EGYSÉGES JAVASLAT. zárószavazásához

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EGYSÉGES JAVASLAT. zárószavazásához"

Átírás

1 ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ T/6306/42. szám ú EGYSÉGES JAVASLAT a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról szól ó törvényjavasla t zárószavazásához El őterjesztő : Dr. Sándor Klára (SZDSZ ) Dr. Magyar Bálint (SZDSZ) Dr. Kóka János (SZDSZ) Gusztos Péter (SZDSZ) Dr. Hankó Faragó Miklós (SZDSZ) Geberle Erzsébet (SZDSZ) Budapest, december A törvényjavaslat eredeti címe : a családon belüli erőszak miatt alkalmazható távoltartásról

2 2008. évi... törvén y a hozzátartozók közötti er őszak miatt alkalmazható távoltartásró l Az Országgyűlés az élethez, testi épséghez és méltósághoz minden embert megillet ő alapvető emberi jogok védelmében, összhangban a nemzetközi egyezményekkel és az Alkotmánnyal, a hozzátartozók közötti er őszak visszaszorítása érdekében az alábbi törvényt alkotja : I. Fejeze t Értelmező rendelkezése k (1) Hozzátartozók közötti er őszaknak minősül a bántalmazó által a bántalmazot t sérelmére megvalósított, a méltóságot, az életet, a szexuális önrendelkezéshez való jogot, továbbá a testi és lelki egészséget súlyosan és közvetlenül, vagy rendszeresen, ismétlődő jelleggel veszélyeztető tevékenység, vagy mulasztás (a továbbiakban : hozzátartozók közötti erőszak). (2) Bántalmazott az a hozzátartozó, akinek a sérelmére a hozzátartozók között i erőszakot megvalósítják. (3) Bántalmazó az a cselekvőképes hozzátartozó, aki a hozzátartozók közötti er őszakot megvalósítja, vagy akire tekintettel a hozzátartozók közötti erőszakot más megvalósítja, feltéve, hogy ezzel a bántalmazó egyetért. (4) E törvény alkalmazásában gyermeknek kell tekinteni a Polgári Törvénykönyvr ő l szóló évi IV. törvény (a továbbiakban : Ptk.) 12. -a szerinti kiskorút. (5) E törvény alkalmazásában hozzátartozónak kell tekinteni a Ptk a b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozókat és hozzátartozókat, valamint a volt házastársat, a vol t bejegyzett élettársat, a volt élettársat, a volt jegyest, a gondnokot, a gondnokoltat, a gyámot, a gyámoltat, továbbá együttélés nélkül bens őséges kapcsolatban álló személyt e kapcsola t fennállása alatt vagy után. (6) E törvény alkalmazásában a napokban megállapított határidő folyamatosságot jelent. II. Fejeze t A hozzátartozók közötti er őszak megel őzését szolgáló intézményrendszer és a jelzés i kötelezettség 2. (1) A hozzátartozók közötti erőszak megel őzéséhez kapcsolódó feladatot látnak el a törvényben meghatározott alaptevékenységük keretébe n a) az egészségügyi szolgáltatást nyújtók, így különösen a véd őnői szolgálat, a háziorvos, a házi gyermekorvos,

3 b) a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, így különösen a családsegítő szolgálat, a családsegítő központ, gyermekjóléti szolgálat, c) a közoktatási intézmények, így különösen a nevelési-oktatási intézmény, a nevelés i tanácsadó, d) a rendőrség, e) az ügyészség, fi a bíróság, g) a pártfogó felügyel ői szolgálat, h) az áldozatsegítés és a kárenyhítés feladatait ellátó szervezetek, i) a menekülteket befogadó állomás, a menekültek átmeneti szállása, j) a társadalmi szervezetek, alapítványok. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények és személyek kötelesek jelezni a családvédelmi koordinációért felel ős szervnek, ha hozzátartozók közötti erőszak veszélyét észlelik. (3) Az (1) bekezdésben meghatározott intézményeken túl más is tehet a (2) bekezdésbe n meghatározott jelzést. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott intézmények, illetőleg a családvédelmi koordinációért felel ős szerv a hozzátartozók közötti er őszak megel őzése és a bekövetkezett, hozzátartozók közötti erőszak ártalmainak csökkentése érdekében kötelesek egymássa l együttm űködni és egymást kölcsönösen tájékoztatni. Amennyiben a (3) bekezdésben írt más személy tesz jelzést, vagy kezdeményez eljárását, az (1)-(2) bekezdésben meghatározot t intézmények, illetőleg a családvédelmi koordinációért felel ős szerv kötelezettsége e más személy irányában az eljárás megindítására vonatkozó visszajelzésre vonatkozóan áll fenn. (5) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv kezdeményezi az (1) bekezdés a)-i) pontjai szerinti személynek, illetve szerv alkalmazottjának fegyelmi felel ősségre vonását, ha a (2) és (4) bekezdésben foglalt jelzési és együttm űködési kötelezettségnek nem tesz eleget. 3. (1) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a bántalmazottat kérelmér e személyesen meghallgatja. Ebben az esetben a bántalmazó meghallgatására is sor kerül azzal, hogy a bántalmazott kérelmére a bántalmazót és a bántalmazottat külön-külön kel l meghallgatni. A bántalmazott kérelmére arról is megfelel ően gondoskodni kell, hogy a bántalmazó a személyes meghallgatást közvetlenül megel őző és azt közvetlenül követő időben se léphessen kapcsolatba bántalmazottal. (2) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a hozzátartozók közötti erőszak, vagy annak veszélye miatt tett jelzés fogadását követ ően figyelemmel a hozzátartozók között i erőszak kiemelkedő súlyára a bántalmazottat és a bántalmazót személyes meghallgatá s érdekében történő megjelenésre hívhatja fel. A bántalmazó és a bántalmazott köteles a családvédelmi koordinációért felelős szerv felhívásában megjelölt helyen és időpontban megjelenni. A bántalmazott védelmére az (1) bekezdésben írt szabályok a személyes meghallgatásra történ ő megjelenésre felhívás esetén megfelel ően irányadóak. (3) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv tájékoztatást ad a bántalmazottnak a hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható intézkedésekről, a bántalmazottat megillet ő

4 jogosultságokról, a család és a gyermekek védelmét szolgáló szociális intézményrendszerr ő l és szolgáltatásokról, valamint arról, hogy a hozzátartozók közötti erőszak miatt helye van-e büntető- vagy szabálysértési eljárás megindításának, továbbá a hamis vád következményeir ő l. A bántalmazott kérelmére a családvédelmi koordinációért felel ős szerv gondoskodik arról, hogy a bántalmazott jogi, egészségügyi, pszichológiai és mentálhigiénés segítséget kapjon. (4) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv tájékoztatást ad a bántalmazónak a hozzátartozók közötti er őszak folytatásának következményeir ől. (5) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv tájékoztatja a bántalmazottat és a bántalmazót az igénybe vehet ő terápiás kezelésekr ől és más segítségnyújtási, konfliktuskezel ő lehetőségekrő l. Ezek eléréséhez igény szerint segítséget ad. (6) A családvédelmi koordinációért felel ő s szerv a személyes meghallgatáso n elhangzottakat jegyz őkönyvbe foglalja és a bántalmazott akaratának figyelembe vételével megteszi a szükséges intézkedéseket a hozzátartozók közötti er őszak megel őzése vagy megszakítása érdekében. (7) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv az eljárásáról és a feltárt tényekről haladéktalanul tájékoztatja a rend őrséget. 4. (1) A családvédelmi koordinációért felel ős szerv a bántalmazóra és a bántalmazottra vonatkozó következ ő személyes adatokat kezelheti : a) természetes személyazonosító adatok, b) lakcím, tartózkodási hely címe, értesítési (levelezési) cím, szálláshely címe, c) a hozzátartozók közötti erőszakra, illet őleg annak veszélyére vonatkozó tények, adatok. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat a családvédelm i koordinációért felel ős szerv a hozzátartozók közötti erőszak miatt kezdeményezett eljárás megindításáig kezelheti. (3) Ha nem kerül sor eljárás megindítására, az (1) bekezdésben meghatározott adato k legfeljebb három hónapig kezelhetők. III. Fejezet Ideiglenes megel őző és megelőző távoltartás Általános rendelkezések 5. (1) Az ideiglenes megelőző távoltartás, valamint a megel őző távoltartás átmenetileg korlátozza a bántalmazó tartózkodási szabadságát, a tartózkodási hely szabad megválasztásának jogát, szül ői felügyeleti jogát, valamint kiskorú gyermekével való kapcsolattartási jogát. (2) Akivel szemben ideiglenes megel őző távoltartást, illetve megelőző távoltartás t rendeltek el, köteles a bántalmazottal közösen használt ingatlant a használat jogcímét ől függetlenül elhagyni, és oda az ideiglenes távoltartó határozatban meghatározott ideig nem

5 térhet vissza. A távoltartás hatálya alatt álló köteles továbbá magát távol tartani a bántalmazottól, illetve a határozatban megjelölt más személytől, és tartózkodni attól, hogy a bántalmazottal közvetlenül vagy közvetve érintkezésbe lépjen. (3) Az ideiglenes megel őző távoltartó határozat, illetve megel őző távoltartó határozat a bántalmazó más jogszabály, vagy szerz ődés alapján fennálló tartási, valamint a bántalmazotta l közösen használt lakás fenntartására vonatkozó fizetési kötelezettségeit nem érinti. (4) Ugyanazon bántalmazóval szemben ugyanaz a bántalmazott csak akkor kérheti újbó l ideiglenes megelőző távoltartás, illetve megelőző távoltartás elrendelését, ha elrendelésük e törvényben meghatározott feltételei ismételten megvalósulnak. (5) Az ideiglenes megel őző távoltartó határozat, illetve megel őző távoltartó határoza t meghozatalakor a rendőrség, illetve a bíróság tájékoztatja a bántalmazót a lakóhelyén é s környékén igénybe vehet ő éjszakai szállást nyújtó intézmények helyér ől, címéről és az igénybevétel feltételeir ől. (6) Az ideiglenes megel őző távoltartás, illetve a megelőző távoltartás a hatályát veszti, ha a bántalmazó ellen indított büntetőeljárásban a bíróság távoltartást rendel el. Ideiglenes megelőző távoltartás 6. (1) A hozzátartozók közötti erőszak miatti ideiglenes megel őző távoltartássa l összefiiggő eljárásra a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairó l szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban : Ket.) rendelkezéseit az alábbi eltérésekkel kel l alkalmazni. (2) A rendőrség az ideiglenes megel őző távoltartást helyszíni intézkedése során észlelt hozzátartozók közötti erőszakra vonatkozó tények alapján hivatalból vagy a bántalmazott, illetve a bántalmazott e törvény szerinti hozzátartozója bejelentése alapján rendelheti el. (3) A rendőrség az ideiglenes megel őző távoltartást akkor rendeli el, ha az eset össze s körülményéb ől, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által előadott tényekből, a hozzátartozók közötti erőszak helyszínéből, a hozzátartozók közötti erőszakra utaló jelekb ől, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és egymáshoz való viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. (4) Az ideiglenes megel őző távoltartást a (3) bekezdésben foglalt esetben a rend őrség 72 órára rendeli el. Az elintézési határid ő 7. (1) A rendőrség a határozatot haladéktalanul, szükség szerint a helyszínen, de legkés őbb az észleléstől, bejelentést ől számított 12 órán belül köteles meghozni. (2) A rendőrség az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésével egyidej űleg az ideiglenes megel őző távoltartó határozat egyidejű megküldésével, az arra illetékes helyi bíróságnál kezdeményezi a megelőző távoltartás elrendelését.

6 Az ideiglenes megel őző távoltartó határoza t 8. Az ideiglenes megel őző távoltartó határozat rendelkez ő részének a Ket a (1 ) bekezdésének d) pontjában foglaltakon kívül tartalmaznia kell : a) a rendőrség döntését arról, hogy a bántalmazó köteles a bántalmazottal közöse n használt ingatlant elhagyni, és oda az ideiglenes megel őző távoltartó határozat hatálya alat t nem térhet vissza, b) a bántalmazottal közösen használt lakás címét, c) a rend őrség döntését arról, hogy a bántalmazó köteles magát távol tartani a bántalmazottól, illetve a határozatban megjelölt más személyt ő l, d) a rend őrség döntését arról, hogy a bántalmazónak tilos közvetve vagy közvetlenül a bántalmazottal, illetve rá tekintettel más személlyel, így különösen a megelőző távoltartás t elrendel ő határozatban megjelölt egyéb személlyel kapcsolatba lépni, e) annak megállapítását, hogy a bántalmazó szül ő szülői felügyeleti joga illetve a kiskorú gyermekével való kapcsolattartási joga szünetel, f) rendelkezést a határozat azonnali végrehajthatóságáról, a végrehajtás módjáról, a foganatosítás rendjéről, g) figyelmeztetést arról, hogy az ideiglenes távoltartó határozat a bántalmazó má s jogszabály, vagy szerződés szerinti kötelezettség alapján fennálló tartási, valamint a bántalmazottal közösen használt ingatlan fenntartására vonatkozó kötelezettségeit nem érinti, h) figyelmeztetést arról, hogy a távoltartó határozatban el őírt kötelezettségek megszegése szabálysértést valósít meg. Az ideiglenes megel őző távoltartó határozat közlés e 9. (1) Az ideiglenes megelőző távoltartást elrendel ő határozatot a bántalmazóval és a bántalmazottal közölni kell, és azt részükre át kell adni, illet őleg a lehető legrövidebb úton kézbesíteni kell. Megjelölt cím hiányában a határozat a rend őrségen átvehető. (2) Ha a bántalmazó a határozatot a rend őrségen nem veszi át, a határozatot a meghozatalát követő harmadik napon közöltnek kell tekinteni. E határidő elmulasztása ellen a Ket.-ben meghatározottak szerint igazolásnak van helye. (3) A rendőrség a bántalmazott kérésére, illetve beleegyezésével a határozatot megküld i az illetékes családsegítő szolgálatnak, a gyermekjóléti szolgálatnak abban az esetben, ha a bántalmazott háztartásában kiskorú él. Ha a bántalmazott gyámság vagy gondnokság alá tartozó személy, a rendőrség a határozatot a gyámolt vagy a gondnokolt állandó lakóhely e szerinti gyámhivatalnak is megküldi. (4) A rendőrség értesítése alapján a távoltartó határozat meghozatalát követő huszonnégy órán belül a családsegítő szolgálat, együtt él ő kiskorú családtag esetében a gyermekjóléti szolgálat köteles a bántalmazottat és a bántalmazót felkeresni és velük segítő kapcsolatot kezdeményezni, illetve a kiskorút veszélyeztet ő helyzet megszűntetése érdekében intézkedni.

7 Fellebbezé s 10. A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A rend őrség határozatának bírói felülvizsgálatára nemperes közigazgatási eljárásban kerül sor. Felvilágosítá s 11. A rend őrség a Ket. 5. -ának (2) bekezdésében írt rendelkezésen túl az eljárás megindításakor köteles a bántalmazott részére felvilágosítást adni az áldozatsegítő, a szociális és jogi segítségnyújtó szervekről, szervezetekről és intézményekről, valamint a civil segítő szervezetekről, továbbá a rendelkezésre álló pénzbeli segítségnyújtási lehet őségekr ő l. Az ideiglenes megel őző távoltartó határozat bírósági felülvizsgálat a 12. (1) A határozat bírói felülvizsgálatára a közigazgatási nemperes eljárásokra vonatkoz ó általános szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni. (2) A határozat bírósági felülvizsgálatát a határozat kézbesítését ől számított három napon belül lehet kérni. A kérelem elbírálására a bántalmazott életvitelszer ű tartózkodás i helye szerinti helyi bíróság jogosult. (3) A kérelem benyújtásának a távoltartó határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, azonban a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti. (4) A bíróság a kérelemr ől annak beérkezését ől számított három munkanapon belül határoz. (5) A bíróság a közigazgatási határozatot megváltoztathatja. (6) Amennyiben a bíróság tudomást szerez arról, hogy ugyanazon hozzátartozók közötti erőszak miatt közigazgatási nemperes eljárás és megel őző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárás is folyamatban van, ezen eljárásokat a megelőző távoltartás elrendelésér e irányuló nemperes eljárást folytató bíróságon kell egyesíteni. Megel őző távoltartás 13. (1) A megel őző távoltartás elrendeléséről a bíróság nemperes eljárásban dönt. (2) A megel őző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárásra a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelel ően alkalmazni kell. (3) Az eljárásra a bántalmazott életvitelszer ű tartózkodási helye szerinti helyi bírósá g illetékes.

8 (4) A Pp. kizárásra irányuló szabályait azzal kell alkalmazni, hogy nem járhat el bíróként és ügyészként az ideiglenes megel őző távoltartás során eljáró rend őr, valamint annak Pp. szerinti hozzátartozója sem. (5) Az ügyész a megel őző távoltartás bírói elrendelésére irányuló eljárásban felléphet, a z eljáró bíróság haladéktalanul értesíti az ügyészt az eljárás megindításáról. (6) Az eljárásban nem járhat el bírósági titkár. 14. (1) A megel őző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárást a rend őrség hivatalból kezdeményezi, ha ideiglenes megel őző távoltartást rendelt el. Megel őző távoltartá s elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárás megindítását a bántalmazott és a bántalmazott e törvény szerinti hozzátartozója is kérelmezheti. (2) Hivatalból indított eljárásban a rendőrség, a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló bírósági nemperes eljárás kezdeményezése esetén a családvédelmi koordinációér t felelős szerv, valamennyi rendelkezésére álló iratot, dokumentumot a bíróság rendelkezésér e bocsátja. (3) Kérelemre induló eljárásban a kérelemnek tartalmaznia kell : a) az eljárás lefolytatására irányuló kérelmet, b) a kérelem el őterjesztésének indokait, c) a rövid tényállást és az el őzményeket, d) a kérelmez ő nevét, lakóhelyét, valamin t e) a bántalmazó azonosítására és elérhetőségére vonatkozó, rendelkezésére áll ó adatokat. (4) A kérelmet írásban lehet el őterjeszteni, vagy az illetékes bíróságon jegyz őkönyvbe lehet mondani. 15. (1) Az eljárás során a bíróság a felek személyes meghallgatását legalább egyszer kötele s megkísérelni. (2) Hivatalból indult eljárásban a döntéshozatalnak nem akadálya, ha a meghallgatáso n személyesen egyik fél sem jelenik meg. (3) Kérelemre indult eljárásban, ha a bántalmazott kérelmező személyesen nem jelenik meg és távolmaradását alapos indokkal nem menti ki, továbbá ha a kérelem nem tartalmazza a 14. (3) bekezdésében meghatározottakat, a bíróság az eljárást megszünteti. Kérelemre indult eljárásban nem akadálya a döntés meghozatalának az, ha a bántalmazó nem jelenik meg személyesen a meghallgatáson. (4) Az eljárásban hiánypótlásnak csak kérelemre indult eljárásban, rendkívül indokol t esetben, a kérelem hiányossága esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a kérelem beérkezésétől számított egy napon belül felhívja a feleket hiánypótlásra. (5) Az eljárásban felfüggesztésnek és szünetelésnek nincs helye.

9 (6) Az eljárást hivatalból indult eljárás esetén a rend őrség által elrendelt ideiglene s megelőző távoltartás kezd ő időpontjától számított három napon belül, kérelemre indult eljárá s esetén a kérelem beérkezését ől számított három munkanapon belül le kell folytatni. 16. (1) A megel őző távoltartást a bíróság akkor rendeli el, ha az eset összes körülményéb ől, így különösen a bántalmazó és a bántalmazott által el őadott tényekb ől, a hozzátartozó k közötti erőszakra utaló jelekb ől, a bántalmazó és a bántalmazott magatartásából és viszonyából a hozzátartozók közötti erőszak elkövetésére megalapozottan lehet következtetni. (2) A megel őző távoltartást a bíróság legfeljebb harminc napra rendelheti el. (3) A bíróság a határozatát a meghallgatás alkalmával közli a felekkel, azt nekik átadja. Ha a meghallgatáson a bántalmazó nem jelent meg, a bíróság a rend őrség útján intézkedik a kézbesítésről. A rend őrség köteles a határozat kézbesítésér ől gondoskodni. (4) A rendőrség által elrendelt ideiglenes megel őző távoltartás hatálya a bíróság álta l elrendelt megel őző távoltartás hatályának beálltával megsz űnik. (5) A rend őrség által elrendelt ideiglenes megel őző távoltartás hatálya akkor is megszűnik, ha a bíróság nem rendeli el a megel őző távoltartást. (6) A határozatban foglaltak nemteljesítése esetén bírósági végrehajtásnak nincs helye. 17. Ha polgári perben ideiglenes megel őző távoltartásra okot adó körülményt észlel a bíróság, a z e tényre vonatkozó adatokat soron kívül közli a rend őrséggel. IV. Fejezet Záró rendelkezése k Felhatalmazás 18. (1) Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben kijelölje a családvédelm i koordinációért felelős szervet. (2) Felhatalmazást kap a rendészetért felelős miniszter, hogy az ideiglenes megel őző távoltartó határozat meghozatalának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. Módosuló jogszabályok 19. (1) A házasságról, a családról és a gyámságról szóló évi IV. törvény (a továbbiakban: Csjt.) 91. -ának (1) bekezdése a következ ő h) ponttal egészül ki : [Szünetel a szülői felügyelet,] "h) ha a szül ővel szemben a rend őrség vagy a bíróság a gyermek, illetve a gyermekke l közös háztartásban él ő hozzátartozója sérelmére elkövetett, külön törvényben meghatározott

10 hozzátartozók közötti er őszak miatt ideiglenes megel őző távoltartó határozatot, megel őző távoltartó határozatot hozott. " (2) A Csjt ának (2) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : "(2) A szül őnek kivéve, ha a külön jogszabályban meghatározott ideiglenes megelőző távoltartó határozat, megel őző távoltartó határozat, illetve ha gyermek sérelmére elkövetett cselekmény miatt a büntet őeljárásban elrendelhető távoltartás kényszerintézkedés hatálya alatt áll - joga van gyermekével kapcsolatot tartani akkor is, ha szül ői felügyeleti joga szünetel." 20. (1) Az illetékekről szóló évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 33. -ának (2) bekezdése a következ ő 32. ponttal egészül ki : [Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokba n meghatározott illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások :I "32. a külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megel őző távoltartó határozat elrendelésére irányuló eljárás. " (2) Az Itv ának (1) bekezdése a következő r) ponttal egészül [Illetékmentes a polgári ügyekben.] "r) a külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti er őszak miatt az ideiglenes megel őző távoltartó határozat bírói felülvizsgálatára, valamint a megel őző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes eljárások." 21. (1) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény (a továbbiakban : Gyvt.) ának (4) bekezdése helyébe a következ ő rendelkezés lép : "(4) A gyermekjóléti szolgálat, és a települési önkormányzat jegyz ője, illetve a gyámhivatal a 15. (2)-(4) bekezdésben meghatározott ellátások nyújtása, illetve intézkedések alkalmazása során a (2) bekezdésben meghatározott adatokon tú l a) a gyermek, illetve a fiatalkorú által elkövetett b űncselekményre, b) a szülő vagy más törvényes képviselő által a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekményre, c) a Ptk ának b) pontja szerinti hozzátartozó, vagy a közös háztartásba n rendszeresen vagy időszakonként együtt él ő más személy által a gyermek sérelmére elkövetet t hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható ideiglenes megel őző távoltartó határozatra vagy megel őző távoltartó határozatra vonatkozó adatokat kezelhet. " (2) A Gyvt ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : "(5) A gyámhatóság és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység alkalmazottja és vezet ője, a gyermek és az őt nevelő

11 szül ő, vagy más törvényes képvisel ő tartózkodási helyére vonatkozóan megtagadhatja a szül ő tájékoztatását, illetve korlátozhatja a szül ő iratbetekintési jogát, h a a) a szülő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevel ő másik szül ő sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt büntet őeljárás van folyamatban, annak jogerős befejezéséig, b) a szül ő ellen gyermeke vagy a gyermeket nevel ő másik szül ő sérelmére elkövetett külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti er őszak miatt alkalmazható ideiglenes megel őző távoltartó határozat vagy megel őző távoltartó határozat iránti eljárás van folyamatban, a távoltartás időtartamáig." 22. (1) A büntetőeljárásról szóló évi XIX. törvény (a továbbiakban : Be.) 138/A. -a a következő (7) bekezdéssel egészül ki : (7) Ha a bíróság a távoltartás elrendelésér ől vagy módosításáról határoz, a határozatban az (1) bekezdés szerinti szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok ne tegyék lehetetlenn é a terhelt azon jogainak gyakorlását, amely jogokat a sértett vonatkozásában az (1) bekezdés b ) pontja érint. (2) A Be.138/B. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép : (1) A távoltartást a bíróság tízt ől hatvan napig terjedő id őre rendelheti el. 23. (1) A szabálysértésekről szóló évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a következő alcímmel és 139/B. -sal egészül ki : Távoltartó határozat szabályainak megszegés e 139/B. (1) Aki a külön törvényben meghatározott ideiglenes megelőző távoltart ó határozatban vagy a megelőző távoltartó határozatban meghatározott szabályokat megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig terjed ő pénzbírsággal sújtható. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bírósá g hatáskörébe tartozik. (2) Az Sztv. a következ ő 139/C. -sal egészül ki : Megelőző távoltartás alaptalan kezdeményezés e 139/C. (1) Aki valótlan tények állításával külön törvényben meghatározott szabálysértésnek vagy bűncselekménynek nem minősül ő hozzátartozók közötti erőszak miatt a külön törvényben meghatározott megel őző távoltartás elrendelését kezdeményezi, h a azt a valótlan tények alapján elrendelik, százötvenezer forintig terjed ő pénzbírsággal sújtható.

12 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a rend őrség hatáskörébe tartozik." Ez a törvény július 1-jén lép hatályba. Hatálybalépés 24.

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea

Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Az ideiglenes megelőző távoltartás és a megelőző távoltartás jogintézménye Szerző: dr. Acsádi Tímea Budapest, 2015. június I.Bevezetés, avagy az ideiglenes megelőző és megelőző távoltartás általános kérdései

Részletesebben

Pesti Brigitta 1. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról

Pesti Brigitta 1. A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról Pesti Brigitta 1 A hozzátartozók közötti erőszak miatt alkalmazható távoltartásról, alkalmazásának gyakorlati problémáiról A távoltartás jogintézményének bevezetését a családon belüli erőszak megelőzésére

Részletesebben

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás főbb szabályai Gyámhatósági ügyek közös eljárási szabályai 2014. május 8. Dr. Mattenheim Gréta EMMI Szociális Jogi Osztály. Jogszabályi háttér Sokrétű jogi szabályozás;

Részletesebben

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI)

körülményei Tamási Erzsébet Bolyky Orsolya tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) Iustum Aequum Salutare X. 2014. 4. 51 84. A távoltartás gyakorlati alkalmazásának körülményei tudományos főmunkatárs (OKRI) tudományos munkatárs (OKRI) A családon belüli vagy kapcsolati erőszak minden

Részletesebben

TARTALOM. MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái

TARTALOM. MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái TARTALOM TANULMÁNYOK MAYER ERIKA NOÉMI 5 Mért nincs bűnöm, ha van? röviden a közvetett tettességről TÓTH ÉVA 15 Szabadíts meg a Gonosztól! A távoltartás dilemmái DISPUTA DARAI PÉTER 35 Egy elfeledett adócsalás

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1997. évi XXXI. törvény. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról ELSŐ RÉSZ ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Az Országgyűlés a jövő nemzedékért érzett felelősségtől vezérelve a Gyermek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.II.25.) hatályos állapota

Részletesebben

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások

LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY. Tartalom. Utasítások LXI. ÉVFOLYAM ÁRA: 1600 Ft 10. SZÁM ÜGYÉSZSÉGI KÖZLÖNY A LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2013. október 31. Tartalom Utasítások oldal 21/2013. (X. 31.) LÜ utasítás a gyermek- és fiatalkorúak

Részletesebben

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata

A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata A hatósági ügyek kezelése során alkalmazott legfontosabb jogszabályok magyarázata Zalalövő Város Polgármesteri Hivatala 2010. november 1 Adóhatósági jogszabályok 2003. évi XCII. Törvény az adózás rendjéről

Részletesebben

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta

Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta Gyermekjogi képviselő továbbképzés Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás II. Készítette: Burkáné dr. Nagy Beáta. Fontosabb jogszabályok I. 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 2013. évi XXVII.

Részletesebben

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya

Eljárási alapelvek. A törvény hatálya Tisztelt Kollégák! A Magyar Közlöny 2010. november 19-én megjelent 177. számában került kihirdetésre a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi rendszeréről

a gyermekvédelem helyi rendszeréről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2006. (I. 30.) rendelete a 13/2006. (III. 31.) és a 6/2008. (III. 03.) rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalt szövege a gyermekvédelem helyi

Részletesebben

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi.

a) siófoki szervezeti egység: Ádánd, Balatonendréd, Balatonszabadi, Nagyberény, Nyim, Ságvár, Siófok, Siójut, Som, Zamárdi. Somogy Megyei Kormányhivatal Siófoki Járási Hivatal Járási Gyámhivatala 8600 Siófok, Fő tér 1. telefon: 84/504-122, fax: 84/504-130 e-mail: hivatal@siofok.gov.hu A Járási Gyámhivatal a siófoki és balatonföldvári

Részletesebben

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját

- a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - MINDEN ESETBEN KITÖLTÖTT NYOMTATVÁNY Okmányok: - a kérelmez személyi igazolványát (vagy érvényes útlevelét, vezet i engedélyét) és lakcímkártyáját - Társadalombiztosítási azonosító jelét igazolókártya

Részletesebben

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén

Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás területén Ket képzés ÁROP-2009/2.2.7. A projekt az Európai Unió támogatásával, és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg Tansegédlet a Ket.-novellából eredő jogszabály-módosításokhoz a gyermekvédelmi

Részletesebben

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései

Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései dr. Katonáné dr. Pehr Erika Gyermekvédelem és gyámügyi igazgatás aktuális kérdései Hajdúszoboszló, 2010.június 1. Mottó Ha a gyermek együtt él a biztonsággal, megtanul hinni magában és környezetében. Vajon

Részletesebben

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g

2010. évi... törvény. II. fejezet A cselekvőképessé g 2 2010. évi... törvény _,,_ g 11 atata 2010 JuN 0 3.' a Polgári Törvénykönyvr ől szóló 1959. évi IV. törvény módosításáró l 1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

Részletesebben

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet

IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM. Módszertani füzet IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM Módszertani füzet A gyermekvédelmi feladatot ellátó szervek szerepe és felelőssége a gyermekbántalmazás és elhanyagolás megelőzésére és

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról

T/9553. számú. törvényjavaslat. a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9553. számú törvényjavaslat a büntetőeljárások időszerűségének javítása céljából a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosításáról Előadó: dr. Draskovics Tibor

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat 12/2007. (VI. 29.)KT. Rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselõ-testülete a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete HuiiajKíSt Főváros X, kerület Kőbányai _,,. w,..... _,. QukiTmóuviíiU Kcpvísció'-testületülése Budapesti X. kerületi Rendőrkapitányság Vezetője ik/wh!íl TXXM. * 1102 Budapest, Harmat u. 6-8. / 7 7 IPPLICEP

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról a 14/2015. (III.

Részletesebben

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról*

2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 88825 II. Törvények 2013. évi CCLII. törvény egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról* I. FEJEZET EGYES GYERMEKVÉDELMI

Részletesebben

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI.

2012. évi II. törvény. a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről. XXXI. 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 38. (1) Az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban:

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben

Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat 7/2008 ( XI.27. ) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről egységes szerkezetben Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben