2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről"

Átírás

1 2/2013. (II.15.) Főjegyzői utasítás A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről A közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény, a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet, a Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál történő végrehajtásáról szóló 8/2012. (III.30.) HMÖ rendelet (a továbbiakban: R) rendelkezéseivel összhangban az alábbi utasítást adom ki. I. fejezet Általános rendelkezések 1) A jelen utasítás személyi hatálya a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főfoglalkozású közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselőire, ügykezelőire, a Közgyűlés Elnökére, a hivatallal munkajogi jogviszonyban álló munkavállalókra (a továbbiakban együttesen: munkavállalók) terjed ki. 2) A jelen utasítás személyi hatálya nem terjed ki a hivatallal megbízási jogviszonyban álló személyekre. 3) Az utasítás rögzíti mindazon szabályokat és rendelkezéseket, melyek alapján a Hivatal a munkavállalói részére béren kívüli cafetéria-juttatást biztosít. 4) A Cafeteria rendszer célja, hogy a juttatási elemek azonos módszerrel meghatározott keret terhére, az egyéni igényeknek megfelelően a felkínált elemek közül szabadon választhatók legyenek. 5) Az éves keretösszeg az adott évben a jelen utasításban meghatározott cafetéria-juttatás igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett összeg a következő évre nem vihető át. 6) Választható juttatási formákat a jelen utasítás 1. számú melléklete tartalmazza. II. fejezet A nyilatkozattétel ideje, módja 1) A Hivatal vezetője minden év február 15. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a munkavállalókat az adott költségvetési évre választható juttatási elemekről. A munkavállaló a nyilatkozatát papír alapon aláírva és elektronikus úton is köteles a tárgyév március 1-ig a Pénzügyi Osztály részére eljuttatni. Az év közben belépő vagy áthelyezésre kerülő munkavállaló az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott cafeteria-juttatásról. Amennyiben ez hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, akkor a nyilatkozattételi határidő utolsó napja az azt követő első munkanap. 1

2 2) A Cafeteria rendszer fordulónapja minden évben január 1-je. A dolgozók választása a tárgyév január 1-től december 31-ig szól. A munkavállaló évente legfeljebb 12 havi Cafeteria keretre jogosult. 3) Ha a munkavállaló a Cafeteria nyilatkozat határidőben való leadását önhibájából elmulasztja, akkor a hivatal vezetője által meghatározott juttatásra lesz jogosult. A munkavállaló juttatási kerete 1) A Hivatal által felajánlott Cafeteria keret minden munkavállalóra nézve egységes. A részmunkaidőben foglalkoztatott munkavállaló esetén a juttatás mértéke a munkaidő arányában kerül megállapításra. 2) A Cafeteria rendszerben biztosított keretösszeg azonos módon, az illetményalap szorzatában, bruttó összegben, ezer forintra kerekítve kerül meghatározásra, kivéve, ha a keretösszeg a jogszabályban előírt minimum összegnek felel meg. 3) Az egységesen megállapított évi bruttó cafeteria keret január 1. és december 31. közötti időszakra az illetményalap (38.650,- Ft) ötszöröse, azaz: Ft/fő/év 4) 2013-ban a Cafetéria rendszerben választott juttatások kifizetésére márciustól kerül sor január 1-re visszamenőleges hatállyal. III. fejezet Jogosultság a béren kívüli juttatások igénybevételére 1.) A munkavállaló írásban a tárgyév március 1-ig nyilatkozik arról, hogy a cafetéria juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat évközben nem módosítható. 2.) Ha a munkavállaló jogviszonya évközben keletkezik, akkor a keretösszeg időarányos részére jogosult. Ha a munkavállalót év közben áthelyezik, a cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó juttatást vett igénybe, akkor visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel a munkáltatójánál időarányosan igénybe vehető cafetéria-juttatás értékét csökkenteni kell. Év közben történő áthelyezéskor a munkáltató igazolást állít ki az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás összegéről. 3.) Nem jogosult a cafetéria-juttatásra a munkavállaló arra az időtartamra, amelyre, illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 (harminc) napot. Amennyiben a juttatás időarányos részét meghaladó mértékben vette igénybe a cafetériajuttatást, úgy azt a távollét vége utáni első munkanapon vissza kell fizetnie. 4.) Ha a munkavállaló jogviszonya év közben szűnik meg, az időarányos mértéket meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a jogviszony megszűnésekor vissza kell fizetnie, illetve a munkavállaló választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi vissza kell adni, kivéve, ha a juttatás a köztisztviselő halála miatt szűnt meg. 5.) A jogosultsági idő számításakor a (2) (5) bekezdéseknél az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni. 2

3 IV. fejezet A juttatási rendszer elemei január 1-től a Cafeteria rendszer az alábbi elemekből áll: 1. Erzsébet utalvány 2. Iskolakezdési támogatás 3. Helyi utazási bérlet juttatása 4. Önkéntes egészségpénztárhoz való hozzájárulás 5. Önkéntes nyugdíjpénztárhoz/önsegélyező pénztárhoz való hozzájárulás 6. Széchenyi Pihenő Kártya 7. Kultúra utalvány A felsorolt béren kívüli juttatások értékének 1, 19-szerese után a munkáltatónak kell 16 % személyi jövedelemadót és 14% egészségügyi hozzájárulást fizetnie a cafetéria keret-összeg terhére. IV/1. Erzsébet utalvány A juttatás ismertetése Az Erzsébet utalvány a Magyar Nemzeti Üdülési alapítvány által papír alapon kibocsátott, fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható, valamint melegkonyhás vendéglátóhelyeken étkezési szolgáltatásra felhasználható utalvány. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) b) pontja adják. Az étkezési utalvány adható mértéke munkavállalónként 2013-ban legfeljebb Ft/hó. A juttatás módja Az étkezési utalványok havonta kerülnek kiosztásra, a tárgyhónapokra vonatkozó, választott értéknek megfelelően. Az igénylésnek 100,-Ft-ra kerekítetten kell megtörténnie (legkisebb igényelhető címlet 300,-Ft). Szükséges dokumentáció A választott étkezési utalványról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/2. Iskolakezdési támogatás A juttatás ismertetése A munkáltató annak a családi pótlékra jogosult munkavállalójának adhat iskolakezdési támogatást, aki közoktatásban részt vevő gyermeket nevel. A Közoktatásról szóló törvény értelmében közoktatásban vesz részt a gyermek, ha az általános iskola, a szakmunkásképző, a szakközépiskola, a gimnázium, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmény tanulója. Törvényi háttér 3

4 A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) e), (6) g) pontjai adják. Az iskolakezdési támogatás 2013-ban a mindenkori minimálbér 30%-ig, Ft/év értékben adható gyermekenként és szülőnként. A juttatás módja Az iskolakezdési támogatás utalvány formájában igényelhető. A támogatás a tanévkezdést megelőző és azt követő 60 napban vásárolt taneszközök, tankönyvek és ruhák vásárlására használható fel. (fehérnemű, informatikai eszköz nem vásárolható) A juttatás kifizetésére egy összegben kerül sor, a felsorolt javak vásárlására jogosító utalvány formájában augusztus hónapban. Szükséges dokumentáció Az iskolakezdési támogatásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. Ezen felül a munkavállalónak nyilatkoznia kell (5. számú melléklet) az iskolakezdési támogatásra jogosult gyermekről, továbbá a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély adóazonosító jelét, valamint a magánszemély útján iskolakezdési támogatásban részesített gyermek(ek), tanuló(k) adóazonosító jelét vagy ennek hiányában természetes azonosító adatait. Be kell csatolni a támogatással érintett gyermek iskolalátogatási igazolását is. IV/3. Helyi utazási bérlet A juttatás ismertetése A helyi bérlet-támogatás segítségével a munkáltató támogathatja dolgozói munkába-járását. A támogatás kizárólag teljes árú, helyi közlekedéshez (közigazgatási határig) szükséges havibérlet költségeire fordítható. Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) f) pontja adja. A juttatás módja A Munkavállalók saját maguk szerzik be a bérletet. A Munkáltató nevére és címére kell a számlát kérni, mely számlák utólag kerülnek elszámolásra és kifizetésre. Szükséges dokumentáció A helyi közlekedési bérletről a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (2. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/4. Egészségpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Önkéntes kölcsönös/önsegélyező egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás A juttatás az önkéntes kölcsönös egészségpénztárba történő munkáltatói hozzájárulás, tagdíjátvállalás formájában valósul meg. Az önkéntes egészségpénztár célja a tag részére az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által nem, vagy csak részben finanszírozott/támogatott - de gyakran igénybe vett - egészségügyi, egészségvédelmi szolgáltatások finanszírozása. A juttatás igénybevétele: A munkáltató az érvényes önkéntes egészségpénztári tagsággal rendelkező munkavállaló választása alapján átutalja a pénztárnak a munkavállaló által megjelölt összeget. Az átutalt összeg meghatározott százaléka a pénztár működési költségeinek fedezésére szolgál, ezt követően a fennmaradó rész a tag (munkavállaló) egyéni számlájára kerül, mely adómentesen 4

5 elkölthető meghatározott szolgáltatásokra. A minimálisan fizetendő havi összeg, az egyszeri belépési díj (amennyiben a munkavállaló még nem tag) és a működéssel kapcsolatos egyéb költségek a különböző egészség pénztáranként változóak. Erre vonatkozólag a munkavállaló javaslattal élhet, hogy melyik önkéntes egészségpénztárba lépjen be a még nem tag munkavállaló. A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk választott egészségpénztárba havonta az összeget a minimálbér 30%-áig (29 400,-Ft/hó). Törvényi háttér Az egészségpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) b) pontja rendelkezik. Az egészségpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk, szolgáltatási szabályzatuk és a kártyahasználati szabályzat szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes egészségpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A heti 36 óránál kevesebb munkavégzéssel munkaviszonyban álló munkavállaló nem jogosult ezen juttatásra, kivéve, ha a jövedelme a minimálbért eléri. A felhasználás módja A munkavállalók az egészségpénztári számlájukról háromféle módon juthatnak hozzá a felhasználható összeghez. Amennyiben az egészségpénztár adott szolgáltatója az Egészségpénztári Kártya szerződött partnere, úgy két lehetőség van. Egyrészt POS terminálon keresztül (ez a mód a bankkártyás fizetéshez hasonló), másrészt telefonos engedélyeztetéssel (amikor az adategyeztetés és a fedezetellenőrzés telefonon keresztül történik). Ezekben az esetekben a munkavállalónak nem kell külön számlát kérnie, mert azt a szolgáltató küldi be az egészségpénztárnak. Amennyiben a szolgáltatónál nem lehet fizetni az egészségpénztári kártyával, úgy a vásárolt termékről/szolgáltatásról megfelelő módon számlát kell kérni, s azt eljuttatni az egészségpénztárhoz. Az egészségpénztár a számla ellenőrzését követően pár napon belül a munkavállaló banki folyószámla számára utalja a megfelelő ellenértéket. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló által választott egészségpénztár számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). Nyilatkozni kell arról is, hogy igénybe veszi e ezt a lehetőséget, ha nem, a nemleges nyilatkozatot is ki kell töltenie (6. számú mellékleten). Az Egészségpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/5. Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás A juttatás ismertetése Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás célja elsősorban az aktív évek alatt elért életszínvonal megőrzése a nyugdíjas korban is. 5

6 A juttatás mértéke A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk az önkéntes nyugdíjpénztárba választott összegeket, havonta a minimálbér 50%-ig ( Ft/hó). Törvényi háttér Az önkéntes nyugdíjpénztárak működését elsősorban az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény szabályozza. A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (3) a) pontja rendelkezik. Az önkéntes nyugdíjpénztárak egyedi működése saját alapszabályuk és szolgáltatási szabályzatuk szerint történik. Ezen elem választhatóságának feltétele továbbá, hogy a munkavállaló javára fizetendő egy hóra eső összeg elérje a pénztárnál érvényes egységes tagdíj mértékét. A munkavállaló az önkéntes nyugdíjpénztárral szerződést köt, mely rendelkezik a havi átutalásról is. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott, adott hónapra eső összeget munkáltató havonta átutalja a munkavállaló önkéntes nyugdíjpénztári számlájára. Az utalások a tárgyhót követő 25-ig történnek. A hozzájárulást a munkáltató havonta, utólagosan, legfeljebb három hónapra visszamenőleg fizeti. Az átutalt összegek (csökkentve a működési tartalékba kerülő százalékokkal) a tagok egyéni számláján jóváírásra kerülnek. A felhasználás módja Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás hosszú távú gondoskodást jelent, a nyugdíjkorhatár elérésekor vagy legkorábban 10 év elteltével (várakozási idő) lehet az egyéni számlán lévő összeget felvenni. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások örökölhetők. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). a pénztár megnevezését (6. számú mellékleten). Az Önkéntes Nyugdíjpénztár belépési nyilatkozatát záradékolva kell eljuttatni a munkáltatónak. Egyúttal lehetőség van a haláleseti kedvezményezett(ek) megjelölésére is. IV/6. Széchenyi Pihenő Kártya A juttatás ismertetése A Széchenyi Pihenő Kártya (továbbiakban: SZÉP kártya) olyan fizetési eszköz, amellyel a munkavállaló a munkáltató által utalt támogatás terhére az arra felhatalmazott és a rendszerbe bevont szolgáltatókkal szolgáltatásokat vásárolhat. A SZÉP-kártya három alszámlával rendelkezik: 1. Szálláshely alszámla 2. Vendéglátás alszámla 3. Szabadidő alszámla Szálláshely szolgáltatásra mindhárom alszámla felhasználható. A juttatás biztosítása a foglalkoztatott SZÉP kártyájának megadott alszámlájára történő támogatási összeg átutalásával történik. Feltöltése (havonta, negyedévente) egyenlő részletekben történik. 6

7 Szálláshely alszámla Szálláshely alszámla az alábbi szolgáltatásokra vehető igénybe: a) szálláshely szolgáltatás b) belföldi utazásszervezés (belföldi előre összeállított utazási csomagok) Igényelhető összege: Ft/év Vendéglátás alszámla Vendéglátás alszámla melegkonyhás vendéglátó helyeken ide értve a munkahelyi étkeztetést és közétkeztetés is-, valamint szállás-szolgáltatásra használható fel. Igényelhető összege: Ft/év Szabadidő alszámla A szabadidő alszámla az alábbi szolgáltatásokra vehető igénybe: a) egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, b) előadó művészet, c) múzeumi tevékenység, d) növény-, állatkert és természetvédelmi terület működtetése, e) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység, f) máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység, g) fizikai közérzetet javító szolgáltatás, h) testedzési szolgáltatás, i) egyéb sporttevékenység, j) belvízi személyszállítás, k) egyéb foglalás (idegenvezetés) l) szálláshely szolgáltatás Igényelhető összege: Ft/év Törvényi háttér A juttatás törvényi hátterét a évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról, 69. és a 71. (1) c) pontja adja, több juttatótól származóan együttvéve legfeljebb Ft/év támogatás mértékig (a Megyei Önkormányzati Hivatal esetében a mindenkori éves cafeteria-keret figyelembe vételével). A juttatás módja A juttatás igénybevételéhez a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal ezt a cafetéria juttatást igénylő foglalkoztatottja, illetve a SZÉP kártya cafetéria juttatás igénybevételére jogosult részére térítésmentesen SZÉP kártyát biztosít. A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal a SZÉP kártyát az OTP Bank kártyakibocsátótól veszi igénybe. A kártya megrendelése a foglalkoztatott igénylése alapján a Heves Megyei Önkormányzat feladata, a kártya megrendelésével, használatával, a támogatás igénybevételével kapcsolatban a foglalkoztatottat semmilyen költség sem terheli. A pótkártya, illetve a közeli hozzátartozó részére a társkártya megrendelése a foglalkoztatott feladata. A társkártya, valamint a pótkártya előállítási és kézbesítési költségei társ, illetve pótkártyánként - a foglalkoztatottat terhelik, azok cafetéria-keretösszeg terhére nem teljesíthetők. A kártyával kapcsolatos információk a internetes címen érhetőek el. 7

8 A munkáltató támogatás adott évben juttatott összegét a következő év december 31-ig lehet felhasználni. A SZÉP kártya lejárati ideje 5 év. Szükséges dokumentáció A Széchenyi Pihenő Kártya számlára utalásról a Cafeteria nyilatkozat formanyomtatványon kell rendelkezni (6. számú melléklet), a választott érték megjelölésével. IV/7. Kultúra utalvány Juttatás ismertetése: A kultúra utalvány célja, a sporteseményeken, kulturális eseményeken való részvétel ösztönzése. Juttatás mértéke: A munkáltató a Cafeteria rendszerben munkáltatói hozzájárulásként juttatja dolgozóinak az általuk választott kultúra utalványt évente maximum Ft összegben. A juttatás adómentesen adható. A juttatás módja A munkavállaló által erre a juttatásra választott összeget munkáltató havonta utalvány formájában bocsátja a munkavállaló rendelkezésére. A felhasználás módja Az utalvány sporteseményekre vagy kulturális szolgáltatás igénybevételére szóló belépőjegy, bérlet vásárlására, könyvtári beiratkozási díj megfizetésére használható fel. Szükséges dokumentáció A Cafeteria nyilatkozaton meg kell jelölni a választott értéket (2. számú melléklet). V. Záró rendelkezések Ezen Szabályzat a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire, ügykezelőire, a Közgyűlés Elnökére, a hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalókra a évre irányadó cafeteria-juttatásra alkalmazandó első alkalommal. A Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzati Hivatal cafetéria-juttatás rendjéről szóló. 1/2012. (II.29.) Főjegyzői utasítás. E g e r, Dr. Barta Viktor Heves Megye Főjegyzője 8

9 9

10 1. számú melléklet A VÁLASZTHATÓ JUTTATÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÓ TÁBLÁZATA Juttatás Szorzó Juttatás módja Kifizetés gyakorisága Erzsébet utalvány utalvány havonta Iskolakezdési támogatás utalvány évente Helyi bérlet támogatás számla alapján havonta Egészségpénztári hozzájárulás munkáltatói hozzájárulás havonta Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás munkáltatói hozzájárulás havonta SZÉP Kártya Szálláshely alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente SZÉP Kártya Vendéglátás alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente SZÉP Kártya Szabadidő alszámla munkáltatói hozzájárulás negyedévente Kultúra utalvány 0 utalvány negyedévente 10

11 2. számú melléklet Nyilatkozat 2013-as évre cafeteria keret felhasználásról Cafeteria keretösszege: Munkavállaló neve: Ft A táblázat esetenkénti juttatás összege oszlopában kell megadni a soroknak megfelelő juttatástípusban felhasználni kívánt összeget. Ezután a táblázat automatikusan kalkulálja a többi mező értékét. A nyilatkozatban a teljes összeg felhasználásáról nyilatkozni kell Juttatás megnevezése Juttatás max. mértéke bruttó Létszám Juttatás módja Esetenkénti juttatás összege Juttatás nettó összege Szorzószám Cafeteria keretből felhasznált összeg Erzsébet utalvány Iskolakezdési támogatás 8.000Ft / hó Ft / gyermek / év utalvány havonta utalvány évente Helyi bérlet támogatás 5.250Ft/hó számla alapján havonta Egészségpénztári hozzájárulás Ft / hó munkáltatói hozzájárulás havonta Önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás Ft / hó munkáltatói hozzájárulás havonta Kultúra utalvány max.: Ft/év adómentesen adható 0 Széchenyi Pihenő Kártya Szálláshely alszámla Vendéglátás alszámla Szabadidő alszámla Ft/év Ft/év Ft/év átutalás negyedév átutalás negyedév átutalás negyedév Összesen Alulírott kijelentem, hogy a választható, béren kívüli juttatásról szóló tájékoztatást megismertem, azokat elfogadom, és magamra nézve kötelezőnek ismerem el. Tudomásul veszem, hogy a maradványösszeg Ft alatt elvész, az Ft feletti összeg választásom alapján rendezhető. Eger, hó.nap munkáltató munkavállaló 11

12 3. számú melléklet NYILATKOZAT A 2013-as évi Cafeteria keretem terhére önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást nem igényelek: Eger, 2013 év.. hó.. nap munkavállaló aláírása NYILATKOZAT Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulás igénybevételére a cafetéria rendszer keretén belül A 2013-as évi Cafeteria keretem terhére igényelt önkéntes egészségpénztári illetve önkéntes nyugdíjpénztári munkáltatói hozzájárulást az alábbi pénztárak részére kérem utalni: Önkéntes egészségpénztár megnevezése: Összeg:...Ft/hó Önkéntes nyugdíjpénztár megnevezése: Összeg:..Ft/hó A fenti önkéntes pénztáraknak tagja vagyok: 1. a belépési nyilatkozatot a a munkáltató részére korábban leadtam.* 2. a belépési nyilatkozatot a nyilatkozathoz csatolom.* (* a megfelelőt kérjük aláhúzni.) Eger,.. év.. hó.. nap munkavállaló aláírása 12

13 5. számú melléklet NYILATKOZAT Az iskolakezdési támogatásra való jogosultságról Alulírott: (lakcíme:.., adószáma:., anyja neve:...) büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az alábbiakban felsorolt gyermeke(i)m révén iskolakezdési támogatásra vagyok jogosult. 1. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: 2. Név:.. Adóazonosító jel:. Születési hely, idő:.. Juttatás értéke: Az iskolakezdési támogatást: igényelem. 1. iskolakezdési utalvány formában Kijelentem, hogy az iskolakezdési támogatásra azért vagyok jogosult, mert fent nevezett gyermeke(i)mre tekintettel a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV tv. alapján családi pótlékra vagyok jogosult 1 ; fent nevezett gyermeke(i)m a 2013/2014-es tanévben közoktatásban résztvevő tanuló(k). 2 Nyilatkozom továbbá arról, hogy tudomásul veszem, miszerint az iskolakezdési támogatás kizárólag tankönyv, taneszköz, valamint ruházat vásárlására fordítható. Dátum: hónap nap a nyilatkozó aláírása 1 - A családi pótlékot csak az egyik jogosult kaphatja, de a jogosultság mindkét, a feltételeknek megfelelő szülőt megilleti. 2 - A Közoktatásról szóló törvény alapján az iskolakezdési támogatásra való jogosultság szempontjából a közoktatás intézményének minősül: általános iskola; szakiskola; gimnázium, szakközépiskola; alapfokú művészetoktatási intézmény. 13

14 7. számú melléklet NYILATKOZAT SZÉP kártya igénylésére Szervezeti egység Kártyabirtokos előneve Vezetékneve Utóneve Kártyán szereplő név (max 20 karakter) Adóazonosító jel: Személyi igazolvány szám Születési név Anyja neve Születési helye Születési ideje Állandó lakcíme: irányítószám helységnév közterület megnevezése közterület jellege Házszám Levelezési címe, amennyiben nem azonos az állandó lakcímével: irányítószám helységnév közterület megnevezése közterület jellege Házszám Mobilszám (kitöltése nem kötelező): +36 cím (kitöltése nem kötelező): Kelt: hó. nap igénylő 14

15 8. számú melléklet HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT ADATKEZELÉSHEZ Munkavállaló neve:... Lakcíme:... Anyja neve:... Adószáma:... A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal munkavállalójaként hozzájárulok, hogy adataimat a Munkáltatóm átadja a vele az OTP Széchenyi Pihenőkártya megrendelése kapcsán szerződésben álló OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (1051 Budapest, Mérleg u. 4.) részére, aki a szolgáltatás nyújtásához az adatkezeléshez szükséges mértékben a személyes adatokat tárolja és kezeli. Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. semmilyen formában nem jogosult az adatokat harmadik személyek részére átadni, vagy bármilyen formában hozzáférhetővé tenni, kivételt képez ez alól a szerződés teljesítésének körében történő alvállalkozó igénybevétele. Dátum: Eger, munkavállaló aláírása 15

Cafetéria-szabályzatáról

Cafetéria-szabályzatáról Segesd Község Önkormányzata 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (III.16.) számú polgármesteri utasítás Segesd Község Önkormányzata Cafetéria-szabályzatáról

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK. (Cafeteria) SZABÁLYZATA Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK (Cafeteria) SZABÁLYZATA 2012. - 1 - I. RÉSZ Általános rendelkezések 1. Bevezetés 1.1. Eplény Községi Önkormányzat (továbbiakban: Munkáltató)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (8-II. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA

Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 1. melléklet Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének /2014. (XII. 17.) határozatához Eplény Községi Önkormányzat VÁLASZTHATÓ BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK CAFETÉRIA SZABÁLYZATA 2015. - 1 - I. RÉSZ

Részletesebben

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról

6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás. a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról 6/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a személyi állomány 2013. évi cafetéria-juttatásait biztosító egyes munkáltatói intézkedések végrehajtásáról Szám: 6/2013. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére 9. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-i ülésére Tárgy: Cafetéria Szabályzat jóváhagyása és éves keretösszeg meghatározása Lajosmizse Város Polgármestere

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A polgármester cafetéria-juttatása éves keretösszegének megállapítása Előadó dr. Árpásy Tamás jegyző

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata

Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Cafetéria Szabályzata A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 49/F. a, a személyi jövedelemadóról szóló

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 24. szám 126. évfolyam 2011. november 11. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások 45/2011. (XI. 11. MÁV Ért. 24.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a MÁV Zrt. választható

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) alapján, a köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos kérdések rendezésére jelen szabályzatot

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2013/4. szám Budapest, 2013. február 19. Szám: 8005/2013. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 4/2013. (II. 15.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

1/2015. (II. 16.) ORFK

1/2015. (II. 16.) ORFK 606 H I V A T A L O S É R T E S Í T Ő 2015. évi 8. szám Az országos rendőrfőkapitány 1/2015. (II. 16.) ORFK utasítása az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015.

Részletesebben

Közszolgálati Szabályzatáról

Közszolgálati Szabályzatáról Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 7562 Segesd, Szabadság tér 1. 7511 Ötvöskónyi, Fő u. 51., 7543 Beleg, Kossuth u.97. Telefon:82/733-402 Telefax:82/598-001 E-mail: segesd@latsat.hu 1/2015. (II.16.) számú

Részletesebben

A juttatás adhatóságának esetei:

A juttatás adhatóságának esetei: Cafetéria rendszer juttatási szabályzat ((Minta) A cafetéria rendszer a jelen szabályzatban meghatározott feltételekkel a következő szociális és jóléti juttatásokat tartalmazza: a) Erzsébet-utalvány (meleg

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 8. szám 128. évfolyam 2013 március 15 ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény Oldal 17/2013. (III. 15. MÁV Ért. 8.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015.

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. TÁJÉKOZTATÓ FÜZET a MÁV-START Zrt. Választható Béren Kívüli Javadalmazási rendszeréről 2015. 1 1 Bevezető... 3 2 A VBKJ keretösszeg... 3 3 A VBKJ rendszer főbb alapelvei... 3 4 Nyilatkozattétel ideje,

Részletesebben

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3.

ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Utasítások. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. TARTALOM. 1.3. 4. szám 129. évfolyam 2014. március 21. ÉRTESÍTÔ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÔ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Utasítások TARTALOM Oldal Mellékletek Oldal 7/2014. (III.21. MÁV Ért. 4.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15.

Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2011.(02.15. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 5/2010.(02.10.) sz. KT határozatának 1. sz. melléklete Bucsa Ecsegfalva Kertészsziget Önkormányzatainak Körjegyzőségi Hivatala KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZATÁNAK

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához

Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Fata László Cafeteria Kisokos-2015. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2014. 12. 10. Ha szeretne értesülni a kiadvány frissítéseiről, és még nem regisztrált e-mail címével

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ

MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ 1146 Budapest, Thökölyi út 172. TELEFON: +36 1 / 796 19 44 W W W. G R E E N PA S S. P R O MUNKÁLTATÓI ISMERTETŐ A béren felüli juttatások alkalmazásához Green Pass 2 Verziószám: IC11 ELSŐ LÉPÉS: A SZABÁLYZAT

Részletesebben

Fata László Cafeteria Kisokos-2014. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2013. 12. 06.

Fata László Cafeteria Kisokos-2014. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2013. 12. 06. Fata László Cafeteria Kisokos-2014. Alapismeretek a béren kívüli juttatások alkalmazásához Frissítve: 2013. 12. 06. Cafeteria Kisokos * 1 Hogyan adjunk olcsóbban juttatásokat? A munkabér kifizetése 2014-re

Részletesebben

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1

Gazdasági igazgató. Számviteli osztályvezető. Gazdasági ügyintéző 1. Gazdasági ügyintéző 2. Pályázati. referens 1 A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 1.sz. melléklet Gazdasági Számviteli Munkaügyi előadó Gazdasági főreferens Pályázati referens 3 Gazdasági referens Bérgazdálkodási

Részletesebben

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában

KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Gárdonyi Polgármesteri Hivatal KÖZSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT a cafetéria juttatás tárgyában Jóváhagyta: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testülete... számú határozatával Tóth István polgármester Kovácsné

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 8. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. február 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 3/2015. (II. 16.) MvM utasítás a Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciójával és fejlesztésével

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2014. január 2014. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL. XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI 1995. ÉVI CXVII. TÖRVÉNY A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓRÓL XIII. Fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI A kifizetőt terhelő adó 69. (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg)

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról (A 2015.01.1. és 2015. 12. 31. között hatályos szöveg) AZ ÖNKÉNTES PÉNZTÁRAKKAL KAPCSOLATOS (IDEÉRTVE AZ ADOMÁNYT IS) 2015. ÉVRE ÉRVÉNYES FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA (Fontosabb szövegrészek kiemelésekkel, készült 2014. 12. 31-én) 1995. évi CXVII. törvény

Részletesebben

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról

Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról Minden, amit tudni érdemes a béren kívüli juttatásokról /Cafeteria/ 2014 A 2014. évi cafeteriát és az egyes meghatározott juttatásokat érintő legfontosabb adóváltozások nem sok újat hoztak a 2013. évi

Részletesebben

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő

Készítette: Dr. Gróf Gabriella. igazságügyi adó- és könyvszakértő 2013. január 2013. évi adótörvény módosítások Készítette: Dr. Gróf Gabriella igazságügyi adó- és könyvszakértő ÉTOSZ Érdekvédelmi Tanácsadó Szolgálat Egyesülés 1068 Budapest, Benczúr utca 45. /fax: (06-1)

Részletesebben

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése

1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése Mellékletek 1.sz. melléklet: A Pénzügyi Számviteli és Humánpolitikai Osztály szervezeti felépítése 2. sz. melléklet: A kötelezettségvállalás, a pénzügyi ellenjegyzés, a szakmai teljesítés igazolása, az

Részletesebben