Dr. Buda Béla: Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dr. Buda Béla: Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei"

Átírás

1 Könyvespolc Komlósi Piroska Dr. Buda Béla: Az iskolai nevelés a lélek védelmében. Az iskolai mentálhigiéné alapelvei Ezt a könyvet minden tanárnak, tanítónak, óvodapedagógusnak és segítő szakmabelinek szívből ajánlom figyelmébe. A nemzetközileg elismert szakember, Buda Béla munkásságán végigvonul az ifjúság nevelése iránti elkötelezettsége, s ezzel párhuzamosan a pedagógusok segítése is e hivatás beteljesítésében. Egyik fő törekvése, hogy ráébressze a pedagógusokat arra, milyen nagy lehetőségek vannak a kezükben, amikor a diákok lelki és magatartási zavarainak megelőzésében vállalnak részt. A szerző mély szakértelemmel elemzi a fiatalokat veszélyeztető családi, közösségi, társadalmi és kulturális hatásokat, de egyúttal töretlen hittel keresi, miként lehetne a fiatalokat ellenállóvá tenni a személyiségüket károsító, lelki sérüléseket okozó hatásokkal szemben. Számtalan fórumon hangsúlyozza, (egy részét itt olvashatjuk), hogy a pedagógusok páratlanul fontos szerepet tölthetnek be a prevencióban, hiszen ők azok, akik nap mint nap találkoznak a gyerekekkel, míg más segítő szakmabeliek csak alkalmanként. Hirdeti, hogy a mentálhigiéné számára az egyik legfontosabb akciós tér az iskola, s a társadalom legfőképpen a pedagógusoktól mint a mindennapi élő kapcsolat kommunikációs kulcsszereplőitől remélheti a személyiségfejlődésükre gyakorolt kedvező hatásokat. Ez az iskola alapvető funkcióinak egyike, s ebből a szempontból elemzi végig a szerző a lelki egészség kialakulásának tényezőit, mechanizmusait, zavarformáit, s a megelőzés iskolán belüli elősegítésének lehetőségeit. Ám az iskolát nemcsak mint személyiségfejlesztő szervezetet, hanem mint korrektív, gyógyító szervezetet is elemzi, amelyekben az ún. segítő, ill. fejlesztő pszichokultúrának az elterjedése kívánatos. Ehhez persze a pedagógusok pszichológiai felkészítésére kellene nagyobb hangsúlyt fektetni, főként a pedagógiai gyakorlatuk, módszereik, a tanár diák közötti kommunikáció javítására, illetve a pedagógusi szerepviselkedésük területén. Buda Béla a hazai és nemzetközi tapasztalataiból azokat adja itt közre, amelyek a közösségi, társadalmi, valamint intézményi létünk jellegzetességeit segítenek megérteni a mentálhigiéné szempontjából, arra összpontosítva a figyelmet, hogy a felnövekvő generáció számára milyen nevelő-fejlesztő vagy éppen zavaró-károsító körülményeket jelentenek ezek, s miként befolyásolják emberré válásuk lehetőségeit. Bár különböző céllal készült írások ezek (előadások, tudományos könyvek fejezetei, országos léptékű egészségvédelmi programok koncepciói stb.), a közös bennük az, hogy olyan jelenségekről, problémákról, módszerekről, lélektani, szociológiai és társadalmi folyamatokról van bennük szó, amelyek jobb megértése a pedagógusok mindennapi munkáját hatékonyabbá teheti, tanítványaik lelki egészségvédelmét előmozdíthatja. Ha ugyanis ezek között a jelenségek között a pedagógus értően és biztonsággal mozog, akkor a természetes, hiteles kommunikációja és viselkedése a diákok 128

2 Az iskolai nevelés a lélek védelmében számára befogadhatóbb, könnyebben tudnak ráhangolódni, kinyílni, akár azonosulni a hallott értékekkel, mintákkal. A kötet 6 témakört ölel fel. Az első rész a nevelés alapkérdéseivel foglalkozik. A fejlődés- és társaslélektan olyan jelenségeit járja körül, amelyek a továbbiakhoz megalapozó ismereteket adnak, például a kortárscsoportokra, a szocializációra vagy az autonóm emberképre vonatkozóan. A második rész az iskola pedagógus kommunikáció összefüggéseit érintő tanulmányokat fogja egybe. Mivel Buda Béla a kommunikáció szakterületének is prominens képviselője, érthető, hogy e kötetben is hangsúlyt kap a pedagógusok kommunikációs készségének fejlesztése. Egyik fontos tanulmány a Kommunikáció az osztályban: a tanári munka kommunikációs eszközei címet viseli, és átfogó elemzését gazdag szakirodalom jegyzékkel látja el. Itt persze ne várjon az olvasó konkrét, tréningszerű fejlesztési ötleteket, inkább a szükségek és lehetőségek irányának felismeréséhez segít hozzá a szerző komplex szemlélete. A harmadik rész címe: A pedagógus fejlesztés és egészségvédelem. Az iskolai mentálhigiénével kapcsolatos álmok, dilemmák, lehetőségek elemzésében a történelmi áttekintés végén a jelen lehetőségeiről szólva 12 pontban vázolja fel a szerző, milyen konkrét megközelítések, lépések ígérnek hatékonyságot. A mentálhigiénés oktatástól a prevenciós programokon keresztül a szülők/család, majd a közösség bevonásával kirajzolódik egy újfajta megközelítés, miszerint az iskola a közösségi mentálhigiéné fontos színhelyévé válik. A negyedik, Család és iskola című fejezetben kaptak helyet a szerző azon írásai, amelyekben kifejti, milyen koncepcióval lehetne hatékonyabbá tenni a magyarországi tantervben az 1980-as évektől jelen lévő Családi életre nevelés című osztályfőnöki témakört. Az ötödik fejezetben a szerző, akinek komoly munkássága van a médiaszakértés területén, az ifjúságért való aggódás jegyében fogant írásait helyezte el. A média tömeglélektani hatáselemzését olvasva el kell gondolkodjunk azon, hogy mindezen hatásokkal szemben a fiatal korosztály még védtelenebb. Külön tanulmány foglalkozik az erőszakos és szexuális tartalmú műsorok fiatalokra gyakorolt hatásával, ami tapasztalatink szerint mind a pedagógusokat, mind a szülőket komolyan érdeklő téma. A kötet záró fejezete a Szubjektív háttér címet viseli. Buda Béla egyik írásában, amelyben a régi iskolájára emlékezik, hitelesen jelenik meg a tanárok hatása a bontakozó ifjúi szellemre és lélekre, akár sorsfordító módon. A másik írás is egy vallomás: Az én Noé könyveim címen elénk tárja a köztudottan nagyműveltségű szerző azt a száz könyvet, amit úgymond magával vinne a bárkába. Csak a címek végigolvasása is lenyűgöző szellemi és lelki sokszínűséget, gazdagságot, világ-felfedezést sejttet, amelyeket a könyvek mint társak segítettek bejárni. Ezután az olvasó úgy érzi, rátalált a titok nyitjára, hogy a szerző mindig újszerű látásmódjához, egyéni gondolkodásához, tanításához és írásaihoz, s ezek sajátosan sokszínű, képekben és metaforákban gazdag stílusához amit ebben a kötetben is élvezhetünk a kifogyhatatlan intellektuális táplálékot a sokrétű olvasmányélmény és az így szerzett tudása adja. 129

3 Könyvespolc Em Griffin: Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Az amerikai szerzőre már első magyarul megjelent könyve kapcsán felfigyelhettünk, mert a Bevezetés a kommunikációelméletekbe című munkája olyan átfogó, információgazdag és korszerű oktatási stratégiával megírt könyv, hogy azóta a kommunikációképzés területén alapkönyvnek számít. A másodikként megjelent Szerezzünk barátokat és a most kiadott Együtt-lét az emberi kapcsolatok, a társas viszonyok bonyolult összefüggésrendszerében igyekszik eligazítani az olvasót. Mindhárom kötet a Harmat Kiadónál jelent meg. Ebben a könyvében a mindennapi élet élményeit, tapasztalatait és cselekvéseit nemcsak a tudomány igényességével, hanem a keresztény hit kereső és követő beállítódásával közelíti meg, amely újszerű megvilágításba helyezi az egyének, a csoporttá alakulás, s a vezető és vezetettek viszonyát, s ezáltal olyan megértéshez, a másik ember, sőt önmaga megismeréséhez juttatja az olvasót, ami által a saját élethelyzeteiben (mint családtag, mint munkatárs, mint tanár, mint vezető vagy vezetett) segítheti jobban kezelni konfliktusait, kikerülni hibás forgatókönyveket. Ebben a kötetben Griffin a hatékony csoportvezetés módszereit, technikáit és szemléletét mutatja be az olvasónak. Saját tapasztalataira építi, amelyeket a legkülönfélébb ifjúsági, gyülekezeti, segítőket képző stb. csoportok vezetése során szerzett. A tudományos és tapasztalati ismereteket élményszerűen, gazdag humorral, világosan tanárosan didaktikus módon strukturálva mutatja be, miközben öniróniával ír a csoportvezető belső vívódásairól, dilemmáiról, magányosságáról. Pedagógusok számára a könyv egyik legfőbb értéke abban rejlik, ahogy a deviáns személy csoportba való beillesztését elemzi, s ahogy rávilágít a deviancia előnyére, majd elemzi, hogy a devianciát hogyan termelik ki a különböző csoportok mint a saját működési zavaruk eredményét. E csoportdinamikai folyamatokban is fontos szerepe van a csoport vezetőjének, aki a komplex emberi és szakmai tapasztalataiból ötvöződő viselkedésével befolyásolja a csoportdinamika alakulását. Griffin is hivatkozik Carl Rogersre, miszerint a csoportvezető sikeres helytállásának is előfeltétele az ún. rogersi 3- as (amit mára már nemcsak a pszichoterapeutáktól, de minden segítő szakmában foglalkozótól elvárnak), hogy tudatosan igyekezzen önmagában kifejleszteni és minden alkalommal működésbe hozni a kliens (vagy a segítségre szoruló diák) feltétel nélküli pozitív elfogadását (megkeresve benne a jót ), az empátiás viszonyulást (a beleélést a megérteni igyekvő gondolkodás kövesse), valamint a hiteles érzelmi beállítottságot, a kongruenciát (ami a segítőben kialakuló, intenzív, esetleg ellentmondásos indulatok, érzések átgondolásával és felvállalásával érhető el). A könyv második üzeneteként/tanulságként azt emelném ki, hogy világosan megmutatja, miként lehet egy jól vezetett csoportban változni, fejlődni, érni, s hogy a csoport-lét a kitűzött céljai mellett a személyiség kibontakoztatásának is milyen fontos eszköze. 130

4 Együtt-lét. Mitől jó egy csoport? Pedagógusok számára hangsúlyozottan kiemelendő a könyvnek az az élményanyaga, amely egy másik kultúrában, az amerikai keresztény közösségekben láttatja meg a demokrácia kis köreit, a helyi közösségek szabályozó voltát, a tanár diák kapcsolat személyes hangvételét, a tekintélyelvűség kiszorulását s a viták értelmes és szükségszerű működtetését. Ugyan elkerülhetetlen, hogy a kelet-közép-európai olvasót ezek csüggedéssel, reménytelenség érzésével ne töltsék el. De ez az érzés hiányérzésbe fordulva elindíthatja a keresést, azoknak a hazai lehetőségeknek a felkutatását, kipróbálását, amelyek hasonló eredményekhez vezethetnek. Összességében elmondható, hogy ez a könyv mind a pedagógusok, mind a mentálhigiéné területén tevékenykedő szakemberek számára kötelező olvasmány kellene hogy legyen. Brassai Sámuel Líceum, Kolozsvár 131

5 Könyvespolc Judith Herman: Trauma és gyógyulás. Az erőszak hatása a családon belüli bántalmazástól a politikai terrorig A kötet a Tűz-hely Könyvek sorozatban látott napvilágot, amelyben a nők és a társadalom, valamint a nők elleni erőszak témáit járják körül. Míg a kiadónál már előkészületben lévő könyvek egyike a szóbeli erőszakkal, a másik a kamaszok önvédelmével foglalkozik, ez a kötet mind a magánszféra, mind a társadalmi történések során előforduló erőszak elemzéséről szól. Megismerteti az olvasóval az ezekre adható lélektani és viselkedésbeli válaszreakciók sokféleségét, és segít megérteni a traumatizáló események hosszú távú hatásainak működését, felismerését, valamint azokat a lélektani munkamódokat, amelyekkel leküzdhetők, csökkenthetők azok a sérülések és veszteségek, amelyeket a trauma okozott. Ezt a könyvet önsegítő könyvnek is nevezhetnénk, mert ha valaki olyan szándékkal olvassa, hogy szembenézzen a múltja fájdalmas történéseivel, az nagyon sok segítséget kap e könyvtől ahhoz, hogy lépésről lépésre úrrá legyen a lelkét gúzsba kötő emlékein, és kezébe vehesse élete irányítását. De a segítő szakmabelieknek is szükségük van mélyebb megértést és adekvátabb viszonyulást tanulni e problémák kezeléséhez. Az amerikai pszichiáternő könyve a magyar olvasó számára is fájdalmasan aktuális. Bár a XX. századi szépirodalmunkban fel-felbukkannak a nők és gyermekek ellen elkövetett agresszív cselekmények (Móricz Árvácskája, vagy Kosztolányi Édes Annája, Füst Milán Őszi vadászat című elbeszélése), a családon belüli erőszak okozta traumákra nálunk csak az utóbbi évtizedben irányult némi figyelem. Hasonlóképpen nem foglalkoztunk megfelelően a történelmi és társadalmi eredetű traumákkal sem. Ebben is segít az amerikai szerző, aki Európa történelméből meríti számos példáját, illusztrációját, amelyek nyomán világossá válik, hogy a magyar népesség túlnyomó többsége az elmúlt évtizedek folyamán olyan történéseket élt át vagy volt tanúja, amelyek nem múlnak el nyomtalanul, de amiről beszélni, szakszerűen foglalkozni vele, kezelni, se akkor, se később nem lehetett, s emiatt gyermekeik, unokáik váltak e feldolgozatlan traumák tünethordozóivá. A következő generáció dühének, depressziójának (alkoholizmusának, drogfüggőségének) vagy éppen szülői alkalmatlanságának egyik fő forrása gyakran a szülők vagy nagyszülők által megélt erőszak A háborúban megölt, megnyomorított férfiak, az idegen katonák által megerőszakolt nők, a megsemmisítő táborok kéményén kiömlő füst, a Don-kanyarban megfagyott rokonok, a nyilasok és ávósok kegyetlenkedése, a sokéves bebörtönzések, a vagyonelkobzás, a kilakoltatás vagy a recski évek hatása még ma is milliónyi emberben rezonál. Sokszor egy életen át kimondatlanul olvassuk a magyar kiadáshoz írt Utószóban. Ez a könyv segít a sokféle trauma lélektani folyamatának megértésében, s ezt két nagy témakörön át teszi. Az elsőben a traumák különféle fajtáit ismerhetjük meg a szerző beható elemzésén keresztül. Történeti panorámába helyezve érthetjük meg a XIX. századi hisztériás tüneteket, majd az I. és II. világháború traumás neurózisait, 132

6 Trauma és gyógyulás végül a nemek háborújával, a szexuális erőszakkal és incesztussal a feministák és a nőmozgalom vizsgálatainak tükrében ismerkedhetünk meg. A szerző elemzésében külön részt szentel a rettegés, az elszakadás, a fogság, valamint a gyermekbántalmazás traumatizáló hatásainak. A szerző több évtizedes pszichiátriai gyógyító- és kutatómunkájának tapasztalatai alapján egy új diagnosztikai elnevezés bevezetését javasolja a hosszantartó, ismételt bántalmazás túlélőinél tapasztalható pszichológiai zavar leírására, a komplex poszttraumás stressz zavar (complex PTSD) elnevezést. Felhívja a figyelmet a gyakori diagnosztikus félrecímkézésre: az áldozat hibáztatásának gyakorlata mind a mai napig erősen kihat a pszichológiai kutatásokra is, miszerint a bűncselekmények magyarázatát az áldozat jellemében keresik. Erre vonatkozó adatok csupán azt a tendenciát emelik ki, hogy azok a személyek, akik tartós bántalmazó kapcsolatban élnek, legtöbben valamilyen átmeneti életvezetési krízist vagy veszteséget követő időszakban kerülnek közeli kapcsolatba bántalmazójukkal, amikor boldogtalannak, elidegenedettnek vagy magányosnak érzik magukat idézi a szerző egy feleségbántalmazó kutatás eredményét. A mindennapi klinikai munkában azt tartja veszélyesnek, hogy a klinikai tünetegyüttest, amit az elemi túlélésért küzdő emberek regressziója produkál, sok szakember még mindig az áldozat mögöttes karaktereként értelmezi [...] anélkül, hogy tisztában lennének a hosszantartó rettegés személyiségromboló hatásival. Ennek megértése és tudatosítása valóban sürgető valamennyi humán segítő szakmában, beleértve a pedagógusokat, akik ezáltal hamarabb felismerhetik és szakemberhez irányíthatják a rászoruló tanítványaikat, esetleg a szüleiket. A második részben a traumákból való gyógyulás szakaszait követhetjük végig, ahogy ezek a terápiás kapcsolatban megjelennek. Mivel a körülményeket illetően nagyon különböző traumák lélektani folyamata sok hasonlóságot mutat, ezért a pszichoterápiás kezelésükben is hasonlóak. Judith Herman azt emeli ki, hogy a trauma legmeghatározóbb élménye a kiszolgáltatottság és a másoktól való elszakadás. A gyógyulás tehát a túlélő belső megerősítésén és új emberi kötődéseinek kialakításán keresztül remélhető, vagyis kizárólag emberi kapcsolatok kontextusában, elszigeteltségben aligha. A felépüléshez a túlélőnek kell kimondania a saját igényét a gyógyulásra, és megfogalmaznia annak feltételeit, amihez azután mások nyújthatnak támogatást, meghagyva neki a folyamat kontrollját. A gyógyulás szakaszokban történik, az első szakasz fő feladata a biztonság megteremtése, a másodikban az emlékezés és a gyász átélése, majd a harmadik szakasz feladata a mindennapi életbe való visszakapcsolódás. A kezelésnek meg kell felelnie az adott szakasz igényeinek. A gyógyító kapcsolat kialakításának első feltétele a biztonság megteremtése, majd a probléma megnevezése és a kontrollnak a kliens által való megtartása, valamint a körülmények biztonságossá alakítása. Az emlékezés és a gyász szakasza a trauma rekonstruálását teszi szükségessé, vagyis a nagyon részletes, mélységekig terjedő elmondatásán keresztül a traumatikus emlékezet szótlan és statikus voltát ami pillanatképek sorához vagy némafilmhez hasonlítható kell átalakítani a normális emlékezet szavakkal és érzelmekkel kísért, a realitásba szervesen beilleszkedő epizódként. Nagyon nehéz, de a túlélőnek magának kell vállalnia a múlt borzalmaival való szembenézést, és a terapeuta segít- 133

7 Könyvespolc ségével biztosíthatják az egyensúlyt a biztonság szükséglete s a múlttal való szembenézés szükséglete között, valamint kezelik a beszűkülés (dermedtség, bénultság) és az emlékbetörés (az újra meg újra, néha kényszerű erővel felidéződő trauma) elviselését. A traumatörténet rekonstrukciója során nem elég, ha a terapeuta ítéletmentes és semleges. A páciens igényére, hogy ossza meg vele, ő miként birkózik meg e hatalmas morális és filozófiai kérdéssel (hogy Miért? és Miért pont ővele történt ez meg? ), neki hitelesen vállalnia kell erkölcsi szolidaritását a túlélővel. Az esemény jelentését mind a túlélő, mind az életében fontos személyek szemszögéből módszeresen át kell beszélniük, ami elvezet olyan új értelmezés kialakításához, amely megőrzi/megerősíti a túlélő emberi méltóságát és értékességét. A terápiának ebben a szakaszában mind a terapeutának, mind a túlélőnek ki kell alakítania egy fokozottabb bizonytalanságtűrési képességet, ami lehetővé teszi a felidézés és jelentéskeresés lassan kibontakozó folyamatát. A traumás emlék átalakításának technikái különböző túlélő csoportokra alakultak ki. Herman két jól kidolgozott technikát ismertet meg az olvasóval. Az egyik az elárasztás viselkedésterápiás módja (flooding), melynek célja, hogy a páciens legyőzze magában a traumatikus esemény keltette rettegést. Ilyenkor irányított, tervezett módon teszik ki a pacienst az eredeti traumatikus ingerek újraátélésének. Ehhez először megtanítják, hogyan kezelheti a szorongását relaxációval és megnyugtató képek felidézésével, majd kidolgozzák a trauma felidézésének a forgatókönyvét, a legkönnyebb mozzanattól haladva a legnehezebbek felé. Az elárasztásos üléseken (vietnami veteránoknál ülésen át) a páciens hangosan, jelen időben fogalmazva beszéli el a forgatókönyvet a terapeutának, aki segít neki a lehető legrészletesebben kifejezni érzéseit. Ez a módszer sok közös vonást mutat a második, úgynevezett tanúságtétellel (testimony). Ennél a trauma társadalmi és politikai vetületeit hangsúlyozzák, s főleg politikai kínzások túlélőinél alkalmazzák. A magnóra vett beszélgetésekből a páciens elbeszélésének szó szerinti írott anyagát készítik el, végül a páciens a terapeutával egy koherens vallomást állít össze belőle, amit a túlélő hangosan felolvas, majd a terápia egy átadási rituáléval zárul, ahol a páciens felperesként, a terapeuta tanúként aláírja a dokumentumot. A két módszerben közös, hogy a túlélő és a terapeuta aktív közreműködését igényli, és mindkettő célja egy részletes, írott trauma-narratívum elkészítése. E kezelési módok azonban nem szüntették meg a tompultság és a társas szférából való visszahúzódás beszűküléses tüneteit. Ennek oka az lehet, hogy a trauma kapcsolati vetülete kezeletlen maradt. Így előfordulhat, hogy a túlélő nem hajlandó megválni egyes tüneteitől, mivel számára ezek fontos jelentéssel bírnak (pl. a gyászát helyettesíti, egy elvesztett személybe vetett hitét jelképezi, vagy éppen feloldatlan bűntudatát fejezi ki). Az amnézia (felejtés) határainak áttörésében a már meglévő emlékek alapos feltárása sokat segít, de használnak hipnózisos projektív technikákat, vagy életkor-regressziós módszereket. De a hipnózison kívül más módszerekkel is előidézhető módosult tudatállapot, amelyben a disszociált (a cselekménytől leválasztott érzelmek) traumás emlékek hozzáférhetőbbé válnak (például intenzív csoportterápia vagy biológiai módszerek). Azonban mindegyikkel úgy kell bánni, hogy a kontrollnak a 134

8 Trauma és gyógyulás páciensnél kell maradnia, s az ülések időzítését, egymásra épülését körültekintően meg kell tervezni. Az egyes feltáró ülések strukturálására vonatkozóan megismerhetünk egy javaslatot: a harmadok elvét (Richard Kluft), miszerint ha piszkos munkát kell végeznünk, annak az ülés első harmadában kell elkezdődnie, vagy át kell vinni a következő ülésre. Az intenzív explorációnak az ülés második harmadában kell történnie, s az utolsó harmadot arra kell szánni, hogy a páciens összeszedje magát és megnyugodjon. A trauma mindig veszteségekkel jár, még a testi sérülés nélküli helyzetekben is elveszítheti énjének a biztonságos kötődés élményét adó belső elemeit, s a megmaradt kapcsolatiban kénytelen szembesülni valamiféle ürességgel. A gyógyulás e szakaszában a gyász fájdalmába való alámerülés a legszükségesebb, jóllehet félelmetes feladat. Ez az, ami miatt sok terápia stagnálni kezd ebben a fázisban az ellenállás miatt. A bosszút felváltó jogos felháborodás, majd a traumatikus múlttal való megbékülés után a túlélő következő feladata a jövő megteremtése. Ehhez meg kell tanulnia küzdeni, megbékélni önmagával, s ezután tud visszakapcsolódni másokhoz. A legtöbb ember a traumatikus esemény feldolgozását a magánéletük keretein belül keresi, de van, aki balsorsában valamilyen politikai vagy vallási dimenziót fedezve fel a tágabb világban kíván tevékenyen fellépni, s küldetésének forrásává alakítja át a traumát. A trauma következményeinek végső feloldását a közösségbe való visszakapcsolódás adja. Fontosnak érzem, hogy a segítő szakmabeliek tudatosan értsék ennek a közösségbe való integrálódási mozzanatnak az elengedhetetlen jelentőségét. Tudnunk kell, hogy a trauma elszigetel, a csoport helyreállítja az összetartozás érzését. A trauma megaláz és stigmatizál, a csoport tanúságot tesz és megerősít. A trauma lealacsonyít, a csoport megdicsőít. A trauma elembertelenít, a csoport újra emberré tesz. A könyv mély és felelős szakmai hozzáértéssel íródott, amit a remekbeszabott fordítás csak még átütőbb érzelmi és intellektuális élménnyé tesz. Úgy érzem, a könyvről való beszámolót befejezni nem tudom, csak abbahagyni, miközben minden emberekkel foglalkozó szakembert arra biztatnék, hogy ezt a könyvet olvassa el, és újra meg újra vegye kézbe, amikor úgy érzi, a rábízottak életében szorongató, elfedett, elhallgatott események lehettek. 135

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28.

A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben. 2013. május 28. LÁNG, PARÁZS, HAMU A kiégés veszélyei és kezelésének lehetőségei az egészségügyben 2013. május 28. A kiégési tünetegyüttes (burnout szindróma) jelensége Technológiából átvett fogalom: az energiaforrás

Részletesebben

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis

Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia , ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Az áldozattá váló gyermekek segítése az iskolában resztoratív technikákkal Negrea Vidia 2011.10.04, ELTE, Iskolapszichológiai Módszertani Bázis Kontextus TÁMOP 5.6.2: Áldozatsegítő szolgáltatások fejlesztése

Részletesebben

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit

A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre. Magyari Judit A beteg és családja lelki reakciói az életet fenyegető betegségre és a veszteségre Magyari Judit A betegek és családtagjaik lelki alkalmazkodásában nagy szerepe van: a rákkal kapcsolatos mai társadalmi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház

Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság. Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Az erőszak kialakulásának transzgenerációs modellje: a destruktív jogosultság Dr. Barát Katalin Szent Rókus Kórház Milyen tényezők játszanak szerepet a család agresszív légkörének kialakulásában / Strauss-

Részletesebben

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban

1. A másik ember megértése 2. Az empátia fogalmának kialakulása és fejlődéstörténete a modern lélektanban TARTALOMJEGYZÉK 1. A másik ember megértése...11 Áttekinthető emberi világ...11 A rang és a formális viszonyok szerepe...12 A másik érdekessé válik...13 Új kommunikációs nehézségek...14 Az egyén szubjektív

Részletesebben

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ

Mentálhigiénés asszisztens / PEFŐ 1. a) Fogalmazza meg a szociális munka főbb dilemmáit, és saját munkaköréből támassza alá egy-egy példával! b) Határozza meg a neurózis és a pszichózis fogalmát! Soroljon fel jellemző tüneteket, tünetegyüteseket!

Részletesebben

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Krízishelyzetek az iskolában Parrag Bianka, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Bevezető Iskolapszichológiától az iskolában végzett nevelési tanácsadásig A szakszolgálati intézmények működését szabályozó

Részletesebben

Segítő munka traumatizált ügyféllel

Segítő munka traumatizált ügyféllel Segítő munka traumatizált ügyféllel Hoffmann Krisztina (NaNE Egyesület) 1 Mi a trauma? Görög szó; jelentése sérülés, baj, ártalom Amerikai Pszichiátriai Társaság 1980: Kívül esik a mindennapi emberi tapasztalatok

Részletesebben

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA

Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Disszociatív zavarok PTE ÁOK PSZICHIÁTRIAI ÉS PSZICHOTERÁPIÁS KLINKA Mi a disszociáció? Énvédő mechanizmus Bizonyos feltételek mellett a traumák emlékei leválnak a tudat többi részétől, a tudaton kívül

Részletesebben

Burnout, Segítő Szindróma

Burnout, Segítő Szindróma TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Burnout, Segítő Szindróma Hőhn Ildikó ellátottjogi képviselő. Segítő attitűd és a jogvédő Az attitűd étékelő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12.

Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére. Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Szocioterápiás eljárások az agresszió kezelésére Csibi Enikő Baja, 2014.04.10-11-12. Az agresszió Ranschburg Jenő: Szándékos cselekedet, melynek indítéka, hogy valakinek, vagy valaminek kárt, sérelmet,

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Tanárképző szak Osztálymenedzsment A tantárgy típusa DF DD DS DC x II. Tantárgy felépítése

Részletesebben

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól.

Szociális asszisztens / PEFŐ. Érvényes: tól. Érvényes: 2007. 01. 03-tól. 1 1. a) Mit értünk a szervezet fogalma alatt? Jellemezze a bürokratikus szervezetet! b) Mi a hospitalizáció és milyen hatással lehet a korai szeparáció a gyerekek szomatopszichés

Részletesebben

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban

Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban Ratkóczi Éva (Nap-Kör Mentálhigiénés Alapítvány) Személyközpontú terápiás elemek a kognitív terápiákban A közeledés okai Az irányzatok identitásának megerősödése Kutatások Súlyos személyiségzavarok kihívásai

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat

UEFA B. Az edző, sportoló, szülő kapcsolat Az edző, sportoló, szülő kapcsolat A család (szülő)- sportoló kapcsolat A család fogalma: különnemű, legalább két generációhoz tartozó személyek csoportja, amely reprodukálja önmagát. A tagok egymáshoz

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16

Tartalom. BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 Tartalom BEVEZETÉS 13 A szerzô megjegyzése 16 1. fejezet AZ ISKOLAFÓBIÁRÓL 19 Iskolakerülésrôl van-e szó? 19 Az iskolafóbia típusai 20 Az iskolafóbia szempontjából fontos három korcsoport 21 Szorongásos

Részletesebben

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon

ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned. Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon ALYSS THOMAS FONTOS KÉRDÉS, amelyet fel kell tenned Hogy az élet neked dolgozzon A könyvben előforduló magyar hivatkozásokat

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Pedagógia - gyógypedagógia

Pedagógia - gyógypedagógia 2 Pedagógia - gyógypedagógia 1. A pedagógia tudománya. A nevelés fogalma és alapvető jegyei 2. A nevelés szükségessége: a személyiség fejlődését befolyásoló tényezők (öröklés, környezet, nevelés) 3. Érték,

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

A pszichológia mint foglalkozás

A pszichológia mint foglalkozás A pszichológia mint foglalkozás Alkalmazott területek Polonyi Tünde, PhD Klinikai pszichológia Klinikum területe: mentális problémák, mentális egészség hiánya. De mi a mentális egészség? Eltérés a normától?

Részletesebben

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék

Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék Prof. dr. Szabó Lajos c. egyetemi tanár ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Munka Tanszék A demens ellátás hazai körülményei A demenciával élő idősek hazai ellátása alapvetően bentlakásos otthoni ellátásra

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei

Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei Záró kerekasztal- A pályázat tapasztalatai és eredményei 2016. 06. 20. Autizmus-specifikus nevelés és oktatás támogatása V. AUTMENTOR 2015 Együttműködés Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk

Részletesebben

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva

Dr. Antalfai Márta. XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva Dr. Antalfai Márta XIII. Igazságügyi Környezetvédelmi Szakértői Konferencia Budapest, 2011. április 8. Minden jog fenntartva A katasztrófa legtöbbször végzetes következményekkel járó, nem várt fordulat,

Részletesebben

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái

Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Időskori bántalmazás az abúzus változó formái Nincs egyetlen ok, ami megmagyarázná, hogy az egyik ember miért válik erőszakossá, bántalmazóvá, míg egy másik személy nem. Az erőszaknak összetett okai vannak,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN

PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 PEDAGÓGUSOK SZEREPÉRTELMEZÉSE AZ ISKOLAI SZOCIALIZÁCIÓ FOLYAMATÁBAN Kurucz Orsolya Ágnes Nikitscher Péter A kutatásról

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT

SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT SZOCIÁLIS MUNKA SZAK II. évf. LEVELEZŐ TAGOZAT A tárgy neve: A szociális munka módszertan II. (Csoportokkal és közösségekkel végzett szociális munka) Félévi óraszám: L:10 óra Kreditértéke:4 kredit Helye

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Az érett személyiség Allport szerint

Az érett személyiség Allport szerint A tanár személye Az érett személyiség Allport szerint 1. Az én érzésének kiterjesztése, a szükséglet-kielégítéstol a külvilág iránti nyitottságig. 2. Meghitt viszony másokkal. Intimitás, megértés, tisztelet.

Részletesebben

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek

Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Neoanalitikus perspektíva 2.: Pszichoszociális elméletek Pszichoszociális elméletek Jellemzői: Pszichoanalitikus gyökerek Az Ego társas aspektusát hangsúlyozzák Pszichoszociális elméletek Csoportjai: Tárgykapcsolat-elméletek:

Részletesebben

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000

ÚJ VILÁG Alapítvány Pitvaros, 6914 Rákóczi u. 9. Mobil:+36-70-203-2962 Számlaszám: 11535067-20058373 IBAN:HU12 1173 5067 20058373 0000 0000 A pályázat beszámolója és pénzügyi elszámolása 2015. április -június 1 Tartalom A programsorozat megvalósításáról... 3 Terápiás kutyák az oktatásban... 3 Fejlődés a kutyákkal... 3 Segítő kutyák munkájának

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II.

ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. Ratkóczi Éva ÉLETESEMÉNYEK LELKI ZAVARAI II. SZEMÉLTISÉGZAVAROK Párbeszéd (Dialógus) Alapitvány Semmelweis Egyetem Me ntálbigiéné In tézet TARTALOM ELŐSZÓ 11 A LELKI ZAVAROKRÓL SZÓLÓ ISMERETEK ALKALMAZÁSA

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852

M1852. FELADATOK A szükségletek és erőforrások felmérésének feladatai a 1852 M FELADATOK Felméri az egyéni szociális szükségleteket, erőforrásokat, helyi cselekvési lehetőségeket; értelmezi az emberi szükségleteket és a szükségletkielégítés 4 hiányait Felismeri az egyéni, csoportos

Részletesebben

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető

Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény. Szabó Anna Felnőttképzési vezető Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény Szabó Anna Felnőttképzési vezető Nem akkreditált, egyházunk által elfogadott képzések Kreditpontos szociális szférában, munkatársi továbbképzés Felnőttképzési

Részletesebben

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele?

Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Olyan tehetséges ez a gyerek mi legyen vele? Kérdések elitista megközelítés egyenlőség elv? ritka, mint a fehér holló nekem minden tanítványom tehetséges valamiben mi legyen a fejlesztés iránya? vertikális

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás

Diák Mentálhigiénés Tanácsadás Diák Mentálhigiénés Tanácsadás a HUMAN-SERVICE tapasztalatai tükrében Felkészítés a felnőtté válásra, a tanult és hozott értékek kibontása Helyzetkép a human-service tapasztalatai tükrében Az érettségit

Részletesebben

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15.

1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. Szakmai beszámoló a kerületi kortárssegítő képzésről 1. A képzés kezdésének pontos időpontja, helyszíne: 2003. július 16-21. Dunapataj Szelidi tó Kastély u. 15. 2. A képzés további időpontjai és helyszíne:

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

A sportpedagógia alapjai

A sportpedagógia alapjai Triatlon-edzők szakmai továbbképzése Balatonboglár, 2015. április 16-19. A sportpedagógia alapjai Dr. Poór Zoltán a neveléstudomány kandidátusa A sportpedagógia fogalma Tágabb értelemben: A sportpedagógia

Részletesebben

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké."

Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké. Valószínűleg kevés szakma létezik, amellyel szemben a társadalom olyan ellentmondásos követelményeket támaszt, mint a tanároké." Hivatás: Lelki megszólítottság meggyőződés Mesterség: Speciális arculat,

Részletesebben

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei

Szociális ismeretek. emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei Szociális ismeretek emelt szintű szóbeli érettségi vizsga témakörei A szóbeli vizsga a megadott témakörök tematikus és probléma-orientált bemutatása, amelynek keretében a tétel iránymutatása szerint kell

Részletesebben

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep

Egyéni fejlődési utak. tanári kompetenciák. Mindenki társadalma, mindenki iskolája. A tanári szerep Egyéni fejlődési utak Mindenki társadalma, mindenki iskolája tanári kompetenciák A tanári szerep A tanári szerep - 1980 kognitív pszichológia, (Berliner n/a) Az újonc szerep 1 év megfontoltság racionális,

Részletesebben

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B

M1853. szakosított ellátások területén 4 Szociológiai alapfogalmak B 5 A szociológiai adatfelvétel módszerei B 6 A helyi társadalom szerkezete B M FELADATOK Közreműködik az egyéni gondozási, rehabilitációs 4 folyamat megtervezésében, megvalósításában Közreműködik a személyre szóló napi- és heti rend 5 kiakításában Szükség esetén segítséget nyújt

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program

TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program TUDATOS VEZETÉS vezetőfejlesztő program Valódi partner, valódi megoldások. TUDATOS VEZETÉS VEZETŐFEJLESZTŐ PROGRAM 60 ÓRÁS COACHINGGAL KOMBINÁLT MODULÁRIS TRÉNINGSOROZAT A Tudatos Vezetés Program tréningsorozat

Részletesebben

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program

Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Program címe: Kompetencia alapú Tudatosság Építés. KÁTÉ program Tanúsítvány száma: 13/2013 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2015. szeptember 03. Kérelmező neve: Kallódó Ifjúságot Mentő Missziós Támogató

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás

Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás Ki vagyok én?! - önismeret, társas kapcsolatok, felnőtté válás ÖNISMERET ÉLETTERV - HIVATÁS - FELNŐTTSÉG TURJÁNYI KATALIN TANÁR, PSZICHOTERÁPIÁSAN KÉPZETT MENTÁLHIGIÉNIKUS, CSÉN TANÁCSADÓ MI AZ ÖNISMERET?

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1877-06/1 Az "Élettörténet könyv" készítés funkciójának és módszereinek ismertetése Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes

Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák. dr. Bátfai Ágnes Relaxációs és szimbólumterápia során megjelenő diszfunkcionális kognitív sémák dr. Bátfai Ágnes Vázlat: I. Az előadás célja, fontosabb kulcsszavak II. Imaginációval, szimbólumokkal való munka III. Sémák

Részletesebben

A személyiségtanuláselméleti megközelítései

A személyiségtanuláselméleti megközelítései Boross Viktor A személyiségtanuláselméleti megközelítései tanulás: viselkedésváltozás a tapasztalatok függvényében (pszichoterápia: viselkedésváltozása pszichoterápiás tapasztalatok függvényében) tanulás

Részletesebben

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana

Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Hullott körték Paradicsoma a Komplex Ifjúságsegítő Modell módszertana Belvárosi Tanoda Alapítvány http://www.youthopportunity.eu/kim/index.htm Fiatalok Tematikus Hálózat (Támogatta: az EQUAL) 2009. május

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában

Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata Pszichológiai segítségnyújtás bemutatása a Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat munkájában Hegedűs Ibolya TÁMOP-5.6.2. Nyitó konferencia Siófok,

Részletesebben

TI és ÉN = MI Társas Ismeretek és Érzelmi Nevelés Mindannyiunkért Érték- és értelemközpontú kísérleti program kisiskolásoknak 1 PATAKY KRISZTINA iskolapszichológus, logoterápiai tanácsadó és személyiségfejlesztő,

Részletesebben

2010. október 27 28. A Bátorság Köre. A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kétnapos workshopja

2010. október 27 28. A Bátorság Köre. A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány kétnapos workshopja 2010. október 27 28. A Bátorság Köre A kétnapos workshopja 2010. október 27. Előadással egybekötött mesterkurzust tart Dr. Larry Brendtro a Tisztelet Kötelékeinek Helyreállítása nevű módszerről (RAP Response

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus

A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben. Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus A pszichológus szerepe az áldozatsegítésben Hegedűs Ibolya Klinikai szakpszichológus Bemutatkozás Klinikai szakpszichológus, családterapeuta 2007-2011: Fővárosi Áldozatsegítő Szolgálat, pszichológiai

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után

A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása gyilkosság vagy vétkes emberölés után A gyász feldolgozása A közeli hozzátartozó halála megrázó élmény. Különösen fájdalmas, ha megölnek egy hozzánk közel álló embert. Az ily módon

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ

Budapest, 2005. november 12. SZSÉG. Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ Ételed az életed! TáplT plálkozás egészs szség megelőzés Budapest, 2005. november 12. EGÉSZS SZSÉGTUDAT(OSSÁG) G) A TUDÁS S EGÉSZS SZSÉG Dr. Badacsonyiné Kassai Krisztina dietetikus, védőnő MDOSZ ALAPVETŐ

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Érzelmeink fogságában Dr. József István okl. szakpszichológus egyetemi docens Érzelmi intelligencia Emotional Intelligence Az érzelmi intelligencia az érzelmekkel való bánás képessége, az a képesség, amivel

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 06. OKTÓBER. tétel Mutassa be a pedagógia fogalmát, célját, tárgyát, feladatát! (Témakör: Általános pedagógia)

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke 2009/2010. tanév Dr. Adamik Mária: 1. A család intézményének változásai: kihívás a családsegítés szakmai koncepciói, intézményei és a szociális képzések számára

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet

A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné fogalma (vázlat) Dr. Grezsa Ferenc KRE BTK Pszichológiai Intézet A mentálhigiéné főbb felfogásai (Buda, 2001) Klinikai pszichológiai nézőpont Segítő-pasztorális nézőpont (Bagdy) (Tomcsányi)

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK. A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK A Portfólió elemzés tapasztalatai a gyakorlatban Bozsóné Jakus Tünde 2014.11.17. Nekünk minden gyermek fontos Szeretem, vagy nem szeretem?? A portfólió értékelése nem magára a gyűjtemény

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin

Betegségmagatartás. Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin Betegségmagatartás Orvosi pszichológia előadás 3. hét Merza Katalin WHO definíciója: Mi az egészség? Az egészség a teljes testi, lelki és szociális jólét állapota, és nem csupán a betegség vagy fogyatékosság

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n?

Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? Miért válaszd az egészségfejlesztés-tanár mesterszakot a JGYPK-n? A tanári pálya iránt érdeklődő felvételizőként valószínűleg gondoltál már arra, hogy ehhez a hivatáshoz nemcsak a tudás közvetítése, hanem

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése

Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Név/cím: Szektorok közötti együttműködés partnerek feltárása, együttműködések kiépítése Rövid leírás Mivel a korai iskolaelhagyás megelőzése és az érintett tanulók visszavezetése az oktatási rendszerbe

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben