PannErgy Nyrt éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PannErgy Nyrt. 2014. éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 PannErgy Nyrt éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés

2 Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet III. Üzleti jelentés

3

4

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1117 Budapest, Budafoki út 56. a vállalkozás címe december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: ESZKÖZÖK (aktívák) adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke - - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - - Vagyoni érték jogok Szellemi termékek - - Üzleti vagy cégérték - - Immateriális javakra adott ellegek - - Immateriális javak értékhelyesbítése - - II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek - - Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Beruházások, felújítások - - Beruházásokra adott ellegek - - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - III. BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK. ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - - Egyéb tartós részesedés - - Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.-ban - - Egyéb tartósan adott kölcsön - - Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapir - - Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok - - Befejezetlen termelés és félkész termékek - - Késztermékek - - Áruk - - Készletre adott ellegek - - II. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szembem Követelések egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Váltókövetelések - - Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete - - Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete - - III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban - - Egyéb részesedés Saját részv., saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - - IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: FORRÁSOK (passzívák) adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 54. D. Saját tke ( sor) I. JEGYZETT TKE ebbl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken - - II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) - - III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka - - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre - - Céltartalék a jövbeni költségekre - - Egyéb céltartalék - - F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben - - Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Átváltoztatható kötvények - - Tartozások kötvénykibocsátásból - - Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek - - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - - Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben - - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - - III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök - - ebbl: az átváltoztatható kötvények - - Rövid lejáratú hitelek Vevtl kapott ellegek - - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások - - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete - - Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat Eredménykimutatás - összköltség eljárással adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I II. III IV V. VI. VII. A VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. Export értékesítés nettó árbevétele - - Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelés készletek állomány változása - - Saját elállítású eszközök aktívált értéke - - Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek ebbl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelleg ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebbl: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés - 1 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ebbl: értékelési különbözet - - Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részedések, részvények, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ebbl: értékelési különbözet - - Pénzügyi mveletek ráfordításai ( ) Pénzügyi mveletek eredménye (VIII.-IX.) Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Adózás eltti eredmény (C.+D.) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - Jóváhagyott osztalék és részesedés - - Mérleg szerinti eredmény (F ) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

9 PANNERGY NYILVÁNOSAN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A magyar számviteli szabályok szerint összeállítva Budapest, március 27. Tóth Péter vezérigazgató Igazgatótanács képviseletében

10 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Számviteli politika A mérlegkészítés idpontja Az eredménykimutatás formája Befektetett eszközök Értékpapírok Devizás tételek értékelése Lízing Származékos pénzügyi instrumentumok Árbevétel A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása Jelzálog kötelezettség Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Vagyonkezeli tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások Eszközök források összetétele Eszközök értékének és összetételének alakulása Források értékének és összetételének alakulása III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az árbevétel, bevétel, fbb piacok és termékek Az elszámolt értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Költségek részletezése Rendkívüli eredmény részletezése IV. Tájékoztató rész Az Igazgatótanács, az Ügyvezetés és a Felügyel Bizottság díjazása Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jelleg egyéb kifizetések A részvények száma és névértéke Társasági adó Cash-Flow kimutatás Kutatás, kísérleti fejlesztés Környezetvédelem

11 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) I. Általános kiegészítések A PannErgy Nyrt. (a Társaság vagy PannErgy ) egy magyar társaság, amely egy olyan vállalatcsoport (a Csoport ) holdingjaként mködik, melynek f tevékenysége a megújuló-, azon belül a geotermikus energiák hasznosításával kapcsolatos befektetések kezdeményezése és vagyonkezelés május 31- én a vállalat részvénytársasággá alakult a gazdasági szervezetek átalakulásáról szóló évi XII. törvény szerint. A PannErgy Nyrt. nyilvánosan mköd, a Budapesti Értéktzsdére bevezetett részvénytársaság, mely honlapján (www.pannergy.com) és a Budapesti Értéktzsde honlapján (www.bet.hu) rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat tesz közzé. Ezen nyilvános információk jelentsen hozzájárulnak a Társaság és kapcsolt vállalkozásai mködésének és gazdasági helyzetének megértéséhezés megítéléséhez, így azok a jelen beszámolóban közzétett információkat lényeges ismeretekkel egészíthetik ki és a jelen beszámoló megfelel értékeléséhez szükségesek. 1. A vállalkozás bemutatása A Pannonplast Manyagipari Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság helyett a Fvárosi Cégbíróság január 23-án bejegyezte a Társaság új nevét: PannErgy Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság. A céget egy 24 részvényesbl álló csoport alapította 1922-ben Magyar Gomb- és Manyaggyár Rt. néven. A gyár az akkor még Budapest külterületének számító Nagytétényben kezdte meg mködését. A Társaság gumitermékeket és hre keményed manyagból gombokat, sétapálcákat, állított el, és 1932-re már 24 országba exportált. A második világháborút követen a társaságot államosították. Az ötvenes években megkezddött a hre lágyuló manyagok, mindenekeltt a PVC feldolgozása, amit további új manyag-feldolgozó technológiák üzemszer alkalmazása követett. A termelésnövekedés és választékbvülés következtében a hatvanas évek közepétl új telephelyek kialakítása is megkezddött, ami a különböz technológiák racionális elrendezését szolgálta ben Debrecenben, 1968-ban Szombathelyen, 1987-ben pedig Csepelen létesült új gyártelep ben 2 millió db részvény kibocsátásával a Pannonplast részvénytársasággá alakult, jegyzett tkéje eFt volt közepén a Magyar Állam a részvények 51 százalékát zártkören, külföldi intézményi befektetk számára értékesítette, 15 százalékot pedig az alkalmazottak vásároltak meg ben 1 millió darab új részvény részben nyilvános kibocsátásával egyidejleg az Állam értékesítette a még meglév részvényeit, és megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értéktzsdére ban további 1 millió darab új részvény zártkör kibocsátására került sor. A folyamat eredményeképpen a Társaság 1994-tl stratégiai holdingként, majd 2005-tl vagyonkezel társaságként mködik, amelynek jelenleg 14 (közvetlen és közvetett) önálló gazdálkodást folytató társasága van (a PannErgy-vel együttesen: a Csoport ). Az önálló gazdasági társaságokban a PannErgy 51%, vagy ennél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik

12 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A Csoport júniusában új üzletág kiépítését kezdte meg, megújuló energiák üzletág néven. Célja a megújuló energiaforrások közé tartozó geotermikus energiaforrások kiaknázására irányuló beruházások elssorban befekteti szerepének ellátása. Jelenleg a geotermikus ermvek szerteágazó fejlesztési feladataira a PannErgy Nyrt. 93,1%-os tulajdonában lév, PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) lett kijelölve. PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) csoport decemberében a geotermikus energia helyi hasznosítására 3 cég alakult, amiben a PEGE 90% tulajdonos, a kisebbségi (10%-os részesedés) önkormányzati tulajdon mellett. Ezek a cégek: a Csurgói Geotermia Zrt., a Szentlrinci Geotermia Zrt. és a Tamási Geotermia Zrt ben további két cég alakult: Kiskunhalasi PannTerm Kft. és a Miskolci Geotermia Zrt., majd 2010-ben újabb társaság a Gödölli Geotermia Zrt december 31-ével a PEGE Zrt-vé alakult január 12-én a PannErgy Nyrt. részérl jelents mérték tkeemelés valósult meg, melynek következtében a PEGE alaptkéjét új részvények zártkör forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 725 millió forint mértékben, továbbá nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 950 millió forint mértékben, azaz összesen 1675 millió forint mértékben megemelte, így a jegyzett tke millió forint lett január 21-én millió forint tkeemelés során az ONP Holdings SE e Ft névérték új részvény tulajdonosa lett, e Ft ONP tkeemelés rész pedig a tketartalékba lett helyezve július 7-én a PannErgy Nyrt. a PEGE-ben szintén millió forint tkeemelést hajtott végre, melybl e Ft-ot a tketartalékba helyezett ben két vállalkozást vásárolt meg a PEGE Zrt., a Berekfürd Energia Kft-t és a DoverDrill Mélyfúró Kft-t, valamint megalapította a DoverDrill Mélyfúró Kft-vel közösen a DD Energy Kft-t ben 100%-os tulajdonrésszel megalapította az ARRABONA Geotermia Kft-t ban a Szentlrinci Geotermia Zrt. jegyzett tkéje 240 millió forinttal megemelésre került ben PannTerm Kft. jegyzett tkéje 150 millió forinttal, Arrabona Kft. jegyzett tkéje 2,5 millió forinttal került megemelésre. Szintén 2014-ben a PEGE Zrt. 100%-os tulajdonos lett DD Energy Kft-ben, egyúttal megemelte a jegyzett tkéjét 2,5 millió forinttal. A Szentlrinci Geotermia Zrt. jegyzett tkéje 240 millióval csökkent, ami tketartalékba került át ben a PEGE Zrt. korábbi 20%-os részesedése 90%-ra változott a Kuala Kft.-ben, miután megvásárolta a PannErgy Nyrt. 70%-os tulajdonrészét. Ezzel egyidejleg a MIH Miskolci Hszolgáltató Kft. is 10% tulajdonrészt vásárolt meg a PannErgy Nyrt-tl, így a PannErgy Nyrt. már csak közvetetten, a PEGE Zrt-n keresztül tulajdonos a Kuala Kft-ben decemberében a Fvárosi Cégbíróság bejegyezte a TT-Geotermia Zrt. (korábban Tamási Geotermia Zrt.) név és székhelyváltozását, továbbá tulajdonosi struktúrájának változását, amelynek értelmében a PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. 100% tulajdonába került. PMM Kereskedelmi Zrt ban a PMM Kereskedelmi Zrt. (PMM) értékesítette a Székesfehérváron található termelgépeit és berendezéseit. A tulajdonában lév székesfehérvári ingatlan tekintetében a bérl áprilisában élt opciós jogával és megvásárolta. A tranzakció lezárását követen a PMM elssorban a Csoport beszerzési tevékenységeire és a geotermikus projektek beruházási szakaszainak fvállalkozói feladatait végzi

13 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) ben a PMM Zrt. a Miskolci Geotermikus Projekt, Miskolci Geotermia Zrt-t érint kivitelezés, 2014-ben a szintén miskolci projekthez kapcsolódóan, a Kuala Kft-t érint kivitelezés fvállalkozója volt ban a PannErgy a PMM Zrt. tkéjének rendezésére i határozatával döntött az alaptke feltételes leszállításáról, ezzel egyidejleg az alaptke e Ft-ra ázsióval történ felemelésérl. A tkeemelés követelés apporttal történik. A feltételes tkeleszállítással a cég tkehelyzete rendezdött. A jegyzett tke változás bejegyzésére 2014-ben került sor a Cégbíróság által, így a jegyzett tke 100 millió forint lett. Ezzel egyidejleg e Ft apport követelése is megtörtént, amit tketartalékba helyeztek. A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Az éves beszámolót aláíró személy neve: Tóth Péter, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út emelet 5. Igazgatótanács képviseletében Vezérigazgatói jogviszony kezdete: Az éves beszámolót a PannErgy Nyrt. készíti el a vonatkozó törvényben meghatározott határidre, mely megtekinthet lesz a BÉT és a PannErgy Nyrt. honlapján, valamint a Társaság székhelyén (munkanapon 9-15 óráig). Internetes honlap címe: Társaságunk a évi C. tv a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálattal megbízott cég: UNION-Audit Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Thoman I. u. 8. Bejegyzett könyvvizsgáló: Kovácsné Révai Mónika Könyvvizsgálói száma: Jogviszony kezdete: Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: PannErgy Nyrt. Ivánka József (reg.sz.:168953) 1163 Budapest, Bronz u. 31/A. A társaság tevékenységi köre (08 TEAOR szerint): Üzletvezetés f tevékenység Egyéb bányászati szolgáltatás Manyag lap, lemez, fólia, cs, profil gyártása Manyag csomagolóeszköz gyártása - 5 -

14 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Manyag építanyag gyártása Egyéb manyag termék gyártása Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Szerelvény gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység Gzellátás, légkondicionálás Folyadék szállítására szolgáló közm építése Talajmintavétel, próbafúrás Vegyes termékkör ügynöki nagykereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Vegyestermékkör nagykereskedelem Raktározás, tárolás Rakománykezelés Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mszaki tanácsadás Egyéb természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mszaki tevékenység Légi szállítóeszköz kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése M.n.s. egyéb kiegészít üzleti szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakérti tevékenység 2. Számviteli politika A társaság könyveit és nyilvántartását a jelenleg hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a Törvény ), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelen vezeti. A Társaságnál az üzleti év azonos a naptári évvel. A számviteli törvény értelmében a Társaság számviteli elszámolásaiban a vállalkozás folytatásának elvébl kiindulva érvényre juttatja a teljesség, a valódiság, a világosság, az összemérés, a következetesség, a folytonosság, az óvatosság, az egyedi értékelés, a bruttó elszámolás, a tartalom elsdlegessége a formával szemben, a lényegesség, az idbeli elhatárolás és a költség-haszon összevetésének elvét tl a Társaság összhangban az IFRS standardokkal a valós értékelésre tért át. A PannErgy Nyrt. nyilvános, tzsdén jegyzett részvénytársaság, amely IFRS szerinti konszolidációs kötelezettség alá tartozik, melybe bevonásra kerülnek ezen társaság leányvállalatai is. A PannErgy Csoport érthet célja, hogy számviteli elszámolásai és kimutatásai minél inkább harmonizáltak legyenek, így az IFRS konszolidációban alkalmazott, az értékpapírok valós értéken történ értékelési módszerére állt át a Társaság. Ez a változás növeli a nyilvántartások transzparenciáját és a beszámoló-készítések hatékonyságát

15 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az alábbiak A mérlegkészítés idpontja A mérlegkészítés napjaként a Társaság a tárgyévben a beszámoló fordulónapját követ év február 15-ét határozta meg Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatását összköltség eljárással készíti el Befektetett eszközök Az eszközök bekerülési értékének részét képezi minden olyan tétel, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható, vagy valamilyen jellemz vetítési alap arányában felosztható. A befektetett eszközök a mérlegben nettó terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, ill. értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek. A társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja és értékcsökkenését a következ naptól számolja el Immateriális javak, tárgyi eszközök A 100 e Ft beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor a Társaság egy összegben számolja el. A Társaság a 100 e Ft feletti beszerzési érték immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél minden esetben lineáris leírási módot alkalmaz. A leírási kulcs meghatározásánál a várható élettartamot veszi alapul, minden eszköznél egyedileg. Az immateriális javak között nyilvántartott üzleti vagy cégértéket 10 év alatt számolja el a Társaság. Ennek oka a hazai termékek közötti piacvezet szerep hosszú távú megléte. Az év végén még nettó értékkel bíró immateriális javak, tárgyi eszközök leírási kulcsa a következképpen alakul eszközcsoportonként: Ingatlanok 1-6% Gépek, berendezések 14,5% Jármvek 20% Egyéb lízingelt jármvek 6,67% Számítástechnikai eszközök 33% Szoftverek 20% Vagyoni érték jogok 17% Üzleti vagy cégérték 10% - 7 -

16 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt, illetve az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban lév tartós részesedéseket tartja nyilván a Társaság. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt. A részesedések a beszámolóban az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. A számviteli politika szerint a gazdasági társaságokban lév tulajdoni részesedést jelent befektetést le kell értékelni akkor, ha a gazdasági társaságba befektetett összeg a gazdasági társaság megsznésekor várhatóan nem térül meg, illetve ha a gazdasági társaság saját tke/jegyzett tke aránya tartósan és jelentsen (a saját tke kevesebb, mint a jegyzett tke 70%- a) csökken Értékpapírok 2012-tl a PannErgy áttért a valós értékelésre (lsd. 2. pont). A Társaság azon értékpapírjait amelyeket forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt, a bekerülés idpontjában érvényes, illetve mérleg-fordulónapi értékelés esetén a mérlegkészítéskor ismert valós értéken kell értékelni (Áttérés hatását lsd pont). A visszavásárolt saját részvényeket forgatási célból, nem tartós befektetésként évközben átlagos beszerzési áron kell nyilvántartani, évvégén az ismert mérleg fordulónapi valós értéken kell értékelni. Az eszközöket beszerzési, illetve elállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni. A tzsdén jegyzett, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat az év utolsó, közzétett tzsdei árfolyamán kell értékelni Devizás tételek értékelése A Társaság a devizás tételeit év közben a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által meghirdetett deviza árfolyamán átszámított forintértéken értékeli. A Társaság a devizában fennálló eszközeit és forrásait az MNB által december 31-i dátummal meghirdetett deviza árfolyamán szerepelteti a beszámolóban Lízing A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket a Társaság a tényleges bekerülési értéken aktiválja, és a hasznos élettartam ideje alatt amortizálja. A lízingdíj tkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt a fizetett kamatok között mutatja ki. Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az igénybe vett szolgáltatások között számolja el a Társaság

17 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 2.7. Származékos pénzügyi instrumentumok A Társaság a származékos pénzügyi instrumentumok közül azokat, melyeknek az eredménye a mérlegkészítés idpontjáig ismertté válik, a pénzügyi mveletek bevételei, ill. ráfordításai között számolja el. Azoknál, melyeknek eredménye a mérlegkészítésig nem válik ismertté, csak a várható veszteség kerül kimutatásra Árbevétel A bevételek értéke a beérkezett, vagy jövben beérkez ellenszolgáltatások piaci értéke. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra. A Társaság árbevétele jellemzen ingatlanok bérbeadásából, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek továbbszámlázásából áll

18 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 3. A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása december 31-én Kapcsolt vállalkozások Jegyzett tke Közvetett Közvetlen Részesedés Részesedés e Ft aránya % aránya % Kuala Kft ,8 0, Budapest, Budafoki út 56. PMM Kereskedelmi Zrt ,0 100, Budapest, Budafoki út 56. PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt ,1 93, Budapest, Budafoki út 56. Pannunion Service GmbH ,0 91, Németország, Berlin Friedrichstr. 90. Szentlrinci Geotermia Zrt ,9 0, Szentlrinc, Belterület 562/22 hrsz. Gödölli Geotermia Zrt ,8 0, Gödöll, Szabadság út 1-2. Csurgói Geotermia Zrt ,8 0, Csurgó, Széchenyi tér 2. TT-Geotermia Zrt. (Tamási Geotermia Zrt.) ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. PannTerm Kft ,1 0, Kistokaj, Külterület 062/30 hrsz. Miskolci Geotermia Zrt ,8 0, Miskolc, Belterület 33831/58 hrsz. Berekfürd Energia Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DoverDrill Kft ,1 0, Miskolc, Gagarin u. 52. ARRABONA Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DD Energy Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. A kapcsolt befektetések évi mérlegadatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Társult és Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás nincs

19 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tkestruktúra, tkeellátottság 1. sz. melléklet 1.2. Jövedelmezségi mutatók 1. sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók 2. sz. melléklet 1.4. Likviditás, fizetképesség 2. sz. melléklet 2. Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) 3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása A Társaság mérlegében nem szerepel tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak, bár ezek lejáratának hosszabbítását tervezi a Társaság. A PannErgy-nek nincs hátrasorolt és tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben. Rövid lejáratú követelések leányvállalattal szemben: e Ft Rövid lejáratú követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben: e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 e Ft 4. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása A Társaságnak a mérleg fordulónapján ezer forint lízinghez kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége áll fenn Jelzálog kötelezettség A Társaságot jelzálog kötelezettség nem terheli december 31-én Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Készfizet kezességvállalási kötelezettség A PannErgy Nyrt. a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítend támogatásaihoz, (például KEOP) óvadék jelleg biztosítékként felajánlja értékpapírjait (részvények, kötvények) és egyéb eszközeit a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok, illetve finanszírozók igényeivel összhangban, az esetleges jövbeni nem teljesítések fedezetére, továbbá esetileg készfizet kezességet nyújthat. A fordulónapon él kezességvállalások: o KUALA Kft. részére KEOP /B pályázathoz kezesség ezer forint, o KUALA Kft. részére KEOP pályázathoz kezesség forint. Fenntartási idszak kezdete: Fenntartási idszak alatt a i szerzdés és a 4/2011-es Kormányrendelet 33. (3) bekezdése alapján a kezesség elvárt értéke az eredeti 50%-a, azaz forint, lejárat: A Társaság vezetsége biztos abban, hogy a Kuala Kft. képes megfelelni a fenntartási idre vonatkozó pályázati követelményeknek, ezért Céltartalék képzésre nincs szükség

20 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) o PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. részére PIAC_13 pályázathoz kezesség forint, lejárata: tl a Csoport tagjai mentességet kapnak a fenti biztosítéknyújtási kötelezettség alól, a december 31-én hatályba lépett 358/2014. (XII.29.) Korm. rendelet alapján Részesedés vételi opció A Társaságnak nincs részesedés vásárlási opciója december 31-én Forward ügyletek A Társaságnak tárgyévben nem volt forward ügylete Saját részvény ügyletek A Társaság december 31-én db saját részvény volt a birtokában. A részvények piaci (tzsdei) árának csökkenése miatt, év végén e Ft értékvesztést számolt el Bankgarancia A Társaság e Ft hosszú lejáratra ( ) nyújtott bankgaranciával rendelkezik december 31-én küls felek felé Tzsdén kívüli opciós ügylet A Társaságnak fordulónapon nincs tzsdén kívüli opciós ügylete. Az idevonatkozó korábbi ügyletek lényegi elemeit a Társaság rendkívüli tájékoztatások keretében nyilvánosságra hozta (www.pannergy.com) Értékpapírletét Lsd pont 4.3. Vagyonkezeli tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások A Társaság a vagyonkezeli tranzakciók (részesedés értékesítés, egyéb eszközértékesítés, stb.) során ésszer garanciákat vállalt a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A garanciális idszak jellemzen az adott tranzakciót követ 5 év. A vállalt garanciákból ereden a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható jelents teljesítési kötelezettséget nem valószínsít

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés PANNERGY Nyrt. 2012. évi beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészít melléklet Üzleti jelentés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

PARKOLÓ-GAZDA Kft. Éves beszámoló. 2010. év. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel 20-09-065082 Cégjegyzék száma PARKOLÓ-GAZDA Kft. 8900 Zalaegerszeg, Rákóczi F. u. 10-22. Éves beszámoló 2010. év Oldal 1 12701227-5221-113-20 Statisztikai számjel

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. FÉLÉVES JELENTÉSE 2011. június 30. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VI. emelet Elérhetőség: 061 266 2181 Honlap:

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés

Közlemény. 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények és szavazati jogokra vonatkozó összesítés Közlemény A Pannonholding Kereskedelmi és Befektetési Nyrt. a Gt. 304..(1). pontjának megfelelıen az alábbiakról tájékoztatja a Tisztelt Részvényeseket: 1./ az Összehívás idıpontjában meglévı részvények

Részletesebben

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve

SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve SAVARIA REHAB-TEAM SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS FOGLALKOZTATÁSI Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi módosított üzleti terve 2010. évi módosított bevételi tervezet eft-ban I/1.számú melléklet 2010.

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2014. évi beszámolója Statisztikai jel 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefona: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás címe, telefona Befektetési vállalkozások 2014. évi beolója Keltezés: Budapest, 2015. április

Részletesebben

Éves beszámoló 2015.

Éves beszámoló 2015. 1 1 1 0 9 0 0 0 1 5 0 1 1 3 0 7 Statisztikai számjel 0 7-0 9-0 0 3 0 6 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Pálhalmai Agrospeciál Kft. a vállalkozás címe, telefonszáma 2407 Dunaújváros, Pálhalma,

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről

Éves beszámoló. 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: 2011 Üzleti évről 2 1 1 1 4 1 4 6 9 0 0 1 5 7 1 0 1 Statisztikai számjel: 0 1 -- 0 9 -- 9 1 7 9 4 2 Cégjegyzék száma: A vállalkozás megnevezése: Thália Színház Nonprofit Kft A vállalkozás címe, telefonszáma: 1065 Budapest

Részletesebben

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15.

A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója május 15. A FINEXT Vagyonkezelő NYRT. időközi vezetőségi beszámolója 2014. május 15. 1. a Társaság cégadatai Cégnév: Finext Vagyonkezelő NyRt Székhely: 1082 Budapest, Futó u. 47-53. VII. emelet Elérhetőség: 061

Részletesebben

Éves beszámoló 2013.

Éves beszámoló 2013. 2 4 3 1 9 9 3 1 6 4 9 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 7 3 5 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Alliance Jura-Hongrie Kockázati Tőkealapkezelő Zrt. a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - "A"

Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza, Bokréta u. 22. Éves beszámoló mérlege - A Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 13992013-2-15 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság mint Cégbíróság 15-09-071642 2007.év Térségi Hulladék-Gazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Nyíregyháza,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE KETTŐS KÖNYVVITELT VEZET Ő VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE Vállalkozásra vonatkozó adatok Név: MIVÍZ Miskolci Vízm ű Korlátolt Felel ősség ű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09 - 012433 Adószám: 13546904-2

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Éves beszámoló 2016 december 31.

Éves beszámoló 2016 december 31. 11267827-6832-573-16 Statisztikai számjel 16-10-001579 Cégjegyzék száma Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt. 5100 Jászberény, Margit sziget 1. 57-411-618 Éves beszámoló 2016 december 31. Keltezés: 2017. február

Részletesebben

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12.

Éves beszámoló. Halasi Városgazda Zrt. 13993492 3530 114 03 Statisztikai számjel Halasi Városgazda Zrt. 03-10-100381 Cégjegyzék száma 2014.12. Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése: a vállalkozás címe: 6400 Kiskunhalas, Bem u.1. Éves beszámoló 2014.12.31 üzleti évről Kelt: 13993492 3530 114 03 ÉVES MÉRLEGBESZÁMOLÓ MÉRLEGE Eszközök (aktívák)/1

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője)

Éves beszámoló. Belvárosi Kaszinó Kft december 31-ei. Budapest, április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) : 11927198-9200-113-01 : Belvárosi Kaszinó Kft. Budapest, 1015 Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló Budapest, 2014. április 01. Mészáros László a vállalkozás vezetője (képviselője) "A"MÉRLEG

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés

Sor- A tétel megnevezése Helyesbítés Cégnév Cgj. KSH Be.idősz. HUN MINING NY.R.T. 01-10-041020 10181678-6420-114-01 2011.01.01- g MÉRLEG "A" Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 16 206 542 47 327 16 253 869 02.

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság Global NRG Kereskedelmi és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1122 Budapest, Maros u. 12. A mérleg fajtája: Évzáró beszámoló Budapest, 2007. május

Részletesebben

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18.

KIEGÉSZÍT MELLÉKLET. Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.01.01-2014.12.31. egyszer sített éves beszámolójához. 2015. május 18. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a Mérték Médiaelemz M hely Közhasznú Nonprofit Kft. 214.1.1-214.12.31 egyszer sített éves beszámolójához 215. május 18. a vállalkozás vezet je (képvisel je) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14.

PANNERGY NYRT. 2008. december 31. 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8. 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe. Keltezés: Budapest, 2009.február 14. 1 0 5 5 8 3 7 7 7 0 1 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 6 1 8 Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 5/B a vállalkozás címe 2008. december

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2012. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről

ÉVES BESZÁMOLÓ. MÉRLEGE üzleti évről 1117 Budapest, Gábor Dénes u. ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE 20100-20113 üzleti évről Budapest, 201 április Az üzleti év mérlegforduló napja : 201 1 3 MÉRLEG A változat Eszközök(aktívák) A. Befektetett eszközök

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság mint Cégbíróság Mecseki Erdészeti Zártkörűen Működő Rt. 7623 Pécs, Rét utca 8. A gazdálkodó képviselője P.h. Mecseki Erdészeti Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK (aktívák) 01. A.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

2010.év Éves beszámoló

2010.év Éves beszámoló 12733673 4677 113 13 A vállalkozás megnevezése: METALEX 2001 Hulladékkereskedelmi KFT Telephely címe, telefonszáma:1214 Budapest, Rózsa u.17. Tel: 277-0355 2010.év Éves beszámoló Budapest, 2011.05.27.

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a

Közbenső mérleg. ú2.. TvNetWork Telekommunikációs Szolg. Nyrt Budapest, Váci út 168/a Statisztikai jel 01-1 0-044461 Cégjegyzék a Telekommunikációs Szolg. 1138 Budapest, Váci út 168/a. Közbenső mérleg 2010.01.01-04.30 Keltezés: 2010. június 30. ú2.. 116. oldal Statisztikai jel 01-1 0-044461

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága AGROSTER Besugárzó Zrt. 1106 Budapest, Jászberényi út 5. Budapest, 2013. április 30. Bánréti Miklós vezérigazgató P.h. AGROSTER Zrt. Oldal: 1 ESZKÖZÖK

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KÖVETELÉSEK

KÖVETELÉSEK Balatoni Korona Zrt. Mérlegsoranalitika Mérlegsor sorszám Megnevezés 2016.09.30 Összeg E Ft-ban Követelések: Belföldi követelések (forintban) Vevőkövetelések Balatoni Korona forgalomba hely. 15 724 500

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Cégbíróság: Fıvárosi Bíróság, mint Cégbíróság Z-Broadband Ingatlanfejlesztı és -Hasznosító Zártkörő Részvénytársaság 1143 Budapest, Ilka utca 31. A mérleg fordulónapja: A mérleg fajtája: 2009. június 30.

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben