VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése"

Átírás

1 Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út OVSzK/2389-2/2015/3220 VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Friss Fagyasztott Plazma értékesítése Ajánlattételi határidő (amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával): június óra. A versenyeztetési dokumentáció kelte: Budapest, június oldal, összesen: 41 oldal

2 TARTALOM I. fejezet Alapvető információk, útmutatás az ajánlattevők részére 3. oldal II. fejezet Iratminták 10. oldal III. fejezet Benyújtandó dokumentumok jegyzéke 26. oldal IV. fejezet Szerződéstervezet és 29. oldal Műszaki specifikáció(a szerződés melléklete) 39. oldal 2. oldal, összesen: 41 oldal

3 I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Tisztelt ajánlattevő! Köszönjük, hogy érdeklődésükkel megtiszteltek Bennünket és kiváltották jelen versenyeztetési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). A megfelelő ajánlatok benyújtásának elősegítése érdekében a jelen Dokumentációt bocsátjuk rendelkezésükre. A Dokumentáció elkészítésével célunk az volt, hogy minden olyan információt eljuttassunk Önökhöz, amely az érvényes ajánlatok elkészítéséhez segítséget nyújt. Kérjük, hogy az ajánlatok összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a versenyeztetési felhívásban (a továbbiakban: Felhívás) és a Dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat szigorúan a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A Dokumentáció II. fejezetében (Iratminták) megtalálják azokat az űrlapokat, melyek alapján az ajánlatot el tudják készíteni. Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott iratminták nem feltétlenül teljes körűek, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum mintáját, ajánlattevő felelőssége a teljes körű ajánlattétel. A következőkben felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, amelyet az ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk: 1.) Általános információk 1.) A Felhívásban megadott határidők így az ajánlattételi határidő is közép-európai idő szerint értendők (CET). 2.) Ha a Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát ajánlott felhasználni, és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más dokumentum is mellékelhető. 3.) Definíciók: ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, amely a Kiírónál az ajánlattételi határidőig az eljárás iránti érdeklődését jelezte, továbbá az ajánlattételi határidő lejártát követően az a gazdasági szereplő, amely ajánlatot nyújtott be. hiteles másolat: Magyarországon készített valamely másolat esetén az eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített 3. oldal, összesen: 41 oldal

4 másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző hitelesítési záradékkal tanúsítja, külföldön készített valamely másolat esetén az adott országban hiteles másolat kiadására feljogosított, felhatalmazott hatóság, szervezet vagy személy által, annak jelenlétében készített másolat. cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -ának (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírásminta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a fenti bekezdésnek megfelelően készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. -ában így meghatározott fogalom. 4.) A Kiíró által az eljárás során, annak bármely szakaszában az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő által megadott telefax számra küldött bármely üzenet, dokumentum, értesítés, levél, stb. a sikeres elküldés (adás) időpontjában (sikeres adási nyugtán szereplő küldési/adási/kézbesítési időpontban) az érintett ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Ennek megfelelően az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax elérhetőséget adjon meg a Dokumentáció átvételekor, amely a Kiíró által az eljárás során küldendő dokumentumok fogadására folyamatosan, a nap 24 órájában alkalmas, ebben a körben kizárólag az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő felelősségi körébe tartozik a készülék és telefonvonal üzemképességének biztosítása. Az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő felelőssége továbbá az is, hogy szervezetén belül a kiegészítő tájékoztatás az arra illetékes részére átadásra kerüljön. Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az általa írásban megküldendő dokumentumokat elsősorban telefax útján kívánja kézbesíteni. Ennek megfelelően kérjük, hogy lehetőség szerint adjanak meg telefax elérhetőséget! 2.) Az ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. A Kiíró semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 4. oldal, összesen: 41 oldal

5 3.) Dokumentáció: 3.1. Az értékesíteni kívánt árukkal kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a szerződéses feltételeket jelen Dokumentáció írja elő. A Dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: a.) Alapvető információk, útmutatás az ajánlattevők részére b.) Iratminták c.) Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke d.) Szerződéstervezet e.) Műszaki specifikáció (I. fejezet) (II. fejezet) (III. fejezet) (IV. fejezet) (V. fejezet) 3.2. Az előírt és a jelen Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye nem, vagy nem teljes körűen teljesített hiánypótlás esetén - az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása A Felhívás és a jelen Dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket, a két dokumentum ellentmondása esetén a Felhívás szövege az irányadó. 4.) A Felhívás és a Dokumentáció pontosítása, kiegészítő információk nyújtása: 4.1. A Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen eljárásban ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében a Felhívásban, valamint a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles a Kiíró megadni. A kiegészítő tájékoztatáskérésre adott választ Kiíró egyidejűleg, írásban küldi meg valamennyi ajánlattevő részére, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, Kiíró ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti második munkanapot, így felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseiket legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik munkanapon küldjék meg Kiíró részére írásban, telefax útján, a Felhívás 2.) pontjában meghatározott címre 4.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti 4.2. pontban rögzített válaszadási határidőt (ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4. munkanapnál) később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást a Kiírónak nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kiíró ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre élhet az ajánlattételi határidő 5. oldal, összesen: 41 oldal

6 meghosszabbításának lehetőségével. Kiíró az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról az ajánlattevőket haladéktalanul írásban értesíti Kiíró kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a Dokumentáció valamely eleme semmis, ha a Dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a Dokumentáció valamely eleme eltér a Felhívástól. A Dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása az eljárásban és az eljárás eredményeként kötendő szerződésben nem alkalmazandó. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 5.) A Felhívás és a Dokumentáció módosítása: 5.1. A Kiíró a tárgyalások lezárásáig módosíthatja a Felhívásban, valamint a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A Felhívás módosított elemeiről, illetve a Dokumentáció módosított elemeiről vagy amennyiben a Dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű a Dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az ajánlattételi határidő előtt Kiíró az ajánlattevőket közvetlenül, írásban tájékoztatja Amennyiben szükséges, Kiíró az ajánlattételi határidőt a módosítással egyidejűleg meghosszabbítja, oly módon, hogy a módosításról szóló közvetlen tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez A Dokumentáció nagyobb terjedelmű módosítása esetén Kiíró a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt készít, és ad át az ajánlattevőknek. 6.) Az ajánlat elkészítése: 6.1 Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és az ajánlathoz csatolni. 7.) Az ajánlatot alkotó okmányok (Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke): Az ajánlattevő által benyújtandó igazolások és nyilatkozatok felsorolását a jelen Dokumentáció III. fejezetében található táblázat rögzíti. 8.) Ajánlati ár: Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás során az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat, az értékelési résszempontokat a felhívás tartalmazza. 6. oldal, összesen: 41 oldal

7 Az ajánlattevőnek a jelen Dokumentáció II. fejezetében található árajánlatban fel kell tüntetnie HUF-ban két tizedesjegy pontossággal - az általa megajánlott egy Egység friss fagyasztott plazmára (a továbbiakban: FFP) vonatkozó nettó megajánlását és amennyiben az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos jogi szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles, akkor meg kell adni az ÁFA mértékét (%) is. Ha az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles: Ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában hatályos jogszabályok szerinti ÁFA mértéket köteles megadni. Az ajánlati árak megadása során figyelembe vett ÁFA kulcstól függetlenül a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a felek a szerződéskötéskor hatályos szabályozásra, valamint a teljesítés időpontjára figyelemmel határozzák meg az ÁFA mértékét, illetve a nyertes ajánlattevő részére fizetendő bruttó ellenérték a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre. Kiíró felhívja az ajánlatevők figyelmét arra, hogy az ajánlati ár összegének, valamint a plazmából előállítandó készítmények értékesítésére vonatkozó üzleti tervének kialakítása során vegye figyelembe, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) korábbi gyakorlata az volt, hogy egyes, veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények tekintetében hazai plazmából előállított nagytisztaságú faktor koncentrátum beszerzésére vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat írt ki, amelyek keretében az OEP olyan alvadási faktor koncentrátumot is megvásárolt, amely az OVSz által előállított plazmából készült. A szerződés teljesítése során e körülmény a megajánlott ajánlati ár összegét már nem befolyásolhatja. A nyertes ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg, ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat (lásd szerződés). 9.) Az ajánlat benyújtási határideje: 9.1. Az ajánlatnak legkésőbb a Felhívás 11.) pontjában meghatározott időpontig meg kell érkeznie a Kiíróhoz a Felhívás 2.) pontjában megadott címre Kiíró az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, az ajánlattevők közvetlen, írásban történő értesítésével meghosszabbíthatja. 10.) Késedelmes ajánlat: Kiíró az ajánlatot, ha azt az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kapja meg, érvénytelennek nyilvánítja. Az elkésett ajánlatot Kiíró csak abban az esetben bontja fel külön jegyzőkönyv felvételével ha az az ajánlattevő személyének megállapítása céljából szükséges. 7. oldal, összesen: 41 oldal

8 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 11.) Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatok felbontását a Felhívásban és a Dokumentáció 2.) pontjában meghatározott helyen és 11.) pontjában meghatározott időpontban a Kiíró képviselője végzi Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint a friss fagyasztott plazma Egységére vonatkozó nettó ajánlati ár Kiíró az ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok ismertetéséről, és a felbontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére. 12.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása: Az ajánlat felbontását követően a Kiíró által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes tartalmi és formai ellenőrzését Kiíró az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított tartalmi és formai hiányosságok pótlására, vagy felvilágosítás nyújtására a tárgyalások megkezdése előtt lehetőséget biztosít a konkrét, mindenre kiterjedő ajánlat tekintetében hiánypótlásnak nincs helye már az első indikatív ajánlat tekintetében sem. Azaz azon ajánlatokat, amelyek nem tartalmazzák a tovább feldolgozandó friss fagyasztott plazmára vonatkozó megajánlásokat (a dokumentációban foglalt iratminta szerinti Árajánlatot ), Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az erre vonatkozó hiánypótlás biztosítása nélkül. A hiánypótlásról és a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólításról a Kiíró egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiányok pótlása során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. A Kiíró köteles mindaddig újabb hiánypótlást elrendelni, ameddig a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására megjelölt határidő folyamatban van, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve a Kiíró nem hívta fel hiánypótlásra. Kiíró ahogy a fentiekben rögzítésre került - már a tárgyalások megkezdését megelőzően megállapítja az ajánlat azon okból való érvénytelenségét, mert az azt benyújtó gazdasági szereplő a versenyeztetési eljárásban a felhívás 4. pontjában foglaltak miatt - nem lehet ajánlattevő. 8. oldal, összesen: 41 oldal

9 13.) A Kiíró által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt, érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő érvényesnek minősített ajánlatát a legkedvezőbb ajánlat szerint értékel. A Kiíró az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot kizárólag a jelen eljárás keretében használhatja fel. 9. oldal, összesen: 41 oldal

10 II. FEJEZET IRATMINTÁK A Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok csak mintaként szolgálnak, ezen formában történő benyújtásuk nem követelmény. Az ajánlattevők választása szerint a kért dokumentumok a jelen fejezetben található minták alapján vagy az előírt tartalomnak megfelelő más megfogalmazásban illetve formában is csatolhatók. Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel. Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a Felhívásban és a Dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat ezen dokumentumokra figyelemmel állítsák össze. 10. oldal, összesen: 41 oldal

11 Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott..., mint a(z)... (székhely:...) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásban - ajánlatunk részeként n y i l a t k o z o m, hogy végelszámolás alatt nem állunk, cégünk vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, cégünk ellen nem rendeltek el jogerősen felszámolási eljárást, cégünk személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, továbbá cégünk személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, gazdasági, illetve szakmai tevékenységünkkel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követtünk el, illetve amennyiben ilyen volt, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesültünk, tevékenységünket a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), c), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetve amennyiben ilyenre sor került, az eltiltás ideje letelt, továbbá cégünk tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősülünk. * A megfelelő rész jelölendő, hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 11. oldal, összesen: 41 oldal

12 Ajánlattevői nyilatkozat átláthatóságról (készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdése alapján) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: Szervezet neve: Székhelye: Adóilletősége (ha az nem Magyarország): Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) Alulírott/alulírottak, mint a fent bemutatott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett öldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül: tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető (amely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tesszük): a) nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy b) nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és ezért a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely) a évi CXXXVI. tö rvény 3. re) pontja szerint a vezető tisztségviselőjét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be 1 : 1 Kérjük az a) vagy a b) pontot vastag vonallal aláhúzni. Amennyiben ajánlattevő szabályozott tőzsdén nem jegyzett, abban az esetben arról nyilatkozzon, hogy nem szabályozott tőzsdén működő társaság, és a b) pont szerinti nyilatkozatot jelölje meg és töltse ki. A b) pont aláhúzása esetén hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét és állandó 12. oldal, összesen: 41 oldal

13 ... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak (amely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tesszük): a) nyilatkozom, hogy nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban, mint ajánlatevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik; vagy b) nyilatkozom, hogy társaságunkban, mint ajánlattevőben az alábbi jogi személy(ek) vagy jogi személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal: n. Szervezet neve Tényleges tulajdonosa (neve, születési helye, ideje, állandó lakóhelye) Tulajdon, befolyás és szavazati jog mértéke Adóilletősége Ellenőrzött külföldi társaságnak minősül? (igen/nem) Tudomásul veszem/vesszük, hogy o az OVSz csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést; o a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; o jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli; lakóhelyét, illetve amennyiben a tényleges tulajdonos a tv. 3. re) pontja szerinti szervezet, úgy a ezen szervezet vezető tisztségviselőjének nevét és állandó lakóhelyét kérjük megadni. 13. oldal, összesen: 41 oldal

14 o az OVSz visszterhes szerződéskötés, illetve ilyen szerződés alapján teljesítendő kifizetés esetén - államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) bekezdés alapján - a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult az átláthatósággal kapcsolatban megadott adatokat kezelni. Az OVSz adatkezelése célhoz kötött, célja általam képviselt jogi személy/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (megfelelő beírandó) átláthatóságának ellenőrzése. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 14. oldal, összesen: 41 oldal

15 CÉGIRATOK VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. Ez az oldal a fentiek szerinti változásbejegyzési kérelemre és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolásra cserélendő (adott esetben). 15. oldal, összesen: 41 oldal

16 NYILATKOZAT változásbejegyzési eljárásról 2 Alulírott..., mint az... (székhely:...) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásban - ajánlatunk részeként hogy az ajánlat benyújtása időpontjában n y i l a t k o z o m, nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban cégünkkel kapcsolatban. van változásbejegyzési eljárás folyamatban cégünkkel kapcsolatban, és erre tekintettel ajánlatunkhoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Kérjük, hogy ajánlattevő vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot töltse ki/írja elő. 16. oldal, összesen: 41 oldal

17 Aláírási címpéldány, aláírás minta Ez a lap az ajánlattevő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányára cserélendő, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -ának (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a fenti bekezdésnek megfelelően készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi. 17. oldal, összesen: 41 oldal

18 MEGHATALMAZÁS Az eljárás tárgya: Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárás Kiíró: Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom....-t a dolgozóját az alábbiakra 3 : - jelen eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására - információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására - a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el....,. év... hó... nap. Meghatalmazó cégszerű aláírás.. Meghatalmazott Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: aláírás: Lakcím: 2. név: aláírás: Lakcím: Megjegyzés: Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 3 A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani! 18. oldal, összesen: 41 oldal

19 Az ajánlat. folyamatosan számozott oldalt tartalmaz. AJÁNLAT Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásra Az ajánlattevő neve, székhelye Név:... Székhely:... Kapcsolattartó: Neve: Beosztása: Telefonszáma: Telefaxszáma: címe: Kelt: hónap napján 19. oldal, összesen: 41 oldal

20 Adatlap az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról Az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljáráshoz Az ajánlattevő cég: Neve: Rövidített neve (adott esetben): Székhelye: Postacíme (adott esetben): Telefonszáma: Telefax száma: Képviselő neve: Nyilvántartó cégbíróság neve: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Adószáma: Fő bankszámlaszáma (amelyre nyertessége esetén az ellenszolgáltatás átutalását kéri) és számlavezető pénzintézet neve: címe:, hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 20. oldal, összesen: 41 oldal

21 ÁRAJÁNLAT Eljárás megnevezése: Friss Fagyasztott Plazma értékesítése Kiíró megnevezése: Országos Vérellátó Szolgálat Ajánlattevő megnevezése:... Címe:... Telefonszáma:... Faxszáma: részszempont: legmagasabb ár (HUF/Egység). Súlyszám: 60 Ajánlat: A. verzió: ha az ajánlattétel időpontjában az FFP értékesítés ÁFA-mentes: Az átvett, a kiírásban meghatározott követelményeknek megfelelő friss fagyasztott plazma ellenértékeként az alábbi egységenkénti ÁFA-mentes - díjat ajánlom:.huf/egység VAGY: B. verzió: ha az ajánlattétel időpontjában az FFP értékesítés ÁFA köteles: Amennyiben az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos jogi szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles, akkor meg kell adni az ÁFA mértékét (%) is, amely:.. % és Az átvett, a kiírásban meghatározott követelményeknek megfelelő friss fagyasztott plazma ellenértékeként az alábbi egységenkénti díjat ajánlom:.huf/egység 2. részszempont: hazai gyártóhely biztosítása a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan. (igen/nem) Súlyszám: 1. Az értékelés során a hazai gyártóhely fogalmán a Kiíró azt érti, hogy az ajánlattevő magyarországi gyártóhellyel, gyártási kapacitással és olyan technológiával rendelkezik, hogy az alapanyag Kiírótól történő átvételétől az alvadási faktorkészítmény (végtermék) előállításáig a gyártási folyamatban egyetlen köztes anyag/termék sem hagyja el Magyarországot. Ajánlat: A) Igen, kötelezettséget vállalok a hazai gyártóhely biztosítására a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan B) Nem, nem vállalok kötelezettséget a hazai gyártóhely biztosítására a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan (Kérjük a megfelelőt egyértelműen bekarikázni) és szövegesen alább megismételni: Egyúttal nyilatkozom arról, hogy pályázatom nyertessége esetén az ajánlatomnak megfelelő ellenértéket a pályázati kiírásban és a megkötendő szerződésben foglaltak szerint, fizeti meg az 21. oldal, összesen: 41 oldal

22 általam képviselt szervezet az OVSz Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása Megjegyzés: Egy változat adható be! 22. oldal, összesen: 41 oldal

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Diákhitel Központ Zrt. (1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.szám) KÉ 5060/2012. sz. közbeszerzési eljárása a 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) III. rész, 121. (1) bekezdés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Nonprofit Kft. 6727 Szeged, Zágráb u. 113. TÁMOP 1.4.3-10/2-2F-2011-0012, jelű pályázat Szakmai Szolgáltatások TK-2012/3. számú közbeszerzési eljárás Szeged, 2012.

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ 1. rész: Fókuszcsoportos (kvalitatív) vizsgálat szolgáltatás megrendelés vállalkozási szerződés alapján a TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció

Részletesebben

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23.

MUNKÁKRA KERETMEGÁLLAPODÁSOK MEGKÖTÉSE. tárgyú nyílt, uniós értékhatárt elérő, építési közbeszerzési eljáráshoz. 2013. március 23. MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT. 1024 BUDAPEST, FÉNYES ELEK U. 7-13. HAZAI FORRÁSBÓL FINANSZÍROZOTT 2013-2014 ÉVI NAGYFELÜLETŰ JAVÍTÁSI, FELÚJÍTÁSI ÉS A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS OKOZTA BURKOLATKÁROK HELYREÁLLÍTÁSÁRA,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ SZOLGÁLTATÁS BESZERZÉSÉHEZ Vállalkozási keretszerződés az Országos Egészségfejlesztési Intézet, TÁMOP-6.1.3.B-12/1-2013-0001 Népegészségügyi kommunikáció fejlesztése projektjének

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-121. számú közbeszerzési eljárás Kecskemét, 2012. július 24. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya:

Részletesebben

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG 1012 BUDAPEST, MÁRVÁNY UTCA 1/D. AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Az EGYEDI ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN EMELŐGÉPEK, ANYAGMOZGATÓGÉPEK SZÁLLÍTÁSA TÁRGYÚ UNIÓS ÉRTÉKHATÁRT ELÉRŐ NYÍLT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014.

KIEGÉSZÍTŐ IRATOK 2014. Hungária kocsiszín B csarnok részleges javítása, 7-10 számú aknás vágányok feltöltése, vágányhálózat javítása a szükséges mértékű sínanyag cseréjével A rész: Szerkezetbontás és burkolatépítés (Eljárás

Részletesebben

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

K I V O N A T. vonatkozó ajánlattételi felhívás módosításáról 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda férőhely

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Tudásklaszter Társadalom és Vidékfejlesztési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 6722 Szeged, Zágráb u 113. Tradicionális Értékek Termelőiskola kialakítására alkalmas ingatlan

Részletesebben

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014

Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT. Ajánlatkérő által kiírt. Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS C TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 Az ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT Ajánlatkérő által kiírt Neonatológiai mentőgépjármű beszerzése NEONATÁLIS "C" TÍPUSÚ MENTŐJÁRMŰRE 2014 tárgyú közbeszerzési eljárás AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Méhkerék Község Önkormányzata 5726 Méhkerék, Kossuth Lajos u. 80. AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Magyarország Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Madarász és Méhkerék közötti,

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATKÉRŐ: Gödöllő Város Önkormányzata (2100 Gödöllő, Szabadság tér 7.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Gödöllő, Szabadság tér 1. szám alatti Rézgombos Szolgáltatóház alatti mélygarázs tulajdonjogának megszerzéséhez

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés

Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836. Ajánlati/részvételi felhívás. Árubeszerzés 1/13 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:123836-2014:text:hu:html Magyarország-Budapest: Nyomdapapír 2014/S 072-123836 Ajánlati/részvételi felhívás Árubeszerzés 2004/18/EK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013.

DOKUMENTÁCIÓ. NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA NAV-tól átvett hídmérlegek rekonstrukciója, kis- és nagyjavítások elvégzése és Hídmérleg beszerzése 2013. Tartalom: I. Tájékoztató II. Műszaki specifikáció III. Iratminták

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság IT-128. számú közbeszerzési eljárás Izsák, 2012. június 18. 1 Az eljárás alapadatai: Az eljárás tárgya: Kerékpárút

Részletesebben

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE II. fejezet: ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE 1/28. oldal 1. A munkák leírása 1.1 Az ajánlatkérés tárgya Paks Város Önkormányzata (továbbiakban: ajánlatkérő) által a Közbeszerzési törvény III. rész VI.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal

TARTALOMJEGYZÉK. 1. oldal ÉRSEKCSANÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 6347 ÉRSEKCSANÁD, DÓZSA GYÖRGY ÚT 77. AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Érsekcsanádi sportöltöző felújítása és bővítése tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatandó, hirdetmény

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS

Bizottságának Elnöke. 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi felhívás ELŐTERJESZTÉS Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Költségvetési Bizottságának Elnöke 81-9/2010. Mellékletek: 1. Ajánlattételi

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓJA ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 1052 Budapest Apáczai Csere János utca 10. Az ajánlatkérő ezúton hívja fel a dokumentációba betekintő valamennyi gazdasági szereplő figyelmét arra, hogy a dokumentáció írható változatának

Részletesebben

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.

7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014. 7.sz.főút 148-150 km sz. közötti magaspart helyreállításának tanulmány illetve kiviteli és engedélyezési terv készítése (TK-SZ-66-2014.) Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/118 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Ajánlati dokumentáció Göncruszka orvosi rendelő építése AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a K.É.- 29554/2009. számú Ajánlattételi felhíváshoz Ajánlatkérő: Göncruszka Község Önkormányzata 3894 Göncruszka, Fő út. 83.sz.

Részletesebben

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés

HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440. Ajánlati/részvételi felhívás. Szolgáltatásmegrendelés 1/18 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64440-2013:text:hu:html HU-Budapest: Különleges közúti személyszállítási szolgáltatások 2013/S 040-064440 Ajánlati/részvételi

Részletesebben