2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről"

Átírás

1 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III.30.) HMÖ rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseivel összhangban az alábbi utasítást adom ki. I. fejezet Általános rendelkezések 1) A jelen utasítás személyi hatálya a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főfoglalkozású közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, ügykezelőire, a Közgyűlés Elnökére, a hivatallal munkajogi jogviszonyban álló munkavállalókra (a továbbiakban együttesen: munkavállalók) terjed ki. 2) A jelen utasítás személyi hatálya nem terjed ki a hivatallal megbízási jogviszonyban álló személyekre. 3) Az utasítás rögzíti mindazon szabályokat és rendelkezéseket, melyek alapján a Hivatal a munkavállalói részére béren kívüli cafetéria-juttatást biztosít. 4) A Cafeteria rendszer célja, hogy a juttatási elemek azonos módszerrel meghatározott keret terhére, az egyéni igényeknek megfelelően a felkínált elemek közül szabadon választhatók legyenek. 5) Az éves keretösszeg az adott évben a jelen utasításban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át. 6) Választható juttatási formákat a jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. II. fejezet A nyilatkozattétel ideje, módja 1) A Hivatal vezetője minden év február 15. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a munkavállalókat az adott költségvetési évre választható juttatási elemekről. A munkavállaló a nyilatkozatát papír alapon aláírva és elektronikus úton is köteles a tárgyév március 1-ig a Pénzügyi Osztály részére eljuttatni. Az év közben belépő vagy áthelyezésre kerülő munkavállaló az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott cafeteria-juttatásról. Amennyiben ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a nyilatkozattételi határidő utolsó napja az azt követő első munkanap. 1

2 2) A Cafeteria rendszer fordulónapja minden évben január 1-je. A dolgozók választása a tárgyév január 1-től december 31-ig szól. A munkavállaló évente legfeljebb 12 havi Cafeteria keretre jogosult. 3) Ha a munkavállaló a Cafeteria nyilatkozat határidőben való leadását önhibájából elmulasztja, akkor a hivatal vezetője által meghatározott juttatásra lesz jogosult. A munkavállaló juttatási kerete 1) A Hivatal által felajánlott Cafeteria keret minden munkavállalóra nézve egységes. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén a juttatás mértéke a munkaidő arányában kerül megállapításra. 2) A Cafeteria rendszerben biztosított keretösszeg azonos módon, az illetményalap szorzatában, bruttó összegben, ezer forintra kerekítve kerül meghatározásra, kivéve, ha a keretösszeg a jogszabályban előírt minimum összegnek felel meg. 3) Az egységesen megállapított évi bruttó cafeteria keret január 1. és december 31. közötti időszakra az illetményalap (38.650,- Ft) ötszöröse, azaz: Ft/fő/év 4) 2013-ban a Cafetéria rendszerben választott juttatások kifizetésére márciustól kerül sor január 1-re visszamenőleges hatállyal. III. fejezet Jogosultság a béren kívüli juttatások igénybevételére 1.) A munkavállaló írásban a tárgyév március 1-ig nyilatkozik arról, hogy a cafetéria juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat évközben nem módosítható. 2.) Ha a munkavállaló jogviszonya évközben keletkezik, akkor a keretösszeg időarányos részére jogosult. Ha a munkavállalót év közben áthelyezik, a cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó juttatást vett igénybe, akkor visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel a munkáltatójánál időarányosan igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét csökkenteni kell. Év közben történő áthelyezéskor a munkáltató igazolást állít ki az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről. 3.) Nem jogosult a cafetéria-juttatásra a munkavállaló arra az időtartamra, amelyre, illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot. Amennyiben a juttatás időarányos részét meghaladó mértékben vette igénybe a cafetériajuttatást, úgy azt a távollét vége utáni első munkanapon vissza kell fizetnie. 4.) Ha a munkavállaló jogviszonya év közben szűnik meg, az időarányos mértéket meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, illetve a munkavállaló választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi vissza kell adni, kivéve, ha a juttatás a köztisztviselő halála miatt szűnt meg. 5.) A jogosultsági idő számításakor a (2) (5) bekezdéseknél az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. 2

3 IV. fejezet A juttatási rendszer elemei január 1-től a Cafeteria rendszer az alábbi elemekből áll: 1. Erzsébet utalvány 2. Iskolakezdési támogatás 3. Helyi utazási bérlet juttatása 4. Önkéntes egészségpénztárhoz való hozzájárulás 5. Önkéntes nyugdíjpénztárhoz/önsegélyező pénztárhoz való hozzájárulás 6. Széchenyi Pihenő Kártya 7. Kultúra utalvány A felsorolt béren kívüli juttatások értékének 1, 19-szerese után a munkáltatónak kell 16 % személyi jövedelemadót és 14% egészségügyi hozzájárulást fizetnie a cafetéria keret-összeg terhére. IV/1. Erzsébet utalvány A juttatás ismertetése Az Erzsébet utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható, valamint melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra felhasználható utalvány. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) b) pontja adják. Az étkezési utalvány adható mértéke munkavállalónként 2013-ban legfeljebb Ft/hó. A juttatás módja Az étkezési utalványok havonta kerülnek kiosztásra, a tárgyhónapokra vonatkozó, választott értéknek megfelelően. Az igénylésnek 100,-Ft-ra kerekítetten kell megtörténnie (legkisebb igényelhető címlet 300,-Ft). Szükséges dokumentáció A választott étkezési utalványról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/2. Iskolakezdési támogatás A juttatás ismertetése A munkáltató annak a családi pótlékra jogosult munkavállalójának adhat iskolakezdési támogatást, aki közoktatásban részt vevő gyermeket nevel. A Közoktatásról szóló törvény értelmében közoktatásban vesz részt a gyermek, ha az általános iskola, a szakmunkásképző, a szakközépiskola, a gimnázium, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója. Törvényi háttér 3

4 A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) e), (6) g) pontjai adják. Az iskolakezdési támogatás 2013-ban a mindenkori minimálbér 30%-ig, Ft/év értékben adható gyermekenként és szülőnként. A juttatás módja Az iskolakezdési támogatás utalvány formájában igényelhető. A támogatás a tanévkezdést megelőző és azt követő 60 napban vásárolt taneszközök, tankönyvek és ruhák vásárlására használható fel. (fehérnemű, informatikai eszköz nem vásárolható) A juttatás kifizetésére egy összegben kerül sor, a felsorolt javak vásárlására jogosító utalvány formájában augusztus hónapban. Szükséges dokumentáció Az iskolakezdési támogatásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. Ezen felül a munkavállalónak nyilatkoznia kell (5. számú melléklet) az iskolakezdési támogatásra jogosult gyermekről, továbbá a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély adóazonosító jelét, valamint a magánszemély útján iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelét vagy ennek hiányában természetes azonosító adatait. Be kell csatolni a támogatással érintett gyermek iskolalátogatási igazolását is. IV/3. Helyi utazási bérlet A juttatás ismertetése A helyi bérlet-támogatás segítségével a munkáltató támogathatja dolgozói munkába-járását. A támogatás kizárólag teljes árú, helyi közlekedéshez (közigazgatási határig) szükséges havibérlet költségeire fordítható. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) f) pontja adja. A juttatás módja A Munkavállalók saját maguk szerzik be a bérletet. A Munkáltató nevére és címére kell a számlát kérni, mely számlák utólag kerülnek elszámolásra és kifizetésre. Szükséges dokumentáció A helyi közlekedési bérletről a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/4. Egészségpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Önkéntes kölcsönös/önsegélyező egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás A juttatás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, tagdíjátvállalás formájában valósul meg. Az önkéntes egészségpénztár célja a tag részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott/támogatott - de gyakran igénybe vett - egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatások finanszírozása. A juttatás igénybevétele: A munkáltató az érvényes önkéntes egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló választása alapján átutalja a pénztárnak a munkavállaló által megjelölt összeget. Az átutalt összeg meghatározott százaléka a pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál, ezt követően a fennmaradó rész a tag (munkavállaló) egyéni számlájára kerül, mely adómentesen 4

5 elkölthető meghatározott szolgáltatásokra. A minimálisan fizetendő havi összeg, az egyszeri belépési díj (amennyiben a munkavállaló még nem tag) és a működéssel kapcsolatos egyéb költségek a különböző egészség pénztáranként változóak. Erre vonatkozólag a munkavállaló javaslattal élhet, hogy melyik önkéntes egészségpénztárba lépjen be a még nem tag munkavállaló. A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk választott egészségpénztárba havonta az összeget a minimálbér 30%-áig (29 400,-Ft/hó). Törvényi háttér Az egészségpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) b) pontja rendelkezik. Az egészségpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk, szolgáltatási szabályzatuk és a kártyahasználati szabályzat szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes egészségpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A heti 36 óránál kevesebb munkavégzéssel munkaviszonyban álló munkavállaló nem jogosult ezen juttatásra, kivéve, ha a jövedelme a minimálbért eléri. A felhasználás módja A munkavállalók az egészségpénztári számlájukról háromféle módon juthatnak hozzá a felhasználható összeghez. Amennyiben az egészségpénztár adott szolgáltatója az Egészségpénztári Kártya szerződött partnere, úgy két lehetőség van. Egyrészt POS terminálon keresztül (ez a mód a bankkártyás fizetéshez hasonló), másrészt telefonos engedélyeztetéssel (amikor az adategyeztetés és a fedezetellenőrzés telefonon keresztül történik). Ezekben az esetekben a munkavállalónak nem kell külön számlát kérnie, mert azt a szolgáltató küldi be az egészségpénztárnak. Amennyiben a szolgáltatónál nem lehet fizetni az egészségpénztári kártyával, úgy a vásárolt termékről/szolgáltatásról megfelelő módon számlát kell kérni, s azt eljuttatni az egészségpénztárhoz. Az egészségpénztár a számla ellenőrzését követően pár napon belül a munkavállaló banki folyószámla számára utalja a megfelelő ellenértéket. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló által választott egészségpénztár számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). Nyilatkozni kell arról is, hogy igénybe veszi e ezt a lehetőséget, ha nem, a nemleges nyilatkozatot is ki kell töltenie (6. számú mellékleten). Az Egészségpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás célja elsősorban az aktív évek alatt elért életszínvonal megőrzése a nyugdíjas korban is. 5

6 A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk az önkéntes nyugdíjpénztárba választott összegeket, havonta a minimálbér 50%-ig ( Ft/hó). Törvényi háttér Az önkéntes nyugdíjpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) a) pontja rendelkezik. Az önkéntes nyugdíjpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk és szolgáltatási szabályzatuk szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele továbbá, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes nyugdíjpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. A felhasználás módja Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú gondoskodást jelent, a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy legkorábban 10 év elteltével (várakozási idő) lehet az egyéni számlán lévő összeget felvenni. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások örökölhetők. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). a pénztár megnevezését (6. számú mellékleten). Az Önkéntes Nyugdíjpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van a haláleseti kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/6. Széchenyi Pihenő Kártya A juttatás ismertetése A Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP kártya) olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállaló a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatókkal szolgáltatásokat vásárolhat. A SZÉP-kártya három alszámlával rendelkezik: 1. Szálláshely alszámla 2. Vendéglátás alszámla 3. Szabadidő alszámla Szálláshely szolgáltatásra mindhárom alszámla felhasználható. A juttatás biztosítása a foglalkoztatott SZÉP kártyájának megadott alszámlájára történő támogatási összeg átutalásával történik. Feltöltése (havonta, negyedévente) egyenlő részletekben történik. 6

7 Szálláshely alszámla Szálláshely alszámla az alábbi szolgáltatásokra vehető igénybe: a) szálláshely szolgáltatás b) belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok) Igényelhető összege: Ft/év Vendéglátás alszámla Vendéglátás alszámla melegkonyhás vendéglátó helyeken ide értve a munkahelyi étkeztetést és közétkeztetés is-, valamint szállás-szolgáltatásra használható fel. Igényelhető összege: Ft/év Szabadidő alszámla A szabadidő alszámla az alábbi szolgáltatásokra vehető igénybe: a) egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, b) előadó művészet, c) múzeumi tevékenység, d) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése, e) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység, f) máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, g) fizikai közérzetet javító szolgáltatás, h) testedzési szolgáltatás, i) egyéb sporttevékenység, j) belvízi személyszállítás, k) egyéb foglalás (idegenvezetés) l) szálláshely szolgáltatás Igényelhető összege: Ft/év Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) c) pontja adja, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb Ft/év támogatás mértékig (a Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a mindenkori éves cafeteria-keret figyelembe vételével). A juttatás módja A juttatás igénybevételéhez a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ezt a cafetéria juttatást igénylő foglalkoztatottja, illetve a SZÉP kártya cafetéria juttatás igénybevételére jogosult részére térítésmentesen SZÉP kártyát biztosít. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a SZÉP kártyát az OTP Bank kártyakibocsátótól veszi igénybe. A kártya megrendelése a foglalkoztatott igénylése alapján a Heves Megyei Önkormányzat feladata, a kártya megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban a foglalkoztatottat semmilyen költség sem terheli. A pótkártya, illetve a közeli hozzátartozó részére a társkártya megrendelése a foglalkoztatott feladata. A társkártya, valamint a pótkártya előállítási és kézbesítési költségei társ, illetve pótkártyánként - a foglalkoztatottat terhelik, azok cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthetők. A kártyával kapcsolatos információk a internetes címen érhetőek el. 7

8 A munkáltató támogatás adott évben juttatott összegét a következő év december 31-ig lehet felhasználni. A SZÉP kártya lejárati ideje 5 év. Szükséges dokumentáció A Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (6. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/7. Kultúra utalvány Juttatás ismertetése: A kultúra utalvány célja, a sporteseményeken, kulturális eseményeken való részvétel ösztönzése. Juttatás mértéke: A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk választott kultúra utalványt évente maximum Ft összegben. A juttatás adómentesen adható. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott összeget munkáltató havonta utalvány formájában bocsátja a munkavállaló rendelkezésére. A felhasználás módja Az utalvány sporteseményekre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, könyvtári beiratkozási díj megfizetésére használható fel. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). V. Záró rendelkezések Ezen Szabályzat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, a Közgyűlés Elnökére, a hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalókra a évre irányadó cafeteria-juttatásra alkalmazandó első alkalommal. A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről szóló. 1/2012. (II.29.) Főjegyzői utasítás. E g e r, Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 8

9 9

10 1. számú melléklet A VÁLASZTHATÓ JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA Juttatás Szorzó Juttatás módja Kifizetés gyakorisága Erzsébet utalvány utalvány havonta Iskolakezdési támogatás utalvány évente Helyi bérlet támogatás számla alapján havonta Egészségpénztári hozzájárulás munkáltatói hozzájárulás havonta Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás munkáltatói hozzájárulás havonta SZÉP Kártya Szálláshely alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente SZÉP Kártya Vendéglátás alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente SZÉP Kártya Szabadidő alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente Kultúra utalvány 0 utalvány negyedévente 10

11 2. számú melléklet Nyilatkozat 2013-as évre cafeteria keret felhasználásról Cafeteria keretösszege: Munkavállaló neve: Ft A táblázat esetenkénti juttatás összege oszlopában kell megadni a soroknak megfelelő juttatástípusban felhasználni kívánt összeget. Ezután a táblázat automatikusan kalkulálja a többi mező értékét. A nyilatkozatban a teljes összeg felhasználásáról nyilatkozni kell Juttatás megnevezése Juttatás max. mértéke bruttó Létszám Juttatás módja Esetenkénti juttatás összege Juttatás nettó összege Szorzószám Cafeteria keretből felhasznált összeg Erzsébet utalvány Iskolakezdési támogatás 8.000Ft / hó Ft / gyermek / év utalvány havonta utalvány évente Helyi bérlet támogatás 5.250Ft/hó számla alapján havonta Egészségpénztári hozzájárulás Ft / hó munkáltatói hozzájárulás havonta Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Ft / hó munkáltatói hozzájárulás havonta Kultúra utalvány max.: Ft/év adómentesen adható 0 Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla Vendéglátás alszámla Szabadidő alszámla Ft/év Ft/év Ft/év átutalás negyedév átutalás negyedév átutalás negyedév Összesen Alulírott kijelentem, hogy a választható, béren kívüli juttatásról szóló tájékoztatást megismertem, azokat elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a maradványösszeg Ft alatt elvész, az Ft feletti összeg választásom alapján rendezhető. Eger, hó.nap munkáltató munkavállaló 11

12 3. számú melléklet NYILATKOZAT A 2013-as évi Cafeteria keretem terhére önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást nem igényelek: Eger, 2013 év.. hó.. nap munkavállaló aláírása NYILATKOZAT Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás igénybevételére a cafetéria rendszer keretén belül A 2013-as évi Cafeteria keretem terhére igényelt önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást az alábbi pénztárak részére kérem utalni: Önkéntes egészségpénztár megnevezése: Összeg:...Ft/hó Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése: Összeg:..Ft/hó A fenti önkéntes pénztáraknak tagja vagyok: 1. a belépési nyilatkozatot a a munkáltató részére korábban leadtam.* 2. a belépési nyilatkozatot a nyilatkozathoz csatolom.* (* a megfelelőt kérjük aláhúzni.) Eger,.. év.. hó.. nap munkavállaló aláírása 12

13 5. számú melléklet NYILATKOZAT Az iskolakezdési támogatásra való jogosultságról Alulírott: (lakcíme:.., adószáma:., anyja neve:...) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban felsorolt gyermeke(i)m révén iskolakezdési támogatásra vagyok jogosult. 1. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: 2. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: Az iskolakezdési támogatást: igényelem. 1. iskolakezdési utalvány formában Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatásra azért vagyok jogosult, mert fent nevezett gyermeke(i)mre tekintettel a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV tv. alapján családi pótlékra vagyok jogosult 1 ; fent nevezett gyermeke(i)m a 2013/2014-es tanévben közoktatásban résztvevő tanuló(k). 2 Nyilatkozom továbbá arról, hogy tudomásul veszem, miszerint az iskolakezdési támogatás kizárólag tankönyv, taneszköz, valamint ruházat vásárlására fordítható. Dátum: hónap nap a nyilatkozó aláírása 1 - A családi pótlékot csak az egyik jogosult kaphatja, de a jogosultság mindkét, a feltételeknek megfelelő szülőt megilleti. 2 - A Közoktatásról szóló törvény alapján az iskolakezdési támogatásra való jogosultság szempontjából a közoktatás intézményének minősül: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény. 13

14 7. számú melléklet NYILATKOZAT SZÉP kártya igénylésére Szervezeti egység Kártyabirtokos előneve Vezetékneve Utóneve Kártyán szereplő név (max 20 karakter) Adóazonosító jel: Személyi igazolvány szám Születési név Anyja neve Születési helye Születési ideje Állandó lakcíme: irányítószám helységnév közterület megnevezése közterület jellege Házszám Levelezési címe, amennyiben nem azonos az állandó lakcímével: irányítószám helységnév közterület megnevezése közterület jellege Házszám Mobilszám (kitöltése nem kötelező): +36 cím (kitöltése nem kötelező): Kelt: hó. nap igénylő 14

15 8. számú melléklet HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ Munkavállaló neve:... Lakcíme:... Anyja neve:... Adószáma:... A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalójaként hozzájárulok, hogy adataimat a Munkáltatóm átadja a vele az OTP Széchenyi Pihenőkártya megrendelése kapcsán szerződésben álló OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) részére, aki a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez szükséges mértékben a személyes adatokat tárolja és kezeli. Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni, kivételt képez ez alól a szerződés teljesítésének körében történő alvállalkozó igénybevétele. Dátum: Eger, munkavállaló aláírása 15

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről 2/2011. (I. 11.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a köztisztviselők cafetériajuttatásának

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 14/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. A Testnevelési Egyetem Szenátusa a Testnevelési

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 2/2013. (II. 12.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 13-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a polgármester cafetéria-juttatásáról

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2017. (I.19.) Kt. sz. határozata a polgármester cafetéria - juttatásairól K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 19-én megtartott soron kívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria

Részletesebben

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016.

HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) Fax: (88) Ikt.sz.: 57-3/2016. HEREND VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE 8440 Herend, Kossuth u.97. Tel: (88) 513-701 Fax: (88) 513-705 Ikt.sz.: 57-3/2016.. napirendi pont Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017.

Szőc Község Önkormányzata. Cafeteria Szabályzata 2017. TERVEZET Szőc Község Önkormányzata Cafeteria Szabályzata 2017. 2 A szabályzattal Szőc Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) figyelembe véve a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról

Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 4/2012. (I. 20.) OBH utasítása a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 1.) melléklete 12.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A közszolgálati tisztvisel kr l szóló 2011.

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. január 31-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke

Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Polgármesteri Hivatal Szervezeti Működési Szabályzata 1.) melléklete 13.) függeléke Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 11-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester cafetéria-juttatásairól

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 14.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2017. február 15.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1

SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 XXV-1/18-1/2014. SZABÁLYZAT AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALA CAFETÉRIA-JUTTATÁSAIRÓL 1 A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (továbbiakban: Kttv.) 151. -a, a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete

Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete Ercsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 11/1999. (IV.28.) Kt. számú rendelete A köztisztviselők által választható, béren kívüli juttatások rendszeréről A köztisztviselők jogállásáról szóló

Részletesebben

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/

A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ Apátfalva Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala A köztisztviselők cafetéria-juttatásának szabályzata /A közszolgálati szabályzat melléklete/ A szabályzattal az önkormányzati hivatal a közszolgálati

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete január 26-ai ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-ai ülésére Tárgy: Cafeteria szabályzat elfogadása Előadó: Fiskál János polgármester Előterjesztés tartalma: határozat

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata

TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata TESTNEVELÉSI EGYETEM Választható béren kívüli juttatások szabályzata A Szenátus elfogadta a 10/2017.(II.23.) számú határozatával. A Testnevelési Egyetem (továbbaikban: Egyetem) Szenátusa a személyi jövedelemadóról

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszeréről szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT

2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT 2017. évi CAFETERIA-SZABÁLYZAT a Cserepes Sori Piac Piac KFT. cafeteria-rendszeréről Hatályba lépés: 2017. január 01. Jóváhagyta: Rácz Attila ügyvezető igazgató 1 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 1. Választható

Részletesebben

1. Általános szabályok

1. Általános szabályok 1 számú melléklet 2/2004. ügyviteli utasításhoz a természetbeni juttatások elszámolásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárások rendjéről 2009. évre Hatályos: 2009. 12. 31. napjáig Adómentesen adható

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM ELŐTERJESZTÉS A SZENÁTUS 2016. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE 1.4. napirend Tárgy: Az Óbudai Egyetemen a közalkalmazottak részére adható juttatásokról szóló szabályzat módosítása Előterjesztő: Prof.

Részletesebben

! #! % &# () &! # %& () )! + & # () +,.% /0 1! 2, 3. + 2.% 40 / 1! 2, 3. 56 % % %, 1 3, 1 44, 1 2, 3. 7 + 2.%40/ % 11 2, 3. %# 8 1! 2, 3. +#!! & 4, 1!, 1 2, 3.. 9 : 4 2: ;# # ##? #!? #!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat

Részletesebben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben

Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Cafeteria juttatás szabályzata 2012. évben Hajdúhadház Városi Önkormányzat jegyzője a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal munkavállalóit

Részletesebben

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető

CAFETERIA Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető CAFETERIA 2017 Dr. Andrási Jánosné NAV KI ÜTF osztályvezető A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria adózás szempontjából nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Ötvöskónyi Község Önkormányzata 7511 Ötvöskónyi, Fő utca 51. Telefon:82/710-490 Telefax:82/710-490 E-mail: otvos@latsat.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Ötvöskónyi Község Önkormányzata

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4

1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. A szabályzat személyi hatálya... 3 3. A szabályzat tárgyi hatálya... 3 4. Cafetéria juttatás... 4 4.1. A cafetéria keret mértéke... 4 4.2. Választható cafetéria elemek...

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Beleg Község Önkormányzata 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Telefon:82/385-454 Telefax:82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu 2/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Beleg Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről

3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL 3/2013. számú Kormánymegbízotti utasítás melléklete A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal cafetéria-juttatásának rendjéről I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012.

EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 2012. Egyes juttatások adózásának szabályai 1. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, XIII. fejezet Az adó a kifizetőt terheli. [69. ] Az adó alapja:

Részletesebben

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény

Cafeteria 2015. Adómentes juttatások. Sportrendezvény Cafeteria 2015 Adómentes juttatások Sportrendezvény 2015-től a sportrendezvényre szóló belépőjegy, bérlet juttatása továbbra is korlátlan értékben lesz adómentes, amennyiben az adott sportrendezvény a

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

Választható cafeteria elemek évben

Választható cafeteria elemek évben Választható cafeteria elemek 2017. évben A KSZ 77. pontja, valamint jelen utasítás alapján a Társaság az alábbi választható cafeteria juttatásokat biztosítja. A választható juttatások együttes, közterhekkel

Részletesebben

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések

Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Cafeteria rendszer lehetséges forrásai Béremelés Bérkorrekció 13. havi bér Jelenléti pénz Egyéb jövedelmek legalizálása Mozgó bér Jutalom jellegű kifizetések Év végi pénz, vagy Cafeteria? Bruttó bér 150.000,-

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016.

Nyirádi Szociális Segítő Központ. Cafeteria Szabályzata 2016. Nyirádi Szociális Segítő Központ Cafeteria Szabályzata 2016. 2 A szabályzat a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt (a továbbiakban: Szja tv.), a Nyirádi Szociális Segítő Központ fenntartójának

Részletesebben

Kafetéria Szabályzat

Kafetéria Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Kafetéria Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A kafetéria szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. A társaságnál alkalmazható

Részletesebben

és egyéb változások 2015

és egyéb változások 2015 és egyéb változások 2015 A béren kívüli juttatások köre: Erzsébet utalvány - 8.000 Ft/hó Munkahelyi étkeztetés 12.500 Ft/hó Helyi közlekedési bérlet bérlet árának összegéig Iskolakezdési támogatás min.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/26/1/2017. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 25-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai

Polgármesteri Hivatal Ellátó és. Szolgáltató Szervezet juttatásai Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet juttatásai 1./ A SZABÁLYOZÁS CÉLJA Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezet intézmény vezető részéről elismeri és támogatja az intézmény

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására

HATÁROZATI JAVASLAT. az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására 3. NAPIRENDHEZ HATÁROZATI JAVASLAT az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására A Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület Közgyűlése egyetért az Egyesület Cafetéri Szabályzatának módosítására vonatkozó

Részletesebben

CAFETERIA SZABÁLYZAT XAPT Kft

CAFETERIA SZABÁLYZAT XAPT Kft CAFETERIA SZABÁLYZAT - 2017 - - XAPT Kft. - 2017.01.02. Tartalomjegyzék 1. A szabályzat célja... 2 1.1. A cafeteria rendszer... 2 1.2. Cafeteria rendszer - új szemlélet... 2 2. A rendszer működése... 2

Részletesebben

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető

a kiadmány hiteléül Frisch Ferencné jegyzőkönyvvezető K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 53/2010 (03.29.)Öh. sz. határozata A polgármesteri cafetéria-szabályzat

Részletesebben

Cafeteria újratervezés 2017.

Cafeteria újratervezés 2017. Cafeteria újratervezés 2017. Válaszadók száma: 250 Törvények Szja tv. (71. par., 1. melléklet) Mt. Ōpt Erzsébet rendelet SZÉP rendelet EHO Lakáshitel - rendelet Adózás 0 % adó 34,51% közteher 49,98%

Részletesebben

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre

1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról. I. fejezet A 2011. évben választható béren kívüli juttatások köre 1/2011. évi Rektori Utasítás a 2011 évben igénybe vehető béren kívüli juttatásokról A Pécsi Tudományegyetem választható béren kívüli juttatások szabályzat (továbbiakban: Cafeteria szabályzat) 1. (2) bekezdése

Részletesebben

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása.

II. fejezet. A cafetéria-juttatásokra vonatkozó közös szabályok. A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg megállapítása. A belügyminiszter 4/2011. (II. 11.) BM utasítása a Belügyminisztérium hivatali szervezete Cafetéria Szabályzatának kiadásáról A kormánytisztvisel k jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 2. (1) bekezdése,

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/36/2/2016. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 24-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat Cafetéria

Részletesebben

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően)

Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) Változások a személyi jövedelemadóban (2008. január 1-jét követően) 2008. január 1-jétől az étkeztetési szolgáltatások igénybevételére szóló utalványok havi adómentes értéke 10 000 forintról 12 000 forintra,

Részletesebben

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról

Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról Összefoglaló a 2015. évi béren kívüli juttatásokról A Magyar Közlönyben kihirdették az egyes adótörvényekkel kapcsolatos törvények módosítását, amely érintette a béren kívüli juttatások és más munkavállalói

Részletesebben

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató

/2017. (.. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az alanyi jogon járó béren kívüli javadalmazásról. Csépke András vezérigazgató Készítette: MÁV-START Zrt. Szervezeti egység megjelölése: Humánerőforrás gazdálkodás és kontrolling Készítő neve, elérhetősége: Fodorné Burján Andrea (tel.: 01/77-02) 8380/2017/START /2017. (.. MÁV-START

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Cafetéria nyilvántartás

Cafetéria nyilvántartás A cafetéria nyilvántartás segíti a személyre szóló, éves cafetéria keret tervezését, havi bontásban nyilvántartásba veszi a tervezett juttatásokat, valamint megjeleníti a számfejtett juttatásokat. A programban

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. február 18-ai ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200. Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: 88/545-011, Fax: 88/545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALÁNAK FŐJEGYZŐJE 8200.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés!

ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez. Tisztelt Közgyűlés! Egyesület Elnökétől Vásárosnamény, Tamási Áron u. 1. sz. Száma: 3/2013. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Tisztelt Közgyűlés! Felső-Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület 2013. évi cafetériaszabályzatának

Részletesebben

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft.

Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Bér-cafeteria segédlet 2012 Eurotantusz kft. Könyvelés- Bérszámfejtés www.eurotantusz.hu MINIMÁLBÉR SZAKKÉPZETTEK GARANTÁLT BÉRMINIMUMA M E G J E G Y Z É S Besorolási bér 2011 2012 2011 2012 78 000 93

Részletesebben

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig.

Nem adható segély és támogatás tárgyévben annak a tagnak, akinek a kérelem benyújtásának időpontjában tagdíjhátraléka van, annak rendezéséig. A VPDSz Választmányi Értekezlete a Segélyezési Szabályzatot módosította, melyet egységes szerkezetben az alábbiakban tesz közzé. SEGÉLYEZÉSI ÉS TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT Jelen szabályzat minden szakszervezeti

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások

CAFETERIA 2016. Béren kívüli és más juttatások CAFETERIA 2016 Béren kívüli és más juttatások A cafeteria szerepe a személyi jövedelemadóban A cafeteria nem önálló juttatási jogcím. Szerepe a személyi jövedelemadóban csak annyi, hogy nem nevesített

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A

A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A A Semmelweis Egyetem Szenátusának 30/2012. (III. 29.) számú H A T Á R O Z A T A a Semmelweis Egyetem által foglalkoztatottak Választható Béren Kívüli Juttatásainak rendszerérıl szóló Szabályzat elfogadásáról

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM CAFETÉRIA SZABÁLYZATA BUDAPEST 2016. (Hatályos: 2016. március 18. napjától) Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (továbbiakban: Egyetem) a Magyarország 2016. évi központi

Részletesebben

Új cafeteria szabályok

Új cafeteria szabályok 1 Új cafeteria szabályok 2016. november. 22. hvg.hu Kedden az Országgyűlés elfogadta a 2017-re vonatkozó új cafeteria szabályokat. Jövőre az alábbi szabályok szerint lehet tervezni a juttatásokat. Összeállt

Részletesebben

Széchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya Széchenyi Pihenő Kártya Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége XXXVI. Közgyűlés 2011. November 25. A mai prezentáció témája A Széchenyi Pihenő Kártya főbb jellemzői A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 26-i ülésére 7. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. január 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármestere illetménye, Cafetéria Szabályzata, szabadság ütemezése Az előterjesztést

Részletesebben

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből

A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből A béren kívüli juttatások, mint nyugdíj-kiegészítés és öngondoskodás saját cégünkből Előadó: Puskelyné Király Ágnes Okleveles adószakértő Top Cafeteria Kft Cafeteria 2014 Adómentes juttatások Távolsági

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata

HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata HUMÁNERŐFORRÁS KAPACITÁS GAZDÁLKODÁSI MODELL RÖVID TÁVÚ INTÉZKEDÉSEINEK BEVEZETÉSE Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,, Teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0 ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében

Részletesebben

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27.

CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül. VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. CAFETERIA A nyugdíj és egészségbiztosítás finanszírozása a cafeteria-rendszeren keresztül VII. Soproni Pénzügyi Napok 2013. szeptember 26-27. Soft Consulting Hungary Zrt. Alapítás - 1998 250 millió árbevétel

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE az 55/2004. (XII.16.) és 3/2010. (II.16.) rendelettel módosított 45/2003. (XII.16.) r e n d e l e t e a köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális,

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának 4/2006 (V.2.) rendelete a Képviselőtestület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Drávatamási Önkormányzatának Képviselőtestülete a köztisztviselők

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr.

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2011. február. készítette: látta: jóváhagyta: dr. Csire Péter dr. Szerencsi Judit dr. Kéméndy Mónika dr. BELÜGYMINISZTÉRIUM BM-1473/2011. Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011. 02. 17-én ELŐTERJESZTÉS a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya

Részletesebben

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a

Egységes Közszolgálati Szabályzat. 1/2010. sz. módosítása. a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Egységes Közszolgálati Szabályzat 1/2010. sz. módosítása a kerekegyházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a Cafeteria Szabályzat kiadásáról 1. A köztisztviselő k jogállásáról szóló 1992. évi

Részletesebben

Több juttatás, rengeteg élmény!

Több juttatás, rengeteg élmény! OTP SZÉCHENYI PIHENŐKÁRTYA Munkavállalói tájékoztató 2012 Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Csoport tagja elsőként vezette be a Széchenyi Pihenőkártya szolgáltatást Magyarországon. A 2012. évtől kezdődően

Részletesebben

Béren kívüli-, és adómentes juttatások

Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli-, és adómentes juttatások Béren kívüli juttatások adózási szempontból az alábbi csoportokba sorolhatók - Kedvezményes kifizetői adózás mellett adható nem pénzbeli juttatások - Kifizetői adófizetés

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben