(egységes szerkezetben)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(egységes szerkezetben)"

Átírás

1 1 K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2004.(VI.30.) sz. rendelete A KÖRNYEZET VÉDELMÉR L (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a környezetvédelem általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában, a 48. (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a környezet védelmér l az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya kiterjed K vágóörs Község Önkormányzata illetékességi területére. II. FEJEZET Közterületek tisztántartása 2. (1) A közterületek tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles gondoskodni: - az ingatlan el tti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv), illetve ha járda mellett zöld sáv is van az úttest felez vonaláig terjed terület, - a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek m tárgyai (áteresz), továbbá - tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárásra szolgáló terület tisztántartásáról, kaszálásáról, gyomtalanításáról, hótól, jégt l mentesítésér l, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. (2) Az ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek az ingatlanukat folyamatosan rendben tartani. Ennek érdekében: - az ingatlan utcáról látható részén a település képet zavaró építmény, tárgy, anyag (pld. kiselejtezett gép, épít anyag törmelék stb.) elhelyezése tilos, - kötelez elvégezni az aktuális növényápolási feladatokat (pl. f folyamatos kaszálása, gyomtalanítás, kártev rovarok és állatok irtása, útra kihajló, közlekedést, kilátást zavaró ágak folyamatos nyesése).

2 2 (3) Szórakozóhelyek, vendéglátó-ipari egységek, üzlethelyiségek és más elárusító helyek el tti járdaszakaszt az üzemeltetési id ben az üzemeltet köteles tisztántartani. A közterületen árusító, vagy egyéb szennyez dést okozó tevékenység esetén, a tevékenységet gyakorlók kötelesek a részükre kijelölt helyet, valamint annak közvetlen környékét 10 m2-es körzetben állandóan tisztán tartani, a keletkezett szemetet összegy jteni, és elszállításukról gondoskodni. (4) Amennyiben az (1) bekezdésben foglaltakat a tulajdonos (használó) felszólításra a megadott határid re nem hajtja végre, az önkormányzat jegyz je a munkát elvégeztetheti a tulajdonos (használó) költségére. (5) A közterületek, a sportolás és strandolás célját szolgáló területek, valamint a kiránduló és táborozó helyek szennyezése tilos. A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében közterületeken szemetet (papír, konzervdoboz, üveg, ételhulladék, nádtörmelék stb.), szennyez vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni, vagy eldobni nem szabad. Mindezek vonatkoznak a külterületre is. A község belterületén közösségi közterületi szemétgy jt k, szemétkosarak elhelyezése, valamint az azzal kapcsolatos teend k ellátása a polgármesteri hivatal feladata. (6) Közterületen állomásozó gépjárm vek és lófogatok üzemben tartói kötelesek állomáshelyüket és annak 5 m-es körzetét állandóan tisztán tartani, az ott keletkezett szemetet összegy jteni és elszállítani. (7) A lovak és lófogatok hajtói kötelesek az általuk használt közútról, közterületr l a lovak által okozott szennyez déseket eltávolítani. (8) Tilos a közterületre építési törmeléket, salakot, vagy szemetet kihordani, vagy szenynyezett vizet kiönteni. A keletkezett salak, törmelék elszállításáról saját költségen az köteles gondoskodni, akinél keletkezett. A hatósági engedéllyel végzett útfelbontás során keletkezett törmelék kirakására, vagy közterület-használati engedéllyel elhelyezett anyagokra a tilalom nem terjed ki. (9) A közút tisztán tartása, sártalanítása áthárítható arra, aki a járm veivel a közutat építkezés megközelíthet ségére, anyagellátásra, földszállításra, használja, ennek következtében fokozott mértékben szennyezi. (10) A tiltott szeméttelepek felderítése és felszámoltatása a jegyz hatáskörébe tartozik. 3. (1) Az ónos es t l, jégt l, vagy hótól síkossá vált utak, járdák, lépcs k tisztítására a község közigazgatási területén csak környezetvédelmi szempontból veszélytelen szóróanyagot (f - részpor, homok, hamu, finom szemcséj salak) lehet használni. (2) Rendkívüli id járási viszonyok között csökkentett mennyiségben k só a község útjain mindenütt használható. (3) Egyéb esetben tilos a k sóval való síkosság-mentesítés.

3 3 III. FEJEZET A víz min ségének védelme, szennyvízkezelés 4. (1) A község közterületein, és a Balaton parttól mért 200 m-es sávon belül gépjárm vet és munkagépet mosni tilos. A magántelkeken is tilos a gépjárm mosásának olyan módja, mely csapadékvíz csatornát, illetve kifolyva a közterületet szennyezi. (2) Gépjárm -mosót csak zsír- és olajfogóval, szennyvízcsatornába bekötve szabad létesíteni és üzemeltetni. 5. (1) A község közigazgatási határán belül lév ingatlanokon kizárólag zárt, szivárgásmentes tárolóban lehet növényvéd szert tárolni. (2) M trágyát az egyéni felhasználók alkalmi készleteit kivéve csak zárt, szivárgásmentes tároló helyiségben lehet tárolni. 6. (1) Az él vizek által a partra kihordott, illetve közvetlenül a parton, továbbá a parti vizek sávján található szemét, uszadék és hulladék összegy jtésér l és elszállításáról közvetlen a vízparti ingatlan tulajdonosa (használója) köteles haladéktalanul gondoskodni. (2) Ha a csapadékvíz árokba történ akadálytalan lefolyását az árokba, vízfolyásba került szemét, vagy hordalék akadályozza, a csapadékvíz akadálytalan lefolyása érdekében az árok (vízfolyás) kitisztítását az ingatlan tulajdonosa (használója) köteles elvégezni. Törkedni kell a szemét, hordalék és az iszap Balatonba jutásának megakadályozására. (3)A vízparton, vízfolyások, árkok partjain lév növényzetet a terület tulajdonosa (használója) köteles rendszeresen kaszálni és gondoskodni a terület tisztántartásáról, ideértve a nádast is. (4) Telekalakítási és területrendezési munkák során az él - és a felszín alatti vizek min ségét veszélyeztet anyagok felhasználása tilos. 7. (1) Szennyvizet csak szennyvízcsatornába, vagy ahol a közterületen az ingatlan nem csatlakoztatható közcsatornára, az el írásoknak megfelel en létesített zárt szennyvíztárolóba lehet bevezetni, gy jteni, illetve elhelyezni. (2) A tároló helyet úgy kell kialakítani, hogy az zárt, szivárgásmentes legyen.

4 4 (3) A települési folyékony hulladék elszállításáról, a tároló hely kiürítésér l az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni. (4) Tilos a szennyvizet, szemetet él vizekbe, felhagyott kutakba, talajvízbe, csapadékcsatornába vezetni, gy jteni, vagy elhelyezni. A vizek tisztasága és a balesetek elkerülése érdekében tilos a Balatonba, illetve az él vizekbe mindenm szemetet, szennyez anyagot önteni, szórni, vagy dobni. (5) Csatorna-hálózatot b víteni és arra rákötni csak a Dunántúli Regionális Vízm Rt. Észak-balatoni Igazgatósága és a jegyz hozzájárulásával szabad rákötni. (6) A község egész közigazgatási területén meg kell akadályozni mindenfajta káros hatású anyag, vagy hulladék talajba, illetve vízbe jutását, beszivárgását. Ilyen anyagot talajba, illetve vízbe juttatni, (elásni) tilos. (7) Olajtárolót lehet leg pincében kell elhelyezni. Talajban csak vízzáró, véd betonmedencében, az engedélyezési hatóság engedélyével lehet elhelyezni. A beköt vezetéket véd cs vel kell ellátni. (8) A települési folyékony hulladék (szippantott kommunális szennyvíz) gy jtését és szállítását a szakvállalat, valamint más szervek és erre szóló engedéllyel rendelkez magánszemélyek végezhetik a vonatkozó jogszabályi el írások betartásával, a hatóságilag kijelölt ürít helyre. A fuvarozó az ürítést a menetlevélen igazoltatni köteles a szennyvíztelep illetékesével. IV. FEJEZET A leveg tisztaságának védelme 8. (1) A község területén tilos a védett területre meghatározott kibocsátási határértéket meghaladó légszennyezéssel járó tevékenység végzése. (2) Hulladékok nyíltéri, illet leg háztartási tüzel berendezésben történ égetése tilos. (3) A háztartásban, kis mennyiségben keletkez papírhulladék, veszélyesnek nem min sül fa hulladék háztartási tüzel berendezésben történ égetése külön engedély nélkül végezhet. (4) Vonalas létesítmény (közút, vasút, töltés, árok bevágás stb.) mentén a létesítmény tengelyét l számított 100 m-en belül bármely növényzet égetése tilos. (5) Lábon álló növényzet, tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. (6) Az ingatlanoknál keletkez növényi hulladék elégetése a t zvédelmi szabályok és elrendelt t zvédelmi tilalmak betartásával minden év március 1. napjától április 30. napjáig, illet - leg október 1. napjától november 30. napjáig történhet az érintett ingatlanok területén.

5 5 (7) Erdei vágás-téri fahulladék, valamint az egyéb erd gazdasági fahulladék erd védelmi célú, nyílt téri égetésére külön jogszabályban foglaltak az irányadók. (8) Engedély nélküli nyílt téri égetésnek min sül, ha a hulladék elemi kár kivételével bármilyen okból ered en kigyullad. (9) A Balaton-parton, vagy egyéb náddal ben tt helyeken a nád égetése tilos. (10) A t zvédelmi hatóság által kihirdetett id szakokban, valamint erd szélt l számított 200 m-en belül még a kijelölt t zrakó helyeken is tilos tüzet gyújtani. V. FEJEZET Zöld területek védelme 9. (1) A község közigazgatási területén zöld területnek min sülnek a parkok, ligetek, sétányok, játszóterek, utcai fák és zöldsávok, virágágyások, virágtartók, szobrok környéke, parkosított torna- és játszóterek. (2) Zöldterületnek tekintend az a terület is, amelyen a fásítás, vagy parkosítás munkáit már megkezdték. (3) Gyermekjátszóterek felszereléseit 14 éven aluli gyermekek, tornaszereit 18 éven aluli fiatalok is használhatják. 10. (1) A községben lév zöldterületeket csak rendeltetésüknek megfelel en szabad használni. Tartózkodni kell a mások pihenésének, nyugalmának zavarását kelt magatartástól. (2) Zöldterületeken tilos a virágok jogosulatlan leszedése, gy jtése, a fák, virágok és egyéb növények, a felszerelési tárgyak rongálása. A fák törzsére reklámtáblát (feliratot) elhelyezni tilos. (3) K vágóörsön fát kivágni csak az erre vonatkozó jogszabályok el írásainak betartásával szabad. Közterületen a fakivágás engedélyezésével egyidej leg minden esetben el kell írni a fa pótlásának kötelezettségét is, fajta és mennyiség meghatározásával. (4) Aki a közterületen a fákat megsebzi, megcsonkítja, cserjéket megrongál (kitiporja, letépi) a szabálysértési eljárás következményein kívül köteles a zöldkár értékének megfelel kártérítést fizetni az e rendelet mellékletében foglaltak szerint. (5) Zöldterület felbontásához közterület-használati engedély szükséges.

6 6 11. (1) Tilos a gondozott zöldterületek területén elhelyezett m tárgyakat elmozdítani, megrongálni, a zöldterületeken otthonos madarakat, vagy egyéb állatokat pusztítani, zavarni, befogni, kínozni. Az állatok elpusztítója a mindenkor érvényes kártérítési jegyzék szerint köteles kártalanítást fizetni. (2) A közterületen elhelyezett szobrokra, emlékm vekre felmászni, azokat rongálni, beszennyezni tilos. Tilos az emlékm vek, szobrok környezetébe nem ill tárgyak elhelyezése is. (3) Parkokban, zöldterületeken sétálni csak a kijelölt utakon, sétányokon lehet. (4) Zöldterületekre gépjárm vel behajtani, azokon parkolni nem szabad. (5) Tilos a zöldterületeket beszennyezni, környékükön szemetet elszórni. (6) Zöldterületeket más célra igénybe venni csak rendkívül indokolt esetben, az eredeti állapot helyreállításának kötelezettségével, az erre feljogosító engedéllyel szabad. (7) A község területén lév közkutakat, vizes medencéket rendeltetésellenes célokra mosdásra, fogmosásra, fürdésre, stb. használni tilos. 12. A zöldterületek létesítésér l, fenntartásáról, kezelésér l, felügyeletér l a polgármesteri hivatal gondoskodik. (1) E rendelet július 1-én lép hatályba. (2) 1 VI. FEJEZET Záró rendelkezések 13. (3)E rendelet hatályba lépésével egyidej leg hatályát veszti a köztisztaságról, a közterülethasználatról és az állattartásról szóló 5/1991. (IX.18.) sz rendeletnek a ig terjed rendelkezése, és az azt módosító 2/1998.(II.13.) sz. rendelet 1. -a. 1 Hatályon kívül helyezte a 7/2012. (VI. 05.) önkormányzati rendelet

7 7 Jogharmonizációs záradék 14. Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítésér l szóló, Brüsszelben, december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdet évi I. törvény 3. -ával összhangban van. Az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethet szabályozást tartalmaz. 15. E rendelet a bels piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvének figyelembevételével készült az azzal összeegyeztethet szabályozást tartalmaz. 2 K vágóörs, június 25. Molnár József sk. polgármester Dr. Verbovszki Valéria sk. jegyz Kihirdetés napja: június 30. Dr. Verbovszki Valéria sk. jegyz 2 Kiegészítette a 11/2009. (IX.01.) sz. rendelet

8 8 1. számú melléklet a 13/2004.(VI.30.) Ökr. sz. rendelethez Növények megsemmisülése, megrongálása esetén fizetend eszmei érték: (az értékek m2-enként értend k) - gyep 1.000,- Ft - ével virág 3.000,- Ft - egynyári virág 2.500,- Ft - kétnyári virág Ft - kétnyári virág hagymás növénnyel aláültetve 3.200,- Ft - csoportos cserje 3.200,- Ft - felülborító cserje 4.000,- Ft - a fák, feny k, szoliter cserjék értékének meghatározása egyedi elbírálás alapján történik.

9 9

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja

- 1 - I. Fejezet Általános rendelkezések. 1.. A rendelet célja - 1 - Alsóörs községi Önkormányzat Képviselőtestületének a környezetvédelemről 9/2004.(VI.25.) számú rendelete a 13/2007.(XII.14.), 12/2006.(XII.15.), 10/2005.(XII.16.), 9/2009.(VII.1.), a 11/2009.(VIII.7.)

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Tát Nagyközség Önkormányzata Képvisel testületének a település köztisztaságáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 6/2000. (II.8.) Kt. sz. rendelete

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV.30.) rendelete. Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV.30.) rendelete Balatonfüred város környezetvédelméről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE GAZDASÁGI ÉS TERÜLETRENDEZÉSI BIZOTTSÁGA 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Szám: 04/538/2011 E L Ő T E R J E S Z T É S a Gazdasági és Területrendezési Bizottság 2011.

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12 /200. (V. 1.) RENDELETE A HELYI KÖRNYEZET VÉDELMÉRŐL Egységes szerkezetbe foglalva: 2013. április 26. A 2013. május -től hatályos szöveg Gyöngyöstarján Község

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben)

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 41/2005.(XII.16.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről (egységes szerkezetben) Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 59/2005.(XI.30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: nyílt 5/2015./ V. 06./ R e n d e l e t e a közterületek tisztántartásáról Vatta Község

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2003. (X. 16.) Ör. sz. rendelete a helyi környezet és a természet védelméről (egységes szerkezetben a módosító 11/2004. (IV. 29.), 14/2004.

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 31/2009./XI.10./sz., és a 13/2009/IV.07./ számú rendeletekkel módositott köztisztaságról és a környezetvédelemről szóló 19/2005/IX.27./sz.rendelete.

Részletesebben

15/2009.(XII.14.) RENDELETE

15/2009.(XII.14.) RENDELETE TAGYON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2009.(XII.14.) RENDELETE A hulladékgazdálkodásról Tagyon község Önkormányzatának Képviselőtestülete a települési környezet megóvása és tervszerű alakítása,

Részletesebben

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem

II. Fejezet Vízminőség és talajvédelem Bakonykoppány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről Bakonykoppány község képviselő-testülete,

Részletesebben

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról

Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Önkormányzatának 10/2006. ( VII.18. ) számú RENDELETE A köztisztaságról Kereki Község Képviselő -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. és 16. -iban foglalt felhatalmazás,

Részletesebben

( módosításokkal egységes szerkezetben )

( módosításokkal egységes szerkezetben ) KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK az 1/2007. (I.24.), 13/2009. (VI.24.), 17/2009.(IX.16.) és a 24/2010.(XII.01.) rendelettel módosított 35/2004. ( VII.16. ) R E N D E L E T E A KÖZTISZTASÁGRÓL,

Részletesebben

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól

Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól Szászvár Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 17/2004./XI.12./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályairól - módosításokkal egységes szerkezetben - Szászvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4..

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. E rendelet hatálya a község közigazgatási belterületére terjed ki. 3.. 4.. GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/1997.(XII.5.)K.sz. r e n d e l e t e - A köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről- A Képviselő-testület az egyes helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Környezetvédelem szabályairól 28/2004.(VII.14.) rendelet Balatonkenese Nagyközség Önkormányzat Képviselõ-testületének 28/2004.(VII.14.) rendelete a helyi környezetvédelem szabályairól (Egységes szerkezetben

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a köztisztaságról SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2010. (XII.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a köztisztaságról (Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Önkormányzatának

Részletesebben

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1

12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 Lesenceistvánd Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 1 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete

Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete Bénye Község Önkormányzati Képviselő-testületének a köztisztaságról és környezetvédelemről szóló 9/2004.(VI.29.) önkormányzati rendelete (egységes szerkezetben a 14/2005.(XII.14.), 3/2010.(VI.23.), 3/2012.(V.02.)

Részletesebben

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete

Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete Molnári község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, az ingatlanok és közterületek tisztán tartásáról, a helyi hulladékgazdálkodásról,

Részletesebben

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789

Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének. 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 Uzsa Települési Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2006. (VI.30.) Kt. rendelete 123456789 a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról, a köztisztaság

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉTİL M Á S O L A T 4326 Máriapócs, Kossuth tér 1. Telefon száma: 42/554-500. Telefax száma: 42/554-502. Ügyirat száma: 3.343 /2008. MÁRIAPÓCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki

I. Fejezet. Általános rendelkezések. (1) A rendelet hatálya Törökszentmiklós Város közigazgatási területére terjed ki 35/2004. (IX. 17.) számú rendelete a közterület rendjéről, a zöldterület fenntartásáról és az állattartás szabályairól módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 1 Törökszentmiklós Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Gyömrő Város Önkormányzatának 15/2002. (VI. 13.) számú köztisztasági, közterületi és környezetvédelmi rendelete és szabályai A 26/2003. (XII.22.), a 23/2004. (XII.16.), a 6/2005. (II.24.), a 35/2005. (XII.15.,

Részletesebben

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről

Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről Egységesítés dátuma: 2011. 11. 11. Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2002.(II.14.)Kt. rendelete a környezetvédelemről EGYSÉGES SZERKEZET Nagykovácsi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezeti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: 06-5114-12/2007 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004.(XII.14.) rendelete Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004.(XII.14.) rendelete a helyi környezet védelméről, a köztisztaságról, az állattartásról és a közterület használatáról. Keszeg Községi Önkormányzat

Részletesebben