EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE"

Átírás

1 EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4 /2006 (I. 26.) RENDELETE A gyermekek védelmével összefüggő pénzbeli és természetben nyújtott ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-Testülete az évi LXV. törvény 16../1/ bekezdése, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 18.. (1) és (2) bekezdésében, a 21. (1) bekezdésében, 29. (1) (2), valamint a 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az alábbi önkormányzati rendeletet alkotja. I. Általános rendelkezések 1. A rendelet célja, hogy a gyermekvédelmi törvény helyi végrehajtásaként meghatározza az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni támogatások formáit, a személyes gondoskodást nyújtó ellátás igénybevételének eljárási és jogosultsági szabályait, azok érvényességének garanciáit. II. A rendelet hatálya 2. (1) E rendelet hatálya Egyek Nagyközség közigazgatási területére terjed ki az alábbiak szerint a.) magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik a letelepedési, vagy bevándorlási engedéllyel rendelkező, továbbá magyar hatóságok által menekültként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire b.) a munkavállalók Közösségén belüli szabad mozgásról szóló 1612/68/EGK tanácsi rendeletben meghatározott jogosulti körbe tartozó személyre, amennyiben az ellátás igénylésénak időpontjában érvényes tartózkodási engedéllyel rendelkezik. (2) A rendelet hatálya a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás tekintetéban az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően kiterjed az Európai Szociális Kartát megerősítő országok állampolgárainak a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. tv. rendelkezései szerint jogszerűen Magyarországon tartózkodó gyermekeire is. 1

2 (3) E rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni az (1) és (2) bekezdésben meghatározott személyeken kívül az Egyek Nagyközség közigazgatási területén tartózkodó nem magyar állampolgárságú gyermek védelmében is, ha az ideiglenes hatályú elhelyezés vagy más ideiglenes hátósági intézkedés elmulasztása a gyermeke veszélyeztetettségével vagy elháríthatatlan kárral járna. A gyermekek védelmének rendszere 3. (1) A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermek helyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység. (2) A képviselő-testület a rendeletben foglaltak szerint biztosítja a pénzbeli és természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, továbbá szervezi és közvetíti a máshol igénybevehető ellátásokhoz való hozzájutást. (3) A gyermekek védelmét a képviselő-testület következő pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások keretében biztosítja: a.) Pénzbeli és természetbeni ellátások: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, b.) Személyes gondoskodást nyújtó alapellátások: - gyermekek napközbeni ellátása, amely az önkormányzat által működtetett iskolai és óvodai napközi otthonban történik - gyermekjóléti szolgáltatás, melyet az önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat keretében biztosítja - gyermekek átmeneti gondozása, amit az önkormányzat önálló helyettes szülői szolgáltatás létrehozásával old meg. III. Eljárási rendelkezések 4. (1) E rendeletben szabályozott támogatások közül a személyes gondoskodást nyújtó ellátások megállapítását a szülő vagy törvényes képviselő, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a rászoruló gyermek szülője (törvényes képviselője) nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság, más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezheti. (2) A kérelmeket a polgármesteri hivatalban lehet benyújtani. 2

3 5. (1) A jogosultsági feltételek közül a gyermeket gondozó családban közös háztartásban élő közeli hozzátartozók személyi adatairól, jövedelmi viszonyairól a szülő (törvényes képviselő) a 149/1997. /IX.10./ Kormányrendelet 3. számú mellékletében foglalt nyilatkozatot köteles benyújtani, továbbá köteles a jövedelmi adatokra vonatkozó bizonyítékokat, illetve az egy főre jutó jövedelem számításánál figyelembe vett körülmények bizonyítására az alábbi igazolásokat csatolni: a.) A gyermekek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatósági határozatot, b.) A szülői felügyeleti jog egyik szülő általi gyakorlása esetén az erre vonatkozó megállapodást tartalmazó jegyzőkönyvet, c.) A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek egészségi állapotára vonatkozó igazolást, d.) Ha a rendszeres támogatásban részesülő középfokú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, az oktatási intézmény igazolását a tanulói vagy hallgatói jogviszony fennállásáról. (2) Az egy főre jutó havi jövedelem számításánál a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók tényleges nettó összjövedelmét csökkenteni kell a támogatást kérő és házastársa által, bírósági határozat alapján eltartott rokon részére teljesített tartásdíj összegével. (3) A jövedelem számítás irányadó időszaka rendszeresen mérhető jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap egy hónapra eső nettó összege, egyéb jövedelemnél egy év átlagának egy hónapra jutó nettó összege. (4) Az egy főre jutó jövedelem megállapításánál a Gyvt. 19. /4/ bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. (5) A támogatást kérővel közös háztartásban élő gyermekként kell figyelembe venni azt a gyermeket is, aki átmenetileg tartózkodik háztartáson kívül, így különösen a diákotthonban, kollégiumban, kórházban, hetes otthonban, valamint aki 30 napot meg nem haladóan átmeneti gondozásban részesül. (6) A rendeletben szabályozott támogatásokat igénylők szociális körülményeinek megismerése, a benyújtott jövedelemnyilatkozatban és igazolásban szereplő adatok valódiságának ellenőrzése érdekében az önkormányzat környezettanulmányt végeztethet, illetve a kérelmező lakása, a tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására kötelezhet; rendszeres gyermekvédelmi támogatás iránti igény esetében vagyonnyilatkozat benyújtását is kérheti. (7) Ha a Jegyző vitatja a vagyonnyilatkozat a.) ingatlanra vonatkozó becsült forgalmi érték, az ingatlan fekvése szerinti illetékhivatalnál az ingatlan forgalmi értékének megállapítása iránt intézkedik, b.) járműre, gépi meghajtású termelő- és munkaeszközre vonatkozó becsült forgalmi érték, akkor az értéket a jármű, munkaeszköz forgalmi adóval csökkentett belföldi fogyasztói árának és használtsága mértékének figyelembe vételével állapítja meg. c.) továbbá ha a hatáskört gyakorló hivatalos tudomása, vagy környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel az (1) bekezdés szerinti jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és családja tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására. Abban az esetben, ha a fenntartási költségek meghaladják a 3

4 jövedelemnyilatkozatban szereplő jövedelem 70 %-át, a valós jövedelem az igazolt fenntartási költségek figyelembe vételével kerül megállapításra. (8) nem állapítható meg a rendszeres támogatás, illetőleg a megállapított támogatást meg kell szüntetni, ha a gyermek tartózkodási engedélyének érvényességi ideje meghosszabbítás nélkül lejárt, illetve engedélyét visszavonták. 6. A gyermekvédelmi törvény 125..(1) bekezdése alapján megállapított rendkívüli gyermekvédelmi támogatást a jogerős határozat alapján a polgármesteri hivatal köteles visszaigényelni az illetékes települési önkormányzattól. 7. (1) Az ellátást jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevevőt kötelezni kell a pénzbeli ellátás visszafizetésére, természetbeni ellátás esetén a pénzegyenérték megfizetésére, személyes gondoskodást nyújtó ellátás esetén az intézményi térítési díj összegének megfizetésére. (2) A folyamatosan nyújtott ellátás megtérítését legfeljebb egy évre visszamenőlegesen lehet elrendelni. (3) Az ellátás megtérítését az eljáró szerv az igénybevétel jogosulatlanságáról való tudomásszerzéstől számított 3 hónapon belül rendelheti el. Nem lehet a megtérítést elrendelni, ha az igénybevételtől, illetve az ellátás megszűnésétől egy év már eltelt. Az eljáró szerv a megtérítést méltányosságból elengedheti, illetve csökkentheti. (4) A részletfizetésre, a csökkentésre és az elengedésre irányuló kérelmet és a visszafizetésre kötelezést az Önkormányzat polgármestere bírálja, illetve rendeli el. 8. A megállapított ellátás számlára történő utalással, készpénzben pénztári kifizetéssel, a nevelésioktatási intézményhez, természetben nyújtott ellátás esetén (pl. gyermekintézmények térítési díjához -hátralékhoz- történő hozzájárulás) az ellátást nyújtó intézményhez történő átutalással történhet. IV. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 9. (1) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a rászoruló gyermeknek, akinek családja időszakosan létfenntartási gondokkal küzd, vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. (2) A támogatás összegéről és formájáról határozatban kell rendelkezni. 4

5 (3) A rendkívüli gyermekvédelmi támogatással kapcsolatos hatáskörét a képviselő-testület az Egészségügyi Szociális és Gyermekvédelmi Bizottságra ruházza át. V. Természetben nyújtott ellátás 10. A gyermek védelme, rendszeres és megfelelő táplálkozásának biztosítása, tanulmányainak folytatása érdekében -különösen a jegyző által védelembe vett gyermekek számára- indokolt esetben a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást nem készpénzben, hanem általános iskolás gyermekek tankönyv és tanszerellátásának támogatására, gyermekintézmények étkezési térítési díjának fedezésére, tandíj, egészségügyi szolgáltatásért fizetett térítési díj, kollégiumi díj illetve egyéb ellátás kifizetésére kell megállapítani. VI. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások 11. (1) Az Önkormányzat a Gyvt. 15../2/ bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alábbi személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat nyújtja: a.) gyermekjóléti szolgáltatást b.) gyermekek átmeneti gondozása c.) gyermekek napközbeni ellátását - napközi otthonos óvodában - iskolai napközi otthonban d.) gyermekek étkeztetését a c.) ponton túl - menza (ebéd) - háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) keretében biztosítja (2) Az önkormányzat közigazgatási területén élő jogosultak részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátásokat az önkormányzat a Balmazújvárosi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat keretén belűl biztosítja. (3) A gyermekjóléti alapellátások intézményi térítési díjait az 1. és a 2. számú mellékletek tartalmazzák. 12. (1) A gyermekek napközbeni ellátása (gyermekétkeztetés) intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. (2) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető az /1/ bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybevett étkezések számának, valamint a Gyvt ában foglalt normatív kedvezmények figyelembevételével állapítja meg és arról az ellátás igénybevételétől számított 8 napon belül a kötelezettet értesíti. Amennyiben a 5

6 kedvezményre jogosító feltételekben változás áll be, a kedvezményre való jogosultság a változást követő hó 1. napjától illeti meg. (3) A gyermekétkeztetésért személyi térítési díjat a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő vagy más törvényes képviselő egyhavi időtartamra előre tárgyhó 12.-éig köteles megfizetni. Ha az adott hónapra fizetendő térítési díj összege kevesebb, mint a már befizetett összeg, úgy a többletet a következő fizetés alkalmával be kell számítani; amennyiben az igénybevétel megszűnik, úgy a fennmaradó összeg visszafizetésre kerül. 13. Az ellátás iránti igényt a szülő (törvényes képviselő) az intézmény vezetőjénél nyújthatja be, aki dönt az ellátás biztosításáról, és értesíti a szülőt (törvényes képviselőt) a fizetendő személyi térítési díj mértékéről, a befizetés időpontjáról. Gyermekjóléti szolgálat 14. (1) Gyermekjóléti szolgálatot a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása látja el, a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata intézményi keretén belül, ( Balmazújváros Kossuth tér 3 szám). Területi irodája Egyek Fő tér 23. szám alatt működik. (2) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése érdekében: a.) a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, b.) a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás vagy az ezekhez való hozzájutás megszervezése, c.) a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, valamint a családok átmeneti otthonában igénybe vehető ellátáshoz való hozzájutás szervezése d.) a szabadidős programok szervezése e.) a hivatalos ügyek intézésének segítése (3) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a.) a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, b.) a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, (4) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a.) a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak rendezése, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása b.) a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, c.) az egészségügyi és a szociális ellátás különösen a családsegítő szolgáltatás -, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése 6

7 d.) javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására. (5) A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: a.) a családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, b.) utógondozó szociális munka biztosítása az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez (6) A fentieken túl a.) a gyermekjóléti szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét b.) meghallgatja a gyermek panaszát és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedést c.) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét d.) szervezi a legalább három helyettes szülőt foglalkoztató helyettes szülői hálózatot, illetve működtetheti azt, vagy önálló helyettes szülőket foglalkoztathat e.) segíti a nevelési, oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását f.) felkérésre környezettanulmányt készít g.) kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, h.) a területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit. (7) A gyermekjóléti szolgálat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a.) komplex családgondozás, háztartási adósságkezelés b.) jogi és gyermekjogi szolgáltatás c.) mediációs szolgáltatás d.) pszichológiai és gyógypedagógiai ellátás e.) információ nyújtás, ügyintézés segítése (8) A fenti szolgáltatásokat az intézmény vezetőjénél benyújtott kérelemre térítésmentesen lehet igénybe venni. A gyermekek napközbeni ellátása 15. (1) Az önkormányzat a gyermekek napközbeni ellátása keretében a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését és étkeztetését szervezi meg azok számára, akinek napközbeni ellátásáról a szüleik, gondozóik munkavégzésük, egészségi állapotuk vagy egyéb ok miatt nem tudnak gondoskodni, különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani: a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, b) akit egyedülálló, vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban 3 vagy több gyermeke nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül. 7

8 c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. (2) A gyermekek napközbeni ellátásának intézményi formái: óvoda, általános iskolai napközi. Önálló helyettes szülői szolgáltatás 16. (1) Önkormányzatunk helyettes szülői szolgáltatást kistérségi társulás formájában a Balmazújvárosi Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának intézményi keretében látja el; a helyettes szülői szolgálat telephelye Egyek Béke út. 100 szám alatt található. (2) Gyermekek átmeneti gondozását az Önkormányzat helyettes szülő közreműködésével biztosítja, a helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását a saját háztartásában végzi. (3) A helyettes szülő tevékenységéért jogszabály szerinti díjazásban, illetve készenléti díjban részesül. (4) A készenléti díj mértékét az Önkormányzattal, a feladat ellátására megkötött megállapodás mellékletét képező megbízási szerződés tartalmazza. (5) A helyettes szülő kijelöléséről a kiskorú szülőjének, vagy más törvényes képviselőjének kérelmére a jegyző határozattal intézkedik. A gyermek átmeneti gondozása az elhelyezés alapjául szolgáló ok fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. (6) A Gyvt szerinti átmeneti gondozást az olyan gyermek számára kell biztosítani, akinek szülei egészségügyi körülményei, életvezetési problémái, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a gyermek nevelését családjában nem tudja megoldani. (7) A kijelölés során a jegyző figyelembe veszi a törvényes képviselőnek a helyettes szülő személyére vonatkozó kérelmét, a helyettes szülőnél nevelkedő gyermekek számát, valamint tiszteletben tartja a helyettesítő védelem során biztosítandó gyermeki jogokat. (8) Megszűnik a gyermek átmeneti gondozása, ha a gondozás időtartama letelt. (9) A gyermek átmeneti gondozását meg kell szüntetni, ha azt a szülő kéri, vagy ha annak okai már nem állnak fenn. (10) Ha az átmeneti gondozás időtartama eltelt, azonban a gyermek családi környezetébe nem térhet vissza a.) az elhelyezés - a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére vagy beleegyezésével - hat hónappal, szükség esetén a tanítási év végéig meghosszabbítható, vagy b.) haladéktalanul értesíteni kell a gyámhivatalt a szükséges intézkedések megtételére. (11) Gyermekek átmeneti gondozása keretében biztosított ellátásért térítési díjat kell fizetni, melynek összegét az 1. sz. melléklet tartalmazza. (12) Az ellátásért fizetendő személyi térítési díjat a működtető által átruházott hatáskörben az intézményvezető állapítja meg az elhelyezést követően legkésőbb 30 napon belül. (13) Az átmeneti elhelyezés igénybevételéért fizetendő térítési díjat havonta utólag minden hónap 10.-éig kell befizetni a Polgármesteri Hivatal pénztárába. (14) Az átmeneti elhelyezés igénybevételéért fizetendő személyi térítési díj megállapításának alapjául a kötelezett rendszeres havi jövedelme vehető figyelembe. 8

9 VII. Záró és átmeneti rendelkezések 17. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Gyvt. és végrehajtó rendeletei az irányadóak. (2) E rendelet február 1-én lép hatályba és a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a 22/2004. /X.8./ számú, 8/2005. (II.15.) számú, valamint a 26/2005. (XII.15) számú önkormányzati rendelet. 18. (1) január 1-től új jogosult számára rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapitani nen lehet. (2) Az (1) bekezdéstől eltérően csak akkor lehet rendszeres gyermekvédelmi támogatást megállapítani,ha a kérelmet december 31.-éig terjesztették elő, és a feltételek megfelelnek CXXVI. tv. 28 (9)-(10) bekezdésében foglaltaknak. (3) Azt a jogosultat, akinek december 31-én rendszeres gyermekvédelmi támogatást folyósítanak, vagy az erre irányuló kérelmet december 31.-éig előterjesztik és a december 31-én hatályos szabályozás szerinti a rendszeres gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság feltételei a benyújtás időpontjában fennállnak, június 30.-áig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultnak kell tekinteni. E g y e k, január 26. /: Dr. Hegyesi Kálmán:/ /:Bódi Istvánné:/ Polgármester Jegyző A rendelet kihirdetve: január 26. /:Bódi Istvánné:/ Jegyző 9

10 1. számú melléklet Helyettes szülői ellátás igénybevételéért fizetendő díj mértéke. A helyettes szülői ellátásért az intézményi térítési díj március 01. napjától: Ft / nap / ellátott - Az ellátásért fizetendő személyi térítési díj nem haladhatja meg a kötelezett havi jövedelmének 25 %-át, több gyermek esetén a kötelezett havi jövedelmének 50 %-át. 10

11 2. számú melléklet A gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott gyermekétkeztetés intézményi térítési díjai 1.) Általános iskola napközi otthon Tízórai: (iskola tej nélkül) 67.- forint Tízórai: (iskola tejjel) 39 - forint Ebéd: forint Uzsonna: 42.- forint 2.) Napközi otthonos óvoda Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Összesen: 45.- forint forint 42.- forint forint 11

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet

29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet 29/2003. (XI. 25.) Dunaharaszti Önkormányzati rendelet a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Dunaharaszti Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész.

Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. I. rész. Told Község Képviselő-testületének 12/2004. (VI.29.) TKKt. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Told Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény

Részletesebben

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete

Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete Nyírbogát Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2005. (X.28.) rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Nyírbogát

Részletesebben

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete. a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd Önkormányzat képviselő-testületének 2/2006/III.7./ rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről Pánd község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv.,

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (VI.20.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Cigánd Város Önkormányzatának 21/2008.(XII.23.) számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Cigánd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestületének 7/2000.(VII.17.) sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Csörnyeföld Község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 01.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Murakeresztúr Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2013. (XII. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2..

A rendelet célja. A rendelet hatálya 2.. Szentpéterfölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2006. (IV. 11.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról 1 Szentpéterfölde Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I.

Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. Bevezető rész I. Mezőkövesd város Önkormányzatának 6/2007. (III.1.) ÖK. számú RENDELETE a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Bevezető rész Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete a a gyermekek

Részletesebben

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete

11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete Monostorpályi Község Önkormányzatának 11/2005. (09.22. )sz. KT. rendelete a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásáról Monostorpályi Község Önkormányzat

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 Zalacsány község Önkormányzatának 2/2006.(III.02.) számú rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Zalacsány község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I.

Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. Földeák község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004.(IV.28.) rendelete a gyermekek védelméről (egységes szerkezetben) I. RÉSZ Földeák község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. JUTA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2009.(VI. 16.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Juta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

MOLNÁRI KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Molnári Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2006. (VIII.11.) számú Rendelete PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL BIZTOSÍTOTT GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁSRÓL Petrivente Községi és Horvát Kisebbségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I.

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e. a gyermekvédelem helyi rendszeréről. I. Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. /IV. 30./ r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2

A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya 1.. 2 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 9/2003.(IV.29.)Kt. számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól

Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2010 (II.11.) számú rendelete a gyermekek védelmének helyi rendszeréről és szabályairól Vámosmikola Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I.

Sand Község Önkormányzatának. 7/2010. (VII.30.) számú rendelete. az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról. I. Sand Község Önkormányzatának 7/2010. (VII.30.) számú rendelete az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról Sand Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről, és a

Részletesebben

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2006. (VII.12.) rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer KözségÖnkormányzata Képviselő-testületének 10/2006. (VII.12.) rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2010. (VIII.23.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

Egységes szerkezetben 3.

Egységes szerkezetben 3. Nagyrécse Községi Önkormányzat Képviselő testületének Az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi gondoskodásról szóló 3/2011. (II.15.) sz. rendelettel, a 8/2009.(V.05.) sz. rendelettel és a 6/2008.

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) SZÁMÚ RENDELETE A gyermekvédelem helyi rendszeréről Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Keménfa Község Önkormányzati Képviselőtestületének 5/2007.(IV.17.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról 1 (egységes szerkezetben) 2 Keménfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2008. (IV.01.) Ök. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 18/2012. (VI.05.) és a 23/2012.(VIII.31.) Önkormányzati

Részletesebben