Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné"

Átírás

1 TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás a Bonyhádi Oktatási Nevelési Intézményben Arany János Egységes Iskola Készítette: Kocsisné Kelemen Tímea Molnár Péterné

2 - TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Mi mindent nevezünk erdei iskolának? Az erdei iskola a XX. század elején de néhány országban később is a szabadlevegős iskola egyik típusa volt. Az egészséges hegyi, erdei környezetben létrehozott bentlakásos intézményeknek jelentős gyógyászati, egészségnevelő szerepe volt, a mozgalom kezdetben a tüdőbeteg vagy veszélyeztetett gyerekek egészségvédelmét, továbbá a beutalt gyerekek iskoláztatását szolgálta. Később, a környezeti nevelés új szemléletének megjelenésével tereptanulmányi központokat kezdtek erdei iskolának nevezni hazánkban. Az erdei iskolát nem feltétlenül erdőben szervezik és a hagyományos iskolához sem nagyon hasonlít. Sok helyen erdei iskolai munkaformának nevezték az egy-egy napos, külső helyszínen megtartott órákat és a ma leginkább témanapnak nevezett egységes tematikájú programokat is. Arról pedig, hogy az egybefüggően többnapos, de otthon alvós, tehát nem bentlakásos programok nevezhetők-e erdei iskolának, még folynak a viták. A megnevezéshez teljesen hű intézmények is akadnak: az erdészetek számos helyen tartanak fenn valóban erdei környezetben működő iskolaépületeket, ahova az iskolai osztályok a hagyományos tanórák megtartása céljából érkeznek. A 1980-as, 1990-es években az erdei iskolázást olyan, több tantárgy esetében is használt pedagógiai módszernek tekintették, melynek során az adott tárgy tantervi követelményeit nem osztálytermi keretek között dolgozták fel tanáraik segítségével a diákok, hanem néhány napra elmentek egy, a témához valamilyen formában kötődő helyre és ott folyt a tanítás. 2

3 Lehetett ez történelmi helyszín, az irodalomtörténet jeles helye vagy földrajzi táj, melyről éppen abban az évben tanultak. A foglalkozások először talán inkább hasonlítottak az iskolai órákhoz, több volt a tanár(ok) általi előadás, megmaradt a megszokott értékelési mód, az osztályzás is. Később viszont a lehetőségek felismerésével párhuzamosan, de még mindig adott tantárgyak keretein belül maradva túlsúlyba kerültek a diákok aktivitását igénylő megismerési módok, az anyaggyűjtés, vizsgálódás, interjúzás, a projektek keretében történő munkálkodás stb. Új szemléletet és tartalmakat hozott és talán a mozgalommá válással is egybeesett az a mozzanat, amikor az egyébként is természetközeli erdei iskolákban egyre tudatosabb környezeti nevelési tevékenység kezdett kibontakozni. Az erre nyitott pedagógusok felismerték, hogy az erdei iskolai programok során semmilyen más iskolai tevékenységgel össze nem hasonlítható hatást tudnak elérni a gyerekek környezeti szemléletének formálása terén. Kialakult és a program során sok szempontból rendszereződött is a környezeti nevelés erdei iskolai keretek között használható módszereinek és eszközeinek köre. Az erdei iskolázás pedagógiai lehetőségei A gyerekek az erdei iskolai programok során adott környezet természeti, társadalmi és kulturális ismereteire alapozva, tapasztalva tanulhatnak. A tanteremhez kötött, tantárgyakra szabdalt világban az erdei iskola olyan hely, ahol a világ egységes egésszé áll össze számukra. Megismerhetik a környék történetét, felfedezhetik nyelvi, kulturális érdekességeit, a hagyományos mesterségeket. Az erdei iskola olyan hely, ahol tudatosul bennük, hogy rajtunk is múlik, milyen környezetben élünk. 3

4 Aki gyermekkorában táborokba járt, tudja, hogy egy-egy tanulócsoport akár csak néhány napig tartó együtt élése, együtt lélegzése, egymásra utaltsága életre szóló élményt jelenthet. Sok gyereknek ezek az első, szüleitől távol töltött éjszakái. Ez megfelelő életkorban pozitívan befolyásolhatja a fiatalok önállóvá válását, önmagukkal és társaikkal kapcsolatos felelősségérzetüket. Az osztályközösség összekovácsolódása, együttműködésre való készsége, harmóniája az iskolába visszatérve hosszú időre meghatározhatja a gyerekek viselkedését, nyitottságát a tanórai munkára. Az erdei iskolai oktatás alapvető célja ugyanúgy a tanulás segítése, mint a hagyományos tantermi oktatásé, és mint ilyennek, az iskola pedagógiai programjának integráns részévé kellene válnia. A helyi tanterv céljainak megvalósítását kell szolgálnia a szorgalmi időszakban. Ám itt a tanulás-tanítás módja, tárgya és eszközei eltérnek a tanteremben megszokottaktól. A tanulás tárgya az ember és környezete kapcsolatának s e kapcsolat összefüggéseinek megismerése és megértése. Az ismeretek átadása a gyerekek kíváncsiságára, érdeklődésére alapoz. Míg a hétköznapok során a tananyag elsajátítása jellemzően tankönyvhöz, taneszközhöz kapcsolódik, az erdei iskola a közvetlen, természetes megismerés folyamatát és eszközeit kínálja. A megtanult tananyagnál fontosabb a tanulás folyamatában, mint élményhelyzetben való konstruktív részvétel. Az erdei iskolai program színteret nyújt a szociális tanuláshoz, segíti a személyiség- és közösségfejlesztést. Az ismeretszerzés folyamata főként együttműködő tanulási technikákra, a projektmódszer alkalmazására épül. Az erdei iskola helyszíne egyszerre értelmezhető valóságos és szimbolikus környezetként, kedvezve a drámapedagógiai eszközök használatának. 4

5 A jó erdei iskolai program úgy tanít, hogy miközben a gyerekek felszabadulnak a megszokottá vált napi terhelés alól, szinte észre sem veszik, mennyi tudással gyarapodnak. Ismereteik bővülése mellett fejlődik együttműködési, kommunikációs, problémafelismerési és -megoldási képességük. Az erdei iskolázás nem csak az egyes gyerekek vagy az osztály élménye. Eredményei az egész iskolai közösségre kihatnak. A gyerekek megnyílnak, ezáltal jobban, más oldalukról is megismerhetők lesznek. A pedagógusok kötetlenebb körülmények között taníthatnak, és ők is új módszertani fogásokat sajátíthatnak el. Az erdei iskolából hazakerülnek azok az értékek és tapasztalatok, amelyekre szert tettek diákok és tanárok egyaránt. Amennyiben az iskolai közösség ezeket az élményeket meg tudja osztani, valamint be tudja építeni az iskola programjába, módszertani eszköztárába, akkor hagyomány teremtődhet, amelyre új kezdeményezések épülhetnek a jövőben. Javulhat a munkahelyi légkör, ez jó irányba befolyásolhatja az iskolafenntartó és a szülők véleményét az iskoláról. ÖSSZEGZÉS AZ ERDEI ISKOLA FOGALMA, CÉLJA: Az erdei iskola célja sajátos, a környezet adottságaira építő nevelési, tanulásszervezési egység. A szorgalmi időben megvalósuló, egybefüggően többnapos, a szervező oktatási intézmény székhelyétől eltérő helyszínű tanulásszervezési mód, amely során a tanulás a tanulók aktív, cselekvő kölcsönösségen alapuló együttműködésére épül. 5

6 A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szorosan és szervesen kapcsolódik a választott helyszín természeti, és ember által létesített környezetéhez. Az erdei iskola élménypedagógiai szemléletet kíván, azaz a megélt élmény nevelési eszközzé válik. Az ember világképe, értékrendje tapasztalatain alapul, ezért az erdei iskolai programokkal az élő, a természetes környezet megismerését célozzuk meg, törekedve a gyerekek környezettudatos magatartásának pozitív irányú befolyásolására. Az erdei iskola az évközben megszerzett tantárgyi tudás elmélyítésére, gyakorlati felhasználására teremt lehetőséget. Az erdei iskola ma már nem csak egy lehetőség, hanem a legtöbb iskolában a tananyag része és fontos kiegészítője. A problémák, konfliktusok megoldása, szabadidejük megszervezése során jobban, több oldalról ismerhetik meg egymást - és ezzel együtt önmaguk képességeit is a tanulók. Az erdei iskola tehát mind a környezeti nevelés, mind a közösségformálás kiváló terepe. 6

7 ERDEI ISKOLA ELŐKÉSZÍTÉSE Az erdei iskola a tanéven belül kialakított önálló nevelés- és tanulásszervezési egység. Önálló, mivel számos sajátossága folytán különbözik a hagyományos tanítási napoktól, de nem elszigetelt. Az erdei iskola nem akkor kezdődik, amikor a helyszínre megérkezik a csoport. Alapos előkészítésre van szükség ahhoz, hogy az a néhány nap, amit a tanulók terepen töltenek eredményes és meghatározó lehessen. Lényeges, hogy az erdei iskola programot előkészítő szakaszban alakítsuk ki mindazokat a készségeket, képességeket, ismereteket, amelyeket a terepi tanulás során majd alkalmazni kívánunk. ELŐZETES FELADATOK Augusztus: Terv megfogalmazása Szállás lefoglalása Szeptember: Szülői értekezleteken szülők tájékoztatása az erdei iskoláról, a felmerülő költségek finanszírozási módjának megbeszélése Április: A tanulók és a szülők tájékoztatása a programról A program végrehajtásához szükséges eszközök beszerzése Külső segítők szervezése (vadász, túravezető, kézműves, állatgondozó, hagyományőrző, stb.) 7

8 Utazás megszervezése, szállás véglegesítése Május eleje: Szülők tájékoztatása levélben a szükséges felszerelésről, részletekről (1.sz. melléklet) Május vége: Megvalósítás A megfigyelések, gyűjtött anyagok, adatok összesítése, kiállítása Önértékelés (sikeresség, eredményesség, hogy éreztük magunkat, mit csinálhattunk volna jobban?) AZ ERDEI ISKOLAI MODULOK ELŐKÉSZÍTÉSE TANÓRÁKON / KAPCSOLÓDÁS A NAT MŰVELTSÉGI TERÜLETEIVEL/ Magyar nyelv és irodalom - Legyen gyakorlott az információk gyűjtésében, csoportosításában és felhasználásában! - Az olvasott szövegek segítsék a környezetben való eligazodást, közvetítsenek ismereteket a természetről! - A természeti környezetből vett témán alapuló szépirodalmi művek, versek, prózai alkotások, ismeretterjesztő szövegek feldolgozása. - Tudjon rövid elbeszélést írni szerzett élmény alapján! - Ismerje nemzeti történelmünk néhány kiemelkedő eseményét és személyét! - Olvasson népköltészeti alkotást, értelmezze! 8

9 Szövegfeldolgozások: - Egy hívatlan vendég: a kullancs - A süncsalád - A mézelő méh - Mező, erdő állatai /Az üregi nyúl, A hörcsög, A vaddisznó, A fácán, A zöld gyík, A kecskebéka - Miért színesek a virágok? - Mátyás király és a mutatványos - A kolozsvári bíró - Kinizsi - Nándorfehérvár ostroma - Találós kérdések, szólások gyűjtése az erdő élővilágáról Matematika - Szerezzen tapasztalatot a környező világ tárgyainak megismerésében! - Képes legyen az önálló gondolkodás elemi szintű gyakorlására! - A méréseket pontosan, megbízhatón végezze el! - Vegyen részt az alkotó tevékenységet és kreativitást fejlesztő tevékenységekben! 9

10 Feladatok: - Szöveges feladatokban valódi adatok felhasználása az állatok, növények köréből. - Adatok gyűjtése, grafikonok készítése, leolvasása a tanult élőlényekkel kapcsolatban. - Mennyiségek meg-, és kimérése alkalmi és szabvány mértékegységgel. - Becslés- kerekítés- mérés /távolság, tömeg/ - Terület-, kerület mérése és számítása / pl. fa törzsének kerülete; falevelek területének mérése, összehasonlítása rácshálón/ - Hosszúság és tömeg mértékegységek a gyakorlatban /pl. szarvasbogár, hangya mérése/ - Mérés kis-, és nagyarasszal - Negatív számok /hőmérséklet mérése/ Ember és természet - A tanuló váljék nyitottá a természet szépségei, értékei iránt! - Ismerje fel a környezetében előforduló veszélyhelyzeteket! - Legyen képes a tanult állatok főbb jellemzőit elmondani, leírni, lerajzolni! - Ismeretei ébresszék rá, hogy felelős a természet védelméért! - Legyen képes útvonalrajzok, térképvázlatok készítésére; iránytű használatára! 10

11 Kapcsolódó tananyagok: - Az erdő életközössége; A virágok titkai; A békák; Rovarok; Csodálatos madárvilág; Emlősök; A környezet hatása a növényekre és az állatokra; Az éltető víz; Tájékozódás iránytűvel; Népművészet, Régi mesterségek Technika és életvitel - Optimális feltételek biztosítása a természetes környezet anyagainak megismeréséhez. - Legyen ismeretük a felhasznált anyagokhoz kötődő mesterségekről és szakmákról. - Tárgyak készítése, saját ötletek megvalósítása, a funkció, forma és esztétikum együttes figyelembevételével. Kapcsolódó tananyagok: - Természetes anyagok vizsgálata, alakítása /fa és a természet kincsei/ - Fához kötődő mesterségek megismerése - A népi építészet Művészetek - Megismerő- és befogadóképesség fejlesztése. - Legyen képes a látvány, valamint a zenei élmény értelmezésére, feldolgozására! 11

12 Tanórai feladatok: - Természeti formák ábrázolása, Élőlények ábrázolása - Természet szépségeinek bemutatása /pl. az erdő színei/ MODULOK: 1. modul : PORTATÚRA, FALUPORTYA 2. modul : ERDŐJÁRÓ 3. modul : TISZTELD A MÚLTAT ÉS ÉLTESD TOVÁBB! ÁLTALÁNOS NAPIREND A TÁBORBAN 7 00 Ébresztő, tisztálkodás, reggeli, szobarend 9 00 Foglalkozás Ebéd Foglalkozás Szabadidő Vacsora, tisztálkodás Esti meglepetés program Takarodó 12

13 ÓRAREND 1. nap 2. nap 3. nap Délelőtt Megérkezés, beköltözés Erdőjáró Tiszteld a múltat és Faluportya éltesd tovább! Délután Portatúra (ismerkedés a Erdőjáró (folyt.) Tiszteld a múltat és tanya állataival) éltesd tovább! Este Bátorságpróba Holdfénytúra az erdőben Hazautazás 13

14 14

15 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése - Felkészülés a faluportyára Csoportalakítás szóeső (A lehulló papírcsíkok tartalma alapján a gyerekek csoportokba rendeződnek.) A foglalkozás helyszíne Ifjúsági Szálló terasz foglalkoztatója Módszerek, munkaformák Eszközigény papírcsíkok a különböző településtípusok jellemzőivel (2. sz. melléklet) A fogl. időtartama 2 perc Ellenőrzés: a gyerekek maguk, és egymás munkáját értékelik. csoportmunka, szóforgó 10 perc Faluportya (A gyerekek meginterjúvolják a falusi embereket, a hivatal, az iskola dolgozóit, tanulóit, a bolti eladókat stb.) Egyházaskozár utcái, iskolája, boltja, polgármesteri hivatal csoportmunka feladatlap (3. sz. melléklet) ceruza 120 perc Ellenőrzés: a csoportok egymás munkáját ellenőrzik Ifjúsági szálló foglalkoztatója 10 perc 15

16 Tanyatúra 1. Séta (A gyerekek önállóan körbejárják a tanya udvarát, ismerkednek a helyszínnel és az állatokkal.) a tanya gazdasági udvara egyéni munka perc 2. Állati memória (A gyerekek kört alkotnak és a tanyán élő háziállatokat sorolják fel úgy, hogy mindig az előzőleg elhangzottakat is ismételniük kell. Aki téveszt, leül. Folytatásként a környék állataival, vagy vadon élő állatokkal is játszhatják.) terasz FOM 10 perc 3. Csoportalakítás (A gyerekek állatnevek közül húznak /szarvasmarha, ló, juh, sertés/. Mindenki az általa húzott állat hangját hallatja. Az azonos hangot kiadó gyerekek egy csoportba kerülnek.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka papírcsíkok állatnevekkel 5 perc 16

17 4. Állati felfedező (A gyerekek a kijelölt állatról szereznek minél több ismeretet, és mélyítik el tudásukat.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója és a gazdasági udvar csoportmunka megfigyelés búvárkodás feladatlap (4. sz. melléklet) AZS gyermeklexikon internet A mi világunk környezetismereti tankönyv stb. 60 perc A csoportok tudásukat megosztják a többi csoport tagjaival Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka külső szakértői mozaik feladatlap 4X5 perc 5. Egy családot alkotunk (A gyerekek kitöltik a táblázatot, mindenki 1-1 sorát.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója CSOM csomagoló papír táblázattal (5.sz. melléklet) olló, ragasztó 10 perc 6. Ki vagyok én? (Barkochba a táblázatban szereplő állatokkal és családfájukkal.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója FOM a kitöltött csomagoló papír 10 perc 7. Családegyesítés (A táblázatot szétdaraboljuk, a családtagoknak úgy kell megtalálniuk egymást.) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója csoportmunka szétvágott papírcsíkok 5 perc 17

18 8. Állati feladatok és lehetőségek (Az állatok megismerése után fejés, tojás begyűjtése, etetés, csutakolás, almolás, ól takarítás, lovagolás, simogatás, stb.) A tanya gazdasági udvara egyéni állatok 18 tetszőleges

19 19

20 A modul foglalkozásának Eszközigény A fogl. Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások időtartama időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 1.Felkészülés az Erdőjáró túrára Ifjúsági Szálló foglalkoztatója Páros munka - Hátizsák 10 perc - Mi legyen a hátizsákban? / a hátizsákok - Fényképezőgép /esőkabát, ceruza, jegyzetfüzet, ellenőrzése/ - Növényhatározó távcső, kézi nagyító, papírzacskó könyvek a gyűjtéshez, zacskó a hulladéknak, enni- és innivaló/ - Csoportalakítás Puzzle /erdei növények 10 perc /Az összerakott képekről a tanultak (6.sz. melléklet) állatok összedarabolt felidézése./ képei / -A természetben tartózkodás kulturált Csoportmunka papír, ceruza 15 perc szokásainak, szabályainak ismerete /Ablak módszer/ 2. Készítsünk útvonaltervet! Egyéni munka - Turistatérkép - Térképvázlaton az útvonal bejelölése. (7.sz. melléklet) 10 perc 20

21 A modul foglalkozásának A foglalkozás Módszerek, Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások helyszíne munkaformák időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 3. Az erdő szőnyegén Egyéni munka - Hőmérő 5 perc - Hőmérsékletmérés: - erdő szélén - sűrű erdőben - erdei tisztáson - Avar vizsgálata: / 2-3 maroknyi avart csomagolópapíron szétterítve kézi nagyítóval vizsgálnak / - Virágok az erdőben - Mérgező szépségek / Egy választott erdei virág jellemzése./ 4. Válassz egy fát! / A csoportok a kiválasztott fát vizsgálják a feladatlapon megadott szempontok szerint./ - Becslések - mérések: - a fa magassága - törzsének kerülete - kora /ágörvök alapján/ - egy levél területe négyzethálóval - Kéregminta készítése a fa törzséről 5. Ehető erdő /Rövid megbeszélés után ehető vagy feldolgozható növények gyűjtése./ Bodzavirág gyűjtése bodzaszörp készítéséhez /szálláshelyen/ Kozári erdő Tapasztalatokról Beszámoló Csoportmunka / csoportszóforgó / A csoportok elmondják, mit gyűjtöttek és mire használható. - Csomagolópapír - Kézi nagyító - Kis növényhatározó - Feladatlap (8.sz. melléklet) - Mérőszalag - Négyzethálós lap - Lap, zsírkréta - Zacskó - Csomagolópapír - Kis növényhatározó 15 perc 20 perc 30 perc 30 perc 21

22 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások A foglalkozás helyszíne Módszerek, munkaformák Eszközigény A fogl. időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 6. Gyűjts neszeket! - Feküdjetek le a fűbe és hallgatózzatok! - Írjátok le, milyen állati hangokat ill. milyen erdei neszeket hallottatok! Egyéni tapasztalatszerzés Nincs 20 perc - Fakopáncs hallás: egy korhadt, kidőlt fatörzs egyik végére tapasszák a fülüket a gyerekek és hunyják be a szemüket! A másik végén a társuk különböző hangokat kelt. / ütögetés, kaparászás, kopogás stb./ 7. Kincsvadászat az erdőben - Gyűjtsünk kincseket / pl. apró kövek, lyukas csigaház, madártollak, termések stb./ - melyekből a táborban a csoportok képet készítenek! - Világtájak meghatározása az erdőben iránytű nélkül. KOZÁRI ERDŐ Egyéni munka Frontális munka Zacskó Ellenőrzés: iránytűvel 15 perc 10 perc / Pl. A fa mohás oldala; hangyaboly lankás oldala stb./ 22

23 A modul foglalkozásának A foglalkozás Módszerek, Eszközigény A fogl. megnevezése, a foglalkozások helyszíne munkaformák időtartama résztémáinak tartalmi kifejtése 8. A természet ábrázolása - Keress egy tisztást vagy egy erdőrészletet! Figyeld a természet szépségeit és készíts egy képet! 9. Délutáni és esti foglakozás - Az erdőben gyűjtött anyagokból csendélet készítése - Levélnyomat készítése - Az erdőben készített vázlatrajz kidolgozása - Bodzaszörp készítése Erdei tisztás Ifjúsági Szálló foglalkoztatója Egyéni Egyéni vagy Csoportmunka Rajzfelszerelés Rajzfelszerelés, Olló, ragasztó, kés Üveg, citrom 40 perc 40 perc - Kiállítás a gyerekek munkáiból 10. Naplementeszemle - A naplemente mozzanatainak megfigyelése, rögzítése 11. A csillagos égbolt - A Sarkcsillag, a Kis Göncöl,a Nagy Göncöl,a Sárkány megkeresése a csillagos égbolton. - Az északi irány meghatározása a sarkcsillag segítségével. Kozári halastó Frontális munka Frontális munka Elemlámpa, Füzet, ceruza Csillagtérkép (9.sz.melléklet) Kb.30 perc 20 perc 23

24 24

25 A modul foglalkozásának megnevezése, a foglalkozások résztémáinak tartalmi kifejtése A foglalkozás helyszíne A foglalkozás időtartama Eszközigény A foglalkozás időtartama Lovaskocsis (idő)utazás a reneszánsz világába 1. Magad uram (lovak befogása a kocsi elé) A tanya udvara fakultatív lovaskocsi, lószerszámok 20 perc 2. Élet a középkorban (különböző olvasmányokból megismert foglalkozások, kézműves tevékenységek megfigyelése, lehetőség szerint kipróbálása) Bikali Reneszánsz Élménybirtok különböző helyszínei (foglalkozások megfigyelése: molnár, mézeskalácsos, asztalos, kosárfonó, solymász, stb.) egyéni papír, ceruza 120 perc 3. Két garas az ára! (vásári jelenet megfigyelése, eljátszása, Vásári kikiáltók című népköltés megtanulása) Bikali Reneszánsz Élménybirtok szatócsbolt, piactér FOM mondóka szövege, 1-2 korhű jelmez 20 perc 4. Lovagi torna a középkorban bajvívás Bikal FOM fakardok, páncéling, íjak 40 perc 25

26 megfigyelése fegyverek kipróbálása harci jelenet eljátszása (interaktív) 60 perc 10 perc 5. Viva la musica! (ismerkedés a középkor zenéjével, hangszereivel) Bikal FOM az élőzene megfigyelése 20 perc 6. Járd a táncot! (középkori tánclépések elsajátítása) Ifjúsági Szálló foglalkoztatója FOM magnó, zene 60 perc 26

27 27

28 1.sz. melléklet Tisztelt Szülők! Az erdei iskolához szeretnénk néhány tudnivalót nyújtani. Időpontja: május ig (szerda, csütörtök, péntek). Indulás: szerdán 8:30-kor az iskolától. Érkezés: pénteken és óra között az iskolához. Szerdán vacsorát kapunk először és pénteken ebédet utoljára. Ezért szerdára hideg élelemről és innivalóról mindenki gondoskodjon! A gyerekek számára 4 váltás ruhaneműt készítsenek, zoknival, alsóneművel! A réteges öltözködés biztosított legyen számukra, az időjárás előrejelzésének megfelelően! /Legyen náluk esőkabát, gumicsizma a csomagban!/ Szükséges még: törölköző, tusfürdő, strandpapucs, fürdőköpeny (ha van), fogkefe, fogkrém, pizsama, fésű, két váltás cipő, zseblámpa vagy fejlámpa, szúnyog és kullancsriasztó, naptej tűző nap esetére, tolltartó színesekkel. (Némi költőpénz.) A rendszeresen gyógyszert szedők, gyógyszerérzékenységgel rendelkezők és allergiában szenvedők (stb.) részletesen tájékoztassák a tanítókat! Kisebb játékokat hozhatnak a gyerekek, de veszélyes dolgot nem! Értékes játékokat és mobiltelefont ne hozzanak, de az alvós plüss vagy kispárna otthon ne maradjon! Az idő rövidsége és a programok zavartalan lebonyolítása érdekében kérjük a látogatás mellőzését! Tanítónők 28

29 2.sz. melléklet TANYA VÁROS FALU csak földszintes házak alkotják akár többtízezer lakosa is lehet mezőgazdaságból élnek lakói több ipari üzeme, gyára is lehet lakóinak száma lehet, hogy 500-nál is kevesebb, de lehet néhány ezer is lehet, hogy csak egy házból áll egyeteme is lehet megyeszékhely is lehet az ilyen település többemeletes és családi házak, különböző intézmények alkotják rengeteg intézménye van általában csak óvodája van Bonyhád is ilyen település lakóit az ipar és a szolgáltatások foglalkoztatják Pécs is ezen települések közé tartozik lakói állattenyésztéssel, növénytermesztéssel foglalkoznak 29

30 3.sz. melléklet FALUPORTYA 1. Melyik megyében vagyunk? Mi a falu neve, ahol vagyunk? Milyen nemzetiségek élnek a faluban? Milyen távolságra van körülbelül a focipálya? Mi a polgármester neve?. 6. Hány lakosú a falu?. 7. Hogy hívják a falu legidősebb emberét?. 8. Melyik évben született?... 30

31 9. Mikor viszik el a leveleket a postáról? Hol lehet képeslapot kapni Egyházaskozárról? Meddig tart az ebédszünet a boltban? Melyik utcában van a baptista templom? Mi az iskola címe? Milyen idegen nyelvet tanulnak az iskolában? Milyen város van Egyházaskozárhoz legközelebb? Hol található az I. ill. II. világháború kő emlékműve? Hány templom található a faluban? Sorolj fel legalább 3 utcanevet, ami a faluban található!

32 4.sz. melléklet Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él.! Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. 32 Különös ismertető jelem:..

33 Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él! Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. Különös ismertető jelem:.. 33

34 . Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él. Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:. 34..

35 Állati felfedező Dolgozzatok csoportban! Minden csoport figyeljen meg alaposan egy-egy háziállatot, mely a portán él. Készítsétek el bemutatkozó lapjukat, majd a bőrükbe bújva mutassátok be őket a többi csoportnak! Nevem:.. Ősöm:... Magasságom: Súlyom:. Lábaim száma:.. Mozgásomban segít:. Ujjaim végén..... található. Testemet borítja. Milyen tapintású vagyok?. Kedvenc ételeim:.. Hasznom a gazdaságban:.. Férjem/feleségem neve: Amikor még kicsi vagyok, így neveznek az emberek:. Így születek:. Testvéreim száma általában:. Ilyen hangot adok: Közmondások/szólások, melyek rólam szólnak:.. 35 Különös ismertető jelem:..

36 5. sz. melléklet Egy családot alkotunk: Egészítsétek ki a táblázatot! Állat neve: Hím: Nőstény: Kicsinye: Ló Szarvasmarha Juh Kecske Sertés Macska Kutya Házityúk Házi kacsa Házi liba 36

37 6.sz. melléklet. Csoportalakítás: Puzzle / összedarabolt képek összeillesztésével/

38 7.sz melléklet 38

39 8.sz. melléklet VÁLASSZATOK EGY FÁT! Az alábbi feladatok segítenek, hogy minél pontosabban tudjátok bemutatni társaitoknak. - Becsüld meg a fa magasságát! - Körülbelül mennyi levél lehet egy ágán? - Becsüld meg a korát!/ Az ágörvekből tudjátok megállapítani!/ - Becsüld meg a fa törzsének kerületét! - Mérjétek meg mérőszalaggal is! - Egyedül átéri-e valaki a fa törzsét? Ha nem, hányan kell összekapaszkodnotok? - Milyen különlegességeket veszel észre rajta? - Vizsgáld meg a fád környezetét! Keress olyan terméseket, leveleket, hajtásokat amik a fátokról származhatnak! Ezt találtuk: - Rajzolj körül egy falevelet a négyzethálón! - Számold ki a levél területét! db egész négyzet db fél négyzet Összesen négyzet a levél területe. - Készíts kéregmintát a törzséről!

40 9.sz. melléklet

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz

Tompáné Balogh Mária. Tanári kézikönyv. 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Tompáné Balogh Mária Tanári kézikönyv 4. évfolyamos tanulók számára készült Élõ és élettelen környezetem, Élet a ház körül címû tankönyvhöz Írta és összeállította: Tompáné Balogh Mária Tartalom Felelõs

Részletesebben

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó,

Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Válogatott fejezetek az alábbi egyetemi jegyzetből: Malatinszky Ákos (2009): Környezeti nevelés. Egyetemi jegyzet. Szent István Egyetemi Kiadó, Gödöllő. 99 p. Az emberi történelem egyre inkább az oktatás

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam

Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján. 1-4. évfolyam HELYI TANTERV ANGOL NYELV 1-4/13. Készült a kerettantervi rendelet 1. sz. melléklete alapján (A plusz egy óra a szabadon tervezhető órakeret terhére lett beépítve.) Óraterv: Évfolyam: 4. Heti óraszám:

Részletesebben

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Tanterem. a szabadban 2011 / 1. szám

Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja. Tanterem. a szabadban 2011 / 1. szám Alsó tagozaton tanító pedagógusok szaklapja Tanterem a szabadban 2011 / 1. szám TARTalom rajzpályázat A rajzpályázat nyertesei................................................ 1 Az alsós kommunikációs és

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. TÉMAHÉT Tanulás tanulása Jeles napok, ünnepek: Állatok világnapja Készült: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg

Részletesebben

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM

KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM KLEBELSBERG KUNO ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM ja (módosított változat) Budapest, 2013. Tartalom: 1. A GYERMEKEK HÁZA ALTERNATÍV ALAPOZÓ PROGRAM MŰKÖDÉSI HELYZETE...

Részletesebben

Környezeti nevelési program

Környezeti nevelési program Környezeti nevelési program Már a 2003-os NAT szerint is A környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók környezettudatos magatartásának életvitelének kialakítását annak érdekében, hogy a

Részletesebben

Kiskanizsai Általános Iskola 2013.

Kiskanizsai Általános Iskola 2013. 1 Kiskanizsai Általános Iskola Környezeti Nevelési Program 2013. 2 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM 1. Bevezetés A program írásának indokai, céljai; munkamódszerek 2. Célok, alapelvek 2.1. Stratégiailag kiemelt

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam

KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam 1 KÖRNYEZETISMERET 1 4. évfolyam Tantárgyi célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tanulókban a környezetük iránt. Ezért e tantárgy

Részletesebben

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM 650 Mezőberény, Petőfi út 17-19. Mezőberényi Kistérségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Kollégium és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat TARTALOM Bevezetés 5. oldal I. AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM PP 2. sz. melléklete 2013 KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM Szentlőrinci Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium (Szentlőrinci

Részletesebben

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA

A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Ikt.: A FELSŐPAKONYI HERMAN OTTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA Környezeti Nevelési Programja 2014. Felülvizsgálta és módosította a Felsőpakonyi Herman Ottó Általános Iskola Nevelőtestülete Felsőpakony, 2014. március

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja Az Almási Utcai Általános Iskola környezeti nevelési programja 2004. március MAKÓ Tartalomjegyzék I. Jövőkép-alapelvek és célok 2 Az iskola jövőképe 2 Alapelvek 2 Célok 2 II. Törvényi háttér, szabályzók

Részletesebben

Környezetismeret 1-4. osztály

Környezetismeret 1-4. osztály Irinyi József Általános Iskola 4274 Hosszúpályi Szabadság tér 30. 031154 HELYI TANTERV Környezetismeret 1-4. osztály 2013 1 Célok, feladatok A környezetismeret tantárgy célja, hogy felkeltse az érdeklődést

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM A világ erőforrásai elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki szükségleteit, de nem elegendőek ahhoz, hogy kielégítsék mindenki mohóságát. 1. JÖVŐKÉP Mahatma Gandhi Napjainkban

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Előszó: Iskolánk arculata 4. oldal 1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eljárásai, eszközei 6. oldal

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam Készült az Oktatásért Közalapítvány támogatásával MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév Nyelvi előkészítő (9.) évfolyam TARTALOM A z é r t é k e l é s

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM. 2009. szeptember Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium NEVELÉSI PROGRAM 2009. szeptember A CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY GIMNÁZIUM NEVELÉSI PROGRAMJA A Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium helyzete és aktuális állapota A gimnázium működésének

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Környezeti nevelési program 5. számú melléklet TARTALOMJEGYZÉK 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere... 4 2. Helyzetelemzés, helyzetkép...

Részletesebben

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA 2010. május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert,

Részletesebben

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A VILÁGI ZSIDÓ ISKOLA ALAPÍTVÁNYÁLTAL FENNTARTOTT LAUDER JAVNE ZSIDÓ KÖZÖSSÉGI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA ÉS ZENEI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 1121 Budapest Budakeszi

Részletesebben

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam

Ember és társadalom. műveltségterület. Erkölcstan. 1-4. évfolyam Ember és társadalom műveltségterület Erkölcstan 1-4. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az erkölcstan tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata.

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Iskolai egészségnevelési program

Iskolai egészségnevelési program TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben című projekt Mezőberény Bélmegyer Kistérségi Általános Iskola

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében:

A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: A TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben című pályázat keretében: az Egészség - témahét megvalósításának dokumentációja. 2009/2010. tanév Bodajki Általános

Részletesebben