Levél Önkormányzatának idıszaki lapja ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Levél Önkormányzatának idıszaki lapja 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL"

Átírás

1 Levél Önkormányzatának idıszaki lapja ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL Az önkormányzat ezer Ft bevétellel számol, amely kb. 20 millió Ftal kevesebb a tavalyi évnél. Ennek oka többek között az, hogy pl. a közös hivatal költségvetési támogatása nem az önkormányzat költségvetésében szerepel, azt a Hegyeshalmi Nagyközségi Önkormányzat költségvetése tartalmazza. A bevételekbıl 47,6 millió Ft az állami támogatás, a többi saját és egyéb bevétel. Részletezve: a gépjármőadó 4,8 millió Ft, a TB támogatás 11,7 millió Ft, a mőködési bevétel 15,2 millió Ft, a helyi adóbevételek (iparőzési adó, kommunális adó, telekadó, idegenforgalmi adó, stb.) összege 130,1 millió Ft. Ingatlan értékesítésbıl tervezett bevétel 15 millió Ft. A különbözı már elnyert pályázati támogatásokból várható bevételünk 29,2 millió Ft. A kiadási fıösszeg is ezer Ft. A kiadások zöme mőködési kiadás (óvoda, hivatal, községgazdálkodás, szociális juttatások, stb.), ebbıl is legjelentısebb tétel a bér és járulék kiadás, valamint a dologi kiadás. Az óvoda bevételi elıirányzata ezer Ft, ebbıl saját intézményi bevétel ezer Ft, finanszírozási bevétel ezer Ft. Mőködési kiadása ezer Ft, ebbıl személyi kiadások ezer Ft, dologi kiadások ezer Ft. Felújítás: kerítés egy szakaszának felújítása ezer Ft, beszerzés: 111 ezer Ft. A felhalmozási célra beruházás, felújítás ezer Ft-ot tervezünk, a jóváhagyott tervek szerinti célokra. Ezek között folytatjuk a temetıfejlesztési terv végrehajtását, benne a ravatalozó statikai megerısítését, kerítés és kapu, valamint kolumbárium építését. Az áramtermelı napelemes rendszer az óvodára és a kultúrházra már el is készült, már csak a pénzügyi lebonyolítása van hátra. Bıvítettük a Vasút utcai közvilágítást, itt is már csak a mőszaki átadás és pénzügyi lebonyolítás maradt. Újra beütemeztük a tavaly elmaradt posta elıtti padka parkoló megépítését. Az Ág utca 1. szám alatt garázst építünk a Polgárır Egyesület új autója számára. A Fı utca 2. szám alatti telephelyünknél oldalsó és hátsó kerítés, valamint új kapu építését tervezzük. Beterveztük az óvoda új épületrésze folytatásában lévı kerítés egy szakaszának újjáépítését. Továbbá képeztünk alapot kátyúzásra, árok és járda felújításra is. Beszerzéseket is tervezünk, pl. a hivatalba 2 db laptopot, az orvosi rendelıbe interferenciás fizikoterápiás készüléket, az óvodába projektort, stb évi költségvetésben általános tartalék címén ezer Ft-ot tervezünk, ebbıl: általános mőködésre ezer Ft, felhalmozási célra ezer Ft, céltartalék ezer Ft, (Sport TAO pályázat e Ft, kamerarendszer kiépítésére e Ft, közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat saját erı 300 e Ft). Az önkormányzat gazdasági, pénzügyi helyzete stabil, biztosítja az ellátási színvonal megırzését, a tervek végrehajtását. Papp Zoltán polgármester CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA Az Önkormányzat 2014-ben az alábbi összegekkel támogatja a falu civil szervezeteit: (Ft) Sportegyesület Sport sakk szakosztály Sport karate szakosztály Sport pályázati önerı bizt Horgász Egyesület Tőzoltó Egyesület Nyugdíjas Egyesület Polgárır Egyesület Levél Barátainak Egyesülete Nyugdíjas találkozó Levéli Alkotókör Összesen: Levél Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Áldott Húsvéti Ünnepeket kíván minden levéli lakosnak! TARTALOM Költségvetésrıl 1.oldal Testületi ülések 2-4.oldal GYÖK 4. oldal Német Önkormányzat 5. oldal Március oldal Húsvét 7-8. oldal Óvodai hírek 9. oldal Iskolai hírek oldal Sportegyesület 12. oldal Polgárır Egyesület 12. oldal LBE 13. oldal Tőzoltó hírek 14. oldal Horgászhírek 14. oldal Választás, anyakönyv 15. oldal Programok 16. oldal 1

2 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L A január 23-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 1/2014.(I.23.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: 1. Az önkormányzat I. félévi munkaterve 2. A évi költségvetés tárgyalása (I. forduló) 3. Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetési javaslata, megállapodás módosítása 4. Egyéb döntést igénylı ügyek 1. Aqua Kft évi üzleti terve 2. Aqua Kft. selejtezéséhez hozzájárulás 3. Nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésérıl szóló rendelet 4. Óvodai beíratás idıpontja 5. Normatíva visszafizetése hozta: 2/2014. (I. 23.) határozat Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a I. félévre vonatkozó munkatervét az elıterjesztés szerint elfogadja. hozta: 3/2014. (I. 23.) határozat A Képviselı-testület az alábbi terem- és eszközbérleti díjakat határozza meg: b.) A Kultúrház termeinek 129/2012.(XII.20.) határozattal megállapított bérleti díjait az alábbiak szerint módosítja: Nagyterem 6500 Ft/nap 1620 Ft/óra Kisterem 3250 Ft/nap 815 Ft/óra sörasztal garnitúra-helyi lakosoknak 435 Ft/db sörasztal garnitúra- nem helyi lakosoknak 856 Ft/db A kultúrház használata helyi civil szervezetek, hagyományırzı csoportok alaptevékenységéhez kapcsolódó rendszeres foglalkozásai, eseti rendezvényei, valamint helyi intézmények és az önkormányzat rendezvényei esetén díjmentes. Részvételi díjas elıadások, árubemutatók, tanfolyamok, foglalkozások, stb. csak bérleti díj fizetése ellenében tarthatók. A díjakat egységesen február 01-tıl alkalmazandók! c.) Földbérleti díjak: A 129/2012.(XII.20.) határozatban megállapított földbérleti díjat az alábbiak szerint módosítja: a szántó- és kert mővelési ágú, mővelhetı mezıgazdasági földterületek bérleti díj minimuma: Ft/ha/év. Határidı: február 01., illetve az érvényben lévı, határozott idejő szerzıdések esetén a lejáratot követıen az új díjakkal kell meghirdetni és bérbe adni. hozta: 4/2014.(I.23.) határozat A Képviselı-testület a évi költségvetésében a civil szervezeteket, egyesületeket az alábbiak szerint támogatja: Sportegyesület: Ft, Sport sakk szakosztály: Ft, Sport karate szakosztály: Ft, Sport pályázati önerı biztosítása: Ft, Horgász Egyesület: Ft, Tőzoltó Egyesület: Ft, Nyugdíjas Egyesület: Ft, Polgárır Egyesület: Ft, LBE: Ft, Nyugdíjas találkozó: Ft, Talizmán Népzenei és Kulturális Egyesület: Ft, Levéli Alkotókör: Ft, Kórház gép-mőszer beszerzés: Ft, I. világháborús képeslap: Ft, Nyári napközis tábor: Ft, Nyári Doborgazi táborozáshoz: Ft, Rászoruló gyermekek karácsonyra: Ft, Német nemzetiségi tanárok II. félév: Ft, összesen: Ft. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta a 1/2014. (I.31.) önkormányzati rendeletét a temetıkrıl és temetkezésrıl szóló 5/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról. hozta: 5/2014. (I.23.) határozat A Képviselı-testület az AQUA Kft évi üzleti tervét az elıterjesztésben foglaltak alapján jóváhagyja. hozta: 6/2014. (I.23.) határozat A Képviselı-testület úgy határoz, hogy Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévı, az Aqua Kft. vagyonkezelésében szereplı, a mosonmagyaróvári szennyvíztelephez és szennyvízhálózathoz kapcsolódó eszközök II. ütemben történı selejtezéséhez hozzájárul, a határozathoz kapcsolódó 1. számú mellékletet figyelembe véve. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzıt a selejtezési engedély és selejtezési utasítás aláírására. A Képviselı-testület utasítja a jegyzıt a selejtezési bizottság létrehozásának, és a selejtezési végrehajtásának részvételében. A selejtezés során elkészült jegyzıkönyvbıl és szakértıi véleményrıl, valamint Levél Községi Önkormányzat tulajdonában lévı, az Aqua Kft. által vagyonkezelt vagyon állományból való kivezetésérıl a Képviselı-testület tájékoztatása a selejtezés végrehajtásával megtörtént. A selejtezési bizottságba Kiss Béla képviselıt delegálja. A Képviselı-testület egyhangúlag, 7 igen szavazattal megalkotta 2/2014. (I.30.) önkormányzati rendeletét a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatásról. hozta: 7/2014. (I.23.) határozat A Képviselı-testület az elıterjesztés szerint jóváhagyja a nem közmővel összegyőjtött háztartási szennyvíz begyőjtésére vonatkozó közszolgáltatás ellátáshoz szükséges, az Aqua Kft-vel, mint közszolgáltatóval megkötendı szerzıdés tervezetét és felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerzıdést megkösse és aláírja. hozta: 8/2014. (I.23.) határozat A Képviselı-testület, mint a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda fenntartója az óvodai felvétel idıpontját az alábbiak szerint állapítja meg. Idıpontja: május óra között. Helye: Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda hozta: 9/2014. (I.23.) határozat A Képviselı-testület, a méltányos közgyógyellátás elbírálását hatáskörét a Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Szociális, Családvédelmi és Ifjúsági Bizottsága hatáskörébe adja át. Felhívja a jegyzıt a szükséges rendelet módosítására. A január 29-én Hegyeshalomban tartott közös Képviselıtestületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 10/2014.(I.29.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a január 29-i együttes ülésen az alábbi napirendi pontok kerüljenek megtárgyalásra: 1. A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítása 2. A Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetésének elfogadása folytatás a 3. oldalon! 2

3 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L folytatás a 2. oldalról! hozta: 11/2014.(I.29.) határozat A Képviselı-testület a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodás módosítását a jegyzıkönyv 2. számú mellékletét képezı tartalommal jóváhagyólag tudomásul veszi, azt elfogadja. hozta: 12/2014.(I.29.) határozat0 1. A Képviselı-testület a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal évi költségvetését 106 millió 767 ezer Ft bevételi és kiadási fıösszeggel elfogadja a jegyzıkönyv mellékletében foglalt részletezés szerint. 2. A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a Hegyeshalmi Közös Önkormányzati Hivatal mőködésére havonta 433 ezer Ft-ot átutal a Hegyeshalom Nagyközségi Önkormányzat központi költségvetési számlájára. 3. A Képviselı-testület felhívja a polgármestert és a jegyzıt, hogy a közös önkormányzati hivatal költségvetése Levél községre jutó forrásrészének a Levél Községi Önkormányzat évi költségvetésébe történı beépítésérıl gondoskodjon. A február 20-án tartott Képviselı-testületi ülésen hozott legfontosabb döntésekrıl rövidített formában az alábbiakban adunk számot: hozta: 13/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá: évi költségvetés tárgyalása (II. forduló és rendeletalkotás) 2. A község évi rendezvényterve (állami-, nemzeti és községi ünnepek, nagyrendezvények) 3. Egyéb döntést igénylı ügyek 1.Országgyőlési választások- SZSZB tagok megválasztása 2.Folyószámla-hitel felvétel 3.Óvoda Alapító Okiratának módosítása 4.Óvoda nyári zárva tartása 5.óvoda továbbképzési terve Gyepmesteri szolgáltatásról 7. Leader csatlakozási szándék a as programozási idıszakra 8.Szövetkezet utcai közvilágítás bıvítése- árajánlat 9.Telenor szolgáltatási szerzıdés jóváhagyása 10.Kistérségi szolidaritási alap létrehozása 11.Tőzoltó Egyesület kérése pályázati támogatás megelılegezésére 12.Vadgesztenyefák védelme- árajánlat 13.GYÖK Föld órája akció támogatása 14.Heléna-Co Kft. rendezési terv módosítás - lakossági beadvány Tájékoztatók hozta: 14/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 29. /A. foglaltak alapján a költségvetési évet követı három évre az önkormányzat mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását költségvetési rendelet 16. számú mellékletében foglaltak szerint állítja meg. A Képviselı-testület egyhangúlag, 5 igen szavazattal elfogadta az elıterjesztett rendelet-tervezetet, ezzel megalkotta Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat évi költségvetésérıl a melléklet rendelet szerint. hozta: 15/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület a község évi rendezvénytervét az elıterjesztés szerint jóváhagyja. hozta: 16/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény 24. (1) bekezdése alapján Levél településen mőködı szavazatszámláló bizottság tagjává, póttagjává az alábbi személyeket megválasztja: 1. számú szavazókörben mőködı szavazatszámláló bizottság (9221 Levél, Fı u. 10. Polgármesteri Hivatal) Igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör Tagjai: Tóth Tiborné 9221 Levél, Ág u. 4. Cseri Imréné 9221 Levél, Szövetkezet u. 66. Fehérné Zettl Ilona 9221 Levél, Alsófı u. 2. Német Csaba 9221 Levél, Ág u. 2. Weisz Szilvia 9221 Levél,Orgona u számú szavazókörben mőködı szavazatszámláló bizottság (9221 Levél, Fı u. 10. Általános Iskola) Tagjai: Nagy Istvánné 9221 Levél, Dózsa Gy. u. 2. Bojkovszky László 9221 Levél, Tó u. 32. Tompa Lajosné 9221 Levél, Újhelyi Imre tér 5. Máté Tamásné 9221 Levél, Ág u. 3. Némethné Tóth Erika 9221 Levél, Ág u. 2. Német Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság (9221 Levél, Szövetkezet u. 15.) Tagjai: Patakiné Jarkovits Márta 9221 Levél, Orgona u Vargáné Herlicska Zsuzsanna 9221 Levél, Május 1 Liget u. 2. Kovácsné Pelyhe Edina 9221 Levél, József A. u. 78/B Nagy Erzsébet 9221 Levél, Tó u. 10. Palló Éva 9221 Levél, Vasút u. 5. A bizottságok póttagjai: Schmitzhofer Csabáné 9221 Levél, Fı u. 35. Weiszdorn Lászlóné 9221 Levél, Újhelyi Imre tér 1. Wolf Dénes 9221 Levél, Petıfi S. u. 16. hozta: 17/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület folyószámlahitel igénybevételét rendeli el. A hitel célja: mőködési bevétel-kiadási ütemeltolódás áthidalása (átmeneti likviditási szükséglet kezelése) A hitel összege: Ft A hitel futamideje: szeptember 30. Hitelfedezet: Az Önkormányzat Képviselı Testülete kötelezettséget vállal: a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a futamidı alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel a mindenkor hatályos jogszabályok alapján figyelembe vehetı valamennyi költségvetési bevételét, annak OTP Bank Nyrt-re történı engedményezését. A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévı hitelekbıl, kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit figyelembe véve nem esik a évi CXCIV. tv /3/ bekezdésében meghatározott korlátozás alá.. Folytatás a 4. oldalon! 3

4 K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T I Ü L É S E K R İ L folytatás a 3. oldalról! Felhatalmazást ad a Polgármesternek, hogy az 1./ pont szerinti feltételekkel történı hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerzıdést az Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. hozta: 18/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület a Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvodában a nyári zárva tartás idıpontját július augusztus 01-ig határozza meg. A Képviselı-testület megbízza az intézmény vezetıjét, hogy az óvoda nyári zárva tartásának idıpontjáról legkésıbb február 28-ig tájékoztassa a szülıket. hozta: 19/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület a Nemzeti köznevelésrıl szóló évi CXC tv., a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv., valamint a 93/2009.(IV.24.) Korm. rendelettel módosított, a pedagógus továbbképzésrıl, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevık juttatásairól és kedvezményeirıl szóló 277/1977. (XII.22.) Korm. rendelet rendelkezéseit figyelembe véve elfogadja a határozat mellékletét képezı Levélfalvi Manók Napköziotthonos Óvoda szeptember augusztus 31-ig terjedı idıszakra szóló Továbbképzési Programját. hozta: 20/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület a Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft-t (9027 Gyır, Kiskút Liget) megbízza évre Levél község területén a gyepmesteri tevékenység ellátására. Felhatalmazza a polgármestert a szerzıdés aláírására. hozta: 21/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület úgy határoz, hogy csatlakozási szándékkal részt kíván venni a Szigetköz-Moson-sík LEADER Egyesület közötti programozási idıszakra vonatkozó vidékfejlesztési feladataiban, illetve a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) elkészítésében, valamint a HFS tervezési területének elızetes elismerésében. A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntésérıl a Szigetköz- Moson-sík LEADER Egyesület elnökét tájékoztassa. hozta: 22/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület utólagosan jóváhagyja a Telenor Magyarország Zrt. valamint Levél Községi Önkormányzat között megkötésre került Keretszerzıdést, Egyedi Szolgáltatási Szerzıdést és a Szolgáltatási Szerzıdést egyedi Üzleti Mobilinternet tarifa- és szolgáltatáscsomagokról. hozta: 23/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület csatlakozik a Mosonmagyaróvári Kistérségi Szolidaritási Alaphoz, melynek tagdíját 10 Ft/lakos/év - a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. hozta: 24/2014.(II.20.) határozat A Képviselı-testület úgy határozott, hogy a Levél Község Tőzoltó Egyesülete részére Moson-sík LEADER pályázatán felszerelés beszerzéséhez nyert Ft összegő támogatást elıfinanszírozásként támogatási szerzıdéssel, visszafizetési kötelezettség mellett a évi költségvetés tartaléka terhére biztosítja. Papp Zoltán GYERMEKÖNKORMÁNYZAT HÍREI F Ö L D Ó R Á J A A Föld órája a WWF által életre hívott, minden év márciusának utolsó szombatján megrendezésre kerülı nemzetközi esemény, melyben arra kérik a háztartásokat és a vállalkozásokat, hogy kapcsolják le és ki a nem létfontosságú lámpáikat és elektromos berendezéseiket egy órára, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a klímaváltozás elleni cselekvés szükségességére ben a Föld órája március 29-én, szombat este, 20:30-tól 21:30-ig lesz. A Levéli Települési Gyermekönkormányzat az utóbbi 2 évben kisebb programokkal csatlakozott a felhíváshoz, például gyertyafényes játszóház és tea est. Idén a felnıtt önkormányzattal karöltve, a Polgárır- és a Horgász egyesület segítségével a levéli Horgásztónál szervezzük a Föld órája rendezvényt. 16:00-tól a környezetvédelem jegyében játszóház, játék tanulás és a Takarékoskodj az energiával plakát- és rajzpályázat eredményhirdetése és kiállítása lesz, 18:30-tól a Vad Szigetköz - A szárazföldi delta címő dokumentumfilm vetítése, majd 20:00-tól tábortőznél szalonnasütés és gitáros élızene (szalonnát és nyársat mindenki hozzon magával). Szeretnénk felhívni a levéli lakosok figyelmét arra, hogy ebben az egy órában - március 29-én, szombat este, 20:30-tól 21:30-ig -, ha tehetik kapcsolják ki televízióikat, villanyukat, számítógépeiket és egyéb elektromos készülékeiket. Fogjunk össze közösen a Földért! Minden érdeklıdıt szeretettel várunk! Tompa Rita gyermekpolgármester KÖZÖS ALAPOK KÜLÖN UTAK Nagy örömünkre a pályázatunk alapján kiválasztottak minket a Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzati Társaság Közös alapok, külön utak (KaKuK) címő programjába. Ennek keretében a helyi ifjúsági szervezetek és csoportok fejleszthetik érdekképviseleti, döntéshozatali és kapcsolatteremtési képességeiket. A levéli Gyermekönkormányzat céljául tőzte ki a Gyök fejlesztését és kibıvítését Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzattá. A programban résztvevıknek Youthpass tanúsítványt állítanak ki. A Youthpass egy olyan eszköz, amely a projekt résztvevıinek nyújt lehetıséget arra, hogy bemutassák, mivel foglalkoztak és mit tanultak a projekt során. A Települési Gyermek- és Ifjúsági Önkormányzatok Országos Találkozója április között, Debrecenben kerül megrendezésre, amely rendezvény otthont ad a KaKuK Nyitó Konferenciájának is. További információ: Tompa Rita gyermekpolgármester 4

5 NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI december 12-én tartotta a Német Önkormányzat, a már hagyománnyá vált karácsonyi délutánját. Idén meglepıen sokan eljöttek, aminek nagyon örültünk. Nagyon sok szép és értékes tombolatárgyat, ajándékot kaptunk, amiket a rendezıség ezúton is mégegyszer megköszön. Dupla köszönet jár azoknak, kik sajnos az idei Svábbálon nem tudtak személyesen részt venni, de a tombola adományról akkor sem feledkeztek meg. A finom és kiadós vacsoráról a HB-Gastro Party Service gondoskodott, köszönjük nekik. A Német Önkormányzat külön meg szeretné köszönni mégegyszer Nagy Adélkának és Schmidt Róbertnak a vidám és színes, hol németül, hol magyarul énekelt dalaikat, amikkel fergeteges hangulatot varázsoltak a rendezvényen március 4-én megrendezésre került a Hegyeshalmi Német Önkormányzat és a Hegyeshalmi Hajnalcsillag Kórus tagjai által szervezett Hegyeshalmi Farsangi Mulatságok, ahová a Heideboden Énekkar tagjait is nagy szeretettel meghívták. A levéli kórustagok vidám dalokkal, viccekkel és egy 1950-ben megtörtént és viccesen versbe foglalt disznóölésrıl számolt be. A Levélfalvi Manók Óvoda elıadása nyitotta meg az ünnepségünket, ıket a Levéli Általános Iskola tanulói követték színes énekeikkel, majd a Német Heideboden Énekkar dalai szórakoztatták a közönséget. Az ünnepség keretében a Német Önkormányzat és az énekkar tagjai köszönetet mondtak Nagy Adélkának és Schmidt Róbertnek, kik idejüket feláldozva és kitartó munkájukkal segítették és a jövıben is segítik az énekkar fejlıdését, elırehaladását és Burda Évának a tolmácsolásáért és az énekkarral való egész évi foglalkozásáért. A vacsora elfogyasztása után a Levéli Harmonikások szórakoztatták a jelenlevıket március 1-én megrendezésre került a Német Önkormányzat által szervezett Svábbál. Idén sajnos kevesebben voltunk, mint az elmúlt években, de a hangulatunkat és a kedvünket semmi sem szegte. Aminek különösen örülünk, hogy Ausztriából évrıl-évre egyre többen mulatnak velünk ezen a rendezvényen. Az idei Svábbálunkat egy gyönyörő magyarnóta- és operett énekesnı színesítette Dóka Zsuzsanna Bısrıl (Szlovákia), aki 22 órakor lépett a színpadra. A közönségnek nagyon tetszett a magyar- és németnyelvő operett egyveleg. Az ünnepséget a Kimlei Esthajnalcsillag Kórus kezdte, kik szakácsoknak, kuktáknak, konyhásnéniknek voltak beöltözve. İket a Levéliek követték a már említett mősorral. A Hegyeshalmi Kórustagok pedig egy kis afrikát varázsoltak a helyszínre. Nem maradhattak el a házi bor, a finom házi készítéső sütemények és a szívvel-lélekkel készített szendvicsek sem. A jó hangulathoz Roby & Adél zenélése és éneklése is hozzájárult. Mint minden évben, most sem tudtunk ülve maradni, hamar megtelt a táncparkett. Majd "elvonatoztunk" Kanizsára egy különleges gızössel, melynek a masinisztája a hegyeshalmi polgármester úr Szıke László volt. Szeretnénk mégegyszer köszönetet mondani a hegyeshalmiaknak a meghívásért, Robinak és Adélnak pedig a fergeteges hangulatért március 10-én a Levéli Harmonikások egy különleges próbát tartottak Weiden am See-ben (Ausztria) 5

6 NÉMET ÖNKORMÁNYZAT HÍREI. Folytatás az elızı oldalról! A próba nem csak a muzsikálásról szólt, a levéliek Schmidt Róbert vezetésével megmutatták, hogy milyen is az igazi bográcsban fıtt babgulyás finom lipóti parasztkenyérrel. Erre az eseményre Papp Zoltán polgármester úr is elkísérte a harmonikásokat. Persze a Weideniek sem szerettek volna kevesebbel elıállni, hozták házi borukat és meghívták polgármesterüket Herrn Schwartz Wilhelm-et (a képen középen), sıt meglepetésre még Gálos (Gols) polgármesterét Herrn Dir. Hans Schrammel-t (képen jobb oldalon) is odahívták. A próbából nagy dínom-dánom lett, borozgatással, evéssel, beszélgetéssel. Reméljük lesz még ilyen "próbánk" vagy ehhez hasonló. Szakács Éva M Á R C I U S 1 5. A hagyományoknak megfelelıen az állami ünnep elıtt egy nappal, azaz március 14-én emlékeztünk településünkön az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire. Aki rendszeres résztvevıje a rendezvényen akár fellépı, vendég, versmondó, az biztos lehetett, hogy ebben az évben is színvonalas, sokszor megható pillanatokkal tarkított élményekkel lesz gazdagabb. Kezdeném mindjárt a levéli általános iskola 5. osztályos fellépı tagjaival, érzıdött a rengetek próba, gyakorlás eredménye, köszönjük nekik. Rendszeres résztvevık a levéli Huszárkórus nótás kedvő tagjai, akik elképzelhetetlenek a Kislaptáros népzenekar kísérete, segítsége nélkül. Nem hiányozhat a mősorból a koszorúzás, mely alatt Kossuth Lajos azt üzente címő, szemekbe könnyeket fakasztó versszakai adták a méltóságot. Meg kell említeni a fáklyás felvonulást, mely szintén kicsikneknagyoknak egy külön színfoltot jelent évrıl-évre. Ha röviden akarnám az ünnepi megemlékezést közölni a Tisztelt olvasóval itt pontot is tehetnék a mondat, a tudósítás végére, de Gondolkodó emberként, túl a mősor elıtt és alatt is kötelezı ünnepre való koncentráción, megszámlálhatatlan emlék, sokszor fájdalmas de még többször magasztos gondolat környékezte érzékeny lelkemet. Elsıképpen azok az emlékek, melyeket iskolai tanulmányaink során szívtunk magunkba, az a bizonyos forradalmi hangulat, az apátiából történı robbanásszerő kitörés, a meghatározhatatlan szabadság utáni vágyódás. Mit is jelent a szabadság meghatározhatatlan, egyénnek, családnak, nemzetiségeknek, nemzetnek mind más és mégis ugyanaz. A semmibıl hihetetlen rövid idı alatt verbuvált katonaság, annak felszerelése, etetése, csúnya szóval logisztikája. Nagy részben ezeknek köszönhetıen a szabadságharc során több ízben fontos csatákat eldöntı szerepe volt. Rengetek szakirodalom áll rendelkezésre ezek megismerésére, én mégis mással folytatnám. Meggyızıdésem, hogy történelmünk során jelenleg egy olyan ARANY- KORBAN élünk melyet irtózatosan meg kellene becsülnünk A levéli megemlékezések szinte kivétel nélkül a levéli nemzetırök tiszteletére 2003-ban állított kopjafánál zajlanak. Ezt a mondatot írhattam volna csupa nagybetővel. Ezek szerint levélen voltak nemzetırök, ezek szerint ennek valaki utánajárt és valakinek eszébe jutott, hogy kellene a megemlékezések tiszteletére egy kopjafát állítani, ami a kulturális bizottság jóvoltából meg is valósult. Tiszteletet érdemel a kopjafa állításának ötletgazdája, a kopjafa elkészítıje, valamint a kivitelezésében résztvevık is. Persze sokan azt gondolják, meg lehet emlékezni, mint sok helyütt az országban kultúrházak termeiben, önkormányzati dísztermekben is, de azért csak méltóképpen tudunk a háború utáni levéli kitelepítésre az Újhelyi téren felállított emlékmőnél fejet hajtani. Aranykorban élünk, írtam fentebb, mert itt a falunkban kínosan ügyelünk arra, hogy évezredes történelmünket ne hamisítsuk, ne csökkentsük vagy nagyítsuk ilyen-olyan érdekekre hivatkozva egyik vagy másik korszakát, jelentıségét. Sokat kell ezért dolgozni, miattunk, de a jövı, feltörekvı nemzedékek miatt még inkább. Nem engedhetjük meg magunknak azt a véletlen vagy szándékos ferdítésnek is beillı, több településen /Tatai vár erre a legjobb példa/ megtapasztalható butaságot, hogy a római kor /i.sz. 400/ után a Mária Terézia fémjelezte XVIII. Század következik. Az országot járva sok ilyen fut szembe a kirándulóval, mintha magyarok nem is éltek volna a hon viszszafoglalástól a törökök kiőzéséig. A kettı között csak 850 év hiányzik. Ezért is vagyok büszke, - visszatérve hazai vizekre - a levéli megemlékezésekre, melyekre éppen jellemzı, hogy történelmileg tárgyilagos, magasztos, tényszerő. A jövı vonatkozásában erre csak bíztatni tudok, hiszen még ebben az évben éppen centenáriuma lesz az elsı világháború kitörésének. Még egy dolgot meg kell említeni, ez pedig a pártatlanság. Valahogy ilyen kis falvakban, - remélem nem csak felénk van ez így például a huszárok közt, békében barátságban megfér fiatal, kevésbé fiatal, sovány, kövér, baloldali illetve jobboldali szimpatizáns. Ezeknek az oldalasdiaknak úgysincs semmi értelme. Személy szerint bennem a megfelelni akarás a családom még élı és már eltávozott tagjai, az össznemzeti magyar kultúra, a huszár hagyományok, a katonadalok, és Barsi Ernı bácsi irányába összpontosul, de arra NAGYON. Tisztelettel: Arany Tamás 6

7 A HÚSVÉT EREDETE A húsvéti ünnep neve különbözı nyelveken más és más. Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A szó kikerülést, elkerülést jelent. Eredetileg a keresztény és a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-ben szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a két ünnep ideje. A húsvét angol neve: passover, átrepülést jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a német Oster szóval együtt keresendı. İse egy germán istennı, Ostara az alvilág úrnıje, ünnepe a tavaszi napéjegyenlıség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelızı idıszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. Húsvétkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus feltámadását. A húsvét a legrégibb keresztény ünnep és egyúttal a legjelentısebb is az egyházi év ünnepeinek sorában. A húsvét ünnepét megelızı vasárnap, virágvasárnapon arról emlékezik meg az egyház, hogy Krisztus pálmaágakat lengetı tömeg éljenzése közepette vonult be szamárháton Jeruzsálembe. A nagycsütörtök (zöldcsütörtök) Krisztusnak az Olajfák-hegyén történt elfogatását idézi emlékezetünkbe. Nagypéntek Krisztus Pilátus általi halálra ítélésének, megostorozásának és kereszthalálának a napja. Nagyszombat este körmenetekkel emlékezik meg a keresztény világ arról, hogy Jézus - amint azt elıre megmondta - harmadnap, azaz húsvétvasárnap hajnalán feltámadt halottaiból. HÚSVÉTI ÉTELEK Divatosak mostanában a különbözı fızımősorok, gasztro kiadványok, receptkönyvek. Lássuk az éppen most tartó nagyböjtben mit is ettek (esznek) az emberek. A nagyböjt és a tradicionális húsvéti ételek A nagyböjt a Húsvétot megelızı 40 napos idıszak hamvazószerdától húsvét vasárnapjáig terjed. Hamvazószerda elnevezése egyházi szokásra utal, a múlt évi megszentelt barkát elégetik, hamuját a pap megszenteli, s keresztet rajzol vele a hívek homlokára, annak bizonyságára, hogy a halandók porból lettek, s porrá lesznek. A hamvazkodásnak egészségmegırzı szerepet tulajdonítottak. Ezen a napon elsikálták a zsíros edényeket, mert zsírt a következı 40 napban nem ettek. Böjt idején tilos volt a bál, a mulatság, de a lakodalom is. Általános volt az a szokás is, hogy a lányok ilyentájt fekete vagy sötétebb, dísztelenebb, egyszerőbb ruhákat hordtak. A néphagyomány szerint ilyenkor húst vagy zsírt, zsíros ételt enni tilos. Csak kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, illetve ezekbıl készült meleg ételeket ehettek. A paraszti étkezésben az év egyéb szakában szokatlan módon vajjal, növényi olajjal fıztek. Volt ahol napjában csak egyszer ettek, máshol a tojás és a tejes ételek fogyasztását is tiltották. A szigor az évszázadok alatt fokozatosan enyhült, a XX. századra az vált általánossá a keresztények körében, hogy a hívık a nagyböjt idıszakában is csak a pénteki böjtnapot tartják, ilyenkor növényi táplálékot vagy halat vesznek magukhoz. Gyakran került az asztalra cibereleves. Ennek az ételnek az alapja a búza vagy rozskorpa, melyet cserépedényben forró vízzel felöntve néhány napig erjesztenek, majd liszttel, tejföllel behabarják, és fıznek még bele kölest vagy hajdinát, hogy laktatóbb legyen. Aszalt gyümölcsökbıl is fıztek tejfölös savanyított levest, néhol ezt is ciberének nevezték. Igen kedveltek voltak a böjti idıszakban a hüvelyesek, a borsó, a bab és a lencse. A nagyböjt végeztével a templomban megszentelt ételek kerültek terítékre. Magyarországon tradicionális húsvéti eledel a fıtt, füstölt sonka, kemény tojással és tormával. Sok helyütt az ünnepi ételhez nem kenyeret, hanem kalácsot esznek. A kalács húsvétkor süteménynek is kedvelt, töltött mákos, diós változatban is készítik. Míg Görögországban a Húsvét elképzelhetetlen báránysült nélkül, nálunk már csak ritkán kerül ez az étel az asztalra. A sonka a hagyományos paraszti életben a téli disznóvágáskor került a füstölıbe, és ezt a nagyböjt alatt természetesen nem lehetett elfogyasztani, csak a böjt elmúltával, Húsvétkor. Tárkonyos húsvéti sonkaleves A levest a füstölt sonka, vagy csülök fızılevébıl készítjük. A sonkát bı vízben fızzük meg, majd két-három óra elteltével kivesszük. A fızılébe ezután gazdagon tárkonyt szórunk, felforraljuk, majd rántást készítünk belıle. A sonkából kisebb darabokat szórunk a levesbe. A rántásba tehetünk ırölt pirospaprikát, majd a sonkalevével feleresztjük. Ismét felforraljuk, majd tejfölös habarást hozzáadva még pár percig forraljuk. HÚSVÉTI HAGYOMÁNY Húsvét hétfın bár egyre kevesebben de még járnak Levélen is locsolni a fiúk, legények, férfiak. És sok helyen nagyon szívesen fogadják ıket. (Ahol nem oda természetesen nem mennek.) Alább néhány locsolóvers található, melyeknek garantáltan örülni fognak a (kis) lányok, asszonyok. Érdemes szemezgetni közülük és az elcsépelt vagy ordenáré versikék helyett ezekkel köszönteni. Próbálják ki, Uraim! Itt a húsvét eljött végre, A szép lányok örömére, Mert a lányok szép virágok, Illatos víz illik rájuk. Kit húsvétkor nem locsolnak, Hervadt virág lesz már holnap. Ne fuss el hát, szép virágom, Locsolásért csókod várom! Kinyílott az aranyesõ Én voltam ma a legelsı, aki kora reggel locsolkodni kelt fel Minden szıke, barna lány, Mint a piros tulipán Virulva-viruljon Rózsapermet hulljon. Íme, itt a kölni Szabad-e locsolni? Locsolóversek Húsvét napja ma vagyon, Tyúkot üssenek agyon, Bor legyen az asztalon, Kalács ide, mákos, forint ide, páros! Szabad-e locsolni Harangoznak húsvétra, Leszakadt a tyúklétra: Kezdõdik a locsolás Nekem is jut egy tojás. Bejártam a fél világot, Láttam sok-sok szép virágot. A legszebbre most találtam, Hogy öntözzem, alig vártam. 7

8 HÚSVÉTI KIFESTŐK 8

9 L E V É L F A L V I M A N Ó K Ó V O D A I H Í R E K 2014 elsı összejövetele a nagycsoportosok által szervezett farsangi barkácsdélután volt, ahol a kis és a középsı csoportosok és a szülık is részt vettek. Szebbnél szebb farsangi álarcok, kellékek dekorációk kerültek ki az ügyes kezek közül. Ez a délután igazán megalapozta a hangulatot az óvodások hagyományos, jelmezes felvonulásához, amire február 15-én került sor a kultúrházban. Ez az év is bıvelkedett különleges, egyedi kreációkban, elnyerve a jelenlévık tetszését. Köszönjük a kreatív szülıknek, hogy a gondosan elkészített jelmezekkel színesebbé tették a délutánt. Különlegessége volt a napnak, hogy az óvoda dolgozói is egy meglepetéssel készültek. A Kacor király címő mese elıadásával tették felejthetetlenné a bált, szórakoztatva kicsit, nagyot. Március 6-án a Fókusz - Fotó munkatársai készítettek képeket az érdeklıdıknek. Terveink az elkövetkezı idıszakra: Március 22-re tervezzük az óvoda hagyományos jótékonysági bálját, melynek helyszíne a Kultúrház lesz. A jó hangulatról Adél és Robi gondoskodik, a várhatóan finom ételeket pedig Bíró Péter és munkatársai, a HB-Gastro-Party Service készíti. Szeretettel várunk minden szórakozni vágyót korra való tekintet nélkül. Április 11-én, a Költészet Napján az óvoda is képviselteti magát, a középsı és nagycsoportosok készülnek egy-egy verssel. Óvodásainkat minden évben igyekszünk egy egy alkalommal múzeumlátogatásra, koncertre, vagy színházlátogatásra is elvinni. A nagycsoportosaink április 14-én a Kolompos együttes koncertjére készülnek. A Nemzeti Köznevelési Törvényben és Nevelési Programunkban, is kiemelt feladatként szerepel az egészséges életmódra nevelés a testmozgás népszerősítése. Ebben az évben elsı alkalommal szervezünk kistérségi ovis olimpiát a környezı települések részvételével. Nagy örömünkre szolgál, hogy Rajka, Bezenye, és Hegyeshalom óvodája mellett Mosonszolnok is elfogadta a meghívásunkat. Nagycsoportosaink nagy várakozással és óriási lelkesedéssel készülnek az eseményre, lázasan gyakorolnak. Az ilyen kezdeményezéseknek nemcsak a közösségi nevelés szempontjából van kiemelt szerepük, hanem azt a célt is szolgálják, hogy a környezı óvodákkal közvetlenebb kapcsolatot építsünk, hiszen ezek a rendezvények teszik lehetıvé egymás munkájának megismerését is. A sportversenyre április 24-én, csütörtökön délelıtt kerül sor. Óvodánkban már hagyomány, hogy tavasszal a szülık és a leendı elsıs tanító néni nyílt nap keretében tölthet el egy délelıttöt a csoportokban. A nagycsoportosok nyílt napja április 25-én, a középsısöké pedig 30-án lesz. Szeretettel várjuk a kedves szülıket mindkét alkalomra, a nagycsoportos szülık ezen a délelıttön egy tájékoztatót is hallhatnak az iskolába lépéssel kapcsolatban. Április 28-án, hétfın délután 4 órától ovicsalogató keretében játékos délutánt szervezünk a leendı kisóvodásokat. Itt lesz lehetıségük megismerkedni az intézménnyel, az óvó nénikkel, dadusokkal. A nagycsoportosok április 30-án mősoros délután keretében köszöntik az édesanyákat, mely fél 6-kor kezdıdik. Május 5-6-án, 8-15 óráig lesz az óvodai beíratás. Beíratni azokat a gyermekeket kell elsısorban, akik december 31-ig harmadik életévüket betöltik. Elıjegyeztetni lehet azokat, akik május 31-ig lesznek három évesek. Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelı intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétıl számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkezı hároméves és annál idısebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthetı. A beíratás idıpontjának meghatározása törvény általi kötelezettségünk, ettıl függetlenül egész évben folyamatosan fogadjuk a kisgyerekeket. A beíratáshoz szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, a szülı lakcímkártyája. Május hónapban közös óvodai kirándulást tervezünk, az idıpontja és a helyszín még szervezés alatt áll. Az óvodai gyermeknap május 23-án, pénteken lesz, a hagyományoknak megfelelıen délután a családokat is várjuk közös programokkal. Az évzárókra június 7-én kerül sor, 3 órakor a középsı csoportosok mősora kezdıdik az óvodában, 4 órától pedig a kultúrházban a nagycsoportosok búcsúznak el óvodás éveiktıl az óvó néniktıl dadus néniktıl és pajtásaiktól. A nyári nagytakarítás: július 21-tıl augusztus 1-ig tart. Végül néhány gondolatot a tankötelezettségrıl szeretnék írni. A Nkt.45 (5) bekezdés alapján a tankötelezettség iskolába járással teljesíthetı. Fıszabály szerint ez hatévesen történik, a törvény azonban ettıl eltérı megoldásokat is lehetıvé tesz. A (4) bekezdés a) pontja szerint alapesetben az óvoda vezetıje dönt a tankötelezettség kezdetérıl. Így tehát ha a gyermek betölti a 6. életévét, a vezetınek döntenie kell, hogy iskolába menjen-e vagy a (2) bekezdés elsı mondatának értelmében még egy évig óvodában maradjon. Amennyiben utóbbi lehetıség mellett dönt, majd egy év letelte után még mindig úgy véli, hogy a gyermek nem érett az iskolára, már a szakértıi bizottság véleményét kell kérnie. A szakértıi bizottság javaslata tehát annak esetében szükséges, akit csak nyolcévesen kívánnak iskolába küldeni. Az óvodás kisgyermekek iskolaérettségi vizsgálata nem kötelezı, de az óvoda, az iskola és a szülı kezdeményezheti, hogy az óvodás gyermek tankötelezettségének kezdetérıl iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság döntsön. Nkt. 45. (4) bekezdés szerint: "A tankötelezettség kezdetérıl a) az óvoda vezetıje, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetıje vagy a szülı kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértıi bizottság dönt." Kovácsné Varga Éva 9

10 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI BEIRATKOZÁS Az általános iskola elsı évfolyamára történı beiratkozás a 2014/2015. tanévre Az állami intézményfenntartó központ az általános iskolai beiratkozás idejét az alábbi idıpontokra tőzte ki: április 28. (hétfı) óra között április 29. (kedd) óra között április 30. (szerda) óra között A körzethatárok beosztása elérhetı a kormányhivatal (www.kormanyhivatal.hu) és az Oktatási Hivatal (www.oktatas.hu/kir) honlapjain. A nemzeti köznevelésrıl szóló törvény 50. (6) bekezdése alapján az iskola, köteles felvenni azt a tanköteles tanulót, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében van. Az iskola igazgatója határozati formában köteles értesíteni a felvételi kérelem elbírálásáról a szülıt a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésére vonatkozó tájékoztatással. A szülı a felvételi kérelem elutasítása esetén, a határozatban foglaltakkal szemben a kézhezvételtıl számított 15 napon belül érdeksérelemre hivatkozva nyújthat be eljárást megindító kérelmet a KLIK tankerületi igazgatójának címezve az intézmény vezetıjénél. A fenntartó a kérelem beérkezését követı 30 napon belül dönt. A tankötelezettség Magyarországon a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvényben foglalt kötelezettség a gyermek oktatásban való részvételére bizonyos életkorig. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben a hatodik, legkésıbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. A gyermek, ha az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget elérte, abban a naptári évben, amelyben a hatodik életévét május 31. napjáig betölti, megkezdi a tankötelezettség teljesítését. A szülı kérelmére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni idıpontban született. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsı tanítási napján kezdıdik. [6. (2) bek.] A tankötelezettség a tanuló 16. életévétnek betöltéséig tart, azon tanulók esetében, melyek a 2011/2012. tanévben vagy azt megelızıen kezdték meg középfokon 9.-es tanulmányaikat, azon tanév végéig, amelyikben a 18. életévét betöltik (2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. (1)). A sajátos nevelési igényő tanuló tankötelezettsége meghosszabbítható legfeljebb annak a tanévnek a végéig, amelyben a huszonharmadik életévét betölti. [6. (3) bek.] (4) Az iskola igazgatója dönt a) a tankötelezettség kezdetérıl az óvoda véleménye alapján, illetıleg ha a gyermek nem járt óvodába, vagy az óvoda kezdeményezi a nevelési tanácsadó véleménye alapján; a sajátos nevelési igényő gyermek esetén a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján; b) a tankötelezettség meghosszabbításáról a tanulási képességet vizsgáló szakértıi és rehabilitációs bizottság vagy az országos szakértıi és rehabilitációs tevékenységet végzı szakértıi és rehabilitációs bizottság szakértıi véleménye alapján. [6. (4) bek.] 16. életévének betöltése után kérelmére megszőnik annak a tankötelezettsége, aki érettségi vizsgát tett, vagy államilag elismert szakképesítést szerzett, illetve házasságkötés révén nagykorúvá vált, vagy gyermekének eltartásáról gondoskodik. A kérelmet a tanuló és - a nagykorúvá vált tanuló kivételével - a szülı közösen nyújthatja be. A kérelmet az iskola igazgatója írásban tudomásul veszi. [6. (4) bek.] A tankötelezettség - a szülı választása alapján - iskolába járással vagy magántanulóként teljesíthetı. [7. (1) bek.] Ha az iskola igazgatója vagy a gyámhatóság, illetve a gyermekjóléti szolgálat megítélése szerint a tanulónak hátrányos, hogy tankötelezettségének magántanulóként tegyen eleget, vagy az így elkezdett tanulmányok befejezésére nem lehet számítani, köteles errıl értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes önkormányzat jegyzıjét. A jegyzı dönt arról, hogy a tanuló milyen módon teljesítse tankötelezettségét. Hátrányos helyzető tanuló esetén az iskola igazgatójának a döntéséhez be kell szereznie a gyermekjóléti szolgálat véleményét. [7. (2) bek.] A tankötelezettség az általános iskolában és az 5. évfolyamtól kezdıdıen a gimnáziumban teljesíthetı. A tankötelezettség - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a 9. évfolyamtól kezdıdıen a szakközépiskolában és szakiskolában is teljesíthetı. [7. (3) bek.] A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek: A gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás lehet - óvodai szakvélemény, - nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértıi vélemény, - sajátos nevelési igényő gyermekek esetében a Szakértıi Bizottság szakértıi véleménye - tartózkodási hely (állandó bejelentett lakcím hiányában) - a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı nem magyar állampolgár esetén: - regisztrációs igazolás (határozatlan ideig érvényes), vagy - tartózkodási kártya (maximum 5 éves érvényességi idıvel), vagy - állandó tartózkodási kártya (10 éves érvényességi idıvel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek vizsgálata nélkül megújít, - nyilatkozat a közös szülıi felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-tıl hatályos a Polgári Törvénykönyvrıl szóló évi V. törvény XVIII. Fejezet A szülıi felügyelet gyakorlása elıírásai az irányadók) A tanköteles korba lépı gyerekek vonatkozásában a szülı a tankötelezettség külföldön történı megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni. (Nkt. 91. ) A hit- és erkölcstanoktatásra vonatkozó nyilatkozatot a beíratáskor meg kell tennie a szülıknek! évi kompetencia mérés eredményei: szövegértés matematika országos saját országos saját 6. osztály osztály Félévi eredmények: Iskola tanulmányi átlaga: 3,85 Magatartás: 4,1 Szorgalom: 3,75 Hiányzások: Összes hiányzás: 2469 óra ebbıl igazolt: 2428 óra, igazolatlan: 41 óra. 1 fıre jutó hiányzás: 17 óra. A Hiányzások mértéke nagyon magas, így kérjük a szülıket, hogy csakis indokolt esetben engedélyezzék gyermekük hiányzását a tanítási óráról, mert a hiányzást pótolni kell s az magyarázat nélkül a feszített tanulási tempó mellett nagyon nehéz a tanulónak. S kérjük egyben, hogy a házi rendünknek megfelelıen szíveskedjenek a tanuló hiányzását bejelenteni, hogy elejét vegyük az igazolatlan órák növekedésének. 10

11 NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍREI Versenyeredmények: 56-os Kaszinó csapatversenyen tanulóink I. helyezést érték el, felkészítı tanár: Sike Csaba Adventi versmondó versenyen Széll Veronika III. helyezést ért el, felkészítı tanár: Fehérné Zettl Ilona Soproni Fenyıtéri Regionális német szavalóversenyen részt vett Széll Veronika, felkészítı tanár: Horváth Erika Móra Ferenc Általános Iskola versíró pályázatán Széll Veronika elsı helyezést ért el. Fekete István Általános Iskola megyei komplex Németország ismereti vetélkedın részt vett: Pataki Katalin, Nagy Barbara, Németh Lili VI. helyezést értek el, felkészítı tanár: Horváth Erika 48-as Kaszinó csapatversenyen két csapat indult, elsı csapatunk: Széll Veronika, Szabó Krisztián, Jakab Gábor III. helyezést, második csapat: Széll Péter, Radócz Eszter, Steiner Adél VIII. helyezést érte el. Felkészítı tanár: Sike Csaba Gy-M-S Megyei Sakk diákolimpia csapatversenyen tanulóink II. helyezést értek el, felkészítı tanár: Zorkóczy György és Török Attila Marót Rezsı megyei matematika versenyre bejutott Jakab Gábor, Kiss Patrik, Morvai Ákos Kunszigeti rejtvényfejtı matematika versenyen részt vevı tanulók: Boros Bence, Kiss Bálint, Jakab Gábor, Széll Veronika, Kiss Patrik, Gyürü Aténa, Smauzer Péter, Levéli Nikolett, felkészítı tanár: Weisz Szilvia Herman Ottó természetismereti versenyre bejutott 18 tanuló, felkészítı tanár: Fenyvesi Gyöngyi A Diákolimpia futball I. korcsoportos tanulói megyei versenyre jutottak be, felkészítı tanár: Budai Róbert Egyéb iskolai hírek Ft-ért az iskola elsı osztályának az adományozók jóvoltából sikerült interaktív táblát vásárolnunk, amely elısegíti a tanulók fiatalkorban történı ismeretségét a digitális feladatok megerısítésében és további fejlesztést, mely nem csupán a játékra összpontosítja a figyelmet, hanem az oktatást is erısíti. Köszönetet szeretnénk mondani az adományozóknak, akik nélkül a kitőzött célunk nem valósulhatott volna meg: HB épületgépészet E.C ügyvezetıje Horváth Levente, Moson Acél Kft ügyvezetıje Kovács László, Maár Mihály, Szoboszlai Sándor és Vörös Rózsa, Hidegkı törzsvendégei, Egyházy Alexandra, Hidvégi Ferenc, Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány, Alsós Munkaközösség valamint a Szülıi Munkaközösség. A továbbiakban szeretnénk megvalósítani azt, hogy az egyetlen egy osztály is megkapja a szükséges interaktív tábláját a fent már említett célok elérése érdekében így további adományokat várunk a 2. osztály interaktív táblájának megvásárlásához. Az adományozás ideje folyamatos november végéig. Amennyiben teheti, kérjük, támogassa célunkat. Az eszközök az iskola tulajdonát képezik nem a fenntartó intézményközponté. A Nkt. értelmében azok a tanulók, akik aktív sportolók a kötelezı 5 óra testnevelés alól 2 óráról felmentést kapnak abban az esetben, ha azt az adott szakosztály hivatalosan havonta leigazolja az intézményvezetı felé. Az elsı osztályosok a KLIK mosonmagyaróvári tankerületének jóvoltából a II. félévtıl kezdıdıen ingyenes úszásoktatáson vesznek részt a Móra Ferenc Általános Iskola tanuszodájában. Oktatató tanáruk Ádám Judit. A természet A zöld fő, az aranyló nap oly szép, S mily szép, annyi kárt tesz benne az ember. Pedig a természet csak tiszteletet kér, De az embernek ez jelentéktelen. A természet a lakóhelyünk, Ezért ismernünk kell, S mi még csak a gépekkel bügyködünk, İ tisztaságát, szépségét veszti el. İseink egykor mélyen tisztelték, És ha látnák mi történt vele. Ezt, hogy tehették?! Ebbe gondolnánk bele. Ott legelı, szántóföld volt míg a szem ellát, Amott pedig egy gyönyörő bükkös! De mindezt betonerdı váltotta át. S a természet mégsem dühös! Higgadt maradt a természet, Mert ı türelmes és megértı, Ezért azt mondom emberek: Változzunk meg, míg nem késı! Változzunk meg, míg ı van nekünk És nagyon szeressük ıt! De ne csapjon be a szemünk, És keressük az erıt! Keressük meg azt az erıt, Mely lendületet ad nekünk. Karoljuk át két kezünkkel ıt, Azt, akit a legjobban szeretünk. Hisz nincs nagyobb erı a szeretetnél, Ezt mindannyian jól tudjuk, És a természetet is meg tudjuk védeni, Ha mindannyian akarjuk! Alapítvány Széll Veronika 6.osztályos tanuló A Levéli Általános Iskola Diákjaiért Alapítványa köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítványnak ajánlották fel. A befolyt összeg: Ft, melyet a diákok jutalmazására és az iskola eszközállományának korszerősítésére fordítunk. Támogatásukra a jövıben is számítunk. Az alapítvány adószáma: Köszönettel: Németh Erika alapítvány elnöke 11

12 SPORTEGYESÜLET HÍREI elsı negyedévének legjelentısebb eseménye a január 27-i hivatalos épületátadó ünnepség volt, melynek megvalósulása köszönhetı egyrészt a tárasági adó pályázatnak, másrészt az önkormányzat szerepvállalásának, nem utolsó sorban a rengeteg önzetlen segítı embernek községünkben. A megnyitón Radák Tamás bevezetıje után a szalagot Papp Zoltán polgármester és Dr. Nagy István országgyőlési képviselı vágták át, majd már az épület főtött elıterében utóbbi mondta el beszédét a szépszámú résztvevı jelenlétében. Rajta kívül még Horváth László, a Magyar Labdarúgó Szövetség Gyır-Moson-Sopron Megyei Igazgatóságának vezetıje, Fábián János elnök és Dorfinger Károly korábbi elnök szólaltak fel. A helyiségek bejárása után a Sport Büfében folytatódott a ceremónia, ahol Kovács Péter jóvoltából egy fotókból összeállított filmet tekinthetett meg a felújítás minden mozzanatáról a vendégsereg, akik közül sokan kedélyesen kacagtak, mikor felismerték önmagukat egy-egy képen. Ezt követıen nagyon finom székelykáposzta elfogyasztására került sor, majd még órákig jó hangulatú beszélgetések folytak. Felnıtt, ifjúsági és utánpótlás csapataink január elején kezdték meg a felkészülést, elıbbiek három, utóbbiak két alkalommal hetente. Mióta Szijártó László a vezetıedzı, átlagosan ember képviseli magát az edzéseken, mely feltétlenül jónak mondható. A keretbıl távozott Mészáros Béla és Tamás László, valamint Jurácsik Tamás hagyta abba aktív pályafutását. Érkezett Budai Róbert, Domonkos Patrik és Győrő Zsolt Hegyeshalomból, Szekér Csaba a DAC 1912 egyesületétıl, Takács Roland Dunaszigetrıl, Varga Bálint a MITE-tıl és Tercz Erik Jánossomorjáról. A felnıtt csapat két felkészülési mérkızést játszott, míg a tartalékcsapat mindössze egyet. Elıbbi Lipót U19-es garnitúrája felett 5:0-ra diadalmaskodott, míg Bezenye felnıtt csapatával szemben 1:1-es döntetlent ért el, utóbbi Bezenye hasonló csapatától 4:3-as vereséget szenvedett március 8-án elkezdıdött a bajnokság tavaszi etapja. Mosonszentmiklóson vendégszerepeltünk, ahol sajnos 6:4-re elveszítettük a mérkızést. Mivel az ellenfélnek ifjúsági csapata nincs, ezért a tartalék együttes nem lépett pályára. İk elıször március 23-án, Újrónafın gyarapíthatják pontjaikat és tehetnek lépést a bajnoki cím megszerzése felé. Hajrá Levél! Kiss Zoltán VÉRADÁS! Ismét véradást szervezünk május 8-án csütörtökön a Kultúrházban 15 órától 18 óráig. Vért adhat minden 18. életévét betöltött, de 66 évnél fiatalabb ember. A férfiak évente 4, a nık 3 alkalommal adhatnak vért. Kérjük, hogy a meghívót vagy TAJ kártyát hozzák magukkal. Várjuk az új véradókat is! Weintrager Ferencné POLGÁRİR EGYESÜLET HÍREI Tisztelt Levéliek! Szinte le sem raktuk a szilveszteri pezsgıs poharakat és már el is telt egy negyed év a 2014-es évbıl is. Elmondhatom a tagok nevében is, hogy elég mozgalmasan telt el ez a három hónap. A szokásos szolgálatokon kívül akadt még tennivalónk rendesen. Megtartottuk az éves rendes közgyőlésünket. Pár szóban az elhangzottakról: a Hegyeshalmi Rendırırs parancsnoka ismertette Levél községben történt bőncselekmények számát. Elnöki beszámolóban számba vettük a tavalyi eseményeket, pl. hogy LEADER pályázatunkkal Ft-ot nyertünk, így minden egyes polgárırnek saját szolgálati kabátja lett (téli kabát, mellény, esıkabát, stb.). Korábban több lehetıséget is megvitattunk, hogy hogyan lehetne lecserélni az autónkat, eddig nem sok eredménnyel. Szerencsénkre az idén lehetıség adódott egy szolgálati gépkocsi pályázatára. Ez a pályázatunk is eredményesen zárult, és 4,5 millió forint nyertünk gépjármő beszerzésre. Ez jelenleg folyamatban van, bízok benne hogy egy-két hónapon belül már feltőnik majd Levél utcáiban. A Nemzeti Együttmőködési Alap pályázaton pedig mőködére fordítható pénzt nyertünk. A fenti pályázatok eredményhirdetése már ebben az évben történt, jelenleg a pénzek lehívása van folyamatban. Ha már ezt az évet érintettem, akkor folytatom a kitőzött feladatokkal. Szeretnénk tovább folytatni a kerékpár regisztrációt. Ezeket a tavalyi évhez hasonlóan elıre meghirdetett idıpontokban és helyszíneken fogjuk végrehajtani. Szeretnénk eredményesebben fellépni az illegális szemétlerakókkal szemben. Itt kérném minden levéli lakos segítségét. Szerintem egyikünk sem nézi szívesen az egyre gyarapodó szeméthalmazokat az utak mellet, az erdısávban bedobva. Tervezzük taglétszámunk növelését is. Jelenleg 23 fı a tagok száma. Reális létszám a fı lenne. Így gyakrabban lehetne a hétköznapokra is járırpárokat tervezni. Kérem azokat, akik úgy gondolják, hogy szabadidejükbıl havi 3 6 órát fel tudnak áldozni, azok jelentkezzenek sorainkba. Természetesen nem csak férfiak jelentkezését várjuk, hanem hölgyekét is. (Mosonmagyaróváron és Hegyeshalomban is szép számmal akadnak polgárır hölgyek). Nagy feladat lesz még az Alapszabályunk átírása, hogy megfeleljen az új törvényi elıírásoknak is. Pár mondatban próbáltam elsorolni azokat a dolgokat, amelyek meghatározták és meghatározzák a munkánkat. Jó lenne, ha több felé lehetne elosztani a feladatokat, ezért kértem, hogy lépjenek be hozzánk és nézzék meg belülrıl is hogyan mőködik ez a szervezet. Tisztelettel: Fehér Attila Polgárır Egyesület elnöke A Levéli Polgárır Egyesület az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatásával a helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezet keretében, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt Helyi civil szervezetek fejlesztése pályázaton nyert Ft támogatást kapott szolgálati kabátok beszerzésére. 12

13 LEVÉL BARÁTAINAK EGYESÜLETE HÍREI Hihetetlen, de igaz! Megint egy újévet kezdtünk meg az egyesületükkel. Január második szombatján a hagyományos maskarás batyus bálunkat tartottuk meg Ezt az összejövetelt megelızte a kultúrház nagytermének a díszítése. A vezetıség már tavaly elhatározta, hogy anyagot használunk a krepp papír helyet a plafon felékesítésére. Reméljük, hogy az utánunk szervezett bálok és egyéb összejövetelek szervezıinek és résztvevıinek is színvonalassá, széppé tettük a termet. A bálunk jól sikerült! Sokan felöltöztek maskarába, majd vidám elıadásokkal örvendeztették meg a résztvevıket. Az angyalok az ördöggel kivált sikeres volt, mert a bálozókat ık várták az ajtóban. Zenét Futó Gábor szolgáltatta. A 2014-es naptárunk kiadása kissé csúszott, de így is még januárban eljuttattuk minden levéli házba és lakásba. Sokan megköszönték ezt a kedves gesztust! Február közepétıl készülıdtünk a hagyományırzı disznóölésre. A hónap utolsó szombatján, 22-én került sor erre az alkalomra. Sokan dolgoztak az elıkészületeknél és a disznóvágásnál is. Ez úton mégegyszer köszönjük minden segítınek a sok munkát! Az idı kegyes volt hozzánk. Egyszer akart eleredni az esı, de látta hogy a kedvünket nem veszi el, így rögtön abba is hagyta. Az udvaron minden eshetıségre felkészülve a férfiak sátrat állítottak. Egy asztalon a Svábházban lévı disznóvágáshoz használt szerszámokból, edényekbıl kiállítást is készítettünk az érdeklıdık részére. Asztalokkal és padokkal emeltük az étkezés színvonalát. A helyszínen fızték meg a hagyományos reggeli hagymás vért és késıbb a dinsztelt májat. Sokan voltak kíváncsiak a mőveletekre, már kora reggel ellepték az udvart a gyerekek és felnıttek. Akik tovább maradtak azok még a hagyományos ételeket is kóstolhatták. Az esti fellépı mővészünk Polgár Peti, szintén kora délelıttıl a helyszínen tartózkodott és bekapcsolódott a munkákba is. A bölléreink Weiszdorn László, Fehér Attila, Radák Tamás, Tompa Lajos a segítıikkel finom íző hurkát, kolbászt készítettek, amiket az esti vacsoránál a húslevessel és a sült hússal elfogyasztottak a vendégek. A disznótoros vacsora fénypontja volt a meghívott elıadó Polgár Peti elıadása, aki a zenés, humoros elıadásával nagy sikert aratott. A tánchoz a zenét Fazekas Marci és zenekara szolgáltatta. A Sváb ház pincéjében is megkezdıdtek a helyreállítási munkák. Nyárra reményeink vannak arra is, hogy a két éve megkezdett zenei programok folytatódnak az udvaron. Az 1848-as forradalom ünnepén az egyesületünk is elhelyezte az emlékezés koszorúját a kopjafánál. Március végére tervezünk túrkálót, azaz használt ruha börzét. A pontos idıt plakátokon tudatjuk az érdeklıdıkkel. Idén április 5-én 9 órától lesz takarítás a stációk és az evangélikus templom körül. Örömünkre szolgálna, ha nemcsak egyesületi tagok jönnének a takarításhoz, hanem a községünk lakói is bekapcsolódnának ebbe a közösségi tevékenységbe. Aki tud jönni, szerszámot hozzon magával. Elıre is köszönjük a segítségeket! Győjtés: még mindig győjtjük a mőanyag kupakokat a beteg gyerekek és felnıttek részére. A takarékszövetkezetben vezetett számlákra is várjuk a felajánlott adományokat, a Szeretett számlára és az Erdélyi gyerekek nyaraltatása számlára. Végezetül minden kedves egyesületi tagnak és levéli lakósnak ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KIVÁNOK a vezetıség és a magam nevében! Máté Tamásné elnök L B E B O R T Ú R A A LBE Levéli Borbarátok Köre bortúrát szervez május 10-én Balatonfüredre, a Figula Pincészetbe. Elıtte sajtkóstolás a Tebike Kftnél Gyır-Ménfıcsanakon. A kirándulásra minden érdeklıdıt szeretettel várunk! A részletes programról és a részvételi díjról az Önkormányzat honlapján, és az erre a célra készített meghívón informáljuk az érdeklıdıket. Addig is jó bort és jó egészséget kívánok! Szakál Gyula MOTTÓ Goethe: Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Az élet rövid ahhoz, hogy rossz bort igyunk LOMTALANÍTÁS! Levél községi Önkormányzat és a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft értesíti a lakosságot, hogy április én kerül sor az idei lomtalanításra! A lehetıséggel élık a háztartási lomot, lemez-, vas-, és egyéb fémhulladékot, akkumulátort, stb. rakják a Szövetkezet utca mögött a Sportpályával átellenben lévı területen kihelyezett győjtıedényekbe, konténerekbe. Veszélyes hulladékot (vegyszer- és gyógyszermaradványok, festékes doboz, olajos flakon, stb.), komposztálható anyagot és építési törmeléket a konténerekbe elhelyezni tilos! A civil szervezetektıl önkéntes segítıket várunk a győjtıterület éjszakai ırzésére! 13

14 TŐZOLTÓ EGYESÜLET HÍREI HORGÁSZ EGYESÜLET HÍREI Egyesületünk az elsı negyedév során elsıdlegesen az újév elıkészítési, valamint az elmúlt esztendı lezárásának feladataival foglalkozott. Ennek során felkészítésen vett részt a parancsnok és az elnök a januári Mosonmagyaróvári kirendeltségen tartott, majd februárban a parancsnok, a gyıri megyei parancsnokságon rendezett tájékoztató elıadásokon. A év lezárását jelentı beszámoló közgyőlésünket március 08-án tartottuk meg. A közgyőlésre a vezetıség megfelelıen felkészült tartalmas beszámolót készített, így a tagság azt jóváhagyta. Ezen a beszámolón részt vett a Mosonmagyaróvári Parancsnokságról Horváth Gábor Tőzoltósági felügyelı, valamint a Községünk Képviselı-testületébıl Rajna István alpolgármester. Minkét vendégünk hozzászólásában nagyra értékelte az éves, egyben az utóbbi idıben végzett egyesületi munkát. Egyesületünk továbbra is részt vesz a községi rendezvényeken, így jelen idıszakban a március 15-i ünnepségen díszırséget biztosít a koszorúzáson. Néhány gondolat a tavaszi tőzvédelmi feladatokról. Az erdı és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb idıszak. A jó idı beköszöntével természetesen elkezdıdnek a kerti munkálatok. Ennek során a kerti hulladékok elégetése is napirendre kerül. A tőz kialakulásának legtöbb esetben az emberi gondatlanság az oka. Ezért is fontos, hogy megismerjük ezen mővelet szabályait, melyeket ha betartunk elkerülhetık az emberi életet, anyagi javakat veszélyeztetı tőzesetek. Ezek a tüzelések is az alkalomszerő tőzveszélyes tevékenység körébe tartoznak, azzal az eltéréssel, hogy ezeket nem kell a tőzoltóságra bejelenteni, és nem kell írásbeli engedély hozzá amennyiben erdıtıl 200 m távolságon kívül kívánunk tüzelni. Ezt a tevékenységet a helyi önkormányzat illetékességi területén rendeletben szabályozza. Községünkben hétfıtıl-szombatig világosodástól, sötétedésig lehet, amennyiben szélcsendes idı van, és betartjuk még a következı szabályokat: A tüzelés megkezdése elıtt, a tőz eloltására alkalmas eszközöket elı kell készíteni. A tüzet tilos ırizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tőzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani. Az égetés befejezése után a helyszínt alaposan át kell vizsgálni és vízzel, földfedéssel stb. a parázslást meg kell szüntetni. Tüzelést csak olyan helyen szabad végezni, ahol az a környezetére tőz- vagy robbanásveszélyt nem jelent. A kerti grillsütı, szalonnasütés és bográcsozást az önkormányzati rendelet külön nem szabályozza az ingatlanon belül, de mivel ezek a berendezések is nyílt lángú eszközök, így ilyen tevékenységre is az elızıekben leírt szabályokat kell betartani. Nagy Pál ÖTE Parancsnok Levél Község Tőzoltó Egyesülete az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatásával a Helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezet keretében, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt Helyi civil szervezetek fejlesztése pályázaton nyert Ft támogatásból vásárolt szakmai (védısisak, csizma, kámzsa) eszközöket évi rendezvény és verseny naptár Nádvágás Tó Nyílt Szponzorok fogadása Sport Büfé Meghívásos H.E. közgyőlés Sport Büfé Nyílt Tisztasági nap Tó és környéke Nyílt Tisztasági nap Tó és környéke Nyílt Páros horgászverseny Tó Nyílt Szlovák 24-órás Szlovákia Meghívásos Tisztasági nap Tó és környéke Nyílt Íjászat Tó és környéke Meghívásos órás horgászverseny Tó Nyílt Magyar Osztrák halfogó Ausztria Meghívásos , 16. Tisztasági nap Tó és környéke Nyílt Gyermek horgászverseny Tó Nyílt Horgászbál Kultúrház Nyílt A Levéli Horgász Egyesület az Európai Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (EMVA) támogatásával a helyi vidékfejlesztési stratégiák LEADER fejezet keretében, a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület által kiírt Helyi civil szervezetek fejlesztése pályázaton nyert Ft támogatást kapott főkaszák beszerzésére. Vers a tőzoltókhoz Ti mindennapi hısök vagytok, Hisz mindig csak jót akartok. Nem számít nektek se fagy, se meleg, Mert mindenre készen áll perzselı szívetek. Mikor fellobban a tőz, mint az igaz szerelem, Ott vagytok és mindenkit megmentetek. Ha legmélyebb álmotokból is keltenek fel, Ti azonnal tudjátok, hogy indulni kell. Kidörzsölitek az álmot szemeitekbıl, Hisz ez nem másról szól, mint emberi életekrıl. Az emberek iránti szeretet ad nektek erıt, Mely megihletett már oly sok költıt. Néha van úgy, hogy a bátrak is félnek, De a félelem elmúlik, és az ember mindenre képes. Veletek, tőzoltókkal is ez a helyzet, És ezzel az emberek bizalmát szerzitek meg. Ha baj van, az ember általában nektek szól, És amit most mondok, jegyezzétek meg jól. A tőzoltók nem csak tüzet oltanak, Mert kezükben, életeket tartanak. Széll Veronika 14

15 V Á L A S Z T Á S Magyarország köztársasági elnöke kitőzte az országgyőlési képviselık évi választását. A szavazás napja: április 6. A szavazás 6 órától 19 óráig tart. További fontos információk: Hivatalos hirdetmény letöltése: SZAVAZÁS A magyarországi lakcímmel rendelkezı választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétıl távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezést április 4-én óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt március 29-én 16 óráig lehet kérni a oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodától. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet. Az országgyőlési választáson nemzetiségiként regisztrált választópolgár pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. Részletes tájékoztatásért forduljon a önkormányzati hivatalban mőködı helyi választási irodához, vagy látogassa meg a weboldalt. Levéli szavazókörök: 1. számú szavazókör: 9221 Levél, Fı u. 10. Polgármesteri hivatal (Igazolással szavazók számára kijelölt szavazókör) 2. számú szavazókör: 9221 Levél, Fı u. 10. Általános Iskola Német Nemzetiségi Szavazókör: 9221 Levél, Szövetkezet u. 15. Napelemes rendszer kiépítése a levéli kultúrház és a levéli óvoda épületén (KEOP / ) Levél Községi Önkormányzat sikeres pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszerébe, mely pályázat keretein beül Ft összegő, vissza nem térítendı támogatásban részesült. A sikeres pályázati beruházás bonyolítását az Optimum Term Kft. végezte. Levél Községi Önkormányzat által fenntartott óvoda, valamint kultúrház épületei jelentıs villamos energia felhasználással üzemeltek. A pályázat az energiaköltségek csökkentése érdekében került benyújtásra. A beruházás során lehetıség nyílt egy 8 kwp teljesítményő napelemes rendszer kiépítésére az óvoda épületén, valamint egy 4 kwp teljesítményő rendszer felszerelésére a kultúrházon. A napelemes rendszerek várható éves össztermelése kwh/év. A projekt megvalósításának befejezése: A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. A pályázat során közremőködı szervezet a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft. volt. ANYAKÖNYV Akiknek nagyon örültünk! Akik 2013-ban születtek, születésük sorrendjében Bagonyi Bence Horgász u.11. Domonkos Aisa Anikó Vasút u.7. Grósz Mirabella József a. u.23. Kiss Lázár Bulcsú Alsófı u.31. Mosek Abigél Petıfi S. u.18. Soós Gergı Mátyás Szövetkezet u.62. Varga Márkó János Május 1. liget u.22. Varju Lara Szövetkezet u.55. Vizkeleti Dominik István Szövetkezet u. 50/A (Még jobban örülnénk ha többen lennének.) Nyugodjanak békében! Akik 2013-ban elhunytak Vizkeleti István Szövetkezet u. 50. Sós Tibor Dózsa Gy. u. 43. Simon Józsefné Szövetkezet u. 31. Gulyás Mária Dózsa Gy. u. 43. Timkó János Dózsa Gy. u. 36. Gulyás István Orgona u. 27. Hofbauer Pál Fı u. 13. Urbán Tibor Vadász u. 2. Hofbauer János Május 1. Liget u. 22. Csizmazia Istvánné Május 1. Liget u. 22. özv. Maár Mihályné Petıfi S. u. 49. Németh Lajosné Petıfi S. u. 44. Kovács Ferenc Dózsa Gy. u. 58. Tamás István Orgona u. 5. Domján Józsefné Alsófı u. 3. Máté Miklós Szövetkezet u. 38. Kajos Jenıné Dózsa Gy. u. 17. Ország Ferenc Petıfi S. u. 64. Weiszdorn Józsefné Újhelyi Imre tér 1. Richstick László Dózsa Gy. u. 20. Kovács Ferencné Dózsa Gy. u. 58. Császár Vilmosné Petıfi S. u

16 Programterv: Elkészült községünk évi programterve, mely tartalmazza az önkormányzat, intézmények és civil szervezetek idei tervezett programjait, azok idıpontjait. A kiadvány megtekinthetı a Kultúrházban, az intézményekben, üzletekben és letölthetı Levél honlapjáról (www.level.hu) Tavaszi programok 2014 Versek és versmondók ünnepe Immár hagyomány községünkben, hogy a Költészet Napja alkalmából az iskola ünnepi mősorral várja az érdeklıdıket. Ez idén is így lesz, csak a helyszín változik. Egyrészt öröm, hogy a rendezvény már kinıtte az iskola auláját, így a Kultúrház nagytermében kerül megrendezésre, másrészt csak remélni tudjuk, hogy az új helyszínen is hasonlóan kellemes, családias, felemelı lesz, mint az iskolában. Minden esetre a szervezık és szereplık ez évben is mindent megtesznek ennek érdekében. A program április 11-én, pénteken órakor kezdıdik, mint már írtuk új helyszínen, a Kultúrház nagytermében. A versek mellett megzenésített versek is hallhatók lesznek az iskolások és falunk verset és zenét szeretı lakosainak elıadásában. Minden irodalomkedvelıt szeretettel várunk. Passió április 13-án, Virágvasárnap, a órakor kezdıdı szentmisén, Megváltónk kínszenvedésének Szent Máté evangélista által leírt történetét a Levéli Népdalkör tagjai adják elı a levéli Katolikus Templomban. Szabadtéri Keresztút Szabadtéri Keresztút járás lesz április 16-án szerdán, a levéli szabadtéri faragott keresztúton a Katolikus Templom mögött. Program: Gyülekezı a Katolikus templomban; Keresztút; kb Ünnepi szentmise. Közremőködik: a Levéli Népdalkör Tavaszi programajánló röviden Március II. Levél Open Nemzetközi Értékszám szerzı sakkverseny a Kultúrházban. Március 29. Föld órája! - Horgásztó Április 4. Levéli Harmonikások tavasznyitó koncertje a Kultúrházban Április 11. Költészet Napja a Kultúrházban Április 12. Nyugdíjasklub 20 éves jubileuma a Kultúrházban Április 13. Virágvasárnapi Passió a Katolikus Templomban Április 16. Szabadtéri Keresztútjárás Április Lomtalanítás Május 1. Majális a Sportpályán Május 8. Véradás a Kultúrházban Május 23. Óvodai gyermeknap Május 23. Szőrınap - Egészségnap a Kultúrházban Május 30. Gyereknap a Játszótéren Június 8. Levéli Harmonikások 10 éves jubileuma a Kultúrházban A falu legszebb utcája A Levéli Gyermekönkormányzat ismét meghirdeti az Utca Szépségversenyt. Felhívunk mindenkit, hogy lehetısége szerint szépítse háza elejét, az árkokat, környezetét. A Gyök tagjai április án járják az utcákat és pontoznak. Eredményhirdetés május 1-jén a Majálison. A legrendezettebb utca egy évre elnyeri: A falu legszebb utcája címet, a vele együtt járó táblával ban a Fı utca nyerte el ezt a címet. Katolikus templom: Húsvéti szertartások Nagypéntek: április : keresztút; óra: Csonka mise; Nagyszombat: április óra: Szentmise és Feltámadási Körmenet; Húsvétvasárnap: április óra Ünnepi Szentmise; Húsvéthétfı: április Ünnepi Szentmise; Evangélikus Templom: Nagypéntek: április Istentisztelet úrvacsora osztással; Húsvétvasárnap: április : Ünnepi Istentisztelet úrvacsoraosztással; Húsvéthétfı: 9.00 Istentisztelet; Református Imaház: Nagypéntek április Istentisztelet; Húsvétvasárnap: április : Istentisztelet úrvacsora osztással. Katolikus egyház hírei: Elsıáldozás és szentségimádás: Az elsıáldozás május 4-én, vasárnap lesz a Katolikus Templomban. 6 gyermek fog idén elıször áldozni. A szentmise e napon kivételesen 9.30 órakor kezdıdik, utána az egyházközségi képviselı testület szeretetvendégségre várja az elsıáldozókat és hozzátartozóikat a plébánián. A Szentségimádás is e napon lesz, az oltáriszentség ırzésére jelentkezni lehet Tompa Lajosnénál vagy Radák Tamásnál. Újra bérmálás Levélen Hosszú hosszú évek után idén a levéli és hegyeshalmi gyerekek bérmálása a Levéli Katolikus Templomban lesz. A szertartásra május 24-én, szombaton órakor kerül sor ünnepi szentmise keretében. Úrnapja: Az Úrnapi Körmenet június 22-én, vasárnap lesz a Katolikus Templom elıtti téren, a szentmise után. Az oltárokat elızı este és Úrnapja reggelén állítjuk, illetve díszítjük fel. Virágokat, szirmokat köszönettel elfogadunk. Zarándoklat Idén is szervezünk zarándoklatot. Terveink szerint a Vérkönnyezı Boldogasszony csallóközi búcsújáróhelyre - Szentantal (Bacsfa), Szlovákia - megyünk, ahol június 15-én, vasárnap lesz a búcsú. Egész délutános program, hiszen kb. 15 órától Rózsafüzérrel kezdıdik, majd órakor ünnepi szentmise lesz, ezt követıen körmenet a faluban, ereklye tisztelet, szentségimádás és este 10 órakor is van szentmise. A programról, a jelentkezésrıl és az árról plakátokon, szórólapokon tájékoztatunk, illetve érdeklıdhetnek az egyházközség képviselıinél. Radák Tamás Impresszum: Levéli Önkomrányzat Idıszaki lapja Felelıs kiadó: Papp Zoltán polgármester Szerkeszti a szerkesztıbizottság. Megjelenik negyedévente 650 példányban az Önkormányzat saját terjesztésében, ingyenesen. Nyomda: Rikker Nyomda, Gyır 16

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 15/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 20-án tartott testületi ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: 1. Döntést igénylı

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 83/2009. (V. 26.) Kt. határozat egyetért azzal, hogy a 2009. május 26.-ai nyilvános ülés egyebek napirendi pontját az alábbi napirendi pontokkal egészítse ki: A 3. napirendi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2012. Levél Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. szeptember 13-i ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Napirend elıtt: 1. Nyugati Kapu

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Kisfaludy

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre

TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 5. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: A Szálkai Óvodai beíratási felhívása a 2016/2017. nevelési évre E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február

Részletesebben

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA KÖRZETI NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA RÁBATAMÁSI ALAPÍTÓ OKIRATA Rábatamási Község Önkormányzata az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. és a költségvetési

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által 2012. október 30-án megtartott nyilvános ülésen hozott határozatok 74/2012. (X. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete elfogadja

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottságától Tárgy: Beszámoló a Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottság 2012. november

Részletesebben

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı

polgármester egyszerő nyílt ülés X Kült. Településrészi Önkormányzat Kult. Okt. Sport és Komm. Bizottság önkormányzati képviselı 70/2014. SZ. ELİTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA 1. Elıterjesztı megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Elıterjesztı Szavazati arány Nyilvánosság Véleményezı polgármester egyszerő nyílt ülés

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 76/2012. (VI. 25.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. június 25-ei ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Lejárt határidejű határozatokról

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-154/2011. Tárgy: Dózsa György Általános Iskola alapító okiratának módosítása

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Elıterjesztés 11. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola és Kollégiumban az egyes évfolyamokon indítható osztályok valamint

Részletesebben

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat

146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat ülésérıl készült könyvébıl: 146/2009. (IV. 29.) számú Képviselı-testületi Határozat 1.) Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl

Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységérıl ELİTERJESZTÉS Alsónémedi Önkormányzat 2010. évi gyermekvédelmi tevékenységérıl Tisztelt Képviselı-testület! A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény ( továbbiakban

Részletesebben

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 58/2011. /VIII. 30./ számú határozat: A Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda Zalaapáti egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okiratát elfogadja. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2010. szeptember 9-i nyilvános ülésére 1. napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 15-103/2010. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS Nyirád

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással

ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a január 30-i, illetve a szeptember 1-jei, valamint a július 1-jei módosítással ALAPÍTÓ OKIRAT Egységes szerkezetben a 2008. január 30-i, illetve a 2008. szeptember 1-jei, valamint a 2009. július 1-jei módosítással Tatárszentgyörgy Község Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 8.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám: 18592333-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK.60.107/2003 SORSZ: 2193 Bodonyi Hagyományırzı és 3243 Bodony, Kossuth út 22. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. július 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Tündérkert

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Szekszárdi Önkormányzat 28/2007.(VI.27.) rendelete az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben igénybe vett szolgáltatásokért fizetendı térítési díjak és tandíjak megállapításáról, valamint

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Szám: 1/1-197/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselı-testülete 2012. október 17-én (szerda) 18.59 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság június 25-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 4/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. június 25-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 6-8. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1 Szervezeti, személyzeti adatok

1 Szervezeti, személyzeti adatok Mezıberény Város Óvodai Intézménye Közzétételi lista 2014- nevelési év Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 2014- nevelési év A Nemzeti Erıforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 29-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. nyilvános ülésének könyvéből. 70/2010. (VI. 29.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete felveszi a napirendi pontok közé A KKÁMK esélyegyenlőségi intézkedési tervének megtárgyalása és elfogadása

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 258. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat magasabb vezetıi megbízásra vonatkozó pályázati felhívások közzétételére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2012. június 7-én 9 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén jelenlévıkrıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t 1 A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Játéksziget Napköziotthonos Óvoda 2173. Kartal, Ady Endre út 60-62. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 65/2005. /VII.21./, a 82/2007/VIII.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek Közmővelıdési Megállapodás

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 12-ei rendes, nyílt ülésének határozatai A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással hozta meg alábbi határozatát. 84/2012. (VI.

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU MEGHÍVÓ Dorog Város Képviselı-testületének 2010. április 9-én (péntek)

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-15 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. június 6-án tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl

OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl OZORA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2008. (II.15) rendelet Ozora Község Önkormányzata 2008.évi költségvetésérıl Az Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 05-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának október 26. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 65/2011. (X. 26.) CsKTT. 16-7726-20/2011 Tárgy: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Esélyegyenlıségi Helyzetelemzése és Programjának elfogadása A Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata

Enying Város Önkormányzata Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 A Pénzügyi Ellenırzı és Rendészeti Bizottság 2010. november 09-i ülésére Tájékoztatás az Önkormányzat hiteleirıl, kölcsöneirıl,

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. augusztus 7.- én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (IV. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A KÖZALKALMAZOTTAKAT MEGILLETİ JUTTATÁSOKRÓL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 19-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: jegyzo@sarospatak.hu Elıterjesztés a - a képviselı- testületnek - az óvodai körzethatárok módosításáról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

A l a p í t ó O k i r a t

A l a p í t ó O k i r a t A Kartal Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testülete a Könyves Kálmán Általános Iskola 2173. Kartal, Iskola tér 1. számára a 1992. december 4-én kiadott, a 17/2000.(IV.6.), a 38/2004.(III.11.), a 82/2007.(VIII.30.),

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. november 22-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester dr. Kiss Attila képviselı Miovecz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2013. február 13-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T

Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Ügyszám: 08-8/708-3/2013. A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről

Beszámoló Alsónémedi Önkormányzat évi gyermekvédelmi tevékenységéről Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-68 /2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétıl 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-172/2011. Tárgy: Alapító okiratok módosítása Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 464/2011.(XII.15.) Kt.hat. Dévaványa Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. december 15-én tartandó rendkívüli ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 1. Az orvosi ügyelet ellátásának

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA:

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ. ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 27-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Grassalkovich

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 36/2011. (VI. 30. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2011. június 30-i nyilvános képviselı-testületi ülésen hozott határozatok 36/2011. (VI. 30.) határozata Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják.

A Rendelet alapján az utazási kedvezményekre való jogosultságot az alábbi okmányok és dokumentumok igazolják. Tájékoztatás az új típusú diákigazolványoknak, valamint a rendeletben meghatározott egyéb dokumentumoknak az utazási kedvezmények igazolására történı elfogadásával kapcsolatos tudnivalókról (362/2011 (XII.30.)

Részletesebben

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához

Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Aszód Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2170Aszód, Szabadság tér 9. Kiegészítés a Csengey Gusztáv Általános Iskolában indítható osztályok számának meghatározásához Tisztelt Képviselı-testület! A

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 8/2012. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 3-án (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

47/2010. /VII. 27./ számú határozat:

47/2010. /VII. 27./ számú határozat: 47/2010. /VII. 27./ számú határozat: Zalaapáti Község Önkormányzata Képviselı-testülete A családsegítı és gyermekjóléti feladatok ellátásának átszervezése címő elıterjesztést megtárgyalta és az alábbi

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2011. szeptember 20. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 59/2011. (IX. 20.) CsKTT. 16-5633-4/2011 Tárgy: Csanytelek, Baross Gábor u. 2. sz. alatti ingatlan használatba vétele Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa megtárgyalta Csanytelek, Baross

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2013. június 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Alsónémedi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat

Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szám: VI. 866-2/2010. Alapító Okirat Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése és Szedres Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév

Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Magántanulói szabályzat 2013/2014 tanév Erzsébet Királyné Szépészeti Szakközépiskola 1203 Budapest, Kossuth Lajos u. 35. OM:035472 Igazgató: Aranyiné Farkas Magdolna Magántanulói szabályzat 1.) Jogszabályi

Részletesebben

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 17-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási

Részletesebben

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Beszámoló Annavölgy Község Önkormányzata 2009. évi költségvetésének teljesítésérıl 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése 1.1. Kötelezı feladatok ellátása Az önkormányzat a kötelezıen

Részletesebben