.e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1"

Átírás

1 e0e1<(6e6 e0e1<1e/ h/,7è52/ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7 4*256 4*256 4*256 4*2 1 4*2 1 H]HOpVLV]HUHOpVLpVNDUEDQWDUWiVLXWDVtWiV 1

2 ),*<(/0(=7(7e6 Ha gázszagot érez: =iumdhodji]fvdsrw 1\LVVRQDEODNRW 1H KDV]QiOMRQ Q\tOW OiQJRW HOHNWURPRV NpV] OpNHW NDSFVROyNDWQHIRO\WDVVRQV]LNUiWRNR]yWHYpNHQ\VpJHW =iumdhod] UOiQJRW +tymdd]rqqdodkho\lji]v]rojiowdwyv]huho MpW ),*<(/(0 1HWiUROMRQpV KDV]QiOMRQ J\~OpNRQ\DQ\DJRW pviro\dgpnrwd NpV] OpNN ]HOpEHQ - $NpV] OpNKHO\HVP N GpVHpUGHNpEHQDNp]LN Q\YEHQWDOiOKDWyXWDVtWiVRNDWEHNHOO tartani. - Jelen kezelési könyv tartalmazza a használati, a beszerelési és karbantartási utasítást. $ e6=h/e %(h=(0(/e6 g7(/(6 Az üzembe helyezéshez ki kell hívni a jótállási jegyben, illetve szervizjegyzékben IHOW QWHWHWW V]HUYL]HN HJ\LNpW $ V]HUHO HOOHQ U]L D EHpStWpV V]DNV]HU VpJpW EHV]DEiO\R]]DDNpV] OpNHWWiMpNR]WDWiVWDGDNpV] OpNNH]HOpVpU OpVNLW OWLDMyWiOOiVL MHJ\ PHJIHOHO URYDWDLW $ EH zemeléssel és a garancia érvényesítésével kapcsolatos HJ\pEWHHQG NPLDWWNpUM NROYDVVDHODMyWiOOiVLMHJ\LGHYRQDWNR]yUpV]pW 7,386 0%97,(QJHGpO\V]iP 4*256 H *256 H *256 H *2 1 H *2 1 H $NpV] OpNIHOpStWpVH - hosszú élettartamot biztosító zománcozott tartály, elektrolitikus korrózióvédelem aktív anóddal, - ]RPiQFR]RWWN OV OHPH]EXUNRODW - &)&PHQWHVQDJ\V U VpJ SROLXUHWiQKDEV]LJHWHOpVDPLFV NNHQWLDK YHV]WHVpJHW - gázszelep: több állású szabályozható termosztát, biztonsági termoelem, IHOV K PpUVpNOHW KDWiUROy DPL UHQGHOOHQHV P N GpV HVHWpQ PHJV]DNtWMD D gázellátást, - UR]VGDPHQWHVDFpOI pj - piezo elektromos gyújtás. 2

3 0 6=$,$'$72 02'(// Q9 30 Q9 40 Q9 50 Q9 30 Q9 40 GORS GORS GORS GOKN GOKN UWDUWDORP l Max. víznyomás bar Névleges K WHUKHOpV kw H.Pb gáz S gáz 6,5 7,8 10,1 2,0 2,0 Hasznos teljesítmény kw H.Pb gáz S gáz 5,5 6,7 8,6 1,74 1,74 )HOI WpVLLG t 45 o C + YHV]WHVpJ o C-on min. H,Pb gáz S gáz W Melegvízadó képesség 45 o l/h H.Pb gáz S gáz Melegvízadó képesség 60 o l/h H,Pb gáz S gáz &6$7/$.2=È6,1<20È6 Földgáz (H) G20 mbar S gáz G25.1 mbar PB gáz G31-G30 mbar *È=)2*<$6=7È6 Földgáz G20 m 3 /h 0,688 0,825 1,069 0,21 0,21 S gáz G25.1 m 3 /h 0,798 0,957 1,240 0,24 0,24 PB gáz G31-G30 g/h )h67*è= e57e ( Huzat mbar 0,015 0,015 0, Füstgáz tömeg g/sec 5,4 5,4 7,3 - - Füstgáz o C K PpUVpNOHW

4 %(6=(5(/e6,Ò7087$7Ï *25602'(//(. Melegviz kimen Hidegvíz bejöv bels 1 1 GOKN MODELLEK Melegviz kimen Hidegvíz bejöv 1 Gázcsatlakozás 1/2 G Gázcsatlakozás 1/2 G Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN 4

5 %HIRJODOyPpUHWHN Modell UWDUWDORPO % * / Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN (/+(/<(=e6 $ NpV] OpN EHV]HUHOpVpW FVDN PHJIHOHO NpSHVtWpVVHO UHQGHONH] V]HPpO\ YpJH]KHWL $ EHpStWpVW D KHO\L Ji]V]ROJiOWDWyQDN HO ] OHJ MyYi NHOO KDJ\QLD $ EHpStWpVW YpJ] V]HUHO QHNDPXQNDelvégeztével értesíteni kell a gázszolgáltatót, amelynek alkalmazottja Q\RPiVSUyEiQDNYHWLDOiDJi]YH]HWpNHWPDMGUiN WLD]WDPiUPHJOpY Ji]UHQGV]HUUH$ EHpStWpVNRUEHNHOOWDUWDQLYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNDWpVHO tuivrndw $Yt]PHOHJtW WIDJ\WyOYpGHWWKHO\VpJEHQOHKHW OHJDNpPpQ\KH]N ]HOV]LOiUGSDGR]DWUD kell építeni. $Ji]W ]HOpV Yt]PHOHJtW WQHPV]DEDGRO\DQKHO\UHV]HUHOQLDKROJ\~OpNRQ\IRO\DGpNRNDW és gázokat tárolnak. Figyelni kell továbbá arra, hogy zárt helységben a természetes légmozgás hatására gyúlékony gázok kerülhetnek máshová is, mint ahol tárolják azokat. $ NpV] OpNHW ~J\ KHO\H]]H HO D NLYiODV]WRWW IDO PHOOHWW KRJ\ D NpW Yt]FV NLPHQ pv EHM Y D]]DOSiUKX]DPRVDQiOOMRQ Amennyiben a készüléket sarokban kívánja felszerelni, a fal és a készülék között hagyjon HOHJHQG KHO\HWDEHV]HUHOpVKH]pVD]DONDWUpV]HNNLYpWHOpKH] 1HPV]DEDGDYt]PHOHJtW WiOODQGyWDUWy]NRGiVFpOMiUDV]ROJiOyKHO\VpJEHQ SOODNyV]REiEDQHOKHO\H]QL1HPV]HUHOKHW DYt]PHOHJtW YpGWHOHQN OV WHU OHWUHVHP. $Yt]PHOHJtW EHpStWpVHNRUJ\~OpNRQ\V]LOiUGDQ\DJRNWyOD]DOiEELYpG WiYROViJRNDWNHOO EHWDUWDQL EXUNRODWWyO PLQ FP D NpV] OpN DOMiWyO pv WHWHMpW O PLQ FP $ N QQ\ V]HUHOKHW VpJPLDWWDYt]PHOHJtW HO WWPLQFPWiYROViJRWNHOOPHJKDJ\QL Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a készülék tartályából vagy menetes FVDWODNR]yLQiOHVHWOHJHVHQV]LYiUJyYt]DYt]PHOHJtW N UQ\H]HWpEHQYDJ\DSDGOyEDQNiUW RNR]KDW $ Yt]PHOHJtW KHO\HV P N GpVH PHJIHOHO OpJHOOiWiVW LV NtYiQ $QQDN D helységnendopjhooiwiviwdkrodyt]phohjtw WHOKHO\H]LNDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNQDNpV HO tuivrnqdnphjihoho HQNHOONLDODNtWDQL $ Yt]PHOHJtW W QHP OHKHW RO\DQ KHO\VpJEHQ YDJ\ OpJiUDPOiVED HOKHO\H]QL DPHO\EHQ D N YHWNH] DQ\DJRNWDOiOKDWyN Freonok, klór, kálcium-klorid, szén-whwudnorulg KDORJpQHV K W IRO\DGpNRN SHUNOyU-etilén, sósav, gyúlékony anyagok, etilén-diklorid, fotó vegyszerek, Ezek az anyagok gyakran megtalálhatók a háztartásokban és az iparban is pl.: szépségszalonokban, tísztítószalonokban, fotólaborokban valamint folyékony és por mosószerekben, tisztítószerekben, hagyományos spray dobozokban, és antisztatizáló szerekben. Az ilyen 5

6 OHYHJ OpJ]pVUH DONDOPDV OHKHW GH D Ji]OiQJED NHU OYH RO\DQ PDUy KDWiV~ VDYDN keletkeznek, amelyek minden fémet megtámadnak. Amennyiben készülék hibáját ezen maró anyagok okozzák a vállalt garancia nem érvényes. 9Ë=%( g7e6 A készülék vízoldali csatlakozó csonk mérete: ¾ G. Ha szemben állunk a készülékkel, a hideg víz bemenet a jobb oldalon, a melegvíz kimenet bal olddorqwdoiokdwy$klghjyt]fv EHN WpVpKH] FVDN PHQHWHV N WpVW V]DEDG KDV]QiOQL 7LORV D IRUUDV]WiVVDO W UWpQ FVDWODNR]WDWiVPLYHODK PHJURQJiOKDWMDDPHU O FV YHW $ NpV] OpNHW D KLGHJYt] EHYH]HW ROGDORQ HO NHOO OiWQL HO]iUy FVDSSDO pv EL]WRQViJL szeleppel. Az elzáró csapnak a készülék üzeme közben állandóan nyitva kell lennie. A EL]WRQViJLV]HOHSPLQGHQYt]PHOHJtW WDUWR]pND$V]HOHSHWQHSUyEiOMDiWiOOtWDQL7LORVD biztonsági szelep bedugózása! $ EL]WRQViJL V]HOHS EHpStWpVH HO WW EOtWVH iw D Yt]Yezetékrendszert, hogy PHJJ\ ] GKHVVHQ DUUyO QLQFV-e bennük fémforgács, homok, kender vagy egyéb V]HQQ\H] GpV +D LO\HQ DQ\DJRN NHU OQpQHN D EL]WRQViJL V]HOHSEH ]DYDUKDWMiN DQQDN P N GpVpWHVHWHQNpQWW QNUHWHKHWLN $ IHOI WpVL LG DODWW D V]HOHS FV S JpVH V] NVpJV]HU DPLWDK KDWiViUD D Yt]W OWHW térfogatváltozása által megnövekedett nyomás okoz, ezért a szelep csonkját kösse a OHIRO\yKR] 9LJ\i]DW D NL PO Yt] IRUUy OHKHW &V S JpV WDSDV]WDOKDWy DNNRU LV KD D vízvezetékrendszerbe visszacsapó szelepet szerelnek. Amennyiben a vízvezetékrendszer nyomása meghaladja a 6 EDUN3DQ\RPiVW~J\pStWVHQEHQ\RPiVFV NNHQW W OHKHW OHJDNpV] OpNW OWiYRO HU OMHKRJ\DYt]DYt]PHOHJtW UHFV S JM Q +DV]QiOMRQOHIRO\yEDFVDWODNR]WDWKDWyJ\ MW tölcsért (ld. ieud$q\rpivq YHNHGpVPLDWWDFV S JpVHONHU OKHW ha a hidegvíz ágba - a visszacsapó szelep és a készülék csatlakozási pontja közé PHJIHOHO PpUHW ]iuwwijxoivl tartályt szerelnek. /HHUHV]WpV A fagyáskárok elkerülése érdekében, ha kpv] OpNHWI WHWOHQ helységben hagyja, eressze le a vizet! %HV]HUHOpVNRUV]iPROMRQH]]HOD]HVKHW VpJJHOpVV]HUHOMHQ IHOOHHUHV]W FVDSRWD]5 csatlakozóhoz! (ld. 4.ábra). 2 $Yt]PHOHJtW OHHUHV]WpVH - Kapcsolja ki a készüléket és zárja el a gázcsapot! - Zárja el a készülék hidegvíz csapját! - Nyissa ki a melegvíz-rendszer valamely csaptelepét! - Nyissa ki az 5 FVDWODNR]yKR] EHpStWHWW OHHUHV]W szelepet! )LJ\HOHP $ NpV] OpNHW OHIRO\yQ NHUHV]W O HUHVV]H OH &VDWODNR]WDVVRQ HJ\ IOH[LELOLV FV YHW D OHHUHV]W FVDSKR] DKRJ\DQDiEUDPXWDWMD 6

7 ),*<(/(0 9LJ\i]]RQ D OHHUHV]WpV VRUiQ D NpV] OpNE O NLIRO\yYt]IRUUyOHKHW 3 &6$7/$ 2=7$7È6$&,5 8/È&,Ï6 g55( Cirkulációs kör Amennyiben a vízvezetékrendszeréhez használati melegvíz cirkulációs kör is tartozik, annak YLVV]DWpU ijiwd]5ohhuhv]w csonkhoz lehet csatlakoztatni. A 4. ábra az ilyen esetben alkalmazandó bekötést szemlélteti. 4 $ e0e1<%( g7e6 &VDND*256PRGHOOHNQpO $ I VWFV EHN WpVpW D V]DEYiQ\RNQDN PHJIHOHO HQ NHOO NLDODNttani. A kéménynek amelyre a készüléket rákötik, gázüzemre alkalmasnak kell lennie, és a helyi NpPpQ\VHSU YiOODODW HQJHGpO\pYHO NHOO UHQGHONH]QLH(]HQLVPHUHWHNKLiQ\iEyOHUHG károk a felhasználót terhelik. A füstgázokat kizárólag a készülékhez tartozó huzatmegszakító / EHOV (Ld. Befoglaló PpUHWWiEOi]DW ieud iwppu MpQHN PHJIHOHO PpUHW FV Y QOHKHWHOYH]HWQL )RQWRVDNpPpQ\MyV]HOO ]pvh 5 7

8 $I VWHOYH]HW FV YHNQpONHU OMHDKRVV]~Yt]V]LQWHVV]DNDV]RNDWOHMWpVWpVV] N OHWHWQH alkalmazzon, mert a készülékben tökéletlen égést okozhatnak. +DDI VWFV YHWI WHWOHQKHO\VpJHQYH]HWM NNHUHV]W OJRQGRVNRGMXQNDK V]LJHWHOpVU OD kondenzáció elkerülése érdekében. A huzatmegszakítót VHPPLO\HQHVHWEHQVHPV]DEDG kiiktatni, átalakítani vagy kicserélni, miveov]huyhvupv]pwnpsh]ldji]yt]phohjtw pjpvwhuppnhoyh]hwpvpqhn $I VWFV KHO\HVEHV]HUHOpVHDNLYLWHOH] NL]iUyODJRVIHOHO VVpJH. 9t]PHOHJtW W pv HJ\ Ji]ND]iQW N ] V NpPpQ\EH FVDN DNNRU OHKHW EHN WQL KD DQQDN mérete elég nagy az együttes füstgázmennyiség elvezetésére, vagy ha a két készüléket egymáshoz képest reteszelik. ),*<(/(0 $ Ji]NpV] OpN KHO\HV P N GpVpQHN IHOWpWHOH D KX]DWPHJV]DNtWy W NpOHWHV HOKHO\H]pVH Kerülni kell az 5. ábrán feltüntetett helytelen szerelési módokat. $'()/( 7250 g'e6( e6%( g7e6(*256prghoohn $ Yt]PHOHJtW N RO\DQ V]HUNH]HWWHO YDQQDN HOOiWYD DPHO\QHN IHODGDWD D] pj Ji]HOOiWiViQDN OHiOOtWiVD WHKiWDNpV] OpNP N GpVpQHNOHiOOtWiVDKDDI VWJi]W HOYH]HW FV UpV]OHJHVHQYDJ\WHOMHVHQHOGXJXO Ez a szerkezet egy olyan termosztátból $ (6. ábra) áll, amely az 50 literes készülékeknél 85 C±3-ra, a többi modellnél pedig 90 C±3-ra van beállítva (az ellenállás 10 m -nál kisebb). A termosztát a deflektor & szélére van rögzítve, és összekötve a termoelemmel és a gázszelep IHOV K PpUVpNOHWUHWHV]pYHO 0LQGH] D NpV] OpN WDUWR]pNDNpQW DGRWW FV NpV]OHW UpV]H DPHO\HW D N YHWNH] NEHQ OHtUW PyGRQ NHOO beszerelni. A füstgáztermosztát A kéttípusú lehet: automatikusan újrainduló (6.1), manuálisan újraindítható (6.2 ábra). Ha DNpV] OpNOHiOODN YHWNH] PyGRQNHOO~MUDLQGtWDQL $XWRPDWD~MUDLQGtWyYDOiEUD Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH p]l~mudlqgtwyydoieud Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Nyomja be teljesen a termosztát P gombját; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH A leállt készüléket a szokásos begyújtási eljárást követve lehet újraindítani D EHDYDWNR]iVW N YHW -5 perc elteltével

9 +D D MHOHQVpJ LVPpWO GQH NpUMHQ VHJtWVpJHW V]DNV]HUYL]HVW O KRJ\ D KLED RNiW kijavíthassa. 5DJDVV]D IHO D YH]HWpNWDUWyW D Yt]PHOHJtW KiWROGDOiUD D YH]HWpNHN iowdo MHO OW helyre (5) úgy, hogy nyitva hagyja a kihajtható oldalát. +HO\H]]H IHO D] HO tuivqdn PHJIHOHO HQDGHIOHNWRUW~J\KRJ\DI VWJi]UHWHV]D vezetékcsatorna közelében legyen. Tekerje le a termosztát (4) vékony vezetékét (3) a szükséges hosszúságúra, ügyelve arra, hogy ne törje meg, vagy ne szakítsa el azt. (A szükséges hosszúság a készülék magassága.) Vezesse végig a lecsavart vezetéket (3) a vékony csatornában, majd zárja le a kihajtható oldalt egészen kattanásig. Helyezze a termosztátot a fenékburkolatra oda, ahonnan a vezetékek indulnak (5). Csatlakoztassa a vezetékeket a termosztáthoz. %e*e67(50e (/9(=(7e6&VDND*2 1PRGHOOHNQpO A kémény nélküli készülékeket nem szükséges, és nem is szabad kéménybe kötni. Az égésterméket nem kell sehová elvezetni. A biztonsági üzemelést a hel\lvpj PHJIHOHO V]HOO ]WHWpVpYHOpVDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNYDODPLQWHO tuivrnehwduwiviydonhooel]wrvtwdql A helyiség szükséges minimális légtere: 12 m 3. Ne próbálja az égésterméket a készüléken OpY Q\tOiVWyO FV YHNNHO HOYH]HWQL ) VWFV YH]pV IHOV]HUHOpse veszélyes üzemelést, szénmonoxid mérgezést, tüzet, vagy robbanást okozhat. 1HUDNMRQVHPPLWDYt]PHOHJtW WHWHMpUHPHUWD]]DYDUKDWMDDKHO\HVP N GpVW $NpPpQ\QpON OLYt]PHOHJtW NHWEiUPLO\HQPiVWtSXV~Ji]NpV] OpNNHON ] VOpJWpUEHFVDN akkor lehet bekötni, ha annak mérete elég nagy az együttes légszükséglet biztosítására. *È=&6$7/$ 2=È6 A gázcsatlakozó mérete: ½ G $ Ji]YH]HWpNQHN D Ji]V]HOHSUH W UWpQ UiN WpVpQpO IOH[LELOLV Ji]W PO DONDOPD]iVD javasolt. $ IOH[LELOLV Ji]W PO HOp Ji]HO]iUy I FVDSRW D Ji]V]HOHS HOp SHGLJ Ji]V] U W NHOO beépíteni. A csatlakozásához csak klingerit anyagú tömítés használható! 0HJMHJ\]pVDEHV]HUHOpVQpOYHJ\pNILJ\HOHPEHDKDWiO\RVHO tuivrndw e6=h/e %(e6, $3&62/È6$ %( $3&62/È6 %HJ\~MWiVHO WWJ\ ] djön meg arról, hogy a kombinált gázszelep tökéletesen illeszkedik a burkolathoz, szállítás közben nem sérültek az egyes alkatrészek, valamint hogy a készüléket feltöltötték-e vízzel. Ennek érdekében nyissa ki a legközelebbi melegvíz csapot, KRJ\DOHYHJ a tartályból eltávozhasson. A készülék hidegvíz csonkja elé szerelt elzáró csapot szintén nyissa ki. Ha buborékmentes víz folyik a melegvíz-ágból, vagyis a tartály megtelt, a melegvíz csapot elzárhatja. 9

10 A készülék elé szerelt gázcsapot nyissa ki! - Csavarja a ( K IRNV]DEiO\]y JRPERW (=kikapcsolt) állásból UOiQJiOOiVEDiEUD 6 - Nyomja be (K IRNV]DEiO\]yJRPERWpVJ\~MWVD PHJD] UOiQJRWDSLH]RJ\~MWy benyomásával ieud ~J\ KRJ\ N ]EHQ D K IRNV]DEiO\]y gombot (nyomva tartja mintegy 20 másodpercig. - +D D Q\RPyJRPE HOHQJHGpVH XWiQ D] UOiQJ kialszik, egy perc elteltével ismételje meg a P YHOHWHW GH WDUWVD KRVV]DEEDQ OHQ\RPYD D K IRNV]DEiO\]yJRPERW 7 - (O IRUGXOKDW KRJ\ KRVV]DEEDQ NHOO OHQ\RPYD tartani a gombot, mert meg kell várni amíg a gi]fv YHNE ODOHYHJ HOWiYR]LN Ha a készülék több próbálkozás ellenére sem gyullad be, zárja el a gázcsapot és kérje a szakszervizek segítségét. &VDYDUMD D K IRNV]DEiO\]y JRPERW -HV UOiQJ iooiveyo D NtYiQW K IRNRW ieui]roy -W O NE o C) (kb. 75 o C) jelig. Esetleges kondenzáció elkerülése miatt ne használja Yt]PHOHJtW WDV]DEiO\R]yJRPE-es állása alatt! 8, $3&62/È6 Csavarja a (HV K IRNV]DEiO\]y JRPERW l (=kikapcsolt) állásba (8.ábra). È7È//Ë7È63%*È=h=(05( A II2HS3B/P kategóriához tartozó készülékek G20 I OGJi]RV P N GpVUH YDQQDN EHV]DEiO\R]YD GH alkalmasak G30-*3%Ji]RVP N GpVUHLV$3E gáz alkalmazása esetén a gázkészülékeket nagyobb óvatossággal kell használni. A Pb gáz QHKH]HEE PLQW D OHYHJ H]pUW D] PpO\HQ IHNY területekhq pv QHP IHMPDJDVViJEDQ J\ OLN VV]H (PLDWW QHKH]HQ pv]ohokhw $ 3E Ji] ]HP készülékeket nem szabad talajszintnél mélyebb helyekre beépíteni, így például alagsorba, pincébe. Ezek a modellek különböznek a földgáz ]HP HNW O 6RKD QH SUyEiOMD PHJ D N O QE ] típusú készülékeket más gázfajtáról üzemeltetni, mert ezzel életveszélyt okozhat! A készülék beszabályozását más gázfajtára csak szakszervizek végezhetik! 10 9

11 10 gázszelep h PpUVpNOHWV]DEiO\R]ygomb ½ G gázcsatlakozás piezo gyújtó termoelem gyújtóelektróda UOiQJpJ f pj rögzít csavarok f pj fúvóka gázszelep tartó panel 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6(e6 )Ò9Ï $&6(5( $EHiOOtWiVWyOHOWpU Ji]IDMWiUDYDOyiWiOOtWiVKR]NLNHOOFVHUpOQLDI -pvj\~mwypj I~YyNiLW valamint a szükséges gáznyomást beállítani. 0HJMHJ\]pV $] iwiootwivkr] V] NVpJHV I~YyNiN D 0HUORQL 7HUPR6DQLWDUL IW PiUNDV]HUYL]pW O V]HUH]KHW NEH A kombinált gázszelep kiszerelése után az alábbiak szerint tanácsos eljárni: 11

12 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6( - 7iYROtWVD HO DJi]V]HOHSYpG EXUNRODWiW~J\ hogy egy csavarhúzó segítségével az oldalsó nyílásokon nyomást gyakorolva kiakasztja azt (11.ábra). - Csavarja ki a gázszelep paneljét U J]tW négy csavart (10.ábra). - Iktassa ki IHOV K PpUVpNOHW UHWHV] pv D termoelem vezetékeit, iktassa ki a piezo J\~MWy YH]HWpNpW pv K~]]D NL D K YHO\E O D gázszelep termosztát szondát. - Vegye ki a kombinált gázszelepet enyhe csavaró mozdulattal kifelé húzva (12.ábra), DPtJWHOMHVHQNLWXGMDK~]QLD]pJ W )Ò9Ï $&6(5(*256PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a UOiQJ I~YyNiW D] DOiEELDN szerint (13. Ábra): csavarja ki teljesen a U J]tW FVDYDUW lazítsa ki a FVDWODNR]iVW J\~MWypJ U J]tW KROODQGHU cserélje ki a fúvókát a fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent )Ò9Ï $&6(5(*2 1PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a ( UOiQJ I~YyNiW (13. ábra) a N YHWNH] PyGRQ &VDYDUMDNLWHOMHVHQDU J]tW FVDYDUW. Lazítsa ki teljesen a hollandert Csavarja ki és cserélje ki a D fúvókát a E fúvókára. Fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent. $ 20%,1È/7*È=6=(/(3 g66=(6=(5(/e6( A kombinált gázszelep visszaszerelésénél kövesse a KOMBINÁLT GÁZSZELEP KISZERELÉSE útmutatását fordított sorrendben. $] pj KHO\HV EHiOOtWiVD NLIHMH]HWWHQ D V]HUHO IHOHO VVpJH GORS modellek GOKN modellek 12

13 )Ò9Ï $0e5(7( e* ) pj I~YyND ieud 1<20È6%(È//Ë7È6$ UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *256 *256 *256 *256 Földgáz G20 2,30 2,45 2,60 0,37 S gáz G25.1 2,65 2,80 3,00 0,37 PB gáz G31-G30 1,30 1,40 1,90 0,24 ) pj I~YyND ieud UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *2 1 *2 1 *2 1 Földgáz G20 1,30 1,30 0,30 (3a 13.ábra) S gáz G25.1 1,45 1,45 0,30 (3a 13.ábra) PB gáz G31-G30 0,67 0,67 0,20 (3b 13.ábra) $IHQWLI~YyNiNUDPHJDGRWWpUWpNHNPLOOLPpWHUEHQpUWHQG N Fölgdáz G20 S gáz G25.1 &VDWODNR]iVLQ\RPiV 25 mbar 25 mbar *256 PEDU PEDU ej Q\RPiV *256 *256 PEDU PEDU PEDU PEDU *2 1 PEDU PEDU Pb gáz G31-G30 29 mbar PEDU h=(0(/7(7e6,7$1è&62 $5%$17$57È6 9Ë=0,1 6e* Takarékossági szempontok miatt és a készülék jobb teljesítménye érdekében tanácsos a készülék termosztátját az -es gomb 5 állásában hagyni (6.ábra), ez kb. 60 o C-nak felel PHJ0DJDVDEEK PpUVpNOHWHQpVN O Q VHQNHPpQ\Yt]PHOOHWWPDJDVPpV]WDUWDOP~Yt] HVHWpQDYt]PHOHJtW EHQQ DYt]N OHUDNyGiVOHKHW VpJHpOHWWDUWDPDFV NNHQ - Ügyeljen, hogy a melegvízcsap tömítése tökéletes legyen, mert minden csepp elszivárgó víz plusz energiafelhasználást és a víz K PpUVpNOHWpQHNHPHONHGpVpWMHOHQWL - $NpV] OpNE OIHOWpWOHQ OHUHVV]HOHD vizet, ha az IDJ\SRQWDODWWLI WHWOHQ helységben áll. $P YHOHWYpJUHKDMWiVDHO WWYHJ\HNLD kombinált gázszelepet és a deflektort, utána SHGLJHOOHQ UL]]HDJi]N UW P UVpJpWpVD] egész kombinált gázszelep beállítását. 0HJMHJ\]pV$Yt]PHOHJtW EHOV UpV]HLWD P YHOHWDODWWQHPV]DEDGPHJ WQLQHKRJ\ PHJVpU OM QDEHOV YpG EXUNRODW 13

14 - $Yt]PHOHJtW WPDJQp]LXPDQyGGDO látták el, melynek élettartama arányban áll a víz iwodjk PpUVpNOHWpYHODYt]NpPLDL összetételével és vízvételek számával. A gyárilag beszerelt anódrúd átlagos P N GpVLIHOWpWHOHNPellett kb. öt évig képes feladatát ellátni. Mindemellett érdemes 18-KDYRQWDHOOHQ UL]WHWQL D]DQyGUXGDW$PLNRUD]iWPpU -12 mm alá csökken, tanácsos újjal kicserélni. 0HJMHJ\]pV$]DQyGU~GDNpV] OpN DOMiQWDOiOKDWyDIHKpUV]tQ GtV]ERUtWiV DODWW )LJ\HOMHQDYt]PLQ VpJpUH $OHKHW OHJKRVV]DEEpOHWWDUWDPHOpUpVH érdekében tartsa be az alábbi szabályokat: 0(6=(69Ë=szereljen fel hatékony SROLIRV]IiWNULVWiO\DODS~Yt]N WHOHQtW rendszert. A helyes karbantartás (évente egy alkalommal tanácsos elvégeztetni) érdekében javasoljuk: - Vizsgálja meg a gázalkatrészek tömörségét a tömítések esetleges cseréjével. - Szemrevételezéssel állapítsa meg a NpV] OpNpVDW ]WpUiOWDOiQRV állapotát. - (OOHQ UL]]HDW ]WHUHWpVV] NVpJ evhwpqwlv]wtwvdphjd]pj WD fúvókákat és a termoelemet. - (OOHQ UL]]HDPHJIHOHO gázteljesítményt. - (OOHQ UL]]HDYt]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVpWK PpUVpNOHWpV nyomáskorlátozók, biztonsági szelep). - (OOHQ UL]]HDJi]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVWJázszelep, gáz és lángkimaradás, stb.). - (OOHQ UL]]HDGHIOHNWRUNpPpQ\VDSND állapotát. - (OOHQ UL]]HDKHO\VpJV]HOO ]pvlihowpwhohlw és a füstgázelvezetést. - Tisztítsa ki a füstcsövet (csak kéményes modelleknél). %,=7216È* A készülékbe beépítettek egy olyan biztonsági berendezést, melynek VHJtWVpJpYHOHONHU OKHW KRJ\DYt] K PpUVpNOHWHDJ\iULODJPHJKDWiUR]RWW értéket meghaladja. $EHUHQGH]pVP N GpVLHOYHKRJ\ megszakítja a gázellátást, illetve teljesen kikapcsolja a készüléket. Az újraindítást a BEKAPCSOLÁS fejezetben leírtak szerint kell végrehajtani, miután megszüntették a hiba okát A napi használat során a készülék semmilyen karbantartást, ápolást nem LJpQ\HO$PDJ\DURUV]iJLYt]PLQ VpJ azonban rendkívül változó, így a készülékek vízkövesedése területenként más és más lehet. A vízkövesedés a A készülék javítását, a garanciális idején belül FVDNDEH ]HPHO YDJ\D]DUUDIHOMRJRVtWRWW szakszerviz végezheti. A szervizek névsora jótállási jegyben, ill. a szervizjegyzékben található! Az Ön biztonsága érdekében a földgázt és a Pb gázt szagosító anyaggal keverik össze. Ha gázszagot érez egy helységben, semmilyen körülmények között ne használjon nyílt lángot, elektromos készüléket, ne folytasson szikrát RNR]yWHYpNHQ\VpJHW6]HOO ]WHVVHNLD helységet, zárja el a gázcsapot, majd haladéktalanul értesítse a helyi gázszolgáltatót! 1HHU OWHVVHDWHUPRV]WDWLNXVJi]V]HOHS gázcsapját! A megrongált csap robbanást, súlyos sérülést okozhat. Ha problémát okoz a 14

15 NpV] OpNpOHWWDUWDPiWHU VHQEHIRO\iVROMD H]pUWHQQHNLG V]DNRQNpQWLHOOHQ U]pVH IRQWRVIHODGDW0LYHODYt]PHOHJtW pohwwduwdpddjdudqfliolvlg V]DN többszöröse, így közös érdekünk a rendszeres karbantartás. Ez a készülék garancia meghosszabbítását jelenti. Kérjük, olvassa el a jótállás jegy idevonatkozó részét! A készülékbe jutó vizet 14 Nk feletti vízkeménység esetén lágyítani kell. Ennek hiányában a készülékben fokozott vízkövesedés jelentkezhet. $NHPpQ\Yt] RNR]WDNiURNMDYtWiVDQHPJDUDQFLiOLV WHYpNHQ\VpJ A lerakódás megakadályozására a rendszeres karbantartás ill. a kereskedelemben kapható vízlágyítók alkalmasak. Kérjük, hogy olvassa el a jótállási jegy idevonatkozó részét! csap forgatása, hívjon szakszervizt! $IHOI WpVNRULOOW~OWHUKHOpVNRUNRQGHQ]iFLy MHOHQWNH]KHW$]pJpVWHUPpNEHQOpY Yt]J z OHFVDSyGLNDK Y VHEEIHO OHWHNHQpV VV]HJ\ OYHYt]FVHSSHNIRUPiMiEDQ visszacsepeghet a forró felületekre, amelyek VLVWHUJ YDJ\VHUFHJ KDQJRWNHOWHQHNÒJ\ W QKHWKRJ\DYt]PHOHJtW V]LYiURJ miközben a víz valójában a kondenzációból származik. Ha awduwio\edqopy Yt] K PpUVpNOHWHHOpULDNEƒ&-t, úgy a MHOHQVpJQHNPHJNHOV] QQLH)RNR]RWW vízpára lecsapódást lehet észlelni a téli, ill. NRUDWDYDV]LKyQDSRNEDQDPLNRUDEHM Y Yt] K PpUVpNOHWHDOHJDODFVRQ\DEELOOKDD készülék nedves, nyirkos helyiségben üzemel. 15

16 /TL Forgalmazza: 0HUORQL7HUPR6DQLWDUL+XQJDULDNIW 1139 Budapest Váci út 99. Telefon: (1) Telefax: (1)

50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN. GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY

50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN. GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY 1 2 3 4 5 6 HU CZ HU GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY 50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS NÁVOD NA INSTALACIA A OBSLUHU

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ TARTOZÉKJEGYZÉK biztonsági szelep huzatmegszakító leeresztő szelep vízoldali csatlakozó adapterek kezelési

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Vízmelegítő készülékek

Vízmelegítő készülékek Vízmelegítő készülékek Helyi vízmelegítő készülékek a fogyasztás közvetlen közelében melegítik a vizet. Vízmelegítők csoportosítása Energiaforrás alapján: Fürdőkályhák (szilárd v. cseppfolyós) Elavult.

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HALOGÉN MELEGÍTŐ TÍPUS: HM8150A Kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és tegye el! Továbbiakban szükség lehet rá. I. TERMÉKJELLEMZŐK Típus szám: Maximális Feszültség:

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 48. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. március 24., KpWI ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R T

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000.

ZV4 tipusjelû, Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542. Makó 2000. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ ZV4 tipusjelû, átfolyórendszerû háztartási gáz- vízmelegítõkhöz Tel.: (62)* 213-766 Fax: (62) 211-542 Makó 2000. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ... 3 Fontos tudnivalók... 3 Mûszaki adatok...

Részletesebben

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

&LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ . ]JD]GDViJL6]HPOH;/,,pYIV]R.(57(6,*È%25.HUWHVL*iERUkandidátus, egyetemi docens, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos I PXQNDWiUVD &LJiQ\J\HUHNHND]LVNROiEDQFLJiQ\IHOQ WWHND PXQNDHU SLDFRQ

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp

Bevezetés. felfogással, az öntözést és tápoldatozást be kell építeni a technológiába úgy, hogy az a PD[LPiOLVQ\HUHVpJHWWHJ\HOHKHWYp &VHSHJWHW QW ]pv4xhhq*lofvyho Bevezetés $FVHSHJWHW QW ]pvdondopd]ivdd]xwyeellgv]dnedqv]pohvn U&HQWHUMHG (] HJ\UpV]W D PHWHRUROyJLD WpQ\H]NQHN WXGKDWy EH D FVDSDGpN PHQQ\LVpJH D WHQ\pV]LGV]DNEDQ NHYpV D]

Részletesebben

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200

Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS. .pum N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Hangposta rendszer HASZNÁLATI U TASÍTÁS.pUM N ROYDVVD HO PLHOWW KDV]QiODWED venné a berendezést. TÍPUS KX-TVP200B / KX-TVP200 KX-TVS200 Bevezetés A Panasonic hangposta rendszer (936 QDJ\ WHOMHVtWPpQ\&

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

BKE 3. évf. 4. csoport

BKE 3. évf. 4. csoport $9,/È*85$, $]LQIRUPiFLyWHFKQROyJLDpVD]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPM Y MH D]LSDUiJEDQYH]HW FpJHNV]HPV] JpE O 7'.GROJR]DWM Y NXWDWiVWDQV]pN ËUWD 3RQJUiF]*HUJHO\ BKE 3. évf. 4. csoport 7DUWDORPMHJ\]pN TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI. Veszprémi Egyetem. Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora. Dr. Neményi Miklós MTA doktora DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU.HV]WKHO\ Növénytermesztési és kertészeti tudományok Doktori Iskola 7pPDYH]HW N Dr. Debreczeni Béláné MTA doktora Dr.

Részletesebben

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR

A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR A BEÜZEMELŐNEK A FELHASZNÁLÓNAK FŐZŐLAP TÍPUSOK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÁZFŐZŐLAPOK 11MAGYAR R B Elhelyezési távlság a páraelszívótól (pict. A) A (pict. 1) (pict. 1A) MIELŐTT A FŐZŐLAPOT HASZNÁLJA Mielőtt

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő

C 275-01. made in Italy. Tahiti Dual. Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek. Környezetbarát hő C 275-01 made in Italy Tahiti Dual Fali kombi és fali fűtő gázkészülékek Környezetbarát hő HU Fali kombi gázkészülékek Tahiti Dual MEGBÍZHATÓSÁG BIZTONSÁG EGYSZERŰ HASZNÁLHATÓSÁG MINŐSÉG INNOVÁCIÓ MAGAS

Részletesebben

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C 185-02. Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS Indirekt CYLINDER HMV tároló WHPF BM BM IST 03 C 185-02 USE ÜZEMBE AND MAINTENANCE HELYEZÉS, HASZNÁLAT HANDBOOK ÉS KARBANTARTÁS HU GB ES Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta.

Részletesebben

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése

Agrárvállalkozások finanszírozási sajátosságai, pénzügyi- tervezési módszerek fejlesztése Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei *HRUJLNRQ0H] Veszprémi Egyetem JD]GDViJWXGRPiQ\L.DU Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola,VNRODYH]HW Dr. Major Iván egyetemi tanár a MTA doktora 7pPDYH]HW

Részletesebben

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása

Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK. Vízvezeték szerelés Csap javítása Tipp_fuzet_csapszereles_csapszereles 2010.10.07. 11:58 Page 1 TIPPEK ÉS ÖTLETEK Vízvezeték szerelés Csap javítása Régi csap leszerelése Új csap felszerelése Tömítés cseréje a mosdókagyló és a csap között

Részletesebben

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN

The Buzz. Üzembehelyezési és használati útmutató HUN HUN The Buzz HUN Üzembehelyezési és használati útmutató HUN 1.1 A 1.3 1.4 B 1.5 1.6 1 < < < < D 1.7 1.8 1 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 2 < < < < Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Biztonsági tudnivalók.... 4 2.1 Tanácsok

Részletesebben

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS

NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS KÉRJÜK, ALAPOSAN TANULMÁNYOZZUK ÁT A KÉZIKÖNYVET A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT!! NEDVES ÉS SZÁRAZ TÍSZTÍTÓ BERENDEZÉS Pegazus Hungary Kft. 4030 Debrecen, Monostorpályi u. 7. Tel: 52/479-200 Fax:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 6300 900 0 / 000 HU Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logalux HT/H 0 W tároló melegvíztermelõhöz A szerelés és a karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni! Elõszó Fontos általános

Részletesebben

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TOALETT- ASZTALKA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, a használatba vétel előtt, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Elemek behelyezése 2x AA 1.5V elem 2x

Részletesebben

Gáz- és elektromos fűtésű vízmelegítők

Gáz- és elektromos fűtésű vízmelegítők Gáz- és elektromos fűtésű vízmelegítők Hatékony megoldások melegvíz-készítésre Bosch átfolyós vízmelegítők 1 2013 Környezetvédelem az otthonunkban Tartalom 2013 Környezetvédelem az otthonunkban 1000 SC

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01)

AlfaSol Kompakt. Integrált szolár bojlerek AG 376/2501 (2009-09-01) AlfaSol Integrált szolár bojlerek Fellhasznállóii és Szerellésii Kéziikönyv AG 376/2501 (2009-09-01) TARTALOM JEGYZÉK 1 TELEPÍTÉS LAPOSTETŐRE VAGY EGYÉB VÍZSZINTES FELÜLETRE... 3 2 TELEPÍTÉS FERDETETŐRE...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ezt a használati útmutatót azért készítettük, hogy Ön megfelelően, teljes biztonságban használhassa Campingaz készülékét. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a Campingaz katalitikus infra hősugárzó készüléket választotta. Ez a használati útmutató a következő típusokra érvényes: Campingaz IR 5000 POHODA és IR 5000 TURBO Infra

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Tároló-vízmelegítő fali készülékekhez 80-300 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 5. és 7. fejezet

Részletesebben

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK!

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Kéményjobbítók Országos Szövetségének levele mindenkihez, akit érdekel a saját és környezetében élők életének és vagyonának biztonsága A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Sajnos szomorú aktualitása van annak,

Részletesebben

CS10.5. Vezérlõegység

CS10.5. Vezérlõegység CS10.5 HU Vezérlõegység 0409006 TARTALOMJEGYZÉK 1. CS10.5 VEZÉRLÕEGYSÉG...3 1.1. Általános tudnivalók...3 1.. Mûszaki adatok...3. VEZÉRLÕEGYSÉG: FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV...4.1. Az elõre beállítható idõpontok

Részletesebben

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK

BE-SSP-2R MELEGVÍZTÁROLÓK TERMÉKLEÍRÁS BE-SSP-2R/2R os melegvíztároló két regiszterrel A BE-SSP-sorozatú napkollektoros melegvíztárolóknál acélból készült (S 23 JR) zománcozott melegvíz készítőkről van szó. Korrózióvédelemként

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238, 264-3218; Fax: 262-6119 E-mail: info@pxp.hu, munka@pxp.hu 2CFI-4GLS 2FI-4GLS 2FIE-4GLS 2FID-4GLS

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna RNOHYHOHVközgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió társasági adózásáedq 'RNWRUL3K'értekezés

Részletesebben

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW

Kezelési útmutató ASC 160. Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Kezelési útmutató ASC 160 Levegő/víz hőszivattyú beltéri egység 6 720 614 054-00.1D ASC 160 6 720 614 413 HU (2007/06) OSW Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Biztonsági utasítások és a szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870F Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

Kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán Útmutató gázfajta-átszereléshez Kondenzációs gázkazán 6720812906-00.1Wo Suprapur KBR 16, 30, 42 Suprapur KSBR 16, 30 Condens 2000F 16, 30, 42 Condens 3000F 16, 30 Soltis condens ELSCR 42 Soltis condens

Részletesebben

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése

Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése Zárt rendszerű napkollektoros melegvízellátó rendszer telepítése TARTALOM 1. Kollektor összeállítása 2 2. Rendszer összeállítása 5 3. Víztartály feltöltése 5 4. Kollektorkör feltöltése 6 Figyelem! A telepítés

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ

MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ MŰSZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK euro F8.50 C F és euro F8.50 C P A gyártási számában C jelet tartalmazó gázfűtőkészülékhez A Műszaki adatokban leírtak, a F É G K O N V E K T O R G Y Á R T Ó

Részletesebben

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU

VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU VR30 DE;AT;CH;BE;FR;IT;NL;ES;PT;HU Szakemberek számára Szerelési útmutató Buszcsatoló, moduláló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz.......... 3 1.1 A dokumentumok megőrzése..

Részletesebben

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq Széchenyi István Egyetem Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola Galántainé Máté Zsuzsanna okleveles közgazdász tanár Problémák és újabb törekvések az Európai Unió a társasági adózásáedq

Részletesebben

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés

Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32. Szerelés és működtetés Hometronic golyóscsap HAV 20, 25, 32 Szerelés és működtetés Alkalmazás Alkalmazás A HAV típusú motoros mozgatású Hometronic golyóscsap ivóvíz vezetékek nyitására zárására szolgál. Vezérlését a Hometronic

Részletesebben

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY

Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés. Doktori (PhD) Értekezés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY Doktori (PhD) Értekezés Dokt ori (Ph D) Ért e ke zés KONTÓ GIZELLA KES ZTHELY 2005 1 Doktori (PhD) Értekezés *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY Agrárgazdaságtani és Társadalomtudományi

Részletesebben

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése Országos szakmai konferencia Tüzelő- fűtőberendezések felülvizsgálata BM OKF - Szent Flórián Terem 2015. március 05. Előadó: Versits Tamás Magyar Gázipari

Részletesebben

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ

SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS FELHASZNÁLÓI KÉZ IKÖNYV DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ SWS 2 TS DRÓTNÉLKÜLI ÉRZÉKELŐ Az érzékelő üzembehelyezése előtt gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót. A drótnélküli kinti érzékelő az SWS

Részletesebben

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA

HASZNÁLAT (*) LEVEGİ BEVEZETÉS: LÁSD A BESZERELÉS CÍMŐ FEJEZETET (5 ÉS 6 RÉSZEK) 3. ÁBRA 4. ÁBRA 5. ÁBRA Kedves Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak vagyunk abban, hogy ez a modern és praktikus termék, amelyik a legjobb anyagokból készült, kielégíti minden igényét. Kérjük, mielıtt

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW

6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ. %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW 6]RFLiOLVI OGSURJUDP=VDGiQ\EDQ %HYH]HWpV $ 0DJ\DURUV]iJRQ P N G V]RFLiOLV I OGSURJUDPRN N ] O D OHJNLWHUMHGWHEE D OHJW EE WiPRJDWiVW felhasználó a Szociális és Családügyi Minisztérium (korábban Népjóléti

Részletesebben

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék

Alkatrészek. Elem Fedőlap (Nyissa ki az elemek behelyezéséhez) Csatlakozó. Aljzat/foglalat Nose bilincs. Készülék Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás A készüléken található szimbólumok magyarázata

Részletesebben

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3

MAXI 3 3 oldalon feszített mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz mérettartomány víz gáz 48-102 16 5 88-282 16 4 270-460 10 3 katalógus UNIFIX MAXI palástjavító Felhasználási terület: Csővezetékeken keletkezett lyukak, repedések és porózusos csőszakaszok tömítésére alkalmazható, a Maxi típusok ezen kívül csövek összekötésére

Részletesebben

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás

2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP. Beüzemelés üzemeltetés karbantartás 2MF-2GS X NAT M2-LSX GÁZFÕZÕLAP Beüzemelés üzemeltetés karbantartás Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, és gratulálunk a választásához. Ezt az új, átgondoltan tervezett, a legkiválóbb

Részletesebben

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást.

ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341. Használati leírás. Olvassa el és értse meg a következő leírást. ELEKTROMOS ROLLER Termék száma: 2341 Használati leírás Olvassa el és értse meg a következő leírást. Mielőtt hozzákezdene Távolítsa el a csomagolást. Ellenőrizze, hogy minden alkatrész hiánytalan e vagy

Részletesebben

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI

A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI A FOLYAMAT- HÁLÓZATSZINTÉZIS FELADAT KITERJESZTÉSEI Ph.D. értekezés Varga József 7pPDYH]HW 'U)ULHGOHU)HUHQF 0 V]DNLLQIRUPDWLNDLDONDOPD]iVRN doktori program Nagy rendszerek tervezése és irányítása alprogram

Részletesebben

Használati útmutató. XRI gázüzemű hőlégbefúvók

Használati útmutató. XRI gázüzemű hőlégbefúvók Használati útmutató XRI gázüzemű hőlégbefúvók Kedves Vásárló! Gratulálunk, hogy egy, a csúcsminőséget képviselő Immergas terméket vásárolt, amely hosszú ideig és biztonságosan fogja az Ön kényelmét szolgálni.

Részletesebben

Használati útmutató. Kondenzációs kazán F 25

Használati útmutató. Kondenzációs kazán F 25 Használati útmutató Kondenzációs kazán F 25 Tartalomjegyzék KÉRJÜK, HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN! 1 Kérjük elolvasni... 3 1.1 Üdvözöljük... 3 1.2 Rövid használati útmutató... 4 1.3 Jótállás

Részletesebben

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC CW+ COMPACT HIGIÉNIAI RÉTEGTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1/11 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező

Részletesebben

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer

Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Vércukormérő-műszer Wellion CALLA Light Színt hoz az életébe 4 divatos színben Jobb olvashatóság a legmagasabb kontraszt által Wellion CALLA Light Egyszerűen kezelhető Zárt egységek

Részletesebben

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel

JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel 1 JIM JM.3, JM.4 garázskapu mozgató szett CP.J3 vezérléssel Felszerelési javaslat: JIM garázskapu mozgató szett 2 Technikai adatok: JM.3 JM.4 Tápfeszültség: 230Vac 230Vac Motor: 24Vdc 24Vdc Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ XRJ15Lx1, XRJ15Lx2, XRJ15Lx3 Jégkása készítő gép használati útmutató Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok...

Tartalomjegyzék. 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok... Tartalomjegyzék 1. Készülék leírás...6 1.1 Hőmérsékletválasztás...6 1.2 Hőmérsékletválasztás korlátozás...6 1.3 Fontos...6 1.4 Műszaki adatok...7 2. Szerelés és vízbekötés...8 2.1 Villamos csatlakozás...8

Részletesebben

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2

1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ_... 2 1.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...2 1.2 A KÉZIKÖNYV HASZNÁLATA...2 1.3 AZONOSÍTÁS...2 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK_... 3 2.1 VÉSZHELYZETEK...3 2.2 BESZERELÉSRE VONATKOZÓ BIZTONSÁGI

Részletesebben

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ VE 50.2TR VE 80.2TR HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS KKA 57050 (12-10) 258 801

ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ VE 50.2TR VE 80.2TR HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS KKA 57050 (12-10) 258 801 ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ VE 50.2TR VE 80.2TR HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS KKA 57050 (12-10) 258 801 HU Kedves Vásárló! Köszönjük vásárlását, mellyel kinyilvánította bizalmát termékeink iránt! A készülék

Részletesebben

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció

SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3.015350 TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL. MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció SZABÁLYOZÓK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÖBBFUNKCIÓS RELÉPANEL MD12023-2012-09-14 Műszaki dokumentáció 3.015350 KEDVES VÁSÁRLÓNK! Gratulálunk, Ön egy Immergas terméket választott, amely hosszú

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU

6 720 613 692-00.1O. Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23. Kezelési útmutató 6 720 800 654 (2011/09) HU 6 720 613 692-00.1O Gázüzemű fűtőkészülék Gaz 4000 W ZWA 24-2 A 23 ZWA 24-2 K 23 HU Kezelési útmutató 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók.... 4 1.1 A szimbólumok

Részletesebben

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester

ÁLMOSD Településrendezési Terv Helyi Építési Szabályzat. Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. jeg\] polgármester )HOHOVWHOHS OpVUHQGH]pVL YH]HWWHUYH] ----------------------- Veres István okl. építészmérnök a Magyar Építész Kamara tagja TT-1-15-0125/2001/2006 Jóváhagyva a 9/2009.( IX.24.) sz. rendelettel. ÁLMOSD Településrendezési

Részletesebben

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt

Szállítás. Ellen rzés üzemeltetés el tt Bevezetés Üzembe helyezés el tt olvassa át ezt a leírást. Ez a biztonságos munka és a zavarmentes kezelés el feltétele. Tartsa be a használati utasításban és a motoron látható biztonsági utasításokat és

Részletesebben

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás

Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Allergia Elleni Készülék Használati Utasítás Tartalom Tartalom Bevezetés Alkatrészek Általános figyelmeztetések és biztonság Az Allergia Elleni Készülék használata Áramforrás Termékjellemzők Karbantartás

Részletesebben

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20

Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 HU Konyhai mérleg mérőpohárral EK6331-20 Használati útmutató Max. súly 3000g (3kg), minimális súly 1g Elem 1x 2032 Mérőpohár űrtartalma 1 l Használati útmutató Funkciók 1. Hozzávalók mérése 2. Tej, olaj

Részletesebben

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató

Rádió/DVD lejátszó. Kezelési útmutató Figyelem Rádió/DVD lejátszó Kezelési útmutató Menet közben ne próbálja konfigurálni a készüléket. Ha gépjárművével napsütésen parkol, a készülék bekapcsolása előtt várja meg, amíg a készülék lehűl. Esős,

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS MAGYAR LÁSZLÓ *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR KESZTHELY 2003 *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6ÁGTUDOMÁNYI KAR Növényvédelmi Intézet +HUEROyJLDLpV1 YpQ\YpG

Részletesebben

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató

Beszerelés. ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató Beszerelés ConCorde BC 803 tolatóradar Használati útmutató LCD kijelző 1,5 m Szint 1 Biztonságos Zöld 1,1-1,4 m Szint 2 Biztonságos Zöld 0,8-1,0 m Szint 3 Riasztás Sárga 0,6-0,7 m Szint 4 Riasztás Sárga

Részletesebben

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei

Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei Jakó Attila A Microchip HCS ugrókódos áramkörei 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 TARTALOMJEGYZÉK... 1 2 BEVEZETÉS... 4 3 A KEELOQ ALKOTÓELEMEI... 6 4 UGRÓ KÓDOS RENDSZEREKNÉL HASZNÁLT DEFINÍCIÓK... 8 4.1 SOROZAT

Részletesebben

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. GYERMEK TRICIKLI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. A használati útmutatót olvassa el és õrizze meg késõbbi áttekintésre is. Kérjük a szülõket vagy a terméket összeszerelõ

Részletesebben

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1

MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 MD-8 Nokia minihangszórók 9209478/1 7 2008 Nokia. Minden jog fenntartva. A Nokia, a Nokia Connecting People és az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Accessories) logó a Nokia Corporation bejegyzett

Részletesebben

352*5$02= 6,87$6,7 6

352*5$02= 6,87$6,7 6 352*5$02= 6,87$6,7 6 1.x verzió Gyártó: NIVELCO Ipari Elektronika RT. H-1043 Budapest, Dugonics u. 11. Tel.: (36-1)-369-7575 Fax: (36-1)-369-8585 E-mail:nivelco@nivelco.com http://www.nivelco.com 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

PAB 02 típusú ablakátbeszélő

PAB 02 típusú ablakátbeszélő Használati utasítás a SIVA gyártmányú PAB 02 típusú ablakátbeszélő készülékhez Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy termékünket választotta, remélve, hogy hosszú ideig segíti az Ön munkáját. A biztonság,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AUTOMATA GYÜMÖLCSFACSARÓ GÉPEK MAJ14, MAJ25, MAJ40, MAJ60, MAJ60S Olvassa el, és a készülék közelében őrizze meg jelen használati útmutatót. Importőr: Vendi Hungária Kft. Szervizbejelentés:

Részletesebben