Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

2 - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent nevezünk erdei iskolának? Az erdei iskola a XX. század elején de néhány országban később is a szabadlevegős iskola egyik típusa volt. Az egészséges hegyi, erdei környezetben létrehozott bentlakásos intézményeknek jelentős gyógyászati, egészségnevelő szerepe volt, a mozgalom kezdetben a tüdőbeteg vagy veszélyeztetett gyerekek egészségvédelmét, továbbá a beutalt gyerekek iskoláztatását szolgálta. Később, a környezeti nevelés új szemléletének megjelenésével tereptanulmányi központokat kezdtek erdei iskolának nevezni hazánkban. Az erdei iskolát nem feltétlenül erdőben szervezik és a hagyományos iskolához sem nagyon hasonlít. Sok helyen erdei iskolai munkaformának nevezték az egy-egy napos, külső helyszínen megtartott órákat és a ma leginkább témanapnak nevezett egységes tematikájú programokat is. Arról pedig, hogy az egybefüggően többnapos, de otthon alvós, tehát nem bentlakásos programok nevezhetők-e erdei iskolának, még folynak a viták. A megnevezéshez teljesen hű intézmények is akadnak: az erdészetek számos helyen tartanak fenn valóban erdei környezetben működő iskolaépületeket, ahova az iskolai osztályok a hagyományos tanórák megtartása céljából érkeznek. A 1980-as, 1990-es években az erdei iskolázást olyan, több tantárgy esetében is használt pedagógiai módszernek tekintették, melynek során az adott tárgy tantervi követelményeit nem osztálytermi keretek között dolgozták fel tanáraik segítségével a diákok, hanem néhány napra elmentek egy, a témához valamilyen formában kötődő helyre és ott folyt a tanítás. 2

3 Lehetett ez történelmi helyszín, az irodalomtörténet jeles helye vagy földrajzi táj, melyről éppen abban az évben tanultak. A foglalkozások először talán inkább hasonlítottak az iskolai órákhoz, több volt a tanár(ok) általi előadás, megmaradt a megszokott értékelési mód, az osztályzás is. Később viszont a lehetőségek felismerésével párhuzamosan, de még mindig adott tantárgyak keretein belül maradva túlsúlyba kerültek a diákok aktivitását igénylő megismerési módok, az anyaggyűjtés, vizsgálódás, interjúzás, a projektek keretében történő munkálkodás stb. Új szemléletet és tartalmakat hozott és talán a mozgalommá válással is egybeesett az a mozzanat, amikor az egyébként is természetközeli erdei iskolákban egyre tudatosabb környezeti nevelési tevékenység kezdett kibontakozni. Az erre nyitott pedagógusok felismerték, hogy az erdei iskolai programok során semmilyen más iskolai tevékenységgel össze nem hasonlítható hatást tudnak elérni a gyerekek környezeti szemléletének formálása terén. Kialakult és a program során sok szempontból rendszereződött is a környezeti nevelés erdei iskolai keretek között használható módszereinek és eszközeinek köre. Az erdei iskolázás pedagógiai lehetőségei A gyerekek az erdei iskolai programok során adott környezet természeti, társadalmi és kulturális ismereteire alapozva, tapasztalva tanulhatnak. A tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt világban az erdei iskola olyan hely, ahol a világ egységes egésszé áll össze számukra. Megismerhetik a környék történetét, felfedezhetik nyelvi, kulturális érdekességeit, a hagyományos mesterségeket. Az erdei iskola olyan hely, ahol tudatosul bennük, hogy rajtunk is múlik, milyen környezetben élünk. 3

4 Aki gyermekkorában táborokba járt, tudja, hogy egy-egy tanulócsoport akár csak néhány napig tartó együtt élése, együtt lélegzése, egymásra utaltsága életre szóló élményt jelenthet. Sok gyereknek ezek az első, szüleitől távol töltött éjszakái. Ez megfelelő életkorban pozitívan befolyásolhatja a fiatalok önállóvá válását, önmagukkal és társaikkal kapcsolatos felelősségérzetüket. Az osztályközösség összekovácsolódása, együttműködésre való készsége, harmóniája az iskolába visszatérve hosszú időre meghatározhatja a gyerekek viselkedését, nyitottságát a tanórai munkára. Az erdei iskolai oktatás alapvető célja ugyanúgy a tanulás segítése, mint a hagyományos tantermi oktatásé, és mint ilyennek, az iskola pedagógiai programjának integráns részévé kellene válnia. A helyi tanterv céljainak megvalósítását kell szolgálnia a szorgalmi időszakban. Ám itt a tanulás-tanítás módja, tárgya és eszközei eltérnek a tanteremben megszokottaktól. A tanulás tárgya az ember és környezete kapcsolatának s e kapcsolat összefüggéseinek megismerése és megértése. Az ismeretek átadása a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére alapoz. Míg a hétköznapok során a tananyag elsajátítása jellemzően tankönyvhöz, taneszközhöz kapcsolódik, az erdei iskola a közvetlen, természetes megismerés folyamatát és eszközeit kínálja. A megtanult tananyagnál fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel. Az erdei iskolai program színteret nyújt a szociális tanuláshoz, segíti a személyiség- és közösségfejlesztést. Az ismeretszerzés folyamata főként együttműködő tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására épül. Az erdei iskola helyszíne egyszerre értelmezhető valóságos és szimbolikus környezetként, kedvezve a drámapedagógiai eszközök használatának. 4

5 A jó erdei iskolai program úgy tanít, hogy miközben a gyerekek felszabadulnak a megszokottá vált napi terhelés alól, szinte észre sem veszik, mennyi tudással gyarapodnak. Ismereteik bővülése mellett fejlődik együttműködési, kommunikációs, problémafelismerési és -megoldási képességük. Az erdei iskolázás nem csak az egyes gyerekek vagy az osztály élménye. Eredményei az egész iskolai közösségre kihatnak. A gyerekek megnyílnak, ezáltal jobban, más oldalukról is megismerhetők lesznek. A pedagógusok kötetlenebb körülmények között taníthatnak, és ők is új módszertani fogásokat sajátíthatnak el. Az erdei iskolából hazakerülnek azok az értékek és tapasztalatok, amelyekre szert tettek diákok és tanárok egyaránt. Amennyiben az iskolai közösség ezeket az élményeket meg tudja osztani, valamint be tudja építeni az iskola programjába, módszertani eszköztárába, akkor hagyomány teremtődhet, amelyre új kezdeményezések épülhetnek a jövőben. Javulhat a munkahelyi légkör, ez jó irányba befolyásolhatja az iskolafenntartó és a szülők véleményét az iskoláról. ÖSSZEGZÉS AZ ERDEI ISKOLA FOGALMA, CÉLJA: Az erdei iskola célja sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől eltérő helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. 5

6 A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, és ember által létesített környezetéhez. Az erdei iskola élménypedagógiai szemléletet kíván, azaz a megélt élmény nevelési eszközzé válik. Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul, ezért az erdei iskolai programokkal az élő, a természetes környezet megismerését célozzuk meg, törekedve a gyerekek környezettudatos magatartásának pozitív irányú befolyásolására. Az erdei iskola az évközben megszerzett tantárgyi tudás elmélyítésére, gyakorlati felhasználására teremt lehetőséget. Az erdei iskola ma már nem csak egy lehetőség, hanem a legtöbb iskolában a tananyag része és fontos kiegészítője. A problémák, konfliktusok megoldása, szabadidejük megszervezése során jobban, több oldalról ismerhetik meg egymást - és ezzel együtt önmaguk képességeit is a tanulók. Az erdei iskola tehát mind a környezeti nevelés, mind a közösségformálás kiváló terepe. 6

7 ERDEI ISKOLA ELŐKÉSZÍTÉSE Az erdei iskola a tanéven belül kialakított önálló nevelés- és tanulásszervezési egység. Önálló, mivel számos sajátossága folytán különbözik a hagyományos tanítási napoktól, de nem elszigetelt. Az erdei iskola nem akkor kezdődik, amikor a helyszínre megérkezik a csoport. Alapos előkészítésre van szükség ahhoz, hogy az a néhány nap, amit a tanulók terepen töltenek eredményes és meghatározó lehessen. Lényeges, hogy az erdei iskola programot előkészítő szakaszban alakítsuk ki mindazokat a készségeket, képességeket, ismereteket, amelyeket a terepi tanulás során majd alkalmazni kívánunk. ELŐZETES FELADATOK Augusztus: Terv megfogalmazása Szállás lefoglalása Szeptember: Szülői értekezleteken szülők tájékoztatása az erdei iskoláról, a felmerülő költségek finanszírozási módjának megbeszélése Április: A tanulók és a szülők tájékoztatása a programról A program végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése Külső segítők szervezése (vadász, túravezető, kézműves, állatgondozó, hagyományőrző, stb.) 7

8 Utazás megszervezése, szállás véglegesítése Május eleje: Szülők tájékoztatása levélben a szükséges felszerelésről, részletekről (1.sz. melléklet) Május vége: Megvalósítás A megfigyelések, gyűjtött anyagok, adatok összesítése, kiállítása Önértékelés (sikeresség, eredményesség, hogy éreztük magunkat, mit csinálhattunk volna jobban?) AZ ERDEI ISKOLAI MODULOK ELŐKÉSZÍTÉSE TANÓRÁKON / KAPCSOLÓDÁS A NAT MŰVELTSÉGI TERÜLETEIVEL/ Magyar nyelv és irodalom - Legyen gyakorlott az információk gyűjtésében, csoportosításában és felhasználásában! - Az olvasott szövegek segítsék a környezetben való eligazodást, közvetítsenek ismereteket a természetről! - A természeti környezetből vett témán alapuló szépirodalmi művek, versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő szövegek feldolgozása. - Tudjon rövid elbeszélést írni szerzett élmény alapján! - Ismerje nemzeti történelmünk néhány kiemelkedő eseményét és személyét! - Olvasson népköltészeti alkotást, értelmezze! 8

9 Szövegfeldolgozások: - Egy hívatlan vendég: a kullancs - A süncsalád - A mézelő méh - Mező, erdő állatai /Az üregi nyúl, A hörcsög, A vaddisznó, A fácán, A zöld gyík, A kecskebéka - Miért színesek a virágok? - Mátyás király és a mutatványos - A kolozsvári bíró - Kinizsi - Nándorfehérvár ostroma - Találós kérdések, szólások gyűjtése az erdő élővilágáról Matematika - Szerezzen tapasztalatot a környező világ tárgyainak megismerésében! - Képes legyen az önálló gondolkodás elemi szintű gyakorlására! - A méréseket pontosan, megbízhatón végezze el! - Vegyen részt az alkotó tevékenységet és kreativitást fejlesztő tevékenységekben! 9

10 Feladatok: - Szöveges feladatokban valódi adatok felhasználása az állatok, növények köréből. - Adatok gyűjtése, grafikonok készítése, leolvasása a tanult élőlényekkel kapcsolatban. - Mennyiségek meg-, és kimérése alkalmi és szabvány mértékegységgel. - Becslés- kerekítés- mérés /távolság, tömeg/ - Terület-, kerület mérése és számítása / pl. fa törzsének kerülete; falevelek területének mérése, összehasonlítása rácshálón/ - Hosszúság és tömeg mértékegységek a gyakorlatban /pl. szarvasbogár, hangya mérése/ - Mérés kis-, és nagyarasszal - Negatív számok /hőmérséklet mérése/ Ember és természet - A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt! - Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket! - Legyen képes a tanult állatok főbb jellemzőit elmondani, leírni, lerajzolni! - Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért! - Legyen képes útvonalrajzok, térképvázlatok készítésére; iránytű használatára! 10

11 Kapcsolódó tananyagok: - Az erdő életközössége; A virágok titkai; A békák; Rovarok; Csodálatos madárvilág; Emlősök; A környezet hatása a növényekre és az állatokra; Az éltető víz; Tájékozódás iránytűvel; Népművészet, Régi mesterségek Technika és életvitel - Optimális feltételek biztosítása a természetes környezet anyagainak megismeréséhez. - Legyen ismeretük a felhasznált anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. - Tárgyak készítése, saját ötletek megvalósítása, a funkció, forma és esztétikum együttes figyelembevételével. Kapcsolódó tananyagok: - Természetes anyagok vizsgálata, alakítása /fa és a természet kincsei/ - Fához kötődő mesterségek megismerése - A népi építészet Művészetek - Megismerő- és befogadóképesség fejlesztése. - Legyen képes a látvány, valamint a zenei élmény értelmezésére, feldolgozására! 11

12 Tanórai feladatok: - Természeti formák ábrázolása, Élőlények ábrázolása - Természet szépségeinek bemutatása /pl. az erdő színei/ MODULOK: 1. modul : PORTATÚRA, FALUPORTYA 2. modul : ERDŐJÁRÓ 3. modul : TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB! ÁLTALÁNOS NAPIREND A TÁBORBAN 7 00 Ébresztő, tisztálkodás, reggeli, szobarend 9 00 Foglalkozás Ebéd Foglalkozás Szabadidő Vacsora, tisztálkodás Esti meglepetés program Takarodó 12

13 ÓRAREND 1. nap 2. nap 3. nap Délelőtt Megérkezés, beköltözés Erdőjáró Tiszteld a múltat és Faluportya éltesd tovább! Délután Portatúra (ismerkedés a Erdőjáró (folyt.) Tiszteld a múltat és tanya állataival) éltesd tovább! Este Bátorságpróba Holdfénytúra az erdőben Hazautazás 13

14 14

15 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése - Felkészülés a faluportyára Csoportalakítás szóeső (A lehulló papírcsíkok tartalma alapján a gyerekek csoportokba rendeződnek.) A foglalkozás helyszíne Ifjúsági Szálló terasz foglalkoztatója Módszerek, munkaformák Eszközigény papírcsíkok a különböző településtípusok jellemzőivel (2. sz. melléklet) A fogl. időtartama 2 perc Ellenőrzés: a gyerekek maguk, és egymás munkáját értékelik. csoportmunka, szóforgó 10 perc Faluportya (A gyerekek meginterjúvolják a falusi embereket, a hivatal, az iskola dolgozóit, tanulóit, a bolti eladókat stb.) Egyházaskozár utcái, iskolája, boltja, polgármesteri hivatal csoportmunka feladatlap (3. sz. melléklet) ceruza 120 perc Ellenőrzés: a csoportok egymás munkáját ellenőrzik Ifjúsági szálló foglalkoztatója 10 perc 15

16 Tanyatúra 1. Séta (A gyerekek önállóan körbejárják a tanya udvarát, ismerkednek a helyszínnel és az állatokkal.) a tanya gazdasági udvara egyéni munka perc 2. Állati memória (A gyerekek kört alkotnak és a tanyán élő háziállatokat sorolják fel úgy, hogy mindig az előzőleg elhangzottakat is ismételniük kell. Aki téveszt, leül. Folytatásként a környék állataival, vagy vadon élő állatokkal is játszhatják.) terasz FOM 10 perc 3. Csoportalakítás (A gyerekek állatnevek közül húznak /szarvasmarha, ló, juh, sertés/. Mindenki az általa húzott állat hangját hallatja. Az azonos hangot kiadó gyerekek egy csoportba kerülnek.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka papírcsíkok állatnevekkel 5 perc 16

17 4. Állati felfedező (A gyerekek a kijelölt állatról szereznek minél több ismeretet, és mélyítik el tudásukat.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója és a gazdasági udvar csoportmunka megfigyelés búvárkodás feladatlap (4. sz. melléklet) AZS gyermeklexikon internet A mi világunk környezetismereti tankönyv stb. 60 perc A csoportok tudásukat megosztják a többi csoport tagjaival Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka külső szakértői mozaik feladatlap 4X5 perc 5. Egy családot alkotunk (A gyerekek kitöltik a táblázatot, mindenki 1-1 sorát.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója CSOM csomagoló papír táblázattal (5.sz. melléklet) olló, ragasztó 10 perc 6. Ki vagyok én? (Barkochba a táblázatban szereplő állatokkal és családfájukkal.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója FOM a kitöltött csomagoló papír 10 perc 7. Családegyesítés (A táblázatot szétdaraboljuk, a családtagoknak úgy kell megtalálniuk egymást.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka szétvágott papírcsíkok 5 perc 17

18 8. Állati feladatok és lehetőségek (Az állatok megismerése után fejés, tojás begyűjtése, etetés, csutakolás, almolás, ól takarítás, lovagolás, simogatás, stb.) A tanya gazdasági udvara egyéni állatok 18 tetszőleges

19 19

20 A modul foglalkozásának Eszközigény A fogl. Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások időtartama időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 1.Felkészülés az Erdőjáró túrára Ifjúsági Szálló foglalkoztatója Páros munka - Hátizsák 10 perc - Mi legyen a hátizsákban? / a hátizsákok - Fényképezőgép /esőkabát, ceruza, jegyzetfüzet, ellenőrzése/ - Növényhatározó távcső, kézi nagyító, papírzacskó könyvek a gyűjtéshez, zacskó a hulladéknak, enni- és innivaló/ - Csoportalakítás Puzzle /erdei növények 10 perc /Az összerakott képekről a tanultak (6.sz. melléklet) állatok összedarabolt felidézése./ képei / -A természetben tartózkodás kulturált Csoportmunka papír, ceruza 15 perc szokásainak, szabályainak ismerete /Ablak módszer/ 2. Készítsünk útvonaltervet! Egyéni munka - Turistatérkép - Térképvázlaton az útvonal bejelölése. (7.sz. melléklet) 10 perc 20

21 A modul foglalkozásának A foglalkozás Módszerek, Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások helyszíne munkaformák időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 3. Az erdő szőnyegén Egyéni munka - Hőmérő 5 perc - Hőmérsékletmérés: - erdő szélén - sűrű erdőben - erdei tisztáson - Avar vizsgálata: / 2-3 maroknyi avart csomagolópapíron szétterítve kézi nagyítóval vizsgálnak / - Virágok az erdőben - Mérgező szépségek / Egy választott erdei virág jellemzése./ 4. Válassz egy fát! / A csoportok a kiválasztott fát vizsgálják a feladatlapon megadott szempontok szerint./ - Becslések - mérések: - a fa magassága - törzsének kerülete - kora /ágörvök alapján/ - egy levél területe négyzethálóval - Kéregminta készítése a fa törzséről 5. Ehető erdő /Rövid megbeszélés után ehető vagy feldolgozható növények gyűjtése./ Bodzavirág gyűjtése bodzaszörp készítéséhez /szálláshelyen/ Kozári erdő Tapasztalatokról Beszámoló Csoportmunka / csoportszóforgó / A csoportok elmondják, mit gyűjtöttek és mire használható. - Csomagolópapír - Kézi nagyító - Kis növényhatározó - Feladatlap (8.sz. melléklet) - Mérőszalag - Négyzethálós lap - Lap, zsírkréta - Zacskó - Csomagolópapír - Kis növényhatározó 15 perc 20 perc 30 perc 30 perc 21

22 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások A foglalkozás helyszíne Módszerek, munkaformák Eszközigény A fogl. időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 6. Gyűjts neszeket! - Feküdjetek le a fűbe és hallgatózzatok! - Írjátok le, milyen állati hangokat ill. milyen erdei neszeket hallottatok! Egyéni tapasztalatszerzés Nincs 20 perc - Fakopáncs hallás: egy korhadt, kidőlt fatörzs egyik végére tapasszák a fülüket a gyerekek és hunyják be a szemüket! A másik végén a társuk különböző hangokat kelt. / ütögetés, kaparászás, kopogás stb./ 7. Kincsvadászat az erdőben - Gyűjtsünk kincseket / pl. apró kövek, lyukas csigaház, madártollak, termések stb./ - melyekből a táborban a csoportok képet készítenek! - Világtájak meghatározása az erdőben iránytű nélkül. KOZÁRI ERDŐ Egyéni munka Frontális munka Zacskó Ellenőrzés: iránytűvel 15 perc 10 perc / Pl. A fa mohás oldala; hangyaboly lankás oldala stb./ 22

23 A modul foglalkozásának A foglalkozás Módszerek, Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások helyszíne munkaformák időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 8. A természet ábrázolása - Keress egy tisztást vagy egy erdőrészletet! Figyeld a természet szépségeit és készíts egy képet! 9. Délutáni és esti foglakozás - Az erdőben gyűjtött anyagokból csendélet készítése - Levélnyomat készítése - Az erdőben készített vázlatrajz kidolgozása - Bodzaszörp készítése Erdei tisztás Ifjúsági Szálló foglalkoztatója Egyéni Egyéni vagy Csoportmunka Rajzfelszerelés Rajzfelszerelés, Olló, ragasztó, kés Üveg, citrom 40 perc 40 perc - Kiállítás a gyerekek munkáiból 10. Naplementeszemle - A naplemente mozzanatainak megfigyelése, rögzítése 11. A csillagos égbolt - A Sarkcsillag, a Kis Göncöl,a Nagy Göncöl,a Sárkány megkeresése a csillagos égbolton. - Az északi irány meghatározása a sarkcsillag segítségével. Kozári halastó Frontális munka Frontális munka Elemlámpa, Füzet, ceruza Csillagtérkép (9.sz.melléklet) Kb.30 perc 20 perc 23

24 24

25 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése A foglalkozás helyszíne A foglalkozás időtartama Eszközigény A foglalkozás időtartama Lovaskocsis (idő)utazás a reneszánsz világába 1. Magad uram (lovak befogása a kocsi elé) A tanya udvara fakultatív lovaskocsi, lószerszámok 20 perc 2. Élet a középkorban (különböző olvasmányokból megismert foglalkozások, kézműves tevékenységek megfigyelése, lehetőség szerint kipróbálása) Bikali Reneszánsz Élménybirtok különböző helyszínei (foglalkozások megfigyelése: molnár, mézeskalácsos, asztalos, kosárfonó, solymász, stb.) egyéni papír, ceruza 120 perc 3. Két garas az ára! (vásári jelenet megfigyelése, eljátszása, Vásári kikiáltók című népköltés megtanulása) Bikali Reneszánsz Élménybirtok szatócsbolt, piactér FOM mondóka szövege, 1-2 korhű jelmez 20 perc 4. Lovagi torna a középkorban bajvívás Bikal FOM fakardok, páncéling, íjak 40 perc 25

26 megfigyelése fegyverek kipróbálása harci jelenet eljátszása (interaktív) 60 perc 10 perc 5. Viva la musica! (ismerkedés a középkor zenéjével, hangszereivel) Bikal FOM az élőzene megfigyelése 20 perc 6. Járd a táncot! (középkori tánclépések elsajátítása) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója FOM magnó, zene 60 perc 26

27 27

28 1.sz. melléklet Tisztelt Szülők! Az erdei iskolához szeretnénk néhány tudnivalót nyújtani. Időpontja: május ig (szerda, csütörtök, péntek). Indulás: szerdán 8:30-kor az iskolától. Érkezés: pénteken és óra között az iskolához. Szerdán vacsorát kapunk először és pénteken ebédet utoljára. Ezért szerdára hideg élelemről és innivalóról mindenki gondoskodjon! A gyerekek számára 4 váltás ruhaneműt készítsenek, zoknival, alsóneművel! A réteges öltözködés biztosított legyen számukra, az időjárás előrejelzésének megfelelően! /Legyen náluk esőkabát, gumicsizma a csomagban!/ Szükséges még: törölköző, tusfürdő, strandpapucs, fürdőköpeny (ha van), fogkefe, fogkrém, pizsama, fésű, két váltás cipő, zseblámpa vagy fejlámpa, szúnyog és kullancsriasztó, naptej tűző nap esetére, tolltartó színesekkel. (Némi költőpénz.) A rendszeresen gyógyszert szedők, gyógyszerérzékenységgel rendelkezők és allergiában szenvedők (stb.) részletesen tájékoztassák a tanítókat! Kisebb játékokat hozhatnak a gyerekek, de veszélyes dolgot nem! Értékes játékokat és mobiltelefont ne hozzanak, de az alvós plüss vagy kispárna otthon ne maradjon! Az idő rövidsége és a programok zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a látogatás mellőzését! Tanítónők 28

29 2.sz. melléklet TANYA VÁROS FALU csak földszintes házak alkotják akár többtízezer lakosa is lehet mezőgazdaságból élnek lakói több ipari üzeme, gyára is lehet lakóinak száma lehet, hogy 500-nál is kevesebb, de lehet néhány ezer is lehet, hogy csak egy házból áll egyeteme is lehet megyeszékhely is lehet az ilyen település többemeletes és családi házak, különböző intézmények alkotják rengeteg intézménye van általában csak óvodája van Bonyhád is ilyen település lakóit az ipar és a szolgáltatások foglalkoztatják Pécs is ezen települések közé tartozik lakói állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak 29

30 3.sz. melléklet FALUPORTYA 1. Melyik megyében vagyunk? Mi a falu neve, ahol vagyunk? Milyen nemzetiségek élnek a faluban? Milyen távolságra van körülbelül a focipálya? Mi a polgármester neve?. 6. Hány lakosú a falu?. 7. Hogy hívják a falu legidősebb emberét?. 8. Melyik évben született?... 30

31 9. Mikor viszik el a leveleket a postáról? Hol lehet képeslapot kapni Egyházaskozárról? Meddig tart az ebédszünet a boltban? Melyik utcában van a baptista templom? Mi az iskola címe? Milyen idegen nyelvet tanulnak az iskolában? Milyen város van Egyházaskozárhoz legközelebb? Hol található az I. ill. II. világháború kő emlékműve? Hány templom található a faluban? Sorolj fel legalább 3 utcanevet, ami a faluban található!

32 4.sz. melléklet Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él.! Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. 32 Különös ismertető jelem:..

33 Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él! Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. Különös ismertető jelem:.. 33

34 . Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él. Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:. 34..

35 Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él. Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. 35 Különös ismertető jelem:..

36 5. sz. melléklet Egy családot alkotunk: Egészítsétek ki a táblázatot! Állat neve: Hím: Nőstény: Kicsinye: Ló Szarvasmarha Juh Kecske Sertés Macska Kutya Házityúk Házi kacsa Házi liba 36

37 6.sz. melléklet. Csoportalakítás: Puzzle / összedarabolt képek összeillesztésével/

38 7.sz melléklet 38

39 8.sz. melléklet VÁLASSZATOK EGY FÁT! Az alábbi feladatok segítenek, hogy minél pontosabban tudjátok bemutatni társaitoknak. - Becsüld meg a fa magasságát! - Körülbelül mennyi levél lehet egy ágán? - Becsüld meg a korát!/ Az ágörvekből tudjátok megállapítani!/ - Becsüld meg a fa törzsének kerületét! - Mérjétek meg mérőszalaggal is! - Egyedül átéri-e valaki a fa törzsét? Ha nem, hányan kell összekapaszkodnotok? - Milyen különlegességeket veszel észre rajta? - Vizsgáld meg a fád környezetét! Keress olyan terméseket, leveleket, hajtásokat amik a fátokról származhatnak! Ezt találtuk: - Rajzolj körül egy falevelet a négyzethálón! - Számold ki a levél területét! db egész négyzet db fél négyzet Összesen négyzet a levél területe. - Készíts kéregmintát a törzséről!

40 9.sz. melléklet

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT?

MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? MIT TEHETÜNK EGY ISKOLAI NAPON AZ EGÉSZSÉGÜNKÉRT? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8.

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm.

Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Kapócs Horváth Zsófia I. Erdőpedagógai szm. Célok és s téma t kiválaszt lasztásasa Téma: Vidéki élet, családi gazdálkodás, hagyományőrzés Helyszín: Patca, Katica tanya (Somogy megye) Probléma: A vidékről

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei

A témahét célja. A témahét kapcsolódási területei A témahét célja - Az egészséges életmód területeinek megismertetése a tanulókkal - Egészségünk megőrzésének lehetőségei: egészséges táplálkozás, mozgás, egészségre káros szenvedélyek - Étkezési kultúra

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA. Nyitott szemmel az erdőben AZ ISKOLA Neve:Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Címe:2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 9-13. Résztvevő diákok száma:270 fő Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 3 fő Kapcsolattartó

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA AZ ISKOLA Neve: Arany János Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2541 Lábatlan Rákóczi út 112. Résztvevő diákok száma: 40 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 6 Kapcsolattartó neve: Kapcsolattartó

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

ERDEI ISKOLA programja

ERDEI ISKOLA programja ERDEI ISKOLA programja 2010. május 10-14. Felsőtárkány Hagyd ott a várost. Csend-övembe jöjj, hagyd ott az ingerült és hetyke szókat. Itt fákat, felhőt, forrást üdvözölj, s hallgasd a zengő, mámoros rigókat.

Részletesebben

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN?

MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? MILYEN EGY EGÉSZSÉGES NAP AZ ISKOLÁBAN? Egy egészséges nap az iskolában - egészségtudatos iskolai kultúra ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA:

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_22 Tudod-e, hol van? Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM tanári tudod-e, hol van? 1. évfolyam 237 MODULVÁZLAT Tevékenységek

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban

Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni és csoportos foglalkozások a gyerek és iskolai könyvtárban Egyéni foglalkozások egyszerre csak egy gyerek mindig egyénre szabott egyéni értelmi és érzelmi szint dominál a személyesség, a meghittség

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó Anna Kornélia. SZKA_101_30 Természetes és mesterséges anyagok SZK_101_30 Természetes és mesterséges anyagok Én és a világ modul szerzõi: Ádám Ferencné szabó nna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 306 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló -

KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap. - témanap beszámoló - KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA - ÖKOISKOLA PROGRAM - Egészségnap - témanap beszámoló - "Ha tudsz egy kézmozdulattal másokon segíteni, miért tartod karjaidat béna lustaságban." (Taitosz) időpontja:

Részletesebben

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre

HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON. Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre HALLGATÓI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZATON Területi szakmai gyakorlathoz óvodapedagógia szakon a 2013/2014-es tanévre A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karának BA képzésű tanterve alapján

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás

BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás BGA-12-HA-01 sz. Pályázati adatlap 5. A HATÁRTALANUL! tanulmányi kirándulás 5.1. Az utazás kezdő időpontja: Válassza ki a legördülő menüből az utazás kezdő időpontját (a magyarországi indulás dátumát év,

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0086 Élmények és tevékenységek kincsestára az Ászári Jászai Mari Általános Iskolában 1. nap 2015. augusztus 24. (hétfő) Téma: Kapcsolatok(család, barátok, munkahely..) 7.30 Gyülekező, aktuális téma, napi programok megbeszélése, előkészítése, csoportfelosztás 8.00 Reggeli 8.30 Nyelvi foglalkozás

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás

Négy bástya program bemutatása. Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban. Műhelyfoglalkozás Négy bástya program bemutatása Képességfejlesztő sakk helye és szerepe a képzési programunkban Műhelyfoglalkozás A tehetség természeti kincs. Önmagában hordozza a fejlődést, mint egy mag és természetes

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

Innováció: saját fejlesztés. Erdei iskola - Jósvafő

Innováció: saját fejlesztés. Erdei iskola - Jósvafő TÁMOP 3.1.4.-08/2-2009-0132 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben nnováció: saját fejlesztés Erdei iskola - Jósvafő 2010. 05. 03. - 05. 07. Összeállították: Barcsay Zoltánné

Részletesebben