WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE"

Átírás

1 WEÖRES SÁNDOR ÓVODA HÁZIRENDJE - 1 -

2 Tartalomjegyzék 1. Általános információk 2. A házirend célja, nyilvánossága 3. Az óvodai felvétel rendje 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát 4. Az intézmény nyitva tartása 5. Gyermek az óvodában 5.1 A gyermek jogai 5.2 A gyermek kötelesség 5.3 A gyermekek ruházata az óvodában 5.4 A gyermekek étkeztetése az óvodában 5.5 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok 5.6 Védő-óvó előírások 5.7 A gyermekek óvodai életrendje 5.8 A távolmaradás szabályai 5.9 A gyermekek otthonról behozott tárgyainak szabályozása 6. Szülők az óvodában 6.1 A szülők jogai 6.2 A szülők kötelességei 6.3 A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása 6.4 Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel 6.5 Az óvoda helyiségeinek a szülők által használhatóságának rendje 7. Pedagógiai munka az óvodában 7.1 Óvoda nevelési céljai 7.2 A gyermekek értékelésének rendje 7.3 A beiskolázás óvodai feladatai 7.4 A gyermekvédelem feladata az óvodában 8. Egyéb szabályozások Záradék - 2 -

3 Kérem, hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében, törekedjenek a benne foglaltak betartására! BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: a nevelési feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. A házirend jogforrás, melynek megsértése jogsértés. Ezen házirend a közoktatásról szóló többször módosított évi LXXIX. törvény (a továbbiakban Közoktatási tv.), a nevelési-okatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban MKM rendelet), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Törvény (a továbbiakban Gyvtv.) rendelkezései alapján készült. A házirend hatálya A házirend hatálya kiterjed az intézmény valamennyi óvodás kisgyermekére és szüleikre, továbbá az intézmény valamennyi alkalmazottjára. A házirend a kihirdetés, kifüggesztés napján lép hatályba. A házirend módosítása A házirend módosítására akkor kerülhet sor, ha a vonatkozó jogszabályokban változás áll be, vagy ha a szülők képviselőik útján, ill. a nevelőtestület erre javaslatot tesz. 1. Általános információk az óvodáról ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Óvodánk neve: Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda Székhelye: 2336 Dunavarsány, Árpád utca 14. Tel.: 06 24/ Telephely: 2336 Dunavarsány, Bartók Béla u. 25. Az óvoda alapítója, alapítási éve: Dunavarsány Nagyközség Tanács VB (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) 1962 Az óvoda fenntartója: Dunavarsány Város Önkormányzat (2336 Dunavarsány, Kossuth L. u. 18.) cím: HON- lap: Intézményvezető: Baráti Ildikó Tel.: 06-70/

4 2. A házirend célja, nyilvánossága A házirend biztosítja a működés kereteit a nevelő feladatok ellátásához, a közösségi élet szervezéséhez és lebonyolításához, az értékek közvetítéséhez. Elősegíti az intézmény nevelési programjának megvalósítását, szabályozza a belső rendet, ezért követése kötelező mindenki számára. A házirendet az intézményvezető készíti el, és a nevelőtestület elfogadása után a fenntartó hagyja jóvá. Az elfogadásakor, illetve a módosításakor a szülői szervezet egyetértési jogot gyakorol. A szülői szervezet joggyakorlása szempontjából a gyermekek nagyobb csoportján a foglalkozási csoportot kell érteni. A házirend nyilvánossága biztosítja a feltételt a szabályzat előírásainak kötelező betartásához. A házirendet a nevelési év elején minden óvodába érkező új szülővel ismertetjük, 1 példánya a folyosón, hozzáférhető helyen kerül elhelyezésre. A szabályzat érdemi változása esetén minden szülő megkapja a hatályba lévő házirendet. 3. Az óvodai felvétel rendje Az óvodába a gyermekek előjegyzés/ beiratkozás alapján kerülnek. A jelentkezés módját, határidejét az állami rendelkezéseknek és a törvényben meghatározott feltételek előírásainak, valamint a helyi szokásoknak megfelelően időben, hirdetmény formájában közöljük. Az óvodai felvétel folyamatos. Az újonnan felvett gyermek attól a naptól kezdhet óvodába járni, amikor betöltötte a harmadik életévét, valamint szobatiszta, egészséges. A felvételről az óvodavezetés a nevelőtestület jóváhagyásával dönt. Az óvodába iratkozott gyermekek adatait az 1993.évi LXXIX törvény 40. -a alapján kezeljük. Az óvodalátogatás megkezdéséhez orvosi igazolás szükséges, mely 4 napnál nem lehet régebbi, és az orvos igazolja, hogy a családban nincs fertőző megbetegedés és a gyermek közösségbe, járhat. Az óvoda a városba tartozó gyermekeket veszi fel. Köteles felvenni a nevelési év kezdetétől azokat a gyermekeket, akik a tárgyévben betöltik ötödik életévüket, illetve az újonnan beköltöző tanköteles korú gyermekeket. Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba, az Önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában április közepén, egy héten át zajlik. Szabad férőhely esetén év közben is felvehető minden 3. életévét betöltött kisgyermek, felvételi kérelme esetén. A beíratáshoz szükség van a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyára, TAJ-kártyára, ill. a szülő személyi igazolványára. 3.1 Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát: A harmadik életév betöltésétől az iskolaérettség eléréséig, maximum nyolc éves koráig - amennyiben a gyermek megbízhatóan ágy és szobatiszta, - amikor a gyermek egészséges, - akkor, ha a szülő az étkezési díjat befizette. A felvételt/átvételt nem tagadhatja meg az intézmény: a gyermek három éves korától, ha a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátására szorul, akinek a felvételét a gyámhatóság kezdeményezte, (a Gyvtv. 41. ) ha a gyermek halmozottan hátrányos helyzetű. (Közoktatási tv. 65. (2) bek.) - 4 -

5 Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, akkor a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia. Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az óvoda vezetője: az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően - a jegyző által meghatározott időpontban - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január-június, illetve a július-december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. A 20. (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a július-augusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. (MKM rendelet 20/A. ) 4. Az intézmény nyitva tartása A nevelési év meghatározása: minden év szeptember1-től augusztus 31-ig folyamatos Az óvoda június 1.- augusztus 31.-ig nyári napirend szerint, összevont csoportokkal működik. A nyári zárás időpontja: Az óvoda a nyári időszakban három hétig zárva tart, melynek pontos időpontjáról legkésőbb február 15-ig tájékoztatjuk a szülőket írásban és szóban. A nyári zárás alatt, 15 gyermeket meghaladó létszám esetén ügyeletet biztosítunk. Az óvoda a nevelési év folyamán öt alkalommal nevelés nélküli munkanapot szervezhet, amikor a dolgozók értekezleten vagy továbbképzésen vesznek részt. Ezekről, a napokról legalább hét munkanappal megelőzően értesítjük a szülőket írásban a csoportok faliújságján, és lehetőség szerint szóban. Az óvodai nevelés nélküli munkanapjain szükség eseténgondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről. [MKM rendelet. 2. (5) bek.] Az óvoda napi nyitva tartása: ig A reggeli ügyelet rendje: óráig. A délutáni ügyelet rendje: óráig. 5. Gyermek az óvodában 5.1 A gyermek jogai (Közoktatási tv a alapján) Lehetővé tesszük, hogy intézményünkben biztonságos és egészséges környezetben nevelkedjenek. Napirendjüket életkoruknak megfelelően alakítjuk ki. Biztonságuk érdekében az óvodában tartózkodásuk ideje alatt végig óvodapedagógus foglalkozik velük, illetve felügyel rájuk. Tiszteletben tartjuk emberi méltóságukat és személyiségüket, ennek érdekében nem vetjük alá embertelen, megalázó büntetésnek, testi fenyítésnek, zaklatásnak

6 Sem, közvetlenül sem közvetetten hátrányos megkülönböztetésben nem részesítjük. A gyermekek joga, hogy képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelő nevelésben részesüljenek. Vallási, világnézeti, nemzeti vagy etnikai önazonosságukat tiszteletben tartjuk. Igény esetén a vallásoktatás helyét, feltételeit biztosítjuk. A gyermekek nevelése és oktatása az intézmény pedagógiai programja alapján történik, mely szerint az ismeretek közlését, átadását tárgyilagosan és többoldalúan kell megvalósítani. Biztosítani kell a kezdeményezéseken való részvételt. A gyermekek cselekvési szabadságát, családi élethez, magánélethez való jogát nem korlátozzuk. Figyelünk arra, hogy ezen jogok gyakorlása közben a gyermekek ne veszélyeztessék a saját, a társaik, illetve az óvoda alkalmazottainak egészségét, testi épségét, valamint ne akadályozzák viselkedésükkel a többiek művelődéshez, fejlődéshez való jogát. A család anyagi helyzetétől függően ingyenes vagy kedvezményes étkezésben részesülhetnek. Óvodánk eszközeit, berendezéseit, felszereléseit ingyenesen, de rendeltetésszerűen használhatják, arra vigyázniuk kell. Életkoruknak és fejlettségüknek megfelelően a napirendben és a házirendben megfogalmazottak szerint vegyenek részt saját környezetüknek és az általuk használt játékoknak, eszközöknek a rendben tartásában. A gyermekek joga, hogy személyes adottságuknak megfelelő megkülönböztetett ellátásban, különleges gondozásban részesüljenek. Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. 5.2 A gyermek kötelessége: hogy részt vegyen a kötelező és választott foglalkozásokon, hogy óvja saját és társai testi épségét, egészségét, hogy megtartsa az óvoda helyiségei és az óvodához tartozó területek használati rendjét hogy megőrizze, illetőleg az előírásoknak megfelelően kezelje az óvodában használt játékokat, eszközöket, óvja az óvoda létesítményeit, eszközeit hogy az óvoda vezetői, pedagógusai és alkalmazottai, óvodástársai emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. 5.3 A gyermekek ruházata az óvodában Az intézménybe ápolt, tiszta gyermekeket hozhatnak a szülők. A gyermek öltöztetése a napi várható időjárásnak megfelelően történjék. Váltóruházatról (alsónemű, felsőruházat, benti cipő) a szülők gondoskodnak. A ruhaneműket egyenként jellel, vagy névvel kell ellátni. A gyerekek holmiját az arra kijelölt szekrénybe tárolják. Mivel több gyerek használ egy rekeszt, a jobb helykihasználás érdekében csak a legfontosabb holmikat lehet tárolni a szekrényekben. Ruházatát jellemezze a praktikusság és a kényelem a ruhadarabokat, lábbeliket, jellel lássák el és az öltözőben, a gyermek ruhazsákjában helyezzék el a tisztaság megőrzése érdekében kötelező a váltócipő az esetleges átöltözéshez célszerű tartalékruhát is elhelyezni a ruhazsákban mozgás, mozgásos játékokhoz tornafelszerelést és váltócipőt kérünk úszáshoz: fürdőruha, úszósapka, papucs, törülköző, hátizsák - 6 -

7 5.4 A gyermekek étkeztetése az óvodában Az étkezési térítési díjat minden hónap10-ig, 7 30 és között kell befizetni, a gazdasági irodában. (Nagyvarsányi óvodában csekkes befizetés van) A gyermek hiányzását jelezzék az óvoda felé. A lejelentés történhet személyesen vagy telefonon de. 11 óráig, de csak másnap lép életbe és a következő havi befizetéskor vonható le. Hiányzás után az óvodába érkezést előző nap de. 11 óráig kérjük jelezni az étkezés biztosítása miatt. A gyermekek napi háromszori táplálkozásának megszervezése mellett az élelmiszerekből vett étel mintát 48 órán át a hűtőben megőrizzük. (ÁNTSZ előírása szerint) Esetleges hiányzás esetén a megrendelt ételt nem áll módunkban hazaadni! Az étkezések időpontja: óráig folyamatos vagy közös reggeli óráig ebéd óráig uzsonna A három és több gyermeket nevelő családok alanyi jogon, valamint a tartósan beteg gyermekek 50 % támogatást kapnak az étkezési díjból. A szociális támogatás megállapításának és felosztásának elveit a fenntartó határozza meg, (MKM rendelet. 4/A. d) pont) 5.5 A gyermekekkel kapcsolatos egészségügyi szabályok - Az óvodában csak teljesen egészséges gyermek tartózkodhat. - Nem látogathatja az óvodát beteg gyermek, vagy akinél ennek a gyanúja áll fenn. Beteg, megfázott, gyógyszer, láz- vagy köhögéscsillapítót szedő, még lábadozó gyermek bevétele az óvodába a gyermek biztonságos gyógyulása és a többi gyermek egészségének megőrzése érdekében nem lehetséges. Ilyen esetben az óvónő kötelessége a gyermek átvételének megtagadása. - Betegség után a gyermek egészségügyi állapotát orvosi igazolással kell tanúsítani. - Az óvónőknek tilos otthonról beküldött gyógyszert beadniuk a nap folyamán! Kivéve allergia esetén. (Pipa) - Krónikus betegségben szenvedő gyermekek (Krupp, asztma, epilepszia, stb.) szülei kötelesek tájékoztatni az óvodát a gyermek betegségéről. - A nevelési év alatt ( ) betegség esetén a háromnapos hiányzás után orvosi igazolás bemutatása az ÁNTSZ által előírt szabály. - Ha a gyermek az óvodában lesz beteg, a szülőt legrövidebb időn belül értesítjük. A betegség súlyosságától függően, ill. eszméletvesztés, lázgörcs, baleset esetén orvosi ellátásról gondoskodunk (az orvos kihívása, értesítése). - Fertőző betegség esetén (rubeóla, bárányhimlő, skarlát, májgyulladás, tetű) esetén a szülőnek bejelentési kötelezettsége van. Fejtetű esetén a gyermek védőnői igazolással, serkementesen jöhet újra óvodába

8 5.6 Védő-óvó előírások [MKM-rendelet 4. (1) n) pont] A gyermek elvitelekor minden esetben (az udvaron főleg) az óvónőnek szólni kell. Ha a szülő eljött a gyerekért, kérjük ne tartózkodjanak tovább az óvoda területén, mert a csoportot felügyelő óvodapedagógusok nem tudják kellőképpen átlátni a játszó gyerekek sokaságát. A gyermek érkezésekor, vagy elvitelekor a szülők, hozzátartozók nem mehetnek be a csoportszobába, csak kivételes alkalmakkor pl. a beszoktatási időszakban, akkor is benti cipőben vagy papucsban. Általános előírások A gyermekekkel az óvodai nevelési év, valamint szükség szerint például az első foglalkozás, kirándulás előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat. Védő-óvó előírás: az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírás, a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások, a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése. A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell. Az intézmény házirendjében kell meghatározni azokat a védő-óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek az intézményben való tartózkodás során meg kell tartaniuk. Minden dolgozónak ismernie kell, és be kell tartania a munkavédelmi szabályzat, valamint a tűzvédelmi utasítás és a tűzriadó terv rendelkezéseit. A gyermekek biztonságos és egészséges környezetben történő nevelése érdekében a szükséges feltételrendszer vizsgálata, a feltételek javítása állandó feladat. A napközben megbetegedett gyermeket el kell különíteni, és le kell fektetni, szükség esetén azonnal orvoshoz kell vinni. Gondoskodni kell a szülők mielőbbi értesítéséről. A beteg gyermek az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek egészséges, orvosnak kell igazolnia. Minden pedagógus feladata, hogy a rábízott gyermekek részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, és ezek elsajátításáról meggyőződjék, továbbá ha észleli, hogy a gyermek balesetet szenvedett, vagy ennek veszélye fennáll, a szükséges intézkedéseket megtegye. Fentiek érdekében: Minden nevelési év kezdetén, valamint kirándulások előtt és egyéb esetekben szükség szerint minden óvodai csoportban a gyermekek életkorának megfelelően ismertetni kell az egészségük és testi épségük védelmére vonatkozó előírásokat, veszélyforrásokat és az elvárható magatartásformákat. Az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékokat vásárolhat. A játékot használó óvodapedagógus köteles a játékon feltüntetett vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni, és a játékszert annak megfelelően alkalmazni. Az intézmény dolgozói házi készítésű vagy használatú elektromos berendezéseket az intézménybe nem hozhatnak be

9 Az óvoda dolgozói csak olyan játékot, eszközt hozhatnak be az óvodába, amelyek a gyermekek és dolgozók testi épségét, egészségét nem veszélyeztetik. Az óvodában történő használatukra előzetes bemutatás után az óvodavezető ad engedélyt. A nem engedélyezett játékot és eszközt az óvodából történő kivitelig a munkanap végéig az óvodavezető által kijelölt szekrénybe kell zárni. Ittas szülőnek, illetve hozzátartozónak gyereket nem adunk ki. A gyerekek intézményen kívüli kísérése esetén 5-10 gyerek után egy óvodapedagógust és egy dajkát kell biztosítani. Gyermekbaleset estén az intézmény dolgozóinak feladata: A gyermekek felügyeletét ellátó nevelőnek a gyermeket ért bármilyen baleset, sérülés vagy rosszullét esetén haladéktalanul meg kell tennie a következő intézkedéseket: A sérült gyereket elsősegélyben kell részesítenie, ha szükséges, orvost kell hívnia. A balesetet, sérülést okozó veszélyforrást a tőle telhető módon meg kell szüntetnie. Minden gyermeki balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelezni kell az intézményvezetőnek. E feladatok ellátásában a gyermekbaleset helyszínén jelenlévő nevelőknek is részt kell vennie. A balesetet szenvedett gyermeket elsősegélynyújtásban részesítő dolgozó a sérülttel csak annyit tehet, amihez biztosan ért. Ha bizonytalan abban, hogy az adott esetben mit kell tennie, akkor feltétlenül orvost kell hívnia, és a beavatkozással meg kell várni az orvosi segítséget. Az intézményben történt balesetet, sérülést az intézményvezetőnek (az általa megbízott személynek) ki kell vizsgálnia. A vizsgálat során tisztázni kell a balesetet kiváltó okokat és azt, hogy hogyan lehetett volna elkerülni a balesetet. A vizsgálat eredményeképpen meg kell állapítani, hogy mit kell tenni hasonló balesetek megelőzése érdekében, és a szükséges intézkedéseket végre kell hajtani. A gyermekbaleset kivizsgálásába, ha a szülői szervezet igényli, be kell vonni a szülők képviselőjét. Elsősegélydoboz helye: épületenként az orvosi szobában. A gyermekekkel kapcsolatos elvárások Bombariadó Az óvoda házirendjében előírtak szigorú betartása. Az óvodást egészségesen, kipihenten és megfelelő időben (legkésőbb 9.-ig) hozzák az intézménybe. Az óvodás megfelelő öltözékben és tisztán jelenjen meg. Az óvodás gyermek legyen tisztában az alapvető higiéniás elvárásokkal. Önállóan tudjon étkezni. Bármilyen veszélyhelyzet, sérülés és baleset észlelése esetén az óvónőjéhez vagy a hozzá legközelebb álló felnőtthöz forduljon segítségért. Vészhelyzetben a mindenkor az óvodában tartózkodó vezető értesíti a rendőrséget és közben utasítást ad az épület kiürítésére. A csoportokat a bejárati ajtón menekítik a közeli udvarra, - 9 -

10 illetve a parkolóba az óvodapedagógusok. Ez idő alatt a dajkák összegyűjtik a gyerekek holmiját és utánuk viszik. Tűzriadó A tűz keletkezésének helyétől függően a csoportszobákban található ajtókon, ha ez nem lehetséges, a nagy ablakokon átmenekítjük a gyerekeket. Közben az itt tartózkodó vezető, vagy az arra kijelölt személy értesíti a tűzoltókat. A folyosón levő poroltóval meg lehet kezdeni a tűz oltását a tűzriadó-terv szerint kijelölt személyeknek. Egyébként minden elhárítási munka a tűzriadó-terv szerint zajlik. A felnőttek a tűzriadó-terv szerint járnak el. 5.7 A gyermekek óvodai életrendje - A gyermekek érdekében az óvodába érkezés ig történik. - A gyermekek biztonságának garantálása érdekében az óvoda tól ig tól ig zárva tart. - A gyermeket a szülő átöltöztetve, személyesen adja be az óvodába, mert az óvoda dolgozói csak a személyesen átvett gyermekért vállalnak felelősséget. - A gyermeket a szülő legkésőbb ig köteles elvinni az óvodából. Akadályoztatás esetén, telefonon kell értesíteni az óvodát. - Délután csak szülőknek adjuk ki a gyermeket, kivéve, ha a szülő írásbeli meghatalmazást ad más felnőttnek vagy 14 év alatti gyermeknek. Ezen nyilatkozatokat a csoportos óvónőknek kell leadni. - A gyermek elvitelére jogosult személy (szülő vagy meghatalmazottja) érkezése után, az óvoda dolgozóitól átvett gyermekért a szülők a felelősek. - Az óvoda kapuján elhelyezett zárakat a biztonság érdekében a szülők is szíveskedjenek zárni. - Az óvoda udvarát és játékait a gyermekek kizárólag az óvodában tartózkodás idején és az óvoda dolgozóinak felügyeletével használhatják, hazamenetelkor nem! - Kíséret nélkül idegen személy nem tartózkodhat az óvodában. Kíséretét a mindenkori beosztásnak megfelelően kell ellátni. - Az óvodába járó gyermekek az óvodapedagógusok döntése alapján, életkoruktól és fejlettségüktől függően, kötelező és kötetlen fejlesztésben részesülnek. - Az arra rászoruló gyermekek logopédiai foglalkozáson vesznek részt. - Lehetőség van különböző foglalkozások igénybevételére: úszás, melynek díját az étkezés befizetésekor kell rendezni, illetve a zeneovi, melynek költségét, a befizetés módját a szolgáltató határozza meg. Ezen kívül Karácsonyi játszóházunk is térítéses, melynek költségét a szervező pedagógusoknak kell befizetni. - A gyermekek naponta legalább 1 óra hosszát levegőznek a délelőtti időben. - A gyermekek ebéd után legalább 1,5 óra hosszát pihennek. 5.8 A távolmaradás szabályai - A gyermekek rendszeres óvodába járása kötelező attól a naptári évtől kezdődően, amikor betöltik 5. életévüket. - Az óvodai szervezett tanulási folyamatok (foglalkozások), naponta általában 9 oo -12 oo -ig tartó időszakban zajlanak. - A kötelező óvodalátogatás alól az óvoda vezetője adhat felmentést akkor, ha a gyermek iskolai életmódra való felkészítését biztosítottnak látja

11 A mulasztást igazoltnak kell tekinteni, ha a szülő előzetesen bejelentette az óvónőnek, hogy gyermekét nem viszi óvodába. (MKM r. 20. (2) bek. a) pont); azonban: Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése alapján vesz részt az óvodai nevelésben, egy nevelési évben hét napnátöbbet igazolatlanul mulaszt, az óvoda vezetője értesíti a gyermek lakóhelye szerint illetékes jegyzőt. (MKM r. 20. (4) bek.) - Óvodaköteles hátrányos helyzetű (HH) és halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermeket nem lehet az óvodából kirakni. Megszűnik az óvodai elhelyezés akkor is, ha a gyermek a jogszabályban meghatározottnál igazolatlanul többet van távol az óvodai foglalkozásokról. Az (1) bekezdés b)-c) pontjában és a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a gyermek a gyámhatóság intézkedésére vették fel az óvodába, továbbá, ha a gyermek e törvény 24. -ának (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben. Az (1) bekezdés c) pontjában, valamint a (2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók akkor sem, ha a gyermek hátrányos helyzetű. (Közoktatási tv. 74..(1)-(3) bek.) - Egészséges gyermek hosszabb hiányzását előzetesen az óvoda vezetője, távollétében a csoportos óvónő engedélyezheti. - Engedély nélküli, három napon túli hiányzás után csak orvosi igazolással jöhet a gyermek óvodába. - Gyermekek átvétele: Hivatalos átjelentkezés útján, melynek nyomtatványát az óvodavezetők töltik ki és küldik meg kölcsönösen egymásnak. Ha a gyermek szülője óvodáztatási támogatásra jogosult, Akkor a gyermeknek egy óvodai nyitvatartási napon legalább hat órát az óvodában kell tartózkodnia, Amennyiben ez nem valósul meg, akkor az óvoda vezetője: az első igazolatlan nap után írásban tájékoztatja a szülőt a mulasztás következményeiről, a kifizetés esedékességét megelőzően - a jegyző által meghatározott időpontban - tájékoztatja a jegyzőt azoknak a napoknak a számáról, amelyről a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott, feltéve, hogy a január-június, illetve a július-december időszakokban a mulasztott napok száma együttesen meghaladja az óvodai nevelési napok huszonöt százalékát, illetve arról, hogy a mulasztott napok száma nem érte el a fenti mértéket. A 20. (2) bekezdés a) pontja alapján történő igazolt mulasztásból tíz napot a júliusaugusztus hónapokra eső mulasztásból a huszonöt százalék megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni, értesíti a jegyzőt, ha a gyermek óvodai elhelyezése megszűnik. (MKM rendelet 20/A. ) 5.9 A gyermekek otthonról behozott tárgyainak szabályozása A gyermekek, a számukra érzelmi biztonságot nyújtó játékokat, tárgyakat az első évben behozhat, az értéktárgyakért azonban(aranylánc, karóra, karkötő, egyéb értékes tárgyak, stb.), azok megőrzésére, eltűnéséért való felelősségvállalására az óvoda nem vállalkozhat. Az óvodába érkező gyermek reggelenként cukrot, csokoládét, rágógumit, más édességet nem hozhat magával. Ez alól kivételek a születésnapok, névnapok megünneplésére szolgáló alkalmak

12 6. Szülők az óvodában 6.1 A szülők jogai A szülő joga a szabad óvodaválasztás (állami, egyházi, magán), a létszám és körzethatárok figyelembevételével! A szülő joga, hogy megismerje a nevelés-oktatási intézmény pedagógiai programját, intézményi minőségirányítási programját, szervezeti és működési szabályzatát, házirendjét, és tájékoztatást kapjon az abban foglaltakról. A házirend egy példányát a beiratkozáskor a szülőnek betekintés céljából át kell adni. Joga, hogy saját gyermeke fejlődéséről, magaviseletéről rendszeresen részletes és érdemi tájékoztatást, a gyermek neveléséhez tanácsokat, segítséget kapjon, csak fogadó órán belül. A szülő joga, hogy az intézmény vezetője és a pedagógus hozzájárulásával, részt vegyen a foglalkozásokon, előzetes megbeszélés alapján. A szülő joga igényelni, hogy az intézmény lehetővé tegye a hit-és vallásoktatást Tevékenyen közreműködhet a Szülői Szervezet munkájában. Az óvodai Szülői Szervezete /közössége/ figyelemmel kíséri a gyermeki jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztathatja az intézmény nevelőtestületét és a fenntartót. A gyerekek nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az óvoda vezetőjétől, s az adott kérdés megtárgyalásakor, mint a Szülői Szervezet képviselője, tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleten. A szolgáltatások szervezésénél a szülői szervezet meghatározhatja azt a legmagasabb összeget, amelyet az óvoda által szervezett, nem ingyenes szolgáltatások körébe tartozó program megvalósításánál nem lehet túllépni. (Közoktatási tv (4) bek.) 6.2 A szülők kötelességei A szülő kötelessége, hogy gondoskodjon a gyermeke testi, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről. Gyermekét tisztán, ápoltan adja be az óvodába. A szülők kötelessége, hogy gyermeke szereplései során csöndben, figyelemmel kísérje az előadást. (Mobil telefonokat kapcsolják ki) Biztosítsa gyermeke zavartalan és rendszeres óvodába járását. A gyerek a közoktatási törvény 24. (3) bekezdése értelmében, abban az évben, amikor betölti az ötödik életévét, a nevelési év első napjától /09.01./ óvodakötelessé válik, mely szerint napi négy órán keresztül óvodai nevelésben kell részesülnie. Tegye meg a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítése érdekében. Kísérje figyelemmel gyermeke fejlődését, és a tőle elvárható módon segítse a fejlődés folyamatát, valamint a gyermek közösségbe való beilleszkedését, a közösségi élet szabályainak elsajátítását. Rendszeresen tartson kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, és részükre az együttnevelés érdekében s szükséges tájékoztatást adja meg

13 Tartsa tiszteletben az intézményvezető, a pedagógusok és az alkalmazottak emberi méltóságát, jogait. 6.3 A család és az óvoda közös nevelési elveinek kialakítása Óvodásainkat arra neveljük, hogy tanulják meg tisztelni egymást és a felnőtteket, szeressék és fogadják el társaik egyéniségét, másságát, tudják kifejezni magukat, de legyenek képesek alkalmazkodni is. Igyekszünk határozott, ugyanakkor megértő gyermekeket nevelni. Ezen törekvésünk sikere érdekében kérjük, hogy otthon is ezeket az alapelveket erősítsék gyermekeikben. Annak érdekében, hogy a gyermekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre, nyitottságra, őszinteségre. Komolyabb probléma, konfliktus esetén mindenképpen keressék fel az óvónőket, illetve az intézmény vezetőjét, és velük együtt próbáljanak megoldást találni 6.4 Kapcsolattartás, együttműködés lehetőségei a nevelőkkel Az együttműködésre alkalmas fórumok: - szülői értekezletek - nyílt napok, játszó délutánok - közös rendezvények - fogadó óra igény szerint - az óvónővel való rövid, esetenkénti megbeszélések - Szülői Fórumok Kérjük a szülőket, hogy se a gyerekekkel kapcsolatos, se magánjellegű beszélgetésekre az óvónőt az óvodásokkal való foglalatossága közben hosszabb időre ne vonják el a csoporttól, mert az előidézheti a baleset kialakulását és zavarhatja a nevelés folyamatát. A gyermekükkel kapcsolatban információt, tájékoztatást csak a gyerek saját óvónőitől vagy az intézményvezetőtől kérjenek. 6.5 Az óvoda helyiségeinek a szülők által használhatóságának rendje Az egészségügyi helyiségeket (pl. konyha, előkészítők, felnőtt WC) csak az egészségügyi könyvvel rendelkező óvodai dolgozók használhatják. Ezeket, a helyiségeket a szülők nem használhatják. Az óvoda egyéb helyiségeit (pl. csoportszoba) a szülők a kapcsolattartási lehetőségek figyelembevételével valamint a gyermekekre vonatkozó szabályok szerint használhatják. (pl. váltócipő) 7. Pedagógiai munka az óvodában 7.1 Óvodai nevelés célja Testületünk elkötelezett a minőségirányítási rendszer működtetésében és biztosítja hatékony, és folyamatos működésének és fejlesztésének feltételeit. Ennek érdekében az óvónőt nevelő munkájának végzése közben zavarni nem szabad. Az együttműködésnek szabályozott formái vannak: fogadó órák, családlátogatások, szülői értekezletek, melyekről a csoport óvónője 3 nappal korábban köteles a szülőt értesíteni

14 Fogadó órák: a csoportos óvónővel előzetes megbeszélés alapján, bármelyik fél kezdeményezésére. Nincs fogadóóra abban a hónapban, amikor csoportok szülői értekezletet tartanak. Az óvodavezető fogadóórája minden hónap első keddjén: óráig. Az óvoda gyermek és ifjúságvédelmi felelősének fogadóórája: az óvoda épületében előzetes megbeszélés alapján. Ez alkalmak, ill. a szülői szervezet megbeszélései biztosítják a szülők véleményezési, javaslattételi jogát, úgy saját gyermekeiket, mint a gyermekek nagyobb csoportját érintő kérdésekben. 7.2 A gyermekek értékelésének rendje A gyermekekről óvodába kerülésüktől kezdve Egyéni fejlettségmérő lapot vezetünk, melynek időkerete 3-4 év, kitöltése folyamatosan történik. A gyermekek értékelését az óvodapedagógusok végzik a gyermekenként vezetett személyiségi lap és egyéb megfigyeléseik alapján. Különös gondosságot igényel a tanköteles korúak esete. Minden gyermek szülőjével egyénenként elbeszélgetnek az óvónők az iskolára való felkészültségről. A gyermekek testi érettségét az óvodaorvossal együttműködve állapítja meg a csoport óvónője, ennek érdekében az óvoda orvosa szűrő vizsgálatot végez. Lelki, szociális, mentális, és értelmi fejlettséget a nevelőtestület szakmai véleménye alapján állapítja meg a nevelőtestület. Minden gyermekről óvodai szakvéleményt kerül kiállításra. Ha a kisgyerek további óvodai nevelése indokolt akkor az határozatban kerül rögzítésre gyermekenként indoklással kísérve. Kérdéses esetben kérni kell a Nevelési Tanácsadó iskolaérettségi vizsgálatát. Ebben az esetben az óvodai szakvéleményhez csatolni kell a Nevelési Tanácsadó írásbeli véleményét. 7.3 A beiskolázás óvodai feladatai A gyermekek fejlettségét figyelembe véve az óvoda az iskolai beíratáshoz szakvéleményt állít ki. Minden tanköteles korú gyereket be kell íratni, függetlenül attól, hogy marad-e még egy évig óvodában vagy sem. A gyermek, ha eléri az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, legkorábban, abban a naptári évben, amelyben betölti a hatodik, legkésőbb, amelyben a nyolcadik életévét betölti, tankötelessé válik. (Közoktatási tv 6. (2) bek.) A szülő kérésére a gyermek megkezdheti a tankötelezettség teljesítését akkor is, ha a hatodik életévét az adott év december 31. napjáig tölti be. A tankötelezettség kezdete annál a gyermeknél eshet a nyolcadik életévre, aki augusztus 31. utáni időpontban született. A tankötelezettség teljesítése a nevelési év első tanítási napján kezdődik. A gyermek utoljára abban az évben maradhat óvodában, amelyben a hetedik életévét betölti, akkor, ha augusztus 31. után született, és a nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság javasolja, hogy még egy nevelési évet töltsön az óvodában. A nevelési tanácsadó vagy a szakértői és rehabilitációs bizottság ilyen javaslatot a szülő kérésére és az óvoda nevelőtestületének egyetértésével tehet

15 7.4 A gyermekvédelem feladata az óvodában A gyermekek jogainak védelmét és optimális fejlődését az óvoda gyermekvédelmi felelőse segíti. Gyermekvédelmi munkánk célja a veszélyeztetett családok és az ott élő kiskorúak figyelemmel kísérése, a szülői felelősségtudat fokozása. Igyekszünk a családokkal közösen kiküszöbölni a veszélyeztető helyzetet. A gyermekvédelmi felelős elérhetősége - Végh Istvánné (Mártika) - I. épület bóbita csoport - tel: 06-70/ Egyéb szabályozások - Születésnapra szánt kínálásra, csak boltban vásárolt, számlával igazolt kekszféléket vagy gyümölcsöt lehet behozni. - Nem etikus a többi gyermekkel szemben és az óvoda tisztántartását is zavarja, ha a gyermek az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert /csokoládé, túrórúdi/ fogyaszt, vagy nassol. - Reklámanyagok kihelyezése csak vezetői beleegyezéssel történhet. - A szülők számára az intézmény egész területén a dohányzás tilos! - Az óvodát igénybe vevők kötelesek vigyázni az óvoda felszereléseire, értékeire. Záradék A házirend felülvizsgálati rendje Jogszabályi és egyéb változások alkalmával minden nevelési év kezdete előtt. A betartása mindenki számára kötelező. A sorozatos megszegése a gyermek óvodából való kizárását vonhatja maga után. Felülvizsgálat rendje: A Dunavarsány Város Önkormányzat Weöres Sándor Óvoda jét a jogszabályban meghatározott esetekben, ill. az érintettek írásbeli kérelmére minden esetben felülvizsgáljuk. Az intézmény döntései ellen a Közoktatási Törvény 83. alapján lehet észrevételt tenni. Dunavarsány, augusztus 01. Baráti Ildikó Óvodavezető

16 - 16 -

H Á Z I R E N D 2 0 1 3.

H Á Z I R E N D 2 0 1 3. Búzaszem Nyugati Óvoda Városmajori Tagintézmény 4400 Nyíregyháza, Búza u. 7-17. sz. 4400 Nyíregyháza Városmajor u.1. Tel./fax: (42) 512-940 Tel./fax: (42) 512-946 Email: buzaszemovi@gmail.com Email: varosmajoriovi@gmail.com

Részletesebben

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda

Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Házirend Hatályos: 2013. április 01. Készítette: Aradvári Mihályné óvodavezető Kelt: Tatabánya, 2013. március 22. Intézmény neve: Bánhidai Szent Erzsébet Óvoda Intézmény címe:

Részletesebben

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007.

HÁZIREND. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. HÁZIREND Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat HERMANN ALICE ÓVODA 2007. Tartalomjegyzék: 1. Általános információk az óvodáról 2. Az intézmény nyitva tartása 3. Mikor veheti igénybe a gyermek

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony

ÓVODAI HÁZIREND. Mucsony Játékvár Óvoda ÓVODAI HÁZIREND Mucsony A gyermek ember, szellemi személyes életre, szabadságra és felelősségre, közösségre, nyelvre és kultúrára van rendelve. Joga van e törvények nyújtotta védelemre,

Részletesebben

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015

Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 Cseperedő Óvoda 1148 Lengyel utca 21 HÁZIREND 2014/2015 1 A Házirend jogszabályi háttere - A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010.

NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE 2010. Nagyközségi Óvoda 2344 Dömsöd, Dózsa Gy. út 27/A NAGYKÖZSÉGI ÓVODA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÜLŐK ÉS MUNKATÁRSAK SZÁMÁRA KÉSZÜLT HÁZIRENDJE Elfogadta: a nevelőtestület a 2/2010. (I.12.) Nt. sz. határozatával.

Részletesebben

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.

HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE. OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny. HÁZIREND MEZŐBERÉNY VÁROS ÓVODAI INTÉZMÉNYE OM azonosító: 028138 Mezőberény Liget tér 5. Telefon/fax: 66/421-870 E-mail: ovoda@mezobereny.hu 1 1. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt

Részletesebben

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA

HÁZIREND BÓBITA ÓVODA HÁZIREND BÓBITA ÓVODA,, A gyermeknek joga, hogy óvodában, biztonságban és egészséges környezetben neveljék, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség

Részletesebben

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név

Házirend. Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Legitimációs eljárás. név Házirend Budaörsi Kincskereső Óvoda 2040 Budaörs Szabadság út 64. Az intézmény OM azonosítója: 202686 Intézményvezető: Szilágyi Anikó Ph. Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma:

Részletesebben

Házirend Holdfény Utcai Óvoda

Házirend Holdfény Utcai Óvoda Házirend Holdfény Utcai Óvoda 2040 Budaörs Holdfény u.31. Az intézmény OM azonosítója: 201162 Intézményvezető: Maksainé Gecse Erika Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: 3/2013.(III.27.)

Részletesebben

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND

NAPRAFORGÓ ÓVODA HÁZIREND NAPRAFORGÓ ÓVODA (2381. Táborfalva, Petőfi S.u.19.) HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 033005 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 1. /2013.

Részletesebben

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15.

A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 1 A Bélmegyeri Óvoda Házirendje Bélmegyer, 2013. augusztus 15. Page 2 I. A házirend célja, feladata és tartalma A házirendben foglalt előírások célja, hogy biztosítsák az óvoda törvényes működését,

Részletesebben

Varsány Béke út 10. HÁZIREND

Varsány Béke út 10. HÁZIREND Varsány Béke út 10. SsMSz.1. sz. melléklet. HÁZIREND 2011 1 HÁZIREND Kedves Szülők! Kérem hogy az alábbiakban megfogalmazott házirendet figyelmesen olvassák végig és a gyermekek érdekében törekedjenek

Részletesebben

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné

Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 HÁZIREND. Készítette: Keszi Gyuláné Csicserke Óvoda Tápiószele 2766 Tápiószele Somogyi B. út 1 Intézmény OM - azonosítója: 037277 HÁZIREND Készítette: Keszi Gyuláné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló

Részletesebben

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu

HÁZIREND. Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda 1202 Budapest Nagysándor J. u. 189. Tel/fax: +36 1 285-0275 E-mail: kerekerdo@ecom.hu HÁZIREND Budapest, 2014. szeptember 1.... Varga Ibolya óvodavezető HÁZIREND Alapja az

Részletesebben

A Pátyolgató Óvoda Házirendje

A Pátyolgató Óvoda Házirendje A Pátyolgató Óvoda Házirendje Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 032940.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Nevelőtestület nevében Szakalkalmazottak

Részletesebben

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND

MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND MESEVÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NAGYVÁZSONY HÁZIREND Intézmény OM - azonosítója: 036956 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883

KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 HÁZIREND KÖZÉP UTCAI ÓVODA OM:030883 2013 2.oldal TARTALOMJEGYZÉK A Házirend jogszabályi alapja, nyilvánossága 3. 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. 1. Általános információk 3. 1. 2. Az óvoda nyitva tartása 4.

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde intézményének Óvodai házirendje Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2.old. II. Általános információk 3.old. 1. Az intézmény adatai 2. Az intézmény nyitva

Részletesebben

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők!

HÁZIREND. (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! HÁZIREND (Módosított kivonat 2013. szeptember 01-től) Kedves Szülők! Szeretettel és tisztelettel köszöntjük az Aprók Háza Óvodánkban. Az elkövetkező években közös lesz az örömünk és a felelősségünk a gyermekük

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Szivárvány Napköziotthonos Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent I. tér 8. OM : 032986 email: nemediovi@gmail.com SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HÁZIRENDJE 2013-2014 Nevelési évre Nevelő Testület elfogadta: 10./NT./

Részletesebben

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:

HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771 Intézményvezető. Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások: HÁZIREND 2013. Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 200771. Intézményvezető Legitimációs eljárás- Az érvényességet igazoló aláírások:.. Nevelőtestület nevében.. Szakalkalmazottak nevében Szülői Szervezet

Részletesebben

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND

KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA HÁZIREND Intézmény neve: KARATE KÖLYÖK MAGÁNÓVODA Intézmény székhelye, címe: 1183 Budapest Korpona u 5. Intézmény OM-azonosítója: 200 026 Intézmény fenntartója: Óvodasport Nonprofit

Részletesebben

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend

Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend Keszthelyi Életfa Óvoda Házirend 1 ÉLETFA ÓVODA Intézmény OM - azonosítója: 037251 Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Készítette: Intézmény OM - azonosítója: 034456 Nádasi Péterné intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: 2013/ 1.(03.25) határozatszámon elfogadta: Adamovszky Anita

Részletesebben

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND

ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Csanád Ovi 2030 Érd, Csanád u. 7. OM: 032704 ÉRD CSANÁD OVI HÁZIREND Nevelőtestület elfogadta:.sz határozatával Időpont: 2013. 03. 26. Hatályos: 2013. 04. 01. Készítette: Budai Erika Óvodavezető 2013.

Részletesebben

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde

Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Óvodai Házirend 1 Az óvoda adatai Az intézmény neve: Az intézmény székhelye: Az intézmény elérhetőségei: Az intézmény vezetője: Az intézmény fenntartója: Telekgerendás Községi

Részletesebben

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE

HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE HALMAJI KASTÉLY ÓVODA HÁZIRENDJE BEVEZETÉS Az óvodai házirendet, az intézményvezető előterjesztése alapján a nevelőtestület fogadja el. A házirend biztosítja a működés kereteit: - a nevelési feladatok

Részletesebben

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E

FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E FIÁTH JÁNOS ÁMK H Á Z I R E N D J E Az intézmény házirendje a bevezetőben említett közös szabályokon kivűl összetevődik az ÁMK (6. oldaltól a 17. oldalig) és az óvoda házirendjéből (18. oldaltól a 26.

Részletesebben

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában.

HÁZIREND. Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. HÁZIREND Szeretettel és tisztelettel köszöntjük a Bősárkányi Tündérfátyol Óvodában. Az elkövetkező években közös lesz örömünk és felelősségünk a gyerekek nevelése során. Ezért szeretnénk, ha kapcsolatunk

Részletesebben