Magyar alkotmányosság az európai integrációban Dezső, Márta Vincze, Attila

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Magyar alkotmányosság az európai integrációban Dezső, Márta Vincze, Attila"

Átírás

1 Magyar alkotmányosság az európai integrációban Dezső, Márta Vincze, Attila

2 Magyar alkotmányosság az európai integrációban ìrta Dezső, Márta és Vincze, Attila Publication date 2014 Szerzői jog 2014 HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft

3 Tartalom Előszó... viii Technikai bevezető... x 1. I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége Az európai jog és alkotmányjog kapcsolata variációk egy témára Az Európai Unió sajátosságai A szupranacionalizmus normatìv oldala a) Közvetlen alkalmazandóság b) Elsőbbség a Frankenstein-dilemma A szupranacionalitás eljárásjogi oldala Az egyes fejezetek avagy miről is szól majd ez a könyv II. Csatlakozás: csatlakozási klauzulák és a magyar csatlakozási klauzula A csatlakozás alkotmányos és nemzetközi jogi előfeltételei A nemzetközi és belső jog viszonya Problémák az uniós joggal Demokratikus legitimáció a) Az EU sajátosságai és a demokratikus legitimáció b) Tartalmi legitimáció A magyar csatlakozási klauzula Áttekintő körkép A csatlakozási klauzula tartalma Az európai egység mint államcél A csatlakozás formális feltételei A csatlakozás materiális feltételei a) Előkérdés: hatáskör átruházása b) Az Alkotmányból eredő egyes hatáskörei c) Az Alkotmányból eredő hatáskörök és a szükséges mérték kérdése A csatlakozás feltételei az Európai Unió jogában A csatlakozás egyes nemzetközi jogi kérdései Jogalanyiság A tagállamok, mint a Szerződések urai Szerződésmódosìtás egyszerűsìtett szerződésmódosìtás a) Az egyszerűsìtett szerződésmódosìtási technikák b) Nemzeti álláspontok az egyszerűsìtett szerződésmódosìtás kapcsán c) Az egyszerűsìtett szerződésmódosìtás és a magyar jog d) Összefoglalás Kilépés az Unióból Kizárás az Unióból Az Unió megszüntetése III. Jogforrási rendszer Az uniós jogforrási rendszer Uniós és közösségi jog Az európai jog forrásai A jogforrási hierarchia Az elsődleges jog Alapìtó szerződések Jegyzőkönyvek Csatlakozási szerződések Nyilatkozatok Az uniós jog általános elvei Nemzetközi jogi megállapodások és az Uniós jog A másodlagos európai jog Rendelet Irányelv Határozat Ajánlások és vélemények Egyéb jogi aktusok iii

4 Magyar alkotmányosság az európai integrációban a) Intézményközi megállapodások b) Sui generis határozatok c) Állásfoglalások d) Egyoldalú nyilatkozatok e) Az EKB sajátságos jogi aktusai Az európai jog jellemzői Közvetlen alkalmazandóság a) Fogalmi alapvetés: közvetlen alkalmazandóság, közvetlen hatály, közvetlen alkalmazhatóság b) A közvetlen alkalmazandóság közösségi jogi alapjai c) Közvetlen hatály, de kivel szemben? d) A másodlagos jog közvetlen hatálya e) Az irányelv szellemében történő értelmezés f) Államfelelősségi igény g) A nemzetközi szerződések közvetlen alkalmazhatósága Az uniós jog elsőbbsége a) Alapok b) Mire terjed ki az elsőbbség? c) Mi az elsőbbség joghatása? Az uniós jog közvetlen alkalmazandóságának és elsőbbségének következményei IV. Az uniós jog a tagállamok jogában Bevezetés Németország Franciaország Egyesült Királyság Spanyolország Csehország Magyarország Alapok a) Rendes bìrósági gyakorlat b) Az alkotmánybìrósági keretek Az alkotmánybìrósági gyakorlat a) Termékkészletezés 17/2004. (V. 25.) AB határozat b) Lőfegyvertartás 744/B/2004 AB határozat c) Népszavazás az Európai Alkotmányszerződésről 58/2004 (XII. 14.) AB határozat d) Szerencsejáték 1053/E/2005 AB határozat e) Orvosi ügyeleti dìj 72/2006 (XII. 15.) AB határozat f) Európai elfogatóparancs 32/2008 (III. 12.) AB határozat g) Lisszaboni Szerződés 143/2010 (VII. 14.) AB határozat h) Köztisztviselők, kormánytisztviselők 8/2011. (II. 18.) AB határozat, 29/2011. (IV. 7.) AB határozat Összefoglaló és értékelés V. Demokratikus legitimáció és a nemzeti parlamentek helyzete Alapvetés A demokráciadeficit formái Demokráciadeficit a nemzetközi kapcsolatokban Demokráciadeficit a szupranacionális szinten a) Az uniós jogalkotás vázlata b) A demokráciadeficit megjelenési formái Demokráciadeficit az infranacionális szinten A demokráciadeficit okai és indokai A demokrácia és legitimáció Demokratikus elvekre vonatkozó rendelkezések az uniós jogban Képviseleti demokrácia Nemzeti parlamentek a) Információs jog b) A szubszidiaritás elve c) Részvétel az ellenőrzésben iv

5 Magyar alkotmányosság az európai integrációban d) Szerződések felülvizsgálata e) Csatlakozási kérelmek f) Parlamentek közötti együttműködés g) Értékelés Az Országgyűlés és a Kormány európai uniós ügyekben történő együttműködése Deliberatìv demokrácia Részvételi demokrácia Helyi választások VI. Hatáskörök, a hatáskörök megosztása és hatásköri bìráskodás Alapvetés Hatáskörök fogalma Vertikális hatáskörmegosztás a szövetségi paradigma A hatáskörök megosztása egy föderális rendszerben a) A hatáskörök jellege b) A hatáskörök értelmezése c) A hatáskör kijelölésének hatásköre (Kompetenz-Kompetenz)? Az uniós hatáskörök A korlátozott eseti felhatalmazottság elve A hatáskör-alapìtás a közösségi jogban a) Írott hatáskörök b) Íratlan hatáskörök A hatáskörök jellemzői Kizárólagos, konkuráló és párhuzamos hatáskörök Kizárólagos hatáskörök [EUMSZ 2. cikk (1) bekezdés] Megosztott hatáskörök [EUMSZ 2. cikk (2) bekezdés] Komplementer hatáskörök Párhuzamos hatáskörök Támogató hatáskörök [EUMSZ 2. cikk (5) bekezdés] Összehangoló hatáskör [EUMSZ 2. cikk (3) bekezdés] A védelempolitikai hatáskör [EUMSZ 2. cikk (4) bekezdés] A hatáskörök szabályozása [EUMSZ 2. cikk (6) bekezdés] Hatáskörmegosztás és a magyar Alkotmánybìróság A hatáskörök gyakorlásának feltételei: a szubszidiaritás és az arányosság elve A szubszidiaritás elve Az arányosság elve Ki legyen a hatáskörök őre? Az adattárolási irányelv (C-301/06 sz. ügy) A terrorizmus pénzügyi forrásainak befagyasztása (C-402/05. P. és C- 415/05. P. sz. egyesìtett ügyek) Kartellbìrság kérdéses jogalappal C-352/09. P. sz. ügy Összegzés tagállami alkotmánybìróságok lehetséges szerepe VII. Alkotmánybìróságok és alkotmánybìráskodás az Európai Unióban Az Emberi Jogok Európai Bìrósága a) Az eljárás rövid történeti vázlata b) A Bìróság szervezete c) Az eljárás Az ìtélet joghatásai a) Az inter partes hatály b) Az erga omnes hatály Az Európai Unió Bìrósága A Bìróság felépìtése A Bìróság funkciói a hatáskörei alapján a) Alkotmánybìróság b) Közigazgatási bìróság c) Polgári bìróság d) Büntetőbìróság e) Egyéb funkciók v

6 Magyar alkotmányosság az európai integrációban Az Európai Bìróság előtti fontosabb eljárások vázlata A különféle keresettìpusok a) A tagállami kötelezettségszegés megállapìtására irányuló kereset b) A megsemmisìtés iránti kereset c) Az intézményi mulasztás megállapìtása iránti kereset d) Az előzetes döntéshozatali eljárás Az alkotmánybìróságok és az európai integráció az előterjesztési jog Kooperáció vagy konfrontáció? Az Alkotmánybìróság előterjesztési joga az együttműködés intézményi oldala Mikor lett volna és lehetett volna helye előzetes kérdésnek? a) Termékkészletezés 17/2004 (V. 25.) AB határozat b) Lőfegyvertartás 744/B/2004 AB határozat c) Népszavazás az Európai Alkotmányszerződésről 58/2004 (XII. 14.) AB határozat d) Szerencsejáték 1053/E/2005 AB határozat e) Orvosi ügyeleti dìj 72/2006 (XII. 15.) AB határozat f) Európai elfogatóparancs 32/2008 (III. 12.) AB határozat g) Lisszaboni Szerződés 143/2010 (VII. 14.) AB határozat h) Köztisztviselők, kormánytisztviselők 8/2011 (II. 18.) AB határozat, 29/2011. (IV. 7.) AB határozat i) Összefoglalás VIII. Alapjogok, Alapjogi Charta és az Európai Emberi Jogi Egyezmény Bevezetés Alapjogok az Európa Tanácsban Alapszabadságok az uniós jogban Az alapszabadságok mint alanyi közjogok Az alapszabadságok mint a megkülönböztetés tilalma A személyek gazdasági tevékenységtől független szabad mozgása Alapjogi dogmatika módszertani megoldások a) Magánszemélyek közötti alkalmazhatóság b) Állam objektìv védelmi kötelezettsége Az uniós polgárság Alapjogok kialakulása az Európai Közösségben Az alapjogok hiánya az alapìtó szerződésekben Az Európai Bìróság kezdeti gyakorlata Az alapjogok elismerése Alapjogi bìráskodás elvei Az uniós alapjogok alkalmazhatósága a) A Bizottság végrehajtási cselekményei b) Az uniós jog tagállami végrehajtása jogalkotás révén c) Az uniós alapszabadságoktól való eltérés d) Az alapszabadságok korlátozása e) Alapjogok alkalmazása és az eltérő nemezeti standardok f) Az EU nemzetközi kötelezettségei g) Összefoglalás Az uniós alapjogok ìrásba foglalása A bìrósági gyakorlat hatása Az Alapjogi Charta Az EU csatlakozása az emberi jogi konvencióhoz Az Emberi Jogok Európai Bìrósága és az európai jog Az elsődleges jog és az EJEB, a Matthews-ügy A másodlagos jog és az EJEB Három úr szolgája? a közhatalom három jogrend keresztmetszetében vi

7 Magyar alkotmányosság az európai integrációban 9. IX. Európai közigazgatási jog Az igazgatási szervezetrendszer Az európai adminisztráció A tagállami igazgatási szervezet Igazgatási hálózatok a) Az 1/2003/EK rendelet b) 2006/123/EK irányelv Az eljárási tìpusok A közvetlen uniós végrehajtás Tagállami végrehajtás a) minden tagállam maga az európai közigazgatás tagállami alapmodellje b) egy tagállam először a tagállamok elismerési kötelezettsége c) egy tagállam mindenki helyett transznacionális eljárások Párhuzamos végrehajtás Transznacionális közigazgatási aktus A kiváltott joghatás alapján transznacionális aktusok A cìmzetti kör alapján transznacionális aktusok A határon átnyúló hatósági tevékenység alapján transznacionális Az európai közigazgatási jog komponensei A nemzeti közigazgatási jog a) A tagállami közigazgatási autonómia elve b) A tagállami autonómia határai c) A tagállami jog, mint az európai közigazgatási jog forrása Az uniós jog a) Az uniós önigazgatás joga b) Uniós követelmének a tagállami joggal szemben A kooperációs jog Az Európai Emberi Jogi Egyezmény A közösségi közigazgatás hatásai és problémái X. Nemzetközi közjogi kollìzió Bevezetés A kollìzió fogalma, a nemzetközi közjogi kollìzió A közjogi kollìzió létrejötte Közjogi kollìziós tényállások Látszólagos nemzetközi kollìziós helyzetek Külföldi határozatok elismerése Transznacionális jogi hatású közigazgatási aktusok Az idegen jog hatásainak részleges elismerése Idegen jog belföldi végrehajtása külföldi hatóság által Magyar jog alkalmazása külföldön Belföldi jog extraterritoriális alkalmazása Egy- és többoldalú kollìziós normák Joghatóság és főbb kapcsoló elvek Jursidiction to prescribe a) Kapcsoló elvek A joghatósági elvek ütközése Jurisdiction to enforce A betudhatóság A szuverenitási jogok átengedése a szuverenitás vertikális megnyitása A szuverenitási jogok korlátozása a szuverenitás horizontális megnyitása Az eljárás feletti uralom és az eljárásért viselt felelősség A törvényi fenntartás elve vii

8 Előszó Jelen könyv első kiadása óta számos alapvető változás történt, melyek egy új, lényegesen átdolgozott és jelentősen bővìtett kiadást indokoltak. Az Európai Unió a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével számos tekintetben megváltozott. Ez a változás nemcsak formai jellegű, tehát nemcsak a szerződések elnevezése és számozása változott, hanem tartalmi tekintetben is megfigyelhető, és érinti a kötet több pontját: a nemzeti parlamentek helyzetét, az EU jogalkotási mechanizmusait, a hatásköri rendszert és nem utolsósorban az alapjogokat, az Alapjogi Charta kötelező joganyaggá válásával. Önmagában a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése és az ennek kapcsán kibontakozott akadémiai vita és alkotmánybìrósági eljárások is megalapoztak volna egy mélyreható átdolgozást. Továbbá a magyar alkotmányos rendszer sem ugyanaz, ami az első kiadáskor, 2006-ban volt. A magyar Alkotmány helyébe az új Alaptörvény lépett, az Alkotmánybìróság pedig egyre több az európai joggal foglalkozó vagy azt befolyásoló határozatot hozott. Ezenfelül az első kiadás óta eltelt immár 5 évnyi oktatási tapasztalat fényében világossá vált, hogy mely fejezetek sikerültek jobban és melyek kevésbé. E tapasztalatok alapján nemcsak tartalmi kiigazìtások, hanem a megközelìtésbeli változások is szükségesnek mutatkoztak. Igyekeztünk egy olyan könyvet ìrni, amely egyesìti egyrészt az angolszász jogi szakkönyvek részben esetorientált, részben kontextuális megközelìtését, másrészt a német tìpusú könyvek dogmatikai felfogását. A megközelìtésben és az ismeretek kombinált közreadásában a könyv egyben úttörő vállalkozás is. A könyvhöz egy weboldal kapcsolódik, amelyen az egyes fejezetekhez kapcsolódó jogirodalom és joggyakorlat érhető el. A tapasztalat azt mutatja, hogy egy könyv ìrását nem lehet befejezni, legfeljebb abbahagyni, és ezért a honlap arra is szolgál, hogy a kötet által érintett területeken bekövetezett legfontosabb változásokról is értesìteni tudjuk a kedves olvasót. A honlapon a következő információk lesznek elérhetőek: teljes terjedelemben olvashatóak rajta a kötetben részletesen elemzett, de csak kivonatosan közölt ìtéletek, valamint az egyes vitatott kérdésekhez megjelent jogirodalmi álláspontok. Az olvasó kedvére szemezgethet ezekből az ìrásokból, ha egyes kérdések felkeltették az érdeklődését, és jobban meg kìvánja ismerni az egyes részleteket, vagy adott esetben a mienktől eltérő felfogású nézeteket is teljes terjedelemben olvasni szeretné. Számos a jegyzetapparátusban idézett vagy az egyes kérdésekhez ajánlott szakcikk elérhető lesz. Ez nagyban javìthatja a könyv kézikönyv jellegét és egyben felsőoktatási alkalmazhatóságát is. A honlap frissülni fog, és igyekszünk ott a könyv által érintett kérdésekben megjelent legfrissebb ìtéleteket és egyéb fejleményeket elérhetővé tenni. A jelen kötet megìrását nagyon sokan segìtették. A kötet egyes fejezetei a Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre cìmű, az OTKA által számon támogatott projekt részeként kerültek megìrásra. Az osztrák jogra vonatkozó kutatásokat a bécsi Collegium Hungaricum támogatta. Az új kiadás alapjául szolgáló kutatás a TÁMOP B 09/1/KMR, Európai Léptékkel a Tudásért, ELTE Kultúrák Közötti Párbeszéd Alprojekt keretében valósult meg. Vincze Attila kiemelt köszönettel tartozik továbbá: Prof. Dr. Armin von Bogdandynak, hogy lehetővé tette a heidelbergi Max Planck Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrechtben töltött kutatásokat; Prof. Patrick Birkinshaw-nak, az angol és európai közjog megértéséhez nyújtott fáradhatatlan segìtségéért a hulli egyetemen; Prof. Dr. Alina Lengauernek, a bécsi egyetemen folytatott kutatások elősegìtésért; Prof. Dr. Rudolf Streinznek és Prof. Dr. Dagmar Coester-Waltjennek a bizalmáért és támogatásáért a müncheni egyetemen; Prof. Dr. Vörös Imrének, hogy lehetővé tette előtanulmányok folytatását és egyes fejezetek elkészìtését a számú OTKA projekt keretében; viii

9 Előszó Dr. Jakab Andrásnak a könyv egyes fejezeteihez nyújtott értékes észrevételeiért; és nem utolsósorban feleségének, Dášának és lányának, Emmának a támogatásukért és szeretetükért. ix

10 Technikai bevezető A köteben számos szimbólum található: Ł$k00001 jogszabályszövegekből vett idézeteket jelöl Ł$k00002 bìrói ìtéletekből vett idézeteket a lábjegyzetekeben található, és azt jelöli, hogy az adott cikk, ìtélet vagy jogszabály teljes szövege megtalálható a könyvhöz tartozó honlapon Ł$k00004 az egyes szövegrészek végén található, és azt jelöli, hogy az adott szövegrészhez, milyen ajánlott cikkek, ìtéletek vagy jogszabályok találhatóak a könyvhöz tartozó honlapon Ł$k00003 az egyes szövegrészek végén található, és azt jelöli, hogy az adott szövegrészhez, milyen cikke(ke)t, vagy könyve(ke)t ajánlunk azoknak, akik az adott kérdéssel részeletesen szeretnének foglalkozni x

11 1. fejezet - I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége European integration not only challenges national constitutions [...] it challenges constitutional law itself Poiares Maduro: We, The Court... A fejezet rendeltetése E fejezetben azt tárgyaljuk, hogy milyen jellemzők azok, amelyek az Európai Uniót (EU) és annak jogát alkotmányos jelentőségűvé teszik. Ennek során bemutatjuk, hogy: mit ért(het)ünk európai jog alatt és az milyen formákban befolyásolja a nemzeti jogot, mit jelent a szupranacionalitás, milyen elemei vannak és ezek miért fontosak a nemzeti alkotmányjog szempontjából, mit fognak tartalmazni az egyes fejezetek Az európai jog és alkotmányjog kapcsolata variációk egy témára s nem sejtvén, kire ül, hátára került a bikának Ovidius: Átváltozások, Europa Az európai jog különböző formában hat a közjogra, a közigazgatási és az alkotmányjogra, attól függően, mit értünk az európai jog alatt. 1 A) A legintenzívebb hatást kétségkìvül az Európai Unió joga gyakorolja a tagállamok jogára és elsősorban közigazgatási jogára: közbeszerzések, adatvédelem, versenyjog, külgazdaság területén jelentős anyagi jogi joganyagot alkotott az Unió, amelyet a tagállamok közigazgatási apparátusának kell alkalmaznia általában saját nemzeti közigazgatási eljárásjoga segìtségével. Ennek az együttélésnek a legtöbb tagállam jogára általában komoly hatása van. B) Az európai jog értelmezhető egy közös európai alkotmányjogként is (common law of Europe, Ius Publicum Europaeum), 2 ami tagállamok közös alkotmányos hagyományaira alapul. Ez az erősen jogösszehasonlìtó szemléletű irányzat kétségtelenül megjelenik egyes országok felsőbìrósági, illetve alkotmánybìrósági gyakorlatában, melyek egyes problémák megoldásához szìvesen merìtenek más országok gyakorlatából. 3 Ettől a gyakorlattól a magyar alkotmánybìróság sem zárkózik el 4, és ebben a formában állìtható, hogy van egy, az európai államokat összekötő közös alkotmányjog, még akkor is, hogy ennek pontosan mi a tartalma, az egy további kérdés. 1 Lásd áttekintően Patrick Birkinshaw European Public Law (London: Butterworths 2003) összefoglalóan Patrick Birkinshaw: Does European Public Law Exist? Queen s Papers on Europeanisation No 9/2001, 2 Lásd pl. ebben az értelemben pl. a Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht Handbuch Ius Publicum Europaeum projektjét. 3 Ez az öszehasonlìtó megközelìtés azonban nem minden problémától mentes Lásd Cheryl Saunders: The Use and Misuse of Comparative Constitutional Law 3 Indiana Journal of Global Legal Studies (2006) 37., Otto Kahn-Freund On Uses and Misuses of Comparative Law 37 Modern Law Review (1974) 1; Ran Hirschl: The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law 53 American Journal of Comparative Law (2005) 125. o. Az amerikai gyakorlatból: Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005); Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003); Printz v. United States, 521 U.S. 898 (1997). 4 Lásd 184/2010. (X. 28.) AB határozat, az adóztatás kapcsán, 32/2010. (III. 25.) AB határozat az azonos neműek élettársi kapcsolata kérdésében. Elég szerényen, ugyanakkor a Lisszaboni Szerződés kapcsán, lásd 143/2010. (VII. 14.) AB határozat. Ezzel szemben például igen intenzìven használt összehasonlìtó érveket a cseh Alkotmánybìróság a saját Lisszabon határozataiban, lásd Vincze Attila: A cseh Alkotmánybìróság határozata a Lisszaboni Szerződésről Európai jog 2009/4. sz o. 1

12 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége C) Az Európai Emberi Jogi Egyezmény 5 elsősorban a védelmére rendelt bìrói szerv, az Emberi Jogok Európai Bìrósága gyakorlatának köszönhetően megkerülhetetlen dokumentummá vált az alapvető jogok védelme területén. Ez a dokumentum részben bár kulturális, illetve földrajzi értelemben igen rugalmasan definiálja is Európát, hiszen ahhoz csak európai államok csatlakozhatnak. Kétségtelen, hogy az európaiság egyik meghatározó attribútuma ezen egyezményhez való viszonyulás, melynek a nemzetállami alkotmányjogra gyakorolt hatása elsősorban az alapjogok értelmezésében jelenik meg. Az Emberi Jogi Egyezmény ugyanakkor az Európai Unió joggyakorlatára is kiemelkedő befolyással bìr. 6 D) Az európai közjognak van egy további értelme is, az európai közjog alatt érthető egy olyan joganyag is, amely az emlìtett három réteg, az Európai Unió, az Európai Emberi Jogi Egyezmény és az EU tagállamainak nemzeti alkotmánya, egymásra hatásából fejlődik ki. Ez a folyamat számos példán szemléltethető. Az Európai Bìróság, amikor megállapìtotta a Köbler kontra Ausztria ügyben 7, hogy a tagállamokat kártérìtési felelősség terheli, ha felsőbìróságaik az uniós jogot sértő ìtéletet hoznak, akkor bár módszertanilag megkérdőjelezhető módon azzal érvelt, hogy a bìróságok jogszerűtlen ìtéleteiért viselt felelősség bevett a tagállamok és az Európai Emberi Jogi Egyezmény jogában. 8 A magyar Alkotmánybìróság, amikor a res iudicata ìtélt dolog újraértelmezését végezte el, felülvizsgálva és korrigálva korábbi gyakorlatát a 35/2011. (V. 6.) AB határozatban 9, akkor részben egy az Európai Bìróság által hozott ìtélettel érvelt, mely a tagállamok rendes bìróságai és az Európai Bìróság közötti viszonyt elemezte. 10 Az angol jogban az injunction (kb. az előzetes intézkedésnek megfelelő jogorvoslat) sokáig nem volt igénybe vehető a Koronával (Crown), vagyis az angol állammal szemben. Ugyanakkor, miután az Európai Bìróság ezt az uniós jogba ütközőnek minősìtette a Factortame-ügyben 11, a Lordok Háza kisvártatva lehetőséget adott ennek igénybevételére a Koronával szemben olyan esetekben is, amikor nem az uniós jog megsértéséről volt szó. 12 Jelen könyv alapvetően az európai jognak a magyar közjogra gyakorolt hatásáról szól. Ennek során a fent emlìtett valamennyi nézőpontot igyekszik érvényesìteni. Bár alapvetően a témánk az Európai Unió jogának hatása a magyar közjogra, ez nem érthető meg más európai jogrendszerek összehasonlìtó vizsgálata és az Európai Emberi Jogi Egyezmény figyelembevétele nélkül. Ez a kötet értelmezési keretet kìván adni az európai jognak a magyar jogra gyakorolt hatásához. A szükséges mértékben minden információt meg kìvánunk ehhez adni, de nem tekintjük az alábbi munkát enciklopédikus feldolgozásnak. BlutmanLászló Chronowski Nóra: Az Alkotmánybìróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában (I.) Európai jog, 2007/2, o., Az Alkotmánybìróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában (II.) 2007/4, o. Sári János: Rekviem a magyar alkotmányjogért (A csatlakozás után) Magyar Jog o. Ł$k00003 Patrick Birkinshaw: European Public Law (London: Butterworths 2003) évi XXXI. Törvény az emberi jogok és az alapvető szabadságok védelméről szóló, Rómában, november 4-én kelt Egyezmény és az ahhoz tartozó nyolc kiegészìtő jegyzőkönyv kihirdetéséről. Az utolsó módosìtásokat kihirdette a évi CXXIV. törvény. 6 Lásd az Alapjogok, Alapjogi Charta és az Európai Emberi Jogi Egyezmény cìmű VIII. Fejezetet. C-224/01. sz. Köbler-ügy. 8 Lásd Vincze Attila: A bìró szerepe az állam nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesìtésében néhány frisebb fejlemény XLI Acta Facultatis Politico-Iuridicae Universitatis Scientiarium Budapestinensis de Rolando Eötvös Nominata 2004, o. 9 Lásd hozzá Vincze Attila: Az Alkotmánybìróság határozata az alkotmányellenes parkolási rendeletek alkalmazhatóságáról. Az alkotmánybìrósági határozatok res iudicata jellegéről Jogesetek Magyarázata 2011/ C-210/06. sz. Cartesio-ügyben hozott ìtéletet, lásd Osztovits András: Köddé fakult délibáb a Cartesio ügyben hozott ìtélet hatása a magyar polgári eljárásjogra Európai jog 2009/2, o. 11 Factortame Ltd v Secretary of State No 2 [1991] 1 All ER Lásd M v Home Office [1993] 3 All ER 537 (HL). 2

13 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége Vincze Attila: Osztott szuverenitás többszintű alkotmányosság In: Kocsis Miklós Zeller Judit (szerk.): A köztársasági alkotmány 20 éve (Pécs: PAMA, 2009) o. Vincze Attila: Policentrális alkotmányozás, multi-level constitutionalism avagy, kell-e temetni a magyar alkotmányt? In Dezső Márta Kukorelli István (szerk.): Ünnepi kötet Sári János egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére (Budapest: ELTE ÁJK Alkotmányjogi Tanszék Rejtjel Kiadó, 2008) o Az Európai Unió sajátosságai Die Epoche der Staatlichkeit geht jetzt zu Ende Carl Schmitt: Der Begriff des Politischen Az Európai Unió egy nemzetközi szerződésen alapuló nemzetközi szervezet. Kétség sem férhet hozzá, hogy az alapìtó szerződések számos fontos területet érintenek, mint a nemzetközi és európai áruforgalom, a pénzügyek vagy a környezetvédelem, ugyanakkor ez önmagában még nem magyarázná meg az EU alkotmányos jelentőségét. Hasonlóan fontos kérdésekkel számos nemzetközi szervezet és nemzetközi szerződés is foglalkozik, mint például a nemzetközi kereskedelem esetén a Kereskedelemi Világszervezet (World Trade Organization, WTO) és az annak keretén belül elfogadott egyezmények, a nemzetközi pénzügyek kapcsán a Nemzetközi Valutaalap (International Monetary Fund, IMF) vagy védelmi kérdések kapcsán az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (North Atlantic Treaty Organization, NATO). Ezek a szervezetek és még bizonyosan sorolhatnánk párat fontos hatással vannak az államok életére ugyanakkor nincsenek az alkotmányjog érdeklődésének homlokterében. 13 Tehetjük hozzá, hogy az EU, pontosabban annak jogelődei, az Európai Szénés Acélközösség (ESZAK, 1951), az Európai Atomközösség (Euratom, 1957) és Európai Gazdasági Közösség (EGK, 1957), nem is vetettek fel alkotmányjogi problémákat alapìtásuk időpontjában. Az alapìtó országok Belgium, Hollandia, Németország, Franciaország, Luxemburg és Olaszország alkotmányai nem tettek különbséget az európai integráció és a nemzetközi együttműködés más formái között, Ugyanazok az alkotmányos szabályok rendezték a kooperáció különböző formáit, ìgy pl. a német alaptörvénynek ugyanazon 24. cikke tette lehetővé a hatáskörök átruházását államok közötti intézményekre, függetlenül attól, hogy milyen jellegű együttműködést jelentettek. Az európai gazdasági integráció, a NATO-n belüli katonai együttműködés, az Európa Tanács keretében elfogadott Emberi Jogi Egyezmény mind azonos alkotmányos szabályok szerint minősültek. Ugyanakkor manapság megnézzük az EU tagállamainak (jelenleg 27) alkotmányait, szinte mindegyik foglalkozik valamilyen formában az európai integrációval és elismeri, hogy egy sajátságos együttműködésről van szó. 14 Az Európai Bìróság szavai szerint [a] hagyományos nemzetközi szerződésektől eltérően az [EU]-Szerződés létrehozott egy [ ] saját jogrendszert 15. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi az, ami ezen önálló jogrendszer sajátosságát adja. Ez a tulajdonság a szupranacionalitás 16, a nemzetekfelettiség. A szupranacionalitás fogalmát nehéz definiálni 17, ugyanakkor vannak kritériumai: egy nemzetközi szervezet akkor nemzetek feletti, ha rendelkezik azzal a képességgel, tagállamait azok akarata ellenére is meghatározott cselekvésre kötelezheti. Ez a kötelezés megközelìthető akképp is, mint a szuverenitás átruházása és elvesztése. Azáltal, hogy egy nemzetek feletti szervezet kötelező döntéseket hozhat egy állammal szemben, azzal együtt ez az állam bizonyos értelemben elveszìti azt a képességét, hogy teljesen önállóan 13 Itt kell megjegyezni azonban, hogy kialakulóban van egy irányzat, mely a nemzetközi jog és a nemzetközi szervezetek alkotmányjogával foglalkozik, vagyis a nemzetközi jogrendre igyeksezik az állami alkotmányjog fogalmait átemelni. Lásd Ulrich Haltern: Internationales Verfassungsrecht? Anmerkungen zu einer kopernikanischen Wende Archiv des öffentlichen Rechts 128 (2003), S o.; Armin von Bogdandy: Constitutionalism in International Law: Comment on a Proposal from Germany 47 Harvard International Law Journal 2006, o.; Ernst-Ulrich Petersmann: Constitutionalism and International Organizations 17 Northwestern Journal of International Law & Business 1996/97, o. Lásd szintén Juliane Kokott főtanácsnok indìtványát C308/06. sz. ügyben, The International Association of Independent Tanker Owners és társai. Ebben amellett érvel, hogy az Egyesült Nemzetek december 10-én Montego Bayben aláìrt tengerjogi egyezménye természetét tekintve a tengerek alkotmánya. 14 Az együttműködés egyedisége már korán megjelent az irodalomban, lásd Paul Guggenheim: Das Jus Publicum Europaeum und Europa, NF 3. JöR (1954), 1. o. 15 6/64 sz. ügy, Costa kontra ENEL, lásd a jogforrási rendszert tárgyaló III. fejezet 5.2 pontját. 16 Lásd a fogalomhoz Koen Lenaerts Piet van Nuffel: Constitutional Law of the European Union (London: Sweet and Maxwell, 22004) Joseph Weiler: The Community System: the dual character of supranationalism Yearbook of European Law 1981, 267. o. ( o.). 3

14 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége döntsön, amely képesség ugyanakkor elengedhetetlen a vesztfáliai békékkel létrejött klasszikus nemzetközi jogi felfogás szerinti szuverenitáshoz és államisághoz. 18 A szupranacionalitás több formában is megjelenhet: jelentheti a tagállamoktól független jogalkotó vagy jogalkalmazó szervet, jelentheti a nemzetközi szervezeten belüli többségi szavazást, szemben a tagállami autonómiát óvó egyhangúsággal, illetve szupranacionális jogrendként értelmezhető az is, ha a nemzetközi szervezet által alkotott jog közvetlenül tehát a tagállam közrehatása nélkül is joghatást vált ki az adott állam jogrendszerében. Ezeket az elemeket csoportosìthatjuk és nevezhetjük, Weiler után, a szupranacionalizmus döntési, illetve normatìv oldalának. 19 Az is világos, hogy ezek az elemek egymást erősìtik, és ha a szupranacionalitás minél több eleme figyelhető meg, annál inkább nemzetek felettivé válik az adott nemzetközi szervezet. Az alábbiakban röviden áttekintjük a szupranacionalitás ezen elemeit és hatásukat az uniós jogrend nemzetek felettivé válására. Reméljük, ennek segìtségével világosabbá válik, miért is olyan jelentős az uniós jog hatása az alkotmányjogra A szupranacionalizmus normatív oldala a) Közvetlen alkalmazandóság Dritter Definitivartikel zum ewigen Frieden. Das Weltbürgerrecht soll auf Bedingungen der allgemeinenhospitalität eingeschränkt seyn. Immanuel Kant: Zum ewigen Frieden Alapvetően az Európai Bìróság gyakorlatában kialakult elvek mentén az európai jog egy új jogrendet hozott létre, amelynek javára az államok korlátozták a szuverenitásból fakadó jogaikat, és amely jogrendnek nemcsak a tagállamok, de azok állampolgárai is alanyai. Az ìgy létrehozott közösségi jogrend alapvető jellemzői különösen, hogy a tagállamok jogával szemben elsőbbség illeti meg, és hogy rendelkezéseinek tekintélyes hányada közvetlen hatállyal alkalmazandó. 20 A közvetlen alkalmazandóság (direct effect vagy self-executing treaty) azt jelenti, hogy az adott nemzetközi szerződés közvetlenül vált ki joghatást az adott állam jogrendjében anélkül, hogy ehhez valamilyen állami átültető (általában törvényhozási) aktus lenne szükséges. Az Európai Bìróság megfogalmazásában ez azt jelenti, hogy az Unió tagállamainak polgárai az uniós jogra közvetlenül hivatkozhatnak a tagállamok bìróságai előtt, vagyis a tagállamok jogszabályaitól független uniós jog amellett, hogy a magánszemélyekre kötelezettségeket állapìt meg, arra is szolgál, hogy számukra jogokat keletkeztessen, amelyek az őket megillető jogok összességének részévé válnak 21. A közvetlen hatályt igen frappánsan akképp foglalta össze John H. Jackson, hogy ha egy nemzetközi szerződés közvetlen hatállyal bìr, akkor joghatásai lényegében ugyanazok, mint az adott állam egyéb törvényeinek ( statute-like effect ). 22 Bár a közvetlen hatály nem teljes mértékben ismeretlen egyes államok jogában, ìgy pl. az osztrák alkotmány ismeri ezt 23 és a magyar Alkotmánybìróság is elfogadta ennek létét 24, ugyanakkor ezek inkább kivételesek voltak. A legtöbb állam különösen akkor, ha kiemelkedő jelentőségű szerződésekről van 18 Áttekintően Georg Jellinek: Allgemeine Staatslehre (Berlin: O. Häring, 31914), 736. o. A klasszikus szuverenitás teoretikusa Thomas Hobbes: Leviathan, The Matter, Forme and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil (1651), magyarul: Leviatán (vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma) (Budapest: Kossuth, 1999). Ő az államot mint Leviatánt ìrta le, mely oly erős, hogy Jób könyve szerint nincs hozzá fogható a földkerekségen (Jób 41, 25) Iob, 41, 25 Non est super terram potestas, quae comparetur ei. Vagy Hobbes szavaival (Leviathan, 17. fejezet): This is the generation of that great LEVIATHAN, or rather, to speak more reverently, of that mortal god to which we owe, under the immortal God, our peace and defence. For by this authority, given him by every particular man in the Commonwealth, he hath the use of so much power and strength conferred on him that, by terror thereof, he is enabled to form the wills of them all, to peace at home, and mutual aid against their enemies abroad. 19 Lásd Joseph Weiler: The Community System: the dual character of supranationalism Yearbook of European Law 1981, o. 20 Az Európai Bìróság 1/91 sz. véleménye Megállapodás-tervezet az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról egyrészről a Közösség, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai között 26/62. sz. ügy van Gend & Loos kontra holland adóhatóság, lásd a jogforrási rendszert tárgyaló III. fejezet, 5.2 pontját. 22 John H. Jackson: Status of Treaties in Domestic Legal Systems: A Policy Analysis 86 The American Journal of International Law 1992, o. 23 Az osztrák szövetségi alkotmány 50. cikk (2) bekezdése, amely a teljesìtési fenntartás (Erfüllungsvorbehalt) intézményét rögzìti. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy mikor nem áll be a közvetlen hatály. 24 A 7/2005. (III. 31.) AB határozat elismerte, hogy egyes nemzetközi szerződések self-executing, vagyis önvégrehajtó jellegűek, tehát közvetlenül kötelezhetnek további átültető aktus nélkül is. 4

15 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége szó nagyon ellenőrzi, mely nemzetközi szerződésnek lehet közvetlen hatálya, vagyis olyan hatása, mint egy a saját törvényhozás által elfogadott törvénynek. 25 A nemzetközi szerződések tipikusan nem változtatták meg a belső jogot, ha nemzetközi jogi kötelezettséggel ellentétes belső jogszabályok kerültek elfogadása vagy maradtak hatályban, akkor ennek általában csak nemzetközi jogi következményei voltak és csak korlátozottan belső jogi konzekvenciái. 26 Ennek politikai okai is voltak. A nemzetközi szerződések megtárgyalása és megkötése a végrehajtó hatalom kezében volt, és erre a területre az uralkodó meghatározó befolyást gyakorolt. A parlament ezt azzal egyensúlyozta ki, hogy nem fűződtek a nemzetközi szerződésekhez a belső állami jog hatásai, csak akkor, ha a parlament ezt kifejezetten elrendelte törvényhozás útján. Erre tekintettel, nyilván érdekes, hogyan alakul a parlament és a kormány viszonya egy intenzìv nemzetközi együttműködésen alapuló szervezetben, amelyben szervezeti és hatékonysági okoknál fogva nem illetve csak igen nehézkesen lehet minden egyes kötelezettségvállalást törvényhozási jóváhagyástól függővé tenni. A klasszikus modellhez képest forradalmi változás, hogy az Európai Bìróság kinyilvánìtotta az európai jog közvetlen alkalmazandóságát. 27 Ezzel létrejött egy masszìv és egyre bővülő joganyag, amely azonos hatással bìr, mint a tagállami törvények. A helyzet az uniós jog esetén nem annyira egyszerű, mint a nemzetközi szerződések esetén. Hiszen itt nem csupán arról van szó, hogy maga a nemzetközi szerződés közvetlenül alkalmazandó belső állami joggá válik, hogy mi alapján és milyen problémákkal terhelten, arról később ìrunk, hanem arról is, hogy az Európai Unió szervei maguk is jogot alkotnak, ami szintén állami joggá válik. Ezzel ugyanakkor számos probléma is felmerül. Az alkotmányos monarchiák korában fejlődésnek indult klasszikus jogállami alkotmányjog ugyanis éppen azzal tünteti ki magát, hogy a jogszabályokkal szemben komoly követelményeket támaszt: ki alkothatja meg azt (elsősorban a demokratikus választással legitimált nemzeti parlament, mely bizonyos esetekben delegálhatja a hatáskörét); milyen eljárásban fogadják el ezeket, és annak tartalmilag is meg kell felelnie a jogállamiság és az alapvető jogok diktálta bizonyos tartalmi követelményeknek. Amennyiben egy nemzetközi szervezet alkotja a jogszabályokat, akkor kérdéses, hogy ezek a követelmények hogyan érvényesìthetőek. Elvárhatóak-e e szervezettel szemben demokratikus alapelvek? Ha igen, milyen formában? Ha nem mik a következményei a demokratikus felhatalmazás hiányainak? Milyen tartalmi követelmények vethetőek fel? Mi a következménye, ha az egyes tartalmi követelmények tagállamonként eltérnek? Mi a tagállami bìróságok feladata ebben a kontextusban? Megtiltható-e az alkalmazás magasabb szintű, pl. alkotmányos parancsra hivatkozással? b) Elsőbbség a Frankenstein-dilemma You are my creator, but I am your master; obey! Mary Shelley: Frankenstein Bár a közvetlen alkalmazandóság önmagában is problémákat vet fel, ezek a problémák megsokszorozódnak azzal, ha a nemzetközi jogi kötelezettség elsőbbséget is élvez. Ebben az esetben ugyanis a nemzeti jog szabályai háttérbe szorulnak, ha egy azonos tartalmú uniós jogszabályt kell alkalmazni. 28 Ha ez az elsőbbség kiterjed az alkotmányra is, ahogy az Európai Bìróság szerint igen 29, akkor ezzel az alkotmány és az alkotmányosság léte kerül zárójelbe. Elképzelhető-e az, nemzetközi jogi szempontból nézve a kérdést, hogy egy nemzetközi szervezet, melynek létezése és hatáskörei, illetve hatásköreinek terjedelme az azt alapìtó országok akaratától és hozzájárulásától függ, fölébe nőjön ezen államok akaratának? Belső jogi szempontból, az alkotmány testesìti meg a legfelső szuverén akaratot, bármi legyen is annak tartalma, és ha ennek ellentmondó jogi parancsok elsőbbséget élveznek, akkor az a szuverenitás és függetlenség megszűnéseként is értelmezhető. Logikusnak tűnhet a következtetés, hogy az önálló tagállami szuverenitás a függetlenség hiánya és az alárendeltség miatt nem értelmezhető. A tagállamok azon közös, az örök béke keresése hitéből életre hìvott entitás önálló életre kelhet, és alkotója ellen fordulhat. Ezt az EU kapcsán felmerült klasszikus dilemmát Mary Shelley a Frankensteinben 30 bravúrosan foglalta össze: You are my creator, but I am your master; obey! 25 Lásd pl. 19 Usc Chapter 22 Uruguay Round Trade Agreements Sec Relationship of agreements to United States law and State law: a) Relationship of agreements to United States law (1) United States law to prevail in conflict. No provision of any of the Uruguay Round Agreements, nor the application of any such provision to any person or circumstance, that is inconsistent with any law of the United States shall have effect. 26 Tipikusan Anglia, McWhirter v Attorney-General [1972] C.M.L.R. 882, per Lord Denning MR, Cheney v Conn (Inspector of Taxes) Chancery Division [1968] 1 W.L.R /62. sz. ügy van Gend & Loos kontra holland adóhatóság, lásd a jogforrási rendszert tárgyaló III. fejezet, 5.2. pontját. 6/64. sz. ügy, Costa kontra ENEL, lásd a jogforrási rendszert tárgyaló III. fejezet, 5.2 pontját. 11/70. sz. ügy, Internationale Handelsgesellschaft mbh kontra az Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, 3. pont.; lásd továbbá többek között C-285/98. sz. ügy, Tanja Kreil kontra Németország; 30 A hasonlat talán annyiban is helytálló, hogy Victor Frankenstein is az örök élet keresése során alkotta meg a szörnyet, a tagállamok pedig az örök béke keresése közben az Európai Uniót. 5

16 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége A szupranacionalitás normatìv oldalát az Európai Bíróság a következőképpen foglalta össze: Az így létrehozott közösségi jogrend alapvető jellemzői különösen, hogy a tagállamok jogával szemben elsőbbség illeti meg, és hogy az állampolgárokra és magukra az államokra alkalmazandó rendelkezéseinek egy része közvetlen hatállyal bír. 31 Ez alapján előáll Blutman László és Chronowski Nóra szóhasználatát követve egy alkotmányjogi paradoxon: 32 Az Európai Unióhoz való csatlakozásból fakadó alkotmányjogi paradoxon lényege abban foglalható össze, hogy a tagállami alkotmány felhatalmazást ada csatlakozásraegy olyan nemzetközi rendszerhez, amelynek normái feltétlen érvényesülést kívánnak a tagállam belső jogával, ìgy a felhatalmazást adó alkotmányának szabályaival szemben is. Ezt a feltétlen érvényesülést a közösségi jog elsőbbségének fogalmával szokták jelölni A szupranacionalitás eljárásjogi oldala Britain has had the same foreign policy objective for at least the last five hundred years: to create a disunited Europe Sir Humphrey Appleby, in The Writing on the Wall Az elsőbbség és a közvetlen alkalmazhatóság bár komoly beavatkozást jelent a tagállami szuverenitásba, még magyarázható lenne akkor, ha az uniós kötelezettségek létrejöttéhez a tagállam jóváhagyására volna szükség. Másképp megfogalmazva, ha a tagállam megvétózhatja a közösségi jogalkotást, akkor semmi nem történhet az akarata ellenére. Ugyanakkor az európai integráció modellje nem teljesen az önként vállalt kötelezettségek modelljére épült. A döntéshozatal már kezdetektől fogva egy szupranacionális elit döntéshozatalára épült. A nemzetek feletti szervezet eszméjét, mint a második világháborúban tomboló nacionalizmusra adott választ, Robert Schuman francia külügyminiszter 33 fogalmazta meg május 9-i nyilatkozatában (ún. Schuman Nyilatkozat). Ebben amellett érvelt, hogy a francia és német szén- és acéltermelést együttesen egy közös Főhatóság ellenőrzése alá helyezzék, egy Európa más országai előtt is nyitva álló szervezet keretein belül. E szervezetben a későbbi Európai Szén- és Acélközösségben a Főhatóság Franciaországra, Németországra és a csatlakozó országokra nézve a szén- és acéltermelést érintően a kötelező érvényű döntéseket hozhatott. Ez a modell a francia csúcsbürokrácia modelljére alapìtott, egy elit által irányìtott fokozatos integráció példaképét követte. 34 Ez a modell sokáig kifejezetten sikeresnek bizonyult és ennek jó okai voltak. A háború borzalmaiból való felépülés tipikusan bürokratikus döntéshozatalt követelt meg, gyors, megalapozott és felkészült döntéseket, a tipikus demokratikus vitának ebben a mezben nem volt túl sok helye. Ezt a folyamatot tovább generálta az USA által folyósìtott Marshall-segély kezelése. Az integrációt tovább erősìtette korábbi nem szupranacionális modell, a Népszövetség látványos bukása egyrészről, illetve a hidegháború és Szovjetunióval kiéleződött konfliktus másrészről. A fennálló objektìv tényezőket segìtették a személyes faktorok is, egy katolikus, konzervatìv elit, amely a háború borzalmait saját bőrén tapasztalta. 35 Ez a megoldás egy gazdasági jellegű integrációra épìtett, előbb a szén- és acélipar közösségiesìtésével (1951, ESZAK), majd a közös belső piac kialakìtásához szükséges szabad áru, szolgáltatás és munkaerő-áramlás, egységesìtett versenyszabályok, valamint integrált külgazdasági politika megteremtésével. Ennek az elsősorban gazdasági jellegű együttműködésnek az volt a rendeltetése, hogy hozzájáruljon egy politikai egység megteremtéséhez (spill-over effect). Az elitista megközelìtésnek azonban politikai szempontból ott van a határa, ahol a döntések jellege egyre inkább eltolódik a diplomáciai és bürokratikus döntések hatóköréből és áttolódik az értékválasztások és erőforrás-elosztás demokratikus döntést kìvánó mezejébe. Bizonyos döntések esetén ugyanis kevésbé azok objektìv alkalmassága és ésszerűsége alapozza meg a legitimációjukat, vagyis azt, hogy az adott döntést helyesnek sajátunknak fogadjuk el, hanem a döntési folyamat demokratikus volta az irányadó. A döntések minél inkább belevágnak a politikai közösség húsába, annál kevésbé fogadja el a közösség a feje felett hozott bármilyen okos döntést és annál inkább fontos az eljárás demokratikus jellege. Ez egyre élesebben merült fel az integráció elmélyülésével, ezt mutatják az uniós állampolgársággal kapcsolatos viták, az 31 A Bìróság 1/91. sz. véleménye Megállapodás-tervezet az Európai Gazdasági Térség létrehozásáról egyrészről a Közösség, másrészről az Európai Szabadkereskedelmi Társulás tagjai között 21. pont. 32 Lásd Blutman László Chronowski Nóra: Az Alkotmánybìróság és a közösségi jog: alkotmányjogi paradoxon csapdájában Európai Jog 2007/2, 3 (3) 33 Nemessányi Zoltán: Robert Schuman élete Európai jog 2003/1, o. 34 elite-led gradualism lásd Paul Craig: Integration, Democracy, and Legitimacy in Paul Craig Gráinne De Búrca (szerk.): The Evolution of EU Law (Oxford, OUP, 22011) o. 35 Összefoglalóan, Ulrich Haltern: Europarecht (Tübingen, UTB, 22007) msz

17 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége Európai Alkotmányszerződés bukása a francia és holland népszavazáson, a görög államcsőd kezelése, melynek során az uniós polgárok nem igazán akarnak szolidaritást vállalni a görögökkel, mìg a politikai elit igyekszik kimenteni a görög államot. Az Európai Unió, illetve annak jogelődjei, az Európai Szén- és Acélközösség és Európai Gazdasági Közösség, a kezdet kezdetén, az egyhangúság elvén kezdték meg a működésüket, vagyis a jogalkotási hatáskörrel felruházott Tanácsban gyakorlatilag bármely tagállam megvétózhatta a jogalkotási javaslatot. Ez bár óvja a tagállam, mint állam szuverenitását, ugyanakkor a demokratikus legitimáció oldaláról már ez is számos kérdést vet fel. Először is a döntéshozó testület tagjai miniszterek (illetve államtitkárok), akik a közvetlen alkalmazandóság elve alapján a tagállamok törvényeivel azonos joghatású jogot alkotnak. A demokratikus legitimációjuk ehhez ugyanakkor sokkal kevésbé van meg. Ha az uniós jog elsőbbségének elvét is figyelembe vesszük, akkor nagyon veszélyes vizeken kezdünk hajózni. Ez a demokratikus legitimáció szempontjából önmagában is érzékeny kérdés annál inkább hatványozódik, minél inkább több területre terjed ki az EU hatásköre, illetve minél inkább kérdéses jogalapokon terjeszti ki az EU a hatásköreit. Az egyhangúságon alapuló eljárás mely bár a szuverenitás szempontjából képviselhető ugyanakkor már az eredeti hat ország esetén sem működött problémamentesen. Ezt igen jól mutatja a Luxemburg-kompromisszum is 36, melyet azért fogadtak el 1966-ban, mert Franciaország bojkottálta a tanácsüléseket, annak érdekében, hogy bizonyos agrárkérdésekben ne történjenek számára hátrányos változások. Mivel hat alapìtó tagállam sem tudott lényeges kérdésekben megegyezni az ellentétes érdekeltségeik miatt 37, és az ellentmondó érdekek száma csak nőttön-nőtt az újabb és újabb tagállamok csatlakozásával, ami egy egyhangúságra alapuló döntéshozatali modellben stagnációra és ezzel párhuzamosan erősen korlátozott együttműködésre ìtélte volna az integrációt 38, a szervezeti megoldás egyértelműen a többségi döntéshozatalra való áttérés 39. Tagállami szempontból ugyanakkor ez azt is jelenti, hogy kifejezett tiltakozása esetén is nem szavazat lehetőség van egy kötelező közvetlenül alkalmazandó és elsőbbséget élvező döntés elfogadására. Ezzel kiélesednek azok a kérdések is, hogy vajon az uniós szervezet rendelkezik-e a szükséges demokratikus legitimációval, kit is képvisel az EU, lehet-e demokrácia az államon túl, mit várunk el egy döntéshozatali modelltől nyers többségi elvet, vagy egy finom egyensúlyt, és mi a helyzet, ha a meghozott döntés valamely állam alapvető érdekeivel vagy értékeivel ellentétes. A demokratikus legitimáció sajátságos éllel jelenik meg a Főhatóság szerepét átvevő Bizottságra is, különösen a delegált jogalkotás (komitológia) kapcsán. A delegált jogalkotás nagyon érzékeny terület és szükséges rosszként éli meg az alkotmányjog 40, mint számot vetést azzal, hogy a modern parlament az életviszonyok hihetetlen bonyolódása miatt fizikailag nem képes minden egyes részletkérdéssel foglalkozni és ezért ezek egy egyre inkább tetemes részét a végrehajtó hatalomra bìzza. Ennek a delegálásnak általában komoly bár államonként eltérő feltételei vannak. Nyilván különös optikával merül fel a kérdés, hogy az EU legfontosabb döntéshozó szervében, a Tanácsban helyet foglaló miniszterek, a végrehajtó hatalom alkotmány és törvények által korlátozott képviselői vajon delegálhatják-e tovább a jogalkotó hatalmukat. Szervezetileg a logika itt is ugyanaz lenne, mint a belső tagállami szervezetrendszerben: megnövekvő munkateher, ésszerű racionalizálás. A probléma az, hogy a jogalkotó szerv maga is csak származtatott, delegált hatáskörökkel bìr, és nem saját jogon, közvetlen választással megerősìtett legitimációból eredezteti azokat. Vajon ebben az esetben is ugyanolyan feltételekkel lehet delegálni a jogalkotói hatásköröket? Az egyes fejezetek avagy miről is szól majd ez a könyv Az EU sajátosságait és ezek közjogi következményeit kérdésszerűen felvillantó fentebbi rövid elmélkedés után az olvasó már valószìnűleg képet is kapott arról, hogy mit tartalmaz ez a könyv. Igyekszünk választ adni az emlìtett dilemmákra, vagy legalábbis válaszvariációkat kidolgozni ezekre. Megkerülhetetlen lesz az uniós jogrendszer rövid bemutatása (III. fejezet), különösen az egyes jogi aktusokhoz fűződő joghatások elemzése, a szupranacionalitás normatìv oldalának alapos kibontása. Ugyanìgy 36 Lásd Paul Craig: Institutions, Powers, and Institutional Balance in Paul Craig Gráinne De Búrca (szerk.): The Evolution of EU Law (Oxford, OUP, 22011) o. 37 A különböző érdekekről jó áttekintést ad Trevor C. Hartley: European Union law in a global context: text, cases and materials (Cambridge: CUP, 2004) o. 38 A stagnáció időszakához, a hetvenes nyolcvanas évekhez lásd Ulrich Haltern: Europarecht (Tübingen, UTB, 22007) msz o. 39 A töbségi döntéshozatal ugyanakkor nem ismeretlen más nemzetközi szervezetek esetén sem, pl. a WTO szerződéseinek módosìtásához elegendő a kétharmados többség, lásd a Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakeshi Egyezmény X. cikkét. 40 Átetkintően Paul Craig: Adminsitrative Law (London: Sweet and Maxwell, 62008) o. 7

18 I. Bevezetés: az Európai Unió alkotmányos jelentősége megkerülhetetlen lesz a jogalkotási eljárás tanulmányozása, a szupranacionalitás eljárásjogi oldalának áttekintése. Ezzel ugyanakkor még nem mentek tovább egy szokásos európai jogi tankönyv keretein. Mit jelent mindez a közjog és különösen a magyar közjog számára? Hogyan dolgozták fel a szupranacionalitásból fakadó követelményeket az egyes nemzeti jogok és mit kezdett a problémával a magyar Alkotmánybìróság? Ezt fogjuk megvizsgálni a IV. fejezetben. Ennek a megválaszolása érdekében a következő kérdéskörökre koncentrálunk: ha az EU nem ìrható le a szokásos nemzetközi jogi fogalmakkal, akkor vajon a csatlakozás ehhez a szervezethez történhet-e ugyanazon szabályok mentén, mint amely más nemzetközi szerződések ratifikációjához szükséges, és ha nem, akkor mik a csatlakozási klauzula követelményei (II. fejezet). A döntéshozatal demokratikus legitimációja(v. fejezet) láthatóan különösen kényes kérdés. Vizsgálni fogjuk, hogyan kell értelmezni a demokratikus legitimációt az Európai Unióban, miben áll a demokráciadeficit, és utána kell járjunk, mi a helye és szerepe a nemzeti parlamenteknek. Mihez van joga az Uniónak, mire van hatásköre (VI. fejezet)? Ezt a kérdést is érintettük fentebb. A hatáskörök megosztása egy szövetségi szint és egy tagállami szint között bevett a föderális államokban (pl. USA, Kanada, Németország, Ausztria), ugyanakkor ez ismeretlen probléma a magyar jogban. Ennek érdekében bemutatjuk ezt a problémát egyes szövetségi államok példáján, majd ismertetjük a hatáskörök megosztásának szabályait és elveit az Unión belül. Végül pedig a hatásköri bìráskodással foglalkozunk, azzal a kérdéssel, hogy vajon a tagállamok vagy az EU őrködjön-e a hatásköri korlátok betartásán? A szuprancionális jogrend elsőbbsége és közvetlen hatálya, ahogy azt ìrtuk és valljuk, egy sajátos alkotmányos rendet alakìtott ki az Európai Unióban. Vajon tekinthető-e az Európai Bìróság e szervezet alkotmánybìróságának, vagy ezt a szerepét megosztja-e az Emberi Jogok Európai Bìróságával? Mi a szerepe és helye a nemzeti alkotmánybìróságoknak és milyen intézményesìtett kapcsolat áll fenn a nemzeti és az európai alkotmánybìráskodás között. Ezekre a kérdésekre keressük a választ az alkotmánybíróságokkal és alkotmánybíráskodással foglalkozó VII. fejezetben. Az alapjogok nyújtotta garanciák az alkotmányosság egyik meghatározó területe, ezek biztosìtása az állam elsőrendű kötelezettsége (Alaptörvény I. cikk). Hogyan viszonyulnak ezek a nemzeti jogban oly kiemelkedő értékeket megtestesìtő alapjogok az európai joghoz? Mi a teendő, ha ezek ellentétesek az uniós jog követelményeivel vagy hátráltatják annak hatékonyságát? Mit tett az Európai Bìróság és a tagállami alkotmánybìróságok ebben a helyzetben? Mi indokolta az Alapjogi Charta elfogadását és mi ennek, illetve az európai jognak a viszonya az Európai Emberi Jogi Egyezményhez? Ezt igyekszünk bemutatni az Alapjogok, Alapjogi Charta és az Európai Emberi Jogi Egyezmény című VIII. fejezetben. Mivel a közjog bemutatása nem lehet teljes a közigazgatási jog, mint az európai jog végrehajtásában leginkább érintett terület, vázlatos ismertetése nélkül, ezért a IX. fejezetet az európai közigazgatás alapvonalainak szenteltük. Az utolsó fejezet inkább elméleti jellegű, de meggyőződésünk szerint komoly gyakorlati problémák megoldását segìtheti. Az európai jog hatására alapvetően megváltozott tagállami közjog egyre inkább eloldódik a korábbi területi kötöttségétől, és egyre több olyan konstelláció jelenik meg, amelyek korábban csak a nemzetközi magánjogban voltak ismertek: a közjog területen kìvüli alkalmazása, idegen jog alkalmazása, külföldi határozatok vagy közhatalmi aktusok elismerése és a különböző közjogi rendszerek közötti legalábbis potenciális ütközése. Ezekre a gyakorlatban is releváns kérdésekre igyekszünk elméleti alapokat adni a nemzetközi közjogi kollíziós jogot tárgyaló X. fejezetben. 8

19 2. fejezet - II. Csatlakozás: csatlakozási klauzulák és a magyar csatlakozási klauzula 1 The Common Market: We went into it to screw the French by splitting them offfrom the Germans. The French went in to protect their inefficient farmers from commercial competition. The Germans went in to purge themselves of genocide and apply for readmission to the human race. Sir Humphrey Appleby in The Devil You Know A fejezet rendeltetése E fejezetben a csatlakozási klauzulát tárgyaljuk. Ennek során: bemutatjuk a nemzetközi és belő jog viszonyát, mint az önálló csatlakozási klauzula létének előkérdését, indokoljuk, miért volt szükség a csatlakozási klauzulára, áttekintjük más államok csatlakozási klauzuláit, részeletesen elemezzük az Alaptörvény E. cikkét, megvizsgáljuk a szerződésmódosìtások lehetőségét az Alaptörvény E. cikke fényében A csatlakozás alkotmányos és nemzetközi jogi előfeltételei A Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz több más állammal együtt történő csatlakozása az erről szóló szerződés április 16-i athéni aláìrásával, valamint annak a évi XXX. törvénnyel 2 történő kihirdetésével történt meg. A Csatlakozási Szerződés 2. cikkének (2) bekezdése a hatálybalépésnek egy később teljesült feltételt szabott, azt, hogy május elsejéig valamennyi megerősìtő okiratot letétbe helyezik. E szerződés megkötésének alapja a magyar Alkotmány 2/A. -a volt (amelyet felváltott az Alaptörvény E. cikke). Kérdés az, hogy miért kellett e szakasszal az Alkotmányt kiegészìteni, és miért nem volt megfelelő jogalap a nemzetközi és belső jog viszonyát szabályozó 7. (Alaptörvény Q. cikk) az Európai Unióhoz történő csatlakozáshoz. A tagállami és európai jog viszonyának közjogi kiindulópontját Magyarországon a 30/1998. (VI. 25.) AB határozat adja. 3 Kecskés László megfogalmazásában 4 [i]gazából az Alkotmánybìróság ezen határozataiban megfogalmazott dogmatikus okfejtések adtak alapot ahhoz, hogy valós súlyánál nehezebb kérdéskörként jelenjen meg a magyar politikai szféra és az alkotmányozás előtt Magyarország európai uniós csatlakozásának jogi összefüggésrendszere. Ezek az alkotmánybírósági határozatok vitték el a magyar közjogi gondolkodást olyan irányba, amelyből az a jogi látszat keletkezett és az a helyenként mereven kezelt vélemény körvonalazódott, hogy Magyarország EU-csatlakozása kapcsán a magyar Alkotmány módosítására feltétlenül szükség volt. 1 A fejezetnek az egyszerűsìtett szerződésmódosìtátásról szóló része az OTKA által számon támogatott a Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre cìmű projekt keretében készült. A fejezet osztrák jogra vonatkozó részei alapjául szolgáló kutatásokat a bécsi Collegium Hungaricum támogatta. 2 Magyar Közlöny 2004/60. Kecskés László: A csatlakozási szerződés és aláìrása Athénban április 16-án, Európai Jog 2003/ o. 3 A lisszaboni szerződést vizsgáló határozat is ebben az értelmezési keretben mozog 143/2010. (VII. 14.) AB határozat. 4 Kecskés László: Az EU-csatlakozás magyar alkotmányjogi problémái Magyar Tudomány 2006, o. 9

20 II. Csatlakozás: csatlakozási klauzulák és a magyar csatlakozási klauzula Ez a határozat azt vizsgálta, hogy vajon alkotmányos-e, ha a Gazdasági Versenyhivatalnak a Magyar Köztársasággal aláìrt Európai Megállapodás alapján már az uniós csatlakozást megelőzően is közvetlenül alkalmaznia kell olyan európai versenyjogi szabályokat is, amelyek megalkotásában Magyarország nem vett részt. A kérdés alkotmányjogi magva abban összegezhető, hogy az Alkotmány 7. (1) bekezdése (Alaptörvény Q. cikk (2) bek.) alapján volt-e mód a jogalkotói hatáskörök, illetve általánosságban a szuverenitás átruházására? Ezt a kérdést két lépcsőben lehet megválaszolni. Először is mi a viszonya a belső és a nemzetközi jognak a magyar Alkotmány szerint? Másodszor pedig kérdés az, hogy rendelkezik-e az európai jog olyan sajátossággal, amely az általános szabályoktól való eltérést igazolja, vagy azt egyenesen megköveteli? A nemzetközi és belső jog viszonya A nemzetközi jog és a belső jog viszonyára alapvetően két elméleti megoldás létezik: a dualista és a monista. 5 A gyakorlatban ugyanakkor leginkább ezeknek bizonyos elegye figyelhető meg, és az országok attól lesznek inkább monista vagy inkább dualista jellegűek, hogy melyik összetevőből figyelhető meg több. A monizmusa nemzetközi és a belső jogegységétjelenti, a dualizmus e kettő elválasztását. Ennek hatása van arra is, hogy egy állam által vállalt nemzetközi jogi kötelezettség milyen módon válik a belső jog részévé. A monista államok jogában a nemzetközi szerződés annak megkötésével az állam jogrendjének része lesz (adopció vagy inkorporáció). A dualista államok jogában ezzel szemben a nemzetközi szerződés csak az államot, mint a nemzetközi forgalom alanyát köti, de a belső jogban nem vált ki joghatást mindaddig, amìg azt valamilyen belső jogforrás formájában át nem ültetik (transzformáció). Ekkor nem a nemzetközi szerződés, hanem az annak tartalmilag megfelelő (vagy meg nem felelő az adott állam választása szerint) jogszabály lesz a kötelező. Az adopció (inkorporáció, recepció vagy abszorpció) esetén tehát a nemzetközi jog mint olyan, lesz része a belső jognak, és nem veszìti el nemzetközi jogi jellegét, a transzformáció esetén azonban a nemzetközi jogból egy transzformáló aktussal nemzeti jog lesz, és a kérdéses nemzetközi jogforrás a belső jogban aszerint minősül, hogy az milyen konkrét nemzeti jogforrási formát ölt. Így pl. ha a kihirdető aktus kormányrendelet, de az alapvető jogokat érint, vagy kizárólagos törvényhozási tárgyakat szabályoz, akkor az ellentétes lesz az Alaptörvénnyel, például nem lenne tekintettel az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésének arra a parancsára, hogy az alapvető jogokra és kötelességekre vonatkozó szabályokat törvény állapìtja meg, illetve azokra az alkotmányos szakaszokra, amelyek kizárólagos törvényhozási tárgyköröket állapìtanak meg, amelyekben általánosan kötelező magatartási szabályt csak az Országgyűlés alkothat. Ennek természetesen a vonatkozó átültető szabály megsemmisìtése lenne az eredménye. 6 A transzformáció mindamellett lehet általános transzformáció, pl. a nemzetközi jog általános elvei, illetve lehet egyedi, pl. egy nemzetközi szerződés kihirdetése. A magyar alkotmányjogban a nemzetközi és a belső jog viszonyának központi szabálya az Alaptörvény Q. cikke. Alaptörvény Q. cikk (1) Magyarország a béke és a biztonság megteremtése és megőrzése, valamint az emberiség fenntartható fejlődése érdekében együttműködésre törekszik a világ valamennyi népével és országával. (2) Magyarország nemzetközi jogi kötelezettségeinek teljesìtése érdekében biztosìtja a nemzetközi jog és a magyar jog összhangját. (3) Magyarország elfogadja a nemzetközi jog általánosan elismert szabályait. A nemzetközi jog más forrásai jogszabályban történő kihirdetésükkel válnak a magyar jogrendszer részévé. 5 Lásd áttekintően Jakab András: A magyar jogrendszer szerkezete (Pécs Budapest, Dialóg Campus, 2007) o. 6 Lásd hozzá a 7/2005 (III. 31.) AB határozatot. 10

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra

Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola. Dr. Balogh-Békesi Nóra Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Dr. Balogh-Békesi Nóra KÖZÖSSÉGI JOG ÉS SZUVERENITÁS- TRANSZFER A CSATLAKOZÁSI KLAUZULÁK ÉS A HATÁSKÖR MEGOSZTÁS MENTÉN Témavezető:

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői

Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola. dr. Váczi Péter. A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Váczi Péter A jó közigazgatási eljáráshoz való alapjog és annak összetevői Doktori értekezés Témavezető: Dr. Patyi András, PhD tanszékvezető

Részletesebben

A közösségi jog ABC-je

A közösségi jog ABC-je Európai Dokumentumok Oktatási és Kulturális Fôigazgatóság Dr. Klaus-Dieter Borchardt A közösségi jog ABC-je European Commission Az Európai Dokumentumok sorozat e kötete az Európai Unió minden hivatalos

Részletesebben

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás

Csatlós Erzsébet: A közös kül- és biztonságpolitika és a tagállami szuverenitás VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Csatlós Erzsébet: A tanulmány az EU közös kül- és biztonságpolitikáját (KKBP) tekinti át abból a szempontból, hogy vajon valóban beszélhetünk-e a szó szoros értelemben közös

Részletesebben

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből

Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből 202 Láris Liliána Büntetőjogi Tanszék Témavezető: Bárd Károly habil. egyetemi docens, CEU Az uniós jog és a belső jog viszonya uniós és alkotmányjogi szemszögből Bevezetés Az uniós jog 1 és a belső jog

Részletesebben

Az alapjogok védelme általában

Az alapjogok védelme általában VII. évfolyam 2010/4. TANULMÁNY Téglási András: A tulajdonhoz való jog védelme Európában az Európai Unió Bírósága, az Emberi Jogok Európai Bírósága és a magyar Alkotmánybíróság gyakorlatának fényében A

Részletesebben

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt

Az Európai Unió jogi ábécéje. Klaus Dieter Borchardt Az Európai Unió jogi ábécéje Klaus Dieter Borchardt A jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Az itt található információkért és nézetekért a szerző vállalja

Részletesebben

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez

Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez Az emberi jogok védelmének fejlődése az Európai Unióban: az Unió csatlakozása az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez MARINKÁS GYÖRGY * Előszó 2009-ben megkötött Lisszaboni Szerződés 1 egy régóta húzódó

Részletesebben

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006

PhD ÉRTEKEZÉS. dr. Jánosi Andrea. Miskolc DOI: 10.14750/ME.2013.006 PhD ÉRTEKEZÉS dr. Jánosi Andrea Miskolc 2012 Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Jánosi Andrea A szabad mozgás büntető eljárásjogi aspektusai

Részletesebben

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon

A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának Doktori Iskolája Bencsik András A fogyasztói jogok tartalmának és érvényesülésének közjogi keretei Magyarországon PhD értekezés tézisei Témavezető:

Részletesebben

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon

Drinóczi Tímea. Túl az alkotmányon FÓKUSZ 1 Chronowski Nóra egyetemi docens (PTE ÁJK) Drinóczi Tímea egyetemi docens (PTE ÁJK) Zeller Judit egyetemi adjunktus (PTE ÁJK) Túl az alkotmányon Az alkotmányvédelem elméleti és európai kontextusa,

Részletesebben

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra *

BOROS ANITA. A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban megvalósuló közbeszerzési eljárásokra * Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 BOROS ANITA A KÖZIGAZGATÁSI JOG EUROPANIZÁLÓDÁSA - különös tekintettel Középmagyarországi Régióban

Részletesebben

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS

tanulmányok A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS tanulmányok CZIGLER DEZSŐ TAMÁS HORVÁTHY BALÁZS A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésen alapuló térség jogforrásainak feltárása [*] I. BEVEZETŐ Az Európai Unión belül a határok megszüntetése,

Részletesebben

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N

O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N SZALAYNÉ SÁNDOR ERZSÉBET egyetemi docens O L V A S Ó K Ö N Y V A Z E G Y É N J O G I H E L Y Z E T E A Z E U R Ó P A I U N I Ó B A N AZ OLVASÓKÖNYV alapját egy TANULMÁNYGYŰJTEMÉNY képezi. Szöveges és prezentációs

Részletesebben

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN

DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar Doktori Iskola DOKTORI ÉRTEKEZÉS ÖREGSÉGI NYUGDÍJAK AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS BIZTONSÁGI KOORDINÁCIÓJÁNAK TÜKRÉBEN Témavezető: Prof. Dr. Hajdú József Írta:

Részletesebben

1 Vincze Attila, LL.M. PhD (München) adjunktus, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem

1 Vincze Attila, LL.M. PhD (München) adjunktus, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem 1 Vincze Attila, LL.M. PhD (München) adjunktus, Andrássy Gyula Német Nyelvű Egyetem A transznacionális közigazgatási aktusok színe és fonákja az európai vezetői engedély * Az egyre intenzívebb európai

Részletesebben

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája

FORGÁCS TÜNDE * Bevezető: a szellemi alkotások nemzetközi védelmének problematikája Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/1. (2012) pp. 271 289. A SZELLEMI TULAJDON TERÜLETÉT SZABÁLYOZÓ NEMZETKÖZI SZERZŐDÉSEK A MAGYAR JOGBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI

AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI AZ EURÓPAI UNIÓ SZOCIÁLIS POLITIKÁI E-jegyzet Szerkesz tet te: Szik l ai Is t vá n Szerzők: Fa r k as Zso m bor, Ju h ás z Gá b o r, Ke gy e Ad él, Lu k ác s Eri k a, Nyil as Mi h á ly, Ré z m ű v es Ju

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett

Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában. Illisz Ivett Alapjogok érvényesülése az Európai Bíróság és az Emberi Jogok Európai Bírósága eljárásában Illisz Ivett Budapest, 2013 Tartalomjegyzék I. Bevezető... 5 II. Alapjogok jogforrásai... 8 1. Nemzetközi szerződések...

Részletesebben

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása

A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola dr. Csörgits Lajos A magyar helyi önkormányzati rendszer átalakítása A demokrácia, a helyi közügyek és a helyi önkormányzás egyes kérdései

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123123456789012345678901234567890 TUDÓSGENERÁCIÓK AZ ÁVF-EN ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 12345678901234567890123 TUDOMÁNYOS 12345678901234567890123 TUDÓSGENERÁCIÓK

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói

Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói BÁN TAMÁS Astrasbourgi esetjog megjelenése a magyar bírói és alkotmánybírósági gyakorlatban csak egy hosszabb folyamat eredménye lehet. Ha egy koordinátarendszerben akarjuk ábrázolni az esetjogra való

Részletesebben

TARTALOM. SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége. BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása

TARTALOM. SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége. BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása TARTALOM TANULMÁNYOK SZABÓ IMRE 5 A fájlcserélő honlapot üzemeltető közvetítő szolgáltatók felelőssége BÉKÉS ÁDÁM 15 A jogforrási hierarchia újragondolása JAKAB HAJNALKA 21 A jogtudomány és a joggyakorlat

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat

2006. évi 2-3. szám X. évfolyam. collega. Jogi szakmai folyóirat 2006. évi 2-3. szám X. évfolyam collega Jogi szakmai folyóirat collega X. évfolyam 2-3. szám Jogi szakmai folyóirat X. évfolyam 2 3. szám collega Tartalom: Alkotmányjog és Államigazgatási Jog Betlejné

Részletesebben