NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT"

Átírás

1 NAGYKOVÁCSI ÚJJÁALAKÍTOTT FÔTERE NÍVÓDÍJAT KAPOTT MEGHÍVÓ Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Képviselô-testülete A KÖZMEGHALLGATÁST (Falugyûlést) június 16-án (csütörtökön) tartja Az ülés helye: Öregiskola (Kossuth Lajos u. 78.) Idôpontja: óra Napirend: 1. Tájékoztató a község évi költségvetésének zárszámadásáról Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 2. Tájékoztató a község évi költségvetésérôl Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 3. A es Ciklusprogram ismertetése Elôterjesztô: Bencsik Mónika polgármester 4. Indítványok, javaslatok Lakossági hozzászólások Bencsik Mónika polgármester Minden Kedves Nagykovácsi Lakos megjelenésére feltétlenül számítok! Május 12-én a Magyar Urbanisztikai Társaság által Makón a Városkép, városimázs, városarculat címmel szervezett, Hild János konferencián rangos szakmai elismerések, díjak kerültek átadásra. Természetesen számunkra az új fôterünket ért kitüntetés a Köztérmegújítási Nívódíj volt a legfontosabb, amit a Lakókörnyezet közterei kategóriában nyertünk. Ezt a díjat néhány éve a Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság alapított azért, mert az elmúlt években jórészt az európai uniós támogatások segítségével megvalósult kisebb-nagyobb mértékû köztér megújítási projekteknél azt tapasztalták, hogy az önkormányzatok néha nagyobb kárt csináltak, vagy adott esetben tönkretették egy történelmi, vagy akár modern városnak is az eredeti térstruktúráját, burkolatát. Sok esetben ezek szônyegezés jellegû alkotások" voltak. A díjat minden évben két kategóriában osztják ki Városközpont, fôtér és Lakókörnyezet közterei kategóriában. Nagykovácsi ez utóbbiban kapta meg a díjat, igen rangos mezônyben, ahol dicséretben részesítették Miskolcot, a Szinva terasz és Budapest, V. kerületét a Szent István térhez kapcsolódó sétálóutcák kialakításáért. Úgy gondoljuk egy ilyen csapatban valóban komoly elismerést jelent a díj, melyhez az alábbi indoklást fûzte a bíráló bizottság. A tradicionális, inkább utcás jellegû falusi térszerkezet eredetileg nem törekedett fôtér kialakítására, és eredeti állapotában Nagykovácsi fôtere sem volt sokkal több egy útelágazás és egy buszforduló spontán kialakult együttesénél. Ilyen körülmények között kimagaslóan sikerült a BCE Kert- és Szabadtértervezési tanszéke tervezôinek a funkciót, a felhasznált anyagokat és az esztétikai szempontokat ötvözniük. A Fôtér szintjének átalakításával, a támfalak szellemes alkalmazásával, a templom elôterének megfelelô méretezésével, az útvonalak, a buszforduló áthelyezésével igen kellemes, jól használható tér jött létre. Az egyszerû falusi építészethez közel álló építôanyagok, a tégla alkalmazása korszerû, az adottságokhoz illeszkedô, egyben otthonos atmoszférát teremtett. A megújult tér mintaképül szolgálhat arra, hogy hogyan lehet olcsó, egyszerû és mégis hatásos megoldásokkal színvonalas környezetet teremteni egy újjáéledô faluban. Talán megütközést kelthet e mondatok között az olcsó jelzô, hiszen településünk számára még a 90 millió forintos EU-s támogatás dacára is nagyon komoly áldozatot jelentett a beruházás, de összehasonlítva például a városi fôtér kategóriában nyertes szintén Pest megyei Százhalombattával, ahol igaz közel kétszer akkora területen, zenepavilonnal, és 18 elemes harangjátékkal, látványos vízi elemekkel és fényjátékkal tízszeres összeget, 1,8 milliárd forintot költöttek el, indokoltnak mondható. A konferencia a városmarketing és kommunikáció témáit járta körbe melynek tárgyában szervezett kerekasztal beszélgetésen elôadóként a Polgármester asszony is beszámolt tapasztalatainkról. A Tiszta Forrás Nyugdíjas klub önkéntesei is csatlakoztak Tomposné Marika vezetésével a kápolna környékét gondozó önkéntesek csapatához. Üdvözöljük az újonnan érkezôket és köszönjük a következôk munkáját: Hullé Bözsike, Oszlánszky Jolika, Szabóné Bíró Magdi, Jágri István, Tomposné Marika. Köszönet illeti a régi önkénteseket is: Fülöp György, Prinner Ernô, Ugrai család. Sz.A.

2 Tájékoztató a Képviselô-testület májusi munkájáról A Közbeszerzési Bizottság a májusi hónapban 3 alkalommal ült össze a folyamatban lévô közbeszerzési eljárások egyes cselekményei miatt, de az ajánlatok végsô értékelése még folyamatban van, arról júniusban dönt a testület. A Pénzügyi Bizottság május 23-án hat napirendi kérdés elôzetes megtárgyalása után tett döntés elôkészítô javaslatot a Képviselôtestület felé. A testület május 26-án elôzetes napirend szerint 14 elôterjesztésben, majd további 3 témában hozott határozatot. A helyhatósági választásokat követô hatodik hónapig az önkormányzatoknak Ciklusprogramot kell készíteni. Elsô napirendben a Képviselô-testület elfogadta Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának idôszakra vonatkozó Ciklusprogramját. A program tartalmazza az általános fejlesztési elképzeléseket, a munkahelyteremtést, a településfejlesztési- és az adópolitikai célkitûzéseket, a befektetés-támogatás és település üzemeltetés politikai és szakmai feladatait. Az önkormányzat biztosítja a programban megjelölt fejlesztési elképzelésekhez tartozó eszközök és források rendelkezésre bocsátását vagy felkutatását, és szükség esetén jogszabályi kereteinek meghatározását. A program fejezetenként részletezi a községüzemeltetés és fejlesztés, közbiztonság, közrend, környezetvédelem, oktatás, szociálpolitika és egészségügy, mûvelôdés és sport, társadalomszervezôdés, ügyfélbarát polgármesteri hivatal, informatikai stratégiánk, valamint megvalósításra váró kiemelt feladatainkat. Bencsik Mónika polgármester asszony a június 16-i Közmeghallgatáson minderrôl részletes tájékoztatást ad. Módosításra került a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat fenntartásában lévô önálló költségvetési szervek (Általános Iskola, Óvoda, Öregiskola és Közösségi Ház) közötti együttmûködési megállapodás. Elfogadásra került az Általános Iskola új házirendje, az önszervezôdô közösségek mûködésének szabályozása az Öregiskolában, valamint a Kistérségi Kulturális stratégia dokumentum, amely igazodik a helyi kulturális és közmûvelôdési elképzelésekhez. Az önkormányzat felé elkészítette a jegyzô a évben megvalósult gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót, amelyet a képviselôk elfogadtak kiemelve, hogy a gyermekvédelem terén az önkormányzat kötelezô feladatát csakis a családokkal, szülôkkel együttmûködve tudja ellátni. Testvérvárosi kapcsolat keretében együttmûködési megállapodás megkötését kezdeményezte a testület a szlovákiai Stupava (Stomfa) és a montenegrói Hercegnovi településekkel. A szlovákiai Stomfa 8400 fô lakosú, Nagykovácsihoz hasonló természeti és társadalmi adottsággal rendelkezô település. A város tevékenységi körét szeretné kiterjeszteni a kulturális és mûvészeti örökség irányában, sport és mezôgazdasági területen, különösképpen a fiatalok, helyi üzletek, továbbá helyi érdekvédelmi szervek, önkormányzatok bevonásával. Döntöttek a képviselôk arról, hogy az MVM Partner közremûködésével digitális térfigyelô kamera rendszert épít ki településünkön egy minta projekt keretében. Elsô lépcsôben közterületi kamera rendszer és az intézmények közötti új internet és telefonhálózat épülne ki. A közterületi kamera rendszer továbbfejlesztésével eljutunk oda, hogy a településre érkezô gépjármûvek rendszámának leolvasására képes kamerával és szerverrel is rendelkezünk majd, illetve az egyes önkormányzati intézmények épület felügyeletét is ellátja majd a rendszer. Határozatban fogadta el a testület, hogy a Nagykovácsi belterületi felszíni vízrendezése EU Önerô alap pályázaton a szükséges önerô biztosítása mellett részt vesz. Folyamatban van a (Kökörcsin u., Rózsa u. és Rózsa köz, Vértes u., Forrás u.) utcák felszíni vízelvezetése, a Forrás u. útépítési munkálatainak kivitelezéséhez indított közbeszerzési eljárás. A kivitelezéshez szükséges mûszaki ellenôr kiválasztásához az önkormányzat meghívásos pályázatot ír ki. A Képviselô-testület döntött arról, hogy a Készenléti Szolgálat Nagykovácsi Egyesületével tartós földhasználati megállapodást köt a Zsíros-hegyi út 2/a önkormányzati területre tûzoltó laktanya és üzemépület létrehozására. Ennek érdekében az ingatlan jelenleg kivett megnevezését, beépítetlen területté módosítja. Döntöttek a képviselôk egy évek óta húzódó ingatlan tulajdonjog peres eljárásának rendezése ügyében, valamint arról, hogy nem járulnak hozzá a Helyi Építési Szabályzat módosításához a Kolozsvár és Park utcák közötti nem beépíthetô területsáv beépíthetôvé tételének vonatkozásában. A testület felhatalmazást adott a polgármesternek, hogy törvényes, bírósági utat vegyen igénybe az önkormányzat tulajdonában lévô Nagykovácsi Virágos sétány 62. szám alatti szomszédos ingatlanhoz kerített 1229 m 2 -nyi területe birtokjogának megszerzése érdekében. Beszámolóban mutatta be a évi munkáját az Önkormányzat Építészeti Tervtanácsa. Javaslat született arról, hogy a képviselôk és a tervtanács egy közös megbeszélésen vitassák meg az építészeti irányokat, amely felé a település tart. Megismerve a szakemberek és az építtetôk szempontjait is ebben a kérdésben. A Nagykovácsi Víziközmû Kft évi gazdálkodásáról szóló beszámolót a könyvvizsgálói jelentés alapján és a Felügyelô Bizottság javaslatára a testület elfogadta. Dér Zsuzsanna FEB elnök a Víziközmû Kft. Ügyvezetôjétôl megoldási javaslatok kidolgozását kérte arra vonatkozóan, hogy Kft. veszteséges mûködésének megváltoztatása milyen eszközökkel lehetséges. Sürgetô feladat a számlázással, mérôóra leolvasásokkal kapcsolatos problémák megoldása, a lakossági ügyfélszolgálat színvonalának javítása. A Képviselô-testület június 1-tôl május 31-ig terjedô idôszakra megválasztotta a Felügyelô Bizottság tagjait, döntött díjazásukról. FEB elnök: Dér Zsuzsanna képviselô, FEB tag: Bánóczi Margit képviselô. A testület úgy döntött, hogy a megüresedett jegyzôi állásra pályázatot ír ki, az állás szeptember 1-jétôl tölthetô be. Képviselôi indítvány alapján felülvizsgálatra kerül a helyi parkolási és csendrendeletünk, a magán és közterületi állapotokon is van javítani való. A Képviselô-testület június 2-án rendkívüli ülést, június 16-án Közmeghallgatást, június 23-án munkaterv szerinti ülést tart. Szíves tájékoztatásul: PROJEKT NYITÓRENDEZVÉNYEK! június 16. (csütörtök) Öregiskola Dékány Angella alpolgármester Kedves Lakosok! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata ezúton Tisztelettel meghívja Önt az alábbi rendezvényekre: a Nagykovácsi Általános Iskola energetikai korszerûsítése címû projekt, amit KEOP-5.3.0/A/ jelû pályázaton ,- Ft támogatásra érdemesnek ítélték órától kerül bemutatásra és a Nagykovácsi Belterületi felszíni vízrendezése címû projekt, amit KMOP-3.3.1/B jelû pályázaton ,- Ft támogatásra érdemesnek ítélték órától kerül bemutatásra Az információk megosztásán túl célunk, hogy együtt örüljünk a településünk további fejlôdésének! JÚNIUS

3 A POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi honlapja: Telefon: A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfôn: ; szerdán: ; pénteken: Ügyfélszolgálat: Kis-Tóth Annamária / 103 mellék Gazdálkodási és Pénzügyi Osztály A befizetés csekken vagy banki átutalással történhet: Építményadó számlaszám: Gépjármûadó számlaszám: Iparûzésiadó számlaszám: Telekadó számlaszám: Talajterhelési számlaszám: Ismételten felhívjuk a tisztelt adózók figyelmét, hogy banki átutalás esetén az adózó neve kerüljön feltüntetésre, valamint tüntessék fel a befizetô azonosítót, így elkerülhetôvé válik, hogy az Art. rendelkezései szerint a beazonosítatlan befizetés miatt a késedelmi pótlék felszámításra kerüljön. Tisztelt adózók, akik nagyobb összegû gépjármûadó hátralékot halmoztak fel, arra számíthatnak, hogy a Polgármesteri Hivatal azon gépjármûveik forgalomból való kivonását kezdeményezi, amelynek éves adó tételét a gépjármûadó hátraléka meghaladja. Amennyiben a kivonásról szóló megkeresés elôtt hátralékukat rendezik, és a befizetés igazolását bemutatják az adó csoportnál, az eljárást megszüntetjük. Azon adózók gépjármûvét, akik hátralékukat nem rendezik, a Budakeszi Okmányiroda ki fogja vonni a forgalomból. A forgalomba visszahelyezés jelentôs többlet költséggel jár! Építmény és telekadóval kapcsolatosan az adó csoport április 1-jétôl folyamatos ellenôrzést folytat. Az ellenôrzés során feltárt, több éve be nem vallott ingatlanok adó alanyait mulasztási bírsággal sújtja a Polgármesteri Hivatal, amennyiben ellenôrzés keretében történik meg az adófizetési kötelezettség megállapítása, úgy adó bírság megállapításra kerül sor. Tájékoztatjuk a gépjármû tulajdonosokat, hogy eladás esetén az adásvételi szerzôdés hiteles másolatát nem Hivatalunkba, hanem a Budakeszi Okmányirodába 2092 Budakeszi, Dózsa György tér 25. kell eljuttatniuk. Amennyiben adózásával kapcsolatosan kérdése lenne, kérem ügyfélfogadási idôben keresse fel kollegáinkat: Képes Imréné /123 mellék építményadó, talajterhelési díj, helyi szabálysértési bírság adók módjára történô behajtása Dervalics Lászlóné /108 mellék gépjármûadó, rendôrségi szabálysértési bírságok adók módjára történô behajtása Nagy László /115 mellék iparüzési adó, behajtás Igazgatási Osztály Osztályvezetô: dr. Halmosi Odett Kovács Györgyné 128 mellék Dávidné Tóth Edit 104 mellék Dr. Simon Barbara 120 mellék Ferencz Andrásné 121 mellék Kis-Tóth Annamária 103 mellék Polgári házasságkötés Magyarországon minden cselekvôképes és nagykorú (18. életévét betöltött) magyar állampolgár házasságot köthet. A 16 és 18 év közötti fiatalok házasságkötéséhez gyámhatósági engedély szükséges, melyet a kiskorú állandó lakóhelye szerinti gyámhatóságon lehet beszerezni. 16 év alatti magyar állampolgár jelenleg nem köthet házasságot. Nem lehet házasodni egyenes ági rokonnal, testvérekkel, testvérek egyenes ági, vér szerinti leszármazójával, a volt házastárs egyenes ági rokonával, örökbefogadó az örökbefogadottjával. A házasulandók a tervezett házasságkötés idôpontja elôtt legalább 30 nappal kötelesek bejelenteni szándékukat az anyakönyvvezetônél. A házasságkötéshez az alábbi okmányok ill. igazolások szükségesek: Személyi igazolvány, külföldi állandó lakhely esetén érvényes magyar útlevél, születési anyakönyvi kivonat, lakhely tanúsítása erre szóló hatósági bizonyítvánnyal (lakcímkártya), elvált személyeknél a jogerôs válóperi ítélet vagy válás tényét tartalmazó házassági anyakönyvi kivonat. Ha a mennyasszony vagy a vôlegény külföldi állampolgár, ez esetben szükséges az útlevél vagy a letelepedési engedély születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar nyelvû fordítása, tanúsítvány, hogy saját hazája szerint házasságot köthet (beszerezhetô: követség, konzulátus). A magyar családjogi törvény szerint tanú bárki lehet, aki nagykorú, cselekvôképes, és érvényes személyi igazolvánnyal rendelkezik. Ha külföldi állampolgárságú a tanú, szükséges az útlevél, és ha nem beszél magyarul, tolmács. Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Nagykovácsi Nagyközségben június 16-tól június 24-ig T Ü D Ô S Z Û R É S T T A R T U N K! A vizsgálat ideje naponta: Hétfôn: óráig Kedden: 8 14 óráig Szerdán óráig Csütörtök 8 14 óráig Péntek 8 14 óráig Tüdôszûrés helye: Általános Iskola, Nagykovácsi, Kossuth L. u SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT VALAMINT AZ ELÔZÔ ÉVBEN KAPOTT TÜDÔSZÛRÔ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! év eleje óta a Napos Oldal Szociális Központ Családsegítô Szolgálata elindította Nagykovácsiban az álláskeresô klubot. Az Álláskeresô Klub helye a Nagykovácsi Faluházban található és kétheti rendszerességgel várja a munkanélküliek jelentkezését, foglalkoztatásuk elôsegítése érdekében. A klub az álláshirdetésekhez történô hozzájutás mellett az önéletrajzírással kapcsolatosan is, valamint szükség esetén egyéni álláskeresési tanácsadással is segíti klienseit. Az Álláskeresô klub a Nagykovácsi Faluházban, minden második hétfôn óráig mûködik Az Álláskeresô Klub a következô napokon várja az álláskeresôket Június 6., 20. Július 4., 18. Kiss Orsolya családgondozó a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára is segítséget nyújt Kiss Orsolya családgondozó telefonszáma: Birtokvédelem, általános tudnivalók Birtokvédelmi eljárás a Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezhetô. Az eljárás kérelemre indul, melyen a kérelmezônek 2200, Ft illetéket kell lerónia (illetékbélyeg formájában). A birtokvédelmi eljárás fô célja, hogy vitás birtoklási helyzetben fenntartsa az eredeti, gyakorlati birtoklási állapotot, amíg a vitatott jogkérdés eldôl. Mikor tartozik Önkormányzati hatáskörbe az eljárás? A birtokvédelmi eljárás kizárólag akkor tartozik Önkormányzati hatáskörbe, amennyiben - a birtokháborítás egy éven belül történt, és - a felek vitája nem azon alapul, hogy kinek van joga a dolgot vagy ingatlant birtokolni Egyéb esetekben kizárólag a bíróság jogosult az eljárás lefolytatására. Hogyan indítható birtokvédelmi eljárás? Az eljárás kérelemre indul, melyet akár írásban, akár szóban elô lehet terjeszteni. (A szóban elôterjesztett birtokvédelmi kérelmet jegyzôkönyvbe kell foglalni.) A kérelem kötetlen formájú, ám a felek adatai és a cselek JÚNIUS 3

4 mény pontos leírása mellett szükséges tartalmaznia, hogy a kérelmezô az alábbi intézkedések közül melyiket kéri a hatóságtól: 1. A birtoksértô kötelezését a birtokháborítás megszüntetésére és az ettôl való jövôbeni eltiltását, 2. (a fentiek mellett vagy anélkül) a birtokháborítás megállapítása mellett az eredeti birtokállapot helyreállítását. 3. A birtokháborításhoz kapcsolódó esetleges költségek, károk, hasznok megállapítását. Ki kérhet birtokvédelmet a jegyzôtôl? Birtokvédelmi kérelemmel az fordulhat a jegyzôhöz, aki bizonyítja, hogy a dolog (ingatlan) a birtokában volt, és annak birtoklásából tilos önhatalommal kizárták, illetôleg birtoklásában zavarják. Ügyintézés és további felvilágosítás a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájánál vehetô igénybe. Egyéb fontos kérdések: Az ügyintézési határidô jelenleg 30 nap. Az eljáró hatóság vezetôje ha azt törvény vagy kormányrendelet nem zárja ki az ügyintézési határidôt annak letelte elôtt indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb harminc munkanappal meghosszabbíthatja. Az ügyfelek jogai és kötelezettségei az eljárási cselekmények során, és az eljárás folyamán: az ügyfélnek joga van ahhoz, hogy az eljárás során írásban, vagy szóban nyilatkozatot tegyen, vagy a nyilatkozattételt megtagadja, az ügyfél és képviselôje észrevételt tehet a tárgyaláson elhangzottakra, kérdést intézhet a meghallgatott személyhez, és indítványozhatja más személy meghallgatását vagy más bizonyíték beszerzését. azt, aki a tárgyalás rendjét zavarja a hatóság rendreutasíthatja, súlyosabb rendzavarás esetén kiutasíthatja, továbbá eljárási bírsággal sújthatja. az ügyfél személyesen, illetve törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselôje útján betekinthet az eljárás során keletkezett iratba, arról másolatot, kivonatot készíthet, vagy másolatot kérhet. Az ügyfelek kötelesek az eljárásban jóhiszemûen részt venni. Rosszhiszemû ügyfelet a hatóság eljárási bírsággal sújtja. Az ügyfél magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére v. az eljárás késleltetésére. A helyszíni szemle alkalmával a jelenlévô érintett ügyfél az ingatlannak, illetve eljárás tárgyát képezô dolog megmutatására köteles. A szemle megtartását vagy eredményes lefolytatását akadályozó személy eljárási bírsággal sújtható. Kapcsolódó jogszabályok A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérôl szóló évi IV. tv. A Ptk. végrehajtásáról és hatálybaléptetésérôl szóló évi 11.tvr. és a 228/2009. (X.16.) Korm. rendelet a jegyzô hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról. Önkormányzati Osztály Szabó Mátyás településmérnök 117 mellék Sümegi Zoltán településmérnök 129 mellék Kecskés Anna kertész technikus 132 mellék Forgalmi rend változások: Kálvária sétány lezárása: A Kálvária sétány Ady Endre és Mátra utca közötti szakasza kerül lezárásra, mert az útszakasz köves, rossz állapota és rendkívüli meredeksége miatt a gépkocsival történô közlekedés balesetveszélyes. Kerülôút: Ady Endre utca - Mátra utca útvonalon. Tisza István tér forgalmi rend változás: A buszfordulóba a busszal megegyezô irányba be lehet hajtani, megfordulás céljából, illetve a mozgássérült parkolóhelyek is ebbôl az irányból közelíthetôek meg. A Templom köz a Kolozsvár tér felôl egyirányúsított. A Kossuth Lajos utca Tisza István tér utáni (Rákóczi utca felôli) szakasza 7,5 t súlykorlátozású. Egész Nagykovácsit érintôen: a Kossuth Lajos utcáról nyíló összes úton 7,5 t súlykorlátozás van érvényben. Az Úttörô utca az ott lévô igen rossz állapotú patakhíd miatt 3,5 t súlykorlátozású. A Keskeny közbe a Bánya utca felôl behajtani tilos, kivéve a célforgalom számára. A Zsíroshegyi út Balta utca és Tölgy utca közötti szakaszán várakozni tilos, a leszûkült út miatt. ÚTÉPÍTÉS, VÍZÉPÍTÉS júliusában megkezdôdik a Rózsa utca, Kökörcsin utca, Forrás utca és a Vértes utca felszíni vízelvezetô rendszerének kiépítése, majd augusztustól a Forrás utca meleg aszfaltos útépítése. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata 2010-ben pályázatot nyújtott be az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez, melyen közel 80 millió Ft összegû támogatást nyert. Ennek köszönhetôen megépülhet a fenti négy utca csapadékvíz elvezetô rendszere. A Forrás utca útépítése a vízelvezetô rendszer kiépítése után, a tervek szerint augusztus elejétôl kezdhetô meg. Az útépítés költségét az Önkormányzat teljes egészében saját forrásból fedezi. A Forrás utca összesen 540 m hosszon teljes útpályaszerkezettel, meleg aszfaltos burkolattal, a Cseresznye utcáig gyalogos járdával együtt épül meg. A szükséges forgalmi korlátozásokról, útlezárásokról, kerülôutakról a Tisztelt Lakosok külön értesítést kapnak. Kedves Olvasók! Szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a 3/2002. (II.14.).sz. Kt. rendelet szerint október 01 április 30-ig lehetett a kertben komposztálással nem hasznosítható hulladékokat égetni. A kerti hulladékok égetésének lehetôsége tehát lejárt, kérem vegyék ezt figyelembe a tisztelt ingatlantulajdonosok. Az építkezôk és építtetôk figyelmét két dologra nyomatékosan felhívnám. Községünkben a súlykorlátozás miatt behajtási engedélyt kell kérni (még mindig) a Hivatalunknál. A beszállítók sok esetben nem tudnak arról, hogy engedélyt kell kiváltani, ha be kívánnak jönni a településünkre. Éppen ezért a helyi megrendelôk segítsék tájékoztassák a szállítókat errôl, mert az engedély kiváltása sokkal kevesebbe kerül, mint a kiszabott büntetés. Az építkezôk egy része eléggé elítélhetô módon a keletkezô csomagolási és építkezési hulladék elégetésére vállalkozik. Ez a tevékenység környezetszennyezô, veszélyes és ezért szigorúan tilos. A ház körüli munkák egy másik sarkalatos pontja a gépekkel végzett zajos munkák kérdése. Itt idézném az ide vonatkozó fenti számú helyi rendeletet: 15. (1) A község belterületén belül tilos hétköznap óráig, szombaton órától hétfô 7.00 óráig: akár emberi hanggal, akár hangszerrel, vagy más technikai és egyéb eszközzel történô, a köznyugalmat és közcsendet sértô zaj okozása, erôs zajjal járó ipari, kisipari tevékenység, zajt keltô munkák (fûnyíró-gép, kapálógép, betonkeverô, fûrészgép, stb.) végzése. Az év eleji tapasztalatok szerint nagyon sokan a hét végére, ezen belül is szombat délután és vasárnap végzik a fûnyírást. A mostani kedvezô idôjárás miatt már el kell kezdeni az ingatlanok gaz és gyommentesítését a hónapban, de nem szombat délután és hétfô reggel közti idôszakban. Az építkezéseken, ugyancsak hétvégén fúrnak-faragnak, így sokak nyugalma és pihenése hiúsul meg a gépek által keltett zaj miatt. A fentebb idézett helyi rendelet egyértelmûen fogalmaz, ezért aki ezt megszegi joggal számíthat szabálysértési feljelentésre, vagy helyszíni bírságra a hétvégén is. Községünkben a közterületek ezen belül a zöldfelületek az ingatlanon lévô növényzet karbantartása sok esetben kifogásolható A fenti állapotok felszámolása érdekében kérek minden érintettet, hogy az idevonatkozó és következôkben felsorolt rendeleteket szíveskedjen betartani. A folyamatos ellenôrzések alkalmával megállapított szabálysértések alkalmanként Ft-ig pénzbírsággal, vagy Ft-ig helyszíni bírsággal büntethetôek. A gazos elhanyagolt területek ellenôrzése közterületeken és az ingatlanokon belül május 15. után folyamatosan történik. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testületének 55/2003. (XII.15.)sz önkormányzati rendelete a környezetvédelemrôl szóló 3/2002. II.14.) sz. rendeletének módosításáról 18/A. (6) Az ingatlanon lévô növényállomány rendszeres gondozása, karbantartása az ingatlan tulajdonosának (használójának) a kötelessége. (7) Nagykovácsi Nagyközség területén minden ingatlantulajdonos, az ingatlan használója, illetve kezelôje köteles a tulajdonában, használatában illetve kezelésében lévô területet a virágzó parlagfûtôl mentesíteni. (8) A parlagfû irtásáról az idôjárástól függô gyakorisággal virágzás elôtt kell gondoskodni, elsôsorban mechanikai módszerekkel. Erôs Kálmán közterület-felügyelô JÚNIUS

5 Kéményseprés Nagykovácsiban Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy június 1. június 30. között a Magyar Kémény Kft. alkalmazottjai az évi XLII. törvény alapján az évente elôírt kötelezô kéményellenôrzést, szükség szerinti tisztítást elvégzik. A kéményseprôk névre szóló megbízólevéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, amit kérésre fel kell mutatniuk. A kéményellenôrzési díj a helyszínen fizetendô készpénzben, a munkáról számlát vagy munkaigazolást kapnak. Alapdíjak: Bruttó Egyedi szilárd kémény Ft Egyedi gázos kémény Ft Tartalék kémény Ft Zárt égésterû (turbós) kémény Ft A kéményseprôk az alábbi feladatokat végzik el: A biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kéményseprôjárda, tetô-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglétének és állapotának szemrevételezéssel történô vizsgálata. Az elôzô tisztítás, ellenôrzés és mûszaki felülvizsgálat során megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hibák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevételezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétôl függô kéményseprôszerszámmal történô vizsgálata. A kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és biztonságos használatában bekövetkezett hibák, szabálytalanságok szemrevételezéssel, illetôleg szükség szerint kéményseprôszerszámmal történô megállapítása. Az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza mentén kéményseprôszerszámmal. Gáz-tüzelôberendezések égéstermékének elvezetésére szolgáló kéményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozásának vizsgálata, szükség esetén mûszer segítségével. Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik el a szakemberek: A kéményjárat teljes hosszában történô tisztítása, a kémények típusának és anyagának megfelelôen. Bekötônyílások, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsatornás gyûjtôkémény mellékcsatornájának a kéménytartozékok anyagának megfelelôen kéményseprôszerszámmal történô tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék (korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe helyezése. Ha az égésterméket hagyományos kéményseprô tisztítóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés végzésre van szükség, kiégetô berendezéssel. Nem terjed ki a kötelezô szolgáltatás: Olyan tüzelôberendezés égetésének elvégzésre szolgáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben van kerti sütôkemence, épületen kívüli tûzhely, szabad térben elhelyezett kazán. Arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amelynek bekötônyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy nem éghetô anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kéménytisztítás helyén jól látható módon megjelölték. A levegô bevezetô elemek karbantartására, tisztítására. A tüzelôberendezések karbantartására, tisztítására. A tüzelôberendezést a kéménnyel összekötô füstcsô karbantartására, tisztítására. A Magyar Kémény Kft. teljes felhívását a internetes oldalon teljes terjedelmében elolvashatják. Csapadékvíz elvezetô árkok, átereszek tisztítása Felhívom Nagykovácsi Nagyközség lakosságának figyelmét, hogy a szeszélyes idôjárás, az elôforduló jelentôs szélsôségek, a csapadék nagysága, idôbeli és térbeli eloszlása, a gyakori helyi jelentôségû, nagy intenzitású esôk, zivatarok hatására hazánkban bármely településen az év bármely szakaszában keletkezhetnek elöntések és károk, veszélyeztetve a lakosok élet- és vagyonbiztonságát. Az ár- és belvízveszély elkerülésének, hatása mérséklésének alapvetô feltétele a települések vízelvezetô rendszereinek, valamint mûtárgyainak karbantartása és rendszeres tisztítása. Nagykovácsi területén a csapadékvíz-elvezetô árkok tisztítása nagyon sok helyütt nem megfelelô, egyes helyeken eltömôdött, betemetett, így funkcióját csak hiányosan, vagy egyáltalán nem tudja ellátni. 5/2004. (I.28) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályai b) pontja alapján az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni többek között az ingatlan elôtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedô teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek mûtárgyai (áteresz, folyóka) tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. A fentiek alapján, tekintettel a várható csapadékos idôjárásra kérem az ingatlanok elôtti áteresz, valamint csapadékvíz elvezetô árok tisztántartásáról a lakosság gondoskodni szíveskedjen, ellenkezô esetben szabálysértést követ el és harmincezer forintig terjedô pénzbírsággal sújtható. Kérem a tisztelt lakosság közremûködését és a szabályok maradéktalan betartását! * * * A Saubermacher-Bicske Kft.-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok egy évre díjmentesen kapnak 12 db (minden hónapra 1 db) sárga színû, összehúzó szalaggal ellátott, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek elszállítása is ingyenes. Ezen felül egész évben a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatnak zsákokat. Amennyiben januárjában nem volt lehetôsége felvenni az ingyenesen járó zsákokat, akkor a késôbbiekben a Víziközmû irodában teheti meg nyitva tartási idôben: Víziközmû Kft. Iroda, Kolozsvár tér 17. (Hétfô óra, Szerda 9-11 óra között.) A zsák átvételéhez az ügyfél korábbi negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkjének bemutatása szükséges. A pontos gyûjtési idôpontokat, ill. az ünnepnap miatti változásokat az ügyfeleknek korábban eljuttatott, az utolsó negyedéves számlaborítékban található hulladéknaptár tartalmazza. Saubermacher Bicske Kft Bicske, Csákvári út 45. Telefon: 22/ Fax: 22/ Építésigazgatás Bálóné Botos Zsuzsanna 118 mellék; Tóthné Halász Hedvig 116 mellék; KORREKCIÓ! Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy elôzô lapszámunkban sajnálatos módon téves információt közöltünk Önökkel: Az 50 m 2 vagy annál kisebb bruttó alapterületû, 2,5 m vagy annál kisebb építménymagasságú, emberi tartózkodásra nem alkalmas vagy nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése nem tartozik a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet 1. melléklete szerint engedély és bejelentés nélkül végezhetô építési tevékenységek közé. Ez a munka bejelentési kötelezettségû, melyet az építési tevékenység egyidejû megkezdése mellett szükséges megtenni. A hibás tájékoztatásért szíves elnézésüket kérjük! Tisztelt Építtetôk! Mint bizonyára tudják, lakóház építését, vagy annak bôvítését, átalakítását csak jogerôs és végrehajtható építési engedély birtokában lehet elkezdeni. Az építési engedély határozat rendelkezô része tartalmazza azokat a bejelentési kötelezettségeket is, amelyek az építtetôkre vonatkoznak a tervezett építkezés megkezdése elôtt vagy közvetlenül utána. Ezek mikéntje attól függ, hogy a tervezett építési tevékenység (a tervezô által az erre vonatkozó jogszabályok alapján megállapított, és az építési engedélyezési dokumentációban feltüntetett) építményértéke milyen nagyságrendû, de minden építési tevékenység megkezdését valamilyen formában be kell jelenteni. 50 millió forint alatti építményérték esetén a kivitelezés megkezdését az erre szolgáló ûrlapot kitöltve, és a Fôvárosi Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályára visszaküldve kell bejelenteni, az építkezés megkezdésétôl számított 5 napon belül. (A nyomtatvány a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán megtalálható, illetve az internetrôl letölthetô a segítségével, a 191/2009. (IX.15.) kormányrendelet 6. mellékleteként.) Amennyiben a tervezett építményérték meghaladja az 50 millió forintot, a kivitelezés megkezdését a tervezett kezdés elôtt 15 nappal kell bejelenteni a Fôvárosi Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztályára, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Pest Megyei Igazgatóságára. A bejelentést a Fôvárosi Kormányhivatal felé annak honlapján, elektronikusan lehet megtenni, az e-ügyintézés/ügyféltanácsadó/építési munka megkezdése menüpont alatti nyomtatvány kitöltésével és visszaküldésével. Fontos tudnivaló az építtetôk számára az is, hogy az építéshatósági ügyintézések eljárási illetéke az illetéktörvény (Itv.) én hatályba lépett módosításával megváltozott. Az Itv. XV. fejezete rendelkezik errôl, amelynek 1.) c) pontja alapján építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték forint, melyen felül kell megfizetni az JÚNIUS 5

6 eddigi mértékû illetékeket. Ez praktikusan azt jelenti, hogy minden eddigi illeték mértéke Ft-tal megemelkedett. Az építési engedély illetéke egy-, vagy kétlakásos épület esetében tehát Ft, de ennyi a használatbavételi engedélyezési eljárás illetéke is. A fennmaradási engedélyezési eljárásért (lakóépület esetében) Ft illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában, a kérelemre, kérelmi nyomtatványra ragasztva kell leróni. A megkezdett építési tevékenységek során rendszeresen felmerülô probléma a közterület foglalás. Errôl a Képviselô-testület 12/2007. (V.17.) Kt. rendelete ad útmutatást, amelynek díjtáblázatát a rendelet 5/2011. számú módosítása tartalmazza. Fontos információ, hogy ha a közterület ideiglenes jellegû használata építési munka végzésével kapcsolatos állvány, építôanyag, törmelék stb. elhelyezése céljából szükséges, az engedélyt a tulajdonosnak, vagy a kivitelezônek kell kérnie, akkor is, ha a területfoglalás nem haladja meg a 72 órás idôtartamot, amely esetén ingyenes a területhasználat. A közterület foglalás engedélyezésének illetéke Ft, kivétel ez alól az ingyenes, tehát 72 órát nem meghaladó használat engedélyezése. Tóthné Halász Hedvig építési fôtanácsos Titkárság A Képviselô-testület által hozott döntéseket (határozatok, rendeletek) a Polgármesteri Hivatal elôterében elhelyezett hirdetôtáblán olvashatják. A Képviselô-testületi ülések nyilvánosak, azokról felvétel készül, melyet a kábel tévé pénteki MOZAIK adásában megtekinthetnek. (Ismétlés vasárnap, hétfôn) A felvétel a könyvtárból kikölcsönözhetô. Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, a hirdetményi kifüggesztésekre. Hirdetmények kihelyezésre kerülnek a hivatal titkársági-, az ügyfélszolgálati- és a mûszaki iroda elôterében lévô hirdetôtáblákon. (ingó és ingatlan árverés, folyamatban lévô bírósági peres ügyekben végzés-, idézések, fizetési meghagyások, közjegyzôi hagyatéki ügyek, szolgalmi jog bejegyzések, stb.) Ügyintézô: Fábos Éva 105 mellék Bencsik Mónika polgármester fogadó órája minden hónap elsô hétfôjén Dékány Angella alpolgármester hétfôn és szerdán óráig a hivatalban elérhetô Tóthné Pataki Csilla aljegyzô minden hétfôi ügyfélfogadási napon fogad Kérjük ügyfeleinket, szíveskedjenek elôre telefonon bejelentkezni a titkárságon. Telefon: /111 mellék - Újra CROSSKOVÁCSI JÚNIUS 18. Rajt: 10 óra 30 perc. Gyermek és családi futam (6 km.) Rajt: 10 óra 30 perc. Új kategóriánk: Crosskovácsi Rally (részletek: A Nagykovácsi Polgármesteri Hivatal tájékoztatója a Crosskovácsi verseny napjára. Útlezárás: június 18-án 9 órától 11 óráig a Nagykovácsi Kossuth Lajos utca, Posta és Ady Endre utcai szakaszát valamint ezen a napon 10 óra 30 perc és 10 óra 45 perc között a Nagykovácsiba bevezetô fôút Remeteszôlôs 13-as km kô és Nagykovácsi Ady Endre utca közötti szakaszát zárják le a rendezôk. Kérünk minden Nagykovácsi lakost körültekintôen közlekedjenek, vigyázzanak egymásra és a kerékpározókra! Tisztelt Ügyfeleink! A köztisztviselôk napját 1997 óta ünneplik Magyarországon minden év július 1-jén ben ezen a napon lépett életbe a köztisztviselôi törvény és július 1-je óta munkaszüneti nap a köztisztviselôk számára. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy július 1-én (pénteken) a Polgármesteri Hivatal zárva tart. Tóthné Pataki Csilla aljegyzô Osváth Erzsébet: Igazi ünnep ez a nap! Ünneplôben van ma az osztály: a tanterem, a gyerekek. Jókedvû fák játékos lombja az ablakokba integet. A lárma, a zaj elhal lassan, pisszenés sincs, oly nagy a csend. Oly nagy a csend és oly szokatlan, mintha nem lenne senki bent. Egyszerre csak nyílik az ajtó, tanítónk arca felderül. Tarka, mosolygós csokrok várják szótlan, meleg üdvözletül. Karmester nélkül zeng az ének. Sok gyermekhang szárnyra kap. Madárdal kíséri a kertbôl... Igazi ünnep ez a nap! Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala nevében tisztelettel köszöntjük községünk nevelôit, pedagógusait. Bencsik Mónika Dékány Angella Tóthné Pataki Csilla polgármester alpolgármester aljegyzô JÚNIUS

7 Hírek a Német Nemzetiségi Önkormányzat életébôl május 15. napján emlékeztünk meg Nagykovácsi sváb lakossága kitelepítésének 65. évfordulójáról. A visszaemlékezés fájó de a megbékélés szellemében ünnepélyes eseményének szent mise keretében Római Katolikus Templomunk adott helyet a Solymári Hagyományôrzô Asszonykórus és a Nagykovácsi Vegyes Kar közremûködésével. A megemlékezésen elhangzott beszédek gondolatai, amelyet Bencsik Mónika Polgármester és dr. Klein Ferenc a Német Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke fogalmaztak meg, elôdeink, múltunk tiszteletére figyelmeztettek, amelyek segítenek eligazodni nekünk jelenünk tennivalói között. Részletek az elhangzottakból: Kérem nézzék el nekem, hogy a mai emléknapra készülve személyes emlékeimbôl merítettem gondolataimat. Olyan átélt, személyes emlékekbôl, amelyek az itt jelenlevôk közül sokakkal lehetnek közösek. Emlékek a XX. század legsötétebb évtizedeibôl. E faluban, ahol élünk gyermekkoromban még hallottam sváb szót. Igaz, akkor már csak néhány sok szoknyás öregasszony svábolt az utca egyik oldaláról a másikra átkiabálva, a mondatokba szôve magyar szavakat. A sváb nyelv titokzatos volt számomra. Gyermekfejemben az is nagy felfordulást okozott, hogy szabad-e beszélnem sváb származásomról. Valami érthetetlen homály vette körül ezt a dolgot. Otthon inkább hallgattak róla, mint ahogy a kitelepítésrôl sem beszélt senki. Lehet, hogy ôk sem tudták igazán, hogy szabad-e? Anyám akit a felvidékrôl vetett ide a sors a leghatározottabban a svábolás ellen emelt szót. Ezért történt, hogy apám nyelvét nem beszélem, helyette Blumm Pali tanított engem németül írni, olvasni - itt nem messze a Rákóczi utcában. Apám talán csak a békesség kedvéért hagyta ezt, azt azonban sosem felejtem el, hogy nagyanyámmal, testvéreivel, a Kovácsi sváb rokonokkal, ismerôsökkel csak svábul beszélt. Elhallgatott életek, titkok Emlékszem, amikor általános iskolában 8. osztályban végre a XX. század történelméhez értünk, mennyire vártam, hogy végre fény derüljön arra, hogy mi is volt az a kitelepítés, meg egyáltalán, hogy miért is bûnösök a svábok? Nem volt az iskolai tananyagban Közel ötven évnek kellett eltelni ahhoz, hogy ban a kitelepítés évfordulóján mindenki szabadon emlékezhessen. Sebek szakadtak fel, hogy végre begyógyuljanak. A sebek gyógyulnak, de a hegek maradnak. Most a 65. évfordulón azonban már nagyon kevesen vannak köztünk, lassan elfogynak azok is, akik e hegek hordozói. Mi következünk a sorban utánuk, gyermekeik a hamisított történelmen, elhallgatott tragédiákon nevelt, becsapott generáció. Akiknek dolga: - A ránk hagyott értékek rendbe tétele, rendben tartása és továbbadása. Akiknek kötelessége: - Identitásunk vállalása, s ezen erkölcsi norma belétáplálása utódainkba, az utánunk következô generációkba. Nekik már ne kelljen kimondani azt amit nekünk: Nagyon sajnáljuk, hogy szüleinknek hallgatniuk kellett. Sajnáljuk, hogy nem tudunk svábul. Szabad országban élünk ahol nem kell már elhallgatnunk származásunkat, nem kell nevet változtatnunk, büszkék lehetünk elôdeink életére, munkájára, kultúrájára. vállalhatjuk hovatartozásunkat. A kitelepítés emléknapja a szomorú események felidézésén túl, a nemzetiségi identitásunk megerôsítésének a napja is. Most, ez év ôszén, a közelgô népszámláláskor a feltett kérdésekre is félelem nélkül válaszoljunk, és valljuk meg nemzetiségi hovatartozásunkat, tisztelettel fejet hajtva szüleink, nagyszüleink emléke elôtt. S most már tudom, ha unokám elém áll és kérdez tôlem, válaszolok: Igen, Te is sváb származású vagy, légy büszke rá! Ahogy büszkék voltak ôk is magyarságukra, és tiszta szívvel énekelték: Gott segne Ungarn, dich o Heimatland! Isten áld meg a Magyart, Téged szülôföldem! Dr. Klein Ferenc elnök május 15-én elmondott megemlékezésébôl Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm dr. Klein Ferencet a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökét, kedves feleségét, megjelent képviselôtestület tagjait, mindazokat, akik itt tudtak maradni után és azokat, akik az itt maradottak leszármazottai, akinek kedves családtagjaikat elvitték akkor! Szeretettel köszöntöm a solymári vendégeket. Nagyon nehéz beszédet mondani elnök úr szavai után, de nekem is szerencsém volt úgy felnôni itt Nagykovácsiban, hogy még hallottam Elvira anyukájának, Annus néninek beszédjét, álltunk a járdán és csak hallgattuk és nekünk is mindig olyan titokzatosnak tûnt, hogy olyan gyorsan és furcsán beszélnek. Hallottam Schmidt Erzsi nénit is még svábul beszélni, ez teljes mértékben kimarad most az életünkbôl nekünk már, de a falunk életébôl nem szabad, hogy kimaradjon. Ezért külön is köszönet azoknak, akik egy utolsó erôfeszítéssel létrehozták a Német Nemzetiségi Önkormányzatot és megteszik segítôikkel együtt mindazt, hogy a falunkban ez a történelmi múlt mindig, mindenki számára, emlékezetes maradjon. Hiszen itt vagyunk bent a templomban, eljövünk ide vasárnaponként telt házzal fejet hajtani, de vajon tudjuk e, hogy kik rakták a téglát. A vasárnapi majálisokon tömve van az udvar és a kert, de azok a gyerekek, akik itt nônek föl vasárnaponként, vajon tudják-e, hogy a kövek, amiken járnak, kik tették ide. Azokban az idôkben nem volt Európai Uniós támogatás, nem voltak állami pénzek, és mégis megépültek a templomok. Mert hát az nem volt, hogy helyettünk majd, a közösséget, a tisztelt szent helyeiket, valaki más fogja felhúzni a fejük fölé. Azt gondolom, hogy azért is fontos a mai nap, mert mindig üzenete van számunkra, van mit tanulnunk a régmúltból. Van mit tanulnunk, ha csak visszanézzük a képeket, a 60. évfordulón, milyen sok fiatal volt, milyen sokaknak fontos volt a megemlékezés, mára pedig az ezüstösön csillogó ôsz hajkoronákat látni itt a padok között csak. Bízom abban, hogy ez fordulni fog, bízom abban, hogy akik úgy érzik, hogy tenniük kell ezért, mindig marad bennük annyi lelkesedés, szeretet, hogy próbálják visszaidézni a múltunkat. Büszkék vagyunk Nagykovácsira, gyönyörû településen élünk. Nagyon sok év közötti ember kijön ide, megépíti a szép házát és büszkélkedik a barátainak, hogy milyen szép helyen élhet. De vajon mit tud a falunkról, mit tud Nagykovácsiról, hol vannak ilyenkor az emberek, hogy legalább egy kicsit hozzájárulhassanak a falu történelmi múltjához, márpedig hogy ha a kis közösségekben nem ôrizzük a múltat, akkor ez a nemzetünknek sem fog menni nagyban. Én azt gondolom, hogy ha nem tudunk átlépni azokon az egyéni érdeksérelmeken, amin példamutatóan a kitelepítettek képesek voltak, hiszen visszajöttek szeretettel, ajándékot hozva nem egyszer, egy olyan helyre ahonnan ôket elûzték, ha nem tanuljuk meg azt, hogy a téglák nem kerülnek semmilyen külsô fuvallat, jótétemény által a helyükre csak úgy, hogy ha kéz, kézrôl adja ôket, akkor nem fogunk tudni építkezni. Számomra a mai napnak ez a legnagyobb tanúsága. Valóban meg kell újulni, nem csak itt bent a templomban az ünnepek alkalmával, hanem kint a hétköznapi életben is mindenkinek. Azt gondolom túl kell lépni a sérelmeken, meg kell fogni egymást kezét és építkeznünk kell, mert ez a legnagyobb példa, amit számunkra ôk, a kitelepítettek, az elûzöttek adtak. A tatárjárás után, amikor elnéptelenedett a vidék, ideköltöztek, építkeztek, földet mûveltek, gyümölcsöt termesztettek és ellátták fél Budapestet. Megmaradtak a diófák utánuk, felépítették a templomot ez is itt maradt, de aztán mindent itt kellett hagyniuk. Milyen a mai ember? A mai kor embere, az olyan, hogy ragaszkodik mihez? Ragaszkodik a mobiltelefonjához, a laptopjához, meg a szép házához. Osztozkodnak emberek vagyontárgyakon és civódnak a családjuk rovására. Azok az emberek, akikre ma emlékeztünk eszünkbe kell, hogy idézzék, hogy a hitük mellett megtartották azt az óriási szeretetet egymás iránt, egymásnak kezet nyújtva, ami ott a messzeségben is megtudta ôket tartani. Nem voltak egyedül, nem csak azért, mert a hitük volt velük, hanem azért, mert képesek voltak egymásnak segítô kezet nyújtani, képesek voltak visszajönni és a mi közösségünkön is segíteni nem egyszer. Én bízom abban, hogy mára bár nagyon sok minden változik körülöttünk, ez az emléknap mindig ezt az üzentet fogja hordozni és nem fog változni, ugyanis vannak dolgok, aminek nem szabad változni és ez a megemlékezés ez egy ilyen a településünk életében. Még egyszer nagy tiszteletem és köszönetem mindazoknak, akik ôrzik a sváb hagyományos múltat Nagykovácsiban. Bencsik Mónika polgármester május 15-én szabadon elmondott megemlékezésébôl Köszönjük minden résztvevônek, hogy idôt szakított e napon a közös emlékezésre. Köszönjük Kemenes Gábor atya, a Kórusok és Karnagyaik Kriesch Katalin és Juhász Diána segítô közremûködését. Dr. Klein Ferenc Nagykovácsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy aki támogatni kívánja a református templom orgona építését, azok részére az Ügyfélszolgálaton elhelyeztünk csekket, azon a befizetést megtehetik. A Nagykovácsi Böngészô önkormányzati oldalalak elôzô számait megnézheti a oldalon az Aktuális Önkormányzati Hírek/Böngészôben megjelent hírek menüpont alatt JÚNIUS 7

8 TÉMAHÓNAP: NYÁRELÔ HAVA Osztálykirándulások: június 3. Osztályozó értekezlet: június 6. Sportnap alsó tagozat: június 9. Sportnap felsô tagozat: június 10. Bolondballagás, utolsó tanítási nap: június 15. Tanévzáró: június Ballagás: június óra ÖKO tábor: június ig Kedves Szülôk, Nagyszülôk, Gyerekek, Tisztelt Vendégeink! Szeretettel meghívjuk Önöket a Nagykovácsi Általános Iskola ünnepélyes tanévzárására: június 17-én, órára, 17 órakor a nyolcadik osztályos tanulók ballagási ünnepségére. Dér Zsuzsanna igazgató * * * A Zöldfülûek klubja 12 éve szervezi iskolánkban a környezetvédô programokat. Jelenleg 17 osztály tagja a klubnak, 7-14 éves korig. Célul tûztük ki év elején, hogy megismertetjük a gyerekekkel Nagykovácsi természeti kincseit. Erdei kirándulások, felfedezô utak, akadályversenyek alkalmával megismerhették a közelünkben élô védett virágokat és a különleges állatvilágot. Az a legszebb erdô, amelyhez a legtöbb élményünk fûzôdik. Elhatároztuk, hogy kíméljük a természet erôforrásait, takarékoskodunk a vízzel és a villanyárammal. Ennek érdekében Energiajárôrt szerveztünk a téli hónapokban. Szelektíven gyûjtöttük a papírt, a használt elemet, a mûanyag kupakokat. Két alkalommal szerveztünk papírgyûjtést a szülôk segítségével. Az Állatok Világnapja alkalmából élménybeszámolót hallgattunk a bálnák védelmérôl. A Víz Világnapján vizes kísérleteket mutattak be a 7. osztályos diákok a kisebbeknek. Vidám horgászaton és vízkóstolón vehettetek részt a gyerekek. Télen etettük a madarakat, ezzel sok madár életét mentettük meg. Két új cinkeodút helyeztünk ki az iskolaudvarba. Szépítettük az iskolánkat, fákat, bokrokat, virágokat ültettünk tavasszal. A Föld napja alkalmából felmérést készítettünk arról, hogy milyen közlekedési eszközzel járnak iskolába diákjaink és a pedagógusok. A községi szemétszedési akcióban is aktívan részt vettünk. Május végén lesz a Geonap, amelyre sok vendég érkezik hozzánk. Szakemberek segítségével végigjárjuk a Nagy-Szénást és ismerkedünk a természetvédelmi terület gazdag élôvilágával. Június elején az alsó tagozatos gyerekeknek öko-tábort szervezünk. Az osztályok közötti verseny eredményei: Alsó tagozat: I. helyezett: 2.a osztályfônök: Balássy Dávid, napközis tanító: Kleinné Turcsányi Tünde II. helyezett: 1.a osztályfônök: Lipákné Kálóczi Gyöngyi napközis tanító: Barta Mária III. helyezett: 1.b osztályfônök: Veres Ildikó napközis tanító: Tóth Mihályné 3.a osztályfônök: Bedô Gyöngyike napközis tanító: Virág Jácint A felsô tagozaton: I. helyezett: 8.a osztályfônök:vass Éva II. helyezett 8.b osztályfônök: Balázs Lászlóné III. helyezett 6.a osztályfônök: Erdei Sándor Az év környezetvédôje idén: a 8.a, és a 2.a osztályok. Gratulálunk nekik! Tóth Mihályné Különleges ének-zene óráink A 2010/2011-es tanévben is, hagyományosan már a 10. évben, jelentkeztünk az IBS Bonbon Matiné koncertsorozatára. Iskolánkból 4 osztály váltott bérletet a színvonalasan válogatott sorozatokra. 5 elôadáson vettek részt a 3.a, 3.b, 4.a és a 4.b-s tanulók. Lukácsházi Gyôzô által interaktívan, szórakoztatóan vezetett élô koncertek közben úgy tanultuk a zene tudományát, hogy észre sem vettük az idô múlását. Utaztunk térben és idôben, zeneszerzôk és hangszerek között. Akik ebben az öt elôadás során segítségünkre voltak: BA-LU Társulat Varázsfuvola operameséje, Four Fathers Énekegyüttes hangszerbemutatója, Brassimum Fúvós Együttes Péter és a farkas elôadása, M. Kecskés András: Egy kiállítás képei pantomim játéka, Company canario barokk táncai. Köszönjük az élményt és a lehetôséget iskolánk igazgatójának, kísérô tanárainknak is, valamint köszönjük a támogatást szüleinknek és az iskolai alapítványnak! Bedô Gyöngyike szervezô pedagógus és tanítványai Ünnepélyes eredmény-hirdetésen Május 20-án, pénteken négy 4.b osztályos tanulóval eredményhirdetésen jártunk a Fôvárosi Állat- és Növénykert Barlangtermében. A Panasonic által meghirdetett Képes Öko Napló Versenyen kiemelkedô eredményt értünk el. Így bekerültünk a húsz legjobb pályamû alkotói közé. Igaz az elsô három helyezett közé nem sikerült bejutnunk, de alkotásunkat nemcsak mûvészetileg, de mondanivalójában is teljes mértékben megfelelônek tartotta a zsûri. A délelôtt folyamán színes programot biztosítottak számunkra. Volt kisállat-bemutató, meglepetés vendég, díjkiosztás és még ebéddel is megvendégeltek bennünket. A szünetekben pedig az állok közül megnéztünk néhányat. A csapat tagjai: Grubits Rebeka, Nagy Petra, Steigerwald Tímea, Urbán Evelin Gratulálunk a szép eredményhez! Sz. Erdôszegi Klára ÖKO programokért felelôs pedagógus GEO-NAP Május én, idén is megrendezésre került a GEO-NAP. A fajok sokszínûségét hangsúlyozó rendezvény központját a Nagykovácsi Általános Iskola biztosította. Az ország különbözô városaiból érkeztek gyermekek a színes programra. Iskolánkból két nap alatt 50 tanuló vett részt a kb. 8 km-es túrán, melynek során hat állomáson figyelhettük meg a különféle élôlényeket. A Békás-tónál vízi állatokat gyûjtöttünk, az erdô aljában növényeket és ízeltlábúakat határoztunk meg, beljebb haladva a nagyvadakról tudhattunk meg érdekes információkat. Láttuk egyes orhideafélék virágzását, fogtunk tarajos gôtét, hallgattuk a sárgarigó énekét, összehasonlítottuk az emlôsök lábnyomát és belülrôl is megvizsgáltunk egy állatcsapdát. A tornateremben végezhettünk mikroszkópos megfigyeléseket is. A tartalmas program végére kellemesen elfáradtunk, de sok érdekes ismerettel gazdagodva térhettünk haza. Sz. Erdôszegi Klára nagykovacsi-iskola.hu JÚNIUS

9 ÜRÖM (U8) május 14. Az ÜRÖM SC meghívására, egy nagyon jó hangulatú mûfüves gyerek kupán / es korosztály/ (U8) vettünk részt május 14-én, szombat délelôtt. A tornán 10 csapat versengett, 2 csoportban: A csoport: B csoport: II. ker. UFC A csapat IKARUS BSE B csapat Nyergesújfalu SE Szôdi DSE IKARUS BSE A csapat II.ker UFC B csapat Dalnoki Akadémia Dinamo STAR SE Nagykovácsi USE Üröm SC LA Az elsô mérkôzést a II.ker. UFC A csapatával játszottuk. A focipalántáink ezen a mérkôzésen nagyon jól fociztak. Az UFC szerezte meg a vezetést, majd egyenlítettünk, illetve 2:1-re vezetett is a csapatunk. A küzdelmes és változatos mérkôzésen mégis egy góllal kikaptunk, de a döntetlen is igazságos végeredmény lett volna, amennyiben a helyzeteinket berúgjuk. Ez az eredmény annak fényében is nagyon szép, hogy mint késôbb kiderült ez a csapat nyerte meg a kupát. II. ker. UFC A csapat Nagykovácsi USE 3:2 Nagykovácsi gólszerzôi: Ormay Soma és Fodor Csanád A második mérkôzésen a Dalnoki Akadémia csapatával fociztunk. A nagyon jól összeszokott, 1-2 éve együtt edzô csapattal szemben harcosan játszottak a fiaink. Sajnos azonban rendkívül sportszerûtlen mérkôzés volt, a 4. percben már a harmadik kezdôjátékosunkat kellett lecserélnünk sérülés miatt, annyi rúgást és könyöklést kaptak. Ilyen körülmények között sajnos több góllal kikaptunk. Dalnoki Akadémia Nagykovácsi USE 3:0 A harmadik mérkôzésünkön az IKARUS BSE erôsebb csapatával találkoztunk. Fordulatos mérkôzésen, de megint sok helyzet kihagyásával, sajnos egy góllal kikaptunk IKARUS BSE A csapat Nagykovácsi USE 1:0 A negyedik mérkôzésen, a Nyergesújfalu csapata ellen léptünk pályára. Itt már nagyon fáradtan mozgott a csapat, így nem is lehetett más a vége, mint vereség. Nyergesújfalu SE Nagykovácsi USE 2:0 Ezzel a vereséggel eldôlt, hogy csak a helyért játszhatunk. Az ötödik mérkôzésen, a helyosztó mérkôzésen a házigazda Üröm SC csapatával játszottunk és a csapat be szerette volna bizonyítani, hogy többet tudunk, mint amit eddig mutattunk. A fiúk oroszlánként vetették be magukat a küzdelembe. A focipalántáink ezen a mérkôzésen nagyon jól fociztak, de sajnos óriási ziccereket hagytunk ki. Az ellenfél szinte ki sem tudott jönni a saját térfelérôl. 5-6 góllal kellett volna nyernie a csapatnak, de a hazai csapat kibekkelte a mérkôzést, így döntetlen lett a végeredmény. Végül büntetô rúgások következtek, mind a két csapat 3-3 büntetôt rúghatott. Mi 2 büntetôt belôttünk, míg az Üröm SC egyet sem tudott értékesíteni, így mi szereztük meg a 9. helyet. Üröm SC Nagykovácsi USE 0:0 (büntetô rugásokkal 0:2) Nagykovácsi gólszerzôi: Ormay Soma és Bencsics Máté A kupát röviden értékelve, úgy gondolom érdemes volt elfogadni a meghívást. A fiúk újra egy fantasztikus élménnyel gazdagodtak. Egy nagyon erôs csoportban is megállták a helyüket, hiszen a késôbbi helyosztókon az is kiderült, a mi csoportunkban szereplô csapatok, minden esetben legyôzték a másik csoportból kapott ellenfeleket. Nagyon sok szakmai tapasztalatot gyûjthettünk ismét, amit fel tudunk használni a fiúk további fejlôdése érdekében és ismét jó hírét vittük Nagykovácsinak. VÉGEREDMÉNY: 1. II.ker UFC A csapat 2. II.ker UFC B csapat 3. Dalnoki Akadémia 4. Dinamo STAR SE 5. Nyergesújfalu SE 6. Szôdi DSE 7. IKARUS BSE A csapat 8. IKARUS BSE B csapat 9. Nagykovácsi USE 10. Üröm SC LA A csapat tagjai: Bertalan Tamás, Horváth Levente, Kosztoványi András 1.a; Bertalan Csongor, Fodor Csanád, Kukla Barna, Ormay Soma 1.b; Molnár Gellért 2.a; Bencsics Máté 2.c Aki segített a gyerekek utaztatásában, annak ismét köszönöm a segítségét! Fodor Attila U8-U9 csapat fociedzôje 30/ The British International School edzômérkôzés (U8-U9) május 21. Iskolák közötti barátságos edzômérkôzésekre kaptunk ismét meghívást a The British International School focicsapatától. (1037 Budapest, Kiscelli köz 17.) Nagyon barátságos volt megint a fogadtatásunk, illetve négy nagyon jó hangulatú és jó színvonalú edzômérkôzést játszottunk az Angol Iskola hasonló korú csapataival. Ezúttal mûfüvön játszottunk és a pálya minôsége nagyon jó volt és az öltözô is minden igényt kielégített. A két iskola 2-2 csapatot állított ki és minden csapat 2 mérkôzést játszott a vele hasonló korosztályú és erôsségû ellenféllel. Bár az edzômérkôzéseknél nem az eredmények a legfontosabbak, hanem a taktikai elemek gyakorlása és a más játékstílussal rendelkezô csapatok megismerése, mely növeli a csapatunk rutinját, illetve elôsegíti a fejlôdését, az eredményeket is felsorolom. Angol Iskola A csapat Nagykovácsi USE A csapat 1:0 Angol Iskola B csapat Nagykovácsi USE B csapat 2:0 Angol Iskola A csapat Nagykovácsi USE A csapat 1:0 Angol Iskola B csapat Nagykovácsi USE B csapat 1:0 Az Angol Iskolának ismét nagyon köszönjük a meghívást, mert ezek az edzômérkôzések nagyon sokat jelentenek a fejlôdésünk szempontjából. Minden gyermek és szülô nagyon jól érezte magát, ami számunkra rendkívül fontos, hiszen ez kiemelten fontos része az egyesületünk filozófiájának. Azoknak, akik segítettek a gyerekek utaztatásában, ismét köszönöm a segítségüket! Fodor Attila U8-U9 csapat fociedzôje FOCI FOCI FOCI FOCI június 11-én, szombaton az U13- as korosztály utolsó bajnoki meccsét játssza. A meccs 10 órakor kezdôdik. 12 órától évadzáró rendezvényünkre várunk minden NUSE szurkolót. Családostul gyertek! Foci, bográcsozás, evés-ivás, beszélgetés! A nyár végén, augusztus 27-én, szombaton toborzó bulit rendezünk az U7-es korosztálytól kezdve. Lányok, fiúk, gyertek focizni! Nagykovácsi Utánpótlás Sportegyesület JÚNIUS 9

10 Mit visz a Kispatak? Kispatak Óvoda: Kaszáló u Tel.: Tagóvodák: Dózsa Gy. u. 39., Tel./fax: Száva u. 5., Tel.: 26/ Bükk u. 9., Tel.: 26/ Kirándulás a kisvasúttal Április 20-án a nyarat megelôlegezô idôjárás ragyogta be a Gesztenyefa Palotát. Nem csupán a gyönyörû napsütés csalt vidámságot a Gesztenyefa csoport kis óvodásainak arcára, hanem az is, hogy ezen a napon hosszúnak ígérkezô kirándulásra indultak a Széchenyihegyi Gyermekvasúthoz. Sokan elôször ültek vonaton, voltak, akik csak mesekönyvekben találkoztak vonattal, de ezzel együtt mindenki egyforma izgalommal várta a nagy napot, az újabb izgalmasnak ígérkezô kirándulást. Nem is tétlenkedtek sokáig a gyerekek a Kaszáló utcai óvodában, korán reggel gyors étkezés után útra keltek, hogy busszal minél elôbb eljussanak a Hûvösvölgy végállomásra. A 63-as buszon ezen a reggelen különösen sokan indultak útnak, a tavaszi szünet elôtti utolsó tanítási nap lévén egy egész iskolás csoport is felzsúfolódott. A gyerekek mégis nagyon fegyelmezetten tûrték a tömeget és inkább jót szórakoztak a helyzet kínálta jeleneteken. A végállomáson egy lépcsômászással is megtûzdelt rövid séta után a csoport felszállt a piros-fehér színû kisvasútra és egy fél vagont azon nyomban megtöltöttek. A 63 éve mûködô kisvasút vadregényes tájakon kanyarog végig a Hegyvidéken. A Gyermekvasút, hivatalosan a MÁV 7-es számú vasútvonala Széchenyi-hegy és Hûvösvölgy állomásokat köti össze, érintve többek között Csillebércet és a Normafát. A Nagykovácsi út fölött is elhalad a keskeny nyomtávú vonal, miközben felkapaszkodik, vagy éppen leereszkedik a János-hegy irányába, illetve Hûvösvölgybe. A több, mint 11 km hosszúságú és 235 m szintkülönbségû pályát ezúttal is pontosan háromnegyed óra alatt tették meg a szerelvények, a megengedett 20 km/h sebességgel. Az izgalom és sok zötykölôdés meghozta az óvodások étvágyat is. A felsô végállomáshoz közeli játszótéren heves közelharc alakult ki az ebédhez kialakított asztal körül. Így a gyerekek a Széchenyi-hegyre felérve nyomban falatozással folytatták a kirándulást, hiszen az óvodában csomagoltak számukra hideg ebédet is. Voltak, akik már a fülkében is titokban majszoltak az otthonról csomagolt elemózsiából, ezt még a vasúti fegyelem betartásáért küzdô Bea néninek is elnézô mosollyal kellett tudomásul vennie. A pocakok megteltek, jöhetett a móka, játék és kacagás. A gyerekek délután kettôig viháncoltak a Széchenyi-hegyen lévô játszótéren. Ezúttal a szokásos ebéd utáni alvás is elmaradt, de ezt senki sem bánta. Ráadásul Liza néni és Bea néni jóvoltából a még éhes ovisok finom teát és pogácsát kaptak. Azonban ahogyan a csomagolt elemózsia, úgy az idô is fogyott. A közeli állomáson a vonat vidám füttyel jelezte a közelgô indulás idejét, így hát szedelôdzködni kellett és célba venni a Szabadság-hegyi állomást, ahol az ovisoknál alig idôsebb kisvasutasok már terelgették fel az utasokat a lefelé induló szerelvényekre. A hazaúton a gyerekek ismét átélhették a vonatozás örömét. A tikkadt, de kitartó Gesztenyefa csemetéknek az egyik lelkes kísérô apuka buzdítására még arra is maradt energiájuk, hogy a végállomás elôtti Nagy-Hárs-hegy egyik nyúlványába épített 198 m hosszú alagúton keresztülhaladva sziú harcosokat megszégyenítô csatakiáltással vegyenek búcsút a fárasztó, ám annál emlékezetesebb naptól. Már jócskán az óvodai nap vége felé közelítettünk, amikor a 63-as buszon Nagykovácsi felé többen fôleg a kisebbek közül feladták a küzdelmet és ülve álomba merültek. Álmuknak és az emlékezetes kirándulásnak a Nagykovácsiba történô megérkezés vetett véget, ahol szüleik már várták ôket. Az esti elalvás a megszokottnál bizonyosan mindenkinél gyorsabb volt. A gyerekek álmukban ismét vonatra szálltak és vadregényes erdei utakat jártak be Dr. Zahály Erzsébet szülô Madarássz, ovi! m Május 10-én volt a Madarak és Fák Napja. Ebbôl az alkalomból a Kaszáló utcai ovi Almafa csoportja madarász hetet tartott. A héten a gyerekek megtanulták, hogy hogy lehet meghallani, meglátni és felismerni az erdôlakókat. A foglalkozásokat Koós Kolos faunisztikai oktató tartotta. Elsô nap az oviban a gyerekek képeket néztek madarakról, megtanulták, hogy milyen külsô jegyek alapján lehet felismerni és megkülönböztetni a madarakat. Második napon ezen ismeretek alapján színeztek és rajzoltak madarakat. Harmadik napon pedig madárhangokat hallgattak, megtanulták, hogy a madaraknak különbözô énekeik vannak, és egy-egy madár is többféle hangot képes kiadni, és mindegyiknek más és más a jelentése. Negyedik napon pedig mindezt gyakorlatban is megtapasztalhatták a gyerekek, mert nagyot kirándultunk Budakeszin. A buszos kirándulásra az összes ovis nagy izgalommal készült, nagyon várták már, hogy megnézhessék a kismadarakat az odújukban. A Vadaspark bejáratánál találkoztunk a Madarász bácsival aki elvezetett bennünket az odútelepes erdôbe. Úton az odúk felé megtanultuk, hogy a vérehulló fecskefû gyógyítja a sebeket, a ragadós galaj olyan, mint a tépôzár, és, hogy a moha a hûvös és nedves helyeket kedveli, és még egy kerítésen is átmásztunk, ami nagyon tetszett mindenkinek. Amikor az odúkhoz értünk a Madarász Bácsi finoman leemelte az odút a fáról, óvatosan kinyitotta, nehogy kirepüljenek a fiókák és megmutatta nekünk az egymás hegyén-hátán lévô madárkákat. Miközben néztük a kis fekete cinegéket, hallottuk a madármama veszélyt jelzô hangját, féltette tôlünk a kicsinyeit. Továbbsétálva találtunk a farakások mellett ganajtúró bogarat, még a lányok is a kezükbe merték venni! Nem így a nála sokkal nagyobb cincért, ami egy faágon csücsülve várta türelmesen amíg mindenki megnézi. A következô odúban is kis cinegéket találtunk, azóta már valószínûleg ki is repültek. Visszafelé megnéztünk egy mesterséges itatót ahová a madarakon kívül még sok állat jár vízért, és sok béka is él benne, majd a kerítésen újra átmászva visszasétáltunk a vadaspark bejáratához. A madarász hét az oviban nagyon jól sikerült, a gyerekek sok új dolgot tanultak, láttak, ezentúl az erdôben nyitottabb szemmel járnak majd talán, és megtanulják tisztelni és védeni a környezetünket. Köszönjük szépen a szervezést Szilvi Néninek, Viki Néninek, köszönjük Marcsi Néni segítségét, és nem utolsó sorban Koós Kolos faunisztikai oktató csodás elôadásait! Simon Judit szülô A Föld napja az óvodában Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?- hangzik az 1970-ben, Denis Heyes egyetemi hallgató által megindított diákmozgalom jelmondata. Az amerikai egyetemista és követôi azért emelték fel szavukat, hogy az a bolygó, amelyen élünk, ne váljon az emberi civilizáció áldozatává. A diákmozgalom JÚNIUS

11 tôl tömegmozgalommá vált, s minden év április 22. napján felhívja a figyelmet a közös felelôsségre. Április hónapja óvodánkban is központi helyre emelte az élôvilággal való foglalatoskodást. Alighogy magunk mögött hagytuk a Víz világnapját, már Madarász hetet szerveztünk, erdôt jártunk, madárhatározókat, képeket nézegettünk, Koós Kolos madarász vezetésével madárhangokkal ismerkedtünk, fészkek után kutattunk, salátaboglárkát kóstoltunk. És hogy mindezt összefoglaljuk, a gyerekek és szülôk aktív közremûködésével kiállítást szerveztünk Mit ad nekünk a Föld címmel. A kiállítást megelôzôen rajzokat gyûjtöttünk arról, hogyan látjuk a világot gyerekszemmel, részt vettünk a Katica csoport bolygókról szóló elôadásán, galaxisokat álmodtunk meg festékkel, ecsettel, térképeket, földgömböket, atlaszokat gyûjtöttünk, hogy lássuk, mit épít az ember. Nem feledkeztünk meg a kertrôl, a környezetünk szépítésérôl, ültettünk, kiskertészkedtünk, figyeltük, hogy lesz magból zsázsa vagy éppen csírából bab. A kiállítás ôrzôje Jancsika, a bábgyerek. Az óvodába érkezôk az utasok egy olyan utazáson, ahol mindenkinek közös hite, hogy a gyerekek meg tudják változtatni a világot! Mészáros Gyöngyvér * * * VII. Kispatak Jótékonysági Bál A tavasz csak egy szó, ameddig illatát Nem érzi, és nem szédül bele a világ Idén hagyományainktól eltérôen talán új hagyományt teremtve, a Kispatak Bál mesebeli forgatagát nem a zord télnek tartogatta, hanem Tavaszi zsongással a Tavaszt köszöntötte. Így a szekrények mélyén maradhattak a nehéz báli brokátruhák, meleg csizmák, helyettük elôkerülhettek a légies selyemruhák, parádés koktélruhák, könnyû tûsarkú topánkák május 7-én a XX. század korai éveinek hangulatát idézve teremtettünk meghitt báli környezetet kikapcsolódni vágyó vendégeink számára. Szinte minden dekorációs elem papírból készült, melyek elkészítése nem anyagi, hanem fôként emberi erôforrásokat igényelt. Az óvoda dolgozói szabadidejüket feláldozva gondoskodtak ismételten az igényes környezet megteremtésérôl, és a vendégek zavartalan szórakozásáról. Évrôl évre egyre több szülô ajánlja fel segítségét és közremûködését az elôkészületek során is, így a több ezer papírvirág már az ô kezük munkáját is dicséri. A dolgozói és szülôi összefogás eredményeként született dekorációs kellékek a késôbbiekben folyamatosan felhasználásra kerülnek óvodaépületeinkben. Az est programjának összeállítása során törekedtünk arra, hogy a bál estéjén legyen a teljes kikapcsolódásé és a szórakozásé a fôszerep. Ennek érdekében gyors ritmusú, pergô mûsorszámok szórakoztatták a közönséget, a tombolasorsolás pedig oly módon zajlott, hogy a mulatni, táncolni vágyók idejét se rövidítsük le túlzottan. Ezúton mondok köszönetet az igényes mûsorszámok elôadóinak a fellépések sorrendjében: - MUSZTÁNG Tánccsoport, akik látványos, akrobatikus elemekkel gazdagított táncukkal nyitották meg az estét; - ISADORA Tánccsoport, akik fiatal növendékeikkel színesítették az est programját; - AMARIN hastánccsoportnak, akik varázslatos hangulatot teremtettek fátyol táncaikkal és csodaszép öltözékükkel; - és RÉZPATKÓ Néptáncegyüttes, akik évrôl évre új és rendkívül egyedi, ötletes produkcióikkal a legnagyobb sikert aratják immár hetedik éve. Reméljük, mindenki jól szórakozott. Emellett részvételével és bôkezûségével a Nagykovácsi Óvodásokért Óvodai Alapítvány számláját is gyarapította. Köszönjük! Örömmel adjuk hírül, hogy a Kispatak Jótékonysági Bál bevétele Ft Különös köszönet illeti Kuti László mesterszakácsot és kedves feleségét, Timit, akik gazdag ételválasztékkal és önmagukat is évrôl évre felülmúló ízkavalkáddal halmozzák el a báli vendégsereget. Köszönjük hetedik éve tartó töretlen lendületüket, mellyel megvalósítják mindezt. Az egész estén át tartó táncolható zeneszolgáltatást az AVANTI Zenekar biztosította. A bálon készült fotók megtekinthetôk a Kispatak Óvoda honlapjának képgalériájában: A Kispatak Bál fô támogatói voltak: HOTEL DIVINUS Debrecen, Mészáros Attila és Hamza Lilla, Dr. Újvári Zsolt, Farkas Tamás, DIEGO Hûvösvölgy, Bánkuti Zoltán, Húsáru Bolt, Herczeg Zoltán herczegzoltan.com, Trendl ház Vendéglô és Mulató, Kovács Albert - Kovács Cukrászda, Sebestény Tamás, Heisz Gábor és Szabó Orsolya, DD System, Doroszlai Erik László, Ági háztartási és festék bolt, salontrend.com, Bánhegyi Andor, Latinkert, Hartay Orsolya Akiket még köszönet illet a bál támogatásáért: Bencsik Mónika, Dékány Angella, Koszec Gyula, Varga Róbert és Varga Róbertné, Simon Csanád, HONI Élelmiszer Bolt Csépány Sári, G. Kovács Ferenc, Géróné Molnár Valéria, Szalai András, Balla Tamás, Üsztöke Lél - Nagykovácsi Síiskola, Lódi Péter, Faller Bernadett, Dr. Szabó András, Zlinszky András, Mile Zsuzsanna, Manjatané Lesti Ágnes, Ramm Edina, Dr. Handa Tibor, Handa Katalin, Juhász Miklós, Wittek Piroska, Erdélyi Zoltán, Helt Jacquelin Éva, Gelley István, Kiszel István, Szegedi András, Homonnai Katalin, Fülöp Katalin, Ortus Pro Kft., Irka-firka papír- és ajándékbolt, Lökös, Barackvirág szalon - Pamlényi Katalin, Horváth Alexandra, Csorbáné Lázár Ágnes, Elvira Vegyesbolt, Ónodi Csaba, Nagykovácsi Optika, Herczegné Pamlényi Ildikó, Brudi Tímea, Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet, Ledács, Herczeg Ferenc, Torvaji Gábor, Kiss Tamás, Szamos Lídia, Makádi István, Gomola Petra, Tímár Irén, Márta György, Napkovácsi Szolárium Stúdió, P-Line Telesales Kft., De La torre Krisztina, Imre Dávid, Tokody Zoltánné, Földesi Csaba, Szép Henrietta, Budai Ferenc, Vörös Tamás, Mesterca Krisztina, Somorjai Szilvia - fotómûvész, Annamari Vegyesbolt, Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár, Veres András, Szent Sebestyén Gyógyszertár, Ildikó virágbolt, Mérei Katalin, Bertalan Ákos, Nagy Miklós, Demeter Gábor, Karczevicz Dóra, Dr. Hatos Pál, Ormay Csaba, Sótonyi Gábor, Tácsik és Tácsik Pékség, Csernus Kft., Tóthné Pataki Csilla, Jucó virágbolt, Szabó Szilárd, Szabadházi Gábor, Mahler András, Parti Mónika, Láng György, Krúdy Tamás, Balogh László, Fûrészné Margit, Péter Mátyás, Váczy Gyöngyvér, Dr. Környei László, Angeli Balázs, Holics, Kunos, Kürtösi Pál, Ramm Dóra, Ramm Edina, Nagyné Kaszás Vera, Kiss Brigitta, Trencsánszky Magdolna, Szántó Henriette, Bakonyi Emese, Erdôs Ferenc, Wiehart Rozália, Kovács Károly, Kocsis István, Csiha László, István Ágnes, Iciri-piciri Családi Napközi, Zsigmond József, Bódi Ferenc, Simon Bernadett, Karlik Tamás, Pitz Tamás, Fáber Dávid, Karlsen-Csonka Viktória, Kovács Zoltán, D. Tóth Krisztina, Sztojanovits Márton, Tóth Imre, Csanak György, Gulyás Sándor, Fegyveres- Fiskál Gábor, Gomola Zsolt, Surányi Róbert, Bátora László, Szabó László, Szabó József, Laki Balázs, Dr. Cesko Izabella, Pázsitka Gábor, Pataki Ildikó, Kuti Imre, Horváth Hajnalka, Márti Kozmetika, Lévay Bea, Somogyi Emese, Siro Masier, Valent Andrea, Acsai Andrea, Szabó János, Hegyesi Gábor, Váraljai László, Földvári Zoltán, Drogéria Mark, Bioderma, Kreatív Hobby Lakásdíszítés, Bujáky Zsuzsanna. Köszönet azoknak is, akik esetleg kimaradtak a felsorolásból, pedig akár anyagilag, akár becses munkájukkal, adományukkal támogatták intézményünket, illetve alapítványunkat e rendezvény kapcsán. Kiszelné Mohos Katalin óvodavezetô Köszönet FARKAS TAMÁSNAK és a HÛVÖSVÖLGYI DIEGO üzletnek (STOP. SHOP.), hogy a Kaszáló utcai óvodások számára egy egész héten át ugráló várat biztosítottak GYERMEKNAP ALKALMÁBÓL. A Dózsa György és Száva utcai óvodások a NAGYKOVÁCSI ÓVODÁSOKÉRT ÓVO- DAI ALAPÍTVÁNY jóvoltából élvezhették az ugráló vár nyújtotta vidám mozgáslehetôséget. μ A KISPATAK ÓVODÁBAN A NYÁRI SZÜNET JÚLIUS 4-TôL JÚLIUS 31-IG TART. A NYITÁS NAPJA: AUGUSZTUS 1. A SZÜNET IDEJE ALATT MINDEN SZERDÁN 8 12 ÓRA KÖZÖTT IRODAI ÜGYELETET TARTUNK A KASZÁLÓ UTCAI ÉPÜLETBEN. Június 16-tól július 1-ig, majd augusztus 1-tôl augusztus 20-ig összevont csoportok mûködnek a Dózsa György utcai óvodában JÚNIUS 11

12 APA NAP Május harmadik szombatján gyönyörû, verôfényes, nyárba hajló nap reggelére ébredtünk. Gyermekeink lelkesen ugráltak körbe bennünket: Ma lesz az Apa nap! Ma lesz az Apa nap! E számunkra talán szokatlannak tûnô fogalom délutánra szívet melengetô tartalommal telt meg. Családunk a Cinege és a Diófa csoport más családjaival együtt lázas készülôdésbe, pakolásba fogott otthon. A focipályára érkezvén színes kavalkád fogadott minket. Kicsik és nagyok sürögve-forogva tevékenykedtek, a fák alatt már kezdetét vette a közös fôzés. Összeszokott és újonnan bekapcsolódó anyukák és apukák csoportja hámozott, kockázott, fújta a megrakott tüzet, fakanalat ragadott és csak gyûltek, gyarapodtak a telis-teli rakott süteményes dobozok. Eközben a pályán gyerekek és apukák nagyobb tömege izgalommal készülôdött és alapos bemelegítéssel a kezdôdô focimeccsre. A Cinege- Diófa barátságos futball rangadó nem sokkal késôbb kezdetét vette. A lelkes Cinegegyerekek már gyakorlottan forgatták a kereplôiket, rázták a kolompjaikat és csörgôiket, Apukáikat hajrázva. Nem késlekedtek az aprócska Diófa-csemeték sem, közös kórusban zengett a pályán a Hajrá, Cinege!, Hajrá Diófa!, Hajrá Apa! lelkesítés. Minden Apának és még a pálya szélén sétáló, ugráló, biciklizni, versenyezni segítô és fôzô Anyukának és a testvéreknek is mosolyt csalt az arcára a közös küzdelem öröme. A Cinege csapat megérdemelt gyôzelmének eredményhirdetése mindenképpen a nap egyik fénypontja lett. Az érmek és a gyôztes csapatnak járó vándorkupa átnyújtása mellett még egy kedves ajándékozásra is sor került. Szeretném e ponton megemlíteni az eddig a szülôk, gyerekek és bográcsok között megbújó óvó nénijeinket és dadusainkat Dóri néni, Kati néni, Ancsa néni, Ági néni, Marika néni az ötlet és a megvalósítás nagyszerû gazdáit, akik derûjükkel, jó szervezôképességükkel, szívükbôl áradó szeretetükkel, elhivatottságukkal a napot igazán feledhetetlenné tették. A számomra legkedvesebb és az otthon melegét valóban ôrizô gesztus azonban még ezután következett. Ugyan Diófás Anyaként, és Feleségként elôre készültem én is, mint minden más Nô e napon Férjeink, az APÁK megajándékozására; mégis bizsergetôen kedves érzéseket keltett bennem is mindezek átnyújtása, odaajándékozása. A Feleségektôl, Anyáktól kapott szeretô gondolatokat a Dóri és Kati óvó nénivel készített gyermeki mestermunkák díszítették személyre szólóan. Az Apukák, ki-ki vérmérséklete szerint olvashatták, nézegethették és gyönyörködhetnek benne mind a mai napig, erôt merítve a dolgos, fontos hétköznapokhoz. Természetesen ekkorra már megéhezett a bôven 100 fölötti fôt számláló csapat s az összes bogrács tartalmát, mely nem volt kevés, végig is kóstolhattuk. Nekünk sikerült legalább három szakács ízes fôztjébôl derekasan megebédelni és a desszertbôl is jutott még valamicske. Eközben a lelkes visszavágók, apa-gyerek meccsek, hullahopp karikás játékok, pléden való elnyúlások és itt-ott, fák alatti jókedvû, jóízû beszélgetések egészen késô délutánig tartottak. A résztvevô családok lassan-lassan elfogyni készültek, ám a befejezést szolgáló pakolás szintén az egész nap örömteli, emelkedett és baráti hangulatában telt. Futottunk a Játszótérért! Reméljük a vándorkupa jövô májusban újra megcsillan a nap fényében és a nemes gondolat s ötlet nyomán megvalósult Apa nap újra ismétlôdik. Köszönjük minden résztvevô család nevében óvodapedagógusaink professzionális szervezését, amely a gyermekközösségek építésén túl a családon belüli és a családok közötti személyes kötelékeket is erôsítni igyekezett, s kívánjuk, hogy óvónôink jövôre is ekkora lelkesedéssel, erôvel, hivatástudattal, békességben, szeretetben munkálkodjanak s hasonló viszonzással támogathassuk mi szülôk színvonalas munkájukat. Valamint szeretném a Diófa csoport s jómagam nevében külön megköszönni Dóri néni, Kati néni és Ancsa néni egész éven át tartó mosolygós, melegséget és biztonságot sugárzó magas színvonalú óvodai munkáját! KÖSZÖNJÜK!! Hamza Lilla diófa csoportos anyuka Május 28-án délelôtt a Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport szervezésében, az iskolai Majális keretein belül jótékonysági futást rendeztünk. A közel 70 fôs, izgatott sportolni vágyó végül két kategóriában és távon indult el. Az elsô, jóval népesebb rajt az ovisoknak, a családoknak és alsó tagozatosoknak dördült el, majd körülbelül 600 métert tettek meg az általános iskolát övezô utcákban. A felsôsöket és felnôtteket tömörítô, második csapatnak 1 km hosszan kellett bizonyítania állóképességét. Bizonyosan a játszótér új játékelemei lebegtek sokak szeme elôtt futás közben, hiszen mindenki remek teljesítményt nyújtott. A legjobbaknak az alábbiak bizonyultak: Óvodások: 1. Fekete Ferenc, 2. Simon Keve, 3. Bánkúti Olivér, 4. Vajay Nóra Alsósok: 1. Nagy Dezsô, 2. Földesi András, 3. Nagy Márton Erik, 4. Gerely Attila, 5. Tory Eszter Felsôsök: 1. Molnár Csaba, 2. Turcsányi Tamás, 3. Ladányi Bendegúz, 4. Gerely Boróka Felnôttek: 1. Visy Ferenc, 2. Nagy György, 3. Gerely Gábor, 4. Bánkútiné Székely Kinga, 5. Buday Zsolt A legnépesebb résztvevôk egy adott osztályból, ill. ovis csoportból kategóriát a Száva utcai Fülesmackó csoport és a 4.a osztály nyerte meg, ôk külön jutalomban részesültek. A verseny remek hangulatban zajlott, a nevezési díjakból összesen befolyt Ft-ot pedig az Arany János utcai játszótér újjáépítésére ajánljuk fel. Minden résztvevônek gratulálunk és köszönjük a megjelenést! Köszönjük továbbá a szervezésben nyújtott segítségét Anka Emesének, Erdei Sándor testnevelônek; valamint az ajándékokat a Géró családnak, a Fejér György Közalapítványnak és a Papageno Cukrászdának. Balatoni Katalin Nagykovácsi Nagycsaládos Csoport NYÁRI TÁBOR AZ ÖREGISKOLÁBAN Nagykovácsi általános iskolásoknak a Fejér György Szociális Alapítvány támogatásával július 4. július óráig A tábor költségeit és a napi háromszori étkezést az Alapítvány fizeti. A táborban elsôsorban nagycsaládosok, illetve szociálisan nehéz helyzetben lévô családok gyermekeit tudjuk fogadni, maximum 20 fôt. Érdeklôdni lehet: Dávid bácsinál az iskolában és Tóthné Pataki Csillánál a Polgármesteri Hivatalban. A tábor szervezésében az Öregiskolából Pataki Ildikó van még segítségünkre, akinél szintén lehet jelentkezni. Táborvezetôk: Balássy Dávid és Balássyné Angeli Tímea Sok szeretettel várunk minden kedves jelentkezô gyermeket a kuratórium nevében Bencsik Mónika elnök JÚNIUS

13 VÉDÔNÔI SZOLGÁLAT Kossuth Lajos utca 64. Rendelô telefonszáma: Hétfô: Farkasné Gaál Gabriella védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Kedd: Csecsemô tanácsadás: Szerda: Farkasné Tóth Eszter Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Csütörtök: Pálné Szondy Krisztina védônô Terhes tanácsadás: Védônôi fogadó óra: Csecsemô tanácsadás: Mit kell tudni a védôoltásokról Tekintettel, hogy az utóbbi idôben megszaporodott a C típusú Neisseria okozta agyhártyagyulladás változott az oltási javaslat. Ha 1 éves kor elôtt kezdjük az alapimmunizálást akkor 3 oltásra van szükség, 1 éves kor után kezdve 1 oltás elegendô az alapimmunizáláshoz. Az a gyermek aki 6 éves kora elôtt részesült alapimmunizálásban Meningitec, Menjugate vagy NeisVac-C oltással azt az utolsó oltáshoz képest 3 év múlva kell emlékeztetô oltásban részesíteni. Az aki 6 éves kora után kapta a gennyes agyhártyagyulladás elleni oltását azt 5 év múlva kell emlékeztetô oltásban részesíteni. A 2 éven aluliak számára 70%-os TB támogatással felírhatók ezen konjugált vakcinák. A most induló kullancs szezon miatt a kullancs oltásokról írnánk néhány szót. A beteg kullancsok 2 fajta betegséget okoznak. Az egyik a Lyme-kór, amely tartós antibiotikum kezeléssel gyógyítható. A másik betegség a kullancs okozta agyvelôgyulladás amely ellen 2 fajta védôoltás áll rendelkezésre (FSME, Encepur). Az oltásokat a kullancsok tavaszi aktivitása elôtt, lehetôleg télen kell elvégezni. Az alapimmunizálás 3 oltásból áll. Az 1. oltást követô 1-3 hónap múlva kell beadni a 2. oltást és az ezt követô 9-12 hónap múlva a 3. oltást. A védettség fenntartása érdekében az alapimmunizálás után az elsô emlékeztetô oltás beadására 3 év múlva van szükség, ezt követôen 49 éves korig 5 évenként kell emlékeztetô oltást adni, 49 éves kor felett az emlékeztetô oltások beadása 3 évenként esedékes. 12 éves kor felett a felnôtt típusú FSME ill. Encepur oltóanyag javasolt. Köszönettel: Dr Jakab Erika és Dr. Cesko Izabella HÁZI GYERMEKORVOSI SZOLGÁLAT RENDELÉSI IDEJE: Kossuth Lajos u. 64. Dr. Cesko Izabella Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Hétfô, Szerda, Csütörtök (Kizárólag elôjegyzésre: ) Dr. Jakab Erika Rendelô: (elôjegyzésre is) Hétfô: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Egészséges tanácsadás: Kedd: (Kizárólag elôjegyzésre: ) Budakeszi orvosi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! június ig dr. Cesko Izabella szabadságon lesz; június 27 július 1-ig dr. Jakab Erika szabadságon lesz; július óráig dr. Cesko Izabella rendel Az aktuálisan rendelô doktornô saját rendelési idejében várja a szabadságon lévô orvos betegeit is! TÛZOLTÓSÁG POLGÁRÔRSÉG Készenléti Szolgálatok Nagykovácsi Egyesülete Riasztás: Mexikói mûvészek kiállítása az Öregiskolában Május 6-án két szimpatikus fiatal mexikói képzômûvész kiállításának megnyitóján vehetünk részt. Személyes kapcsolatok alapján kerültek Nagykovácsiba és errôl a szervezô Karlsen Csonka Viktória néhány szóban meg is emlékezett. Mary Domart és José Rizo különbözô stílusban fest, de mindkettôjük munkáin felfedezhetôek voltak a jellegzetes mexikói motívumok. Mary mozgalmas városképei azokon a helyeken készültek, ahol hosszabb-rövidebb ideig lakott a világban. José erôteljes vonalakkal és színekkel festett képei jellegzetes egyéni vonásokat mutattak. A szépszámmal megjelent látogatók meggyôzôdhettek róla, hogy létezik mexikói stílus. A színek és hangulatok felidézték az általunk ismert nagy mexikói festôket, Frida Kahlo-t vagy David Alfaro Siqueirost. A megnyitón részt vett a két fiatal mûvész, barátaik és számos nagykovácsi érdeklôdô. Az esemény jelentôségét fokozta, hogy eljött a mexikói követség kulturális attaséja is feleségével. Ô is nagyra értékelte, hogy Nagykovácsiban megmutatkozhattak ezek a fiatal mûvészek és megköszönte a szervezôk munkáját. Bárdos Iván képviselô A HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT PÉNTEKI RENDELÉSI IDEJE Nagykovácsi, Száva u. 4. Június óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Június óráig Dr. Koltay Angéla óráig Dr. Koltay Angéla Június óráig Dr. Kelenföldi Ferenc óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Június óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Kelenföldi Ferenc Július óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Július óráig Dr. Solynóczki Katalin óráig Dr. Solynóczki Katalin Dr. Solynóczki Katalin június között szabadságon lesz, az aznap rendelô mindkét orvos fogadja, saját rendelési idejében! A pénteki szabadnapon nem rendelô orvos betegeit, az az napon rendelô mindkét orvos fogadja! A rendelô telefonszáma: Dr. Koltay Angéla Dr. Solynóczki Katalin Dr. Sorbán András Dr. Kelenföldi Ferenc Budakeszi ügyelet Rendelési idôn túl órától másnap reggel 7.00 óráig, munkaszüneti és ünnepnapokon egész nap az orvosi ügyelethez kell fordulni! Anyakönyvi hírek Újszülöttek Maja Róza, Balázs, Zalán, Hunor, Olívia Legyetek üdvözölve! Halottaink Tóth Urbánné (89) ( ) Péter Lászlóné (51) sz.: Kudicska Ilona ( ) Konderák Pálné (65) sz.: Kriston Margit ( ) Pintér Jánosné (59) sz.: Lázár Rozália ( ) Újabb Barna (87) ( ) Turcsányi Jánosné (91) ( ) JÚNIUS 13

14 Mi lehet az oka, ha késik az szja-visszatérítés A személyi jövedelemadó bevallás határidejéhez közeledve az adózók részérôl gyakran felmerülô kérdés, hogy mikor kapják meg a bevallásukban visszaigényelt adójukat? A jogszabályi rendelkezések értelmében az adóhatóságnak az igény beérkezésétôl számított 30 napon belül kell kiutalnia a visszaigényelt adó összegét, amely azonban csak akkor lehetséges, ha a bevallás hibátlan. Az alábbiakban néhány olyan tipikus hibára szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyeket kiküszöbölve nem kell a kiutalás késedelmével számolnunk: Az aláírás hiánya: Gyakran elôfordul, hogy az adózók elfelejtik az egyes oldalakat aláírásukkal ellátni. Ez esetben az adóhatóság felhívja az adózót a mulasztás pótlására. A visszaigénylés elmulasztása: Amennyiben az adózó a visszaigényelhetô személyi jövedelemadójának kiutalását szeretné kérni, akkor ennek tényét a bevallás fôlapjának C blokkjában meg kell jelölnie. Ennek elmulasztása esetén az adóhatóság a visszaigényelhetô összeget nem utalhatja ki. Az adózó ebben az esetben csak a 1117-es számú kiutalási kérelem benyújtásával pótolhatja mulasztását és igényelheti vissza személyi jövedelemadó túlfizetését. Nem megfelelô számlaszám, illetve postai cím megadása: A pontatlan, hibás utalási cím, vagy számlaszám szintén a kiutalás meghiúsulását eredményezi. Az adózó csak abban az esetben tudja az adóhatóságtól a már említett 1117-es nyomtatványon kérni az összeg ismételt kiutalását, ha az a sikertelen kézbesítést, vagy utalást követôen visszaérkezik az adófolyószámlára. Fontos tudni, hogy a kiutalás határidejébe nem számít bele a posta, valamint a pénzintézetek ügyintézési ideje, mely akár 3-5 nap is lehet. Adóalap-kiegészítés figyelmen kívül hagyása: Az adóalap-kiegészítés az összevont adóalapba tartozó jövedelmeket azaz az önálló és a nem önálló tevékenységbôl származó, illetve az egyéb jövedelmeket érinti. Így például munkaviszonyból származó bérjövedelem esetén (a bevallás 1. sora) az a oszlopba kell a évben megszerzett összes bérjövedelmet írni, a d oszlopba pedig annak adóalap-kiegészítéssel (27 százalékkal) növelt összegét. Amennyiben az adózó rendelkezik munkáltató, kifizetô igazolásával, akkor az igazolásnak is külön kell tartalmaznia ezeket az adatokat. Ha a bevallás a évre elôször alkalmazandó adóalap-kiegészítés figyelmen kívül hagyásával kerül kitöltésre, elôfordulhat, hogy az adózónak tévesen visszaigényelendô adója keletkezik. Fennálló adótartozás, köztartozás: A visszautalás elmaradásának oka lehet az is, ha az adózónak nyilvántartott adótartozása, adók módjára behajtandó köztartozása, illetve önkormányzati adóhatóságot megilletô tartozása van. Ebben az esetben az adóhatóság visszatartási jogot gyakorol a tartozás összegének erejéig, így csak az azt meghaladó adó-visszatérítést utalja ki az adózónak. Önkéntes kölcsönös pénztári, illetve nyugdíj-elôtakarékossági rendelkezô nyilatkozatok esetében elôforduló hibák: 1. Amennyiben az adózó rendelkezési jogot gyakorolt, de a bevallás szerinti adóját nem fizette meg és az állami adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása van, a megjelölt pénztári számlára történô utalás csak akkor lehetséges, ha az adózó az adótartozást rendezi, és ezt követôen külön kérelemben kéri az adóhatóságtól az összeg elutalását. 2. A sikeres utalás elengedhetetlen feltétele, hogy az adózó a pénztár, vagy befektetési szolgáltatónál vezetett pénzforgalmi számlaszámot és a szolgáltató adószámát pontosan adja meg. Gyakran elôforduló hiba, hogy az adózók saját bankszámlaszámukat jelölik meg, ami szintén az utalás elhúzódásához vezet. A bevallás nem megfelelô adóigazgatósághoz történô benyújtása: A visszautalásra nyitva álló határidôt attól a naptól kell számítani, amikor a bevallás a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezô adóigazgatósághoz megérkezik. Amennyiben az adózó nem a megfelelô helyre küldi meg a bevallását, a kiutalási idô elhúzódhat. Az adóigazgatóságok és postacímeik megtalálhatók a bevallási csomagban elhelyezett Útmutató hátlapján, valamint a weboldalon. A hibásan kitöltött bevallások kijavítása kétféleképpen történhet: 1. A bevallás kijavítása az adóhatóság által: A számítási hibát és más hasonló elírást az adóhatóság kijavítja, és ha ez a javítás az adó-visszatérítés összegét érinti, az adózót a kijavítástól számított 30 napon belül értesíti. Ebben az esetben az adózó részére nem az általa visszaigényelt összeg kerül utalásra. 2. A bevallás javítása az adózó által: Ha az adóbevallás az adózó közremûködése nélkül nem javítható, az adóhatóság az adózót határidô megjelölésével hiánypótlásra szólítja fel. Ebben az esetben a kiutalásra nyitva álló 30 nap a bevallás kijavításának napjától kezdôdik. Fontos kiemelni, hogy az adózót a legtöbb esetben tájékoztatja az adóhatóság a kiutalás elmaradásáról és annak okáról. Így például adóhatósági javítás esetén a visszatérítendô összeg változásáról, a hiánypótlás szükségességérôl, illetve a visszatartási jog gyakorlásáról. Amennyiben azonban a bevallás benyújtásától számított 40 napon túl az összeg kiutalása nem történik meg, vagy tájékoztatást sem kap az adózó, érdeklôdjön ügyfélszolgálatainkon, vagy a megfelelô PIN kód birtokában a 06-40/ es telefonos ügyintézôi contact centerünknél. Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Adó Fôigazgatósága Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás látogatása Házsongárdon A Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa Pusztulnak az évszázados emlékmûvek a házsongárdi temetôben címmel felhívással fordult hazánk összes kistérségi társulásához azzal a céllal, hogy együttesen támogassuk az erdélyi temetô megmentését. A Pilisvörösvári Kistérség Társulási Tanácsa korábban úgy döntött, hogy forinttal támogatja a kezdeményezést. Az adomány jelképes átadására, május 18-án Házsongárdra utazott a nyolc fôs delegáció, ahol a Csornai Kistérség küldöttségével közös programokon vettünk részt. Ennek során meglátogattuk a temetôt ahol Tôkés Erzsébet Tôkés László püspök úr leánytestvére kalauzolt bennünket. A kistérség polgármestereivel közösen elültettük az anyaországból vitt facsemetét. Bencsik Mónika polgármester Közjegyzôi elérhetôségek: dr. Komáromi József 2092 Budakeszi, Fô utca 136., T: dr. Huszár Éva 2092 Budakeszi, Fô utca 186., T: JÚNIUS

15 A Bázis Ifjúsági Közösségfejlesztô és Kulturális Alapítvány 2010 ôszén alakult azzal a céllal, hogy a nagykovácsi éves fiatalok közösségteremtô kezdeményezéseit felkarolja és szorgalmazza, valamint a tehetségeket minden létezô módon támogassa. Az elmúlt idôszakban rengeteg esemény fûzôdött az alapítványunk nevéhez: havonta ifjúsági filmklub fiatalok kiállításai az Öregiskolában tehetséges fiatal zenekarok bemutatkozó koncertjei "Virágkommandó" a Fôtéren - a szemétszedés aktív kezdeményezôi voltunk stratégiai kapcsolatok kialakítása a Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálattal Hegycsúcstalálkozó - Piliscsaba, Solymár és Nagykovácsi fiataljainak, ifjúsági civil szervezeteinek találkozója a Zsíroshegyen Jótékonysági sütivásár a bevételt pihenôpadokra szánjuk Ezek az események megteremtettek egy fôs fiatalokból álló kört. Ôk jelen pillanatban a Bázis Ifjúsági Alapítvány alapjai, akik lelkesedésüket, tehetségüket és munkájukat hajlandóak áldozni azért, hogy Nagykovácsiban jó legyen fiatalnak lenni. Ne csak most, hanem évekkel késôbb is. Elôttünk álló rövid és hosszú távú feladatok: Nemzetközi Ökotábor tôl ifjúsági szakmai elôadások, beszélgetések szervezése EVS - nemzetközi önkéntes munkavállalásban való közremûködés BMX-pálya építés beindítása, támogatása hosszútávon szeretnénk egy ifjúsági klubhelyiséget július ig rendezzük meg az ÖKO-táborunkat éves fiataloknak, ahol a játékos és kreatív környezettudatos nevelés mellett, nagy fontosságú lesz, hogy községünk fiataljai vendégül látnak 3 országból 6-6 fiatalt. Ehhez a reprezentatív kezdeményezéshez jelenleg is keressük még az anyagi támogatókat. Mivel a Bázis Ifjúsági Alapítvány 2010-ben alakult, így jelenleg még nincs módunk az 1%-os felajánlások igénybevételére, ezért, ha úgy érzi, hogy Önnek is fontos, hogy gyermeke ne csak a Budapestre való ingázásra emlékezzen majd tinédzser és fiatalkorából, akkor támogassa, kérjük, a Bázis Ifjúsági Alapítványt! Sok jó dolgot tervezünk, amik szebbé, tartalmasabbá teszik a Nagykovácsiban élô fiatalok napjait, kulturális programokat, elôadásokat szeretnénk szervezni (pl.: pszichológiai, pályaorientációs elôadást), de céljaink megvalósításához fontos, hogy saját forrást tudjunk anyagi oldalon is szerezni, ebben mindenképp számítunk a céljainkkal egyetértô lakosok anyagi támogatására is. Kérem, ha teheti, támogassa személyes közremûködéssel, ha erre nincs ideje, akkor akár kisebb összegû egyszeri vagy rendszeres támogatással szervezetünket! Várjuk az ötleteket a címen, vagy a Bázis Ifjúsági Alapítvány Facebookos oldalán. Ha pedig anyagi hozzájárulással szeretné segíteni a fiataljainkat céljaik elérésében, akkor az alábbi számlaszámra várjuk a hozzájárulásukat: Civil élménynap a hegy csúcsán Az angolok szerint nincs rossz idô, csak nem megfelelô öltözet. Ez a kijelentés teljességgel érvényes volt a május 28-i Zsíros-hegyi Hegycsúcstalálkozóra, amely a változékony idô ellenére sokakat vonzott a szabadba. A három szomszédos település (Nagykovácsi, Solymár és Pilisszentiván) gyerekekkel és fiatalokkal is foglalkozó civil szervezeteinek rendezvénye természetesen felkészült a várható esôre is, tágas sátrak alá menekülhettünk az idônként meg-megeredô májusi esô elôl. A résztvevôk sok program közül válogathattak, jó hangulatban telt a nap. A kisebbeket a kézmûves foglalkozások vonzották, így sokan díszítették magukat henna-tetoválással, fûztek gyöngybôl nyakláncot vagy készíthettek a helyszínen saját tervek alapján jelvényt, hûtômágnest. A nagyobbak a szakmai elôadásokon csoportosultak, illetve grafológiát, festészetet, grafikát tanulhattak. A közeli vendéglátóhely pincéjében délután pedig két harmónikával is megerôsített pezsgô balkáni muzsikára majd egy éles váltásként a Media Kontroll zenekar által elôadott zúzós punk-rock-ra a végén pedig az elmaradhatatlan Parázs együttes zenéjére járhatott a megjelent lelkes közönség lába. A mozgás is fontos szerepet játszott a nap folyamán: a fiatal frizbi válogatott közös játékra hívott, de láttunk mini-asztalitenisz csatát, erôs szélben tollaslabdázást, ami így még élvezetesebb volt és habár az idôjárás miatt a BMX bemutató elmaradt, de számos kerékpáros is kilátogatott a helyszínre. Természetesen a sportban megfáradt közönség nem maradt éhen sem, az esô ellenére, igaz nem szabadtûzön, hanem gázfôzôvel alágyújtva, de három kondérban is rotyogott a babgulyás, amibôl barátságosan hívták kóstolóra a megjelent népeket. A sok nevetésbôl, vidámságból és a kicsik és nagyobbak elégedett arcaiból arra következtethettünk, hogy nemcsak mi, hanem mindenki nagyon jól érezte magát ezen a napon és vidám élményekkel tért haza az egész család. Bánhegyi Andor, Pozsonyi Réka, Ákos és Míra Fotó: Dutkai Dániel Bázis a fiatalság alapja! Zsíroshegyi Gyereknap május 22-én a zsíroshegyi Csillagfürt Parkban, negyedszer került megrendezésre a zsíroshegyi gyermeknap. A Zsíroshegyi Egyesület szervezésében megrendezett esemény hatalmas sikert aratott, még úgy is, hogy rövidebbre sikerült mint terveztük.. Szorgos anyukák már délelôtt feldíszítették lampionokkal, lufikkal, szalagokkal, játszóterünket, hogy az teljes pompájában várja a kicsiket és családjukat, akik idén is szép számmal eljöttek. Mentôkutya bemutatóval kezdôdött a rendezvény, majd követte a Búgócsiga Zenede nevû gyerekzenekar. A tombola kihúzását már villámlás és mennydörgés közepette tartottuk meg és a végén már zuhogott az esô. Így sajnos a Szamárfül Project, a táncház és a szalonnasütés elmaradt. Jövôre bepótoljuk! A süteményekbôl, tombolából, fényképek nagyításából összejött adományokat, továbbra is a játszótér fejlesztésére fordítjuk. Hatalmas köszönet a résztvevôknek, hogy eljöttek és mindenkinek, aki segített!!! Máriássi Lilla július 3-án este 19 órakor ünnepi Szentmise a nagykovácsi Fôtéren A mise keretében elhangzik: W. A. Mozart: Missa Solemnis K.337. c. mûve. Közremûködik a Mátyás templom kórusa, zenekara és szólistái valamint a Nagykovácsi Vegyeskar (karnagy Kriesch Katalin) Vezényel: Tardy László karnagy A helyszínen adományokat gyûjtünk a nagykovácsi katolikus plébánia épületének felújítására. Mindenkit szeretettel várunk JÚNIUS 15

16 Június 4-én emlékezünk NEMZETI OSSZETARTOZAS NAPJA : Az 1920-as trianoni békeszerzôdés aláírásának évfordulójára emlékezô, június 4-ére esô nemzeti emléknap Magyarországon, melyet május 31-én 302 igen, 55 nem és 12 tartózkodó szavazat mellett iktatott törvénybe az Országgyûlés. Az errôl szóló Nemzeti Összetartozás melletti tanúságtételrôl címet viselô törvényjavaslatot Kövér László (Fidesz) és Semjén Zsolt (KDNP) kezdeményezte. Az indítványt támogatta a Fidesz, a KDNP és a Jobbik frakciója, míg az MSZP ellene foglalt állást arra hivatkozva, hogy a javaslat rontja Magyarország jó szomszédi kapcsolatait és nem szolgálja a határon túli magyarok érdekeit. Az MSZP-bôl 55-en a nem gombot nyomták meg, az LMP-bôl 12-en tartózkodtak. Az Országgyûlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme.sólyom László köztársasági elnök június 3-án aláírta a törvényt, így az június 4-én hatályba is lépett. Visszatekintés: Magyarország (más néven Magyar Királyság vagy a Magyar Szent Korona országai) az alábbi területeket veszítette el a trianoni béketdiktátum aláírását követôen: Erdély és jelentôs területek Magyarország keleti részébôl (az ún. Partium, valamint a Bánság keleti része) Romániához került; km 2, a Magyar Királyság 31,78%-a. az északon a fôleg rutének által lakott Kárpátalja, a fôleg szlovákok lakta Felvidék, a szinte csak magyarok lakta Csallóköz Csehszlovákiához került; km 2, a Magyar Királyság 18,9%-a. délen az újonnan alakult délszláv állam, a Szerb Horvát Szlovén Királyság része lett Magyarországból a Szerémség, Drávaköz (1163 km 2 ), Bácska és a Bánság nyugati része, valamint a Muraköz (729 km 2 ) és a Vendvidék 2 /3-a, a mai Muravidék (947,8 km 2 ) km 2, a Magyar Királyság 19,14%-a. egész Horvát-Szlavónország; km 2, a Magyar Királyság 12,87%-a. nyugaton egy sáv Ausztriához került, ahol késôbb az új területekbôl Burgenland néven önálló tartományt hoztak létre a már aláírt Saint Germain-i békeszerzôdés alapján; km 2, a Magyar Királyság 1,22%-a. Továbbá északon Szepes és Árva megyébôl az alábbi községek kerültek Lengyelországhoz: Alsólápos (Lapsze Niz' nie), Alsólipnica (Lipnica Wielka), (Czarny Dunajec), Jablonka (Jablonka), (Nowy Targ), (Raba Wyžna), (Bukowina Tatrzan' ska) Czarny Dunajec községbôl Pekelnik (Piekelnik) és Podszkle (Podskle) települések, Nowy Targ községbôl Derzsény (Dursztyn), Bélakorompa (Krempachy) és Újbéla (Nowa Biala) települések, Raba Wyžna községbôl Bukovinapodszkle (Bukowina Osiedle), Harkabúz (Harkabuz) és Szárnya (Podsarnie) települések, Bukowina Tatrzan' ska községbôl Feketebérc (Czarna Góra), Szepesgyörke (Jurgów) és Répásfalu (Rzepiska) települések; 589 km 2, a Magyar Királyság 0,18%-a. Fiume (mai neve: Rijeka) városa is a magyar Szent Korona része volt, de rövid önállóság után Isztriával és Zárával együtt Olaszországhoz került, majd 1947-ben Jugoszláviához csatolták; 21 km 2, a Magyar Királyság 0,000065%-a. A békeszerzôdés eredményeképp a km 2 összterületû Magyar Királyság elveszítette területének több mint kétharmadát, (az ország Horvátország nélküli területe km 2 -rôl km 2 -re csökkent) lakosságának több mint a felét, az 1910-ben még fôs ország lakossága fôre esett vissza. A fenti tényeket nem elfeledve nekünk a jövô nemzedékének mindent meg kell tennünk, hogy a fájó tények tudomásulvétele mellett a magyar nemzet összetartozását erôsítsük függetlenül a határvonalaktól. Nyújtsunk segítô kezet és minden alkalmat ragadjunk meg, hogy múltunkat nem tudják semmissé tenni, ehhez a jelen határokon kívül esô emlékek ápolása és az ott maradott emberek felé fordulás az egyetlen lehetôség. Az Országgyûlés május 26-án elfogadta a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítását, amely lehetôvé teszi január 1-jétôl a Magyarországon élô és határon túli magyarok egyszerûsített, kedvezményes honosítását. A kedvezményes honosítás keretében a határon túli magyarság, anélkül, hogy Magyarországra költözne, magyar állampolgárságot eredményez, bizonyos értelemben a magyar nemzet békés, határmódosítás nélküli, lelki egyesítéséhez is vezet. Ez az eljárás a magyar közigazgatási eljárások között kivételesnek számít. Magyarország ezúton is szeretné megköszönni a helytállást azért, hogy megmaradtak magyarnak. Tisztelettel: Tisztelettel köszöntjük a községünkben élô kitüntetettet! Perczel András akadémikus kapta az idei Bolyai-díjat Két év után vasárnap este újra átadták a Nemzeti Színházban a Bolyai-díjat, a hazai tudományos élet egyik legrangosabb elismerését. A díjat dr. Perczel András akadémikus, az ELTE Szerves Kémiai Tanszékének tanára kapta. A Trianon-palota Versailles-ban Bencsik Mónika polgármester A díjátadó ünnepség vasárnap este hat órakor kezdôdött, a Bolyai-díjat Schmitt Pál köztársasági elnök adta át Perczel Andrásnak az ENSZ határozata szerint a kémia nemzetközi éve, a díjbizottság valószínûleg ezt is figyelembe vette, amikor kémikust választott Bolyai-díjasnak. Perczel pályája példázza, hogy igazi eredményekre csak interdiszciplináris szemlélet vezet emelte ki Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány kuratóriumának elnöke, amikor bejelentette az idei díjazott nevét. Schmitt Pál az átadáskor azt hangsúlyozta, hogy bár Perczel professzor éveket töltött külföldön, laboratóriumot már Magyarországon alapított. Perczel András díjátvevô beszédében azt mondta, az egész magyar kémikustársaságnak nagy megtiszteltetés az elismerés. A professzor azt üzente a fiatal kutatóknak, hogy ne féljenek az egzisztenciájuk miatt, ha kellôen elkötelezettek a kutatói pálya iránt, meg tudják teremteni azt. Akit lenyûgöztek a fehérjetöredékek Perczel András professzor 1985-ben végzett az ELTE-n, majd 1988-ban egyetemi doktori címet, ben kandidátusi fokozatot szerzett, 1998-ban az MTA doktora lett óta kisebb megszakításokkal folyamatosan részt vesz az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékének oktatási munkájában, ahol laboratóriumi gyakorlatok vezetésén kívül vegyész és biológus hallgatók részére szerveskémia-fôkollégiumokat, valamint vegyész és biológus doktorjelöltek részére többféle, a szerkezetkutatással kapcsolatos speciális kollégiumot tart. Elismerô díjához magam és Nagykovácsi Nagyközségi Önkormányzata nevében gratulálok és jó egészséget kívánunk a további elkötelezett életéhez! Bencsik Mónika polgármester JÚNIUS

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA POLGÁRMESTERI HIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA Nagykovácsi Honlapja: www.nagykovacsi.hu 06-26-389-566 A Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfőn: 13.00-17 30 szerdán: 8.00-15 30 pénteken: 8.00-12.00 óráig

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 2-án megtartott rendkívüli ülésén Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Személyi igazolvány ügyintézés:

Személyi igazolvány ügyintézés: Személyi igazolvány ügyintézés: Elérhetőség 2457 Adony, Rákóczi u. 21. tel: 25/ 504-522 Ügyintézők: Erős Krisztina 25/504-522 11.m. Ügyfélfogadási idő Steiger Beatrix 25/504-522 16.m. Hétfő: 8:00-11:30,

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VI.7.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve: 2014. január 1.-től

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 17/1999. (VIII.9.) Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről / egységes szerkezetben / Hatályon kívül helyezve:

Részletesebben

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től

1 Módosította az 50/2007. (12. 28.) sz. Ör. 1. -a, mely hatályos 2008. január 1-től Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1996. évi 88. sz. Önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül.

Az eljárás az ügyfél kérelmére indul az okmányirodában. okmányirodában készül. Gépjármű vezetői engedélyekkel kapcsolatos eljárások Ki kaphat vezetői engedélyt? 1. Magyar állampolgár, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye Magyarországon van. 2. Az Európai Gazdasági Térség

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete. a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 45/1997. (XII.10.) Kr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 1990.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete Gölle Község Önkormányzatának 16/2004. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről a 14/2007.(XII.1.) számú rendelettel egységes szerkezetben Gölle Községi

Részletesebben

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE

MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE MEZŐFALVA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7./2004.(III.24) Ök.számú RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete

Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének. a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított. 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete Lenti Város Önkormányzat képviselő-testületének a 44/2012. (V. 30.) önkormányzati rendelettel módosított 2/2011. (I. 27.) önkormányzati rendelete a települési köztisztaságról és a helyi környezetvédelemről

Részletesebben

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni!

BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM. Az alábbi adatokat kérjük szíveskedjen nyomtatott nagybetűkkel kitölteni! 3.000 Ft illeték helye BIRTOKVÉDELMI KÉRELEM Alulírott hivatkozva a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:8. -ában, valamint a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelete a kéményseprő - ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (Egységes szerkezetben) A Komárom-Esztergom Megyei

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

A hulladékkezelési közszolgáltatásról

A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló község Önkormányzatának 6/2002. (XII. 04.) számú rendelete A hulladékkezelési közszolgáltatásról Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 5-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 15-én megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya. Általános rendelkezések Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 38/1997. (XI.6.) önkormányzati rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás helyi igénybevételének szabályozásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Kéményseprő-ipari közszolgáltatás tűzvédelmi előírásai Előadó Zsákai Lajos tűzoltó alezredes Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Részletesebben

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni.

/2/ A kéményseprő-ipari közszolgáltatást Székkutas község közigazgatási területén valamennyi ingatlantulajdonos köteles igénybe venni. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 18/1999./XII.10./. Ktr. számú rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Székkutas Község Képviselőtestülete az egyes helyi

Részletesebben

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község önkormányzatának 3/2001.(02.09.)sz.rendelete a kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről Halmaj község képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza

Körjegyzõség Markotabödöge-Rábcakapi-Cakóháza Ügytípus Elvi építési, építési, bontási, használatbavételi, rendeltetésváltozási, fennmaradási engedélyezési, továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenõrzési és kötelezési ügyek Az ügyet intézõ

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 6-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont. Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről KÖZMEGHALLGATÁS 2011 2. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről Állami támogatások 2011 ÖSSZESEN: 479.457 Normatív hozzájárulás 233.857 SZJA 168.301

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 38/1996. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 38/1996. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e a kötelező kéményseprőipari közszolgáltatás igénybevételéről A Közgyűlés az 1995. évi XLII. törvény 4..(4) bekezdésében

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének 38/2012. (IX.19.) önkormányzati rendelete a házasságkötések és a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítésének szolgáltatási

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének február 7. ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla Jegyző Előzetesen tárgyalja: - Mellékletek: -.napirendi pont E - 7. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1. A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 41/1999.(12.13.) Kgy. sz. rendelet 1 A kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK

ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK ADÓ ELENGEDÉSÉRE, MÉRSÉKLÉSÉRE, RÉSZLETFIZETÉSRE VONATKOZÓ HATÁROZATOK a. Építményadó mentesség b. Gépjármű adómentesség c. Iparűzési adó elengedése, illetve mérséklése d. Talajterhelési díj megfizetése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig.

Az okmány hátoldalán szereplő kategória érvényességig. GYIK (Gyakran ismételt kérdések) 1./ Mikor van nyitva az Okmányiroda? Hétfő - Péntek 8.00-12,00 12,30-20.00 óra 2./ Van-e hosszított ügyfélfogadás az Okmányirodában? Igen van, minden nap este 8 óráig.

Részletesebben

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés

2017. május 11. Képviselő-testületi ülés. Előterjesztés Előterjesztés 2017. május 11. Képviselő-testületi ülés 3. napirendi pont - Döntés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.31.) sz. önkormányzati rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások meghatározásával kapcsolatos egyes önkormányzati

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL

POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI HIVATAL ELÉRHETŐSÉGEK: H-5650 Mezőberény, Kossuth tér 1. /Városháza épülete/ Telefon: +36 (66) 515-515 FAX: +36 (66) 515-503 E-mail: info@mezobereny.hu Általános ügyfélfogadási rend: Hétfő:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.):

TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): TÁJÉKOZTATÓ A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IGAZOLVÁNY KIÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES OKIRATOKRÓL (2011.01.01.): 1. Ha a személyazonosító érvényességi ideje lejár 14-70 év között, és 70 év felett (addig, amíg érvényes az

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 12/2015. (..) önkormányzati RENDELETE 9. sz. előterjesztés A települési hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-i ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A köztisztaságról szóló rendelet tárgyalása A tárgykört

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu

POLGÁRMESTERI HIVATAL 8164. Balatonfőkajár, Kossuth L. u. 8. Tel./fax: 88/ 483-181 e-mail: bfkpolghiv@vnet.hu a Balatonfőkajár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március hó 29. napján megtartott ülésének könyvéből: 13/2012.(III. 29.) önkormányzati határozat Balatonfőkajár Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI

KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 NAGYKOVÁCSI KÖZMEGHALLGATÁS 2011 1. napirendi pont Tájékoztató Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 2010. évi költségvetésének zárszámadásáról Állami támogatások 2010 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről

Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 1 Sárvár város Önkormányzata 11/1999. (V.6.) sz. rendelete a kéményseprő-ipari közszolgáltatás kötelező igénybevételéről Sárvár város Önkormányzata az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0)

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete (N0) az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól és a házasságkötéshez többletszolgáltatásért fizetendő

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2002. (I.25.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL (A 24/2007. (XII.21.) és a

Részletesebben

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete

Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016. (VI.9.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok elmulasztásának jogkövetkezményeiről Mélykút Város Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére Budakalász Város Polgármestere 187./2012.( IX.27.) sz. előterjesztés E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP

ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 2/2017. Tárgy: Döntés a Képviselő-testület 2017. év I. félévi munka- és üléstervéről Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó neve: Papp István jegyző

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2011. (XI. 21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívül kötendő házasság, bejegyzett élettársi

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 27. napján 15:20 órai kezdettel a Fenntartható Településfejlesztési, Oktatási, Közművelődési,

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2..

I. FEJEZET. Általános rendelkezések 1.. 2.. Szomor Község Önkormányzatának a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 13/2002.(XII.12.) számú rendelete. ( egységes szerkezetben ) Szomor Község Képviselő-testülete

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása

Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosítása 2. NAPIREND Ügyiratszám: 14/539-2/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. május 8-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A környezetvédelem helyi szabályairól szóló 22/2011. (XII. 12.) önkormányzati

Részletesebben

Személyazonosító okmány csere (rongált)

Személyazonosító okmány csere (rongált) Személyazonosító okmány csere (rongált) országos Amennyiben a fénykép azonosítható: a rongálódott személyazonosító igazolvány lakcímigazolvány (amennyiben rendelkezik vele) születési anyakönyvi kivonat

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Általános rendelkezések 1..

Általános rendelkezések 1.. Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2001.(I.9.) számú rendelete A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről (a módosítással egységes szerkezetben) Dédestapolcsány

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály. Az üzemeltető adatai Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Igazgatási Osztály 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 305-3100 Fax.: 305-3194 igazgatas@bpxv.hu www.bpxv.hu Ügyfélfogadási

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/2001.(IV.26.) 1 RENDELETE 2 AZ ÚTÉPÍTÉSI- ÉS KÖZMŰVESÍTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL A 43/2001. (XII. 17.) 3, A 49/2001. (2002. I. 2.) 4, A 16/2002. (VII. 4.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-283/2014 ELŐTERJESZTÉS A Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. június 19-i ülésére Tárgy: Előterjesztő:

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2015. április 30.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Egészségügyi Bizottsága 2008. szeptember 15-án 14 30 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme. Jelen van: Pőcze Levente,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések 1..

I. fejezet. Általános rendelkezések 1.. Kerecseny község Önkormányzatának 13/2003./XII.17./ sz. rendelete a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról Kerecseny község Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve

SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. évi munkaterve SÁROSD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. JANUÁR 29. (negyedik csütörtök) 2./ Beszámoló az átruházott hatáskörben végzett munkáról 3./ 2015. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2016. április 6-án 17,00 órai kezdettel, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott, rendkívüli, nyílt

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: Időpontja: Vállalkozói Inkubátorház 2094 Nagykovácsi Kossuth L. utca 78. 2015. június 29. (hétfő)

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2., /Fax: (99) 360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 91-23/2011 JEGYZŐKÖNYV Jelen vannak: Csorba János polgármester

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. DARUSZENTMIKLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 13/2010. (XII.03.) Önkormányzati rendelettel módosított 17/2009. (XII.15) Önkormányzati rendelete A kéményseprőipari közszolgáltatások kötelező

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2016. ÉV 2016. január 27. (szerda) 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MUNKATERV TERVEZETE

RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉVI MUNKATERV TERVEZETE RECSK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Elfogadta a képviselő-testület /2013 (XI.) önkormányzati határozatával 2 1. 2014. február ( ) 14,00 óra. 1. Recsk Nagyközség

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 49/2011. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 25/2012. (V. 31.) 1 önkormányzati rendelete 2 a tiltott, közösségellenes magatartásra vonatkozó egyes önkormányzati rendelkezések megállapításáról,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések

1. A rendelet hatálya. 2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015.(V.26.) sz. rendelete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉVI MUNKATERVE MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÉVI MUNKATERVE Záradék: Mezőcsát Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Munkatervet a 246/2015. (XII. 14.) határozatával fogadta el. 2016. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(1) A Rendelet 2. 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 24/2012. (V.23.) önkormányzati rendelet módosításáról (tervezet) Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés alapján eredeti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben