Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012.2.11. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133"

Átírás

1 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/133 A BIZOTTSÁG 101/2012/EU RENDELETE (2012. február 6.) a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 338/97/EK tanácsi rendelet módosításáról AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG, tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, tekintettel a vadon élő állat- és növényfajok számára keres kedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, december 9-i 338/97/EK tanácsi rendeletre ( 1 ) és külö nösen annak 19. cikke (5) bekezdésére, mivel: (1) A 338/97/EK rendelet felsorolja azon állat- és növényfa jokat, amelyek tekintetében a kereskedelem korlátozott vagy ellenőrzött. Az említett felsorolás magában foglalja a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzet közi kereskedelméről szóló egyezmény (CITES) (a továb biakban: az Egyezmény) függelékeiben megállapított jegy zékeket. (2) Az Egyezmény III. függeléke nemrég a következő fajokkal egészült ki: Chile kérésére a Calyptocephalella gayi; Bolívia kérésére az Agrias amydon boliviensis, a Morpho godartii lachaumei, és a Prepona praeneste buckleyana; Bolívia kéré sére a Cedrela fissilis és a Cedrela lilloi (mindkettő magya rázó jegyzettel); Bolívia és Brazília kérésére a Cedrela odorata (magyarázó jegyzettel); a Seychelles-szigetek kéré sére a Lodoicea maldivica; Oroszország kérésére a Pinus koraiensis. (3) A Lamna nasus az Unión belül védelmi és gazdálkodási intézkedések hatálya alá tartozik, különösen az egyes halállományok és halállománycsoportok tekintetében az uniós vizeken, valamint az uniós hajók tekintetében egyes nem uniós vizeken alkalmazandó halászati lehető ségeknek a évre történő meghatározásáról szóló, január 18-i 57/2011/EU tanácsi rendeletben ( 2 ) előírt intézkedések vonatkoznak rá. A Lamna nasus faj példányaival folytatott kereskedelem ellenőrzése terén megvalósuló nemzetközi együttműködés előmozdítása céljából a Bizottságnak szándékában áll azt javasolni, hogy a tagállamok vegyék fel a fajt az Egyezmény III. függelékébe; ezért a Lamna nasus fajt fel kell venni a 338/97/EK rendelet mellékletének C. mellékletébe, és indokolt, hogy a felvétel az Egyezmény III. függelékébe való felvétel hatálybalépésekor lépjen érvénybe. (4) Következésképpen az Egyezmény III. függelékének módo sításai miatt szükség van a 338/97/EK rendelet C. mellék letének módosítására. ( 1 ) HL L 61., , 1. o. ( 2 ) HL L 24., , 1. o. (5) Megállapítást nyert, hogy három mókusfaj (Callosciurus erythraeus, Sciurus carolinensis és Sciurus niger) élő példánya inak az Unió természetes környezetébe történő bevitele ökológiai fenyegetést jelentene az Unió őshonos vadon élő állat- és növényfajaira. Számos ad hoc tanulmány és felmérés mutatja be vagy jelzi előre a közönséges erdei mókusra (Sciurus vulgaris), valamint az egyes növénytár sulásokra és élőhelyekre jelentett fenyegetést és/vagy lehetséges fenyegetést. A közönséges erdeimókust fenye gető veszély a kompetitív kizárás (versengés az élelem forrásokért vagy az élőhelyért) és a betegségeknek való ellenállás együttese. Az ökológiai rendszerre veszélyt jelent többek között a madarak tojásainak és fiókáinak elfogyasztása és az erdei madarakkal folytatott versengés a fészekrakó helyekért és az élelemért, valamint az erdők és faültetvények károsítása a fakéreg lehántása révén. Az említett három invazív faj példányaival jelenleg keres kednek az Unióban, ezért e fajokat a rendelet 3. cikke (2) bekezdésének d) pontjával összhangban fel kell venni a 338/97/EK rendelet mellékletének B. mellékletébe. (6) Figyelemmel kell kísérni a Haliotis midae fajhoz tartozó példányok kereskedelmét. Ezért ezt a fajt indokolt felvenni a 338/97/EK rendelet mellékletének D. mellékle tébe. (7) A CITES sz. (Rev. CoP 15) állásfoglalásának (a növénykereskedelem szabályozása) végrehajtása érde kében a 338/97/EK rendelet mellékletét ki kell egészíteni a nemesített növényfajta fogalom meghatározásával. (8) A Tillandsia xerographica vad és mesterségesen szaporított példányainak megkülönböztetése érdekében ehhez a B. mellékletbe már felvett fajhoz magyarázó jegyzetet kell csatolni, amely meghatározza, hogy a mesterségesen szaporított példányok kereskedelme csak olyan egyedek esetében megengedett, amelyek rendelkeznek egyes felismerhető morfológiai jellemzőkkel (cataphylla). (9) A 338/97/EK rendelet melléklete D. mellékletében a Gerr hosauridae családra vonatkozó nevezéktani hivatkozá sokban levő ellentmondást ki kell javítani. (10) A 338/97/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módo sítani kell. Tekintettel a módosítások mértékére, az egyér telműség érdekében indokolt az említett rendelet mellék letét teljes egészében kicserélni. (11) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 338/97/EK rendelet 18. cikke alapján létrehozott, a vadon élő állat- és növényfajok kereskedelmével foglal kozó bizottság véleményével,

2 L 39/134 Az Európai Unió Hivatalos Lapja ELFOGADTA EZT A RENDELETET: 1. cikk A 338/97/EK rendelet mellékletének helyébe az e rendelet mellékletében szereplő szöveg lép. 2. cikk Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. Kelt Brüsszelben, február 6-án. a Bizottság részéről az elnök José Manuel BARROSO

3 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/135 MELLÉKLET MELLÉKLET Megjegyzések az A., B., C. és D. melléklet értelmezéséhez 1. Az A., B., C. és D. mellékletben szereplő fajokra az alábbiakkal történik utalás: (a) a fajok nevével; vagy (b) mint egy magasabb rendszertani egységben vagy annak egy kiemelt részében foglalt valamennyi fajra. 2. Az»spp.«rövidítés használatos egy magasabb rendszertani egység valamennyi fajának jelölésére. 3. A fajnál magasabb rendszertani egységekre történő utalások csupán tájékoztató vagy osztályozó célúak. 4. Az A. mellékletben félkövér betűvel szedett fajokat a 2009/147/EK tanácsi irányelvben ( 1 ) vagy a 92/43/EGK tanácsi irányelvben ( 2 ) meghatározott védelemnek megfelelően vették fel a listába. 5. A növények esetében a következő rövidítések használatosak a fajnál alacsonyabb rendszertani egységeknél: a) az»ssp«rövidítés az alfajt; b) a»var(s)«rövidítés a változato(ka)t; valamint c) a»fa«rövidítés a formát jelöli. 6. A fajok vagy magasabb rendszertani egységek neve mellett szereplő»(i)«,»(ii)«, illetve»(iii)«jelzések az Egyezmény azon függelékére utalnak, amelyben az érintett faj szerepel a 7 9. megjegyzésnek megfelelően. Amennyiben nincs semmilyen magyarázó jegyzet, az érintett faj nem szerepel az Egyezmény függelékeiben. 7. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (I) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény I. függelékében. 8. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (II) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény II. függelékében. 9. Egy faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellett szereplő (III) azt jelöli, hogy az érintett faj vagy faj feletti rendszertani egység szerepel az Egyezmény III. függelékében. Ebben az esetben azt az országot, amelynek kapcsán az adott faj bekerült a III. függelékbe, szintén jelölik. 10.»Nemesített növényfajta«(kultivár): a kultúrnövények nevezéktanának nemzetközi kódexe 8. kiadásának meghatározása alapján olyan növénykultúra, a) amelynek szelekciója egy sajátos jegy vagy jegyek kombinációja alapján történt b) amely e jegyek tekintetében elkülöníthető, egységes és stabil, és c) megfelelő eszközökkel történő szaporítás esetén megtartja ezeket a jellemzőket. Kultivár esetében csak az az új rendszertani egység vehető figyelembe, amelynek kategórianeve és meghatározása hivatalosan közzétételre került a kultúrnövények nevezéktanával foglalkozó nemzet közi kódex legújabb kiadásában. 11. Hibridek csak abban az esetben szerepelhetnek a függelékekben, ha a természetben önálló és tartós populációik találhatók. Azon hibrid állatokra, amelyeknek négy felmenő generációjából egy vagy több példány az A. vagy B. mellékletben szereplő valamely fajba tartozott, éppúgy vonatkoznak e rendelet rendelkezései, mint ha önálló fajok lennének, akkor is, ha az érintett hibridek konkrétan nem szerepelnek a mellékletekben. 12. Ha egy faj szerepel az A., B. vagy C. mellékletben, akkor annak minden része és származéka is szerepel ugyanazon mellékletben, kivéve, ha az adott fajra vonatkozó jegyzetben feltüntetik, hogy csak bizonyos részei és származékai szerepelnek a mellékletben. E rendelet 2. cikke t) pontjának megfelelően a B. vagy C. mellékletben szereplő faj vagy magasabb rendszertani egység neve mellé tett»#«jel és az azt követő szám az adott magasabb rendszertani egység konkrét részeit és származékait jelöli e rendelet alkalmazásában, a következőképpen: #1 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag, a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat); b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; valamint d) a Vanilla nemzetségbe tartozó mesterségesen szaporított növények termése, része és származéka. ( 1 ) HL L 20., , 7. o. ( 2 ) HL L 206., , 7. o.

4 L 39/136 Az Európai Unió Hivatalos Lapja #2 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag és a pollen; valamint b) a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek. #3 Egész és szeletelt gyökerek, valamint annak részei. #4 Valamennyi rész és származék, kivéve: a) a mag (ideértve az Orchidaceae maghéját), a spóra és a pollen (ideértve a pollíniumokat). A kivétel nem vonatkozik a Mexikóból exportált Cactaceae spp. magjára, valamint a Madagaszkárról exportált Beccariop hoenix madagascariensis és Neodypsis decaryi magjára; b) a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncok vagy szövettenyészetek; c) a mesterségesen szaporított növényekről származó vágott virág; d) a Vanilla (Orchidaceae) nemzetség, illetve a Cactaceae család betelepített vagy mesterségesen szaporított növényeinek termése, része és származéka; illetve e) az Opuntia nemzetség Opuntia alnemzetségébe és a Selenicereus (Cactaceae) nemzetségbe tartozó betelepített vagy mesterségesen szaporított növények szára, virága, része és származéka; valamint f) az Euphorbia antisyphilitica csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékei. #5 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez. #6 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez és a rétegelt lemez. #7 A rönk, a fanyesedék, őrlemény és kivonat. #8 Föld alatti részek (é. gyökerek és gumók): egészben, részben vagy porítva. #9 Valamennyi rész és származék, kivéve amelyen a következő címke szerepel»készült ellenőrzött begyűjtésű Hoodia spp.-ből ellenőrzött előállítás során nyert anyagból a botswanai/namíbiai/dél-afrikai CITES irányító hatóságokkal való együttműködés keretében, a BW/NA/ZA xxxxxx számú megállapodás szerint«. #10 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, ideértve a húros hangszerekhez való vonók gyártására használt félkész faárut. #11 A rönk, a fűrészfa, furnérlemez, rétegelt lemez, őrlemény és kivonat. #12 A rönk, a fűrészfa, a furnérlemez, a rétegelt lemez és az illóolaj, a csomagolt és kiskereskedelmi forgalomra előkészített késztermékek kivételével. #13 Mag (nevezik endospermiumnak, gyümölcshúsnak vagy koprának is) és annak valamennyi származéka. 13. Mivel az A. mellékletben szereplő egyetlen NÖVÉNYFAJRA vagy magasabb rendszertani egységre vonatkozóan sem történt kiegészítés abból a célból, hogy hibridjeit e rendelet 4. cikke (1) bekezdésének megfelelően kell kezelni, ez azt jelenti, hogy az e fajokhoz vagy rendszertani egységekbe tartozó növények mesterséges szaporításával előállított hibridek a mesterséges szaporítást tanúsító kereskedelmi bizonyítvánnyal forgalomba hozhatók, és hogy e hibridek magjaira és pollenjére (beleértve a pollíniumokat), a róluk származó vágott virágra, a steril konténerben szállított, in vitro szaporított, szilárd vagy folyékony táptalajon levő magoncaira vagy szövettenyészeteire nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései. 14. A vizeletre, az ürülékre és az ámbrára, amelyek mellékterméknek minősülnek és az érintett állatok kezelése nélkül keletkeznek, nem vonatkoznak e rendelet előírásai. 15. A D. mellékletben szereplő állatfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő és a teljes, illetve lényegében teljes elpusztult példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és szárma zékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 1 Bármely teljes vagy lényegében teljes bőr, nyers- vagy cserzett bőr. 2 Bármely toll, illetve bármely tollal borított bőr vagy más rész. 16. A D. mellékletben szereplő növényfajokat illetően a rendelkezések kizárólag az élő példányokra alkalmazandók, kivéve azokat a rendszertani egységeket, amelyek egyéb részeire és származékaira vonatkozóan az alábbi kiegészítések értelmében a rendelkezések szintén vonatkoznak: 3 Szárított és friss növények, beleértve adott esetben a következőket: levelek, gyökerek/gyökértörzs, szár, mag/ spóra, kéreg, illetve termés. 4 A rönk, a fűrészfa és a furnérlemez.

5 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/137 ÁLLATOK CHORDATA (GERINCHÚROSOK) MAMMALIA ARTIODACTYLA Antilocapridae Emlősök PÁROSUJJÚ PATÁSOK Villásszarvú-antilopfélék Antilocapra americana (I) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Villásszarvú antilop Bovidae Marhafélék Addax nasomaculatus (I) Mendeszantilop Ammotragus lervia (II) Sörényes juh Antilope cervicapra (III Nepál) Indiai antilop Bison bison athabascae (II) Erdei amerikai bölény Bos gaurus (I) (a Bos frontalisként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Bos mutus (I) (a Bos grunniensként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Bos sauveli (I) Gaur Jak Kouprey Bubalus arnee (III Nepál) (a Bubalus bubalis-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Vízibivaly Bubalus depressicornis (I) Bubalus mindorensis (I) Bubalus quarlesi (I) Alföldi anoa Mindoro bivaly Hegyi anoa Budorcas taxicolor (II) Takin Capra falconeri (I) Capricornis milneedwardsii (I) Capricornis rubidus (I) Capricornis sumatraensis (I) Capricornis thar (I) Pödröttszarvú kecske Kínai széró Vörös széró Déli gorál Himalájai széró Cephalophus brookei (II) Cephalophus dorsalis (II) Brooke-bóbitásantilop Feketelábú bóbitásantilop

6 L 39/138 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Cephalophus jentinki (I) Libériai bóbitásantilop Cephalophus ogilbyi (II) Cephalophus silvicultor (II) Cephalophus zebra (II) Damaliscus pygargus pygargus (II) Ogilby-bóbitásantilop Sárgahátú bóbitásantilop Zebra-bóbitásantilop Tarka lantszarvúantilop Gazella cuvieri (I) Edmi gazella Gazella dorcas (III Algéria/ Tunézia) Dorkász gazella Gazella leptoceros (I) Hippotragus niger variani (I) Homoki gazella Óriás fekete lóantilop Kobus leche (II) Zambézi mocsáriantilop Naemorhedus baileyi (I) Naemorhedus caudatus (I) Naemorhedus goral (I) Naemorhedus griseus (I) Nanger dama (I) Oryx dammah (I) Oryx leucoryx (I) Vörös gorál Hosszúfarkú gorál Közönséges gorál Kínai gorál Dám gazella Kardszarvú nyársasantilop Arab nyársasantilop Ovis ammon (II) (az A. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Argali juh Ovis ammon hodgsonii (I) Ovis ammon nigrimontana (I) Tibeti argali juh Kara Tau argali juh Ovis canadensis (II) (csak a mexikói populáció; e rendelet mellékleteiben más populáció nem szerepel) Vastagszarvú juh Ovis orientalis ophion (I) Ciprusi muflon Ovis vignei (II) (az A. mellékletben szereplő alfaj kivételével) Urial Ovis vignei vignei (I) Pantholops hodgsonii (I) Indiai urial Tibeti antilop, csiru Philantomba monticola (II) Kék bóbitásantilop Pseudoryx nghetinhensis (I) Rupicapra pyrenaica ornata (I) Vietnámi antilop Abruzzói zerge Saiga borealis (II) Saiga tatarica (II) Mongol tatárantilop Nyugati tatárantilop Tetracerus quadricornis (III Nepál) Négyszarvú antilop

7 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/139 Camelidae Tevefélék Vicugna vicugna (I) (az alábbi populációik kivételével: Argentína [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia [a teljes populáció]; Chile [a Primera Región populációja] és Peru [a teljes populáció]; amelyek a B. mellékletben szerepelnek) Lama guanicoe (II) Vicugna vicugna (II) (csak az alábbi populációk: Argentína ( 1 ) [Jujuy és Catamarca tartományok természetes, valamint Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja és San Juan tartományának félvad populációi]; Bolívia ( 2 ) [a teljes populáció]; Chile ( 3 ) [a Primera Región populációja]; Peru ( 4 ) [a teljes populáció]; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) Guanakó Vikunya Cervidae Szarvasfélék Axis calamianensis (I) Axis kuhlii (I) Axis porcinus annamiticus (I) Blastocerus dichotomus (I) Calamian-szarvas Kuhl-szarvas Annami-disznószarvas Lápi szarvas Cervus elaphus bactrianus (II) Kasmíri gímszarvas Cervus elaphus barbarus (III Algéria/ Tunézia) Atlasz-gímszarvas Cervus elaphus hanglu (I) Dama dama mesopotamica (I) Hippocamelus spp. (I) Hangul-gímszarvas Mezopotámiai szarvas Villásszarvasok Mazama temama cerasina (III Guatemala) Vörös nyársasszarvas cerasina alfaja Muntiacus crinifrons (I) Muntiacus vuquangensis (I) Kontyos muntyákszarvas Vietnami muntyákszarvas Odocoileus virginianus mayensis (III Guatemala) Maja fehérfarkú szarvas Ozotoceros bezoarticus (I) Pampaszarvas Pudu mephistophiles (II) Északi törpeszarvas Pudu puda (I) Rucervus duvaucelii (I) Rucervus eldii (I) Déli törpeszarvas Mocsári szarvas Líraszarvas Hippopotamidae Vízilófélék Hexaprotodon liberiensis (II) Hippopotamus amphibius (II) Törpevíziló Nílusi víziló

8 L 39/140 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Moschidae Pézsmaszarvasfélék Moschus spp. (I) (csak az afganisztáni, bhutáni, india, mianmari, nepáli és pakisztáni populációi; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Moschus spp. (II) (az afganisztáni, bhutáni, indiai, mianmari, nepáli és pakisztáni populációk kivételével; amelyek az A. mellékletben szerepelnek) Pézsmaszarvasok Suidae Disznófélék Babyrousa babyrussa (I) Babyrousa bolabatuensis (I) Babyrousa celebensis (I) Babyrousa togeanensis (I) Sus salvanius (I) Közönséges babiruszadisznó Bola Batu babiruszadisznó Nagyfogú babiruszadisznó Malenge-szigeti babiruszadisznó Törpedisznó Tayassuidae Pekarifélék Tayassuidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével és az örvös pekari (Pecari tajacu) Mexikóban és az USA-ban élő populációi kivételével, amelyek nem szerepelnek e rendelet mellékleteiben) Pekarifélék Catagonus wagneri (I) Chaco-pekari CARNIVORA Ailuridae RAGADOZÓK Kispandafélék Ailurus fulgens (I) Kispanda Canidae Kutyafélék Canis aureus (III India) Aranysakál Canis lupus (I/II) (Minden populáció, kivéve Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációit. Bhután, India, Nepál és Pakisztán populációi az I. függelékben szerepelnek; minden egyéb populáció a II. függelékben található. Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek. Canis simensis Canis lupus (II) (Spanyolországnak a Duero folyótól északra fekvő területeinek és Görögországnak a 39. szélességi körtől északra fekvő területeinek populációi). Kivéve a háziasított formát és a dingót, amelyek Canis lupus familiaris-ként és Canis lupus dingo-ként szerepelnek. Cerdocyon thous (II) Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II) Lycalopex culpaeus (II) Szürke farkas Etióp sakál Közönséges pamparóka Sörényesfarkas Vadkutya Culpeo pamparóka

9 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/141 Lycalopex fulvipes (II) Lycalopex griseus (II) Lycalopex gymnocercus (II) Darwin-pamparóka Argentin pamparóka Igazi pamparóka Speothos venaticus (I) Erdeikutya Vulpes bengalensis (III India) Indiai róka Vulpes cana (II) Vulpes zerda (II) Afgán róka Sivatagi róka Eupleridae Falanukfélék Cryptoprocta ferox (II) Eupleres goudotii (II) Fossa fossana (II) Fossza Falanuk Madagaszkári cibetmacska Felidae Macskafélék Felidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével. A háziasított változat példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Macskafélék Acinonyx jubatus (I) (Élő egyedekre, valamint vadászati trófeákra az éves exportkvótákat a következőképpen állapították meg: Botswana: 5; Namíbia: 150; Zimbabwe: 50. E példányok kereskedelmére e rendelet 4. cikkének (1) bekezdése vonatkozik.) Caracal caracal (I) (csak az ázsiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Catopuma temminckii (I) Felis nigripes (I) Felis silvestris (II) Leopardus geoffroyi (I) Leopardus jacobitus (I) Leopardus pardalis (I) Leopardus tigrinus (I) Leopardus wiedii (I) Lynx lynx (II) Lynx pardinus (I) Neofelis nebulosa (I) Gepárd Sivatagi macska (karakál) Temminck-macska Feketelábú macska Vadmacska Geoffroy-macska Andesi macska Ocelot Tigrismacska Hosszúfarkú macska Közönséges hiúz Párduchiúz Ködfoltos párduc

10 L 39/142 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Panthera leo persica (I) Panthera onca (I) Panthera pardus (I) Panthera tigris (I) Pardofelis marmorata (I) Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (csak a bangladesi, indiai és thaiföldi populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Prionailurus iriomotensis (II) Prionailurus planiceps (I) Prionailurus rubiginosus (I) (csak az indiai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Puma concolor coryi (I) Puma concolor costaricensis (I) Puma concolor couguar (I) Puma yagouaroundi (I) (csak a közép- és észak-amerikai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Uncia uncia (I) Ázsiai oroszlán Jaguár Leopárd Tigris Márványfoltos macska Bengáli törpemacska törzsalakja Iriomote-törpemacska Laposfejű macska Rozsdás macska Floridai puma Costa Ricai puma Keleti puma Jaguarundi Hópárduc Herpestidae Mongúzfélék Herpestes fuscus (III India) Herpestes edwardsi (III India) Herpestes javanicus auropunctatus (III India) Herpestes smithii (III India) Herpestes urva (III India) Herpestes vitticollis (III India) Rövidfarkú mongúz fuscus alfaja Szürke mongúz Jávai mongúz auropunctatus alfaja Smith-mongúz Rákász-mongúz Csíkosnyakú mongúz Hyaenidae Hiénafélék Proteles cristata (III Botswana) Cibethiéna Mephitidae Bűzösborzfélék Conepatus humboldtii (II) Patagóniai bűzösborz

11 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/143 Mustelidae Lutrinae Menyétfélék Vidraformák Lutrinae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Vidrák Aonyx capensis microdon (I) (csak a kameruni és nigériai populációk; az összes többi populáció a B. mellékletben szerepel) Enhydra lutris nereis (I) Lontra felina (I) Lontra longicaudis (I) Lontra provocax (I) Lutra lutra (I) Lutra nippon (I) Pteronura brasiliensis (I) Kongói tömpeujjúvidra Tengeri vidra Parti vidra Hosszúfarkú vidra Déli vidra Közönséges vidra Japán vidra Óriásvidra Mustelinae Menyétformák Eira barbara (III Honduras) Galictis vittata (III Costa Rica) Martes flavigula (III India) Martes foina intermedia (III India) Martes gwatkinsii (III India) Mellivora capensis (III Botswana) Tayra Nagy grizon Sárgatorkú nyest Nyest intermedia alfaja Gwatkins-nyest Méhészborz Mustela nigripes (I) Feketelábú görény Odobenidae Rozmárfélék Odobenus rosmarus (III Kanada) Rozmár Otariidae Fülesfókafélék Arctocephalus spp (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Medvefókák Arctocephalus philippii (II) Arctocephalus townsendi (I) Juan Fernandez-medvefóka Guadelupe-medvefóka Phocidae Fókafélék Mirounga leonina (II) Déli elefántfóka Monachus spp. (I) Barátfókák

12 L 39/144 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Procyonidae Mosómedvefélék Bassaricyon gabbii (III Costa Rica) Bassariscus sumichrasti (III Costa Rica) Nasua narica (III Honduras) Nasua nasua solitaria (III Uruguay) Potos flavus (III Honduras) Ecsetfarkú nyestmedve Közép-amerikai macskanyérc Fehérorrú koati Vörösorrú koati solitaria alfaja Farksodró Ursidae Medvefélék Ursidae spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Medvefélék Ailuropoda melanoleuca (I) Helarctos malayanus (I) Melursus ursinus (I) Tremarctos ornatus (I) Ursus arctos (I/II) (csak a bhutáni, kínai, mexikói és mongóliai populációk és az Ursus arctos isabellinus alfaj szerepel az I. függelékben; az összes többi populáció és alfaj a II. függelékben szerepel). Ursus thibetanus (I) Óriáspanda Maláj medve Ajakos medve Pápaszemes medve Barnamedve Örvös medve Viverridae Cibetmacskafélék Arctictis binturong (III India) Civettictis civetta (III Botswana) Binturong Afrikai cibetmacska Cynogale bennettii (II) Hemigalus derbyanus (II) Vidracibet Sávos pálmasodró Paguma larvata (III India) Paradoxurus hermaphroditus (III India) Paradoxurus jerdoni (III India) Álcás pálmasodró Közönséges pálmasodró Jerdon-pálmasodró Prionodon linsang (II) Sávos tigrispetymeg Prionodon pardicolor (I) Foltos tigrispetymeg Viverra civettina (III India) Viverra zibetha (III India) Viverricula indica (III India) Malabári cibetmacska Indiai cibetmacska Kis cibetmacska

13 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/145 CETACEA Cetek (delfinek, bálnák) CETACEA spp. (I/II) ( 5 ) Cetek CHIROPTERA Phyllostomidae DENEVÉREK Hártyásorrú denevérek Platyrrhinus lineatus (III Uruguay) Csíkoshátú gyümölcsdenevér Pteropodidae Repülőkutya-félék Acerodon spp. (II) (az A. mellékletben szereplő faj kivételével) Repülőrókák Acerodon jubatus (I) Fülöp-szigeteki repülőróka Pteropus spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételéve) Repülőrókák Pteropus insularis (I) Pteropus livingstonii (II) Pteropus loochoensis (I) Pteropus mariannus (I) Pteropus molossinus (I) Pteropus pelewensis (I) Pteropus pilosus (I) Pteropus rodricensis (II) Pteropus samoensis (I) Pteropus tonganus (I) Pteropus ualanus (I) Pteropus voeltzkowi (II) Pteropus yapensis (I) Caroline-repülőróka Livingstone-repülőróka Japán repülőróka Mariana-repülőróka Aranyfejű repülőróka Pelew-szigeti repülőróka Palau-repülőróka Rodrigez-repülőkutya Samoa-repülőróka Tonga-repülőróka Kosrae-szigeti repülőróka Pemba-repülőróka Yap-szigeti repülőróka CINGULATA Dasypodidae ÖVESÁLLATOK Tatufélék Cabassous centralis (III Costa Rica) Cabassous tatouay (III Uruguay) Északi csupaszfarkú tatu Nagy csupaszfarkú-tatu Chaetophractus nationi (II) (A megállapított éves exportkvóta nulla. A faj minden példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően szabályozni.) Bolíviai szőröstatu Priodontes maximus (I) Óriástatu

14 L 39/146 Az Európai Unió Hivatalos Lapja DASYUROMORPHIA Dasyuridae ERSZÉNYES RAGADOZÓK Erszényesnyestfélék Sminthopsis longicaudata (I) Sminthopsis psammophila (I) Hosszúfarkú erszényescickány Homoki erszényescickány Thylacinidae Erszényesfarkas-félék Thylacinus cynocephalus (valószínűleg kipusztult) (I) Erszényes farkas DIPROTODONTIA Macropodidae KEVÉSFOGÚ ERSZÉNYESEK Kengurufélék Dendrolagus inustus (II) Dendrolagus ursinus (II) Szürke kúszókenguru Fekete kúszókenguru Lagorchestes hirsutus (I) Lagostrophus fasciatus (I) Onychogalea fraenata (I) Onychogalea lunata (I) Vörhenyes nyúlkenguru Keresztsávos nyúlkenguru Kantáros karmoskenguru Holdas karmoskenguru Phalangeridae Kuszkuszfélék Phalanger intercastellanus (II) Phalanger mimicus (II) Phalanger orientalis (II) Spilocuscus kraemeri (II) Spilocuscus maculatus (II) Spilocuscus papuensis (II) Sötétfarkú kuszkusz Déli kuszkusz Szürke kuszkusz Apró foltoskuszkusz Foltos kuszkusz Pettyes foltoskuszkusz Potoroidae Patkánykenguru-félék Bettongia spp. (I) Caloprymnus campestris (valószínűleg kipusztult) (I) Patkánykenguruk Csupaszmellű patkánykenguru Vombatidae Vombatfélék Lasiorhinus krefftii (I) Északi vombat LAGOMORPHA Leporidae NYÚLALAKÚAK Nyúlfélék Caprolagus hispidus (I) Romerolagus diazi (I) Sörtés nyúl Mexikói nyúl MONOTREMATA Tachyglossidae KLOAKÁSOK Hangyászsünfélék Zaglossus spp. (II) Hosszúcsőrű hangyászsünök

15 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/147 PERAMELEMORPHIA Chaeropodidae ORMÁNYOS ERSZÉNYESEK Hosszúlábú-bandikutfélék Chaeropus ecaudatus (valószínűleg kipusztult) (I) Hosszúlábú bandikut Peramelidae Bandikutfélék Perameles bougainville (I) Nyugati bandikut Thylacomyidae Erszényesnyúlfélék Macrotis lagotis (I) Macrotis leucura (I) Közönséges erszényesnyúl Fehérfarkú erszényesnyúl PERISSODACTYLA Equidae PÁRATLANUJJÚ PATÁSOK Lófélék Equus africanus (I) (az Equus asinus-ként szereplő háziasított forma kivételével, amelyre nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései.) Equus grevyi (I) Equus hemionus (I/II) (A faj a II. függelékben szerepel, de az Equus hemionus hemionus és az Equus hemionus khur alfajok az I. függelékben találhatók.) Equus kiang (II) Equus przewalskii (I) Afrikai vadszamár Grevy-zebra Ázsiai vadszamár Kiang Vadló Equus zebra hartmannae (II) Hartmann-hegyizebra Equus zebra zebra (I) Fokföldi hegyizebra Rhinocerotidae Orrszarvúfélék Rhinocerotidae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő alfajok kivételével) Orrszarvúfélék Ceratotherium simum simum (II) (csak a dél-afrikai és a szváziföldi populációk; az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel. Nemzetközi kereskedelem kizárólag élő állatok megfelelő és elfogadható célállomásra történő szállítása esetén, valamint vadászati trófeák esetén engedélyezhető. Az alfaj minden más példányát az A. mellékletbe tartozó faj példányának kell tekinteni, és a velük folytatott kereskedelmet ennek megfelelően kell szabályozni) Déli szélesszájú orrszarvú

16 L 39/148 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Tapiridae Tapírfélék Tapiridae spp. (I) (a B. mellékletben szereplő faj kivételével) Tapírfélék Tapirus terrestris (II) Közönséges tapír PHOLIDOTA Manidae TOBZOSKÁK Tobzoskafélék Manis spp. (II) (A Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica és Manis pentadactyla vadon befogott és elsődlegesen kereskedelmi célból forgalomba kerülő példányaira a megállapított éves exportkvóta nulla.) Tobzoskák PILOSA Bradypodidae VENDÉGIZÜLETESEK Háromujjúlajhár-félék Bradypus variegatus (II) Füstös háromujjúlajhár Megalonychidae Kétujjúlajhár-félék Choloepus hoffmanni (III Costa Rica) Hoffman-kétujjúlajhár Myrmecophagidae Hangyászfélék Myrmecophaga tridactyla (II) Sörényes hangyász Tamandua mexicana (III Guatemala) Északi hangyász PRIMATES Főemlősök PRIMATES spp. (II) (az A. mellékletben szereplő fajok kivételével) Főemlősök Atelidae Pókmajomfélék Alouatta coibensis (I) Alouatta palliata (I) Alouatta pigra (I) Ateles geoffroyi frontatus (I) Ateles geoffroyi panamensis (I) Brachyteles arachnoides (I) Brachyteles hypoxanthus (I) Oreonax flavicauda (I) Coiba-bőgőmajom Mellényes bőgőmajom Mexikói bőgőmajom Ékes pókmajom frontanus alfaja Ékes pókmajom panamai alfaja Gyapjas pókmajom Északi gyapjasmajom Sárgafarkú gyapjasmajom

17 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/149 Cebidae Csuklyásmajomfélék Callimico goeldii (I) Callithrix aurita (I) Callithrix flaviceps (I) Leontopithecus spp. (I) Saguinus bicolor (I) Saguinus geoffroyi (I) Saguinus leucopus (I) Saguinus martinsi (I) Saguinus oedipus (I) Saimiri oerstedii (I) Ugró tamarin Fehérpamacsos selyemmajom Sárgafejű selyemmajom Oroszlánmajmok Csupaszpofájú tamarin Geoffroy-tamarin Fehérkezű tamarin Martins-tamarin Gyapjasfejű tamarin Vöröshátú mókusmajom Cercopithecidae Cerkóffélék Cercocebus galeritus (I) Cercopithecus diana (I) Cercopithecus roloway (I) Cercopithecus solatus (II) Colobus satanas (II) Macaca silenus (I) Mandrillus leucophaeus (I) Mandrillus sphinx (I) Nasalis larvatus (I) Piliocolobus foai (II) Piliocolobus gordonorum (II) Piliocolobus kirkii (I) Piliocolobus pennantii (II) Piliocolobus preussi (II) Piliocolobus rufomitratus (I) Piliocolobus tephrosceles (II) Piliocolobus tholloni (II) Presbytis potenziani (I) Pygathrix spp. (I) Rhinopithecus spp. (I) Semnopithecus ajax (I) Semnopithecus dussumieri (I) Kalapos mangábé Diána-cerkóf Sárgacombú cerkóf Sárgafarkú cerkóf Ördögkolobusz Oroszlánfejű makákó Drill Mandrill Borneói nagyorrúmajom Közép-afrikai vöröskolobusz Uzungwa-vööröskolobusz Kirk keleti kolobusz Keleti kolobusz Preuss-kolobusz Tana-kolobusz Ugandai vöröskolobusz Thollon-vöröskolobusz Mentawai langur Piszeorrú majmok Piszemajmok Kasmíri szürkelangur Dussumier-szürkelangur

18 L 39/150 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Semnopithecus entellus (I) Semnopithecus hector (I) Semnopithecus hypoleucos (I) Semnopithecus priam (I) Semnopithecus schistaceus (I) Simias concolor (I) Trachypithecus delacouri (II) Trachypithecus francoisi (II) Trachypithecus geei (I) Trachypithecus hatinhensis (II) Trachypithecus johnii (II) Trachypithecus laotum (II) Trachypithecus pileatus (I) Trachypithecus poliocephalus (II) Trachypithecus shortridgei (I) Hulmán langur Terrai szürkelangur Feketelábú szürkelangur Sri Lanka-i szürkelangur Hegyi szürkelangur Malacfarkúlangur Delacour-langur François-langur Aranylangur Ha Tinh-i langur Nilgiri-langur Laoszi langur Sapkás langur Fehérfejű langur Shortridge-langur Cheirogaleidae Törpemakifélék Cheirogaleidae spp. (I) Törpemakifélék Daubentoniidae Véznaujjúmaki-félék Daubentonia madagascariensis (I) Véznaujjú maki Hominidae Emberfélék Gorilla beringei (I) Gorilla gorilla (I) Pan spp. (I) Pongo abelii (I) Pongo pygmaeus (I) Keleti gorilla (hegyi gorilla) Gorilla Csimpánzok Szumátrai orangután Borneói orángután Hylobatidae Gibbonfélék Hylobatidae spp. (I) Gibbonfélék Indriidae Indrifélék Indriidae spp. (I) Indrifélék

19 Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 39/151 Lemuridae Makifélék Lemuridae spp. (I) Makifélék Lepilemuridae Fürgemakifélék Lepilemuridae spp. (I) Fürgemakifélék Lorisidae Lórifélék Nycticebus spp. (I) Lajhármakik Pitheciidae Sakifélék Cacajao spp. (I) Callicebus barbarabrownae (II) Callicebus melanochir (II) Callicebus nigrifrons (II) Callicebus personatus (II) Chiropotes albinasus (I) Uakarik Feketehomlokú kabócamajom Feketearcú kabócamajom Fehérorrú sátánmajom Tarsiidae Koboldmakifélék Tarsius spp. (II) Koboldmakik PROBOSCIDEA Elephantidae ORMÁNYOSOK Elefántfélék Elephas maximus (I) Loxodonta africana (I) (a botswanai, namíbiai, délafrikai és zimbabwei populációk kivételével, amelyek a B. mellékletben szerepelnek) Loxodonta africana (II) (csak a botswanai, namíbiai, dél-afrikai és zimbabwei populációk ( 6 ); az összes többi populáció az A. mellékletben szerepel) Ázsiai elefánt Afrikai elefánt RODENTIA Chinchillidae RÁGCSÁLÓK Csincsillafélék Chinchilla spp. (I) (a háziasított forma példányaira nem vonatkoznak e rendelet rendelkezései) Csincsillák Cuniculidae Pakafélék Cuniculus paca (III Honduras) Pettyes paka Dasyproctidae Agutifélék Dasyprocta punctata (III Honduras) Közép-amerikai aguti Erethizontidae Kúszósülfélék Sphiggurus mexicanus (III Honduras) Sphiggurus spinosus (III Uruguay) Mexikói kúszósül Tüskés kúszósül

20 L 39/152 Az Európai Unió Hivatalos Lapja Hystricidae Tarajossülfélék Hystrix cristata Tarajos sül Muridae Egérfélék Leporillus conditor (I) Pseudomys fieldi praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyzomys pedunculatus (I) Nagy rőzsepatkány Dűnelakó ausztrálegér Ausztrál mocsáripatkány Ausztrál szirtipatkány Sciuridae Mókusfélék Cynomys mexicanus (I) Mexikói prérikutya Marmota caudata (III India) Marmota himalayana (III India) Hosszúfarkú mormota Himalájai mormota Ratufa spp. (II) Callosciurus erythraeus Sciurus carolinensis Királymókusok Csinos tarkamókus Keleti szürkemókust Sciurus deppei (III Costa Rica) Deppe-erdeimókus Sciurus niger Amerikai rókamókus SCANDENTIA MÓKUSCICKÁNY- ALAKÚAK SCANDENTIA spp. (II) Mókuscickányok SIRENIA Dugongidae SZIRÉNEK Dugongfélék Dugong dugon (I) Dugong Trichechidae Manátifélék Trichechidae spp. (I/II) (A Trichechus inunguis és a Trichechus manatus az I., a Trichechus senegalensis a II. függelékben szerepel.) Manátik AVES ANSERIFORMES Anatidae Madarak LÚDALAKÚAK Récefélék Anas aucklandica (I) Auckland-szigeti réce Anas bernieri (II) Bernier-réce Anas chlorotis (I) Maori réce Anas formosa (II) Cifra réce Anas laysanensis (I) Anas nesiotis (I) Laysani réce Campbell-szigeti réce

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CLVII. törvény A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl 29840

MAGYAR KÖZLÖNY. 2010. évi CLVII. törvény A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelmérõl 29840 MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. december 22., szerda 196. szám Tartalomjegyzék 2010. évi CLV. törvény A Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon

Részletesebben

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 41/A. -ában, valamint

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2010.11.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 997/2010/EU RENDELETE (2010. november 5.) egyes vadon élő állat- és növényfajok példányainak az Unióba

Részletesebben

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ

FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ FELELÔSSÉGGEL AZ ÁLLATOKÉRT ÉS A TERMÉSZETÉRT ÚTMUTATÓ A DÍSZÁLLATTARTÁS JOGI SZABÁLYOZÁSÁHOZ ELÔSZÓ Az állatok, növények és a belôlük készült különféle termékek kereskedelme napjainkra hatalmas méreteket

Részletesebben

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292

EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT. Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) PE-CONS 3681/1/09 REV 1 2009/0043 (COD) LEX 1113 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 EURÓPAI UNIÓ AZ EURÓPAI PARLAMENT A TANÁCS Brüsszel, 2009. november 30. (OR. fr) 2009/0043 (COD) LEX 1113 PE-CONS 3681/1/09 REV 1 CODIF 133 ENV 784 CODEC 1292 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

Részletesebben

Export és import engedélyezés

Export és import engedélyezés 271/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet a Washingtonban, 1973. március 3. napján elfogadott, a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló Egyezmény végrehajtásáról A Kormány

Részletesebben

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről A Szerződő Felek, emlékeztetve az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményre, amely a vándorló fajok

Részletesebben

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről

Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről Megállapodás az Afrikai-Eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről A Szerződő Felek, emlékeztetve az 1979-ben elfogadott, a vándorló vadon élő állatfajok védelméről szóló Egyezményre, amely a vándorló fajok

Részletesebben

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. 6725 Szeged, Cserepes sor 47. 2014. évi Közhasznúsági melléklet SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Alapító: Szegedi Megyei Jogú Város Önkormányzata Alapító okirat kelte: 2011. szeptember

Részletesebben

Terrárium típusok. -Szabadtéri terrárium. -Szobai terrárium

Terrárium típusok. -Szabadtéri terrárium. -Szobai terrárium Kétéltűek és Hüllők Terrárium típusok A terráriumokat az állatok beszerzése előtt teljesen be kell fejezni -Szabadtéri terrárium -Szobai terrárium -Tenyészterrárium (steril, nagyüzemi tartáshoz) -Tartódoboz

Részletesebben

A NASZÁLY MADARAI (AVES)

A NASZÁLY MADARAI (AVES) A Naszály természetrajza, pp. 767 789. A NASZÁLY MADARAI (AVES) SELMECZI KOVÁCS ÁDÁM Pest Környéki Madarász Kör (PKMK) 2600 Vác, Ilona u. 3. E-mail: pkmk@zpok.hu A Naszály hegy madárvilágának intenzív

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között

MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között MEGÁLLAPODÁS a természetvédelmi és a vadgazdálkodási ágazat képviselői között a vadászható fajok körét és az apróvadfajok vadászati idényét, valamint egyes trófeák behozatalát illetően amely létrejött:

Részletesebben

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak

NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER IX. Madarak NEMZETI BIODIVERZITÁS-MONITOROZÓ RENDSZER kézikönyvsorozat kötetei A sorozat szerkesztőbizottsága: Horváth Ferenc Korsós Zoltán Kovácsné Láng Edit

Részletesebben

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás

EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvének szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Nyomtatás Az EK kedvezmyes származási szabályrendszere 2012.11.26. EK-Korea szabadkereskedelmi Megállapodás származási jegyzőkönyvek szabályaival kapcsolatos bizottsági állásfoglalás Kedvezmyes elbánások

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 192. cikke (1) bekezdésére, 2014.11.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 317/35 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1143/2014/EU RENDELETE (2014. október 22.) az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének

Részletesebben

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről

A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről A TANÁCS 92/43/EGK IRÁNYELVE (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA, tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó

Részletesebben

Állatok végveszélyben

Állatok végveszélyben Állatok végveszélyben állatkerti oktatócsomag 8 12 évesek tanításához Rajzok: Lukács Albert Fotók: Bagosi Zoltán www.zoobudapest.com www.gorillazoona.hu Általános szervezési információk Az állatkert nagyszerű

Részletesebben

KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK EGYES NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRGYÚ EGYEZMÉNYEKBEN KARDOS ANDRÁS

KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK EGYES NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRGYÚ EGYEZMÉNYEKBEN KARDOS ANDRÁS Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXXI. (2013), pp. 383 396. KERESKEDELMI KORLÁTOZÁSOK EGYES NEMZETKÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI TÁRGYÚ EGYEZMÉNYEKBEN KARDOS ANDRÁS

Részletesebben

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN

SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN SZEGEDI ZSOLT RAGADOZÓMADARAK ABAÚJBAN ÉS ZEMPLÉNBEN Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület 2007 Borító terv: Szegedi Zsolt és Jászay Gábor A fényképeket készítették: Írta: Szegedi Zsolt Címlap:

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.)

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve. (2004. március 31.) Az Európai Parlament és a Tanács 2004/24/EK irányelve (2004. március 31.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK irányelvnek a hagyományos növényi gyógyszerek tekintetében

Részletesebben

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa

vadásztársaink Tollas vadásztársaink KÓCSAGVÁRI FÜZETEK Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság aaa N AT I O N A L PA R K Neusiedler See - Seewinkel Fertő - Hanság Tollas vadásztársaink NEMZETI PARK aaa KÓCSAGVÁRI FÜZETEK 1 Tartalomjegyzék Bevezető 3 Nappali ragadozók Rétisas 5 Parlagi sas 6 Barna rétihéja

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM BEL- és KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január Tartalomjegyzék

Részletesebben

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva)

(Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) Természetvédelmi jogi ismeretek (Dr. Csepregi István, felújította Schmidt András, kiegészítette Czirák Zoltán, Greguss Ditta, Kőrösi Levente, Nagy János, Práger Anna és Sashalmi Éva) I. Bevezetés A természet

Részletesebben

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK

RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK KAPOSVÁRI EGYETEM ÁLLATTUDOMÁNYI KAR Kisállattenyésztési Tanszék Ökológiai Munkacsoport RAGADOZÓ EMLŐSÖK ÉS TÁPLÁLKOZÁS-ÖKOLÓGIÁJUK Oktatási segédanyag Összeállította: Dr. Lanszki József Lektorálta: Dr.

Részletesebben

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN

ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY ÁLLATKERTI ÁLLATFUVAROZÁSOK SZABÁLYOZÁSA ÉS GYAKORLATA HAZÁNKBAN AZ EURÓPAI

Részletesebben

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton

fehér színű alsó farokfedőtollak Gra fi ku sok: Kó kay Sza bolcs, Matyikó Ti bor, Zsoldos Márton GUVATFÉLÉK II. Míg a korábban már bemutatott vízicsibék ritkán látható, rejtett életmódú madarak, a szárcsa sokfelé előforduló, és a nyílt vízfelszíneken is könnyedén megfigyelhető madárfaj. A guvatfélék

Részletesebben

14. szám 2009. szeptember

14. szám 2009. szeptember 14. szám 2009. szeptember 14 Az I. Gyor-Moson-Sopron Megyei Madártani Kongresszus eloadásai Szélkiáltó 14 KISALFÖLDI REGIONÁLIS MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FOLYÓIRAT 2009. szeptember E-mail: pellinger@freemail.hu

Részletesebben

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja

MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja MÓR VÁROS LOCAL AGENDA 21 enntartható ejlődés Helyi Programja 2011. június Készítette: Mór Város Önkormányzatának megbízásából: Grünvald Mérnökiroda Elfogadta Mór Város Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját

Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját Jelen tanulmány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját BIOTOWNS - Biodiverzitás és természetvédelem a környezettudatos testvérvárosokban HURO/0901/128/1.3.4 TANULMÁNYTERV

Részletesebben