Három hetet meghaladó projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Három hetet meghaladó projekt"

Átírás

1 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Három hetet meghaladó projekt Lengyel Laura Óvoda Készítette: Révész Róbertné A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

2 A tevékenység helye: Lengyel Laura Óvoda, Újfehértó Árvácska út 2. Megvalósítási idıszak: A projekt címe: 2009.november 12.- december 18-ig Jeles téli ünnepkör Résztvevık: Micimackó csoportba járó gyerekek: 25 fı Csoportban dolgozó óvónık: 2 fı Csoportban dolgozó gyógyped. asszisztens: 1 fı Csoportban dolgozó dajka: 1 fı Meghívott óvodavezetı Meghívott tag óvodavezetı Meghívott óvodapedagógusok (az óvoda másik 3 csoportjában dolgozó pedagógusok) Meghívott szülık Tagóvodák meghívott gyerekei, pedagógusai A téma célja, feladata: Érzelmi háttér megfelelı kialakítása családjátékokkal, családi fotók nézegetésével Differenciált tapasztalatszerzés biztosításával érdeklıdésüknek megfelelı tevékenységek felajánlása A téli ünnepkörhöz kapcsolódó tárgyakkal, anyagokkal való foglalatoskodás A gyermekek erkölcsi- szociális érzelmeinek kialakítása A gyermekek fejlettségi szintjének megfelelı alkotási lehetıségek biztosítása egésznap folyamán Néphagyomány elemeinek beépítése a tevékenységekbe. A projekt indoklása: A projekt tevékenységeit úgy igyekeztünk felépíteni, hogy a gyerekek megtalálják és saját fejlettségüknek és érdeklıdésüknek megfelelıen differenciált tapasztalási lehetıséget biztosítsuk. A téli ünnepkör jeles napjaira építve (Mikulás- ünnep, Karácsony) a gyermekek életkori sajátosságit figyelembe véve terveztük az ismeretanyagot, a néphagyományok természetes beilleszkedésével. Fontos tudatosítanunk a gyermekekben, mennyire jelentıs szerepet játszik életükben a szeretet, a család. Értsék meg, mennyire szerencsések, amiért családban élhetnek, hogy vannak szüleik, testvéreik, nagyszüleik, akikkel közösen élhetik meg életük minden pillanatát: a múltat,

3 jelent, s a jövıt is. Érezzenek rá a közös beszélgetésekre, az együtt tevékenykedés fontosságára. A projekt ideje alatt tervezett változatos tevékenységek során fejlıdjenek nagy- és finommozgásuk, értelmi, szociális- és kommunikációs képességeik. Legyen számukra természetes, hogy szabadon elmondhassák gondolataikat, érzelmeiket. Állandósuljon alkotókedvük, s a képességei szerint elkészített produktum elégedettséggel, örömmel töltse el ıket. A mi feladatunk, hogy lelkileg egészséges gyermekeket neveljünk, s a rendelkezésükre álló minden eszközzel fejlesszük képességeiket, ültessük el szívükben a hagyományok szeretetét, azok megırzésének fontosságát. Kodály Zoltán szerint: Az óvoda már valóságos, véres élet. Ami sebet ott kap valaki Gyakran haláláig sem hever ki. S ha jó magot ültetünk bele, Egész életen át virágzik. E projekt néhány hete alatt ilyen jó magocskákat akarunk elültetni óvodásaink szívében, lelkében. A három hetet meghaladó projekt felépítése a TŐZ elemeihez kapcsolódik. A projekt csoportunkban történı megvalósítása során a szülıket aktív győjtımunkára vonjuk be. A produktumok megvalósításába a szülıket nem vonjuk be, mert azok az ı karácsonyi meglepetéseik lesznek. Projektünk zárásaként egy közös karácsonyi délelıttre hívjuk meg a szülıket. Közös munkálkodással: mézeskalácssütéssel, karácsonyi díszek készítésével, közös énekléssel szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a napot. Itt adjuk át ajándékainkat is : só- liszt gyurmából készített gyertyatartót gyertyával, valamint termésekkel díszített képkeretet, családi fotóval. A projektzáró délelıttre a faliújságra kihelyezett ünnepélyes meghívóval, ill. a gyermekek személyes meghívásával kívánjuk invitálni a szülıket. A gyermekekkel folyamatosan megbeszéljük a folyamat eseményeit, a projektzáró délelıtt tervét is, de megkérjük ıket arra, hogy szüleik elıtt tartsák titokban, hogy nagyobb legyen a meglepetés. Ráhangoló, elıkészítı hét tevékenységei: A projekt megtervezése, a szükséges eszközök beszerzése A gyerekek tájékoztatása a várható tevékenységekrıl. Beszélgetı körön élmények meghallgatása, elızetes ismeretek felmérése. Beszélgetés a hagyományokról, ezzel kapcsolatos könyvek nézegetése. Szülık bevonásával győjtımunka elindítása: szükséges anyagok, tárgyak összegyőjtése, elhelyezése a csoportban. Folyamatos ismerkedés az eszközökkel.

4 Téma: Melegítı szeretet Álmodj tündérkém Weörös Sándor: Szunnyadj, kisbaba /vers/ Tevékenység célja A vers bemutatása, gyakorlása Az érzelmi biztonság fokozása a gy.ölben ringatásával a vers elıadása közben. A gondolkodási mőveletek fejlesztése a beszélgetésben. Tevékenység feladata Érzékeltessük a vers hangulatát, dinamikáját a szemléletes óvónıi bemutatással és ringatással. Beszélgessünk a gyerekekkel az otthon melegérıl a családról, a szeretetrıl. Fejlesszük figyelmüket, emlékezetüket a vers mondogatásával, eljátszásával, beszélgetéssel. Megelızı tevékenység Családi fotók győjtése Altató, ringató versek, mondókák mondogatása Eszközök Családi fotók, babaszobai játékok Szervezeti keretek Vázlat mikro csoportos, egyéni Babaszobai szerepjátékból vagy családi képek nézegetésekor motiválhatjuk a gyerekeket, de ölünkbe véve ringathatjuk egy magányos vagy szomorú kisgyereket is, így bemutatva, eljátszva a verset. Beszélgessünk a gyerekekkel az anyai szeretetrıl, a test melegérıl. Nézegessünk ıket ábrázoló csecsemıkori képeket. A családi fotók albumba rendezés. Produktum Fotóalbum készítése.

5 Téma: Melegítı szeretet Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Eszközök A családi otthon. A test melege Szociális képességek fejlesztése a család és az otthon fogalmának erısítésével. Értelmi képességek fejlesztése az emlékek felidézésével, figyelem fenntartásával, ítéletalkotással. Verbális képességek fejlesztése összefüggı beszéddel. Beszélgetı körök során felidézzük az elızı estét a gyermekek otthonában (pl. ki mesél?) Emlékképek felidézése, konkretizálás Szeretetre nevelés játék babák ölbe vételével. Szókincsbıvítés Családi fotók összegyőjtése, nézegetése. Beszélgetések kezdeményezése a családtagok otthoni tevékenységérıl, szokásairól Képszimbólumok, kalap, kendı, családi fotók, elıre kivágott képkeret- forma, termések (bab,feles borsó, kukorica, ragasztó) Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, Családi fotók nézegetése közben felelevenítjük ismereteinket a családról: hányan élnek együtt, apa, anya, testvérek, nagyszülık nevei Családi ünnepek (névnap, születésnap) eljátszása. Családjáték: képszimbólumokkal kül. Helyszínek kialakítása: apa, anya, gyerek ill. gyerekek. Érzelmek kifejezése, gondoskodás bemutatása. Este meseolvasás, altatódal eléneklése. (csillag az égen) Családi fotóknak képkeret készítése. (termések ragasztása kivágott kartonra.) Képkeret készítése. Termések felragasztása. A képkeretbe családi képet helyezünk. Meglepetés a családnak karácsonyra.

6 Tevékenység célja Téma: Mikulásvárás Mikulásvárás: dalok, versek Mikuláscsizma, mikulássüveg készítés Tapasztalatszerzés a vizuális technikában. Egymásra való odafigyelés, kivárás. Érzelmi ráhangolódás Együtt éneklés, együtt hallgatás átélése Tevékenység feladata Beszélgetés a mikulásról Tanult versek, dalok felidézése, elıadása Emlékek felidézése, összefüggı beszéd fejlesztése Szituációs játékokban való aktív részvétel Finommotorika fejlesztése során esztétikai képesség fejlesztése Megelızı tevékenység Eszközök Mikuláskönyvek nézegetése Terem dekorálása Mikulás jelmez krampusz jelmez, boríték, csizma- süveg formák, festés, ecset, ragasztó, papír, vatta Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Mikulásjáték (mikulás, krampusz, gyerek) Te milyen mikulás lennél? Élmények meghallgatása: otthoni Mikulásvárás élmények megbeszélése (cipıtisztítás, ablakba tesszük a csizmát, hol mikor jön a mikulás stb..) Levelet írunk a Mikulásnak: vágyak, elképzelések megfogalmazása. Mikulásversek, énekek együttes gyakorlása Mikuláscsizma, süveg készítése változatos technikával Mikuláscsizma festése, díszítése vattával Csizma, süveg díszítése papírmozaik ragasztással.

7 Téma: Tőzet viszek Ég a gyertya, ég Tevékenység célja Számlálás, egyesítés, bontás Finommotorika fejlesztése Forma és mennyiség azonosítása, megfigyelés, emlékezet fejlesztése Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Adventi gyertyagyújtás Különbözı mértani formák megismerése: kártyasorozatok készítése 1-10-ig Eszközök Különbözı gyertyák, kártyák, mécsesek Szervezeti keretek Csoportos, mikro csoportos, egyéni Vázlat Motiváció: csillagszóró gyújtása. Adventi gyertyák számlálása a koszorún. Mennyit gyújtottunk meg? Mennyi van hátra? Mennyi ég és mennyi nem ég? Gyertyák, mécsesek csoportosítása: alak, szín, nagyság szerint. Kártyajáték: A közösen elkészített kártyákkal memóriajátékot játszunk. Egyik sorozaton ég a gyertya, a másikon nem. Égı és nem égı gyertyákat kell összepárosítani. Gumilapból gyertyaforma kialakítása. Produktum Folyosódísz gumilap- gyertyákkal

8 Téma: Szikra Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Gyertyaláng Gyertyatartó készítése só- liszt gyurmából A gyurmázás technikájának és térbeli plasztikai alakzat létrehozásának gyakorlása. A környezet díszítésének öröme a munka átélésével. Ajándékozás örömének megéreztetése. Gondolkodási mőveletek gyakorlása a munka és a beszélgetés során. Az ajándékkészítés során a tapintásos észlelés fejlesztése. Kreativitás, a manipulációs készség fejlesztése az adventi várakozás átélésének örömével. Karácsonyi adventi dalok éneklése, versek mondogatása. Gyurmázás, technikájának gyakorlása Eszközök Só, liszt, olaj, víz, kötények, formázó eszközök, gyertyák, nyújtófa, tábla, celofán papír, tepsi Szervezeti keretek Vázlat Produktum mikro csoportos, egyéni A foglalkozás elıtti hangulatteremtést gyertyagyújtással érjük el. Közben énekelünk, beszélgetünk az ajándékozásról. Só- liszt gyurma elkészítése a gyerekekkel közösen segítenek az adagolásban, gyúrásban. Formák kiválasztása gyurma önálló formázása, tepsibe helyezése. (a gyertyák helyét is formázzák ki) A gyertyatartók kisütése a konyhában. Kihőlés után a gyertyák behelyezése a gyertyatartóba. Titokban tartjuk, mert ez ajándék a családnak karácsonyra. Só- liszt gyurmából készült gyertyatartó gyertyával- karácsonyi ajándék a családnak.

9 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Téma Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Eszközök Szervezeti keretek Vázlat Produktum Záró délelıtt: Közös karácsonyi ünneplés a szülıkkel, ajándékátadás Közös tevékenységek során érzelmi életünk fejlesztése (mézeskalácssütés, karácsonyi díszek készítése) Ráhangolódás az ünnepre Az elkészült produktumok (ajándékok) átadása a szülıknek Angyalka, hópihe, üdvözlılap elkészítése együtt a szülık, gyerekek. Az ajándékok (produktumok) elrendezése. Közös tevékenykedéshez szükséges eszközök elıkészítése, megvásárlása. Mézeskalács hozzávalóinak beszerzése, tészta összeállítása, diótörés Papírgolyók, angyalhaj, díszszalag, aranyfonál, gyöngy, fehér papír, ragasztópisztoly, zöld karton, formanyomó, liszt, méz, tojás, margarin, cukor, dió, nyomóformák, gyúrótábla, nyújtófa, tepsi mikro csoportos, egyéni A szülık folyamatosan érkeznek, s elkezdhetik gyermekükkel közösen a karácsonyi díszek elkészítését. Az asztalokra kihelyezett eszközökbıl: angyalkák, hópihék, ill. üdvözlılapot készíthetnek, a csoport dolgozóinak segítségével. A gyerekek kiszaggatják a mézeskalácsokat, szülıi segítséggel tepsibe rakják. Közepébe általuk kibontott diót helyeznek. Amikor mindennel elkészülünk, közösen karácsonyi dalokat énekelünk, gyertyát és csillagszórót gyújtunk. Átadjuk az ajándékokat: a gyertyatartót gyertyával és a képkerettel, családi képpel. Óvodavezetınk megköszöni a szülık jelenlétét, s mindenkinek kellemes ünneplést kíván. Gyertyatartó gyertyával, képkeret termésbıl kirakva.

10 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón A három hetet meghaladó projekt, záró rendezvényének leírása, jellemzése a tagóvoda vezetık részérıl. A három hetet meghaladó projekt a Jeles téli ünnepkör címet kapta. A tőz modulra, valamint a Mikulásvárásra, az adventi, karácsonyi ünnepkörre építették az óvónık a tevékenységeket. A tevékenységeket úgy tervezték az óvónık, hogy feltételezték a szülık aktivitását. Folyamatosan feladatot kaptak a gyerekek által közvetítve, hiszen az egyes tevékenységek anyag és eszköz szükségletének egy részét a gyerekek győjtı munkájával biztosították. A szülıkben tudatosodott, hogy gyermekük számára fontos, hogy a feladatnak eleget tudjanak tenni, ezért partnerek voltak a győjtımunkában. A tevékenységek egymásra épülése módszertanilag átgondolt, tudatos, sok év tapasztalatát magába foglaló tervezést tükröz. Az idıben haladva, folyamatosan és fokozatosan történt az érzelmi ráhangolódás az ünnepre. A Mikulás várásának izgalma, a szülıknek szánt ajándék készítésének titokban tartása, a nyíltnapos adventi késülıdés lázas elıkészítése mind-mind sajátos, különleges érzelmi töltetet adott ennek az idıszaknak, mely meghatározta az egész óvoda hangulatát. Bár mindenki izgatott volt a szervezés és megvalósítás eredményessége miatt, mégis áthatotta az óvoda miliıjét a téli ünnepkört meghatározó fokozott odafigyelés, az egymást segíteni akarás, a többet mosolygás, a kedvesség érzése. A tevékenységek produktumait, az elkészült munkákat figyelemmel kísérhettük a munkatáblákon. A projekt megvalósulásának csúcspontja a szülıkkel közös, nyílt adventi készülıdés volt. Ez nemcsak a programban résztvevı csoportokban, hanem az óvoda összes csoportjában ebben a formában került megrendezésre. Rendkívül nagy volt a szülık részérıl az érdeklıdés. Teljesen benépesültek az óvoda csoportjai, s mindenhol nyüzsgı alkotó munka folyt. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

11 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Szülık és gyerekek együttmunkálkodva feledkeztek bele a különbözı karácsonyi meglepetések készítésébe. Közben lehetıség volt a kötetlen beszélgetésekre. A szülık jobban megismerhették gyermekük barátjának az anyukáját, lehetıség volt a karácsonyi süteményreceptek kicserélésére, és sokak számára ez az alkalom adott lehetıséget a hétköznapok monotóniájából való kiszakadásra. A nap hangulatát jól tükrözik a rendezvényen készült fotók. A szülık visszajelzése, véleménye megerısített bennünket abban, hogy jó úton indultunk el, amikor megterveztük a projektet. Megnyugtató számunkra az is, hogy a szülık az óvodát nemcsak gyermekmegırzınek tekintik, hanem ık maguk is fontosnak tartják, hogy bekapcsolódjanak az ott folyó munkába, amikor hívják ıket, illetve lehetıségük van rá. A projekt tervezését és megvalósulását minden szempontból eredményesnek tartom. A jövıben, a konzekvenciákat levonva már hagyomány teremtı jelleggel szervezünk ilyen, vagy hasonló rendezvényt. A projekt képekben A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

12 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

13 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/ Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón

14 Újfehértó, Gyurján Lászlóné tagóvoda vezetı A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

15 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón Három hetet meghaladó projekt Lengyel Laura Óvoda Készítette: Boda Sándorné A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege ,- Ft. Kedvezményezett: Újfehértó Város Önkormányzata, 4244 Újfehértó, Szenti István u. 10. Telefon: Közremőködı Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Igazgatósága, 1055 Budapest, Bihari János u. 5. Telefon: 1/

16 A tevékenység helye: Lengyel Laura Óvoda, Újfehértó Árvácska út 2. Megvalósítási idıszak: A projekt címe: Jeles tavaszi ünnepkör Résztvevık: Katica csoportba járó gyerekek: 24 fı Csoportban dolgozó óvónık: 2 fı Csoportban dolgozó dajka: 1 fı Meghívott óvodavezetı Meghívott tag óvodavezetı Meghívott óvodapedagógusok (az óvoda másik 3 csoportjában dolgozó pedagógusok) Meghívott szülık Tagóvodák meghívott gyerekei, pedagógusai A téma célja, feladata: A tavaszi ünnepkörhöz kapcsolódóan érzelmi háttér kialakítása Kíváncsiságon alapuló, differenciált tevékenységen keresztüli kapcsolat szerzés Természetismereti és természetvédelmi ismeretek, szerzése, képességek kialakítása A gyermekek erkölcsi- szociális érzelmeinek kibontakoztatása Egész napos önkéntes alapon történı alkotási lehetıségek biztosítása A gyermeki tudásszintre építve, új ismeretanyag beépítése Néphagyományokkal való ismerkedés A projekt indoklása: A projekt tevékenységeit úgy igyekeztünk felépíteni, hogy a gyerekek megtalálják és saját fejlettségüknek és érdeklıdésüknek megfelelıen differenciált tapasztalási lehetıséget biztosítsuk. A jeles napokra, ünnepekre építve, változatos témájú ütemtervek alapján fejleszthetjük a gyerekek ismeretanyagát. A mindennapi változatos tevékenységek a gyerekek életkorának megfelelıen öleli át a néphagyományokat. Ismerjék meg általa múltunkat, dolgozzanak, alkossanak a jelenben, és ezeket az értékeket ırizzék és továbbítsák a jövıben. A mi feladatunk közzé tartozik ezeknek az értékeknek az ırzése, és hivatásunk szépségét ékesíti, ha mi adhatjuk át a gyerekeknek.

17 Kodály Zoltán szerint: Óvodáskorban a magyarság tudatalatti elemeinek beültetése, lassú kifejlesztése a feladatunk A gyerekek változatos tevékenységek kapcsán szembesülhet saját képességeivel, célokat tőzhet ki a produktumnak létrehozása érdekében. Lásd ki vagy és tervezd, mi szeretnél lenni. Nem az a fontos, mennyire precízen- pontosan készül el a remekmő, hanem az, hogy saját maga készíti el. Ha az életképes magot jól ápoljuk, gyönyörő növénnyé fejlıdik. A mi feladatunk ezeknek a csemetéknek a testi, lelki ápolása. Ha jól végezzük a dolgunkat, alkotó, kreatív, széles ismeretkörrel rendelkezı felnıtteké válhatnak. A komplex óvodai programcsomag megvalósítása kapcsán, egy három hetet meghaladó projekt megvalósítására kerül sor. Mindez a Víz elemeihez kapcsolódik. A projekt megvalósításához a szülık- gyerekek aktív győjtımunkája szükséges. A produktumnak megvalósításába a szülıket is bevonjuk, hiszen a projektzáró rendezvényen az ı segítségünkre is számítunk. A vendégeknek meghívót készítünk, amelyeket gyermekmunkák díszítenek. A faliújságon is elhelyezzük a rendezvényre szóló meghívókat. A vendégkönyvbe szívesen fogadjuk az észrevételeket, véleményeket, amelyek megerısítenek bennünket abban, amit jól csináltunk, vagy új utak keresésére késztet. Ráhangoló, elıkészítı hét tevékenységei: A projekt megtervezése, eszközök elıkészítése A gyerekek tájékoztatása, beszélgetı körök a hagyományokról, képeskönyvek nézegetése, tárgyak győjtése (szülıkkel együtt) ezek bevonása a csoport mindennapjaiba. Szükséges eszközök elıkészítése, folyamatos ismerkedés a kikészített eszközökkel. A projekt megvalósításához kötıdı egyéb tevékenységek: A helyi újságban megjelentetni cikket a rendezvényrıl A megvalósításról írásos és digitális dokumentáció készül A megvalósításról jelenléti ívet készítünk A záró programról a felkért szülık beszámolót készítenek A tag óvodavezetı rövid írásos beszámolót készít A projektekhez mellékeljük a csoportnapló heti tevékenységeit Egy gyermek által készült élményrajz, ami a témából a számára legfontosabb érzelmi ráhatást, legmélyebb benyomást keltette.

18 Téma: Tavaszi szél vizet áraszt Tevékenység célja Tevékenység feladata A víz jótékony és romboló hatása A pisztráng és a patak mese bemutatása A mese élményszerő bemutatása Gondolkodási mőveletek fejlesztése Ok- okozati összefüggés megláttatása Finommotorika fejlesztése Földgömbön, térképen megnézzük a különbözı vízképzıdményeket. Képek alapján új ismeretek szerzése, fogalmak megismerése: - patak, folyó, tenger.stb Összekapcsolás az idıjárás változással (olvadás,) A víz haszna, vízhez kapcsolódó néphagyományok (húsvéti locsolkodás) Megelızı tevékenység Vízikerék barkácsolás, képek nézegetése, vízzel kapcsolatos élmények felelevenítése, folyamatos kavicsgyőjtés Eszközök Homok, kavicsok, növények Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Terepasztalon hegyek, dombok, folyó és tenger kialakítása természetes anyagból. Akvárium készítése papírból. Ellátogatunk a közeli kanálishoz, ahol megtekintjük a víz folyását természetes környezetben. A mese élményszerő bemutatása meseképek segítségével. Az elkészült terepasztal elhelyezése a folyósón, ahol a többi csoport is megtekintheti

19 Téma: Mit visz a kishajó Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Ismerkedés a víz és az anyagok kölcsönhatásáról Tengeren túlról jönnek a madarak Tapasztalatszerzés, ismeretek bıvítése a beszélgetések alkalmával, élményekre építve. percepciófejlesztés A víz mint életelem a mindennapjainkban. Hogyan hasznosítjuk- beszélgetı körben. A vándormadarak visszatérése az idıjárás változásával. Ok- okozati összefüggés megláttatása. Tavaszi ünnepvárásra hangolódás (húsvét) Népi jóslás: Sándor- József- Benedek Teafızés a csoportban. (anyagok viselkedése meleg és hideg vízben) Látogatás a baromfiudvarban Puzzle játék- állatkirakó (saját készítéső, ık színezik ki) Eszközök Könyvek, teafızı, különbözı állatfigurák Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Megbeszéljük milyen madarak térnek vissza, hol a fészkük, kikkel élnek együtt. A húsvéthoz kapcsolódó állatokat is elkészítjük, így együtt érkeznek meg a tavaszba. Barkácsolással tutajt, hajót készítünk, amit majd a terepasztalra kihelyezünk (bıvítjük) Közben dalok, versek felelevenítése Állatok tojáshéjból, tojástartóból hajó, tutaj

20 Téma: A víz és a föld kapcsolata Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Bimbó nyílik, rügy kipattan Zelk Zoltán: A hóvirág (mese) Tavaszi virágok készítése Tapasztalatszerzés, szabálytudat fejlesztése, a természet védelme. Felelısségtudat alakítása. Kreativitás fejlesztése Az ismeretek által érezzék fontosnak az élı környezet védését. Eszközök helyes használata Empátiás készségek fejlesztése Kitartás, feladattudat fejlesztése Tavaszi képek nézegetése Csíráztatás a csoportszobában (kísérletezés) nárcisz és tulipán hagyma hajtatás beszélgetı körök Eszközök Színes papírok, olló, ragasztó, színezık (húsvéti képek) hurkapálca Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Hóvirág, ibolya, nárciszformákat kifestik, mozaikolják. Üvegfestékkel ablakképet készítünk, tojástartóból virágot A húsvéti nyuszinak, csibének, báránynak virágoskertet készítünk. Meséhez kiszínezzük a reggel készített hátteret. Nyuszi, varázsdobozt hoz-, ebben vannak a mese képei. Barkácsolt tavaszi virágok, kivirágzott virághagymák

21 Téma: Húsvét Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Ünnep ismét, itt a húsvét Népmese: A nyulacska harangocskája varázsoljunk - tojásfestés Tapasztalatszerzés szaglással, tapintással, ízleléssel. A víz szerepe a konyhában (tojásfızés) Legyenek aktívak produktumok elkészítésében. formaazonosítás Ismerkedés a tojásfızés fázisaival. Különbözı természetes anyagok megismerése, amelyeket festésre lehet használni (hagymahéj, mintázás növényekkel) Esztétikai érzék, alkotó fantázia fejlesztése a tojások díszítésével. Húsvéti kalács sütése, sárga túró készítése. Beszélgetés a húsvéti étkekrıl. Udvariassági szabályokról Eszközök Liszt, tojás, cukor, tojásfızı, hagymahéj díszítéshez különbözı anyagok (papír, textil, gyöngy ) Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni Az eszközök elıkészítésével motiváció felkeltése. A munkafolyamatok során percepció fejlesztése (íz, illat, szín) Az ember és a természet ısi kapcsolatáról beszélgetés A húsvéti kellékek szimbólum jelentése Húsvéti tojásfa készítés a kidíszített tojásokból. Húsvéti versek gyakorlása. Hímes tojás, sütemény, húsvéti képek

22 Téma: Húsvét Tevékenység célja Tevékenység feladata Megelızı tevékenység Együtt szép az ünnep A tanult versek bemutatása: versmondó verseny szülıkkel közösen Ráhangolódás az ünnepre Az elkészült produktumok megmutatása, a szülık megvendégelése a süteménnyel, sárgatúróval. A versenyen résztvevık megjutalmazása. (tárgyi ajándékok) Verselés, érzelmi ráhangolódás, csoportszoba díszítése. Eszközök Terítık, asztalok, tányérok, villák, kiállított munkák, húsvéti tojások. Szervezeti keretek Vázlat Produktum Csoportos, mikro csoportos, egyéni A kiállítást közösen rendezzük el a gyerekekkel, amit a szülık megtekinthetnek. A tagóvodákból vendégeket hívunk a versmondó versenyre. A tagóvoda vezetı köszönti a vendégeket, szülıket. Kis versmondók elıadják a produkciójukat. A végén mindenki jutalmat kap. Ezután a vendégeket, résztvevıket megkínáljuk az általunk készített étkekkel. A végén az udvaron húsvéti nyuszi tojás keresést rendezünk, ahol mindenki aktívan részt vehet. A legügyesebb, hímes tojást kap ajándékba. Tojásfa, húsvéti állatkák, hímes tojások, húsvéti kalács, sárga túró

23 Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetıségeinek megteremtése Újfehértón A három hetet meghaladó projekt, záró rendezvényének leírása, jellemzése a tagóvoda vezetı részérıl. A Jeles tavaszi ünnepkör címő három hetet meghaladó projekt a víz témakörének feldolgozására, valamint a húsvéti élı-és kevésbé gyakorolt szokások felelevenítésére épült. Az implementáló óvónık alaposan átgondolt, a helyi sajátosságokat és lehetıségeket is figyelembe vevı terv alapján dolgoztak. Az egyes témák nem öncélúak, kimenet nélküliek voltak, hanem feltételezték az elızı téma sikeres és eredményes feldolgozását. Magam is részese lehettem a terepasztalon végzett elsı munkálatoknak, s a többi csoportba járó gyermekkel együtt nyomon követtük a folyamatos építkezést, az újabb és újabb produktumok elkészülését. Számomra is maradandó élményt jelentett a különbözı összetételő talajokból készített kísérleti asztal, melyen a különbözı talajok nedvszívó képességét vizsgálták a gyerekek. A tevékenység során szépen felszínre jöttek a gyermekek spontán szerzett ismeretei, melyeket az óvónı kitőnı pedagógiai érzékkel épített be a gyerekek új és meglévı ismereteibe. Nagyon jól aktivizálták a szülıket a szükséges eszközök biztosítására indított győjtımunkában. A szülık is komolyan vették a feladatokat, megértették, hogy az adott tevékenység az ı segítségük nélkül nem lehet eredményes. A folyamatosan épülı terepasztal az ünnep hetében vált teljessé, amikor a gyerekek elhelyezték rajta a tavaszi ébredést jelképezı virágok, növények, madarak mellé a húsvéti ünnepkör nélkülözhetetlen jelképeit: a különbözı technikával díszített tojásokat, a pelyhes kiscsibéket, a nyuszi-formákat, a bárányokat. A csoport kiállításra invitálta a szülıket, akik érdeklıdéssel csodálták meg az elkészült produktumot. Az óvónık a tevékenységek során nem a mindenki által tökéletes alkotások elkészítésére törekedtek, hanem teret engedtek a gyermekek egyéni elképzeléseinek, sajátos látásmódjuknak megformálására.

24 A szülık részvételével szervezett versmondó versenybe a tagóvodák kicsinyeit is bevonták, akiket elkísértek szüleik, nagyszüleik is. A gyerekek lelkesen mutatták be az általuk ismert locsoló verseket, illetve tavaszt idézı irodalmi alkotásokat. A bemutatott produkciók között mindenki megtalálhatta a számára tetszıt, s élményekkel gazdagon térhetett haza az érdeklıdı közönség. Az átélt szép pillanatokról a vendégkönyvben megfogalmazott gondolataikban vallottak a vendégek. Az izgalmak praktikus levezetése volt a verseny eredményhirdetése, ahol a gyermekek életkori sajátosságát figyelembe véve természetesen mindenki jutalomban részesült, aki vállalkozott a megmérettetésre. A projekt megvalósítását és megvalósulását eredményesnek tartom, melynek mind a tervezése, mind a kivitelezése, az alkalmazott módszerek, a megválasztott szervezeti formák felkészült, átgondolt, szakmailag megalapozott munkát tükröznek. A csoportban dolgozó óvónık jól kiegészítették és fejlesztették tovább egymás munkáját a hetek során, mely alapvetı feltétele volt a projekt sikerének. Újfehértó, Gyurján Lászlóné tagóvoda vezetı

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita

TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba TANMENET AZ ÉN ÁBÉCÉM TANKÖNYVCSALÁDHOZ Készítette: Esztergályosné Földesi Katalin munkája alapján Apró Rita A következı

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Gyertyafény csillagfény

Gyertyafény csillagfény Gyertyafény csillagfény Adventtıl karácsonyig 3 hetet meghaladó projekt a Gyulai Alapfokú Közoktatási Intézmény 5. Sz. Általános Iskola és Sportiskola Tagintézményében 2009. november 29 december 22-ig

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Brunszvik Teréz Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Ludescherné Maksa Zsuzsanna. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv

Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola. Óvoda-iskola átmenet programja. Intézkedési terv Szeremlei Sámuel Református Óvoda és Németh László Gimnázium és Általános Iskola Óvoda-iskola átmenet programja Intézkedési terv Intézményvezetık.. Tóthné Mohos Erika. Árva László igazgató Ph Ph Elfogadás

Részletesebben

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra)

Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) ünnepitabi14_6.qxp 7/25/2006 5:59 PM Page 6 Szabadidős programtervezet (havi 2 x 2 óra) 6 Szeptember 1. Bemutatkozás Az éves program ismertetése Az elkészítendõ ok bemutatása Ismerkedés az Ünnepváró könyvvel

Részletesebben

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc

ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc ADVENTI PROJEKT Iskolai szeretetlánc A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 6.b osztálya, Széky Tamás Lászlóné 2009.december. Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak

Állatkerti foglalkozások. Óvodásoknak Állatkerti foglalkozások Óvodásoknak Az állatkert az élmények kertje Élménygyűjtő séták az állatkertben Vannak, akik már megtapasztalták, milyen izgalmas úgy érkezni egy állatkerti látogatásra, hogy ott

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015.

ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ALSÓ-FELSŐ ÁTMENET projekt terve 2014./2015. ÚJSZENTMARGITAI HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA Az alsó-felső közötti átmenet program célrendszere: Értékek Elvek Célok Mutatók ok Zökkenőmentes Minél jobb

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 6.osztály Résztvevők száma: 23 Időpont:4 óra Osztály / csoport rövid bemutatása:matematikából nálunk csoport bontás van. A 6. évfolyamon

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza, Virág u. 65. Moduláris oktatás Irodalom-birodalom

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája

A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája A Kunszállási Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény Mosolyvár Óvoda és Bölcsıdéjének Különös közzétételi listája [a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. (6) bekezdés alapján (a lista személyes adatokat nem

Részletesebben

We Wish You a Merry Christmas

We Wish You a Merry Christmas We Wish You a Merry Christmas 7.c osztály PROJEKT 2009.december 20. A projektet készítette és megvalósította: Török Flóris Általános Iskola 7.c osztálya, Jenei Marianna PROJEKTTERVEZÉS- SZERVEZÉS 1. Feladatok,

Részletesebben

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. -

ÚÁMIPSZ Erkel Ferenc Tagintézménye 4244 Újfehértó Kodály Zoltán út 1. - Integrációra érzékenyítı (IPR-Light) továbbképzési program (általános iskolai pedagógusok, tantestületek felkészítése a hatékony együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer iskolai alkalmazására))

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás.

A Kézműves munkaközösség. 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve. Mottónk: Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni - haladás. A Kézműves munkaközösség 2014/2015 nevelési évre szóló munkaterve Mottónk: Összejönni - jó kezdés Együtt maradni - haladás. Együtt is dolgozni - siker. - Henry Ford - 2014 08 29.-én az érdeklődő kolleganők

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre. Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2014/2015. nevelési évre Készítette: Munkaközösség vezető Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok, zöldnapok, szabadidős tevékenységek Munkaközösség

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve

TERMÉK ADATLAP. Szív nagy. Termék neve Szív nagy fonal X szalag egyéb: gipsz, festék, lakk, Alkalmazott technikák varrás X ragasztás X festés gyöngyözés 125 g gipsz, 3ml lakk, 10 cm organza szalag, 5 ml festék Szükséges eszközök gipsz kiöntő

Részletesebben

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely

SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye. ALKOT-LAK Tehetségműhely SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye ALKOT-LAK Tehetség A tervezett 30 órásprogramja Február tervezett tevékenységek Időpont- időkeret helyszín Tevékenységekdifferenciálás Felelős Sikerkritérium

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A kormány 229/2012. (VIII.28) kormányrendelete a nemzeti közről szóló törvény végrehajtásáról szóló törvény 23. -a értelmében az alábbi adatokat teszem közzé: Óvoda neve: Brunszvik

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja.

1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Német nemzetiségi gyermek, ifjúsági és felnıtt programok 2015. 1. melléklet Gyermek és ifjúsági programok 1. Kheristangli sütés sváb nagymamákkal: Wunderland Kindergarten programja. Helyszín:Wunderland

Részletesebben

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı

Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Játszva segíteni Készítette: Barta Erika fejlesztı pedagógus tréningvezetı Barta Erika: Játszva segíteni 1/6 A Fıvárosi Önkormányzat Kéthelyi Értelmi Fogyatékosok Otthona 214 fı értelmi fogyatékos személy

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

Hírlevél. A múlt hónapban történt

Hírlevél. A múlt hónapban történt Hírlevél A múlt hónapban történt 2015.02.11 FARSANGRA készülődtünk: A jelmezek kiegészítőit a gyerekházban a szülőkkel együtt készítettük el február 11-én 11 anyuka társaságában. Alkottunk hercegnő fejdíszt,

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása

A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása Három hetet meghaladó projekt szakmai beszámol molója A három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A projekt címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. A projekt megvalósításának

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

A módszertani műhelymunkák keretében

A módszertani műhelymunkák keretében A módszertani műhelymunkák keretében Kertészkedünk A lakásotthonban, a gyermekek igényeitől függően olyan szabadidős illetve tematikus foglalkozásokat tartunk, amelyek nagymértékben fejlesztik kreativitásukat,

Részletesebben

A TAVASZ Projekttervezet

A TAVASZ Projekttervezet Suliszervíz Oktatási és Szakértői Iroda Kft. 4024 Debrecen, Kossuth u. 42. Tel: 52/534-490, 20/9222-550 A TAVASZ Projekttervezet Csenger, 2010.01.22. Készítette: Kazamér Tiborné Bevezető A magyar közoktatás

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére

II/2. számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére II/ számú melléklet ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda címet már KORÁBBAN ELNYERT intézmények számára a cím újabb elnyerésére Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a

Részletesebben

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében

FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS, EGYENLŐ HOZZÁFÉRÉS - INNOVATÍVINTÉZMÉNYEKBEN FARSANG a Szent Bazil Oktatási Központ Általános Iskolai Tagintézményében A témahét címe: Itt a Farsang Megvalósításának helye: Szent

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra

Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Művészeti nevelés tanórán kívül, különös tekintettel a népművészetre, néphagyományokra Készítette: Gombás Gáborné 2010. 1 A művészeti nevelésnek nagyon fontos szerepe van a tanulók személyiség fejlődésében,

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére

--------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ. ---------- csoport részére --------------------------------------------------------- Óvoda hosszú bélyegzője ÓVODAI CSOPORTNAPLÓ 0kksa09 ---------- csoport részére a 2015/2016-os nevelési évre ---------------------------------------------

Részletesebben

A pályázat összefoglalása

A pályázat összefoglalása A pályázat összefoglalása A projekt címe: Kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Bátaszék-Alsónyék-Pörböly Mikrotérségi Nevelési-Oktatási Központban A kompetencia alapú oktatásról általában A kompetencia

Részletesebben

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2.

Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Múzeumi nap 2. Sárospataki Gyűjtemények mindenkinek TÁMOP 3.2.8.B-12/1-2012-0001 Ötöves fenntartási időszak első éve 2013.10.01-2014.9.30. Karácsony fénye Múzeumi nap 2. Múzeumi nap 2. tematika Múzeumi nap helye és ideje:

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója

Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója Korok, Képek, Kamerák címő fotográfiatörténeti állandó kiállítás beszámolója 1. A kitőzött pályázati cél megvalósul, a Dömötör Zoltán fotótörténeti anyagát bemutató, Korok, Képek, Kamerák címő kiállítás

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben