Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Peking+15. Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon - 2009"

Átírás

1 Peking+15 Az ENSZ Pekingi Nők Világkonferenciájának (1995) Cselekvési Terve megvalósulásának értékelése Magyarországon I. rész: Eredmények és buktatók áttekintése a nemek közti egyenlőség és a nők nagyobb döntési jogkörben részesítése területén A Magyar Köztársaságban a nemek közötti hátrányos megkülönböztetés általános tilalmát az Alkotmány 66. (1) bekezdése rögzíti. Magyarországon a 2003-ban elfogadott, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. törvényben (továbbiakban: Ebtv.) határozta meg a különböző így többek közt a nemi alapú diszkrimináció fogalmát, és rendelkezik annak tilalmáról. A törvény alapján 2005-ben megkezdte működését az Egyenlő Bánásmód Hatóság. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az Ebtv. rendelkezései és a 362/2004. (XII. 26.) számú Kormányrendelet rendelkezései alapján látja el feladatait. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az egyenlő bánásmód érvényesülésének ellenőrzését szolgáló országos hatáskörű közigazgatási szerv. A hatóság fő céljai között az egyedi ügyek vizsgálata után második kiemelt célként a diszkriminációval szembeni fellépésben a társadalmi tudatosság, a jogérvényesítéssel kapcsolatos ismeretek terjesztése szerepel. Ha a hatóság megállapítja az egyenlő bánásmódra vonatkozó rendelkezések megsértését, akkor az alábbi szankciókat alkalmazhatja: a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését, b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását, c) a jogsértést megállapító határozatát nyilvánosságra hozhatja, d) (diszkriminációs) bírságot szabhat ki. Az Egyenlő Bánásmód Hatóságnak számos további hatásköre van, így például: közérdekű igényérvényesítés joga alapján per indítása, véleményezési jogkör az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezetei esetében, tájékoztatás stb. A hatóság feladatait a miniszterelnök által felkért Tanácsadó Testülettel együttműködve látja el. A testület tagjai az emberi jogok védelme és az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítése területén kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező független szakértők. A 2005 nyarán megalakult Tanácsadó Testület állásfoglalásokat fogadott el, például a diszkriminációs eljárások bizonyítási kérdéseiről szólót. Fontos azt látni, hogy a jogilag garantált egyenlőség mellett ma már sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a szabályok gyakorlati megvalósításának elősegítésére. Ehhez többoldalú összefogás, a célok és eredmények időről időre történő felülvizsgálata szükséges. A kormányzat ennek megfelelően rendszeresen értékeli a pekingi Cselekvési Tervben foglaltak megvalósulását. Az Európai Uniós tagság jól érzékelhető pozitív hatással van a gender kérdések magyarországi kezelésére. Az európai irányvonalak követendő utat jelölnek ki, valamint támogatást is biztosítanak a közös célok eléréséhez. Megkerülhetetlenné teszik a társadalmi nemek szempontrendszerének beépítését a közpolitika valamennyi területébe és a közgondolkodásba is. Az Európai Parlamentben dolgozó magyar képviselők, a jelöltállítás során a kormányzó párt által önként vállalt kvótának is köszönhetően, 30% feletti. 1

2 2009-re Magyarországon létrejött a nők és férfiak közötti egyenlőséget biztosító és támogató jogszabályi környezet, és az annak megvalósítását elősegítő intézményrendszer. Az Ebtv. kimondja, hogy az esélyegyenlőség előmozdítása elsősorban állami kötelezettség és deklarált célja, hogy hatékony jogvédelmet biztosítson a hátrányos megkülönböztetést elszenvedők számára. A 2003-ban létrejött Esélyegyenlőségi Kormányhivatal jogutódjaként működő Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, majd 2006-tól Szociális és Munkaügyi Minisztérium biztosítja a megfelelő kormányzati hátteret a gender kérdésekkel foglalkozó állami szakemberek számára. A Nőképviseleti Tanács utódjaként létrejött a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács, mely biztosítja a nem kormányzati szervek és szakértők bevonását a magyarországi nőpolitika alakításába. (Lásd: 3. fejezet) A nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak, különösen a családon belüli erőszak megelőzése és kezelése terén is számos, jól működő mechanizmusról számolhatunk be. (Lásd: 2. fejezet) Ma már elmondhatjuk, hogy a nők helyzetét javító projektek sora valósult meg Magyarországon, részben az Európai Unióval társfinanszírozásban (pl.: EQUAL, HEFOP stb.). Az szemléletformálást elősegítendő konferenciák, workshopok kerültek megrendezésre. Továbbra is (2000-től kezdve) évről évre kiadjuk a Nők és Férfiak Magyarországon című statisztikai zsebkönyvet (magyar és angol nyelven), mely ma már elektronikusan is elérhető. A CEDAW Egyezmény és a CEDAW Bizottság ajánlásai magyar nyelven elektronikus és nyomtatott formában is mindenki által ingyenesen hozzáférhetőek. Magyarország 2006-ban adta le hatodik országjelentését a Bizottságnak, melynek értékelésére 2007-ben került sor. A jelentés elkészítése széles bázison alapult: a kormányzati oldal mellett szakértők és civil aktivisták bevonásával készült el. A Nők joga című kiadványban már a legutóbbi ajánlások is megjelentek. A könyvet a női civil szervezetek és aktivisták bevonásával több csatornán keresztül folyamatosan terjesztjük. A Pekingi Cselekvési Terv végrehajtása ellen ható akadályok és nehézségek: A gender mainstreaming stratégia, a kormányzati munkában még nem eléggé elterjedt. Optimizmusra ad azonban okot az, hogy 2008-ban megtörtént az első (nagy sikerű) gender képzés a minisztériumokból jelentkező dolgozók részére, továbbá hogy 2009-ben a magyarországi fejlesztési források elosztásában meghatározó szerepet játszó Nemzeti Fejlesztési Ügynökség munkatársai számára nyújtunk többnapos képzést. A társadalomban már meghonosodott a nők és férfiak közötti egyenlőségről, egyenlőtlenségekről való gondolkodás, ám a nők jogismerete és jogérvényesítő készségei és képességei még mindig alacsony szinten vannak, így ezen a területen feltétlenül erősíteni kell a kormányzati politikát. A meglehetősen konzervatív társadalmi attitűdök, dacára az aktív szemléletformáló munkának, igen lassan változnak, számos nemi sztereotípia felszámolása nehézséget okoz. A fiatalabb generációk körében azonban már érezhető elmozdulás: nyitottabbak a nemek közötti egyenlőség kérdéseire. 2

3 II. rész: A Pekingi Cselekvési Program által meghatározott 12 kritikus területen elért haladás 1. A nők és a szegénység Magyarországon az országos szegénységi ráta nem mutat különbséget férfiak és nők között, a női háztartásfővel rendelkező családok szegénysége is csak csekély mértékben magasabb, mint a férfi háztartásfőjűeké. Mégis, bizonyos háztartástípusokban nagyobb a nők szegénységi kockázata. Ilyenek az egyszülős családok, melyekben jellemzően az anya neveli egyedül gyermekét és a 65 évesnél idősebb, egytagú háztartások, melyekben a nők szegénységi aránya jelentősen meghaladja a férfiakét, elsősorban a rövidebb szolgálati idő, az alacsonyabb kereset és a hosszabb várható élettartam miatt. Az egyedülálló nyugdíjas férfiak száma 2006-ban , a nőké fő volt. E két családtípusban nem csupán a jövedelmi szegénység kockázata magasabb, hanem a halmozott anyagi deprivációé is. A nők foglalkozási struktúrában elfoglalt, átlagosnál rosszabb pozíciója nemcsak a nőknek a férfiakénál kisebb keresetében tükröződik vissza, hanem az ebből származtatott szociális jövedelmek alacsonyabb szintjében is. Ezek közül a nők öregségi nyugdíját emeljük ki, ami 2007-ben mintegy 25%-kal volt alacsonyabb a férfiakénál. Ez az elmaradás a munkaerő-piaci pozíciók különbözőségén túl arra vezethető vissza, hogy a nők szolgálati ideje átlagosan 2-3 évvel rövidebb, mint a férfiaké, továbbá az előrehozott nyugdíjazásnál a nők jelenleg még kedvezőbb feltételek mellett, a férfiakéhoz képest 3 évvel korábban mehetnek nyugdíjba. Fontos kiemelni azt is, hogy éppen a hátrányos helyzetű romák által felülreprezentált településeken az utóbbi időkben a fiatal roma nők egyre korábban kezdenek szülni, s a fiatalkorú népesség száma jelentősen növekszik ezeken a településeken. A tizenéves korukban, akár több gyereket is szülő nők teljesen kiszorulnak az oktatási intézményrendszerből, következésképpen a munkaerő-piacról is. A helyzet javítására kidolgozásra került a Lépj egyet előre! program, melynek célja a magyar felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése érdekében olyan képzések indítása, amelynek során a korábbi képzettségi, tudásszintjüktől egy szinttel magasabb szintre kerülnek. A képzés a résztevők számára ingyenes, vagyis a képzésbe bekapcsolódó felnőttek a képzési költségek, plusz egy havi minimálbér mértékéig támogatást kapnak. A nőknek a férfiakéhoz képest hátrányosabb pozíciója és alacsonyabb keresete megmutatkozik alacsonyabb szociális jövedelmükben, így kihat a várható nyugdíjukra is. A nyugdíjhatár meghatározásánál a nők pozitív diszkriminációja fokozatosan megszűnik, és 2009-re megvalósul a nemenként egységes 62 éves nyugdíjkorhatár. Egyéb területen a magyar nyugdíjrendszer biztosítja a teljes jogegyenlőséget a nemek között. 2. A nők oktatása és képzése Az oktatásra vonatkozó Magyarország által követett irányelvek azt hangsúlyozzák, hogy lehetőséget kell adni mindenki számára a személyes fejlődésre, az új nemzetközi környezet által megkívánt legmagasabb szintű teljesítmény elérésére és a társadalmi integrációhoz szükséges forrásokhoz való hozzájutásra. Ezért olyan oktatásirányítási stratégiákat kell kimunkálni és alkalmazni, melyeknek deklarált alapelve, hogy (1) nem fogadhatja el a társadalmilag tartósan és visszafordíthatatlanul kizárt személyek létét; hogy (2) elő akarja segíteni a személyiség fejlődését és az aktív polgárok nevelését. Magyarországon a nők iskolai végzettsége általánosságban valamivel magasabb, mint a férfiaké. A munkaképes korú nők nagyobb százalékának van középfokú, illetve felsőfokú végzettsége, mint a hasonló korú férfiaknak, a férfiak viszont magasabb arányban rendelkeznek szakképesítéssel. A lányok a gimnáziumokban jelentősen felül, a szakiskolákban jelentősen 3

4 alulképviseltek. Ez azt jelenti, hogy a lányok inkább általános középfokú képzést kapnak, és ritkábban is tanulnak szakmát ezen a szinten. Az oktatás jelenleg Magyarországon nemek szerint szegregált, ami főleg a szakoktatásban és a felsőoktatásban érhető tetten. A lányok felülreprezentáltak a középiskolai oktatásban is. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény számos strukturális és tartalmi változás iránytűje a közoktatási rendszerben. Az Európai Uniós irányelvekkel egyező elvi és stratégiai alapozás mellett a törvényi kereteket biztosítja ahhoz, hogy az oktatási intézmények a tanulói szükségleteknek megfelelően dolgozzák ki helyi oktatási profiljukat. A taneszközök és tankönyvek minősége kimondja, hogy a tankönyvek elbírálása során vizsgálni kell a tananyag tartalmát többek között a nemek egyenlőségét sértő, illetve az esélyegyenlőtlenséget erősítő sztereotípiák, kijelentések, ábrák, fotók grafikák használat szempontjából. A felsőoktatás és benne a tanárképzés jelenlegi helyzetében a létező gender kurzusok egyértelműen személyhez/oktatóhoz kötöttsége látszik a meghatározó tényezőnek, azaz ott tud élni a kurzus, ahol az oktató státusza létezik. A széleskörű szakmai és tudományos választék létrejötte ellen ható tényező a felsőoktatás tartalmi és minőségi értelemben vett homogenizálódása, annak ellenére, hogy a bolognai folyamat egyik hivatása a nyitás a társadalom szélesebb rétegei felé, és a diverzifikáció. A szakképzésben és felnőttoktatásban a célcsoportok és a fenntartók sokfélesége miatt kevéssé nyomon követhető a diszkrimináció és szegregáció. Az elkövetkezendő években azonban ezeken a területeken várhatóak a legnagyobb strukturális és tartalmi változások. Ezért olyan kutatások szükségesek, amelyek eredményeire alapozva a felnőttoktatás pedagógiájának módszertani alapozásakor eleve megfogalmazott már a társadalmi nem szempontja. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzetéről 2003-ban készített értékelés szerint az elmúlt egy évtizedben a közoktatásban foglalkoztatott pedagógusok esetében az átlagos életkor és a nők aránya növekedett, a képzettség átlagos szintje viszont csökkent, miután a fiatalabb korcsoportokban a főiskolai végzettségűek aránya nőtt. Ez a megállapítás továbbra is megerősíti a közoktatásban dolgozóknak a nemek tekintetében megnyilvánuló munkaerő-piaci szegregációját. Bár a tanárok nagy része nő, a nők aránya a vezetésben a pozíció presztízsével és szintjével egyenes arányban csökken. Kormányzati, szakértői és civil összefogással elkészült egy oktató DVD (és az azt kísérő fogalommagyarázó füzet), mely több, a nemi szerepekkel foglalkozó kisfilmet tartalmaz, valamint a Nők és férfiak története a hosszú 20. században című tankönyv, melyek kísérleti oktatása 2009-ben kezdődik meg. 3. A nők és az egészség A felnőtt népesség egészségi állapotának két legfontosabb jellemzője a várható élettartam és ezzel szoros összefüggésben az idő előtti halálozás aránya, valamint a megélt életévek során elérhető életminőség. A felnőtt magyar népességet ebből a két szempontból éppen ellenkező irányú tendenciák jellemzik. Magyarországon a férfiak jelentősen korábban halnak meg, mint ami az ország gazdasági fejlettsége alapján várható volna. A UNDP Human Development Report (2008) adatai szerint annak valószínűsége, hogy egy nő illetve férfi túléli a 65. életévét, Magyarországon 84%. Az idő előtti halálozás tekintetében elsősorban a férfiak életkilátásai tekintetében nagy a lemaradásunk. 4

5 A társadalmi-gazdasági tényezők meghatározó szerepet játszanak az idő előtti halálozás alakulásában. Az es évek átlagában 8,9 év volt a különbség a legmagasabb és legalacsonyabb végzettségű férfiak várható élettartama között, ez 2004-re 16,5 évre nőtt. A nők esetében a korábbi 4 évnyi hátrány 10,2 évre emelkedett a legalacsonyabb végzettségűek rovására. Hasonló a különbség abban, hogy a 30 évesek hány százaléka éli meg a 65. évét. Ennek valószínűsége a legalacsonyabb iskolai végzettségű férfiak esetében csupán 43%, a nőknél pedig 70%, ezzel szemben a legmagasabb iskolai végzettségű férfiak és nők körében 85%, ill. 91%. A hazai várható átlagos élettartamtól a romák mindkét nemnél még 8-10 évvel elmaradnak. Amennyiben a cigány népesség mutatóit az iskolai végzettséggel korrigáljuk, már nem tapasztalunk eltérést a nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségű roma és nem roma népesség adatai között. A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervről szóló 68/2007. (VI. 28.) országgyűlési határozat többek között a romák egészségügyi állapotának javítása érdekében is számos intézkedést megfogalmaz, melyek végrehajtása folyamatban van. A halálokok közül az emésztőszervi és a külső ok gyilkosság, öngyilkosság miatti halálozás 65 év alatt lényegesen gyakoribb a férfiak között. A szív-érrendszeri és a daganatos halálozás a nők esetében nagyobb részt az idősebb életkorra tolódik, de ezek miatt is lényegesen többen halnak meg, mint az európai átlag. Míg a 70 évnél fiatalabbak 8,1%-át jellemzi súlyos, feltétlenül kezelésre szoruló depressziós tünetegyüttes, ami a tartós egészségromláshoz vezető stressz következménye, a nyolc általánosnál kevesebbet végzettek között ez az arány 15%, a nyolc általánost végzettek között 11%, a felsőfokú végzettségűek között pedig 5,6%. A népegészségügyi szűrővizsgálatok kiemelt fontosságúak. Prioritást élveznek az alábbi szűrések: a év közötti nők kétévenként végzett emlőszűrése lágyrészröntgenvizsgálattal (mammográfia); a közötti nők egyszeri negatív szűrővizsgálata után 3 évenként megismételt, sejtvizsgálatot (citológia) is alkalmazó nőgyógyászati szűrővizsgálata; valamint az év közötti férfiak és nők kétévenkénti szűrővizsgálata a székletbeli rejtett vér laboratóriumi (immunkémiai) kimutatása útján. A Nemzeti Alaptanterv testi és lelki egészséggel foglalkozó részében erőteljes hangsúlyt kap, hogy az iskola nyújtson támogatást a gyerekeknek különösen a serdülőknek a családi életre nevelés, HIV AIDS prevenciós területén. Az iskola megkerülhetetlen feladata, hogy foglalkozzon a szexuális kultúra és magatartás kérdéseivel, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatokra történő felkészítéssel. Ebben a pedagógusok életvitelének is jelentős szerepe van, az iskolai program megvalósulásához folyamatos szakmai támogatást nyújtunk elsősorban a középfokú, de az alapfokú nevelési-oktatási intézményeknek is. Az Egészségügyi Minisztérium 2007 elején megbízta az Országos Epidemiológiai Központot azzal, hogy a HIV terjedésének monitorozása c. projekt keretében szervezze meg a gravidák sentinel HIV szűrővizsgálatát. A vizsgálat célja a nők HIV-fertőzöttségének monitorozása, a trendek időbeni változásának mérése a terhes nők HIV-prevalenciájának keresztmetszeti vizsgálata révén ben 12 területen élő, 8000 terhességi szűrővizsgálaton szeptember 3 és október 15 között megjelent nő vérmintája került vizsgálatra. Valamennyi vérminta negatívnak bizonyult, ami arra utal, hogy a nők HIV-fertőzöttsége igen alacsony, és az előző, 2003-ben kivitelezett vizsgálat óta a prevalenciában nem történt mérhető változás. Magyarország támogatja az anonym HIV/AIDS szűrést is: az önkéntesség elvén nyugvó, az egyén számára térítésmentes szűrővizsgálatokra van lehetőség 17 HIV/AIDS Tanácsadóban. 4. Nők elleni erőszak 5

6 A nőkkel és gyermekekkel szembeni erőszak megelőzése terén kezdeményezések egész soráról számolhatunk be legutóbbi jelentésünk óta, azzal együtt, hogy az addig elért eredményeket továbbra is fenntartja az ország. Családon belüli erőszak A családon belüli erőszak megelőzésére és hatékony kezelésére irányuló nemzeti stratégia kialakításáról szóló 45/ (IV.16.) országgyűlési határozat és a 115/2003. (X.28.) országgyűlési határozat a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája előírja és meghatározza a kormány feladatait. Magyarország a fentiek értelmében egyedi, állami támogatással működő intézményrendszert hozott létre. Elemei: Regionális Kríziskezelő Hálózat jelenleg 10 működik, országos hatáskörrel Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat nap 24 órájában ingyenesen hívható az ország minden pontjáról Titkos Menedékház, mely szintén országos befogadó intézmény Köztudatformálás- szemléletváltás érdekében a média szerepe, országos road-show-k szervezése, konferenciák, kerek-asztal beszélgetések rendszeres szervezése szakemberek számára. Félutas-kiléptető rendszer elindítása- minisztérium- önkormányzat krízisközpontot működtető civil szervezetek közötti együttműködés eredményeként önkormányzati lakás biztosítása., ahol a bántalmazott öt évig lakhat, ahol szakemberek segítik a családot. Miniszter által kijelölt módszertani központ működtetése (Titkos menedékház) Az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal október 25-én Regionális krízis-szolgáltató hálózat felállítására meghívásos pályázatot írt ki, azon családok és gyermekek átmeneti otthonai számára, melyek a családon belüli erőszaktól fenyegetett, illetve áldozataivá vált személyeket (szülőgyermek nő) befogadja és számára komplex segítségnyújtást biztosít. Lehetőség volt személyi és tárgyi feltételek kialakítására, illetve azok javítására, amivel legalább 4 férőhellyel tudja bővíteni a jelenlegi szolgáltatását. Pályázatot azon átmeneti otthonok adhattak be, amelyek a programhoz tartozó települések tekintetében, további együttműködést fejlesztenek-alakítanak ki. A nyertes pályázók: 7 civil szervezet és egy önkormányzati fenntartású intézmény. A pályázható összeg vissza nem térítendő támogatás volt, mely kizárólag a pályázati feltételeknek megfelelően a családok átmeneti otthonainak fejlesztésére, szolgáltatások biztosítására lehetett felhasználni. A program januártól elindult kísérleti jelleggel. A nagyszerű eredmények hatására a programot indítása óta folyamatosan működtetjük, elemeit fejlesztjük január én és február 2-3-án a nyertes családok átmeneti otthonok és a hozzájuk kapcsolódó alapellátást végző szolgáltatók számára egy 33 órás képzés zajlott le, valamint régióként eset feldolgozási, illetve az együttműködést elősegítő eset megbeszélési folyamat. A HÁLÓZAT CÉLKITŰZÉSEIT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Működési cél Szakmai, módszertani munka Szakmai tevékenységek 1. A krízishelyzetbe jutott kliensek szakszerű ellátásához kapcsolódó képzettség megszerzése és alkalmazása minden régióban biztosított 2. Információk gyűjtése és feldolgozása, felmérések, elemzések készítése témában jártas szakemberek megbízása minisztérium részéről tól folyamatos, A feladat szakszerű ellátásának széleskörű biztosítása a szakmai háttér információk karbantartásával - képzések szupervízió-eset megbeszélések minisztérium szervezésében 3. Adekvát információtechnológia humánszolgáltatások területén 4. Szakmai tanácsadás települési önkormányzatok és civil szervezetek részére, a célcsoportok közvetett ellátásának támogatása regionális 6

7 Kliensek ellátása Családon belüli erőszak, és krízis helyzetek számának csökkentése kommunikációs és tájékoztatási eszközökkel Hálózatépítés, kapcsolattartás Szakmai támogatás (TA) 1. Szociális, ügyintézési és egyéb ellátások biztosítása, az erőszak áldozatain, a krízis helyzetbe került személyeken való közvetlen segítés, a speciális szükségletekkel rendelkező áldozatok és segítségre szoruló személyek számára. 2. Elhelyezkedési, képzési, pszichológiai, jogi tanácsadás és információs szolgáltatás megszervezése és fenntartása. 3. Mentortípusú szolgáltatások, mediáció, családi csoport konferencia 4. Az áldozatok szakszerű elhelyezése és reintegrációja biztonságos társadalmi közegbe. 1. A társadalmi nyilvánosság, a média lehetőségeinek igénybevétele a személyiségi és az adatvédelmi jogok tiszteletben tartásával. 2. A családon belüli erőszak visszaszorítását célzó intézkedések, programok tervezésének és megvalósításának kommunikálása, tájékoztató anyagok terjesztése- a hálózat tagjai igénybe veszik a régióban működő médiát, helyi Tv, sajtó 1. A kríziskezelő hálózat fejlesztését célzó intézkedések, programok tervezése, szervezése és megvalósítása., folyamatos bővítés 2. Forrásfejlesztés, projektmenedzsment. 3. A krízissel kapcsolatos megbízói és civil kezdeményezések feltárása, a tapasztalatok elemzése, közreadása. 1. monitoring rendszer 2. Szakmai programok, konferenciák műhelyfoglalkozások 3. Kommunikációs tevékenység megtervezése-végrehajtása, kiadványok 4. Közigazgatási egyeztetés 5. Tapasztalatok átadása a szakpolitikákban A program figyelemmel kisérése és minőségbiztosítása érdekében egy Monitoring Bizottságot hoztunk létre a családon belüli erőszak területén dolgozó minisztériumi dolgozókkal. Célul tűztük ki, egy olyan megfigyelő-, értékelő és jelzőrendszer kiépítését, amely a programot és a fenntartó részéről nyújtott támogatások pénzügyi felhasználását követi nyomon. Ezen kívül, a program folyamatos szakmai véleményezése által biztosítja céljainak megvalósulását, elvégzi az elért eredmények és hatások elemzését, előkészíti a sikeres elemek elterjesztését, továbbá segítséget nyújt az esetleges hibák, hiányosságok kiküszöböléséhez. A programért felelős szereplők folyamatos visszajelzést kaptak a program végrehajtásáról elsősorban a problémákra és hiányosságokra koncentrálva, és ennek eredményeképpen készült cselekvési terv a következő időszakra, mely azt tükrözi, hogyan tudják a jövőben korrigálni a problémákat. A monitoring rendszer két alapvető komponensből tevődött össze: a szakmai és pénzügyi folyamatok értékeléséből ban már külső szakértőket kértünk fel a monitorozási feladatok ellátására. A program legfontosabb jellemzője az azonnali védelem nyújtása bántalmazott emberek számára. További cél volt a fent nevezett célcsoport számára komplex segítő (intenzív szociális munka, jelzőrendszer hatékonyabb működtetése, szociális támaszok azonnali segítségül hívása, mentálhigiénés és jogi segítségnyújtás folyamatos biztosítása), kríziskezelő program kialakítása, továbbá prevenció, ellátás, utógondozás megvalósítása. A hálózatot folyamatosan bővítjük, 2007-ben egy 25 fő egyidejű fogadására képes, majd ban 10 fő bántalmazott fogadására alkalmas ingatlant kialakító szervezet csatlakozott a programhoz. A regionális programvezetők decemberében kezdték meg a helyi szakmai protokoll kidolgozását, 2006-tól már a szakmai protokoll alapján végzik tevékenységüket ban a krízisközpontokba felvett személyek száma: 1347 fő volt, ebből 421 fő a nők száma, 9 fő férfi - gyermekkel, 8 fő férfi bántalmazott, 858 gyerekek száma, egyedül álló nők 51 fő volt. 7

8 Testi erőszak: 348; lelki erőszak: 462; szexuális bántalmazás: 111; gazdasági erőszak: 190; szeparálás: 236 esetben történt. A modellkísérletben résztvevő krízisközpontok szoros együttműködésben dolgoznak mind az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal, mind a kliensek ügyében eljáró hatóságokkal, szociális-gyermekvédelmi és egyéb szervezetekkel. (jelzőrendszer tagjaival) A kríziskezelő hálózaton kívül Magyarországon 2901 férőhellyel rendelkező Családok Átmeneti Otthona rendszer is működik, akik jogszabály értelmében, családon belüli erőszak áldozatait is fogadnak, van ahol 100%-ban és van, ahol csak várólistáról fogadnak áldozatokat. A krízisközpontok, jól használja ki a civil szervezetekkel, médiával való együttműködést. Bemutatták a programot a regionális, ill. városi TV-ben, több város a bántalmazottak részére befogadó család keresésével segítette a programból kilépőket. A civil szervezetek álláskeresésben, illetve szálláslehetőséggel segítették a programot. Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat (OKIT) A modellkísérletének keretében a telefonos szolgáltatás modernizációjára 24 órás ingyenes, az ország egész területéről elérhető segítségnyújtást biztosító szolgáltatást hozott létre a kormányzat: április elsejétől működik az OKIT. A szolgálat munkatársai mentálhigiénikus, szociálpolitikus, szociális munkás végzettségűek. Munkájukat az általuk készített szakmai protokoll szerint végzik. A 24 órás telefonszolgáltatás keretében két fő a nap 24 órájában fogadja a hívásokat és a hálózat tagjaival a kapcsolatot fölvéve azonnali intézkedéseket kezdeményez, illetve az azonnali intézkedést nem kívánó ügyekben szakmai jelzést ad azon szervezetek számára, amelyek helyileg a legközelebb vannak a kliensekhez. A munkatársak a problémák megoldását nyomon követik, visszacsatolást kérnek (és kapnak) a kliensektől, a hivataloktól, intézményektől, a hatóságtól, amellyel közösen segítették az ügyfél élethelyzetének javítását. A munkatársak az OKIT működésének megkezdése előtt átfogó szakmai felkészítő képzésen vettek részt, folyamatos szakmai képzésük a telefonos szolgálat beindulását követően is szerves részét képezi az intézmény működésének (pl. emberkereskedelem). Ezen túl team ülések, esetmegbeszélések, szupervízió és korszerű adatbázis segíti a mindennapi munkájukat. A krízistelefon a nemzetközi alapelvek figyelembevételével (IFOTES), a hatályos jogszabályok és a szakma etikai követelményeinek megfelelően jött létre és működik ban hívás érkezett, ebből a sikeres hívások száma 68, 26% volt, mely az előző évekhez viszonyítva 10%-al nőtt. Az eddigi tapasztalatok szerint lényegesebben több a női, mint a férfihívó ban a női hívók 68,42%, míg a férfi hívók aránya 31,58% volt. A nők elsősorban anyák több gyermekkel, kevés köztük az egyedül álló. Legnagyobb számban a családon belüli erőszakkal kapcsolatos hívások érkeznek. Gyakoribb a tanácsadásra való igény, mint az elhelyezésre irányuló kérés. Minden hatósággal, intézménnyel és civil szervezettel, amelyek tenni tudnak és tesznek a családon belüli erőszak ügyében kapcsolatot tartanak. (Rendőrség, Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Határőrség Országos Parancsnoksága stb.) A jelzőrendszer tagjaival - intézményekkel és civil szervezetekkel egyaránt- jó szakmai kapcsolatot építettek ki. A regionális kríziskezelő hálózattal napi kapcsolatban vannak, jelzik, hogy hol van elhelyezésre lehetőség. A kormányzat támogatásával és szervezésében több alkalommal közös szakmai napok történtek, történnek. Titkos menedékház A menedékház megnyitására februárjában került sor. A titkos menedékház funkciója, a súlyosan bántalmazott gyermekkel menekülő vagy gyermektelen nők befogadása, problémáik komplex segítése. Módszertani Központ 8

9 A kríziskezelő modellprogram egységben tartása érdekében, a kormányzat egy civil szerveztet bízott meg módszertani központként való működéssel, a modellprogram szakmai feladatának ellátására. Félutas kiléptető program Ahhoz, hogy a bántalmazottaknak a krízisellátás után ne keljen vissza mennie a bántalmazóhoz, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008-ban modellprogramként, három megyében elindította a félutas-kiléptető programot. A Program alapján, a bántalmazott 5 évig lakhat a helyi önkormányzat által biztosított lakásban, (ahol szakemberek segítik álláskeresésben) melynek feltétele, hogy a beköltöző bántalmazottnak takarékoskodnia kell, életcéljának kell lennie, a programban töltött időszak alatt pedig olyan anyagi hátteret kell szereznie, hogy képes legyen kölcsönnel önálló lakást vásárolni, illetve jogosulttá válhasson, az 5 év folyamán önkormányzati bérlakás igénylésre. A modellprogramban jogász, pszichológus, szociál- pedagógus segíti a beköltözött bántalmazót. Ezen költségeket a kormányzat biztosítja. Köztudatformálás szemléletváltás őszén indult társadalmi információs program a családon belüli erőszakkal kapcsolatos információknak, valamint az OKIT telefonszámának a lakosság legszélesebb körével való megismertetése céljából. (szóróanyagok elkészítése és terjesztése). A köztudatformálása érdekévben a kormányzat2006-tól évente szervez road-show-t szakemberek, illetve a média részére ben a média részére sajtópályázat díjat hirdetett meg a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a hiteles tájékoztatás érdekében. A díj kiírása folyamatos, minden évben meghirdetjük. Távoltartás Az Országgyűlés február 14-én fogadta el a büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény módosításáról szóló évi LI. törvényt, amelyet március 3-án hirdettek ki, s amelynek rendelkezései július 1-én lépnek hatályba. A rendelkezés értelmében szabadságvesztéssel büntethető bűncselekmény alapos gyanúja esetén, tíztől harminc napig terjedő időtartamra a büntetőeljárás megindítása után, a nyomozási bíró elrendelheti a távoltartást, amelynek hatálya alatt a terheltnek a használat jogcímétől függetlenül el kell hagynia a sértettel közös lakóhelyet, és nem látogathatja azokat az intézményeket/helyeket, amiket a sértett látogatni szokott. A távoltartás személyes találkozás, valamint a kommunikációs eszközök útján, így például a telefonon, vagy elektronikus úton történő kapcsolatfelvétel tilalmát is jelenti. A szabályok megsértése esetén elrendelhető az előzetes letartóztatás illetve rendbírsággal sújtható a terhelt. A távoltartás elrendelését az ügyész, a magánvádló, a pótmagánvádló, a sértett, a cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes sértett törvényes képviselője, valamint a terhelttel közös háztartásban élő kiskorú személy törvényes képviselője indítványozhatja. A hatálybalépés óta eltelt időszak tapasztalatinak felhasználásával 2008-ban megkezdődött a jogintézmény felülvizsgálata. Emberkereskedelem Az emberkereskedelem és a tanúvédelem jogi szabályozásában az elmúlt években nem történt változás. Megszületett azonban a 1018/2008. (III. 26.) Korm. határozat az emberkereskedelem elleni, közötti nemzeti stratégiáról. Az emberkereskedelem önálló törvényi tényállása 1999-től hatályos a magyar büntetőjogban, jelentős módosítására 2001-ben került sor tekintettel arra, hogy az ENSZ határokon átnyúló szervezett bűnözés elleni egyezményének ú.n. Palermói Jegyzőkönyve ezt szükségessé tette. A korábbi Belügyminisztérium, a Rendőrség, a korábbi Határőrség, valamint a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) részére 2005 júniusában Intézkedési Terv készült az emberkereskedelem elleni fellépés feladatairól. Az ORFK és az egyes megyei rendőrfőkapitányságok elkészítették a kapcsolódó belső szabályozásukat. Az ORFK utasításának 9

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021

1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat. a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1004/2010. (I. 21.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlőségét Elősegítő Nemzeti Stratégia - Irányok és Célok 2010-2021 1. A Kormány a) elfogadja a jelen határozat mellékletét képező a Nők

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

kezelése" című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi

kezelése című központi program aktív és preventív intézkedésekkel segíti a fiatalok munkaerő-piaci beilleszkedését, a munkanélküliek és a munkaerő-pi 4470-4/2007. Szoc1 "s és `. : erium iszter Országgyűlés Hivatala Irományszara. ~C JI 9 3 Érkezett: 2007 FEM 15, 1 r Bernáth Ildikó országgyűlési képviselő asszony részére Fidesz-MPSZ Budapest Tisztelt

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása

Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása Munkaerő-piaci tréning tantárgy bemutatása TÁMOP-2.2.4-08/1.-2009-0008 A foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés adaptációja Szlovéniába A projekt az EU társfinanszírozásával az Új Magyarország

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály

Tájékoztató a munkaadói támogatásokról. Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Tájékoztató a munkaadói támogatásokról Ujhelyi Zita osztályvezető Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztály Szolgáltatások Lehetőségek munkaadók számára munkaerő-piaci információk nyújtása Közvetítés

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK GÖNYŰ KÖZSÉG TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVÉNEK szakértői véleménye Megbízó: Gönyű Község Önkormányzata Megbízott: Mosolits Lászlóné Szakértői szám: Időpont: 2011. augusztus 18. Szakértő neve: Mosolits

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5.

Projekt azonosítószáma: TÁMOP / vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik DOKUMENTUM 5. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1-08/1-2009-005 vagy, attól függően melyik projekthez kapcsolódik Projekt azonosítószáma: TÁMOP-4.1.1/A-10/1/KONV-2010-0019 DOKUMENTUM 5. Foglalkoztatottság és munkanélküliség

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet. a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról A Kormány foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 43. (4) bekezdésében

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. június 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv 2011.

Esélyegyenlőségi terv 2011. Esélyegyenlőségi terv 2011. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, Újhartyán Község Önkormányzata az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László

Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László Foglalkoztatási támogatások 2011-ben Jáger László kirendeltségvezető Támogatások Foglalkoztatás bővítését elősegítő bértámogatás Pályakezdők munkatapasztalat szerzés támogatása Mobilitási támogatás MKKv

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON ÁTMENETI GAZDASÁGOKKAL FOGLALKOZÓ EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖZPONT MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM ORSZÁGOS MŰSZAKI INFORMÁCIÓS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR SZOCIÁLIS ÉS MUNKAERŐPIACI POLITIKÁK MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

TERVEZET. A Kormány. / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány / 2012.( ) Korm. rendelete Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 1. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991.

Részletesebben

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek

Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Foglalkozást segítő kormányzati intézkedések, pályázati lehetőségek Ádám Sándor főosztályvezető Munkaerőpiaci Programok Főosztály Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest, 2017. március 7. MUNKAERŐPIACI TRENDEK

Részletesebben

Európai Menekültügyi Alap 2008.

Európai Menekültügyi Alap 2008. Európai Menekültügyi Alap 2008. A 2008. évi pályázati célkitűzések és prioritások Az új menedékjogról szóló törvény Jogi háttér (EU): 2007/573/EK európai parlamenti és tanácsi határozat a Szolidaritás

Részletesebben

Start-plusz, Start-extra programok

Start-plusz, Start-extra programok Start-plusz, Start-extra programok Kiss Péter miniszter Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előzmények célzott járulék-kedvezmények a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának elősegítése érdekében célcsoportok:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők

Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Esélyegyenlőség a munkaerőpiacon, munkaerőpiaci pozíciót befolyásoló tényezők Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus 1 Két idézet mottóként "Ösvényt talán már sikerült vágnunk, de hogy út legyen, az

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról

TÁJÉKOZTATÓ a START programokról TÁJÉKOZTATÓ a START programokról A 2004. évi CXXIII. évi törvény alapján a munkaerő-piaci szempontból kedvezőtlen helyzetű egyes társadalmi csoportok és a munkaerőpiactól tartósan távollévők foglalkoztatása

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/2014.(I.30.) határozat a közfoglalkoztatás lehetőségeiről, a foglalkoztatottság

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár

A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága. Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának időbeli, társadalmi meghatározottsága Schadt Mária c. egyetemi tanár A női szerepek változásának iránya az elmúlt 50 évben A politikai, gazdasági és társadalmi változások következtében

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban -

- Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - - Esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése a pályázatokban - A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében november november Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. NOVEMBER 2011. november 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 12 842 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

2008. évi közhasznúsági jelentés

2008. évi közhasznúsági jelentés Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 2008. évi közhasznúsági jelentés Ózd, 2009. május 19.. Dr. Török Béla ügyvezető PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSÚ KOMPLEX MUNKAERŐPIACI PROGRAMOK 1. Borsod-Gömör-Abaúj

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS

TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL MÁJUS TÁJÉKOZTATÓ BARANYA MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁRÓL Megnevezés A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESŐK FŐBB ADATAI 213.. Változás az előző hónaphoz képest Változás az előző évhez képest Főben %-ban

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest

Család velem, karrier előttem projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Jól- Lét Közhasznú Alapítvány, Első Hazai Anyabarát Munkaközvetítő és Tanácsadó Műhely tevékenysége és tapasztalatai a reintegrációban Keveházi Katalin Az

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS

HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 HELYI FOGLALKOZTATÁS- FEJLESZTÉS Helyi foglalkoztatást erősítő (aktív) foglalkoztatáspolitikai eszközök

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb.

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében december december. már jan. feb. Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2011. DECEMBER 2011. december 20-án a Tolna megyei munkaügyi kirendeltségek nyilvántartásában 13.706 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 /

BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓ / 2005-2010 / Simontornyán, valamint Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgáltatásra társult településein. * *Aktuális helyzet, célcsoportok.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

Több mint lehetıség START

Több mint lehetıség START Több mint lehetıség START Napra kész információk a START, START PLUSZ és START EXTRA kártyákról FONTOS! A kártyákat közvetlenül a munkába állás idıpontja elıtt célszerő igényelni START kártya Az a személy,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL

A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL A NEMZETI, A HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMRÓL HUJBER ILDIKÓ YŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉSI ÉS FELÜGYELETI FŐOSZTÁLYÁNAK VEZETŐ-FŐTANÁCSOSA kihirdetése XII. 29. hatálybalépése

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei

Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése című kiemelt projekt országos célkitűzései és eredményei Bacsó Orsolya Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. február 13.

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép

Munkaerő-piaci helyzetkép A tartalomból: Főbb megyei adatok 2 Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2015. augusztus Álláskeresők száma 3 Álláskeresők aránya 3 Összetétel adatok 4 Ellátás, iskolai végzettség 5 Áramlási információk

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONT Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. július 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő piaci helyzetkép Csongrád megye 2011. október 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-512 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Az elvárt béremelés kompenzációját

Az elvárt béremelés kompenzációját Az elvárt béremelés kompenzációját biztosító kormányzati lépések a) A bérfejlesztés 5 % fölötti részének normatív támogatása az adórendszeren keresztül a teljes körű végrehajtás esetén Elérthető: 2012.01.01-től

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. november 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA A MÓRAHALMI RÉGIÓBAN ÁROP 1.A.3-2014 JOGSZABÁLYI KERETRENDSZER Jogszabályi keretrendszer: Az esélyteremtő programterv, illetve szélesebben véve, az

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

TÁMOP /

TÁMOP / Projekt főbb adatai Főkedvezményezett: Nemzetgazdasági Minisztérium Kedvezményezettek: 18 megye Konzorciumi megvalósítás - partnerség - szerződés vezető Projekt összköltsége 111 390 000 000 Ft Hajdú Bihar

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza

TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza TÁMOP-TIOP szak- és felnőttképzési projektjei 2009-2010-ben dr. Tóthné Schléger Mária HEP IH szakterületi koordinátor Nyíregyháza 2007-2008. évi AT TÁMOP 2-TIOP 3. TISZK TÁMOP 2.2.3 6 régió 31 pályázó,

Részletesebben

EU 2020 és foglalkoztatás

EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 és foglalkoztatás EU 2020 fejlesztési stratégia egyik kiemelkedő célkitűzése a foglalkoztatási kapacitás növelése. A kijelölt problémák: munkaerő-piaci szegmentáció képzési kimenetek és munkaerő-piaci

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április

Munkaügyi Központja. A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében április április 1 Munkaügyi Központja A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN - 2014. ÁPRILIS Tovább csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. 2014. április 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS PROJEKT (TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0008) ZÁRÓ RENDEZVÉNYE A Pécsi Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projekt tevékenységeinek bemutatása Petrovicsné Takács Rózsa

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben