Bíró Gáspár: Egyetemesség emberi jogok kisebbség

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bíró Gáspár: Egyetemesség emberi jogok kisebbség"

Átírás

1 Bíró Gáspár: Egyetemesség emberi jogok kisebbség A Nyugat számára az emberi jogok kérdése, s azon belül e jogok egyetemes jellegének a hangsúlyozása a szó legszorosabb értelmében vett stratégiai kérdés. Ha formálisan elvetnénk az egyetemesség elvét, akkor nem tennénk mást, mint legitimálnánk azon csoportok törekvéseit, amelyek a társadalomszervezéssel kapcsolatban csak egyetlen módszert ismernek. Ez a módszer a fizikai erőszaktól az agymosásig terjedően a kényszer, amelyet számukra elégségesen alátámaszt az a meggyőződés, hogy ők és csakis ők a helyes élet elveinek a letéteményesei. Két ellenvetés merülhet fel a téma napirendre tűzésével kapcsolatban. Az egyik az, hogy miért kell az egyetemesség elvéről beszélnünk 1996-ban, miért kell azt újra a nyilvános politikai diskurzus tárgyává tennünk A másik az ilyen absztrakciós szintű kérdéseknek van-e egyáltalán gyakorlati hasznuk, s ha van az miből áll A válasz az első kérdésre az, hogy napjainkban az egyetemesség elvét soha nem tapasztalt kihívás éri. Azok a kormányok, amelyek például az ENSZ különböző szerveiben folyó vitákban kérdőjelezik meg az emberi jogok egyetemes jellegét, s a regionális, nemzeti és vallási sajátosságokat állítják előtérbe, mondván, hogy összesen több mint kétmilliárd ember nevében beszélnek. Az is tény, hogy e kormányok többsége enyhén szólva nem különösen híve a politikai demokráciának. Az emberi jogok egyetemes jellegét vitatók érveit két csoportra oszthatjuk. Az első a dekolonizáció egyik kísérőjelensége, amely úgy hangzik, hogy bizonyos politikai, de főként gazdasági feltételek hiányában a nemzetközileg elismert emberi jogok nagy részét, de különösen a gazdasági, kulturális és szociális jogokat egyszerűen nem lehet megvalósítani. S ebben sok igazság van. De amennyiben az alapvető politikai és polgári jogokra, sőt szabadságjogokra is kiterjed ez az érv, annyiban nem más, mint a zsarnokság fügefalevele. Mindannyian emlékszünk a népi demokráciák gyakorlatára e tekintetben. A másik érvcsoport a kilencvenes években vált igazán aktuálissá és általában kulturális relativizmus néven ismert. Lényege a következő bizonyos országokban egyes emberi és szabadságjogokat nem lehet elismerni, még kevésbé bevezetni, mivel az illető országban olyan kultúrkörhöz tartozó csoportok élnek, amely kultúrkör, amellett hogy normatív erővel rendelkezik, merőben ellentétes az említett jogokat tartalmazó nemzetközi instrumentumok szellemével és betűjével. A dolog előzőekben említett stratégiai jelentősége a Nyugat, s mindazok számára, akik a nyugati politikai kultúra és hagyomány részeseinek tekintik magukat, abban áll, hogy a fent említett mindkét esetben a politikai demokrácia és annak intézményrendszere is megkérdőjeleződik. Tetszetős érveket lehet mondani a kulturális relativizmus nevében konkrét helyzetekre vonatkozóan, de ez nem változtat azon a tényen, hogy napjainkban ez az érvrendszer nem más, mint a Nyugat, mint politikai és kulturális realitás alapvető kétségbevonása. Ma már ott tartunk, hogy riasztóan nő azok száma, akik bármire kaphatók, s e filozófiának tettekkel is nyomatékot kívánnak adni akár életük feláldozása árán is. A kultúrára, mint regionális sajátosságra, a történelmi és nemzeti hagyományra való hivatkozás Európának ebben a felében sem ismeretlen. Ott azonban, ahol ez meghaladja a

2 kulturális identitás és az európai szellemiségű nemzeti hagyományok szerves folytatásának a kereteit, az elsődleges kárvallottak a kilencvenes években a kisebbségben élő nemzeti és etnikai közösségek és csoportok. Erre azonban a későbbiekben még kitérünk. A másik ellenvetés az emberi jogok egyetemes jellegének hangoztatásával szemben annak ezoterikus, életidegen jellegére vonatkozik. Ez azonban nagyon is gyakorlatias, azonnali következményekkel jár, ott ahol felmerül. Három példát hozok fel erre: 1. a nemzetközi jog alapelveinek a megkérdőjelezése, mint az egyetemesség vitatásának következménye; 2. a nemzetközi emberi jogi, beleértve a kisebbségek jogaival kapcsolatos kodifikáció során felmerült problémákat, és 3. ezen instrumentumok érvényesítése egy adott államban. Az első esettel kapcsolatban szeretnénk leszögezni, hogy az emberi jogok egyetemes jellegének a megkérdőjelezését és az emberi jogok durva és bizonyított megsértését egy adott országban e gondolatmenetben egymástól elkülönítendőnek tartjuk. Az emberi jogok univerzalitásának a megkérdőjelezése egy kormány részéről, különösen akkor, ha az illető állam már csatlakozott az alapvető emberi jogi egyezményekhez, szükségszerűen együtt jár a nemzetközi jog pacta sunt servanda alapelvének a megkérdőjelezésével. Ez beláthatatlan következményeket vonhat maga után. Nyugati és nem-nyugati politikusok rémálma egy olyan Oroszország, amely formálisan is kijelenti, hogy nem tartja magára nézve kötelezőnek a hidegháború korszakában aláírt nemzetközi szerződéseket, vagy azok többségét felül kívánja vizsgálni. Az olyan szervezetek mint az Európa Tanács (ET) vagy az EBESZ pillanatnyi politikai megfontolásokból fakadó engedékenysége, például az olyan kormányokkal szemben, amelyek rendre megsértik e szervezetek égisze alatt a kisebbségekre vonatkozó kötelezettségvállalásaikat, a legjobb módszer a pacta sunt servanda elvének, s azzal együtt a jelenlegi nemzetközi jogrend megsemmisítése felé. 2. A nemzetközi kodifikációs folyamatokban az emberi jogok egyetemességének a kérdése számtalan esetben felmerült. Mivel a legszámottevőbb fejlődés a kisebbségi jogok területén ment végbe a kilencvenes években, e területről hozunk néhány példát, amelyek véleményünk szerint illusztrálják az előzőekben elmondottakat. Európában az ET és az EBESZ ezirányú gyakorlatában két látszólag elvileg összeegyezhetetlen álláspont jelentkezett. Az egyik azt képviselte, hogy az 1950-es Európai Emberi Jogi Egyezmény (EEJE) elégséges keretet nyújt a kisebbségi jogok gyakorlásához az abban kodifikált egyetemes emberi jogok keretein belül, amelyek egyéni emberi és szabadságjogok. A másik álláspont ezzel szemben a partikularitásra, a regionális és történelmi sajátosságokra is hangsúlyt helyez anélkül, hogy kétségbe vonta volna az emberi jogok egyetemes jellegét és az EEJE relevanciáját a kérdésben. Ez utóbbi sarkítva fogalmazva azt is állította és állítja

3 többek között, hogy mit sem ér a szólásszabadság egyetemes emberi joga ott, ahol a kisebbségek nem használhatják anyanyelvüket a hivatalos kapcsolatokban, nem használhatják nyilvánosan településeik történelmi elnevezéseit, vallási szertartásaikat nem cerebrálhatják anyanyelvükön. Mit ér a kultúra szabadsága ott, ahol a kisebbség anyanyelvén oktató intézményeket elsorvasztják, és még számos kisebbségi kulturális tevékenységet állami kontroll alá helyeznek, megtagadva az önálló működés lehetőségét, noha a kisebbségi állampolgár is ugyanolyan mértékben fizeti az adót, mit a többségi. Sajátos módon a többség a kisebbség partikuláris érdekeit végsősoron ugyancsak a partikularizmus, a regionális és történelmi sajátosságok, néhány esetben egyenesen nemzetpszihológiai érvekre támaszkodva utasítja vissza. Hangsúlyozzuk nem az emberi jogok egyetemességének elvére hivatkozva, amint azt a látszat sugallja. A nemzetközi kodifikációs gyakorlatban a tapasztalatok szerint a kisebbségi jogok elismerése ellen felhozott érvelés, amely szerint tehát az egyetemes egyéni emberi jogok elégséges keretet nyújtanak a kérdés kezeléséhez, csak az olyan mesterséges és sehová nem vezető kérdésekkel együtt válnak az obstrukció eszközévé, mint pl. a nemzeti kisebbségek normatív definíciójának az igénylése. Ha a nemzetet nem lehetséges jogilag meghatározni (s Isten óvjon bennünket egy ilyen lehetőségtől), miért lenne lehetséges a nemzeti kisebbségeket jogilag definiálni, hogy csak ezzel a közvetlen ellenvetéssel éljünk Különben az ENSZ égisze alatt kidolgozott hivatalos szakértői jelentések, mint pl. az 1977-es Capotorti-jelentés évek óta folyamatosan leszögezték, hogy egy normatív definíció nem kizáró ok a nemzetközi kisebbségi jogi kodifikáció előrehaladásában. S a gyakorlatban ez be is bizonyosodott az 1992-es ENSZ nyilatkozat kapcsán, amely a kisebbségek kollektív identitáshoz való jogának elismerése mellett, a nemzeti vagy etnikai, nyelvi és vallási kisebbségekhez tartozó személyek számára alapvető jogokat tartalmaz, normatív szövegben, definíció nélkül. Álláspontunk az, hogy az egyetemes emberi jogok elismerésével és tiszteletben tartásával és a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakítható minden államban egy olyan keret, amely a kisebbségi kérdés potenciális destabilizáló hatását kioltja, ugyanakkor e keretben a kisebbségi közösségek, csoportok és a hozzájuk tartozó személyek is megtalálják a számításukat. Az EU tagállamaiban számos példát találunk erre Finnországtól Olaszországig. A nemzeti sajátosságok előtérbe helyezése a többség nevében beszélők által a kisebbségi jogokkal szemben olyan veszéllyel is jár, hogy az emberi jogok kérdése újra visszanyeri eredeti jelentését az egyén jogai az állammal szemben. Ezt a helyzetet az EU tagállamok meghaladták az elmúlt évtizedekben, s ez így helyes. Olyan államokban azonban, ahol a demokrácia intézményrendszere még nem szilárdult meg, s az állam merev és elutasító álláspontot képvisel a kisebbségek legitim és törvényes törekvéseivel kapcsolatban, egy ilyen 18. századi felfogása az emberi jogoknak nem alkalmas a jelenlegi állapotok meghaladására. 3. Ezzel elértünk a harmadik gyakorlati kérdéshez az egyetemesség kapcsán, s ez a nemzetközi instrumentumok belső érvényesítése, az implementáció. Elvi álláspontként leszögezhetjük, hogy az olyan felfogást és gyakorlatot vissza kell utasítani, amely az implementáció szükségességét ugyan nem kérdőjelezi meg, de a nemzeti és történelmi sajátosságok, a kulturális relativizmus jegyében lényegében az egyetemesség kárára történő kereteket alakít ki. Ebbe a kategóriába sorolható az olyan államnyelvvédelmi törvények, amelyek lényegében a nyilvános kisebbségi nyelvhasználatot lehetetlenné teszik, illetve azt a konyhára

4 korlátozzák. Az ilyen gyakorlat általában maga után vonja azt, hogy a nemzeti szubsztancia kizárólagos letéteményeseként egy szűk csoport lép fel, amely már a jelzett értelemben kisajátítja a helyes élet tudásának monopóliumát, mind a kisebbség mind a többség viszonylatában. Különösebben nem szükséges fejtegetni azt, hogy mennyire nem európai gyakorlat az ilyen. Az emberi jogok egyetemességét nem olyan nemzetek és kultúrák felett álló kategorikus imperatívuszként kell értelmezni, amely egy absztrakció nevében a történelmi és kulturális sajátosságokat mintegy aláveti magának, térdrekényszeríti, hatálytalanítja. Az egyetemesség nem más mint, amit az 1948-as emberi jogi nyilatkozat megfogalmaz első cikkében Minden emberi lény szabadon születik és egyenlő méltósága és joga van. Ha ezt komolyan gondoljuk, kialakíthatunk olyan kereteket egy-egy országban, amelyek figyelembe veszik a konkrét helyzetet, beleértve a többségi és kisebbségi történelmi és kulturális hagyományokat, a jogbiztonságot, a politikai pluralizmust és stabilitást, és a fenti elvet is tiszteletben tartják. Magyarországon az elmúlt években kiépült az az intézményes rendszer, amely az alapvető emberi és kisebbségi jogokat biztosítja. E rendszer kialakítása során szervesen alkalmaztuk mind a létező európai normákat és standardokat, és figyelembe vettük a nyugat-európai országokban kialakult gyakorlatot. Nyugodtan elmondhatjuk, ebből a szempontból a magyar jogrend s az azt biztosító intézményrendszer harmonizál az európai standardokkal és gyakorlattal. Ami a kisebbségi kérdést illeti, Magyarország megtette az első lépéseket abban az irányban, hogy figyelembe véve a releváns nemzetközi dokumentumokat, olyan törvényes keretet hozzon létre, amely 1. figyelembe veszi a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek sajátos helyzetét és 2. nemcsak módot ad a kisebbségek aktív részvételére a saját ügyeik intézését illetően, de megteremti a lehetőséget, hogy egy sor kérdésben a kisebbséget legitim, választott képviselőik által saját maguk döntsenek létfontosságú kérdésekben. Nyilván évek kellenek ahhoz, hogy e rendszer hagyománnyá váljék, s természetesen a megfelelő anyagi háttér is elengedhetetlen. De az első eredmények reményre adnak okot (többszáz közvetlenül választott helyi kisebbségi önkormányzat, növekvő aktivitás a kisebbségekhez tartozó személyek körében, amely növekvő politikai öntudattal és felelősséggel jár stb.). Ami a határon túli magyarokat illeti, véleményünk az, hogy mivel e közösségek mindenütt rendelkeznek demokratikus választások által legitimált szervezetekkel és képviselőkkel, soha nem alkalmaztak erőszakot céljaik érdekében, sőt nem is fenyegettek erőszak alkalmazásával, s a jövőben sem fogják ezt tenni, ideje, hogy az érintett országokban létrejöjjön egy átfogó társadalmi és politikai szerződés a többség és kisebbség között. E szerződésnek világossá kellene tennie, hogy a többség nem etnopolitikai célokra kívánja államát felhasználni, azaz nem tekinti az államot és annak területét szerb mintára a többség kizárólagos tulajdonának, másrészt a kisebbség nem tesz olyan lépéseket, amelyek a politikai destabilizáció veszélyét vonják maguk után. Ez utóbbit illetően a határon túli magyar szervezetek számos esetben világosan kifejtették írásban és szóban egyaránt álláspontjukat, és készek azt bármikor megtenni. Mivel Magyarország és szomszédai között a viszonyok jogilag rendezettnek tekinthetők, s mivel a nemzetközi dokumentumok elégséges keretet biztosítanak a kisebbségi

5 kérdés belpolitikai és jogi-törvényhozási kimozdításához a holtpontról, a steril politikai retorika szintjéről, a sor az illető parlamenteken és kormányokon van. A nemzetközi szervezetek e folyamatban fontos katalizátori szerepet játszhatnak. Az EU különösen hatékonyan járulhat hozzá e folyamathoz azzal, hogy felhívja az illető kormányok figyelmét a saját tagállamaiban létező modellek sajátosságaira és hatékonyságára, beleértve az autonóm kisebbségi intézmények szerepét e kereteken belül, összhangban az egyetemes emberi jogok szellemével és kodifikációjával. Véleményünk szerint ez sem kevésbé stratégiai kérdés a Nyugat számára mint az emberi jogok egyetemességének előtérbe állítása.

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE

AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE AZ AUTONÓMIA ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI KERETE Az európai uniós hatalomgyakorlási berendezkedés alapvetően kedvez az önrendelkezési jog érvényesülésének, és ekképp, a különböző autonómiaformák kialakulásának

Részletesebben

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6

Környei Ágnes. Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban. egyetemi jegyzet. Piliscsaba, 2011. ISBN 978-963-308-056-6 Környei Ágnes Emberi jogok a nemzetközi kapcsolatokban egyetemi jegyzet ISBN 978-963-308-056-6 Piliscsaba, 2011. I. Az emberi jogok fogalma, csoportosítása...3 1. A történeti fejlődés...4 2. Civilizációk,

Részletesebben

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve

Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve Az ENSZ kisebbségi kézikönyve EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETE AZ ENSZ EMBER JOGI FÔBIZTOSÁNAK HIVATALA Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány A kiadvány kereskedelmi

Részletesebben

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX.

Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja. A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. Magyarország egyetlen egyetemisták által szerkesztett külügyi magazinja HEGEDŰ E S DÁNIEL A nemzeti és etnikai kisebbségek nemzetközi védelme a XX. században 2 0 0 4 Az igény a nemzeti-etnikai kisebbségek

Részletesebben

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI

A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI A SZLOVÁKIAI MAGYAR KÖZÖSSÉG MEGMARADÁSÁNAK ÉS GYARAPODÁSÁNAK, VALAMINT DÉL-SZLOVÁKIA GAZDASÁGI FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK INTÉZMÉNYI FELTÉTELEI Kidolgozta: Őry Péter és szerzői kollektíva Magyarok Szlovákiában

Részletesebben

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI

A KÁRPÁTALJAI MAGYAR KISEBBSÉG AUTONÓMIA TÖREKVÉSEI DOKTORI ÉRTEKEZÉS PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA A KORMÁNYZÁS TERÜLETI, TÖRTÉNETI ÉS TÁRSADALMI DIMENZIÓI POLITIKATUDOMÁNYI DOKTORI PROGRAM A KÁRPÁTALJAI

Részletesebben

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma

Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma Az emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferencia dokumentuma EURÓPAI BIZTONSÁGI ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉRTEKEZLET Az EBEÉ emberi dimenzióval foglalkozó koppenhágai konferenciájának dokumentuma (Koppenhága,

Részletesebben

A nemzetközi jog a hidegháború után

A nemzetközi jog a hidegháború után Kardos Gábor A nemzetközi jog a hidegháború után Bevezető: A világ-jogrend Mennyiben vonhatók a nemzetközi viszonyok a nemzetközi jog irányítása alá? Ez a kérdés a mai napig vitatott, gyakran szélsőséges

Részletesebben

A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/

A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/ A kisebbségek nemzetközi jogi helyzete /tanulmányvázlat/ A kisebbségek és a világszervezet A fogalmak polivalensek, így az igazság fogalma is. Más a győző és más a legyőzött, más az elnyomó és az elnyomott

Részletesebben

A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN

A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN Kardos Gábor A KULTÚRÁHOZ VALÓ JOG VÉDELME A NEMZETKÖZI JOGBAN A kulturális jogokat, amelyek az emberi jogok második nemzedékének részét képezik, értelmezhetjük tágabban és szûkebben. Tágabb értelemben

Részletesebben

A gazdasági alkotmány

A gazdasági alkotmány Állam- és Jogtudományi Kar Drinóczi Tímea A gazdasági alkotmány A gazdasági alkotmány elmélete és összetevői a Magyar Köztársaságban, különös tekintettel a gazdasági alapjogokra PhD értekezés tézisei Témavezető

Részletesebben

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa

A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának végrehajtási mechanizmusa Kardos Gábor* A Karta létrejötte és tartalma Az 1990-es években az Európa Tanács keretében két kisebbségi szerződés született:

Részletesebben

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL

A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL KATONA FLÓRA A MAGYAR SZLOVÁK ALAPSZERZŐDÉS MÁSFÉL ÉVTIZED TÁVLATÁBÓL A rendszerváltás után a szomszédos országokkal kötött kisebbségi nyilatkozatoknak, kisebbségi egyezményeknek, illetve úgynevezett alapszerződéseknek

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL 3. szám 2007. tavasz ôsz progresszívpolitika AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS MODELL ANTHONY GIDDENS, WOLFGANG MERKEL, LENA HALLENGREN, TANYI ATTILA, JOHN MACNICOL SZAJP SZABOLCS ÚJ TÁRSADALMI SZERZÔDÉSEKKEL AZ AKTÍV

Részletesebben

Az állam szerepének változása a globalizációban

Az állam szerepének változása a globalizációban Juhász Krisztina, PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Politológiai Tanszék 1.Bevezetés Korunk legnagyobb kihívása a globalizáció okozta gazdasági, politikai, környezeti és

Részletesebben

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei

Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Lehet-e a magyar hivatalos nyelv egyes szomszédos államokban? A nemzetközi jog lehetőségei Andrássy György* 1. Bevezetés Az állam és a magyar nyelv közötti kapcsolat kérdése nem ugyanúgy merül föl Magyarországon,

Részletesebben

Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények

Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények Társadalmi bűnmegelőzés és emberi jogi követelmények Bevezetés Társadalmi bűnmegelőzés, új típusú beavatkozás 2003. október 28-án az Országgyűlés határozatával elfogadta a nemzeti társadalmi bűnmegelőzési

Részletesebben

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon

Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Barandy.indd 1 11/17/09 9:44:19 AM Barandy.indd 2 11/17/09 9:44:19 AM Dr. Bárándy Gergely A gyûlöletbeszéd Magyarországon Scolar Barandy.indd 3 11/17/09

Részletesebben

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte

KITEKINTÕ. Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bruno de Witte KITEKINTÕ Bruno de Witte Az etnikai kisebbségek kérdésének megközelítése az EU-ban: politika a jog ellenében* Bevezetés Az etnikai kisebbségek, illetve Európai Unió fogalmak elsõ látásra két külön világhoz

Részletesebben

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ

ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ civilj 05/4/11 7:06 Page 1 CIVIL JÖVÔKÉP ÁTFOGÓ NONPROFIT JOGI REFORM KONCEPCIÓ Kérdések és alternatívák C I V I L C I V I L 2004 T Á R S T Á R S C IVI I L T Á RS Trust Programiroda civilj 05/4/11 7:06

Részletesebben

Pedagógiai szempontú gondolatok a gyermeki jogokról

Pedagógiai szempontú gondolatok a gyermeki jogokról Dr. Fodor László Pedagógiai szempontú gondolatok a gyermeki jogokról Jelen írásomban a gyermekeket érintő jogok kapcsán az iskolai oktatás vonulatában néhány pedagógiai alapvetésű gondolatot szeretnék

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. március 13. 2014. 7. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 7/2014. (III. 7.) AB határozat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:44. -ának

Részletesebben

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD

Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON. PhD értekezés tézisei. Témavezető: dr. Gál István László PhD Bárándy Gergely A KÖZÖSSÉGEK EMBERI MÉLTÓSÁGÁNAK BÜNTETŐJOGI VÉDELME MAGYARORSZÁGON PhD értekezés tézisei Témavezető: dr. Gál István László PhD Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Büntetőjogi

Részletesebben

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl

Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Vélemény Magyarország Alaptörvényérôl Szerzők: Fleck Zoltán, Gadó Gábor, Halmai Gábor, Hegyi Szabolcs, Juhász Gábor, Kis János, Körtvélyesi Zsolt, Majtényi Balázs, Tóth Gábor Attila Szerkesztette: Arató

Részletesebben

Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása

Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása Somogyi Ferenc külügyminiszter: Az Európai Unió keleti kiterjesztése és Magyarország c. előadása Ebben a körben nem kell külön hangsúlyoznom, hogy mindaz, ami közvetlen környezetünkben, a Balkánon történik,

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i

EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i DÉLKELET EURÓPA SOUTH-EAST EUROPE International Relations Quarterly Vol. 2. No. 2. (Summer 2011/2 nyár) EUROMOSAIC Kisebbségi és regionális nyelvek az EU-ban i NELU BRADEAN-EBINGER Bevezetés * 1992-ben

Részletesebben

A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében

A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében Dr. Pákozdi Csaba A kisebbségvédelem mai nemzetközi jogi eszközrendszere az európai közösségi jog fényében 1. A kisebbségvédelem kialakulása és nemzetközi jogi eszközrendszere A nemzeti kisebbségek védelmének

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

KITEKINTÕ. Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* Georg Brunner Herbert Küpper. 1.

KITEKINTÕ. Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* Georg Brunner Herbert Küpper. 1. KITEKINTÕ Georg Brunner Herbert Küpper Európai autonómia-megoldások: A kisebbségi önkormányzatok autonómia-modelljeinek tipológiája* 1. Bevezetés Az autonómia fogalma és képzete, mint annak eszköze, hogy

Részletesebben