PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT II/1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT 3529 52. 3530 6. II/1."

Átírás

1 PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ FELSÖZSOLCA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

2 2 KÜLZETLAP FELSŐZSOLCA VÁROS RENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ Településtervező: Építésztervező: Közműtervező: Soltész Jánosné TT SZK/2001 TR / SZKI-SZK Csintalan Ildikó E Barnáné Papp Tünde É3-É Pozsgai István Sallai Attila Sejkóczky András Munkatársak: Holló György Miskolc, 2004.január hó S o l t é s z J á n o s n é ügyvezető

3 3 TARTALOMJEGYZÉK FELSŐZSOLCA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ I. VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ, HELYZETELEMZÉS Bevezető 1.) Előzmények 2.) A történeti múlt, mint a stratégia alkotás kiinduló eleme 3.) Természeti erőforrások 4.) A település legfontosabb adatai /KSH/. A humánerőforrás jellemzése 5.) A közintézményellátás jelenlegi helyzete és a jelentősebb gazdálkodó egységek, gazdasági erőforrás 6.) Térszerkezeti kapcsolatok, közlekedés 7.) Közművesítés 8.) Környezetvédelem II. ÖRÖKSÉGVÉDELMI HATÁSTANULMÁNY III. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VI. Tervjegyzék Összefoglaló vizsgálatok (épületállag, zöldterület és közlekedési vizsgálat) V-1 M = 1:4000 Összefoglaló vizsgálatok Területfelhasználás V-2 M = 1:20000 Útmintakeresztszelvények V-3 M= 1:200

4 4 I. VIZSGÁLATI MUNKARÉSZ, HELYZETELEMZÉS Bevezető: FELSŐZSOLCA VÁROS 2003-ben megkezdte rendezési tervének készítését az évi LXXVIII. az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény, illetve annak módosításáról szóló évi CXV. törvény értelmében. A törvényi előírásokon túlmenően a település érdeke, hogy fejlesztési szándékainak a legoptimálisabb helyét a rendezési tervben kijelölje és az előkészítési folyamatokat megkezdje. A területek felhasználását, a telkek alakítását, továbbá az építések feltételeit és módját a településrendezési tervben (településszerkezeti és szabályozási terv), illetve a helyi építési szabályzatban kell megfogalmazniuk. A tervezési folyamat a helyzetelemzéssel, azaz a vizsgálati munkafázissal kezdődik. A rendezési terv két részből áll, éspedig a településszerkezeti tervből, illetve a helyi építési szabályzatból. A település szerkezeti terv az ún. TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ALAPJÁN készül, melyet az önkormányzati testületnek határozattal kell elfogadnia. A településfejlesztési koncepció hasonló elvek alapján készül, mint a kistérségi fejlesztési program, de a területigényes fejlesztések helyét, módját egyre konkrétabban kell rögzíteni az alapelvekben. A térszerkezeti használatot a település teljes közigazgatási területére ki kell dolgozni. Az egyeztetési eljárások során a külterület használatot a szomszédos településekkel is egyeztetni kell. Így bizonyos fejlesztések összehangolása, illetve egyes térhasználati formák esetleges konfliktusa könnyebben kezelhetővé válik, például a kerékpárutak a közigazgatási területeken áthaladnak, vagy környezeti kockázattal járó technológiák fogadása esetén számolni lehet a szomszédos települést érintő terheléssel, illetve a közműrendszerek is térségi összehangolást igényelnek. A helyi építési szabályzat és szabályozási terv a területfelhasználási egységekre vonatkozó építési övezeteket határozza meg, melyet az önkormányzati testületnek rendelettel kell elfogadnia. A szabályozási terv kötelező szakági munkarésze a helyi értékvédelmi javaslat (a természeti és művi környezet). A helyi építészeti örökség értékeinek feltárása, számbavétele, védetté nyilvánítása, fenntartása, fejlesztése, őrzése, védelmének biztosítása a település önkormányzatának feladata. A sajátos arculat, a településkép védelem egyik eszköze tehát a helyi építési szabályzat. Az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól a 66/1999.(VIII.13.) FVM.r. rendelkezik.

5 5 1.) Előzmények FELSŐZSOLCÁRA korábban 1992-ben készült általános rendezési terv, melyet a PROVINCIA KFT. készített. A város külterületére ezután részletes szabályozási tervek készültek, többek között az Arnót községgel határos területre az ipari zóna kialakítására. A belterületre szintén több részletes szabályozási, illetve beépítési terv készült, pl. a kereskedelmi- szolgáltatói területek, továbbá a MEZŐGÉP környezetének rendezésére stb. Forgalomtechnikai tervek közül említésre méltó az M-30-as gyorsforgalmi út építéséhez kapcsolódó új Sajó híd, illetve a Kassai úti körforgalom, valamint a Szent István út és Hősök tere rendezésére készült megvalósulási tervek. Jelenleg folyó tervezési munka a városközponti területek beépítési tanulmánya, illetve az M30-as- építéséhez kapcsolódó régészeti területeken örökségvédelmi hatástanulmány készítése. A településrendezési terv komplex felülvizsgálatát az időközben lezajlott társadalmigazdasági és jogszabályi környezet változása indokolta. 2.) A település bemutatása FÖLDRAJZ, TERMÉSZETI ADOTTSÁGOK A Bükk hegység keleti lábánál, a Sajó folyó bal partján, a 3-as számú (Budapest- Miskolc-Tornyosnémeti) országos főközlekedési út nyomvonalán, Miskolctól 3 km távolságra fekszik, július 1-től város, a megye 17. városa. A Sajó folyó vízgyűjtő részéhez tartozó területét sík és enyhén hullámos talajfelszín jellemzi. Geológiai felépítettségére jellemző, hogy a pliocén elején a pannónia beltenger öble volt, az első pliocénban, majd a pleisztocén fejlődési korban területe kiemelkedett, és a szerkezeti vonalak mentén feldarabolódott. A kiemelkedett területek felszínére hullott porból lösz és vályog képződött, melyet a Sajó teraszos völgyekkel szegett le. Így a település talajképző kőzetét löszös agyag alkotja, mely alapvetően meghatározta lakosainak mezőgazdasági tevékenységét. Az évi átlagos csapadék mennyisége: mm. A terület szélviszonyai változatosak: ÉK-DNY, illetve ÉNY-DK. Szélerőssége: közepes. TÖRTÉNELEM Felsőzsolca új-kőkori, bronzkori, kelta, avar és Árpád-kori leletekkel rendelkezik. A település határának keleti részén található, emberkéz alkotta halmok, a régészeti kutatások szerint, mintegy évvel ezelőtt keletkeztek. A Várdombon folytatott ásatások során a neolitikumból származó cseréptöredékek, a Sajó folyó régi medrének homokbányáiból előkerült 4000 éves rézkori gyűrűk, gyöngyök, lándzsarészek, valamint a Csikó-tó kavicspajzsából feltárt avar kori cseréptöredékek, terra sigillatták igazolják a kelta népcsoport több évszázados jelenlétét.

6 6 A korabeli megmaradt feljegyzések szerint a honfoglaló magyarság földművelő, állattartó és fegyverkovács, kelta-avar etnikumot talált a város egykori területén. Egy 1281-ből származó okmány már Nogsolcha néven említi a települést, melyben a Myskoucz nemzetség és Panyth bán fiai között, a Sajó folyó mederváltása miatt keletkezett birtokvitát a felek úgy zárták le, hogy az egri káptalan előtt megállapodtak: Myskoucz és Nogsolcha között a határ mindenkor a Sajó folyó. Itt zajlott le II. Béla király győztes csatája a trónkövetelő Borisz herceg ellen. A tragikus végű Muhi csata után a menekülő király életét mentő Ernye bán, - IV. Béla főlovászmestere, - szolgagyőri ispán, a tatárok kivonulása után Solcha-t is birtokba kapja július 7-én kelt birtoklevele az alábbiakat tanúsítja: Ernye kedvelt főlovászmesterünk, midőn a tatárok barbár népe háborús támadással lerohanta és elárasztotta országunkat milyen nagyra becsülendő módon tűnt ki felséges szemünk láttára a hűség fényes tanúságtételével. Mikor a mind növekvő szerencsétlenségben lovaink kidőltek, ő életével nem törődve, a mi életünket élete árán is megváltani kívánta, a saját menekülésére szánt lovak személyünk megmentése érdekében átadva nekünk. Ő maga, üldözőinkkel harcba bocsátkozva, több lándzsadöféstől és nyíllövéstől kapott sebbel vitézül ellenállt az ellenség rohamának és Isten segítségével nagy nehezen ki tudta magát szabadítani azok gyűrűjéből. ezenkívül, midőn a tatárok elől a tengermelléki részekre vonultunk vissza, ugyanő parancsunkra, a sors különböző eshetőségeinek kitéve magát abban az időben, mikor az utak veszélyessége és az ellenség cselvetései miatt nem lehetett biztonságosan közlekedni egyedül ment kifürkészni a tatárok szállását és az ott szerzett hírekről hűségesen beszámolt nekünk. Minden nehézségben az akkori mostoha körülmények hozta szerencsétlen helyzetünkben kitartó, hű szolgálattal állott állandóan mellettünk. Ezért Diósgyőr vára mellett Solchát birtokolja. Az 1332-es pápai tizedfizetés alapján Felsew-solcha már Borsod vármegye 5. legnépesebb helysége. (Az akkor fizetett tized összege 22 garas volt.) Az évi pápai tizedjegyzékből megállapítható, hogy ekkor itt volt a vármegye egyik legtöbbet fizető, virágzó, Szent Mihály névre felszentelt plébániája ben, I. (Nagy) Lajos lengyel királlyá választását követően, a település kereskedelmi és politikai szerepe is felértékelődött. Új lakóházak épültek, fokozódott a betelepülés. Az 1526-os mohácsi vészt követően, a lakosság jó része Szapolyai oldalára állt őszén Székesfehérváron megkoronázták Szapolyai Jánost János királyt -, ugyanazon év decemberében pedig Pozsonyban az ellenpárt, Habsburg Ferdinándot emelte trónra ben a két király katonai összecsapása Ferdinánd győzelmével végződött, így Szapolyai seregei Ferdinánd csapatai elől, egészen a Felsewsolcha-i Sajó folyóig hátráltak. A hosszú hadakozásnak az 1538-as Váradi béke vetett véget, melynek alapján a (mai) térség Ferdinánd uralma alá került. A hűtlenséget a Szapolyai pártolást Ferdinánd adókivetéssel bírságolta.

7 7 A török csapatok 1544-ben foglalták el és égették porrá a települést. A lakosság jó része bujdokolni, menekülni kényszerült, míg másik része áldozatul esett. A törökök azonban felfigyeltek a szorgalmas népre és gazdasági törekvéseik megvalósítására ösztönözték a visszaköltözött lakosságot. Így a török uralom nem csupán pusztulást, hanem újjáépítést, településfejlesztést, a közigazgatás megalapozását, a mezőgazdasági termelés fejlődését, az iparosodás és a polgárosodás elindulását is eredményezte. A tizedjegyzékben felsorolt nevek a település lakossága között egyetlen idegen nemzetiségűt sem tartalmaznak. A római katolikus egyház a tudás megszerzését sugallta híveinek, melynek eredményeként a nemeseken kívül valamennyi jobbágy is tudott írni és olvasni. A reformáció eredményeként, a XVI. század elejétől erős református egyház tevékenykedik a településen. A protestáns vallás terjedését a külföldről hazatért papok is elősegítették, de súlyát növelte, hogy 1564-től a Rákóczi család tagjai tulajdonolták Felsőzsolcát, mintegy 130 éven át. A Rákóczi-szabadságharcot követően a Dőry család tagjai a birtokosok, de birtoktestei vannak a Szirmay családnak is. A XVII. században jelentős fejlődésnek indul, a már utcasoros település-szerkezettel rendelkező falu. A földbirtokosok adókedvezményei hallatán jó kezű iparosok, kovácsok, ácsok, építőmesterek, molnárok és kereskedők telepednek le, s szorgalmas munkájuk révén fellendült a település kereskedelme, átutazóforgalma. A különféle vallású emberek betelepülésével ismét pezsgővé vált a vallási élete. Ez eredményezhette, hogy 1716-ban Dőry László földbirtokos felsőzsolcai téglaégetőjéből db téglát ajánlott fel a miskolci Avasi templom újjáépítéséhez. At 1848-as szabadságharc során súlyos károk érik a falut. Dembinszky és Görgey csapatai védelmezik a települést, de július elején a Paskievics cári tábornok vezetésével benyomuló orosz cári csapatok kifosztják, majd július 25-én, amikor Görgey egységei megütköznek a cári erőkkel, az orosz katonák felgyújtják a falut. Kifosztják az uradalmi birtokot, felélik a falu tartalékait, majd szeptember 2-án kivonulnak Zsolcáról. Az 1848-as szabadságharc leverését követően a falu közössége újjászerveződött, majd a gazdasági élet fellendülése eredményezte, hogy 1851-ben a görög katolikus közösség templomot építsen ban a római katolikusok is megépítették új templomukat, melyet Keresztelő Szent Jánosnak szenteltek fel. A Dőry család kastélyt épít, vízimalmokat, boltokat, korcsmát, mészárszéket üzemeltet, mező-gazdasággal és téglaégetéssel foglalkozik, valamint hídvámot szed. A falu létszáma ismét fokozatos növekedésnek indult. A kor liberális eszméinek hatására bekövetkezett jobbágyfelszabadítás, és az 1867-es kiegyezést követően megindult iparosítás egy új réteg kialakulásához, a szervezett munkásság kiformálódásához vezetett. A rohamosan iparosodó Miskolc mellett mindez otthonteremtés szempontjából előnyösen érintette Felsőzsolca népességét.

8 8 Közben házasság révén a település a Platthy család tulajdonába kerül. Leányuk, Platthy Ida, a kor kiemelkedő, felvilágosult mecénása Szathmáry Király Pál felesége lett. A modern gondolkodású asszony és a művelt férj egymásra találása jó házasságot eredményezett, így mindketten Felsőzsolca felemelkedésén, a térség kulturális és gazdasági életének serkentésén tevékenykedhettek. A feleség 1887-ben kisded-óvodát alapított. Mindketten a műveltség terjesztését, a hagyományok ápolását, az egészségügy megerősítését, az emberek és a környék gazdagodását tűzték ki céljukként ban a falu védelmében megalakítják az önkéntes Tűzoltó Egyletet, ahol a tűzoltók éberségről, elszántságról és bátorságról tettek tanúbizonyságot, főként az aratási tüzek oltása során. Az I. világháborúban 210 katonával vett részt az ekkor már 1672 fős település, melyből 48-an hősi halált haltak, 11 hadirokkant, 160 sebesült és 4 vitéz tért haza sorstársaival. Az ezután kikiáltott Tanácsköztársaság harcaiban 4 fiatal vesztette életét. A gazdaság újjászervezését követően kisgazda vezetést választott a falu. Az ipar és a kereskedelem fellendülése következtében megváltozott a lakosság foglalkozás szerinti összetétele, a korábbi döntően mezőgazdálkodásból élő parasztság mellett, azonos arányban nőtt az ipari munkások és a kereskedők létszáma. Pártok, vallási szerveződések, kulturális és önsegélyező körök, sportkörök, társadalmi szervezetek jöttek létre, melyek tevékenységükkel át- meg átszőtték Felsőzsolca társadalmi életének egészét. A közakarat alapította meg 1923-ban a Levente Egyesületet is. A gazdagodás, a munkalehetőség, a szervezett település vonzotta a betelepülőket. Mindezek eredményeként 1930-ban már 2540 főre emelkedett Felsőzsolca állandó lakosainak száma ben a falu lakossági szolgáltatásáról 15 kereskedő, 7 italmérő, 33 önálló kisiparos (akik közül 9 cipész, 7 hentes és mészáros, 1 asztalos, 1 ács, 1 kerékgyártó, 1 pék, 1 bádogos, 1 kőműves, 1 szikvízgyártó, 1 fazekas, 1 kőfaragó, 1 borbély, 6 bércséplő, 1 kéményseprő), valamint 1 darálómalom és 1 villanyerőre berendezett malom gondoskodott. A II. világháború itt is megpróbáltatásokkal, tragédiákkal párosult. Közel kétszázan vesztették életüket. A beletörődést az újjáépítés lázas évei követték, s a település a hit és a közösség erejénél fogva ismét megtalálta a fejlődés útját. Az iparvárossá fejlődött Miskolc tőszomszédságában, hangulatos kertvárosi jellegével vonzotta a letelepedőket és lélekszáma így alakult: 1960-ban ben 5078 fő. A település január 1-jétől nagyközségi státuszt kapott. Fejlődése eredmé-nyeként lakossága: 1980-ban ben ban ban ben pedig már 7264 fő lett.

9 9 NÉPESSÉG, DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK, MUNKANÉLKÜLISÉG / évi adatsor / Felsőzsolca lakosainak száma: 7241 fő A lakosság 31,6 %-a aktív kereső, 6,8 %-a munkanélküli, 31,1 %-a inaktív és 30,5 %-a eltartott. Az aktív keresők legnagyobb hányada, 70 %-a a szolgáltatási jellegű ágazatokban, 27,2 %-a az iparban és 2,3 %-a a mezőgazdaságban tevékenykedik. Az aktív keresők 25,3 %-a helyben foglalkoztatott, míg 74,7 %-a eljáró. A foglalkoztatottak iskolázottságát tekintve 12,3 %-a alapfokú, 28,5 %-a szakmunkás, 39,5 %-a középfokú, 19,1 %-a felsőfokú végzettséggel rendelkezik. 0,6 %-a nem rendelkezik iskolai végzettséggel. Forrás: Miskolci agglomeráció. KSH, A lakosság 6,8 %-a munkanélküli, azaz 478 fő, melyből 280 férfi, 198 nő. Végzettség szerinti megoszlását tekintve: 14 fő felsőfokú 78 fő középfokú 110 fő szakmunkás 172 fő alapfokú 104 fő nincs iskolai végzettsége Forrás:: Miskolci agglomeráció. KSH, GAZDASÁGI ÉLET /2002. évi adatok/ A gazdasági élet legjelentősebb üzeme, az Országos Villamostávvezeték Rt. Kelet- Magyarországi Üzemigazgatósága, melynek felsőzsolcai telephelyén 22 külső vállalkozás is tevékenykedik. A Felsőzsolcai Mezőgazdasági Szövetkezet négy község közigazgatási területére kiterjedően, 1180 hektáron gazdálkodik. Alapvetően gabonanövények (búza, árpa, kukorica, napraforgó) termelésével foglalkozik. A Nagymiskolci Állami Gazdaság felszámolását követően, a felsőzsolcai 171 hektáron a Frukt Trade Center Kft. gazdálkodik. A helyi befektetőkből álló kft. tulajdonában alma, körte, meggy és cseresznyeültetvények vannak. A városban 486 működő vállalkozás van összesen. Ebből 5 részvénytársaság, 62 korlátolt felelősségű társaság, 2 szövetkezeti, 113 betéti társaság, 302 egyéni vállalkozás. Az ipari termelést folytató vállalkozások száma: 107. Mezőgazdasági

10 10 vállalkozások száma: 17. Kereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozások száma: 113. Szolgáltató tevékenységet folytató vállalkozások száma: 170. Egyéb gazdasági ágban tevékenykedő vállalkozások száma: 74. Forrás: Miskolci agglomeráció. KSH, Statisztikai évkönyv KSH, KERESKEDELEM /2003. júniusi adatok/ Kiskereskedelmi üzletek száma: 62 Az üzletek profilja: Gépjármű-, gépjárműalkatrész szaküzlet 3 Élelmiszer jellegű vegyes üzlet és áruház 10 Iparcikk jellegű vegyes üzlet és áruház 3 Zöldség-gyümölcs elárusítóhely 3 Hús, húskészítmény-szaküzlet 3 Kenyér-, pékáru- és édesség-szaküzlet 1 Alkohol tartalmú és egyéb italok szaküzlete 4 Egyéb, nem kiemelt élelmiszert forgalmazó szaküzlet 4 Állatpatika 1 Kozmetikai és testápolási cikkek szaküzlete 1 Textilszaküzlet 2 Ruházati szaküzlet 5 Elektromos háztartási cikk szaküzlet 3 Vasáru-, festék-, üvegszaküzlet 4 Könyv-, újság-, papíráru-szaküzlet 1 Egyéb, máshova nem sorolt iparcikk-szaküzlet 11 Használtcikk-szaküzlet 3 Vendéglátó egységek száma: 21 Melegkonyhás és egyéb vendéglátó üzlet, cukrászda 11 Bár, borozó, italbolt, kocsma, zenés szórakozóhely 8 Munkahelyi vendéglátó üzlet 2 Forrás: Önkormányzati adatok, 2003.

11 11 OKTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS /2003. évi adatok/ Általános Művelődési Központ A 2001-ben létrejött ÁMK többcélú intézmény, melyben közös Szervezeti és Működési Szabályzat, Pedagógiai és Művelődési Program, Munkaterv alapján a különböző tevékenységet folytató intézményegységek egymással együttműködnek, tevékenységüket összehangolják. Intézményünk munkájának középpontjában a gyermekek személyiségének fejlesztése és a felnőtteknek korszerű kulturális szolgáltatások biztosítása áll. ÁMK Intézményegységei ÁMK Krisztina Napközi Otthonos Óvodája Az óvoda 6 csoportjában 137 gyermek nevelését végzi 15 óvodapedagógus, 6 dajka segítségével. Az óvoda alapfeladata 3 8 éves gyermekek óvodai nevelése. Kiemelt feladatának tekinti a komplex képességfejlesztést, hagyományápolást, környezeti, művészeti nevelést, iskolás életmódra való felkészítést. Az óvodában alapítvány működik. A szülők igényei alapján hitoktatásban részesülhetnek a gyermekek. Az óvodások néptánc műsorral rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken. ÁMK Platthy Ida Napközi Otthonos Óvodája Az óvoda 5 csoportjában 128 gyermek nevelését végzi 13 óvodapedagógus, 6 dajka segítségével. Az óvoda alapfeladata 3 8 éves gyermekek óvodai nevelése. Kiemelt feladatának tekinti az anyanyelvi, erkölcsi, művészeti nevelést, az angol nyelv játékos megismertetését, hagyományápolást, iskolai életmódra való felkészítést. A szülők igényei alapján hitoktatásban részesülhetnek a gyermekek. Az óvodában alapítvány működik. Az óvodások aerobic műsorral rendszeresen fellépnek városi rendezvényeken. ÁMK Kazinczy Ferenc Általános Iskolája Az általános iskola 17 osztályában 317 tanuló nevelését végzi 27 pedagógus. Az általános iskola alapfeladata a tanköteles korú tanulók nevelés-oktatása, készségük, képességük fejlesztése, általános műveltségük megalapozása, továbbtanulásra felkészítésük. A tehetséges tanulóknak emelt szintű oktatást biztosít az iskola angol nyelvből és testnevelésből. A tanítási órák mellett fakultációs foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon kapnak segítséget a diákok továbbtanulásra való felkészülésre. A környezeti nevelést segíti az erdei iskola. A tanulási nehézségekkel küzdő, sajátos nevelési igényű tanulóknak differenciált oktatással küzdő, sajátos nevelési igényű tanulóknak differenciált oktatással, képességfejlesztő foglalkozások szervezésével tanítási órákon, napközi otthonos foglalkozásokon nyújtanak segítséget tanulási hátrányaik csökkentéséhez. Az iskolában 2 alapítvány működik (Kazinczy Iskoláért Alapítvány, Lélek Alapítvány). A diákok római katolikus, görög katolikus, református hitoktatáson vehetnek részt.

12 12 ÁMK Szent István Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója Az általános iskola 15 osztályában 270 tanuló nevelését végzi 27 pedagógus. Az általános iskola alapfeladata a tanköteles korú tanulók nevelés-oktatása, készségük, képességük fejlesztése, általános műveltségük megalapozása, továbbtanulásra felkészítésük. A tehetséges tanulóknak két tanítási nyelvű oktatást biztosít az iskola angol nyelvből, emelt szintű oktatást matematikából és számítástechnikából. A tanítási órák mellett fakultációs foglalkozásokon, szakköri foglalkozásokon kapnak segítséget a diákok továbbtanulásra való felkészülésre. A pályázati támogatásból megszervezésre kerülő erdei iskola a környezeti neveléshez járul hozzá. A tanulási nehézségekkel küzdő diákok iskolaotthonokban, napközi otthonos foglalkozásokon vesznek részt. A pedagógusok differenciált oktatással, készségfejlesztő foglalkozásokon segítik lemaradásuk csökkenését. Az iskolában A Szent István Diákjaiért néven alapítvány működik. A diákok római katolikus, görög katolikus, református hitoktatáson vehetnek részt. Az iskola fenntartásában a 116. gróf Teleki Pál cserkészcsapat működik. ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája Az iskolában 177 tanuló nevelését 13 pedagógus végzi. A művészeti iskola Felsőzsolcán az általános iskolákban is, telephelyként Sajóládon végzi a gyerekek zenei nevelését. A zenei nevelés keretében szolfézsoktatás, hangszeres zenei képzés folyik. A jelenleg működő tanszakok: furulya, fuvola, gitár, klarinét, szaxofon, zongora. Fúvós zenekaruk az iskola tanulóiból és tanáraiból alakult. A művészeti iskola növendékei és a fúvós zenekar sikeresen szerepelnek városunk kulturális rendezvényein, művészeti iskolák találkozóin. Pedagógiai Szakmai Szolgálat Szervezetileg az ÁMK Szent István Általános Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója intézményegység keretében működik. A felsőzsolcai óvodák, iskolák mellett a felsőzsolcai Közoktatási Ellátási Körzet társult településeinek biztosítja szolgáltatásait az alábbi területeken: pedagógiai szolgáltatás, mérés, értékelés, szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, továbbképzések, tanulmányi versenyek szervezése, tanuló tájékozató-tanácsadó szolgálat. A szakmai munkaközösségek szolgáltatásai, továbbképzések segítik a pedagógusok szakmai ismeretinek gyarapítását. A szervezett versenyek hozzájárulnak a tehetséggondozáshoz. ÁMK Közművelődési és Közgyűjteményi Intézete A kulturális törvényben, rendeletben meghatározott közművelődési, muzeális feladatokat látja el. Székhelye a Bárczay-kastély, programjainak egy részét a Művelődési Házban rendezi meg. A Bárczay-kastély hangversenyeknek, szakmai továbbképzéseknek, kiállításoknak, író-olvasó találkozóknak ad helyet. Közművelődési tevékenységével lehetőséget biztosít gyermekeknek és felnőtteknek ismereteik gyarapítására, kikapcsolódásra, a szabad idő hasznos eltöltésére. Klubokat,

13 13 művészeti csapatokat működtet, közreműködik művészeti alkotások bemutatásában. A közérdekű muzeális kiállítóhely a Bárczay-kastélyban kapott helyet. Felsőzsolca múltjával kapcsolatos tárgyi emlékeket gyűjtik, rendszerezik, kiállítások rendezésében vesznek részt. A Századok útkereszteződésben c. állandó helytörténeti kiállítás mellett időszakos kiállításokból ( Emlékek az iskoláról c.) megismerhetik a látogatók településünk múltját. A város életében kultúra közvetítő szerepe van az évente 2-3 alkalommal megjelenő Örökség (szerkesztő: Zsíros Sándor) c. honismereti, kulturális kiadványnak, amely az ÁMK és az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány gondozásában jelenik meg. ÁMK Városi Könyvtára A Bárczay-kastély földszinti termeiben kapott helyet. A városi könyvtár feladata sokrétű: az állomány folyamatos gyarapítása, dokumentumok nyilvántartásba vétele, gyűjtemény őrzése, védelme, felnőtt és gyermek olvasószolgálati tevékenység végzése, internet használat biztosítása, tájékoztatás, helyismereti, közéleti, közhasznú információk nyújtása. Minden évben megrendezésre kerülnek a Felsőzsolcai Könyvnapok, melynek házigazdája a városi könyvtár. Dokumentumok: db, ebből könyv, 530 egyéb dokumentum (VHS, hanglemezek, CD, térkép, hangkazetták). Az ÁMK intézményegységei folyamatosan fejlesztik együttműködésüket. Folyamatos információátadással, közös rendezvények szervezésével segítik a célok megvalósulását. Az ÁMK feladatainak megvalósítása során együttműködésre törekszik a szülőkkel, társintézményekkel, civil szervezetekkel. Az intézményhasználók igényeinek figyelembevételével folyamatosan fejleszti szolgáltatásait. Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ A legfiatalabb közoktatási intézménye Felsőzsolcának. A személyi ellátottságot 5 főállású és 36 részmunkaidőben dolgozó szakember jelenti. Intézményünk az óvodák, iskolák feladatellátásához szorosan kapcsolódó segítő tevékenységet lát el. Nevezetesen: beszédjavítás, pszichológiai, fejlesztő pedagógiai ellátás, gyógytestnevelő biztosít órát és a pályaválasztási tanácsadást. Nemcsak Felsőzsolca város gyermekeit, szüleit és pedagógusait segíti meg a pedagógiai szakszolgálati feladatok ellátásban, hanem a Felsőzsolcai Közoktatási Ellátási Körzet környező 25 településének több mint 7000 gyermekét is. Körzetéhez 54 közoktatási intézmény tartozik. Hasznos, jól működő kapcsolatrendszert sikerült kialakítani az egészségügyi- és szociális társintézményekkel pl.: gyermekorvosok, védőnői hálózat, családsegítő központok, gyámhivatal, stb. A helyi hírek a UPC kábel-televízió hálózaton keresztül jut el a helyi szerkesztésű Képújság keretében a lakossághoz. Valamint írott sajtó formájában a havonta kétszer megjelenő Zsolcai Hírmondón (szerkesztő: Papp Ferenc) keresztül.

14 14 A hagyományőrzést, az Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány, a Felsőzsolcai Kulturális Egyesület, a évben megalakuló Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság és az Együtt Felsőzsolcáért Egyesület is folytatja. Forrás: Önkormányzati adatok, SPORT Felsőzsolca város sportkulturáját alapvetően a labdarúgás, a kézilabda, a tenisz határozza meg. A sportolni vágyók rendelkezésére áll 1 füves labdarúgópálya, 2 bitumenes kézilabdapálya, futó- és ugrópálya, salakos, illetve bitumenes teniszpálya és 2 tornaterem. A sportélet a következő szervezetek keretei között van jelen. Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület (FASE) Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Z-25 Postagalambsport Egyesület Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club Kertekalja 1-ség SC A város labdarúgó és a kézilabda csapata a Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) színeiben versenyzik a megyei I. osztályú bajnokság élvonalában. A nagypályás labdarúgás mellett a kispályás labdarúgásra is nagy hangsúlyt fektetnek. A labdarúgó utánpótlás nevelése is kiemelkedő. A tenisz kedvelőinek a Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club biztosít lehetőséget. A évben megalakuló Együtt Felsőzsolcáért Egyesület lövészverseny szervezésével vonja be a felsőzsolcai általános iskolásokat a város sportéletébe, nyújt nekik kellemes kikapcsolódást. Edzési lehetőséget is biztosít számukra. A harcművészetek iránt érdeklődők számára a karate nyújt bepillantást a távol-keleti mozgáskultúrába és rendszeres versenyzésre is, van lehetőség a Felsőzsolcai Almáskerti Sport Egyesület Karate szakosztálya keretén belül. A Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület Öregfiúk csapata rendszeresen részt vesz városnapi sporteseményeken. A Z-25 Postagalambsport Egyesület tagjainak immár 30 éves áldozatos tevékenysége nyomán kiemelkedő hazai és nemzetközi eredményeket könyvelhet el. IDEGENFORGALMI LÁTVÁNYOSSÁGOK Bárczay-kastély és az ebben megtekinthető Helytörténeti Kiállítások (állandó, időszakos)

15 15 Görög katolikus templom Római katolikus templom Református templom Kegyeleti Park (a II. világháború és 1956 áldozatainak emlékhelye) A pihenni vágyók számára 30 szálláshely (faház) áll rendelkezésre az ÁMK Kazinczy Ferenc Általános Iskolában. A Mályi-tó partján lévő 18 fős komfortos üdülő található. EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS /2003. évi adatok/ Központja az Egészségház, melyben 6 települést ellátó, körzeti ügyeleti szolgálat, fogászati szakrendelés, háziorvosi szolgálat, gyermek és fizikoterápiás szakrendelés szolgálja a rászorultakat. Helyben szerda reggelenként lehetőség van vérvételre, melyet Miskolcra szállítanak a központi laboratóriumba elemzésre. A vizsgálati eredmények az Egészségházban átvehetők. A 3 felnőtt háziorvosi körzetben 5960 lakos ellátásáról gondoskodnak. A háziorvosok a rászorultak ellátását 4 asszisztens segítségével oldják meg. Az 1067 fő 14 éven aluli lakosságot egy gyermek-szakorvos gondozza, 2 védőnő segítségével. A korösszetétel a következőképpen oszlik meg: 0-4 éves korig 333 fő, 5-14 éves korig 734 fő. A városban a fogászati ellátást két fogorvos végzi, két asszisztens segítségével. A betegellátás fontos részeként a Platán Gyógyszertár egy szakképzett gyógyszerésszel és két gyógyszerészeti asszisztenssel áll a lakosság szolgálatára. Forrás: Önkormányzati adatok, SZOLGÁLATI ELLÁTÁS A szolgálati ellátás a városunkban a Családgondozó Központ feladata. Ide tartozik az idősek ellátása az Idősek Klubján keresztül, a feladatai között szerepel még a Gyermekjóléti és a Családsegítő szolgálat. A társaságot, törődést igénylőket 20 férőhelyes Idősek Klubja várja, ahol szakképzett gondozók, családias körülményeket biztosítva végzik tevékenységüket. KÖZBIZTONSÁG /2003. évi adatok/ A város és a körzethez tartozó 6 község nyugalmáért és a törvényes rend betartásáért a Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Rendőrőrse felel. Az őrsön jelenleg 19 fő teljesít szolgálatot. A rendelkezésükre álló 3 személygépjárművel, rádiótelefon-kapcsolattal látják el feladataikat Felsőzsolca és

16 16 további 6 község területén. A képviselő-testület 1990-ben életre hívta a helyi Polgárőrséget, mely 29 fős csoportjával, 1 személygépjárművel, rádiótelefon-kapcsolattal hatékonyan együttműködve segíti a rendőrség munkáját. A tűzvédelem biztonságáról, a feladat folyamatos ellátásáról a Felsőzsolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének tagjai gondoskodnak, gyakorlataikba, versenyeikbe évente fiatalt is bevonnak. Forrás: Önkormányzati adatok, AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁVLATI FEJLESZTÉSI ELKÉPZELÉSEI : Az önkormányzat távlati elképzelései között szerepel egy Közösségi Ház építése, amelynek feladata lenne iskolai testnevelés, oktatási és körzeti rendezvények mellett a felnőtt lakosság szabadidő sport tevékenységének kiszolgálása mint pl.: aerobik, karate, terem labdarúgás. Emellett még a kialakított tér lehetőséget biztosítana a 300 férőhelynél nem nagyobb közösségi célú rendezvények (kulturális estek, koncertek) lebonyolítására is. EMLÉKHELYEK: 1. A Honvédeknek emléket (felszentelve IX. 2.) az VII. 25-i zsolcai csata emlékére. Az emlékmű, akkor az út másik oldalán lévő családi ház helyén állt ben helyezték át a Hősök terére ben az építményt újraalkotva, a tér közepe felé, nyugatra helyezték át. 2. Az I. világháború áldozatainak nevét emléktábla őrzi a Városháza épületének falán. 3. A II. világháború és 1956 áldozatainak emlékhelye a Kegyeleti Parkban. 4. Az 1919-es harcokban elesett vasutasok és postások nyughelye a Bólyai és az Ongai utak elágazásánál, a keresztnél található. 5. Az aradi vértanúk kopjafája az ÁMK Szent István Általános Iskolában. FELSŐZSOLCA VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Felsőzsolca, Szent István u. 20. Tel..: (46) ,

17 17 TELEPÜLÉSFEJLETTSÉGI MUTATÓK: /2002. évi adatok/ Lakásállomány: 2209 db melyből önkormányzati lakás: 20 db Vezetékes ivóvízzel ellátott lakások száma: 2041 db 94 % Szennyvízcsatorna hálózatba bekapcsolt lakások száma: 1427 db 43 % Vezetékes földgázzal ellátott lakások száma: 1775 db 83 % Távbeszélő fővonal ellátottság: % Burkolt utak aránya (bel. ter. út km/ burkolt út km): 32/ % Közüzemi vízvezeték hálózat hossza: 31,5 km Közüzemi szennyvízcsatorna hálózat hossza: 46, 74 km Kisfeszültségű elektromos hálózat hossza: 30 km Földgáz elosztó vezeték hossza: 27 km Közvilágító helyek száma: 821 db Kommunális hulladékkezelésbe bevont lakások száma: 2146 db Belterületi utak hossza: 32 km ebből országos út: 3,2 km Települést érintő személyvonatok száma: 76 vonat/nap ebből megálló vonatok száma: 55 vonat/nap Távolsági autóbuszok száma: 100 járat/nap Helyi autóbuszjárat fordulóinak száma: 78 forduló / nap Helyi autóbuszjárat kapacitása: 9240 fő/nap Zöldterület: m 2 Forrás: Önkormányzati adatok, RENDEZVÉNYEK: Városnapok Június hétvégéje FEJLESZTÉSI TERVEK: Közösségi Ház építése, sporttelep és uszoda építése, idegenforgalom-fejlesztés ÁLLAMI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK KÖZHATALMI SZERVEK, (RENDŐRSÉG) Miskolci Rendőrkapitányság Felsőzsolcai Örs 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 31.

18 18 OKTATÁSI, KÉPZÉSI INTÉZETEK ÁMK Intézmények ÁMK Krisztina Napközi Otthonos Óvoda 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 43. (rövid jellemzés ) Komplex képességfejlesztés, manuális tevékenységi formák útján, jeles napok köré csoportosítva. Zeneóvodát működtetünk. Tartásjavító testnevelési foglal-kozásokat szervezünk, illetve a néptánc elemek megismerésére is lehetőséget teremtünk. Ember és természet programmal rendelkezünk áprilistól jelenik meg a Nyitnikék című óvodai havi lapunk. Óvodánkban Krisztina Alapítvány is működik. ÁMK Platty Ida Napközi Otthonos Óvoda 3561 Felsőzsolca, Park u. 3. (rövid jellemzés) 3-7 éves korú gyermekek nevelése, 5 csoportban, magas gyermeklétszámmal az éves beiratkozási létszám. Névadónk, Szathmáry Király Pálné Platthy Ida Felsőzsolca történelmének egyik legkiemelkedőbb alakja volt, óvodaalapító, a szegények megsegítője. Az alapfeladatokon túlmenően lehetőséget nyújtunk a gyermekeknek az idegen nyelvek játékos megismerésére, gyógy-testnevelésre és a zenei képességek fejlesztésére. Kiemelt szerepet tulajdonítunk az anyanyelvi és az erkölcsi nevelésnek. Személyiségfejlesztő munkánk szerves része a néphagyományápolás, melynek keretében néptáncot is tanulhatnak gyermekeink. A szülők igényei alapján hitoktatásban is részesülhetnek a gyermekek. ÁMK Kazinczy Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 3561 Felsőzsolca, Sport u. 2. Általános iskolai oktatás, alapfokú zenei- és néptánc-képzés, napközi otthon, fakultációk, szakkörök, tömegsport, testnevelés és angol tagozat. ÁMK Szent István Általános Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Iskolája és Szakmai Szolgáltatója 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 1. Tevékenység: 1-8 osztályos nevelés, oktatás. Jelentős a reál- és nyelvi szaktárgyak tagozatos, illetve differenciált képzése, valamint a szakköri és fakultatív tevékenység. ÁMK Alapfokú Művészeti Iskolája Pedagógiai Szakmai Szolgálat 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 1. Egységes Pedagógiai Szakszolgáltató Központ 3561 Felsőzsolca, Eperjesi u. 14.

19 19 EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS KÖZINTÉZMÉNYEK 1. Egészségház Felnőtt Háziorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Gyermekorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Fogorvosi rendelő 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca 29. Orvosi ügyelet 3561 Felsőzsolca, Rákóczi Ferenc utca Családgondozó Központ 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. Idősek Klubja Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti szolgálat TÁRSADALMI SZERVEZETEK, INTÉZMÉNYEK B.-A.-Z. Megyei Vöröskereszt Felsőzsolcai Alapszervezete 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 32. Rákóczi Szövetség Felsőzsolcai Szervezete Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör Felsőzsolcai Nyugdíjas Férfi Népdalkórus EGYHÁZAK, FELEKEZETEK ÉS INTÉZMÉNYEI Felsőzsolcai Görög Katolikus Egyházközség 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 41. Tel.: (46) Római Katolikus Plébániahivatal 3561 Felsőzsolca, Rákóczi utca 30. Református Egyházközség 3561 Felsőzsolca, Mártírok u. 6.

20 20 KÖZMŰVELŐDÉSI, KULTURÁLIS, MŰVÉSZETI EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK Örökségünk Felsőzsolca Alapítvány 3561 Felsőzsolca, Szent István u. 20. sz. Felsőzsolcai Kulturális Egyesület Rozmaring Női Népdalkör Felsőzsolcai Néptáncegyüttes Felsőzsolcai Lovasbandérium Együtt Felsőzsolcáért Egyesület Felsőzsolcáért Polgári Egyesület 3560, Felsőzsolca Bartók Béla u. 30. Szathmáry Király Ádám Kulturális Társaság 116. sz. Gr. Teleki Pál Cserkészcsapat Felsőzsolca Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesülete 3561, Felsőzsolca Bem József u. 16. Kazinczy Iskoláért Alapítvány Lélek Alapítvány Szent István Diákjaiért Alapítvány Felsőzsolcai Zeneiskoláért Alapítvány Alapítvány a Felsőzsolcai 2. sz. Óvoda Gyermekeiért Krisztina Óvoda Gyermekiért Alapítvány SZABADIDŐS, SPORT EGYESÜLETEK, ALAPÍTVÁNYOK Felsőzsolcai Almáskert Sport Egyesület (FASE) Felsőzsolcai Városi Sport Club (FVSC) Z-25 Postagalambsport Egyesület Felsőzsolca Kertekalja Tenisz Club Kertekalja 1-ség SC

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2017. (I. 23.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP SABLON 1. számú melléklet. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok HEP SABLON 1. számú melléklet Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Olcsva község önkormányzata HEP HE-éhez készültek. A táblák kitöltésének dátuma: 2013.06.24

Részletesebben

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû!

Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Települési kérdõív önkormányzatok számára Miskolci Egyetem Társadalomföldrajzi Tanszék Az adatszolgáltatás tudományos kutatás célját szolgálja és önkéntes jellegû! Település neve:... 1. A száma: 2. A ok

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin

Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken. Lipták Katalin Demográfiai és munkaerő-piaci helyzetkép vidéken Lipták Katalin Ph.D., dr.jur., egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet, liptak.katalin@uni-miskolc.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Művelődési Ház és Községi-Iskolai Könyvtár 1.1. Rövidített névalakja: Művelődési Ház és Könyvtár 2. A költségvetési szerv székhelye: 9721 Gencsapáti, Szentegyház

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. augusztus 07- i rendkívüli ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, valamint a Benedek Elek Napköziotthonos

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok. - Intézményi adatok. - A legfontosabb működési feltételek SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék: - Irányadó jogszabályok - Intézményi adatok - A legfontosabb működési feltételek - A könyvtár bélyegzői - Az intézmény típusa és helye a könyvtári rendszerben

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július

T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac főbb folyamatairól Heves megyében július Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja T Á J É K O Z T A T Ó a munkaerőpiac bb folyamatairól Heves megyében 2012. ius A megye munkáltatói több mint ezer új álláshelyet jelentettek be kirendeltségeinken

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/

PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELTESTÜLETÉNEK 10/2000. (III.20.) rendelete a helyi közmveldésrl 1 /egységes szerkezetben/ Pápa Város Önkormányzatának Képviseltestülete a kulturális javak védelmérl és a

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

A taktaközi települések fóruma

A taktaközi települések fóruma A taktaközi települések fóruma A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési kapacitásának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3, AZ 56/2012. (XI. 30.) 4, A 21/2015.

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS

FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS FARKAS EDIT RÓMAI KATOLIKUS SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezeíbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03. 1997.09.01.

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA

FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FERTŐSZENTMIKLÓS GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 10. VÁROSA GYŐR 2008. Központi Statisztikai Hivatal, 2008 ISBN 978-963-235-218-3 Felelős szerkesztő: Nyitrai József igazgató További

Részletesebben

Jászivány Községi Önkormányzat 5135 Jászivány, Fő út 4. Jászivány Község Önkormányzat falugondnoki szolgálatának szakmai programja 1. számú melléklet a Képviselő-testület által elfogadott 59/2012.(VI.27.)

Részletesebben

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység

2-1-4. Bodrogköz vízgyűjtő alegység 2-1-4 Bodrogköz vízgyűjtő alegység 1 Területe, domborzati jellege, kistájak A vízgyűjtő alegység területe gyakorlatilag megegyezik a Bodrogköz kistáj területével. A területet a Tisza Zsurk-Tokaj közötti

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Gödöllő és Tura összehasonlítása

Gödöllő és Tura összehasonlítása Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Gödöllő és Tura összehasonlítása Készítette: Gódor Amelita Kata, PhD hallgató Godor.Amelita@gtk.szie.hu Enyedi György

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület

NAV 1 % Érvényesen rendelkező magánszemélyek száma: na. Balkányi Polgárőr Egyesület NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett adatok 2013-ban Szervezet típusa Cél szerinti besorolás Cél leírása NAV 1 % kedvezményezett

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2015.(V.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat közművelődési és közgyűjteményi feladatairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH

JOBAHÁZA. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció január TH JOBAHÁZA Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. január TH-14-02-02 2 Jobaháza településrendezési terv módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős

Részletesebben

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT

EDIT ROMAI KA TOLIKUS SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY ALAPITO OKIRAT , FARKAS.. EDIT ROMAI KA TOLIKUS,,, SZAKKOZEPISKOLA ES KOLLEGIUM KESZTHELY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt,, ALAPITO OKIRAT Eredeti alapító okirat kelte: 1991.07.11. 1992.06.18. 1994.06.03.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT

SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA Egységes Gimnáziuma, Általános Iskolája, Óvodája, Pedagógiai Szakszolgálata ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2 0 0 8. január 18.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28.

KOZTATÓ. és s jellemzői ábra. A népesség számának alakulása. Népszámlálás Sajtótájékoztató, március 28. SAJTÓTÁJÉKOZTAT KOZTATÓ 2013. március m 28. 1. NépessN pesség g száma és s jellemzői 2. HáztartH ztartások, családok 3. A lakásállom llomány jellemzői 1. A népessn pesség g száma és s jellemzői 1.1. ábra.

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS SÁSDI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KISTÉRSÉGI IRODÁJA ALAPITÓ OKIRATA Sásdi Többcélú Kistérségi Társulást, mint alapító a Kistérségi Iroda elnevezésű költségvetési szervét az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

ELŐTERJESZTÉS. - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-8697-5 /2016. Ügyintéző: Kissné Orosz Anita ELŐTERJESZTÉS - a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz - Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében március március. júni. máj. ápr. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2013. MÁRCIUS 2013. március 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 15.507 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

RAJZI SZABÁLYOZÁSI ELEMEK Nem települési döntési szint FELÜLETEK Települési döntési szint HATÁRVONALAK... polgármester I. rendű közlekedési célú közterület II. rendű közlekedési célú közterület (belterületen

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018

Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa Város Egészségterve 2008-2018 Dévaványa 2008 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 1.1 Dévaványa város bemutatása 3 1.2 A városi egészségterv szükségessége 4 2. Állapotleírás 5 2.1 Demográfiai adatok,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére. Tárgy: Javaslat a közművelődésről szóló önkormányzati rendelet elfogadására. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére www.tuv.com ID 9105075801

Részletesebben

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Diósgyőri Gimnázium. A 2013/2014-es tanévben induló képzések Diósgyőri Gimnázium OM azonosító: 029262 Cím: 3534 Miskolc Kiss tábornok 42. Tel/Fax: 46/370-701 E-mail: suli@dig-misk.sulinet.hu Honlap: www.dig-misk.sulinet.hu A 2013/2014-es tanévben induló képzések

Részletesebben

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003.

A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma: 12/a-2003. A Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA A Makó-Belvárosi Református Egyházközség (6900 Makó, Kálvin tér 3.) református középiskola alapítását határozta el. A határozat száma:

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében május május. máj. márc Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2012. MÁJUS 2012. május 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának nyilvántartásában 13.296 álláskereső szerepelt,

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben