyszerű

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére.

Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI. (A részfeladat tanulmányozására a vizsgázónak fél perc áll a rendelkezésére. Emelt szint SZÓBELI VIZSGA VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY VIZSGÁZTATÓI PÉLDÁNY A feladatsor három részből áll 1. A vizsgáztató társalgást kezdeményez a vizsgázóval. 2. A vizsgázó egy vita feladatban vesz részt a

Részletesebben

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése

1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT. Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc. III. Hallott szöveg értése Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz ANGOL NYELV 1. MINTAFELADATSOR KÖZÉPSZINT Az írásbeli vizsga időtartama: 30 perc

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno

Széchenyi István Egyetem www.sze.hu/~herno Oldal: 1/6 A feladat során megismerkedünk a C# és a LabVIEW összekapcsolásának egy lehetőségével, pontosabban nagyon egyszerű C#- ban írt kódból fordítunk DLL-t, amit meghívunk LabVIEW-ból. Az eljárás

Részletesebben

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network

Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Csatlakozás a BME eduroam hálózatához Setting up the BUTE eduroam network Table of Contents Windows 7... 2 Windows 8... 6 Windows Phone... 11 Android... 12 iphone... 14 Linux (Debian)... 20 Sebők Márton

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

USER MANUAL Guest user

USER MANUAL Guest user USER MANUAL Guest user 1 Welcome in Kutatótér (Researchroom) Top menu 1. Click on it and the left side menu will pop up 2. With the slider you can make left side menu visible 3. Font side: enlarging font

Részletesebben

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries)

MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) MODÁLIS SEGÉDIGÉK (Modal Auxiliaries) A modális segédigék olyan segítő eszközök, amelyek az ige elé téve segítenek különböző jelentésárnyalatok kifejezésében (pl. valószínűség, engedélyadás, engedélykérés,

Részletesebben

6. évfolyam Angol nyelv

6. évfolyam Angol nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2016. május 18. 6. évfolyam ngol nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben csak a füzetben kell dolgoznod.

Részletesebben

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30)

Felhívás. érted is amit olvasol? (Apostolok Cselekedetei 8:30) Felhívás Valamennyi Tiszáninneni református általános iskola és a miskolci egyházi iskolák 7-8. osztályosai részére meghirdetett Biblia-értő angol nyelvi versenyen való részvételre. érted is amit olvasol?

Részletesebben

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz. Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Képleírási segédlet középszintű angol nyelvi vizsgákhoz Horváth Balázs Zsigmond, Lövey Zoltán 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Tisztelt Olvasó! Az önálló témakifejtés vagy más néven képleírás a

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17

Előszó.2. Starter exercises. 3. Exercises for kids.. 9. Our comic...17 2011. december Tartalom Előszó.2 Starter exercises. 3 Exercises for kids.. 9 Our comic....17 1 Előszó Kedves angolul tanulók! A 2010/2011- es tanévben elkezdett újságunkat szeretnénk továbbra is szerkeszteni

Részletesebben

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata

Can/be able to. Using Can in Present, Past, and Future. A Can jelen, múlt és jövő idejű használata Can/ Can is one of the most commonly used modal verbs in English. It be used to express ability or opportunity, to request or offer permission, and to show possibility or impossibility. A az egyik leggyakrabban

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT. for on off by to at from ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2011 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! Sok

Részletesebben

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ

EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ EGYSZERŰNEK TŰNIK IV. RÉSZ Lecke (Középhaladó 1. / 5.) MÉG TÖBBET A HAVE IGÉRŐL Igaz volt az előző leckére, igaz erre is. Részletes és átfogó. Kemény meló lesz ez is, de a kemény meló jellemző a profikra.

Részletesebben

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján!

Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Szia! Üdv. a 21 napos Hallás utáni szövegértés online tréning 2. napján! Mivel nyakunkon a májusi nyelvvizsga-időszak, ez a tréning azoknak nyújt segítséget, akik már középfok környékén vannak, és szeretnének

Részletesebben

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten

82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten 82. FELADATLAP 3 feladat 3 szinten BEGINNER Egy kis nyelvtan mindenkinek kell! Sok tanuló azért akad el, akár már az elején, mert az angol nyelvtan összeakad a magyar nyelvtannal. Na nem feltétlen a különbségeket

Részletesebben

ENGLISH 24 English is fun Letter #1 Letters In the age of e-mails and cell phones writing a letter might seem out of fashion. However, learners of a foreign language should know how to do it. Here you

Részletesebben

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF

ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ==> Download: ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF ANGOL MAGYAR PARBESZEDEK ES PDF - Are you searching for Angol Magyar Parbeszedek Es Books? Now, you will be happy that at this

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény

Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 103 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve New York Nyelviskola Képzési és Vizsgacentrum Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el.

T Á J É K O Z T A T Ó. A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. T Á J É K O Z T A T Ó A 1108INT számú nyomtatvány a http://www.nav.gov.hu webcímen a Letöltések Nyomtatványkitöltő programok fülön érhető el. A Nyomtatványkitöltő programok fület választva a megjelenő

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text.

Csoportosítsd a szövegben található szavakat! / Group the words according to the text. A. V. A házunk Hol van a ház? A Petőfi utcában. Hány óra (van)? Öt óra (van). Hol vannak a gyerekek? A szobában. B. Zsuzsa: A Petőfi utcában van a házunk. A házban négy szoba van. Egy nappali, egy hálószoba

Részletesebben

Using the CW-Net in a user defined IP network

Using the CW-Net in a user defined IP network Using the CW-Net in a user defined IP network Data transmission and device control through IP platform CW-Net Basically, CableWorld's CW-Net operates in the 10.123.13.xxx IP address range. User Defined

Részletesebben

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ

Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak. Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ Kihelyezetett workshopok tanároknak, foglalkozások diákoknak Rádai Péter Euroexam Nyelvvizsga Központ peter.radai@euroexam.org 120 perces módszertani workshopok 2008 tavasza óta 80+ alkalom Résztvevők

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday)

Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp. 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) Tavaszi Sporttábor / Spring Sports Camp 2016. május 27 29. (péntek vasárnap) 27 29 May 2016 (Friday Sunday) SZÁLLÁS / ACCOMODDATION on a Hotel Gellért*** szálloda 2 ágyas szobáiban, vagy 2x2 ágyas hostel

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT

MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT MAGYAR IRODALOM ÓRAVÁZLAT A pedagógus neve: Tarné Éder Marianna Műveltségi terület: tanító Tantárgy: magyar irodalom Osztály: 4. b Az óra témája: "Itt élned, halnod kell " történelmi projekt A kalandozások

Részletesebben

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP

ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP ENROLLMENT FORM / BEIRATKOZÁSI ADATLAP CHILD S DATA / GYERMEK ADATAI PLEASE FILL IN THIS INFORMATION WITH DATA BASED ON OFFICIAL DOCUMENTS / KÉRJÜK, TÖLTSE KI A HIVATALOS DOKUMENTUMOKBAN SZEREPLŐ ADATOK

Részletesebben

Vakáció végi akció Ukrajnában

Vakáció végi akció Ukrajnában 2. szint Augusztus Vakáció végi akció Ukrajnában Vakációvégi vigasztalásként(1) pénteken és szombaton az ukrán iskolásoknak nem kell fizetniük a hajvágásért, fényképkészítésért, a strandlátogatásért, mozi-

Részletesebben

There is/are/were/was/will be

There is/are/were/was/will be There is/are/were/was/will be Forms - Képzése: [There + to be] [There + létige ragozott alakja] USE - HASZNÁLAT If you simply want to say that something exists or somebody is doing something then you start

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1

Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 Daloló Fülelő Halász Judit Szabó T. Anna: Tatoktatok Javasolt nyelvi szint: A2 B1 / Resommended European Language Level: A2 B1 1. Első hallgatás / First listening Hallgassa meg Halász Judit dalát a Youtube-on!

Részletesebben

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F

Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F Angol érettségi témakörök 12.KL, 13.KM, 12.F TÉMÁK VIZSGASZINTEK Középszint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME?

EGY KIS ZŰRZAVAR. Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? EGY KIS ZŰRZAVAR Lecke (Középhaladó 1. / 1.) SOMETIMES, SOMETIME VAGY SOME TIME? Igen hasznos adatot fogunk bemelegítésként letisztázni. Tapasztalataink alapján ez a témakör csak elméletben van meg, meglepően

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód)

PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) PAST ÉS PAST PERFECT SUBJUNCTIVE (múlt idejű kötőmód) Past és Past Perfect Subjunctive formáját csak néhány esetben kell használnunk. A célhatározói mellékmondatoknál és a feltételes mondatok II. és III.

Részletesebben

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system

INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD. Quality label system INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS TRAINBUD WP4: Deliverable 4.5 Development of voluntary qualification system Quality label system 1 INTELLIGENT ENERGY EUROPE PROGRAMME BUILD UP SKILLS

Részletesebben

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok

IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK. A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok. B1 SZINT: 9. ny, 11.a és b osztályok A2 SZINT: 10. c és 10.d osztályok IDEGEN NYELVEK SZAKASZVIZSGA KÖVETELMÉNYEK Írásbeli vizsga: 60 perces 60 pontos feladatlap, ebből: Olvasott és hallott szövegértés: 20 pont Nyelvhelyesség: 20 pont (fél

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

Ismeri Magyarországot?

Ismeri Magyarországot? instrukciók Instrukciók angolul Preparation: print out the worksheets You will need: a dictionary Time: 25-30 minutes With this worksheet, you will learn and share basic information about the location

Részletesebben

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések:

Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország Megjegyzések: Success Pre-Intermediate Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Pre-Intermediate tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A2/B1 szintjeinek deskriptorai

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2015 B CSOPORT A feladatok megoldására 45 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 10-15 percet érdemes a fogalmazási feladatra szánnod. Megoldásaid a válaszlapra írd! 1.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Technika, életvitel és gyakorlat

Technika, életvitel és gyakorlat Technika, életvitel és gyakorlat tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák fejlesztésével

Részletesebben

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló

Megyei Angol csapatverseny 2015/16. MOVERS - 3. forduló MOVERS - 3. forduló Beküldő csapat tagjai:.. Beküldési határidő: 2016. január 29. Beküldési cím: Erzsébethelyi Általános Iskola, Baloghné Aradszki Gyöngyi 5600 Békéscsaba, Rózsa u. 21-23. 1. Look at the

Részletesebben

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam

Osztályozó vizsga. Angol nyelv. 10., 11., 12. évfolyam Osztályozó vizsga Angol nyelv 10., 11., 12. évfolyam A vizsga szerkezete: írásbeli és szóbeli vizsga Témalista Ember és társadalom: hátrányos helyzetű és elesett emberek segítése; diszkrimináció Tágabb

Részletesebben

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them.

Tudok köszönni tegezve és önözve, és el tudok búcsúzni. I can greet people in formal and informal ways. I can also say goodbye to them. Mérleg Your checklist Az alábbiakban a MagyarOK 1. tankönyv témáinak listáját találja. A mondatok mellett a kapcsolódó oldalak és gyakorlatok számát is megadtuk, hogy megkönnyítsük az ismétlést. This document

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat

NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat NT-56548/NAT SECRETS 4 Tanmenetjavaslat A Secrets tankönyvcsalád negyedik kötete az angol nyelvet A1+ szinten használó, 13-14 éves diákokat kb. egy tanév alatt juttatja el a KER-ben (Közös Európai Referenciakeret)

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos

EnergiaOtthon. Energy Home. Coal-burning. Széntüzelésű. Elektromos 1. Activity feladatlap card 1 Energy Energiaforrások sources Name Név: Match Párosítsd the a things bal oldalon on the levő left dolgokat to an energy azokkal source a jobb on oldali the right energiaforrásokkal,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

Lesson 1 On the train

Lesson 1 On the train Let's Learn Hungarian! Lesson notes Lesson 1 On the train Dialogue for Lesson 1 (formal speech): Guard: Jó napot kívánok. Jó napot. Guard: Az útlevelét, kérem. Tessék. Guard: Köszönöm. Hmmmm, amerikai?

Részletesebben

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

OLYMPICS! SUMMER CAMP

OLYMPICS! SUMMER CAMP OLYMPICS! SUMMER CAMP YOUNG BUSINESS CAMP 3D DESIGN CAMP OLYMPICS SUMMER CAMP 20 24 JUNE AND 27 JUNE 1 JULY AGE: 6-14 Our ESB native-speaking teachers will provide a strong English learning content throughout

Részletesebben

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz

50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz 50 bónusz kártya az Instant Friends csomagokhoz Hálásan köszönjük, hogy az előrendeléseddel segítettél megjelentetni az Instant Friends angol tanulókártya csomagot! Ez az egyik jutalmad érte. Hogyan használhatod

Részletesebben

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif.

Tel.: (+361)342-4905, FAX: (+361)342-1984 E-mail: rakoczi@mail.rakoczif.hu vagy rakoczif@mail.rakoczif.hu Honlap: http://www.rakoczif. ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK 2011/2012-ES TANÉV Tantárgy: Angol nyelv Osztály: 13.A Szint: közép Budapest, 2011. december 1 1. Personal data When and where were you born? What are your interests or hobbies? Have

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban

Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Moduláris informatikaoktatás 6. osztályban Készítette. Horváth-Kovács Beáta A Könyvtárhasználat tanításának célja A Nemzeti Alaptanterv a Könyvtárhasználatot nem csupán a számítástechnika mellé rendeli,

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English.

Unit 10: In Context 55. In Context. What's the Exam Task? Mediation Task B 2: Translation of an informal letter from Hungarian to English. Unit 10: In Context 55 UNIT 10 Mediation Task B 2 Hungarian into English In Context OVERVIEW 1. Hungarian and English in Context 2. Step By Step Exam Techniques Real World Link Students who have studied

Részletesebben

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT

ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT ANGOL NYELVI SZINTFELMÉRŐ 2008 A CSOPORT A feladatok megoldására 60 perc áll rendelkezésedre, melyből körülbelül 15 percet érdemes a levélírási feladatra szánnod. Sok sikert! 1. Válaszd ki a helyes megoldást.

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Szatírikus film készül Ceausescu életéről

Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül Ceausescu életéről Szatírikus film készül romániai magyar színészekkel Nicolae Ceausescu néhai(1) román diktátor és felesége, Elena Ceausescu életéről. A román magyar koprodukciót

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény Alapfok 4. Hallott szöveg értése - alapfokú nyelvvizsgára készülőknek Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban

Részletesebben

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban

A MUTATÓNÉVMÁSOK. A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban A MUTATÓNÉVMÁSOK ez this /ðɪs/ az that /ðæt/ ezek these /ði:z/ azok those /ðəʊz / A mutatónévmások az angolban is (mint a magyarban) betölthetik a mondatban a) az ALANY szerepét - Ilyenkor (a már említett

Részletesebben

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide!

A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A teszt a következő diával indul! The test begins with the next slide! A KÖVETKEZŐKBEN SZÁMOZOTT KÉRDÉSEKET VAGY KÉPEKET LÁT SZÁMOZOTT KÉPLETEKKEL. ÍRJA A SZÁMOZOTT KÉRDÉSRE ADOTT VÁLASZT, VAGY A SZÁMOZOTT

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések:

Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet. Pearson Education Magyarország 2009. Megjegyzések: Success Elementary Kompetencia Alapú Tanmenet Pearson Education Magyarország 2009 Megjegyzések: 1) A Success Elementary tankönyvet a Közös Európai Referenciakeret A1 szintjének deskriptorai és kompetenciái

Részletesebben

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter

Az Open Data jogi háttere. Dr. Telek Eszter Az Open Data jogi háttere Dr. Telek Eszter Egy kis ismétlés Open Data/Open Access/Open Knowledge gyökerei Open Source Software FLOSS (Free Libre Open Source Software) Szoftver esetében egyszerű alapok:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben