MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK február 16-án 2013.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. 2013. február 16-án 2013."

Átírás

1 XXI. évfolyam FEBRUÁR RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 16-án órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja XVIII. Jótékonysági bálját melyre szeretettel meghívja Önt és partnerét. Belépő díj vacsorával együtt: 3.000Ft Program: Gyermek és Felnőtt műsor Tánc A zenét a Gera fivérek szolgáltatják Jegyek elővételben kaphatók az óvodában február 4-től -12-ig Érdeklődni: 06 30/ Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete december 19én tartotta tárgyévi utolsó rendes ülését, melynek határozatképességét Sánta Gizella polgármester egy képviselő távollétében állapította meg. A napirendek elfogadását követően Sánta Gizella polgármester beszámolt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, mely a szociális tárgyban hozott döntéseken kívül bontott anyag értékesítésére, IFA gépjárműfecskendőre tett vételi ajánlat elbírálására vonatkozott. A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló keretében a képviselők a jegyző tájékoztatását követően miszerint a Szegedi Kéményseprő-Ipari Kft. által benyújtott díjtételek nem felelnek meg a évi díjtételek vonatkozásában hatályba lépő új jogszabályi környezetnek, mivel ezen jogszabályok a Szolgáltató díjkalkulációjának elkészülte után kerültek kihirdetésre új határidővel megbízták a január 1-jétől hatályban lévő jogszabályi háttérnek megfelelő kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjtételek beszerzésével, majd az annak alapján történő rendelet-kidolgozással. A lejárt határidejű határozatok között a Képviselő-testület módosította 191/2012.(XI.28.) Kt. számú határozatát, melyben kimondta, hogy a korábban a Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által szakfeladatként ellátott munkahelyi étkeztetés és iskolai intézményi étkeztetési feladatokat nem kívánja az Önkormányzat intézményhez nem telepített szakfeladatként ellátni tekintettel arra, hogy állásfoglalást kapott annak a lehetőségnek a megvalósítására, mely alapján a konyhák összevonásra kerülhetnek a Hétszínvirág Óvoda szakfeladatként történő működtetésével. folytatás...

2 folytatás... Ezt követően a Képviselő-testület 1 fő tartózkodásával módosította az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét, mely módosítással kiadási főösszegét ezer forintban, bevételi főösszegét ezer forintban, míg a költségvetés hiányát ezer forintban állapította meg. A következő fő napirend keretében egyhangúlag elfogadásra került a Képviselő-testület I. félévi munkaterve, mely tartalmazza többek között az elmúlt félév főbb célkitűzéseinek teljesülését, a következő félév főbb célkitűzéseit; a rendes ülések tervezett időpontját, helyszínét és fő napirendi pontjait; a bizottsági állásfoglalást igénylő napirendeket, az előterjesztések elkészítésének határidejét, illetve az egyéb szervezési feladatokat. Ezt követően a Képviselő-testület meghatározta a Polgármesteri Hivatal évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező célokat, melyet egyhangúlag elfogadott. Az egyéb előterjesztések között elsőként a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló önkormányzati rendelet módosítására került sor. A módosítás keretében a Képviselő-testület hatályon kívül helyezte e rendelet 1. számú mellékletét, mely a hulladékszállítási díjtételeket szabályozta. Erre azért volt szükség, mert a hulladékról szóló évi CLXXXV. törvény januártól újraszabályozza az Önkormányzat hulladékgazdálkodási feladatait. E szabályozás keretében kimondja, hogy január 1jétől a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat már nem a helyi önkormányzat, hanem miniszteri rendelet határozhatja meg. Ezen miniszteri rendelet hatálybalépéséig a közszolgáltató cég (azaz a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft.) a december 31-én alkalmazott bruttó díjhoz képest legfeljebb 4,2%-kal megemelt mértékű díjat alkalmazhat. Ezen rendelkezések hatálybalépésére tekintettel vált szükségessé a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét meghatározó melléklet rendeletből történő hatályon kívül helyezése, melyet a képviselők 1 tartózkodással elfogadtak. Ezt követően a Képviselő-testület a rendeletek felülvizsgálatának keretében új önkormányzati rendeletet alkotott a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról. A tárgykörben a vonatkozó díjtételeket magasabb szintű jogszabály határozza meg, melynek mértékéről külön tájékoztatást kaptak az Érintettek. A rendeletet a képviselők egyhangúlag fogadták el. A következő előterjesztésben rendeletet alkotott a Képviselő-testület a szociális célú tűzifa juttatásának szabályairól, mivel az Önkormányzat sikeresen pályázott szociális célú tűzifa beszerzésére. A pályázatra vonatkozó BM rendelet kimondja, hogy a támogatás feltétele az, hogy a támogatásban részesült települési önkormányzat a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg, ennek keretei azonban magasabb szintű jogszabályban rögzítésre kerültek. A képviselők egyhangúlag fogadták el a rendeletet. Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület az ehhez kapcsolódó elbírálási hatáskört a polgármesterre 2. ruházta át szükségessé vált a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása, az átruházott hatásköröket tartalmazó melléklet aktualizálása, melyet szintén egyhangúlag fogadott el a Képviselő-testület. Ezt követően döntés született a Ruzsa, 363/14. hrsz-ú ingatlan bérbeadására, s bérleti díjának megállapítására, valamint az élelmezésügyi nyersanyagköltség meghatározására, mely előterjesztéseket egyhangúlag fogadta el a Képviselő-testület. A korábban az iskola keretében működő konyha óvodához történő integrálódása érdekében vált szükségessé a Hétszínvirág Óvoda alapító okiratának módosítása, majd egységes szerkezetben történő elfogadása, mely egyhangúlag történt meg. Ezen határozatában a Képviselő-testület felkérte a Hétszínvirág Óvoda vezetőjét, hogy az iskolai gyermekétkeztetés biztosítására működtetett konyha működéséhez szükséges engedélyek módosítása érdekében a jogutódkénti feladatátvételt az illetékes hatóságokhoz jelentse be. Ezt követően tárgyalta a Képviselő-testület Az Intelligens Faluért Egyesülettel kötött kölcsönszerződést, melynek módosítását 1 tartózkodással fogadta el. A módosítás keretében az átadott pénzeszköz (kölcsön) visszafizetésének határidejét hosszabbította meg a Képviselő-testület, a megelőlegezett bér és járulék költségeket pedig ezer forintban állapította meg tekintettel arra, hogy az MVH-hoz benyújtott beruházásra vonatkozó kifizetési kérelem fellebbezés alatt áll, így a működtetési költségekre benyújtott kifizetési kérelmek teljesítését felfüggesztették. A következő előterjesztés keretében a képviselők a polgármester beszámolóját fogadták el 1 tartózkodással, mely egy korábbi döntés a víziközmű társulás megalapítása elmaradásáról tartalmazott információkat. Az erre vonatkozó döntést a év I. félévének végén hozta meg a Képviselő-testület, azonban jogszabályváltozások miatt az eredeti tervhez képest más szervezeti formájú és tagi összetételű víziközmű szervezetet hoztak létre az érintett települések, így e társulás alakuló ülésére már nem került sor. A következő előterjesztések keretében tekintettel arra, hogy az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény új rendelkezésekkel egészült ki, melyeknek január 1-jétől meg kell felelni feladat-ellátási szerződések jóváhagyása történt meg dr. Gál Klára fogorvos, dr. Balogh Piroska házi gyermekorvos, dr. Hézsai Klára háziorvos, valamint a Bánfi Medicina Bt. tekintetében. A feladat-ellátási szerződések beterjesztését megelőzően egyeztetések zajlottak az érintettekkel, az érvényben lévő szerződések megfeleltetése a jogszabályi előírásoknak a feladatellátási szerződések jóváhagyásával megtörténtek, melyeket a képviselők egyhangúlag fogadtak el. Ezt követően sor került a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának IX. számú módosítására, mely a közoktatási feladatok átszervezése miatt vált szükségessé. A következő előterjesztés keretében megállapodást hagyott jóvá a Képviselő-testület 1 tartózkodással, mely a Közösségi Közlekedés fejlesztése megnevezésű projekttel kapcsolatosan vált szükségessé.

3 A következő napirendi pont keretében Sánta Gizella polgármester felmentést kért a Képviselő-testülettől összeférhetetlenségi állapot megszüntetéséhez, mely az új jogszabályi előírások alapján ahhoz szükséges, hogy a Csongrád Megyei Kegyeleti KFt. felügyelő bizottságában tagságát fenntartsa. A Képviselőtestület egyhangúlag hozzájárulását adta a tisztség betöltéséhez. A következőkben az élelmezésügyi nyersanyagnorma korábbi elfogadása miatt szükségessé vált rendeletmódosításokat fogadta el a Képviselő-testület. A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló önkormányzati rendelet módosítása alapján az étkeztetési térítési díjat az alábbiak szerint egyhangúlag fogadta el: ź Bölcsőde esetében napi 352,-Ft. (napi négyszeri étkezés), ź Hétszínvirág Óvoda ruzsai feladatellátási helye esetében napi 270,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 53,-Ft, az ebéd 164,-Ft, az uzsonna 53,-Ft.), ź Hétszínvirág Óvoda Pusztamérgesi Tagintézménye esetében napi 270,-Ft. (napi háromszori étkezés, melyből a tízórai 60,-Ft, az ebéd 160,-Ft, az uzsonna 50,-Ft.)ź általános iskolai napköziotthoni ellátáshoz kapcsolódó étkeztetés 326,-Ft. (a tanulók napi háromszori étkezése, ebből a tízórai 53,-Ft, ebéd 220,-Ft, uzsonna 53,-Ft.), ź menza napi 220,- Ft.A szociális ellátásokról szóló önkormányzat rendelet módosítása alapján az étkeztetési térítési díjat az alábbiak szerint 1 tartózkodással fogadta el: A személyes gondoskodást nyújtó intézményben a szociális étkeztetés intézményi térítési díja diétás vagy nem diétás étkeztetés esetén 420 Ft/ellátási nap. Az ellátott jövedelme alapján kedvezményben részesíthető. a) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el, a kedvezmény mértéke 225 Ft/ellátási nap. b) Amennyiben az ellátott jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%- és 250%-a között van, a kedvezmény mértéke 130 Ft/ellátási nap. A következő előterjesztés keretében a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a évi költségvetés módosításának koncepcióját az intézményvezetők kérelmének megfelelően, majd meghallgatták és elfogadták Sánta Gizella polgármester beszámolóját a jegyző teljesítményértékelésével kapcsolatosan. A napirendi pontok megvitatását követően Sánta Gizella polgármester tájékoztatta a megjelenteket az elmúlt időszak és az elkövetkezendő hónap fontosabb eseményeiről, ennek keretében a kistérségi üléseken tárgyalt napirendekről. Ezt követően zárt ülés keretében a polgármester által átruházott hatáskörben szociális ügyekben hozott döntésekről szóló tájékoztatót vitattak meg a képviselők. A Képviselő-testület január 30-án tartotta következő soros ülését, melyről részletes beszámolót a következő számában olvashatnak. A Képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyvek - a 3. zárt ülésen készült kivételével, valamint az ezekhez kapcsolódó előterjesztések megtekinthetők a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, az önkormányzat honlapján (www.ruzsa.hu) és a községi könyvtárban. A Képviselő-testület következő soros ülését február 13-án 13 óra 30 perckor tartja a Polgármesteri Hivatal (6786 Ruzsa, Alkotmány tér 2.) tanácstermében. Napirend: 1) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről Előadó: Sánta Gizella polgármester 2) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása Előadó: Sánta Gizella polgármester 3) Az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Sánta Gizella polgármester 4) Egyéb előterjesztések Az előterjesztések előzetesen megtekinthetőek munkaidőben a Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában, valamint a község honlapján (www.ruzsa.hu) A Képviselő-testület ülése nyilvános. Fődi Anita - jegyző

4 HOGYAN IS TELT AZ ELMÚLT ÉV? TÁJÉKOZTATÁS A 2012-es év a Nagycsaládosok Országos Egyesülete megalakulásának 25. évfordulója jegyében telt. A NOE az ország legtöbb tagot számláló egyesülete, egyre gyakrabban kérik ki szakértőink véleményét egy-egy törvény vagy határozat előkészítése során. Rádióban, televízióban is sűrűn hallatják magukat képviselőink. Az évforduló jegyében két országos találkozó volt, a nyáron Budapesten, ősszel pedig Gyulán. Mindkettőn részt vettünk egy-egy autóbusznyi csapattal. Az útiköltséget pályázati pénzből, és a résztvevők hozzájárulásából tudtuk kifizetni. A nyáron tartottuk a családi napunkat a szokásos programunkkal. Sütés-főzés, gyerekjátékok, ruhabörze, kézműves foglalkozás, stb. Örülök, hogy évről évre többen vagyunk a parkban, egyre népszerűbb a programunk. Remélem ebben az évben még többen leszünk. A program nem lett volna ilyen színvonalas segítőink és anyagi támogatóink nélkül. Ezúton is köszönjük a Polgármesteri Hivatal, a Presszó, a Hárs Gyógyszertár, Gora Mónika és a Modern Vidámpark csapatának segítségét és természetesen név nélkül minden tagunknak aki hozzájárult a nap sikeréhez. Jómagam alapító tagja vagyok az egyesületnek. Életünkben voltak hullámvölgyek is, de az utóbbi években egyre több feladatunk, programunk van. Tagságunk létszáma folyamatosan nő, és szerencsés dolog, hogy egyre több kis gyermekes családunk van, fiatalodik a csapatunk, van kikért dolgozni, egy-egy programot megszervezni. Még mindig vannak olyan családok, akiket nem ismerek, vagy ők nem tudnak az egyesületről. Várom jelentkezésüket, ha egyet értenek céljainkkal, és szeretnék kihasználni az tagság adta kedvezményeket. Ősztől folytatódik a kézműves foglalkozás, amit a Műv.ház munkatársaival együtt bonyolítunk. Az idén is gyűjtjük a papírt, új dolog, hogy külön gyűjtjük a csokis papírokat, amivel szeretnénk szelektív hulladékgyűjtésre nevelni gyermekeinket, tudatosítani, hogy nem minden hulladék szemét, sok mindent újra lehet hasznosítani. Ezekből a csomagoló anyagokból pl. műanyag székek és szemetes kukák készülnek majd. Segítőnk a Milka brigád. Itt csak a műanyag jellegű csomagolókról van szó. Folyamatosan helyezünk ki gyűjtődobozokat, a bevételt pedig a családi napunkra fogjuk fordítani, ahova várunk minden csokit is evő gyereket. Természetesen nem kell még több édességet fogyasztani, csak amit megeszünk, annak papírját ne a szemétbe dobjuk, hanem valamelyik gyűjtőhelyre. Jók a Milkás papírok, a szaloncukor papírja, cerbónás és jégkrémes papírok. Köszönjük a felajánlott 1%-okat, amit ez évben is köszönettel fogadunk és a családi napi játékokra kívánunk fordítani. Kívánok minden kedves olvasónak eredményekben gazdag, egészséggel teli, boldog 1013-as esztendőt. Ruzsa község Képviselő-testülete döntésének értelmében január 23-án megtörtént az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan és eszközök átadása a Ruzsai Tűzoltó Egyesület számára. A képviselők októberi ülésükön döntöttek az iskola udvarán lévő faház /volt polgárőr épület/ használati jogának átruházásáról. Ezzel a döntéssel helyet kívántak biztosítani az egyesület működéséhez. Ugyanezen az ülésen született meg az elhatározás arról, hogy szintén az Önkormányzat tulajdonában lévő MAGIRUS gépjárműfecskendő és felszerelésének tulajdonjogát térítésmentesen átadja a Ruzsai Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. A döntéssel abbéli szándékát nyilvánította ki a képviselő-testület, hogy támogatja az Egyesület mielőbbi hatékony tevékenységének megkezdését. A 2012-es évben a személyi jövedelemadó 1 %-ából befolyt összeg: ,- Ft volt. Adószámunk: Köszönjük, hogy felajánlásukkal támogatták egyesületünket. Szalai Jenőné elnök Nagycsaládosok Ruzsai Egyesülete 4. Sánta Gizella - polgármester LEGYENEK ÓVATOSAK! Tisztelt Lakosság! Tu d o m á s o m r a j u t o t t, h o g y t ö b b háztartást felkerestek azzal az indokkal, hogy lakásukból ingyen ivóvízmintát vennének az víz arzén tartalmának ellenőrzése végett. Természetesen az adott Vízműre/Önkormányzatra is hivatkoznak ezek az emberek. Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy sem az Önkormányzat, sem a szolgáltató nem igényelt ezzel kapcsolatos felmérést, ezért óvatosságra intem Önöket az ilyen indokkal háztartásukba bejutni próbálkozókkal szemben! Javaslom, hogy amennyiben bármelyik szolgáltató nevében felkeresik Önöket készülék ellenőrzés, vagy más okból kérjék el az erre a feladatra szóló megbízólevelet, vagy igazolványt. Sánta Gizella - polgármester KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A Gyermekjóléti Szolgálat az eddigi hagyományoknak megfelelően karácsonyára is gyűjtést szervezett a rászoruló gyermekes családok számára, amely nagymértékben hozzájárult a nehéz anyagi körülmények között élő gyermekes családok boldogabb ünnepléséhez. Az ajándékozási akció során 11 család 32 gyermeke részesült tartós élelmiszert, gyümölcsöt, édességet tartalmazó élelmiszer csomagban, illetve a Babtisa Szeretetszolgálat által küldött cipősdoboz akcióban. Nagy örömömre szolgált, hogy a manapság egyre nehezebb mindennapi mehgélhetés mellett is támogatta a lakosság akciómat, melyet ezúton szeretnék megköszönni. Az ajándékozási akciót támogatták: Özv. Jójárt Istvánné, Sánta Gizella, Szabó Sándorné, Fődi István, Veszelovszki Mihályné, Márki József, Weinketz Rozália, Turcsik Dánielné által a Baptista Szeretetszolgálat. Dóczi Éva - családgondozó

5 BETLEHEMEZÉS RUZSÁN A tavalyi jól sikerült betlehemezés után idén is elhatároztuk ruzsai hittanosok,hogy felelevenítjük régi szép hagyományunkat, a karácsonyi betlehemezést. Nagy izgalommal vetettük bele magunkat a szerepek tanulásába, és már nagyon vártuk,mikor lesz végre Karácsony. Kedvünket még fokozta az is,hogy beneveztünk egy hagyományőrző betlehemes versenybe is. Aztán eljött a várva várt nap. Karácsony előtti héten elindultunk. Két csoportban mentünk,hogy minél több helyre eljussunk. Ahogy egyre több helyen voltunk, annál jobban belejöttünk. Mindenütt szeretettel fogadtak. Mi is nagyon élveztük a pásztorjátékot. Reméljük, jövőre is fogunk menni, és megint sok helyre eljutunk majd. Tóth Niki-Szekeres Csilla EBEK TRANSZPONDERREL AdÓ 1% Köszönjük, hogy személyi jövedelemadójának 1%-ának TÖRTÉNÕ MEGJELÖLÉSE felajánlásával támogatja a Móra Ferenc Művelődési Ház és Tisztelt Lakosság! Könyvtár működését, programjainak megvalósítását. Kérjük, a következő rendelkező nyilatkozat kitöltésekor is az alábbi adószámot írja a nyomtatványra: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár 6786 Ruzsa, Tömörkény tér 1. Köszönjük fáradozását! RÖSZKEI DÍVÁK A médiában már több alkalommal is felmerülő transzponderes (mikrochip) megjelölés kötelezővé tételére vonatkozóan tájékoztatjuk Önöket, hogy a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II.26.) Korm. rendelet január 1-jén hatályba lépő 17/B. (10) bekezdése kimondja: Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható. Az állatorvosokkal történt egyeztetések alapján tájékoztatom Önöket, hogy a transzponderes (mikrochipes) megjelölést az állategészségügyiintézettel folytatott egyeztetések alapján a veszettség elleni védőoltások beadásáig szükséges teljesíteni! Az állatorvosok az idei év során tehát folyamatosan fogják e feladatot végezni! Fődi Anita - jegyző Vörös Tiborné - igazgató Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár "... RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL A kedvezményezett adószáma: A kedvezményezett neve: Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár Ennek kitöltése nem kötelező. TUDNIVALÓK Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet, alapítvány vagy külön nevesített intézmény, elkülönített alap javára kíván rendelkezni. A nyilatkozatot tegye egy olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. FONTOS! A rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. "... 5.

6 AZ IVÓVÍZRÕL... Az utóbbi időkben napvilágot látott sajtóhírek hatására az ország néhány településén bizonyára sokakban felmerül a kérdés: merje-e a megszokottmozdulattal a vízcsap alá tartani a poharat?, adjon-e inni családjának a vezetékes vízből? A Magyar Víziközmű Szövetség határozott álláspontja: Magyarországon az ivóvíz eddig is biztonsággal fogyasztható volt és ezután is az lesz! Az ivóvíz-szolgáltatás nagy felelősséggel járó közszolgálat. Az ágazat szakemberei ennek megfelelően felelősséget éreznek külön-külön minden egyes fogyasztójukért. Számunkra megengedhetetlen és elképzelhetetlen, hogy akár csak egyetlen ember is egészségre káros vizet fogyasszon. Ezért is igyekszünk leszögezni: a szolgáltatott ivóvíz minősége Magyarországon nem lett rosszabb december 25-ig, illetve az után sem. Ugyanakkor a kormány döntésének helyessége miszerint december 25-től ahol egyéb megoldás nem valósul meg, a honvédség l gondoskodjon az egészséges ivóvízről nem vitatható. Mint ismert, de nem eléggé hangsúlyozott, az ország ivóvízbázisainak egy része geológiai eredetű arzént tartalmaz. Mivel ennek mértéke meglehetősen alacsony, mindaddig nem is jelentett gondot, amíg 2002-január 1-i hatállyal a határértékek az EU normákat átvéve meg nem szigorodtak. Fontos megjegyezni, hogy az ivóvíz paramétereire vonatkozó uniós előírások több ponton is eltérnek a magyarországitól míg bizonyos paraméterek esetében a hazai szabályozás a szigorúbb, addig éppen az arzéntartalom tekintetében az Unió ír elő alacsonyabb határértéket. Megértjük és elfogadjuk, hogy a jogszabály-változás következtében az egészséges ivóvízellátásért felelős települési önkormányzatok nehéz helyzetbe kerültek. Beruházói szerepkörükben hisz a támogatási pályázatokon is csak ők vehetnek részt váratlanul azzal szembesültek, hogy az a víz, amit eddig a településükön élők ittak, már nem számít jónak, bár ugyanolyan, mint volt. Ezt nagyon nehéz megmagyarázni azoknak az embereknek, akik szüleikkel, nagyszüleikkel együtt ezt a vizet itták, isszák és semmi bajuk. Mindemellett a támogatás ugyan meglenne a víztisztító-mű létesítéséhez, de ottmarad az akár másfél-, kétszeresére növekedő vízdíj. E kétségek között őrlődött jó néhány önkormányzat, miközben lejárt az EU többszörös határidő-halasztása is. E kényszerhelyzetben született meg a döntés a kormány részéről, hogy ahol nem léptek-lépnek az önkormányzatok, ott magához vonja a kérdést, akár a tisztítóművek beruházását is. 6. A víziközmű-szolgáltatók ebben a helyzetben azt tették és teszik, ami a feladatuk: legjobb tudásuk szerint működtetik és karbantartják az ellátó-rendszereket, ellenőrzik a vízminőséget és szakmailag támogatják a víztisztító-művek beruházási folyamatát. Az EU-s határértékek csökkentéséről szóló döntések meghozatalát követően az elmúlt évek tendenciái egyértelműen bizonyítják, hogy Magyarország jó úton halad a szigorított határértékek teljesítésében. Számos, korábban érintett településen az ivóvízszolgáltatók már megoldották, illetve a megoldják a kérdést. Országszerte készülnek el a tisztább ivóvízet biztosító beruházások, amelyek révén egyre több magyar település lakói mondhatják el, hogy az eddigieknél még kiválóbb minőségű ivóvízhez jutnak otthonukban. Ahol pedig szükséges a finanszírozási kérdések megoldása mellett a szolgáltatók maguk vállalnak részt az arzénes területek átmeneti vízellátásában, tehermentesítve a honvédséget. Nem vitatva az arzén kérdés megoldásának szükségességét, fontosnak tartjuk, hogy a maga helyén értékeljük és kezeljük a kérdést. A hazai szabályozások elkészítésekor a hazai szakemberek és a jogalkotók a hazai szokásokat, viszonyokat tekintik irányadónak, míg az Európai Unió a tagállamainak jellemzőiből általánosít. Esetünkben az eltérő táplálkozási sajátosságok okozzák a különbséget: bizonyos, Magyarországon kevéssé népszerű élelmiszerek magasabb arzéntartalma befolyásolta az Európai Unió jogalkotóit akkor, amikor ezt, a számunkra indokolatlanul szigorúnak számító értéket meghatározták. Jó, ha tudjuk: a korábbi hazai szabvány szerinti 50 μg/liter arzén-határérték azt jelenti, hogy ha egyazon városban élők egész éltükben (70 éven át) a határértéken lévő arzéntartalmú vizet fogyasztanak, akkor közülük minden százezrediknél növekszik meg egyről másfélre a rákos megbetegedés kockázata. Ez amúgy kockázati szintjében megfelel annak, ha valaki egész élete során elszív egyetlen doboz cigarettát, de ha valaki jó száz kilométert biciklizik egy forgalmas úton, ugyanekkora baleseti kockázattal kell számolnia. Minden bizonnyal ezek az adatok motiválták a svájci szakértőket is, akik mind a mai napig a 2001 novemberéig hazánkkal azonos, 50 μg/liter határértéket írják elő ivóvíz-szolgáltatóik számára. Ugyanakkor szeretnénk hangsúlyozni és mindenki számára egyértelművé tenni: az ivóvíz a legjobban ellenőrzött élelmiszer!

7 Ez azon a mintegy kétszáz településen is igaz, ahol még nem oldódott meg az arzénkérdés, több mint háromezer település esetében pedig európai mértékkel mérve is minden tekintetben kiváló minőségű az ivóvíz! A magyarországi ivóvíz-szolgáltatók szakmai szövetségeként sajnálatosnak tartjuk, hogy bizonyos érdekcsoportok marketing célokra használják fel ezt a rendkívül fontos kérdést, a valós helyzetet és a tényleges kockázatot jelentősen felnagyítva állítják értékesítési tevékenységük szolgálatába az ivóvíz arzéntartalmára vonatkozó szabályozás-módosítást. Egyúttal ezúton is felhívjuk az arzénszűrős és minden egyéb házi víztisztítót használók figyelmét, hogy bármilyen technológián alapuló vízszűrő, víztisztító berendezés alkalmazásakor szigorúan be kell tartani bizonyos szabályokat: a berendezést megfelelően karban kell tartani, szükség van egyes alkatrészeik, szűrőbetétük időnkénti cseréjére, reaktiválására, hiszen a berendezés állapotától függ a rajta átfolyó víz minősége. Ezek elmulasztása könnyen azt eredményezheti, hogy az úgynevezett víztisztító berendezés vízszennyező forrássá válik, főként mikrobiológiai problémákat okozva. FELHÍVÁS 50 FELETTIEK KLUBJA Sánta Gizella - polgármester Varga Zsolt - TVI Kft. igazgató TISZTELT LAKOSSÁG! EZÚTON FELHÍVOM A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, HOGY ARZÉNMENTES IVÓVÍZ - VÉTELI LEHETŐSÉGET A HONVÉDSÉG JANUÁR 17TŐL MINDEN MÁSNAP BIZTOSÍT A COOP ABC ELŐTTI LAJTOS KOCSIBÓL ÓRA KÖZÖTT. Szeretettel várjuk az érdeklődőket az 50 felettiek klubjának soron következő farsangi összejövetelére február 07-én 16 órára a művelődési házba. Várjuk új tagok csatlakozását is! EDÉNYRŐL MINDENKINEK MAGÁNAK KELL GONDOSKODNIA! Sánta Gizella - polgármester 7.

8 AGRÁRKAMARAI VÁLASZTÁS 2013 Az Országgyűlés a évi CXXVI. törvényben rendelkezett az új Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara létrehozásáról. A jogalkotó célja: erős, egységes és korszerű köztestületet létrehozni a hazai agrárium támogatására, amely kiterjed a teljes élelmiszer-előállítási láncra, azaz alanyi jogon tagja lesz a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a mezőgazdasági beszállítóipar és a vidékfejlesztés minden piaci szereplője. A törvény szerint az új kamarának legkésőbb március 31-ig, országos kamarai választásokat követően kell megalakulnia, küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre választják az egy tag egy szavazat elve alapján. A jelenlegi megyei agrárkamarák a megalakulással egyidőben egyetemes jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába. A vidékfejlesztési miniszter a törvény felhatalmazása alapján a február közötti időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választások lebonyolítására. A választói névjegyzékre a törvény rendelkezése szerint azok a tagságra kötelezettek kerülhettek fel, akik november 30-ig érvényesen bejelentkeztek az agrárkamarai nyilvántartásba, és megfizették az 5000,Ft-os egyszeri nyilvántartásba vételi díjat. Az új köztestület legitimitását területi alapú demokratikus önkormányzata és az egész szakmai szektorra kiterjedő tagsága garantálja, ám munkája akkor lesz igazán eredményes, ha szakmailag rátermett, az ágazat iránt elkötelezett és felelősen gondolkodó szakemberek vezetik. Ezért kérjük: ÖN IS AKTÍVAN VEGYEN RÉSZT AZ ÚJ AGRÁRKAMARA JÖVŐJÉNEK ALAKÍTÁSÁBAN ÉS ADJA LE VOKSÁT a legalkalmasabbnak ítélt küldöttekre és tisztségviselőkre! A választásokkal kapcsolatos kérdésekben az érdeklődők hívhatják az Agrárkamara telefonos választási ügyfélszolgálatát a as zöld számát, illetve írhatnak a címre. A választásokra minden november 30-ig nyilvántartásba vett tag személyre szóló értesítést kap. Agrárkam arai választás Település Hódm ezővásárhely Irsz Utca, házszám Jókai u. 60. Intézm ény Csúcsi Olvasókör Szentes 6600 Kossuth L. u. 45. Csongrád 6640 Kossuth L. tér 9. Kistelek 6760 Petőfi u Mórahalom 6782 Szeged 6722 Szenthárom ság tér 1. Rákóczi tér 1. Makó 6900 Szép u Választási névjegyzékre pótlólag felkerültek szavazhatnak Szegeden 6722 Rákóczi tér 1. Bartha János Szakközépiskola Csongrád Városi Galéria földszinti tárgyaló Klebersberg Művelődési Központ Mórahalm i Járási Hivatal Megyeháza Csanád terem Galam b József Szakképzőiskola Megyeháza Csanád Terem Időpont február február február február február február február február től ig Ha kérdése van, hívjon a 0630/ es számon. Vass Tibor - Ruzsai Gazdakör TISZTELT TERMELÕK! A Csongrád Megyei Agrárkamara, a Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft. a Szegedi Vásár és Piac Kft-vel közösen lehetőséget biztosít tanyai termelőknek, hogy február 4. és április 30. között, hétfői napokon díjtalanul árusíthassanak a Mars téri piac nagy csarnokában. Az árusítás feltétele, hogy rendelkezzen azokkal a dokumentumokkal, engedélyekkel, amelyek szükségesek piacon történő árusításhoz. 8. Termékkör: Saját tanyagazdaságban előállított mezőgazdasági termékek, kivétel a hűtést igénylő tej-és hústermékek. Ha kérdése van az alábbi telefonszámokon hívjon! Üdvözlettel: Szabó Zoltán Csongrád Megyei Agrár Nonprofit Közhasznú Kft Szeged, Kossuth L. sgt. 17. Tel.: 62/ , fax: 62/ , mobil: 30/

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák.

uzsai XIX. Jótékonysági bálját A vásárra menőket Sehol ki ne fosszák. R uzsai XXII. évfolyam H írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA JANUÁR www.ruzsa.hu BÚÉK MEGHÍVÓ A ruzsai Hétszínvirág Óvoda február 15-én 1830 órai kezdettel a Móra Ferenc Művelődési Házban tartja Kívül,

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu XXI. évfolyam 2013. MÁJUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 27-én tartotta soron következő rendes ülését, melyen

Részletesebben

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora

XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Hestia Tűzzsonglőrök showműsora XXI. évfolyam 2013. JÚLIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Hestia Tűzzsonglőrök showműsora www.ruzsa.hu ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. május 29-én tartotta soron

Részletesebben

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

2010. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK XVIII. évfolyam 3. szám 2010. M Á R C I U S Szeretettel hoztam e szép csokrom, s köszöntőmet mindenkinek mondom. Nőket köszönt most az egész világ, hát nyíljon nékik a sok színes virág. Az életet, szerelmet

Részletesebben

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket.

XV. falunap és fõzõverseny. A nap folyamán ugrálóvár, lovaskocsikázás, délután kulturális műsor várja az érdeklődőket. XXI. évfolyam 2013. ÁPRILIS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu XV. falunap és fõzõverseny 2013. 05. 18. nevezési kategóriák 1. Halászléfőző verseny: 4.500,- Ft/csapat. A nevezési díjért a csapat

Részletesebben

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ

ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ XXI. évfolyam 2013. JÚNIUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA ANDÓK VERONIKA VAKÁCIÓ Láttam a napot, súgta a szélnek: Várnak a tavak, csónakok, stégek. És tényleg a táblán virul egy szó, Csupaszín betűkkel:

Részletesebben

XVI. évfolyam. 3. szám

XVI. évfolyam. 3. szám XVI. évfolyam 3. szám 2008. M Á R C I U S NŐNAPI KÖSZÖNTÉS Ruzsa Község Képviselő-testületének férfi tagjai nevében minden ruzsai hölgynek NAGYON BOLDOG NŐNAPOT kívánok! Gárgyán Imre alpolgármester Minden

Részletesebben

18 órakor kezdődő Virág bálra,

18 órakor kezdődő Virág bálra, XX. évfolyam 201 NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA Virág bál Tisztelettel meghívjuk a 201 november 17-én, szombaton 18 órakor kezdődő Virág bálra, valamint az azt követő vacsorára. A bálon kerülnek

Részletesebben

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu

XXIII. évfolyam írek. uzsai 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu R uzsai H XXIII. évfolyam írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2015. JÚLIUS - AUGUSZTUS www.ruzsa.hu 2. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. május 27-én rendes ülést

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot!

Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot, vakációt -száz napot! Horváth Imre: Mit kívánjak nyárra? XVII. évfolyam 7. szám 2009. J Ú L I U S Homokvárhoz: kupacot, Horgászoknak: kukacot, Hegymászóknak: nagy hegyet, hűs fagyihoz: friss tejet, folyópartra: fát, nagyot,

Részletesebben

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX.

Virág bál 2011. RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA. www.ruzsa.hu. Önkormányzati Hírek. Adventi vasárnapok. Mikulásváró ünnepség. XIX. XIX. évfolyam 2011. NOVEMBER RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA www.ruzsa.hu Önkormányzati Hírek Állampolgársági eskütétel Magyarnak lenni: büszke gyönyörűség! Magyarnak lenni nagy szent akarat, Mely itt

Részletesebben

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám

2007. J A N U Á R. XV. évfolyam 1. szám 1 XV. évfolyam 1. szám 2007. J A N U Á R Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. november 29-én tartott rendes ülésén először a 2006. évi költségvetés háromnegyed éves teljesítéséről szóló

Részletesebben

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A

uzsai írek BIANKA MOSOLYA... A XXII. évfolyam R H uzsai írek RUZSA KÖZSÉG INGYENES KIADVÁNYA 2014. DECEMBER www.ruzsa.hu BIANKA MOSOLYA... A z idei év során többször is összefogott településünk a veleszületett szívizom rendellenességgel

Részletesebben

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY

HELYSZÍN: SPORTPÁLYA FŐZŐVERSENY 1 XV. évfolyam 5. szám 2007. M Á J U S Anyák Napja alkalmából minden kedves Édesanyát köszöntünk magam és Ruzsa Község Képviselô--testülete nevében. Sánta Gizella- polgármester Anyák napjára Sebesen suhanó

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve

Önkormányzati ÉrtesítŐ. Örülhetnénk is neki. Az új óvoda látványterve VIII. ÉVFOLYAM 1 2. SZÁM Önkormányzati ÉrtesítŐ Nyelvtanulás? 2012 decemberében értesülhettünk a híradóból, hogy a kormány országos regisztrációs pályázatot hirdetett TÁMOP-2.1.2. Idegen nyelvi és informatikai

Részletesebben

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja

ZÁNKAI HÍRMONDÓ. Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja 2013. MÁRCIUS 23. ÉVFOLYAM 1-2. SZÁM ZÁNKAI HÍRMONDÓ Az Önkormányzat, a Közéleti Klub és a Zánkai Üdülőgazdák Egyesületének lapja Fotó: Molnár Katalin KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN KEDVES

Részletesebben

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok!

2010. Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! XVIII. évfolyam 4. szám 2010. Á P R I L I S Minden kedves Olvasónak Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánok! Sánta Gizella - polgármester Tisztelettel meghívom Ruzsa Község Lakosságát a 2010. április 19-én

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt

VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! A Ruzsai Gazdakör is jelen volt Ruzsai Hírek 1. oldal 2010. június Ruzsai Hírek 2. oldal 2010. június VAN JÁTSZÓTERÜNK!!! Hatalmas örömnek lehettünk tanúi és részesei a Falunap előestéjén. Játszóteret avathattunk, amire már nagyon régóta

Részletesebben

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2009. február XIX. évfolyam 2. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ Szentmártonkáta Község Önkormányzat Képviselõ-testülete nevében szeretettel meghívok minden helyi lakost

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március

Civil. WorkShopok. Szociális támogatások. összefogás. Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban. Önkormányzati hírek. 2015. március Önkormányzati hírek Ingyenes havi kiadvány Kowatsch SpiegelKOMPASS Civil összefogás Szociális támogatások WorkShopok Vidám farsang a Nyugdíjas Klubban Arculatváltás miért is? Kiszelné Mohos Katalin, polgármester

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Híradó CEGLÉDBERCELI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ceglédbercel Község Önkormányzatának Lapja 2012. február 21. CEGLÉDBERCELI Híradó www.cegledbercel.hu Meghívó Ceglédbercel Község Önkormányzata szeretettel meghívja Ceglédbercel Hölgyeit 2012. március

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Képek a Hírmondó-karácsonyról

Képek a Hírmondó-karácsonyról 2013. XXV. évf. 1. szám Ára: 100,- Ft Képek a Hírmondó-karácsonyról Tartalomból: Arzénmentes ivóvíz zacskóban * Költségcsökkentő beruházás a közintézményeknél * Tűzifa a rászorulóknak * ÁMK az iskola kiválása

Részletesebben

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön

Csömöri Hírmondó. Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések. Változások a szemétszállításban 9. oldal. Korcsolyázás Csömörön Csömöri Hírmondó információs közéleti havilap Tovább folytatódnak az önerős fejlesztések 6. oldal Változások a szemétszállításban 9. oldal Korcsolyázás Csömörön 17. oldal Kórustalálkozó és felvidéki nap

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben