1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról"

Átírás

1 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megırzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatása érdekében létrehozott - elkülönített állami pénzalap. Az Alap feletti rendelkezési jogot - ágazati stratégiai döntéseivel összhangban - a kultúráért felelıs miniszter (a továbbiakban: miniszter) gyakorolja, és felel annak felhasználásáért. 2. (1) Az Alap céljainak megvalósítása érdekében a miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára Nemzeti Kulturális Alap Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság) létesít. A Bizottság tagjainak felét a miniszter saját hatáskörében, másik felét pedig az érintett szakmai, illetve társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg. A Bizottság elnökét a miniszter nevezi ki. (2) A Bizottság a miniszter által jóváhagyott éves munkaterv alapján látja el feladatát. (3) A miniszter az Alap forrásainak felhasználására állandó szakmai kollégiumokat hoz létre és kinevezi azok vezetıit. Az állandó szakmai kollégiumok hatáskörébe nem tartozó igények elbírálására a miniszter ideiglenes kollégiumot is létrehozhat. (4) A miniszter az állandó szakmai kollégiumok tagjainak felét saját hatáskörben kéri fel a szakmai, illetve társadalmi szervezetek véleményének meghallgatása után, másik felét pedig az érintett szakmai szervezetek delegálják. Az ideiglenes kollégium tagjainak kinevezésénél a miniszter - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ezektıl a feltételektıl eltérhet. (5) Az állandó szakmai és az ideiglenes kollégium (a továbbiakban együtt: kollégium) - a miniszteri keret kivételével - a Bizottság által meghatározott támogatási célok alapján, a Bizottság elnökének egyetértésével dönt a pályázatok kiírásáról. A Bizottság elnökének egyetértése hiányában a pályázat kiírásáról a Bizottság dönt. (6) A pályázat elbírálásáról a kollégium dönt. Amennyiben a Bizottság elnöke a kollégiumnak a pályázat elbírálására vonatkozó támogató döntésével nem ért egyet, akkor azt - a döntés végrehajtásának felfüggesztésével egyidejőleg, indokolással - végleges elbírálás végett a Bizottság elé terjeszti. (7) A kollégium feladata a támogatott célok megvalósulásának szakmai ellenırzése. (8) A Bizottság, illetve a kollégium döntéseit egyszerő szótöbbséggel hozza, szavazategyenlıség esetén a Bizottság elnökének, illetve a kollégium vezetıjének szavazata dönt. (9) A Bizottság döntései a kollégiumok számára kötelezıek. Az 1993-ban elkülönített állami pénzalapként létrehozott Nemzeti Kulturális Alapot az január 1-jén hatályba lépett költségvetési törvény a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezetének egyik alcímébe helyezve, fejezeti kezeléső célelıirányzatként, Nemzeti Kulturális Alapprogrammá alakította át. Az Alapprogrammá minısítés óta eltelt idıben szerzett tapasztalatok alapján elmondható, hogy az NKA céljainak megvalósításához törvényben is garantált függetlenséget elkülönített állami pénzalapként sokkal hatékonyabban tudta ırizni a különbözı adminisztrációs befolyásokkal szemben. Az NKA ugyanakkor a mai napig rendelkezik azokkal a feltételekkel, amelyeket az államháztartásra vonatkozó jogszabályok írnak elı az elkülönített állami pénzalap létrehozásához. A módosítás, a fentiek rögzítésén túlmenıen, az NKA 12 éves mőködésének tapasztalatából eredı kiegészítéseket tartalmazza, valamint a szöveg néhány bekezdésének áthelyezésével és pontosításával a jogszabály logikai felépítésének javítását szolgálja. 2/A. (1) A kollégium döntéseiben nem vehet részt a Bizottság elnöke és tagja. (2) A Bizottság elnökének és tagjainak, a kollégium vezetıinek és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak (Ptk b) pont) pályázatát érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani. (3) A Bizottság elnöke és tagjai, a kollégium vezetıje és tagjai nem vehetnek részt olyan szervezetek támogatási igényeinek elbírálásában, amelyben mint tagok, tulajdonosok, vezetı tisztségviselık, illetve felügyelı bizottsági tagok érintettek, vagy a támogatást igénylıvel a döntést megelızı egy évben ilyen kapcsolatban álltak, továbbá, ha a döntés következtében akár közvetve is vagyoni elınyben részesülnének. (4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a döntéshez az összeférhetetlenséggel nem érintett tagok háromnegyedének szavazata szükséges. (5) A Bizottság elnöke és tagja, a kollégium vezetıje és tagja nem vehet részt olyan pályázat elbírálásában, amelynek megítélésénél tıle elfogulatlan állásfoglalás nem várható.

2 (6) Az összeférhetetlenségrıl legkésıbb a pályázat elbírálására összehívott ülésen az érintettnek nyilatkoznia kell. Az összeférhetetlenség kérdésében vita esetén a Kollégium, illetve a Bizottság dönt. A kollégium vezetıje esetében a Bizottság elnöke, a Bizottság elnökének összeférhetetlensége kérdésében pedig a miniszter dönt. (7) Ha az érintett az összeférhetetlenség fennállásáról valótlanul nyilatkozik vagy valótlan adatot szolgáltat, a Bizottság elnöke javaslatot tesz a miniszternek a tisztségviselı visszahívására. 2/B. Az Alapot a miniszter felügyelete alá tartozó, önálló költségvetési szerv, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága (a továbbiakban: Igazgatóság) kezeli. Az Igazgatóság felel a bizottsági és kollégiumi döntések elıkészítésének és végrehajtásának törvényességéért, valamint ellátja az Áht. 54/A. -ában meghatározott feladatokat. A törvény kiemelkedı újdonsága, hogy kiegészíti a jogszabályt az összeférhetetlenség kérdésének szabályozásával a kollégiumi döntéseknek és a pályázatok elbírálásának tisztasága, támadhatatlansága, átláthatósága érdekében. 3. Az Alap pótlólagos forrást biztosít a célja szerint megvalósítandó feladatokhoz. 4. (1) Az Alap bevételi forrásai: a) a mellékletben felsorolt termékek, szolgáltatások és építmények után befizetett kulturális járulék; b) központi költségvetési elıirányzatokból átvett pénzeszközök; c) a jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok és természetes személyek befizetései; d) egyéb bevételek. (2) Az (1) bekezdés c) pontjában foglalt befizetések közérdekő kötelezettségvállalásnak minısülnek (Ptk ). (3) A központi költségvetési elıirányzatból átvett pénzeszköz kezelésére, illetve a pályáztatás lebonyolítására is az Alapra érvényes szabályokat kell alkalmazni. (4) Az Alap bevétele és év végi maradványa nem vonható el. Az Alap költségvetésének tervezésére, végrehajtására és zárszámadására egyebekben az Áht. és az éves költségvetési törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (5) A miniszter jogosult - a pályázati döntések függvényében - az Alap 7. (1) bekezdése szerinti kiadási jogcímei között átcsoportosítást végrehajtani. Az NKA költségvetésének összeállításakor az egyes szakmai jogcímek várható kiadásait csak az elızı év tapasztalatai alapján lehet megállapítani. A költségvetés évében meghozott pályázati döntések ettıl lényegesen eltérhetnek, ezért szükség lehet a pályázati támogatások kifizetéséhez az egyes jogcímek elıirányzatai közötti átcsoportosításra. Ez nem érintheti a mőködési kiadásra tervezett összeget. 5. (1) A mellékletben felsorolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétele (jegybevétele) után - a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kulturális járulékot kell fizetni. A járulék mértékét a törvény melléklete határozza meg. APEH közlemény a kulturális járulékfizetési kötelezettség uniós tagságunkra tekintettel változó kérdéseirıl 2004/73. Adózási kérdés kulturális járulékfizetés a saját kivitelezéső - éveken áthúzódó - beruházás esetében (2) A jogszabály alapján mőködı mővészeti zsőrik által minısített képzı-, ipar- és fotómővészeti alkotások járulékmentesek. Járulékmentes továbbá a szerzı által értékesített, szerzıi jogi védelem alatt álló eredeti alkotás és szolgáltatás (SZJ bıl) - ideértve a bizományosi értékesítést is (SZJ ) -, valamint az elıadómővészi tevékenység (SZJ ). (3) Nem kell kulturális járulékot fizetni azon termékek esetében, melyek után a járulék fizetésére kötelezett személy az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: áfa törvény) 29-29/A. -a szerint mentes az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól. Nem kell kulturális járulékot fizetni azon szolgáltatások után sem, melyek az áfa törvény alkalmazásában külföldön teljesítettnek minısülnek. (4) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az január 1-jét megelızıen az SZJ 143 szám, január 1-jétıl az SZJ 74.4 alá tartozó tevékenységbıl származó árbevételt csökkenti a számlával igazolt - e törvény szerint járulékköteles - ugyanilyen SZJ szám alá tartozó igénybe vett szolgáltatás ellenértékeként kifizetett összeg. (5) Az (1) bekezdésben meghatározott járulékalap megállapítása során az árbevételt csökkenti azon - e törvény szerint járulékköteles - terméknek az értékesítésébıl származó bevétel, amely a vevınél az áfa-törvény 29-29/A. szerinti - változatlan formában történı - értékesítéssel másik tagállamba vagy harmadik ország területére kerül.

3 (6) Az (1) bekezdés szerinti járulékalapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére kötelezett által végzett járulékköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében beszerzett járulékköteles termékek, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó nélküli beszerzési ára. A kulturális járulékköteles termékek körében elıfordul, hogy az exportra, vagy a Közösség másik tagállamába történı értékesítésre szánt terméket - a Közösségen belüli áfa-elszámolásból adódóan, és a külföldiek adó-optimalizáló megfontolása alapján - a terméket elıállító vállalkozás az ugyancsak belföldi áfaszámmal rendelkezı, de külföldi központ felé értékesíti (még belföldön). Ebbıl következıen a kulturális járulék alóli mentesség csak a második ügyletre, a külföldi központ harmadik országba, vagy más tagállamba történı értékesítésére vonatkozhatna. Indokolt ugyanakkor, hogy a belföldön felhasználásra nem kerülı terméket ne terhelje járulék, így a módosítás alapján ezen értékesítések árbevételével csökkenthetı a járulékalap. A törvény szerint a járulék alapot csökkenti a kulturális járulék fizetésére kötelezett által végzett járulékköteles termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás érdekében beszerzett járulékköteles termékek, igénybe vett szolgáltatások számlával igazolt, általános forgalmi adó nélküli beszerzési ára. A módosítás évek óta húzódó jogértelmezési problémát szüntet meg azzal, hogy egyértelmővé teszi az egyszeres járulékteher fizetési kötelezettséget, mely megfelel az állásfoglalásokban kifejtett jogértelmezéseken alapuló eddigi adózói és adóhatósági gyakorlatnak. (7) A hirdetési tevékenység körébe tartozik és kulturális járulékot kell fizetni a reklám és hirdetési felületnek a könyvekben, napilapokban, idıszaki kiadványokban, képeslapon, levelezı- és üdvözlılapon, képen és hasonló anyagokon történı értékesítése után, ideértve az internetes hirdetési felület értékesítését, valamint a televízió és a rádió reklámidı eladását is. 5/A. (1) A kulturális járulék alapja a - melléklet szerinti - kulturális járulékköteles termékek és szolgáltatások értékesítésének a számviteli törvény szerint az üzleti évben elszámolt árbevétele vagy egyéb bevétele. Azoknál az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyoknál - az 5/A. (3) bekezdésének második mondatában foglalt kivétellel -, akik nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá, a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerősített vállalkozói adó alapjába számító bevétele. 2004/91. Adózási kérdés a mőholdas televíziómősor-szolgáltatók kulturális járuléka 2003/31. Adózási kérdés az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó adóalanyok kulturális járulék alapja 2002/86. Adózási kérdés rádió-, televíziómősor-szolgáltatás kulturális járulékkötelezettsége (2) A kulturális járulék alapja - a melléklet szerinti - épületek és egyéb építmények (a továbbiakban: építmények) kivitelezése esetén a százhúszmillió forintot elérı vagy meghaladó összértékő építmények létrehozásának bekerülési költsége. Járulékfizetési szempontból bekerülési költségnek minısülnek az építmény megvalósításának (megépítésének) anyagköltségei és munkadíja. (3) A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó járulékfizetésre kötelezett egyéni vállalkozó, valamint önálló tevékenységet végzı magánszemély esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak a személyi jövedelemadó alapjába beszámító bevétele. Az egyszerősített vállalkozói adó hatálya alá tartozó vállalkozók esetében a kulturális járulék alapja a járulékköteles termékeknek és szolgáltatásoknak az egyszerősített vállalkozói adó alapjába számító bevétele. (4) A járulékfizetésre kötelezettnek olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybıl a kulturális járulék alapjának számítása egyértelmően megállapítható. 5/B. (1) Az építtetı, (beruházó, megrendelı) köteles a kivitelezıt - az építési szerzıdésben vagy külön nyilatkozatban - írásban tájékoztatni arról, hogy a megvalósítandó építmény kulturális járulékköteles, vagy nem. A kivitelezı járulékfizetési kötelezettsége ezzel egyidejőleg keletkezik, illetıleg szőnik meg. Az írásbeli tájékoztatás elmulasztása esetén a járulékfizetési kötelezettség az építtetıt terheli. (2) Megszőnik a járulékfizetési kötelezettség, ha az építmény a rendeltetése alapján - az építési (szerelési, kivitelezési) szerzıdés megkötését követıen az építési engedély módosításával bekövetkezett változás folytán - már nem tartozik a melléklet szerinti körbe. (3) Amennyiben az 5/A. (2) bekezdése szerinti építmény megvalósításához az építtetı biztosít anyagot, saját elıállítású terméket, nyújt szolgáltatást, azoknak - a számvitelrıl szóló évi C. törvény 51. -ának (3) bekezdése szerint meghatározott - bekerülési költsége is része az építmény teljes bekerülési értékének, és a kulturális járulék alapjának meghatározásakor figyelembe kell venni.

4 (4) Az építtetı által biztosított anyagok, saját elıállítású termékek, nyújtott szolgáltatások (3) bekezdés szerint meghatározott értéke alapján a kulturális járulékfizetési kötelezettség közvetlenül az építtetıt terheli. (5) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény a melléklet szerinti körbe tartozik és bekerülési költsége a járulékköteles értékhatárt a) nem haladja meg, a járulékfizetésre kötelezett (kivitelezı, illetıleg építtetı) a megfizetett kulturális járulékot esedékes bevallásában az állami adóhatóságtól visszaigényelheti; b) eléri, a járulékfizetésre kötelezett (a kivitelezı, illetve az építtetı) köteles a teljes kulturális járulékot, illetıleg - ha az építmény megvalósítása során részteljesítés történt - a különbözetet az esedékes bevallásával egyidejőleg megfizetni. (6) Ha a használatbavételi engedélyben meghatározott rendeltetése alapján az építmény nem tartozik a melléklet szerinti körbe, a már megfizetett kulturális járulékot az építtetı, illetve a kivitelezı az esedékes bevallásában az állami adóhatóságtól visszaigényelheti. (7) A kivitelezı a fizetendı (bevallott) kulturális járulékot az egyéb ráfordítások között számolja el, az építtetı az ıt terhelı kulturális járulékot pedig a bekerülési érték részeként mutatja ki. 6. (1) A kulturális járulékot a járulék fizetésére kötelezett maga állapítja meg, vallja be, és fizeti meg az általános forgalmi adót nem tartalmazó árbevétel után az állami adóhatóság nevén a kincstár által vezetett Nemzeti kulturális járulék bevételi számla javára. Az adózó a kulturális járulékot az adózás rendjérıl szóló törvény 1. számú mellékletében meghatározott bevallási gyakoriságnak megfelelıen vallja be, és a bevallással egyidejőleg fizeti meg. Ha az építési szerzıdésben a megvalósítás és az elszámolás (számlázás) idıben elválik egymástól, a kivitelezı a számla kibocsátását követı hó 20. napjáig köteles a kulturális járulékot bevallani és megfizetni. Az építtetı az ıt terhelı kulturális járulékot utólag, az építmény üzembe helyezésekor, illetve rendeltetésszerő használatba vételekor (aktiválásakor) egy összegben vallja be és fizeti meg. A járulékfizetési kötelezettség teljesítését az állami adóhatóság ellenırzi a rá vonatkozó külön törvényben megállapított szabályok szerint. A járulékfizetési kötelezettséggel összefüggı, itt nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjérıl szóló törvényt kell alkalmazni. (2) Az állami adóhatóság megbízásából a kincstár a befolyt kulturális járulék összegét naponta átutalja az Alap számlája javára. Az idıközben megváltozott az APEH által vezetett számla neve, valamint nem rendelkezik a jogszabály az évi egyszeri alkalommal történı járulékfizetésre kötelezettek teljesítésének eljárási rendjérıl, azaz nem határozza meg, hogy mely idıpontig kell azt teljesíteni. Ezt a hiányosságot a törvényhely kiegészítésével szükséges rendezni. Mivel a kulturális járulék a nemzetgazdasági kimutatásokban tól kezdıdıen - más járulékbevételekhez hasonlóan az ún. megosztott bevételek között kimutatott összeg, szükséges a napi átutalásra és jóváírásra történı áttérés bevezetése a havi átutalás helyett. 7. (1) Az Alapból az alábbi célokra adható támogatás: a) a kulturális ágazat területén a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozására, megırzésére, valamint hazai és határon túli terjesztésére; b) a kulturális ágazatot érintı évfordulókra, fesztiválokra, hazai és külföldi rendezvényekre; c) a nemzetközi kiállításokon, vásárokon a nemzeti kulturális jelenlét biztosítására, a hazai és külföldi kulturális rendezvényeken, fesztiválokon történı részvételre; d) a mővészeti alkotások új irányzataira, új kulturális kezdeményezésekre, a kultúrával kapcsolatos tudományos kutatásokra, az épített örökséggel, az építımővészettel kapcsolatos tevékenységekre; e) a kultúrateremtı, kultúraközvetítı, valamint egyéni és közösségi tevékenységre, a kiemelkedı szakmai teljesítmények elismerésének díjazásához, valamint a szakmai szervezetek által alapított díjakhoz való hozzájárulásra; f) a nemzetközi tagdíjakra. (2) Az Alap az (1) bekezdésben foglalt támogatásokon felül felhasználható az Alap és kezelıje mőködésével, valamint a pályáztatás lebonyolításával kapcsolatos költségek fedezetére, figyelembe véve a 4. (3) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel összefüggı kiadásait is. 7/A. (1) Az Alap tárgyévi bevételei terhére legfeljebb a tárgyévet követı harmadik év végéig megvalósuló feladatra (programra) vállalható kötelezettség. (2) Az Alap tárgyévet követı bevételei terhére - éven túli kötelezettségvállalásként - legfeljebb három évre vállalható kötelezettség. (3) A (2) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalás legfeljebb az Alap éves bevételi elıirányzata 50%-áig terjedhet, amely évenként nem haladhatja meg a 20%-ot.

5 7/B. (1) Az Alapból - a kulturális örökségvédelmi célból megítélt támogatás, illetve a 4. (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti átadó vagy befizetı által meghatározott pályázati célra rendelt támogatás felhasználása kivételével - építési beruházás, felújítás nem támogatható. (2) Az állandó fenntartási és üzemeltetési kiadásokra az Alap keretében nyújtott támogatás legfeljebb 5%-át számolhatja el átalánydíjként a pályázó, vagy a pályázóval történı megállapodás alapján a pénzügyi lebonyolító. (3) A támogatás törzstıke-, illetve alaptıke-emelésre, valamint egyéb befektetési célra nem fordítható. 7/C. A miniszter által közvetlenül felhasználható keret a kulturális járulékbevétel-elıirányzat - a 7. (2) bekezdésben foglalt költségekkel csökkentett - összegének 25%-a (a továbbiakban: miniszteri keret). A törvény lehetıvé teszi - a leírt korlátok között -, hogy az Alap hosszabb távú, illetve elıre tervezett programokat is támogathasson, a kulturális terület sajátosságainak megfelelıen. A módosítás törvényi szintre emeli az eddig rendeleti szinten szabályozott fıbb korlátait a támogatás felhasználásának. A törvény egyértelmően és pontosan meghatározza azt a keretet, melyet a kulturális járulékbevételelıirányzatból a mindenkori miniszter fordíthat kulturális célok támogatására. 8. (1) Az Alapból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást. (2) Az Alap kezelıje a pályázat nyerteseivel szerzıdést köt. 9. (1) Az Alap terhére a támogatás visszatérítendı és részben vagy egészben vissza nem térítendı formában nyújtható. (2) A támogatások nyílt, vagy meghívásos pályázatok útján, illetve - a miniszteri keret felhasználása során vagy kivételesen indokolt esetben - egyedi elbírálás alapján adhatók. (3) Az (1)-(2) bekezdések szerinti megosztás arányairól - ideértve a támogatás összegének a kollégiumok közötti felosztását is - a bizottság a miniszter egyetértésével dönt. (4) Az Alapból támogatás kizárólag az Alap kezelıjénél rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével igényelhetı. (5) Az Alapból a támogatás folyósítása - a program jellegére, valamint a támogatási összeg nagyságára tekintettel - a támogatási szerzıdésben meghatározott ütemezésben történik. (6) Költségvetési szervek esetén az Alapból származó támogatás és azok év végi kötelezettségvállalással terhelt maradványa nem vonható el és évek között átcsoportosítható, valamint a támogatási szerzıdésben meghatározott elszámolási határidıig felhasználható. (7) A támogatott program lezárásaként a szakmai és pénzügyi teljesítésrıl a támogatottnak írásban be kell számolnia. Ha a támogatott a támogatást részben vagy egészben nem a támogatási szerzıdésben meghatározott célra fordítja, vagy egyéb módon eltér a szerzıdésben foglaltaktól, azt a támogatás folyósításától a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt összegben az Alap számlájára haladéktalanul vissza kell fizetni. (8) Az Alap kezelıje gondoskodik az Alap terhére juttatott támogatásokra vonatkozó döntések folyamatos nyilvánosságra hozataláról. A törvény egyértelmővé teszi a pályázati eljárás primátusát a támogatások módját érintıen, ettıl eltérı megoldás - egyedi elbírálás - csak a miniszteri keret esetén, illetve a kollégiumok kapcsán kivételesen indokolt (pl. vis major, elıre nem tervezhetı kulturális kiadás) esetben lehetséges. Bıvült a miniszteri jogkör azzal az egyetértési joggal, amely a támogatási formák és pályázati módok, valamint a kollégiumok keretének meghatározásánál illeti meg a minisztert. A támogatás utalásának ütemezését szükségessé teszi a támogatási összeg utalása és felhasználása közötti idı minél rövidebbre szorítása. A gyakorlatnak megfelelıen törvényi szinten kerül rögzítésre a támogatásnak nem a szerzıdésben foglalt cél szerinti felhasználása esetén alkalmazandó jogkövetkezmény. A támogatási döntések folyamatos nyilvánosságra hozatalának kötelezettsége - a kialakult gyakorlatnak megfelelıen - az Alap kezelıjéhez lett telepítve. 9/A. E törvény alkalmazásában 1. erıszaktartalmú mő: minden olyan mő, amelynek célja és egyben legfıbb hatáskeltı eszköze - a mő egészébıl megállapíthatóan - az erıszakos, illetve az erıszakos cselekedetre ösztönzı jelenetek ábrázolása; 2. forgalmazó: a termék elsı belföldi forgalomba hozatalával foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, beleértve a gyártót is, mint elsı forgalombahozót; 3. gyártó: a termék és a félkész termék elıállítója; 4. importáló: az általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény 13. (3) bekezdésében meghatározott természetes személy, jogi személy vagy a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet, Közösségen belüli beszerzés esetén pedig a forgalmazó;

6 5. kiadó: a mővet, annak példányát vagy más terméket sajátjaként megjelentetı, illetve más módon nyilvánosságra hozó természetes személy, jogi személy vagy a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet; 6. kivitelezı: építmény létrehozására - az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény szerint - jogosult természetes személy, jogi személy vagy a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet; 7. pornótartalmú mő: olyan mő, amelynek célja - a mő egészébıl megállapíthatóan - a szexuális ingerkeltés, és amelyben a szexuális cselekményeket nyíltan, kendızetlenül ábrázolják; 8. szolgáltató: a Központi Statisztikai Hivatal elnöke által kiadott, mindenkor érvényes Szolgáltatások Jegyzéke hatálya alá sorolt tevékenységet végzı természetes személy, jogi személy vagy a Ptk c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet; 9. építmény létrehozásának bekerülési költsége: átalánydíjas szerzıdés alapján végzett munkánál a kivitelezı által számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeg, szerzıdés alapján tételesen elszámolt munkánál az építmény megvalósulása (megépítése) számlázott anyagköltségének és munkadíjának együttes összege, a számla - általános forgalmi adó nélküli - végösszege; 10. építmény megvalósításának anyagköltsége: magában foglalja az építmény megvalósítása (megépítése) során felhasznált vásárolt anyagok és saját elıállítású termékek bekerülési (beszerzési, elıállítási) értékét, ezen anyagoknak, termékeknek a felhasználás helyéig felmerült szállítási, rakodási költségeit, továbbá az egyéb rakodási költségeket; 11. építmény megvalósításának munkadíja: magában foglalja az építmény megvalósításához (megépítéséhez) igénybe vett munkaerı bérköltségét és annak járulékait, az igénybe vett gépek és szolgáltatások költségeit, az ezekre jutó általános költségek hasznos fedezetét. 10. (1) Ez a törvény április 1-jén lép hatályba; ezzel egyidejőleg a Kulturális Alap létesítésérıl szóló 23/1967. (VIII. 8.) Korm. rendelet hatályát veszti. (2) Felhatalmazást kap a kultúráért felelıs miniszter, hogy az Alap kezelésének és felhasználásának részletes szabályait, az ellenırzés és beszámolás rendjét, valamint a pályázati rendszerre vonatkozó további elıírásokat rendeletben szabályozza. Melléklet az évi XXIII. törvényhez 2003/40. Adózási kérdés kulturális járulékkötelezettség a Kombinált Nómenklatúra (KN) 9504 jelő termékkörbe tartozó termékek után A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a január 1-jén hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képezı (8-számjegyő) Kombinált Nómenklatúra (KN), valamint a Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és az Építményjegyzék (ÉJ) szerint I. TERMÉKEK KN-csoport Termékkör BTO (tájékoztató adat) Járulékkulcs (%) Kötelezett Faanyagú dísztárgyak ** Festmény, fénykép, tükör és hasonló tárgyak fakerete Gyártó 4420 ** ** Intarziás és berakott famunka, ékszeres vagy evıeszközös ládikó vagy -doboz és hasonló Gyártó cikkek fából; kis szobor és más díszmőáru fából ** Egyéb faáruból: Képzımővészeti állvány fából Gyártó

7 Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek ex 4901 Könyvbıl, brosúrából, röpiratból és hasonló nyomtatványból: pornó- és erıszaktartalmú mő ex 4902 Újságból, folyóiratból és idıszakos kiadványból: pornó- és erıszaktartalmú mő (illusztrálva és reklámtartalommal is) ex 4903 Képeskönyvbıl, rajzoló- és kifestıkönyvbıl: pornóés erıszaktartalmú mő ex 4908 Postai levelezılapból, üdvözlılapból, képbıl ex 4909 és más ex 4910 nyomtatott termékbıl: pornó- és ex 4911 erıszaktartalmú mő ex 8524 Video- és hangfelvételt tartalmazó lemezbıl, szalagból és más anyagból, amelyen hangot vagy más jelet rögzítettek: pornó- és erıszaktartalmú mő ex 8524 Adatfeldolgozási információt tartalmazó (számítógépes stb.) mágnesszalagból és - lemezbıl, CD-bıl: pornó- és erıszaktartalmú mő ** Szótár, enciklopédia és ilyen sorozatok folytatásai (lexikon), az irányadó jogszabályok alapján tankönyvvé vagy segédkönyvvé nyilvánított mővek nélkül ** Könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány (szótár és enciklopédia nélkül), a hivatalos tankönyvjegyzékben megjelent tankönyvek nélkül 4902** ** Újság, folyóirat és idıszakos kiadvány, illusztrálva és reklámtartalommal is, a jogalkotási törvényben nevesített hivatalos lapok nélkül ** Gyermek- és ifjúsági képeskönyv, rajzoló- 25 Kiadó 25 Kiadó 25 Kiadó 25 Kiadó 25 Kiadó 25 Kiadó Kiadó Kiadó 1 Kiadó Kiadó és kifestıkönyv 4905 ** ** Földgömb, csillagászati glóbusz, térkép Kiadó 4908 ** ** Levonókép (levonó matrica) Kiadó ** Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezılap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is Kiadó ** Nyomtatott naptár, naptárblokk Kiadó ** Kereskedelmi reklámanyag, katalógus és Kiadó

8 hasonló ** Hanglemez Kiadó ** CD-ROM és más lézerrel olvasható lemez adatfeldolgozási (pl. számítógépes) Gyártó információval ** Hangfelvételek CD-n Kiadó ** Kép- vagy mozgókép-felvételek CD-n, DVD-n lézerrel olvasható lemez más (nem adatfeldolgozási vagy hang-) jelekkel ** Mágnesszalag adatfeldolgozási (pl. számítógépes) információval * ** Mágnesszalag hangfelvétellel (mősoros hangszalag) * ** Mágnesszalag képfelvétellel (mősoros videoszalag) ** Mágneses és egyéb adathordozó lemez, más jelhordozó automatikus adatfeldolgozási (pl. számítógépes stb.) információkkal ** Hangfelvételek mágneslemezen és más hordozón (nem CD-n) ** Kép- vagy mozgókép-felvételek mágneslemezen és más hordozón (nem CD-n) Vegyi termékek (fotokémiai anyagok) Kiadó Gyártó Kiadó Kiadó Gyártó Kiadó Kiadó 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapírt Mőanyag dísztárgyak Gyártó ** Mőanyagból készült szobor és más belsı díszítésre szolgáló tárgy Gyártó Üveg és kerámia dísztárgyak 6913 ** ** Szobrocska és más dísztárgy kerámiából Gyártó 7013** ** Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (nem díszített ivópohár és üvegedény kivételével) Gyártó Fém dísztárgyak

9 8306 2* ** Kis szobor és más dísztárgy fémbıl (nem nemesfémbıl) ** Könyvkötı gép, beleértve a könyvfőzı gépet is 8442 ** ** Betőöntı vagy betőszedı, nyomódúc, nyomólap, nyomóhenger vagy más nyomólemezelıállítására szolgáló gép, készülék és felszerelés 8443** ** Nyomdaipari gép (ofszet-, magas- és mélynyomó, flexográfiai, tintasugaras stb. nyomógép) nyomdaipari segédgép, az automatikus adatfeldolgozó gép printere (nyomtatója) nélkül Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Írógép, másológép 8469** ** Egyéb írógép (szövegszerkesztık és az automatikus adatfeldolgozó gép printere, valamint a Brailleírógép nélkül) 9009** ** Optikai rendszerő vagy kontaktfénymásoló és hımásoló készülék Gyártó Gyártó Híradástechnikai termékek ex 8518** ** Mikrofon és tartószerkezete, hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató, fülhallgató és kombinált mikrofon/hangszóró egység; hangfrekvenciás elektromos erısítı; elektromos hangerısítı egység, a polgári repülés készülékei kivételével 8519** ** Lemezjátszó, erısítı nélkül is, kazettalejátszó és más hangvisszaadó készülék, hangfelvevı szerkezet nélkül ex 8520** ** Magnetofon és más hangfelvevı készülék, - lejátszó szerkezettel vagy anélkül is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8521** ** Videofelvevı és -lejátszókészülék, videotunerrel egybeépítve is, a polgári repülés készülékei kivételével ex 8522** ** Kizárólag vagy elsısorban kép- és hangrögzítı és -lejátszó berendezések alkatrészei, a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével ex 8525 ** ** Rádiótelefon, rádiótávíró, rádió- és tévémősoradókészülék (vevıkészülékkel vagy anélkül), hangfelvevı vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is, kivéve a katonai és egyéb közszolgálati Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó

10 (közcélú távközlési, tőzoltó, mentı stb.), polgári repülési adóberendezést ex ** Televíziós kamera (felvevı), állóképes videokamera és más videokamera felvevık, kivéve a közterületi forgalomellenırzés speciálisan csatlakoztatott (pl. helyhez kötött) kameráit * ** Külsı áramforrás nélkül mőködı rádiómősorvevıkészülék, hangfelvevı vagy -lejátszó készülékkel vagy órával közös házban is, ideértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Csak külsı áramforrásról mőködı, gépjármővekben használatos rádiómősor-vevıkészülék, beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is * ** Más rádiómősor-vevıkészülék beleértve a rádiótelefon vagy rádiótávíró vételére egyaránt alkalmas készüléket is ex * ** Rádiótelefon és rádiótávíró-vevıkészüléke (mobiltelefon is), a polgári repülés készülékei kivételével ex 8528** ** Televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádiómősor vevıkészüléket, hang- és képfelvevı vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is, videomonitor és video vetítıkészülék, kivéve az egészségügyi, mővelıdési, kulturális, oktatási intézmények és a tömegközlekedés zártláncú hálózatának speciálisan csatlakoztatott készülékeit ex ** Antennák és antennareflektor összes típusa, valamint az ezek használatához alkalmas alkatrészek, a polgári repülés és a közcélú ex ** távközlési szolgáltatás készülékei kivételével Kép- és hangrögzítı és -lejátszó berendezések, rádió, televízió, rádiótelefon alkatrészei (antenna nélkül), a polgári repüléshez felhasznált, valamint az ipari továbbfelhasználású alkatrészek kivételével Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó Gyártó ,5 Gyártó Gyártó Gyártó Fényképészeti eszközök ex 9002** ** ex 9006** ** Fényképészeti eszközök és tartozékaik, kivéve az orvosi, a kriminológiai, a földmérési és Gyártó

11 9007** ** ex 9008** ** ex9010** ** hasonló hivatásfényképezés, valamint a mikrofelvételek készítésének és leolvasásának eszközeit, a félvezetıgyártás fényképészeti berendezéseit Ékszer, hangszer, játék, szórakoztató tárgy, díszítı termék, mőalkotás, győjtemény, régiség 6702** ** Mővirág, levél- és gyümölcsutánzat és ezek részei; ezekbıl készült áru 7101** ** 7102** ** 7103** ** 7104** ** Természetes vagy tenyésztett gyöngy, gyémánt és más drágakı, féldrágakı, szintetikussal vagy rekonstruálttal együtt, megmunkálva vagy osztályozva is, de foglalat vagy szerelés nélkül Gyártó Gyártó 7117** ** Ékszerutánzat Gyártó 7118** ** Érme Gyártó ex 92** ** ** Zenei eszközök (hangszerek), alkatrészek és tartozékok nélkül Gyártó Játékfegyver Gyártó ** Tévéhez kapcsolható videojáték Gyártó ** ** Szórakozóhelyi felszerelés, asztali vagy társasjáték, pénzérmével vagy koronggal mőködı más játék, beleértve a tivoli játékot, a biliárdot, a különféle típusú játékkaszinó-asztalt (a tekepályafelszerelés kivételével) Gyártó ex 9504** ** Pornó- és erıszaktartalmú videojáték Gyártó ** Kártya Gyártó ex 9504** ** Pornó- és erıszaktartalmú kártya Gyártó 9505** ** Ünnepi, farsangi és különféle más szórakoztató tárgy, beleértve a bővésztárgyat és a beugratós tréfakelléket is ex 9701** ** Kizárólag kézzel készített másolat mőalkotás (festmény, rajz, pasztellkép, kollázs, dekoratív tábla, metszet, nyomat, szobrászmővészeti alkotás) alapján 9704** ** Bélyeg, nem forgalomra szánt vagy forgalmon kívüli, bélyegzéssel ellátott boríték, hasonló filatéliai cikk Gyártó Gyártó Kiadó 9705** ** Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, Forgalmazó

12 történelmi értékő, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai, numizmatikai győjtemény vagy győjteménydarab 9706** ** Száz évnél idısebb régiség Forgalmazó II. SZOLGÁLTATÁSOK SZJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett Mőalkotás-kiskereskedelem 1 Szolgáltató Régiség-kiskereskedelem 1 Szolgáltató bıl Távbeszélı útján teljesített pornótartalmú emeltdíjas szolgáltatás 25 Szolgáltató Videokazetták-, DVD kölcsönzése 3 Szolgáltató bıl Pornó- és erıszaktartalmú videokazetták, DVD kölcsönzése 25 Szolgáltató bıl Hangkazetták, hanglemezek, CD-k, CD-ROM-ok kölcsönzése 3 Szolgáltató Hirdetés 1 Szolgáltató Fényképészet 1 Szolgáltató Divattervezés, formatervezés, szaktanácsadás 1 Szolgáltató Személyek, mővek közvetítése 1 Szolgáltató ból Pornó- és erıszaktartalmú film-, video-, DVD-gyártás 25 Gyártó Film-, video-, DVD-lemez terjesztése 2 Szolgáltató bıl Pornó- és erıszaktartalmú film-, video-, DVD-lemez terjesztése 25 Szolgáltató Film-, videovetítés, DVD-lejátszás 2 Szolgáltató bıl Pornó- és erıszaktartalmú film-, videovetítés, DVD-lejátszás 25 Szolgáltató Országos és regionális rádió-, televíziómősor-szolgáltatás 2 Szolgáltató (kivéve a közszolgálati rádió- és televíziómősor-szolgáltatás, továbbá a közmősor-szolgáltatás) bıl Regionális rádió-, televíziómősor-szolgáltatás 1 Szolgáltató Mővészeti kiegészítı szolgáltatás 2 Szolgáltató Vidámparki szórakoztatás 2 Szolgáltató Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás (kivéve a bábszínházi elıadás) 2 Szolgáltató III. ÉPÜLET, EGYÉB ÉPÍTMÉNY KIVITELEZÉSE ÉJ-szám Megnevezés Járulékkulcs (%) A járulék fizetésére kötelezett 1211 Szállodaépületek 0,2 Kivitelezı 1220 Hivatali épületek 0,2 Kivitelezı 1230 Nagy- és kiskereskedelmi épületek 0,2 Kivitelezı 1241 Közlekedési és hírközlési épületek, állomások, terminálok 0,2 Kivitelezı és kapcsolódó épületek 1242 Garázsépületek 0,2 Kivitelezı 1251 Ipari épületek 0,2 Kivitelezı 1252 Tárolók, silók és raktárak 0,2 Kivitelezı 2213 Távolsági távközlı hálózatok és mőtárgyaik 0,2 Kivitelezı

13 2224 Helyi (települési) távközlı- és elektromos hálózatok 0,2 Kivitelezı

M E L L É K L E T I. TERMÉKEK. Faanyagú dísztárgyak. Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek

M E L L É K L E T I. TERMÉKEK. Faanyagú dísztárgyak. Kiadási, nyomtatott és egyéb sokszorosított termékek M E L L É K L E T A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre a 2000. január 1-jétől hatályos Kereskedelmi Vámtarifa alapját képező (8 számjegyű) Kombinált Nómenklatúra (KN),

Részletesebben

2000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 67

2000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáról 67 66 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK 000. évi CXL. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 99. évi XXIII. törvény módosításáról 67 A Nemzeti Kulturális Alapprogram tisztségviselõi 80 A Múzeumi Szakmai

Részletesebben

Kitöltési útmutató. a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló 0216-os nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató. a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló 0216-os nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a nemzeti kulturális járulék 2002. évi elszámolására szolgáló -os nyomtatványhoz Általános tudnivalók A bevallást a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én

A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én Melléklet A kulturális járulék fizetésére kötelezett termékek és szolgáltatások köre az 1995. december 31-én hatályos belföldi termékosztályozás (BTO), Szolgáltatások Jegyzéke (SZJ) és Építési Jegyzék

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról A jogszabály mai napon hatályos állapota 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti

Részletesebben

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapír

Vegyi termékek (fotokémiai anyagok) 37** ** ** Fotokémiai anyagok (film, fotópapír, fotólemez, fotóvegyszer), kivéve a röntgenfilmet és a röntgenpapír isj-,, Lr u~..'iiunir~n6 8 20* LItirtri~ F,~f *~j I j.l i5*m ~~. c:z -c~r.~ziz ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ irományszám:vj4 j, jk 2004 Mai as.. Módosító javaslat dr. Szili Katalinnak az OrszágAyűlés elnökének

Részletesebben

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról

1993. évi XXIII. törvény. a Nemzeti Kulturális Alapról 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 1. A Nemzeti Kulturális Alap (a továbbiakban: Alap) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerinti - a nemzeti

Részletesebben

Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a kulturális járulék 2006. évi elszámolására szolgáló 0616. számú nyomtatványhoz Általános tudnivalók A bevallást a Nemzeti Kulturális Alapról szóló, többször módosított 1993. évi XXIII.

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől

A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől A kulturális adó szabályai 2012. január 1-jétől 2012. január 1-jei hatállyal a kulturális terület állami támogatásának növelésére, illetve szinten tartására a kulturális járulék 1 2009. évi hatályon kívül

Részletesebben

Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3

Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 3 A 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1999. évi XXIII. törvény

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43

TARTALOMJEGYZÉK. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43 42 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapprogramról 43 A 13/1999. (VIII. 27.) NKÖM rendelet a Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2016.

A kulturális adó szabályai 2016. A kulturális adó szabályai 2016. A 2012. január 1-jei hatállyal bevezetett - és ezen időponttól változatlan formában hatályban lévő - kulturális adó a pornográf tartalmú termékértékesítést/szolgáltatásnyújtást,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l

a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l VatarQ ijh66o 2011. évi... törvény Étkezett : 2011 GKT 14. a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosításáró l 1. A Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A kulturális adó szabályai 2013.

A kulturális adó szabályai 2013. A kulturális adó szabályai 2013. 2012. január 1-jei hatállyal a kulturális terület állami támogatásának növelésére, illetve szinten tartására a kulturális járulék 1 2009. évi hatályon kívül helyezését

Részletesebben

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról

Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról Markaz Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/1995 (XII. 15.) rendelete A helyi iparőzési adóról valamint az ezt módosító 8/1996 (IV. 16.), 13/1996 (XII. 20.), 1/1997 (II. 11.), 13/1997 (XII. 18.),

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Újra független alap az NKA 3. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20

TARTALOMJEGYZÉK. Újra független alap az NKA 3. Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5. A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20 2 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Újra független alap az NKA 3 Az 1993. évi XXIII. törvény a Nemzeti Kulturális Alapról 5 A Nemzeti Kulturális Alap Bizottsága 20 A Nemzeti Kulturális Alap 2006. január 1-jével

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl

Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2008. (II. 27.) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl Gárdony Város Önkormányzat Képviselıtestülete az Államháztartásról szóló,

Részletesebben

1,egy iiwatala. 2011 Nov Q

1,egy iiwatala. 2011 Nov Q 1,egy iiwatala országgyű lési képvisel ő Fidesz Magyar Polgári Szövetség l rkeztt : 2011 Nov Q Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Kapcsolódó módosító iavaslat Helyben Tisztelt Elnök Úr! A házszabály

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

É : 2008 APR p 4. ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/5395. szám ú. törvényjavasla t

É : 2008 APR p 4. ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/5395. szám ú. törvényjavasla t ORSZÁGG Y ÜLÉS HIVATAL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA É : 2008 APR p 4. T/5395. szám ú törvényjavasla t a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 993. évi XXIII. törvény módosításáró l El őadó : Dr. Hiller István

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet

203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet 203/2011. (X. 7.) Korm. rendelet a biztosítási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alóli mentesítésérıl A Kormány a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŐKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. melléklet amely létrejött Hajdúdorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete, mint az önállóan mőködı és gazdálkodó Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal irányító szerve,

Részletesebben

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL

ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA ÉVRŐL Adóhatóság tölti ki! Adóhatóság megnevezése:. Bevallás benyújtásának időpontja:. Azonosító szám: ŐSTERMELŐK HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSA 2009. ÉVRŐL 2003. december 31-e előtt kezdett őstermelők részére,

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre

Pályázati őrlap. SICSZB sportkeretre Pályázati őrlap SICSZB sportkeretre 1. Pályázó(k) neve:........ Lakcíme:............ Telefonszáma:... E-mail címe:..... 2. A pályázat tárgyának rövid ismertetése:.................. 3. A pályázati munka

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére

Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat az Alisca Rekultivációs Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2015.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl

1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú. rendelete. a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 1/2009.(II.11.)Kt. Ör. számú rendelete a helyi adókról szóló egyes rendeletei módosításáról egyes rendelkezéseinek a hatályon kívül helyezésérıl Röszke

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. Területi hatály Piliscsaba Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 21/2002. (XII. 14.) rendelete a helyi adóról 1 [Egységes szerkezetben a 24/2003. (XII. 12.), a 3/2004. (I. 28.), a 22/2004. (VI. 30.), a 32/2004.

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Környezetvédelmi termékd kdíj 2009.10.07 Samling 1 A termékdíj mentesség szempontjából a EU kifogásának megfelelıen megszőnik az italcsomagolásoknál a részleges újratöltéssel elnyerhetı

Részletesebben

Érkezett : Tisztelt EInök Úr! módosító javaslato t

Érkezett : Tisztelt EInök Úr! módosító javaslato t 2011 11/09 12 :53 FAX +36 1 441 5967 KULTURALIS BIZOTTSAG U0001/000 5 Az Országgy űlé s Kulturális és sajtóbizottsága Dr. Kövér László úrnak, az Országgyűlés elnökének Érkezett : q 2r i /I( 19i (i ottsági

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3.

Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya 3. Az Esztergomi Önkormányzat 52/2005.(XII. 15.) ör. rendelete a helyi adókról (Egységes szerkezetben a 11/2006.(II.23.)* 73/2006.(XII.22.)** 10/2007.(II.22.)*** 35/2007.(VI.8.) **** 86/2007.(XII.19.) 5*

Részletesebben

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete

Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete 18236741-9001-529-01 Statisztikai számjel 18236741-1-43 Adószám Erzsébeti Fúvósok és Ütősök Egyesülete Kiegészítő melléklet a 2013. évi egyszerűsített beszámolóhoz Budapest, 2014. május 25. a Egyesület

Részletesebben

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére

Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának február 11-i ülésére Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás Társulási Tanácsának 2015. február 11-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról

Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról Tájékoztató a szakképzési hozzájárulás fizetési kötelezettséggel összefüggı 2013. január 1-jétıl hatályos szabályokról A szakképzési hozzájárulás megállapításával és a fizetési kötelezettség teljesítésével

Részletesebben

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg)

KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) KISKÖREI ÖNKORMÁNYZAT 12/1991./XI.12./ rendelete az idegenforgalmi adóról (Módosítással egységes szöveg) A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. sz. törvénnyel összefüggésben elengedhetetlenül fontossá

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzatának 11/2003. (XII.23.) rendelete a helyi iparőzési adóról Balatonszılıs Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény a továbbiakban (Ht.) 1. -ának (1)

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 3/1993.(II.19.)KT r e n d e l e t e A helyi iparőzési adóról Módosítva: 13/1993.(V.28.) KT, 1/1994.(I.28.) KT, 6/1994.(IV.22.)KT, 23/1995.(VIII.25.) KT,

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására.

a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. A 103/2011.(V.19.) KT határozat melléklete a Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának 11. számú módosításának jóváhagyására. 1. A Társulási Megállapodás I. fejezetének /Általános

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Páty Község Önkormányzata Képviselı-testületének 22/2005. (IX. 16.) számú rendelete a talajterhelési díjról, valamint a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról Páty

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl

11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e. az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl 11/2002.(VI.20.) K.r sz. r e n d e l e t e az ideiglenes külföldi kiküldetés rendjérıl ( Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 10/2003. (IV.24.) K.r.sz. rendelettel) Fejér Megye Közgyőlése a helyi

Részletesebben

Ideiglenes iparőzési adó:

Ideiglenes iparőzési adó: Ideiglenes iparőzési adó: Az adókötelezettség (1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység ( a továbbiakban iparőzési tevékenység)

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben)

(módosításokkal egységes szerkezetben) Letenye Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2008. (IV. 3.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról (módosításokkal egységes szerkezetben) A szociális

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS

DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI TANÁCS 2008. MÁJUS 20-I ÜLÉS 7. sz. napirendi pont Tájékoztató a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ feladatkörét érintı jogszabályváltozásokról Elıadó: dr. Brebán

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat K é p v i s e l ı t e s t ü l e t e 13/2003. (XI. 20.) számú rendelete a helyi iparőzési adóról Báránd Községi Önkormányzat Képviselıtestület a helyi adókról szóló 1990. évi

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár CÉLTARTALÉK KÉPZÉSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Bevezetés Jelen céltartalék képzési szabályzat célja, hogy szabályozza a CIB Önkéntes és Kölcsönönös Nyugdíjpénztár esetében a céltartalékképzésre

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * a módosításokkal egységes szerkezetben A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi

Részletesebben

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete 49/2012.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Mezıberény Város Képviselı-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez 18111954 9449 569 01 Statisztikai számjel Épülı Virgonc Gyermekekért Alapítvány 2085 Plisvörösvár, Rákóczi u. 8. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2008. 12. 31. zárómérleghez Budapest, 2009. március 3. Szervezet felelıs

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 47/2012. (X.19.) önkormányzati rendelete a telekadóról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet

17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illet 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetıséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvetı szabályai 2013. Kik tartoznak

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE BODONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİTESTÜLETÉNEK 13/2003. (XII. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI IPARŐZÉSI ADÓRÓL Bodony Község Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter. / 2008.(..) KvVM rendelete TERVEZET A környezetvédelmi és vízügyi miniszter / 2008.(..) KvVM rendelete a környezetvédelmi és a vízügyi elıirányzatok felhasználásának és ellenırzésének szabályairól Az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben