Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA"

Átírás

1 Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1

2 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI Személyi feltételek A pedagógiai innováció eredményei Tárgyi feltételek 5 2. NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK ISKOLÁNK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI. A CÉLOK MEGVALÓSULÁSA ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGEK A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FELADATOK A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK TANULÁSI KUDARCCAL, ÉS A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOKKAL KÜZDİ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEINK AZ ISKOLA ÉS A SZÜLİ, TANULÓ EGYÜTTMŐKÖDÉSÉNEK FORMÁI AZ ISKOLA EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAMJA Az iskola egészségnevelési programja Az iskola környezeti nevelési programja A FOGYASZTÓVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK HELYI TANTERV AZ EGYES ÉVFOLYAMOKON TANÍTOTT TANTÁRGYAK, KÖTELEZİ ÉS VÁLASZTHATÓ TANÓRAI FOGLALKOZÁSOK, EZEK ÓRASZÁMAI, AZ ELİÍRT TANANYAG ÉS KÖVETELMÉNYEI Eltérések az oktatási miniszter által kiadott kerettantervtıl A kompetenciaalapú oktatás Nem szakrendszerő oktatás / tıl hatályát veszti veszti/ Különleges tananyagtartalmak tantárgyi megjelenése a 243/2003. (XII.17.) Kormányrendelet alapján A MAGASABB ÉVFOLYAMRA LÉPÉS FELTÉTELEI AZ ISKOLÁBA JELENTKEZİ TANULÓK FELVÉTELÉNEK ELVEI A TANULÓK TANULMÁNYI MUNKÁJÁNAK, MAGATARTÁSÁNAK ÉS SZORGALMÁNAK ELLENİRZÉSE ÉS ÉRTÉKELÉSE AZ OTTHONI (NAPKÖZIS, TANULÓSZOBAI) FELKÉSZÜLÉSHEZ ELİÍRT HÁZI FELADATOK MEGHATÁROZÁSA A TANULÓK FIZIKAI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSE A PEDAGÓGIAI PROGRAM VÉGREHAJTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES, A NEVELİ-OKTATÓ MUNKÁT SEGÍTİ ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, MÓDOSÍTÁSÁVAL, NYILVÁNOSSÁGÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK

3 6. A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA 581. BEKÖSZÖNİ Kedves Olvasó! Ön a Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Programját olvassa. Ez a dokumentum hosszú évekre meghatározza a községekben folyó óvodás - és általános iskolás korú gyermekek nevelését, oktatását. Sok munka, együttdolgozás elızte meg a végeredményt. A pedagógiai program alapjául szolgáló dokumentumok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény és módosításai. Módosult a 11/1994-es mőködési rendeletünk is, többek között azzal, hogy beemelte az integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységet. Bogyiszló - Fácánkert községek képviselıtestületeinek döntése értelmében 2006/2007- tanévtıl társulásban mőködtetik alapfokú közoktatási intézményeiket. Iskolánk 2004-ben fejezte be a Comenius 2000 minıségbiztosítási programot mely során naprakész partneri adatokhoz jutottunk, ezek használata rövid ill. hosszú távon is elengedhetetlen. HEFOP A hátrányos helyzető tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttmőködés keretében a közoktatás területén nyertes pályázat projekt termékei HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra nyertes pályázat eredményeként született dokumentumok Ha Ön szülı, kérem, azért forgassa figyelmesen az oldalakat, mert az itt található program alapján neveljük - oktatjuk gyermekét. Nagy felelısség ez. Hisszük, hogy községeink óvodái iskolája képes a különbözı társadalmi rétegek igényeinek a kielégítésére. Tanulócsoportjainkban jut idı a gyerekek alapos megismerésére, a nekik legmegfelelıbb haladási tempó megválasztására. Tanterveink rugalmasak, alkalmazkodnak a legkülönbözıbb képességő, adottságú gyerekek haladásához. Nem vagyunk hívei a korai differenciálásnak. Hisszük, hogy kiscsoporttól hatodik osztályáig foglalkozásokon, tanórán belüli egyénre szabott feladatokkal kezelhetık az adottságokból adódó eltérı képességek. A lassabban haladóknak felzárkóztató foglalkozások állnak a rendelkezésükre, az igazán kiemelkedınek pedig lehetısége van szakkörökben dolgozni, illetve második osztálytól idegen nyelvet, harmadiktól informatikát tanulni. Úgy gondoljuk azonban, hogy hatodik évfolyamon végzett mérések, esetleges belsıvizsgák, szülıi beszélgetések alapján, el kell döntenünk közösen, hogy osztályban, milyen irányt képzelünk el az eddigi tapasztalatok alapján gyermekének. Természetesen nem kizárva a gyermek fejlıdésében bekövetkezı esetleges változást. Ha gimnázium, szakközépiskola a cél, második nyelv (angol) tanulására, magasabb óraszámú számítástechnikai oktatásra számíthat. Magyar nyelvet, matematikát csoportbontásban tanítjuk ezekben az évfolyamokban. Ha gyermeke inkább egy jó szakma felé kacsingat, akkor az alapkészségek mély elsajátítására kell törekednünk azért, hogy megállja a helyét szakmunkásképzıben. Ha Ön kedves olvasó polgármester vagy képviselı-testületi tag, gondoljon arra a lapok olvasása során, hogy olyan dokumentumot tart a kezében, amely közvetve vagy közvetlenül kihat minden bogyiszlói fácánkerti polgárra, családra, azokra, akik Önöket választották. A dokumentumban foglaltakat kérje számon az óvodán az iskolán, érdeklıdjön, informálódjon, szívesen állunk rendelkezésére. Kérem, ne feledje, hogy egy jól finanszírozott, jól mőködı iskolának lakosságmegtartó, komfortérzetet növelı szerepe van a községben. Ha Ön, Önök az elmúlt évekhez hasonlóan támogatják az intézményben folyó sokrétő munkát, kollégáim nevében is ígérhetem, az eredmény sem marad el. A nevelıtestület nevében: Boda Zoltán igazgató 3

4 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 1. Intézmény neve: Bogyiszló - Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda 2. Intézmény székhelye, címe: 7132 Bogyiszló, Kossuth utca Intézményegységként mőködı óvoda címe: 7132 Bogyiszló, Petıfi utca 16. Tagintézményként mőködı óvoda címe: 7136 Fácánkert, Árpád utca Intézmény alaptevékenysége: Alapfokú oktatás Szakágazati besorolása: Jogelıd intézmény A Bogyiszló Fácánkert társult Általános Iskola és Óvoda intézmény jogelıdje Bogyiszlói Általános Iskola és Óvoda (Bogyiszló, Kossuth utca ) 4. Alapító neve: Bogyiszló Község Önkormányzata (7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.) 5. Fenntartó neve: Bogyiszló Község Önkormányzata (székhelye: 7132 Bogyiszló, Kossuth u. 28.) valamint Fácánkert Község Önkormányzata (székhelye: 7136 Fácánkert, Árpád utca 12.) Az intézmény jövıképe Azt szeretnénk, ha községeink minden családja nyugodt szívvel íratná be hozzánk gyermekét, mert tudja, hogy itt biztonságban van, képzett, gyermekszeretı óvodapedagógusok, tanítók, tanárok foglalkoznak vele, az óvodából és az iskolából való kilépéskor rendelkezik mindazon készségekkel, képességekkel, melyek alkalmassá teszik ıket a következı fokozatban való helytállásra, a folyamatosan változó környezetükben való eligazodásra. Az Integrációs Pedagógiai Rendszer és a kompetencia alapú oktatás bevezetésével, a programcsomagok szemléletmódjával és tevékenységrendszerével hatékonyan hozzájárulunk tanulóink kulcskompetenciáinak fejlesztéséhez, amely jó alapot szolgáltat számukra az élethosszig tartó tanulás megalapozásához, a sikeresebb munkaerı piaci elhelyezkedéshez. A HEFOP és a pályázat nyerteseként iskolánk - óvodáink személyi és tárgyi feltételei bıvültek, intézményünk hírneve szőkebb és tágabb környezetében is növekszik, pedagógusaink pedig olyan pedagógiai kultúrára tesznek szert, melyek növelik szakmai presztízsüket. A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE A társulásban mőködı óvodai tagintézményekre is vonatkoznak a jogi státusz illetve a pedagógiai alapelvek szakaszok, egyebekben az 1.sz. mellékletben található ÓVODAI NEVELÉSI PROGRAM ad iránymutatást. A pedagógiai program az intézmény életének legfıbb szabályozó dokumentuma. Célokat, elveket, fejlesztési követelményeket, jogokat, kötelességeket keletkeztet. A megvalósítás a napi munka feladata, melyek a tanévenként tervekben, programokban öltenek testet. 4

5 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI Személyi feltételek Az iskolai-óvodai munka legfontosabb eredményességi feltételének tartjuk a nevelıi közösséget, ezért munkatársaink szakmai tevékenységét, közérzetét, kiemelt fontosságúnak tartjuk. Lehet csodálatos iskola, modern oktatási eszközrendszer, lehetnek kiválóan leírt központi és helyi programok, mindezek azonban üres, tartalomnélküli fogalmak képzett, szakmáját szeretı, hozzáértı, az újra fogékony tanárok, tanítók, óvónık nélkül. A kompetencia térképbıl /ld. függelék/ is látható, hogy minden nevelı rendelkezik megfelelı szakképesítéssel. Sokan végeztek el tanfolyamokat, továbbképzéseket. Egynél több felsıfokú végzettsége több személynek van. Elsıdleges beiskolázási szempont célrendszerünknek, programjainknak való képesítések, jártasságok megszerzése. Alkalmazunk logopédust, aki az óvoda nagy és középsı csoportjában is dolgozik A pedagógiai innováció eredményei Iskolánkban megvalósuló pedagógiai folyamatok, tevékenységek a 2003-ban a HEFOP A hátrányos helyzető tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttmőködés keretében a közoktatás területén, 2005-ben a HEFOP Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra nyertes pályázataink eredményeként jelentısen változtak, kihasználva a pályázatok során elsajátított módszereket, módszertani javaslatokat, adaptációkat. A pedagógiai programba beépült pályázati tevékenységek: A szociálisan hátrányos helyzető tanulók ingrációját elısegítı pedagógiai eszközrendszer /IPR/ kialakítása Az iskola egészére kiterjedı, kompetencia-alapú nevelési, oktatási módszertan bevezetése, a modern tanulásszervezési eljárások használata Az egész életen át tartó tanulás közoktatásbeli megalapozása A digitális kultúra oktatási eszközrendszerének alkalmazása. A kisiskolás korban elsajátított alapképességek-és készségek, továbbá kulcskompetenciák fejlesztése Tárgyi feltételek Épületek: Iskola Az intézmény tantermeinek a többsége a központi épületben helyezkedik el (ld. melléklet). Az épület "felsıs szárnya", mely nyolc termet foglal magába, a régebbi. Egyes részei száz évnél is idısebbek. A 12-es, 13-as számmal jelzettek pici szükségtantermek, nagyon zsúfoltak. Az iskola 1986-os átalakításakor alakították ki fakultációk, és kis csoportos foglalkozások megtartására. Az "alsós szárny" az újabb, a 60-as években épült, öt tanterem (normál mérető), az irodák és a tanári kapott itt helyet. A következı idıszakban elengedhetetlen mindkét épületrész külsı tatarozása, az idısebb nyílászárók cseréje. Az utóbbi öt évben 2 alsós terem kivételével sikerült alapos belsı felújítást végezni A hatékonyabb, szemléletesebb oktatás, az eszközök megóvása érdekében kialakítottunk két szaktantermet /Természettudományi - Informatika/ Feltétlen szükséges öltözık, mosdók, zuhanyozók építése. Nagyon hiányzik a tornaterem, a mővelıdési ház alkalmatlan erre a célra. Nagyon hiányzik egy fedett közösségi tér, szőkek, balesetveszélyesek a folyosók. 5

6 Óvoda Bogyiszló Óvodánk községünk központjában helyezkedik el, gazdag zöldövezet veszi körül. Nagy alapterülető füves játszóterünk van, faragott játékaink, játékeszközeink felújításra, bıvítésre szorulnak. Négy homogén óvodai csoportban folyik a nevelımunka. A csoportszobák természetes és mesterséges megvilágítása jó. Két óvodai csoportnak külön öltözıje és mosdója van, két csoport közös öltözıt használ. A mosdók szellıztetése jól megoldható. A játék, étkezés, alvás a csoportszobákban zajlik. Az ágyakat a csoportszobákban és az öltözıben elhelyezett ágytartókban tároljuk. A csoportszobák bútorzata megfelelı, de már elhasználódott, a csoportok játékkészlete esztétikusan elhelyezhetı benne. Óvodánkban az ételek tálalását dajkák végzik, a mosogatás az óvoda épületében lévı mosogatóhelységben történik ben főtéskorszerősítés és nyílászáró cserék történtek. Óvoda Fácánkert Az óvoda a régi iskola épületével falu központi részén helyezkedik el. Udvara füvesített, a játékeszközei felújításra, bıvítésre szorulnak. Két óvodai csoportszobával rendelkeznek, melynek külön öltözıje, mosdója van. A gyermekek nevelése egy vegyes csoportban történik, melyben galéria található, itt történik a játék, az étkezés is. A csoportszobák természetes és mesterséges megvilágítása jó. A délutáni pihenı a másik csoportszobába történik, az ágyazók is itt vannak. A csoportszobák bútorzata megfelelı és az eszközök elhelyezésére alkalmas. Óvodánkban a tálalást dajka végzi, a mosogatás a régi iskola konyhájában történik. Bútorzat Folyamatosan, saját erıbıl újítottunk fel padokat, székeket. Alapítványi, és a két EU-s pályázat segítségével modern bútorok kerültek a tantermekbe. Taneszközök A kor követelményeinek megfelelı tanítást - tanulást tesz lehetıvé számítógépparkunk. A többi tantárgy eszközkészlete átlagos. A HEFOP pályázat segítségével hat tanterem alkalmas az interaktív tanítás - tanulásra /Interaktív tábla Projektor - Számítógép - Internet/. Minden tanterembıl elérhetı a szélessávú Internet hálózat. Szakkönyveink folyamatos fejlesztésre szorulnak. Fejlesztés alatt áll a könyvtár, mely egyelıre a tartós tankönyvek, és néhány ajándékkönyv tárolására szolgál. A közoktatási törvény módosításának megfelelıen gondoskodni kell a fejlesztésrıl. Az iskola alsó és felsı tagozatának rendelkezésére áll egy színes televízió videóval, DVD-vel. A napközi játékkészlete elavult. Készségfejlesztı, ismeretszerzı játékok vásárlására lehetıségünk az utóbbi idıben nem volt. E hiányosságot is pótolni kell, hiszen a téli idıszakban csak a tanterem marad a szabadidı eltöltésére. A szükséges eszközök listáját a kötelezı felszerelési - és eszköz jegyzék tartalmazza, melyet a képviselıtestület elfogadott, ill. az OKÉV - tıl engedélyt kért a pótlások halasztására. 6

7 2. NEVELÉSI PROGRAM PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK Egyenrangúság elve a nevelés-oktatás két alapvetı tényezıje, a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vesz részt a nevelés-oktatás folyamatában. A tanuló a nevelés-oktatásnak nem tárgya, hanem alanya. A pedagógus vezetı szerepe az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezetı szerepe van a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlıdésének támogatásában, nem megfeledkezve a szülıi ház, a család szerepérıl. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a gyermek fejlesztésének a maga fejlettségi szintjéhez történı igazítása. A különbözı közösségekhez tartozás elve a tanulók egyszerre szőkebb (család, osztály, iskola) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembevételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak terepet a pedagógus vezetı, irányító, kezdeményezı szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. A tapasztalatszerzés, tevékenység központúság elve lehetıség teremtése a nevelés-oktatás folyamatában a tanulók számára a saját tapasztalatok megszerzésére, megértésére, általánosítására. A külsı hatások elve mindazon tapasztalatokra, információkra, ismeretekre történı támaszkodás, amelyeket a tanulók az iskolán kívül, mindennapi életükben szereznek be. A bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben, egyúttal lehetıség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezıkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. A koncentráció elve adott tantárgy, mőveltségi terület tanítása során alkalmazkodás és építés a korábban, illetve más tantárgyból elsajátított tudásra. A szemléletesség elve a befogadást, az elsajátítást elıtérbe helyezı tanulásszervezési és módszertani eljárások alkalmazása. A kis lépések elve minden tanuló a képességének megfelelı ütemben fejlıdik, a megismerés, a tanítás-tanulás csak ezen ütem figyelembevételével történhet. Tanulási attitőd fejlesztésének elve Formáljuk, fejlesztjük tanulóink iskolához, a tanuláshoz és a tudáshoz való viszonyát. A kompetencia alapú oktatás alapelvei, a fejlesztés fókuszai iskolában: o személyes kompetencia: önismeret, önfejlıdés igénye, önreflexió, szabálykövetı képesség, információ kezelésének képessége, o kognitív kompetencia: logikus gondolkodás, összehasonlítás, megkülönböztetés, észlelés, szókincs, kreativitás, fantázia, szövegértés, lényegkiemelés o szociális kompetencia: empátia, egymásra figyelés, együttmőködés, tolerancia, utánzás, alkalmazkodó képesség, kommunikáció. 7

8 2. 2. ISKOLÁNK KIEMELT CÉLJAI ÉS FELADATAI. A CÉLOK MEGVALÓ- SULÁSA ÉRDEKÉBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGEK A NAT által és a helyi igények alapján megfogalmazott célokon és feladatokon belül iskolánk kiemelten kezeli az alábbi célokat és feladatokat, megvalósulások érdekében az alábbi tevékenységeket végzi: 1. Alapvetı célunk a személyiségfejlesztés. A tanítást, az ismeretek elsajátítását eszköznek fogjuk fel, a személyiségfejlesztés eszközének. Minden gyermeket saját képességeinek megfelelıen megpróbálunk fejleszteni. Tudjuk, hogy a személyiség formálásának csak egy szelete az iskola, illetve annak hatásai. Lehetıségeinkhez képest megpróbáljuk beépíteni, felhasználni a családból, a családtól, illetve más ismerethordozóktól szerzett információkat, hatásokat. Ezért lényegesnek tartjuk a tanulók környezetében történtek ismeretét, a személyiségükben bekövetkezett változásokra való reagálást. Személyiségfejlesztı munkánk eredményeként szeretnénk elérni, hogy tanulóink rendelkezzenek olyan személyiségjegyekkel és képességekkel /pl. énkép, önismeret/, hogy alkalmassá váljanak a megfelelı emberi kapcsolatok kiépítésére és alkalmazására. Tegyék magukévá azokat az értékeket, amelyek lehetıvé teszik hosszabb távon a társadalomba való sikeres beilleszkedést. Célunk ezért az egyén személyes kompetenciájának fejlesztésével párhuzamosan a tanulók érzelmi és a szociális kompetenciájának tudatos fejlesztése is tanórai és tanórán kívüli keretekben egyaránt. Tevékenységek: Ez a célt át kell, hogy hassa az intézményi tevékenységrendszer egészét, a tanulók, tanárok iskolai munkáját, a munka feltételeit. (Késıbb errıl a pontról részletesen szólunk.) 2. Minden tanuló képessé váljon az önálló tanulásra, ismeretszerzésre. Tevékenységek: Tanulási, ismeretszerzési technikák elsajátítása, figyelemmel a megismerés életkori sajátosságaira tárgyi - cselekvéses szemléletes - képi elvont - verbális Feladatunk, hogy óravezetési, szervezési módszereink a fenti megismerési technikáknak, illetve a tanulók életkori sajátosságainak megfeleljenek. Az évfolyamokon tantárgyakba beépítve, ill. nem kötelezı tanórák keretében, 5-8. évfolyamokon a kötelezı órákban tanítjuk a tanulás tanulása program tartalmi elemeit. Alkalmazzuk az IPR-ben leírtakat, az IKT eszközöket, valamint az alábbi hagyományos és modern tanulásszervezési eljárásokat: óvoda-iskola átmenet a középiskolába való átmenet hatékony tanuló megismerési és segítı technikák, pedagógiai diagnosztizálás. az inkluzív nevelés, multikultúrális tartalmak tanórai differenciálás heterogén csoportban kooperatív tanulás a drámapedagógia eszközei prezentációs technikák tanári magyarázat /frontális tanítás/: beszélgetés, kérdezve kifejtés, elıadás, szemléltetés munkáltatás /egyéni, de nem önálló/: variációs módszer, házi feladat páros munka csoportmunka játék szerepjáték /drámapedagógia/ vita 8 kutató-felfedezı módszer projekt módszer témahét moduláris oktatás

9 3. Oktató munkánk során kiemelt feladatként kívánjuk kezelni a hátránykompenzálást és a tehetséggondozást. Tevékenységek: Hátránykompenzáció érdekében: logopédiai foglalkozások, mérések (1-2. osztály) pedagógiai tanácsadó, tanulási képességet vizsgáló szakértık bevonása korrepetálások, felzárkóztató foglalkozások a választható óraszámban csoportbontások napközis, tanulószobai foglalkozások alatti egyéni fejlesztés differenciált óravezetés Tehetséggondozás érdekében: szakköri foglalkozás differenciált óravezetés helyi és iskolák közötti versenyeken való részvétel fakultációk csoportbontások technika - számítástechnika, ill. nyelvoktatás Nem szakrendszerő oktatás/5.-6. évfolyam. 4. Minden tanuló érje el lehetıségeinek maximumát nyolcadik osztály végére az alapkészségek terén. Olyan mélységő ismeretet kapjon, amely lehetıvé teszi a magasabb iskolafokozatban való helytállást. Tevékenységek: Az alapkészségek fejlesztésének, megalapozásának érdekében, iskolánkban 2006/2007. tanévtıl bevezettük a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai logika kompetencia-alapú programcsomagokat. Célunk az adott kompetenciák fejlesztéséhez szükséges feltételrendszer kialakítása, megalapozása, a külsı és belsı képzéseken elsajátított módszerek bevezetése, alkalmazása a hagyományos, jól bevált módszerek, eszközök mellett. A fejlesztés során tudomásul vesszük a tanulók eltérı szociális helyzetébıl és egyéni képességeibıl adódó különbségeket, a nyelvi készségek fejlıdésének differenciáltságát, a tanulók nyelvhasználati képességeikben mutatkozó eltéréseket. Az alapozó idıszakot követıen különbözı szövegtípusokon gyakoroltatjuk a verbális és vizuális információk együttes megfejtését, a szövegelemzést és szövegalkotást. Bevezettük és alkalmazzuk azokat a szöveg-feldogozási technikákat és tanulói tevékenységeket, melyeket a kompetenciaalapú oktatás moduljai tartalmaznak. A tanulók egyéni képességeit figyelembevevı, differenciált és tevékenységközpontú pedagógiai szemlélet és gyakorlat elsajátítása érdekében részt vettünk a pályázatunkhoz kapcsolódó módszertani képzéséken, de saját erıbıl, belsı tantestületi szintő képzések szervezésével is arra törekszünk, hogy a tantestület minden tagja képes legyen saját tantárgyában a differenciáló, tevékenységközpontú pedagógia alkalmazására 7-8. évfolyamon: 6. évfolyam végén vizsgákkal vagy felmérıkkel mérjük az alapkészségek elsajátításának helyzetét. Ennek megfelelıen szervezzük további munkánkat, a csoportokat, felzárkóztató foglalkozásokat, fakultációkat. Minden évfolyamon témaheteket tartunk. Az országos kompetenciamérések eredményeit az IMIP - ben meghatározott módon minden évben elvégezzük. 5. Iskolánkban ápolni kell a helyi hagyományokat, mivel községünk gazdag népi hagyományokban és szokásokban. A hagyományápolás érdekében végzett tevékenységek: Az alsó tagozatos, a napközis foglalkozások szabad sávjába beépítjük a község történetérıl győjtött szemelvényeket (Bogyiszlói képek c. könyv), illetve a jellemzı népi mesterségeket (szövés, fonás, halászat). 9

10 Az alsós óratervnek tartalmazza a népi táncoktatást. Felsı tagozatban az ember és természet, földünk, környezetünk, mővészetek, az életvitel- és gyakorlati ismeretek mőveltségi terület tartalmazza a helyi történelem, helyi kultúra, szokásrendszer ismereteit. Az iskola gyermek népi tánccsoportot mőködtet, és fellépési lehetıséget biztosít. Hon- és népismeret modul tantárgy keretében feldolgozzuk sajátkészítéső munkafüzetünk anyagát. Segítjük a mővelıdési ház által szervezett hagyományápolási tevékenységeket (fesztiválok, szüreti felvonulás, falunapok). Részt veszünk a környezı települések rendezvényein. A település történetével, hagyományaival foglalkozó témahetet tartunk ld. függelék 6. Fontosnak tartjuk a családi életre való felkészítést. A cél megvalósulása érdekében - a tantárgyi lehetıségeken túl - egészségnapokat tartunk, kapcsolatot tartunk a helyi egészségügyi szolgálattal. 7. Fontosnak tartjuk a tanulók testi -, valamint az egészséges életmódra nevelését. Mivel sportlétesítmény, sportolási lehetıség településünkön alig van, ezért e célunkat elsısorban a természetben végezhetı tevékenységekkel, a szabad levegın szervezett játékkal kívánjuk elérni. A tantárgyi - óratervi - lehetıségek maximális kihasználásán túl iskolai sportkört tömegsport órákat mőködtetünk úszásoktatást ıszi téli - tavaszi túrákat, sportnapokat bonyolítunk kerékpártúrát szervezünk 8. Ápoljuk a testvériskolai kapcsolatot a németországi Schlitz és a mai Románia területén lévı Csíkcsicsó települések iskolájával. Tevékenységek: lehetıvé tesszük 2. osztálytól a fakultatív nyelvoktatást a német kapcsolat segítse elı az uniós ismeretek bıvítését német levelezıszakkört mőködtetünk diákoknak, tanítványainknak egymás szülıföldjére utazási lehetıséget biztosítsunk olyan programok szervezıdjenek, melyek elısegítik községeinkben ırzött és ápolt kultúra és hagyomány megismerését Csíkcsicsó esetében különösen olyan programok szervezıdjenek, melyek során kölcsönösen meglátogathatjuk közös történelmünk meglévı emlékeit, a látogatások során erısödjön a nemzettudat, a közös múlt, az egy közösségbe való tartozás érzése. 9. Célunk, hogy a községben élı, iskolánkban tanuló cigány kisebbség történelmével, kultúrájával megismertessük tanulóinkat, a kölcsönös elfogadás, a tisztelet, az identitástudat érdekében. Tevékenységek: Idıkeretet biztosítunk a cigány kultúra, hagyományrendszer, történelem megfelelı mőveltségterületekbe, tantárgyakba való integrálására. Alkalmazzuk az IPR multikultúrális tartalmakra vonatkozó szakaszát Szakköri, fakultációs lehetıséget adunk a fenti ismeretek mélyebb elsajátítására. Biztosítjuk szociális problémáik képviseletét az önkormányzat megfelelı bizottságában. 10. Célunk az integrált nevelés, ellene vagyunk a szegregáció minden formájának. Tevékenységek: Ennek érdekében 2003/2004-es tanévtıl dolgozunk iskolánk Integrációs Pedagógiai Rendszerén. Prioritásokat fogalmazunk meg a tanítás-tanulási folyamat során alkalmazható eszközrendszert illetıen Kapcsolatrendszert építünk ki 10

11 Gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal Szakmai és szakszolgálatokkal Középfokú oktatási intézményekkel Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezetekkel A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS PEDAGÓGIAI FEL- ADATOK A személyiség külsı hatásokra kialakult belsı feltételeknek és öröklött diszpozícióknak (adottságoknak, lehetıségeknek) az egyénen belül kialakult olyan egyedi, egyszeri, megismételhetetlen integrációja, amely meghatározza a viszonyulást, alkalmazkodást a környezethez. A személyiség a fent megfogalmazottak értelmében tehát öröklött és szerzett, az egyéni élet során kialakult tulajdonságok, vonások sajátos szervezıdése, egysége. Iskolánk nevelı és oktató munkájának alapvetı feladata, hogy a tanulók személyiségét a különféle iskolai tevékenységek megszervezésével széleskörően fejlessze. Tanulóink személyiségfejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A tanulók erkölcsi nevelése. Feladata: Az alapvetı erkölcsi értékek megismertetése, tudatosítása és meggyızıdéssé alakítása. 2. A tanulók értelmi nevelése. Feladata: Az értelmi képességek, illetve az önálló ismeretszerzéshez szükséges képességek kialakítása, fejlesztése. A világ megismerésére való törekvés igényének kialakítása. 3. A tanulók közösségi (társas kapcsolatokra felkészítı) nevelése. Feladata: A tolerancia és a másság elfogadásának fejlesztése, a kooperációra való tanulói szerepek alkalmazásával. Az emberi együttélés szabályainak megismertetése. A társas kapcsolatok fontosságának tudatosítása, az együttmőködési készség kialakítása. A kulturált magatartás és kommunikáció elsajátítása. 4. A tanulók érzelmi (emocionális) nevelése. Feladata: Az élı és élettelen környezet jelenségeire, a tanulók közösségeire és önmagukra irányuló helyes, cselekvésre és aktivitásra késztetı érzelmek kialakítása. 5. A tanulók akarati nevelése. Feladata: Ön-és társismeret fejlesztése az önértékelés és csoportértékelés folyamatos alkalmazásával. Az önismeret, a tanulók saját személyiségének kibontakoztatására vonatkozó igény felébresztése. A kitartás, a szorgalom, a céltudatosság, az elkötelezettség kialakítása. 6. A tanulók nemzeti nevelése. Feladata: A szülıhely és a haza múltjának és jelenének megismertetése. A nemzeti hagyományok, a nemzeti kultúra megismertetése, emlékeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A hazaszeretet érzésének felébresztése. 7. A tanulók állampolgári nevelése. Feladata: Az alapvetı állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Az érdeklıdés felkeltése a társadalmi jelenségek és problémák iránt. Igény kialakítása a közösségi tevékenységekre, az iskolai és a helyi közéletben való részvételre. 8. A tanulók munkára nevelése. Feladata: A tanulók együttmőködési kompetenciájának fejlesztése. Az emberek által végzett munka fontosságának tudatosítása. A tanulók önellátására és környezetük rendben tartására irányuló tevékenységek gyakoroltatása. 9. A tanulók egészséges életmódra történı nevelése. Feladata: A tanulók testi képességeinek fejlesztése, a testmozgás iránti igény felkeltése. Egészséges, edzett személyiség kialakítása. Az egészséges életmód és az egészségvédelem fontosságának tudatosítása, az egészséges életmód iránti igény kialakítása. 11

12 2. 4. A KÖZÖSSÉGFEJLESZTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK A tanulói személyiség fejlesztésére irányuló nevelı és oktató munka iskolánkban egyrészt a nevelık és a tanulók közvetlen, személyes kapcsolata révén valósul meg, másrészt közvetett módon, a tanulói közösség ráhatásán keresztül érvényesül. A tanulói közösségek fejlesztésével kapcsolatos feladataink: 1. A különféle iskolai tanulói közösségek megszervezése, nevelıi irányítása. Feladata: Az iskolai élet egyes területeihez (tanórákhoz, tanórán kívüli tevékenységekhez) kapcsolódó tanulói közösségek kialakítása, valamint ezek életének tudatos, tervszerő nevelıi fejlesztése. A közösségi nevelés lehetıségei és feladatai a hagyományos osztályközösség mellett fontos szerepet töltenek be a különbözı módon szervezıdı kiscsoportok, illetve a párok. Az együttmőködés, a csoportban való dolgozás nem minden tanuló számára elfogadott és preferált tanulásszervezési eljárás. A versenyhez, az egyéni teljesítmények elsıdlegességéhez szokott tanulóknak meg kell tanulniuk másokhoz alkalmazkodni, mások tanulási tempóját elfogadni. Tudomásul kell venniük, hogy a közösség sikere függ az egyén teljesítményétıl és felelısségétıl, de az egyén erıfeszítései hozzájárulnak mások eredményeihez, sikereihez. A kooperatív csoportmunka így az oktatás során nemcsak egy tanulásszervezési eljárás, hanem a személyiség-és a közösségfejlesztés egy fontos eszköze és színtere is. Alkalmazzuk a kooperatív tanulás négy alapelvét: az egyenlı részvétel, az építı egymásrautaltság, a párhuzamos interakciók és az egyéni felelısség 2. Az önkormányzás képességének kialakítása. Feladata: A tanulói közösségek fejlesztése során ki kell alakítani a közösségekben, hogy nevelıi segítséggel közösen tudjanak maguk elé célt kitőzni, a cél eléréséért összehangolt módon tevékenykedjenek, illetve az elvégzett munkát értékelni tudják. 3. A tanulói közösségek tevékenységének megszervezése. Feladata: A tanulói közösségeket irányító pedagógusok legfontosabb feladata, a közösségek tevékenységének tudatos tervezése és folyamatos megszervezése, hiszen a tanulói közösség által történı közvetett nevelés csak akkor érvényesülhet, ha a tanulók a közösség által szervezett tevékenységekbe bekapcsolódnak, azokban aktívan részt vesznek, és ott a közösségi együttéléshez szükséges magatartáshoz és viselkedési formákhoz tapasztalatokat győjthetnek. 4. A közösség egyéni arculatának, hagyományainak kialakítása. Feladata: A tanulói közösségre jellemzı, az összetartozást erısítı erkölcsi, viselkedési normák, formai keretek és tevékenységek rendszeressé válásának kialakítása, ápolása. 12

13 2. 5. A BEILLESZKEDÉSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGİ PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK Beilleszkedési, magatartási nehézség, zavar az általános társadalmi normáktól eltérı viselkedést jelent. Az alkalmazkodás hiánya szembetőnı lesz. Kialakulásának okai a lelki fejlıdés zavarában, öröklött, korai károsodásban kereshetık. A szülımodellek szerepének gyengülése a személyiségalakulás szempontjából kedvezıtlen hiányokat jelent. Az iskola és a jól vagy rosszul szocializált gyermek összetalálkozása, az elvárt munka feltételrendszerének ugrásszerő megváltozása a gyermek életkor specifikus, lelki, illetve társas lélektani konfliktuslehetıségein kívül egy sor nehézséget hozhat felszínre.. Fontosnak tartjuk leszögezni, hogy iskolánk nem mossa össze a magatartási zavarokból származó tanulási hátrányokat a sajátos neveléső tanulók fejlesztésének problémájával. Azt gondoljuk, hogy megfelelı szakemberekkel, pedagógiai eszközökkel, módszerekkel, együttmőködési formákkal kezelni, fejleszteni tudjuk a fenti problémákkal küzdı tanulókat. A cél elérése érdekében az alábbiakat tesszük: Az IPR fejlesztés keretében kimunkált megfigyelı (jelzı)- mérı-és fejlesztı csoportot alakítunk. (fejlesztı-pedagógus, logopédus, a gyermeket tanító tanári csoport) Minden tanulónak háromhavonta értékeljük iskolai munkát Esetmegbeszéléseket, problémamegoldó fórumokat tartunk Kötetlen és célirányos konzultáció gyerekkel, szülıvel, családlátogatás Önismereti tréning Pszichológiai vizsgálat kérése, a pszichológus javaslatainak felhasználása Együttmőködési megállapodásokat, partneri kapcsolatokat alakítunk ki az alábbi szervezetekkel, melyet az integrációs tervünkben rögzítünk. Szülıi házzal Gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal Szakmai és szakszolgálatokkal Középfokú oktatási intézményekkel Kisebbségi önkormányzattal Civil szervezetekkel A TEHETSÉG, KÉPESSÉG KIBONTAKOZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉ- KENYSÉGEK Egy meghatározott tevékenység gyakorlásához való természetes adottság. Egy speciális érdeklıdési terület, olyan mérvő ismerete és mindennapos még alaposabban megismerni vágyása, amit nemcsak felfedezni, de fejleszteni is kell. A képességeknek a cselekvéssorból álló tevékenység sikeres végrehajtásához szükséges összefonódása, halmozódása tehát a tehetség. Azokat a gyerekeket tekintjük kiemelkedıen tehetségesnek, akik egy adott területen sokkal többet képesek teljesíteni az életkoruknak megfelelı átlagnál, akik viszonylag kevés segítséggel nagyon gyorsan tudnak elırehaladni, fejlıdni az adott területen. Tevékenységeink: Szakkörök, helyi, iskolák közötti, ill. országos versenyeken való részvétel támogatása Német nyelv osztályban Azok a tanulók, akik elsı osztályban megfelelı szinten elsajátították a tananyagot, az osztályfınök javaslatára, a szülı beleegyezésével választhatják a korai idegen nyelvi képzést. Angol nyelv osztályban Elsısorban azoknak ajánlott, akik érettségit adó középiskolába készülnek, illetve a számítástechnika iránt érdeklıdnek. Informatika 2. osztálytól biztosítjuk a technika informatika osztálybontást féléves cserével. Heterogén csoportkialakítás az elvünk. Osztályszinten a tehetséges tanulók többoldalú személyiségfejlesztése érdekében alkalmazzuk a kooperatív csoportmunkát, illetve azon belül is a tanulók egyéni képességeit figyelembe vevı differenciált képességfejlesztést. 13

14 Témahetek, projektek szervezése Szakkörök széles kínálata Alkalmazzuk az Integrációs Pedagógiai Rendszer általunk kidolgozott eszközrendszerének elemeit GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK 1. A nevelık és a tanulók személyes kapcsolatainak és a családlátogatásoknak egyik fı célja a gyermekés ifjúságvédelemmel összefüggı problémák feltárása, megelızése. Minden pedagógus közremőködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlıdését veszélyeztetı körülmények megelızésében, feltárásában, megszüntetésében. 2. Az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok segítésére gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs mőködik. A gyermek- és ifjúságvédelmi felelıs alapvetı feladata, hogy segítse a pedagógusok gyermek- és ifjúságvédelmi munkáját. Ezen belül feladatai közé tartozik különösen: a tanulók és a szülık tájékoztatása azokról a lehetıségekrıl, intézményekrıl, amelyekhez problémáik megoldása érdekében fordulhatnak, családlátogatásokon vesz részt a veszélyeztetı okok feltárása érdekében, a veszélyeztetı okok megléte esetén értesíti a gyermekjóléti szolgálatot, segíti a gyermekjóléti szolgálat tevékenységét, a tanulók anyagi veszélyeztetettsége esetén gyermekvédelmi támogatás megállapítását kezdeményezi, naprakész listát vezet a veszélyeztetett, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülı tanulókról. 3. Az iskolai gyermekvédelmi tevékenység három fı feladata: a gyermek fejlıdését veszélyeztetı okok megelızése, feltárása, megszüntetése. A gyermekvédelmi problémák feltárásának az a célja, hogy a gyermekek problémáit az iskola a gyermekjóléti szolgálat segítségével minél hatékonyabban tudja kezelni, megelızve ezzel súlyosabbá válásukat. Iskolánk alapvetı feladatai a gyermek- és ifjúságvédelem területén: fel kell ismerni, és fel kell tárni a tanulók problémáit, meg kell keresni a problémák okait, segítséget kell nyújtani a problémák megoldásához, jelezni kell a felmerült problémát a gyermekjóléti szolgálat szakembereinek. 4. A tanulók fejlıdését veszélyeztetı okok megszőntetésének érdekében iskolánk együttmőködik a területileg illetékes: nevelési tanácsadóval, családsegítı szolgálattal, polgármesteri hivatallal, gyermekorvossal, védınıvel, továbbá a gyermekvédelemben résztvevı társadalmi szervezetekkel, egyházakkal, alapítványokkal, kidolgozás alatt álló integrációs programunk részletesen leírja az együttmőködés területeit. 5. Iskolánk pedagógiai munkáján belül elsısorban az alábbi tevékenységek szolgálják a gyermekvédelem céljainak megvalósítását: egyéni elbeszélgetés a tanulóval, a felzárkóztató foglalkozások, a tehetséggondozó foglalkozások, az indulási hátrányok csökkentése, a differenciált oktatás és képességfejlesztés, a pályaválasztás segítése, a személyes, egyéni tanácsadás (tanulónak, szülınek), 14

15 egészségvédı és mentálhigiénés programok szervezése, a családi életre történı nevelés, a napközis és a tanulószobai foglalkozások, az iskolai étkezési lehetıségek, az egészségügyi szőrıvizsgálatok, a tanulók szabadidejének szervezése (tanórán kívüli foglalkozások, szabadidıs tevékenységek, szünidei programok), a tanulók szociális helyzetének javítása (segély, természetbeni támogatás), a szülıkkel való együttmőködés, tájékoztatás a családsegítı és a gyermekjóléti szolgálatokról, szolgáltatásokról TANULÁSI KUDARCCAL, ÉS A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOKKAL KÜZDİ TANULÓK FELZÁRKÓZTATÁSÁT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEINK A gyermekek harmonikus személyiségfejlıdése egyéni, speciális szükséglete megköveteli a tanulók személyes érdekeinek figyelembevételét az egyéni fejlesztés lehetıségének biztosítását, a korrekciót. A tanulási kudarcnak több oka van, a legjelentısebb kettı: biológiai ok szociális ok A fenti okok élesen elhatárolhatók, de gyakran szoros összefüggésben meghatározzák a tanulók személyiségfejlıdését, ill. annak gátjait TANULÁSI KUDARC BIOLÓGIAI OKAINAK FELISMERÉSE, KOM- PENZÁLÁSA A tanulásban elmaradó gyermekeknél a tanulási gyengeség oka lehet: beszédhallási, látási, mozgási idıbeli analízis és szintézis fejletlensége. A részképesség-zavarok felmerülésének gyanúja esetén a nevelı feladata továbblépni: - iskolaorvosi vizsgálat kérelmezése (látás, hallás, stb. vizsgálata) - kapcsolatfelvétel a Nevelési Tanácsadó szakembereivel. Részképesség zavarok: dyslexia, szóvakság dysgraphia, írásképtelenség dyscalculia, számolási nehézség Az iskola egyik legfontosabb feladata, ezek idıbeni felismerése a tünetek alapján. Szükség esetén speciális képesítéső szakemberek segítségének igénybevétele. A pszichés fejlıdési zavarokkal bíró tanulóink esetében a rájuk speciálisan kidolgozott tantervek figyelembe vételével végezzük az oktatást, értékelést. Enyhébb esetekben egyéni fejlesztési terv alapján a gyermeket kiscsoportokban vagy egyénileg igyekszünk felzárkóztatni. Igyekszünk a gyermekteljesítési képességeihez igazítani, szükség esetén szelektálni a tananyagot. Szoros kapcsolatot tartunk fenn a gyermekekkel foglalkozó pedagógusokkal (óvónı, szaktanárok, tanítók stb.) Próbáljuk megkeresni azt a területet, ahol a gyermeket sikerélményhez tudjuk juttatni, önbizalmát növelni. A külsı motivációs bázis szükséges a továbblépéshez. A tanulás és az értékelés arányát figyelembe vesszük. Speciális esetekben segítünk megkeresni a szakemberrel (pszichológus, logopédus, fejlesztı pedagógus) való kooperáció lehetıségeit. 15

16 A folyamat leírása Tevékenység Módszer Felelıs 1. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felismerése képességek felmérése iskolába lépés elıtt képességek felmérése iskolába lépéskor prevenció; pl. Prefer, Syndellár, K ABC teszt óvónı, logopédus pedagógus, fejlesztı pedagógus, pszichológus képességek felmérése az iskoláztatás folyamán; pl. induktív gondolkodás mérése megfigyelés tanító, szaktanár, osztályfınök dokumentumelemzés (a tanuló iskolai produktumainak célirányos áttekintése) tanító, szaktanár, osztályfınök beszélgetés (gyerekkel, szülıvel) tanító, szaktanár, osztályfı- a tanulók tanulási szokásainak felmérése (kérdıívvel, napló vezetésével stb.) nök tanító, szaktanár, osztályfınök 2. A tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése (az iskolán belül) 3. A tanulási kudarcnak kitett tanulók fejlesztése (iskolán kívül) 4. A fejlesztés hatékonysága, értékelés egyéni (képesség) fejlesztés (fejlesztési terv alapján) differenciált tanóravezetés korrepetálás napközi, tanulószoba elıkészítı évfolyam (az elsı osztály sikertelen elvégzése esetén az elsı osztály megismétlése) mentesítés bizonyos tárgyak, illetve értékelési módszerek alól tanulásmódszertan, tanulás tanítása tréning (tanulástechnika, koncentráció stb.), relaxáció a tanulási zavarokkal küzdı tanulók speciális szakemberekhez történı irányítása (Nevelési Tanácsadó, Ifjúsági Ideggondozó stb.) tesztek újrafelvétele dokumentumelemzés (a tanuló iskolai produktumainak célirányos áttekintése) felhasznált összegek és a megtérülés arányának vizsgálata megfigyelés tanulmányi eredmények elemezése (dokumentumelemzés) beszélgetés (gyerekkel, szülıvel) pedagógus, fejlesztı pedagógus minden pedagógus érintett pedagógus, korrepetálást vezetı pedagógus napközis nevelı, tanulószoba vezetı tanító tanító, szaktanár osztályfınök vagy a kurzust oktató pedagógus fejlesztı pedagógus, pedagógus tanító, szaktanár, osztályfınök, gyermekvédelmi felelıs pedagógus, fejlesztı pedagógus, pszichológus tanító, szaktanár, osztályfınök iskolavezetés, tanító, szaktanár, osztályfınök tanító, szaktanár, osztályfınök tanító, szaktanár, osztályfınök tanító, szaktanár, osztályfınök 16

17 A SZOCIÁLIS HÁTRÁNYOK ENYHÍTÉSÉT SEGÍTİ TEVÉKENYSÉGEK Szociálisan hátrányos helyzetőek azok a tanulók, akiket különbözı jellegő szociális tényezık gátolnak adottságaikhoz mért fejlıdésükben. A Közoktatási tv bek.14. pontja az iskola használói számára pontos eligazítást tartalmaz: hátrányos helyzető gyermek, tanuló:az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyzı megállapította; e csoporton belül, halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülıje - a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának idıpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzető az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek; A hátrányos helyzet kialakulását elıidézı okok: a család gazdasági helyzetébıl adódó lakásviszonyok, a túlságosan alacsony egy fıre esı jövedelem, a család szerkezete (árva, félárva, válás, örökbefogadás, stb.), a szülık kóros személyisége (alkoholista, idegbeteg, bőnözı, stb.), hibás nevelési módszerek (brutalitás, megalázás, elhanyagolás, stb.), mai életünkbıl adódó új veszélyeztetı tényezık (gyerek felügyeletének megoldatlansága, különbözı forrásból nyert információk negatív hatása). 1. felzárkóztatás, egyéni fejlesztést segítı programok újszerő tanulásszervezési eljárások bevezetésével a tanulók motiváltságának növelése a tanuló kedvezı pozíciójának kialakítása az osztályközösségben szabadidıs tevékenységek szervezése, amelyek segítik a tanulók értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlıdését korrepetálások szervezése 2. Drog- és bőnmegelızési program Idejében észre kell venni a kedvezıtlen irányba mutató jeleket, a szülıket tájékoztatni kell, a szülı és a pedagógus együttes fellépésére van szükség a siker érdekében. Osztályfınöki órán felvilágosító órák tartása, amelyek keretében felhívjuk figyelmüket a veszélyeztetı tényezıkre, a szenvedélybetegségekre egyéni beszélgetésekkel kiegészítve. Alkalmazzuk az iskolánkban kidolgozott drog prevenciós projektet 3. Felvilágosító munka a szociális juttatások lehetıségeirıl szülıi értekezleten, fogadóórákon, családlátogatásokon Tájékoztatás a törvényes támogatás lehetıségeirıl: rendszeres nevelési segély céltámogatások, részvételi díj hozzájárulások biztosítása iskolai étkeztetés támogatása ingyenes korrepetálás ingyenes tehetséggondozás szakköri keretben a hátrányos helyzető tanulók a könyvtári állományból tankönyveket kölcsönözhetnek tartós használatra. 4. Helyi, regionális, országos támogatások megszerzésének ösztönzése A helyi és országos pályázatok figyelemmel kísérése, pályázatok benyújtása. 5. Motiválás arra, hogy a gyermek napközis ellátásban részesüljön. A szülık felvilágosítása a napközis foglalkozások elınyeirıl: rendszeres étkeztetés (tízórai, ebéd, uzsonna) a tanuló felügyeletének biztosítása a tanulás segítése, felzárkóztatás szabadidıs tevékenységek biztosítása 6. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézménnyel, szakértıi bizottsággal A tankötelezettség elmulasztása esetén az iskolai jelzi az illetékes hatóságnak az igazolatlan mulasztásokat. Az osztályfınök feladata a hiányzások figyelemmel kísérése, rendszeres felszólítás és feljelentés. 17

18 szeptemberétıl alkalmazzuk az Integrációs Pedagógiai Rendszert/IPR-t/, melynek jogszabályi alapja a 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/D.,39/E.. Az integrációs programunk jelen pedagógiai program függelékében található, melynek részei: I. Az alkalmazás feltételei 1. Integrációs stratégia kialakítása Helyzetelemzés az integráció szempontjai alapján (az intézményi önértékelés táblái a helyzetelemzés elkészítéséhez segítséget nyújtanak) 1.2. A célrendszer felállítása (a célok és feladatok meghatározása), valamint az elvárható eredmények intézményi megfogalmazása a helyi sajátosságok figyelembe vételével (A célok és éves feladatok meghatározásához használható az intézményi önértékelés is.) 2. Az iskolába való bekerülés elıkészítése Az óvodából az iskolába való átmenet segítése, szakmai együttmőködés kialakítása az óvodával Heterogén osztályok kialakítása a jogszabályoknak megfelelıen (11/1994 (VI. 8.) MKM 39/D., 39/E. ) 3. Együttmőködések partnerségi kapcsolatok kiépítése 3.1. Szülıi házzal 3.2. Gyermekjóléti és családsegítı szolgálattal 3.3 Szakmai és szakszolgálatokkal 3.4. Középfokú oktatási intézményekkel 3.5. Kisebbségi önkormányzattal 3.6. Civil szervezetekkel 18

19 II. A tanítást-tanulást segítı és értékelı eszközrendszer 1. Kulcskompetenciákat fejlesztı programok és programelemek 1. 1 Az önálló tanulást segítı fejlesztés a tanulási és magatartási zavarok kialakulását megelızı programok az önálló tanulási képességet kialakító programok tanulási motivációt erısítı és fenntartó tevékenységek Az alkalmazott program, tevékenység neve A tanulási magatartási zavarokat megelızı komplex, sajátfejlesztéső program/2004 Oroszlán Péter:A tanulás tanítása. Adaptáció/2004 Versenyfelkészítık,levelezıversenyek Informatikai versenyek Napközis-tanulószobai tevékenység Középiskolai elıkészítık Kompetenciaalapú oktatás/2006 Matematika-logika Olvasás-szövegértés Idegen nyelv IKT Szociális életvitel 1. 2 Eszközjellegő kompetenciák fejlesztése Az alkalmazott program, tevékenység neve A módszer által érintett évfolyamok ,5-6, A módszer által érintett évfolyamok tantárgyi képességfejlesztı programok kommunikációs képességeket fejlesztı programok komplex mővészeti programok Kompetenciaalapú oktatás/2006 Matematika-logika Olvasás-szövegértés Idegen nyelv IKT Szociális életvitel JAM program adaptáció/2004 Oroszlán Péter:A tanulás tanítása. Adaptáció/2004 Drámapedagógia 1-5 Táltos mővészeti iskola Kézmőves Népzene Drámajáték-báb Zongora 1. 3 A szociális kompetenciák fejlesztése Az alkalmazott program, tevékenység neve ,5-6, A módszer által érintett évfolyamok közösségfejlesztı, közösségépítı programok Napközis projektnapok Osztály-iskolai kirándulások Szakkörök mentálhigiénés programok Az egészség biztonság napja projekt az elıítéletek kezelését szolgáló programok Multikulturális tartalmak a tantárgyakban Kultúrák Hagyományok Napja Multikulturális projekt

20 2. Az integrációt segítı tanórán kívüli programok, szabadidıs tevékenységek patrónusi, mentori vagy tutori rendszer mőködtetése együttmőködés civil (pl. tanodai) programmal Az alkalmazott program, tevékenység neve Pályázati programokban való mentori részvétel Középiskolai haladás nyomon követése A módszer által érintett évfolyamok 1-8 mővészeti körök Kisebbségi szakkörök Bogyiszlói Zenekar Néptánc Az integrációt segítı módszertani elemek egyéni haladási ütemet segítı differenciált tanulásszervezés Az alkalmazott program, tevékenység neve Kompetenciaalapú oktatás/2006 /ld. elıbb/ JAM program adaptáció/2004 Oroszlán Péter: A tanulás tanítása. Adaptáció/2004 A módszer által érintett évfolyamok kooperativitás Általánosan elterjedt 1-8 Projektmódszer Mentálhigiénés projektnap Kultúrák Hagyományok Napja Multikulturális 1-8 projekt drámapedagógia Komplex mővészeti program Mőhelymunka a tanári együttmőködés formái Az alkalmazott program, tevékenység neve A módszer által érintett évfolyamok értékelı esetmegbeszélések A tanulási magatartási zavarokat megelızı komplex, sajátfejlesztéső programhoz kapcsolódóan /2004 A háromhavonta kötelezı kompetencia alapú értékelési rendszerhez kapcsolódva problémamegoldó fórumok Alkalmanként osztályfınök, szülı, tanulói közösség kezdeményezésére hospitálásra épülı együttmőködés Kompetenciaalapú oktatáshoz kapcsolva A háromhavonta kötelezı kompetencia alapú értékelési rendszer eszközei Az alkalmazott program, tevékenység neve egyéni fejlıdési napló 2006-tól folyamatos Multikulturális tartalmak Az alkalmazott program, tevékenység neve multikulturális tartalmak megjelenítése a különbözı tantárgyakban, illetve projektforma alkalmazása 7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása Saját helytörténeti munkafüzet feldolgozása/2004 Cigány kisebbséghez tartozó kolléga történeti tárgyú dolgozatának feldolgozása Kultúrák Hagyományok Napja Multikult.projekt Az alkalmazott program, tevékenység neve továbbtanulásra felkészítı program Komplex saját program/ A módszer által érintett évfolyamok A módszer által érintett évfolyamok 1-8 A módszer által érintett évfolyamok 20

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı

ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı ISKOLAI INTEGRÁCIÓS PROGRAM Bevezetı A nevelési-oktatási intézmények mőködésérıl szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. és 39/E. -a két olyan oktatási-szervezési formát tartalmaz, amely támogatással

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2010. április 14-én kelt értesítése alapján a 2009. évi országos kompetenciamérés eredményeihez viszonyítva a Lévay

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola

SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Lévay József Tagiskola SAJÓSZENTPÉTERI KÖZPONTI ÁLTALÁNOS ISKOLA Lévay József Tagiskola Az Oktatási Hivatal 2009. május 8-án kelt értesítése alapján - melyet a Fenntartói Társulás az intézményfenntartó részére küldött - a 2008.

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN

SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN SZAKSZOLGÁLATOK, UTAZÓ TANÁRI HÁLÓZAT MŐKÖDÉSE A KAPOSVÁRI KISTÉRSÉGBEN Táskai Erzsébet 2010 KISKÖRÖS A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ szervezeti felépítése Önálló intézményegységek Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére

Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére 1 Elıterjesztés a Szekszárdi Német Kisebbségi Önkormányzat 2011. április 12-i ülésére Tárgy: A Wunderland Óvoda Esélyegyenlıségi programjának módosítása Elıterjesztı: Dr. Józan-Jilling Mihály elnök Elıterjesztést

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. I. A pedagógusok végzettsége, szakképzettsége, feladatköre 2011/12-es tantárgyfelosztás szerint: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008.(XI.24.) a nevelési oktatási intézményekrıl szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola és Óvoda Igazgató:

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNYE ÉS DIÁKOTTHON 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008/2009 TANÉV

DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2008/2009 TANÉV DAMJANICH JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA IPR MUNKATERV 2008/2009 TANÉV Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés, IPR program megvalósulása iskolánkban Célok: A szocio-kulturális hátrányok csökkentése

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYBAJOMI ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA és a Pálmajori és Jákói Tagiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA ZSIRA 2012/2013. TANÉV 1 Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére (A lista személyes adatokat nem tartalmazhat) Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában

Második Esély Gimnáziumi Program A Zsámbéki Premontrei Szakközépiskolában Zsámbéki Premontrei Szakközépiskola és Szakiskola 2072 Zsámbék, Piac köz 8. OM azonosító: 032655 Levélcím: 2072 Zsámbék, Pf. 6 Telefon/fax: 23/342-337,Tel.: 23/342-331 E-mail: zspsz@zspsz.sulinet.hu Második

Részletesebben

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján)

Intézményi kérdıív. Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) Intézményi kérdıív Az iskolai agresszióra vonatkozó kérdések összegzése (72 intézmény válasza alapján) 1. Az önök iskolájában mi a legjellemzıbb megnyilvánulási formája a tanulók közötti agressziónak?

Részletesebben

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei

A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei A sajátos nevelési igényő gyermekek, tanulók nevelésének, oktatásának oktatáspolitikai irányelvei Nagy Gyöngyi Mária szakmai tanácsadó Közoktatási Fıosztály Nagy Gyöngyi OKM 1 Alapok I. Az EU közösségi

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban

Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése. a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Pályaorientációs tevékenység bıvítése fejlesztése a Nemes Nagy Ágnes Kollégiumban Kollégiumunkról Kollégistáink Székesfehérvár 23 iskolájába járnak, életkoruk 12-22 év közötti, létszámuk közel 400 fı.

Részletesebben

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma

PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma PTKT Radnóti Miklós Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pannonhalma Tisztelt Szülık! A pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény vezetése

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr.

A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN. Dr. A KÉPZÉS VÉGÉN, A PÁLYA KEZDETÉN REGIONÁLIS SZAKMAI SZOLGÁLTATÁSOK, FEJLESZTÉSEK A KÖZOKTATÁSBAN ÉS A PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN Dr. Iker János A pedagógusképzés alapvetı problémái közül kettı Hiányzik: kutatásra,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról.

Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat 6./2000./IV.27./ Önk. sz. rendelete a helyi közmővelıdésrıl és kultúráról. Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselıtestülete a kulturális javak védelmérıl és a muzeális

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Óvodapedagógus értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád.

Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Szólj, gondolj, tégy jót s minden szó, gondolat és tett tiszta tükörként fog visszamosolygani rád. Újszászi Nevelési Központ A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja 2010. június T A R

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009

Az OKNT-adhoc. bizottság kerettanterve. mindenkinek 2009 Az OKNT-adhoc bizottság kerettanterve Természettudományt mindenkinek 2009 I. A kerettanterv általános jellemzıi 1. Célok és feladatok Pedagógiai rendszer A természettudományos tantárgyak önállóságának

Részletesebben

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009.

Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR 2008/2009. Fekete István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM IPR AZ INTEGRÁCIÓS FELKÉSZÍTÉS PEDAGÓGIAI RENDSZERÉNEK BEVEZETÉSI ÜTEMTERVE 2008/2009. I. Az alkalmazás feltételei 1. szakasz Tevékenység Feladat Felelős

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév

Félévi beszámoló 2011-12 I. félév Félévi beszámoló 211-12 I. félév Alternatív Team Változások Kecskeméti Gyızıné 211 szeptemberében 3.o. napközise lett Kecskeméti Gyızıné más munkahelyre távozott 212. októberében 212. november 5-Muskó

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola neve: ÁLTALÁNOS ISKOLA PERESZTEG Az iskola címe:9484 PERESZTEG Fİ u.76 Az iskola OM azonosítószáma: 030679 Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052

Munkácsy Mihály Általános Iskola OM azonosító: 030052 A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési-oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget tenni.

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló

2011/2012 I. félév Iskolai beszámoló ..9. / I. félév Iskolai beszámoló Markó Ibolya Általános ig. h. Pedagógiai programból adódó feladatok Alapelveink A pedagógiai munkánk középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek, egész személyiségének

Részletesebben

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt

Elkötelezettség a Kiválóságért. Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Elkötelezettség a Kiválóságért Közoktatási Kiválóság Mintaprojekt Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi suliban Élet a Tóvárosi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete

9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör. számú rendelete A HELYI KÖZMŐVELİDÉSRİL Nyirád 1999. 1 Nyirád Község Önkormányzati Képviselı-testületének 9/1999. (XI. 29.) Ör.

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján)

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet alapján) Barcsa János Általános Iskola 4080 Hajdúnánás, Polgári u. 71.sz. Telefon: 52/ 570-748; 52/ 381-260 E-mail: barcsajanos@freemail.hu OM: 031023 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2010/2011. TANÉV (A 11/1994. (VI.8.)

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE

Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Móra Ferenc Tagiskola INTÉZKEDÉSI TERV AZ INTÉZMÉNY 2009/2010-ES TANÉV 6. OSZTÁLY EREDMÉNYESSÉGÉNEK NÖVELÉSÉRE Iskolánk 6. osztálya a 2008. évi országos kompetencia mérés során az országos átlagos képességpont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsıde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ ALAPÍTÓ OKIRAT Újszász Város Önkormányzata Képviselı-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. (2) bekezdése, a közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért!

EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! EGYMI EGYESÜLET avagy Egy mindenkiért mindenki egyért! Az együttmőködés civil gyakorlata az EGYMI egyesület munkájában Radicsné Szerencsés Terézia egyesületi elnök 2010. március 29. Miért jött létre az

Részletesebben

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható

1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Aspektusok: Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az intézményi munkában mobilizálható 1. számú függelék Kollégiumi nevelı értékelı lap Szempont Terület Aspektus Információforrás Indikátorok 1. Feltételek 1.1. Végzettsége beosztásának megfelel. Diplomák Végzettsége, képesítése alapján az

Részletesebben

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Bogyiszló-Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Mottó: Azok a csodálatos dolgok, melyeket iskoláitokban megismertek, sok nemzedék mőve, és amelyeket a föld minden országában

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés

Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola IKT helyzetelemzés Készítette: Imréné Lukácsi Ildikó IKT helyzetelemző, tanácsadó Cegléd, 2009. július Tartalomjegyzék Az IKT eszközök alkalmazására és a pedagógusok

Részletesebben

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE

Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc. 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Veres Pálné Általános Iskola Vanyarc 2008-2009. tanévi MUNKATERVE Munkaterv 2008-2009. Személyi feltételek Tanulók létszáma: 168 fı. Tanuló csoportok száma: 9 Napközis csoportok száma: 3 Pedagógus létszám:

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010.

ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. ÉRTÉKELÉS A VÁCI MIHÁLY GIMNÁZIUM MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJÁNAK 2008/2009. TANÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL, INTÉZKEDÉSEK A 2009/2010. TANÉVBEN 1. Intézményi minıségirányítási munkacsoportunk 4+1 fıvel mőködik.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE

NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 NYITNIKÉK ÓVODA 2012-2013. ÉVI MUNKATERVE Gyırné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetıje Elfogadva:

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Idegen nyelvi munkaközösség

Idegen nyelvi munkaközösség Idegen nyelvi munkaközösség A Szent-Györgyi Albert Általános Iskolában kiemelt odafigyeléssel kezeljük az idegen nyelv oktatását. Az iskolavezetés, a szakmai munkaközösség és a tantestület támogatásának

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben