.e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ".e0e1<(6 e6.e0e1< 1e/.h/, 7È52/Ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7. 4 *256 4 *256 4 *2.1 4 *256 4 *2.1.H]HOpVL V]HUHOpVL pv NDUEDQWDUWiVL XWDVtWiV 1"

Átírás

1 e0e1<(6e6 e0e1<1e/ h/,7è52/ï5(1'6=(5 *È=9Ë=0(/(*Ë7 4*256 4*256 4*256 4*2 1 4*2 1 H]HOpVLV]HUHOpVLpVNDUEDQWDUWiVLXWDVtWiV 1

2 ),*<(/0(=7(7e6 Ha gázszagot érez: =iumdhodji]fvdsrw 1\LVVRQDEODNRW 1H KDV]QiOMRQ Q\tOW OiQJRW HOHNWURPRV NpV] OpNHW NDSFVROyNDWQHIRO\WDVVRQV]LNUiWRNR]yWHYpNHQ\VpJHW =iumdhod] UOiQJRW +tymdd]rqqdodkho\lji]v]rojiowdwyv]huho MpW ),*<(/(0 1HWiUROMRQpV KDV]QiOMRQ J\~OpNRQ\DQ\DJRW pviro\dgpnrwd NpV] OpNN ]HOpEHQ - $NpV] OpNKHO\HVP N GpVHpUGHNpEHQDNp]LN Q\YEHQWDOiOKDWyXWDVtWiVRNDWEHNHOO tartani. - Jelen kezelési könyv tartalmazza a használati, a beszerelési és karbantartási utasítást. $ e6=h/e %(h=(0(/e6 g7(/(6 Az üzembe helyezéshez ki kell hívni a jótállási jegyben, illetve szervizjegyzékben IHOW QWHWHWW V]HUYL]HN HJ\LNpW $ V]HUHO HOOHQ U]L D EHpStWpV V]DNV]HU VpJpW EHV]DEiO\R]]DDNpV] OpNHWWiMpNR]WDWiVWDGDNpV] OpNNH]HOpVpU OpVNLW OWLDMyWiOOiVL MHJ\ PHJIHOHO URYDWDLW $ EH zemeléssel és a garancia érvényesítésével kapcsolatos HJ\pEWHHQG NPLDWWNpUM NROYDVVDHODMyWiOOiVLMHJ\LGHYRQDWNR]yUpV]pW 7,386 0%97,(QJHGpO\V]iP 4*256 H *256 H *256 H *2 1 H *2 1 H $NpV] OpNIHOpStWpVH - hosszú élettartamot biztosító zománcozott tartály, elektrolitikus korrózióvédelem aktív anóddal, - ]RPiQFR]RWWN OV OHPH]EXUNRODW - &)&PHQWHVQDJ\V U VpJ SROLXUHWiQKDEV]LJHWHOpVDPLFV NNHQWLDK YHV]WHVpJHW - gázszelep: több állású szabályozható termosztát, biztonsági termoelem, IHOV K PpUVpNOHW KDWiUROy DPL UHQGHOOHQHV P N GpV HVHWpQ PHJV]DNtWMD D gázellátást, - UR]VGDPHQWHVDFpOI pj - piezo elektromos gyújtás. 2

3 0 6=$,$'$72 02'(// Q9 30 Q9 40 Q9 50 Q9 30 Q9 40 GORS GORS GORS GOKN GOKN UWDUWDORP l Max. víznyomás bar Névleges K WHUKHOpV kw H.Pb gáz S gáz 6,5 7,8 10,1 2,0 2,0 Hasznos teljesítmény kw H.Pb gáz S gáz 5,5 6,7 8,6 1,74 1,74 )HOI WpVLLG t 45 o C + YHV]WHVpJ o C-on min. H,Pb gáz S gáz W Melegvízadó képesség 45 o l/h H.Pb gáz S gáz Melegvízadó képesség 60 o l/h H,Pb gáz S gáz &6$7/$.2=È6,1<20È6 Földgáz (H) G20 mbar S gáz G25.1 mbar PB gáz G31-G30 mbar *È=)2*<$6=7È6 Földgáz G20 m 3 /h 0,688 0,825 1,069 0,21 0,21 S gáz G25.1 m 3 /h 0,798 0,957 1,240 0,24 0,24 PB gáz G31-G30 g/h )h67*è= e57e ( Huzat mbar 0,015 0,015 0, Füstgáz tömeg g/sec 5,4 5,4 7,3 - - Füstgáz o C K PpUVpNOHW

4 %(6=(5(/e6,Ò7087$7Ï *25602'(//(. Melegviz kimen Hidegvíz bejöv bels 1 1 GOKN MODELLEK Melegviz kimen Hidegvíz bejöv 1 Gázcsatlakozás 1/2 G Gázcsatlakozás 1/2 G Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN 4

5 %HIRJODOyPpUHWHN Modell UWDUWDORPO % * / Q9 30 GORS Q9 40 GORS Q9 50 GORS Q9 30 GOKN Q9 40 GOKN (/+(/<(=e6 $ NpV] OpN EHV]HUHOpVpW FVDN PHJIHOHO NpSHVtWpVVHO UHQGHONH] V]HPpO\ YpJH]KHWL $ EHpStWpVW D KHO\L Ji]V]ROJiOWDWyQDN HO ] OHJ MyYi NHOO KDJ\QLD $ EHpStWpVW YpJ] V]HUHO QHNDPXQNDelvégeztével értesíteni kell a gázszolgáltatót, amelynek alkalmazottja Q\RPiVSUyEiQDNYHWLDOiDJi]YH]HWpNHWPDMGUiN WLD]WDPiUPHJOpY Ji]UHQGV]HUUH$ EHpStWpVNRUEHNHOOWDUWDQLYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNDWpVHO tuivrndw $Yt]PHOHJtW WIDJ\WyOYpGHWWKHO\VpJEHQOHKHW OHJDNpPpQ\KH]N ]HOV]LOiUGSDGR]DWUD kell építeni. $Ji]W ]HOpV Yt]PHOHJtW WQHPV]DEDGRO\DQKHO\UHV]HUHOQLDKROJ\~OpNRQ\IRO\DGpNRNDW és gázokat tárolnak. Figyelni kell továbbá arra, hogy zárt helységben a természetes légmozgás hatására gyúlékony gázok kerülhetnek máshová is, mint ahol tárolják azokat. $ NpV] OpNHW ~J\ KHO\H]]H HO D NLYiODV]WRWW IDO PHOOHWW KRJ\ D NpW Yt]FV NLPHQ pv EHM Y D]]DOSiUKX]DPRVDQiOOMRQ Amennyiben a készüléket sarokban kívánja felszerelni, a fal és a készülék között hagyjon HOHJHQG KHO\HWDEHV]HUHOpVKH]pVD]DONDWUpV]HNNLYpWHOpKH] 1HPV]DEDGDYt]PHOHJtW WiOODQGyWDUWy]NRGiVFpOMiUDV]ROJiOyKHO\VpJEHQ SOODNyV]REiEDQHOKHO\H]QL1HPV]HUHOKHW DYt]PHOHJtW YpGWHOHQN OV WHU OHWUHVHP. $Yt]PHOHJtW EHpStWpVHNRUJ\~OpNRQ\V]LOiUGDQ\DJRNWyOD]DOiEELYpG WiYROViJRNDWNHOO EHWDUWDQL EXUNRODWWyO PLQ FP D NpV] OpN DOMiWyO pv WHWHMpW O PLQ FP $ N QQ\ V]HUHOKHW VpJPLDWWDYt]PHOHJtW HO WWPLQFPWiYROViJRWNHOOPHJKDJ\QL Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol a készülék tartályából vagy menetes FVDWODNR]yLQiOHVHWOHJHVHQV]LYiUJyYt]DYt]PHOHJtW N UQ\H]HWpEHQYDJ\DSDGOyEDQNiUW RNR]KDW $ Yt]PHOHJtW KHO\HV P N GpVH PHJIHOHO OpJHOOiWiVW LV NtYiQ $QQDN D helységnendopjhooiwiviwdkrodyt]phohjtw WHOKHO\H]LNDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNQDNpV HO tuivrnqdnphjihoho HQNHOONLDODNtWDQL $ Yt]PHOHJtW W QHP OHKHW RO\DQ KHO\VpJEHQ YDJ\ OpJiUDPOiVED HOKHO\H]QL DPHO\EHQ D N YHWNH] DQ\DJRNWDOiOKDWyN Freonok, klór, kálcium-klorid, szén-whwudnorulg KDORJpQHV K W IRO\DGpNRN SHUNOyU-etilén, sósav, gyúlékony anyagok, etilén-diklorid, fotó vegyszerek, Ezek az anyagok gyakran megtalálhatók a háztartásokban és az iparban is pl.: szépségszalonokban, tísztítószalonokban, fotólaborokban valamint folyékony és por mosószerekben, tisztítószerekben, hagyományos spray dobozokban, és antisztatizáló szerekben. Az ilyen 5

6 OHYHJ OpJ]pVUH DONDOPDV OHKHW GH D Ji]OiQJED NHU OYH RO\DQ PDUy KDWiV~ VDYDN keletkeznek, amelyek minden fémet megtámadnak. Amennyiben készülék hibáját ezen maró anyagok okozzák a vállalt garancia nem érvényes. 9Ë=%( g7e6 A készülék vízoldali csatlakozó csonk mérete: ¾ G. Ha szemben állunk a készülékkel, a hideg víz bemenet a jobb oldalon, a melegvíz kimenet bal olddorqwdoiokdwy$klghjyt]fv EHN WpVpKH] FVDN PHQHWHV N WpVW V]DEDG KDV]QiOQL 7LORV D IRUUDV]WiVVDO W UWpQ FVDWODNR]WDWiVPLYHODK PHJURQJiOKDWMDDPHU O FV YHW $ NpV] OpNHW D KLGHJYt] EHYH]HW ROGDORQ HO NHOO OiWQL HO]iUy FVDSSDO pv EL]WRQViJL szeleppel. Az elzáró csapnak a készülék üzeme közben állandóan nyitva kell lennie. A EL]WRQViJLV]HOHSPLQGHQYt]PHOHJtW WDUWR]pND$V]HOHSHWQHSUyEiOMDiWiOOtWDQL7LORVD biztonsági szelep bedugózása! $ EL]WRQViJL V]HOHS EHpStWpVH HO WW EOtWVH iw D Yt]Yezetékrendszert, hogy PHJJ\ ] GKHVVHQ DUUyO QLQFV-e bennük fémforgács, homok, kender vagy egyéb V]HQQ\H] GpV +D LO\HQ DQ\DJRN NHU OQpQHN D EL]WRQViJL V]HOHSEH ]DYDUKDWMiN DQQDN P N GpVpWHVHWHQNpQWW QNUHWHKHWLN $ IHOI WpVL LG DODWW D V]HOHS FV S JpVH V] NVpJV]HU DPLWDK KDWiViUD D Yt]W OWHW térfogatváltozása által megnövekedett nyomás okoz, ezért a szelep csonkját kösse a OHIRO\yKR] 9LJ\i]DW D NL PO Yt] IRUUy OHKHW &V S JpV WDSDV]WDOKDWy DNNRU LV KD D vízvezetékrendszerbe visszacsapó szelepet szerelnek. Amennyiben a vízvezetékrendszer nyomása meghaladja a 6 EDUN3DQ\RPiVW~J\pStWVHQEHQ\RPiVFV NNHQW W OHKHW OHJDNpV] OpNW OWiYRO HU OMHKRJ\DYt]DYt]PHOHJtW UHFV S JM Q +DV]QiOMRQOHIRO\yEDFVDWODNR]WDWKDWyJ\ MW tölcsért (ld. ieud$q\rpivq YHNHGpVPLDWWDFV S JpVHONHU OKHW ha a hidegvíz ágba - a visszacsapó szelep és a készülék csatlakozási pontja közé PHJIHOHO PpUHW ]iuwwijxoivl tartályt szerelnek. /HHUHV]WpV A fagyáskárok elkerülése érdekében, ha kpv] OpNHWI WHWOHQ helységben hagyja, eressze le a vizet! %HV]HUHOpVNRUV]iPROMRQH]]HOD]HVKHW VpJJHOpVV]HUHOMHQ IHOOHHUHV]W FVDSRWD]5 csatlakozóhoz! (ld. 4.ábra). 2 $Yt]PHOHJtW OHHUHV]WpVH - Kapcsolja ki a készüléket és zárja el a gázcsapot! - Zárja el a készülék hidegvíz csapját! - Nyissa ki a melegvíz-rendszer valamely csaptelepét! - Nyissa ki az 5 FVDWODNR]yKR] EHpStWHWW OHHUHV]W szelepet! )LJ\HOHP $ NpV] OpNHW OHIRO\yQ NHUHV]W O HUHVV]H OH &VDWODNR]WDVVRQ HJ\ IOH[LELOLV FV YHW D OHHUHV]W FVDSKR] DKRJ\DQDiEUDPXWDWMD 6

7 ),*<(/(0 9LJ\i]]RQ D OHHUHV]WpV VRUiQ D NpV] OpNE O NLIRO\yYt]IRUUyOHKHW 3 &6$7/$ 2=7$7È6$&,5 8/È&,Ï6 g55( Cirkulációs kör Amennyiben a vízvezetékrendszeréhez használati melegvíz cirkulációs kör is tartozik, annak YLVV]DWpU ijiwd]5ohhuhv]w csonkhoz lehet csatlakoztatni. A 4. ábra az ilyen esetben alkalmazandó bekötést szemlélteti. 4 $ e0e1<%( g7e6 &VDND*256PRGHOOHNQpO $ I VWFV EHN WpVpW D V]DEYiQ\RNQDN PHJIHOHO HQ NHOO NLDODNttani. A kéménynek amelyre a készüléket rákötik, gázüzemre alkalmasnak kell lennie, és a helyi NpPpQ\VHSU YiOODODW HQJHGpO\pYHO NHOO UHQGHONH]QLH(]HQLVPHUHWHNKLiQ\iEyOHUHG károk a felhasználót terhelik. A füstgázokat kizárólag a készülékhez tartozó huzatmegszakító / EHOV (Ld. Befoglaló PpUHWWiEOi]DW ieud iwppu MpQHN PHJIHOHO PpUHW FV Y QOHKHWHOYH]HWQL )RQWRVDNpPpQ\MyV]HOO ]pvh 5 7

8 $I VWHOYH]HW FV YHNQpONHU OMHDKRVV]~Yt]V]LQWHVV]DNDV]RNDWOHMWpVWpVV] N OHWHWQH alkalmazzon, mert a készülékben tökéletlen égést okozhatnak. +DDI VWFV YHWI WHWOHQKHO\VpJHQYH]HWM NNHUHV]W OJRQGRVNRGMXQNDK V]LJHWHOpVU OD kondenzáció elkerülése érdekében. A huzatmegszakítót VHPPLO\HQHVHWEHQVHPV]DEDG kiiktatni, átalakítani vagy kicserélni, miveov]huyhvupv]pwnpsh]ldji]yt]phohjtw pjpvwhuppnhoyh]hwpvpqhn $I VWFV KHO\HVEHV]HUHOpVHDNLYLWHOH] NL]iUyODJRVIHOHO VVpJH. 9t]PHOHJtW W pv HJ\ Ji]ND]iQW N ] V NpPpQ\EH FVDN DNNRU OHKHW EHN WQL KD DQQDN mérete elég nagy az együttes füstgázmennyiség elvezetésére, vagy ha a két készüléket egymáshoz képest reteszelik. ),*<(/(0 $ Ji]NpV] OpN KHO\HV P N GpVpQHN IHOWpWHOH D KX]DWPHJV]DNtWy W NpOHWHV HOKHO\H]pVH Kerülni kell az 5. ábrán feltüntetett helytelen szerelési módokat. $'()/( 7250 g'e6( e6%( g7e6(*256prghoohn $ Yt]PHOHJtW N RO\DQ V]HUNH]HWWHO YDQQDN HOOiWYD DPHO\QHN IHODGDWD D] pj Ji]HOOiWiViQDN OHiOOtWiVD WHKiWDNpV] OpNP N GpVpQHNOHiOOtWiVDKDDI VWJi]W HOYH]HW FV UpV]OHJHVHQYDJ\WHOMHVHQHOGXJXO Ez a szerkezet egy olyan termosztátból $ (6. ábra) áll, amely az 50 literes készülékeknél 85 C±3-ra, a többi modellnél pedig 90 C±3-ra van beállítva (az ellenállás 10 m -nál kisebb). A termosztát a deflektor & szélére van rögzítve, és összekötve a termoelemmel és a gázszelep IHOV K PpUVpNOHWUHWHV]pYHO 0LQGH] D NpV] OpN WDUWR]pNDNpQW DGRWW FV NpV]OHW UpV]H DPHO\HW D N YHWNH] NEHQ OHtUW PyGRQ NHOO beszerelni. A füstgáztermosztát A kéttípusú lehet: automatikusan újrainduló (6.1), manuálisan újraindítható (6.2 ábra). Ha DNpV] OpNOHiOODN YHWNH] PyGRQNHOO~MUDLQGtWDQL $XWRPDWD~MUDLQGtWyYDOiEUD Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH p]l~mudlqgtwyydoieud Várjon 10 percet, miután megbizonyosodott a készülék leállásáról; Nyomja be teljesen a termosztát P gombját; Indítsa újra a készüléket a szokásos begyújtási P YHOHWHWN YHWYH A leállt készüléket a szokásos begyújtási eljárást követve lehet újraindítani D EHDYDWNR]iVW N YHW -5 perc elteltével

9 +D D MHOHQVpJ LVPpWO GQH NpUMHQ VHJtWVpJHW V]DNV]HUYL]HVW O KRJ\ D KLED RNiW kijavíthassa. 5DJDVV]D IHO D YH]HWpNWDUWyW D Yt]PHOHJtW KiWROGDOiUD D YH]HWpNHN iowdo MHO OW helyre (5) úgy, hogy nyitva hagyja a kihajtható oldalát. +HO\H]]H IHO D] HO tuivqdn PHJIHOHO HQDGHIOHNWRUW~J\KRJ\DI VWJi]UHWHV]D vezetékcsatorna közelében legyen. Tekerje le a termosztát (4) vékony vezetékét (3) a szükséges hosszúságúra, ügyelve arra, hogy ne törje meg, vagy ne szakítsa el azt. (A szükséges hosszúság a készülék magassága.) Vezesse végig a lecsavart vezetéket (3) a vékony csatornában, majd zárja le a kihajtható oldalt egészen kattanásig. Helyezze a termosztátot a fenékburkolatra oda, ahonnan a vezetékek indulnak (5). Csatlakoztassa a vezetékeket a termosztáthoz. %e*e67(50e (/9(=(7e6&VDND*2 1PRGHOOHNQpO A kémény nélküli készülékeket nem szükséges, és nem is szabad kéménybe kötni. Az égésterméket nem kell sehová elvezetni. A biztonsági üzemelést a hel\lvpj PHJIHOHO V]HOO ]WHWpVpYHOpVDYRQDWNR]yV]DEYiQ\RNYDODPLQWHO tuivrnehwduwiviydonhooel]wrvtwdql A helyiség szükséges minimális légtere: 12 m 3. Ne próbálja az égésterméket a készüléken OpY Q\tOiVWyO FV YHNNHO HOYH]HWQL ) VWFV YH]pV IHOV]HUHOpse veszélyes üzemelést, szénmonoxid mérgezést, tüzet, vagy robbanást okozhat. 1HUDNMRQVHPPLWDYt]PHOHJtW WHWHMpUHPHUWD]]DYDUKDWMDDKHO\HVP N GpVW $NpPpQ\QpON OLYt]PHOHJtW NHWEiUPLO\HQPiVWtSXV~Ji]NpV] OpNNHON ] VOpJWpUEHFVDN akkor lehet bekötni, ha annak mérete elég nagy az együttes légszükséglet biztosítására. *È=&6$7/$ 2=È6 A gázcsatlakozó mérete: ½ G $ Ji]YH]HWpNQHN D Ji]V]HOHSUH W UWpQ UiN WpVpQpO IOH[LELOLV Ji]W PO DONDOPD]iVD javasolt. $ IOH[LELOLV Ji]W PO HOp Ji]HO]iUy I FVDSRW D Ji]V]HOHS HOp SHGLJ Ji]V] U W NHOO beépíteni. A csatlakozásához csak klingerit anyagú tömítés használható! 0HJMHJ\]pVDEHV]HUHOpVQpOYHJ\pNILJ\HOHPEHDKDWiO\RVHO tuivrndw e6=h/e %(e6, $3&62/È6$ %( $3&62/È6 %HJ\~MWiVHO WWJ\ ] djön meg arról, hogy a kombinált gázszelep tökéletesen illeszkedik a burkolathoz, szállítás közben nem sérültek az egyes alkatrészek, valamint hogy a készüléket feltöltötték-e vízzel. Ennek érdekében nyissa ki a legközelebbi melegvíz csapot, KRJ\DOHYHJ a tartályból eltávozhasson. A készülék hidegvíz csonkja elé szerelt elzáró csapot szintén nyissa ki. Ha buborékmentes víz folyik a melegvíz-ágból, vagyis a tartály megtelt, a melegvíz csapot elzárhatja. 9

10 A készülék elé szerelt gázcsapot nyissa ki! - Csavarja a ( K IRNV]DEiO\]y JRPERW (=kikapcsolt) állásból UOiQJiOOiVEDiEUD 6 - Nyomja be (K IRNV]DEiO\]yJRPERWpVJ\~MWVD PHJD] UOiQJRWDSLH]RJ\~MWy benyomásával ieud ~J\ KRJ\ N ]EHQ D K IRNV]DEiO\]y gombot (nyomva tartja mintegy 20 másodpercig. - +D D Q\RPyJRPE HOHQJHGpVH XWiQ D] UOiQJ kialszik, egy perc elteltével ismételje meg a P YHOHWHW GH WDUWVD KRVV]DEEDQ OHQ\RPYD D K IRNV]DEiO\]yJRPERW 7 - (O IRUGXOKDW KRJ\ KRVV]DEEDQ NHOO OHQ\RPYD tartani a gombot, mert meg kell várni amíg a gi]fv YHNE ODOHYHJ HOWiYR]LN Ha a készülék több próbálkozás ellenére sem gyullad be, zárja el a gázcsapot és kérje a szakszervizek segítségét. &VDYDUMD D K IRNV]DEiO\]y JRPERW -HV UOiQJ iooiveyo D NtYiQW K IRNRW ieui]roy -W O NE o C) (kb. 75 o C) jelig. Esetleges kondenzáció elkerülése miatt ne használja Yt]PHOHJtW WDV]DEiO\R]yJRPE-es állása alatt! 8, $3&62/È6 Csavarja a (HV K IRNV]DEiO\]y JRPERW l (=kikapcsolt) állásba (8.ábra). È7È//Ë7È63%*È=h=(05( A II2HS3B/P kategóriához tartozó készülékek G20 I OGJi]RV P N GpVUH YDQQDN EHV]DEiO\R]YD GH alkalmasak G30-*3%Ji]RVP N GpVUHLV$3E gáz alkalmazása esetén a gázkészülékeket nagyobb óvatossággal kell használni. A Pb gáz QHKH]HEE PLQW D OHYHJ H]pUW D] PpO\HQ IHNY területekhq pv QHP IHMPDJDVViJEDQ J\ OLN VV]H (PLDWW QHKH]HQ pv]ohokhw $ 3E Ji] ]HP készülékeket nem szabad talajszintnél mélyebb helyekre beépíteni, így például alagsorba, pincébe. Ezek a modellek különböznek a földgáz ]HP HNW O 6RKD QH SUyEiOMD PHJ D N O QE ] típusú készülékeket más gázfajtáról üzemeltetni, mert ezzel életveszélyt okozhat! A készülék beszabályozását más gázfajtára csak szakszervizek végezhetik! 10 9

11 10 gázszelep h PpUVpNOHWV]DEiO\R]ygomb ½ G gázcsatlakozás piezo gyújtó termoelem gyújtóelektróda UOiQJpJ f pj rögzít csavarok f pj fúvóka gázszelep tartó panel 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6(e6 )Ò9Ï $&6(5( $EHiOOtWiVWyOHOWpU Ji]IDMWiUDYDOyiWiOOtWiVKR]NLNHOOFVHUpOQLDI -pvj\~mwypj I~YyNiLW valamint a szükséges gáznyomást beállítani. 0HJMHJ\]pV $] iwiootwivkr] V] NVpJHV I~YyNiN D 0HUORQL 7HUPR6DQLWDUL IW PiUNDV]HUYL]pW O V]HUH]KHW NEH A kombinált gázszelep kiszerelése után az alábbiak szerint tanácsos eljárni: 11

12 20%,1È/7*È=6=(/(3,6=(5(/e6( - 7iYROtWVD HO DJi]V]HOHSYpG EXUNRODWiW~J\ hogy egy csavarhúzó segítségével az oldalsó nyílásokon nyomást gyakorolva kiakasztja azt (11.ábra). - Csavarja ki a gázszelep paneljét U J]tW négy csavart (10.ábra). - Iktassa ki IHOV K PpUVpNOHW UHWHV] pv D termoelem vezetékeit, iktassa ki a piezo J\~MWy YH]HWpNpW pv K~]]D NL D K YHO\E O D gázszelep termosztát szondát. - Vegye ki a kombinált gázszelepet enyhe csavaró mozdulattal kifelé húzva (12.ábra), DPtJWHOMHVHQNLWXGMDK~]QLD]pJ W )Ò9Ï $&6(5(*256PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a UOiQJ I~YyNiW D] DOiEELDN szerint (13. Ábra): csavarja ki teljesen a U J]tW FVDYDUW lazítsa ki a FVDWODNR]iVW J\~MWypJ U J]tW KROODQGHU cserélje ki a fúvókát a fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent )Ò9Ï $&6(5(*2 1PRGHOOHN a) Csavarja ki a I I~YyNiWiEUDpVFVHUpOMH ki. b) Cserélje ki a ( UOiQJ I~YyNiW (13. ábra) a N YHWNH] PyGRQ &VDYDUMDNLWHOMHVHQDU J]tW FVDYDUW. Lazítsa ki teljesen a hollandert Csavarja ki és cserélje ki a D fúvókát a E fúvókára. Fordított sorrendet követve szereljen vissza mindent. $ 20%,1È/7*È=6=(/(3 g66=(6=(5(/e6( A kombinált gázszelep visszaszerelésénél kövesse a KOMBINÁLT GÁZSZELEP KISZERELÉSE útmutatását fordított sorrendben. $] pj KHO\HV EHiOOtWiVD NLIHMH]HWWHQ D V]HUHO IHOHO VVpJH GORS modellek GOKN modellek 12

13 )Ò9Ï $0e5(7( e* ) pj I~YyND ieud 1<20È6%(È//Ë7È6$ UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *256 *256 *256 *256 Földgáz G20 2,30 2,45 2,60 0,37 S gáz G25.1 2,65 2,80 3,00 0,37 PB gáz G31-G30 1,30 1,40 1,90 0,24 ) pj I~YyND ieud UOiQJI~YyND ieud 0RGHOO *2 1 *2 1 *2 1 Földgáz G20 1,30 1,30 0,30 (3a 13.ábra) S gáz G25.1 1,45 1,45 0,30 (3a 13.ábra) PB gáz G31-G30 0,67 0,67 0,20 (3b 13.ábra) $IHQWLI~YyNiNUDPHJDGRWWpUWpNHNPLOOLPpWHUEHQpUWHQG N Fölgdáz G20 S gáz G25.1 &VDWODNR]iVLQ\RPiV 25 mbar 25 mbar *256 PEDU PEDU ej Q\RPiV *256 *256 PEDU PEDU PEDU PEDU *2 1 PEDU PEDU Pb gáz G31-G30 29 mbar PEDU h=(0(/7(7e6,7$1è&62 $5%$17$57È6 9Ë=0,1 6e* Takarékossági szempontok miatt és a készülék jobb teljesítménye érdekében tanácsos a készülék termosztátját az -es gomb 5 állásában hagyni (6.ábra), ez kb. 60 o C-nak felel PHJ0DJDVDEEK PpUVpNOHWHQpVN O Q VHQNHPpQ\Yt]PHOOHWWPDJDVPpV]WDUWDOP~Yt] HVHWpQDYt]PHOHJtW EHQQ DYt]N OHUDNyGiVOHKHW VpJHpOHWWDUWDPDFV NNHQ - Ügyeljen, hogy a melegvízcsap tömítése tökéletes legyen, mert minden csepp elszivárgó víz plusz energiafelhasználást és a víz K PpUVpNOHWpQHNHPHONHGpVpWMHOHQWL - $NpV] OpNE OIHOWpWOHQ OHUHVV]HOHD vizet, ha az IDJ\SRQWDODWWLI WHWOHQ helységben áll. $P YHOHWYpJUHKDMWiVDHO WWYHJ\HNLD kombinált gázszelepet és a deflektort, utána SHGLJHOOHQ UL]]HDJi]N UW P UVpJpWpVD] egész kombinált gázszelep beállítását. 0HJMHJ\]pV$Yt]PHOHJtW EHOV UpV]HLWD P YHOHWDODWWQHPV]DEDGPHJ WQLQHKRJ\ PHJVpU OM QDEHOV YpG EXUNRODW 13

14 - $Yt]PHOHJtW WPDJQp]LXPDQyGGDO látták el, melynek élettartama arányban áll a víz iwodjk PpUVpNOHWpYHODYt]NpPLDL összetételével és vízvételek számával. A gyárilag beszerelt anódrúd átlagos P N GpVLIHOWpWHOHNPellett kb. öt évig képes feladatát ellátni. Mindemellett érdemes 18-KDYRQWDHOOHQ UL]WHWQL D]DQyGUXGDW$PLNRUD]iWPpU -12 mm alá csökken, tanácsos újjal kicserélni. 0HJMHJ\]pV$]DQyGU~GDNpV] OpN DOMiQWDOiOKDWyDIHKpUV]tQ GtV]ERUtWiV DODWW )LJ\HOMHQDYt]PLQ VpJpUH $OHKHW OHJKRVV]DEEpOHWWDUWDPHOpUpVH érdekében tartsa be az alábbi szabályokat: 0(6=(69Ë=szereljen fel hatékony SROLIRV]IiWNULVWiO\DODS~Yt]N WHOHQtW rendszert. A helyes karbantartás (évente egy alkalommal tanácsos elvégeztetni) érdekében javasoljuk: - Vizsgálja meg a gázalkatrészek tömörségét a tömítések esetleges cseréjével. - Szemrevételezéssel állapítsa meg a NpV] OpNpVDW ]WpUiOWDOiQRV állapotát. - (OOHQ UL]]HDW ]WHUHWpVV] NVpJ evhwpqwlv]wtwvdphjd]pj WD fúvókákat és a termoelemet. - (OOHQ UL]]HDPHJIHOHO gázteljesítményt. - (OOHQ UL]]HDYt]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVpWK PpUVpNOHWpV nyomáskorlátozók, biztonsági szelep). - (OOHQ UL]]HDJi]EL]WRQViJLUHQGV]HUHN P N GpVWJázszelep, gáz és lángkimaradás, stb.). - (OOHQ UL]]HDGHIOHNWRUNpPpQ\VDSND állapotát. - (OOHQ UL]]HDKHO\VpJV]HOO ]pvlihowpwhohlw és a füstgázelvezetést. - Tisztítsa ki a füstcsövet (csak kéményes modelleknél). %,=7216È* A készülékbe beépítettek egy olyan biztonsági berendezést, melynek VHJtWVpJpYHOHONHU OKHW KRJ\DYt] K PpUVpNOHWHDJ\iULODJPHJKDWiUR]RWW értéket meghaladja. $EHUHQGH]pVP N GpVLHOYHKRJ\ megszakítja a gázellátást, illetve teljesen kikapcsolja a készüléket. Az újraindítást a BEKAPCSOLÁS fejezetben leírtak szerint kell végrehajtani, miután megszüntették a hiba okát A napi használat során a készülék semmilyen karbantartást, ápolást nem LJpQ\HO$PDJ\DURUV]iJLYt]PLQ VpJ azonban rendkívül változó, így a készülékek vízkövesedése területenként más és más lehet. A vízkövesedés a A készülék javítását, a garanciális idején belül FVDNDEH ]HPHO YDJ\D]DUUDIHOMRJRVtWRWW szakszerviz végezheti. A szervizek névsora jótállási jegyben, ill. a szervizjegyzékben található! Az Ön biztonsága érdekében a földgázt és a Pb gázt szagosító anyaggal keverik össze. Ha gázszagot érez egy helységben, semmilyen körülmények között ne használjon nyílt lángot, elektromos készüléket, ne folytasson szikrát RNR]yWHYpNHQ\VpJHW6]HOO ]WHVVHNLD helységet, zárja el a gázcsapot, majd haladéktalanul értesítse a helyi gázszolgáltatót! 1HHU OWHVVHDWHUPRV]WDWLNXVJi]V]HOHS gázcsapját! A megrongált csap robbanást, súlyos sérülést okozhat. Ha problémát okoz a 14

15 NpV] OpNpOHWWDUWDPiWHU VHQEHIRO\iVROMD H]pUWHQQHNLG V]DNRQNpQWLHOOHQ U]pVH IRQWRVIHODGDW0LYHODYt]PHOHJtW pohwwduwdpddjdudqfliolvlg V]DN többszöröse, így közös érdekünk a rendszeres karbantartás. Ez a készülék garancia meghosszabbítását jelenti. Kérjük, olvassa el a jótállás jegy idevonatkozó részét! A készülékbe jutó vizet 14 Nk feletti vízkeménység esetén lágyítani kell. Ennek hiányában a készülékben fokozott vízkövesedés jelentkezhet. $NHPpQ\Yt] RNR]WDNiURNMDYtWiVDQHPJDUDQFLiOLV WHYpNHQ\VpJ A lerakódás megakadályozására a rendszeres karbantartás ill. a kereskedelemben kapható vízlágyítók alkalmasak. Kérjük, hogy olvassa el a jótállási jegy idevonatkozó részét! csap forgatása, hívjon szakszervizt! $IHOI WpVNRULOOW~OWHUKHOpVNRUNRQGHQ]iFLy MHOHQWNH]KHW$]pJpVWHUPpNEHQOpY Yt]J z OHFVDSyGLNDK Y VHEEIHO OHWHNHQpV VV]HJ\ OYHYt]FVHSSHNIRUPiMiEDQ visszacsepeghet a forró felületekre, amelyek VLVWHUJ YDJ\VHUFHJ KDQJRWNHOWHQHNÒJ\ W QKHWKRJ\DYt]PHOHJtW V]LYiURJ miközben a víz valójában a kondenzációból származik. Ha awduwio\edqopy Yt] K PpUVpNOHWHHOpULDNEƒ&-t, úgy a MHOHQVpJQHNPHJNHOV] QQLH)RNR]RWW vízpára lecsapódást lehet észlelni a téli, ill. NRUDWDYDV]LKyQDSRNEDQDPLNRUDEHM Y Yt] K PpUVpNOHWHDOHJDODFVRQ\DEELOOKDD készülék nedves, nyirkos helyiségben üzemel. 15

16 /TL Forgalmazza: 0HUORQL7HUPR6DQLWDUL+XQJDULDNIW 1139 Budapest Váci út 99. Telefon: (1) Telefax: (1)

A telefon alközpont használati útmutatója

A telefon alközpont használati útmutatója A telefon alközpont használati útmutatója.pwyiurvlyrqdokdwehovwhohirq Tartalom ÈOWDOiQRVEHYH]HW 2. old. 1. Az alközpont leírása 3. old. 2. Installáció 4. old. $IXQNFLyNMHOOHP]L 6. old. 4. A szolgáltatások

Részletesebben

50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN. GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY

50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN. GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY 1 2 3 4 5 6 HU CZ HU GÁZÜZEMŰ HŐTÁROLÓS VĺZMELEGĺTŐ PLYNOVÉ AKUMULAŚNÍ OHŘÍVAŚE VODY 50V KN - 80V KN - 100V KN - 120V KN - 150V KN KEZELÉSI, SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS NÁVOD NA INSTALACIA A OBSLUHU

Részletesebben

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA...

2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5 3.4 ELEKTROMOS VEZÉRLÉS...6 4 A GÉP FELÁLLÍTÁSA... $%6*WtSXV~V]DODJI UpV]ODS KHJHV]W JpSOHtUiVDpVNH]HOpVLXWDVtWiVD Tartalomjegyzék 1 0 6=$.,$'$72...2 2 A GÉP FELÉPÍTÉSE...3 3 0 6=$.,/(Ë5È6...5 3.1 ÁLTALÁNOS...5 3.2 MECHANIKAI RÉSZEK...5 3.3 H(*(6=7 75$16=)250È725...5

Részletesebben

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova

Használati útmutató UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova Használati útmutató 9RQWDWRWWV]iQWyI OGLSHUPHWH] JpS $0$=2(8* UG 2200 Nova UG 3000 Nova UG 4500 Nova MG 08 SB 236. (HU) 2.2002 Printed in Germany! h]hpehypwho HO WW NpUM N olvassa el és tartsa be a használati

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI, ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Tároló rendszerű, ipari, atmoszférikus gázvízmelegítőkhöz

BEÉPÍTÉSI, ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Tároló rendszerű, ipari, atmoszférikus gázvízmelegítőkhöz Q7 220 34 Q7 300 44 Q7 400 44 BEÉPÍTÉSI, ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV Tároló rendszerű, ipari, atmoszférikus gázvízmelegítőkhöz TARTOZÉKJEGYZÉK A készülékeket a következő tartozékokkal együtt szállítjuk: Kombinált

Részletesebben

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14

Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12. Csatlakozókapcsok...14 Tartalomjegyzék $*+I WXODMGRQViJDL«...4 7tSXVYiODV]WpNP V]DNLDGDWRN...6 Típusjel magyarázat...10 Méretek...10 Beépítési feltételek...11 A frekvenciaváltó bekötése...12 $]HO ODSHOWiYROtWiVD...13 Csatlakozókapcsok...14

Részletesebben

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL

$IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN. (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL %DMXV].OiUD $IHOQ WWNRULWDQXOiVPRWLYiFLyL )HOQ WWNRULWDQXOiVLNpSHVVpJHN (O DGiVRPEDQ NpW D IHOQ WWNRUL WDQXOiVVDO NDSFVRODWRV NpUGpVN UW D IHOQ WWNRUL tanulási képességek és tanulási motivációk néhány

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIII. évfolyam 39. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2001. március 1., csütörtök ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L

Részletesebben

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ

PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ PXOWLPpGLiVHODGiVpV IHODGDWODSV]HUNHV]W-NLpUWpNHOSURJUDPFVRPDJ BioDigit Kft. H-1163 Budapest, Karát u. 3. Tel. / Fax.: (36-1) 403-0510; 403-8213 H-1144 Budapest, Kerepesi u. 92. Tel. / Fax.: (36-1) 222-2671;

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Logikai áramkör családok GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK... 4 1.1 INVERTER ÁTVITELI FÜGGVÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSA... 4 1.2 KÜSZÖBFESZÜLTSÉG

Részletesebben

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról

Egyezmény. a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya. a Magyar Köztársaság Kormánya között. az audiovizuális kapcsolatokról Egyezmény a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az audiovizuális kapcsolatokról - 2 - A Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya és a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Laboratóriumi gyakorlatok

Laboratóriumi gyakorlatok Laboratóriumi gyakorlatok Fehér Gyula Kóré László Analóg-Digitál átalakítók GYAKORLATOK TARTALOMJEGYZÉK 1. BEMUTATÓ VIZSGÁLATOK...4 1.1 P,//$1$7e57e.0e5 e6 È7/$*e57e.0e5 7Ë3862...4 1.2 P,//$1$7e57e.(7

Részletesebben

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE

NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYRE A BRITTON CAPITAL & CONSULTING B()(.7(7, TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Részvényenként 1.250 forint áron. NYILVÁNOS VÉTELI AJÁNLATA A KARTONPACK DOBOZIPARI RT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT ÖSSZES SZAVAZATI JOGOT BIZTOSÍTÓ

Részletesebben

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz

Kezelési Útmutató. Japan Cash Raktáros programhoz Kezelési Útmutató Japan Cash Raktáros programhoz 7DUWDORP Fontos információk.02 Belépés 02 Saját adatok 02 Általános beállítások..03 Törzsadatok 04 Ügyféltörzs..04 KSH besorolás 05 Termékcsoport 06 Mennyiségi

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL

$N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL 'U*HOHQFVpU.DWDOLQ $N ]P YHO GpVD]LVNRODLIHOQ WWRNWDWiVNDSFVRODWDLpVOHKHW VpJHL $]LVNRODUHQGV]HU IHOQ WWRNWDWiVpVDN ]P YHO GpViOWDOiQRVMHOOHP] L $KKR] KRJ\ D NpW UpV]EHQ D]RQRV UpV]EHQ HOWpU NXOWXUiOLV

Részletesebben

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ

6]NHQQHU NiEHO 6]RIWYHU &'520RQ Bevezetés A beolvasás megváltoztatja a számítógéppel való munkavégzés módját. Az új szkennerrel fényképeket, képeslap kivágásokat, könyveket és más vizuális anyagokat építhet be mindennapi kommunikációjába.

Részletesebben

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató

CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató CIAS ERMO482-1. oldal, összesen: 15 - CIAS - ERMO 482 Mikrohullámú sorompó kültéri védelemhez Szerelési útmutató - 2 féle típusú antenna alkalmazható: - 10cm PARABOLA - 20cm PARABOLA A 10cm-es PARABOLA

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ

BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ BEÉPÍTÉSI, SZERELÉSI ÉS KEZELÉSI KÉZIKÖNYV TÁROLÓ RENDSZERŰ HÁZTARTÁSI GÁZVÍZMELEGÍTŐ KÉSZÜLÉKEKHEZ TARTOZÉKJEGYZÉK biztonsági szelep huzatmegszakító leeresztő szelep vízoldali csatlakozó adapterek kezelési

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ 171.(XV) évfolyam 69. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2003. április 25., péntek ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T A R

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI VESZPRÉMI EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI *(25*,.210(= VESZPRÉMI EGYETEM *$='$6È*78'20È1

Részletesebben

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug.

PEGASUS HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR. Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. HASZNÁLATI UTASÍTÁS TRAKTORRA FÜGGESZTETT TÁRCSÁS KULTIVÁTOR $0$=21(%%* PEGASUS Rendelési szám MG1079 Nyomtatás száma és ideje 2000. aug. 3 Németország HU +DV]QiODW HO WW ILJ\HOPHVHQ tanulmányozza a használati

Részletesebben

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó.

HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW OWpVHN QQ\HGpQYpJUHKDMWKDWó. Gratulálunk! (]HQQHO gq PHJYiViUROWD D MHOHQOHJL OHJIHMOHWWHEE I OEHO Y NpV] OpNHW +iurp pywl]hgq\l tervezés és finomítás eredményeképp létrehoztunk egy olyan készüléket, melynek használata HJ\V]HU&WLV]WiQWDUWiVDpVIHOW

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96

7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy..LDGYiQ\ 08/198/96 7 029,75$& Š & IUHNYHQ LDYiOWy h]hphowhwpvlxwdvtwiv.ldgyiq\ 08/198/96 +8 C U L U L ÈOWDOiQRVWXGQLYDOyN )HOWpWOHQ OYHJ\HILJ\HOHPEHD]DOiEELEL]WRQViJLWXGQLYDOyNDW ÈUDP WpVYHV]pO\H SOIHV] OWVpJDODWWLPXQNDYpJ]pVNRU

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Szűrő berendezések. Használati útmutató. Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01126 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 Ipari mágneses vízszűrők CP1-03-01123 CP1-03-01124 CP1-03-01125 CP1-03-01126 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI útmutatások 1.1.

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz. A

Részletesebben

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA

BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA BRAMAC FW SOLO HASZNÁLATI MELEGVÍZTÁROLÓK GÉPKÖNYVE ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓJA 1. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK Utasítások és ajánlások A szerelést és üzembe helyezést csak képesítéssel rendelkező kivitelező szakember

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató

HI-SHARP. Felhasználói és üzembe helyezési útmutató HI-SHARP HS-CMP 162 típusú színes MULTIPLEXER Felhasználói és üzembe helyezési útmutató $ QHP V]DNHPEHU iowdo HOYpJ]HWW WHOHStWpVEO HUHG NiURNUD D GARANCIA NEM VONATKOZIK H]pUW NpUMH PHJ WHOHStWMpW KRJ\

Részletesebben

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra!

Honeywell D04FS. Beépítési Útmutató. Nyomásszabályzó szelep HU1H-1039GE23 R0108. Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Honeywell D04FS Beépítési Útmutató Kérjük őrizze meg a későbbi használatra! Nyomásszabályzó szelep 1. Biztonsági előírások 1. Kövesse a beépítési útmutatót 2. A készüléket csak úgy szabad használni: -

Részletesebben

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690

Szűrő berendezések. Használati útmutató. mágneses vízszűrők HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FL1-03-01274 - WE FL1-03-01688 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01690 Szűrő berendezések HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Használati útmutató 2014 mágneses vízszűrők MC22001 MC22002 FL1-03-01274 - WE FL1-03-01689 CP1-03-00022 - WE FL1-03-01688 FL1-03-01690 Mágneses szűrők 1. HASZNÁLATI

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás BEFOLYÓ NE 0.1 semlegesítő berendezés Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 018 487-02/2005 HU 1 Általános 1 Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása

FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása FDP 2003/16-1. oldal, összesen: 5 - FDP 2003/16 7 ]MHO] központ kezelési utasítása A központ általános kezelése ( 3., 4. ábra ) A központ dobozának bal oldalán található a hálózati kulcsoskapcsoló, melynek

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 243. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. december 24., kedd ÉS MÁS JOGSZABÁLYOK T Á R G Y

Részletesebben

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz

GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz Füstgáz elvezető rendszer GAZ 3000 W a OW/OS 18/23-1 LH AE típusú gázüzemű falikazánhoz hu Szerelési- és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL

Magyarországon a lakosság 40 %a élt biztonságos vagyoni, anyagi és kulturális N U OPpQ\HN N ] WW NHW WHNLQWKHWM N D WiUVDGDOPL JD]GDViJL pv SROLWLNDL .HU O -XGLW +iwuiq\rvkho\]hw FVRSRUWRNpVDIHOQ WWRNWDWiV $KiWUiQ\RVKHO\]HWKiWUiQ\RVKHO\]HW FVRSRUWRN $ 7È5., iowdoypj]hww WiUVDGDOPL UpWHJ] GpVYL]VJiODWDGDWDL V]HULQW EHQ Magyarországon a lakosság 40 %a

Részletesebben

Vízmelegítő készülékek

Vízmelegítő készülékek Vízmelegítő készülékek Helyi vízmelegítő készülékek a fogyasztás közvetlen közelében melegítik a vizet. Vízmelegítők csoportosítása Energiaforrás alapján: Fürdőkályhák (szilárd v. cseppfolyós) Elavult.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com

HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez. Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com HASZNÁLATI UTASÍTÁS EW-30 és EW-40 mosogatógépekhez Forgalomba hozza: Thermotechnika Kereskedelmi Kft. www.tchungary.com FONTOS TUDNIVALÓK A biztonságos és hosszú élettartamú működés érdekében kérjük,

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA 2003. december 18. AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSÁNAK IRÁNYMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA $&6$7/$ 2=Ï256=È*2 $7e5,17 È5)2/

Részletesebben

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW

FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW FDP 2005-1. oldal, összesen: 10 - FDP 2005 0LNURSURFHVV]RURVW ]MHO] N ]SRQW pu]pnho N pv D]yQiN NRQILJXUiOW HUHGHWL ioodsrwiw $ 5(6(7 törli a memóriát is. 2. A panel leírása $SDQHONpWUpV]UHRV]OLNMHO]pVHNUHpVDELOOHQW\

Részletesebben

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ

M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ M SZAKI ADATOK ÉS SZERVIZ ALKATRÉSZ JEGYZÉK A gyártási számában W jelet tartalmazó gázf készülékhez A M szaki adatokban leírtak, a F É G K ONVEKTORGYÁRTÓ Z RT. termékeinek javítására kiképzett gázszerel

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux S120 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 720 617 534-11/2001 HU Impresszum HASZNÁLATI TUDNIVALÓ A fűtési rendszer

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY RGC 200, RGC 250, RGC 300, RGC 400 HU 1 - Leírás RGC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, egyhőcserélős G1 -os csatlakozásokkal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR

ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR %HOV(OOHQU]pVLgQiOOy2V]WiO\ Nyt. szám:68-58/86/2004. %(/6(//(15=e6,-(/(17e6 Az Irányított Betegellátási Rendszerben alkalmazott folyószámla egyenleg vezetése és az

Részletesebben

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal

JRG Armatúrák. JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal JRG Armatúrák JRGUTHERM Termosztatikus Cirkuláció szabályzó Szakaszoló csavarzattal Felépítés Tervezési segédlet 1 2 3 4 5 6 7 8 - még az olyan önszabályozó cirkulációs szabályozók mint a JRGUTHERM esetében

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László

Életpálya-tervezés. Doktori (PhD) tézisek. Vincze László Életpálya-tervezés Doktori (PhD) tézisek Vincze László Veszprémi Egyetem Gazdálkodási- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Pénzügytan tanszék 2004 (O ]PpQ\HNKLSRWp]LVFpONLW ]pv Két-két évet töltöttem

Részletesebben

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6

+DV]QiODWL8WDVtWiV. 9HU]Ly('6 92/87$1. +DV]QiODWL8WDVtWiV 9HU]Ly('6 %$ BARTEC GmbH Schulstraße 30 D-94239 Gotteszell Phone (09929)-301-0 Telefax (09929)-301-112 E-Mail: info@go.bartec.de Internet: www.bartec.de 7DUWDORP, 7DUWDORPMHJ\]pN

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 23. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. február 5., kedd ÉS MÁS AKTUSOK Szám T A R T A L

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE

KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE KARTONPACK DOBOZIPARI RT. 2001. ÉVI ÉVES JELENTÉSE Debrecen, 2002-04-19. Tóth Gábor J\YH]HWLJD]JDWy ¾FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS ¾)(/(/66e*9È//$/Ï1

Részletesebben

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója

A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója A Smart-UPS 1200/1500 VA 100/120/230 Vac rackbe szerelhető 1U telepítési útmutatója Fontos biztonsági üzenetek Olvassa el alaposan az utasításokat, hogy megismerje a berendezést, mielőtt üzembe helyezi,

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.

GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD. PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz. GÁZKÉSZÜLÉK CSALÁD PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) TURBÓS KIVITELŰ MINI KAZÁN (MIKA-6E Turbó) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E/MIKA-6E.V A Technorgáz

Részletesebben

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY

HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY Kezelési útmutató HASZNÁLATI MELEGVÍZTARTÁLY R2GC 200, R2GC 250, R2GC 300, R2GC 400 HU 1 - Leírás Az R2GC használati melegvíztartály (továbbiakban tartály) belső felületén zománcozott, kéthőcserélős G1

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató

CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES Hőgenerátor Kezelési útmutató CES KFT. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el! Tartalom Bevezető... 3 C.E.S. kavitációs hőgenerátorok leírása és alkalmazása... 3 2. A C.E.S. kavitációs hőgenerátorok

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE

ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE ROMÁNIA HIVATALOS KÖZLÖNYE A MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI KIVONATOS FORDÍTÁSA I. RÉSZ XIV. évfolyam 16. szám. TÖRVÉNYEK, DEKRÉTUMOK, HATÁROZATOK 2002. január 25., péntek ÉS MÁS AKTUSOK T A R T A L O M

Részletesebben

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék

Használati útmutató. R 24 E Elite. készülékhez. CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY. Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató R 24 E Elite készülékhez Fali fűtő gázkészülék Használati útmutató CE 0694 Műszaki dokumentáció RADIANT BRUCIATORI S.p.A. Montelabbate (PU) ITALY MAGYAR KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSI UTASÍTÁSOK

Részletesebben

KITERJESZTETT GARANCIA

KITERJESZTETT GARANCIA KITERJESZTETT GARANCIA A termék forgalmazója 10 év, a gyártásból eredő anyag és konstrukciós hibákra kiterjedő jótállást vállal a BVF SRHC fűtőkábelekre. A jótállás kizárólag a szakszerűen kitöltött és

Részletesebben

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán

GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán GFN szilárdtüzelésű, öntöttvas tagos kazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselő és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23) 530-570,

Részletesebben

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0

8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 Szerelési segédlet 8 719 002 366 0/8 719 002 380 0 NG25.1 NG LPG 1 Fúvóka 2 Tömítő gyűrű 3 Tömítő gyűrű 6 720 608 413 U (2006.11) SM Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató/jelmagyarázat 3 1.1 Biztonsági

Részletesebben

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0

Készülék típus HT80 K HT120 K, HT150 K HT80 KN, Ht120 KN, HT150 KN PBgáz 4,1 4,7 5,5 4,8 87/85 29,5 0,15 0,4 6 12,1 0,58 12,1 0,68 1,1 2,0 FIGYELEM! Ebben a Beszerelési és Javítási Elõírásban leírt mûveleteket csak gázszerelõi igazolvánnyal rendelkezõ szerzõdéses partnereink végezhetik el. Változás a készüléken - az elõírástól eltérõ beépítés,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni!

Szerelési utasítás. Modulok a Logamatic 41xx szabályozóhoz / 00 HU Szakcég részére. A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! 60 0047 0 / 00 HU Szakcég részére Szerelési utasítás Modulok a Logamatic 4xx szabályozóhoz FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 A szerelés elõtt gondosan át kell olvasni! Elõszó Fontos általános alkalmazási

Részletesebben

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU

S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... Gázüzemű melegvíztároló. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 641 867 (2009/09) HU 4729-00.4R Gázüzemű melegvíztároló S 120-1... / S 160-1... / S 190-1... hu Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és a

Részletesebben

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw

Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw 12484de_#432-2005_02/05bt 1 Összeszerelési- és használati útmutató LANDMANN Art. 12484 grill elökészítö asztal + lávaköves gázgrill 5,5 kw Mielött elkezdené használni a LANDMANN e kiváló minöségü grillkészülékét,

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ

7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ !#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0!#"%$&#"'$ (')* *,+.- /* * * 0 123%0 4#+65 / 7 0 3L[HO 7DQXOMRQRODV]XO)LUHQ]pEHQ (J\pQLVSHFLiOLVWDQIRO\DPRNN OI OGLHNQHN (*

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801

Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 Használati útmutató UF 01 Függesztett szántóföldi permetez gép AMAZONE UF 1501 UF 1801 MG1117 SB238.3 (HU) Printed in Germany magyar CE h]hpehypwho HO WW kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , ,

H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz , , , , , , H Használati útmutató LED panelek üzembe helyezésére és kezelésére Cikk sz. 1460476, 1460474, 1436525, 1436526, 1460477, 1460475, 1463527 Ez a használati útmutató kizárólag ezekhez a termékekhez tartozik.

Részletesebben

/2006 HU

/2006 HU 7 77 006 9 08/006 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Logano plus GB kaszkád füstgázgyűjtő (kettős kazán) A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék Felállítás...................................................

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése

2000. december 15. A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése A Nagybányai Baleset Felmérésére Alakult Nemzetközi Munkacsoport jelentése TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 1. MI TÖRTÉNT ÉS MIÉRT?... 4 1.1 ÁTTEKINTÉS... 4 1.2 NAGYBÁNYA - MI TÖRTÉNT?... 5 1.3 BORSABÁNYA - MI

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

E X P O R T Á R J E G Y Z É K

E X P O R T Á R J E G Y Z É K BARANYA TÉGLA KFT. E X P O R T Á R J E G Y Z É K AZ ÁRAK GYÁRTELEPI ÁRAK, A SZÁLLÍTÁST NEM TARTALMAZZÁK. Az áru raklapra csomagolva kerül forgalomba. A termék ára a raklap árát tartalmazza. Elszállítás

Részletesebben

Kozmetikai tükör Használati útmutató

Kozmetikai tükör Használati útmutató Kozmetikai tükör Használati útmutató HU A termék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termék használatát már ismeri. A kozmetikai tükröt csak a használati

Részletesebben

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra

Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra. Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra Nyomáscsatlakozó Minimum (by-pass) fúvóka 1. ábra Főzőlap kapcsológomb 2. ábra Piezoelektromos gyújtó 4. ábra Gázégőfúvóka 5. ábra 9. ábra 6. ábra 02/2002 IV 5410.239.00 1. rész Beszerelés GÁZTŰZHELY -

Részletesebben

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES.

GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) www.technorgaz.hu PARAPETES ÉS KÉMÉNYES. GÁZKÉSZÜLÉK GYÁRTÁS PARAPETES MINI CIRKO (MIKA-6E) GÁZKONVEKTOR (TGF.5 TGK.5) PARAPETES ÉS KÉMÉNYES Magyar Termék www.technorgaz.hu MIKA-6E A Technorgáz Energiaipari Kft-t több mint 30 éves gázkészülékgyártói

Részletesebben

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs

A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH. PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN OVWpULIpQ\VXJDUDs A PB-IN-+)V]pULiM~IpQ\VXJDUDVpU]pNHONP&V]DNLNp]LN Q\YH 1. Általános leírás A PB-IN-+)LQIUDY U VIpQ\VXJDUDVpU]pNHOFVDOiGRWiWWHUYH]WpNpVD]~MV]pULDDQQDND PULNiX PB-)V]pULiQDNDW NpOHWHVtWHWWYiOWR]DWDDPHO\PHJEt]KDWyN

Részletesebben

CosmoCELL indirekt tárolók

CosmoCELL indirekt tárolók GC Fûtéstechnika GIENGER - Épületgépészet felsõfokon CosmoCE indirekt tárolók Dupla zománc bevonattal - ETS falikazánhoz illeszthetõ, felsõ csonkos -E UNO - 1 hõcserélõs tároló - EDUO DUO - 2 hõcserélõs

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-(

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( XVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2005. JÚNIUS 17. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK e57(6ë7-( TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 31/2005. (II.18.) sz. határozat $ PHJ\HL QNRUPiQ\]DW iowdo DODStWRWW NLW QWHWGtMDN pv

Részletesebben