Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 19-i ülésére"

Átírás

1 Előterjesztés 9. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Az előterjesztést készítette: Nagy Judit irodavezető Intézményirányító és Településfejlesztési Iroda Véleményezésre és tárgyalásra megkapta Művelődési és Oktatási Bizottság Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság Törvényességi ellenőrzésre megkapta: Muhariné Mayer Piroska aljegyző Kutasiné Nagy Katalin s.k. jegyző

2 Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének május 19-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Ikt. szám: I/4353/3/2010. Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. (6) bekezdése előírja, hogy A helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít, amelyet a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megtárgyal. Az értékelést meg kell küldeni a gyámhivatalnak. A gyámhivatal az értékelés kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a helyi önkormányzat felé. A helyi önkormányzat hatvan napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhivatal javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. A 149/1997. (IX. 10.) Kormány rendelet 10. számú melléklete megfogalmazza a települési önkormányzat által készítendő átfogó értékelés tartalmi követelményeit. Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló a jogszabály által meghatározott sorrendet követi az alábbiak szerint: I. Település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira (Készítette: Bíró Éva okmányirodai ügyintéző Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala) II. Önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (Készítette: Rostás Anita csoportvezető Polgármesteri Hivatal) III.. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Készítette: Darányiné Tóth Enikő Gyermekjóléti Szolgálat vezető Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye, Kocsis Györgyné óvodavezető, Szabó Márta gyermekvédelmi felelős- Lajosmizse Napközi Otthonos Óvoda, März Erzsébet gyermekvédelmi felelős Marticsekné Sápi Csilla tagintézmény vezető, dr. Szemereyné Horváth Márta gyermekvédelmi felelős) IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések (Készítette Rostás Anita csoportvezető- Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala) V. A gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok(készítették: Móráné Vass Magdolna és Pósfay Péter gyámhivatali ügyintézők Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala) VI. Felügyeleti szervek ellenőrzésének tapasztalatai, továbbá a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenységet végzők működését engedélyező hatóság ellenőrzésének alkalmával tett megállapítások VII.. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (Készítették: előterjesztésben közreműködők) VIII. Bűnmegelőzési program főbb pontjainak bemutatása (Készítette:Bánfainé Varga Hajnalka rendőr százados- Kecskeméti Rendőrkapitányság Lajosmizse Rendőrörs) IX.. Önkormányzat és civil szervezetek együttműködése (Készítették: előterjesztésben közreműködők) A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok évre vonatkozó értékeléséből látható, hogy az önkormányzati gyermekvédelmi feladatok ellátása a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberek, a hatósági feladatokat ellátók és a civil szervezetek megfelelő együttműködésével és összefogásával eredményes. A fentiek alapján az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 2

3 Határozat-tervezet.../2010.(...) ÖH Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése Határozat Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 149/1997.(IX. 10.) Kormány rendelet 10. számú melléklete tartalmi követelményeinek megfelelő, és az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló az előterjesztés mellékletét képező - átfogó értékelést elfogadja. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 19. Basky András s.k. polgármester 3

4 Előterjesztés melléklete Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló I.Demográfiai mutatók, különös tekintettel a 0-18 éves korosztályra Lakosság száma és koreloszlása december 31-én Település Településtípus Lakosság (fő) 0-2 éves korúak 3-5 éves korúak 7-14 éves korúak éves korúak 0-18 éves korúak Lajosmizse Város Felsőlajos Község Forrás: Okmányiroda II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások (Készítette: Rostás Anita csoportvezető) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény nem jelent rendszeres pénzellátást, hanem a jogosultság megállapítása esetén a normatív természetbeni kedvezmények igénybevételére, valamint évente kétszer adandó pénzbeni ellátás igénybevételére jogosít. Lajosmizsén évben összesen 878 gyermek volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ami összesen 463 családot érintett. A kedvezményben részesülő gyermekek családjában az egy főre jutó jövedelem nem érte el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 125 %- át, amely évben 28500,- Ft volt. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek további kedvezményekben is részesülhetnek, mint például az ingyenes tankönyv vagy az intézményi térítési díjkedvezmény, ami általában 50 %-os kedvezményt jelent évben a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény egyszeri kiegészítésében - augusztus hónapban 840 gyermek, - december hónapban 878 gyermek részesült. Az egyszeri támogatás összege 5800,- Ft volt, és a beiskolázás segítését szolgálta. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatásra a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek gyámjául rendelt nyugellátásban részesülő hozzátartozó jogosult évben kiegészítő gyermekvédelmi támogatásban 6 gyermek részesült. Óvodáztatási támogatás: Az óvodáztatási támogatást január 1-jétől azok igényelhetik, akiknek gyermeke halmozottan hátrányos helyzetű, elsődleges célja pedig, hogy e gyerekek minél hamarabb, már az ötödik életévüket megelőzően is járhassanak óvodába. Az óvodáztatási támogatás igénylésének feltételei, hogy a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesüljön, és a szülőnek - gyermeke hároméves koráig legfeljebb 8 általános iskolai végzettsége lehet. További feltétel, hogy a gyermeket legkésőbb annak az évnek a végéig be kell íratni az óvodába, amikor betölti a negyedik életévét júniusban 16, decemberben 18 gyermek részesült az ellátásban, amely gyermekenként Ft. Családi jogállás rendezése évben 9 esetben értesült a jegyző apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermekről, amelyből 5 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal rendeződött a gyámhivatal előtt. 4

5 III. Önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása (Készítette: Darányiné Tóth Enikő gyermekjóléti szolgálat vezető) Tartalomjegyzék I. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 1. Célja 2. Feladata 3. Szervezeti forma 4. Működési terület 5. Ellátottak köre, az igénybevételének módja 6. Személyi feltételek 6.1. Továbbképzések 7. Tárgyi feltételek 8. Jogszabályi háttér II. A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai 1. Gondozás 1.1. Gondozásban lévők száma 1.2. A gyermekek veszélyeztetettségének okai 1.3. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása Oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel való együttműködés 1.4. A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása 1.5. Ügyfélforgalom 1.6. A szakmai munka tapasztalatai Felsőlajos községben 2. Szolgáltatás 2.1. Változások Új szolgáltatások 2.2. Jogi szolgáltatás 2.3. Iskolai szociális munka 2.4. Szenvedélybeteg-segítő szolgáltatás 3. Szervezés 3.1. Szakmai szervező tevékenység 3.2. Civil szervezetekkel történő együttműködés 4. Szakmai kapcsolatok 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása III. Zárszó I. A gyermekjóléti szolgáltatás biztosításának módja 1. Célja A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi-, értelmi-, érzelmi- és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség 5

6 megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. 2. Feladata A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja: a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését. Összehangolva a gyermekeket ellátó egészségügyi- és nevelési-oktatási intézményekkel, illetve szolgálatokkal szervezési (szervező tevékenység), szolgáltatási (ellátások közvetítése) és gondozási (ellátások teljesítése) feladatokat végez. 3. Szervezeti forma Az intézményen belül szervezeti átalakítás történt. Az új szervezeti forma létrehozásának indoka, hogy az intézményi dokumentáció aktualizálása vált szükségessé a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény többszöri módosítása, és az ez alapján végrehajtott jogszabályi változások átvezetése miatt. Változást hozott a Képviselő-testületnek az a döntése is, amely szerint a Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat a Dózsa György út 123. szám alól a Dózsa György út szám alá költözik. A változások a működési engedély módosítását tették szükségessé, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Kormányrendelet 8 (1) bekezdése értelmében. A működési engedélyezési eljárás lefolytatására a Regionális Közigazgatási Hivatal kijelölte Kerekegyháza jegyzőjét, aki /2009. számú jogerőre emelkedett december 10. napján- határozatával a Gyermekjóléti Szolgálat részére határozatlan idejű új működési engedélyt adott ki. Az előzőket figyelembe véve az Alapszolgáltatási Központ integrálja a szociális alapszolgáltatásokat és a gyermekjóléti szolgáltatást. A Gyermekjóléti Szolgálat ebben a szervezeti formában, önálló szakmai egységként működik és ellátja a gyermekjóléti szolgáltatást. Élén önálló vezető áll, a gyermekjóléti szolgálat vezetője. 4. Működési terület A Gyermekjóléti Szolgálat működési területe Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területe. 5. Ellátottak köre, az igénybevételének módja 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 6. (1) bekezdése alapján, az évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 39. -a szerinti gyermekjóléti szolgáltatást úgy kell szervezni, hogy az szükség esetén kiterjedjen a településen vagy településrészen élő valamennyi gyermekre. Az alapellátás keretében nyújtott személyes gondoskodást lehetőség szerint- a jogosult lakóhelyéhez, tartózkodási helyéhez legközelebb eső ellátást nyújtó személynél vagy intézményben kell biztosítani. Az ellátottak köre Lajosmizse város és Felsőlajos község közigazgatási területén élő 0-18 éves gyermekek. Számuk Lajosmizsén 2343 fő, Felsőlajoson 195 fő. (forrás: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Okmányiroda, február 24-én rendelkezésre álló adatai szerint) A gyermekjóléti szolgáltatás hatékony megvalósulása érdekében tevékenységünk nem csak a gyermekekre terjed ki, hanem azok környezetére, családtagjaira is. A szolgálat családgondozói 6

7 személyes segítő kapcsolat keretében, a családot komplex egységként kezelve, a szociális munka módszereinek és eszközeinek összetett módon való felhasználásával védik a kiskorúak jogait, érdekeit. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele térítésmentes. A gyermekjóléti alapellátás igénybevétele önkéntes. Amennyiben a gyermek veszélyeztetettsége alapellátás keretében nem szüntethető meg, a gyermekjóléti szolgálat kezdeményezi, javaslattal élhet a személyes gondoskodás körébe tartozó, illetve egyéb hatósági intézkedésre: a jegyzőnek a gyermek védelembe vételére, illetve ideiglenes hatályú elhelyezésére, a városi gyámhivatalnak a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezésére vagy nevelésbe vételére. 6. Személyi feltételek 1 fő szolgálatvezető általános szociális munkás és tereptanári végzettséggel, valamint szociális szakvizsgával 2 fő családgondozó: 1fő általános szociális munkás végzettséggel, 1 fő szociálpedagógus végzettséggel, Megbízási szerződéssel: 1 fő jogász, jogász végzettséggel. Szakképzettségi arány: 100% április 1-től 1 fő szociális munkás segíti a szolgálat prevenciós célú munkáját az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 5.2.5/08/1/A kódszámú, Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című nyertes pályázatunk gyermekvédelmi komponensben Továbbképzések A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala és a KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett Bűnmegelőzési Konferencián való részvétel. 1 fő mediációs képzésben részesült. 2 fő szakmai műhely munkán vett részt a szenvedélybetegek pszichoszociális ellátásának lehetőségei, intézményei és eszközei témakörben. Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás keretein belül a szolgálat munkatársai minden hónapban egy-egy alkalommal csoportos- és egyéni esetmegbeszélésen vettek részt. A családgondozók számára havi rendszerességgel szupervízió biztosított volt. 7. Tárgyi feltételek A Gyermekjóléti Szolgálat az Egészségházban működik november 1-től. A tárgyi feltételek megfelelnek a jogszabályi és a szakmai követelményeknek egyaránt év I félévében a Gyermekjóléti Szolgálat kizárólagos használatra laptopot kapott. A Családsegítő Szolgálattal és a Védőnői Szolgálattal közös használatra pedig egy többfunkciós fénymásolót. Ezen tárgyi beszerzések még jobban segítik számunkra a gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést. 8. Jogszabályi háttér Törvényi háttere: évi XXXI. törvény A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 7

8 15/1998. (IV.30.) NM rendelet- A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 235/1997. (XII. 17.) Kormányrendelet- a gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról 281/1997. (XII.23.) Kormányrendelet- A gyermekjóléti és gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények működésének engedélyezéséről 149/1997. Kormányrendelet- A gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról Egyéb szabályozása: Az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata A Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programja Munkaköri leírások évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról II. A gyermekjóléti szolgáltatás működésének tapasztalatai 1. Gondozás 1.1. Gondozásban lévők száma A gondozásban lévő gyerekek száma összesen: 142 fő alapellátásban: 82 fő védelembe vett: 25 fő átmeneti nevelt: 26 fő ideiglenes hatállyal elhelyezett: 8 fő utógondozás: 1 fő 1.2. A gyermekek veszélyeztetettségének okai anyagi problémák (alacsony jövedelem, munkanélküliség, nehéz megélhetési körülmények) lakáskörülmények (minimális komfortfokozat, lakhatás minimális feltételeinek hiánya, gettósodott városrészek) nem megfelelő életvitel (szülői elhanyagolás, szenvedély, betegségek) családi problémák (szülők közötti kapcsolat megromlása, válás, családtagok közötti nem megfelelő kommunikáció) fejlődési rendellenességek tanulási, mentális, viselkedési zavarok, agresszív magatartásformák 1.3. A jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai A szolgálat minden hónap első szerdáján megtartotta a jelzőrendszeri értekezletet. A jelzőrendszeri tagoknak minden alkalommal írásos meghívót küldtünk, az értekezletről emlékeztetőt és jelenléti ívet készítettünk. A jelzőrendszeri tagok mindegyike szinte mindig képviseltette magát a havi értekezleteken. A szolgálattal való kapcsolatuk szoros és jó. A veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működése a szakmai szabályoknak megfelel. A téma problémás esetek megbeszélése, együttgondolkodás, javaslattétel a veszélyeztetettség megelőzésére, megszüntetésére és a gyermeknek a családjában történő nevelkedésének elősegítésére. Aktuális információk, a gyermekvédelmi munkát elősegítő tudnivalók, teendők megvitatására is sor került. 8

9 Az előbbieken túl 2009-ben közösen meghatároztuk a leginkább rászoruló gyermekek névsorát a Mindenki Ebédel program céljának teljesülése érdekében, a szolgálat prevenciós programjairól is egyeztettünk, informáltuk a megjelenteket és a jelzőrendszeri tagok törvényi kötelezettségeinek ismertetésére és átbeszélésére is sort kerítettünk A szociális válsághelyzetben lévő várandós anyák gondozása évi családlátogatások száma: 493 alkalom. A családgondozók tevékenysége nagy részben a családi környezetben történik, erre utal a családlátogatások magas száma is. Fontos a bizalmi légkör kialakítása a hatékony munka érdekében. A családtagok otthonukban, saját személyes szférájukban könnyebben megnyílnak. A rendszeres látogatás tapasztalatai sok információt hordoznak a családdal érintett szakemberek (szociális munkások, védőnők, pedagógusok, gyermekvédelmi felelősök, orvosok) számára, segítve ezzel munkájukat az ügyfelek érdekében. A szolgálat munkatársai a jelzőrendszer tagjaival együttműködve is végez terepmunkát. Legtöbb családlátogatást a Védőnői Szolgálattal közösen bonyolítunk le, együttműködésünk maximálisan megfelelő, napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Közösen segítjük, támogatjuk, tanácsokkal látjuk el a szociális válsághelyzetben lévő várandós anyákat. A szolgálatnál nyilvántartott veszélyeztetett gyermekek egészséges, megfelelő fejlődése érdekében közösen segítjük a szüleiket. Az életviteli problémák megszüntetése érdekében tanácsokkal látjuk el őket (pl. a felhalmozódó tartozások, az alapvető létfenntartási gondok kezelésére pénzbeosztási tanácsokat adunk, a kismamák számára munkalehetőségeket közvetítünk, a munkába állást viszont hátráltatja 3 éves kor alatti gyermekük felügyeletének megszervezése). Az egészségi állapot javítása, illetve megőrzése érdekében a tanácsadáson túl közvetítjük számukra a szükséges szolgáltatásokat (pl. alkoholbeteget és hozzátartozójukat a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálathoz irányítjuk). Helytelen gyermeknevelési- gondozási szokások feltérképezése, feltárása után a védőnőkkel együttműködve speciális szolgáltatáshoz juttatjuk, tanácsadást nyújtunk az érintettek számára (pl. következetlen nevelési módszerekből adódó iskolakerülés kezelése pszichológushoz, Nevelési Tanácsadóhoz való szervezéssel; gyermek időjárásnak-, higiéniai szempontoknak nem megfelelő öltözete észlelésekor intenzív családlátogatás során tájékoztatjuk, tanácsokkal látjuk el a szülőt ennek pozitív irányú megváltoztatására) Oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel való együttműködés Az oktatási-nevelési intézmények gyermekvédelmi felelőseivel is látogatunk családokat, kiemelten az iskolával. Főleg a magas és igazolatlan iskolai hiányzások megszüntetése miatt, a szülők és az iskola között kialakult együttműködésének hiányának kiküszöbölése végett, a szolgálatnál gondozásban lévő eseteknél. Jellemző még a magatartás problémák, felszerelés hiánya. Az óvodai gyermekvédelmi felelős jelzéseinek elsődleges oka is főleg a gyermek hiányzásából, tankötelezettség mulasztásából történt, de higiénés gondok (pl. fejtetvesség, ápolatlanság, felszerelés hiánya vagy nem megfelelő stb.) is előfordultak. A kollégiumi nevelőkkel is az év folyamán felmerülő problémák esetén közösen léptünk fel a gondok megszüntetése érdekében. Az intézmény funkciója, szerepe miatt itt halmozottan jelentkeznek a problémák (anyagi, higiénés, szülői elhanyagoló, agresszív magatartás stb.) A családjából kiemelt gyermek szüleinek gondozása Az elmúlt évhez hasonlóan továbbra is egyik legnehezebb feladataink közé sorolnám a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítését. Együttműködés keretében a szolgálat családgondozója a szülőket támogatja a nevelésbe vétel megszüntetéshez szükséges feltételek megvalósításában. Személyes segítő kapcsolat keretében a szülőket támogatjuk szociális és egyéb ellátásokhoz való hozzájutásban, ügyeik intézésében, lakáskörülményeik rendezésében, életvezetési-, 9

10 gyermeknevelési ismereteik gyarapításában, a szülő-gyermek kapcsolat helyreállításában, megtartásában. Alapvető a szolgálat és a szülő közötti együttműködés, amely sok esetben nem valósul meg. A lakáskörülményeik rendezetlenek, állandó jövedelemmel nem rendelkeznek vagy csak a saját fenntartásukra éppen elegendővel, életvitelük nem megfelelő, devianciák sora jelenik meg náluk, mindezek nem teszik őket alkalmassá a gyermeknevelésre. A halmozottan jelentkező problémák és az együttműködés hiánya szinte lehetetlenné teszi számunkra, az ilyen ügyek pozitív kimenetelét. Összesen 26 átmeneti nevelésben lévő gyermek szüleit gondozzuk. Ez a szám magasabb lenne az Általános Iskolai Kollégium nélkül. Az intézmény hét közben teljes körű ellátást biztosít, emellett a gyermekvédelmi alapellátás hiányosságait pótlandó egyes átmeneti otthoni feladatokat lát el. Szerepe az idők során változott, funkciója igen sokrétű. Elsődleges ezek közül a nevelő-oktató funkció, emellett fontos még a szociális, a szocializációs, az életmód mintaadó, a felzárkóztatótehetséggondozó és a gyermekvédelmi funkció. Ez utóbbi szerepkörben látja el a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett, fogyatékos, nehezen nevelhető, deviáns viselkedésű gyermekek gondozását Ügyfélforgalom Az adminisztráció alapján a gyermekjóléti szolgáltatást igénybevevők száma: 225 fő, 2227 alkalommal. Hozott, elsődleges problémák típusai: Életviteli: 94 Gyermeknevelési: 255 Lelki: 5 Anyagi: 221 Foglalkozás: 54 Egészségügyi: 43 Családi: 167 Ügyintézésben segítségkérés: 325 Információkérés: 154 Egyéb: 909 Esetkezelés jellege: Tanácsadás: 85 Ügyintézésben segítségnyújtás: 582 Információnyújtás: 226 Továbbirányítás: 118 Segítőbeszélgetés: 199 Gondozásba vétel: 24 Utógondozás: 2 Védelembe vételi tárgyalás: 22 Családlátogatás: 493 Egyéb: 476 A hozott problémák típusai közül az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is jellemző az anyagi jellegűek, ügyintézésben segítségkérések, információkérések és gyermeknevelési gondokkal hozzánk fordulók. Ezek esetkezelése segélyek intézéséből, hivatalos okmányok pótlásából, tanácsadásból és segítőbeszélgetésekből áll. Az ügyfél által elmondott probléma mögött az esetek jelentős többségében több megoldásra váró gondot is feltárnak a családgondozók, így szakmai munkánk összetett és személyre szabott A szakmai munka tapasztalatai Felsőlajos községben A terepmunka és az ügyfélforgalom tapasztalatai, tendenciái hasonló képet mutatnak, mint Lajosmizsén. A családok jelentős része anyagi problémával küszködik, segítjük őket a megfelelő ellátások hozzájutásában, hivatalos ügyintézésben való segítségnyújtással, információnyújtással. 10

11 A felsőlajosi oktatási-nevelési intézmény gyermekvédelmi felelőseivel sikerült jó kapcsolatot, együttműködést kialakítani. A jelzőrendszeri értekezleten általában jelen vannak. Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatal Felsőlajosi Kirendeltségének gyámügyi előadójával továbbra is megfelelő a kapcsolatunk. Összességében a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer gyorsan és hatékonyan működik a szakemberek szoros együttműködésének köszönhetően. A szolgálat munkája itt is nagyobb részben a családi környezetben történik. Az esetek szülői elhanyagolásból, életviteli gondokból fakadnak. Gondozásban lévő gyermekek száma összesen: 6 fő alapellátásban: 1 fő védelembe vett: - fő átmeneti nevelt: 5 fő 2. Szolgáltatás 2.1. Változások A évi intézményi költségvetésből két szolgáltatás finanszírozása anyagi okok miatt kikerült. A törvény által előírt feladataink elvégzésére eszköztárunk eddig is szűkös volt, ami a pszichológiai-, és a pedagógiai tanácsadás megszüntetésével tovább szűkült, hiányuk jelentősen érezhető volt. A szolgáltatások bővítését pályázati úton kívántuk megvalósítani Új szolgáltatások Lajosmizse Város Önkormányzata az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP 5.2.5/08/1/A kódszámú, Gyermekek és fiatalok integrációs programjai című kiírására pályázatot nyújtott be a gyermekvédelmi komponensben, szeptember 10-én. A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben című projektterv megvalósítására Ft támogatást ítélt oda a Bíráló Bizottság, amely a maximális elnyerhető 20 millió Ft-ot megközelítő összeg. Pályázatunk az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Önkormányzat és a gyermekekkel foglalkozó helyi szakemberek a pályázattal célul tűzték ki a hátrányokkal küzdő iskoláskorú gyermekek és családjaik integrációs esélyeinek növelését oktatási rendszeren kívüli megelőző célú programokkal, amelyek kompenzálják hátrányaikat. Célcsoport a családban élő, a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat klienskörébe tartozó, elsősorban 10 év feletti gyermekek és szüleik. Szakmai programok A személyiség érését és a gyermek szocializációját elősegítő csoportos foglalkozások Pszichodráma Kommunikációs - konfliktuskezelési tréning fiatalok részére Szociális beilleszkedést segítő tréningek fiatalok részére (alkotóműhely) Kommunikációs és egyéb önismereti, illetve szociális beilleszkedést segítő tréningek Kommunikációs tréning szülőknek A szakmai programok folyamatába illeszkedő, annak célját erősítő programok 2 nyári tábor lebonyolítása 11

12 A projekt megvalósításának módja Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye által biztosított projektmenedzseri tevékenység és a Gyermekjóléti Szolgálata által biztosított szakmai vezetés. 1 fő szociális munkás felvétele a szakmai megvalósító tevékenység időszakára, koordinátori szerepre. Külső szakértők (pszichológus, gyermekpszichológus, családterapeuta, drámapedagógus, pedagógus, tréner ) bevonása a szakmai programok megvalósításába. A szakemberekkel foglalkozó szupervízor biztosítása, bevonása. 2 éves projektidőszak és feladatai év január, február március: Előkészítés, külső szakértők kiválasztásához árajánlatok bekérése, szakértőkkel szerződéskötés. A kiválasztott szakértők szakmai tevékenységének bemutatása egy szakmai tanácskozáson, a Lajosmizsei Gyermekvédelmi konferencián, ezt követően a programban résztvevők (gyermekek, szüleik) kiválasztása. A megvalósítást szolgáló helyszínek (Egészségház) erre szolgáló helyiségeinek rendbehozatala, és a megvalósítást szolgáló eszközök beszerzése. 1 fő közalkalmazott szociális munkás felvételének pályáztatása, foglalkoztatása. Támogatói szerződés megkötése a pályázat irányító hatóságával április szeptember: Szakmai megvalósító tevékenységek október, november december: Zárás, pénzügyi elszámolás első felében a pályázat megvalósításához szükséges előkészületek megtörténtek. Ezt követően áprilisától a foglalkozások, tréningek elindultak. Pszichodráma A pszichodráma feltáró és gyógyító dinamikus pszichoterápiás módszer, ahol fős csoportokban, azonos életkorú gyermek játszik együtt két felnőtt vezetővel. A csoportok zártak, a gyerekek és a dramatisták több hónapon keresztül együtt dolgoztak. A csoportfoglalkozások egy bevezető fázissal kezdődtek: különböző gyakorlatok, pl. bizalom játékok, rajzolás, festés minden csoport kialakította a saját rítusát. Ezt követi a mesealkotás: saját mese, történet, téma elmondása, vagy a csoport közösen talált ki egy mesét. Ezután a szerepválasztás majd az átöltözés a szerepnek megfelelő jelmezbe bújás következett. A lejátszás képezte az akciófázist, majd a kilépéssel fejeződtek a foglalkozások. A játék végén nem történt értékelés, a hangsúly nem a verbalizáláson, hanem az átélésen van. Négy csoportot indítottunk a megvalósítási időszakban. Az első csoport 3 hónapon át, áprilisától júniusáig tartott 11 gyermek részvételével, majd ezt követte júniusától szeptemberéig a második csoport elindítása 19 résztvevővel. A harmadik és negyedik csoport párhuzamosan fut egymás mellet jelenleg is heti 2 alkalommal októbertől, összesen 20 gyermek aktív részvételével. A foglalkozások befejezését márciusára tervezzük. Kommunikációs - konfliktuskezelési tréning fiatalok részére A kommunikációs-és konfliktuskezelési tréning -ek során a gyerekeknek lehetőségük nyílt bővíteni konfliktus-megoldási lehetőségeiket heti 2x2 óra időtartamban. A tréningen megtanulhatták, hogy melyek a hatékony kommunikációt elősegítő tényezők, és a kölcsönös megértés, kompromisszumra törekvés fontosságát. Fejleszthették konfliktuskezelési érvelési- és önérvényesítési készségüket, önismeretüket. Eddig három konfliktuskezelési tréning valósult meg, két tréner vezetésével. Az első tréning 7 hónapon át, áprilisától októberéig 27 gyermek részvételével, míg a második 3 hónapon át novemberétől januárjáig 24 gyermek részvételével zajlott. Jelenleg a harmadik, és egyben utolsó csoportot 27 csoporttaggal indítottuk el februárjában. 12

13 Szociális beilleszkedést segítő tréningek fiatalok részére (alkotóműhely) A program megvalósítása során a Szociális beilleszkedést segítő tréningből két csoportot indítottunk időbeli eltéréssel. A programok heti 2x2 órás időtartamban zajlottak, ebből az egyik alkalom, pályázati kiírásnak megfelelően hétvégére esett. Az első csoport áprilisától decemberéig tartott 27 gyermek részvételével. A foglalkozások nagyon sokrétűek voltak. 12 fő szakember segítette a minél tartalmasabb megvalósítást. A gyerekek részt vettek kézműves foglalkozásokon, táncoktatáson, kerékpárversenyen, sportnapokon, pályaválasztásukat segítendő különböző szakmákkal ismerkedhettek meg, játékos formában a KRESZ szabályait tanulhatták, bepillantást nyerhettek a magyar hagyományokba, kirándultak a Kecskeméti Vadasparkba, illetve a Kecskeméti Katona József Könyvtárba. A gyermekek munkáiból kiállítást szerveztünk, illetve az elsajátított tánclépéseket családi nap keretében megmutathatták szüleiknek, testvéreiknek februárjában indult a második csoport 27 gyermek részvételével, melynek szakmai tervezésénél az előző csoportot lezáró értékelő megbeszélés során elhangzott szakértői véleményeket, és a célcsoporttól kapott visszajelzéseket is figyelembe vettük. Így a második csoport tematikájában több helyet kaptak a sport- és kézműves foglalkozások, valamint az egyéni foglalkozások. A Szociális beilleszkedést segítő tréning részét képezi 2 nyári tábor is, melyből eddig egy valósult meg, július 13-tól július 17-ig 5 napon keresztül 8 órától 16 óráig tartott, háromszori étkezéssel. A tábor helyszíne az intézmény parkosított telephelye volt, ahol a következő programokon vett részt 30 fő gyermek: kézműves foglalkozás, kabalakövek készítése, batikolás, textil művek készítése, dekopázsolás, sportfoglalkozás. A héten egy napot a Kobza-tanyán töltöttek, ahol a program része volt a kerékpártúra, vadles, lovas kocsikázás, lovaglás, lovasbemutató, természetjárás. A gyermekek önfeledten élvezték a szünidő ezen hetét. Sok élménnyel gazdagodhattak, szabadidejüket hasznosan tölthették. Kommunikációs tréning szülőknek A SZET (Szülői Eredményességi Tréning) segítséget nyújtott a szülőknek, hogy sikeresebb, eredményesebb szülőkké váljanak, megtapasztalják, hogy kevesebb probléma van gyermekeikkel, egyenrangúbb, demokratikusabb gyermeknevelést tanuljanak, melynek köszönhetően gyermekeik megbízhatóbbak, együttműködőbbek. A tréning segített növelni empatikus készségeiket gyermekeik problémái iránt, túljutni a saját szüleiktől örökölt nevelési buktatókon. A szülői kommunikációs tréning nagy sikert aratott a lajosmizsei szülők között, mivel igen nagy volt az érdeklődés a program iránt. Ezen programrész januárjában fejeződött be, 2 csoport lezárásával. Az első csoport áprilisától júniusáig tartott, mely időszakban hat alkalommal 6 órán át 23 szülő vett részt a foglalkozásokon, míg a második csoport októberétől januárjáig tartott 27 fővel. A tréninget két fő gordon tréner vezette. Szupervízió szakemberek részére A szupervízió segítő foglalkozásban lévő szakembereknek nyújt segítséget, amely tanácsadási eszköz is egyben. Célja a szakmai kompetencia növelése, kooperáció és hatékonyság fejlesztése. Elősegíti az intervenciós lehetőségek tudatosítását és támogatja a kapcsolatok, munkaköri rendszerek hatékony együttműködését. Segít leküzdeni a hivatásgyakorlás útjában álló akadályokat a résztvevők aktív közreműködésével. Ehhez felhasználja a lélektan, lelki gondozás, kommunikáció, szervezetfejlesztés elméleti és gyakorlati tapasztalatait. Személyiségfejlesztő módszer. A konkrét esetek feldolgozása fejleszti a reflexiós képességeket, amelyek nélkülözhetetlenek az eredményes munkához, valamint megelőzi az elfásultság (kiégés) érzését. 16 fő szakmai segítő (5 fő védőnő, 8 fő szociális munkás családgondozó, 3 fő pedagógus, gyermekvédelmi felelős) szupervíziója 3 csoportban zajlik. Az 1. csoport magába foglalja az egészségügyi szakterületen dolgozó közalkalmazottakat, akik szeptemberétől februárjáig 4 alkalommal 6 óra időtartamban vett részt a foglalkozásokon re még 3 ülést terveztünk be. 13

14 A 2. csoportba a szociális szakterületen dolgozó közalkalmazottak tartoznak, akik májustól februárjáig 5 alkalommal 6 órán keresztül vettek részt szupervízión. Még 3 találkozást terveztünk be a csoportnak. Egyéni szupervízió keretein belül a pszicho-dráma szakmai tevékenység szupervíziójának ellátása 4 alkalommal történt meg, májusától októberéig és még két ülést terveztünk be, melyek időtartama 3 óra Jogi szolgáltatás A jogász heti öt órában tevékenykedik. Az elmúlt időszakban jogi tanácsadás céljából 15 ügyfelet irányítottunk hozzá. Okai: válás, gyermek elhelyezés, gyermektartásdíj megállapítása, ingatlan árverezéssel kapcsolatos problémák voltak Iskolai szociális munka A évi Gyermekvédelmi Konferencia javaslataként megfogalmazódott az iskolai szociális munka megszervezése a szolgálat részéről az iskolában őszétől heti rendszerességgel, minden kedden 11 óra 30 perctől 13 óra 30 percig ügyeletet tartunk az oktatási intézmény által biztosított teremben. Szoros, jó együttműködésen alapuló munkakapcsolatot sikerült kialakítani a gyermekvédelmi felelőssel, pedagógusokkal, így szinte rögtön tudomást szerzünk a veszélyeztetett, hátrányos helyzetű gyermekekről, így az azonnali közös intézkedéseink hatékonyabbá teszi munkánkat. Egy-egy ügy kapcsán közös családlátogatást tettünk. Az iskolában több alkalommal esetmegbeszélést folytattunk le a szülőt és gyermekét is bevonva a problémák megoldása miatt. A szolgálatnál nyilvántartott gyermekekkel és szüleikkel is találkozunk itt. Segítőbeszélgetésekkel, tanácsadásokkal, információnyújtással, különböző szolgáltatásokhoz való közvetítéssel ( pl.: családsegítés ) segítjük őket Szenvedélybeteg-segítő szolgáltatás A RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat munkatársa szeptemberétől kéthetente egy alkalommal 9 óra 30 perc és 13 óra 30 perc között az egészségházban ügyfélfogadást tart szenvedélybetegek, illetve hozzátartozóik megsegítése érdekében. Szolgáltatásuk igénybevétele önkéntes és térítésmentes. A jelzőrendszeri tagokkal és az intézmény családgondozóival munkánk hatékonyságának növelése érdekében szoros kapcsolat és kiváló együttműködés alakult ki. 3. Szervezés 3.1. Szakmai szervező tevékenység A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól szóló 11/2009. (IV.22.) SZMM rendelet a Gyermekjóléti Szolgálatok közreműködésével lehetővé tette a rászoruló gyermekek számára a nyári étkeztetés megszervezését. Ez alapján 152 család 201 gyermekének tudunk biztosítani a nyári időszakban ötvennégy munkanapon keresztül napi egyszeri meleg étkeztetést felmelegíthető készétel formájában, ,- forint állami támogatásból. Lajosmizse Város Önkormányzatának segítségével, közreműködésével lehetővé vált, hogy a krízisbe került családokat, akik átmenetileg valamilyen oknál fogva létfenntartási gondokkal küszködnek, természetbeli adományokkal segítsük őket minél gyorsabban. Három, váratlanul nehéz helyzetbe került éhező család kapott tartós élelmiszer csomagot. A Gyermekjóléti Szolgálat törvényi kötelezettségének eleget téve március 3-án megrendezte a Gyermekvédelmi Konferenciát, melynek konkrét témája a Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben, és az 14

15 ezt megvalósító szakértői tevékenységek bemutatása volt. A szakmai tanácskozás célja a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve a jelzőrendszer éves működésének átfogó értékelése, a település gyermekjóléti alapellátásának áttekintése, szükség szerint javaslatok megtétele volt. A Konferenciát széles érdeklődés övezte, minden gyermekvédelemben érintett szakember, intézmény képviseltette magát. Tartalmas előadások hangzottak el és zárásként a jelenlevők megtették javaslataikat, nyilatkozataikat. Az elmúlt éveknek megfelelően a szolgálat munkatársai részt vettek az intézmény hagyományaiban: rendezvényeken, ünnepeken Civil szervezetekkel történő együttműködés Jogszabály előírja az alapítványokkal és egyesületekkel való együttműködést is. Ez irányba több lépést is tettünk. Az általuk szervezett jótékonysági rendezvényeken részt vettünk, segítve ezzel tevékenységüket. Az adományok áramlása közöttünk folyamatos, hozzásegítve, szervezve ezzel a megfelelő helyre, célcsoporthoz való juttatásukat első félévében az intézmény raktárán lévő, főleg lakossági felajánlásból beérkezett adományokból 35 család részére ruhaneműt és játékot osztottunk szét. Lajosmizse Város Önkormányzata anyagi támogatást nyert 20 gyermek hétvégi, és iskolai szünetben történő étkeztetésére a Gyermekétkeztetési Alapítvány által kiírt pályázaton az idei évre. A Mindenki ebédel program célja a leginkább rászoruló gyermekek rendszeres és egészséges táplálkozásának biztosítása. A célkitűzés megvalósulása érdekében a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai heti rendszerességgel, 140 alkalomra elegendő, összesen forint értékben, évben folyamatosan, tartós élelmiszercsomagot osztottak ki a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára, melyeket felhasználva napi egyszerioktatási időn kívüli- melegétkezésük megoldottá vált. 4. Szakmai kapcsolatok A gyermekjóléti szolgáltatás feladata a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése. A szolgálat kezdeményezi, szervezi és összehangolja a Gyvt ban meghatározott, valamint más érintett személyek és szervezetek részvételét a gyermekvédelem rendszerében. A szolgálat széles körű kapcsolati hálóval rendelkezik. Intézményen belül: Családsegítő Szolgálat Védőnői Szolgálat Gondozási részleg Intézményen kívüli: oktatási-nevelési intézmények és gyermekvédelmi felelősei gyermekorvosok, más egészségügyi szolgáltatók Lajosmizse Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalának munkatársai, Gyámhivatala Lajosmizsei Rendőrőrs SOS Gyermekfalu és Ifjúsági Ház Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára Kecskeméti Pro Homine Alapítvány Támogató Szolgálata Támasz Támogató Szolgálat KAPOCS Szociális, Gyermekvédelmi és Egészségügyi Intézmény Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálata és Gyermekotthonai 15

16 Bács-Kiskun Megyei Igazságügyi Hivatal Nevelési Tanácsadó, Bács-Kiskun Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás 5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása A szolgálat jövőre vonatkozó javaslatai: A jelzőrendszeri tagokkal végzett közös munka során sokszor tapasztalunk anyagi, megélhetési problémákat. A felhalmozódó tartozások-, az alapvető létfenntartási gondok kezelésére pénzbeosztási tanácsokat adunk, a kismamák számára munkalehetőségeket közvetítünk. A munkába állást viszont hátráltatja a 3 éves kor alatti gyermekek felügyeletének megszervezése. Javasoltuk bölcsőde létrehozását, ami megoldást jelenthetne. Örömmel értesültünk, hogy Lajosmizse Város Önkormányzatának sikeres pályázata eredményeként ez meg is fog valósulni. Nagy segítséget fog jelenteni a családok számára, anyagi gondjaik enyhítésében, mivel lehetőségük lesz munkát vállalni. A szolgálat évre vonatkozó céljai A Gyermekjóléti Szolgálat hármas feladatkört lát el: szervezési (szervező tevékenység), szolgáltatási (ellátások közvetítése) és gondozási (ellátások teljesítése) feladatokat végez. Eddig a gondozás volt hangsúlyos, most a másik kettőt is szeretnénk fejleszteni, bővíteni évben már elkezdtük a mentori hálózat (önkéntesek részvétele a gyermekvédelemben) kiépítését, melyet tovább szeretnénk folytatni. Létrehozásával egyik célunk, hogy még több család számára lehessen segítséget nyújtani életvezetési, ügyintézési, tanulási gondok megoldásában vagy a gyermekek szabadidejének hasznos eltöltésének megszervezésében is nagy szerepük lehetne. Második, távlati célként pedig megfogalmaztuk, hogy a helyettes szülői hálózat megvalósítására is megoldást jelenthetnének. A Lajosmizsei Gyermekjóléti Szolgálat prevenciós célú gyermekvédelmi programjai ben című projektterv szakmai megvalósító tevékenységeinek folytatása 2010 szeptemberéig, majd azt követő három hónapban a pályázat zárása, pénzügyi elszámolása. III. Zárszó A Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai nagy elhivatottsággal, szakmai tudásuk legjavát adva, a vonatkozó jogszabályok, intézményi szabályzatok ismeretében tevékenykednek a gyermekvédelemben érintett szakemberekkel, intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködve a gyermekek jogainak érvényre juttatása-, megfelelő felnövekedése érdekében. Ezen gondolatokat a jövő nemzedékéért érzett felelősségtudat vezérli. A munkánkhoz adott segítséget valamennyi közreműködőnek és segítőnek ez úton tisztelettel megköszönjük. Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda 2009-es gyermekvédelmi beszámolója (Készítette:Kocsis Györgyné óvodavezető) A beszámoló a Gyvt ának (6) bekezdésében előírt pontok szerint lett sorszámozva. 1. Helyzetelemzés A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvényben meghatározott módon, alaptevékenységként látja el az intézmény a gyermekvédelmi feladatokat. Az óvoda gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerének működéséért az óvoda vezetője a felelős, az Ő 16

17 munkáját segíti a gyermekvédelmi felelős, Heczendorferné Deák Ágnes, akinek a munkáját minden óvodapedagógus segíti. A gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatokat az óvoda helyi programja és az IPR program tartalmazza. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda (Lajosmizse, Attila u. 6.), mint székhely intézmény; két telephely intézménnyel (Lajosmizse, Rákóczi u. 26., illetve Lajosmizse, Szent-Lajos u. 19.) és egy tagintézménnyel (Felsőlajos, Óvoda u. 2.) működik szeptemberétől a Szent Lajos u.-i telephely egy csoporttal bővült, illetve a meglévő csoportok férőhelyeinek száma is emelkedett. Székhely intézmény és tagintézmény férőhelyeinek száma 2008/2009-es nevelési évben: 324 fő (274 fő székhelyintézmény illetve 50 fő tagintézmény) volt szeptember 1.-től a férőhelyek száma összesen 366 fő. Székhelyintézmény 200 fő, Rákóczi u-i telephely 50 fő, Szent Lajos u-i telephely 66 fő, Felsőlajosi Tagintézmény 50 fő októberi statisztika alapján gyermeklétszámunk az alábbiak szerint alakult: - Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, mint székhely és telephely intézmény: 325 gyermek - Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodájának Felsőlajosi Tagintézménye: 50 gyermek december 31.-ig a székhely és telephelyintézményekbe 6 kisgyermek érkezett októberi statisztika alapján hátrányos helyzetű gyermek halmozottan hátrányos helyzetű Központi óvoda 82 fő 24 fő Rákóczi u. óv. 24 fő 5 fő Szent L. u. óv. 24 fő 11 fő Felsőlajos 9 fő 2 fő októberi statisztika alapján gyermeklétszámunk az alábbiak szerint alakult: - Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda, mint székhely és telephely intézmény: 346 gyermek - Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvodájának Felsőlajosi Tagintézménye: 50 gyermek december 31.-ig a székhely és telephelyintézményekbe 13 kisgyermek érkezett októberi statisztika alapján hátrányos helyzetű gyermek halmozottan hátrányos helyzetű Központi óvoda 88 fő 44 fő Rákóczi u. óv. 21 fő 9 fő Szent L. u. óv. 43 fő 17 fő Felsőlajos 8 fő 2 fő Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és telephely intézményei: 2008/2009 nevelési évben Nevelési Tanácsadóba járt az I. félévben: 11 fő szeptemberben, ebből 2 fő BTM besorolást kapott és 7 fő fejlesztő megsegítést. 9 fő vizsgálata volt a Nevelési Tanácsadóba december 31.-ig, ebből 4 fő BTM-es, 4 fő lett szakértői bizottsághoz küldve, 1 fő fejlesztő megsegítést kapott januártól júniusig 16 fő vizsgálata történt, ebből 7 BTM besorolást kapott, 5 fő szakértői bizottsághoz küldve, 4 fő fejlesztő megsegítést kapott. 2009/2010-es nevelési évben október 1.-i statisztika alapján 12 fő számít kettő gyermeknek a székhely és telephely intézményben szeptemberétől decemberéig 13 kisgyermek vizsgálatát végezte el a Nevelési Tanácsadó. Még nem minden gyermek szakvéleménye érkezett meg intézményünkben. A megérkezett szakvélemények alapján 3 gyermek BTM-es besorolást kapott, 4 fő Szakértői Bizottsághoz lett küldve, 3 gyermeket fejlesztő felkészítésben kell részesíteni. 2008/2009-es nevelési évben Szakértői Bizottság által vizsgált gyermekek száma 8 fő szeptemberétől decemberig székhely és telephely intézményekben 1 fő SNI A, és 3 fő SNI B kisgyermek fejlesztését gyógypedagógus illetve fejlesztő pedagógus látta el január 1.-től június 17

18 15.-ig Szakértői Bizottság által vizsgált gyermekek száma 8 fő június 15.-ig a székhely és telephely intézményekben 7 fő SNI A besorolást kapott. 2009/2010-es statisztika szerint a székhely és telephely intézményekben jelenleg 8 gyermek SNI A besorolású október 1. után 3 gyermek esetében került sor szakértői vizsgálatra, melynek eredményeképpen minden gyermekek SNI A-s besorolást kapott. A Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda székhely és telephely intézményeiben a beszédhibás gyermekek ellátását óraadó logopédus látta el január 1-től június 15-ig a beszédhibás gyermekek száma 60 fő, akik január 1-től június 15-ig logopédiai ellátásban részesültek szeptemberétől logopédiai ellátásban 63 fő részesül. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések 2009-ben: A 23/2009. (V.22.) OKM rendelete az esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatására keretében a Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda Ft támogatást kapott. Az összeget a pályázatban meghatározottak szerint költötte el az óvoda. A pályázati pénzen játékokat, bútorokat, fejlesztő eszközöket vásároltunk, valamint 26 óvodapedagógus számára 10 órás továbbképzést biztosítottunk. 2. Kedvezményes étkezésben részesülők adatai: 2008/2009-es nevelési évben kedvezményes étkezésben részesülők adatai Lajosmizsén: 50%-os kedvezmény: 54 fő 100%-os kedvezmény: 130 fő. 2009/2010-es nevelési évben kedvezményes étkezésben részesülők adatai Lajosmizsén: 50%-os kedvezmény: 60 fő 100%-os kedvezmény: 152 fő. 3. A veszélyeztetettség okai Veszélyeztetettség oka 5 gyermek esetében A gyermekeket nem íratták be a 2009/2010-es nevelési évre. Megtett intézkedések: Szülő értesítése, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetettség oka 4 gyermek esetében Testi, higiénés elhanyagolás. A gyermekek mosdatlanok, arcuk maszatos, hajuk rendezetlen, egy esetben koszmós. Nem az évszaknak megfelelő, hiányos a ruházatuk. Megtett intézkedések: beszélgetés a szülőkkel, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Az óvoda a kisgyermekeket ellátta a hiányzó ruhaneműkkel (ezek gyűjtésből származtak). Veszélyeztetettség oka 12 esetben A gyermekek tankötelesek, ennek ellenére a szülők rendszertelenül járatták őket óvodába. Megtett intézkedések: Óvodavezetői felszólítás rendszeres óvodába járásra. Családlátogatások alkalmával megbeszéltük a szülőkkel, hogy az óvodai ellátás a gyermek érekeit szolgálja. Jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetettség oka 1 gyermek esetében A gyermek, otthon az udvaron játszott a testvéreivel. Egyiküket meglökte, aki elesett. Ezért az édesanya megverte. A látható nyomok miatt másnap már nem hozta óvodába. A gyermek HHH-s védelembe vett. Megtett intézkedések: azonnali jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. 18

19 Veszélyeztetettség oka két gyermek esetében Egy esetben a Szakértői Bizottság vizsgálatán nem jelent meg a gyermek. Másik esetben a Szakértői Bizottság második vizsgálatára sem jelent meg a gyermek. Megtett intézkedések: szülő értesítése, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetettség oka egy gyermek esetében Az édesanyát rendszeresen bántalmazza a nevelőapa. A gyermeket még nem bántotta. Az édesanya nem mer segítséget kérni, annak elfogadásától is elzárkózik. Megtett intézkedések: jelzés a Gyámhivatal, ill. a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetettség oka három gyermek esetében A gyermekek szülője nem fizette az óvodai étkezések térítési díjait. Megtett intézkedések: Szülői felszólítás, jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat, és Lajosmizse város Önkormányzatának Jegyzőjéhez. Veszélyeztetettség oka egy gyermek esetében A gyermek SNI-A-s szakértői papírral rendelkezik. Megfelelő fejlődéséhez TSMT- tornát írtak elő, melyre a szülő különböző kifogásokkal nem viszi el a gyermeket. Ezzel azonban nem teljesíti a Gyermekvédelmi Törvény 12. -nak 4. e pontjában foglaltakat. Megtett intézkedések: jelzés a szülőnek, illetve a Gyermekjóléti Szolgálatnak Veszélyeztetettség oka egy gyermek esetében A gyermek igazolatlanul hiányzott az óvodai nevelés alól. A kiküldött óvodavezetői felszólítást nem vették át. Családlátogatás alkalmával a megadott címen nem találtuk a családot, a többi lakó szerint Kecskemétre költöztek. Elérthetőséget nem hagytak meg. Megtett intézkedések: jelzés a Gyermekjóléti-, Védőnői Szolgálat felé. Veszélyeztetettség egy gyermek esetében Testi-higiénés elhanyagolás, mely egész évben fennállt. A szülő rendszeresen elmulasztotta a fejtetvesség kezelését, így veszélyeztette saját gyermekét és annak környezetét. Megtett intézkedések: többszöri családlátogatás, amikor elmondtuk, hogyan kell a hajat, a hajjal érintkező textíliákat, fésűket fertőtleníteni. A probléma megoldásába bevontuk a Védőnői-, Gyermekjóléti Szolgálatot. Veszélyeztetettség oka 1 gyermek esetében Szülői kötelezettség elmulasztása miatt a gyermeknek nincsen pizsamája. Megtett intézkedések: szülői felszólítás. Pizsama beszerzése a Gyermekjóléti Szolgálattól. Veszélyeztetettség oka 2 gyermek esetében A reggeli érkezéskor a gyerekeket a szülő nem személyesen adja át az óvodapedagógusnak, délután pedig rokon jön érte. Szülői értekezletre nem jönnek el a szülők, így a pedagógusnak nincsen hol találkozni a szülővel. Megtett intézkedések: írásbeli üzenet a szülőnek, keresse meg az óvónőt. Veszélyeztetettség oka 1 gyermek esetében A gyermekek rendre egyedül vannak otthon, szülői felügyelet nélkül. Megtett intézkedések: Jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetetés oka 1 gyermek esetében A gyermek keze megégett otthon, amikor az egyik nagyobb testvére nekilökte a kályhának. Az édesanya nem tartózkodott a házban az eset idején. Megtett intézkedések: jelzés a Gyermekjóléti Szolgálat felé. Veszélyeztetés oka 1 gyermek esetében: 19

20 A szülők válófélben vannak, bírói végzés még nem született a gyermekelhelyezésről. Az édesanya fél, hogy az apa a láthatás során elviszi magával a gyermeket, így nem engedélyezte a gyermek látogatását. Az apa kereste a kapcsolatot a gyermekkel, próbálta őt az óvodában látni. Megtett intézkedések: beszélgetés a szülőkkel, hogy rendezzék el egymás között a gyermek láthatásával kapcsolatos problémáikat. Két kisgyermek átmeneti nevelésbe került, ők nevelőszülőknél lettek elhelyezve, halmozottan hátrányos helyzetű, védelembe vett, kollégista gyermekek voltak. Felszólítás tankötelezettség elmulasztásáról Óvodavezetői felszólítás 16 esetben történt. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a kisgyermekek részére beszerezze az óvodai élethez szükséges ágyneműt, pizsamát, ruhaneműket, hiszen sokszor ezt a szülő nem teszi meg. Ezeket a textíliákat azután a csoport dajkái tartják rendben (mosás, vasalás) Karácsonyára ruhagyűjtést szerveztünk. A kecskeméti Piarista Általános Iskola jóvoltából 10 zsák gyermek, és felnőtt ruházatot, valamint egy szobai szekrénysort kaptunk. Ebből a csoportok óvodapedagógusai az igénynek megfelelően tudtak csomagokat összeállítani. 26 családnak tudtunk ily módon segíteni. Egy család részére egy szobai szekrénysort, egy család részére heverőt, egy családnak pedig használt számítógépet tudtunk Karácsonyra ajándékozni. Az óvodában fokozott figyelemmel kísérjük azon gyermekeket, aki szülője nyilatkozatot tett az Önkormányzat jegyzőjénél a halmozott hátrányos helyzetről. Az ő esettükben az első igazolatlan hiányzási nap után megpróbáljuk a szülőt felkeresni (telefonon), illetve kiküldjük az Óvodavezetői felszólítást a rendszeres óvodába járásra. 4. Jelzőrendszer tagjaival való együttműködés tapasztalatai: A Gyermekjóléti Szolgálat alapellátásába május április 22- ig 28 kisgyermek került intézményünk jelzése alapján. Az óvoda gyermekvédelmi felelőse minden hónap első szerdáján részt vesz az Esetjelző megbeszéléseken. Szükség esetén felkeresi a Gyermekjóléti-, Védőnői Szolgálat munkatársait. Aktívan segítenek a felmerülő problémák megoldásában. A tapasztalatokról, intézkedésekről feljegyzést készít a gyermekvédelmi felelős. A nevelési év folyamán több alkalommal a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival közös családlátogatásokon vett részt a gyermekvédelmi felelős és az óvodapedagógusok. A védőnénik havonta látogatják intézményünket, a gyermekek higiénés szűrését végzik. Az óvodások egészségügyi szűrővizsgálata a gyermekorvosi rendelőben történik. 7.Jövőre vonatkozó célok megfogalmazása Lajosmizsén szüksége lenne, egy állandó, a városban működő Nevelési Tanácsadóra. Intézményünkben is egyre nagyobb számban jelennek meg azok gyermekek, akiknek szükségük van erre a fajta segítségre. A vizsgálatok száma korlátozott, csak a legszükségesebb eseteket tudják ellátni. Ha működne a városban ilyen intézmény, sokkal korábban, már az óvodai nevelés kezdetekor lehetne kérni a vizsgálatokat, ha problémát észlel a pedagógus. 8. Szabadidős programok Az intézményünk különböző szabadidős programok szervezésével igyekszik az óvodai nevelést vonzóvá tenni. Megszervezzük a következő óvodai szakköröket: - Fejlesztő torna - Ügyes kezek - Apróka-Ugróka tánccsoport - Angol nyelv - Német nyelv - Dob oktatás 20

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2014. április 27.-i ülésére

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére ELŐTERJESZTÉS Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-ei soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/5/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 30-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E- mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő- testület 2015. április 29-.i ülésére

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE SIÓFOK, FŐ TÉR. TELEFON + FAX: + E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének. április havi ülésére Tárgy: Az önkormányzati feladatkörbe tartozó

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó

2013. Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat évi tevékenységéről. Kétpó Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Gyermekjóléti-és Családsegítő Szolgálata Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat 2013. évi tevékenységéről Kétpó 2013. Berettyó-Körös Többcélú

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése 2013. évre vonatkozóan Mátraterenyei Közös Önkormányzati Hivatal 3145. Mátraterenye, Kossuth út 178. Tel: 32/362-169. Fax:32/362-305. e-mail:titkarsag@matraterenye.hu A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Hatályos: 2015. szeptember 1-től SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/1998./IV.30./ számú R E N D E L E T E A gyermekvédelem helyi rendszeréről Sávoly Község

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete. a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.16.) önkormányzati rendelete a gyermekek védelméről Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához

Velem községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Velem községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 12-i ülésének 4. napirendi pontjához Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

10. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez EL TERJESZTÉS Tárgya: önkormányzatok gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelése Készítette: dr. Szabó Tímea Tisztelt Képvisel -testület! A gyermekek védelmér l és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL

Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2006. (III.31.) rendelete GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL Lókút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1997. XXXI. törvényben kapott felhatalmazás

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Mákos Istvánné jegyző Tárgy: A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2014. évi átfogó értékelése Iktatószám: 446/2015/C1 Melléklet:

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata

A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások kapcsolata TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ A gyermekvédelemről szóló törvény rendelkezései A szociális, a gyermekvédelmi és a gyermekjóléti ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére. Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG E L N Ö K E E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló Dorog Város Gyámhatóságának 2007. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Jakabszállás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2003. /IX.9/ a gyermekvédelem helyi rendszeréről Jakabszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének

Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének Sármellék Község Önkormányzata Képviselőtestületének 7/2004. /VI. 25./ RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről Sármellék Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére

Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Szelevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus hó 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Szelevény Község Önkormányzatának 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ORDACSEHI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 60.002-8/205. Sorszám: 4. ELŐTERJESZTÉS Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 205. május 29. napján tartandó ülésére Tárgy: Átfogó

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 12/2003. /VII.25./ számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2003. /VII.25./ számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Egységes szerkezetben a módosító 2/2004. /II.16./, 11/2004. /VI.4./, 9/2005. /IX.l./,

Részletesebben

G y e r m e k e i n k

G y e r m e k e i n k G y e r m e k e i n k védelmében delmében A jegyzői i gyámhat mhatóság g feladat és hatásk sköre Jogszabályi háttér 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, 149/1997.(IX.10.)

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@latsat.hu E l ő t e r j e s z t é s a képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1..

I. fejezet A rendelet célja, hatálya, ellátási formák 1.. Vásárosdombó Község Képviselő-testületének 2/2008.(I.11.) számú r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 1./2006(II.8.) számú rendelet módosításáról Vásárosdombó Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről

Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete. A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tápiószecső Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (III. 20.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi rendszeréről Tartalomjegyzék I. FEJEZET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2009. (III.25.) rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Jászalsószentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2010. (II. 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A gyermekek részére nyújtandó pénzbeli és természetbeni ellátásokról és a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Részletesebben

T á j é k o z t a t ó

T á j é k o z t a t ó Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzőjétől 7562 Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/733-402 E-mail: segesd@somogy.hu Szám: T á j é k o z t a t ó A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól Inárcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2006. (VIII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 3/2008. (III. 28.) és a 9/2011. (VIII. 11.),

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21.

Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete. A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat 8/2004.(V.1) rendelete A gyermekvédelem helyi szabályairól (Egységes szerkezetben) 2016. március 21. Jászapáti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről

Részletesebben

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata

A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata dr. Sipos László PhD docens A gyermeki és a szülői jogok, a gyermekvédelmi rendszer vázlata Digitális oktatási segédanyag Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2015. A gyermeki jogok testi, értelmi, érzelmi,

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2011 2012 A gyermekekről rengeteget tanulhatsz. Például azt, hogy mennyire vagy türelmes! Franklin P. Jones Készítette: Hornyákné Tóth Szabó Mária gyvf. Halász Lászlóné

Részletesebben

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0-18 éves korosztály adataira. (2011. 12. 31.-ei állapot) Korcsoport(év) ffi nő Összesen 1. sz. melléklet Füzesgyarmat Város Önkormányzat 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatellátásának átfogó értékelése, a 2013. január 1-jétől hatályos 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 pmhiv@enying.eu ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKVÉDELMI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL 2010. ÉV Beszámoló tartalma I. Pénzbeli

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben