Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, márciusában

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában"

Átírás

1 Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, márciusában

2 Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásokban foglaltaknak megfelelő tartalommal és határidőben folyamatosan eleget tett. A Magyar Államkincstár által előírtak figyelembe vételével teljesítette a éves beszámoló elkészítésére vonatkozó kötelezettségét és azzal összhangban, a könyvelési adatokra alapozva készült el a zárszámadási rendelet tervezet és a mellékletét képező számszaki adatokat tartalmazó előterjesztés is, ami a jóváhagyott költségvetési rendelet és a mellékleteiben részletezett előirányzatokhoz viszonyított teljesítést, valamint a beszámolási időszak gazdálkodásának tapasztalatait összegezi, melyről az alábbiak szerint számolok be: Általános értékelés Az általános gazdasági környezet változása, a feltételek szigorodása és a lehetőségek szűkülése az önkormányzat gazdálkodását egész évben érintette. A folyamatos változások feltételrendszerének való megfelelés hatása a teljesítést mutató számszaki adatokban érzékelhetők. A gazdálkodást alátámasztó adatok összehasonlításnál, illetve az elemzéseknél azonban - a takarékossági intézkedések mellett - feltétlenül figyelembe kell venni az évek közötti feladatátrendezések, a mutatószám változások, továbbá a szakmai jogszabály módosulások hatását is. Megalapozott következtetések csupán a számadatok összehasonlításával nem minden területen vonhatók le. Az adatok azt mutatják, hogy a évi költségvetés tervezésekor érvényesültek a takarékos gazdálkodásra vonatkozó elvek, az ellátotti létszám alapján a feladatfinanszírozás. A korrekciókat is figyelembe véve megállapítható, hogy a terv megalapozott volt, az évközi előirányzat módosítások többnyire az eredeti előirányzatként nem tervezhető, a központi költségvetésből az év folyamán elszámolásoktól függő kiutalásokhoz kapcsolódtak. A évi költségvetés szűkös kereteket szabott a működési körbe tartozó feladatok végrehajtásához, a fejlesztések tekintetében pedig továbbra is érvényesült az eltervezett célokhoz igazodó pályázati források maximális kihasználása. A korábbi évek intézkedéseinek hatására a működési forráshiány fokozatosan csökkent, ez azonban nem jelentette a gazdálkodási fegyelem lazulását, mivel az év során meghozott központi intézkedések miatt még inkább szükség volt a gazdálkodás és a szakmai feladatellátás minden területét érintő, megtakarításokat eredményező intézkedések időben történő meghozatalára. A költségvetés működési forráshiányát a tett intézkedések, a szigorú követelmények betartásának állandó kontrollja eredményeként sikerült kigazdálkodni, viszont a zavartalan működés, a pályázati források megelőlegezése, a feladatok tervezettnek megfelelő végrehajtása - a folyamatos likviditást biztosító - az engedélyezett teljes hitelkeret igénybevételével volt csak elérhető. Az évközi likviditási gondok - a bevételek és a kiadások teljesítésének eltérő üteme miatt - időszakonként eltérően, de folyamatosan jelentkeztek, amit következetes és szigorú gazdálkodással, időnként konfliktusok felvállalásával lehetett kezelni.

3 2 A beszámolási időszakban folyószámlahitel igénybevételével a vállalt fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítése, a működőképesség megtartása, a tervezett fejlesztési feladatok végrehajtása, a fizetőképesség megőrzése a nehézségek ellenére biztosított volt. Mindezeken túl a behatárolt költségvetési keretek és a feladatellátási kötelezettség teljesítése közötti feszültség az év folyamán folyamatosan érzékelhető volt. A működési költségvetés tervezett előirányzatai szűkösek voltak, ami elengedhetetlenné tette a szakmai feladatok végrehajtása folyamatában az ésszerűen takarékos megoldások keresését, a pénzügyi keretek betartása érdekében a lehetőségek és az igények összehangolását, melynek eredményeként a feladatellátás zökkenőmentes volt, a költségvetési előirányzatok a szakmai munka alapvető feltételeit minden területen biztosították. Az intézmények - a Sportközpont kivételével - a jóváhagyott költségvetési kereteken belül gazdálkodtak. A feltétlenül indokolt kiadások teljesítésén túl kötelezettség vállalására nem került sor. A működőképesség megőrzésére való törekvés feltételezte a mértéktartó és a vállalható kötelezettségek korlátainak minden körülmények között való betartását. A forrás lehetőségek szűkülése, a gazdasági környezet lényeges változása miatt a évi költségvetés nem számolhatott kitörési pontokkal, de a szakmai feladatok ellátását lényegesen korlátozó megvonások, létszám leépítések, átszervezések sem érintették az önkormányzati feladatokat ellátó intézményeket. A korábbi években végrehajtott feladat- és intézményszerkezet átalakítás, a szigorú és következetes takarékos gazdálkodás eredményessége évben minden területen érzékelhető volt. Annak ellenére, hogy a válság hatása és a csökkenő források együttes következményeként kevesebb költségvetési támogatással kellett a feladatokat megoldani a működésben bizonytalanság nem volt érzékelhető, a feladatellátás folyamatosságát az ellátási színvonal megőrzését sikerült biztosítani. A nehéz gazdasági helyzet által meghatározott lehetőségek szűkülése mellett kiemelkedő jelentőségű eredmény, hogy a működési költségvetés egyensúlyát tartani tudtuk, az év végére a tervezett hiányt kigazdálkodtuk és mindezen túl a költségvetésben szabad pénzmaradvány is képződött. A tervezett fejlesztési, felhalmozási, felújítási feladatok megvalósítása - a sajátos finanszírozási körülményeket is figyelembe véve (pályázati támogatások változó ütemű teljesítése, saját források behatárolt mértéke) - folyamatos, az elhatározott döntések végrehajtása kiemelt feladat volt. A beszámolási időszak gazdálkodását befolyásoló minden körülményt figyelembe véve felelős döntésekkel és gazdálkodással a kitűzött célokat sikerült elérni. A kitartó munka a működési költségvetés forráshiányának megszüntetését, az egyensúly megteremtését eredményezte, a fejlesztési feladatok tekintetében pedig a megkezdett beruházások befejeződtek, a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó feladatok végrehajtása folyamatos volt, a hosszabb távú elképzelések megvalósítása az EU-s pályázatok kihasználásával, a támogatások igénybevételével a jóváhagyott ütem szerint haladt. A vállalt kötelezettségek teljesítése, az általánosan felmerülő feladatokhoz a források biztosítása, a pályázatokhoz szükséges feltételek megteremtése (műszaki tervezés, engedélyes tervek stb.) kiemelt feladat volt.

4 3 A költségvetésben megfogalmazott célok elérésében meghatározó jelentőséget kapott a pénzügyi feltételek feladatoldalról megközelítő finanszírozás módszerének érvényesítése. Az év folyamán a költségvetést érintő jogszabályi változások, feladat módosulások, kötelezettségek teljesítése, a külső tényezők költségvetést érintő hatásainak kezelése nehéz feladat volt. A rendkívül behatárolt költségvetési források nem tették lehetővé az igények kontroll nélküli kielégítését, a működési szükségletek és a szakmai szempontból elvárt igények maradéktalan teljesítését, a város fejlődését szolgáló fejlesztések teljes körű megvalósítását. Minden területen számolni kellett azzal, hogy az igényekhez, az elvárásokhoz képest a költségvetés lényegesen kisebb mozgásteret tartalmaz, ezért a végrehajtás során a prioritások érvényesítése nagyobb hangsúlyt kapott, ami azt eredményezte, hogy a költségvetés biztosítani tudta az alapfeladatok ellátásához mértéktartóan szükséges forrásokat. A költségvetésben megfogalmazott fejlesztési elképzelések megvalósíthatóságát a pályázati kiírásokban megjelenő feltételek, az eredményesség, a támogatási ütem befolyásolta. A terv a hosszabb távú elképzelések feladatait vette figyelembe és a legoptimálisabb végrehajtással számolt, a saját erőt hitel forrás igénybevételével biztosította. A változó körülmények, a külső források alakulása a tervet befolyásolta, ezért ezen feltételek módosulásához igazodóan a végrehajtás, illetve saját erőt kiegészítő hitel forrás igénybevétele is folyamatosan változott. BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE évben az önkormányzat a feladatok ellátásához alapvetően helyi bevételekkel (működési bevételek, helyi adók, felhalmozási és tőkejellegű bevételek), az állami költségvetésből származó hozzájárulásokkal (SZJA bevételek, normatív támogatások, a tervezett feladatokkal összefüggő külső forrásokkal (támogatásértékű bevételek, átvett pénzeszközök, stb.) számolhatott. Az összes költségvetési bevétel alakulását az 1., a működési célú bevételek teljesítését az 1/b., a fejlesztési bevételek alakulását az 1/c. számú melléklet részletesen tartalmazza. Az önkormányzati szintű bevételek tekintetében megmutatkozó viszonylagos alacsony teljesítés a fejlesztési feladatok finanszírozásához tervezett támogatások, a pályázatok ütemében bekövetkezett módosulás miatti elmaradásnak, illetve a pályázatok benyújtásával, elbírásával összefüggő, a következő évre történő átütemezés következménye. A működési költségvetésben tervezett bevételek teljesítése a várakozásnak megfelelő, az eredeti előirányzathoz viszonyítottan realizált eft bevételi többlet nagy része a támogatások között megjelenő szociális feladatokhoz év közben igénybe vehető központosított források kiutalásával hozható összefüggésbe.

5 4 Az önkormányzati egységes pénzalap bevételeinek összetétele, változása a teljesítési adatok alapján adatok eft-ban Megnevezés év év év index (%) teljesítés (eft) 2009./ /2008. Működési bevételek ,46 104,67 Sajátos működési bevételek ,12 100,64 Költségvetési támogatások ,47 82,11 Felhalm. és tőkejell. bev ,88 113,59 Átvett pénze.,támog ért.bev ,93 168,03 Kölcsönök visszatérülése ,53 26,80 Hitelek ,70 8,86 Pénzmaradvány ,32 869,53 Korrekciós tételek , ,52 Összesen: ,56 112,97 Az egyes bevételi jogcímek tekintetében az év folyamán az önkormányzat mozgástere eltérő volt, míg a működési bevételek, illetve a sajátos működési bevételek mértéke helyi döntéssel befolyásolható, úgy a támogatások és az egyéb források megállapítására az önkormányzatnak alig, illetve nincs ráhatása. ezer Ft-ban évi 2008 évi évi Változás %-a Megnevezés teljesítés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés működés fejlesztés 2009./ 2009./ 2009./ 2009./ Helyi bevételek ,33 144,32 150,87 89,28 Állami hozzájárulás ,23 100,40 16,56 27,70 Egyéb külső forrás ,08 127,92 94,33 286,19 Hitel ,00 105,70 12,04 Összesen: ,70 111,60 64,08 47,87 Az önkormányzati saját bevételek feladatonkénti megoszlása mutatja, hogy a működési célú bevételek dinamikusan, a fejlesztési célokat szolgáló források mérsékelten növekedtek. A működéshez igénybe vehető állami hozzájárulás mértékének változása a mutatószámok módosulását tükrözi, a külső forrásokból származó bevételek nagyságát többségében pedig a pályázati lehetőségek, illetve azok sikeressége határozta meg. A helyi bevételek között (a zárszámadási rendelet 1. számú mellékletében részletezés alapján) az önkormányzat - intézményi működési bevételekkel, - a helyi adókkal, a helyi adókhoz kapcsolódó bírságokkal, - sajátos működési bevételekkel, - felhalmozási és tőke jellegű bevételekkel,

6 5 - kölcsön visszafizetésekből származó bevételekkel, - az előző évi pénzmaradvánnyal gazdálkodhatott. Az állami hozzájárulások tartalma elosztási módja, igénybe vételének, továbbá elszámolásának feltételei évben nem változtak, mutatószámokhoz, illetve a ténylegesen ellátott feladatokhoz kapcsolódó normatív támogatások és hozzájárulások mértékében figyelhető meg módosulás. Az egyéb, külső források pályázatokhoz kapcsolódtak, a változás a pályázatok eredményességének, a megpályázott feladatok volumenének a következménye. Amennyiben az önkormányzati feladatok ellátásához rendelkezésre álló bevételek nem fedezik a felmerülő kiadásokat, úgy az egyensúlyt hitel forrás figyelembe vételével kell megteremteni, melynek a pénzforgalomban is és az állományt növelő tényezőként megjelenő összege változó, leginkább a gazdálkodás illetve a döntések függvénye. I. Működési bevételek teljesítése (1. sz. melléklet szerinti sorrendben) I./a Az intézményi működési bevételek között az intézmények alaptevékenységéhez kapcsolódó bevételek nagy része az étkezési térítési díjakat, az egyéb bevételek az alaptevékenységgel összefüggő szolgáltatásokért fizetett díjakat tartalmazzák. A működési bevételek tervezett összegének növekedésében a szolgáltatások bővülése, illetve a kedvezmények beszámításának érvényesítése mutatkozik meg mindazon túl, hogy egyes területeken ahol a térítési díjak a jövedelem szerint állapíthatók meg az önkormányzati támogatásban jelenik meg elkülönítetten az ellátottak helyett kifizetett díj összege. A beszedett bevételek összege eft-tal haladja meg az eredeti előirányzatot, ami az időlegesen szabad pénzeszközök kamatai, az egyes szolgáltatások eltérő igénybe vételének növekedése, illetve az adóbevételek, visszaigénylések változásának a következménye. A módosított előirányzat és teljesítés közötti különbség - azaz a bevételi kiesés - leginkább az év utolsó negyedévében jelentkező kifizetések miatti likviditás biztosításával hozható összefüggésbe, ami azt jelentette, hogy a számítottakkal ellentétben a kiadások teljesítése miatt kevesebb szabad pénzeszköz kamatoztatására volt lehetőség, így a kamatbevételekből kiesés keletkezett. I./b Önkormányzatok sajátos működési bevételei Az Önkormányzati adóbevételeket együtt vizsgálva megállapítható, hogy azok három komponensből tevődnek össze. Legnagyobb részt a Képviselő-testület döntése alapján bevezetett helyi adók (építményadó, magánszemélyek kommunális adója, tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó), kisebb részt az átengedett központi adók és a legkisebb arányt az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételek képviselik. A évi költségvetésben tervezett önkormányzati adóbevételek tervezett előirányzatát tekintve 84,03%-a a helyi adókból, 14,71%-a átengedett központi adókból, míg a fennmaradó 1,26% az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és díjbevételből származik.

7 évi önkormányzati adóelőirányzat összetétele Helyi adók 84,03% Átengedett központi adók 14,71% Adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj 1,26% Az önkormányzati adóhatóság által kezelt adók, pótlék, bírság és díjbevételek eredeti előirányzatának összege és évek között lineáris növekedést mutatott, majd a évi tervszámok számolva a pénzügyi és gazdasági válság vállalkozókat, illetve a lakosságot érintő kedvezőtlen hatásával csekély mértékben, de az előző évekhez viszonyítva összegszerűen alacsonyabb szinten kerültek megállapítására, ami azonban a bevétel megoszlási arányában jelentős változást nem eredményezett. A évek eredeti előirányzatának alakulását, illetve az egyes bevételi előirányzat csoportok megoszlási arányát az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő adókon belül az alábbiak szemléltetik. Az I-XII. havi önkormányzati adó előirányzat összetétele évenként eft-ban 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj Összesen Az I-XII. havi önkormányzati adó előirányzat összetétele évenként %-ban 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év Helyi adók 81,89% 81,58% 83,02% 82,66% 84,75% 84,03% Átengedett központi adók 16,89% 17,10% 15,54% 16,32% 14,25% 14,71% Adóhoz kapcsolódó pótlék 1,22% 1,32% 1,44% 1,02% 1,00% 1,26% bírság, díj Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% A évi adó bevételi terv teljesítési adatait vizsgálva megállapítható, hogy a tervezetthez képest összességében a lemaradás 3,08%, ami forint összegben eft-ot jelent. Legjelentősebb eft (7,21%) kiesés az önkormányzati adóhatóság kezelésében lévő átengedett központi adókban, azon belül a gépjárműadóban mutatkozik. A tervhez viszonyítottan a helyi adókon belül 2,57%-os ( eft) bevétel kiesés jelentkezik, míg az adókhoz kapcsolódó pótlék, bírság és talajterhelési díj bevételben eft bevételi többlet realizálódott.

8 7 Megnevezés évi eredeti előirányzat évi teljesítés eft Teljesítés % Teljesítés megoszlás % Helyi adók ,43% 84,48% Átengedett központi adók ,79% 14,08% Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj ,69% 1,44% Összesen ,92% 100,00% A évi önkormányzati adókból befolyt összeg megoszlása, illetve a közötti évek adóbevételek összetételének változása: 2009.évi teljesült önkormányzati adóbevétel megoszlása Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel összetétele évenként Eft-ban ( ) Átengedett központi adók 14,08% Helyi adók 84,48% Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj 1,44% év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék bírság, díj Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel teljesítés összetétele évenként eft-ban 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év Helyi adók Átengedett központi adók Adóhoz kapcsolódó pótlék, bírság, díj Összesen Az I-XII. havi önkormányzati adóbevétel teljesítés összetétele évenként %-ban 2004.év 2005.év 2006.év 2007.év 2008.év 2009.év Helyi adók 81,07% 80,81% 83,02% 82,84% 84,18% 84,48% Átengedett központi adók 17,10% 17,58% 15,92% 15,95% 14,52% 14,08% Adóhoz kapcsolódó 1,83% 1,61% 1,06% 1,21% 1,3% 1,44% pótlék, bírság, díj Összesen 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

9 8 A éveket összehasonlítva megállapítható, hogy a teljesítés összetétele arányaiban évről - évre közel azonos. Az előirányzat teljesítés évtől kezdődően csökkenő, melynek oka elsősorban a gazdasági pénzügyi válságból következő gazdasági teljesítménymérséklődés, melynek egyenes folyománya a realizálható adóbevétel csökkenése is. Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-XII. havi teljesítése Eft-ban ( ) Év Eredeti terv Tény Teljesítés Az önkormányzati adók eredeti előirányzata és I-XII. havi teljesítése Eft-ban ( ) ,98% ,25% ,93% ,08% ,23% ,92% Eredeti terv Tény - Helyi adókból származó bevételek alakulása évi évi évi ezer Ft-ban Változás %-a Megnevezés teljesítés teljesítés teljesítés 2009./ /2008. Építményadó ,95 99,68 Magánszemélyek kommunális adója ,24 98,81 Idegenforgalmi adó ,41 100,97 Helyi iparűzési adó ,67 95,43 Összesen ,84 95,96 Építményadóban évben az adómértéke változatlanul 400 Ft/m 2 volt. 775 adózó 1704 db adóköteles, vállalkozási célt szolgáló helyisége szerepelt az adóhatósági nyilvántartásban. Az eredeti előirányzatként meghatározott eft-al szemben eft folyt be, ami 98,57%-os teljesítés jelent. Az adóalanyok 41,55%-a (322 fő) jogi személy illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, míg 58,45%- a (453 fő) magánszemély. Az adótárgyak összetétele építményadóban adóalanyok szerint 2009.évben Magán személy 58,45% Jogi személy 41,55%

10 9 Az adózói kört a kivetett adó szempontjából vizsgálva az adóteher 89,18%-a jogi személyeket 10,81%-a magánszemélyeket érint. Az adótárgyak összetétele építményadóban kivetés szerint magánszemély 10,81% jogi személy 89,19% Az adónemben jelentős összegű eft - hátralék halmozódott fel, melyből a múlt évi hátralék összege eft, eft tárgyévi tartozásból ered. Az összes hátralék 95.98%-a ( eft) jogi személyeket, 4,02%-a (1.616 eft) magánszemélyeket terhel. Behajtási eljárás keretében viszonylag kis összegű tartozás rendeződött eft összegre összesen 97 esetben azonnal inkasszó kiadására került sor, ennek ellenére a megtérült összeg igen alacsony, mindösszesen eft. Felszámolási eljárás alatt álló társaságok tartozásaira behajtási cselekmény nem kezdeményezhető. 6 magánszemély hátraléka 4% Működő jogiszemélyek hátraléka 23% jogi személy végelszámolás alatt 38,83% jogiszemély felszámolás alatt 33,82% A jogi személyek hátralékából a felszámolás, illetve végelszámolás alatt álló társaságok tartozása eft, az adónemben fennálló összes kintlévőség 75,62%-a. Az elmúlt év tapasztalatai azt mutatják, hogy az évekig elhúzódó felszámolási eljárások ellenére, a felszámolás alatt álló társaságok esetében a bejelentett hitelezői igényekre megtérülés nem várható. A végelszámolás alatt álló társaságok esetében a jelentős összegű hátralékkal rendelkező társaságok végelszámolása többnyire átfordul felszámolási eljárásba, mert a társaság vagyona nem fedezi a bejelentett hitelezői igényeket, így a végelszámolás alatt álló társaságok esetében is kicsi a megtérülés valószínűsége. Magánszemélyek kommunális adójában évben emelés nem volt, belterületen 5000,-Ft/adótárgy, külterületen 3500,-Ft/adótárgy az adó mértéke. Az adó tárgya a magánszemély tulajdonában (bérleményében) lévő lakás, telek, bérleti jog, külterületi

11 10 ingatlan. Az adó alanya - fő szabályként - tulajdoni hányada arányában köteles az adót megfizetni. Az adónemben tervezett bevétel 96,49%-a került befizetésre adózó db adótárgya (tulajdon része) szerepel az adóhatóság nyilvántartásában. Ebből db belterületi lakás, 632 db külterületi lakás, 583 db belterületi beépítetlen terület, hétvégi ház 549 db és egyéb adótárgy 247 db. külteületi lakás 4,08% telek 3,76% belterületi lakás 87,03% hétvégi ház 3,54% egyéb 1,59% A fennálló hátralék eft, ebből múlt évi eft, a tárgyévi hátralék eft-ot tesz ki. A bevétel teljesítése érdekében 159 db azonnali inkasszó (761 eft összegben) és 698 db letiltás (2.797 eft összegben) került kiadásra. Azonnali inkasszóra mindösszesen 218 eft folyt be, a letiltások jelentős része eredményes volt, azonban a hátralék az előző évhez képeset így is eft-fal növekedett, melynek beszedése a következő év feladata. Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adóban 19 szálláshelyadó (9 jogi személy 10 magánszemély) fizet be az önkormányzati adóhatósághoz tartózkodás utáni idegenforgalmi adót. Az adó mértéke évben vendégéjszakánként és vendégenként 200,-Ft volt. A magánszálláshelyek után fizetett adó eft-ot, jogi személyek e jogcímen történő befizetéseiből eft bevétele származott az önkormányzatnak, így összességében a tervezett bevétel teljesítése 101,2%-nak felel meg. Helyi iparűzési adóban az adó mértéke - mint az önkormányzatok többségénél - megegyezik a törvényben felső határként meghatározott 2%-kal. Az adóhatóság évi nyilvántartásában 3455 vállalkozó, illetve vállalkozás szerepelt, melyből jogi személy 1346, magánszemély 2109 fő volt. A teljes adózói létszámból 2053 érte el az adóköteles 2,5 millió forintos árbevételi határt, 1402 pedig alatta maradt. A mentesek 22,50%-a magánszemély, 52,06%-a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet volt. adómentes adóköteles Magánszemély Jogi személy

12 11 Az önkormányzat helyi iparűzési adóbevételének legjelentősebb hányadát évek óta néhány nagy vállalkozás adja. E társaságok gazdálkodásában, gazdasági környezetében bekövetkezett kedvezőtlen változások hatása az adóbevételekben is éreztette negatív hatását. Ezt példázza a évben kezdődött pénzpiaci válságot követő gazdasági recesszió, ami ezeknél a nagyvállalatoknál is fizetési nehézséget, likviditási problémát okozott és okoz jelenleg is. A válság hatása megmutatkozik a hazai gazdaság szinte minden területén, így településünkön is, úgy a feldolgozóiparban, mint a mezőgazdaságban, illetve a szállítmányozásban egyaránt. A bevétel teljesítése érdekében 429 esetben került sor azonnali inkasszó kiadására eft tartozásra, melyből eft teljesült, letiltás 21 alkalommal történt, összesen 770 eft hátralékra. Az önkéntes teljesítéssel, illetve behajtás eredményeként befolyt bevétel összesen eft, ami a tervezett előirányzat 97,34%-os teljesítésének felel meg. - Pótlékok bírságok A helyi adókhoz kapcsolódó pótlék és bírság bevétel eft-ra teljesült, ami eft-tal haladta meg a tervezett előirányzatot. A késedelmi pótlék és a bírság bevétel alakulása mindig az adófizetők befizetési és bevallási határidőkhöz való viszonyát tükrözi. A beszedhető összeg nagyságát ugyanakkor befolyásolja a behajtás eredményessége, illetve a behajtás eredményeként beérkező befizetések adónemek közötti teljesítési sorrendje is. Elődlegesen mindig a tőketartozások kiegyenlítése a cél, így a késedelmi pótlékok a behajtás legutolsó szakaszában utolsó, sokszor a következő adóévre áthúzódó késedelmi pótlékkal tovább nem növelt - tételként teljesülnek. A környezet-, természet,- műemlékvédelmi, építésügyi bírságok tervezett összege, - mivel a szabályszegések, és azok pénzügyi vonzata előre nem prognosztizálható - tapasztalati adatokra épült. Az év végéig ezeken jogcímeken összesen eft bevétel folyt be. Környezetvédelmi bírságot egy magánszemély és hat gazdálkodó fizetett, melyből az önkormányzatnak eft bevétele származott. Építésügyi bírság címén 586 eft bevétel realizálódott három gazdálkodó, illetve kilenc magánszemély tizenegy szabályszegéséhez kapcsolódóan. Az egyéb bírságok között a közterület-felügyelet által kezdeményezett szabálysértési birságból eft, egyéb szabálysértések miatt kiszabott bírságból eft bevétel származott. Talajterhelési díjat az az ingatlantulajdonos, illetve fogyasztó fizet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötött rá. A díjfizetés alapja a kiszámlázott vízmennyiség, csökkentve a mindenki számára igénybe vehető 10%-os mértékű locsolási kedvezménnyel, a vízvezeték meghibásodás miatt elfolyt víz és az elszállíttatott szennyvíz mennyiségével. A évben befolyt bevétel a évről benyújtott talajterhelési díj bevallásokban szereplő díjköteles vízfogyasztás alapján számított összeg, ami eft-ot tett ki, a tervezett előirányzat 110,81%-a.

13 12 - Átengedett központi adók Az önkormányzat a személyi jövedelemadó helyben maradó részt illetően az állandó lakhely szerinti adózók által évre bevallott, és az APEH által településekre kimutatott személyi jövedelemadó 8%-ával számolhatott. A tervezett előirányzat kiutalása a nettó finanszírozás keretében, a vonatkozó jogszabályok figyelembe vétele mellett folyamatos volt. Az állami költségvetésről szóló törvény alapján a személyi jövedelemadó helyben maradó részét kiegészítő támogatás növelte, ami jövedelem-differenciálódás mérséklését szolgáló forrásként az iparűzési adóerő-képesség mértékének függvényében a településre kimutatott személyi jövedelemadó bevétel és az adóerőképesség alapján a január 1-jei lakosságszámra számítottan került megállapításra. Mivel az egy főre jutó összeg nem érte el a központilag meghatározott mértéket, az önkormányzat eft kiegészítéssel számolhatott. Év közben a változásokkal összhangban a folyamatos felülvizsgálat alapján az adatok eftra, az elszámolás kapcsán eft-ra módosultak. Ez azt jelenti, hogy a zárszámadási rendelettel jóváhagyásra kerülő normatív támogatások elszámolásához kapcsolódóan az önkormányzat részére 447 eft összegű támogatás kerül kiutalásra a központi költségvetésből (a számítás alapját a Kincstár részére megküldött adatokkal egyezően az 1/e. számú melléklet tartalmazza). Gépjárműadóban évben mérték változás nem volt, azonban az egyes járművek adómértéke - mivel az adónemben az adótárgyak háromféle adózási mód szerint csoportosítása került bevezetésre -módosult évtől a személygépkocsik és motorkerékpárok adómértékét a jármű gyártási éve és motorteljesítménye határozza meg. A gyártási évben és az azt követő három évben az adó mértéke 300Ft/kW, a gyártási évet követő 4-7. évben 260 Ft/kW, a évben 200 Ft/kW, a évben 160 Ft/Kw és a 16. évtől kezdődően 120 Ft/kW. A buszok és nyerges vontatók adóalapja az önsúly, melynek minden megkezdett 100 kg-ja 1200 Ft-tal adózik. A tehergépjárművek és pótkocsik esetében az adó alapja az önsúly + raksúly 50%-a, az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft évben 8035 adózó db járműve szerepelt az adóhatóság nyilvántartásában. A járművek 14,12%-a (1671 db) jogi személyek tulajdonában, 85,88%-a (10164 db) magánszemélyek tulajdonában / üzembentartásában volt. Adóztatott gépjárművek megoszlása tulajdonos szerint jogi személy járműve 14,12% magánsze-mély járműve 85,88%

14 db jármű a gyártási év és teljesítmény (személygépkocsi és motorkerékpár), 2887 db jármű önsúly + raksúly 50%-a alapján (tehergépjárművek), és 146 db önsúly alapján (nyerges vontató és busz) került adóztatásra. Gépjárművek megoszlása adózási mód szerint Önsúly + raksúly 50%-a alapján 24,39% Teljesítmény alapján 74,37% önsúly alapján 1,24% Az éves kivetett adó 35,19%-a jogi személyeket, míg 64,81%-a magánszemélyeket terhel. Az adónemben jelentős összegű eft tartozás áll fenn, melyből a már lejárt esedékességű eft, ebből jogi személyeket terhel eft (74,98%), magánszemélyeket pedig eft (25,02%). A jogi személyek terhén fennálló lejárt esedékességű tartozásból felszámolás alatt álló társaságok hátraléka eft, melynek megtérülése bejelentett hitelezői igény ellenére sem valószínű. A hátralékok behajtása érdekében 521 db jövedelem letiltásra került sor eft összegben, a kiadott azonnali inkasszó száma 306 db volt eft összegben, illetve forgalomból kivonás kezdeményezésére került sor 162 esetben eft tartozás miatt. Gj.adóban fennálló hátralék megoszlása magánszemély hátraléka 25,02% jogi személy hátraléka felszámolás alatt 59,11% jogi személy hátraléka 15,87% A folyamatos behajtási cselekmények ellenére a gépjárműadóban realizált éves bevétel a tervezetthez, illetve az előző évben beszedett bevételhez viszonyítva alacsonyabb, ami egyértelműen a pénzügyi gazdasági válság vállalkozókra, gépjármű tulajdonosokra gyakorolt kedvezőtlen hatására vezethető vissza. A vállalkozások esetében elsősorban a teherfuvarozóknál okozott likviditási problémát az adó megfizetése. Termőföld bérbeadás utáni jövedelemadóból beszedhető összeg nem számottevő, évek óta a 100 eft-ot sem éri el, ezért e tételen a költségvetés bevétellel nem számolt. Az adózók többsége - élve a törvény biztosította adómentesség lehetőségével

15 14 földbérleti szerződését 5 évnél hosszabb időtartamra köti, így mentesül az adófizetési kötelezettség alól. Az adónem minimális bevétele azoktól az adózóktól származik, akiknek valamilyen oknál fogva nincs ilyen időtartamra szerződésük és így adófizetési kötelezettségük keletkezett. - Az egyéb sajátos bevételek Az önkormányzati ingatlanok hasznosításával kapcsolatos bevételek (lakbérek, nem lakáscélú ingatlanok hasznosítása) Szentesi Városfejlesztő, Beruházó és Vagyonhasznosító Kft üzleti tervében részletezettek szerint kerültek megtervezésre. A megbízás alapján végzett tevékenység kapcsán a bevételek (bruttó) évben az alábbiak szerint alakultak: ezer Ft-ban Megnevezés Terv Tény % Lakbér ,40 Bérleti díj ,03 Egyéb ,14 Bontási bevétel 300 Bevételek összesen: ,78 A beszedett bevétel meghaladta a tervezettet, ami a több éve üresen álló ingatlanok időszakos bérbeadásának az eredménye (2.400 eft az OTP Bank által időszakosan használt, valamint a DM-Drogerie Markt Kft-nek eft-ért kiadott bérlemény). Ezekkel a bevételekkel a terv készítése során számolni nem lehetett éppúgy, mint a Vásárhelyi út 10. sz., és a Tóth J. u. 9/a. sz. alatti ingatlanok bontási anyagának értékesítéséből származó 300 eft összeggel. A lakbérhátralék évben eft-tal emelkedett, ami 26,2%-kal magasabb a év december 31-i eft hátralék összegénél. A mátraszentimrei üdülő bérbeadásából ,- Ft bevétel származott. Az év végi bérleti díj egyenleg Megnevezés Éven túli Éven belőli Túlfizetés Egyenleg hátralék hátralék Lakbér , , , ,- Bérleti díj , , , ,- Összesen , , , ,- Lakbér és bérleti díj hátralékok alakulása (adatok eft-ban) év év év Lakbér Éven túli hátralék Éven belőli hátralék

16 15 Hátralék összesen Bérleti díj Éven túli hátralék Éven belőli hátralék Hátralék összesen Mindösszesen: A hátralékok behajtására tett intézkedések folyamatosak. II. Támogatások A központi költségvetésből származó, a felhasználási kötöttség nélkül járó normatív hozzájárulások jogcímei és fajlagos összegei az állami költségvetésről szóló törvény 3. számú mellékletében foglaltak szerint kerültek beépítésre az önkormányzat évi költségvetésébe. Ezek a hozzájárulások az Önkormányzat adatszolgáltatásán alapultak, kiutalásuk havi rendszerességgel történt, az elszámolás rendszeres volt és szigorú szabályokhoz kötött. A jogszabályokban foglalt felülvizsgálati kötelezettségének az önkormányzat minden esetben, határidőben eleget tett évben több alkalommal sor került a MÁK részéről a normatív támogatás megalapozott igénybevételének, az alapdokumentációk és az elszámolások ellenőrzésére, melynek kapcsán lényegesnek mondható eltérések nem kerültek megállapításra. A tapasztalatok azonban azt igazolják, hogy az intézmények által szakmai jellegű dokumentáció teljesített adatszolgáltatások valóságtartalmának, a dokumentáció meglétének belsőellenőrzésére nagyobb figyelmet kell fordítani. A központosított előirányzatok között a költségvetésben eredeti előirányzatként tervezett tételek közül a kisebbségi önkormányzatok támogatásának kiutalása megtörtént. A Képviselő-testület jóváhagyásával, az évközi pótelőirányzatként megállapított, a Magyar Államkincstár által dokumentáltaknak megfelelően, a költségvetési átvezetések folyamatosak voltak. E tételek között az évközi elszámolásokhoz, igénylésekhez kötött támogatások (egyszeri kereset kiegészítés, könyvtári, közművelődési érdekeltségnövelő pályázat, helyi közlekedés támogatása, kompetencia alapú oktatást támogató pályázat, pedagógusok anyagi ösztönzése, nyári gyermekétkeztetés támogatása, a szervezési intézkedések kapcsolódó pótelőirányzatai stb.) kerültek elszámolásra. A normatív kötött felhasználású támogatásokon belül a közoktatási feladatok ellátásához nyújtott támogatás, a pedagógus szakvizsga és továbbképzés, valamint a pedagógiai szakszolgálat normatív támogatását tartalmazza. Szintén kötött felhasználású normatív támogatás kapcsolódik az egyes szociális feladatokhoz, így a szociális továbbképzés és szakvizsga megszerzéséhez a szociális intézmények szakdolgozói részére, valamint e körbe tartozik a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megtervezett önkormányzati részhez az egyes szociális ellátások központi forrásból történő kiegészítése, aminek alapja az évközi elszámolás és a folyamatos igénylés volt.

17 16 A fejlesztési célú támogatások rendelkezésre bocsátása a beruházások készültségének, elszámolásának függvénye, így a beszámolási időszakban csak azok a bevételek kerülhettek leutalásra, mely munkák a támogatási szerződés üteméhez igazodóan elkészültek. Címzett támogatásból a Dr Sipos Ferenc Parkerdő Otthon beruházás maradványa került kiutalásra. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek az eredeti előirányzathoz képest 83,06%-ra, a módosított előirányzatokhoz viszonyítva pedig 97,41%-ra teljesültek, melyek részletezését az 1., illetve az 1/.és az 1/c sz. mellékletek tartalmazzák. IV. Támogatásértékű bevételek A támogatásértékű működési bevételek nagyobb része az egészségügyi feladatok ellátásához (védőnői stb.) nyújtott OEP támogatáshoz, illetve a Kistérségi Társulásban ellátott feladatokhoz kapcsolódik. Az önkormányzati intézmények köré szerveződött térségi feladatok ellátásához a hozzájárulások bruttó módon kerültek megtervezésre, illetve elszámolásra. A bevételek között a feladatokhoz a társult önkormányzatok és társulás által igényelt normatív támogatás összege a társulástól átvett pénzeszközként eft összeggel, a feladatokra fordított kiadások összege eft-tal jelenik meg a beszámolóban. A támogatásértékű felhalmozási bevételek teljesítése alacsony, ami annak a következménye, hogy e tételen kerültek megtervezésre az évfolyamán benyújtani tervezett pályázatokhoz igényelhető források. Mivel a pályázatok folyamatosan kerültek, illetve kerülnek elbírálásra, vagy a kiírás a tervezett feladatra nem történt meg, így csak a támogatási szerződéssel alátámasztott nyertes pályázatok bevételei szerepelnek a beszámolóban. Előző évi visszatérülés jogcímen jelenik meg a beszámolóban a évi normatív támogatás elszámolásával kapcsolatos központi kiutalás összege, mely többletbevétel a forráshiányt csökkentette. V. Véglegesen átvett pénzeszközök A működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről előirányzat - TÁMOP: Egyenlő esélyért Szentes, - ÁROP: Polgármesteri Hivatal Szervezetfejlesztése, korszerűsítése, - Turisztikai és marketing eszközök támogatása, - TRFC: közmunkaprogram, - Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Téli közmunka program pályázatok támogatását tartalmazza, melyből a nyertes pályázatok elszámolási szabályait figyelembe véve került sor támogatás kiutalására. A teljesítés az előirányzatokhoz viszonyítva alacsony, mivel az intézmények év közben benyújtott pályázatai csak részben voltak sikeresek. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között a Hajléktalan Segítő Központ pályázattal megvalósuló felújításához, illetve az 1/c. számú mellékletben az V. fejezetben részletezett feladatokhoz kapcsolódó külső források kerültek számba vételre.

18 17 VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése E tételen tervezett bevételekből összességében a tervezett eft-tal szemben eft realizálódott, a bevételi kiesés eft, ami a korábbi években nyújtott lakástámogatási hitelek törlesztésével összefüggésben jelentkezik. VII. Pénzforgalom nélküli bevételek A évi jóváhagyott pénzmaradvány rendezése az év végéig megtörtént, az intézmények részére megállapított maradvány terhére a kötelezettségek teljesítése folyamatos volt. VIII. Hitelek Az év folyamán a Képviselő-testület által jóváhagyott MFB hitelkeret terhére, a pályázatokhoz kapcsolódó önerő fedezeteként az alábbi feladatokra eft összegben - került sor pénzforgalomban megjelenő hitelfelvételre: - Norvég pályázathoz kapcsolódó feladatokra eft, - Közösségi terek (Dózsa-ház) eft, - Szóróparcella kialakítása eft, - Dr Bugyi István Kórház felmérési terve eft, - Egycsatornás gyűjtőkémények felújítása eft, - Egyéb feladatok (intézményi felújítások) eft. A fentieken túl hitel igénybevétel nem történt. A beszámolóban a korrekciós tételek között eft a számviteli szabályoknak megfelelően bruttó módon kerültek kimutatásra, mely tartalmazza a függő, kiegyenlítő, átfutó tételek, az intézményfinanszírozás és az előző évi pénzmaradvány igénybe vételének összegét. Kiadások alakulásának értékelése Az önkormányzat összes kiadásai összegszerűségét tekintve az évek viszonylatában változó képet mutatnak, ami a fejlesztések változó mértékével, az intézményi működés folyamatos racionalizálásával, a szervezeti intézkedések hatásával, a jogszabályok és az ellátottak létszámának változásával hozható összefüggésbe. Éppen ezért az egyes szakmai területek értékelésénél a számszaki adatokon túl az előzőeket fontos figyelembe venni. Megnevezés év év év Változás %-a teljesítés (eft) 2009./ /2008. Személyi juttatások ,68 98,49 Munkaadói járulékok ,32 89,82 Dologi kiadások ,32 114,99 Egyéb támogatások ,80 90,02 Átadott pe.,támog ért ,32 95,22 Kölcsönök ,03 53,99 Felújítás ,68 94,98 Felhalmozás ,73 77,26 Hiteltörlesztés ,78 Összesen: ,70 95,04

19 év év év Személyi juttatások Munkaadói járulékok Dologi kiadások Egyéb támogatások Átadott pe.,támog ért. Kölcsönök Felújítás Felhalmozás Hiteltörlesztés A működési költségvetés teljesítésének, a szakmai szempontú feladatellátás és a költségvetési lehetőségek tartalmi értékelése: A működés alapvető feltételeinek teljesítéséhez szükséges előirányzatok a költségvetésben minden területen rendelkezésre álltak, pályázati pénzek bevonásával a szakmai munka színvonalát javító eszközbeszerzések és különféle programok valósulhattak meg. Az önkormányzati kötelező feladatok ellátása nagyobb részben a költségvetési intézmények működését biztosító feltételeken keresztül értékelhető. Az intézmény üzemeltetés, a feladatellátás színvonala és ráfordítása együttes elemzése alapján megállapítható, hogy az Önkormányzat a folyamatos és zavartalan működéshez biztosította a szükséges feltételeket. Az önkormányzati intézmények a költségvetésben jóváhagyott pénzeszközökkel való gazdálkodását összességében a nagyfokú takarékosság, visszafogottság és a prioritások szem előtt tartása, a szakmai elvárások teljesítése jellemezte.

20 19 A működési kiadások alakulása kiemelt előirányzatonként ezer Ft-ban Megnevezés évi évi évi évi telj. index telj. index telj. index telj. index Személyi juttatások ,20% ,66% ,08% ,91% Munkaadói járulék ,56% ,00% ,59% ,86% Dologi kiadások ,92% ,19% ,79% ,51% Speciális célú támogatások ,47% ,83% ,95% ,28% Átadott pénzeszköz, támogatásért.kiad ,98% ,43% ,44% ,90% Adott kölcsönök ,03% 200 0,00% ,09% ,05% Felújítás, felhalmozás ,83% ,87% ,06% ,49% Kiadások összesen: ,00% ,00% ,00% ,00% A működési kiadásokon belüli arányok változása nem jelentős, továbbra is magas a személyi juttatások és járulékai részaránya, a dologi kiadások növekedési üteme annak ellenére mérsékelt, hogy az évek viszonylatában jelentős és évenként eltérő mértékű pályázati források kerülnek bevonásra. A működési kiadások ágazatonkénti alakulása ezer Ft-ban Ágazat év év év Változás %-a teljesítés 2009./ /2008. oktatás ,24 95,15 egészségügy, szociális ,14 116,06 sport* ,73 48,58 közművelődés ,93 101,95 kommunális ,91 114,58 tűz- és katasztrófavéd ,09 92,74 önkormányzati igazg ,60 121,46 egyéb ,22 112,77 Összesen: ,51 103,94 * A sporttal kapcsolatos kiadások lényeges csökkenése az Üdülőközpont Nkft által ellátott feladtok január 1-i kiszervezésével függnek össze. Az előzetes számítások szerint a nem költségvetési szervként működő gazdasági egység évi kiadásai mintegy 160 millió Ft. A költségvetési intézmények feladatellátásának értékelése Városüzemeltetés A feladatokat ellátó Városellátó Intézmény főbb tevékenységei az előző évhez képest nem változtak. Az alapító okiratban rögzített feladatok ellátásához a költségvetésben 227 fő alkalmazotti létszám került jóváhagyásra, melyből 89 fő közhasznú foglalkoztatott.

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK

Páty Község Önkormányzata évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK 1 Páty Község Önkormányzata 2013. évi I. félévi Pénzügyi beszámolója TARTALOMJEGYZÉK I. Bevételek I/1. I/2. I/3. I/4. I/5. I/6. I/7. Az önkormányzat sajátos m ködési bevételei Intézményi m ködési bevételek

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ. Nemti Község Polgármesterétől. Nemti, Kossuth út 28. a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nemti Község Polgármesterétől Nemti, Kossuth út 28. TÁJÉKOZTATÓ a Nemti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról Készült: a Képviselő-testület 2013.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Község Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Monostorpályi Községi Önkormányzat és intézményei 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2014. szeptember hónapban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-4612-13/2014. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2014. április 29-ei ülésére a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására Medgyesbodzás Község Önkormányzatának Polgármesterétől Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet megtárgyalására és elfogadására A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. novemberében 1 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettség

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS

CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS CSEMŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉS bevételi főösszeg: 471.487.000 Ft kiadási főösszeg: 471.487.000 Ft bevételi főösszeg: 156.230.000 Ft kiadási főösszeg: 156.230.000 Ft ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI

Részletesebben

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója

Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója 1 Csepreg város 2006. I. félévi költségvetési beszámolója Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Csepreg Város Önkormányzata 2006. I. félévben is ellátta az önkormányzatokról szóló törvényben

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 5/2006. (II. 27.) rendelete az Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 5/2006. (II. 27.) rendelete az önkormányzat költségvetésének megállapításakor, illetőleg a zárszámadáskor a képviselő-testület részére tájékoztatásul

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Intézményi működési bevételek

Intézményi működési bevételek 3. számú függelék Intézményi működési bevételek 1. Igazgatási szolgáltatási díj 2200 2. Felügyeleti jellegű tevékenység díja 3. Bírság bevétele 140 4. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2340 0

Részletesebben

Önkormányzati kiadások mérlege 2014.

Önkormányzati kiadások mérlege 2014. Önkormányzati kiadások mérlege 2014. 1.melléklet ezer Ft-ban megnevezés 2012. évi tény 2013. évi várható teljesítés ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 2014. eredeti ei. Személyi juttatások 402 464 284 450 298 919 Munkaadókat

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3. oszlop 12. sor 1. sz.

Részletesebben

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról GÁBORJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (IV.25) önkormányzati rendelete a pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K

Bakonynána Községi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K Bakonynána Községi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. melléklet a 8/2013. (VI.28.) rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím i mód.elői. 1 2 3 3 1. I. Önkormányzat működési

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2013. évi. Sorszám Eredeti előirányzat. Bevételi jogcím. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 6/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelethez LOVÁSZPATONA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 Teljesítés

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról

T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról Berhida Város Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tel.: 88/585-621 Fax: 585-620 Tisztelt Képviselő-testület! T á j é k o z t a t ó a 2012. évi költségvetés I. negyedévi alakulásáról A 2012.

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként 1-A sz. melléklet ÖSSZESEN I.: MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 4 196 644 4 621 033 INTÉZMÉNYI MÛKÖDÉSI BEVÉTELEK 424 389 1 192 040 1 616 429 Hatósági

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek.

Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III.12.) számú rendelet módósítása. A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. Tartalom A táblázatatok adatai ezer forintban szerepelnek. I II III IA IB II.Aa II.Ba II.b II.c II.d B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B7-B8 B8 C1 Önkormányzati szintű pénzügyi mérleg Pénzügyi mérleg - Bevételek Pénzügyi

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Alsózsolca Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése végrehajtásáról a következők szerint tájékoztatom

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére 4. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Tájékoztató Csabdi Község a 2015. I. félévi gazdálkodásról Tárgykört

Részletesebben

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról

Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról Vilonya Község Önkormányzat Polgármesterétől 8181. Berhida, Veszprémi u. 1-3. Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény

Részletesebben

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(V.05.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról

KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS. Tiszaújváros Város Önkormányzata I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS, JELENTÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata 2013. I. félévi költségvetési beszámolójának felülvizsgálatáról 2013. augusztus KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELÉS Tiszaújváros Város Önkormányzata

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása

Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Önkormányzat 2008. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása I.sz.melléklet Megnevezés 2008. évi 80-as tábla Eredeti Előirányzat Differencia Módosított 80-as

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ. Kiskunmajsa Város évi zárszámadásáról. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése SZÖVEGES BESZÁMOLÓ Kiskunmajsa Város 2013. évi zárszámadásáról Önkormányzati feladatellátás általános értékelése Önkormányzatunk a törvényben meghatározott kötelező, illetve önként vállalt feladatai ellátásának

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K

1. melléklet a.../2013. (IX...) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. melléklet a.../2013. (IX....) önkormányzati rendelethez B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím Módosítás 1 2 3 4 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 63 420 63 413 905

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 7. E L Ő T E R J E S Z T É S Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2014. november 24-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a 2013. évi zárszámadásról Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1. melléklet az 5/2014. (V. 20.) önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Bevételi jogcím

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2008. (V. 28.) ÖR. rendelete Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának 2008. évi költségvetéséről szóló 1/2008. (I. 30.) ÖR. rendeletének

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2009. évi vitelének szabályairól szóló./2009. (.) KT. rendelethez Cím

Részletesebben

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege

Rábcakapi Község Önkormányzata év költségvetésének mérlege 1.1. melléklet az 5/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez Rábcakapi Község Önkormányzata 2014. év költségvetésének mérlege B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcímek 1 2 3 4 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás

Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetés- Vis maior keretből igényelt támogatás EU támogatással megvalósuló pályázatok Projekt megnevezése: TÁMOP 4.3.1/B-09 Közoktatás térségi sajátosságokhoz igazodó szervezése és infrastrukturális fejlesztése A halmaji Körzeti Iskola és Óvoda rekonstrukciója,

Részletesebben

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése

1. Az önkormányzat költségvetési létszámkerete és a költségvetés teljesítése Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (VI.1.) önkormányzati rendelete a 2011. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány felosztásáról Budapest Főváros XIV. Kerület

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat

Tiszalök Városi Önkormányzat. 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú foglalk. 72 830 TÁMOP működési célú pénzeszköz átvétel/pályázat BEVÉTELEK 1.sz. melléklet Tiszalök Városi Önkormányzat Feladat finanszírozás 295 427 Intézményi tevékenység bevétele 37 71 Átvett pénzeszközök (Működési célú) 92 814 Jöv.pótló támogatások kieg. és közcélú

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához

Előterjesztés a Képviselő-testület szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Előterjesztés a Képviselő-testület 2014. szeptember 15-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A 2014. év első félévi költségvetésének végrehajtásáról az alábbiakban számolok be.

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/(II.7.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat és Közös Hivatal összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 52 463 2.Intézményi működési bevétel 18 624 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel

- 1 - M U N K A L A P. Bevételi jogcím és számítási mód bevétel - 1 - Szakfeladat: 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése Felhalmozási célra átvett pénzeszköz Felhagyott szennyvíztisztító-telep kármentesítéséhez átvett KEOP támogatás 40 660 Felhalmozási

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A Felsőoktatási Regisztrációs Központ 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA 1. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény adatai Név: Felsőoktatási Regisztrációs Központ Törzskönyvi

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27.

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. /1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. /2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Szarvas, 2006. április 27. A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módositott 1/2005.(II.18.) számú rendelet v é g r e h a j t á s á r ó l Az Államháztartásról szóló, többször

Részletesebben

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra -

Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Sajtótájékoztató az önkormányzati adóbevételek alakulásáról - 2012. október 15. 12.00 óra - Az önkormányzati adóhatóság látja el az önkormányzat működéséhez szükséges források jelentős részének beszedését.

Részletesebben

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről

Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E. a évi pénzügyi terv teljesítéséről Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2005.(IV.29.) R E N D E L E T E a 2004. évi pénzügyi terv teljesítéséről 1.. (1) Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2004 évi költségvetés

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 24-ei soros ülésére 3.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2013. I. félévi beszámolója Tárgykört

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok

1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 2013. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok 1. sz. melléklet Karancsalja község Önkormányzata és intézményei 21. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok Bevételek Adatok E Ft-ban I. Működési bevételek 212. terv 21. terv

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. április 29-i ülésére H AL I MB A K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8452HALIMBA, Petőfi u. 16. (88) 237-003 fax:(88) 237-794 Ügyszám: 11/460/2015. Az előterjesztést összeállította: Stampfné Varga Erika

Részletesebben