VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése"

Átírás

1 Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út OVSzK/2389-2/2015/3220 VERSENYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ Friss Fagyasztott Plazma értékesítése Ajánlattételi határidő (amely azonos az ajánlatok felbontásának időpontjával): június óra. A versenyeztetési dokumentáció kelte: Budapest, június oldal, összesen: 41 oldal

2 TARTALOM I. fejezet Alapvető információk, útmutatás az ajánlattevők részére 3. oldal II. fejezet Iratminták 10. oldal III. fejezet Benyújtandó dokumentumok jegyzéke 26. oldal IV. fejezet Szerződéstervezet és 29. oldal Műszaki specifikáció(a szerződés melléklete) 39. oldal 2. oldal, összesen: 41 oldal

3 I. FEJEZET ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK, ÚTMUTATÁS AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE Tisztelt ajánlattevő! Köszönjük, hogy érdeklődésükkel megtiszteltek Bennünket és kiváltották jelen versenyeztetési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció). A megfelelő ajánlatok benyújtásának elősegítése érdekében a jelen Dokumentációt bocsátjuk rendelkezésükre. A Dokumentáció elkészítésével célunk az volt, hogy minden olyan információt eljuttassunk Önökhöz, amely az érvényes ajánlatok elkészítéséhez segítséget nyújt. Kérjük, hogy az ajánlatok összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a versenyeztetési felhívásban (a továbbiakban: Felhívás) és a Dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat szigorúan a Felhívásban és a Dokumentációban meghatározottak szerint állítsák össze, bizonytalanság esetén éljenek a kiegészítő tájékoztatás kérés lehetőségével. A Dokumentáció II. fejezetében (Iratminták) megtalálják azokat az űrlapokat, melyek alapján az ajánlatot el tudják készíteni. Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a rendelkezésre bocsátott iratminták nem feltétlenül teljes körűek, nem tartalmazzák valamennyi, szükséges nyilatkozat, dokumentum mintáját, ajánlattevő felelőssége a teljes körű ajánlattétel. A következőkben felhívjuk szíves figyelmüket néhány olyan előírásra, amelyet az ajánlat összeállítása és benyújtása során feltétlenül be kell tartaniuk: 1.) Általános információk 1.) A Felhívásban megadott határidők így az ajánlattételi határidő is közép-európai idő szerint értendők (CET). 2.) Ha a Dokumentáció iratminta alkalmazását írja elő, ez esetben az Iratminták fejezetben található vonatkozó iratmintát ajánlott felhasználni, és megfelelően kitöltve az ajánlathoz mellékelni. Az iratminta helyett annak tartalmilag mindenben megfelelő más dokumentum is mellékelhető. 3.) Definíciók: ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, amely a Kiírónál az ajánlattételi határidőig az eljárás iránti érdeklődését jelezte, továbbá az ajánlattételi határidő lejártát követően az a gazdasági szereplő, amely ajánlatot nyújtott be. hiteles másolat: Magyarországon készített valamely másolat esetén az eredeti vagy hiteles másolatú dokumentumról közjegyző által, illetve annak jelenlétében készített 3. oldal, összesen: 41 oldal

4 másolat, amelynek eredetivel való egyezőségét a közjegyző hitelesítési záradékkal tanúsítja, külföldön készített valamely másolat esetén az adott országban hiteles másolat kiadására feljogosított, felhatalmazott hatóság, szervezet vagy személy által, annak jelenlétében készített másolat. cégszerű aláírás: a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -ának (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírásminta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a fenti bekezdésnek megfelelően készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi. üzleti titok: a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:47. -ában így meghatározott fogalom. 4.) A Kiíró által az eljárás során, annak bármely szakaszában az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő által megadott telefax számra küldött bármely üzenet, dokumentum, értesítés, levél, stb. a sikeres elküldés (adás) időpontjában (sikeres adási nyugtán szereplő küldési/adási/kézbesítési időpontban) az érintett ajánlattevő részére joghatályosan kézbesítettnek tekintendő. Ennek megfelelően az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy olyan telefax elérhetőséget adjon meg a Dokumentáció átvételekor, amely a Kiíró által az eljárás során küldendő dokumentumok fogadására folyamatosan, a nap 24 órájában alkalmas, ebben a körben kizárólag az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő felelősségi körébe tartozik a készülék és telefonvonal üzemképességének biztosítása. Az eljárás iránti érdeklődését jelző ajánlattevő felelőssége továbbá az is, hogy szervezetén belül a kiegészítő tájékoztatás az arra illetékes részére átadásra kerüljön. Kiíró felhívja a figyelmet arra, hogy az általa írásban megküldendő dokumentumokat elsősorban telefax útján kívánja kézbesíteni. Ennek megfelelően kérjük, hogy lehetőség szerint adjanak meg telefax elérhetőséget! 2.) Az ajánlat költségei: Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget az ajánlattevőnek kell viselnie. A Kiíró semmilyen módon nem tehető felelőssé vagy kötelezetté ezekkel a költségekkel kapcsolatban, az eljárás lefolytatásának eredményétől függetlenül. 4. oldal, összesen: 41 oldal

5 3.) Dokumentáció: 3.1. Az értékesíteni kívánt árukkal kapcsolatos információkat, az eljárásra vonatkozó szabályokat, valamint a szerződéses feltételeket jelen Dokumentáció írja elő. A Dokumentáció az alábbiakat tartalmazza: a.) Alapvető információk, útmutatás az ajánlattevők részére b.) Iratminták c.) Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke d.) Szerződéstervezet e.) Műszaki specifikáció (I. fejezet) (II. fejezet) (III. fejezet) (IV. fejezet) (V. fejezet) 3.2. Az előírt és a jelen Dokumentációban bekért információknak és okiratoknak az előírt formában és tartalommal történő benyújtásáért az ajánlattevő felel. Hiányos és/vagy nem kielégítő információk/okiratok benyújtásának következménye nem, vagy nem teljes körűen teljesített hiánypótlás esetén - az ajánlat érvénytelenné nyilvánítása A Felhívás és a jelen Dokumentáció együttesen tartalmazza az eljárással kapcsolatos feltételeket, a két dokumentum ellentmondása esetén a Felhívás szövege az irányadó. 4.) A Felhívás és a Dokumentáció pontosítása, kiegészítő információk nyújtása: 4.1. A Felhívásban és jelen Dokumentációban foglaltak értelmezésére, pontosítására szolgál az ajánlattevők kiegészítő (értelmező) tájékoztatáskérési lehetősége. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen eljárásban ajánlattevő lehet a megfelelő ajánlattétel érdekében a Felhívásban, valamint a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet a Kiírótól A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles a Kiíró megadni. A kiegészítő tájékoztatáskérésre adott választ Kiíró egyidejűleg, írásban küldi meg valamennyi ajánlattevő részére, az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben, Kiíró ésszerű időnek tekinti legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti második munkanapot, így felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy kiegészítő tájékoztatás iránti kéréseiket legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtti negyedik munkanapon küldjék meg Kiíró részére írásban, telefax útján, a Felhívás 2.) pontjában meghatározott címre 4.3. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a fenti 4.2. pontban rögzített válaszadási határidőt (ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 4. munkanapnál) később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást a Kiírónak nem kötelező megadnia, de megadhatja, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges. A Kiíró ha a válaszadáshoz és a válasz figyelembevételhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre élhet az ajánlattételi határidő 5. oldal, összesen: 41 oldal

6 meghosszabbításának lehetőségével. Kiíró az ajánlattételi határidő meghosszabbításáról az ajánlattevőket haladéktalanul írásban értesíti Kiíró kiegészítő tájékoztatásban közli, hogy a Dokumentáció valamely eleme semmis, ha a Dokumentáción belül ugyanaz az adat, információ több ponton eltérően szerepel, vagy a Dokumentáció valamely eleme eltér a Felhívástól. A Dokumentáció semmisnek nyilvánított eleme, előírása az eljárásban és az eljárás eredményeként kötendő szerződésben nem alkalmazandó. Ajánlattevő köteles ajánlatát a kiegészítő (értelmező) tájékoztatás figyelembevételével elkészíteni és benyújtani. 5.) A Felhívás és a Dokumentáció módosítása: 5.1. A Kiíró a tárgyalások lezárásáig módosíthatja a Felhívásban, valamint a Dokumentációban meghatározott feltételeket. A Felhívás módosított elemeiről, illetve a Dokumentáció módosított elemeiről vagy amennyiben a Dokumentáció módosítása nagyobb terjedelmű a Dokumentáció módosításának tényéről, módosított pontjainak felsorolásáról és a módosított Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módjáról, határidejéről, beszerzési helyéről az ajánlattételi határidő előtt Kiíró az ajánlattevőket közvetlenül, írásban tájékoztatja Amennyiben szükséges, Kiíró az ajánlattételi határidőt a módosítással egyidejűleg meghosszabbítja, oly módon, hogy a módosításról szóló közvetlen tájékoztatás megküldésétől megfelelő időtartam álljon rendelkezésre az ajánlattételhez A Dokumentáció nagyobb terjedelmű módosítása esetén Kiíró a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt készít, és ad át az ajánlattevőknek. 6.) Az ajánlat elkészítése: 6.1 Az ajánlat nyelve a magyar nyelv. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni és az ajánlathoz csatolni. 7.) Az ajánlatot alkotó okmányok (Benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke): Az ajánlattevő által benyújtandó igazolások és nyilatkozatok felsorolását a jelen Dokumentáció III. fejezetében található táblázat rögzíti. 8.) Ajánlati ár: Kiíró tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás során az értékelési szempont az összességében legelőnyösebb ajánlat, az értékelési résszempontokat a felhívás tartalmazza. 6. oldal, összesen: 41 oldal

7 Az ajánlattevőnek a jelen Dokumentáció II. fejezetében található árajánlatban fel kell tüntetnie HUF-ban két tizedesjegy pontossággal - az általa megajánlott egy Egység friss fagyasztott plazmára (a továbbiakban: FFP) vonatkozó nettó megajánlását és amennyiben az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos jogi szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles, akkor meg kell adni az ÁFA mértékét (%) is. Ha az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles: Ajánlattevő az ajánlattétel időpontjában hatályos jogszabályok szerinti ÁFA mértéket köteles megadni. Az ajánlati árak megadása során figyelembe vett ÁFA kulcstól függetlenül a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben a felek a szerződéskötéskor hatályos szabályozásra, valamint a teljesítés időpontjára figyelemmel határozzák meg az ÁFA mértékét, illetve a nyertes ajánlattevő részére fizetendő bruttó ellenérték a mindenkor hatályos ÁFA törvény szerint kerül kiegyenlítésre. Kiíró felhívja az ajánlatevők figyelmét arra, hogy az ajánlati ár összegének, valamint a plazmából előállítandó készítmények értékesítésére vonatkozó üzleti tervének kialakítása során vegye figyelembe, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) korábbi gyakorlata az volt, hogy egyes, veleszületett vérzékenység kezelésére szolgáló készítmények tekintetében hazai plazmából előállított nagytisztaságú faktor koncentrátum beszerzésére vonatkozóan közbeszerzési eljárásokat írt ki, amelyek keretében az OEP olyan alvadási faktor koncentrátumot is megvásárolt, amely az OVSz által előállított plazmából készült. A szerződés teljesítése során e körülmény a megajánlott ajánlati ár összegét már nem befolyásolhatja. A nyertes ajánlattevő által megadott ajánlati ár a szerződés teljes időtartama alatt kötöttnek tekintendő és semmilyen körülmények között sem változtatható meg, ide nem értve az ÁFA mérték jogszabályi változásából eredő esetleges változásokat (lásd szerződés). 9.) Az ajánlat benyújtási határideje: 9.1. Az ajánlatnak legkésőbb a Felhívás 11.) pontjában meghatározott időpontig meg kell érkeznie a Kiíróhoz a Felhívás 2.) pontjában megadott címre Kiíró az ajánlatok benyújtásának határidejét az indok egyidejű megjelölésével, az ajánlattevők közvetlen, írásban történő értesítésével meghosszabbíthatja. 10.) Késedelmes ajánlat: Kiíró az ajánlatot, ha azt az általa előírt ajánlattételi határidőn túl kapja meg, érvénytelennek nyilvánítja. Az elkésett ajánlatot Kiíró csak abban az esetben bontja fel külön jegyzőkönyv felvételével ha az az ajánlattevő személyének megállapítása céljából szükséges. 7. oldal, összesen: 41 oldal

8 AZ AJÁNLATOK FELBONTÁSA ÉS ELBÍRÁLÁSA 11.) Az ajánlatok felbontása: Az ajánlatok felbontását a Felhívásban és a Dokumentáció 2.) pontjában meghatározott helyen és 11.) pontjában meghatározott időpontban a Kiíró képviselője végzi Az ajánlatok felbontásakor ismertetésre kerül az ajánlattevők neve, címe (székhelye, lakóhelye), valamint a friss fagyasztott plazma Egységére vonatkozó nettó ajánlati ár Kiíró az ajánlatok felbontásáról, a felolvasott adatok ismertetéséről, és a felbontási eljárás során lezajlott lényeges eseményekről, jognyilatkozatokról jegyzőkönyvet készít, melyet öt napon belül megküld az ajánlattevők részére. 12.) Az ajánlatok részletes átvizsgálása: Az ajánlat felbontását követően a Kiíró által megbízott személyek elvégzik az ajánlatok részletes átvizsgálását, a benyújtandó dokumentumok tételes tartalmi és formai ellenőrzését Kiíró az ajánlatok részletes átvizsgálásakor megállapított tartalmi és formai hiányosságok pótlására, vagy felvilágosítás nyújtására a tárgyalások megkezdése előtt lehetőséget biztosít a konkrét, mindenre kiterjedő ajánlat tekintetében hiánypótlásnak nincs helye már az első indikatív ajánlat tekintetében sem. Azaz azon ajánlatokat, amelyek nem tartalmazzák a tovább feldolgozandó friss fagyasztott plazmára vonatkozó megajánlásokat (a dokumentációban foglalt iratminta szerinti Árajánlatot ), Kiíró érvénytelennek nyilvánítja az erre vonatkozó hiánypótlás biztosítása nélkül. A hiánypótlásról és a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólításról a Kiíró egyidejűleg, közvetlenül, írásban tájékoztatja az összes ajánlattevőt, megjelölve a határidőt, továbbá ajánlatonként a hiányokat. A hiányok pótlása során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet. A Kiíró köteles mindaddig újabb hiánypótlást elrendelni, ameddig a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. Mindaddig, amíg az ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására megjelölt határidő folyamatban van, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve a Kiíró nem hívta fel hiánypótlásra. Kiíró ahogy a fentiekben rögzítésre került - már a tárgyalások megkezdését megelőzően megállapítja az ajánlat azon okból való érvénytelenségét, mert az azt benyújtó gazdasági szereplő a versenyeztetési eljárásban a felhívás 4. pontjában foglaltak miatt - nem lehet ajánlattevő. 8. oldal, összesen: 41 oldal

9 13.) A Kiíró által felállított legalább háromtagú szakértői bizottság az előzőek alapján az eljárásból ki nem zárt, érvényes ajánlatot tevő ajánlattevő érvényesnek minősített ajánlatát a legkedvezőbb ajánlat szerint értékel. A Kiíró az ajánlattevő által benyújtott ajánlatot kizárólag a jelen eljárás keretében használhatja fel. 9. oldal, összesen: 41 oldal

10 II. FEJEZET IRATMINTÁK A Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy a jelen fejezetben található iratminták az ajánlatok elkészítéséhez kívánnak segítséget nyújtani, azok csak mintaként szolgálnak, ezen formában történő benyújtásuk nem követelmény. Az ajánlattevők választása szerint a kért dokumentumok a jelen fejezetben található minták alapján vagy az előírt tartalomnak megfelelő más megfogalmazásban illetve formában is csatolhatók. Kiíró felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlattevők felelőssége a teljes körű ajánlattétel. Kérjük, hogy az ajánlat összeállítását megelőzően figyelmesen tanulmányozzák át a Felhívásban és a Dokumentációban foglaltakat, és ajánlatukat ezen dokumentumokra figyelemmel állítsák össze. 10. oldal, összesen: 41 oldal

11 Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott..., mint a(z)... (székhely:...) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásban - ajánlatunk részeként n y i l a t k o z o m, hogy végelszámolás alatt nem állunk, cégünk vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést nem tettek közzé, cégünk ellen nem rendeltek el jogerősen felszámolási eljárást, cégünk személyes joga szerinti hasonló eljárás nincs folyamatban, továbbá cégünk személyes joga szerint nincs hasonló helyzetben, gazdasági, illetve szakmai tevékenységünkkel kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt nem követtünk el, illetve amennyiben ilyen volt, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól mentesültünk, tevékenységünket a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. -a (2) bekezdés b), c), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében nem korlátozta, illetve amennyiben ilyenre sor került, az eltiltás ideje letelt, továbbá cégünk tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen nem korlátozta, a nemzeti vagyonról szóló évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősülünk. * A megfelelő rész jelölendő, hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 11. oldal, összesen: 41 oldal

12 Ajánlattevői nyilatkozat átláthatóságról (készült Magyarország Alaptörvénye 39. cikkének (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdése alapján) A nyilatkozattételre kötelezett szervezet adatai a cégkivonat és az aláírási címpéldány alapján: Szervezet neve: Székhelye: Adóilletősége (ha az nem Magyarország): Cégjegyzékszáma: Adószáma: Statisztikai számjele: Cégjegyzésre jogosult képviselő(k) neve: Cégjegyzés módja: önálló vagy együttes (a megfelelő aláhúzandó) Alulírott/alulírottak, mint a fent bemutatott szervezet cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői, akként nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az általam/általunk jegyzett öldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet megfelel az alábbi feltételeknek, melynek alapján átlátható szervezetnek minősül: tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető (amely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tesszük): a) nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek vagy b) nyilatkozom, hogy olyan társaságnak minősülünk, amelyet szabályozott tőzsdén nem jegyeznek és ezért a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény 3. r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be:... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely) a évi CXXXVI. tö rvény 3. re) pontja szerint a vezető tisztségviselőjét és állandó lakóhelyét az alábbiak szerint mutatom be 1 : 1 Kérjük az a) vagy a b) pontot vastag vonallal aláhúzni. Amennyiben ajánlattevő szabályozott tőzsdén nem jegyzett, abban az esetben arról nyilatkozzon, hogy nem szabályozott tőzsdén működő társaság, és a b) pont szerinti nyilatkozatot jelölje meg és töltse ki. A b) pont aláhúzása esetén hivatkozott törvény szerinti tényleges tulajdonosok nevét és állandó 12. oldal, összesen: 41 oldal

13 ... (név)... (állandó lakóhely)... (név)... (állandó lakóhely) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak, a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a a), b) és c) pont szerinti feltételek fennállnak (amely vonatkozásában az alábbi nyilatkozatot tesszük): a) nyilatkozom, hogy nincsen olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely társaságunkban, mint ajánlatevőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkezik; vagy b) nyilatkozom, hogy társaságunkban, mint ajánlattevőben az alábbi jogi személy(ek) vagy jogi személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) rendelkeznek közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal: n. Szervezet neve Tényleges tulajdonosa (neve, születési helye, ideje, állandó lakóhelye) Tulajdon, befolyás és szavazati jog mértéke Adóilletősége Ellenőrzött külföldi társaságnak minősül? (igen/nem) Tudomásul veszem/vesszük, hogy o az OVSz csak a fenti feltételnek megfelelő gazdálkodó szervezet részére teljesíthet szerződés alapján kifizetést; o a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis; o jelen nyilatkozat késedelmes benyújtásából eredő jogkövetkezmény a nyilatkozattevőt/nyilatkozattevőket terheli; lakóhelyét, illetve amennyiben a tényleges tulajdonos a tv. 3. re) pontja szerinti szervezet, úgy a ezen szervezet vezető tisztségviselőjének nevét és állandó lakóhelyét kérjük megadni. 13. oldal, összesen: 41 oldal

14 o az OVSz visszterhes szerződéskötés, illetve ilyen szerződés alapján teljesítendő kifizetés esetén - államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 41. (6) bekezdés alapján - a szerződésből eredő követelések elévüléséig jogosult az átláthatósággal kapcsolatban megadott adatokat kezelni. Az OVSz adatkezelése célhoz kötött, célja általam képviselt jogi személy/vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet (megfelelő beírandó) átláthatóságának ellenőrzése. Kijelentem/kijelentjük és aláírásommal/aláírásunkkal büntetőjogi felelősségem/felelősségünk tudatában igazolom/igazoljuk, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak a valóságnak mindenben megfelelnek., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 14. oldal, összesen: 41 oldal

15 CÉGIRATOK VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI KÉRELEM Amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást egyszerű másolati példányban. Ez az oldal a fentiek szerinti változásbejegyzési kérelemre és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolásra cserélendő (adott esetben). 15. oldal, összesen: 41 oldal

16 NYILATKOZAT változásbejegyzési eljárásról 2 Alulírott..., mint az... (székhely:...) ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője - az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásban - ajánlatunk részeként hogy az ajánlat benyújtása időpontjában n y i l a t k o z o m, nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban cégünkkel kapcsolatban. van változásbejegyzési eljárás folyamatban cégünkkel kapcsolatban, és erre tekintettel ajánlatunkhoz csatolom a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 2 Kérjük, hogy ajánlattevő vagy az a) vagy a b) jelű nyilatkozatot töltse ki/írja elő. 16. oldal, összesen: 41 oldal

17 Aláírási címpéldány, aláírás minta Ez a lap az ajánlattevő vonatkozásában azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányára cserélendő, aki(k) az ajánlatot, illetve annak részét képező nyilatkozatokat aláírták. A cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló évi V. törvény 9. -ának (1) bekezdésére figyelemmel a cégjegyzésre jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell saját kezűleg aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta tartalmazza. Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési vagy változásbejegyzési eljárás során jegyezheti ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékletét képezi. A közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány és a fenti bekezdésnek megfelelően készített ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyaránt bizonyítja, hogy a cégjegyzésre jogosult a céget miként és milyen formában jegyzi. 17. oldal, összesen: 41 oldal

18 MEGHATALMAZÁS Az eljárás tárgya: Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárás Kiíró: Országos Vérellátó Szolgálat 1113 Budapest, Karolina út A nyilatkozattevő cég neve:.. székhelye:. Alulírott, mint a nyilatkozattevő cég cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazom....-t a dolgozóját az alábbiakra 3 : - jelen eljárásában való képviseletemre és az ajánlat részét képező iratok nevemben történő aláírására - információk megadására, jognyilatkozat megtételére és kötelezettségek vállalására - a szerződés megkötésére, amelyet ajánlattevő jelen meghatalmazás aláírásával magára nézve kötelezőnek ismer el....,. év... hó... nap. Meghatalmazó cégszerű aláírás.. Meghatalmazott Előttünk mint tanúk előtt: 1. név: aláírás: Lakcím: 2. név: aláírás: Lakcím: Megjegyzés: Ha az ajánlattételnél meghatalmazott jár el, a vonatkozó Meghatalmazást mellékelni kell! 3 A jogosultságok körét kérjük értelemszerűen kibővíteni / leszűkíteni / pontosítani! 18. oldal, összesen: 41 oldal

19 Az ajánlat. folyamatosan számozott oldalt tartalmaz. AJÁNLAT Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljárásra Az ajánlattevő neve, székhelye Név:... Székhely:... Kapcsolattartó: Neve: Beosztása: Telefonszáma: Telefaxszáma: címe: Kelt: hónap napján 19. oldal, összesen: 41 oldal

20 Adatlap az ajánlattevőre vonatkozó általános információkról Az Országos Vérellátó Szolgálat által Friss Fagyasztott Plazma értékesítése tárgyában indított versenyeztetési eljáráshoz Az ajánlattevő cég: Neve: Rövidített neve (adott esetben): Székhelye: Postacíme (adott esetben): Telefonszáma: Telefax száma: Képviselő neve: Nyilvántartó cégbíróság neve: Cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: Adószáma: Fő bankszámlaszáma (amelyre nyertessége esetén az ellenszolgáltatás átutalását kéri) és számlavezető pénzintézet neve: címe:, hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása 20. oldal, összesen: 41 oldal

21 ÁRAJÁNLAT Eljárás megnevezése: Friss Fagyasztott Plazma értékesítése Kiíró megnevezése: Országos Vérellátó Szolgálat Ajánlattevő megnevezése:... Címe:... Telefonszáma:... Faxszáma: részszempont: legmagasabb ár (HUF/Egység). Súlyszám: 60 Ajánlat: A. verzió: ha az ajánlattétel időpontjában az FFP értékesítés ÁFA-mentes: Az átvett, a kiírásban meghatározott követelményeknek megfelelő friss fagyasztott plazma ellenértékeként az alábbi egységenkénti ÁFA-mentes - díjat ajánlom:.huf/egység VAGY: B. verzió: ha az ajánlattétel időpontjában az FFP értékesítés ÁFA köteles: Amennyiben az ajánlattétel időpontjában érvényes és hatályos jogi szabályozás szerint az FFP értékesítés ÁFA köteles, akkor meg kell adni az ÁFA mértékét (%) is, amely:.. % és Az átvett, a kiírásban meghatározott követelményeknek megfelelő friss fagyasztott plazma ellenértékeként az alábbi egységenkénti díjat ajánlom:.huf/egység 2. részszempont: hazai gyártóhely biztosítása a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan. (igen/nem) Súlyszám: 1. Az értékelés során a hazai gyártóhely fogalmán a Kiíró azt érti, hogy az ajánlattevő magyarországi gyártóhellyel, gyártási kapacitással és olyan technológiával rendelkezik, hogy az alapanyag Kiírótól történő átvételétől az alvadási faktorkészítmény (végtermék) előállításáig a gyártási folyamatban egyetlen köztes anyag/termék sem hagyja el Magyarországot. Ajánlat: A) Igen, kötelezettséget vállalok a hazai gyártóhely biztosítására a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan B) Nem, nem vállalok kötelezettséget a hazai gyártóhely biztosítására a szerződés hatályba lépésétől számított 181. naptól a szerződés hatályának lejártáig folyamatosan (Kérjük a megfelelőt egyértelműen bekarikázni) és szövegesen alább megismételni: Egyúttal nyilatkozom arról, hogy pályázatom nyertessége esetén az ajánlatomnak megfelelő ellenértéket a pályázati kiírásban és a megkötendő szerződésben foglaltak szerint, fizeti meg az 21. oldal, összesen: 41 oldal

22 általam képviselt szervezet az OVSz Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára., hó nap ajánlattevő cégszerű aláírása Megjegyzés: Egy változat adható be! 22. oldal, összesen: 41 oldal

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Nyilatkozatok, nyomtatványok

Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok, nyomtatványok Nyilatkozatok Ajánlattevők a nyilatkozatmintákat nem kötelesek alkalmazni ajánlatuk elkészítésekor. 1. 1 példány (papír alapú) + elektronikus adathordozó (nem bontható kötésben)

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti onról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése

1 db személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése 1 db 80-120 személyes használt személyszállító hajó üzembe helyezéséhez szükséges feladatok elvégzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2017. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

I. Ajánlattételi felhívás

I. Ajánlattételi felhívás I. Ajánlattételi felhívás 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP), Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyongazdálkodási Főosztály, 1139

Részletesebben

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL

NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGRÓL Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. (1) bekezdés c) pontja és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) 3. (1) bekezdés 1. pontja alapján

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-285/11. Mentőszolgálat és orvosi ellátás biztosítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. augusztus 1. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS. Friss Fagyasztott Plazma értékesítése VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013.

HÉV járművek átalakításának tervezése. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2013. HÉV járművek átalakításának tervezése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-218/2013. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapesti Közlekedési Zártkörűen

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK

MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK MELLÉKLETEK, NYILATKOZATMINTÁK a Szolgáltatási szerződés az esztergomi Vaszary Kolos Kórház kórházban meglévő és működő Enterprise Multi Medikai Alkalmazás használati jogának és informatikai tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail):

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe (e-mail): 1117 Budapest, Fehérvári út 12. Tel: (+36) 1-279-2180 Fax: (+36) 1-279-2176 e-mail:

Részletesebben

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére

Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére Energiatanúsítvány elkészítése a BKV Zrt részére e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt V-455/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2015 Beszerzési Főosztály/Közbeszerzési Osztály/Minták versenyeztetési

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről I.

Részletesebben

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat:

2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására 3. Ajánlat: 2.1. számú melléklet FELOLVASÓLAP (önálló ajánlattétel esetén) 1. Ajánlattevő: Név: Székhely: Telefon: Fax: E-mail: 2. Ajánlattétel tárgya: Hitel nyújtása a Józsefvárosi Önkormányzat számára váltó átalakítására

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ENERGETIKAI TANÚSÍTVÁNY KÉSZÍTÉSE A XV. KERÜLETI GAZDASÁGI MŰKÖDTETÉSI KÖZPONT ELLÁTÁSI KÖRÉBE TARTOZÓ INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE TÁRGYÚ NYÍLT PÁLYÁZAT Ajánlatkérő: Budapest Főváros XV. kerületi

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása

HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása HÉV üzletág kiválásához kapcsolódó könyvvizsgálói feladatok ellátása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S

Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 F E L H Í V Á S Dunaföldvár Város Önkormányzata 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-551 75/541-555 F E L H Í V Á S Valamennyi Dunaföldvári Civil Szervezet Vezetőjének A civil szervezetek

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. A BKV Zrt. irat- és dokumentumkezelő rendszerének komplett üzemeltetése Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-284/13 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március Ajánlatkérő neve: AJÁNLATI FELHÍVÁS

Részletesebben

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016.

e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-161/16 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. BKV Zrt. MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerint bevezetett energiairányítási rendszerének tanúsítói auditja, valamint kettő éven keresztüli felügyeleti auditja e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma:

Részletesebben

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat

Pályázati azonosító: Átláthatósági nyilatkozat Jelen nyilatkozat kitöltési segédlete az NKA portálon (www.nka.hu) a Főoldalon megtalálható. Támogatott neve: Pályázati azonosító: pály név pály az Átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló

Részletesebben

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429)

Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895. (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 7.1.2015, 2015/S 4-004429) 1/6 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:28895-2015:text:hu:html Magyarország-Budapest: Hídtervezési szolgáltatások 2015/S 018-028895 Magyar Közút Nonprofit Zrt., AK15427,

Részletesebben

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS

VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS VERSENYEZTETÉSI FELHÍVÁS Friss Fagyasztott Plazma értékesítése 1. Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSz), mint Kiíró nyílt versenyeztetési eljárást hirdet az általa, továbbá az OVSz-szel

Részletesebben

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT (kitöltendő, ha NIIF Intézet költségvetési támogatásnak minősülő kifizetést teljesít) Alulírott,mint a(z) (cég/szervezet neve), (székhelye), (adószáma) nyilatkozattételre jogosult

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás egyszerű eljárás lefolytatására a Kbt. 299 (1) bekezdés b) pontja alapján tárgyalás tartásával I. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Tel: 458-4500/4924

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-015/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Különböző típusú gömbcsuklók beszerzése Budapest, 2012. november 14. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV Vasúti

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

Építési telek eladása (Ságod)

Építési telek eladása (Ságod) Építési telek eladása (Ságod) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyílt pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) 15199 hrsz (Paperdő u.) Megnevezés Terület

Részletesebben

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe:

Versenyeztetési eljárás. Ajánlati felhívás. Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-008/1-VJSZ/2012 Eljárás címe: Ipari csuklós villamos járművek forgóváz alkatészeinek szállítása módosított felhívás Budapest, 2012. november 8.

Részletesebben

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása

Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása Néprajzi Múzeum ajánlattételi felhívása a.) Az ajánlatkérő neve és címe, telefon és faxszáma (email címe): Néprajzi Múzeum 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 12. Telefon: 473-2430 Fax: 473-2431 E-mail: hudakm@neprajz.hu

Részletesebben

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás

Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Hostessek biztosítása BKV Zrt. rendezvényeire Versenyeztetési eljárás Eljárás száma:bkv Zrt. V-55/14 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2014. március AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám

TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AJÁNLATKÉRŐ: Zalahaláp Község Önkormányzata 2014 Tisztelt Ajánlattevő! 1 Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS

Háztartási és irodai berendezések Javítása. Versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Háztartási és irodai berendezések Javítása Versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-180/ 2012 AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. szeptember AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti.

Ajánlati felhívás. 5. Fizetési feltételek Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a teljesítésigazolást követő 15 napon belül átutalással teljesíti. Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve, székhelye: Harmónia Integrált Szociális Intézmény 6211 Kaskantyú, III. ker. 1. 2. Az eljárás fajtája: Egyszerű tárgyalás nélküli eljárás 3. A beszerzés tárgya, mennyisége

Részletesebben

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett. vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú. Ajánlattételi felhívás és dokumentáció Az Észak-Zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által kezdeményezett vagyonvédelem a 2014-2015. évben tárgyú Ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2013. november Oldal: 1 / 7 AJÁNLATI FELHÍVÁS a. Adatok Ajánlatkérő

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE AZ AJÁNLATBAN BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE Megnevezés Felolvasólap (1. számú melléklet ) TARTALOMJEGYZÉK (az ajánlathoz) Oldalszám az ajánlatban Nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz

TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz IRATMINTÁK TARTALOMJEGYZÉK minta az Ajánlathoz FELOLVASÓLAP (1. számú iratminta) a Kbt. 56. (1) bekezdésben és a Kbt. 56. (2) bekezdésben felsorolt foglalt kizáró okokra vonatkozóan (2. számú iratminta)

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-352/12. Libegő menetjegy, Nosztalgia jegy, Sikló kartonkártya tekercs és Termotranszver beléptető rendszer megszemélyesítő nyomtatójához festékszalag beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt..

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszám, elektronikus levelezési címe: Veresegyház Város Önkormányzata Címe: 2112 Veresegyház, Fő út 35. Tel: +36 28 588-629 E-mail:

Részletesebben

Kedvezményezetti Nyilatkozat I.

Kedvezményezetti Nyilatkozat I. Kedvezményezetti Nyilatkozat I. A(z)...... az kedvezményezett megnevezése...... (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében

Részletesebben

Intézményi Nyilatkozat I.

Intézményi Nyilatkozat I. Intézményi Nyilatkozat I. A(z)............ (.; ÁHT azonosító/cégjegyzékszám/nyilvántartásba vételi okirat száma:.; adószám:.; képviselője (név, beosztás):.. ) nevében a támogatásra

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

P O L G Á R M E S T E R É T Ő L P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Száma: 10-5708/2005 Tárgy: Ajánlattételi felhívás Ügyintéző: dr. Ratkay Attila, Paksi Pauletta Melléklet: Felolvasólap minták AJÁNLATTÉTELI PÁLYÁZATI FELHIVÁS (HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Dombóvár Város Önkormányzata pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS pályázat útján kívánja bérbe adni az alábbi Dombóvár, Dombó P. u. 9. szám alatti ingatlant. A bérlemény általános adatai: Dombóvár, Dombó P. u. 9. - Hrsz.: 1299/5/A/76 - Ingatlan megnevezése:

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Üzlet 64,62 m ,- Ft ,- Ft

Pályázati felhívás. Üzlet 64,62 m ,- Ft ,- Ft Pályázati felhívás Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján határozott idejű, 5 éves időtartamra, 2015. január 1. napjától bérbe kívánja adni az alábbi ingatlanokat: Cím

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt (2) alkalmazásával AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) alkalmazásával 1) Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe: Szent Margit Rendelőintézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése 4. számú melléklet AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata által bonyolított Startmunka Programhoz kapcsolódó nagyértékű gépek beszerzése AZ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS JOG(SZABÁLY)I ALAPJA:

Részletesebben

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás

Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Terem hangosító és jegyzőkönyvek készítését segítő hangrögzítő rendszer és kapcsolódó eszközök beszerzése e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő

Részletesebben

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba

1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 6. (Bagolyvár) II. emelet 2. szoba Címzett: Molnár Tamás Telefon: + 36 (1) 511-1493 Fax: + 36

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény alapján pályázatot ír ki Berhida város közigazgatási területén végzendő helyi, menetrend

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS l. Ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefax számai, e-mail címe: Neve: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Címe: ll 02 Budapest Szent László tér 29. Címzettje: dr.

Részletesebben

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése

CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Versenyeztetési eljárás Ajánlati felhívás Eljárás száma: V-001/1-VJSZ/2014 Eljárás címe: CNC vezérlésű karusszel eszterga beszerzése Budapest, 2014. február 26. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: BKV

Részletesebben

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása

2. A beszerzés tárgya 21 db digitális fényképezőgép és tartozékaik (21-21 db töltőszett, memóriakártya, tok) leszállítása 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Nosza Lajos Telefon: + 36 (1) 511-2191 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság. Médiatanácsának. 1451/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/26126-18/2011. Tárgy: a Debrecen 92,3 MHz helyi rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre

Szállítás:2008. december 3-án az 5. pontban megjelölt budapesti címre 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10.

Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) december 10. Egyszerű közbeszerzési eljárás (VÁZLAT) 2005. december 10. Közbeszerzés fogalmai és alapelvek Nem egyszerűsített (!!) eljárás Értékhatárok Árunál : 2-25 M Ft között Szolgáltatás: 2-20 M Ft között Beruházás

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására

Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására AJÁNLATKÉRÉS Tájékoztatás, nyilvánosság feladatok ellátására Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16.

Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. Száva villamos járműtelepi kocsiszín épület tetőablakainak javítási munkái e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. V-452 /16. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2016. AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz

Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz Pályázati Felhívás Zárható PIN-PAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016.

AJÁNLATI FELHÍVÁS. e-versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. V-469/16. Budapest, 2016. Metróvonalak áramátalakítóiban telepített szünetmentes berendezések karbantartása és hibajavítása 24 órán belüli kiszállással történő rendelkezésre állással e-versenyeztetési eljárás Eljárás száma: AJÁNLATI

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése

A közbeszerzési eljárás elnevezése: Adásvételi szerződés keretében az FMSZGYEOK részére élelmezési anyagok beszerzése Tárgy: válasz előzetes vitarendezési kérelemre Tisztelt Ajánlattevők! A Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.), mint ajánlatkérő a Kbt. Második Rész,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS A Kbt. 251. (2) bekezdése szerint egyszerű eljárásra 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe /Kbt. 249. (2) bek. a.) pont/: Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza.

A kapcsolódó szolgáltatások részletes leírását a szerződés VII. fejezete tartalmazza. 9. melléklet a 92./2011. (XII.30.) NFM rendelethez Összegezés az ajánlatok elbírálásáról 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. 1067 Budapest, Eötvös utca 21. Kapcsolattartó:

Részletesebben

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S E G Y S Z E R Ű E L J Á R Á S 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma Szent István Egyetem 2103 Gödöllő, Páter K. u. 1. Telefon:28 522 967, Fax:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában PÁLYÁZATI FELHÍVÁS út- és mélyépítési műszaki ellenőri megbízás tárgyában 1. A pályázat kiírója I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Diósd Város Önkormányzata (székhely: 2049 Diósd, Szent István tér 1.) 2. A pályázat

Részletesebben

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek)

Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Eladó ingatlan Kaszaházi fennsík (Levendula utcai építési telek) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályáztatás útján kívánja értékesíteni az alábbi ingatlant: Cím (Zalaegerszeg) Zalaegerszeg,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a) Az ajánlatkérő neve, címe, telefon és telefax száma (e-mail) Ajánlatkérő neve: Komló Város Önkormányzata Ajánlatkérő címe: 7300 Komló, Városház tér 3. Kapcsolattartó (címzett):

Részletesebben

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő

Pályázati felhívás Rovar-, és rágcsálóirtási munkák elvégzése XV. kerületi intézmények részére 2015 1. Az ajánlatkérő Budapest Főváros XV. kerületi Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Gazdasági Működtetési Központ 1158 Budapest, Ady Endre u. 31-33. Telefon:1/815-1700; fax: 1/607-1144 web: www.gmkxv.hu Iktató

Részletesebben

Ajánlattételi felhívás

Ajánlattételi felhívás Ajánlattételi felhívás /Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra/ 1. Az ajánlatkérő neve: Debreceni Hőszolgáltató Zrt. címe: 4028 Debrecen, Tüzér u. 4. telefonszáma: /52/ 509-480 telefaxszáma: /52/ 509-491

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek.

JOGI KÖRNYEZET. Az államháztartásról szóló évi CXV. törvény Végrehajtási rendeletek. JOGI KÖRNYEZET Magyarország Alaptörvénye rögzíti, hogy az állam és a helyi önkormányzat tulajdona nemzeti vagyon. A 38. cikk előírja továbbá hogy a nemzeti vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására

Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására Laczkóné Dénes Orsolya e.v. 3100 Salgótarján, Hunyadi krt. 14. Tel/fax.: 32/784-140 E-mail: denesorsi@gmail.com Szécsény Város Önkormányzata ajánlatkérő Ajánlattételi felhívása hirdetmény nélküli egyszerű

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelőintézet. Ajánlattételi felhívás Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Ajánlattételi felhívás Egyszerhasználatos fecskendők, steril injekciós tűk szállítására 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefonszám, telefax szám: 6800 Hódmezővásárhely,

Részletesebben

I. az ingatlan adatai

I. az ingatlan adatai Tárnok Nagyközség Önkormányzata /2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152./ n y i l v á n o s p á l y á z a t o t í r k i az alábbi Tárnok Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő beépítetlen ingatlan értékesítésére:

Részletesebben

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52)

Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) Fax: (52) Ügyintéző: Debreceni Közterület Felügyelet :4026 Debrecen, Bem tér 14. Tel: (52) 502-530 Fax: (52) 502-538 :hasznositas@kozterf.hu, www.kozteruletfelugyelet.hu Ügyiratszám: SZERZŐDÉSI AJÁNLAT KÖZTERÜLET

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó,

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, 1. számú melléklet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ásotthalom Község Önkormányzata pályázatot hirdet a kizárólagos tulajdonában lévő, 6783 Ásotthalom Béke u. 10/A sz. alatti volt Őzike Presszó, összesen 113 m 2 alapterületű

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail): Eötvös Loránd Tudományegyetem 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. Kapcsolattartó: Szabó Balázs Tel. +36-30 322 8766 Fax

Részletesebben

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE

KÉRELEM AZ ELISMERT MUNKAVÁLLALÓI ÉRTÉKPAPÍR-JUTTATÁSI PROGRAM NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉRE Benyújtandó 4 példányban! példány Az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program szervezőjének (a továbbiakban Szervező) neve (cégneve):. székhelye:. ir. sz. levelezési címe: ir. sz. Az ügyben

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza:

Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: I. kérelmi elem: Az ajánlati felhívás III.2.3/M.1. pontja az igazolási mód vonatkozásában az alábbiakat tartalmazza: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: M.1. A

Részletesebben