MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK február 16-án 2013.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013."

Átírás

1 XXI. évfolyam FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 16-án órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja XVIII. Jótékonysági bálját melyre szeretettel meghívja Önt és partnerét. Belépő díj vacsorával együtt: 3.000Ft Program: Gyermek és Felnőtt műsor Tánc A zenét a Gera fivérek szolgáltatják Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február 4-től -12-ig Érdeklődni: 06 30/ Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 19én tartotta tárgyévi utolsó rendes ülését, melynek határozatképességét Sánta Gizella polgármester egy képviselő távollétében állapította meg. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, mely a szociális tárgyban hozott döntéseken kívül bontott anyag értékesítésére, IFA gépjárműfecskendőre tett vételi ajánlat elbírálására vonatkozott. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében a képviselők a jegyző tájékoztatását követően miszerint a Szegedi Kéményseprő-Ipari Kft. által benyújtott díjtételek nem felelnek meg a évi díjtételek vonatkozásában hatályba lépő új jogszabályi környezetnek, mivel ezen jogszabályok a Szolgáltató díjkalkulációjának elkészülte után kerültek kihirdetésre új határidővel megbízták a január 1-jétől hatályban lévő jogszabályi háttérnek megfelelő kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjtételek beszerzésével, majd az annak alapján történő rendelet-kidolgozással. A lejárt határidejű határozatok között a Képviselő-testület módosította 191/2012.(XI.28.) Kt. számú határozatát, melyben kimondta, hogy a korábban a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szakfeladatként ellátott munkahelyi étkeztetés és iskolai intézményi étkeztetési feladatokat nem kívánja az Önkormányzat intézményhez nem telepített szakfeladatként ellátni tekintettel arra, hogy állásfoglalást kapott annak a lehetőségnek a megvalósítására, mely alapján a konyhák összevonásra kerülhetnek a Hétszínvirág Óvoda szakfeladatként történő működtetésével. folytatás...

2 folytatás... Ezt követően a Képviselő-testület 1 fő tartózkodásával módosította az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, mely módosítással kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban, míg a költségvetés hiányát ezer forintban állapította meg. A következő fő napirend keretében egyhangúlag elfogadásra került a Képviselő-testület I. félévi munkaterve, mely tartalmazza többek között az elmúlt félév főbb célkitűzéseinek teljesülését, a következő félév főbb célkitűzéseit; a rendes ülések tervezett időpontját, helyszínét és fő napirendi pontjait; a bizottsági állásfoglalást igénylő napirendeket, az előterjesztések elkészítésének határidejét, illetve az egyéb szervezési feladatokat. Ezt követően a Képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat, melyet egyhangúlag elfogadott. Az egyéb előterjesztések között elsőként a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor. A módosítás keretében a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte e rendelet 1. számú mellékletét, mely a hulladékszállítási díjtételeket szabályozta. Erre azért volt szükség, mert a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény januártól újraszabályozza az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait. E szabályozás keretében kimondja, hogy január 1jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhatja meg. Ezen miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató cég (azaz a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.) a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ezen rendelkezések hatálybalépésére tekintettel vált szükségessé a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét meghatározó melléklet rendeletből történő hatályon kívül helyezése, melyet a képviselők 1 tartózkodással elfogadtak. Ezt követően a Képviselő-testület a rendeletek felülvizsgálatának keretében új önkormányzati rendeletet alkotott a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról. A tárgykörben a vonatkozó díjtételeket magasabb szintű jogszabály határozza meg, melynek mértékéről külön tájékoztatást kaptak az Érintettek. A rendeletet a képviselők egyhangúlag fogadták el. A következő előterjesztésben rendeletet alkotott a Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól, mivel az Önkormányzat sikeresen pályázott szociális célú tűzifa beszerzésére. A pályázatra vonatkozó BM rendelet kimondja, hogy a támogatás feltétele az, hogy a támogatásban részesült települési önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, ennek keretei azonban magasabb szintű jogszabályban rögzítésre kerültek. A képviselők egyhangúlag fogadták el a rendeletet. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az ehhez kapcsolódó elbírálási hatáskört a polgármesterre 2. ruházta át szükségessé vált a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, az átruházott hatásköröket tartalmazó melléklet aktualizálása, melyet szintén egyhangúlag fogadott el a Képviselő-testület. Ezt követően döntés született a Ruzsa, 363/14. hrsz-ú ingatlan bérbeadására, s bérleti díjának megállapítására, valamint az élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározására, mely előterjesztéseket egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület. A korábban az iskola keretében működő konyha óvodához történő integrálódása érdekében vált szükségessé a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása, majd egységes szerkezetben történő elfogadása, mely egyhangúlag történt meg. Ezen határozatában a Képviselő-testület felkérte a Hétszínvirág Óvoda vezetőjét, hogy az iskolai gyermekétkeztetés biztosítására működtetett konyha működéséhez szükséges engedélyek módosítása érdekében a jogutódkénti feladatátvételt az illetékes hatóságokhoz jelentse be. Ezt követően tárgyalta a Képviselő-testület Az Intelligens Faluért Egyesülettel kötött kölcsönszerződést, melynek módosítását 1 tartózkodással fogadta el. A módosítás keretében az átadott pénzeszköz (kölcsön) visszafizetésének határidejét hosszabbította meg a Képviselő-testület, a megelőlegezett bér és járulék költségeket pedig ezer forintban állapította meg tekintettel arra, hogy az MVH-hoz benyújtott beruházásra vonatkozó kifizetési kérelem fellebbezés alatt áll, így a működtetési költségekre benyújtott kifizetési kérelmek teljesítését felfüggesztették. A következő előterjesztés keretében a képviselők a polgármester beszámolóját fogadták el 1 tartózkodással, mely egy korábbi döntés a víziközmű társulás megalapítása elmaradásáról tartalmazott információkat. Az erre vonatkozó döntést a év I. félévének végén hozta meg a Képviselő-testület, azonban jogszabályváltozások miatt az eredeti tervhez képest más szervezeti formájú és tagi összetételű víziközmű szervezetet hoztak létre az érintett települések, így e társulás alakuló ülésére már nem került sor. A következő előterjesztések keretében tekintettel arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény új rendelkezésekkel egészült ki, melyeknek január 1-jétől meg kell felelni feladat-ellátási szerződések jóváhagyása történt meg dr. Gál Klára fogorvos, dr. Balogh Piroska házi gyermekorvos, dr. Hézsai Klára háziorvos, valamint a Bánfi Medicina Bt. tekintetében. A feladat-ellátási szerződések beterjesztését megelőzően egyeztetések zajlottak az érintettekkel, az érvényben lévő szerződések megfeleltetése a jogszabályi előírásoknak a feladatellátási szerződések jóváhagyásával megtörténtek, melyeket a képviselők egyhangúlag fogadtak el. Ezt követően sor került a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának IX. számú módosítására, mely a közoktatási feladatok átszervezése miatt vált szükségessé. A következő előterjesztés keretében megállapodást hagyott jóvá a Képviselő-testület 1 tartózkodással, mely a Közösségi Közlekedés fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatosan vált szükségessé.

3 A következő napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester felmentést kért a Képviselő-testülettől összeférhetetlenségi állapot megszüntetéséhez, mely az új jogszabályi előírások alapján ahhoz szükséges, hogy a Csongrád Megyei Kegyeleti KFt. felügyelő bizottságában tagságát fenntartsa. A Képviselőtestület egyhangúlag hozzájárulását adta a tisztség betöltéséhez. A következőkben az élelmezésügyi nyersanyagnorma korábbi elfogadása miatt szükségessé vált rendeletmódosításokat fogadta el a Képviselő-testület. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján az étkeztetési térítési díjat az alábbiak szerint egyhangúlag fogadta el: ź Bölcsőde esetében napi 352,-Ft. (napi négyszeri étkezés), ź Hétszínvirág Óvoda ruzsai feladatellátási helye esetében napi 270,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 53,-Ft, az ebéd 164,-Ft, az uzsonna 53,-Ft.), ź Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye esetében napi 270,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 60,-Ft, az ebéd 160,-Ft, az uzsonna 50,-Ft.)ź általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 326,-Ft. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-Ft, ebéd 220,-Ft, uzsonna 53,-Ft.), ź menza napi 220,- Ft.A szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása alapján az étkeztetési térítési díjat az alábbiak szerint 1 tartózkodással fogadta el: A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén 420 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a kedvezmény mértéke 225 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a kedvezmény mértéke 130 Ft/ellátási nap. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a évi költségvetés módosításának koncepcióját az intézményvezetők kérelmének megfelelően, majd meghallgatták és elfogadták Sánta Gizella polgármester beszámolóját a jegyző teljesítményértékelésével kapcsolatosan. A napirendi pontok megvitatását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak és az elkövetkezendő hónap fontosabb eseményeiről, ennek keretében a kistérségi üléseken tárgyalt napirendekről. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület január 30-án tartotta következő soros ülését, melyről részletes beszámolót a következő számában olvashatnak. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek - a 3. zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő soros ülését február 13-án 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - jegyző

4 HOGYAN IS TELT AZ ELMÚLT ÉV? TÁJÉKOZTATÁS A 2012-es év a Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója jegyében telt. A NOE az ország legtöbb tagot számláló egyesülete, egyre gyakrabban kérik ki szakértőink véleményét egy-egy törvény vagy határozat előkészítése során. Rádióban, televízióban is sűrűn hallatják magukat képviselőink. Az évforduló jegyében két országos találkozó volt, a nyáron Budapesten, ősszel pedig Gyulán. Mindkettőn részt vettünk egy-egy autóbusznyi csapattal. Az útiköltséget pályázati pénzből, és a résztvevők hozzájárulásából tudtuk kifizetni. A nyáron tartottuk a családi napunkat a szokásos programunkkal. Sütés-főzés, gyerekjátékok, ruhabörze, kézműves foglalkozás, stb. Örülök, hogy évről évre többen vagyunk a parkban, egyre népszerűbb a programunk. Remélem ebben az évben még többen leszünk. A program nem lett volna ilyen színvonalas segítőink és anyagi támogatóink nélkül. Ezúton is köszönjük a Polgármesteri Hivatal, a Presszó, a Hárs Gyógyszertár, Gora Mónika és a Modern Vidámpark csapatának segítségét és természetesen név nélkül minden tagunknak aki hozzájárult a nap sikeréhez. Jómagam alapító tagja vagyok az egyesületnek. Életünkben voltak hullámvölgyek is, de az utóbbi években egyre több feladatunk, programunk van. Tagságunk létszáma folyamatosan nő, és szerencsés dolog, hogy egyre több kis gyermekes családunk van, fiatalodik a csapatunk, van kikért dolgozni, egy-egy programot megszervezni. Még mindig vannak olyan családok, akiket nem ismerek, vagy ők nem tudnak az egyesületről. Várom jelentkezésüket, ha egyet értenek céljainkkal, és szeretnék kihasználni az tagság adta kedvezményeket. Ősztől folytatódik a kézműves foglalkozás, amit a Műv.ház munkatársaival együtt bonyolítunk. Az idén is gyűjtjük a papírt, új dolog, hogy külön gyűjtjük a csokis papírokat, amivel szeretnénk szelektív hulladékgyűjtésre nevelni gyermekeinket, tudatosítani, hogy nem minden hulladék szemét, sok mindent újra lehet hasznosítani. Ezekből a csomagoló anyagokból pl. műanyag székek és szemetes kukák készülnek majd. Segítőnk a Milka brigád. Itt csak a műanyag jellegű csomagolókról van szó. Folyamatosan helyezünk ki gyűjtődobozokat, a bevételt pedig a családi napunkra fogjuk fordítani, ahova várunk minden csokit is evő gyereket. Természetesen nem kell még több édességet fogyasztani, csak amit megeszünk, annak papírját ne a szemétbe dobjuk, hanem valamelyik gyűjtőhelyre. Jók a Milkás papírok, a szaloncukor papírja, cerbónás és jégkrémes papírok. Köszönjük a felajánlott 1%-okat, amit ez évben is köszönettel fogadunk és a családi napi játékokra kívánunk fordítani. Kívánok minden kedves olvasónak eredményekben gazdag, egészséggel teli, boldog 1013-as esztendőt. Ruzsa község Képviselő-testülete döntésének értelmében január 23-án megtörtént az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és eszközök átadása a Ruzsai Tűzoltó Egyesület számára. A képviselők októberi ülésükön döntöttek az iskola udvarán lévő faház /volt polgárőr épület/ használati jogának átruházásáról. Ezzel a döntéssel helyet kívántak biztosítani az egyesület működéséhez. Ugyanezen az ülésen született meg az elhatározás arról, hogy szintén az Önkormányzat tulajdonában lévő MAGIRUS gépjárműfecskendő és felszerelésének tulajdonjogát térítésmentesen átadja a Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. A döntéssel abbéli szándékát nyilvánította ki a képviselő-testület, hogy támogatja az Egyesület mielőbbi hatékony tevékenységének megkezdését. A 2012-es évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg: ,- Ft volt. Adószámunk: Köszönjük, hogy felajánlásukkal támogatták egyesületünket. Szalai Jenőné elnök Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete 4. Sánta Gizella - polgármester LEGYENEK ÓVATOSAK! Tisztelt Lakosság! Tu d o m á s o m r a j u t o t t, h o g y t ö b b háztartást felkerestek azzal az indokkal, hogy lakásukból ingyen ivóvízmintát vennének az víz arzén tartalmának ellenőrzése végett. Természetesen az adott Vízműre/Önkormányzatra is hivatkoznak ezek az emberek. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy sem az Önkormányzat, sem a szolgáltató nem igényelt ezzel kapcsolatos felmérést, ezért óvatosságra intem Önöket az ilyen indokkal háztartásukba bejutni próbálkozókkal szemben! Javaslom, hogy amennyiben bármelyik szolgáltató nevében felkeresik Önöket készülék ellenőrzés, vagy más okból kérjék el az erre a feladatra szóló megbízólevelet, vagy igazolványt. Sánta Gizella - polgármester KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Gyermekjóléti Szolgálat az eddigi hagyományoknak megfelelően karácsonyára is gyűjtést szervezett a rászoruló gyermekes családok számára, amely nagymértékben hozzájárult a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekes családok boldogabb ünnepléséhez. Az ajándékozási akció során 11 család 32 gyermeke részesült tartós élelmiszert, gyümölcsöt, édességet tartalmazó élelmiszer csomagban, illetve a Babtisa Szeretetszolgálat által küldött cipősdoboz akcióban. Nagy örömömre szolgált, hogy a manapság egyre nehezebb mindennapi mehgélhetés mellett is támogatta a lakosság akciómat, melyet ezúton szeretnék megköszönni. Az ajándékozási akciót támogatták: Özv. Jójárt Istvánné, Sánta Gizella, Szabó Sándorné, Fődi István, Veszelovszki Mihályné, Márki József, Weinketz Rozália, Turcsik Dánielné által a Baptista Szeretetszolgálat. Dóczi Éva - családgondozó

5 BETLEHEMEZÉS RUZSÁN A tavalyi jól sikerült betlehemezés után idén is elhatároztuk ruzsai hittanosok,hogy felelevenítjük régi szép hagyományunkat, a karácsonyi betlehemezést. Nagy izgalommal vetettük bele magunkat a szerepek tanulásába, és már nagyon vártuk,mikor lesz végre Karácsony. Kedvünket még fokozta az is,hogy beneveztünk egy hagyományőrző betlehemes versenybe is. Aztán eljött a várva várt nap. Karácsony előtti héten elindultunk. Két csoportban mentünk,hogy minél több helyre eljussunk. Ahogy egyre több helyen voltunk, annál jobban belejöttünk. Mindenütt szeretettel fogadtak. Mi is nagyon élveztük a pásztorjátékot. Reméljük, jövőre is fogunk menni, és megint sok helyre eljutunk majd. Tóth Niki-Szekeres Csilla EBEK TRANSZPONDERREL AdÓ 1% Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ának TÖRTÉNÕ MEGJELÖLÉSE felajánlásával támogatja a Móra Ferenc Művelődési Ház és Tisztelt Lakosság! Könyvtár működését, programjainak megvalósítását. Kérjük, a következő rendelkező nyilatkozat kitöltésekor is az alábbi adószámot írja a nyomtatványra: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Köszönjük fáradozását! RÖSZKEI DÍVÁK A médiában már több alkalommal is felmerülő transzponderes (mikrochip) megjelölés kötelezővé tételére vonatkozóan tájékoztatjuk Önöket, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet január 1-jén hatályba lépő 17/B. (10) bekezdése kimondja: Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Az állatorvosokkal történt egyeztetések alapján tájékoztatom Önöket, hogy a transzponderes (mikrochipes) megjelölést az állategészségügyiintézettel folytatott egyeztetések alapján a veszettség elleni védőoltások beadásáig szükséges teljesíteni! Az állatorvosok az idei év során tehát folyamatosan fogják e feladatot végezni! Fődi Anita - jegyző Vörös Tiborné - igazgató Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár "... RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ennek kitöltése nem kötelező. TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. "... 5.

6 AZ IVÓVÍZRÕL... Az utóbbi időkben napvilágot látott sajtóhírek hatására az ország néhány településén bizonyára sokakban felmerül a kérdés: merje-e a megszokottmozdulattal a vízcsap alá tartani a poharat?, adjon-e inni családjának a vezetékes vízből? A Magyar Víziközmű Szövetség határozott álláspontja: Magyarországon az ivóvíz eddig is biztonsággal fogyasztható volt és ezután is az lesz! Az ivóvíz-szolgáltatás nagy felelősséggel járó közszolgálat. Az ágazat szakemberei ennek megfelelően felelősséget éreznek külön-külön minden egyes fogyasztójukért. Számunkra megengedhetetlen és elképzelhetetlen, hogy akár csak egyetlen ember is egészségre káros vizet fogyasszon. Ezért is igyekszünk leszögezni: a szolgáltatott ivóvíz minősége Magyarországon nem lett rosszabb december 25-ig, illetve az után sem. Ugyanakkor a kormány döntésének helyessége miszerint december 25-től ahol egyéb megoldás nem valósul meg, a honvédség l gondoskodjon az egészséges ivóvízről nem vitatható. Mint ismert, de nem eléggé hangsúlyozott, az ország ivóvízbázisainak egy része geológiai eredetű arzént tartalmaz. Mivel ennek mértéke meglehetősen alacsony, mindaddig nem is jelentett gondot, amíg 2002-január 1-i hatállyal a határértékek az EU normákat átvéve meg nem szigorodtak. Fontos megjegyezni, hogy az ivóvíz paramétereire vonatkozó uniós előírások több ponton is eltérnek a magyarországitól míg bizonyos paraméterek esetében a hazai szabályozás a szigorúbb, addig éppen az arzéntartalom tekintetében az Unió ír elő alacsonyabb határértéket. Megértjük és elfogadjuk, hogy a jogszabály-változás következtében az egészséges ivóvízellátásért felelős települési önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek. Beruházói szerepkörükben hisz a támogatási pályázatokon is csak ők vehetnek részt váratlanul azzal szembesültek, hogy az a víz, amit eddig a településükön élők ittak, már nem számít jónak, bár ugyanolyan, mint volt. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni azoknak az embereknek, akik szüleikkel, nagyszüleikkel együtt ezt a vizet itták, isszák és semmi bajuk. Mindemellett a támogatás ugyan meglenne a víztisztító-mű létesítéséhez, de ottmarad az akár másfél-, kétszeresére növekedő vízdíj. E kétségek között őrlődött jó néhány önkormányzat, miközben lejárt az EU többszörös határidő-halasztása is. E kényszerhelyzetben született meg a döntés a kormány részéről, hogy ahol nem léptek-lépnek az önkormányzatok, ott magához vonja a kérdést, akár a tisztítóművek beruházását is. 6. A víziközmű-szolgáltatók ebben a helyzetben azt tették és teszik, ami a feladatuk: legjobb tudásuk szerint működtetik és karbantartják az ellátó-rendszereket, ellenőrzik a vízminőséget és szakmailag támogatják a víztisztító-művek beruházási folyamatát. Az EU-s határértékek csökkentéséről szóló döntések meghozatalát követően az elmúlt évek tendenciái egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarország jó úton halad a szigorított határértékek teljesítésében. Számos, korábban érintett településen az ivóvízszolgáltatók már megoldották, illetve a megoldják a kérdést. Országszerte készülnek el a tisztább ivóvízet biztosító beruházások, amelyek révén egyre több magyar település lakói mondhatják el, hogy az eddigieknél még kiválóbb minőségű ivóvízhez jutnak otthonukban. Ahol pedig szükséges a finanszírozási kérdések megoldása mellett a szolgáltatók maguk vállalnak részt az arzénes területek átmeneti vízellátásában, tehermentesítve a honvédséget. Nem vitatva az arzén kérdés megoldásának szükségességét, fontosnak tartjuk, hogy a maga helyén értékeljük és kezeljük a kérdést. A hazai szabályozások elkészítésekor a hazai szakemberek és a jogalkotók a hazai szokásokat, viszonyokat tekintik irányadónak, míg az Európai Unió a tagállamainak jellemzőiből általánosít. Esetünkben az eltérő táplálkozási sajátosságok okozzák a különbséget: bizonyos, Magyarországon kevéssé népszerű élelmiszerek magasabb arzéntartalma befolyásolta az Európai Unió jogalkotóit akkor, amikor ezt, a számunkra indokolatlanul szigorúnak számító értéket meghatározták. Jó, ha tudjuk: a korábbi hazai szabvány szerinti 50 μg/liter arzén-határérték azt jelenti, hogy ha egyazon városban élők egész éltükben (70 éven át) a határértéken lévő arzéntartalmú vizet fogyasztanak, akkor közülük minden százezrediknél növekszik meg egyről másfélre a rákos megbetegedés kockázata. Ez amúgy kockázati szintjében megfelel annak, ha valaki egész élete során elszív egyetlen doboz cigarettát, de ha valaki jó száz kilométert biciklizik egy forgalmas úton, ugyanekkora baleseti kockázattal kell számolnia. Minden bizonnyal ezek az adatok motiválták a svájci szakértőket is, akik mind a mai napig a 2001 novemberéig hazánkkal azonos, 50 μg/liter határértéket írják elő ivóvíz-szolgáltatóik számára. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni és mindenki számára egyértelművé tenni: az ivóvíz a legjobban ellenőrzött élelmiszer!

7 Ez azon a mintegy kétszáz településen is igaz, ahol még nem oldódott meg az arzénkérdés, több mint háromezer település esetében pedig európai mértékkel mérve is minden tekintetben kiváló minőségű az ivóvíz! A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók szakmai szövetségeként sajnálatosnak tartjuk, hogy bizonyos érdekcsoportok marketing célokra használják fel ezt a rendkívül fontos kérdést, a valós helyzetet és a tényleges kockázatot jelentősen felnagyítva állítják értékesítési tevékenységük szolgálatába az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó szabályozás-módosítást. Egyúttal ezúton is felhívjuk az arzénszűrős és minden egyéb házi víztisztítót használók figyelmét, hogy bármilyen technológián alapuló vízszűrő, víztisztító berendezés alkalmazásakor szigorúan be kell tartani bizonyos szabályokat: a berendezést megfelelően karban kell tartani, szükség van egyes alkatrészeik, szűrőbetétük időnkénti cseréjére, reaktiválására, hiszen a berendezés állapotától függ a rajta átfolyó víz minősége. Ezek elmulasztása könnyen azt eredményezheti, hogy az úgynevezett víztisztító berendezés vízszennyező forrássá válik, főként mikrobiológiai problémákat okozva. FELHÍVÁS 50 FELETTIEK KLUBJA Sánta Gizella - polgármester Varga Zsolt - TVI Kft. igazgató TISZTELT LAKOSSÁG! EZÚTON FELHÍVOM A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY ARZÉNMENTES IVÓVÍZ - VÉTELI LEHETŐSÉGET A HONVÉDSÉG JANUÁR 17TŐL MINDEN MÁSNAP BIZTOSÍT A COOP ABC ELŐTTI LAJTOS KOCSIBÓL ÓRA KÖZÖTT. Szeretettel várjuk az érdeklődőket az 50 felettiek klubjának soron következő farsangi összejövetelére február 07-én 16 órára a művelődési házba. Várjuk új tagok csatlakozását is! EDÉNYRŐL MINDENKINEK MAGÁNAK KELL GONDOSKODNIA! Sánta Gizella - polgármester 7.

8 AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁS 2013 Az Országgyűlés a évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A jogalkotó célja: erős, egységes és korszerű köztestületet létrehozni a hazai agrárium támogatására, amely kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a mezőgazdasági beszállítóipar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplője. A törvény szerint az új kamarának legkésőbb március 31-ig, országos kamarai választásokat követően kell megalakulnia, küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják az egy tag egy szavazat elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába. A vidékfejlesztési miniszter a törvény felhatalmazása alapján a február közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választások lebonyolítására. A választói névjegyzékre a törvény rendelkezése szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik november 30-ig érvényesen bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5000,Ft-os egyszeri nyilvántartásba vételi díjat. Az új köztestület legitimitását területi alapú demokratikus önkormányzata és az egész szakmai szektorra kiterjedő tagsága garantálja, ám munkája akkor lesz igazán eredményes, ha szakmailag rátermett, az ágazat iránt elkötelezett és felelősen gondolkodó szakemberek vezetik. Ezért kérjük: ÖN IS AKTÍVAN VEGYEN RÉSZT AZ ÚJ AGRÁRKAMARA JÖVŐJÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ÉS ADJA LE VOKSÁT a legalkalmasabbnak ítélt küldöttekre és tisztségviselőkre! A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a as zöld számát, illetve írhatnak a címre. A választásokra minden november 30-ig nyilvántartásba vett tag személyre szóló értesítést kap. Agrárkam arai választás Település Hódm ezővásárhely Irsz Utca, házszám Jókai u. 60. Intézm ény Csúcsi Olvasókör Szentes 6600 Kossuth L. u. 45. Csongrád 6640 Kossuth L. tér 9. Kistelek 6760 Petőfi u Mórahalom 6782 Szeged 6722 Szenthárom ság tér 1. Rákóczi tér 1. Makó 6900 Szép u Választási névjegyzékre pótlólag felkerültek szavazhatnak Szegeden 6722 Rákóczi tér 1. Bartha János Szakközépiskola Csongrád Városi Galéria földszinti tárgyaló Klebersberg Művelődési Központ Mórahalm i Járási Hivatal Megyeháza Csanád terem Galam b József Szakképzőiskola Megyeháza Csanád Terem Időpont február február február február február február február február től ig Ha kérdése van, hívjon a 0630/ es számon. Vass Tibor - Ruzsai Gazdakör TISZTELT TERMELÕK! A Csongrád Megyei Agrárkamara, a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. a Szegedi Vásár és Piac Kft-vel közösen lehetőséget biztosít tanyai termelőknek, hogy február 4. és április 30. között, hétfői napokon díjtalanul árusíthassanak a Mars téri piac nagy csarnokában. Az árusítás feltétele, hogy rendelkezzen azokkal a dokumentumokkal, engedélyekkel, amelyek szükségesek piacon történő árusításhoz. 8. Termékkör: Saját tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termékek, kivétel a hűtést igénylő tej-és hústermékek. Ha kérdése van az alábbi telefonszámokon hívjon! Üdvözlettel: Szabó Zoltán Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Tel.: 62/ , fax: 62/ , mobil: 30/

9 TISZTELT TERMELÕK! Az őstermelő igazolványok érvényesítési rendje a következőképpen változott: január 01. előtt kiváltott igazolványok érvényessége lejárt, így új igazolvány váltása szükséges, mely történhet: 1 évi érvényességgel díja 2000,- Ft 2 évi érvényességgel díja 3000,- Ft 3 évi érvényességgel díja 4000,- Ft január 01. után kiállított igazolványok annyi évre érvényesíthetők, hogy az igazolványokban érvényesített évek száma nem haladhatja meg a háromat (pl: amennyiben a ben kiváltott igazolványt minden évben érvényesítették, akkor az igazolvány cseréje szükséges, tulajdonképpen a minden évben érvényesített igazolványok esetében a 2011-ben kiváltott igazolványt 1 évre, a 2012-ben kiváltott igazolványt maximum 2 évre lehet érvényesíteni). Az érvényesítés díja évenként (ill. betétlaponként) 1000,- Ft. A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj jövedéki adójának visszaigénylése is megváltozott. Ebben az évben a falugazdász igazolás nem kell (így a földhasználat lapszemle sem szükséges) csak a jövedéki adóbevallást kell benyújtani a NAV-nak, vagy elektronikusan aki elektronikus bevalló - vagy papír alapon (aki nem kötelezett elektronikus bevallásra) től a bevallás csak elektronikusan nyújtható be! A szőlő gyümölcstermesztők az ún. de minimis gázolaj támogatási igényüket a jövedéki bevalláson tehetik meg. Földhasználók figyelmébe! Minden földhasználónak, földhasználati azonosító adatközlési kötelezettsége van az illetékes földhivatal felé, melyet az erre rendszeresített nyomtatványon a személyi igazolvány és a lakcímkártya fénymásolatát mellékelve, postai úton tehet meg, március 30-ig. Nyomtatvány kérhető:a teleházban (45,-Ft/3 lap áron) Ruzsai ügyfélfogadásaim: Hétfő: Péntek: Tel.: 30/ Tisztelettel: Halász Zsolt - falugazdász Kéz- és Lábápoló KÜLTERÜLETI SZEMÉTSZÁLLÍTÁS tanfolyam indul február 27-én a ruzsai Móra Ferenc Müvelődési házban Részvételi díj :35000 ft február 08., február 22. (A szemetet reggel 6.00-ig kell kihelyezni. Csak az emblémával ellátott szemeteszsákok kerülnek elszállításra.) Jelentkezési határidő :2013. feb 15. ( ORVOSI ÜGYELET RUZSA ÖSSZEFOGOTT SZEMÉSZETI RENDELÉS Cím: 6786 Ruzsa, Rózsa u. 2. Telefon: 62/ vagy az egységes sürgősségi telefonszám: 104 Ügyelet: Hétköznap 16 órától másnap reggel 08 óráig. Hétvégén: pénteken 16 órától hétfő reggel 08 óráig. A ruzsai focistákkal novemberben történt súlyos baleset után a község egy emberként fogott össze, hogy segítsen Ifj. Veress Csaba családjának. Az adományokból több mint ,- Ft gyűlt össze. Január 10-én Fabulya Andrea irodalmi estet tartott a művelődési házban. Az est során befolyt összeg ,- Ft volt. Az adományok teljes összege átadásra kerül a család számára. A család nevében köszönöm az önzetlen segítséget. Sánta Gizella - polgármester 9. A szemészeti szakrendelés az alábbi időpontokban, az alábbi szakorvosokkal áll a betegek rendelkezésére a Napsugár Otthonban: Február 04. -Dr. Dégi Rózsa Február Dr. B. Tóth Barbara Március Dr. Dégi Rózsa

10 (6721 Szeged Szent István tér 16.) HASZNOSÍTÁSRA HIRDETI az alábbi ingatlanait: I. Az Üllés COOP Zrt. Értékesítésre: - Üllés Felszabadulás u. 42. (iparcikkboltnyomda) - Üllés Petőfi dűlő 195. (Sipos malom)(élelmiszerbolt-italbolt) - Ruzsa Ruki tanya 291. (élelmiszerbolt-tápbolt) - Pusztamérges Szent István u. 17. (iparcikk és ruházati bolt) - Ruzsa Felszabadulás u (üzletház) - Üllés Felszabadulás u. 31. Értékesítésre, vagy bérbeadásra: - Üllés Felszabadulás u. 25. (volt irodaház) - Üllés Felszabadulás u. 29. (volt ruházati bolt) - Üllés Felszabadulás u. 31. (3 db üzlethelyiség) - Forráskút Úttörő tér 2. (volt élelmiszerbolt) Az ingatlanokról bővebb felvilágosítás kérhető: Gulyás Sándor MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYNAPTÁRA PRÓBÁK, TANFOLYAMOK Hétfő VÁSÁROK IDŐPONTJAI Gyermek moderntánc Jóga Német nyelvtanfolyam Kedd Gyermek néptánc Citera Szerda Kézműves foglalkozás Gerinctorna Német nyelvtanfolyam DÁTUM ESEMÉNY február óra termékbemutató február óra vegyesáru vásár február óra Hétszínvirág Óvoda farsangi ünnepség Csütörtök Ifjúsági klub Jóga Aikido február 23. Vadász bál Péntek óra - Felnőtt néptánc február óra vegyesáru vásár 10.

11 ORVOSI - ÉS JÁRÓBETEG ELLÁTÁS RUZSÁN Szakrendelés neve Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Felszabadulás u Hétfő 9-13 óra, Csütörtök 9-14 óra Terhes tanácsadás: hétfő óra Nőgyógyászat Dr Nyirati Ildikó Fül - orr - gégészet Dr Molnár G. Etelka Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Szerda óra Rendelési időben: 0662/ Reumatológia Dr Ocskó Marica Felszabadulás u / Kedd 8-13 óra Fizioterápia: hétfő - Péntek 8-12 óra Pszichiátria Dr Rekecki Erika Napsugár Otthon, Pipacs tér 2. Rendelési időben: 0662/ Változó! Laboratórium Dr Sümeginé Dr Pap Éva Tömörkény tér / / 15-ös mellék Kedd, Csütörtök vérvétel Bőrgyógyászat Dr Tóth Kása Izabella Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Rendelési időben: 0662/ Csütörtök óra Szemészet Változó! Napsugár Otthon, Pipacs tér 9. Változó! Péntek vérvételi eredmény kiadás Orvos neve Rendelés helye Rendelés ideje Dr Hézsai Klára - vállalkozó háziorvos Egészségház, Tömörkény tér / /12-es mellék H-P : 8-12 óra Dr Balogh Piroska - gyermekorvos Egészségház, Tömörkény tér / /13-as mellék H-P: 8-11 óra d.u.: óra Csecsemő tanácsadás: Sz:14-16 óra Dr Gál Klára - fogorvos Egészségház, Tömörkény tér / /11-as mellék H: 8-14 óra K: iskolai fogászat, SZ: óra P: óra Dr Bánfi Tamás, Dr Bánfi György - háziorvos Fő u / H-P: óra és óra GYÖNGYI OPTIKA Ajánlatunk: ź szürke, barna színre sötétedő lencsék akciója ź fényre sötétedő multifokális lencsék 50% engedménnyel ź keretek 30-50% engedménnyel ź órajavítást is vállalunk Találkozunk a Napsugár Otthonban a szemészeti rendelés idejében Ticket wellness egészségpénztári és Compliments ajándékutalványokat beváltunk! JAVÍTÁSOKAT VÁLLALUNK! Tel.: 0630/ TŰZ ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ Elérhetőségünk: 105 (Szegedi Városi Tűzoltóság ügyelet) a tűzoltóság segélyhívószáma. 11.

12 HIRDETÉSEK, KÖZÉRDEKÛ INFORMÁCIÓK Lakossági Apró Szántóföldet, kaszálót keresek hosszabbtávú használatra. Megegyezés szerint. Érd.: 0630/ Őstermelők és magánszemélyek részére adóbevallás készítését vállalom. Lasancz Imréné Ruzsa, Öttömösi út 38. Tel.: 62/ ; 0630/ Ruzsa központjában összkomfortos, kétszintes (1+2es) társasházi 93 m2-es lakás garázzsal, pincével, konvektoros gázfűtéssel ELADÓ! Ugyanitt: 2 db zártkert 800 szögöl egybekerítve csőkúttal eladó vagy kiadó! Érd.: 0630/ Ruzsai 3 szobás családi ház gyümölcsfákkal, nagy terasszal, melléképületekkel, pincével, aknás garázzsal, kétféle fűtéssel /konvektor, cserépkályha/ kis rezsivel, áron alul eladó. Iskola, központ 5-10 perc. Érd.: 0662/ ; 0662/ ANYAKÖNYVI HÍREK RUZSA KÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN 1 év garanciával helyszínen minden szerdán és pénteken Hibabejelentés az Agro - és Műszaki Kisáruházban (Ruzsa, Piac tér 3.) vagy az alábbi telefonszámon: Komlós Zsolt: 0630/ Balotaszállás, Petőfi S. u HASI PANASZOKNÁL TÜKRÖZÉSEK HELYETT 3D ULTRAHANG címmel HALÁLOZÁS Dr. Csókási Zsolt radiológus szakorvos Kucsora István Nyerges Ferencné szül.: Szokolai Ilona Berkó Imréné szül.: Huszta Julianna Tikviczki Ferencné szül: Tanács Erzsébet Csonka Mihályné szül.: Kothencz Jolán Csonka János Monostori Jánosné szül.: Gábor Anna előadást tart február 12 - én 18 órakor elhunyt. a ruzsai művelődési házban. Őszinte részvétünk a családoknak! FIGYELEM RUZSAI HÍREK Megjelenik 1000 példányban Lapzárta: a megjelenést megelőző hónap 20.-a, ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt megelőző utolsó munkanap. SZERKESZTŐSÉG: 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Tel.: 62/ , 62/ Fax: 62/ KIADÓ: Az Intelligens Faluért Egyesület SZERKESZTŐ: Császár - Fodor Ágota NYOMDAI MUNKÁLATOK: Planet Corp. Szolgáltató Kft Szeged, Makai út 4. Tel.: 20/ Tel./Fax: 62/ Könyvtárhasználati órákat tartunk a községi könyvtárban az alábbi időpontokban: február 11., 12., 13., 10 órakor február 25., 26., 27., 10 órakor Egymásra épülő könyvtárhasználati órákat tartunk: február 28-án 10 órakor március 4-én 10 órakor március 06-án 10 órakor 12.

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. félévi M U N K A T E R V E - 1 - Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. II. félévi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében féléves munkatervet készít, féléves

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE. A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról A15 BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 91/2012. (XI.14.) A kazánprogram kérelem jóváhagyásáról 92/2012. (XI.14.) 93/2012.

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. évi M U N K A T E R V E Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. évi M U N K A T E R V E A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat 17. -a értelmében éves munkatervet készít, éves munkaterv alapján működik.

Részletesebben

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 212/2016. (XI.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. november 30-i nyilvános ülés módosított napirendi pontjait elfogadja az alábbiak alapján: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet Szentes Város Polgármesterétõl 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 01-24426-4/2006. Lencséné Szalontai Mária tel.: 63-510-323 e-mail: lencsene@szentes.hu Tárgy: Szociális rendeletek módosítása Mell.: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: ÖNKORMÁNYZATI HÍREK A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek: Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja:

III. NAPIREND. Előterjesztő: Dr. Herczeg Tibor jegyző címzetes főjegyző. rendelet. Előterjesztést készítette: Melléklet: Szavazás módja: ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. MÁRCIUS 24-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 780-4/2015/Sz. MELLÉKLETEK SZÁMA: 2 DB III. NAPIREND Tárgy: Javaslat

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D

M E G H Í V Ó N A P I R E N D Dunakeszi Város Polgármesterétől M E G H Í V Ó Dunakeszi Város Képviselő-testületének 2012. évi tizenharmadik ülését 2012. szeptember 27.-én 15 órakor összehívom Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2005. május 5-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet

15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet 1. oldal 15/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési díjainak megállapításáról (Egységes

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján 2013.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint az ehhez kapcsolódó térítési díjakról szóló 3/1998. (II. 02.) Makó ör. rendelete

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JANUÁR 29-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 2/2014. (I. 29.) TKt 3/2014. (I. 29.) TKt 4/2014. (I. 29.) TKt 5/2014. (I. 29.) TKt 6/2014. (I.

Részletesebben

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/

ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/ ÚJSZÁSZ VÁROS POLGÁRMESTERE 5052 ÚJSZÁSZ, SZABADSÁG TÉR 1. TEL/FAX: 56/552-022 e-mail: molnarpeter@pr.hu Tárgyalja: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Ügyrendi Bizottság Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u. 59. 18-A/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 6-án 18.30 órai kezdettel a Bezi Községházban tartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető.

A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/ /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Társadalmi egyeztetés A tervezettel kapcsolatban bővebb felvilágosítás a Titkárságon a 06/29-330-011 /122 es, és 127 es mellék telefonszámon kérhető. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA M E G H Í V Ó a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2014. november 18-án (kedden) 14 órai kezdettel

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről 3. egységes Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2013. (XII. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2009. (I. 23.) számú R E N D E L E T E az intézményi

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Kadarkút Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012.(III.29.) önkormányzati rendelete Hatályos: 2015. április 1. Egységesítve: 2015. március 1. az önkormányzat fenntartásában lévő nevelési-oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére.

. napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. . napirend E L Ő T E R J E S Z T É S Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április..-i nyilvános ülésére. Tárgy: Beszámoló az önkormányzati társulások 2013. évi munkájáról. Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN

VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN VÉP VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS BOZZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK EGYÜTTES NYÍLT ÜLÉSEN HOZOTT HATÁROZATAI 2012-BEN 1/2012. (II.13.) együttes képviselő-testületi határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

1. A rendelet célja, hatálya

1. A rendelet célja, hatálya Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról Segesd Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 12-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet 8/2012. (IV. 13.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. október 31-én megtartott alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. május 27-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 11-én (hétfő) 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester Berki Zoltán alpolgármester

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 Email: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2012. 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselőtestülethez Püspökladány Város

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (V.26.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület december 17-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. december 17-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 29/2015. (VII. 31.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben