JELENTÉS február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS 237. 1995. február. a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági. ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről február 237.

2 Az ellenőrzést végezték: Bacskai József Bakos Emil Belavai Sándorné Bodonyi Miklós Fogarasi Miklós dr. Gálik Jenő Gömöri József Maklári Ferencné Révész János Száme/y Kornél Temesváry Miklós dr. Tóth Kdlmánné számvevő külső szakénő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő számvevő tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos tanácsos Az ellenőrzést vezette: Hudik Zoltán számvevő főtanácsos ' '

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-32-99/ Témaszám: 198 JELENTÉS a Belügyminisztérium fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Belügyminisztérium jelenlegi feladatstruktúrája lényegében az!990 évi országgyűlési választásokat megelőző két évben alakult ki. Ebben az időszakban került a BM-hez az önkormányzati (korábban tanácsi). településfejlesztési, Jakásgazdálkodási, valamint a választások lebonyolításával összefüggő területek irányítása, felügyelete, menekül t ü gyi feladatok ellátása, leváltak az állambiztonsági szervek, majd!990-ben az Országos Rendőr-főkapitányság és a rendőri apparátus, továbbá átadták a területfejlesztési feladatok egy részét a Környezetvédelmi Minisztériumnak. A BM és szerveinek működését részben a politikai, részben a gazdasági környezetben végbement változások határozták meg. Ebben a helyzetben stabil struktúra nem alakult ki. A hatályos definíciók szerint a rendőrség fegyveres rendvédelmi szerv, a határőrség - a fegyveres erők részeként - határvédelmi, határőrizeli és határrendészeti feladatokat ellátó szerv. (A továbbiakban: rendészeti szervek). A tárcához tartozó országos hatáskörű szervekkel (rendőrség, határőrség, tűz- és polgári védelem), az országot behálózó szervezetekkel (Területi államháztartási és közigazgatási információs szolgálatok, Köztársasági megbízotti hivatalok), a sokrétü ellátási feladatot végző intézményrendszerrel (Központi Gazdasági Főigazgatóság, Adatfeldolgozó Hivatal, Menekültügyi Hivatal stb.) és nem utolsósorban a tárcánál foglalkoztatott közel 80 ezer fős Jétszámmal ez a központi költségvetés egyik Jegnagyobb fejezete.

4 -2- A Belügyminisztérium fejezet részére az!992 és 1993 években az állami költségvetésről szóló törvények 272,2 Mrd Ft, illetve 326,8 Mrd Ft kiadási előirányzatot biztosítottak.!994-ben ez az összeg 368,3 Mrd Ft volt. A tárca költségvetés két jelentős - de gazdálkodás irányítás szempontjából eltérő - összetevöje a központi költségvetés önálló és a felügyelet alá tartozó szerveinek elöirányzatai, illetve a helyi önkormányzatok állami támogatása. (Az önkormányzati vagyon nem szerepel a fejezet vagyonnyilvántartásaiban, mérlegében.) A fejezethez egy elkülönített állami pénzalap tartozik, a Menekülteket Támogató Alap (1993-ig Letelepedési Alap). Az Alap központi költségvetésből származó bevétele az utóbbi években l Mrd Ft években az önkormányzatok támogatása nélkül a fejezet 51,5 Mrd Ft, illetve 62,4 Mrd Ft kiadási előirányzattal rendelkezett. Az!994 évi 71,7 Mrd Ft 15%-kal haladta meg az előző évi és 39%-kal az 1992 évi jóváhagyott előirányzatot. A tárca támogatás nélküli bevételi előirányzata 2, l Mrd Ft -ot. illetve 4, 8 Mrd Ft -ot tett ki. Az ellenőrzés a változó körülményekre és a feladatok nagyságrendjére tekintettel elsősorban a fejezetszintü gazdálkodás megítélésére koncentrált, ehhez áttekintette és értékelte a minisztérium és a jelentösebb szervezetek (a Központi Igazgatás, a Gazdasági Igazgatóság és háttérintézményei, a Rendőrség, a Határőrség, a Menekültügyi Hivatal és a Fejezeli kezelésű előirányzatok, amelyek az önkormányzatok támogatását már nem tartalmazó költségvetésben mintegy 70%-os részarányt képviselnek) évi müködését törvényességi, célszerűségi és eredményességi szempontból A vizsgálat egyben figyelemmel kísérte a korábbi számvevőszéki (zárszámadás, éves költségvetés, Alap, egyéb központi beruházások, ellenőrzési tevékenység) ellenőrzése alapján hozott intézkedések érvényesülését. A fejezeli gazdálkodással, központi igazgatással kapcsolatos következtetéseket, javaslatokat és főbb megállapításokat a jelentés, a rendőrség, a határőrség gazdálkodásával valamint a fejezet ingatlan- és lakásgazdálkodásával összefüggő részletesebb megállapításokat pedig az 1-3. sz. függelék tartalmazza. A rövidített szervezeti megnevezésekben a csatolt rövidítési jegyzék segíti az eligazodást. Az összesített létszámadatokat és pénzforgalmi kiadásokat a mellékelt táblázatok szemléltetik.

5 -3- I. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK ÉS JAVASLATOK Az!980-as évek végétől bekövetkezett feladat és szervezeti változások eredményeként tisztult a tárca közigazgatásban betöltött szerepe. Ugyanakkor a közigazgatás korszerűsítésével összefüggésben 1992 évben kitűzött feladatok végrehajtásában elmaradás tapasztalható. Késik a minisztériumok belső felépítésének, alapvető szervezeti- működési elveinek szabályozása, az államtitkárok jogállásának - a minisztériumok irányításában betöltött szerepének - pontosítása. A közigazgatás korszerűsítéséről rendelkező kormányhatározatok alapján a tárca kidolgozta a minisztériumokra és háttérintézményeikre vonatkozó elképzeléseit, de a koordináció eredménytelensége következtében a végrehajtás ajánlásokra korlátozódott. A közigazgatási rendszer folyamatos átalakításának szükségessége nem vonható kétségbe, de megfelelő jogi kereteket igényel. (A közigazgatás korszerűsítés jogszabályi hátterét!994 augusztus 31-ével módosította a kormányzat.) A BM fejezet korábbi zárt gazdálkodási és információs rendszere - az általános érvényű rendelkezések alkalmazásával - nyitottabbá vált. A minisztérium teljes polgáriasításának hangsúlyozása és az általánostól eltérő szabályozási lehetőség figyelmen kívül hagyása azonban mind a felügyeleti, irányítási tevékenységben, mind a fejezet gazdálkodásában számos ellentmondáshoz vezetett. Ezek elsősorban a rendészeti igazgatás minisztériumon belüli helyzetével kapcsolatosak és a rendészeti szervek (rendőrség, határőrség, stb.) - a költségvetési gazdálkodás általános szabályai szerint ismeretlen - ún. középirányító szintű gazdálkodási funkciójával összefüggésben jelentkeznek. A megfelelő szakmai felügyelet érdekében ki kell alakítani a minisztériumban a rendészeti igazgatás helyes arányait. Ehhez nem nélkülözhető a törvényi háttér (rendőrségi, határőrségi, köztisztviselői, közalkalmazotti, szolgálati törvények), ami teljeskörűerr még nem áll rendelkezésre. Hasonlóan rendezést igényel a fejezethez tartozó országos hatáskörű szervek hierarchikus felépítésének, működésének és a költségvetési gazdálkodás jogi, hatásköri összhangjának megteremtése, indokolt esetben a rendészeti szervek gazdálkodásának általánostól eltérő - államháztartási törvény felhatalmazásán alapuló - kormányszintű szabályozásával. (Ez a helyszíni ellenőrzés megállapításainak figyelembevételével megkezdődött.)

6 -4- A tárcánál a feladatok részletes felülvizsgálatára, a szervezeti egységek müködésének elemzésére, fejlesztési koncepciók rögzítésére az ellenőrzött időszakban nem került sor. Ezek következményeként a struktúra változtatások sem voltak minden esetben megalapozottak. Számos esetben a gazdálkodásban érintett szervezetek többszöri átalakítása után a korábbi állapot állt vissza. A heterogén feladatösszevonások eredményeként ez évben létrehozott Központi Gazdasági Főigazgatóság funkcionálásának gazdasági racionalitása vitatható, az elméletileg felszabaduló források kimutatható formában - megtakarítás, átcsoportosítás - nem jelentkeztek. (A fejezetszintü költségvetési gazdálkodásért felelős Közgazdasági Főosztály időközben megkezdte a feltárt hiányosságak felszámolását.) A költségvetési gazdálkodásban 1991-től gyakorlattá vált a kiadások és bevételek címrend szerinti tervezése, szigorodtak a fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosítások lehetőségei. Ugyanakkor az államháztartási törvény a feladatok és szervezetek címbe (alcímbe) sorojásához nem határozott meg rendező elveket. Ezzel szabad teret biztosított a költségvetési struktúra alakításának (beleértve a célszerűtlen átrendezéseket is), ami különösen a túlzottan heterogén összetételű tárcák fejezetgazdálkodási gondjait növelte. A BM fejezet évente változó címrendjében a feladatrendszer és pénzügyi források között a kívánatos összhang nem alakult ki. Egyes címbeli megjelenítések -nem önálló költségvetési szervek esetében, vagy gazdasági apparátus hiányában - nem felelnek meg az előírásoknak. A fejezet rendészeti szerveinek (rendőrség, határőrség stb.) költségvetési gazdálkodása is cím szinten valósult meg. Ezáltal a fejezeti hatáskörök részben alacsonyabb (ún.középirányító) szintre kerültek, de fennállt a tárca központi. operatív beavatkozási lehetőségein keresztül az intézményi jogok korlátozása is. A törvényes feladat és finanszírozási rendszer megvalósítása igényli, de elhúzódó probléma, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltóság pénzellátása elkülönüljön a Tűzoltóság kül ts égvetési címtől (A módosító indítvány az!994 évi költségvetés tárgyalásakor nem került elfogadásra.) 1\ központi költségvetés tervezése lényegében továbbra is a bázis szemléleten alapult, így a tárca esetében sem hozott érdemleges változást a feladatok és pénzforrások összhangjában. A nulla bázisú (!992 évi) tervezési kisérlet közel kétszeres támogatás igény meghatározásával járt, amire az államháztartás nem rendelkezett fedezettel. Továbbra is működött az alkumechanizmus. Emellett egyes új feladatok törvényi. jogszabályi megjelenését nem követte a költségvetési támogatás biztosítása (pl. a honvédelmi és igazgatásrendészeti törvény költségkiha-

7 -5- tásai, a közbiztonság fej1esztésének kormányszinten meghatározott feladatai), ami az előkészítés költségvetési megalapozoltságának hiányára is utal A pénzügyi források relatív szűkösségét a tárca központi kezelésbe vont pénzeszközökkel többlet bevételekkel át tudta hidalni, így kényszerű feladatcsökkentésekre gyakorlatilag nem került sor. A központosítási törekvések azonban nem minden esetben voltak összhangban az államháztartási törvény pénzforgalmi szemléletével (előirányzatok visszatartása, köztartozások finanszírozási módja stb.). Az ún. középirányító szervek is végeztek a költségvetési címeken belül központosításokat, ami a hatályos szabályozás szerint sérti az alárendeltek önálló gazdálkodási jogát. Ezért az egységesítési követelményekhez mérten kezdeményezni kell az előírások módosítását. A rendelkezésre álló és igényelt pénzeszközök közötti differencia sajátosan nem feladat elmaradásokban, hanem a müködés és a feladat végrehajtás minöségi mutatóiban éreztette hatását. Ennek magyarázata, hogy a rendészeti szervek szolgálati tevékenységének - a korszerűségi foktól függően - nagyságrendileg eltérő forrásszükséglete lehet. Ehhez társult, hogy az adott szolgálati ág vezetése a rendőrséggel határőrséggel stb. szemben támasztott társadalmi elvárásokat a gazdálkodásra miként képezte le. Ilyen alapokon a fejezet két reprezentáns címe a rendörség és határőrség (előirányzataik összege meghaladja a fejezet önkormányzatok támogatása nélküli költségvetésének 60%-át) eltérő gazdálkodási gyakorlata ellenére, egyaránt feszültségterhessé vált. A rendőrség - az utóbbi évek növekvő társadalmi igénye miatt - erőforrásait meghaladó mértékü és ütemű fejlesztéseket szorgalmazott. Ez esetenként együtt járt a költségvetési gazdálkodás szabályainak figyelmen kívül hagyásával, mindezek következményeként a likviditási zavarai állandósultak. A szabályszerű gazdálkodás, az eladósodás visszafogása érdekében a hatásköri és felelősségi viszonyok egységes szabályozása szükséges, továbbá nem nélkülözhető a fejlesztési projektek (rendőrőrs program, bevetésirányítási rendszer stb.) felülvizsgálata, a párhuzamosságok kiszűrése sem. (A rendőrség gazdasági vezetése a helyszíni ellenőrzés megállapítását figyelembe véve intézkedett a kötelezettségvállalások szigorítására, a pénzügyi források keretei által behatárolt fejlesztési koncepciók átdolgozására.) A fejezet működési kiadásainak már 68%-át érte el ez évben a bér és tb előirányzatok együttes összege, ezzel a gazdálkodási struktúra meghatározó elemét képezi. A tárca alkalmazásában köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos

8 -6- állományúak egyaránt megtalálhatók. A köztisztviselők létszáma minimális (3%). a hivatásos állományúak 66%-ot képviselnek a központilag nyilvántartott rendszeresített létszámon belül. A különféle állománycsoportok eltérő illetményrendszere (bevezetési ideje). előmeneteli rendszere és gazdasági háttere nem kellően összehangolt, ami számos ellentmondásos helyzet forrása (átjárhatóság korlátai, hivatásos és közalkalmazotti illetmények együttfutásának kezelése egy szervezeten belül, a szaigálati alárendeltségű, de önálló költségvetési szervek bérgazdálkodásában a gazdálkodási szabadság, vagy a szaigálati kötöttségek érvényesülése stb.). Ezek sürgetik a szolgálati törvény megalkotását, de adott esetben a köztisztviselők, közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények korrekcióját is igényelhetik. Többször felvetődött történő a hivatásos állomány ténylegesen indokolt beosztásokra korlátozása, amit az egyes besorolási anomáliák is indokolnak. Ettől azonban a bérgazdálkodási gondok lényeges javulása nem várható, mert jogszerű végrehajtás mellett egy adott szervezetnél az ellátandó feladat szintje lehet a besorolás alapja. Az másodiagos a bérgazdálkodás szempontjából, hogy az ennek megfelelő erkölcsi-anyagi elismerést a hivatásos, vagy éppen a köztisztviselői jogviszony biztosítja. A minisztérium hivatali szervezeteinél az ellenőrzött időszak adatai a béralap túltervezésére utaltak. Az ebből eredeztethető tartalékok átcsoportosításával a központi gazdálkodás gondjait igyekeztek szükíteni. A fejezet szinten jóváhagyott jutalom összegeket évközi módosításokkal lényegesen emelték. A jutalmazási keretek átlagosan a béralap 3-5%-át jelentették, de az igazgatási címnél meghaladta az átlagost ( államtitkári keretek elérték a béralap felhasználás 12 %-át). Ezen túl az előírásoktól eltérően dologi (bérjellegü) kiadások között számoltak el miniszteri jutalmakat ( években összesen 229 M Ft-ot). Új elemként jelentkezett a költségvetési gazdálkodásban a külső források - önkormányzatok és egyéb jogi, természetes személyek (főként rendőri feladatokat segítő) támogatásának - igénybevétele szerződések, megállapodások alapján. Az így finanszírozott státuszok, vagy a használatba vett eszközök, ingatlanok a helyi problémák kezelésében segítséget és nem végleges megoldást nyújtanak. A felmerülő járulékos kiadásokra (kiképzési, üzemeltetési, fenntartási, stb. költségekrej tekintettel ez a támogatási forma nem illeszkedik a költségvetési gazdálkodás rendjébe. A támogatásforma teljeskörű áttekintést, mérlegelést és annak függvényében jogszabályi rendezést igényel.

9 -7- A tárca eszközgazdáikadását a tárgyi eszköz és készletbeszerzések rendkívül széles skálája (ügyviteli-, rendőri-, haditechnika, stb.), valamint a magas ráfordítási költségek (rendőrségi címen 4 Mrd Ft, határőrség címen közel 2 Mrd Ft) jellemezték. A minisztérium koordinálásával bonyolították le a tárgyi eszköz beszerzésekre előírt versenytárgyalásokat és a központi beszerzéseket, továbbá!992 Il. félévétől önálló külkereskedelmi tevékenységet is folytattak. A központi beszerzések pénzügyi fedezete azonban nem volt központosított, azzal a fejezet cfmei, alcímei rendelkeztek. A versenyeztetés eredményeként létrejött keretszerzödések és a központi beszerzésre kötelezett termékek széles köre, a fejezetirányítás és szakszolgálatok ütközőpontjaivá váltak. Ezek, leszámítva a szubjektfv tényezőket, alapvetőerr a fejezeti gazdálkodás és a szaigálati ág felejösségi köreinek költségvetési gazdálkodás különböző szintjein történő érvényesülésével hozhatók összefüggésbe. A "gazdaságos" döntést fejezet szinten hozták, a szolgálati követelmény támasztása és a szolgálat ellátásának felelőssége a középirányítói szinten maradt. A feltárt jelenségekből (a kedvezőtlen szerződéskötésekből, elhúzódó beszerzésekből a tendereztetés, vagy a központi beszerzések megkerüléséből) a bíráló, lebonyolító és felhasználói oldalról egyaránt levonhaták a sajátrészű következtetések. összességében pedig felülvizsgálatot igényel a központi és önálló gazdálkodás megfelelő arányainak, jogosítványainak elosztása. Erőteljesen növekedtek a tárca készletbeszerzés, szolgáltatás kiadásai, általában az ár- és díjemelések következtében, emellett az egyes költségvetési címek esetében más-más tényezők hatására. A minisztérium háttérintézményeinél az útlevélforgalom növekedésének volt kiemelkedő szerepe. A rendörségnél a létszámnövelés, az eszköz és ingatlan gyarapodás mind jelentős, befolyásoló tényezőnek számított. (A likviditási zavarok kialakulásához az is hozzájárul!, hogy a rendőrség költségvetési terveiben a létszámfejlesztés egyéb ellátási vonzatával és az átvett ingatlanok ráfordításaival nem számoltak, mivel közvetlenül ezekre nem kaptak előirányzata!.) A határőrség készletbeszerzéseiben a hivatásos és sorköteles állomány élelmezési, ruházati ellátása a meghatározó, ezért a többletkiadásokat főként az állomány tervezettől eltérő alakulása okozta. Külön figyelmet érdemel, hogy a távközlési szolgáltatásokat valamennyi szolgálati ág ez ideig is nagymértékben vette igénybe, a folyamatban lévő fejlesztések eredményeként ezek ugrásszerűen növekedtek, amit a bázis tervezésnél nem kellő súllyal kezeitek. Ezt tovább bonyolították a híradástechnikai szakszolgálat szervezeti besorolásának (BM, illetve ORFK) anomá-

10 liái. Ellentmondásos és szubjektivitásoktól sem mentes a gépjármű javító szolgáltatás helyzete, mivel a BM központi javítóbázisa kihasználatlan, a rendőri szervek javító kapacitásai túlterheltek. A megoldást célszerűbb a tárcán belül megtalálni. A BM ingatlanállományának, továbbá a gazdálkodás egyes elemeinek nyilvántartási és számviteli adatai általában eltérést mutattak, ezek rendezése tárca szinten az érintett müszaki és költségvetési szakterületek (MFO, KGFO) között szarosabb együttműködést igényel. Az ingatlanfenntartással kapcsolatos kiadásokról fejezetszintü kimutatással nem rendelkeztek (az előirányzatok elkülönített kezelése a költségvetésben sem volt előírás - PM tervezési irányelvek), ezáltal a konkrét elemzésre nem nyílt lehetőség. Az ingatlanhasználattal, felújításokkal összefüggő előirányzatok elosztásánál a címek önállósága érvényesült. Az ingatlangazdálkodás területén elsősorban a nyilvántartási, számviteli hiányosságokat kell megszüntetni. A keretek ingatlanérték arányos elosztása mellett célszerű a szükségletek elbírálásával, rangsorolásával a központi gazdálkodás beleszólását erősíteni. Az ingatlanértékesítésekkel összefüggésben kifogásolható volt, hogy a teljesítésekről - a kormányhatározatok szerinti végrehajtás értékelésére alkalmas - elszámolás. kimutatás nem készült. A kormányzati beruházás előirányzatok jelentösebb részét a határőrség, tűzoltóság intézményi beruházásaira fordították és fejezeti kezelésű intézményi beruházásként a rendőrség fejlesztéseit finanszírozták. Behatároita a lehetőségeket, hogy a kormányzati, intézményi beruházások ráfordításai a fejezet összkiadásainak alig 2-3%-át tették ki. A határőrség és tűzoltóság beruházásai a tervezettől - nagyobb, illetve kisebb mértékben - eltéröen valósultak meg. Ez a tervezés megalapozottságát kérdöjelezte meg még akkor is, ha ezzel valós szükségleteket elégítettek ki. A tűzoltásági beruházások utáellenőrzése megállapította. hogy a tárca megfelelő intézkedési tervet készített. annak szabályozással kapcsolatos feladatait végrehajtották, a lebonyolítási tevékenység fejezeti kezelésbe vétele azonban elhúzódott. A rendörségi - egyben fejezeti - beruházások között a legtöbb gond a központi székház létesítésénél jelentkezik. A Kormány 1992 évben tudomásul vette, hogy a beruházás - a meglévő épületek értékesítésére tekintettel - a központi költségvetést nem terheli, ugyanakkor az üzembehelyezés, gépbeszerzés, hírellátás stb. tervezett kiadásai az 1994 évi számítások szerint meghaladják a 6 Mrd Ft-ot. ( 1994 szeptemberében hozott kormányhatározat ezek fedezetére egyrészt 1997 évtől költst'gvetési többlettámogatást biztosított, másrészt hozzájárult ingatlan értékesítésbúl származö összegek felhasználásához.) A létesítés körülményeinek alapos

11 -9- átgondolása szükséges a tárca részéről, a megvalósítás helyzetéről készítendő jelentések (legkorábban! O 1.) a Kormány megkülönböztetett figyeimét igénylik. A lakásgazdálkodással kapcsolatos elszámolások költségvetési és számviteli előírásoknak megfelelő rendezését sürgetik a lakásépítés, lakástámogatás előirányzatok felhasználásánál, átcsoportosításánál tapasztalt anomáliák. Ebben közrejátszott, hogy a tárca az elkülönített pénzeszközöket - a törvényi változást figyelmen kívül hagyva -!993-ban is lakásépítési alapként kezelte. A lakáseilátásra vonatkozó belügyminiszteri rendelkezéssei indokolatlanul terjesztették ki a tárca civil szervezeteire (ezek között a polgáfiasított minisztériurnra) a szolgálati lakáshoz jutás Iehetöségét, mivel ezzel a kapcsolódó jogszabályok értelmezésében a fegyveres szervekkel munkaviszonyban állók lakáshelyzetét kívánták megoldani. Más polgári intézményekhez képest kedvezőbb helyzetet teremtettek, ugyanakkor a hivatásos állomány megtartásában (ORFK, HÓR) fontos szerepe lenne a szolgálati lakás biztosításának. A hivatkozott tárcaszintü rendelkezés ad lehetöséget szolgálati lakás juttatására állami vezetöi tisztséget betöltök és nem BM szolgálati jogviszonnyal rendelkezök esetében is. A felsőszintű állami vezetők lakásellátását célszerűbb lenne kiemelten, központilag kezelni, a többször vitatott jogosultság mértékét egységes rendező elvekkel szabályozni. Az ellenőrzött időszak alatt került sor a fejezetnél a kettős könyvvitelre történt átállásra, egyben az új számviteli törvény előírásait is végre kellett hajtani. A rendészeti szervek korábbi lényegesen egyszerűbb számviteléhez képest és az intézményrendszer összetettségére tekintettel ez igen magas szakmai követelményt támasztott. Emellett kellő jártasságú szakemberekkel korlátozott számban rendelkezett a tárca, ezen külső szerv bevonása (vagyonértékeléshez) sem tudott sokat javítani. Így a valós értéktől eltérő vagyonnal, az áttérés számos más fogyatékosságával indult a fejezetnél a pénzforgalmi szemléletü kettöskönyvviteli rendszer. Következésképpen az éves beszámolók, a pénzforgalmi jelentés, kiemelten a fejezet vagyonát tükröző éves mérlegek - tartalmi minösítés alapján - több ponton nem tettek eleget a törvényi elvárásoknak, alapelvi követelményeknek. (Megállapításaink alapján a tárca azonnal munkaprogramba foglalta a beszámolók tartalmi hitelességének biztosítására irányuló intézkedéseit, a végrehajtás felügyeleti jellegű számviteli szakellenőrzésének növekvő szerepvállalását. Ennek eredménye a következő évek beszámolóiban realizálódhat.)

12 -10- Az operatív feladatok végrehajtásamellett célszerű a kormányprogrammal összhangban a számviteli és beszámolási rendre vonatkozó - a tárca sajátosságokat kifejező - korszerűsítési javaslat kidolgozása. Az irányítást eredményesen kiszolgáló számviteli információs rendszer kialakítása érdekében a szervezeti és technikai feltételek biztosításával kell elérni a számviteli szakterület ellenőrzésének hatékony, zárt rendszerű működését. Továbbá gondoskodni kell, hogy a címeknél, az önálló költségvetési szerveknél végrehajtásra kerüljön a fejezeti számlarend lebontása, a bizonylati rend tartalmi és formai szabályozása, az egységes cikkszámrendszer kialakítása. A tárca kezelésében lévő elkülönített állami pénzalapból finanszírozott szakmai célkitűzés, a menekültek támogatása az elvárásoknak megfelelően valósult meg. Az előírásszerű költségvetési gazdálkodás azonban - döntően a végrehajtás szabályozásának hiánya és a nem megfelelő személyi feltételek miatt - nem érvényesült. Az alapkezelő szervezet az egymást érő (számvevőszéki, tárcaszintű) ellenőrzések hatására, szándékában pozitív folyamatokat indított el (személycserék, főkönyvi és egységes cikkszámrendszer kialakítása stb.), de ezek egyelőre nem hozták a várt eredményt. Az alap felhasználás gazdasági megalapozottságára vonatkozóan - az utávizsgálat alapvető megállapításaként - továbbra is fennáll. hogy a genfi konvencióhoz történt csatlakozással járó kötelezettségek és a gazdasági teherbírás behatárolt lehetőségei a humanitárius segítségnyújtás ésszerűbb kialakítását igényli. Ezt a kormányszinten meghatározott stratégia, koncepció alapozhatja meg. A költségvetési források gazdaságos felhasználását és annak ellenőrzését a menekültellátás normarendszerének kidolgozása teremtheti meg, a feladat, hatáskör és felelősség egységét az érintett intézmények fejezeti költségvetésen belüli egyértelmű prezentációja biztosíthatja. (Cím, intézmény, Alap - költségvetési előirányzatok - tervezés, finanszírozás, beszámolás.) Megkülönböztetett figyelmet kívánnak az Alapból finanszírozott, szabálytalan kivitelezésü, nagyösszegű felújítás (debreceni Esze Tamás laktanya) következményei. mivel a kivitelezői tartozás nagyságrendje elérte az éves támogatás egynegyedét. Megoldást kell keresni az épülethasznosítás elmaradásának, az Alap likviditási gondjainak kezelésére. A BM fejezet pénzügyi-gazdasági ellenőrzése során feltártak - a költségvetési gazdálkodás szabályainak, illetve a számviteli előírásoknak a be nem tartása -

13 -llesetenként felvetik a személyes felelősség kérdését, amit a tárcánál, illetve intézményeinél teljeskörüen tisztázni kell. Ennek során természetesen nem hagyhatók figyelmen kívül az időközben megtörtént felelősségrevonások. Mindezek alapján - a jelentésben és a függelékekben részletezett megállapítások hasznosításra ajánlása mellett - a következőket javasoljuk a Kormány hatáskörébe tartozóan: - A törvényjavaslatok benyújtását, a határozatok meghozatalát - a tapasztaltaknál következetesebben - kell megelőznie a pénzügyi kihatások teljeskörű felmérésének, a forrásbiztosítás reális számbavételének. A rendészeti igazgatás helyzetének rendezése sürgeti a határőrségről valamint a hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló törvényalkotó munka előkészítését. A felsőszintű állami vezetők lakásellátásának jogszabályi rendezését indokolt napirendre tűzni, ehhez felhasználhatók a belügyi tárca egységes rendezőelveket előtérbe helyező elgondolásai. A központi költségvetés erőforrásainak racionális felhasználása indokolja, hogy kidolgozásra kerüljön a Magyar Köztársaság menekültügyi stratégiája. Ezzel összhangban célszerű rendeleti úton szabályozni a menekültek ellátását, a Menekülteket Támogató Alap felhasználását. a Belügyminisztérium hatáskörébe tartozóan: Meg kell teremteni a rendészeti szervek szakmai hierarchiájának és a költségvetési gazdálkodás jogszerűségének összhangját, indokolt esetben kezdeményezni szükséges - az államháztartási törvény felhatalmazása alapján - az érintett szervek gazdálkodásának, nyilvántartásának eltérő szabályozásait. (A kialakult gazdálkodási rendszerben már felmerülhet a rendőrségi cím fejeze ti gazdálkodási jogosultsággal történő felruházása is.) - A hivatásos állomány szolgálati viszonyáról szóló törvényjavaslat előkészítésével párhuzamosan indokolt felülvizsgálni a köztisztviselők és közalkalmazottak jogviszonyáról szóló törvények végrehajtási tapasztalatait és ennek alapján kezdeményezni a szükséges korrekciókal A rendészeti igazgatás megfelelő szakmai felügyelete érdekében biztosítani kell a személyi, tárgyi feltételeket,

14 - 12- ehhez célszerű a minisztériumban - a köztisztviselői, közalkalmazotti és hivatásos szaigálati jogviszonyban megszerzett jogok megőrzésével - a foglalkoztatási elvek egységes szabályozása. - A költségvetési gazdálkodás szabályszerűségének biztosítása érdekében a feltárt hiányosságak felszámolására hozott operatív intézkedéseket következetes végrehajtásnak kell követni, a központi igazgatás önálló intézményi gazdálkodásának szervezeti feltételei megteremtésével, az alapító okiratok rendezésével a gazdálkodási szabályzat aktualizálásával, az informatikai rendszer megbízható kialakításával, a számviteli rendszer és a vagyonnyilvántartás hibáinak, hiányosságainak megszüntetésével. Minden olyan esetben, ahol felvetődik a személyes felelősség is, annak tisztázása szükséges. Az önkormányzatoktól és más jogi természetes személyektől származó adományok, támogatások igénybevételi módját, a költségvetési gazdálkodásra gyakorolt hatását teljeskörűen indokolt felülvizsgálni, ennek eredményétől függöen szükséges a szabályozási hátterét rendezni. - A tárca költségvetési gazdálkodásáért felelős szervezete szakmailag segítse az 1994 évtől önálló gazdálkodást folytató Menekültügyi és Migrációs Hivatalt az analitikus nyilvántartások teljeskörű kialakításában, az ENSZ és egyéb támogatások számviteli és információs rendszerbe integrálásában, az alapfelhasználásban érintett más tárcákkal fennálló kapcsolatában. A tárca ingatlan- és lakásgazdálkodásának belső szabályozását célszerű kiterjeszteni az ingatlanokkal kapcsolatos elhelyezési, kezelési, karbantartási feladatokra, a lakások kezelésbe-, használatba-, bérletbe vételének (adásának) módozataira, valamint ezek nyilvántartási, adategyeztetési kötelezettségeire. A szabályozási folyamat keretében indokolt felülvizsgálni a lakásellátásról szóló belügyminiszteri rendelet szaigálati lakás biztosításával kapcsolatos rendelkezéseit.

15 II. A VIZSGÁLAT FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSAI l. A feladatuk, a szervezeti rendszer és a gazdálkodási feltételek összhangja A szervezeti és irányítási rendszerben a lényegi változtatásokat már a vizsgált időszakot megelőző években megkezdték. A tárcához kerültek a klasszikus közigazgatási feladatok, kivált az állambiztonsági szervezet, a rendészeti szervek önálló költségvetési címet képeztek A feladatokban, szervezetben bekövetkezett változások, a szervezetkialakítás célszerűsége Az alapvető szervezeti változásokat követően a belügyminiszter feladat és hatáskörét - kormányzati munkában való részvétel. általános közigazgatási feladatok, a rendöri tevékenység, továbbá a nem rendöri szakigazgatási, rendészeti tevékenység irányítása, stb. - a 39/1990 (IX.15.) Kormányrendeletben szabályozták. Ugyanakkor a minisztérium szervezeti átalakítását már korábban elrendelték (53/1990 (VI1.19.) BM utasítás). Ez az átszervezés nagyobb részt a politikai változásokkal - a feladat módosulásokkal csak kisebb mértékben - hozható összefüggésbe. Az új struktúra kiépítését nem előzte meg olyan elemzés, amellyel a rendszer müködési előnye, gazdaságassága alátámasztható. Ekkor még nem volt végleges elgondolás a minisztérium szervezetére és belső müködésére, mindössze a hivatali szervek elnevezése, vezetőik jogállása került meghatározásra. (A "feladatorientált szervezetrendszer" kialakításának igényét a 14/1991 (V.3.) BM utasítás fogalmazta meg.) Az 1991 évi átszervezéssel nőtt a hivatali szervezeteket irányító helyettes államtitkári besorolású vezetök száma (önkormányzati-, közjogi-, illetve gazdasági helyettes államtitkárok és Rendészeti Hivatal vezetője). A Rendészeti Hivatal közvetlenül miniszteri irányítás alá került, a politikai államtitkár direkt irányítása alá konkrét szakmai területet szerveztek (Menekültügyi Hivatal). figyelmen kívül hagyva az!990 évi XXXIII. tv.-be foglalt elveket. A minisztérium szervezetébe sorolták a korábban szolgálatként működő Adatfeldolgozó Hivatalt, ennek szakmai indokiása elmaradt. Eltérő elképzelések tükrözödtek a Jogi Képviseleti Önálló Osztály (majd Főosztály) felarlatait illetően a gazdasági, majd a közjogi helyettes államtitkár alárendeltségébe helyezésében. (A BM szervezetek 5 M Ft feletti kötelezettségvállalással járó

16 polgári-jogi szerződéskötéseinél döntési felelősséget betöltött véleményezési szerepe megosztotta a a gazdasági és a közjogi helyettes államtitkárok között.) A BM szervezete a vizsgált időszakban is többször módosult, rövid előterjesztések alapján miniszteri jóváhagyással. A legfontosabb változások alapvetően a rendészeti igazgatás területét, valamint a gazdálkodás irányítási, végrehajtási struktúráját érintették: - A Rendészeti Hivatalt megszüntették, feladatai jelentős részét a mm1szter közvetlen alárendeltségébe tartozó Rendészeti Főosztály vette át. Ezzel a korábban kifogásolható hatékonyságú szervezet helyett a tárca közigazgatási feladatain belül kedvezöbb feltételekhez jutott a rendészeti igazgatás. A struktúra azonban továbbra sem mentes az anomáliáktól, mivel a minisztériumi szervezetet többségében az ORFK-tól, HÖR Országos Parancsnokságától vezényelt hivatásos állományúakból hozták létre. (A főosztályvezető feladatait tábornoki rendfokozattal, ORFK helyettesi besorolássallátta el.) Az ellentmondásos helyzet forrása egyrészt a BM teljes polgáriasítása, másrészt a munkajogi tisztázatlanság (a hivatásos szolgálati és közszolgálati jogviszony közötti átjárás jelenleg nem biztosított). Az évben hatályba lépett rendőrségi törvény a berendelés intézményét bevezeti ugyan, de megfelelő megoldást a szolgálati törvény megalkotása eredményezhet. - A Rendészeti Hivatal megszűnésekor a BM Híradástechnikai Szolgálat, a Rendészeti Szervek Kiképző Központja és a Bűnügyi Szakértői Intézet az ORFK alárendeltségébe került, a BM közvetlen szervek számszerü csökkentésének indokával A feladat átcsoportosítást alátámasztó szakmai elgondolást, koncepciót a vizsgálat számára nem tudtak bemutatni. A BM Híradástechnikai Szolgálat feladatköre azóta rendezetlen (jóváhagyott SZMSZ nélkül funkcionál). Az ORFK szervezetébe történt integrálódás! követően is maradtak központi, vagy más szervezeteket érintő feladatai. Így a rendőrség alaptevékenységének kiszolgálásához viszonyított arányeltolódás elsősorban a fejezeten belül kisebb költségvetési forrással rendelkező szervezeteket (TPVOP, TÁKISZOK-ok) érintette hátrányosan. - A tűzvédelem és a polgári védelem országos parancsnokságai - a szakirányítást megkérdőjelező módon - az önkormányzati helyettes államtitkár közvetlen alárendeltségében működtek, 1993 évben került sor a szervezeti egyesítésükre. Egyidejűleg megszűntették a minisztérium hivatali szervezeteként funkcionáló Védelmi Föosztályt, majd a a BM-re háruló honvédelmi igazgatási feladatok

17 - 15- ellátására Védelmi Irodát alakítottak. Az új szervezet és feladata a minisztérium SZMSZ-ében csak késedelemmel került felvételre.!993 évben a korábbi gazdasági helyettes államtitkári elnevezés költségvetésiműszaki helyettes államtitkárrá változott és új közgazdasági helyettes államtitkári beosztást létesítettek, alárendeltségébe új szervezetként hozták létre (3 fő rendszeresített létszámmal!) a Közgazdasági Föosztályt (a volt Közgazdasági Főosztály neve Költségvetési Főosztályra változott). Az átszervezéssel együtt járt, hogy az új helyettes államtitkár alárendeltségébe soroltak az előzőleg az önkormányzati helyettes államtitkárhoz tartozó szervezeti egységeket. Így ez utóbbinak átmenetileg egy önkormányzati föosztálya maradt, ezen kívül ellátta a lakás- és helyiségigazgatás szakmai felügyeletét márciusában a költségvetési-műszaki helyettes államtitkári beosztás megszüntetése, a Közgazdasági-, valamint a Költségvetési Főosztály összevonása lényegében az 1993 év elején meglévő állapothoz történt visszatérést jelentette, ami az átalakítások célszerűségét kétségessé tette. Meg kell azonban állapítani, hogy a közgazdasági helyettes államtitkár feladatkörének kiszélesedésével gyakorlatilag a BM gazdasági vezetőjévé vált, mely lehetőséget adhat a költségvetési gazdálkodás korábbinál magasabb szintű végrehajtására. Az eltelt időszakban a BM szervezetének egészére, ezen belül a gazdálkodással összefüggő feladatokat végrehajtó szervezeti egységekre vonatkozó fejlesztési-korszerűsítési elemzés, koncepció nem készült, ezért a vizsgált időszakban végrehajtott átszervezések sem tekinthetök tervszerűnek Szervezeti, működési, gazdálkodási rend szabályozoltsága A miniszter, az államtitkárok és a helyettes államtitkárok közötti munkamegosztás korszerűsítésével, a minisztériumok belső felépítésével és működésével, irányítási viszonyainak javításával összefüggö javaslatok kidolgozásának egyik fő felelőse (az 1026/1992 (V.l2.) Kormányhatározat szerint) a belügyminiszter. A ki dolgozó munka folyamatban van, a vizsgálat részére bemutatott dokumentumokból megállapítható volt, hogy a minisztériumok számára ajánlott szervezeti modell elveiben a Belügyminisztérium 1991-ben kialakított szervezetével egyezik. (A javaslat a közigazgatási államtitkárok számára került megküldésre.) A miniszter, az államtitkárok és a helyettes államtitkárok közötti munkamegosztás korszerűsítésére is folyt előkészítő munka, me 1 ynek eredményeként már 1993-ban kidolgozták a Kormány

18 - 16- tagjainak, az államtitkároknak és a helyettes államtitkárok jogállására vonatkozó törvény tervezetét, ezt azonban nem terjesztették az Országgyűlés elé. A BM az átfogó feladatain túl a saját ágazati területén több jelentős szervezeti és müködési korszerüsítést hajtott végre. A minisztériumi szervek, valamint az önálló belügyi szervek müködését kívánta elősegíteni a (BK.8.) BM utasítással kiadott "Hatásköri Lista", mely részletesen meghatározta a minisztérium, az önálló belügyi szervek, valamint az egyéb szervezetek vezetőinek személyzeti és szervezési hatáskörét. A személyzeti hatáskörök esetében az egyes vezetök jogkörének megállapítása megfelelt a jogszabályoknak, a szervezési hatáskörök meghatározása kellő részletességgel történt. Az utasítás rögzítette, hogy a "szervezési adatokat tartalmazó táblázat a szerv müködésének alapvető okmánya, rendeltetése az adott szerv felépítésének meghatározása". A költségvetési szervek alapító okiratának kiadása nem egyértelműen rendezett, ezzel hozható összefüggésbe, hogy számos esetben késve, vagy egyáltalán nem készült alapító okirat. A költségvetési szervek számára tételes jogi norma nem írja elő SZMSZ elkészítését, így annak részletes tartalma sem meghatározott. A jogszabályok néhány esetben hivatkoznak ugyan a költségvetési szervek SZMSZ-ében rögzítendő feladatokra, azonban ezek perifériális területet (pl. vállalkozási tevékenységet) érintenek. Ebből eredően a minisztériumon belüli szervezetalakítás irányai és korlátai, továbbá a minisztérium - mint költségvetési szervezet - belső működésének szabályozási rendje sincs jogszabályokban meghatározva. A belügyi tárca az átalakított szervezeteire vonatkozó SZMSZ-szel csak 1991 decemberében a saját maga által megjelölt határidőt is túllépve készült el (a l(BK.25.) BM utasítás mellékleteként jelent meg). Az utasítás rendelkezett a főosztályok ügyrendjének és a munkaköri leírásoknak, a minisztérium gazdálkodási szabályzatának, munkaügyi szabályzatának elkészítéséről. valamint a minisztérium Hatásköri listájának módosításáról is. A gazdálkodással összefüggö területek - hatásköri lista alapján jogosult vezető által jóváhagyott - átszervezéseinél jogszerűtlenség nem volt tapasztalható. Általános tapasztalat azonban, hogy a szervezeti változásokról szólóelőterjesztések szerint az adott szervek vezetői állapodtak meg a számukra célszerűnek látszó módosításokban és ezt az illetékes vezető jóváhagyta. Egy-egy egység működése ezáltal áttekinthetőbb lett. de a tárca müködési rend összefüggéseinek áttekintése a

19 - 17- feladatok oldaláról éreztette hiányát. Ezt iga2o1ták a Közgazdasági-Költségvetési Főosztály átszervezése, továbbá a BM Gazdasági Igazgatóság, valamint az ORFK Gazdasági Hivatal közötti átcsoportosítások is (16-76/1992, 16-19/1992, sz. előterjesztések alapján). A Belügyminisztérium SZMSZ-e - annak ellenére, hogy a szervezet kialakításának koncepcióját a vizsgálat során bemutatni nem tudták - a feladatokat, valamint az alapvető működési elveket, szabályozókat tartalmazta. Az egyes föosztályok ügyrendjével, a munkatársak munkaköri leírásaival együtt - a tapasztalt anomáliák mellett is - lényegében lehetövé tette a minisztérium funkcióinak ellátását. SZMSZ-ben rögzített miniszteri feladatok között szerepel az ORFK Biztonsági Főosztályával kapcsolatos jogkörök gyakorlása, amit a miniszter saját utasításában (12/1991 BM. ut.) állapított meg azt követően. hogy a szervezet az ORFK irányítása alá került. Indokolt volt az ORFK szervezetébe történt átcsoportosítás, mivel titkos eszközöket és módszereket a titkosszolgálaton kívül a rendőrség alkalmazhat (!990 évi X. tv.). Így azonban a BM hivatali szervezetébe és a miniszter irányítása alá tartozó egyéb szervekre irányuló biztonsági tevékenység közvetlen felügyelete egy minisztérium által felügyelt szervhez került. A politikai államtitkár fő feladataként az SZMSZ - az 1990 évi XXXIII. tv-el összhangban - a miniszter országgyűlési képviseletének elősegítését és a miniszternek az Országgyűlés ülésein történő helyettesítését határozta meg. Ugyanakkor nem állapította meg egyértelműen a politikai államtitkárnak a közigazgatási államtitkárhoz, valamint a hivatali szervezethez való viszonyát, de lehetővé tette, hogy "feladatai ellátása körében bármely szervtől információt kérjen". Ezzel (továbbá szakmai szervezetek alárendeltségébe szervezésével) a törvényben megfogalmazott politikai és szakmai funkció elválasztása bizonytalanná vált. A közigazgatási államtitkár feladatai alapvetően az!990 évi XXXIII. tv. figyelembevételével kerültek meghatározásra. A hivatali apparátus egy része azonban nem állt a közvetlen irányítása alatt. nem valósulhatott meg teljeskörűen a törvényben meghatározott hivatalt irányító szerepe. A helyettes államtitkárok feladatainak meghatározására is a kettősség jellemző, ugyanis feladataik meghatározása összhangban van a törvényi előírásokkal. ugyanakkor a helyettes államtitkárok irányítását nem kizárólag a közigazgatási államtitkár.végzi. ("Eljár a miniszter és a közigazgatási államtitkár által hatáskörébe utalt ügyekben".)

20 A gazdasági helyettes államtitkár alárendeltségéhez tartozó minisztériumi szervezetek a Közgazdasági Főosztály és a Műszaki Főosztály SZMSZ-ben meghatározott tevékenységét a feladatok centralizálása jellemezte. A centralizálás azonban az önálló belügyi szervektöl történő hatás és jogkörök elvonását, ezáltal a f elelösség megosztását jelentette. Különösen észlelhető ez az országos hatáskörű szervezetek esetében, figyelembe véve, hogy ezen szervezetek költségvetési gazdálkodása a meglévő hierarchikusan tagolt szakmai szervekhez kötődik, így sok tekintetben nem felel meg az Áht és annak végrehajtására kiadott kormányrendeletek előírásainak. Halaszthatatlan feladatként jelentkezik a gazdálkodás szervezeti feltételeinek és teljes struktúrájának áttekintése (a Belügyminisztérium érintett főosztályaitól az önálló szervezetek hierarchiájában még gazdálkodási feladatokat ellátó szervekig kiterjedően). Költségvetési szempontból rendezetlennek tekinthető a minisztérium átalakításával újjászervezett ORFK és a Tűzoltóság Országos Parancsnoksága, valarnint a honvédelmi tárcától átkerült Polgári Védelem Országos Parancsnoksága szervezeti, közjogi helye, státusza. Az országos parancsnokságokat ugyanis nem minősítették önálló költségvetési szervnek, így az a sajátos helyzet alakult ki, hogy működési kiadásaik a felügyektük alá tartozó gazdasági, vagy ellátó igazgatóságok mint költségvetési szervek költségvetésében összegződnek, szervezetileg azonban nyilvánvalóan nem tartoznak az igazgatóságok állományába. (Helyes megoldásként a HÖR OP említhető, ahol maga a költségvetési szerv és gazdasági főigazgatósága belső szervezeti egység.) Továbbá kifogásolható, hogy a Tűzoltóság és a Polgári Védelem Országos Parancsnokságok összevonását a címrend sem 1993-ban, sem az 1994 év költségvetésben nem követte! (A (VI.!.) Korm. számú rendelet a költségvetési vonatkozásokról nem intézkedett, az összevonás gazdasági előkés :ítetlensége közrejátszott az 1994 évi költségvetési törvényjavaslat módosításának elmaradásában. A fejezet további gyűjtő címe a BM Gazdasági Igazgatóság, 1994-től Központi Gazdasági Főigazgatóság (KGFI) helyzete azonban alapvetően eltér a rendészeti szervekétől, mert szakmai felügyeletet nem gyakorolt a címbe tartozó szervek felett. A feladatkörében heterogén, több esetben kényszermegoldással felduzzadt szervezet nem felel meg sem az Áht címbe sorojási feltételt szabályozó előírásnak, sem a gazdasági racionalitásnak. A KGFI és a hozzá tartozó szervek csak keretszerüen szabályozott kapcsolati rendje nehezen áttekinthető, számos manipulációra lehetőséget adó állapotot hozott létre. Arra vonatkozó számítások nem állnak rendel-

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Központi Statisztikai Hivatal fejezet működésének ellenőrzéséről 0334 2003. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem működésének ellenőrzéséről 2001. szeptember 0132 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést

Részletesebben

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Területfejlesztés fejezet működésének ellenőrzéséről 0603 2006. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-09-055/2005-2006. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0817 2008. július

JELENTÉS. 0817 2008. július JELENTÉS a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásainak a közszolgáltatások és területfejlesztési feladatok ellátásában betöltött szerepének ellenőrzéséről 0817 2008. július 3. Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Egészségbiztosítási Alap működésének ellenőrzéséről 0324 2003. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-22-38/2002-2003. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június

JELENTÉS. a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről. 0711 2007. június JELENTÉS a Külügyminisztérium fejezet működésének ellenőrzéséről 0711 2007. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-17-042/2006-2007.

Részletesebben

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2001. július 0119 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Bihary Zsigmond számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: dr.

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május

JELENTÉS. az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről. 0608 J/3. 2006. május JELENTÉS az Állami Számvevőszék 2005. évi tevékenységéről 0608 J/3. 2006. május TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÁSZ 2005. ÉVI FELADATAI 4 1.1. Ellenőrzési feladatok, területek és súlypontok 5 1.2. Egyéb számvevőszéki

Részletesebben

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről JELENTÉS az Országgyűlés fejezet működésének ellenőrzéséről 0551 2005. október 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-8-34/2005. Témaszám:

Részletesebben

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember

JELENTÉS. 0233 J/758 2002. szeptember JELENTÉS az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 2001. évi működésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenőrzéséről 0233 J/758 2002. szeptember 2. Államháztartás

Részletesebben

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről

JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről JELENTÉS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának átfogó ellenőrzéséről 0355 2003. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.3 Átfogó Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről JELENTÉS a kötött felhasználású önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenőrzéséről 2002. szeptember 0234 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért

Részletesebben

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről

JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről JELENTÉS a felsőoktatási intézményhálózat integrációjának ellenőrzéséről 0311 2003. március 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről

JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére való felkészülés ellenőrzéséről 0518 2005. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről

JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről JELENTÉS a Hungária Televízió Közalapítvány és a Duna Televízió Rt. működésének ellenőrzéséről 0408 2004. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés

2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés IV-77/4594/2013. sz. határozat 1. számú melléklet 2012. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása I/1. A 2012. évi ellenőrzési tervben foglalt feladatok

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Posta Rt. gazdálkodásának ellenőrzéséről 0429 2004. június 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-26-76/2003-2004. Témaszám:

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1133/2010. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 2001. november 0136 Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Lóránt Zoltán számvevő igazgató Az ellenőrzést vezette: Balázs Andrásné

Részletesebben

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről JELENTÉS a mozgáskorlátozottak támogatására előirányzott pénzeszközök hasznosulásának ellenőrzéséről 0344 2003. november 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1 Teljesítmény Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január

JELENTÉS. a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről. 0750 2008. január JELENTÉS a Munkaerőpiaci Alap működésének ellenőrzéséről 0750 2008. január 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport V-07-054/2007 Témaszám: 862 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december

JELENTÉS. a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről. 0647 2006. december JELENTÉS a Földhitel- és Jelzálogbank Rt. működésének ellenőrzéséről 0647 2006. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-12-38/2006.

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonértékmegőrző és gyarapító tevékenységének ellenőrzéséről egyes kiemeit közszolgáltató társaságoknál

Részletesebben

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november

JELENTÉS. a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről. 12105 2012. november JELENTÉS a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem ellenőrzéséről 12105 2012. november Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0014-069/2012. Témaszám: 1053 Vizsgálat-azonosító szám: V0587 Az ellenőrzést felügyelte:

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Államháztartási egyedi azonosító száma: 295868 Államháztartási szakágazati besorolása: 841112 Pénzügyi, költségvetési igazgatás Adószáma: 15789934-2-51 Székhelye: 1054

Részletesebben

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december

JELENTÉS. a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről. 1031 2010. december JELENTÉS a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzéséről 1031 2010. december 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3. 2. Szabályszerűségi és Teljesítményellenőrzési

Részletesebben