Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Születésnapi köszöntô. Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése!"

Átírás

1 Kedves Nagykovácsiak! Igazán elégedettek lehetünk, mert ez az ôsz igazi ajándék volt számunkra, hiszen gyönyörû szeptembert követôen az október is megajándékozott minket napsütéssel és csodálatos színekben pompázó természettel! Nagyon aktív volt az elmúlt két hónap a közösségben, sok eseményen lehettünk együtt ismét. Októberben a közös megemlékezések alkalmával a nemzeti történelmi múltunk felidézésével erôsödtünk lélekben együtt október 6-án a nemzeti gyásznapon, majd október 23-án a szabadságharc és forradalom 56-os idôszakára való méltó tiszteletadással. Köszönet mindenkinek, akinek fontos a közösségi eseményeken való részvétel, akár szereplôként, akár szervezôként, akár pedig csak szemlélôként! A Kórusnak pedig külön ez úton is megköszönöm azt a csodás élményt, amivel gazdagítják a rendezvényeket! Karácsony a szeretet és advent a várakozás megszentelése! Újabb szép idôszak elôtt állunk. Különös felkészülési idôszak vár mindannyiunkra a karácsonyi ünnep elôtt. Novemberben megkezdôdik a várakozás, a felkészülés advent a szent szeretet igazi átélésére. Advent a karácsony (december 25.) elôtti negyedik vasárnappal más megfogalmazásban a Szent András apostol napjához (november 30.) legközelebb esô vasárnappal veszi kezdetét és karácsonyig tart. Advent elsô vasárnapja, a keresztény egyházi év elsô napja mindig november 27. és december 3. közé esik. Adventkor nagy karácsonyi elôkészületek szoktak folyni, már a neve is erre a várakozásra utal, a latin "Adventus", ami azt jelenti "jön". A katolikus vallás szerint Advent idején a híveknek fel kell méltón készülniük az Úr születésnapjára. Kik messze voltak, most mind összejönnek A percet édes szóval ütni el, Amíg a tél a megfagyott mezôket Karcolja éles, kék jégkörmeivel. (Kosztolányi Dezsô) Sok családban már advent elsô vasárnapján megkezdôdik a karácsonyi készülôdés, hiszen karácsonyig alig néhány hét van hátra. Idén november 27-én vasárnappal kezdôdik az adventi idôszak. A közösségünk nagy családja is megkezdheti együtt a felkészülést az ünnepi idôszakra! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, aki a közös készülôdésben részt venne! ƒ A gyermekekkel közösen, mint minden évben feldíszítjük a falu fenyôfáját a Fôtéren a buszfordulónál a tervezett idôpont 11 óra (november 27-én vasárnap), itt egy kosaras emelô-kocsi segít abban, hogy a gyermekek maguk is részt tudjanak venni a fa feldíszítésében! ƒ Az Önkormányzat összefogásban a Német Nemzetiségi Önkormányzattal 16 órakor (november 27-én vasárnap) a falu közösségének Betlehemet állít a Fôtéren. A karácsonyi készülôdést a Betlehem köszöntésével kezdjük hagyományokat idézô vendéglátással, dallal, örömteli együttléttel! ƒ Tavaly kezdtük, de idén folytatjuk azt az új hagyományunkat, hogy a Fôtéren közösen is gyertyát gyújtunk a falunk adventi koszorúján, ezzel az eseménnyel zárjuk majd elsô készülôdésben közösen töltött vasárnapunkat! Legyünk együtt szeretetben várunk mindenkit a közös karácsonyi készülôdésre! Bencsik Mónika polgármester Az a gyerek, aki az elsô hóesésre vár jól várakozik, s már várakozása is felért egy hosszú-hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, már készülôdésében otthon van. Az, aki szeretni tudja azt, ami az övé szabad, és mentes a birtoklás minden görcsétôl, kielégíthetetlen éhétôlszomjától. Aki pedig jól várakozik, az idôbôl épp azt váltja meg, ami a leggépiesebb és legelviselhetetlenebb: a hetek, órák, percek kattogó, szenvtelen vonulását. Aki valóban tud várni, abban megszületik az a mélységes türelem, amely szépségében és jelentésébe semmivel sem kevesebb annál, amire vár. (Pilinszky János gondolatai) Születésnapi köszöntô Az önkormányzat hagyományt teremt azzal, hogy megemlékezik a Nagykovácsiban élô szépkorúakról. Már nem is részletezem hogy milyen kiemelkedô esemény ez nemcsak az ünnepeltnek, hanem személy szerint nekem is. Én érdemeltem ki a Képviselô-testület megbízásából, hogy a köszöntéssel meglepjem a mindenkori születésnapost. Az utóbbi idôben csaknem minden hónapra jut egy ünneplés! Október végén Skoda Lászlóné Bori néni ünnepelte születésének 90. évfordulóját! Bori néni jól meglepôdött amikor meglátott, elérzékenyült a szép virágcsokortól, süteménnyel várt (bár nem tudta hogy ki lesz a vendég) és csak nevetett boldogan. Kérdésemre, hogyan érzi magát azt válaszolta, hogy nagyon jól csak egy kicsit fájnak a lábai, de orvos az nem kell. Majd fürge mozdulattal felugrott a kanapéról, megölelgetett és bemutatta, hogyan is tud menni 90 évesen. Miután a szám tátva maradt, elmondta hogy bizony már elfelejt dolgokat, de rögtön visszaigazolást kért unokájától, hogy általában két perc után eszébe jut mit is akart korábban mondani. A hosszú élet titkáról csak annyit mondott, hogy mindig jókedvûnek kell lenni! Nekünk fiatalabbaknak nincs más dolgunk csak figyelni ôket, tanulni tôlük és megfogadni, amit mondanak! Bori néni az Isten éltesse! Dékány Angella alpolgármester

2 Az ügyintézés menetének ismertetése 2. A kérelmek érdemi vizsgálata és a hiánypótlás Engedjék meg, hogy folytassam a munkafolyamatok megismertetését. Mielôtt azonban erre rátérnék, kiemelném Önöknek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény néhány alapelvét, a jogokat kötelezettségeket, melyek egyrészt vonatkoznak ránk, mint eljáró hatóságra, de ugyanakkor vonatkoznak Önökre, mint ügyfelekre is: 1. (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban elôírt célok megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira tekintettel gyakorolja. (2) A közigazgatási hatóság a hatáskörének gyakorlásával nem élhet vissza, hatásköre gyakorlása során a szakszerûség, az egyszerûség és az ügyféllel való együttmûködés követelményeinek megfelelôen köteles eljárni. (3) A közigazgatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekû ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékben korlátozza. (4) A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszemûen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait e törvény határozza meg. 2. (1) Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény elôtti egyenlôség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni. (2) A közigazgatási hatósági eljárásban tilos minden olyan különbségtétel, kizárás vagy korlátozás, amelynek célja vagy következménye a törvény elôtti egyenlô bánásmód megsértése, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevôje e törvényben biztosított jogának csorbítása. Az eljárás során az egyenlô bánásmód követelményét meg kell tartani. (3) A közigazgatási hatóság az eljárás során az érintett ügyre vonatkozó tényeket veszi figyelembe, minden bizonyítékot súlyának megfelelôen értékel, döntését valósághû tényállásra alapozza. 3. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban a törvény keretei között a hivatalból való eljárás elve érvényesül. (2) A közigazgatási hatóság: a) a kizárólag kérelemre indítható eljárások kivételével hivatalból eljárást indíthat, illetve a kérelemre indult eljárást jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén folytathatja, és ilyen esetben a végrehajtást is hivatalból rendeli el, b) hivatalból állapítja meg a tényállást, határozza meg a bizonyítás módját és terjedelmét, ennek során nincs kötve az ügyfelek bizonyítási indítványaihoz, ugyanakkor a tényállás tisztázása során minden, az ügy szempontjából fontos körülményt figyelembe kell vennie, c) e törvény keretei között felülvizsgálhatja mind a saját, mind a felügyeleti jogkörébe tartozó hatóság végzését és határozatát (a továbbiakban együtt: döntését), d) hivatalból intézkedhet a döntésének kijavításáról, kiegészítésérôl, módosításáról és visszavonásáról. 4. (1) Az ügyfeleket megilleti a tisztességes ügyintézéshez, a jogszabályokban meghatározott határidôben hozott döntéshez való jog és az eljárás során az anyanyelv használatának joga. (2) A közigazgatási hatóság a nem jogszabályszerû eljárással az ügyfélnek okozott kárt a polgári jog szabályai szerint megtéríti. (3) 5. (1) A közigazgatási hatóság az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevôje számára biztosítja, hogy jogaikról és kötelezettségeikrôl tudomást szerezzenek, és elômozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. (2) A közigazgatási hatóság a jogi képviselô nélkül eljáró ügyfelet tájékoztatja az ügyre irányadó jogszabály rendelkezéseirôl, az ôt megilletô jogokról és az ôt terhelô kötelezettségekrôl, illetve a kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeirôl, továbbá a természetes személy ügyfél részére a jogi segítségnyújtás igénybevételének feltételeirôl. (3) Jogszabály az ügy bonyolultságára tekintettel tájékoztatási kötelezettséget írhat elô a jogi képviselôvel eljáró ügyfelek számára is. (4) A közigazgatási hatóság a törvényben meghatározott korlátozásokkal az ügyfeleknek és képviselôiknek, valamint más érdekelteknek biztosítja az iratbetekintési jogot, jogszabályban meghatározott esetben közmeghallgatást tart, és döntését az érintettekkel közli. A hatóság ugyanakkor gondoskodik a törvény által védett titkok megôrzésérôl és a személyes adatok védelmérôl. 6. (1) A közigazgatási hatósági eljárásban az ügyfél köteles jóhiszemûen eljárni. (2) Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél jóhiszemûségét az eljárásban vélelmezni kell, a rosszhiszemûség bizonyítása a hatóságot terheli. (3) 7. A közigazgatási hatóság a költségtakarékosság és a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az ügyfélnek és a hatóságnak a legkevesebb költséget okozza, és az eljárás a lehetô leggyorsabban lezárható legyen. 8. Az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfél és az eljárás egyéb résztvevôje e törvény keretei között az egyes kapcsolattartási formák közül szabadon választhat. Az októberi cikkben a kérelem formai és tartalmi követelményeirôl írtam, most a kérelem érdemi vizsgálatát és a hiánypótlást foglalnám össze: Értesítés Ha törvény vagy kormányrendelet eltérôen nem rendelkezik, az eljárás megindításáról (a hivatalból indult eljárásban az ismert ügyfelet az elsô eljárási cselekmény elvégzésétôl), a kérelemre indult eljárásban az eljárás megindítására irányuló kérelmet benyújtó ügyfelet kivéve az ismert ügyfelet a kérelem beérkezésétôl számított nyolc napon belül értesítjük. Mellôzni lehet az értesítést abban az esetben, ha ezzel a hivatal az eljárás eredményességét veszélyeztetné. Az értesítés tartalmazza az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját, az ügyintézési határidôt, valamint az ügyintézô nevét és hivatali elérhetôségét, valamint az iratba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetôségére irányuló tájékoztatást. Az értesítés hirdetmény útján is közölhetô, ezt akkor alkalmazzuk, ha az eljárás jelentôs számú ügyfelet érint. Az ilyen irányú hirdetmények minden esetben, a Polgármesteri Hivatal titkársági elôterében a hirdetô táblán kerülnek kifüggesztésre. A beérkezett kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítására akkor kerül sor, ha megállapítást nyert, hogy a Hivatalnak az adott ügyben nincs hatásköre vagy illetékessége, nincs helye áttételnek más hatósághoz, továbbá, ha a kérelem lehetetlen célra irányul. Fontos szabály még, hogy a kérelmet akkor is el kell utasítanunk, ha a jogszabály valamely igény érvényesítésére határidôt állapít meg és a kérelem elkésett, kivéve, ha az ügyfél erre vonatkozóan igazolási kérelmet nyújt be. A hatósági eljárás megindítását követôen bekövetkezhet olyan tény, állapot, esemény, amely az eljárás lefolytatását értelmetlenné teszi, ebben az esetben a Hivatal az eljárást megszünteti, ami az ügy érdemi döntés nélküli lezárását jelenti. Kevesen tudják és nem igazán szoktuk alkalmazni, de ugyancsak megszüntethetô az eljárás, ha azért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a felhívásunk ellenére sem tesz eleget és nem részesíthetô költségmentességben. A hivatal az eljárást akkor is megszüntetheti, ha az ügyfél a kérelmére indult eljárásban a hiánypótlásra való felhívásnak nem tett eleget, és az erre megállapított határidô meghosszabbítását sem kérte, illetve nyilatkozattételének elmaradása megakadályozta a tényállás tisztázását. A hatósági eljárás során lehetséges, hogy az eljárás valamely, az eljáró hatóságtól független ok következtében átmenetileg nem folytatható. Ezekben az esetekben megoldást jelent az eljárás felfüggesztése. Ez az intézkedés azért fontos, mert a felfüggesztés idôtartama alatt az ügyintézési határidô nyugszik, tehát az eljárás felfüggesztése a Hivatalt védi. Hiánypótlás A kérelem beérkezése után a Hivatalnak 8 napon belül ellenôrizni kell, hogy az tartalmazza-e a szükséges azonosító adatokat, továbbá csatolta-e az ügyfél az elôírt mellékleteket, vagy ezek híján, kérte e, hogy azt a Hivatal szerezze be a szükséges igazolásokat. Tehát, ha az ügyfél a kérelmét hiányosan nyújtotta be hiánypótlási felhívást kap. A felhívásban megjelölésre kerül a hiánypótlási határidô, amin belül a kért iratokat pótolni kell! A felhívásban minden esetben rögzítésre kerül, hogy milyen következményei vannak, ha felhívásban foglaltaknak az ügyfél nem tesz eleget, így sor kerülhet a kérelem elutasítására, az eljárás megszüntetésére, vagy a rendelkezésre álló hiányos adatok alapján a döntéshozatalra. Bízom benne, hogy a fentiek ismertetése segítségül szolgálhat ügyeik intézésénél. A következô részben az ügyintézési határidôkrôl és az eljárás cselekményeirôl fogom Önöket tájékoztatni. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal. Tisztelettel: Tóthné Pataki Csilla jegyzô NOVEMBER

3 Tájékoztató a Képviselô-testület októberi munkájáról Október 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését a testület. Ezt megelôzôen október 24-én az Ügyrendi és Összeférhetetlenségi, valamint a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és vitatta meg az elôterjesztéseket. Nagykovácsi Nagyközség Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendeletünket módosítani volt szükséges. Erre azért került sor, mert a képviselôk már korábban határoztak arról, hogy az aljegyzôi munkakört nem tartják szükségesnek fenntartani, de elfogadták az osztályvezetôi szinteket. A jegyzô javaslatát elfogadva és a hivatali munka hatékonyságának javítása érdekében két osztályvezetô és két csoportvezetô kerül kinevezésre. A hivatal az alábbi belsô szervezeti egységre tagozódik: - Igazgatási Osztály - Önkormányzati Osztály - Pénzügyi Csoport - Adó Csoport A Budakörnyéki Bíróság kérésének megfelelôen az önkormányzat két pedagógust Kvitkovszky Katalint és Salamonné Nyilas Gabriellát delegálta bírósági ülnöknek. A belsô ellenôrzési feladatokat továbbra is a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látja el az önkormányzatunk, a feladatok konkrét megjelölésre kerültek elsô félévében a Polgármesteri Hivatalban a helyi adók kivetésének és beszedésének, valamint a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának ellenôrzése fog megtörténni. Második félévben a hivatal intézményeinek (Öregiskola, Kispatak Óvoda, Általános Iskola) a mûködés, erôforrás gazdálkodás felülvizsgálata és a szabályozottság javítására tett intézkedések utóellenôrzésére kerül majd sor. A Képviselô-testület döntött arról, hogy a Kaszáló utcai Óvoda épületének torna termének, illetve fejlesztô foglalkoztató termeinek használatára a külsôs szolgáltatókkal használati szerzôdést köt. Az önkormányzat tulajdonában lévô két ingatlanunk a Szent Sebestyén Kápolna és a Kálvária kápolna használatának feltételei ez idáig nem voltak szabályozva. Az épületekben különbözô rendezvények ingyenes használatba adásáról és ellenérték fejében történô bérbeadásáról határozott a testület. A napirend tárgyalásánál meghívott vendégként Kemenes Gábor plébános úr és Mensáros Péter úr részt vettek és megosztották gondolataikat a döntéssel kapcsolatban, és azt elfogadhatónak tartották. A kápolnák használata ingyenes az egyházi közösségi ünnepek és a hely szelleméhez méltó közösségi célú rendezvények megtartása esetén. A kápolnák használata díjköteles, ha a használat célja egyházi szertartás magánszemélyek, és egyéb rendezvény megtartására szolgál. Elkészült a évi Nagykovácsi Kulturális Stratégia Tervezet, amelyben megfogalmazásra kerültek célok és prioritások. Köszönet érte Diószeghy Tündének és Majer Jenô úrnak, akik az alapot kidolgozták, melyben figyelembe vették a térségi stratégiát is. A képviselôk, civil szervezetek és a helyi kulturális élet jövôje iránt érdeklôdô és tenni akaró Nagykovácsi lakosok bevonásával a rövidtávú, operatív program kidolgozása van most folyamatban, ami novemberben kerül ismét a testület elé. Elfogadta a testület a helyi állattartási rendeletünket. Alapos, minden részletre kiterjedô tervezetet a jegyzô terjesztette elô. Az állattartás helyi szintû szabályozásának kérdésével a bizottsági és a testületi ülésen a képviselôk több módosítási javaslattal éltek. Figyelembe vették a helyi igényeket, így remélhetôleg a lakosok megelégedésére fog szolgálni. Jegyzô asszony kiemelten fontosnak tartja a hivatal arculatváltásával párhuzamosan, a Nagykovácsi honlap megújítását. A kidolgozás jelenlegi szakaszáról informatikusunk rövid bemutatót tartott a jelenlévôknek. Várhatóan egyre több lakos fogja a honlapot látogatni, hiszen ügyeiket rövidesen, online módon is intézhetik. A testületi ülés végén Bencsik Mónika polgármester asszony tájékoztatta a képviselôket a testületi döntések végrehajtásáról, írásban kiosztásra került a jogügyletek jelenlegi állásáról szóló tájékoztató. Ezt követôen a Polgármester ismertette a pátyi Önkormányzat kérését az orvosi ügyelet idôrendjének megváltoztatására vonatkozóan, ami csak Pátyot érinti, de a társulási formában ellátott feladat miatt a résztvevô Önkormányzatok hozzájárulása is szükséges, így Nagykovácsi Önkormányzata hozzájárult a pátyi kérelembe foglaltakhoz. A folyamatban lévô közös feladataink miatt elôre láthatóan novemberben a tervezett 24-i munkaterv szerinti ülés elôtt a Képviselôtestület rendkívüli ülést is fog tartani. Addig viszont négy napos ünnep elôtt állunk. Legyen ez mindenki számára a pihenés a befelé fordulás idôszaka. Látogassunk el, ahogy minden évben szoktuk a temetôkbe, vagy csak gyújtsunk egy szál gyertyát halottainkért. Legyenek velünk, legalább gondolatban AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK október 11-én a belügyminiszter elismerô oklevelét kapta meg a szolgálat négy tagja. A vörösiszap-katasztrófa elhárítása, valamint a mentés során tanúsított kimagasló helytállása elismeréséül. - Bakó Mihály a Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok tûzoltó parancsnoka - Mészáros Attila Balázs - a Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok mentési alelnöke - Mucsi Ferenc Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok önkéntes tûzoltója - Nyitrai Béla Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok önkéntes tûzoltója Nagykovácsi Készenléti Szolgálatok Ismételten bizonyítottak Dékány Angella alpolgármester Mészáros Attila, Bakó Mihály, Mucsi Ferenc. (Fotó: Nyitrai Béla) Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és a Polgármesteri Hivatal nevében tisztelettel gratulálunk az elismeréshez. Bencsik Mónika Dékány Angella Tóthné Pataki Csilla polgármester alpolgármester jegyzô Köszönet az Egészségnapi Támogatóknak! A Nagykovácsi egészségnap immár negyedik éve kerül megrendezésre és elmondhatom, hogy évrôl-évre egyre sikeresebb a lakosság legnagyobb megelégedésére. Az idén több mint kétszáz lakos szûrôvizsgálatát tudtuk elvégezni, közöttük több kisgyermekét. A rendezvény megrendezéséhez és sikeres lebonyolításához nyújtott támogatást ezúton is tisztelettel megköszönöm. A szervezésben nyújtott segítségért külön köszönet Dér Zsuzsannának és Diószeghy Tündének. Dékány Angella alpolgármester A szûrôvizsgálatokat térítési díj nélkül végezték a szakemberek: Dr. Solynóczki Katalin (háziorvos), Dr. Kovács Mária (fül-orr-gégész fôorvos), Dr. Balogh László (fül-orr-gégész), Probszt Béláné (körzeti nôvér), Farkasné Gaál Gabriella és Pálné Szondi Krisztina (védônôk), Dajka Edina asszisztens, Kovács Gabriella (konduktor) Támogatók: Annamari ABC, Béres Zrt. Nagy Miklós gazdasági igazgató, Biobolt, Boehringer Ingelheim, Cédrus Patika, Egis Nyrt. Galambos Sándorné, Dr. Handa Tibor fogszakorvos, Honi ABC, Ildikó Virág- Ajándék, Irka-Firka Papírbolt, Jókenyér Pékség, K&H Bank, Kreatív Hobby Bolt, Latinkert, Mátyus Zsuzsanna, Nagykovácsi Optika, Richter-Gedeon, Sandoz, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Teva Magyarország Kft., Wörvag Pharma, Zozi Bt NOVEMBER 3

4 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária 103 mellék, Adócsoport Csoportvezetô: Nagy László mellék Dervalics Lászlóné mellék Képes Imréné mellék Nagy László adó csoportvezetô bemutatkozása 47 éves adó és pénzügyi ellenôrzési szaküzemgazdász vagyok. Szakmai tapasztalataimat az APEH-nál (akkor még az volt) revizorként, vállalkozási körben pénzügyi, adó és számviteli feladatok ellátásával, majd Önkormányzatoknál pénzügyi és adó területen szereztem. Céljaim közé tartozik a pontos adónyilvántartás fenntartása, a teljeskörû adóztatás megteremtése és az adóhátralékok minimalizálása. A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzési adó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Tájékoztatás gépjármû tulajdonosok részére a be nem fizetett közigazgatási bírság esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási eljárásról. 138/2011(VII.) számú Kormányrendelet 4. A közigazgatási bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó közlekedési igazgatási intézkedés 4. (1) A közlekedési igazgatási hatóság a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság kezdeményezése alapján a jármû forgalomból történô kivonását hivatalból rendeli el, ha a jármû üzemben tartója a külön jogszabályban meghatározott, jogerôsen kiszabott közigazgatási bírság befizetési kötelezettségének nem tett eleget. (2) A jármû ideiglenes forgalomból történô kivonására az (1) bekezdésben meghatározott esetben a forgalmi engedély és a hatósági jelzés bevonásával kerül sor, amely a kötelezettség teljesítésének igazolásáig tart. (3) A jármû forgalomból történô kivonására és ismételt forgalomba helyezésére a külön jogszabályban meghatározott eljárási szabályokat kell alkalmazni. Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art. rendelkezései szerint a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön. Kiküldésre kerültek fizetési felszólítások, amennyiben a fizetési felszólításban foglaltakkal nem ért egyet, úgy kérjük azt írásban Hivatalunknál jelezni szíveskedjenek a befizetésre rendelkezésre álló határnapig, az egyet nem értés indokának megjelölésével. Egyéb esetekben kérjük, hogy a fizetési meghagyásnak megfelelôen teljesítsék fizetési kötelezettségüket. Ezzel felfüggeszthetô a behajtási eljárás megindítása. Nem teljesítés esetén november hónapban megindítjuk a behajtási eljárásokat. Tájékoztatjuk az Adózókat, hogy az Art felhatalmazza az adóhatóságot az adóhátralék behajtása érdekében a Bírósági végrehajtásról szóló törvényben foglalt eszközök alkalmazására (inkasszó, jövedelem letiltás stb), erre azokkal szemben kerül sor, akik fizetési kötelezettségüket nem teljesítik. Azon adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak fel számíthatnak arra, hogy azon gépjármûveik forgalomból kivonását kezdeményezi a Polgármesteri Hivatal, amelyiknek éves adó tételét a gépjármûadó hátralékuk meghaladja. Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. Építmény és telekadóval kapcsolatosan adó csoport tovább folytatja az ellenôrzést. Az ellenôrzés során feltárt be nem vallott ingatlanok adó alanyait mulasztási bírsággal sújtja a Polgármesteri Hivatal. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatósága idézést küld ki, annak betartását kérjük komolyan venni, ellenkezô esetben a évi CXL. tv ában foglaltak alapján minimum Ft, maximum Ft, továbbá az eljárási cselekmény megismétlése miatt többletköltség megfizetésére kötelezhetjük Önöket. Tájékozatjuk továbbá Önöket, amennyiben a hivatalos úton megküldött idézésen nem jelenik meg és igazolást sem nyújt be a távolmaradásáról Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal Adóhatóságának jogosultsága van RENDÔRI ELÔVEZETÉST kérni! Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné építményadó, telekadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László iparûzési adó, behajtás Építéshatóság Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék Tóthné Halász Hedvig 116 mellék Tisztelt Lakosok! Az utóbbi idôszakban több olyan esetben kellett hivatalból építésrendészeti eljárást indítanunk, amikor az építtetô nem szándékosan, hanem tájékozatlansága következtében építkezett szabálytalanul. Az utóbbi néhány évben annyiszor változott az építésügyi hatósági eljárásokról szóló rendelet, hogy magunk is minden egyes konkrét esetben fellapozzuk a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. számú mellékletét, mire kell vagy nem építési engedély, esetleg elég-e az építési szándék bejelentése. Nemrégiben épp a Böngészô oldalain közöltünk egy listát (sajnos hibásan) az építési engedély nélkül végezhetô építési tevékenységekrôl, de úgy tûnik, építési ismeretek vagy tapasztalat hiányában, mondhatni laikusként nehéz eldönteni, hogy adott építési szándék esetén mi a helyes álláspont. Kérem ezért Önöket, hogy mielôtt bármi építési tevékenységbe kezdenének, legyen az akárcsak egy kerti tároló, támfal, medence vagy pl. elôtetô, kérjenek tájékoztatást akár személyesen, akár telefonon vagy ban az építésügyi elôadóktól arra vonatkozóan, hogy a tervezett építkezéshez szükséges-e bármilyen hatósági engedély beszerzése. Abban az esetben ugyanis, ha szabálytalan, tehát engedély nélküli építkezést tapasztalunk helyszíni bejárásaink során, kötelesek vagyunk intézkedni és sajnos az építtetô tudatlansága nem mentesíti Ôt a következményektôl. Bálóné Botos Zsuzsa 118 mellék Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi-Rokaj Odett Dávidné Tóth Edit 104 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kézi Magdolna 103 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék Kovács Györgyné 128 mellék Dr. Zakály Erzsébet 120 mellék Tájékoztató a szociális alapszolgáltatásokról A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok biztosítják. A személyes gondoskodás magába foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a szakosított ellátásokat. Személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális alapszolgáltatások ellátási formái Nagykovácsiban: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés NOVEMBER

5 jelzôrendszeres házi segítségnyújtás támogatószolgálat Az alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, és az igénylô kérelmére történik. A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. Étkeztetés Az étkeztetésre jogosultak azok a Nagykovácsi területén állandó lakóhellyel rendelkezô: szociálisan rászorultak, akik önmaguk és eltartottjaik részére napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani igénylôk, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem képesek önmaguk és eltartottjaik részére napi egyszeri meleg étkezést nem képesek biztosítani Az étkeztetés megszervezése helyben, egyéb fôzôhely keretén belül, július kivételével, egész évben történik. A szociálisan rászoruló az ellátáshoz hozzájuthat, ha az igénybe vevô: saját maga elszállítja, házhoz szállítással, a szociális gondozók révén. Házi segítségnyújtás A jogosultak azok a Nagykovácsi területén állandó lakóhellyel rendelkezô: idôs korú személyek akik otthonukban önmaguk ellátására saját erôbôl nem képesek és róluk nem gondoskodnak, pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek valamint szenvedélybetegek, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek, egészségi állapotuk miatt rászoruló személyek, akik ezt az ellátási formát igénylik. A házi segítségnyújtás magába foglalja a rászoruló fizikai ellátását, egészségügyi ellátását, pszichés gondozását, egyéb hasznos tevékenység biztosítását, valamint a fôzôhelyrôl történô ebédszállítást, illetve az élelmezéssel összefüggô feladatok ellátását. Jelzôrendszeres házi segítségnyújtás A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élô egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelô használatára képes idôskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülô krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás szempontjából szociálisan rászorult egyedül élô 65 év feletti személy egyedül élô súlyosan fogyatékos vagy pszichiátriai beteg személy, vagy kétszemélyes háztartásban élô 65 év feletti illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását. A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell: a haladéktalan megjelenést a helyszínen az ellátott személy segélyhívása esetén, a szükséges intézkedések azonnali megtételét a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését. Támogató szolgáltatás Támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történô ellátása, elsôsorban lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, életvitelük önállóságának megôrzése mellett lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén. A támogató szolgáltatás feladata a fogyatékosság jellegének megfelelôen: az alapvetô szükségletek kielégítését segítô szolgáltatásokhoz, közszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, speciális személyi szállítás, szállító szolgálat mûködtetése. A támogató szolgálat igénybevétele során szociálisan rászorultnak minôsül a súlyosan fogyatékos személy, aki külön jogszabály szerint fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában, illetve magasabb összegû családi pótlékban részesül. A súlyos fogyatékosságot igazolni lehet az ellátást megállapító, illetve folyósítást igazoló okirattal, szakvéleménnyel. Az önkormányzat a támogató szolgáltatást a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Páty Kht.-n keresztül térítésmentesen biztosítja. Családsegítés A jogosultak köre: Nagykovácsi Önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezô személyek, akik szociális és mentálhigiénés problémáik miatt segítséget igényelnek. A családsegítés megszervezése családgondozó alkalmazásával történik. A családgondozó tevékenysége során tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és a társadalombiztosítási ellátások formáiról és a hozzájutás módjáról, segítséget nyújt a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ügyek vitelében, meghallgatja a rászorulókat és lehetôség szerint intézkedik orvoslása érdekében, elôsegíti a családban jelentkezô konfliktusok megoldását. Ügyintézô: Ferencz Andrásné mellék Önkormányzati Osztály Osztályvezetô: Balzó Edina 114 mellék Guzli Piroska településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Erôs Kálmán közterület-felügyelô Tájékoztató az Útépítésekrôl Befejezôdött a Kossuth utca páros oldalán a VIACOLOR-os járdafelújítás, így a páratlan oldalhoz hasonló kulturált körülmények között, akadálymentesen lehet közlekedni a Kastélytól egészen a Tisza István térig. Az Erdôsétány utca Turista utca utáni szakaszán, valamint a Turista út Erdôsétány utca és Szarvas utca közötti szakaszán jelentôs lakossági együttmûködéssel és összefogással aszfaltos útjavítás történt. Megtörtént a Nagyszénás utca Általános Iskola és Sport utca közötti földút murvás javítása, így ismét kátyúmentessé vált. Folyamatban van közlekedési táblák és panoráma tükrök kihelyezése a falu több pontján, az aszfaltos utcák ôszi kátyúzása. Tisztelt Lakosok! A belterületi vadkár kezelése sajnos gyakori probléma a faluban. Fôként az erdôvel határos telkeken élôktôl érkezik egyre több bejelentés az Önkormányzathoz fôként vaddisznók jelenlétérôl. A Pilisi Parkerdô Zrt. ezzel felajánlja szakemberei segítségét és együttmûködését, és elsôként a probléma megoldásának elômozdítása érdekében az alábbiakra hívja föl a lakosság figyelmét: A budai erdôk természetes lakói a vadonélô állatok, közöttük vaddisznók és védett fajok, de kártevôk is elôfordulnak. A beépítettség és a fôváros terjeszkedése következtében ezen állatok élettere jelentôsen lecsökkent. Az ökológiai szempontból generalistának, vagyis széles élôhely használati és táplálkozási spektrummal rendelkezônek tekinthetô fajok, mint a vaddisznó, ôz, róka, nyest és borz már hozzászoktak az ember közelségéhez. Ezért az erdôterülettel határos lakott területeken, illetve a városba mélyen behúzódó zöld elhanyagolt területeken, telkeken is elôfordulnak. Az erdészet az erdôterületen szórókat, dagonyákat üzemeltet, azonban ezek nem tudják felvenni a versenyt a magántelkeken található gyümölcscsel, vagy egyéb mezôgazdasági terménnyel, virághagymával, dióval. Az elhanyagolt magánterületeken élô vaddisznók a sokkal zavartabb kirándulóerdôbe gyakran már vissza sem járnak. Az egész évben folyamatosan folytatott fegyveres vadászati tevékenység, valamint az intenzív élô vad befogás ellenére a vaddisznók állandóan jelen vannak a lakott területeken. A probléma több részbôl áll tehát: az elhanyagolt gazos, elbokrosodott telkek búvóhelyként szolgálnak, ahol a vaddisznó minden létfeltételét (nem ritkán szaporodási feltételeit is) megtalálja; a rossz állapotú kerítések nem akadályozzák meg a vaddisznókat, hogy kertekbe, udvarokba bejussanak; nem ritkán a lakók etetik a vaddisznókat; hosszabb szárazabb idôszakokban a locsolt gyepek, a lehullott és össze nem szedett gyümölcsök, illetve a kertbôl kikerülô zöldhulladék (melyet számtalanszor csak a kerítésen kívülre borítanak) erôsen vonzza a vaddisznókat. Ezért a vadállatok telkekre való bevándorlását elkerülendô a lakosság feladatai: az elhanyagolt telkeken illetve közterületeken lévô bozótosok fölszámolása, az elhanyagolt, gazdátlan területek lekaszálása, rendbetétele; a telkek kerítésének megerôsítése illetve kijavítása oly módon, hogy azon vaddisznó ne tudjon átmenni; ideiglenes és állandó etetési tevékenység megszüntetése; zöld hulladék szakszerû kezelése NOVEMBER 5

6 A javasolt intézkedések bármelyikének elmaradása nagyban csökkenti a lakott területi vadlétszám apasztás eredményét. Csekély vadlétszám esetén is elôfordulhat, hogy a kertekbe vaddisznók látogatnak, az ingatlanok 100%-os védelmét csak a megfelelô kerítés megléte garantálja. Tekintettel arra, hogy a vad védelmérôl, vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló évi LV. törvény értelmében, a település közigazgatási belterülete nem minôsül vadászterületnek, így a Budapesti Erdészetnek nincs felelôssége a lakott területen élô vadfajok korlátozása tekintetében, ráadásul a belterületen történô fegyverhasználat rendkívül veszélyes. Tehát, a védekezés egyértelmûen az ingatlantulajdonosok feladata, mely munkába a Budapesti Erdészet készséggel felajánlotta szaktanácsadási segítségét. Guzli Piroska településmérnök 117 mellék Kedves Olvasók! Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek- az ingatlanon lévô növényzet karbantartása még mindig nagyon sok esetben kifogásolható. Ez oly annyira így van, hogy a fás bokros növények rengeteg helyen túlnôttek a kerítéseken. A túlburjánzott növények és az ingatlan melletti közterületeken lévô ugyanilyen növényzet az útkeresztezôdések beláthatóságát is korlátozzák. Az ôsz és a tél közeledtével sem szûnik meg az ilyen elhanyagolt ingatlanok tulajdonosainak a szankcionálása. Felszólítom az érintetteket, hogy az ingatlanok fás-bokros részeit vágják oly módon vissza, hogy ezek a növények ne lógjanak ki a közterületre. Az ingatlan melletti közterületen lévô fás szárú növények gondozása szintén az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége, úgyhogy ezeket is folyamatosan kell vágni és karban kell tartani! Lényeges eleme a karbantartásnak a nyílt vízelvezetô árkok tisztántartása, ami azt jelenti, hogy az ingatlan elôtt a tulajdonosnak hordalékoktól növényzettôl mentesen kell tartania, hogy a csapadékvíz átfolyása akadálymentes legyen. A félreértések elkerülése végett tehát nem csak a kaszálást kell elvégezni, hanem az ingatlannal határos árkok rendbetételét is. A folyamatos ellenôrzések alkalmával megállapított szabálysértések alkalmanként Ft-ig pénzbírsággal, vagy Ft-ig helyszíni bírsággal büntethetôek. A büntetés kiszabása az elhanyagolt területek aktuális állapota alapján történik. A helyszínen megállapítottakról a késôbbi vitás kérdések elkerülése végett mindig fényképfelvételek is készülnek. Amennyiben, az ellenôrzés és a bírság kiszabása után történik meg az ingatlan és környékének a rendbetétele, nem áll módunkban ezt a büntetést eltörölni. Tájékoztatnám a gépkocsival közlekedôket, hogy a megállni tilos tábla és az alatta lévô kiegészítô tábla utasítását mely szerint az útpadkán sem szabad várakozni vegyék figyelembe a Kossuth Lajos utcában. A közlekedés zavartalansága érdekében használják a kialakított parkolókat, még abban az esetben is, ha némi gyaloglással jár az üzletek megközelítése. Véleményem szerint olcsóbb, mint a kiszabott büntetéseket kifizetni. Szeretném ismételten tájékoztatni az építtetôket-építkezôket. Településünkön súlykorlátozásos közlekedési táblák vannak kihelyezve, kivéve engedély kiegészítô táblákkal ellátva. A táblák hatálya alatt csak a Hivatalunknál kiváltott engedéllyel közlekedhetnek szabályosan a nagytömegû gépjármûvek. Kérném az építtetôket, hogy tájékoztassák a szállítókat arról, hogy milyen szabályok érvényesek a községbe való bejövetelkor, majd megegyezés szerint váltsanak rendszám és össztömeg tonna alapján megfelelô engedélyt. A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladékok kezelésének, égetésének szabályairól pár szót ejtenék, idézve a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. (II.14.) számú fentebb már említett rendeletünket Megjegyezném, hogy a jó szomszédi viszonyokat csak erôsíthetjük ha a tûzgyújtási szándékunkat, legalább a közvetlenül mellettünk lévô lakóknak elôre jelezzük. 3. (1) A mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi hulladék ártalmatlanításáról elsôsorban komposztálással, ha ez nem lehetséges, elszállításával kell gondoskodni. Az elszállítás során a települési szilárd hulladék gyûjtésére és elszállítására irányuló kötelezô helyi szolgáltatás igénybevételérôl Nagykovácsi Önkormányzati rendelet elôírásait be kell tartani. (2) *Mezôgazdasági termelés során keletkezô növényi eredetû hulladékot égetni csak a jegyzô engedélyével szabad. (3) Égetni csak megfelelôen kialakított helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztetô módon október 1 április 30-ig ig lehet. Szeles idôben égetni tilos. (4) Az égetendô hulladék kommunális, illetve ipari eredetû hulladékot (mûanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve ezek maradékait) nem tartalmazhat. (5) *Az erdô szélétôl számított 200 méteren, a közút szélétôl számított 100 méteren belül avart és kerti hulladékot égetni tilos! (6) A mezôgazdasági hulladék nyílt téri égetését a környezetvédelmi felügyelôség állásfoglalása alapján a jegyzô engedélyezi. Végül, de nem utolsó sorban a téli munkák miatt szeretnék pár teendôrôl szót ejteni, amelyeket már az újság korábbi számaiban olvashattak. Felszólítok minden ingatlan tulajdonost, hogy az ingatlanok mellett a közterületen lerakott köveket távolítsák el! Az ilyen kirakott kövek a hókotrók munkáját akadályozzák, esetleg lehetetlenné is teszik, e mellett jogszabályba is ütköznek és rendkívül balesetveszélyesek is. A hó eltakarítás szabályai a tavalyi évhez képest nem változtak, így tehát az ingatlan tulajdonosainak, vagy bérlôinek a feladata a járda hó-és síkosság mentesítése. Mindenkit megkérnék arra, hogy vásároljon kellô minôségû és mennyiségû hólapátot, síkosság mentesítô környezetbarát anyagot. Az önkormányzatnak nem feladata a gépkocsi kihajtók takarítása, hó- és síkosság mentesítése! Megértésüket és segítségüket elôre is megköszönve! Erôs Kálmán közterület-felügyelô A szelektív zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ Pénzügyi Csoport Csoportvezetô: Hársvölgyiné Kamarás Zita 107 mellék Baráthné Nagy Judit 109 mellék Csernusné Turai Judit 102 mellék Fülöp Györgyné 119 mellék Pappné Molnár Afrodité 124 mellék Tóth Katalin 133 mellék Hársvölgyiné Kamarás Zita pénzügyi csoportvezetô bemutatkozása 62 éves vagyok és Piliscsabán élek. 43 éves munkaviszonnyal rendelkezem, melybôl 18 évet államigazgatásban önkormányzatnál töltöttem. Regisztrált mérlegképes végzettséggel rendelkezem április 1- tôl dolgozom az Önkormányzatnál mint köztisztviselô, pénzügyi ügyintézôi munkakörben. Feladataim közé tartoznak fôként az önkormányzati költségvetési célrendszerek megalkotása, (pénzügyi vonatkozású rendeletmódosítások, elôterjesztések készítése) a végrehajtáshoz és a beszámolókhoz kapcsolódó szakmai feladatok ellátása, (bevallások, Magyar Államkincstárral, hatóságokkal való kapcsolattartás) továbbá aktív könyvelések végzése (bérkönyvelés, pénztárkönyvelés stb.) október 1-tôl a pénzügyi csoportvezetôi feladatokat látom el. Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Györgyi Zoltán fôépítész 131 mellék NOVEMBER

7 Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla jegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék - Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. A hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (Ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Kérjük kísérjék figyelemmel. A Nagykovácsi Víziközmû Kft. hétfôn óráig és szerdán óráig fogadja ügyfeleit a Kolozsvár tér 17.sz. alatti irodájában vagy Minden született gyermeknek ültessünk egy fát November hónapban folytatjuk a faültetést a március 1. és szeptember 30. között született (és nyilvántartásba vett) 47 kisgyermeknek. A faültetés idôpontjáról minden érintett családot levélben értesítünk, kérjük készüljenek Önök is erre a kedves eseményre, hívják el a nagyszülôket is. Továbbá kérjük azokat a családokat is akiknek már elültetett kis fácskáik vannak, hogy locsolják, gondoskodjanak a metszésérôl, ápolják, mert sajnos 23 kis fa kiszáradt, ezeket pótolni kell a Gemenci Erdészet leszállítja, biztosítja számukra a facsemetéket. A közös ápolásukkal közelebb kerülhetnek gyermekeink a természethez, vigyázni fognak környezetükre. Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék A Polgármesteri Hivatal Szervezete A szeptember 29-i ülésen elfogadásra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzata. Ebben rögzítésre került a Hivatal új szervezeti struktúrája. A Hivatal az alábbi belsô szervezeti egységekre tagozódik: - Igazgatási Osztály, - Önkormányzati Osztály, - Pénzügyi csoport, - Adó csoport, (szervezeti ábránkat lentebb láthatják.) A HSzMSz-ban meghatározásra került, hogy az Igazgatási Osztályt és az Önkormányzati Osztályt osztályvezetô vezeti, míg a pénzügyi és az adócsoportot csoportvezetô vezeti. A Titkárság, az Építéshatóság és az Informatikus a jegyzô közvetlen vezetése alá tartozik. A modern közigazgatás három, egymástól elszakíthatatlan szoros pilléreken nyugszik: a szervezeten, a személyzeten és a feladat ellátáson, vagyis a mûködésen. A közigazgatás átalakítása, ha úgy tetszik a fejünk felett zajlik, de az adott kor követelményeihez való hozzá igazítása, reformja, vagy modernizációja jelentheti helyi szinten a struktúra átalakítását, a köztisztviselôkre vonatkozó szabályok megváltoztatását, valamint a feladat-ellátás, a mûködés új alapokra való helyezését. Én úgy gondolom ez az új folyamat a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalban elindult, még ha ennek nem minden esetben vannak látható jelei. A szervezet átalakítás megtörtént, de valljuk be, hogy a mûködés minôségi változása is legalább ilyen jelentôséggel bír. A Képviselô-testületi elvárásokhoz, a lakossági igényekhez, illetve a jogszabályi követelményekhez való igazítást megkezdtem. A modern, törvényes és hatékonyan mûködô Hivatal megvalósítása, a szervezeti és személyzeti rendszer racionalizálásán túlmenôen nem nélkülözheti az ügyintézési folyamatok racionalizálását sem. Ezért az elmúlt hetekben a belsô ellenôr által végzett hivatali szabályozottság ellenôrzése keretében és javaslatára kiadásra került 5 teljesen új belsô szabályzat: a Belsô kontroll kézikönyv, az önkormányzat intézményeire is vonatkozó beszerzési szabályzat, munkavédelmi szabályzat és nem utolsó sorban a közérdekû adatok igénylésének és közzétételének rendjérôl szóló szabályzat, továbbá a gépjármû üzemeltetési szabályzat. Ezen túlmenôen aktualizálásra kerültek egyéb pénzügyi szabályzatok és az iratkezelési szabályzat, melyek alkalmazását követôen egyúttal megtörténik a munkafolyamatok rendbetétele, ellenôrzése is. A továbbiakban dolgozunk a modern információs- és kommunikációs rendszer, azaz az új honlap szerkesztésén és ezen belül az e-önkormányzat megvalósításán is. Tóthné Pataki Csilla jegyzô Közérdekû információ az Egyenlô Bánásmód Hatóságról A diszkrimináció elleni küzdelem valamint a társadalmi szemléletformálás erôsítésére az egyének vagy csoportok védett tulajdonságai miatt (pl. nem, nemzetiség, fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyôzôdés, életkor stb.) kedvezôtlenebb bánásmódban való részesítésének megelôzésére, az ôket ért sérelem orvoslásának elôsegítése érdekében az országos hatáskörû Egyenlô Bánásmód Hatóság (www.egyenlobanasmod.hu) megyei referensi hálózatot hozott létre. Pest megye referensi feladatait szeptember 16. óta látom el. Feladatom havi rendszerességgel állandó (ennek helyszíne Vác) illetve eseti ügyfélfogadás pest megye kistérségeiben. Községünk a Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társuláshoz tartozik, amelynek székhelye Nagykovácsi, Kossuth L. u. 9. ( Az Egyenlô Bánásmód Hatóság jogkörével kapcsolatosan, a diszkrimináció elleni küzdelem, az esélyegyenlôség elômozdítása érdekében igénybe vehetô jogi lehetôségekrôl, azokról a védett tulajdonságokról, amelyek sérelme esetén hatósági eljárás indítható a referens közremûködésével részletes írásos tájékoztató található a kistérségi irodában. Ismertetô olvasható (www.nagykovacsi.net) Az ügyfélfogadás rendjérôl (helyszínek, idôpontok, elérhetôség) a oldalon található aktuális információ. Dr. Klein Katalin Egyenlô Bánásmód Hatóság Pest megyei referens NOVEMBER 7

8 AZ ÖNKORMÁNYZATI OSZTÁLY Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete a 128/2011. (IX. 29.) számú határozatával elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát. A szabályzat szerint a Hivatal Igazgatási, Önkormányzati osztályra, adócsoportra és pénzügyi csoportra tagozódik. Az alábbiakban beidézett paragrafus tartalmazza az önkormányzati osztály feladatait: 15. Az Önkormányzati Osztály fôbb feladatai (a) a közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelôi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenôrzése, (b) a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelôzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása, (c) közremûködik a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében, (d) közremûködik a közrend, a közbiztonság védelmében, (e) közremûködik az önkormányzati vagyon védelmében, (f) közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenôrzésében, (g) elôkészíti a Védônôi Szolgálattal kapcsolatos ügyeket, (h) részt vesz a helyszíni szemlékben, (i) ellátja a települési környezetvédelemi stratégiával kapcsolatos feladatokat, (j) ellátja a fakivágásokkal kapcsolatos ügyeket, részt vesz a környezeti károk feltárásában, (k) közremûködik az önkormányzati fenntartású kulturális, közoktatási, egészségügyi intézmények mûködésével, fejlesztésével, karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátásában, (l) felderíti és intézkedést kezdeményez a túlkerítési ügyek vonatkozásában, (m) ellátja a fizikai dolgozók tekintetében a közvetlen irányítási feladatokat, (o) ellátja az önkormányzat pályázatai, projektjei megvalósításában az adminisztrációs teendôket, (p) gondoskodik a közúti közlekedésrôl szóló törvényben rögzítettek szerint az utak állapotáról, tisztításáról, ellátja a járdák, közterületek és játszóterek fenntartásával kapcsolatos feladatokat, (a) koordinálja a belvízvédelmi feladatokat, egyéb vízgazdálkodási feladatokat, (b) ellátja a hivatal köztisztviselôinek, a község fenntartásában levô intézmények igazgatóinak, a részben önálló intézmények közalkalmazottainak személy- és munkaügyeit, (c) ellátja a munkaerô gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, (d) részt vesz a közfoglalkoztatás szervezésében, (v) részt vesz a képviselôk, köztisztviselôk vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítésének végrehajtásában, a vagyonnyilatkozatok kezelésének jogszabály által elôírt feltételeit biztosítja és kezeli az egyes vagyonnyilatkozatokat, közremûködik a teljesítményértékelés elôkészítésében és végrehajtásában. Az önkormányzati osztály köztisztviselôinek bemutatkozása néhány sorban: Balzó Edina osztályvezetô Születésem óta élek a településen, nagyszüleim 1946-ban költöztek Nagykovácsiba. 11 éves lányommal élek, aki a Nagykovácsi Általános Iskolába jár októberétôl dolgozom a Polgármesteri Hivatalban, ahol elôször titkársági feladatokat, majd humánpolitikai ügyeket láttam el. A hivatali évek alatt tapasztalatot szereztem, mind az önkormányzati, mind a hatósági munka vonatkozásában. Idôközben a Szent István Egyetem fôiskolai karán szereztem diplomát, mint humánerôforrás menedzser, szerettem volna továbblépni így, fejlesztve szakmai tanulmányaimat, jelentkeztem a Miskolci Egyetem Államés Jogtudományi Karának mesterképzés keretében indított okleveles közigazgatási menedzser képzésére, ahol egyetemi diplomát szereztem. Polgármester és Jegyzô Asszony lehetôséget adva felajánlották számomra az önkormányzati osztály vezetését október 1-jével. Öröm és megtiszteltetés, hogy településem fejlôdésében tevékenyen részt vehetek. Igyekszem felelôsségteljes munkavégzéssel megszolgálni felém irányuló bizalmat. Sümegi Zoltán településmérnök Sümegi Zoltán vagyok, 25 éves építômérnök ben végeztem a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán, Szerkezetépítô szakirányon. Elsô munkahelyem egy paksi fémipari cég volt, ahol munkafelügyeleti feladatokat láttam el. Jelenleg Budapesten élek, és 2011 januárjában kezdtem el dolgozni a Nagykovácsi Önkormányzatnál, annak Önkormányzati Osztályán, településmérnöki munkakörben. Jelenlegi feladatom fôként a település mûszaki beruházási, karbantartási feladatinak úgy mint: útépítések, és -javítások, önkormányzati ingatlanok karbantartása, vízelvezetési feladatok megoldása, közútkezelôi hozzájárulások elôkészítése), mindezen feladatok koordinálása, és az ügyfelekkel való kapcsolattartás, valamint a kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása. Guzli Piroska településmérnök Guzli Piroska vagyok, 43 éves környezet és tájgazdálkodási agrármérnök, angol szakfordító. A Gödöllôi Agrártudományi Egyetemen szereztem meg a diplomám, 1996-ban ben költöztem Nagykovácsiba családommal, férjemmel és tizenöt éves fiammal, Budapestrôl. Ekkor még a volt Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban, az Országos Környezetvédelmi Tanács Titkárságán dolgoztam, mint tudományos munkatárs. Feladataim fôként a Testület munkájának elôkészítésébôl, valamint Európai Uniós agrár és energetikai bizottsági tanácsadói munkából állt. Ez év október óta a Nagykovácsi Önkormányzat, Önkormányzati Osztályán dolgozom településmérnöki, illetôleg pályázati referensi munkakörben. Feladatom fôként a településen végzett egyes mûszaki, kivitelezési munkák szervezése, felügyelete végzettségem okán különös tekintettel a növényzettel, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos munkákra, a játszóterek felügyelete és karbantartása, valamint a pályázatokkal kapcsolatos teendôk (úm.: pályázatfigyelés, pályázatírás, projektmenedzsment, és az azzal kapcsolatos adminisztráció). A Hivatal a jövôben minôségirányítási rendszert tervez bevezetni, ennek feladatait is feltehetôen én fogom elvégezni. Nagyon szeretek Nagykovácsiban élni, szerencsésnek mondhatom magam azért, hogy olyan helyen lakhatok, ahová mások kirándulni járnak. Mint a legtöbb itt élônek, nekem is a község elhelyezkedése a legvonzóbb. Örömmel tölt el, hogy lehetôséget kaptam a falu és az itt lakók szolgálatában dolgozni. Erôs Kálmán közterületfelügyelô Nagykovácsi Polgármesteri hivatalában 2009 augusztus 01-tôl dolgozom, mint közterület felügyelô. Elôtte Óbudán töltöttem be ugyanilyen munkakört. Alapvégzettségem szerint szociálpedagógus vagyok, amely diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem 2008-ban. Az itt tanultakat tovább hasznosítva az idei évben, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán fejeztem be sikeresen a tanulmányaimat, mint okleveles közigazgatási menedzser. A munkakörömben ellátandó fôbb feladatok a következôk: - a közterületek jogszerû használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, illetve útkezelôi hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerûségének ellenôrzése; - a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelôzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása; - közremûködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; - közremûködés a társadalmi bûnmegelôzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és a közrend védelmében; - közremûködés az önkormányzati vagyon védelmében; - közremûködés a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenôrzésében; - közremûködés állat-egészségügyi és eb rendészeti feladatok ellátásában. Néhány fontos tudnivaló a közterület-felügyelô munkájáról, illetve a feladatellátás jogszabályi meghatározásáról: Amit sajnos még mindig kevesen tudnak, hogy feladatkörében eljáró felügyelô hivatalos személy, feladatát a fenntartó önkormányzat illetékességi területén látja el. Az alább felsorolandó intézkedések alkalmával az intézkedések miatt fokozott büntetôjogi védelem illeti meg az intézkedô felügyelôt! - A felügyelô a törvényben és a végrehajtási rendeletben elôírt módon köteles intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni, ha a feladatkörébe tartozó jogszabálysértô tényt, tevékenységet, mulasztást észlel vagy olyan tényt, tevékenységet, mulasztást hoznak tudomására, amely a feladatkörébe tartozó ügyben beavatkozást tesz szükségessé. - A felügyelô felvilágosítást kérhet attól, akirôl alaposan feltehetô, hogy a felügyelôi feladat ellátásához érdemi tájékoztatást tud adni. - A felügyelô a szabálysértésen tetten ért személyt igazoltatja, vele szemben amennyiben azt jogszabály lehetôvé teszi helyszíni bírságot szabhat ki, amelynek összege Ft-tól Ft-ig terjedhet. Helyszíni bírságolás esetén a közúti közlekedési elôéleti pontrendszer hatálya alá tartozó megállási, várakozási, behajtási és korlátozási tilalmat megszegô jármûvezetôknek büntetôpontokat is ad. - Ha a kívánt cél helyszíni bírságolással nem érhetô el vagy az elkövetô a helyszíni bírságolás tényét nem veszi tudomásul, esetleg a helyszíni bírság összegét vitatja, a közterület-felügyelô feljelentést tesz. - Azt a személyt, aki személyazonosságát nem igazolja, annak megállapítására a legközelebbi rendôri szervhez a felügyelô elôállíthatja NOVEMBER

9 Ellenszegülés esetén az elôállításhoz a rendôrség segítségét kell kérnie. A rendôrség megérkezéséig a felügyelô az érintett személyt feltartóztatja. A felügyelô elôállítási joga kiterjed továbbá a szabálysértés elkövetésén tetten ért személynek az elkövetés helye szerinti szabálysértési hatósághoz történô elôállításra is, a szabálysértési eljárás azonnali lefolytatása érdekében. - A felügyelô a helyi közúton jogosult feltartóztatni a köztisztasági szabályokat megszegô, továbbá a táblával jelzett behajtási tilalmat vagy korlátozást megszegô jármûvet. - Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármû balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére a jármû elszállításáig vagy további intézkedésig a felügyelô kerékbilincset alkalmazhat. - A felügyelô az üzemben tartó értesítése mellett elszállítással eltávolíthatja a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármûvet, ha az a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyezteti illetve a helyi közúton közterület-használati engedély nélkül tárolt, hatósági jelzéssel nem rendelkezô azon jármûvet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzéssel vehet részt. - A felügyelô azt a dolgot, amelynek elkobzását a szabálysértésekrôl szóló törvény lehetôvé, illetôleg kötelezôvé teszi, átvételi elismervény ellenében visszatarthatja, illetôleg visszatartja és az elkövetés helye szerint illetékes szabálysértési hatóságnak adja át. - A felügyelô a mozgáskorlátozott igazolványt a helyszínen jegyzôkönyv ellenében elveszi, ha az érvénytelen, vagy megalapozott gyanú van arra, hogy az igazolvány hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek. - A felügyelô az intézkedéssel érintett személyrôl, az intézkedés vagy az eljárás szempontjából lényeges környezetrôl és körülményrôl, tárgyról kép- és hangfelvételt készíthet. A felügyelet közterületen, közbiztonsági, illetve bûnmegelôzési célból, bárki számára nyilvánvalóan észlelhetô módon képfelvevôt (térfigyelô kamerát) helyezhet el, és felvételt készíthet. - A felügyelô a vagyonvédelmi feladatainak ellátása során a képviselô-testület rendelkezésére az önkormányzat tulajdonában, használatában lévô területet, épületet vagy építményt lezárhatja, az oda illetéktelenül belépni kívánó személyt igazoltathatja, belépését megakadályozhatja, valamint az illetéktelenül ott tartózkodókat igazoltathatja és eltávolíthatja. Fizikai alkalmazottak: Gulyás Józsefné takarító, Guba Árpád és Tuza János közterület-fenntartói munkakörben látják el település önkormányzati ingatlanok zöldterületének gondozását, valamint a köztisztasági feladatokat. A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati oldalalak elôzô számait megtalálja a oldalon az Aktuális Önkormányzati Hírek /Böngészôben megjelent hírek menüpont alatt Szigorodnak az állattartás szabályai A Képviselô-testület a október 27-i ülésén az állattartásról egy megújult és szigorúbb szabályokat alkalmazandó rendeletet fogadott el az állattartásról. Változtak az ingatlanonként engedélyezett darabszámok, továbbá a tartási körülmények rendelkezései. Nagykovácsi belterületén a haszonállatok tartására vonatkozóan az alábbi szabályok vonatkoznak: nagytestû haszonállat nem tartható. közepes testû haszonállat esetén ingatlanonként összesen 1 db lehet. Szaporulatok: sertésnél 6 hetes választási korig 12 db; juhnál, kecskénél 4 hetes választási korig 2 db tartható. Kistestû haszonállatok falusias belterületen, kertvárosias lakóterületen kivéve Nagyszénás kert, Kálvária kert és külterületi lakott helyen tarthatóak az alábbi számbeli korlátozásokkal: az alább felsorolt kistestû haszonállatok a következô számbeli korlátozással tarthatók: - galamb, nutria összesen 20 db - liba, kacsa, pulyka, csirke, gyöngytyúk összesen 10 db - házinyúl összesen 10 db A haszonállattartással kapcsolatos épületek elhelyezése Fô szabály, hogy állatot tartani a védôtávolságok betartásával, építési engedély alapján épített épületben, a jelen rendeletben meghatározott számbeli korlátozásokkal, valamint a Helyi Építési Szabályzatban foglalt elôírásokkal lehet. Az állattartásra szolgáló építmény (ól, istálló, kifutó, stb.), illetve a trágyatároló védôtávolsága az alábbiak szerint betartandó: Építmény Lakóépülettôl Ásott kúttól (ól, istálló, stb.) Nagy és közepes haszonállat 15 m 15 m Kis haszon állat 10 m 10 m Trágyatároló 15 m 15 m A trágyát szivárgásmentes, zárt trágyagyûjtôben kell tárolni, melynek vízzáró aljzatúnak kell lennie. A trágyagyûjtôt fedéllel kell ellátni. A trágyalé- és trágyagyûjtôt szükség szerint ki kell üríteni. A kedvtelésbôl tartott állatokra vonatkozóan a legfontosabb rendelkezés, hogy az állat tartása lehetôvé tegye annak természetes viselkedését, ugyanakkor a környezô lakóközösség kialakult élet és szokásrendjét szükségtelenül ne zavarja. Az ebtartás szabályai: Lakótelepen, társasházakban, többlakásos lakóingatlanon lakásonként 1 eb tartható, valamint ennek szaporulata 4 hónapos korig. Családi házas ingatlanon, üdülôingatlanon, kertben, gyümölcsösben 2 eb tartható, és ezek szaporulata 4 hónapos korig. Az állattartó az ebét nyilvántartásba vétel céljából köteles 3 hónapos kor betöltését követôen 15 napon belül bejelenteni a jegyzônek a rendelet 3. számú melléklet szerinti nyomtatványon. Tilos ebet tartósan 10 m 2 -nél kisebb területen, ebet tartósan 4 m-nél rövidebb eszközzel kikötve tartani. Ebek csoportos tartása esetén számukra egyedenként legalább 6 m 2 akadálytalanul használható területet kell biztosítani. Nem minôsül csoportos tartásnak a szuka együtt tartása a kölykeivel, azok hathetes koráig. Amennyiben ebet futólánccal vagy ahhoz hasonló elven mûködô szerkezettel kikötve tartanak, a feszített és futórészek hosszának összege nem lehet kevesebb 5 m-nél, valamint a futó rész nem lehet rövidebb 3 m-nél. A veszélyes állatok tartása is leszabályozásra került a felettes jogszabályok iránymutatása alapján. A részletes engedélyezési eljárás a rendelet 3. számú melléklete alapján a következô: Az eljárás megindítása Az eljárás hivatalból, vagy kérelemre indul. A kérelmet személyesen, postai úton, vagy az Ügyfélszolgálati Irodán lehet benyújtani. A kérelemhez csatolni kell: Ft illetékbélyeget (általános illeték), az állattartó egy hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát; nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a kérelmezô nem áll cselekvôképességet korlátozó, vagy kizáró gondnokság alatt, szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítés és szakmai gyakorlat igazolását, vagy ennek hiányában a felsoroltaknak megfelelô személy alkalmazásának igazolását, a tartási hely közvetlen szomszédjainak beleegyezô nyilatkozatát, Az állattartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy biztosítja a jogszabály által elôírt feltételeket és teljesíti a vonatkozó biztonsági elôírásokat. Az ügymenet leírása A települési önkormányzat jegyzôje a veszélyes állat nyilvántartásba vételére és hatósági ellenôrzésére köteles. Amennyiben a tartás körülményei a jogszabályban elôírt feltételeknek megfelelnek, a jegyzô a tartást határozat formájában engedélyezi. Amennyiben a tartás biztonsági feltételei nem felelnek meg a mellékletekben elôírtaknak, a jegyzô az Átv ában foglaltak szerint jár el. A veszélyes állatok tartására vonatkozó feltételek megszegése esetén az eljáró hatóság az Átv.-ben meghatározott kötelezettségei mellett az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározott bírságot szab ki. Az állattartásával kapcsolatos rendelkezések megsértésére vonatkozóan az alábbiak szerint döntött a testület: Aki a rendeletben részletezett elôírásokat megszegi, tehát: a) a rendeletben elôírt darabszámú állatnál több darabot tart, b) a rendeletben elôírt kötelezettségeket megszegi, - amennyiben cselekménye vagy mulasztása nem esik súlyosabb büntetô rendelkezés hatálya alá szabálysértést követ el, amely miatt , Ft-ig terjedô pénzbírsággal sújtható. Az elsô fokú szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyzô jogosult. Fontos azonban megjegyezni, bár a rendelet november 2-ától hatályos, de azon állattartók, akik a kihirdetéskor e rendelet rendelkezéseibe ütközô módon folytatnak állattartást, január 1. napjáig kötelesek tevékenységüket e rendelet elôírásainak megfelelôen megváltoztatni, illetve a feltételeket megteremteni. Az állattartásra vonatkozó részletes szabályokról szóló rendeletrôl a Polgármesteri Hivatalban kihelyezett hirdetménybôl, illetve a honlapon tájékozódhatnak. Az állattartási ügyek kijelölt ügyintézôje Erôs Kálmán közterület felügyelô. Kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal! Tóthné Pataki Csilla jegyzô NOVEMBER 9

10 Októberi témahónap: Tudósok hónapja November 14. Fogadóóra 18 órától November 26. Katalin bál (szombat) A 8. osztály ôszköszöntô kirándulása Pilisborosjenôre Szeptember 29-én reggel felkerekedett a 8. osztály a Pilisbe. Az oda út alatt fogadni mertek volna: Erika néni egy szaftos kis BKV-túrát szervezett nekik, de reményeik szertefoszlottak a következô megállónál. Szerették volna igazán köszönteni az ôszt, de a tikkasztó napsütés nem akart alábbhagyni. Mint ahogyan az a kirándulások alkalmával lenni szokott, egyre inkább kiélezôdött, ki milyen szerepet tölt be a leginkább egy Szuper Állatkertre hasonlító osztályban. A papagájok nem tették unalmassá az utat, s a nagyszámú majomcsoport, - ahol kedvünkre válogathattunk különféle fajok közül -, nem hagyta elfeledni, kik is vagyunk valójában. Akadt még flamingó, néhány pajkos macska, s mikor útba ejtettük a Mackó-barlangot, a medvék is otthon érezhették magukat. A sasszemûek a Nagy-Kevély csúcsán gyakorolhatták vadásztechnikájukat. Mikor kipréseltük a kilométereket lábainkból, megálltunk az Egrivárnál, s vérre menô számháborút vívtunk. Hazafelé súlyos vízhiány lépett fel, így mindenki legszívesebben tevére cserélte volna állati arcát, ám amikor a víznyerô hely körül tolongva harcoltak a vízért, mindenki elvetette az ötletet. Végezetül a buszon a pingvin is megtalálta az óriási köveket táskájában, melyeket a pajkos csimpánz csempészett bele, s amiket egész úton rendületlenül cipelt. Várva-várjuk az Állatkert következô szabadulását a természetbe. Eördögh Viktória 8. osztály Lukátsy Máté, Molnár Alexandra, Pinczel Attila, Pintér Dániel, Szabó Viktória, Szende Zsombor, Turcsányi Tamás,Varga Mária, Végh Orsolya, Veres Márton. A mûsort összeállította: Smetana Erika osztályfônök Állatok Világnapja a Nagykovácsi Általános Iskolában Október 4-én, Állati jó délutánt szervezett az iskola napközis munkaközössége a tanulókkal közösen. Egyszerre több helyszínen zajlottak az események. Élô állat bemutató volt az aulában Tanulóink hozták be otthonról saját kisállatukat, hogy társaik is lássanak érdekes állatokat. Volt gekko, házinyúl, hörcsög, édesvízi halak, teknôs, törpeteknôs. Azon túl, hogy megismerkedtünk ezekkel a házi kedvencekkel, sok hasznos tanácsot kaptunk életmódjukról, táplálkozási szokásaikról, mozgásigényükrôl és tisztántartásukról. Vidáman, jókedvûen telt ez a szép ôszi délután Köszönjük a segítô tanulóknak, szülôknek, pedagógusoknak a közremûködést, amellyel lehetôvé tették mindezt. Burjánné Karaba Elvira napközis nevelô Szakmai továbbképzés iskolánkban Vendégünk volt Dr. Barsi Ernô zenepedagógus, zenetörténész, néprajzkutató Az aradi vértanúkra emlékeztünk október 6-án Az iskolai ünnepség után a délutáni községi megemlékezésen is elôadták mûsorukat a 8. osztályos tanulók, akik megidézték e nap eseményeit, történelmi szemelvényeket olvastak fel. Résztvevôk: Bartus Tamás, Császár Dominika, Ducsai Bálint, Eördögh Viktória, Ganzer Olivér, Gôczey Lili, Grubits Fanni, Györffy Attila, Hazai Virág, Ignácz Máté Flórián, Kardos Lili, Kuti Imre, Losonczi Réka Hajnalka, Lukátsy Benedek, Állati jó játékok az udvaron A napközis csoportvezetôk az udvaron, egy idôben 9-féle állatokkal kapcsolatos játékot vezettek. A gyermekek szabadon választhattak és válthattak a játékok között. Volt: sánta róka, állati rekordok, liba játék, nyulas, puzzle, kvíz, hernyóséta A legsikeresebbnek az állati rekordok bizonyult, hatalmas, szûnni nem akaró sorban állás alakult ki a játékra jelentkezôkbôl. Arcfestés az aulában Felsôs nagylányok festették testfestékkel a kicsik arcára az állatos maszkokat. Némelyik olyan mû olyan jól sikerült, hogy szinte nem ismertük fel, ki van a maszk mögött. Október 10-én, a délelôtti pedagógus továbbképzés keretében, szívet melengetô elôadást hallottunk Dr. Barsi Ernôtôl. Ernô bácsi 91 éves korát letagadhatván erôben, egészségben és nagynagy szeretettel adta át tudásának egy piciny szeletét nevelô közösségünknek. Ô, aki a népzenét Kodály Zoltántól tanulhatta, kinek bölcsészdoktori disszertációjának könyvben való megjelenését Ortutay Gyula támogatta, kinek számos néprajzi, népzenei gyûjteménye megjelenhetett, elfogadta meghívásunkat, s minket is elvarázsolt. A több évtizeden keresztül gyûjtött diasorozataival, hegedûjátékával, a közös népdalénekléssel megmutatta nekünk, hogyan kell ôriznünk múltunkat, s hogyan adhatjuk ezt tovább tanítványainknak. Hitvallása: A szeretet sugározzon mindenüvé. Mert szeretet nélkül nem lehet sem muzsikálni, sem tanítani, sem írni. Szeresse mindenki az övéit, NOVEMBER

11 saját népét és értékeit, hogy a másokét is szeretni tudja. Köszönjük Ernô bácsinak, hogy megajándékozott bennünket, s kívánjuk, hogy jó egészségben adhassa át még sokáig azokat az értékeket, amelyeket nekünk is továbbadott. A Nagykovácsi Általános Iskola nevelôi nevében: Veres Ildikó tanító Liszt Ferencre emlékeztünk Október 19-én reggel, az aulában a Rákócziinduló hangjai fogadták iskolánk tanulóit. Becsengetés után kezdôdött a mûsor, mellyel a 200 éve, október 22-én született nagy magyar zeneszerzôre, zongoramûvészre és karmesterre, Liszt Ferencre emlékeztünk. Nyolcadikos lányok ismertették az életrajzát. Közben zenéibôl felcsendültek a legnépszerûbb dallamok: Magyar rapszódiák, Les Préludes, La Campanella, Szerelmi álmok, B-A-C-H fúga, Koronázási mise. Barabás Miklós által festett portréja mellett hetedikesek szavalták el Vajda János és Vörösmarty Mihály Liszt Ferenchez írt verseiket. A Szózat eléneklése után az emléknapra készített rajzpályázatok eredményhirdetése következett. A sok, igényesen és fantáziadúsan elkészített alkotás az aulában került kiállításra. A meghirdetett verseny helyezettjei: I. helyeztettek: Vajay Mónika, Bottyán Balázs, Környei Luca, Venczel Viktor II. helyezettek: Gyôrffy Emese, Bereczky Anna, Valentin Kamilla, Hajba Lídia III. helyezettek: Steigerwald Tímea, Kovács Lili, Kurt Levente, Márta Zsombor Népszerû volt tanulóink körében az a Liszt-totó, amelyet a mûsor végén tölthettek ki, próbára téve ismereteiket a zeneszerzôrôl. Az ünneplés koncertekkel folytatódik: Isten éltesse Liszt Ferencet örökké! Liszt Ferenc október 22-én született Doborjánban. Nagyapja, édesapja is zeneértô volt. A fiú zenei tehetsége korán megnyilatkozott. 6 éves korában kezdett zongorázni, 8 évesen már koncerten ejtette ámulatba hallgatóságát. 9 éves korában egy soproni hangversenye után a magyar fôurak közül többen is felajánlották támogatásukat. Így Bécsben folytathatta tanulmányait. Karl Czernytôl zongoraleckéket kapott, Antonio Salieri zeneelméletre tanította. 11 évesen kiadják elsô szerzeményét. 13 évesen hozza apja elôször Magyarországra, hogy a pesti közönségnek is bemutatkozhasson. A siker óriási volt. A család 1823-ban Párizsba, a mûvészetek központjába költözik. Bár a Konzervatóriumba idegen állampolgársága miatt nem veszik fel, a fôúri szalonokban fergeteges sikert arat. Ahogy elôdjét, Mozartot, úgy ôt is európai koncertkörútra hívják. Anglia, Svájc, Németország: a világhír egy-egy újabb állomása. 17 éves, mikor meghal édesapja. Néhány évre visszavonul, zongoraórák adásából jut jövedelemhez. Alkotókedvét felébresztette Paganini virtuóz hegedûjátéka. Több mûvét átdolgozta bravúros technikával zongorára. Párizsban a társasági élet központja lett: Barátságot kötött Chopinnel, Berliozzal. Megismerkedett Mari d Agoul grófnéval, akitôl két lánya és egy fia született. Sokáig Svájcban és Olaszországban éltek. Európai hangversenyútjai valósággal diadalmenetek voltak. Csodálatos virtuozitása meghódította egész Európát. Pesten díszkardot nyújtottak át neki ban Weimarban telepszik le, karmesterként dolgozik. Megismerkedik Wagnerrel, akit pártfogásába vesz. Szimfonikus mûveket, miséket komponál. Rómában 50 évesen belép a papi rendbe. Pesten Andrássy Gyula miniszterelnök 1870-ben felkéri a Zeneakadémia elnöki posztjára ben nyitották meg az intézményt, amely Liszt lakásául is szolgált. Ingyen zongorázott, ingyen tanított elején megbetegedett. A pesti ferencesek templomába járt imádkozni. Nyáron Bayreuthba utazott Wagnerhez és Cosima lányához, aki Wagner felesége lett. Egészsége megromlott, tüdôgyulladásban július 31-én meghalt. Bedô Gyöngyike ének-zene tanár Egy sikeres együttmûködés Hetedik és nyolcadik osztályos angolt tanuló diákjaink hetente találkoznak az AISB csoportvezetési fakultációt választó tanulóival és tanárnôjükkel, Marylene Abbouddal, akik a bô egy órás foglalkozás keretében lehetôséget adnak a gyerekeknek, hogy az angol nyelvet gyakorolhassák és fejlôdhessenek a kommunikáció terén. Majdnem minden idegen nyelvet tanuló diák mumusa a beszéd és a szabad, kötetlen kommunikáció az adott nyelven. Tanulóinknak most remek alkalmuk nyílik arra, hogy legyôzhessék félelmüket, és magabiztosságra tegyenek szert az angol nyelvû kommunikációban. Eddig már három sikeres foglalkozást tudhatunk magunk mögött, ahol a gyerekek játékos formában sajátíthatják el az önkifejezés képességét. Az elsô foglalkozáson a téma: a megismerkedés és bemutatkozás volt. Az amerikai iskolás tanulók adták a példát és a mi tanulóinknak a példa alapján, attól persze szabadon eltérve, kellett önmagukat bemutatni, majd diákoknak szóló könyvekbôl olvastak fel részleteket és beszélték meg azokat. Nagy öröm volt mindkét fél számára, hogy a gyerekek a foglalkozás után boldogan és tele élménnyel meséltek a foglalkozások eseményeirôl és már akkor az volt a legfôbb gondolatuk, hogy mindenképpen ott lehessenek a következô foglalkozáson. Köszönjük Marylene Abboud-nak és lelkes tanítványainak a felejthetetlen délutánokat, és kívánunk még sok ilyen és hasonlóan sikeres együttmûködést a két intézmény között. Vass Éva, Mészáros Ágnes Sarolta angol tanárok Családi bakancsos túra Egy szép ôszi szombat délelôtt felvettük a túrabakancsunkat és elindultunk a Nagy-Kopaszhegy felé. Szülôkkel, gyerekekkel együtt negyvenhárman voltunk. A legfiatalabb természetjárót babakocsiban tolták a szülei. A túravezetést Horváth Richárd barlangász vállalta. Hatalmas bükk, gyertyán és tölgyfák mellett vezetett utunk. A gyerekek szorgosan gyûjtögették a terméseket és a színes faleveleket. Útközben láttunk szénégetô gödröt és mészégetô boksát. A falu múltjáról, hagyományairól is sok érdekeset tudtunk meg. A legizgalmasabb élmény az volt, amikor egy barlang bejáratához értünk. Túravezetônktôl megtudtuk, hogy Bronzbarlangnak hívják, mert bronzkori leleteket, csontvázakat találtak ezen a helyen. A feltárást lelkes amatôr barlangászok végezték szabadidejükben, saját költségükre és ez napjainkban is tart. Denevérek, pókok is megtelepedtek a barlangban. Közelünkben sok barlang található, több, mint amennyit ismerünk. Sikerült a gyerekek és felnôttek érdeklôdését felkelteni a barlangok iránt. Lehet, hogya mai nap élményeinek hatására néhány gyerek barlangász szeretne lenni felnôttkorában. Köszönjük túravezetônknek ezt az élménydús programot. Tóth Mihályné napközis tanító Egy szeptemberi focis hétvége szeptember 24-én, útnak indult a Nagykovácsi Utánpótlás SE közel hatvan gyereke és az ôket kísérô majd 50 szülô. Hat csapat, két különbözô tornára, az óvodás nagycsoportostól a nagyszülôkig. Ennyi ember megmozgatása megbeszéléseket, komoly egyeztetéseket, nevezések intézését, szóval óriási szervezést igényelt és fegyelmet a programokon résztvevôktôl. Idén elôször vettünk rész a Bozsik-program keretében induló körzeti tornán, melyet Budakeszin rendeztek. Ekkor avattuk az életükben elôször versenyen résztvevô U7-es csapatunkat. Alig pár edzés után, ezek a kis emberek igazi focistaként léptek pályára óriási lelkesedéssel. Igazi boldogság volt nézni, hogy hogyan tudtak örülni egy gólnak! NOVEMBER 11

12 Megérdemlik, hogy név szerint említsük meg ôket: Gelley Zsigmond Dávid, Géró Márton, Gurmai András Bálint, Horgas Dávid János, Láng Mihály és Péter Áron. Nagyon büszkék vagyunk rájuk! Ezen a tornán a NUSE-t képviselte az U9-es korosztályú csapatunk is. Nagy létszámuknak és a lelkes palántáknak köszönhetô, két csapattal neveztünk. Ôk a következôk voltak: Bencsics Máté, Bertalan Csongor, Bertalan Tamás, Géró Péter, Gyôrffi Attila, Horváth Levente, Ihász Benedek, Kosztoványi András, Kriskó Lili, Kukla Barna, Márta Zsombor, Molnár Gellért, Ormay Soma, Zlinszky Miksa. És még mindig nincs vége! U11-es csapatunk szintén részt vett a tornán, kicsit hiányos létszámban, mert a többiek a Zászlónk kupán képviselték Nagykovácsit. Az U11-es csapat tagjai: Becze Krisztián, Bihari Dávid, Dinnyés Máté, Gulyás Tamás, Kiss Márton, Kovács Mátyás, Láng Ferenc, Liptai László, Molnár Farkas Gábor, Selmeci Mátyás, Szalontai Bence és Tóth Bálint. A Bozsik-program arról szól, hogy a gyerekekkel megszerettessük a focit, nem eredményekrôl! Az új szabályok, a pálya mérete még szokatlan, de viszonylag hamar alkalmazkodtak hozzá a gyerekek. Legközelebb októberben, majd novemberben lépünk fel ilyen nagyszabású foci-tornán, ahol szintén ily népes számban képviseljük majd településünket. Utánpótlásunk többi tagja Zuglóban küzdött a nagy hagyományokkal bíró Zászlónk kupa keretében meghirdetett Bocs (U13), illetve serdülô (U15) kategóriában. Két évvel ezelôtt megnyertük a Bocs kupát, és most ismét miénk a gyôzelem, a Kupa. De milyen eredménnyel! A jobbára U11, U12 korú csapatunk négy meccset játszva, veretlenül 100% teljesítménnyel lett kupagyôztes! A gyôztes csapat tagjai: Baranyay Vince, Becze Dániel, Bertalan Márton, Éliás Milán, Forgács Bendegúz, Forgács Farkas, Golda András, Gulyás Bence, Kovács H. Bendeguz, Lukátsy Péter, Selmeci Sámuel, Tarnóczi Tas. Zuglóban kitettek magukért a fiúk, serdülô kategóriában is dobogósok lettünk! Nagykovácsit képviselô bronz érmeseink: Éliás Gergely, Forgács Zsombor, Gyôrffi Attila, Kriskó Tamás, Ladányi Bendegúz, Lukátsy Benedek, Lukátsy Máté, Pintér Dániel. Ez volt egy hétvége, de e szép eredményt, nehéz heti edzések, hétrôl hétre lévô tét meccsek elôzték meg. Ez csak az idén havi 3-4 meccset jelentett korosztályonként. Ha nem megyei fordulón, akkor valamilyen meghívásos kupán vettünk részt. Bejártuk településünk kisebb nagyobb környezetét. A teljesség igénye nélkül voltunk Piliscsabán, Pilisborosjenôn, Solymáron, Ürömön, Budakalászon, Leányfalun, Szentendrén, Visegrádon, Vácon, Budaörsön, Telkiben, Perbálon, Biatorbágyon, Budakeszin, Budapest III. kerületében. A településeken rendezett focikupákra rendszeresen hívnak minket, és mi ezeken igyekszünk részt is venni. Köszönet ezért mindazoknak, akik fáradságot félretéve ebben segítségünkre vannak! A jövô: idén folytatódik a Bozsik torna, és neveztük a gyerekeket a megyei bajnokságba is, tehát fel a fejjel, ez a nap, csak egy volt a majd minden hétvégén ránk váró meccsek sokaságából! Szép volt fiúk!!! Lukátsy Zoltán NUSE elnöke, edzô Uzsorások és nyerészkedôk az adóhivatal látókörében A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) jelzése, illetve közérdekû bejelentések alapján fél tucat olyan budapesti, illetve Pest megyei magánszemélyt vizsgál, akik 20-40, esetenként 50%-os kamatra nyújtottak kölcsönt más magánszemélyeknek, vagy hitelközvetítôként károsították meg ügyfeleiket. Az eljárások között akad olyan, amelyben több mint húsz károsult érintett, fejenként 72 ezer Ft-tól közel 9 millió Ft-ig terjedô uzsorakölcsönnel. A vizsgálatok eddigi tapasztalatai alapján elmondható, hogy az uzsorakölcsönök menete az esetek többségében igen hasonló volt; az általában banki, vagy egyéb kölcsöntörlesztéssel hátralékban lévô adósok ingatlantulajdonaik megmentése érdekében hirdetés, vagy ismerôs útján jutottak el az uzsorásokhoz, akik a kért összeget jellemzôen rövid (2-3 hónapos) futamidôre, magas kamatra adták kölcsön. A jövedelemszerzés látszatát kerülendôen a közjegyzô által is hitelesített szerzôdésben kamatot nem tüntettek fel, de hitelösszegként nem a ténylegesen nyújtott, hanem a már kamatokkal terhelt összeget tüntették fel és ennek erejéig az adósok ingatlanjaira jelzálogjogot jegyeztettek be. Az adósok az uzsorakölcsön törlesztéséhez és az erôszaktól sem visszariadó behajtást megelôzendôen újabb hitel felvételére kényszerültek és így egyre jobban eladósodtak. Az ellenôrzések során egy új jelenségre is felfigyelt az adóhatóság. Elôfordult olyan eset, hogy egy hitelközvetítéssel foglalkozó társaság tulajdonosa a cégéhez forduló ügyfeleket a banki kölcsön elbírálásáig, illetve folyósításáig 12-20%-os kamatra adott magánhitellel segítette ki. A magánkölcsönhöz kapcsolódóan a kamatkikötés mellett szerzôdési díjat és folyósítási jutalékot is felszámított, amelyek plusz bevételekhez juttatták amellett, hogy a pénzintézetek természetesen a hitelközvetítônek járó jutalékot is megfizették a társaság számára. Az ilyen jellegû vizsgálatokat nehezíti, hogy a kölcsönt igénybe vevô adósok többnyire megfélemlített személyek, akik nem minden esetben mernek nyilatkozatot tenni. Az azonban már az ügyek jelenlegi állása mellett is megállapítható, hogy a kölcsönt nyújtó magánszemélyek nem szerepeltettek bevallásukban akkora jövedelmet, amely fedezetet nyújtott volna a kihelyezett hitelekre, továbbá a kölcsönnyújtásból származó jövedelmüket nem vallották be és adót sem fizettek utána. Mindezzel esetenként több tízmillióval károsították meg az állami költségvetést. Az ügyekben folyik az eljárás. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága Tisztelt Állampolgárok! F E L H Í V Á S Rövidesen beköszönt a hideg idô és szükségessé válik az épületek fûtése. Évente több ember esik áldozatul a nem megfelelô mûszaki állapotú tüzelô- és fûtôberendezések, illetve ezek kezelésére vonatkozó elôírások megszegésének következtében keletkezett tûzeseteknek. Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében felhívjuk figyelmüket a tüzelô- és fûtôberendezések üzemeltetésére vonatkozó elôírások betartására: A tüzelô- és fûtôberendezések üzembe helyezése elôtt minden évben vizsgáltassa meg a készüléket szakemberrel. Végeztesse el a kémény felülvizsgálatát, tisztítását. PB gázzal üzemelô berendezést ne használjon pincében, talajszint alatti helyiségben. Minden palack cserénél cseréljen tömítést, a mûvelet után ellenôrizze a csatlakozás tömítettségét (NYÍLT LÁNGGAL ELLENÔRIZNI TILOS!). A berendezést csak a kezelési utasításban foglaltak szerint üzemeltesse. Szilárd tüzelés esetén csak engedélyezett begyújtó anyagot használjon. Tüzelô berendezés környezetében éghetô anyagot ne tároljon. Salakot csak kihûlt állapotban öntsön, nem éghetô anyagú salaktárolóba. A tüzelô berendezés ajtaja elé tegyen nem éghetô anyagú parázsfelfogó tálcát. Rózsa Gábor tû. ôrnagy s.k. megbízott tûzoltóparancsnok NOVEMBER

13 Linum Az én pódiumom: Hétköznapok Észak-Thaiföldön Ne máááá Péter! Nem igaz, hogy csak a pohár pálinkáért jövünk! Mert ma este is, Teveli Judit elvitt minket Észak Thaiföldre, elvarázsolt! Utaztunk tuk-tukkal, biciklivel, iránytaxival. Megmutatta az ország északi részének gazdaságát, flóráját, templomait, ünnepeit, s láttuk azokat a boldog, nyugodt thaiföldi embereket. Bámultuk a gyönyörû orchideákat, s csodálkoztunk, hogy milyen kincsnek tartják, hogy országukban még margaréta és pipacs is nô. Büszkélkedtünk, nálunk ilyen mindenütt van! Lenéztünk a méteres magasságokból, s megfürödtünk a hatalmas, langyos folyókban. S ettünk! Mindenütt! Mindent! Olcsón! Finomakat, új ízeket. Irigykedtünk is! Ennyibôl is meg lehet élni? Na persze, itt nincs gázszámla, fûtés! Mindenki, mindennel az utcán. Egy gázrezsó, két asztal, székekkel, és már fôz, etet. Köjál? Területfoglalási engedély? Helypénz? Na, ne nevettess! És mi bírtuk, vasgyomorral, semmi fertôzés! Csak el kell határozni! (Lehet, hogy a pohár pálinka, ott az elején, az is segített?) És persze téli kabát se kell, se csizma, hiszen a hideg évszak éjszakáján is alig 20 fokra futja, de nappal már 30 fölé is kúszik a higany. Na, azért a thaiak megveszik a sapkát, bundát, s panaszkodnak a zord idôjárásra! Benéztünk a templomaikba, vittünk ajándékot a papoknak, meditáltunk a meditációs csarnokban. S a templomkertben vannak a legjobb kifôzdék! Mert a thaiak a templomaikban s annak környékén is örülnek! Halottaikat elégetik, de szomorúság nélkül, mert tudják, megszabadult egy lélek megint! A thaiak 95%-a buddhista. S e vallás szerint a meghalt ember lelke egy másik lényben (emberi- állati) születik újjá. Ezért szeretik az állatokat is, etetik, vigyáznak rájuk, óvják. A thaiak szegények anyagiakban. Nem is vágynak gazdagságra. Nyugodtak. Ügyintézés közben, postán, hivatalnál, néha alszanak pár percet, ha épp erre van szükségük. S az ügyfél, háborgás nélkül várja az ébredést. Hová sietne, miért? S az ünnepeik! Hetekig készülnek rá, s legalább egy hétig tart a felvonulás, tûzi játék. Mindig van ok az ünneplésre. Vajon mikor és ki dolgozik? Hiszen a piacok tömve élelmiszerrel. Az ország területének 30%-át megmûvelik. A fô terményük a rizs. Ja, és közben teázunk. Attila fáradhatatlanul fôzi a zöld teát, gyömbér teát. Mosolygunk, beszélgetünk, kérdezgetünk. Jé, nyugodtak vagyunk, s örülünk az együttlétnek. Nem zavar, hogy mindjárt tíz óra. Lehet, hogy ragadós a boldogság? Vagy csak itt, a pódiumon? Vagy Nagykovácsi teszi? Nagykovácsi, október 12. Gergely Teréz Teveli Judit thaiföldi élménybeszámolójához Az esti pódiumon Teveli Judit nyitott kis ablakot nekünk egy távol-keleti ország mindennapjaiba élvezetes, lebilincselô elôadásában. Juditot saját világjáró fia várta a repülôtéren, aki már jó ideje egy észak-thai városka lakójaként anyja bôröndjét mindjárt egy megôrzôbe parancsolta, mondván, nincs szükség itt semmiféle európai kacatra, mindössze papucsra, néhány pólóra és fehérnemûre. Otthon kell hagynunk, és elviselve a két-évszakos monszun-klímát egy kicsit nekünk is thaiföldivé kell válnunk. Ami voltaképpen nem is túl nehéz, hiszen a thai emberek, barátságosak, vidámak, segítôkészek. Szinte mindennap ünnepelnek: hol a jótékonysága miatt szinte istenként szeretett uralkodó születésnapját, hol a virágokat, az évszakváltást és maguk módján még a mi karácsonyunkat is (Mikulás-sapka az elefántszobrokon). És az ünneplés legalább egy hétig tartó petárda-durrogás, tûzijáték, lampion-eregetés és töméntelen étel elfogyasztása (különös módon elhízott embert mégsem látni, legfeljebb hatalmas pocakú, vigyorgó Buddha-szobor képében). A hit egyébként számukra magától értetôdô: Buddha ugyanis bennük és velük él mosolyával, huncutságával, mindent elfogadó szeretetével. Az ügyintézés a mi fegyelmezett szokásainkhoz képest egy kissé különös lehet, hiszen például a városi könyvtárost hiába keressük, mivel egy sarokban takaróés papírkupacon békésen szunnyad munkaidôben, vagy a postáskisasszony éppen akkor, amikor Juditunk sorra kerül, hirtelen az asztalra borulva mély álomba zuhan. Egyébként az ilyen furcsaságokat feledteti a buja természet: a lépten-nyomon virágzó csodás orchideák hihetetlen színgazdagságukkal elûzik a borongós gondolatokat. Amit Judit aggódva tapasztalt, hogy lassan és szívósan belopakodik ide is, az ún. európai-amerikai kultúra a maga motorizációjával, a szentélyben mobiltelefonozó szerzetessel, így az ország elveszíti mindazt, amiért érdemes odamennünk. m Ismét nárciszokat ültettünk a Sebestyén kápolnánál október 12-én délután Dér Zsuzsanna a Nagykovácsi Általános Iskola igazgatója a mások megsegítésérôl, a szeretetrôl beszélt a gyermekeknek, felnôtteknek. Megemlítette, hogy immár harmadszor jöttünk össze a kápolnánál, hogy közösen ültessünk nárciszokat. Szomolányi Attila a néhány nappal korábban elhunyt Steve Jobs (az Apple elnöke volt) egyik beszédébôl idézet néhány gondolatot. Mészáros Ágnes angol tanárnô Szent Pál a Koríntusiaknak írt levelébôl olvasott fel egy részletet: A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, A szeretet nem féltékeny, Nem kérkedik, nem gôgösködik, Nem tapintatlan, nem keresi a magáét, Haragra nem gerjed, a rosszat föl nem rója, Nem örül a gonoszságnak, De együtt örül az igazsággal. Mindent eltûr, mindent elhisz, Mindent remél, mindent elvisel. A szeretet soha el nem múlik. Kovács Márta 4. osztályos tanuló Petôfi Sándor: Ôsz elején címû versét mondta el. Molnár Farkas 4. osztályos tanuló Móra Ferenc: Levelek hullása címû írását olvasta fel. Az összejövetel második felében ismét nárciszokat ültettek a gyermekek. SzA Ui. További részleteket találhatnak az Interneten: m A HALÁL CSENDJE fotók dr. Solymosi Péter szubjektivjén keresztül Elhangzott a kiállítás megnyitóján án a Nagykovácsi Öregiskolában. Az ember minden korban és minden kultúrában egy és ugyanazon kérdéssel kerül szembe: arra kell megoldást találnia, hogyan gyôzze le félelmét az elkülönültségtôl, különösen a végsô elkülönültségtôl a haláltól és hogyan valósítsa meg az egyesülést, hogyan haladja meg az egyéni életet és olvadjon egybe a világegyetemmel. A vallás és filozófia története tulajdonképpen ezeknek a válaszoknak a története. A halál mibenléte ugyanis azon megkerülhetetlen filozófiai kérdések egyike, amellyel kapcsolatban számtalant szokás és viselkedési forma született az egyes civilizációkban. A halál a természetbôl kivált, és attól egyre jobban elidegenedô gondolkodó ember legnagyobb létkérdése. Normális=természetszerû. Ilyen a halál is. Bár túl van a normális ember számára hozzáférhetô természeten, de ettôl még nem abnormális. A halál az élet vége? Átmeneti állapot? Egy másik élet kezdete? Wittgenstein szerint a halál nem az élet része, mivel nem átélhetô. A lét és a lélek halállal kapcsolatos kérdéseire a tudomány nem tud (még) válaszolni. Az orvos hivatása gyakorlása során talán mindenkinél gyakrabban találkozik ezen kérdésekkel, melyeket vagy a páciensek tesznek fel, vagy magának kell szembesülnie ezekkel. Ezért különösen érdekes, mikor egy orvos fotókkal próbálja megmutatni a láthatatlant és hal(l)hatatlant, a halál csendjét. Tudjuk, hogy a gyógyítás és mûvészet közös gyökerû, azaz a mûvészet gyógyító erejû. Megfigyelhetô ez abban a jelenségben, hogy az orvosok jelentôs számban ún. elvetélt mûvészek is, írnak, zenélnek, festenek, fotóznak. Nekem pszichiáternek mondhatni segítôm és mitológiai mesterem Hermész, a hírvivô, a közvetítô, aki egyedül bejáratos mindhárom világba: az Olimposzi istenekhez, a földi emberekhez és az alvilág sötétjébe. Hermész az, aki képes átlépni a határokat, melyeket ugyanakkor vigyáz is. Pszichopomposz (lélekvezetô), az álom és a halál birodalmába segíti át az embereket. Tudjuk, hogy ezen határokat átlépni rendkívül veszélyes megfelelô felkészülés, tudás és képesség nélkül. Az emberi kultúra alapvetô forrása a tudomány mellett a spiritualitás. Noha az ipari-fogyasztói társadalmak a felvilágosodás óta egyre jobban elidegenedni, eltávolodni látszanak a spiritualitástól, annak evolúciója nem állt meg, hanem rejtetté, némává vált. A spiritualitás mûvelésének közege ma már egyre kevésbé a vallás. Korunk fô spirituális vállalkozói a mûvészek. A hétköznapiságban a spiritualizmus legfontosabb tartalékának tekinthetô a programszerûen, céltudatosan mûvelt józan élet. A mai anyagias, pénzimádó korszak egyik legnagyobb tabuja a halál. A vallástalanság fokozódása, a túlvilágról szóló hagyományok eltûnésével felerôsítette az emberek halálfélelmet, amit próbálnak a tudattalanba szorítani. Ezt a tabusított halált, mintegy megpróbálják eltüntetni a szemük elôl, ezért a legtöbb ember abban a hiszemben él, mintha a maga testi létében örök-életû lenne. Ezzel szemben a szellemi, spirituálisan fejlett ember úgy él, hogy az örökkévalóságát mind preegzisztens, mind postegzisztens értelemben hiszi, tudja és tapasztalja, másfelôl viszont földi életének minden napjára, sôt minden pillanatára úgy tekint, mint az utolsóra. (László András) Hamvas Béla szerint az (e világi) élet súlypontja az életen túl van. Ez az amit túlvilági gravitációnak kell nevezni. Élet soha egyetlen pillanatig sincs túlvilági, pneumatikus vonzat nélkül A túlvilági nehézkedésnek, akár akarjuk akár nem, mindannyiunk élete engedelmeskedik, mert a túlvilág felé esünk. Aki tagadja, e világon nem változtat, de élete a tagadásra rámegy. Ma a halál éppen olyan embertelen, félelmetes, mint a technikai civilizáció által tönkretett földi világ. Ôseink halála sokkal könnyebb lehetett, hiszen a családi szeretet melege enyhítette és a biztos túlvilág-ismeret. Ma az elhagyatottság és a rettegés dermesztô hidegébe kerül a haldoklók többsége, egy lelki-szellemi zûrzavarban. Solymosi doktor fotói segíthetnek bennünket abban, hogy rátaláljunk a magunk spirituális útjára, mely arra tanít, hogy törôdj magaddal, vállalj magadért és másokért felelôsséget, sorsodat értelmesnek, kezelhetônek és jelentôségteljesnek éld meg és legyél képes a békességre, az alázatra, a megbocsátásra és a szolgálatra. Ezáltal képes leszel azonosulásra mindennel ami az emberi lét számára nélkülözhetetlen, lényegi és része az egyesült egésznek. Rigó Péter NOVEMBER 13

14 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Októberi történések a Kispatak óvodában Dózsa György utca Idôpontja Szeptember 29. Mókus csoport Szeptember 30. Mókus csoport Október 4. Zsebibaba csoport Október 7. Zsebibaba csoport Október 10. Tücsök csoport Október 13. Mókus csoport Október 14. Tücsök csoport Október 18. Zsebibaba csoport Mókus csoport Október 19. Katica csoport Október 19. Tücsök csoport Október 26. Tücsök csoport Az óvodai élet történéseinek eseményszerû leírása (villanóképek mindennapjainkból) A BKV Múzeumban jártunk, ahol belépést nyertünk a buszok, villamosok csodálatos régi világába. Láthattunk sínvizsgáló kocsit, régi HÉV kocsit, csilingelô villamost, gôzmozdonyt. A múzeumlátogatás után nagyot játszottunk a Hajógyári-sziget játszóterén. Az Idôsek Világnapjára rendezett ünnepségen léptünk fel. Vekerdi Mónika vezetéséve versekkel, tánccal köszöntötték a gyerekek a falu idôs lakóit. Az Állatok Világnapja alkalmából a budakeszi Vadaspark pályázatot hirdetett, melyen csoportunk is részt vett. A gyerekek kitartó munkával készítették az erdô sokszínûségét, illetve állatvilágát ábrázoló két termésképet, melyeket kiállítás keretében megtekinthetett a nagyközönség is. Ezen a napon óvodánkban is lelkes munka folyt, ugyanis süni szépségversenyt rendeztünk a só-liszt gyurmából készült alkotásokból. Nagy sikert aratott az óriás állat kirakó, ahol minden gyerek az általa kiválasztott borítékban megtalálta azt a pici képet, ami alapján a több részbôl álló nagy képet összeilleszthette és felragaszthatta. Minden boríték más-más képet rejtett, így jó alkalom nyílt a különbözô állatok megismerésére és róluk való beszélgetésre is. Ma voltunk elôször a Kaszáló utcai óvoda só szobájában. A gyerekek mélyeket szippantva hallgatták a Só címû mesét, majd arról beszélgettünk velük, honnan kerültek a só kockák ide az óvodába. Ôszi kincseket gyûjtögettünk, melyekbôl szebbnél-szebb remekmûvek készültek! Kirándulás a Békás-tónál. A sétánk során csodálkozva láttuk, hogy a kis tó kiszáradt, de így még inkább megtapasztalhattuk a mélységét, kiterjedését. Sokat szaladgáltunk a mederben. Nagyítóval vizsgálódtunk, megcsodáltuk a halcsontokat, láttunk sok lábnyomot, találtunk pocoklyukat. Az állatok napján egy közeli udvarban a kisállatokkal ismerkedtünk Egész napos kiránduláson vettünk részt a Budapesti Állatkertben. A gyerekeket talán a legjobban a Pálmaház állatvilága varázsolta el. A következô napokban készített állatos rajzaikon, szinte mindenkinél megjelentek a csodás akváriumi halacskák, kígyók, medúzák vagy gyíkok. A kirándulás hatására papírdobozokból változatos állat kuckók készültek és megszületett a Zsebibaba csoportosok kígyó párosa. Ezen a szép napon felkerekedtünk, hogy meglátogassuk a messzirôl jött és a házunk táján is honos állatokat. Az állatkertben minden állatnak meg van a helye, úgy láthattuk ôket, ahogy otthonukban élnek, az életkörülményeiket közel azonosan, ha nem teljesen ugyanolyannak mutatják be. Sok érdekes és szép, különleges állatban gyönyörködhettünk. Egyszer egy hétpettyes katicabogárka elindult megnézni, mi van a világban Kereste, kutatta az Ôsztündérkét, hol lehet? És a varázslatos erdôben egy fa alatt megbújva elétoppant Ôsztündérke. Azóta nálunk lakik, a Katica csoportban. Egy kedves csoporttársunk szüleitôl hatalmas autóskészletet kaptunk ajándékba. Így fiús csoport lévén hangulatos autós napot rendeztünk. Ôszi kirándulásra mentünk a Budakeszi Vadasparkba. Mihály napi vásár a Kispatak óvodában - beszámoló szeptember 30-án a Nagykovácsi Kispatak Óvoda Kaszáló utcai létesítményében, Mihály napi vásárt szerveztek a tagóvodák dolgozói és a lelkes szülôk közremûködésével. A petákvásárlásokkal a szülôk közel forinttal járultak hozzá az óvodai alapítvány mûködéséhez! Valószínû, hogy minden kis óvodás és még talán a nagyobbak is hatalmas izgalommal várták a múlt pénteki Mihály napi vásárt a Kispatak Óvodában. Nem kellett csalódniuk, ugyanis az óvónôk és a közremûködô szülôk jóvoltából minden látogató maradandó élménnyel lett gazdagabb, nem utolsó sorban pedig az óvoda is némi plusz pénzmaghoz jutott. A délután négy órakor kezdôdô vásárt a Kaszáló utcai új óvoda kertjében rendezték meg, ahol kényelmesen elfért a látogatósereg apraja-nagyja. A vásár nem hivatalos fizetôeszköze a gesztenye peták volt, amelyeket egy a százhoz forint váltással lehetett megvásárolni, 1,2,5 petákos "címletekben". Gondolom a héten minden egyes ovis csapat legalább egy napot a gesztenyepettyezéssel foglalatoskodott, mert irgalmatlan mennyiségû váltópénz állt rendelkezésre. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô tájékoztatása szerint, a "hivatalos" fizetôeszközbôl a szülôk közel Ft értékben vásároltak, amely összeget a 10 óvodai csoport között egyenlô részben osztanak majd el. Ebbe az összegbe beleértendô az ovi Mihály napi kenyerének (3 kg paraszt vekni, diós-foghagymás-rozmaringos) elárverezése is, amely 500 Ft-ról indult és 2000 Ft-ért vették meg. A nyertes megvendégelte az egész látogatósereget, ugyanis rögvest megkérte a kikiáltókat hogy szeleteljék fel és osszák ki! Pompás volt a kenyér, amit az oviban sütöttek! Mivel találkozhattunk a Mihály napi vásáron? Klasszikus vásárfia: Az óvoda kertjének bal alsó csücskében a leendô CBA, vagy ha jobban tetszik az épülô MÁRTON NAPI LÁMPÁS FELVONULÁS ÉS TÖKFESZTIVÁL Újra szeretettel várunk minden gyermeket hozzátartozóival együtt november 11-én, pénteken Márton napi dalos, lámpás felvonulásunkra. INDULÁS: 17 órakor a Kispatak Óvoda tagóvodáiból TALÁLKOZÁS: órakor a Templom téren Házi készítésû lámpásodat se felejtsd otthon! A Kispatak Óvoda óvodásai nevében: Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô A felvonulás ötletgazdája és kooperátora: Dr. Felföldiné Lingvai Mária óvodapedagógus református templom felé esô részében mindenféle vásárfia volt kapható. A létezô összes kincset meg lehetett itt találni, ami hasznos lehet egy gyermek vagy szülei számára. Volt ott kincsesláda, dísztök és virágok, kézmûves csacsiszobor, nyakláncok és karkötôk, egyéb csecsebecsék, gyurmavirágok, szélforgók, fajátékok, ujjbábok, termelôi lekvárok, befôttek és mézek, táskák és még a Jó Isten tudja mennyi petákra érdemes kincs. A vásári trakta: - 10 fajta ital (szörpök, mentatea stb), almakompót és gyümölcssaláta - Égbekiáltóan sok sütemény, ráadásul itt a lelkes anyukák frissen sütöttek gofrit és almástúrós fánkot is! - Végül, de nem utolsó sorban igazi magyaros, csalamádés retró hamburger Egy kis kézmûveskedés: - Posztólabdát lehetett készíteni - A Civil napról már ismert a tulajdonosa jóvoltából deltoid papírsárkányt lehetett a csöppségekkel együtt építeni és venni valamint a helyszínen megfesteni Az óvodások 5 próbája: Egy zseniális mese köré építve az apróságok 5 próbát kellett kiálljanak, melyek végén pecsétet kaptak. Az 5 pecséttel felvértezve már csak egy találós kérdésre kellett jó választ adni és meg is volt a HÔSÖK KÖVE: 1. Meg kellett kötözni a sárkányt fûzfavesszôbôl és spárgából kötött "magyaros" lasszóval. 2. Ki kellett fogni az aranyhalat. 3. Íjjal kellett lelôni az aranyalmákat a fáról. 4. A mocsáron kellett átkelni, közben varázsvízzel lelocsolni a mocsárból béka képében kikandikáló gonosz boszorkányokat. 5. Végül a gonosz PÓK hálójához vezetô barlangon átbújva, az óriáspók hálójának érintése nélkül átkeveredni a túloldalra. A próbák elôtti néha, több tíz perces sorban állás megérte az árát. Minden gyermek türelmesen várta a sorát, különös tekintettel az íjászkodás elôtt volt nagy tumultus. A Kispatak Óvoda pedagógus csapata ismét bebizonyította, hogy mennyire profin és gyermekközpontúan tud nagyszabású rendezvényeket szervezni, ahol gyerekek és felnôttek egyaránt jól érzik magukat! NOVEMBER

15 Ezek után ismét nagyon várom/várjuk a es Márton napi felvonulást! Egy biztos a vásár legbátrabb résztvevôje az a sárkánylovas jelmezbe bújt óvodapedagógus lehetett, aki végigsétált a kerten. Néhány határozottabb óvodás igen sokat próbált tenni, személyazonosságának felfedése érdekében, mégpedig a jelmez különbözô pontokon és különbözô irányokba való erôs húzásával. Kalapot le elôtte! Köszönet a szervezésért és a lebonyolításért az Óvodapedagógusoknak, Dajkáknak és a közremûködô Anyukáknak, Apukáknak! Jövôre ugyanitt találkozunk! Fáber Dávid Barackfa csoportos szülô Szüretelni voltak a Zsebibaba csoportosok Érik a szôlô, hajlik a vesszô szól a dal a szüret kezdetére emlékeztetve. Nagykovácsi éghajlata nem kedvez a szôlôtermesztésnek, ezért úgy gondoltuk megmutatjuk ovisainknak, milyen munkálatok követik egymást, míg a szôlôvesszôbôl must nem lesz, hogyan is szüreteltek elôdeink. Gyönyörû, langymeleg szeptember végi napon indultunk a szentendrei Skanzenba, hogy gyerekeinkkel részt vegyünk a szüreti munkálatokban. A présházba érkezve Angelika néni fogadott bennünket népi ruhában, ízes tájszólással. A gyerekek meglévô ismereteinek felfrissítése után fejünkbe nyomtuk a csôsz kalapot, kezünkbe vettük a csôsz botot és a kosarakkal felszerelkezve elindultunk a hegyoldalba szôlôt szüretelni. Menet közben felcsendültek az ismert szüreti dalok és versek. Angelika néni folyamatosan gondoskodott róla, hogy úgy érezhessük magunkat, mintha visszatekertük volna az idô kerekét. Mesélt a gyerekeknek a szüret szépségérôl és nehézségérôl is. A szôlôtôkékhez érve a szemfülesebb gyerekeknek egykettôre tele lett a kosaruk az érett szôlôfürtökkel. A megfáradt szüretelôk a csôsz és a seregélyek játékával frissítették fel magukat. A présházba visszaérve a régi hagyományokhoz híven a kút vizében mostunk kezet, illetve a szôlôfürtök is ezáltal lettek tisztábbak. Az elôkészületeket a szôlôszemezés követte, amit a sok-sok szorgos kéz pillanatok alatt elvégzett. A csömöszölést, vagyis a szôlôszemek összenyomkodását nagyon élvezték csemetéink. Az erôsebb fiúk és lányok, a préselés erôt kívánó mûveletét is kipróbálhatták. Az így kapott szôlôlevet már csak szûrni kellett és a bio musttal koccintva büszkén fogyasztottuk el az általunk készített nedût. Munkánk végeztével még maradt erônk bejárni néhány régi vályogházat, ahol láthattuk a tisztaszobát, konyhát, istállót és a paraszti élet tárgyi emlékeit. Megcsodáltuk a fakazettás mennyezetû templomot és a szintén fából készült haranglábat. Picit fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva indultunk hazafelé. Ezt a tartalmas szüreti programot minden óvodásnak csak ajánlani tudjuk. Legyetek legközelebb Ti a Szentendrei Skanzen látogatói! Szabó Éva óvodapedagógus Állatkerti séta Október 13-án egy szép napos kora délelôttön újra felbolydult a Dózsa György utcai Kispatak Óvoda, mert a Mókus Csoport és a Zsebibaba Csoport közös kirándulást tervezett. Ezúttal a Fôvárosi Állat- és Növénykertbe készültünk látogatóba az állatokhoz. Az indulás elôtti izgalom most is úrrá lett ovis csemetéinken, óvó néniken, kísérôkön. Felkerekedett hát a két csoport a Városliget robusztus fái közé, hogy meglátogassuk a messzirôl jött és a házunk táján is honos állatokat. Az állatkertben minden állatnak meg van a helye, úgy láthattuk ôket ahogy otthonukban élnek, az életkörülményeiket közel azonosan, ha nem teljesen ugyanolyannak mutatják be. Így történt, hogy a mi sétánk is oly színes volt, mint a rózsaszínû flamingók, akik, mikor odaértünk hozzájuk kecses, hosszú lábaikon álldogálva köszöntöttek minket. Bár október közepe volt ezen a kiránduláson, mégis a Pálmaházba érve a trópusokra kerültünk, itt is sok érdekes állat lakik, köztük a lajhár. A mi állatkertünkben lakó lajhár nagyon barátságos volt és kíváncsian érdeklôdött irántunk faágain csimpaszkodva. De nem idôzhettünk túl sokáig hisz várt még ránk a világ többi tájáról érkezett állatok üdvözlése. A trópusokról máris, egy rövidke sétával a szavannára érkezve a gyerekek körében méltán népszerû, a magasból letekintô zsiráf, több kis csemete kedvence, ám most csak messzirôl szemlélte Nagykovácsiból érkezett kis barátait. Nem keseredtünk el hisz nem olyan mókus bôrbe bújt gyerkôcökkel jöttünk ide látogatóba, örültünk, hogy tiszteletünket tehettük zsiráf uraságéknál. De ez a szavannai világ még meg sem mutatta nekünk többi állatait, ekkor értünk oda a szurikátákhoz. Az úgy mond, légtérfigyelô szolgálatban a radarozás viselkedésükkel igen mókásak, de nekik ez sokszor az életben maradáshoz szükséges figyelô tevékenység, hisz fôellenségeik a levegôbôl támadó madarak. Ennek a mongúzfélének igazi otthona Dél- Afrika, errôl a vidékrôl érkezett hozzánk is, hogy elmesélje hogyan él és hol, mert ôk bizony föld alatti odúkban élnek. Most azonban a kifutón ôrizték tavasszal született kicsinyeiket, itt találkoztunk mi is a szurikáta családdal. S mindez egy ausztrál-zónaként tárul elénk, bemutatva a szavanna csodálatos állatfajait, de mindegyikôjüket nem tudtuk megnézni sajnos, mert nem volt még vége a kalandozásunknak egy újabb kontinens állatainak bemutatásához értünk. Az Ausztrál kontinens képviseletében a kengurukat üdvözöltük, mint rég nem látott ismerôst, hisz a Kispatak óvoda is bôvelkedik legalább egy csoportnyi Zsebibabával. Bár a mi kenguruink az oviban fôleg nappal tevékenyek, a kenguru szülôhazájában inkább alkonyati állat az esti órákban merészkedik elô. De Ausztráliának szintén renget állata van, akiket az Ausztrálház tár elénk itt a Fôvárosi Állatkertben. Sokféle bogár, kétéltû és hüllô mutatkozott be, és mutatta azt is meg nekünk hogyan, miként élnek. Így jutottunk el a világ néhány tájegységére egy délelôtt, és nem hagytuk ki saját hazánk érdekes állatait sem, velük a Parasztudvarban közelebbrôl is megismerkedtünk, az állatsimogató minden Zsebibabát és Mókust odavonzott. Lassan búcsúztunk el lovacskától, bocitól a tyúkoktól, de vigasz volt ovisainknak, hogy újra felfedezhettek egy játszóteret, ahol önfeledt játékkal koronázták meg ezt az élményekben gazdag napot. A Városi Tömegközlekedési Múzeumban Szeptember végén indultunk múzeum látogatásra Szentendrére, a Kispatak Óvoda Mókus Csoportjának Mókusai. Azon a reggelen nagy volt a készülôdés, mindenki felkötötte Mókusos kendôcskéjét és a reggelit követôen izgatottan vártuk kisbuszunk érkezését, hogy kezdôdhessen a nagy kaland. Bár a forgalom nagy volt ügyes vezetô bácsi szinte elrepített minket a HÉV múzeumba, azaz a Városi Tömegközlekedési Múzeumba, Szentendrére. Már a belépés is tartogatott érdekességet, mert a belépti díj mindenkinek egy vonaljegy volt, a gyerekek lelkesen kezelték jegyeiket, s aki segítségre szorult annak Gabi néni segített. Ezzel nyertünk belépést a buszok villamosok csodálatos régi világába. Körös körül fotók és plakátok hirdették a korabeli jármûvek képein keresztül milyen is volt a réges-régi közlekedés mielôtt még ilyen szuper buszokkal, villamosokkal és vonatokkal juthattunk el úticélunkhoz mint manapság. Hatalmas busz motorok között haladtunk tovább egészen az igazi szenzációig egy 50 éves buszig, melyre felléphettünk, körbe járhattuk és még ki is próbálhattuk milyen lehet egy ilyen nagy jármû vezetôülésében ülni. A gyerekek hihetetlen boldogsággal vették birtokukba a matuzsálem jármûvet és aki éppen a vezetô volt a többiek arra utaztak vele amerre kis sofôr fantáziája vitte. Majd csodára csoda, hisz a villamos szinte minden kisgyermek kedvence legyen kisfiú vagy kislány, megnéztük az 50-es évek villamosaiból készült kiállítást. Láthattunk itt még sínvizsgáló kocsit, régi-régi HÉV kocsit, amik bizony már régóta múzeum lakói, oly öregek, de számunkra nagy élményt nyújtottak. Ez a nap igazán csodás dolgokkal kecsegtetett azután is hogy elhagytuk a múzeumot, ugyan látni valóval jócskán bôvelkedett, de sajnos az óra mutatója gyorsan pörög, ha jól érezzük magunkat és nekünk még volt erre a napra fontos játszani valónk a nem messze lévô játszótéren. Itt aztán a megelevenedett fantáziájú kis mókusok újabb csuda dolgokban részesültek, hiszen egy óriási játszóteret vehettünk birtokunkba. A csodás ôszi napsütésben fogyasztottuk el az óvoda által ebédként elcsomagolt elemózsiánkat, amely ekkorra már igencsak jól esett az élményekben gazdag délelôtt és kora délután után. Hintáztunk, csúszdáztunk, csudijó mászókákat próbálhattunk ki. Majd hazaindultunk, s mikor újra óvodánk udvarára léptünk a mi kis játszóterünkön folytattuk a mókát és ezzel egy igazán mozgalmas, élményekben gazdag napot zárhattunk, melyre majd a zord téli idôben szívesen emlékezünk vissza. Éles Gábor nagymamája NOVEMBER 15

16 Lengyelországban Jártunk (II.) Ott tartottunk, hogy átléptük az Ezeréves határt. Hogy, mit is jelent az Ezeréves határ, most nem bonyolódom bele. Még hat nap van elôttünk. Kétség kívül, ez a hágó nem bonyolított le különösebb forgalmat az elmúlt ezer év alatt. És nem is a jablonkai ahogy írtam hanem nyugati irányban a következô hágó. Esôs, egyre sötétedô környezetben ereszkedtünk le a Kárpátokból útjavításokkal tarkított szakaszokon inkább bóbiskolva, mint nézelôdve, de azt észrevettem, hogy az autópálya egyik kanyarában, a zajvédôfal elôtt Szûzanya szobor áll, friss virágokkal díszítve. Krakkótól északra van Częstochowa és még onnan harminc kilométerre a szállásunk. A dzsípíesz (az úgynevezett fejlôdés kevés hasznos termékeinek egyike), elvezetett a szálláshelyre Olsztynba. Amennyit láttunk belôle, a szerint Nagykovácsi nagyságú lehet. A fôtérnek tûnô körforgalomra emlékszem csak, hiszen reggel korán elindultunk, aztán estefelé, az egész napos élményekkel nehezítve értünk vissza, és alig vártuk, hogy vacsorázhassunk. Olsztyn! Bocsánat, hogy nem érdeklôdtünk utánad. Amúgy tisztának, rendezettnek tûnt, a nagy fenyveserdôségben. A zarándokház Olsztyn külterületén áll, rendezett, parkosított és természetesen fenyveserdô környezetben. Volt már este tíz óra is, mire megérkeztünk. Maria nôvér volt a szálláson a segítônk. Mondhatnám, hogy felszolgálónk, szobaasszonyunk, gondnokunk. Mint Krisztus jegyese ezért hordanak jegygyûrût a balkezükön a nôvérek az ô szolgálatát vállalva végzi a rábízott feladatot. Nem kiszolgált a reggelinél és a vacsoránál, hanem szolgált. Szeretetbôl fakadóan. Csinosan, kedvesen és derûsen. A német nyelv tanáraként Kriszta és Balogh Laci révén nem jelentett nehézséget vele a beszélgetés (mert nem kommunikáltunk, hanem beszélgettünk). Egyszerû berendezésû, kétágyas szobák, zuhanyzóval, WC-vel. Az ebédlôben az U alakú asztal külsô oldalán ültünk, utólag nézve a fényképeket, mint az Utolsó Vacsora ábrázolásokon. Még az indulás elôtt beosztottuk, hogy minden estére és reggelre más-más készül imával. Esténként, az esti ima után, aki még bírta, visszamaradt beszélgetni az aznapi látottakról. Ezen az elsô estén, Nyiri Jancsi, igen élvezetes elôadásban, röviden vázolta a lengyel nép történetét, párhuzamba állítva a magyarságéval. A lengyelség és a magyarság történelme sokszor haladt párhuzamos vágányon. Körülbelül egyidôben alakult mindkét keresztény állam, sok magyar játszott jelentôs szerepet a lengyel történelemben (pl. Szent Hedvig/Jadwiga), és a Jagelló-dinasztia több tagja volt magyar uralkodó. A két társadalom fejlôdése is sokban hasonlított, kivált a régebbi idôkben. Mindkét nép sokat küzdött a török ellen, aztán Lengyelországot felosztották a Habsburgok, társulva a poroszokkal és az oroszokkal. Sok magyar küzdött a 19. században a lengyel szabadságharcokban, és sok lengyel harcolt magyar lobogó alatt 1848/49-ben. A 20. században is hasonló volt a helyzetünk, évtizedeket töltöttünk szovjet elnyomás alatt. De az is a történelmük része, hogy az 1791-ben elfogadott alkotmányuk Európa elsô és a világ második írott alkotmánya volt. Azt se felejtsük el, hogy 1795 és 1918 között tehát 123 évig egyszerûen, nem volt Lengyelország. Oroszország, Poroszország és Ausztria egyszerûen felosztották maguk között. Rátérve a jelenre, le kell szögezni, hogy a két nép nemzedékek hosszú során át támogatta egymást. Azonban, rá kell mutatni egy lényeges különbségre: ötven éve Magyarország lélekszáma éppen átlépte a 10 milliót, amikor Lengyelországé a 30-at. Természetesen, nem ez az említendô különbség, hanem hogy Magyarország lélekszáma most gyors ütemben csökken 10 millió alá, Lengyelországé pedig meghaladja a 38 milliót. Mi lehet az oka az ekkora különbségnek, tette föl a kérdést János. Miért válik el újabban Lengyelország és Magyarország útja? A választ abban látjuk, hogy a lengyelek már régóta nem hajlandók megkötni elvtelen alkukat, elegánsabb kifejezéssel kompromisszumokat. Hajlíthatatlanságuk azt is jelentette, hogy hitükbôl sem engedtek. Hosszú távon az elvszerûség mindig jobban kamatozik, mint a megalkuvás. Aki nem enged a hitébôl, az biztosan messzebb jut, mint a hitehagyó. Pont. Nem volt ellenvetés. Hétfôn reggel Częstochowa. Esett, idônként zuhogott az esô. Nem baj, esernyôvel is lehet sétálgatni. Úti célunk amúgy is fedett helyen van. Lengyelország szíve, plébániája, szószéke, így nevezik manapság. Közelítve a városhoz, már messzirôl látszik a székesegyház tûszerûnek tûnô tornya. A dombtetôn álló Jasna Gora-i kolostort téglafalú várfal védi, a sarkokon bástyákkal. A II. János Pál pápáról elnevezett kapun lépünk be. A ma is látható épületek zöme a 17. és 18. században épült, míg a székesegyház és a kisebb méretû kegytemplom a 15. században. Elôször a székesegyház oldalánál, egy kis terecskén állunk meg. Esô ide, vagy oda, zarándokcsoportok jönnek-mennek, reverendás atyák vezetésével. Keresve a kegytemplom bejáratát, egy boltíves átjárón átnézve, fényképeket pillantunk meg. Közelebb mentem és két hatalmas tabló elôtt találtam magam. A legkülönbözôbb korosztályú férfiak és nôk, civilek, egyenruhások, egyháziak. Elôször azt hittem, hogy amolyan hangulat tabló, íme a lengyel nemzet tipikus arcai. Hát igen, hangulat tabló, amelynek felirata: Zgineli pod Smolenskiem Meghaltak Szmolenszknél április 10-én. A katyni megemlékezésre érkezô lengyel kormánygép meghalt utasainak portréi. Katyni tömegmészárlásban az oroszok lefejezték a lengyel nemzetet. A repülôgépen a mai lengyel nemzeti elit képviselôi utaztak a mészárlás 70. évfordulója megemlékezésére. Kormánytisztviselôk, püspökök, magasrangú katonák, néhány veterán, egyetemi tanárok, újságírók haltak meg. A jobb oldalon Lech Kaczynski és felesége mosolyog az egész alakos felvételen. A jobb alsó sarokban három szép, üde, fiatal légikísérô és három, jóképû, fiatal pilóta néz rám. A képek alatt a név és a születési dátum. Nem tudom mit mondjak. Mindenki némán állva nézegeti a képeket. Jobbra fordulva a kegykép templomának bejárata elôtt állunk. A templom díszítése, az oszlopfôi, a karzat, a hatalmas orgona is barokkos. Azonban a szemünk inkább a falakat borító, megszámlálhatatlan apró arany és ezüst tárgyakra, a mankók százaira, a hosszú fürtökben lógó borostyán rózsafüzér kötegekre téved. Megannyi hálaadás, köszönet. A fôhajót a szentélytôl kovácsoltvas rács választja el. A rácson belül, a szentélyben az oltár elôtt, úgy ötven szék áll. Ide csak az elôre bejelentkezett zarándokcsoportok ülhetnek le. A zarándokok a bal oldali fal mellett haladva közelítik meg az oltárt és fôhelyén lévô kegyképet. Lassan lépegetünk tovább, és a kis folyosón amelynek két oldalán a vitrinekben száz számra a kis hálaadó tárgyak megkerüljük az oltárt és a másik oldalon, ugyancsak a fal mellett visszajutunk a fôhajóba. Ezen az úton nem lehet megállni, lassan, de folyamatosan haladni kell. Sokan térden állva teszik meg az utat. Ne felejtsük el a kegyhely alapításának körülményeit! Halála évében, 1382-ben Nagy Lajos, magyar és lengyel király aki nagy Máriatisztelô volt Márianosztráról 16 pálos szerzetest küldött Lengyelországba. Unokaöccsére, Opolei Lászlóra bízta a letelepítésüket, és egyben a kolostor megalapítását. Opolei László 1367 és 1372 között Magyarország nádora, majd Nagy Lajos király követe volt az orosz cárnál. Tessenek elképzelni! Gyalog, esetleg szekéren, lovon indult el a 16 szerzetes az ismeretlenbe, át a Kárpátok vonulatán, térkép meg dzsípíesz nélkül, ismeretlen nyelven beszélô emberek közé! Egy csomag biztosan volt náluk: a hitük. Csodálattal gondolok rájuk! A czestochowai herceg az odaérkezô szerzeteseknek ajándékozta a városka melletti dombot, ahol akkor már a Segítô Szûz kis fatemploma és a plébánia épülete állt. Ekkor kapta a domb a nevét: Jasna Gora, vagyis Fényes hegy. A nevet 1388-ban említik elôször, amely a rend akkori, budalôrinci fômonostorának nevébôl, a Clarus Mons Budensisbôl ('Budai Fényes Hegy') ered. Közbevetve megkérdezem, ki ismeri ezt a kapcsolatot a Fényes hegy -en járt több millió zarándok közül? És bizonyára tetszenek tudni, hogy annak a bizonyos budalôrinci fômonostornak maradványait, az Úttörôvasút, korábban Ságvári-liget nevû megállójának közelében lehet látni. No, de lépjünk tovább! A kolostor levéltárának legrégebbi, 1474-bôl való kézirata szerint a képet Szent Lukács evangélista festette arra az asztalra, melynél a szent család imádkozott és étkezett. Nagy Constantinus császár - vagy inkább édesanyja, Szent Ilona Jeruzsálembôl Konstantinápolyba vitette. Bár itt igen nagyra becsülték, mégis, valamikor a 9. században a császár seregében szolgáló orosz herceg, felismerve a kép NOVEMBER

17 szépségét, addig gyôzködte a császárt, míg neki nem ajándékozta a képet. A mai NyugatUkrajnához tartozó Bel zo várában ôrizték a képet. Itt talált rá 1832-ben Opolei László, a Nagy Kázmér és Nagy Lajos király által Oroszország ellen folytatott háború során. Összefüggést sejtve az ellenség felett aratott fegyveres gyôzelem és a kép között, fogta és Cze stochowába vitte, ahol rábízta a pálosokra. A kép történetének van egy másik változata is, miszerint a képet a Márianosztráról érkezett pálosok hozták magukkal és Nagy Lajos királytól kapták ajándékba, amelyet a király udvarában élô olasz festômûvész festett. Kétségtelenül, Anjou liliomok díszítik Szûz Mária és a kis Jézus palástját. Az is biztos, hogy Nagy Lajos, a márianosztrai pálos kolostorban nevelkedett lányát, Hedviget akarta segíteni, támaszt nyújtani a pálosok lengyelországi letelepítésével, hiszen Hedvig rövidesen Jagelló litván nagyherceg, a késôbbi II. Ulászló lengyel király felesége lett. Mint tudjuk, a lelki támasz sikeresen mûködött, ma már Szent Hedvigként tiszteljük! De talán nem is a kép története a lényeg, hanem hogy már a 14. sz. végén Sziléziából, Morvaországból, Magyarországból, és Poroszországból is jöttek zarándokok a czestochowai Szûz Máriához. Ez azt jelenti, hogy valaminek kellett történnie azon a helyen! Hiszen Szûz Mária kép, vagy szobor minden katolikus templomban van. Nálunk, Nagykovácsiban is. Mégis, vannak helyek, ahol hogy is mondjam történik valami. Nevezzük nevén, ahol az ég és a föld összeér! Ahol Szûz Mária különösen jelen van. Ezért zarándokolnak már vagy 600 éve a hívek ezrei, milliói ide Cze stochowába, és kérnek, fogadalmat tesznek, elmélkednek és hálát adnak. Ennek az ég és a föld közötti kapcsolatnak a közepében, mintegy összekötôként áll a kegykép. Ezért igyekszik mindenki a kép közelébe kerülni. Hogy felnézve rá, keresse az Ô tekintetét és eszébe jusson az a bizonyos igen, amikor Ô gondolkodás nélkül, anélkül, hogy alkudozott volna, még elôbb ezt megcsinálom, még alszom rá egyet, de így, de úgy, de amúgy, meg mit szólnak a szomszédok, Józsefrôl nem is beszélve, hanem legyen nekem a Te igéd szerint! És felteszi, felteszem magamban a kérdést, hogy én, nagy hívô ember, mindig igent mondok a Jóisten szólítására? Sôt! Gondolkodás nélkül mondok igent a Jóisten hívására? A kintlétünk alatt, három alkalommal állhattunk, térdelhettünk a kép elôtt. (folyt. köv.) Mensáros Péter NOVEMBER Nagy siker volt Egy mozgalmas, programokkal teli hétvége (csütörtökön közmeghallgatás, ugyanakkor egy másik helyszínen filmvetítés, pénteken ifjúsági klub, szombaton Liszt Ferenc emlékmûsor, vasárnap ünnepi megemlékezés) után, 24-én hétfôn a helytörténeti klub eddigi történetében szokatlanul nagyszámú résztvevô gyûlt össze az Öregiskola kistermében. Pedig a klub most sem kínált mást, mint eddig: lehetôséget arra, hogy akiket érdekel településünk múltja, találkozhassanak azokkal, akik ismerik azt, akik mesélni tudnak róla. A mostani téma pedig igen száraz megfogalmazású volt: Nagykovácsi településszerkezetének kialakulása. A mesélô, Györgyi Zoltán fôépítész azonban a szó szoros értelmében is igen színessé tette, nem csak szavaival, hanem a réges-régi és újabb térképek, régebbi és új légi, sôt, ûrbéli felvételek bemutatásával. Az elôadást követô kötetlen beszélgetés során valódi klub-hangulat alakult ki és számos apró adalék hangzott el Nagykovácsi történetérôl, feltételezések a régmúltról, idézetek kevesek által ismert régebbi leírásokból, emlékek ötvenhatról. Az elôadásról felvétel készült, DVD-je a könyvtár most alakuló digitális helytörténeti gyûjteményének megbecsült darabja lesz. A digitális gyûjtemény gazdagítására további terveink vannak. Egyrészt a helytörténeti gyûjtemény meglévô, de csak egy példányban rendelkezésre álló (tehát mindenképpen megôrzendô), illetve rossz vagy romló állapotú darabjainak (mint például a hetvenes évek gépiratos falukrónikáinak) digitalizálása és kölcsönözhetôvé tétele (DVD formájában). Másrészt a kölcsönkapott dokumentumok (elsôsorban fényképek, film- és video-felvételek) digitalizálása, illetve az eleve digitálisan készült dokumentumok gyûjtése, archiválása szerepel a tervek között. Mindezekhez várjuk és kérjük mindazok jelentkezését, akik szívesen rendelkezésünkre bocsátják digitális másolatkészítés céljából Nagykovácsiban készült felvételeiket, a megôrzött helyi (választási, vagy rendezvény-népszerûsítô) szórólapokat, meghívókat, felhívásokat. A helytörténeti klub novemberi összejövetelét ismét a régi fényképeknek szenteljük: november 28-án, hétfôn 17 órától várjuk az Öregiskolában azokat, akik szívesen rácsodálkoznak, milyen is volt Nagykovácsi, milyenek voltak a nagykovácsiak évvel ezelôtt, azokat, akik feltehetôleg felismerik a régi helyeket és a régi fiatalokat, és akik a látottakkal kapcsolatban szívesen részt vesznek egy kis beszélgetésben arról, hogy milyen is volt annak idején A nagy siker láttán pedig Diószeghy Tünde intézményvezetô asszony Görgyi Zoltán ígéretét vette a folytatást illetôen, erre elôre láthatólag februárban kerül majd sor. Maier Jenô 17

18 A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. November és ig Dr. Kelenföldi Ferenc November és ig Dr. Koltay Angéla November és ig Dr. Solynóczki Katalin December és ig Dr. Kelenföldi Ferenc A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! Háziorvosi Szolgálat Száva u. 4. dr. Solynóczki Katalin háziorvos a rendelô telefonszáma: Rendelési idô: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Pénteken vagy dr. Kelenföldi Ferenc háziorvos a rendelô telefonszáma: pénteki napokon dr. Sorbán András háziorvos a rendelô telefonszáma: Rendelési idô: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Pénteken vagy dr. Koltay Angéla háziorvos a rendelô telefonszáma: Rendelési idô: Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek vagy Rendelési idôn túl, hétköznap óráig, valamint munkaszüneti- és ünnepnapokon egész nap, a Budakeszi orvosi ügyelethez kell fordulni. Budakeszi orvosi ügyelet A szabadságon lévô orvos betegeit, mindkét orvos saját rendelési idejében fogadja! HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) November 18-án pénteken óráig dr. Jakab Erika, órág dr. Cesko Izabella rendel. Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! INGYENES CSALÁDPSZICHOLÓGIAI TANÁCSADÁS Mivel a 2011-et a család évének nyilvánította a Magyar Katolikus Püspöki Kar, ezért ennek jegyében meghirdettük Nagykovácsiban a PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT programot, amelynek keretében három elôadást, egy kommunikációs tréninget és kéthetente bárki számára igénybe vehetô, ingyenes családpszichológiai tanácsadást tartunk, ahol bármilyen, a családi élettel kapcsolatos probléma megbeszélésére lehetôség van, kezdve a dackorszaktól a tanulási nehézségeken és a pályaválasztáson keresztül egészen a felnôttkor, az élet középi válság vagy kapcsolati konfliktusokig. A tanácsadás személyes, bizalmas körülmények között történik és célja egymás szempontjainak pontosabb megértése révén a továbblépés és kölcsönösen elfogadható megoldási lehetôségek felderítése. Utolsó tanácsadási alkalmak: november 4., 18. és december h Helyszín: Nagykovácsi, Rk. Plébánia Bejelentkezés (tel): vagy a címen. Dr. Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék Anyakönyvi hírek Újszülöttek Hanna, Emma Legyetek üdvözölve! Halottaink Gész János (70) ( ) Antal János (63) ( ) Hulé Jakabné (81) sz.: Antal Terézia ( ) Czemmel Ferencné (85) sz.: Zsochovszki Mária ( ) Benedek Elek: Öreg faültetô éneke Ragyogj, ragyogj még ôszi napsugár, Melengesd testét az elaggott földnek! Szánd meg szegényt, óh nézzed, mily kopár, Talán nem is zöldül ki soha többet. Ragyogj, ragyogj még nyájas-szelíden, A zord szelet kergesd a messzeségnek, Hadd ültetek fát szépen, rendiben, Oh, nem magamnak az új nemzedéknek! Ragyogj, ragyogj még, s azzal ne törôdj, Munkám örömét hogy aligha látom... Jól tudják ezt a vén faültetôk, Oh, jól tudom én is, nap barátom! Oh, jól tudom, hogy más szedi le majd Édes gyümölcsét mind ez ifjú fáknak, Örömet, hasznot nékem egy se hajt, Fáradt testemnek sose adnak árnyat! Mindegy! Te csak ragyogj, segélj nekem, A zord szelet kergesd a messzeségnek, Mi hasznom benne? én nem kérdezem, Csak ültetek a jövô nemzedéknek. KARBANTARTÓI ÁLLÁS A Nagykovácsi Kispatak Óvoda kertész-karbantartót keres teljes munkaidôre. Fizetés: közalkalmazotti besorolás szerint. Munkakezdés idôpontja: november Érdeklôdés: Kiszelné Mohos Katalin, óvodavezetônél a 06/ telefonszámon, vagy személyesen a Nagykovácsi, Kaszáló u sz. alatti óvodában, rövid önéletrajz beadásával. Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: NOVEMBER

19 KÖZÖSSÉGI HÁZ és KÖNYVTÁR Kossuth Lajos u. 78. Tel.: NYITVA TARTÁS Hétfô Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat zárva Könyvtári híreink Kedves Olvasóink, Látogatóink! A Kossuth Lajos u. 78. szám alatt található települési könyvtárban napilapok, folyóiratok, szépirodalmi és ismeretterjesztô könyvek, hangoskönyvek, videofilmek, DVD-k, CD-k, CD-ROMok, társasjátékok helyben használata és kölcsönzése, fénymásolás valamint Internet használat áll az Önök rendelkezésére. Az irodalom, a történelem, a politika, a pedagógia, a számítástechnika, a régészet, a konyhamûvészet és a kertészet iránt is érdeklôdôket várja a könyvtárban megtalálható 22 féle folyóirat! A régebbi számok hétvégi kölcsönzésére is van lehetôség. Ezek közül néhány: Burda, Geo, Heti válasz, Kerti Kalendárium, Lakáskultúra, Nôk Lapja, PC World, Pesti Mûsor, 168 óra, Tanító, Természetbúvár, Természetgyógyászat stb. Napilapok: Expressz, Magyar Nemzet, Népszabadság. Gyermekeknek szóló folyóiratok: Süni. A gr. Tisza István Nemzeti Kör által megvásárolt Trianoni Szemle címû folyóirat olvasható a könyvtárban. Ú j d o n s á g a i n k b ó l Új könyvek: felnôtteknek ajánljuk: Burgess, Anthony: Nem fénylik, mint a nap Edwards, Selden: Múlt idô Kondor Vilmos: Bûnös Budapest Lever, Evelyne: A nyakék-ügy Monaldi, Rita: Intrika gyermekeknek ajánljuk: Berg Judit: Mesék a Tejúton túlról Berner, Susanne: Téli böngészô Kiss Dénes: Kányadombi indiánok Montgomery, L.M.: Avonlea-i krónikák Wandrey, Guido: Egy nap az állatkertben Új DVD ajánlatunk: felnôtteknek: A belsô kör; A Bourne ultimátum; Az idôgép; Céges buli; Fekete hattyú; Kinsey gyermekeknek: Arthur 3.; Szellemes kölykök; Toy Story Ismét útjára indul a szegedi Százszorszép Gyermekház szervezésében a 7 mérföldes csizmában heted 7 határon át Országos Mesevetélkedô, melynek szervezésében intézményünk ebben az évben is részt vesz. A játék 6 fordulóból áll. Az elsô 4 forduló helyi szinten, az elmúlt évekhez hasonlóan az Öregiskolában kerül megrendezésre. Az elsô forduló novemberben indul, melyre sok szeretettel várjuk a résztvevô csapatokat! A 4. forduló márciusban lesz, a területi döntô pedig áprilisban. Könyvtárunk is bekapcsolódott a MÁRAI programba. Az egymilliárd forintos keretbôl finanszírozott Márai-program célja, hogy az irodalmi és ismeretterjesztô mûvek kiadását, forgalmazását és könyvtári jelenlétét támogassa. A Márai-program mûközpontú program (azaz semmi más nem számít, csak az érték, amit a mû úgy a nemzeti, mint az egyetemes kultúrkincs szempontjából képvisel) és kimondja, hogy fô célcsoportját az olvasók képezik, azok, akik bárhol a világban magyar szépirodalmat, magyar tény- és szakirodalmat, illetve ezek idegen nyelvû fordításait kívánják olvasni. A Márai-program közvetve és közvetlenül segítséget kíván nyújtani mindazon piaci és állami szereplôknek, amelyek a mû létrehozásában, megjelenésében és a célcsoporthoz való eljutásában szerepet játszanak, azaz: a szerzôknek, a könyvkiadóknak és a könyvtáraknak. A Márai-program nemcsak arra fordít gondot, pénzt és energiát, hogy általában minél több könyvtárhoz minél több könyv jusson el, hanem arra is, hogy a mûvek létrehozóit, a szerzôket is fokozottan támogassa. Könyvtárunk 135 db könyvet kapott, értékes magyar nyelvû szépirodalmat és ismeretterjesztô irodalmat. A MAGYAR NYELV NAPJA 1843 decemberében a pozsonyi országgyûlés a magyar nyelv és a nemzetiség ügyében felirattal fordult V. Ferdinánd királyhoz. A benyújtott törvénytervezet célja a hazai közélet (a törvényhozás, a közigazgatás és az igazságszolgáltatás) "megmagyarítása," valamint a hazai magyar nyelvû oktatás bevezetése volt. A javaslatot elôterjesztô országgyûlés arról is gondoskodni kívánt, hogy a magyarországi pénzeket magyar felirattal verjék, hogy a polgári, állami és katonai intézeteken, valamint a hazai hajókon magyar nemzeti lobogó lengjen, magyar országcímer díszelegjen és az országban kibocsátott valamennyi hivatalos iratra magyarnyelvû pecsét kerüljön. Törvényben kívánta rögzíteni a Habsburg-házból való fôhercegek és hercegkisasszonyok, de mindenekelôtt a trónörökös magyar nyelvû oktatását is. Sok küzdelem után végül 1844-ben a magyar nyelvet államnyelvvé nyilvánították szeptember 26-án a magyar nyelvet hivatalossá tévô 1844-es törvény elfogadásának napját, november 13-át, a magyar nyelv napjává nyilvánította az Országgyûlés. A határozat szerint: Az Országgyûlés, felismerve azt, hogy a magyar nemzet összetartozását legfôbb szellemi kulturális örökségünk, nemzeti nyelvünk fejezi ki legjobban tiszteletben tartva hazánk hagyományos nyelvi sokszínûségét, egyben felelôsséget vállalva a kisebbségek nyelvhasználatának jogáért, a nemzet fejlôdését és hagyományainak ôrzését egyaránt szolgáló magyar nyelv iránti megbecsülésének kifejezése érdekében, a magyar nyelvet hivatalossá tevô törvény, a magyar nyelv és nemzetiségrôl szóló évi II. törvénycikk elfogadásának napját, november 13-át a magyar nyelv napjává nyilvánítja. A törvény lehetôséget teremt arra, hogy évente egyszer a közfigyelem hivatalosan is ráirányuljon a szellemi-kulturális örökségünk és nemzeti identitásunk alapját jelentô magyar nyelvre. Sok szeretettel várjuk az érdeklôdôket november 13-án órakor a Magyar Nyelv Napja alkalmából megrendezésre kerülô íróolvasó találkozóra. Meghívott vendégünk: Lackfi János, József Attila díjas költô, író, mûfordító. Tomas Tranströmer kapta az idei NOBEL- Díjat! A svéd költô, író, mûfordító az elsô svéd díjazott 1974 óta. Az indoklás szerint a költô sûrû és tiszta képeivel tárja fel elôttünk a valóságot. Tomas Tranströmer 1931-ben született Stockholmban. A modern svéd költészet egyik vezéralakja, s kétségkívül a legtöbbet fordított élô lírikus. Szakmáját tekintve pszichológus, de tizenhat éves kora óta ír. Több éven át lapot is szerkesztett ben jelent meg elsô verseskötete, a 17 vers. Munkásságáért egész sor hazai és külföldi díjban részesült. Számos magyar költôt tolmácsolt svédül, 1999-ben kiadott fordításkötetében 43 magyar vers szerepel. HELYTÖRTÉNETI DVD Greszl Ferenc: Emlékeink: Nagykovácsi Honismereti Olvasókönyv címû DVD díjmentesen kölcsönözhetô. Nagykovácsi németajkú lakosai kitelepítésének emlékére helytörténeti gyûjtemény kiállítása megtekinthetô a könyvtár nyitva tartási idejében. A Hangzó Helikon sorozatának eddigi kiadványai a könyvtárunkban megtalálhatók és továbbra is kölcsönözhetôek. NAVA PONT mûködik a könyvtárunkban, mely segítségével magyar filmek megtekintésére van lehetôségük olvasóinknak, látogatóinknak. A WIFI segítségével a saját számítógépükkel kapcsolódhatnak a világhálóra. A Nagykovácsi Tv szerkesztett mûsorainak anyagai DVD-n megtalálhatóak és kölcsönözhetôek. A Nagykovácsi Honismereti Könyvek megvásárolhatóak a könyvtárban. Várjuk beszerzésre vonatkozó javaslataikat, melyet a könyvtárban található OLVASÓI FÜZETBEN rögzíthetnek. A kölcsönzési határidôt telefonon: és ben: fre .hu címen is meghosszabbítunk. A KÖNYVTÁR ÁLLOMÁNYA megtekinthetô AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁN a könyvtár katalógus fül alatt. A könyvtár állományán kívül saját kölcsönzési adataikat is figyelemmel kísérhetik, valamint arról is információt kaphatnak, hogy a keresett könyv vagy egyéb dokumentum (DVD, CD, CD- ROM, hangoskönyv, video) kölcsönzés alatt áll-e és mikor jár le a kölcsönzés ideje. Rövid használati útmutató az online katalógus használatához: Pl. a Bárány Boldizsár címû mûre vagyok kíváncsi, hogy van-e a könyvtárban belôle? Így keressünk! A honlapon vagyunk: Könyvtár katalógus belépés KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés címre: Fôcím Bárány Boldizsár keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja az összes példányt (könyv, hangoskönyv(hk)) a bent lévô példányt és a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. KERESÉS A KÖNYVTÁR ADATBÁZISÁBAN: Keresés szerzôre: Elsôdleges szerzô Szabó Magda keresés indítása (vagy enter). A rendszer megmutatja Szabó Magda mûveit, összes példányt és a bent lévô példányt is és a kikölcsönzötteket, valamint a kölcsönzés alatt állókat és azok kölcsönzési határidejét is. A katalógus használatával kapcsolatban szívesen adunk tájékoztatást személyesen, ben és telefonon is. A fák levelei tavasszal újra kihajtanak és ôsszel újra lehullanak. A virágok újra kinyitnak és újra elhervadnak. Újra jön a tavasz, újra jön a nyár, újra jön ôsz és újra jön tél. És Te természetesen azt mondod erre, hogy nem is lehetne másként, mert így van ez jól. -Wass Albert- Frankné Mocsári Enikô és Gyarmati Hilda könyvtáros Közösségi Ház hírei Állandó programok: A Kézmûves mûhely foglalkozásai a Faluházban (Templom köz 6.): Kézmûves foglalkozás gyerekeknek hétfôn és kedden óráig Kiss Juliánnával Korongozó-kerámia tanfolyam felnôtteknek hétfôn és kedden óráig Fonó csütörtökön délelôtt 9.00 órától Kiss Juliánna ( ) vezetésével NOVEMBER 19

20 Korongozás 10 alkalmas fazekas tanfolyam szerdánként óráig óráig és óráig, péntekenként óráig és óráig. Szakoktató: Lisztovszki Borbála ( ) A Tiszta Forrás nyugdíjas klub Minden hónap 2. és 4. hétfôjén órakor tartja foglalkozásait, szeretettel várja régi és új tagjait. Foglalkozások: november 14. és 28. Klubvezetô: Tomposné Marika ( ) Az Anyukák klubja Kékharisnya klub minden hónap 2. hétfôjén órakor várja a régi és az új érdeklôdô, társaságra vágyó anyukákat! Minden 4. hétfôn kihelyezett klubfoglalkozás, melyrôl a klubtagokat ben értesítjük. November 14-én: Murakami Haruki Világvége és a keményre fôtt csodaország December 12-én: Darvasi László A könnymutatványosok legendája Január 9-én: Selma Lagerlöf Jeruzsálem Február 13-án: Ken Follett A Titánok bukása Március 12-én: Jannifer Lauck Napsugaram Április 16-án: Ottlik Géza Buda Várjuk a lelkes régi és új tagokat, akik szívesen beszélgetnek könyvekrôl, filmekrôl és minden másról!? Klubvezetô: Kalmár Angéla ( ) Egészségklub OKTÓBERTÔL minden hónap 3. hétfôjén órától tartjuk találkozásainkat, melyen különbözô egészségmegôrzô módszereket mutatunk be a témában jártas elôadó meghívásával. Mindenkit várunk szeretettel! Klubvezetô: Cesko Izabella ( ) és Bielcsik Petra ( ) november 15.: Mészáros Ildikó: Life Coaching - Életvezetési tanácsadás: konfliktus- és stresszkezelés, önfejlesztés a mindennapokban december 19.: Urbán Marianne: Shiatsu a test egészének megszólítására és kiegyensúlyozására törekvô ôsi japán gyógymód Helytörténeti klub Minden hónap 4. hétfôjén órától várjuk a Nagykovácsi múltja iránt érdeklôdô lakosokat, azokat, akik ismerik községünk múltját és szívesen megosztják másokkal és azokat is, akik szeretnék megismeri lakóhelyük történetét. Klubfoglalkozás: november 28-án órától Klubvezetô: Maier Jenô Szülôk klubja Szeretettel várjuk azokat a szülôket, akik szívesen hallgatnak elôadást egy-egy szakképzett elôadótól a gyermeknevelésben felmerülô nehézségekrôl, képességfejlesztésrôl, serdülôkori problémákkal kapcsolatosan. Az elôadások végén lehetôség van kötetlen beszélgetésre is. November 7-én hétfôn órától: Alulszabályozottság- túlszabályozottság pszichés problémák serdülôkorban, elôadó: Trencsánszky Magdolna (tanácsadó szakpszichológus) Klubvezetô: Pálné Szondy Krisztina ( ) Babahordozó klub minden hónap elsô hétfôjén ingyenes próbahordozás és tanácsadás. A klub célja, hogy a Nagykovácsiban élô, gyermeküket hordozó családoknak lehetôséget teremtsen a találkozásra. Klubvezetô: Merényi-Kocsis Rozi ( ) A bridzs és tarokk klub hétfônként órától a tarokk, keddenként órától a bridzs kedvelôit várja a Trendl házba. A Nagykovácsi Kórus próbái A 6 éve mûködô kórus az Öregiskolában tartja próbáit kedden és csütörtökön óráig. Meghallgatásokat folyamatosan tartunk azoknak, akik kedvet, és képességet éreznek magukban a rendszeres együtt éneklésre. Szeretettel várjuk az új jelentkezôket! Karnagy: Kriesch Katalin ( ) P R O G RA M O K Szülôk klubja November 7-én hétfôn órától: Alulszabályozottság-, túlszabályozottság-, pszichés problémák serdülôkorban, elôadó: Trencsánszky Magdolna (tanácsadó szakpszichológus) Táncház felnôtteknek November 11-én pénteken óráig várjuk a táncos lábú felnôtteket. Tánc: Zámbó István, muzsikál: a Szeret Együttes. Belépô: 800 Ft/fô A Magyar Nyelv Napja November 13-án vasárnap órától író-olvasó találkozó Lackfi János József Attila díjas költô, író, mûfordítóval. Az én pódiumom November 14-én hétfôn órától: Ôk ketten Nagy utazás, ez az élet?! A pódiumon: Perczel Forintos Dóra klinikai szakpszichológus, zeneszeretô tanszékvezetô és Perczel András szerkezeti kémikus, egyetemi tanár, a Bolyai díj kitüntetettje A belépés díjtalan Táncház gyerekeknek November 16-án szerdán óráig várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kisiskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa, muzsikál: Lipták Péter. Belépô: 500 Ft/fô Fiatal tehetségek bemutatkozása November 18-án pénteken órától kiállítás, Nagykovácsi és az Amerikai Nemzetközi Iskola fiatal tehetségeinek alkotásaiból. A kiállítást megnyitja: Marianne Bollen, közremûködnek: Hassmann Mirjam és Havlik Márton Családi nap November 19-én szombaton óráig: népi játékok, néptánc élôzenével, Vekerdy Mónika vezetésével, a Nagykovácsi Muzsikások közremûködésével. Kézmûves foglalkozás: Kemendi Ágnessel. Belépô: 500,- Ft/fô Mese, mese mátka... November 21-én hétfôn órától meseolvasással egybekötött drámafoglalkozás 4-14 éveseknek. A foglalkozást vezeti: Császár Viktória Belépô: 1db ülôpárna PSZICHOLÓGIA A CSALÁDOKÉRT november 25-én pénteken órától Serdülôkor, pályaválasztás hogyan válasszak, minek alapján döntsek? Elôadó: Dr. Perczel Forintos Dóra, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, Semmelweis Egyetem, Klinikai Pszichológia Tanszék, tanszékvezetô Az elôadás kb. 40 perces, utána kötetlen beszélgetésre van lehetôség. A részvétel ingyenes. Decemberi elôzetes Jazz koncert December 2-án pénteken órától: Váczi Eszter Quartet Eszter kertje lemezbemutató koncert Belépô: 800 Ft/fô ADVENTI készülôdés Decemberben szerdánként óráig természetes alapanyagokból karácsonyi meglepetések készítése Kemendi Ágnessel kézmûves foglalkozások iskoláskorú gyermekeknek és felnôtteknek. Részvételi díj: 300 Ft/ db Luca nap December 10-én szombaton órakor Luca nap a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport szervezésében. Belépés ingyenes. Bábozás - Táncház gyerekeknek December 16-án pénteken óratól Betlehemi történet Mészáros Gyöngyvér bábelôadása órától várjuk a néptánc-kedvelô ovisokat és kisiskolásokat. Tánc: Czene Zsuzsa, muzsikál: Lipták Péter. Belépô: 500 Ft/fô Diószeghy Tünde és Pataki Ildikó Bagdy Emôke elôadása Október 12-én az Öregiskolában tartott elôadást Prof. Dr. Bagdy Emôke a 4. Nemzetközi Babahordozó Hét alkalmából. Az elôadónôt teltház fogadta. A jelenlévôk között minden korosztály megtalálható volt, gyermekektôl a nagymamákig. A pszichológusnô rövid, de velôs elôadást tartott az Éltetô érintésekrôl. Az elôadásból kiderült, hogy a szeretetteli érintések nemcsak a baba-mama kapcsolatban nélkülözhetetlenek és fontosak. A jó érzés mellett, ma már az is bizonyított, hogy erôsebb az immunrendszerük azoknak a babáknak, akiket sokat hordoznak, tartanak karban az elsô életévük során. Ôk a stresszes helyzeteket is könnyedébben, hatékonyabban kezelik. Sôt az immunrendszer erôsítô hatás oda-vissza alapon mûködik, így a mamánál is érezhetô a pozitív hatás. Szó volt arról is, hogy a szexuálisan elhidegült párkapcsolatokat, hogyan éleszthetjük újjá az érintésekkel. Az érintések nemcsak a hozzánk lelkileg közelállókkal való kapcsolatunkat javíthatják, de a vadidegeneket is máshogyan ítéljük meg, ha kapunk tôlük egy-egy apró érintést. Az elôadó számos kísérletre utalt, melyeket felnôttekkel végeztek. A kísérleti alanyok minden esetben azt a személyt ítélték meg kedvesebbnek, segítôkészebbnek, aki a beszélgetések közben megérintette ôket. Az elôadás végén számtalan kérdésre adott választ a pszichológusnô. Felmerült az igény egy olyan elôadássorozatra, ahol, mélyebbre ásnánk a témában dr. Bagdy Emôkével. Ennek megvalósítása még folyamatban van. Reméljük sikerül megszervezni, s még többen eljönnek meghallgatni ôt. Elôadásainkra, nemcsak a kisgyermekeiket hordozó felnôtteket várjuk, hanem mindenkit akit megérint a téma. Köszönet a támogatóknak: Csernus Udvar Zöldség Üzlet, Ildikó Virág-Ajándék Merényi-Kocsis Rozália, Nagykovácsi Babahorodozó Klub Liszt évforduló méltó megemlékezés Nagykovácsiban Október 10-e körül váratlan vendég érkezett a solymári Helytörténeti Gyûjteménybe. Diószeghy Tünde mûvelôdési otthon igazgató kedvesen invitált a Liszt év alkalmából éppen a 200. születési évforduló napjára szervezett ünnepi elôadásra az Amerikai Nemzetközi Iskola színháztermébe. Megígértem, megyek. Helytörténeti Társaságunk 12 tagjával együtt voltunk jelen a megemlékezô esten, amely nagyon sokféle vonatkozásban jelentett az est végére élményt mindannyiunknak. Bencsik Mónika polgármester asszony köszöntôje után Elek Szilvia drámáját láthattuk a XIX. század két legnagyobb magyar zeneszerzôjérôl. A darab igen sokféle emberi kérdést vetett fel. A vívódó, a becsvágyó, a pontos, a brilliánsan remeklô, az alapos, a tehetséges-és még inkább tehetséges ember belsô harcait jelenítette meg Erkel Ferenc és Liszt Ferenc alakjain keresztül. A szereplô hármas, Máté Gábor, Hirtling István és Szalay Kriszta alakításai végig lebilincselték a hallgatóságot. Nagy sikert arattak az elôadással. Elek Szilvia azt est kiemelkedô alakjaként nemcsak drámaíróként, hanem a színdarab rendezôjeként, és a hegedû-brácsa- orgona, gordonka hangszereken játszó remeklô mûvészek Tóth Erika, Éder Pál, Kalocsay Károly, Varga István és Kriesch Barbara érett, finoman megszólaló, néha meglepôen modernnek tûnô mûvészi elôadását kísérte zongorajátékával könnyed, a hangszerek megszólalását aláhúzó módon. Az igaz élményt adó kamarazenei muzsikát kiegészítette számomra aki több, mint harminc évig énekkari tag voltam a Liszt mûveket megszólaltató nagykovácsi vegyeskar megjelenése. A kamarakórus Kriesch Katalin vezényletével Liszt kórusmuzsikájából adott igen finom pianokat megszólaltató mûveket. Mind a mûvek választása, mind a harmóniája, a kórus egészének egységes megszólalása, a pontos belépések, a helyes szövegmondás, a tiszta akkordok megszólalása azt igazolták, hogy a kórus két-három éve hallottam ôket nagyon sokat fejlôdött. Megható mûvészi élményt adott. Bárhol szívesen fogadják majd ôket ezzel a tudással. Számomra, aki a karnagy férjét gyermekkorom óta ismerem, további örömöt jelentett a lánya, az ifjú, bájos hárfán játszó Kriesch Barbara elôadása. Köszönöm a szíves meghívást, örömmel voltunk jelen az ünnepi esten! Szívbôl gratulálok, az igen nagy szervezômunkát végzô Tündének ahhoz, hogy az est valódi célját elérte, azon Liszt estek közé tartozik az idei esztendôben, amelyre mi is úgy gondolunk majd vissza- méltó volt. Jablonkay Mária a solymári Helytörténeti Gyûjtemény vezetôje NOVEMBER

1. 1 Az ellátások formái

1. 1 Az ellátások formái Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003. (II.03.) Kt. egységes rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátásokról, azok igénybevételéről valamint az ezekért

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről

Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hét Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IV.27.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről Hatályos 2010. január 1-től A szociális igazgatásról

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya

I. A rendelet célja. II. A rendelet hatálya Takácsi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2013. (II. 19.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása:

Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje. Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hivatal általános ügyfélfogadási rendje és elérhetősége Irodák ügyfélfogadási rendje Hétfő 13,00-17,30 Szerda 08,00-12,00; 13,00-15,30 Péntek 08,00-12,00 Ügyfélszolgálati Iroda félfogadása: Hétfő: 08,00-17,30

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. A rendelet célja

1.. A rendelet célja MIHÁLYFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.13.)RENDELETE A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjáról. A Képviselő-testület

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság

Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet. Titkárság Polgármesteri Hivatal ügyrend 1. sz. melléklet Titkárság a tevékenységének társadalmi szintű szervezési és koordinatív támogatásával, adatgyűjtéssel és elemzéssel kapcsolatos, valamint az előkészítő és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E. az Újpesti Közterület-felügyeletről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az Újpesti Közterület-felügyeletről (T E R V E Z E T) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi és Szociális Bizottság! ELŐTERJESZTÉS a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátásának biztosításáról A Budaörs Kistérség Többcélú Társulása (továbbiakban:

Részletesebben

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai

A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai BARANYA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Közlekedési Felügyelősége A képviselőtestületek és a jegyzők közútkezelői és közlekedési hatósági feladatai Gida Attila útügyi szakmai tanácsadó Jogszabályi háttér 1988. évi

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete

Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete Pacsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1 6/2011. (IV.18.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról 6/2012.(II.29.), 6/2013 (IV.15.) 3/2014. (II.26.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel.

1. számú melléklet. n) közbiztonsági, illetve bűnmegelőzési célból közterületen térfigyelő (képfelvevő) rendszert üzemeltet és kezel. 1. számú melléklet Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének.../2013. (..) önkormányzati rendelete a Hegyvidéki Közterület-felügyeletről szóló 15/2009. (VI.26.) Budapest

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.)

A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) A diasort hatályosította: dr. Szalai András (2016. január 31.) 1 Az előadás tartalmi felépítése 1. A közigazgatási szervek hatósági jogalkalmazói tevékenysége, a közigazgatási eljárási jog és a közigazgatási

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról

Marcalgergelyi. Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2009.(III.18.) rendelete. falugondnoki szolgálatról Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2009.(III.18.) rendelete falugondnoki szolgálatról (A 2/2010. (II.24.) rendelettel módosított szöveg.) Kihirdetve: 2009. március 18. Vadas László

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó Előterjesztés A Képviselő-testület 2016. január 27-i ülésére

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete

Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete Nagyecsed Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III.15.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről (egységes szerkezetben a 8/2014.

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012. (II. 17.) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 Zákány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelet-tervezete a tanyagondnoki szolgálatról Zákány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hely önkormányzatokról

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület. 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testület 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: várpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2.

polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Sárbogárd, Hősök tere 2. 1. A POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA, FELADATKÖRE Polgármester: Jegyző: Aljegyző: Dr. Sükösd Tamás polgarmester@sarbogard.hu Tel.: 25/520-240, Fax: 25/520-280 Demeterné Dr. Venicz Anita

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról

Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/2009. (XI. 30.) TKt rendelete a falugondnoki szolgálatról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti.

(2) A Rendelet 3. (4) bekezdése hatályát veszti. A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (II.24.) önkormányzati rendelete Ferencvárosi Közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 3/2014. (I.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére 8. NAPIREND Ügyiratszám: 1/566-9/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének 2016.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Kővágóörsi Közös Hivatal

Kővágóörsi Közös Hivatal Kővágóörsi Közös Hivatal - Szervezeti struktúra A Hivatal létszáma 22 fő, melyből - 1 fő: jegyző - 1 fő aljegyző - 1 fő: igazgatási csoportvezető - 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző - 2 fő: kereskedelmi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 9. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 1. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtással összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Egészségügyi

Részletesebben

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1..

Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének. 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete. a falugondnoki szolgálatról 1.. Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testületének 5/2006.(II.10.) Önk. számú rendelete a falugondnoki szolgálatról Gyöngyösmellék község Önkormányzat Képviselo-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK

ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK Nagyszénás Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 18/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelete (A 2015. március 1-től hatályos, egységes szerkezet) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz.

ELŐTERJESZTÉS. Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. november 27-i ülésére. 5. napirendhez. Tóth Antal Pénzügyi biz. ELŐTERJESZTÉS Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-i ülésére 5. napirendhez Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: 2013. évi belső ellenőrzés i terv jóváhagyása

Részletesebben

Portaszolgálat: 06-48/524-100

Portaszolgálat: 06-48/524-100 Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal munkaköri jegyzéke A Hivatal egyes szervezeti egységei 2014. október 01-jét követően az alábbi címeken elérhetőek el: Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal - Edelény,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E RJ E S Z T É S

E L Ő T E RJ E S Z T É S E L Ő T E RJ E S Z T É S Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 1. napján tartandó ülésére a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL

A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL A KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ÉS PANASZOK KEZELÉSÉNEK RENDJÉRŐL Jászberény Város Jegyzője tekintettel az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi XXIX. törvény 141.

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Építményadó. Jogszabályi háttér

Építményadó. Jogszabályi háttér Jogszabályi háttér az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény; a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek:

A R. 22. (4)-(6) bekezdései helyébe a következő (4)-(6) bekezdések lépnek: Akasztó Község Képviselőtestülete 2/2012. (II.23.) Önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról szóló 7/2010. (IX.15.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Akasztó Község Képviselőtestülete az Alkotmány

Részletesebben