.e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1"

Átírás

1 e0e1<(6e6 e0e1<1e/ h/,7è52/ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7 4*256 4*256 4*256 4*2 1 4*2 1 H]HOpVLV]HUHOpVLpVNDUEDQWDUWiVLXWDVtWiV 1

2 ),*<(/0(=7(7e6 Ha gázszagot érez: =iumdhodji]fvdsrw 1\LVVRQDEODNRW 1H KDV]QiOMRQ Q\tOW OiQJRW HOHNWURPRV NpV] OpNHW NDSFVROyNDWQHIRO\WDVVRQV]LNUiWRNR]yWHYpNHQ\VpJHW =iumdhod] UOiQJRW +tymdd]rqqdodkho\lji]v]rojiowdwyv]huho MpW ),*<(/(0 1HWiUROMRQpV KDV]QiOMRQ J\~OpNRQ\DQ\DJRW pviro\dgpnrwd NpV] OpNN ]HOpEHQ - $NpV] OpNKHO\HVP N GpVHpUGHNpEHQDNp]LN Q\YEHQWDOiOKDWyXWDVtWiVRNDWEHNHOO tartani. - Jelen kezelési könyv tartalmazza a használati, a beszerelési és karbantartási utasítást. $ e6=h/e %(h=(0(/e6 g7(/(6 Az üzembe helyezéshez ki kell hívni a jótállási jegyben, illetve szervizjegyzékben IHOW QWHWHWW V]HUYL]HN HJ\LNpW $ V]HUHO HOOHQ U]L D EHpStWpV V]DNV]HU VpJpW EHV]DEiO\R]]DDNpV] OpNHWWiMpNR]WDWiVWDGDNpV] OpNNH]HOpVpU OpVNLW OWLDMyWiOOiVL MHJ\ PHJIHOHO URYDWDLW $ EH zemeléssel és a garancia érvényesítésével kapcsolatos HJ\pEWHHQG NPLDWWNpUM NROYDVVDHODMyWiOOiVLMHJ\LGHYRQDWNR]yUpV]pW 7,386 0%97,(QJHGpO\V]iP 4*256 H *256 H *256 H *2 1 H *2 1 H $NpV] OpNIHOpStWpVH - hosszú élettartamot biztosító zománcozott tartály, elektrolitikus korrózióvédelem aktív anóddal, - ]RPiQFR]RWWN OV OHPH]EXUNRODW - &)&PHQWHVQDJ\V U VpJ SROLXUHWiQKDEV]LJHWHOpVDPLFV NNHQWLDK YHV]WHVpJHW - gázszelep: több állású szabályozható termosztát, biztonsági termoelem, IHOV K PpUVpNOHW KDWiUROy DPL UHQGHOOHQHV P N GpV HVHWpQ PHJV]DNtWMD D gázellátást, - UR]VGDPHQWHVDFpOI pj - piezo elektromos gyújtás. 2

3 0 6=$,$'$72 02'(// Q9 30 Q9 40 Q9 50 Q9 30 Q9 40 GORS GORS GORS GOKN GOKN UWDUWDORP l Max. víznyomás bar Névleges K WHUKHOpV kw H.Pb gáz S gáz 6,5 7,8 10,1 2,0 2,0 Hasznos teljesítmény kw H.Pb gáz S gáz 5,5 6,7 8,6 1,74 1,74 )HOI WpVLLG t 45 o C + YHV]WHVpJ o C-on min. H,Pb gáz S gáz W Melegvízadó képesség 45 o l/h H.Pb gáz S gáz Melegvízadó képesség 60 o l/h H,Pb gáz S gáz &6$7/$.2=È6,1<20È6 Földgáz (H) G20 mbar S gáz G25.1 mbar PB gáz G31-G30 mbar *È=)2*<$6=7È6 Földgáz G20 m 3 /h 0,688 0,825 1,069 0,21 0,21 S gáz G25.1 m 3 /h 0,798 0,957 1,240 0,24 0,24 PB gáz G31-G30 g/h )h67*è= e57e ( Huzat mbar 0,015 0,015 0, Füstgáz tömeg g/sec 5,4 5,4 7,3 - - Füstgáz o C K PpUVpNOHW

4 %(6=(5(/e6,Ò7087$7Ï *25602'(//(. Melegviz kimen Hidegvíz bejöv bels 1 1 GOKN MODELLEK Melegviz kimen Hidegvíz bejöv 1 Gázcsatlakozás 1/2 G Gázcsatlakozás 1/2 G Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN 4

5 %HIRJODOyPpUHWHN Modell UWDUWDORPO % * / Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN (/+(/<(=e6 $ NpV] OpN EHV]HUHOpVpW FVDN PHJIHOHO NpSHVtWpVVHO UHQGHONH] V]HPpO\ YpJH]KHWL $ EHpStWpVW D KHO\L Ji]V]ROJiOWDWyQDN HO ] OHJ MyYi NHOO KDJ\QLD $ EHpStWpVW YpJ] V]HUHO QHNDPXQNDelvégeztével értesíteni kell a gázszolgáltatót, amelynek alkalmazottja Q\RPiVSUyEiQDNYHWLDOiDJi]YH]HWpNHWPDMGUiN WLD]WDPiUPHJOpY Ji]UHQGV]HUUH$ EHpStWpVNRUEHNHOOWDUWDQLYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNDWpVHO tuivrndw $Yt]PHOHJtW WIDJ\WyOYpGHWWKHO\VpJEHQOHKHW OHJDNpPpQ\KH]N ]HOV]LOiUGSDGR]DWUD kell építeni. $Ji]W ]HOpV Yt]PHOHJtW WQHPV]DEDGRO\DQKHO\UHV]HUHOQLDKROJ\~OpNRQ\IRO\DGpNRNDW és gázokat tárolnak. Figyelni kell továbbá arra, hogy zárt helységben a természetes légmozgás hatására gyúlékony gázok kerülhetnek máshová is, mint ahol tárolják azokat. $ NpV] OpNHW ~J\ KHO\H]]H HO D NLYiODV]WRWW IDO PHOOHWW KRJ\ D NpW Yt]FV NLPHQ pv EHM Y D]]DOSiUKX]DPRVDQiOOMRQ Amennyiben a készüléket sarokban kívánja felszerelni, a fal és a készülék között hagyjon HOHJHQG KHO\HWDEHV]HUHOpVKH]pVD]DONDWUpV]HNNLYpWHOpKH] 1HPV]DEDGDYt]PHOHJtW WiOODQGyWDUWy]NRGiVFpOMiUDV]ROJiOyKHO\VpJEHQ SOODNyV]REiEDQHOKHO\H]QL1HPV]HUHOKHW DYt]PHOHJtW YpGWHOHQN OV WHU OHWUHVHP. $Yt]PHOHJtW EHpStWpVHNRUJ\~OpNRQ\V]LOiUGDQ\DJRNWyOD]DOiEELYpG WiYROViJRNDWNHOO EHWDUWDQL EXUNRODWWyO PLQ FP D NpV] OpN DOMiWyO pv WHWHMpW O PLQ FP $ N QQ\ V]HUHOKHW VpJPLDWWDYt]PHOHJtW HO WWPLQFPWiYROViJRWNHOOPHJKDJ\QL Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a készülék tartályából vagy menetes FVDWODNR]yLQiOHVHWOHJHVHQV]LYiUJyYt]DYt]PHOHJtW N UQ\H]HWpEHQYDJ\DSDGOyEDQNiUW RNR]KDW $ Yt]PHOHJtW KHO\HV P N GpVH PHJIHOHO OpJHOOiWiVW LV NtYiQ $QQDN D helységnendopjhooiwiviwdkrodyt]phohjtw WHOKHO\H]LNDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNQDNpV HO tuivrnqdnphjihoho HQNHOONLDODNtWDQL $ Yt]PHOHJtW W QHP OHKHW RO\DQ KHO\VpJEHQ YDJ\ OpJiUDPOiVED HOKHO\H]QL DPHO\EHQ D N YHWNH] DQ\DJRNWDOiOKDWyN Freonok, klór, kálcium-klorid, szén-whwudnorulg KDORJpQHV K W IRO\DGpNRN SHUNOyU-etilén, sósav, gyúlékony anyagok, etilén-diklorid, fotó vegyszerek, Ezek az anyagok gyakran megtalálhatók a háztartásokban és az iparban is pl.: szépségszalonokban, tísztítószalonokban, fotólaborokban valamint folyékony és por mosószerekben, tisztítószerekben, hagyományos spray dobozokban, és antisztatizáló szerekben. Az ilyen 5

6 OHYHJ OpJ]pVUH DONDOPDV OHKHW GH D Ji]OiQJED NHU OYH RO\DQ PDUy KDWiV~ VDYDN keletkeznek, amelyek minden fémet megtámadnak. Amennyiben készülék hibáját ezen maró anyagok okozzák a vállalt garancia nem érvényes. 9Ë=%( g7e6 A készülék vízoldali csatlakozó csonk mérete: ¾ G. Ha szemben állunk a készülékkel, a hideg víz bemenet a jobb oldalon, a melegvíz kimenet bal olddorqwdoiokdwy$klghjyt]fv EHN WpVpKH] FVDN PHQHWHV N WpVW V]DEDG KDV]QiOQL 7LORV D IRUUDV]WiVVDO W UWpQ FVDWODNR]WDWiVPLYHODK PHJURQJiOKDWMDDPHU O FV YHW $ NpV] OpNHW D KLGHJYt] EHYH]HW ROGDORQ HO NHOO OiWQL HO]iUy FVDSSDO pv EL]WRQViJL szeleppel. Az elzáró csapnak a készülék üzeme közben állandóan nyitva kell lennie. A EL]WRQViJLV]HOHSPLQGHQYt]PHOHJtW WDUWR]pND$V]HOHSHWQHSUyEiOMDiWiOOtWDQL7LORVD biztonsági szelep bedugózása! $ EL]WRQViJL V]HOHS EHpStWpVH HO WW EOtWVH iw D Yt]Yezetékrendszert, hogy PHJJ\ ] GKHVVHQ DUUyO QLQFV-e bennük fémforgács, homok, kender vagy egyéb V]HQQ\H] GpV +D LO\HQ DQ\DJRN NHU OQpQHN D EL]WRQViJL V]HOHSEH ]DYDUKDWMiN DQQDN P N GpVpWHVHWHQNpQWW QNUHWHKHWLN $ IHOI WpVL LG DODWW D V]HOHS FV S JpVH V] NVpJV]HU DPLWDK KDWiViUD D Yt]W OWHW térfogatváltozása által megnövekedett nyomás okoz, ezért a szelep csonkját kösse a OHIRO\yKR] 9LJ\i]DW D NL PO Yt] IRUUy OHKHW &V S JpV WDSDV]WDOKDWy DNNRU LV KD D vízvezetékrendszerbe visszacsapó szelepet szerelnek. Amennyiben a vízvezetékrendszer nyomása meghaladja a 6 EDUN3DQ\RPiVW~J\pStWVHQEHQ\RPiVFV NNHQW W OHKHW OHJDNpV] OpNW OWiYRO HU OMHKRJ\DYt]DYt]PHOHJtW UHFV S JM Q +DV]QiOMRQOHIRO\yEDFVDWODNR]WDWKDWyJ\ MW tölcsért (ld. ieud$q\rpivq YHNHGpVPLDWWDFV S JpVHONHU OKHW ha a hidegvíz ágba - a visszacsapó szelep és a készülék csatlakozási pontja közé PHJIHOHO PpUHW ]iuwwijxoivl tartályt szerelnek. /HHUHV]WpV A fagyáskárok elkerülése érdekében, ha kpv] OpNHWI WHWOHQ helységben hagyja, eressze le a vizet! %HV]HUHOpVNRUV]iPROMRQH]]HOD]HVKHW VpJJHOpVV]HUHOMHQ IHOOHHUHV]W FVDSRWD]5 csatlakozóhoz! (ld. 4.ábra). 2 $Yt]PHOHJtW OHHUHV]WpVH - Kapcsolja ki a készüléket és zárja el a gázcsapot! - Zárja el a készülék hidegvíz csapját! - Nyissa ki a melegvíz-rendszer valamely csaptelepét! - Nyissa ki az 5 FVDWODNR]yKR] EHpStWHWW OHHUHV]W szelepet! )LJ\HOHP $ NpV] OpNHW OHIRO\yQ NHUHV]W O HUHVV]H OH &VDWODNR]WDVVRQ HJ\ IOH[LELOLV FV YHW D OHHUHV]W FVDSKR] DKRJ\DQDiEUDPXWDWMD 6

7 ),*<(/(0 9LJ\i]]RQ D OHHUHV]WpV VRUiQ D NpV] OpNE O NLIRO\yYt]IRUUyOHKHW 3 &6$7/$ 2=7$7È6$&,5 8/È&,Ï6 g55( Cirkulációs kör Amennyiben a vízvezetékrendszeréhez használati melegvíz cirkulációs kör is tartozik, annak YLVV]DWpU ijiwd]5ohhuhv]w csonkhoz lehet csatlakoztatni. A 4. ábra az ilyen esetben alkalmazandó bekötést szemlélteti. 4 $ e0e1<%( g7e6 &VDND*256PRGHOOHNQpO $ I VWFV EHN WpVpW D V]DEYiQ\RNQDN PHJIHOHO HQ NHOO NLDODNttani. A kéménynek amelyre a készüléket rákötik, gázüzemre alkalmasnak kell lennie, és a helyi NpPpQ\VHSU YiOODODW HQJHGpO\pYHO NHOO UHQGHONH]QLH(]HQLVPHUHWHNKLiQ\iEyOHUHG károk a felhasználót terhelik. A füstgázokat kizárólag a készülékhez tartozó huzatmegszakító / EHOV (Ld. Befoglaló PpUHWWiEOi]DW ieud iwppu MpQHN PHJIHOHO PpUHW FV Y QOHKHWHOYH]HWQL )RQWRVDNpPpQ\MyV]HOO ]pvh 5 7

8 $I VWHOYH]HW FV YHNQpONHU OMHDKRVV]~Yt]V]LQWHVV]DNDV]RNDWOHMWpVWpVV] N OHWHWQH alkalmazzon, mert a készülékben tökéletlen égést okozhatnak. +DDI VWFV YHWI WHWOHQKHO\VpJHQYH]HWM NNHUHV]W OJRQGRVNRGMXQNDK V]LJHWHOpVU OD kondenzáció elkerülése érdekében. A huzatmegszakítót VHPPLO\HQHVHWEHQVHPV]DEDG kiiktatni, átalakítani vagy kicserélni, miveov]huyhvupv]pwnpsh]ldji]yt]phohjtw pjpvwhuppnhoyh]hwpvpqhn $I VWFV KHO\HVEHV]HUHOpVHDNLYLWHOH] NL]iUyODJRVIHOHO VVpJH. 9t]PHOHJtW W pv HJ\ Ji]ND]iQW N ] V NpPpQ\EH FVDN DNNRU OHKHW EHN WQL KD DQQDN mérete elég nagy az együttes füstgázmennyiség elvezetésére, vagy ha a két készüléket egymáshoz képest reteszelik. ),*<(/(0 $ Ji]NpV] OpN KHO\HV P N GpVpQHN IHOWpWHOH D KX]DWPHJV]DNtWy W NpOHWHV HOKHO\H]pVH Kerülni kell az 5. ábrán feltüntetett helytelen szerelési módokat. $'()/( 7250 g'e6( e6%( g7e6(*256prghoohn $ Yt]PHOHJtW N RO\DQ V]HUNH]HWWHO YDQQDN HOOiWYD DPHO\QHN IHODGDWD D] pj Ji]HOOiWiViQDN OHiOOtWiVD WHKiWDNpV] OpNP N GpVpQHNOHiOOtWiVDKDDI VWJi]W HOYH]HW FV UpV]OHJHVHQYDJ\WHOMHVHQHOGXJXO Ez a szerkezet egy olyan termosztátból $ (6. ábra) áll, amely az 50 literes készülékeknél 85 C±3-ra, a többi modellnél pedig 90 C±3-ra van beállítva (az ellenállás 10 m -nál kisebb). A termosztát a deflektor & szélére van rögzítve, és összekötve a termoelemmel és a gázszelep IHOV K PpUVpNOHWUHWHV]pYHO 0LQGH] D NpV] OpN WDUWR]pNDNpQW DGRWW FV NpV]OHW UpV]H DPHO\HW D N YHWNH] NEHQ OHtUW PyGRQ NHOO beszerelni. A füstgáztermosztát A kéttípusú lehet: automatikusan újrainduló (6.1), manuálisan újraindítható (6.2 ábra). Ha DNpV] OpNOHiOODN YHWNH] PyGRQNHOO~MUDLQGtWDQL $XWRPDWD~MUDLQGtWyYDOiEUD Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH p]l~mudlqgtwyydoieud Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Nyomja be teljesen a termosztát P gombját; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH A leállt készüléket a szokásos begyújtási eljárást követve lehet újraindítani D EHDYDWNR]iVW N YHW -5 perc elteltével

9 +D D MHOHQVpJ LVPpWO GQH NpUMHQ VHJtWVpJHW V]DNV]HUYL]HVW O KRJ\ D KLED RNiW kijavíthassa. 5DJDVV]D IHO D YH]HWpNWDUWyW D Yt]PHOHJtW KiWROGDOiUD D YH]HWpNHN iowdo MHO OW helyre (5) úgy, hogy nyitva hagyja a kihajtható oldalát. +HO\H]]H IHO D] HO tuivqdn PHJIHOHO HQDGHIOHNWRUW~J\KRJ\DI VWJi]UHWHV]D vezetékcsatorna közelében legyen. Tekerje le a termosztát (4) vékony vezetékét (3) a szükséges hosszúságúra, ügyelve arra, hogy ne törje meg, vagy ne szakítsa el azt. (A szükséges hosszúság a készülék magassága.) Vezesse végig a lecsavart vezetéket (3) a vékony csatornában, majd zárja le a kihajtható oldalt egészen kattanásig. Helyezze a termosztátot a fenékburkolatra oda, ahonnan a vezetékek indulnak (5). Csatlakoztassa a vezetékeket a termosztáthoz. %e*e67(50e (/9(=(7e6&VDND*2 1PRGHOOHNQpO A kémény nélküli készülékeket nem szükséges, és nem is szabad kéménybe kötni. Az égésterméket nem kell sehová elvezetni. A biztonsági üzemelést a hel\lvpj PHJIHOHO V]HOO ]WHWpVpYHOpVDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNYDODPLQWHO tuivrnehwduwiviydonhooel]wrvtwdql A helyiség szükséges minimális légtere: 12 m 3. Ne próbálja az égésterméket a készüléken OpY Q\tOiVWyO FV YHNNHO HOYH]HWQL ) VWFV YH]pV IHOV]HUHOpse veszélyes üzemelést, szénmonoxid mérgezést, tüzet, vagy robbanást okozhat. 1HUDNMRQVHPPLWDYt]PHOHJtW WHWHMpUHPHUWD]]DYDUKDWMDDKHO\HVP N GpVW $NpPpQ\QpON OLYt]PHOHJtW NHWEiUPLO\HQPiVWtSXV~Ji]NpV] OpNNHON ] VOpJWpUEHFVDN akkor lehet bekötni, ha annak mérete elég nagy az együttes légszükséglet biztosítására. *È=&6$7/$ 2=È6 A gázcsatlakozó mérete: ½ G $ Ji]YH]HWpNQHN D Ji]V]HOHSUH W UWpQ UiN WpVpQpO IOH[LELOLV Ji]W PO DONDOPD]iVD javasolt. $ IOH[LELOLV Ji]W PO HOp Ji]HO]iUy I FVDSRW D Ji]V]HOHS HOp SHGLJ Ji]V] U W NHOO beépíteni. A csatlakozásához csak klingerit anyagú tömítés használható! 0HJMHJ\]pVDEHV]HUHOpVQpOYHJ\pNILJ\HOHPEHDKDWiO\RVHO tuivrndw e6=h/e %(e6, $3&62/È6$ %( $3&62/È6 %HJ\~MWiVHO WWJ\ ] djön meg arról, hogy a kombinált gázszelep tökéletesen illeszkedik a burkolathoz, szállítás közben nem sérültek az egyes alkatrészek, valamint hogy a készüléket feltöltötték-e vízzel. Ennek érdekében nyissa ki a legközelebbi melegvíz csapot, KRJ\DOHYHJ a tartályból eltávozhasson. A készülék hidegvíz csonkja elé szerelt elzáró csapot szintén nyissa ki. Ha buborékmentes víz folyik a melegvíz-ágból, vagyis a tartály megtelt, a melegvíz csapot elzárhatja. 9

10 A készülék elé szerelt gázcsapot nyissa ki! - Csavarja a ( K IRNV]DEiO\]y JRPERW (=kikapcsolt) állásból UOiQJiOOiVEDiEUD 6 - Nyomja be (K IRNV]DEiO\]yJRPERWpVJ\~MWVD PHJD] UOiQJRWDSLH]RJ\~MWy benyomásával ieud ~J\ KRJ\ N ]EHQ D K IRNV]DEiO\]y gombot (nyomva tartja mintegy 20 másodpercig. - +D D Q\RPyJRPE HOHQJHGpVH XWiQ D] UOiQJ kialszik, egy perc elteltével ismételje meg a P YHOHWHW GH WDUWVD KRVV]DEEDQ OHQ\RPYD D K IRNV]DEiO\]yJRPERW 7 - (O IRUGXOKDW KRJ\ KRVV]DEEDQ NHOO OHQ\RPYD tartani a gombot, mert meg kell várni amíg a gi]fv YHNE ODOHYHJ HOWiYR]LN Ha a készülék több próbálkozás ellenére sem gyullad be, zárja el a gázcsapot és kérje a szakszervizek segítségét. &VDYDUMD D K IRNV]DEiO\]y JRPERW -HV UOiQJ iooiveyo D NtYiQW K IRNRW ieui]roy -W O NE o C) (kb. 75 o C) jelig. Esetleges kondenzáció elkerülése miatt ne használja Yt]PHOHJtW WDV]DEiO\R]yJRPE-es állása alatt! 8, $3&62/È6 Csavarja a (HV K IRNV]DEiO\]y JRPERW l (=kikapcsolt) állásba (8.ábra). È7È//Ë7È63%*È=h=(05( A II2HS3B/P kategóriához tartozó készülékek G20 I OGJi]RV P N GpVUH YDQQDN EHV]DEiO\R]YD GH alkalmasak G30-*3%Ji]RVP N GpVUHLV$3E gáz alkalmazása esetén a gázkészülékeket nagyobb óvatossággal kell használni. A Pb gáz QHKH]HEE PLQW D OHYHJ H]pUW D] PpO\HQ IHNY területekhq pv QHP IHMPDJDVViJEDQ J\ OLN VV]H (PLDWW QHKH]HQ pv]ohokhw $ 3E Ji] ]HP készülékeket nem szabad talajszintnél mélyebb helyekre beépíteni, így például alagsorba, pincébe. Ezek a modellek különböznek a földgáz ]HP HNW O 6RKD QH SUyEiOMD PHJ D N O QE ] típusú készülékeket más gázfajtáról üzemeltetni, mert ezzel életveszélyt okozhat! A készülék beszabályozását más gázfajtára csak szakszervizek végezhetik! 10 9

11 10 gázszelep h PpUVpNOHWV]DEiO\R]ygomb ½ G gázcsatlakozás piezo gyújtó termoelem gyújtóelektróda UOiQJpJ f pj rögzít csavarok f pj fúvóka gázszelep tartó panel 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6(e6 )Ò9Ï $&6(5( $EHiOOtWiVWyOHOWpU Ji]IDMWiUDYDOyiWiOOtWiVKR]NLNHOOFVHUpOQLDI -pvj\~mwypj I~YyNiLW valamint a szükséges gáznyomást beállítani. 0HJMHJ\]pV $] iwiootwivkr] V] NVpJHV I~YyNiN D 0HUORQL 7HUPR6DQLWDUL IW PiUNDV]HUYL]pW O V]HUH]KHW NEH A kombinált gázszelep kiszerelése után az alábbiak szerint tanácsos eljárni: 11

12 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6( - 7iYROtWVD HO DJi]V]HOHSYpG EXUNRODWiW~J\ hogy egy csavarhúzó segítségével az oldalsó nyílásokon nyomást gyakorolva kiakasztja azt (11.ábra). - Csavarja ki a gázszelep paneljét U J]tW négy csavart (10.ábra). - Iktassa ki IHOV K PpUVpNOHW UHWHV] pv D termoelem vezetékeit, iktassa ki a piezo J\~MWy YH]HWpNpW pv K~]]D NL D K YHO\E O D gázszelep termosztát szondát. - Vegye ki a kombinált gázszelepet enyhe csavaró mozdulattal kifelé húzva (12.ábra), DPtJWHOMHVHQNLWXGMDK~]QLD]pJ W )Ò9Ï $&6(5(*256PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a UOiQJ I~YyNiW D] DOiEELDN szerint (13. Ábra): csavarja ki teljesen a U J]tW FVDYDUW lazítsa ki a FVDWODNR]iVW J\~MWypJ U J]tW KROODQGHU cserélje ki a fúvókát a fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent )Ò9Ï $&6(5(*2 1PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a ( UOiQJ I~YyNiW (13. ábra) a N YHWNH] PyGRQ &VDYDUMDNLWHOMHVHQDU J]tW FVDYDUW. Lazítsa ki teljesen a hollandert Csavarja ki és cserélje ki a D fúvókát a E fúvókára. Fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent. $ 20%,1È/7*È=6=(/(3 g66=(6=(5(/e6( A kombinált gázszelep visszaszerelésénél kövesse a KOMBINÁLT GÁZSZELEP KISZERELÉSE útmutatását fordított sorrendben. $] pj KHO\HV EHiOOtWiVD NLIHMH]HWWHQ D V]HUHO IHOHO VVpJH GORS modellek GOKN modellek 12

13 )Ò9Ï $0e5(7( e* ) pj I~YyND ieud 1<20È6%(È//Ë7È6$ UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *256 *256 *256 *256 Földgáz G20 2,30 2,45 2,60 0,37 S gáz G25.1 2,65 2,80 3,00 0,37 PB gáz G31-G30 1,30 1,40 1,90 0,24 ) pj I~YyND ieud UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *2 1 *2 1 *2 1 Földgáz G20 1,30 1,30 0,30 (3a 13.ábra) S gáz G25.1 1,45 1,45 0,30 (3a 13.ábra) PB gáz G31-G30 0,67 0,67 0,20 (3b 13.ábra) $IHQWLI~YyNiNUDPHJDGRWWpUWpNHNPLOOLPpWHUEHQpUWHQG N Fölgdáz G20 S gáz G25.1 &VDWODNR]iVLQ\RPiV 25 mbar 25 mbar *256 PEDU PEDU ej Q\RPiV *256 *256 PEDU PEDU PEDU PEDU *2 1 PEDU PEDU Pb gáz G31-G30 29 mbar PEDU h=(0(/7(7e6,7$1è&62 $5%$17$57È6 9Ë=0,1 6e* Takarékossági szempontok miatt és a készülék jobb teljesítménye érdekében tanácsos a készülék termosztátját az -es gomb 5 állásában hagyni (6.ábra), ez kb. 60 o C-nak felel PHJ0DJDVDEEK PpUVpNOHWHQpVN O Q VHQNHPpQ\Yt]PHOOHWWPDJDVPpV]WDUWDOP~Yt] HVHWpQDYt]PHOHJtW EHQQ DYt]N OHUDNyGiVOHKHW VpJHpOHWWDUWDPDFV NNHQ - Ügyeljen, hogy a melegvízcsap tömítése tökéletes legyen, mert minden csepp elszivárgó víz plusz energiafelhasználást és a víz K PpUVpNOHWpQHNHPHONHGpVpWMHOHQWL - $NpV] OpNE OIHOWpWOHQ OHUHVV]HOHD vizet, ha az IDJ\SRQWDODWWLI WHWOHQ helységben áll. $P YHOHWYpJUHKDMWiVDHO WWYHJ\HNLD kombinált gázszelepet és a deflektort, utána SHGLJHOOHQ UL]]HDJi]N UW P UVpJpWpVD] egész kombinált gázszelep beállítását. 0HJMHJ\]pV$Yt]PHOHJtW EHOV UpV]HLWD P YHOHWDODWWQHPV]DEDGPHJ WQLQHKRJ\ PHJVpU OM QDEHOV YpG EXUNRODW 13

14 - $Yt]PHOHJtW WPDJQp]LXPDQyGGDO látták el, melynek élettartama arányban áll a víz iwodjk PpUVpNOHWpYHODYt]NpPLDL összetételével és vízvételek számával. A gyárilag beszerelt anódrúd átlagos P N GpVLIHOWpWHOHNPellett kb. öt évig képes feladatát ellátni. Mindemellett érdemes 18-KDYRQWDHOOHQ UL]WHWQL D]DQyGUXGDW$PLNRUD]iWPpU -12 mm alá csökken, tanácsos újjal kicserélni. 0HJMHJ\]pV$]DQyGU~GDNpV] OpN DOMiQWDOiOKDWyDIHKpUV]tQ GtV]ERUtWiV DODWW )LJ\HOMHQDYt]PLQ VpJpUH $OHKHW OHJKRVV]DEEpOHWWDUWDPHOpUpVH érdekében tartsa be az alábbi szabályokat: 0(6=(69Ë=szereljen fel hatékony SROLIRV]IiWNULVWiO\DODS~Yt]N WHOHQtW rendszert. A helyes karbantartás (évente egy alkalommal tanácsos elvégeztetni) érdekében javasoljuk: - Vizsgálja meg a gázalkatrészek tömörségét a tömítések esetleges cseréjével. - Szemrevételezéssel állapítsa meg a NpV] OpNpVDW ]WpUiOWDOiQRV állapotát. - (OOHQ UL]]HDW ]WHUHWpVV] NVpJ evhwpqwlv]wtwvdphjd]pj WD fúvókákat és a termoelemet. - (OOHQ UL]]HDPHJIHOHO gázteljesítményt. - (OOHQ UL]]HDYt]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVpWK PpUVpNOHWpV nyomáskorlátozók, biztonsági szelep). - (OOHQ UL]]HDJi]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVWJázszelep, gáz és lángkimaradás, stb.). - (OOHQ UL]]HDGHIOHNWRUNpPpQ\VDSND állapotát. - (OOHQ UL]]HDKHO\VpJV]HOO ]pvlihowpwhohlw és a füstgázelvezetést. - Tisztítsa ki a füstcsövet (csak kéményes modelleknél). %,=7216È* A készülékbe beépítettek egy olyan biztonsági berendezést, melynek VHJtWVpJpYHOHONHU OKHW KRJ\DYt] K PpUVpNOHWHDJ\iULODJPHJKDWiUR]RWW értéket meghaladja. $EHUHQGH]pVP N GpVLHOYHKRJ\ megszakítja a gázellátást, illetve teljesen kikapcsolja a készüléket. Az újraindítást a BEKAPCSOLÁS fejezetben leírtak szerint kell végrehajtani, miután megszüntették a hiba okát A napi használat során a készülék semmilyen karbantartást, ápolást nem LJpQ\HO$PDJ\DURUV]iJLYt]PLQ VpJ azonban rendkívül változó, így a készülékek vízkövesedése területenként más és más lehet. A vízkövesedés a A készülék javítását, a garanciális idején belül FVDNDEH ]HPHO YDJ\D]DUUDIHOMRJRVtWRWW szakszerviz végezheti. A szervizek névsora jótállási jegyben, ill. a szervizjegyzékben található! Az Ön biztonsága érdekében a földgázt és a Pb gázt szagosító anyaggal keverik össze. Ha gázszagot érez egy helységben, semmilyen körülmények között ne használjon nyílt lángot, elektromos készüléket, ne folytasson szikrát RNR]yWHYpNHQ\VpJHW6]HOO ]WHVVHNLD helységet, zárja el a gázcsapot, majd haladéktalanul értesítse a helyi gázszolgáltatót! 1HHU OWHVVHDWHUPRV]WDWLNXVJi]V]HOHS gázcsapját! A megrongált csap robbanást, súlyos sérülést okozhat. Ha problémát okoz a 14

15 NpV] OpNpOHWWDUWDPiWHU VHQEHIRO\iVROMD H]pUWHQQHNLG V]DNRQNpQWLHOOHQ U]pVH IRQWRVIHODGDW0LYHODYt]PHOHJtW pohwwduwdpddjdudqfliolvlg V]DN többszöröse, így közös érdekünk a rendszeres karbantartás. Ez a készülék garancia meghosszabbítását jelenti. Kérjük, olvassa el a jótállás jegy idevonatkozó részét! A készülékbe jutó vizet 14 Nk feletti vízkeménység esetén lágyítani kell. Ennek hiányában a készülékben fokozott vízkövesedés jelentkezhet. $NHPpQ\Yt] RNR]WDNiURNMDYtWiVDQHPJDUDQFLiOLV WHYpNHQ\VpJ A lerakódás megakadályozására a rendszeres karbantartás ill. a kereskedelemben kapható vízlágyítók alkalmasak. Kérjük, hogy olvassa el a jótállási jegy idevonatkozó részét! csap forgatása, hívjon szakszervizt! $IHOI WpVNRULOOW~OWHUKHOpVNRUNRQGHQ]iFLy MHOHQWNH]KHW$]pJpVWHUPpNEHQOpY Yt]J z OHFVDSyGLNDK Y VHEEIHO OHWHNHQpV VV]HJ\ OYHYt]FVHSSHNIRUPiMiEDQ visszacsepeghet a forró felületekre, amelyek VLVWHUJ YDJ\VHUFHJ KDQJRWNHOWHQHNÒJ\ W QKHWKRJ\DYt]PHOHJtW V]LYiURJ miközben a víz valójában a kondenzációból származik. Ha awduwio\edqopy Yt] K PpUVpNOHWHHOpULDNEƒ&-t, úgy a MHOHQVpJQHNPHJNHOV] QQLH)RNR]RWW vízpára lecsapódást lehet észlelni a téli, ill. NRUDWDYDV]LKyQDSRNEDQDPLNRUDEHM Y Yt] K PpUVpNOHWHDOHJDODFVRQ\DEELOOKDD készülék nedves, nyirkos helyiségben üzemel. 15

16 /TL Forgalmazza: 0HUORQL7HUPR6DQLWDUL+XQJDULDNIW 1139 Budapest Váci út 99. Telefon: (1) Telefax: (1)

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 4000 O WR11/14-2 B... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU

Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 282 (2009/06) HU Gázkazán GAZ 3000 W OS/W 23-1 LH KE 23/31 hu Telepítési és használati utasítás HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata / Biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató ÁTFOLYÓS RENDSZERŰ GÁZVÍZMELEGÍTŐK Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Opalia C 11 E Opalia C 14 E 2 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1 Általános jellemzők...4 2 A dokumentumok megőrzése...4

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 18-2 DH KE 23 ZW 18-2 DH KE 23 ZS 18-2 DH KE 31 ZW 18-2 DH KE 31 6 720 608 298 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

SD 20, 30, 40, 50 KLO

SD 20, 30, 40, 50 KLO ÖNTÖTTVAS TAGOS KAZÁNOK SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓJA Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556 Fax: 283-0554 E-mail: sduval@saunierduval.hu

Részletesebben

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre

Ez a szimbólum felhívja a figyelmet egy fontos megjegyzésre vagy figyelmeztetésre Figyelmesen olvassa el a jelen kézikönyvben megadott utasításokat, mivel a beszerelés biztonságára, a használatra és a karbantartásra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati utasítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1. Ez a kézikönyv elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része a berendezésnek. Gondosan meg kell őrizni a készülékkel együtt akkor is, ha más tulajdonoshoz vagy használóhoz kerül

Részletesebben

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O

Condens 2000 W ZWB 24-1 AR. Kondenzációs gázkészülék. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 644 062-00.1O 6 720 644 062-00.1O Kondenzációs gázkészülék Condens 2000 W ZWB 24-1 AR Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A

Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés AQUA ES-130. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A HU Közvetett fűtésű használati melegvíz termelő berendezés Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 300023546-001-A Tartalom 1 Bevezetés...............................................................................3

Részletesebben

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10

Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Használati utasítás 2. oldal Kérjük a járműben tartani! Boiler Gas BG 10 / Boiler Gas/Elektro BGE 10 Vízmelegítő Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok...

Részletesebben

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató

IDRO 30 - IDRO 30 CS. HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató IDRO 30 - IDRO 30 CS HU Beszerelési, használati és karbantartási útmutató 1 Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy az IDRO 30 kandallót választotta. Használat előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi

Részletesebben

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK

minived DE, HR, HU, RU, SI, SK minived DE, HR, HU, RU, SI, SK Üzemeltetők számára Kezelési útmutató minived Elektromos üzemű átfolyó vízmelegítő nyitott és zárt rendszerekhez, nyomásálló HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BERKO JO 30 ÁLLÍTATÓ BEÜLŐ SZÉLESSÉGŰ, VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja. Figyelem:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWE 20 FI TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWE 20 FI Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: (mikrohullám) Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú

Részletesebben

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat.

Ha ezt nem teszi meg, a mosógép bekapcsolás után komolyan megrongálódhat. H A MOSÓGÉP ELSÕ HASZNÁLATA ELÕTT 1. A szállításhoz szükséges rögzítõk leszerelése A mosógép gépcsoportja szállítás alatt a palásttal együtt rögzítve van. Az elsõ bekapcsolás elõtt a mosógépet teljesen

Részletesebben

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás

Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás Automatikus digitális vérnyomásmér Model M10-IT Használati utasítás HU IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Tartalom A készülék használata el tt Bevezetés...3 Fontos biztonsági el írások...4 1. Áttekintés...6 2.

Részletesebben

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany

1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany Kezelési Utasítás 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381907-UNG -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Az új HATZ-Dízelmotor Önnek dolgozik Ez a motor kizárólag azon gépek gyártója által meghatározott és kipróbált

Részletesebben

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL

LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL LAVAMAT 1046 EL LAVAMAT 1246 EL Automatická prácka Automata mosógép Návod na pouzitie Használati Útmutató PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Kedves Ügyfelünk! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EL-GO ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ 3 KEREKŰ MOPED REHAB-TRADE Kft. 2000 Szentendre, Kalászi út 3. Telefon: 06-26/88-62-88 Fax: 06-1/239-4330 A csoport tagja Figyelem: Kérjük, az eszköz átvétele

Részletesebben

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket

Mosógép. használati útmutató. képzelje el a lehetőségeket WF1124ZA(C/U) WF1124ZB(C/U) WF1124XA(C/U) WF1124XB(C/U) Mosógép használati útmutató Az útmutató 100%-ban újrahasznosított papírból készult. képzelje el a lehetőségeket Köszönjük, hogy Samsung terméket

Részletesebben

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza:

MIG inverter típus KEZELÉSI UTASÍTÁS. INVERTERES MIG ív hegesztőgép. Forgalmazza: TARTALOM KEZELÉSI UTASÍTÁS ISO 9001:2000 INVERTERES MIG ív hegesztőgép MIG inverter típus Forgalmazza: Centrotool Kft 1102 Budapest Halom utca 1. Tel: +36 1 260 4408 Fax: +36 1 260 4840 FONTOS: Ovassa

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található!

KEZELÉSI UTASÍTÁS DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP. A jótállási jegy a kezelési utasításban található! KEZELÉSI UTASÍTÁS Típus: Magic De Luxe Redes., Superautomatica SUP 012x A jótállási jegy a kezelési utasításban található! DARÁLÓVAL EGYBEÉPÍTETT TELJESEN AUTOMATA KÁVÉFŐZŐ GÉP Gratulálunk! Gratulálunk

Részletesebben

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN

UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN UNIVERZÁLIS OLAJFŰTÉS Ű HP 125 KAZÁN HASZNÁLATI UTASÍTÁS Wilker Kft H-2600 Vác Diadal tér. 2. Tel: 06 27 316 500 Ajánlott az alábbi információk részletes tanulmányozása, a kazán megbízható és rendeltetésszer

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olallal vagy zsírral HU A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehet a legjobb eredményt elérni és a gép biztonságos üzemelését biztosítani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus

A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus A CSALÁD NYUGALMÁÉRT FELASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉGZÉSFIGYELŐ KÉSZÜLÉK BABAŐRZŐVEL AC601 típus U 87 PL 111 02mf4_ManuelAC601_multi6_12008.indd 87 TARTALOMJEGYZÉK VIGYÁZAT...89 A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE AC601...

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott.

Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. F I A T D O B L Ó K E Z E L É S É S K A R B A N T A R T Á S Tisztelt Ügyfelünk! Köszönjük Önnek, hogy a Fiat márkát részesítette előnyben, és gratulálunk, hogy egy Fiat Doblò gépkocsit választott. Ezt

Részletesebben

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési-

mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- mennyiségmér Ultraheat T550- (UH50- ) tési energiamér Ultracold T550- (UH50- ) Szerelési- UH 206-101d HU és karbantartási leírás Megjegyzés: A szövegben el forduló mennyiségmér kifejezés amennyiben nincs

Részletesebben

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15.

VFF-10 FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. VFF-10 H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó FAGOR HUNGÁRIA KFT. 1071 BUDAPEST, DAMJANICH U. 11-15. Elôkészítés és nyomás: PXP ELSÔ MAGYAR DIGITÁLIS NYOMDA RT. 1106 Budapest, Maglódi út 8. Tel.: 264-4238,

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU

GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31. Kezelési útmutató 6 720 680 273 (2009/06) HU GAZ 3000 W ZS/W 12/18/24-2 DH KE/AE 23/31 hu Kezelési útmutató HU 2 Tárgymutató HU Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata / iztonsági utasítások.........................3 1.1 Jelmagyarázat.................

Részletesebben