Három hetet meghaladó projekt

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Három hetet meghaladó projekt"

Átírás

1 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Három hetet meghaladó projekt Lengyel Laura Óvoda Készítette: Révész Róbertné A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

2 A tevékenység helye: Lengyel Laura Óvoda, Újfehértó Árvácska út 2. Megvalósítási idıszak: A projekt címe: 2009.november 12.- december 18-ig Jeles téli ünnepkör Résztvevık: Micimackó csoportba járó gyerekek: 25 fı Csoportban dolgozó óvónık: 2 fı Csoportban dolgozó gyógyped. asszisztens: 1 fı Csoportban dolgozó dajka: 1 fı Meghívott óvodavezetı Meghívott tag óvodavezetı Meghívott óvodapedagógusok (az óvoda másik 3 csoportjában dolgozó pedagógusok) Meghívott szülık Tagóvodák meghívott gyerekei, pedagógusai A téma célja, feladata: Érzelmi háttér megfelelı kialakítása családjátékokkal, családi fotók nézegetésével Differenciált tapasztalatszerzés biztosításával érdeklıdésüknek megfelelı tevékenységek felajánlása A téli ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakkal, anyagokkal való foglalatoskodás A gyermekek erkölcsi- szociális érzelmeinek kialakítása A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelı alkotási lehetıségek biztosítása egésznap folyamán Néphagyomány elemeinek beépítése a tevékenységekbe. A projekt indoklása: A projekt tevékenységeit úgy igyekeztünk felépíteni, hogy a gyerekek megtalálják és saját fejlettségüknek és érdeklıdésüknek megfelelıen differenciált tapasztalási lehetıséget biztosítsuk. A téli ünnepkör jeles napjaira építve (Mikulás- ünnep, Karácsony) a gyermekek életkori sajátosságit figyelembe véve terveztük az ismeretanyagot, a néphagyományok természetes beilleszkedésével. Fontos tudatosítanunk a gyermekekben, mennyire jelentıs szerepet játszik életükben a szeretet, a család. Értsék meg, mennyire szerencsések, amiért családban élhetnek, hogy vannak szüleik, testvéreik, nagyszüleik, akikkel közösen élhetik meg életük minden pillanatát: a múltat,

3 jelent, s a jövıt is. Érezzenek rá a közös beszélgetésekre, az együtt tevékenykedés fontosságára. A projekt ideje alatt tervezett változatos tevékenységek során fejlıdjenek nagy- és finommozgásuk, értelmi, szociális- és kommunikációs képességeik. Legyen számukra természetes, hogy szabadon elmondhassák gondolataikat, érzelmeiket. Állandósuljon alkotókedvük, s a képességei szerint elkészített produktum elégedettséggel, örömmel töltse el ıket. A mi feladatunk, hogy lelkileg egészséges gyermekeket neveljünk, s a rendelkezésükre álló minden eszközzel fejlesszük képességeiket, ültessük el szívükben a hagyományok szeretetét, azok megırzésének fontosságát. Kodály Zoltán szerint: Az óvoda már valóságos, véres élet. Ami sebet ott kap valaki Gyakran haláláig sem hever ki. S ha jó magot ültetünk bele, Egész életen át virágzik. E projekt néhány hete alatt ilyen jó magocskákat akarunk elültetni óvodásaink szívében, lelkében. A három hetet meghaladó projekt felépítése a TŐZ elemeihez kapcsolódik. A projekt csoportunkban történı megvalósítása során a szülıket aktív győjtımunkára vonjuk be. A produktumok megvalósításába a szülıket nem vonjuk be, mert azok az ı karácsonyi meglepetéseik lesznek. Projektünk zárásaként egy közös karácsonyi délelıttre hívjuk meg a szülıket. Közös munkálkodással: mézeskalácssütéssel, karácsonyi díszek készítésével, közös énekléssel szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a napot. Itt adjuk át ajándékainkat is : só- liszt gyurmából készített gyertyatartót gyertyával, valamint termésekkel díszített képkeretet, családi fotóval. A projektzáró délelıttre a faliújságra kihelyezett ünnepélyes meghívóval, ill. a gyermekek személyes meghívásával kívánjuk invitálni a szülıket. A gyermekekkel folyamatosan megbeszéljük a folyamat eseményeit, a projektzáró délelıtt tervét is, de megkérjük ıket arra, hogy szüleik elıtt tartsák titokban, hogy nagyobb legyen a meglepetés. Ráhangoló, elıkészítı hét tevékenységei: A projekt megtervezése, a szükséges eszközök beszerzése A gyerekek tájékoztatása a várható tevékenységekrıl. Beszélgetı körön élmények meghallgatása, elızetes ismeretek felmérése. Beszélgetés a hagyományokról, ezzel kapcsolatos könyvek nézegetése. Szülık bevonásával győjtımunka elindítása: szükséges anyagok, tárgyak összegyőjtése, elhelyezése a csoportban. Folyamatos ismerkedés az eszközökkel.

4 Téma: Melegítı szeretet Álmodj tündérkém Weörös Sándor: Szunnyadj, kisbaba /vers/ Tevékenység célja A vers bemutatása, gyakorlása Az érzelmi biztonság fokozása a gy.ölben ringatásával a vers elıadása közben. A gondolkodási mőveletek fejlesztése a beszélgetésben. Tevékenység feladata Érzékeltessük a vers hangulatát, dinamikáját a szemléletes óvónıi bemutatással és ringatással. Beszélgessünk a gyerekekkel az otthon melegérıl a családról, a szeretetrıl. Fejlesszük figyelmüket, emlékezetüket a vers mondogatásával, eljátszásával, beszélgetéssel. Megelızı tevékenység Családi fotók győjtése Altató, ringató versek, mondókák mondogatása Eszközök Családi fotók, babaszobai játékok Szervezeti keretek Vázlat mikro csoportos, egyéni Babaszobai szerepjátékból vagy családi képek nézegetésekor motiválhatjuk a gyerekeket, de ölünkbe véve ringathatjuk egy magányos vagy szomorú kisgyereket is, így bemutatva, eljátszva a verset. Beszélgessünk a gyerekekkel az anyai szeretetrıl, a test melegérıl. Nézegessünk ıket ábrázoló csecsemıkori képeket. A családi fotók albumba rendezés. Produktum Fotóalbum készítése.

5 Téma: Melegítı szeretet Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Eszközök A családi otthon. A test melege Szociális képességek fejlesztése a család és az otthon fogalmának erısítésével. Értelmi képességek fejlesztése az emlékek felidézésével, figyelem fenntartásával, ítéletalkotással. Verbális képességek fejlesztése összefüggı beszéddel. Beszélgetı körök során felidézzük az elızı estét a gyermekek otthonában (pl. ki mesél?) Emlékképek felidézése, konkretizálás Szeretetre nevelés játék babák ölbe vételével. Szókincsbıvítés Családi fotók összegyőjtése, nézegetése. Beszélgetések kezdeményezése a családtagok otthoni tevékenységérıl, szokásairól Képszimbólumok, kalap, kendı, családi fotók, elıre kivágott képkeret- forma, termések (bab,feles borsó, kukorica, ragasztó) Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, Családi fotók nézegetése közben felelevenítjük ismereteinket a családról: hányan élnek együtt, apa, anya, testvérek, nagyszülık nevei Családi ünnepek (névnap, születésnap) eljátszása. Családjáték: képszimbólumokkal kül. Helyszínek kialakítása: apa, anya, gyerek ill. gyerekek. Érzelmek kifejezése, gondoskodás bemutatása. Este meseolvasás, altatódal eléneklése. (csillag az égen) Családi fotóknak képkeret készítése. (termések ragasztása kivágott kartonra.) Képkeret készítése. Termések felragasztása. A képkeretbe családi képet helyezünk. Meglepetés a családnak karácsonyra.

6 Tevékenység célja Téma: Mikulásvárás Mikulásvárás: dalok, versek Mikuláscsizma, mikulássüveg készítés Tapasztalatszerzés a vizuális technikában. Egymásra való odafigyelés, kivárás. Érzelmi ráhangolódás Együtt éneklés, együtt hallgatás átélése Tevékenység feladata Beszélgetés a mikulásról Tanult versek, dalok felidézése, elıadása Emlékek felidézése, összefüggı beszéd fejlesztése Szituációs játékokban való aktív részvétel Finommotorika fejlesztése során esztétikai képesség fejlesztése Megelızı tevékenység Eszközök Mikuláskönyvek nézegetése Terem dekorálása Mikulás jelmez krampusz jelmez, boríték, csizma- süveg formák, festés, ecset, ragasztó, papír, vatta Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Mikulásjáték (mikulás, krampusz, gyerek) Te milyen mikulás lennél? Élmények meghallgatása: otthoni Mikulásvárás élmények megbeszélése (cipıtisztítás, ablakba tesszük a csizmát, hol mikor jön a mikulás stb..) Levelet írunk a Mikulásnak: vágyak, elképzelések megfogalmazása. Mikulásversek, énekek együttes gyakorlása Mikuláscsizma, süveg készítése változatos technikával Mikuláscsizma festése, díszítése vattával Csizma, süveg díszítése papírmozaik ragasztással.

7 Téma: Tőzet viszek Ég a gyertya, ég Tevékenység célja Számlálás, egyesítés, bontás Finommotorika fejlesztése Forma és mennyiség azonosítása, megfigyelés, emlékezet fejlesztése Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Adventi gyertyagyújtás Különbözı mértani formák megismerése: kártyasorozatok készítése 1-10-ig Eszközök Különbözı gyertyák, kártyák, mécsesek Szervezeti keretek Csoportos, mikro csoportos, egyéni Vázlat Motiváció: csillagszóró gyújtása. Adventi gyertyák számlálása a koszorún. Mennyit gyújtottunk meg? Mennyi van hátra? Mennyi ég és mennyi nem ég? Gyertyák, mécsesek csoportosítása: alak, szín, nagyság szerint. Kártyajáték: A közösen elkészített kártyákkal memóriajátékot játszunk. Egyik sorozaton ég a gyertya, a másikon nem. Égı és nem égı gyertyákat kell összepárosítani. Gumilapból gyertyaforma kialakítása. Produktum Folyosódísz gumilap- gyertyákkal

8 Téma: Szikra Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Gyertyaláng Gyertyatartó készítése só- liszt gyurmából A gyurmázás technikájának és térbeli plasztikai alakzat létrehozásának gyakorlása. A környezet díszítésének öröme a munka átélésével. Ajándékozás örömének megéreztetése. Gondolkodási mőveletek gyakorlása a munka és a beszélgetés során. Az ajándékkészítés során a tapintásos észlelés fejlesztése. Kreativitás, a manipulációs készség fejlesztése az adventi várakozás átélésének örömével. Karácsonyi adventi dalok éneklése, versek mondogatása. Gyurmázás, technikájának gyakorlása Eszközök Só, liszt, olaj, víz, kötények, formázó eszközök, gyertyák, nyújtófa, tábla, celofán papír, tepsi Szervezeti keretek Vázlat Produktum mikro csoportos, egyéni A foglalkozás elıtti hangulatteremtést gyertyagyújtással érjük el. Közben énekelünk, beszélgetünk az ajándékozásról. Só- liszt gyurma elkészítése a gyerekekkel közösen segítenek az adagolásban, gyúrásban. Formák kiválasztása gyurma önálló formázása, tepsibe helyezése. (a gyertyák helyét is formázzák ki) A gyertyatartók kisütése a konyhában. Kihőlés után a gyertyák behelyezése a gyertyatartóba. Titokban tartjuk, mert ez ajándék a családnak karácsonyra. Só- liszt gyurmából készült gyertyatartó gyertyával- karácsonyi ajándék a családnak.

9 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Téma Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Eszközök Szervezeti keretek Vázlat Produktum Záró délelıtt: Közös karácsonyi ünneplés a szülıkkel, ajándékátadás Közös tevékenységek során érzelmi életünk fejlesztése (mézeskalácssütés, karácsonyi díszek készítése) Ráhangolódás az ünnepre Az elkészült produktumok (ajándékok) átadása a szülıknek Angyalka, hópihe, üdvözlılap elkészítése együtt a szülık, gyerekek. Az ajándékok (produktumok) elrendezése. Közös tevékenykedéshez szükséges eszközök elıkészítése, megvásárlása. Mézeskalács hozzávalóinak beszerzése, tészta összeállítása, diótörés Papírgolyók, angyalhaj, díszszalag, aranyfonál, gyöngy, fehér papír, ragasztópisztoly, zöld karton, formanyomó, liszt, méz, tojás, margarin, cukor, dió, nyomóformák, gyúrótábla, nyújtófa, tepsi mikro csoportos, egyéni A szülık folyamatosan érkeznek, s elkezdhetik gyermekükkel közösen a karácsonyi díszek elkészítését. Az asztalokra kihelyezett eszközökbıl: angyalkák, hópihék, ill. üdvözlılapot készíthetnek, a csoport dolgozóinak segítségével. A gyerekek kiszaggatják a mézeskalácsokat, szülıi segítséggel tepsibe rakják. Közepébe általuk kibontott diót helyeznek. Amikor mindennel elkészülünk, közösen karácsonyi dalokat énekelünk, gyertyát és csillagszórót gyújtunk. Átadjuk az ajándékokat: a gyertyatartót gyertyával és a képkerettel, családi képpel. Óvodavezetınk megköszöni a szülık jelenlétét, s mindenkinek kellemes ünneplést kíván. Gyertyatartó gyertyával, képkeret termésbıl kirakva.

10 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón A három hetet meghaladó projekt, záró rendezvényének leírása, jellemzése a tagóvoda vezetık részérıl. A három hetet meghaladó projekt a Jeles téli ünnepkör címet kapta. A tőz modulra, valamint a Mikulásvárásra, az adventi, karácsonyi ünnepkörre építették az óvónık a tevékenységeket. A tevékenységeket úgy tervezték az óvónık, hogy feltételezték a szülık aktivitását. Folyamatosan feladatot kaptak a gyerekek által közvetítve, hiszen az egyes tevékenységek anyag és eszköz szükségletének egy részét a gyerekek győjtı munkájával biztosították. A szülıkben tudatosodott, hogy gyermekük számára fontos, hogy a feladatnak eleget tudjanak tenni, ezért partnerek voltak a győjtımunkában. A tevékenységek egymásra épülése módszertanilag átgondolt, tudatos, sok év tapasztalatát magába foglaló tervezést tükröz. Az idıben haladva, folyamatosan és fokozatosan történt az érzelmi ráhangolódás az ünnepre. A Mikulás várásának izgalma, a szülıknek szánt ajándék készítésének titokban tartása, a nyíltnapos adventi késülıdés lázas elıkészítése mind-mind sajátos, különleges érzelmi töltetet adott ennek az idıszaknak, mely meghatározta az egész óvoda hangulatát. Bár mindenki izgatott volt a szervezés és megvalósítás eredményessége miatt, mégis áthatotta az óvoda miliıjét a téli ünnepkört meghatározó fokozott odafigyelés, az egymást segíteni akarás, a többet mosolygás, a kedvesség érzése. A tevékenységek produktumait, az elkészült munkákat figyelemmel kísérhettük a munkatáblákon. A projekt megvalósulásának csúcspontja a szülıkkel közös, nyílt adventi készülıdés volt. Ez nemcsak a programban résztvevı csoportokban, hanem az óvoda összes csoportjában ebben a formában került megrendezésre. Rendkívül nagy volt a szülık részérıl az érdeklıdés. Teljesen benépesültek az óvoda csoportjai, s mindenhol nyüzsgı alkotó munka folyt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

11 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Szülık és gyerekek együttmunkálkodva feledkeztek bele a különbözı karácsonyi meglepetések készítésébe. Közben lehetıség volt a kötetlen beszélgetésekre. A szülık jobban megismerhették gyermekük barátjának az anyukáját, lehetıség volt a karácsonyi süteményreceptek kicserélésére, és sokak számára ez az alkalom adott lehetıséget a hétköznapok monotóniájából való kiszakadásra. A nap hangulatát jól tükrözik a rendezvényen készült fotók. A szülık visszajelzése, véleménye megerısített bennünket abban, hogy jó úton indultunk el, amikor megterveztük a projektet. Megnyugtató számunkra az is, hogy a szülık az óvodát nemcsak gyermekmegırzınek tekintik, hanem ık maguk is fontosnak tartják, hogy bekapcsolódjanak az ott folyó munkába, amikor hívják ıket, illetve lehetıségük van rá. A projekt tervezését és megvalósulását minden szempontból eredményesnek tartom. A jövıben, a konzekvenciákat levonva már hagyomány teremtı jelleggel szervezünk ilyen, vagy hasonló rendezvényt. A projekt képekben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

14 Újfehértó, Gyurján Lászlóné tagóvoda vezetı A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

15 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Három hetet meghaladó projekt Lengyel Laura Óvoda Készítette: Boda Sándorné A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

16 A tevékenység helye: Lengyel Laura Óvoda, Újfehértó Árvácska út 2. Megvalósítási idıszak: A projekt címe: Jeles tavaszi ünnepkör Résztvevık: Katica csoportba járó gyerekek: 24 fı Csoportban dolgozó óvónık: 2 fı Csoportban dolgozó dajka: 1 fı Meghívott óvodavezetı Meghívott tag óvodavezetı Meghívott óvodapedagógusok (az óvoda másik 3 csoportjában dolgozó pedagógusok) Meghívott szülık Tagóvodák meghívott gyerekei, pedagógusai A téma célja, feladata: A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan érzelmi háttér kialakítása Kíváncsiságon alapuló, differenciált tevékenységen keresztüli kapcsolat szerzés Természetismereti és természetvédelmi ismeretek, szerzése, képességek kialakítása A gyermekek erkölcsi- szociális érzelmeinek kibontakoztatása Egész napos önkéntes alapon történı alkotási lehetıségek biztosítása A gyermeki tudásszintre építve, új ismeretanyag beépítése Néphagyományokkal való ismerkedés A projekt indoklása: A projekt tevékenységeit úgy igyekeztünk felépíteni, hogy a gyerekek megtalálják és saját fejlettségüknek és érdeklıdésüknek megfelelıen differenciált tapasztalási lehetıséget biztosítsuk. A jeles napokra, ünnepekre építve, változatos témájú ütemtervek alapján fejleszthetjük a gyerekek ismeretanyagát. A mindennapi változatos tevékenységek a gyerekek életkorának megfelelıen öleli át a néphagyományokat. Ismerjék meg általa múltunkat, dolgozzanak, alkossanak a jelenben, és ezeket az értékeket ırizzék és továbbítsák a jövıben. A mi feladatunk közzé tartozik ezeknek az értékeknek az ırzése, és hivatásunk szépségét ékesíti, ha mi adhatjuk át a gyerekeknek.

17 Kodály Zoltán szerint: Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk A gyerekek változatos tevékenységek kapcsán szembesülhet saját képességeivel, célokat tőzhet ki a produktumnak létrehozása érdekében. Lásd ki vagy és tervezd, mi szeretnél lenni. Nem az a fontos, mennyire precízen- pontosan készül el a remekmő, hanem az, hogy saját maga készíti el. Ha az életképes magot jól ápoljuk, gyönyörő növénnyé fejlıdik. A mi feladatunk ezeknek a csemetéknek a testi, lelki ápolása. Ha jól végezzük a dolgunkat, alkotó, kreatív, széles ismeretkörrel rendelkezı felnıtteké válhatnak. A komplex óvodai programcsomag megvalósítása kapcsán, egy három hetet meghaladó projekt megvalósítására kerül sor. Mindez a Víz elemeihez kapcsolódik. A projekt megvalósításához a szülık- gyerekek aktív győjtımunkája szükséges. A produktumnak megvalósításába a szülıket is bevonjuk, hiszen a projektzáró rendezvényen az ı segítségünkre is számítunk. A vendégeknek meghívót készítünk, amelyeket gyermekmunkák díszítenek. A faliújságon is elhelyezzük a rendezvényre szóló meghívókat. A vendégkönyvbe szívesen fogadjuk az észrevételeket, véleményeket, amelyek megerısítenek bennünket abban, amit jól csináltunk, vagy új utak keresésére késztet. Ráhangoló, elıkészítı hét tevékenységei: A projekt megtervezése, eszközök elıkészítése A gyerekek tájékoztatása, beszélgetı körök a hagyományokról, képeskönyvek nézegetése, tárgyak győjtése (szülıkkel együtt) ezek bevonása a csoport mindennapjaiba. Szükséges eszközök elıkészítése, folyamatos ismerkedés a kikészített eszközökkel. A projekt megvalósításához kötıdı egyéb tevékenységek: A helyi újságban megjelentetni cikket a rendezvényrıl A megvalósításról írásos és digitális dokumentáció készül A megvalósításról jelenléti ívet készítünk A záró programról a felkért szülık beszámolót készítenek A tag óvodavezetı rövid írásos beszámolót készít A projektekhez mellékeljük a csoportnapló heti tevékenységeit Egy gyermek által készült élményrajz, ami a témából a számára legfontosabb érzelmi ráhatást, legmélyebb benyomást keltette.

18 Téma: Tavaszi szél vizet áraszt Tevékenység célja Tevékenység feladata A víz jótékony és romboló hatása A pisztráng és a patak mese bemutatása A mese élményszerő bemutatása Gondolkodási mőveletek fejlesztése Ok- okozati összefüggés megláttatása Finommotorika fejlesztése Földgömbön, térképen megnézzük a különbözı vízképzıdményeket. Képek alapján új ismeretek szerzése, fogalmak megismerése: - patak, folyó, tenger.stb Összekapcsolás az idıjárás változással (olvadás,) A víz haszna, vízhez kapcsolódó néphagyományok (húsvéti locsolkodás) Megelızı tevékenység Vízikerék barkácsolás, képek nézegetése, vízzel kapcsolatos élmények felelevenítése, folyamatos kavicsgyőjtés Eszközök Homok, kavicsok, növények Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Terepasztalon hegyek, dombok, folyó és tenger kialakítása természetes anyagból. Akvárium készítése papírból. Ellátogatunk a közeli kanálishoz, ahol megtekintjük a víz folyását természetes környezetben. A mese élményszerő bemutatása meseképek segítségével. Az elkészült terepasztal elhelyezése a folyósón, ahol a többi csoport is megtekintheti

19 Téma: Mit visz a kishajó Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Ismerkedés a víz és az anyagok kölcsönhatásáról Tengeren túlról jönnek a madarak Tapasztalatszerzés, ismeretek bıvítése a beszélgetések alkalmával, élményekre építve. percepciófejlesztés A víz mint életelem a mindennapjainkban. Hogyan hasznosítjuk- beszélgetı körben. A vándormadarak visszatérése az idıjárás változásával. Ok- okozati összefüggés megláttatása. Tavaszi ünnepvárásra hangolódás (húsvét) Népi jóslás: Sándor- József- Benedek Teafızés a csoportban. (anyagok viselkedése meleg és hideg vízben) Látogatás a baromfiudvarban Puzzle játék- állatkirakó (saját készítéső, ık színezik ki) Eszközök Könyvek, teafızı, különbözı állatfigurák Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Megbeszéljük milyen madarak térnek vissza, hol a fészkük, kikkel élnek együtt. A húsvéthoz kapcsolódó állatokat is elkészítjük, így együtt érkeznek meg a tavaszba. Barkácsolással tutajt, hajót készítünk, amit majd a terepasztalra kihelyezünk (bıvítjük) Közben dalok, versek felelevenítése Állatok tojáshéjból, tojástartóból hajó, tutaj

20 Téma: A víz és a föld kapcsolata Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Bimbó nyílik, rügy kipattan Zelk Zoltán: A hóvirág (mese) Tavaszi virágok készítése Tapasztalatszerzés, szabálytudat fejlesztése, a természet védelme. Felelısségtudat alakítása. Kreativitás fejlesztése Az ismeretek által érezzék fontosnak az élı környezet védését. Eszközök helyes használata Empátiás készségek fejlesztése Kitartás, feladattudat fejlesztése Tavaszi képek nézegetése Csíráztatás a csoportszobában (kísérletezés) nárcisz és tulipán hagyma hajtatás beszélgetı körök Eszközök Színes papírok, olló, ragasztó, színezık (húsvéti képek) hurkapálca Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Hóvirág, ibolya, nárciszformákat kifestik, mozaikolják. Üvegfestékkel ablakképet készítünk, tojástartóból virágot A húsvéti nyuszinak, csibének, báránynak virágoskertet készítünk. Meséhez kiszínezzük a reggel készített hátteret. Nyuszi, varázsdobozt hoz-, ebben vannak a mese képei. Barkácsolt tavaszi virágok, kivirágzott virághagymák

21 Téma: Húsvét Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Ünnep ismét, itt a húsvét Népmese: A nyulacska harangocskája varázsoljunk - tojásfestés Tapasztalatszerzés szaglással, tapintással, ízleléssel. A víz szerepe a konyhában (tojásfızés) Legyenek aktívak produktumok elkészítésében. formaazonosítás Ismerkedés a tojásfızés fázisaival. Különbözı természetes anyagok megismerése, amelyeket festésre lehet használni (hagymahéj, mintázás növényekkel) Esztétikai érzék, alkotó fantázia fejlesztése a tojások díszítésével. Húsvéti kalács sütése, sárga túró készítése. Beszélgetés a húsvéti étkekrıl. Udvariassági szabályokról Eszközök Liszt, tojás, cukor, tojásfızı, hagymahéj díszítéshez különbözı anyagok (papír, textil, gyöngy ) Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Az eszközök elıkészítésével motiváció felkeltése. A munkafolyamatok során percepció fejlesztése (íz, illat, szín) Az ember és a természet ısi kapcsolatáról beszélgetés A húsvéti kellékek szimbólum jelentése Húsvéti tojásfa készítés a kidíszített tojásokból. Húsvéti versek gyakorlása. Hímes tojás, sütemény, húsvéti képek

22 Téma: Húsvét Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Együtt szép az ünnep A tanult versek bemutatása: versmondó verseny szülıkkel közösen Ráhangolódás az ünnepre Az elkészült produktumok megmutatása, a szülık megvendégelése a süteménnyel, sárgatúróval. A versenyen résztvevık megjutalmazása. (tárgyi ajándékok) Verselés, érzelmi ráhangolódás, csoportszoba díszítése. Eszközök Terítık, asztalok, tányérok, villák, kiállított munkák, húsvéti tojások. Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni A kiállítást közösen rendezzük el a gyerekekkel, amit a szülık megtekinthetnek. A tagóvodákból vendégeket hívunk a versmondó versenyre. A tagóvoda vezetı köszönti a vendégeket, szülıket. Kis versmondók elıadják a produkciójukat. A végén mindenki jutalmat kap. Ezután a vendégeket, résztvevıket megkínáljuk az általunk készített étkekkel. A végén az udvaron húsvéti nyuszi tojás keresést rendezünk, ahol mindenki aktívan részt vehet. A legügyesebb, hímes tojást kap ajándékba. Tojásfa, húsvéti állatkák, hímes tojások, húsvéti kalács, sárga túró

23 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón A három hetet meghaladó projekt, záró rendezvényének leírása, jellemzése a tagóvoda vezetı részérıl. A Jeles tavaszi ünnepkör címő három hetet meghaladó projekt a víz témakörének feldolgozására, valamint a húsvéti élı-és kevésbé gyakorolt szokások felelevenítésére épült. Az implementáló óvónık alaposan átgondolt, a helyi sajátosságokat és lehetıségeket is figyelembe vevı terv alapján dolgoztak. Az egyes témák nem öncélúak, kimenet nélküliek voltak, hanem feltételezték az elızı téma sikeres és eredményes feldolgozását. Magam is részese lehettem a terepasztalon végzett elsı munkálatoknak, s a többi csoportba járó gyermekkel együtt nyomon követtük a folyamatos építkezést, az újabb és újabb produktumok elkészülését. Számomra is maradandó élményt jelentett a különbözı összetételő talajokból készített kísérleti asztal, melyen a különbözı talajok nedvszívó képességét vizsgálták a gyerekek. A tevékenység során szépen felszínre jöttek a gyermekek spontán szerzett ismeretei, melyeket az óvónı kitőnı pedagógiai érzékkel épített be a gyerekek új és meglévı ismereteibe. Nagyon jól aktivizálták a szülıket a szükséges eszközök biztosítására indított győjtımunkában. A szülık is komolyan vették a feladatokat, megértették, hogy az adott tevékenység az ı segítségük nélkül nem lehet eredményes. A folyamatosan épülı terepasztal az ünnep hetében vált teljessé, amikor a gyerekek elhelyezték rajta a tavaszi ébredést jelképezı virágok, növények, madarak mellé a húsvéti ünnepkör nélkülözhetetlen jelképeit: a különbözı technikával díszített tojásokat, a pelyhes kiscsibéket, a nyuszi-formákat, a bárányokat. A csoport kiállításra invitálta a szülıket, akik érdeklıdéssel csodálták meg az elkészült produktumot. Az óvónık a tevékenységek során nem a mindenki által tökéletes alkotások elkészítésére törekedtek, hanem teret engedtek a gyermekek egyéni elképzeléseinek, sajátos látásmódjuknak megformálására.

24 A szülık részvételével szervezett versmondó versenybe a tagóvodák kicsinyeit is bevonták, akiket elkísértek szüleik, nagyszüleik is. A gyerekek lelkesen mutatták be az általuk ismert locsoló verseket, illetve tavaszt idézı irodalmi alkotásokat. A bemutatott produkciók között mindenki megtalálhatta a számára tetszıt, s élményekkel gazdagon térhetett haza az érdeklıdı közönség. Az átélt szép pillanatokról a vendégkönyvben megfogalmazott gondolataikban vallottak a vendégek. Az izgalmak praktikus levezetése volt a verseny eredményhirdetése, ahol a gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve természetesen mindenki jutalomban részesült, aki vállalkozott a megmérettetésre. A projekt megvalósítását és megvalósulását eredményesnek tartom, melynek mind a tervezése, mind a kivitelezése, az alkalmazott módszerek, a megválasztott szervezeti formák felkészült, átgondolt, szakmailag megalapozott munkát tükröznek. A csoportban dolgozó óvónık jól kiegészítették és fejlesztették tovább egymás munkáját a hetek során, mely alapvetı feltétele volt a projekt sikerének. Újfehértó, Gyurján Lászlóné tagóvoda vezetı

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAM Nem a kezdet, ami nehéz a befejezés, a tökéletesítés. (Koch Valéria) Jugend träumt Taten, die sie mal vollbringt. (Valeria Koch) Intézményünk, a pécsi Koch Valéria Középiskola, Általános

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM VÁMOSGYÖRK TULIPÁN ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAM Néphagyományőrző Óvodai Program Néphagyományőrző, természet közeli, családokkal együttműködő óvodai program Készült: az országos Néphagyományőrző Óvodai

Részletesebben

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai

Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai Dusnok-Fajsz Társult Általános Mővelıdési Központ, Székhelye: 6353 Dusnok, Köztársaság u. 20-22. Telephelye: 6353 Dusnok, Óvoda u. 2. szám alatti egységes óvoda-bölcsıde helyi óvodai nevelési programja

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY

TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0255. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- innovatív intézményekben PROJEKT GYŰJTEMÉNY PROJEKT GYŰJTEMÉNY A KÖRNYEZET TEVÉKENY MEGISMERÉSE ÉS MEGSZERETTETÉSE TÉMAKÖRBEN. - Innováció - Készítette: Horváth Jánosné Madarászné Bognár Tímea Aranykapu Óvoda Jánossomorja 2010. 1 A projekt gyűjtemény

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged

Környezeti nevelés. Önálló Intézményi innováció. SZTE Napköziotthonos Óvoda 2009/2010. Szeged Önálló Intézményi innováció SZTE Napköziotthonos Óvoda Környezeti nevelés 2009/2010. Szeged 1 SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Készítették: Timár Marietta Bozókiné Hefkó Erzsébet

Részletesebben

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig

Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Téli ünnepkör projektterve Adventtől Vízkeresztig Készítették: Csekő Katalin Vassné Csontos Etelka Óvodapedagógusok TÉLI ÜNNEPKÖR PROJEKTTERV ADVENT ELSŐ NAPJÁTÓL, VÍZKERESZTIG CÉL A kompetencia alapú

Részletesebben

H E L Y I P E D A G Ó G I A I

H E L Y I P E D A G Ó G I A I Ó V O D A I N E V E L É S A M Ű V É S Z E T E K E S Z K Ö Z E I V E L H E L Y I P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A OM azonosító: 036785 Jóváhagyta: Hujber Jánosné óvodavezető 2013. augusztus 27. 1 T

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde. Pedagógiai Programja 2013 Pomáz, Jókai u. 2. 06-26-325-325 postmaster@hetszinvilag. t-online. hu OM azonosító: 032889 Új OM azonosító: 202822 Hétszínvirág Óvoda és Bölcsıde Pedagógiai Programja Készítette: Szalontai Katalin

Részletesebben

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák!

BEVEZETŐ. Kedves Kollégák! 2 3 BEVEZETŐ Kedves Kollégák! E nem szokványos elektronikus könyv megjelenését sürgette az a hozzám küldött sok levél, telefon, amelyben azt kértétek, nem lehetne-e hozzájutni. Az óvodai nevelés és tanulás

Részletesebben

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01.

A ZENEVÁR KIS LAKÓI. Pedagógiai program. Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. A ZENEVÁR KIS LAKÓI Pedagógiai program Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda 1181 Budapest Reviczky Gyula utca 52-56. 2014. 09. 01. Tartalom Bevezető gondolatok 1. Az óvoda adatai 2. Óvodánk bemutatása, jövőképünk

Részletesebben

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/

ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ ALSÓVÁROSI KÖRÚTI TAGÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Vadócba rózsát oltok, hogy szebb legyen a Föld. / Mécs László/ Tartalom 1. Óvodánk bemutatása 4. oldal 2. Az óvoda objektív feltételrendszere 5. Oldal 3.

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U.

III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. III. SZ. NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA ÉS TAGINTÉZMÉNYÉNEK HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA III. SZÁMÚ ÓVODA BALATONFÜRED NOSZLOPY U. 2 TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 5 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI... 6 A PROGRAM ÓVODAKÉPE, GYERMEKKÉPE...

Részletesebben

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja

A Maroshegyi Óvoda. Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja A Maroshegyi Óvoda Pedagógiai Programja 2013 Készítette: a Maroshegyi Óvoda nevelıtestülete Hatályos 2013.04.01-tıl Jelen módosítás alapja a 2011.évi CXC. törvény

Részletesebben

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4.

KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. A KAZINCBARCIKAI ÖSSZEVONT ÓVODÁK NAPSUGÁR TAGÓVODÁJÁNAK HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KAZINCBARCIKA, JÓSZERENCSÉT ÚT 4. Minden nevelő munkája olyan kertészhez hasonlatos, aki különféle növényeket ápol. Az

Részletesebben

A környezettudatos magatartás kialakításának programja

A környezettudatos magatartás kialakításának programja INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓ A környezettudatos magatartás kialakításának programja 2010. 11 Intézményünket Csongrád megye három kis településének- Csanytelek, Tömörkény, Felgyő- óvodái alkotják. A helyi sajátosságokhoz,

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

Mozgás Sport Egészség

Mozgás Sport Egészség A Pitypang Óvoda Mozgás Sport Egészség Nevelési Programja Írta: a Pitypang Óvoda nevelıtestülete 2010. Tartalomjegyzék: 1. Helyzetkép.3. 1. 1. Az óvoda adottságai, bemutatása..3. 1. 2. Az óvoda személyi

Részletesebben

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében

INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében TÁMOP 3.1.4/08/2-2008-0162 INNOVÁCIÓ Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében A VÍZ AZ ÉLET EGYIK LÉTELEME (A KÖRNYEZETTUDATOS ÉLETMÓD KIALAKÍTÁSA) Készítette: Bócsa Barnabásné Kipróbálás

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva

Készítette: A megvalósítás időszaka: Feladat-ellátási hely neve: Feladat-ellátási hely címe: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva ŐSZ PROJEKT Készítette: A megvalósítás időszaka: Csobán Judit Borzáné Fodor Éva Feladat-ellátási hely neve: 2009.október 12-november 13. Bimbó óvoda Feladat-ellátási hely címe: 4060 Balmazújváros, Bimbó

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Ikt.szám: 50-16/2013. OM: 030869 LIGET ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Liget Óvoda nevelőtestülete Debrecen 2013.10.01. 1 TARTALOM 1. ÓVODÁNK ADATAI 4. oldal ÓVODAKÉP GYERMEKKÉP 5. oldal 2. ÓVODÁNK

Részletesebben

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 3950 Sárospatak, Zrínyi u. 40. Tel.: 06-47/311-719; T/F: 06-47/311-856 e-mail: carolinaovodasp@pr.hu CAROLINA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE SZEMÉLYISÉGKÖZPONTÚ ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben