PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT II/1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT 3529 52. 3530 6. II/1."

Átírás

1 PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ FELSÖZSOLCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2 2 KÜLZETLAP FELSŐZSOLCA VÁROS RENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településtervező: Építésztervező: Közműtervező: Soltész Jánosné TT SZK/2001 TR / SZKI-SZK Csintalan Ildikó E Barnáné Papp Tünde É3-É Pozsgai István Sallai Attila Sejkóczky András Munkatársak: Holló György Miskolc, 2004.január hó S o l t é s z J á n o s n é ügyvezető

3 3 TARTALOMJEGYZÉK FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ, HELYZETELEMZÉS Bevezető 1.) Előzmények 2.) A történeti múlt, mint a stratégia alkotás kiinduló eleme 3.) Természeti erőforrások 4.) A település legfontosabb adatai /KSH/. A humánerőforrás jellemzése 5.) A közintézményellátás jelenlegi helyzete és a jelentősebb gazdálkodó egységek, gazdasági erőforrás 6.) Térszerkezeti kapcsolatok, közlekedés 7.) Közművesítés 8.) Környezetvédelem II. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY III. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VI. Tervjegyzék Összefoglaló vizsgálatok (épületállag, zöldterület és közlekedési vizsgálat) V-1 M = 1:4000 Összefoglaló vizsgálatok Területfelhasználás V-2 M = 1:20000 Útmintakeresztszelvények V-3 M= 1:200

4 4 I. VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ, HELYZETELEMZÉS Bevezető: FELSŐZSOLCA VÁROS 2003-ben megkezdte rendezési tervének készítését az évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, illetve annak módosításáról szóló évi CXV. törvény értelmében. A törvényi előírásokon túlmenően a település érdeke, hogy fejlesztési szándékainak a legoptimálisabb helyét a rendezési tervben kijelölje és az előkészítési folyamatokat megkezdje. A területek felhasználását, a telkek alakítását, továbbá az építések feltételeit és módját a településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), illetve a helyi építési szabályzatban kell megfogalmazniuk. A tervezési folyamat a helyzetelemzéssel, azaz a vizsgálati munkafázissal kezdődik. A rendezési terv két részből áll, éspedig a településszerkezeti tervből, illetve a helyi építési szabályzatból. A település szerkezeti terv az ún. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ALAPJÁN készül, melyet az önkormányzati testületnek határozattal kell elfogadnia. A településfejlesztési koncepció hasonló elvek alapján készül, mint a kistérségi fejlesztési program, de a területigényes fejlesztések helyét, módját egyre konkrétabban kell rögzíteni az alapelvekben. A térszerkezeti használatot a település teljes közigazgatási területére ki kell dolgozni. Az egyeztetési eljárások során a külterület használatot a szomszédos településekkel is egyeztetni kell. Így bizonyos fejlesztések összehangolása, illetve egyes térhasználati formák esetleges konfliktusa könnyebben kezelhetővé válik, például a kerékpárutak a közigazgatási területeken áthaladnak, vagy környezeti kockázattal járó technológiák fogadása esetén számolni lehet a szomszédos települést érintő terheléssel, illetve a közműrendszerek is térségi összehangolást igényelnek. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a területfelhasználási egységekre vonatkozó építési övezeteket határozza meg, melyet az önkormányzati testületnek rendelettel kell elfogadnia. A szabályozási terv kötelező szakági munkarésze a helyi értékvédelmi javaslat (a természeti és művi környezet). A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a település önkormányzatának feladata. A sajátos arculat, a településkép védelem egyik eszköze tehát a helyi építési szabályzat. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól a 66/1999.(VIII.13.) FVM.r. rendelkezik.

5 5 1.) Előzmények FELSŐZSOLCÁRA korábban 1992-ben készült általános rendezési terv, melyet a PROVINCIA KFT. készített. A város külterületére ezután részletes szabályozási tervek készültek, többek között az Arnót községgel határos területre az ipari zóna kialakítására. A belterületre szintén több részletes szabályozási, illetve beépítési terv készült, pl. a kereskedelmi- szolgáltatói területek, továbbá a MEZŐGÉP környezetének rendezésére stb. Forgalomtechnikai tervek közül említésre méltó az M-30-as gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó új Sajó híd, illetve a Kassai úti körforgalom, valamint a Szent István út és Hősök tere rendezésére készült megvalósulási tervek. Jelenleg folyó tervezési munka a városközponti területek beépítési tanulmánya, illetve az M30-as- építéséhez kapcsolódó régészeti területeken örökségvédelmi hatástanulmány készítése. A településrendezési terv komplex felülvizsgálatát az időközben lezajlott társadalmigazdasági és jogszabályi környezet változása indokolta. 2.) A település bemutatása FÖLDRAJZ, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK A Bükk hegység keleti lábánál, a Sajó folyó bal partján, a 3-as számú (Budapest- Miskolc-Tornyosnémeti) országos főközlekedési út nyomvonalán, Miskolctól 3 km távolságra fekszik, július 1-től város, a megye 17. városa. A Sajó folyó vízgyűjtő részéhez tartozó területét sík és enyhén hullámos talajfelszín jellemzi. Geológiai felépítettségére jellemző, hogy a pliocén elején a pannónia beltenger öble volt, az első pliocénban, majd a pleisztocén fejlődési korban területe kiemelkedett, és a szerkezeti vonalak mentén feldarabolódott. A kiemelkedett területek felszínére hullott porból lösz és vályog képződött, melyet a Sajó teraszos völgyekkel szegett le. Így a település talajképző kőzetét löszös agyag alkotja, mely alapvetően meghatározta lakosainak mezőgazdasági tevékenységét. Az évi átlagos csapadék mennyisége: mm. A terület szélviszonyai változatosak: ÉK-DNY, illetve ÉNY-DK. Szélerőssége: közepes. TÖRTÉNELEM Felsőzsolca új-kőkori, bronzkori, kelta, avar és Árpád-kori leletekkel rendelkezik. A település határának keleti részén található, emberkéz alkotta halmok, a régészeti kutatások szerint, mintegy évvel ezelőtt keletkeztek. A Várdombon folytatott ásatások során a neolitikumból származó cseréptöredékek, a Sajó folyó régi medrének homokbányáiból előkerült 4000 éves rézkori gyűrűk, gyöngyök, lándzsarészek, valamint a Csikó-tó kavicspajzsából feltárt avar kori cseréptöredékek, terra sigillatták igazolják a kelta népcsoport több évszázados jelenlétét.

6 6 A korabeli megmaradt feljegyzések szerint a honfoglaló magyarság földművelő, állattartó és fegyverkovács, kelta-avar etnikumot talált a város egykori területén. Egy 1281-ből származó okmány már Nogsolcha néven említi a települést, melyben a Myskoucz nemzetség és Panyth bán fiai között, a Sajó folyó mederváltása miatt keletkezett birtokvitát a felek úgy zárták le, hogy az egri káptalan előtt megállapodtak: Myskoucz és Nogsolcha között a határ mindenkor a Sajó folyó. Itt zajlott le II. Béla király győztes csatája a trónkövetelő Borisz herceg ellen. A tragikus végű Muhi csata után a menekülő király életét mentő Ernye bán, - IV. Béla főlovászmestere, - szolgagyőri ispán, a tatárok kivonulása után Solcha-t is birtokba kapja július 7-én kelt birtoklevele az alábbiakat tanúsítja: Ernye kedvelt főlovászmesterünk, midőn a tatárok barbár népe háborús támadással lerohanta és elárasztotta országunkat milyen nagyra becsülendő módon tűnt ki felséges szemünk láttára a hűség fényes tanúságtételével. Mikor a mind növekvő szerencsétlenségben lovaink kidőltek, ő életével nem törődve, a mi életünket élete árán is megváltani kívánta, a saját menekülésére szánt lovak személyünk megmentése érdekében átadva nekünk. Ő maga, üldözőinkkel harcba bocsátkozva, több lándzsadöféstől és nyíllövéstől kapott sebbel vitézül ellenállt az ellenség rohamának és Isten segítségével nagy nehezen ki tudta magát szabadítani azok gyűrűjéből. ezenkívül, midőn a tatárok elől a tengermelléki részekre vonultunk vissza, ugyanő parancsunkra, a sors különböző eshetőségeinek kitéve magát abban az időben, mikor az utak veszélyessége és az ellenség cselvetései miatt nem lehetett biztonságosan közlekedni egyedül ment kifürkészni a tatárok szállását és az ott szerzett hírekről hűségesen beszámolt nekünk. Minden nehézségben az akkori mostoha körülmények hozta szerencsétlen helyzetünkben kitartó, hű szolgálattal állott állandóan mellettünk. Ezért Diósgyőr vára mellett Solchát birtokolja. Az 1332-es pápai tizedfizetés alapján Felsew-solcha már Borsod vármegye 5. legnépesebb helysége. (Az akkor fizetett tized összege 22 garas volt.) Az évi pápai tizedjegyzékből megállapítható, hogy ekkor itt volt a vármegye egyik legtöbbet fizető, virágzó, Szent Mihály névre felszentelt plébániája ben, I. (Nagy) Lajos lengyel királlyá választását követően, a település kereskedelmi és politikai szerepe is felértékelődött. Új lakóházak épültek, fokozódott a betelepülés. Az 1526-os mohácsi vészt követően, a lakosság jó része Szapolyai oldalára állt őszén Székesfehérváron megkoronázták Szapolyai Jánost János királyt -, ugyanazon év decemberében pedig Pozsonyban az ellenpárt, Habsburg Ferdinándot emelte trónra ben a két király katonai összecsapása Ferdinánd győzelmével végződött, így Szapolyai seregei Ferdinánd csapatai elől, egészen a Felsewsolcha-i Sajó folyóig hátráltak. A hosszú hadakozásnak az 1538-as Váradi béke vetett véget, melynek alapján a (mai) térség Ferdinánd uralma alá került. A hűtlenséget a Szapolyai pártolást Ferdinánd adókivetéssel bírságolta.

7 7 A török csapatok 1544-ben foglalták el és égették porrá a települést. A lakosság jó része bujdokolni, menekülni kényszerült, míg másik része áldozatul esett. A törökök azonban felfigyeltek a szorgalmas népre és gazdasági törekvéseik megvalósítására ösztönözték a visszaköltözött lakosságot. Így a török uralom nem csupán pusztulást, hanem újjáépítést, településfejlesztést, a közigazgatás megalapozását, a mezőgazdasági termelés fejlődését, az iparosodás és a polgárosodás elindulását is eredményezte. A tizedjegyzékben felsorolt nevek a település lakossága között egyetlen idegen nemzetiségűt sem tartalmaznak. A római katolikus egyház a tudás megszerzését sugallta híveinek, melynek eredményeként a nemeseken kívül valamennyi jobbágy is tudott írni és olvasni. A reformáció eredményeként, a XVI. század elejétől erős református egyház tevékenykedik a településen. A protestáns vallás terjedését a külföldről hazatért papok is elősegítették, de súlyát növelte, hogy 1564-től a Rákóczi család tagjai tulajdonolták Felsőzsolcát, mintegy 130 éven át. A Rákóczi-szabadságharcot követően a Dőry család tagjai a birtokosok, de birtoktestei vannak a Szirmay családnak is. A XVII. században jelentős fejlődésnek indul, a már utcasoros település-szerkezettel rendelkező falu. A földbirtokosok adókedvezményei hallatán jó kezű iparosok, kovácsok, ácsok, építőmesterek, molnárok és kereskedők telepednek le, s szorgalmas munkájuk révén fellendült a település kereskedelme, átutazóforgalma. A különféle vallású emberek betelepülésével ismét pezsgővé vált a vallási élete. Ez eredményezhette, hogy 1716-ban Dőry László földbirtokos felsőzsolcai téglaégetőjéből db téglát ajánlott fel a miskolci Avasi templom újjáépítéséhez. At 1848-as szabadságharc során súlyos károk érik a falut. Dembinszky és Görgey csapatai védelmezik a települést, de július elején a Paskievics cári tábornok vezetésével benyomuló orosz cári csapatok kifosztják, majd július 25-én, amikor Görgey egységei megütköznek a cári erőkkel, az orosz katonák felgyújtják a falut. Kifosztják az uradalmi birtokot, felélik a falu tartalékait, majd szeptember 2-án kivonulnak Zsolcáról. Az 1848-as szabadságharc leverését követően a falu közössége újjászerveződött, majd a gazdasági élet fellendülése eredményezte, hogy 1851-ben a görög katolikus közösség templomot építsen ban a római katolikusok is megépítették új templomukat, melyet Keresztelő Szent Jánosnak szenteltek fel. A Dőry család kastélyt épít, vízimalmokat, boltokat, korcsmát, mészárszéket üzemeltet, mező-gazdasággal és téglaégetéssel foglalkozik, valamint hídvámot szed. A falu létszáma ismét fokozatos növekedésnek indult. A kor liberális eszméinek hatására bekövetkezett jobbágyfelszabadítás, és az 1867-es kiegyezést követően megindult iparosítás egy új réteg kialakulásához, a szervezett munkásság kiformálódásához vezetett. A rohamosan iparosodó Miskolc mellett mindez otthonteremtés szempontjából előnyösen érintette Felsőzsolca népességét.

8 8 Közben házasság révén a település a Platthy család tulajdonába kerül. Leányuk, Platthy Ida, a kor kiemelkedő, felvilágosult mecénása Szathmáry Király Pál felesége lett. A modern gondolkodású asszony és a művelt férj egymásra találása jó házasságot eredményezett, így mindketten Felsőzsolca felemelkedésén, a térség kulturális és gazdasági életének serkentésén tevékenykedhettek. A feleség 1887-ben kisded-óvodát alapított. Mindketten a műveltség terjesztését, a hagyományok ápolását, az egészségügy megerősítését, az emberek és a környék gazdagodását tűzték ki céljukként ban a falu védelmében megalakítják az önkéntes Tűzoltó Egyletet, ahol a tűzoltók éberségről, elszántságról és bátorságról tettek tanúbizonyságot, főként az aratási tüzek oltása során. Az I. világháborúban 210 katonával vett részt az ekkor már 1672 fős település, melyből 48-an hősi halált haltak, 11 hadirokkant, 160 sebesült és 4 vitéz tért haza sorstársaival. Az ezután kikiáltott Tanácsköztársaság harcaiban 4 fiatal vesztette életét. A gazdaság újjászervezését követően kisgazda vezetést választott a falu. Az ipar és a kereskedelem fellendülése következtében megváltozott a lakosság foglalkozás szerinti összetétele, a korábbi döntően mezőgazdálkodásból élő parasztság mellett, azonos arányban nőtt az ipari munkások és a kereskedők létszáma. Pártok, vallási szerveződések, kulturális és önsegélyező körök, sportkörök, társadalmi szervezetek jöttek létre, melyek tevékenységükkel át- meg átszőtték Felsőzsolca társadalmi életének egészét. A közakarat alapította meg 1923-ban a Levente Egyesületet is. A gazdagodás, a munkalehetőség, a szervezett település vonzotta a betelepülőket. Mindezek eredményeként 1930-ban már 2540 főre emelkedett Felsőzsolca állandó lakosainak száma ben a falu lakossági szolgáltatásáról 15 kereskedő, 7 italmérő, 33 önálló kisiparos (akik közül 9 cipész, 7 hentes és mészáros, 1 asztalos, 1 ács, 1 kerékgyártó, 1 pék, 1 bádogos, 1 kőműves, 1 szikvízgyártó, 1 fazekas, 1 kőfaragó, 1 borbély, 6 bércséplő, 1 kéményseprő), valamint 1 darálómalom és 1 villanyerőre berendezett malom gondoskodott. A II. világháború itt is megpróbáltatásokkal, tragédiákkal párosult. Közel kétszázan vesztették életüket. A beletörődést az újjáépítés lázas évei követték, s a település a hit és a közösség erejénél fogva ismét megtalálta a fejlődés útját. Az iparvárossá fejlődött Miskolc tőszomszédságában, hangulatos kertvárosi jellegével vonzotta a letelepedőket és lélekszáma így alakult: 1960-ban ben 5078 fő. A település január 1-jétől nagyközségi státuszt kapott. Fejlődése eredmé-nyeként lakossága: 1980-ban ben ban ban ben pedig már 7264 fő lett.

9 9 NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK, MUNKANÉLKÜLISÉG / évi adatsor / Felsőzsolca lakosainak száma: 7241 fő A lakosság 31,6 %-a aktív kereső, 6,8 %-a munkanélküli, 31,1 %-a inaktív és 30,5 %-a eltartott. Az aktív keresők legnagyobb hányada, 70 %-a a szolgáltatási jellegű ágazatokban, 27,2 %-a az iparban és 2,3 %-a a mezőgazdaságban tevékenykedik. Az aktív keresők 25,3 %-a helyben foglalkoztatott, míg 74,7 %-a eljáró. A foglalkoztatottak iskolázottságát tekintve 12,3 %-a alapfokú, 28,5 %-a szakmunkás, 39,5 %-a középfokú, 19,1 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 0,6 %-a nem rendelkezik iskolai végzettséggel. Forrás: Miskolci agglomeráció. KSH, A lakosság 6,8 %-a munkanélküli, azaz 478 fő, melyből 280 férfi, 198 nő. Végzettség szerinti megoszlását tekintve: 14 fő felsőfokú 78 fő középfokú 110 fő szakmunkás 172 fő alapfokú 104 fő nincs iskolai végzettsége Forrás:: Miskolci agglomeráció. KSH, GAZDASÁGI ÉLET /2002. évi adatok/ A gazdasági élet legjelentősebb üzeme, az Országos Villamostávvezeték Rt. Kelet- Magyarországi Üzemigazgatósága, melynek felsőzsolcai telephelyén 22 külső vállalkozás is tevékenykedik. A Felsőzsolcai Mezőgazdasági Szövetkezet négy község közigazgatási területére kiterjedően, 1180 hektáron gazdálkodik. Alapvetően gabonanövények (búza, árpa, kukorica, napraforgó) termelésével foglalkozik. A Nagymiskolci Állami Gazdaság felszámolását követően, a felsőzsolcai 171 hektáron a Frukt Trade Center Kft. gazdálkodik. A helyi befektetőkből álló kft. tulajdonában alma, körte, meggy és cseresznyeültetvények vannak. A városban 486 működő vállalkozás van összesen. Ebből 5 részvénytársaság, 62 korlátolt felelősségű társaság, 2 szövetkezeti, 113 betéti társaság, 302 egyéni vállalkozás. Az ipari termelést folytató vállalkozások száma: 107. Mezőgazdasági

10 10 vállalkozások száma: 17. Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások száma: 113. Szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások száma: 170. Egyéb gazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások száma: 74. Forrás: Miskolci agglomeráció. KSH, Statisztikai évkönyv KSH, KERESKEDELEM /2003. júniusi adatok/ Kiskereskedelmi üzletek száma: 62 Az üzletek profilja: Gépjármű-, gépjárműalkatrész szaküzlet 3 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet és áruház 10 Iparcikk jellegű vegyes üzlet és áruház 3 Zöldség-gyümölcs elárusítóhely 3 Hús, húskészítmény-szaküzlet 3 Kenyér-, pékáru- és édesség-szaküzlet 1 Alkohol tartalmú és egyéb italok szaküzlete 4 Egyéb, nem kiemelt élelmiszert forgalmazó szaküzlet 4 Állatpatika 1 Kozmetikai és testápolási cikkek szaküzlete 1 Textilszaküzlet 2 Ruházati szaküzlet 5 Elektromos háztartási cikk szaküzlet 3 Vasáru-, festék-, üvegszaküzlet 4 Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 1 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzlet 11 Használtcikk-szaküzlet 3 Vendéglátó egységek száma: 21 Melegkonyhás és egyéb vendéglátó üzlet, cukrászda 11 Bár, borozó, italbolt, kocsma, zenés szórakozóhely 8 Munkahelyi vendéglátó üzlet 2 Forrás: Önkormányzati adatok, 2003.

11 11 OKTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS /2003. évi adatok/ Általános Művelődési Központ A 2001-ben létrejött ÁMK többcélú intézmény, melyben közös Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai és Művelődési Program, Munkaterv alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. Intézményünk munkájának középpontjában a gyermekek személyiségének fejlesztése és a felnőtteknek korszerű kulturális szolgáltatások biztosítása áll. ÁMK Intézményegységei ÁMK Krisztina Napközi Otthonos Óvodája Az óvoda 6 csoportjában 137 gyermek nevelését végzi 15 óvodapedagógus, 6 dajka segítségével. Az óvoda alapfeladata 3 8 éves gyermekek óvodai nevelése. Kiemelt feladatának tekinti a komplex képességfejlesztést, hagyományápolást, környezeti, művészeti nevelést, iskolás életmódra való felkészítést. Az óvodában alapítvány működik. A szülők igényei alapján hitoktatásban részesülhetnek a gyermekek. Az óvodások néptánc műsorral rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken. ÁMK Platthy Ida Napközi Otthonos Óvodája Az óvoda 5 csoportjában 128 gyermek nevelését végzi 13 óvodapedagógus, 6 dajka segítségével. Az óvoda alapfeladata 3 8 éves gyermekek óvodai nevelése. Kiemelt feladatának tekinti az anyanyelvi, erkölcsi, művészeti nevelést, az angol nyelv játékos megismertetését, hagyományápolást, iskolai életmódra való felkészítést. A szülők igényei alapján hitoktatásban részesülhetnek a gyermekek. Az óvodában alapítvány működik. Az óvodások aerobic műsorral rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken. ÁMK Kazinczy Ferenc Általános Iskolája Az általános iskola 17 osztályában 317 tanuló nevelését végzi 27 pedagógus. Az általános iskola alapfeladata a tanköteles korú tanulók nevelés-oktatása, készségük, képességük fejlesztése, általános műveltségük megalapozása, továbbtanulásra felkészítésük. A tehetséges tanulóknak emelt szintű oktatást biztosít az iskola angol nyelvből és testnevelésből. A tanítási órák mellett fakultációs foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon kapnak segítséget a diákok továbbtanulásra való felkészülésre. A környezeti nevelést segíti az erdei iskola. A tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulóknak differenciált oktatással küzdő, sajátos nevelési igényű tanulóknak differenciált oktatással, képességfejlesztő foglalkozások szervezésével tanítási órákon, napközi otthonos foglalkozásokon nyújtanak segítséget tanulási hátrányaik csökkentéséhez. Az iskolában 2 alapítvány működik (Kazinczy Iskoláért Alapítvány, Lélek Alapítvány). A diákok római katolikus, görög katolikus, református hitoktatáson vehetnek részt.

12 12 ÁMK Szent István Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója Az általános iskola 15 osztályában 270 tanuló nevelését végzi 27 pedagógus. Az általános iskola alapfeladata a tanköteles korú tanulók nevelés-oktatása, készségük, képességük fejlesztése, általános műveltségük megalapozása, továbbtanulásra felkészítésük. A tehetséges tanulóknak két tanítási nyelvű oktatást biztosít az iskola angol nyelvből, emelt szintű oktatást matematikából és számítástechnikából. A tanítási órák mellett fakultációs foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon kapnak segítséget a diákok továbbtanulásra való felkészülésre. A pályázati támogatásból megszervezésre kerülő erdei iskola a környezeti neveléshez járul hozzá. A tanulási nehézségekkel küzdő diákok iskolaotthonokban, napközi otthonos foglalkozásokon vesznek részt. A pedagógusok differenciált oktatással, készségfejlesztő foglalkozásokon segítik lemaradásuk csökkenését. Az iskolában A Szent István Diákjaiért néven alapítvány működik. A diákok római katolikus, görög katolikus, református hitoktatáson vehetnek részt. Az iskola fenntartásában a 116. gróf Teleki Pál cserkészcsapat működik. ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája Az iskolában 177 tanuló nevelését 13 pedagógus végzi. A művészeti iskola Felsőzsolcán az általános iskolákban is, telephelyként Sajóládon végzi a gyerekek zenei nevelését. A zenei nevelés keretében szolfézsoktatás, hangszeres zenei képzés folyik. A jelenleg működő tanszakok: furulya, fuvola, gitár, klarinét, szaxofon, zongora. Fúvós zenekaruk az iskola tanulóiból és tanáraiból alakult. A művészeti iskola növendékei és a fúvós zenekar sikeresen szerepelnek városunk kulturális rendezvényein, művészeti iskolák találkozóin. Pedagógiai Szakmai Szolgálat Szervezetileg az ÁMK Szent István Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója intézményegység keretében működik. A felsőzsolcai óvodák, iskolák mellett a felsőzsolcai Közoktatási Ellátási Körzet társult településeinek biztosítja szolgáltatásait az alábbi területeken: pedagógiai szolgáltatás, mérés, értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezése, tanuló tájékozató-tanácsadó szolgálat. A szakmai munkaközösségek szolgáltatásai, továbbképzések segítik a pedagógusok szakmai ismeretinek gyarapítását. A szervezett versenyek hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz. ÁMK Közművelődési és Közgyűjteményi Intézete A kulturális törvényben, rendeletben meghatározott közművelődési, muzeális feladatokat látja el. Székhelye a Bárczay-kastély, programjainak egy részét a Művelődési Házban rendezi meg. A Bárczay-kastély hangversenyeknek, szakmai továbbképzéseknek, kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak ad helyet. Közművelődési tevékenységével lehetőséget biztosít gyermekeknek és felnőtteknek ismereteik gyarapítására, kikapcsolódásra, a szabad idő hasznos eltöltésére. Klubokat,

13 13 művészeti csapatokat működtet, közreműködik művészeti alkotások bemutatásában. A közérdekű muzeális kiállítóhely a Bárczay-kastélyban kapott helyet. Felsőzsolca múltjával kapcsolatos tárgyi emlékeket gyűjtik, rendszerezik, kiállítások rendezésében vesznek részt. A Századok útkereszteződésben c. állandó helytörténeti kiállítás mellett időszakos kiállításokból ( Emlékek az iskoláról c.) megismerhetik a látogatók településünk múltját. A város életében kultúra közvetítő szerepe van az évente 2-3 alkalommal megjelenő Örökség (szerkesztő: Zsíros Sándor) c. honismereti, kulturális kiadványnak, amely az ÁMK és az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány gondozásában jelenik meg. ÁMK Városi Könyvtára A Bárczay-kastély földszinti termeiben kapott helyet. A városi könyvtár feladata sokrétű: az állomány folyamatos gyarapítása, dokumentumok nyilvántartásba vétele, gyűjtemény őrzése, védelme, felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, internet használat biztosítása, tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása. Minden évben megrendezésre kerülnek a Felsőzsolcai Könyvnapok, melynek házigazdája a városi könyvtár. Dokumentumok: db, ebből könyv, 530 egyéb dokumentum (VHS, hanglemezek, CD, térkép, hangkazetták). Az ÁMK intézményegységei folyamatosan fejlesztik együttműködésüket. Folyamatos információátadással, közös rendezvények szervezésével segítik a célok megvalósulását. Az ÁMK feladatainak megvalósítása során együttműködésre törekszik a szülőkkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel. Az intézményhasználók igényeinek figyelembevételével folyamatosan fejleszti szolgáltatásait. Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ A legfiatalabb közoktatási intézménye Felsőzsolcának. A személyi ellátottságot 5 főállású és 36 részmunkaidőben dolgozó szakember jelenti. Intézményünk az óvodák, iskolák feladatellátásához szorosan kapcsolódó segítő tevékenységet lát el. Nevezetesen: beszédjavítás, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai ellátás, gyógytestnevelő biztosít órát és a pályaválasztási tanácsadást. Nemcsak Felsőzsolca város gyermekeit, szüleit és pedagógusait segíti meg a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásban, hanem a Felsőzsolcai Közoktatási Ellátási Körzet környező 25 településének több mint 7000 gyermekét is. Körzetéhez 54 közoktatási intézmény tartozik. Hasznos, jól működő kapcsolatrendszert sikerült kialakítani az egészségügyi- és szociális társintézményekkel pl.: gyermekorvosok, védőnői hálózat, családsegítő központok, gyámhivatal, stb. A helyi hírek a UPC kábel-televízió hálózaton keresztül jut el a helyi szerkesztésű Képújság keretében a lakossághoz. Valamint írott sajtó formájában a havonta kétszer megjelenő Zsolcai Hírmondón (szerkesztő: Papp Ferenc) keresztül.

14 14 A hagyományőrzést, az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, a Felsőzsolcai Kulturális Egyesület, a évben megalakuló Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület is folytatja. Forrás: Önkormányzati adatok, SPORT Felsőzsolca város sportkulturáját alapvetően a labdarúgás, a kézilabda, a tenisz határozza meg. A sportolni vágyók rendelkezésére áll 1 füves labdarúgópálya, 2 bitumenes kézilabdapálya, futó- és ugrópálya, salakos, illetve bitumenes teniszpálya és 2 tornaterem. A sportélet a következő szervezetek keretei között van jelen. Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület (FASE) Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Z-25 Postagalambsport Egyesület Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club Kertekalja 1-ség SC A város labdarúgó és a kézilabda csapata a Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) színeiben versenyzik a megyei I. osztályú bajnokság élvonalában. A nagypályás labdarúgás mellett a kispályás labdarúgásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A labdarúgó utánpótlás nevelése is kiemelkedő. A tenisz kedvelőinek a Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club biztosít lehetőséget. A évben megalakuló Együtt Felsőzsolcáért Egyesület lövészverseny szervezésével vonja be a felsőzsolcai általános iskolásokat a város sportéletébe, nyújt nekik kellemes kikapcsolódást. Edzési lehetőséget is biztosít számukra. A harcművészetek iránt érdeklődők számára a karate nyújt bepillantást a távol-keleti mozgáskultúrába és rendszeres versenyzésre is, van lehetőség a Felsőzsolcai Almáskerti Sport Egyesület Karate szakosztálya keretén belül. A Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület Öregfiúk csapata rendszeresen részt vesz városnapi sporteseményeken. A Z-25 Postagalambsport Egyesület tagjainak immár 30 éves áldozatos tevékenysége nyomán kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket könyvelhet el. IDEGENFORGALMI LÁTVÁNYOSSÁGOK Bárczay-kastély és az ebben megtekinthető Helytörténeti Kiállítások (állandó, időszakos)

15 15 Görög katolikus templom Római katolikus templom Református templom Kegyeleti Park (a II. világháború és 1956 áldozatainak emlékhelye) A pihenni vágyók számára 30 szálláshely (faház) áll rendelkezésre az ÁMK Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. A Mályi-tó partján lévő 18 fős komfortos üdülő található. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS /2003. évi adatok/ Központja az Egészségház, melyben 6 települést ellátó, körzeti ügyeleti szolgálat, fogászati szakrendelés, háziorvosi szolgálat, gyermek és fizikoterápiás szakrendelés szolgálja a rászorultakat. Helyben szerda reggelenként lehetőség van vérvételre, melyet Miskolcra szállítanak a központi laboratóriumba elemzésre. A vizsgálati eredmények az Egészségházban átvehetők. A 3 felnőtt háziorvosi körzetben 5960 lakos ellátásáról gondoskodnak. A háziorvosok a rászorultak ellátását 4 asszisztens segítségével oldják meg. Az 1067 fő 14 éven aluli lakosságot egy gyermek-szakorvos gondozza, 2 védőnő segítségével. A korösszetétel a következőképpen oszlik meg: 0-4 éves korig 333 fő, 5-14 éves korig 734 fő. A városban a fogászati ellátást két fogorvos végzi, két asszisztens segítségével. A betegellátás fontos részeként a Platán Gyógyszertár egy szakképzett gyógyszerésszel és két gyógyszerészeti asszisztenssel áll a lakosság szolgálatára. Forrás: Önkormányzati adatok, SZOLGÁLATI ELLÁTÁS A szolgálati ellátás a városunkban a Családgondozó Központ feladata. Ide tartozik az idősek ellátása az Idősek Klubján keresztül, a feladatai között szerepel még a Gyermekjóléti és a Családsegítő szolgálat. A társaságot, törődést igénylőket 20 férőhelyes Idősek Klubja várja, ahol szakképzett gondozók, családias körülményeket biztosítva végzik tevékenységüket. KÖZBIZTONSÁG /2003. évi adatok/ A város és a körzethez tartozó 6 község nyugalmáért és a törvényes rend betartásáért a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrse felel. Az őrsön jelenleg 19 fő teljesít szolgálatot. A rendelkezésükre álló 3 személygépjárművel, rádiótelefon-kapcsolattal látják el feladataikat Felsőzsolca és

16 16 további 6 község területén. A képviselő-testület 1990-ben életre hívta a helyi Polgárőrséget, mely 29 fős csoportjával, 1 személygépjárművel, rádiótelefon-kapcsolattal hatékonyan együttműködve segíti a rendőrség munkáját. A tűzvédelem biztonságáról, a feladat folyamatos ellátásáról a Felsőzsolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai gondoskodnak, gyakorlataikba, versenyeikbe évente fiatalt is bevonnak. Forrás: Önkormányzati adatok, AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁVLATI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI : Az önkormányzat távlati elképzelései között szerepel egy Közösségi Ház építése, amelynek feladata lenne iskolai testnevelés, oktatási és körzeti rendezvények mellett a felnőtt lakosság szabadidő sport tevékenységének kiszolgálása mint pl.: aerobik, karate, terem labdarúgás. Emellett még a kialakított tér lehetőséget biztosítana a 300 férőhelynél nem nagyobb közösségi célú rendezvények (kulturális estek, koncertek) lebonyolítására is. EMLÉKHELYEK: 1. A Honvédeknek emléket (felszentelve IX. 2.) az VII. 25-i zsolcai csata emlékére. Az emlékmű, akkor az út másik oldalán lévő családi ház helyén állt ben helyezték át a Hősök terére ben az építményt újraalkotva, a tér közepe felé, nyugatra helyezték át. 2. Az I. világháború áldozatainak nevét emléktábla őrzi a Városháza épületének falán. 3. A II. világháború és 1956 áldozatainak emlékhelye a Kegyeleti Parkban. 4. Az 1919-es harcokban elesett vasutasok és postások nyughelye a Bólyai és az Ongai utak elágazásánál, a keresztnél található. 5. Az aradi vértanúk kopjafája az ÁMK Szent István Általános Iskolában. FELSŐZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Felsőzsolca, Szent István u. 20. Tel..: (46) ,

17 17 TELEPÜLÉSFEJLETTSÉGI MUTATÓK: /2002. évi adatok/ Lakásállomány: 2209 db melyből önkormányzati lakás: 20 db Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma: 2041 db 94 % Szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 1427 db 43 % Vezetékes földgázzal ellátott lakások száma: 1775 db 83 % Távbeszélő fővonal ellátottság: % Burkolt utak aránya (bel. ter. út km/ burkolt út km): 32/ % Közüzemi vízvezeték hálózat hossza: 31,5 km Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza: 46, 74 km Kisfeszültségű elektromos hálózat hossza: 30 km Földgáz elosztó vezeték hossza: 27 km Közvilágító helyek száma: 821 db Kommunális hulladékkezelésbe bevont lakások száma: 2146 db Belterületi utak hossza: 32 km ebből országos út: 3,2 km Települést érintő személyvonatok száma: 76 vonat/nap ebből megálló vonatok száma: 55 vonat/nap Távolsági autóbuszok száma: 100 járat/nap Helyi autóbuszjárat fordulóinak száma: 78 forduló / nap Helyi autóbuszjárat kapacitása: 9240 fő/nap Zöldterület: m 2 Forrás: Önkormányzati adatok, RENDEZVÉNYEK: Városnapok Június hétvégéje FEJLESZTÉSI TERVEK: Közösségi Ház építése, sporttelep és uszoda építése, idegenforgalom-fejlesztés ÁLLAMI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZHATALMI SZERVEK, (RENDŐRSÉG) Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Örs 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 31.

18 18 OKTATÁSI, KÉPZÉSI INTÉZETEK ÁMK Intézmények ÁMK Krisztina Napközi Otthonos Óvoda 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43. (rövid jellemzés ) Komplex képességfejlesztés, manuális tevékenységi formák útján, jeles napok köré csoportosítva. Zeneóvodát működtetünk. Tartásjavító testnevelési foglal-kozásokat szervezünk, illetve a néptánc elemek megismerésére is lehetőséget teremtünk. Ember és természet programmal rendelkezünk áprilistól jelenik meg a Nyitnikék című óvodai havi lapunk. Óvodánkban Krisztina Alapítvány is működik. ÁMK Platty Ida Napközi Otthonos Óvoda 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. (rövid jellemzés) 3-7 éves korú gyermekek nevelése, 5 csoportban, magas gyermeklétszámmal az éves beiratkozási létszám. Névadónk, Szathmáry Király Pálné Platthy Ida Felsőzsolca történelmének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, óvodaalapító, a szegények megsegítője. Az alapfeladatokon túlmenően lehetőséget nyújtunk a gyermekeknek az idegen nyelvek játékos megismerésére, gyógy-testnevelésre és a zenei képességek fejlesztésére. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az anyanyelvi és az erkölcsi nevelésnek. Személyiségfejlesztő munkánk szerves része a néphagyományápolás, melynek keretében néptáncot is tanulhatnak gyermekeink. A szülők igényei alapján hitoktatásban is részesülhetnek a gyermekek. ÁMK Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2. Általános iskolai oktatás, alapfokú zenei- és néptánc-képzés, napközi otthon, fakultációk, szakkörök, tömegsport, testnevelés és angol tagozat. ÁMK Szent István Általános Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 1. Tevékenység: 1-8 osztályos nevelés, oktatás. Jelentős a reál- és nyelvi szaktárgyak tagozatos, illetve differenciált képzése, valamint a szakköri és fakultatív tevékenység. ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája Pedagógiai Szakmai Szolgálat 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 1. Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 3561 Felsőzsolca, Eperjesi u. 14.

19 19 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS KÖZINTÉZMÉNYEK 1. Egészségház Felnőtt Háziorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Gyermekorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Fogorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Orvosi ügyelet 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca Családgondozó Központ 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. Idősek Klubja Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgálat TÁRSADALMI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK B.-A.-Z. Megyei Vöröskereszt Felsőzsolcai Alapszervezete 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör Felsőzsolcai Nyugdíjas Férfi Népdalkórus EGYHÁZAK, FELEKEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEI Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 41. Tel.: (46) Római Katolikus Plébániahivatal 3561 Felsőzsolca, Rákóczi utca 30. Református Egyházközség 3561 Felsőzsolca, Mártírok u. 6.

20 20 KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. sz. Felsőzsolcai Kulturális Egyesület Rozmaring Női Népdalkör Felsőzsolcai Néptáncegyüttes Felsőzsolcai Lovasbandérium Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Felsőzsolcáért Polgári Egyesület 3560, Felsőzsolca Bartók Béla u. 30. Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság 116. sz. Gr. Teleki Pál Cserkészcsapat Felsőzsolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete 3561, Felsőzsolca Bem József u. 16. Kazinczy Iskoláért Alapítvány Lélek Alapítvány Szent István Diákjaiért Alapítvány Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány Alapítvány a Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért Krisztina Óvoda Gyermekiért Alapítvány SZABADIDŐS, SPORT EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület (FASE) Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) Z-25 Postagalambsport Egyesület Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club Kertekalja 1-ség SC

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció

Alsózsolca Város Önkormányzatának. Integrált Városfejlesztési Stratégiája. Szociális célú városrehabilitáció Alsózsolca Város Önkormányzatának Integrált Városfejlesztési Stratégiája Szociális célú városrehabilitáció ÉMOP-3.1.1-12 KÉSZÜLT: ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MEGBÍZÁSÁBÓL Alsózsolca, 2013. február

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 79/2013.(VI.20.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Zagyvaszántó Község Önkormányzata 2013 1 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 4 Bevezetés 4 település bemutatása 4 Értékeink, küldetésünk 14 Célok 15 Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája

Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája Abony Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Pa-Ku Consulting Bt. 2009. TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1 AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal 2008. február LAJOSMIZSE VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Jóváhagyva a 11/2008. (I. 22.) ÖH. határozattal

Részletesebben

Csanádpalota nagyközség

Csanádpalota nagyközség Csanádpalota nagyközség várossá nyilvánítási kezdeményezése Készült Csanádpalota Nagyközség Önkormányzatának megbízásából Csanádpalota 2009. Tartalomjegyzék: 1. A település általános jellemzői és a kezdeményezés

Részletesebben

Abony Város Marketingstratégiája

Abony Város Marketingstratégiája Dél-Pest Megyei Gazdaságfejlesztő Kft. 2011. május TARTALOM 1. Bevezetés... 4 2. Helyzetelemzés... 5 2.1. Térbeli elhelyezkedés... 5 2.2. Városszerkezet... 6 2.3. Gazdaság... 6 2.3.1. Ágazati szerkezet...

Részletesebben

SZENTES VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2009 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁVAL EGYÜTTMŰKÖDVE KÉSZÍTETTE: Inno-Motive Nonprofit Kft. Cím: 6726 Szeged, Tárogató u. 60. Tel.: (+36) 62-642-712 Fax.:

Részletesebben

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA

GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA GYÁL TELEPÜLÉS LOCAL AGENDA 21 FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HELYI PROGRAMJA 2014. augusztus 1 Gyál Város Önkormányzatának megbízásából készítette: Ecoterra Tanácsadó Bt. 2 Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...

Részletesebben

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése

Mágocs nagyközség. várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs nagyközség várossá nyilvánításának kezdeményezése Mágocs, 2009 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 2 Ábrajegyzék 4 Táblázatok jegyzéke 5 1. Bevezetés a nagyközségről röviden 7 1.1. Mágocs fekvése, földrajzi

Részletesebben

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Bısárkány településfejlesztési koncepció 1 T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11.; Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699, E mail: talent_plan@arrabonet.hu;www.talent

Részletesebben

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012.

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. 1 2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. KÉSZÜLT: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízásából

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program CSEPREG Város Önkormányzata 2013.09.12. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...2 Bevezetés...2 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...12 Célok...12

Részletesebben

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció

Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld. Településfejlesztési Koncepció Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Főépítésze Szentes, Kossuth tér 6. Ikt.sz.: 06- /2005. Tárgy: Szentes Város Településfejlesztési Koncepciója Melléklet: 1 pld. Határozattervezet 1 pld.

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE

SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE SZAJOL TELEPÜLÉSSZERKEZETI ELEMZÉSE Készítette: Borics Katalin KTI / III. évfolyam 1.csoport -2005.- Tartalomjegyzék Témaválasztásom indoklása... 2 1. Szajol történetének áttekintése... 2 2. Szajol általános

Részletesebben

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007.

Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Esélyegyenlőségi terv. Helyzetelemzés 2007. Esélyegyenlőségi terv Helyzetelemzés 2007. Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 1.1 A közoktatás esélyegyenlősége... 5 1.2 "Ne legyen több iskolai kudarc! - Tíz lépés az oktatási esélyegyenlőség felé"... 7

Részletesebben

Környezetvédelmi Program

Környezetvédelmi Program Környezetvédelmi Program KISAR 2005-2010 Készítette: Kisar Község Önkormányzata megbízásából az Ecocaritas Egyesület 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. KISAR KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ÉS TERMÉSZETI ADOTTSÁGAI...

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013. 2018. Készítette: Horváth Tiborné Bágyogszovát elhelyezkedése Bágyogszovát Csornától 11 km-re Dél-keletre fekszik a Rábacsécsény-Rábcakapi törésvonal mentén, amely

Részletesebben

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019)

BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) BOGYISZLÓ KÖZSÉG FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSÉNEK HELYI PROGRAMJA (2014-2019) Készítette: 2014. május TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS... 5 1.1 A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉRTELMEZÉSE... 5

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monorierdő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monorierdő Község Önkormányzata 2013-2018 1 Áldjad a jó Istent, ki megálda téged, Adván őreidül szerető szüléket, Adván eszközöket, elhárítni pályád - Annyi más futónak nehéz

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Dunapataj Nagyközség Önkormányzata 6328 Dunapataj, Petőfi Sándor u. 20. Tel: 06 78 425 042 0 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 2. Bevezetés... 2. A település

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. augusztus 21-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 139/2014.(VIII.21.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Local Agenda 21 Fenntartható Fejlődés

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Iktatószám: 131-5450-1/2014. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy Hódmezővásárhely és Kistérsége Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata Az anyagot készítette:

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS

II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS II.1. GAZDASÁGI HELYZET II.1.1. Vállalkozások helyzete Működő vállalkozások száma és működési formája A városban nagyon sok a helyi gazdaság fejlődésének hajtóerejét jelentő a kis-

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék 2 3 I. Bevezetés A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében,

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajószöged Község Önkormányzata 1 Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajószöged Község Önkormányzata 2013 Készítette a Türr István Képző és Kutató Intézet közreműködésével: Zsarnay Melinda Elfogadva: 43/2013 (VI.27) határozattal Felülvizsgálva:

Részletesebben