Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához"

Átírás

1 Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához

2 ELÔSZÓ A jelen szaktudása a jövô generációjáért Módszertani segédanyagok és óravázlatok hagyományos (nyomtatott) és elektronikus források használatához A könyvekkel való érintkezés elôkészület az emberekkel való érintkezéshez. (Karamzin) Az iskolai könyvtár feladata a 21. században megváltozott. A könyvtár már nem csupán az iskola információs központja, tanulószoba, helyszín és eszköz a házi feladatok elkészítéséhez, hanem közösségi tér, a szabadidô érdekes, értelmes eltöltésének helyszíne, valamint kulturális programok szervezôje is. Az iskolai könyvtárnak jelentôs szerepe van az olvasáskultúra fejlesztésében, illetve abban, hogy a diákokat megtanítsa a hatékony információkeresésre. Ennek érdekében a szaktanárokkal együttmûködve tíz tantárgy keretében könyvtárhasználatot népszerûsítô gyakorlat orientált óravázlatokat, tananyagokat, feladatgyûjteményt dolgoztunk ki. A szakórák keretein belül a tanulók megismerik az adott tantárgyhoz kapcsolódó kézikönyveket, szakfolyóiratokat, adatbázisokat, illetve az irodalomkutatás lépéseit. Megtanulják használni a nyomtatott és az elekt - ronikus forrásokat. A kiadvány célja, hogy az olvasáskultúra és könyvtárhasználat fejlesztését javító eljárások alkalmazása elfogadottá, napi gyakorlattá váljanak a nevelôtestület körében. A könyvtár és a szaktanárok közötti együtt mû - ködés erôsebbé, a könyvtárhasználat elterjedtebbé váljon, az olvasók motivációi erôsödjenek. A tanulók a megszerzett tudást felsôfokú tanulmányaikban kamatoztatni tudják. Szabó Gabriella A kiadvány a TÁMOP /1/KMR A jelen szaktudása a jövô generációjáért. A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erôsítése az élethosszig tartó tanulás érdekében a KSH könyvtárban és a Móricz Zsigmond Gimnáziumban címû pályázat kertében jött létre.

3 TARTALOM Magyar nyelv és irodalom 4 Angol nyelv 21 Német nyelv 52 Történelem 65 Biológia 92 Földrajz 115 Fizika 128 Matematika 140 Könyvtár 160 Informatika 187

4 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tanár: Szabó Pap Edit Tantárgy: MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Korosztály: 8. évfolyam A foglalkozások témája, helye az éves tananyagban: Rejtô Jenô Az elátkozott part címû regénye A 4 foglalkozásra az Amit a pad alatt olvasunk témakörön belül kerül sor. A foglalkozásokat követôen kerül sor a regény egyéb elemzési szempontjainak (Rejtô világképének, a humor forrásainak) megbeszélésére, illetve az önállóan választható olvasmányoknak a feldolgozására. A foglalkozások célja: az olvasás megszerettetése az esztétikai ízlés alakítása, formálása annak bemutatása, hogy a népszerû irodalom is hordozhat értéket, illetve hogy az úgynevezett kötelezô olvasmány nem feltétlenül csak unalmas, eleve elutasítandó nyûg lehet a magas mûvészet és a ponyva viszonyának megfigyeltetése a népszerûség titkainak kutatása a szépirodalom és a valóságelemek kapcsolatának felfedeztetése, annak beláttatása, hogy bár a szépirodalmi alkotások a minket körülvevô világ elemeibôl is építkezhetnek, mégsem az a céljuk, hogy csupán lefessék, másolják ezt a világot a valóság és a fikció világának megkülönböztetése, az irodalmi hitelesség fogalmának megismerése a könyvári információszerzés lehetôségeinek megismertetése az internetes források felhasználásának lehetôségei egy szépirodalmi mû bemutatása kapcsán kritikai szemlélet kialakítása az internetes források felhasználása során a hivatkozás és forrásmegjelölés etikai szabályainak megismertetése (A téma tágabb körbe helyezve elôkészítheti a kötelezô érettségi témakörök közül Az irodalom határterületei és A regionális kultúra témaköreit is.) Ismeretek: Az internet és a könyvtár által kínált lehetôségek ismerete Az információk kezelése Szépirodalmi szövegek szövegszerû és metaforikus értelmezése Adatok, információk azonosítása, értékelése Összehasonlítás, analizálás és következtetések levonása Attitûdök: Az internetes és egyéb források kritikus és megfontolt használata Az olvasás és a tanulás iránti motiváció Hajlandóság az esztétikai érzék fejlesztésére 4

5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Kiemelt fejlesztési területek: Szociális kompetencia együttmûködés, empátia, tolerancia a csoportmunkák végzése során Anyanyelvi kommunikáció érvelés, közös és önálló vélemény megfogalmazása önálló vázlat- és jegyzetkészítés, forráshasználat Hatékony, önálló tanulás anyaggyûjtést, önálló munkát igénylô szövegek írása verbális és nem verbális információk együttes kezelése Esztétikai-mûvészeti tudatosság, kifejezôképesség képesség a szöveg kapcsolatrendszerének és egyediségeinek felismerésére és értelmezésére (tematikus, motivikus kapcsolatok, utalások) értékek, motivációk, magatartásformák felismerése, értelmezése Kooperatív tanulás együttmûködés a csoport tagjaival, reflexió és önreflexió egyéni és közös értékelés, értelmezés, kritika megfogalmazása Partnerek: Az iskolai könyvtár, a könyvtárostanár Szaktanár Idôtartam: 1 hét, 4 tanóra Órakeret: kb. 4 óra tanórán kívüli tevékenység Az órák színhelye: iskolai könyvtár, számítógépterem Munkaforma: osztálymegbeszélés, csoportmunka, bemutatás, vetélkedô, egyéni és csoportos kutatómunka, közös értékelés Elolvasandó mû: Rejtô Jenô: Az elátkozott part 5

6 Felhasználható források: Az egyes foglalkozások vázlata és a hozzájuk rendelt tevékenységek MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Tanári Tevékenységek Tanulói I. Bevezetés, ráhangolódás Az információszerzés forrásai (1. óra) A szaktanár irányítja a foglalkozást bevezetô játékot, kiosztja a kártyákat. (Elôzetes házi feladat: egyéni ismerkedés az iskolai könyvtárral, annak rendjével és szabályaival) Az osztály tanulói elôzetes isme reteik alapján megkeresik és elhelyezik a könyvtár alaprajzán a cédulákon található kifejezések helyét. Módszerek, Munkaformák Játékos puzzle a megoldás közösértékelése Eszközök Téma: a könyvtári rend, tájékozódás a könyvtárban. (A feladatokat az I. melléklet tartalmazza) Idôkeret: 5 perc Csomagolópapír a könyvtár alaprajzával, kártyák a könyvtári rendet jelölô kifejezésekkel Téma: Keresés a könyvtárban: A katalógus, a bibliográfia és az internetes keresôprogramok jellemzôi A kézikönyvek fajtái: a lexikon és az enciklopédia Idôkeret: 20 perc Kérdve-kifejtô módszerrel irányítja a tanulók gyûjtômunkáját és a rendszerezést. Az osztály közös gyûjtômunkával összeszedi meglévô ismereteit. Az információkat csoportosítják. Az osztály közös gyûjtômunkával összeszedi meg - lévô isme reteit. Az információkat csoportosítják. A kézikönyvtár állománya, a könyvtári katalógusok és az internet Téma: A témához kapcsolódó feladatok megoldása a könyvtár állománya és keresôrendszerei segítségével (A feladatokat az II. melléklet tartalmazza.) Idôkeret: 15 perc Kiosztja a feladatokat, melyeknek célja a könyvtár rendjében való tájékozottság ellenôrzése. Az egyénileg kapott feladat megoldása Egyéni munka, közös értékelés Kártyák az egyéni feladatokkal, a könyvtári állomány és keresôrendszerek Téma: csoportalakítás, a munka további menetének megszervezése Idôkeret: 5 perc Kialakítja a csoportokat, ismerteti a munka további menetét: 6 csoport alakul 5-5 fôvel. Vázlatban rögzítik a kapott feladatot. Tanári ismer te - tés,vázlat, csoportalakítás sorsolással Cédulák a sorsoláshoz 6

7 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM II. Valóság és fikció Az elátkozott part címû regény feldolgozása (2 3. óra) A feldolgozás szempontjai: (A feladatokat a III. melléklet tartalmazza) 1. Rejtô Jenô élete és mûvei 2. Kávéházak a két világháború közötti Budapesten 3. Az idegenlégió 4. Az elátkozott part Afrikája és a valóság 5. Lektûr, ponyva, bestseller Idôkeret: 2x45 perc duplaórában, szünet nélkül Téma: A feladatok kiosztása, megbeszélése, az új csoportok kialakítása Idôkeret: 5 perc Koordinálja a feladatok szétosztását, rögzíti az új csoportok névsorát és a vállalt feladatokat. A csoport tagjai érdeklô - désüknek megfelelôen választanak a témák kö - zül, majd a közös témát választók újabb csoportokba szervezôdnek. (A feladatokat majd ôk oldják meg közösen, ezt követôen pedig megoldásukat ismertetik eredeti csoportjuk tagjaival.) Csoportmunka, kooperáció Könyvek, internet, a kivitelezési technikának megfelelô alapanyagok Téma: A kapott téma feldolgozása a megadott szempontok alapján Idôkeret: 25 perc Segítô szempontokat ad a forráskutatáshoz. Kijelöli a határidôket. Segíti a csoportmunkát, irányítja a munkafolyamatot, koordinálja a segéd esz kö - zök használatát. A csoport tagjai megszer - Egyéni és vezik a közös munkát, kialakítják a munkarendet, megbeszélik a megal ko - tandó mûvek kivitelezési technikáját, meghatározzák a szükséges esz kö - zöket. csoportmunka, forráskutatás,a feladatnak meg - felelô munka elkészítése Kézikönyvek, adatbázisok, internet Téma: A feladatnak megfelelô munka közös elkészítése Idôkeret: 20 perc Irányítja és segíti a csoportok tevékenységét, biztosítja a megfelelô segédeszközöket, figyel - meztet a határidôre. A kijelölt feladatnak megfelelô alkotás közös elkészítése Csoportmunka A feladatnak megfelelô segéd - anyagok: csomagolópapír, ragasztó, színes toll, stb. 7

8 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Téma: Ismeretátadás csoportmunkában, összegzés Idôkeret: 30 perc Irányítja a csoportok vissza szervezôdését, segíti a csoportok tagjait az ismeretek átadásában. Kérdve-kifejtô módszerrel segíti a következtetések megfogalmazását a va ló - ság és az irodalmi mûvek világának összevetése esetében. A tanulók visszatérve eredeti csoportjukhoz, bemutatják társaiknak munkájuk eredményét, ismertetik és elmagyarázzák a témájukhoz kapcsolódó kutatómunka eredményét. Téma: Az elvégzett munka és forrásanyag értékelése Idôkeret: 10 perc Ellenôrzi és a diákokkal közösen értékeli az elvégzett munkát. Értékelik az elvégzett munkát, kialakítják közös álláspontjukat: értékelik és minôsítik a felhasznált forrásokat, azok megbíz - hatóságát. Egyéni és csoportmunka, közös meg be - szélés, összeg - zés, követ kez - tetések megfogalmazása Vita, meg be - szélés, véle - ményalkotás, érvelés, meggyôzés Az elkészült vázlatok, jegyzetek, szemléltetôeszközök III. Játékos vetélkedô (4. óra) Téma: A játékos vetélkedô megszervezése Idôkeret: 5 perc Ismerteti a vetélkedô lebonyolításának módját, a feladatok megoldásának rendjét, a játékszabályokat, az idôkereteket és a jutalmazás eszközeit. A csoportok megbeszélik, egyeztetik stratégiájukat. Csoportos megbeszélés Íróeszközök Téma: Játékos vetélkedô (A vetélkedô forgatókönyvét a IV. melléklet tartalmazza) Idôkeret: 35 perc Irányítja a játékot, kiosztjabeszedi a feladatokat, segíti a könyvtári kutatómunkát, értékeli a csapatok eredményét. Közösen megoldják a feladatokat. Csoportmunka Feladatlapok, könyvtári információforrások 8

9 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Téma: Eredményhirdetés Idôkeret: 5 perc Kihirdeti a verseny vég - ered ményét, kiosztja a jutalmakat és dicséreteket, ismerteti a következô óra témáját. Irodalomjegyzék Kézikönyvek, lexikonok, monográfiák Az afrikai világ atlasza Britannica Hungarica Ezerarcú világunk: Afrika Földrajzi világatlasz Gulyás Pál: Magyar írói álnév lexikon Irodalmi fogalmak kisszótára Ki kicsoda a magyar irodalomban? Középiskolai irodalmi lexikon Magyar nagylexikon Révai nagy lexikona Új magyar irodalmi lexikon Világirodalmi lexikon Jutalmak (érdemjegy, dicséret, csoki, jutalomkönyvek) Aszódy: A pokol zsoldosai. Kossuth, 1977 Hámori Tibor: Rejtô Jenô rejtélyes élete. é.n. Hegedûs Géza: A magyar irodalom arcképcsarnoka 1-2.Trezor, Kávéházsirató. Vál. Erki Edit. Officina, 1996 Saly Noémi: Törzskávéházamból zenés kávéházba. Osiris, 2005 A magyar irodalom története III tól napjainkig. Gondolat, 2007 Internetes oldalak: rejtojeno.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/rejtô_jenô lexikon.adatbank.ro/tematikus/szocikk.php?id=113 bestseller.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/bestseller idegenlegio.lap.hu/ hu.wikipedia.org/wiki/francia_idegenlégió szenegal.lap.hu/ algeria.lap.hu/ afrika.terkepek.net/ szahara.lap.hu 9

10 I. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A könyvtár alaprajzába illesztendô kifejezéskártyák (30 fô mindenkinek 1 kártya) Antológiák, gyûjteményes kötetek DVD-k Biológia Egyetemes történelem Diákszámítógép Érettségi feladattárak Fizika Folyóiratok Földrajz Idegen nyelvek Irodalomtörténet Katalógusszekrény Kémia Képzômûvészetek Kézikönyvek 10

11 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Kölcsönzôpult Matematika Magyar nyelv Mitológia, vallás Magyar történelem Sport Szépirodalom Tanári számítógép 1. Tanári számítógép 2. Tankönyvek fölöspéldányai elvihetôk Társadalomtudományok Tévé, videó Újdonságok Videótár Zene 11

12 II. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Rövid keresési feladatok: 1. Szabadpolcon Rejtô Jenô mely könyvei találhatók? 2. Nézd meg a katalógusban, hogy a Rejtô-regények közül melyek vannak meg a könyvtárban! 3. Nézd meg az elektronikus katalógusban ugyanezt! 4. Keress olyan lexikonokat, amelyekben van szócikk Rejtô Jenôrôl! 5. Keress olyan kézikönyveket, amelyek irodalomórán hasznosak lehetnek! 6. Nézd meg, hogy a Wikipédiában található-e Rejtôrôl információ! 7. Próbáld meg kideríteni, hogy milyen idegen nyelvekre fordították le Az elátkozott part címû regényt! 8. Próbáld meg kideríteni, kapható-e most könyvesbolti forgalomban Az elátkozott part! 9. Keress olyan internetes honlapokat, amelyek a XX. századi magyar irodalommal foglalkoznak! 10. Keress olyan irodalomtörténeti összefoglaló munkákat, amelyek foglalkozhatnak Rejtô Jenô munkásságával! 12

13 III. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Csoportmunkában elvégzendô feladatok: 1. csoport Téma: Rejtô Jenô élete és mûvei Elkészítendô feladat tablón: Rejtô rövid, vázlatos életrajza (családi háttér, iskolái, foglakozása, utazásai, halála) Írói munkamódszere és a legendák Regényeinek álnév és tematika szerinti csoportosítása 2. csoport Téma: Kávéházak Budapesten Elkészítendô feladat térképes idegenvezetés: Kávéházak a régi és mai Budapesten A kávéházak jelentôsége, szerepe: szolgáltatások, vendégkör 3. csoport Téma: Az idegenlégió Elkészítendô feladat rajzos szócikk egy diáklexikon számára: A légió rövid története, megalakulása, célja, feladata, alakulatai, nyelve, jelmondata, egyenruhája 4. csoport Téma: Afrika az ismeretlen világ Elkészítendô feladat térképes útvonal a regény alapján: A regény színhelyei a mai Afrika térképén Afrika helyzete, országai a regényben és a valóságban 5. csoport Téma: Lektûr, ponyva, bestseller amit szíves(ebb)en olvasunk Elkészítendô feladat tablón: Fogalomtérkép rövid szómagyarázattal 13

14 IV. melléklet MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Játékos vetélkedô (A feladatokat az eredeti, 5 fôs csapatok közösen oldják meg) A feladatok megoldásában segítenek a könyvtár szolgáltatásai! 1. Állítsátok helyre a képregények sorrendjét! 8 p. 14

15 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Ha jó a megoldásotok, akkora képek hátoldalán olvasható betûk sorrendben egy nagy magyar színész nevét adják. Melyik Rejtô-regény alapján készült az a film, amelyben ez a színész a meztelen diplomata szerepét alakította? 3 p. 2. Az alábbi könyvcímek összekeveredtek. Állítsátok helyre ôket! 10 p. A fehér futár A sárga ciklon Afrikában Az elveszett autó Három láthatatlan folt A 14 karátos cirkáló A szôke testôr a Grand Hotelben Az ellopott helyôrség Vesztegzár a garnizonban Az elôretolt légió 15

16 3. Oldjátok meg az alábbi totót! 9 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Milyen nemzetiségû Senki Alfonz? t) norvég v) angol z) francia Mi Csülök igazi neve? ó) John Fowles p) Jack Fowles r) Jim Fowles Milyen bányát keresnek? p) arany q) márvány r) gyémánt Hogy hívják a bennszülöttek fônökét? a) Fongi á) Mimbini b) Negrier Ki a citromember? b) Andrea Mazzea c) Joao Mazzea d) Sandro Mazzea A regény Katharina hány hódításáról beszél? e) 10 f) 4 g) 9 Micsoda az Alapszabály? p) a katonai r) a lázadók s) a csavargók törvénykönyv Nagyfônöke íratlan törvénye Milyen alakban nem szélhámoskodott Tuskó? m) orvos n) tábori pap o) szakács Milyen ruhadarabja hiányzik a Török Szultánnak? ó) a turbánja ö) az inge ô) a nadrágja A helyes válaszok betûjelét összeolvasva egy nevet kaptok. Ki ô, és mi köze van Rejtô Jenôhöz? 3 p. 16

17 4. Töltsétek ki az alábbi keresztrejtvényt! 12 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. A tábornok vezetékneve 2. Laméter kapitány szerelme 3. Az író 4. A cárnô kegyence 5. Afrikai szél 6. Kikötô Afrikában 7. Csülök kedvenc irodalmi hôse 8. Ô a kormánybiztos 9. Mondja kedves Részeges orvos 11. Az ô napján ne kövess el bûnt! 12. Folyó Afrikában A megoldás egy közelmúltban elhunyt színész neve, aki filmet forgatott egy Rejtô-regénybôl. Melyik Dumas-regényre utal a film és a Rejtô-regény címe is? 3 p. 17

18 5. Javítsátok ki a Török Szultán leveleinek helyesírási hibáit! Írjátok le helyesen a szövegeket! Hibátlan javítás szövegenként 5 p. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A) "Kedves fijjug! Sajnos eelôre nem. Látthatójan becsappptallak. kicsinyt. Udjanis puccolllni kell a halyóról. Mert a dullajdonnosog azzz éjjjel. A halyó fennnégbee! egy naggy? ládátt hosztak? Amikorrr. Ell akartam lopnikésôbb mer ôk. Elmenteg. akkor észrevetttemm: hogy. A ládábann etj hulllla van. Esz igen rosz jel. Menneküljetekk! el Ti is. A rendtôrség miattt. Szívbôl sajjnálom. És kivallló Tiz tellettel Negtek. A törrökk." B) "Kedves Tsülögg! Te hüjje ló akki vagggy! Ez a nô 1. vesz-éjjes bosszorgány. Kihasznájjja hogy. Egy beképzeltt alag került. A hállólyába neki. Ne pofffázz! Puccolly inét. Mert nadjon gönnyen llehet. Hodj Egysszerüüen lellô nek. Legalláp is elvissznekk. jjól nészôl ki Te. Nem issmerred 5. vesszééjjes Bosszor gán. Netuddkki." C) "Te egy. Nagy sokk pupu teve vaggy! Irrtam már Nekked. Hogy te kerüüld el. A bosszorgánt! Esz Tegedett be akar fonni mindd. Egy tszopfott. És majdd a véggül. jóll adjon lövnek. Fogod llátni. Te lló. Ne dudgi!" D) Tsülögg Te? bággyatt, gérôtzô. Lo aki vadj hát Nem irtamm nekked. - Hogy esz a nnô 1-gy nagggy! bosszorgány és? Veszed téged aaz óróddnáll foggva. Naadjon. Vigyázz!!?: Esz ety nemszetgôzi gémmhölggy! Te peddik eggy. nemmzzettgôzi sszom Oru ló, marrha éss tsuppa ijjen. Lyól viggyász!!? ++ x. mégy. s ha Te megy ne. neg... Nedudddgi!!" E) "Nadj gár hoogg. Irok neggedd. Merr issméttlem: 1-gy ló vaggy. Irrássogat? loppod dôlet a bosszorgánny. És elárulja minddet, amitt dôlet dud. Buccolljattok djorsan de isss!?: mek. A Senki Allvonsz iss. a tzr. s!2 la... Tuddd gi: A Dörrög Zuldán, te hûjje!" 18

19 JAVÍTÓKULCS A VETÉLKEDÔ FELADATAIHOZ 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A FEHÉR FOLT A SÁRGA GARNIZON A SZÔKE CIKLON AZ ELVESZETT CIRKÁLÓ A HÁROM TESTÔR AFRIKÁBAN A 14 KARÁTOS AUTÓ VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN AZ ELLOPOTT FUTÁR AZ ELÔRETOLT HELYÔRSÉG A LÁTHATATLAN LÉGIÓ MÁRKUS LÁSZLÓ A MEZTELEN DIPLOMATA VESZTEGZÁR A GRAND HOTELBEN 3. z) ó) r) á) d) e) r) n) ô) ZÓRÁD ERNÔ GRAFIKUS, FESTÔ A REJTÔ-KÉPREGÉNYEK EGYIK RAJZOLÓJA R O U B A N 2. L U C Y 3. R E J T Ô J E N Ô 4. P O T E M K I N 5. S I R O K K Ó 6. O R A N 7. L O H E N G R I N 8. D E S U R E N N E 9. P O T R I E N 10. K V A S Z T I C S 11. M Á R T A 12. S Z E N E G Á L BUJTOR ISTVÁN A HÁROM TESTÔR AFRIKÁBAN A HÁROM TESTÔR 19

20 5. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A) Kedves fiúk! Sajnos elôre nem láthatóan becsaptalak kicsit. Ugyanis pucolni kell a hajóról, mert a tulajdonosok az éjjel a hajófenékbe egy nagy ládát hoztak. Amikor el akartam lopni késôbb, mert ôk elmentek, akkor észrevettem, hogy a ládában egy hulla van. Ez igen rossz jel. Meneküljetek el ti is! A rendôrség miatt. Szívbôl sajnálom. És kiváló tisztelettel nektek. A Török B) Kedves Csülög! Te hülye ló, aki vagy! Ez a nô egy veszélyes boszorkány. Kihasználja, hogy egy beképzelt alak került a hálójába neki. Ne pofázz! Pucolj innét, mert nagyon könnyen lehet, hogy egyszerûen lelônek. Legalább is elvisznek. Jól nézel ki te! Nem ismered ôt, veszélyes boszorkány. Ne tudd, ki C) Te egy nagyon sok púpú teve vagy! Írtam már neked, hogy te kerüld el a boszorkányt! Ez tégedet be akar fonni, mint egy copfot. És majd végül jól agyonlônek. Fogod látni, te ló! Ne tudd, ki! D) Csülök, te bágyadt, kérôdzô ló, aki vagy! Hát nem írtam neked, hogy ez a nô egy nagy boszorkány, és vezet téged az orrodnál fogva? Nagyon vigyázz!! Ez egy nemzetközi kémhölgy! Te pedig egy nemzetközi szomorú ló, marha és csupa ilyen. Jól vigyázz!! Ne tudd, ki!! E) Nagy kár, hogy írok neked, mert ismétlem: egy ló vagy. Írásokat lopott tôled a boszorkány, és elárulja mindet, amit tôled tud. Pucoljatok gyorsan, te is, meg Senki Alfonz is, a Tuskó is! 2 la... Tudd ki: A Török Szultán, te hülye! 20

21 ANGOL NYELV 1. óra Tanár: Tongori Ágota Korosztály: Tantárgy: Angol (Szint A2-B2) Óra tárgya: A tudomány (a szellemekrôl) Célja Konkrét tantárgyi cél az olvasott és hallott szövegértési valamint a szövegalkotási képesség fejlesztése; korszerû és igényes online egy- és kétnyelvû szótárok használatában jártasság szerzése. A tantárgyon túlmutató fejlesztési célok: A tanuló a tudomány és a természetfölötti viszonyát, a tudomány errôl való ismereteit, nézeteit saját olvasmányélmények útján közelítse meg úgynevezett népszerû témák oldaláról megközelítve. A tanuló az emberi képzelôerô termékeit a tudomány oldaláról közelítse meg; Tapasztalja meg az ismeretek idegen nyelven való megközelítési lehetôségének elônyeit; Tapasztalja meg saját erôsségeit és gyengeségeit különféle képességterületeken, ezáltal váljék toleránsabbá az eltérô képességekkel szemben; Szerezzen tapasztalatot mind az önálló munka mind a másokkal való együttmûködés terén, ezáltal fejlesztve mind intraperszonális, mind interperszonális intelligenciáját és szociális kompetenciáit. Szerezzen tapasztalati úton ismereteket az emberi kultúra és elme termékeirôl; Tegyen szert jártasságra az IKT eszközök használatában, ezáltal fejlessze digitális kompetenciáját; Idegen nyelvi kompetenciáit autentikus forrásokból merítve, életszerû helyzetekben alkalmazva (ismeretszerzés olvasás maghallgatás útján; ismeretek átadása interaktív módon) fejlessze; Munkaforma: Egyéni /páros Kompetenciák: Szociális kompetencia; digitális kompetencia; idegen nyelvi kompetencia Idô: 45 perc 21

22 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök ANGOL NYELV 1. ÓRA A tanár felkéri a tanulókat, hogy nyissák meg a következô online szótárakat az interneten és tisztázza a használat módját: A tanár felkéri a tanulókat az általa följegyzett helyre való (teljes valós névvel való) belépésre és a kvíz megoldására. Szükség esetén használják a megadott online szótá ra - kat! A tanulók megnyitják és kipróbálják az online szótárakat. A tanulók megoldják az online quiz feladatot. frontális/egyéni egyéni/pár Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép. A tanár által a webhelyen a Quia WEB szekció - ban magát instruktorként regiszt - rálva elôre elkészíti az online kvízt az 1. sz Melléklet alapján. Feljegyzi a elérhetôséget. Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; A tanár által elôre elkészített online kvíz feladat; A tanár bemutatja a tanu - ló knak, hogyan jelent kez - hetnek be instruktorként a Quia Web-be, s hogyan készíthetik el saját kvízüket. A tanulók saját számítógépükön követik a tanár útmutatásait. frontális/egyéni Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; A tanár felkéri a tanulókat, válasszanak maguknak tanulópárt, akivel elkészítik 3-5 feladatból álló kvízüket tetszôleges témakörben angolul internetes források felhasználásával. A tanulók választanak maguknak tanulópárt, akivel elkészítik 3-5 feladatból álló kvízüket tetszôleges témakörben angolul internetes források felhasználásával. pár Tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; Házi feladat: A tanár felkéri a tanulópárokat, hogy más tanulópárokkal megegyezve küldjék el egymás drótposta címére az elkészített kvíz elérhetőségét, és oldják meg egymás kvízét az abban megjelölt internetes források és az online szótárak segítségével. A tanulók megoldják egymás kvízét az abban megjelölt internetes források és az online szótárak segítségével. egyéni/pár Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép; 22

23 I. melléklet ANGOL NYELV 1. ÓRA Tanulói feladatlap (A tanár lehetôleg a webhelyen a Quia WEB szekcióban magát instruktorként regisztrálva elôre elkészíti az online kvízt az 1. sz Melléklet alapján. Feljegyzi a elérhetôséget. Ha a tanulók online oldják meg, megoldásukat beküldve máris láthatják eredményüket.) Student s Task Sheet Spirit(s) Science and Ghosts Students read and watch and listen to a video about beliefs related to and scientists explanations to ghostly phenomena on They choose the right answer to questions on vocabulary as well as content. 1. Go to and find the answer to the question. What are ghosts that make an unpleasant noise called by he Germans? (1 point) wraiths phantasms poltergeists spirits spooks 2. Go on reading the website. In the story about the Greek philosopher Athenodoros Cananites the synonym of 'invite' is: (1 point) haunt summon beckon appear signal 3. Go on reading. Another word for 'chain' in the text is..., while the synonym of 'disappear' is..., which is also used in the text. (1 point) shackled/vanished rattle/ended rattling/follow shackle/vanish 23

24 ANGOL NYELV 1. ÓRA 4. Watch and listen to the video labelled 'Video Bonus: Professor Wiseman looks at some ghost photographs'. Which 'ghostly' photo(s) does he say could be a trick of the light? (1 point) None of them. The last one with the couple. The one in which the headrest is reflected in the rear-view mirror. The one in which a child is walking his dog in the woods. The first one with the 'genuine-looking ghost' and the fourth one with the shadow in the water. 5. Go on reading. What is Wiseman's explanation to why people feel a place is haunted? (1 point) He thinks that a sound wave with a frequency of hertz makes the eyeballs vibrate and might produce a vision of a figure.. He thinks people can sense the presence of infrasound. He thinks people feel ghosts because the places had reputations for ghostly encounters. He thinks some infrasound may make people sick. He thinks people are afraid in rooms with a high ceiling or in dark rooms or where there is a different magnetic field. Tanári megoldókulcs a tanulói feladatlaphoz/teacher s KEY to Student s Task Sheet 1/3 poltergeists; 2/3 beckon; 3/4 shackle/vanish; 4/5 The first one with the 'genuine-looking ghost' and the fourth one with the shadow in the water; 5/5 He thinks people are afraid in rooms with a high ceiling or in dark rooms or where there is a different magnetic field. Felhasznált irodalom (tanár, ill. tanuló által készített online kvíz) Egyéb, a tanulók által a saját kvíz elkészítéséhez felhasznált internetes források 24

25 2. óra Tanár: Tongori Ágota ANGOL NYELV Korosztály: Tantárgy: Angol (Szint A2-B2) Óra tárgya: Egészséges életmód, étkezés, sport, /Hobbi, érdeklődési kör /nyelvtani gyakorlás vagy bármi egyéb Célja Konkrét tantárgyi cél szókincs bôvítése; az olvasott szövegértési és szövegalkotási képesség fejlesztése; korszerû és igényes online egy- és kétnyelvû szótárok használatában jártasság szerzése; online szókincs tanuló program használatában jártasság szerzése; (De lehet a cél nyelvtani igeidôk ismétlése is.) A tantárgyon túlmutató fejlesztési célok: A tanuló képes legyen a már ismert témakörök szókincsét saját maga földolgozni és mások számára is használható anyagot létrehozni. (Vagy nyelvtani igeidôk használatában való eligazodás.) Szerezzen tapasztalati úton ismereteket egyes tanulási technikákról; A tanuló váljon képessé az önálló tanulásra, tanulási módok és technikák kialakítására, alkalmazására; Tapasztalja meg az ismeretek idegen nyelven való megközelítési lehetôségének elônyeit; Tapasztalja meg saját erôsségeit és gyengeségeit, ezáltal váljék toleránsabbá az eltérô képességekkel szemben; Tegyen szert jártasságra az IKT eszközök használatában, ezáltal fejlessze digitális kompetenciáját; Idegen nyelvi kompetenciáit autentikus forrásokból merítve, életszerû helyzetekben alkalmazva (ismeretszerzés olvasás útján; ismeretek átadása interaktív módon) fejlessze; Munkaforma: Egyéni /páros Kompetenciák: Digitális kompetencia; idegen nyelvi kompetencia; (Páros munka esetén: Szociális kompetencia;) Idô: 45 perc 25

26 Tanári Tevékenységek Tanulói Módszerek, Munkaformák Eszközök ANGOL NYELV 2. ÓRA A tanár felkéri a tanulókat, hogy nyissák meg a következô online szótárakat az interneten és tisztázza a használat módját: A tanulók megnyitják és kipróbálják az online szótárakat. Meghallgatják a beírt szavak kiejtését. frontális/egyéni Lehetôleg tanulónként, de legalább tanulópáronként egy internet kapcsolattal rendelkezô számítógép. (Lehetôleg fül-/fejhallgatók a tanulóknak.) Mind a tanárnak és a tanulóknak rendelkezniük kell Windows Live ID-vel (ha msn-t vagy hotmail-t használnak, van nekik). Továbbá a tanulói gépeken a tanulóknak ideiglenes rendszer - gazda jogosultsággal kell rendel - kezniük az egyszeri használatra szóló telepítéshez, vagy a tanárnak a rendszergazda segítségét kell kérnie elôzetesen a Silverlight.exe gépenkénti telepítéséhez. A tanár az alábbi link beírásával (vagy valamely internetes keresôprog ram - ba beírva a Windows Live bejelentkezés-t, és a meg - felelô oldalra navigál va) bejelentkezik. Ugyanezt kéri a tanulóktól is. Majd tálcára leteszik. https://login.live.com/ppsecure/ secure.srf?lc=1038&id=10&ru= https://accountservices.passport.net/d efault.srf%3fid%3d10%26vv%3d1000 %26mkt%3DHU-HU%26lc%3D 1038&tw=1200&fs=1&kv=9&ct= &cb=&cbid=10&ems=1 &seclog=10&ver= &tpf= c69725c7a92fe1549e3c08e41087be1d A tanulók is bejelent - keznek. Majd tálcára leteszik. frontális/egyéni A bejelentkezésre azért van szükség, mert a szókártyás szótanuló program Study és Play (tanuló/ellenôrzô és játék ) funkciói csak így mûködnek. Ha nem a flashcards oldalra való belépés elôtt jelent - kezünk be a Windows Live ID-vel, esetleg nem fog sikerülni a bejelentkezés az adott oldalról, különösen, ha egyszerre több géprôl próbálkozunk vele.) 26

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON

TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS -INNOVATÍV INTÉZMÉNYEKBEN CÍMŰ PÁLYÁZAT TEVÉKENYSÉG-KÖZPONTÚ GYAKORLATOK AZ ANGOL NYELVI ÓRÁKON Írta: Rizinger János Schmalhorst

Részletesebben

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve

Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve HELYI 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 Az angol nyelv tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Baracza Jolán, Tikász

Részletesebben

A felmérési egység kódja:

A felmérési egység kódja: A felmérési egység lajstromszáma: 0073 ÚMFT Programiroda A felmérési egység adatai A felmérési egység kódja: A kódrészletek jelentése: IdnyAng//50/Ált// Bármely nyelvtudást igénylő szakképesítéscsoportban,

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra

MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra MÁSODIK IDEGEN NYELV Heti 3 óra Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és

Részletesebben

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Angol nyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Angol nyelv 11. évfolyam Tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4)

Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi képzés 9-12. évfolyam Angol első idegen nyelv (8, 7, 5, 4) A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 3. melléklet - Kerettanterv a gimnáziumok 9-12. évfolyamára Helyi tanterv Speciális négyosztályos gimnáziumi

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK

TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Csikósné Marton Lívia TANÁRI KÉZIKÖNYV MY ENGLISH BOOK Class 8 Celldömölk, 2008 AP 082431 ISBN 978-963-465-255-7 A kiadó a kiadói jo got fenn tart ja. A kiadó írás be li hoz zá já ru lá sa nél kül sem

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv

Liv Marton. My English. EleMEntary. Tanári kézikönyv Liv Marton My English EleMEntary Tanári kézikönyv 1 BEVEZETÉS A My English EleMEntary friss szemléletű, kommunikatív angol nyelvkönyv a teljesen kezdőtől az alapfokú nyelvtudásig (A2/B1-es szint), kifejezetten

Részletesebben

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben -

Egyéni fejlesztési terv angol nyelvből - a második esélyben - Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra

Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra Helyi tanterv Általános iskolai képzés 3.-8. évfolyam Angol, mint idegen nyelv heti 2+2+4+4+4+4 óra 1 Bevezetés Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel

Részletesebben

ANGOL NYELV. 4 8. osztály

ANGOL NYELV. 4 8. osztály ANGOL NYELV IDEGEN NYELV Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta 1 Célok és feladatok: A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfelelő HELYI TANTERV (Pearson Education 2013) ANGOL NYELV (1. idegen nyelv, heti 3-4 óra) a 4-8. évfolyam számára Minta

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam Nyelvi előkészítő képzés angol nyelv Óraterv: 9 (NYEK)-9-12. évfolyam évfolyam 0. 9. 10. 11. 12 (NYEK évfolyam) heti óraszám 14 5 6 4 3 hetek száma éves óraszám 36 36 36 36 32 252 180 216 144 96 KER szint

Részletesebben

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához

IDEGEN NYELVI PROGRAM. Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához IDEGEN NYELVI PROGRAM AZ 1-3. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Ajánlás a 6-9 éves korosztály idegennyelv-tanításához Kuti Zsuzsa Idegen Nyelvi Csoport Nemzetközi Helyettes Államtitkárság Oktatási Minisztérium 2004. június

Részletesebben

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára

Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára Tanterv a két tanítási nyelvű általános iskolai angol célnyelvi oktatáshoz 1-8. évfolyam számára ÓRASZÁMOK AZ ELSŐTŐL A NYOLCADIK OSZTÁLYIG Évfolyam 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Heti óraszám Éves óraszám 5

Részletesebben

Minták, részletek. 2005. november

Minták, részletek. 2005. november Minták, részletek 2005. november Anyanyelv Szövegértés Fruzsi és Brutus Társkereső Fruzsi, a drótszőrű kutyalány legjobban a kekszet szereti (A szerző felvétele) Fruzsi már első látásra elbűvöli a látogatót

Részletesebben

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja

Élő idegen nyelv. 1. Távlati célok. 2. Az idegen nyelv helye a közoktatás egészében. 3. Az élő idegen nyelv és a NAT összhangja Élő idegen nyelv Általános és kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása az idegen nyelv tanítása során az általános iskola 1 8. évfolyamán Az Alapelvek egy nyolc évfolyamra kiterjesztett élő idegen nyelvi

Részletesebben

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP

Követelmény... 145 Értékelés... 145 NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY... 168 Matematika tanterv 9-12 évfolyam, kompetencia alapú... 170 Matematika (TÁMOP Helyi tanterv a kifutó nyelvi előkészítő és human osztályokhoz ANGOL NYELV HELYI TANTERV... 3 Angol hallott szöveg értése tantárgy a nyelvi előkészítő osztály kezdő angolos csoportjának tanításához...

Részletesebben

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám

BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL. Emelt óraszám BATTHYÁNY KÁZMÉR GIMNÁZIUM HELYI TANTERV A NYOLCOSZTÁLYOS GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOKNAK ANGOL MINT I. IDEGEN NYELVBŐL Emelt óraszám Iskolánkban az idegen nyelv oktatásának alapvető célja a tanulók idegen nyelvi

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

b'f4. számú előterjesztés

b'f4. számú előterjesztés b'f4. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjeszt és a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére a Széchenyi István Magyar-Német Két tanítási

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Angol nyelv. készült 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Angol nyelv készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.2., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.1., 2. sz. melléklet 5-8./2.2.02.2

Részletesebben

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások

19th Multimedia in Education Conference Proceedings. XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások 19th Multimedia in Education Conference Proceedings XIX. Multimédia az oktatásban konferencia előadások June 13-14, 2013 2013. június 13-14. TABLE OF CONTENTS TARTALOMJEGYZÉK A Problémafelvető Oktatás

Részletesebben

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 2 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA

ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 2 SZ/2014 REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA REVISTA PEDAGOGILOR MAGHIARI DIN ROMÂNIA ISSN 2392 8557; ISSN L 2392-8557 2 SZ/2014 FEHÉR MEGYEI PEDAGÓGUSOK LAPJA Oszd meg a tudásodat másokkal: ez az egyik módja annak, hogy halhatatlan légy. (Dalai

Részletesebben

5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN

5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN 5. KORPUSZNYELVÉSZETI MÓDSZEREK AZ OKTATÁSBAN 5.1. Bevezetés Jól ismert tény, hogy a tudományos eredmények megjelenése és az oktatásba, valamint tankönyvekbe való bekerülése között általában hosszú évek

Részletesebben

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL

ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL ELSŐ IDEGEN NYELV ANGOL 7 12. évfolyam Célok és feladatok A 7. évfolyamos diákok legalább három éve tanulják a célnyelvet. Ez idő alatt megismerkedtek az idegen nyelvi foglalkozások feladat- és szövegtípusaival,

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben