PannErgy Nyrt éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PannErgy Nyrt. 2014. éves beszámoló. független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1 PannErgy Nyrt éves beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés

2 Tartalomjegyzék I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet III. Üzleti jelentés

3

4

5 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT. a vállalkozás megnevezése 1117 Budapest, Budafoki út 56. a vállalkozás címe december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

6 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: ESZKÖZÖK (aktívák) adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke - - Kísérleti fejlesztés aktivált értéke - - Vagyoni érték jogok Szellemi termékek - - Üzleti vagy cégérték - - Immateriális javakra adott ellegek - - Immateriális javak értékhelyesbítése - - II. TÁRGYI ESZKÖZÖK ( sorok) Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni érték jogok Mszaki berendezések, gépek, jármvek - - Egyéb berendezések, felszerelések, jármvek Beruházások, felújítások - - Beruházásokra adott ellegek - - Tárgyi eszközök értékhelyesbítése - - III. BEFEKT. PÉNZÜGYI ESZK. ( sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban - - Egyéb tartós részesedés - - Tartósan adott kölcsön egyéb rész. viszonyban álló váll.-ban - - Egyéb tartósan adott kölcsön - - Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapir - - Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése - - B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK ( sorok) Anyagok - - Befejezetlen termelés és félkész termékek - - Késztermékek - - Áruk - - Készletre adott ellegek - - II. KÖVETELÉSEK ( sor) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevk) Követelések kapcsolt vállalkozással szembem Követelések egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Váltókövetelések - - Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete - - Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete - - III. ÉRTÉKPAPÍROK ( sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban - - Egyéb részesedés Saját részv., saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete - - IV. PÉNZESZKÖZÖK ( sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek aktív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

7 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat MÉRLEG: FORRÁSOK (passzívák) adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 54. D. Saját tke ( sor) I. JEGYZETT TKE ebbl: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken - - II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TKE (-) - - III. TKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka - - VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre - - Céltartalék a jövbeni költségekre - - Egyéb céltartalék - - F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK ( sor) Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt váll. szemben - - Hátrasorolt köt. egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben - - II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök - Átváltoztatható kötvények - - Tartozások kötvénykibocsátásból - - Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek - - Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben - - Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lév váll. szemben - - Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek - - III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ( sorok) Rövid lejáratú kölcsönök - - ebbl: az átváltoztatható kötvények - - Rövid lejáratú hitelek Vevtl kapott ellegek - - Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások - - Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lejáratú köt.egyéb rész. viszonyban lév váll. szemben - - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete - - Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete G. Passzív idbeli elhatárolások ( sorok) Bevételek passzív idbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idbeli elhatárolása Halasztott bevételek FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

8 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma PANNERGY NYRT december 31. "A" változat Eredménykimutatás - összköltség eljárással adatok eft-ban Sorszám Elz évek A tétel megnevezése Elz év módosításai Tárgyév a b c d e 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I II. III IV V. VI. VII. A VIII IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F G. Export értékesítés nettó árbevétele - - Értékesítés nettó árbevétele ( ) Saját termelés készletek állomány változása - - Saját elállítású eszközök aktívált értéke - - Aktívált saját teljesítmények értéke ( ) Egyéb bevételek ebbl: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjelleg ráfordítások ( ) Bérköltség Személyi jelleg egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jelleg ráfordítások ( ) Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ebbl: értékvesztés Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Kapott (járó) osztalék és részesedés - 1 ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége - - ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott - - Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek ebbl: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi mveletek egyéb bevételei ebbl: értékelési különbözet - - Pénzügyi mveletek bevételei ( ) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások ebbl: kapcsolt vállalkozásnak adott Részedések, részvények, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi mveletek egyéb ráfordításai ebbl: értékelési különbözet - - Pénzügyi mveletek ráfordításai ( ) Pénzügyi mveletek eredménye (VIII.-IX.) Szokásos vállalkozási eredmény (A.+B.) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény (X.-XI.) Adózás eltti eredmény (C.+D.) Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény (E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre - - Jóváhagyott osztalék és részesedés - - Mérleg szerinti eredmény (F ) Keltezés: Budapest, március 27. a vállalkozás vezetje (képviselje)

9 PANNERGY NYILVÁNOSAN MKÖD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A magyar számviteli szabályok szerint összeállítva Budapest, március 27. Tóth Péter vezérigazgató Igazgatótanács képviseletében

10 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések A vállalkozás bemutatása Számviteli politika A mérlegkészítés idpontja Az eredménykimutatás formája Befektetett eszközök Értékpapírok Devizás tételek értékelése Lízing Származékos pénzügyi instrumentumok Árbevétel A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása Jelzálog kötelezettség Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Vagyonkezeli tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások Eszközök források összetétele Eszközök értékének és összetételének alakulása Források értékének és összetételének alakulása III. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Az árbevétel, bevétel, fbb piacok és termékek Az elszámolt értékcsökkenési leírás Aktivált saját teljesítmények értékének részletezése Költségek részletezése Rendkívüli eredmény részletezése IV. Tájékoztató rész Az Igazgatótanács, az Ügyvezetés és a Felügyel Bizottság díjazása Foglalkoztatottak létszáma, bérköltség és személyi jelleg egyéb kifizetések A részvények száma és névértéke Társasági adó Cash-Flow kimutatás Kutatás, kísérleti fejlesztés Környezetvédelem

11 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) I. Általános kiegészítések A PannErgy Nyrt. (a Társaság vagy PannErgy ) egy magyar társaság, amely egy olyan vállalatcsoport (a Csoport ) holdingjaként mködik, melynek f tevékenysége a megújuló-, azon belül a geotermikus energiák hasznosításával kapcsolatos befektetések kezdeményezése és vagyonkezelés május 31- én a vállalat részvénytársasággá alakult a gazdasági szervezetek átalakulásáról szóló évi XII. törvény szerint. A PannErgy Nyrt. nyilvánosan mköd, a Budapesti Értéktzsdére bevezetett részvénytársaság, mely honlapján (www.pannergy.com) és a Budapesti Értéktzsde honlapján (www.bet.hu) rendszeres és rendkívüli tájékoztatásokat tesz közzé. Ezen nyilvános információk jelentsen hozzájárulnak a Társaság és kapcsolt vállalkozásai mködésének és gazdasági helyzetének megértéséhezés megítéléséhez, így azok a jelen beszámolóban közzétett információkat lényeges ismeretekkel egészíthetik ki és a jelen beszámoló megfelel értékeléséhez szükségesek. 1. A vállalkozás bemutatása A Pannonplast Manyagipari Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság helyett a Fvárosi Cégbíróság január 23-án bejegyezte a Társaság új nevét: PannErgy Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság. A céget egy 24 részvényesbl álló csoport alapította 1922-ben Magyar Gomb- és Manyaggyár Rt. néven. A gyár az akkor még Budapest külterületének számító Nagytétényben kezdte meg mködését. A Társaság gumitermékeket és hre keményed manyagból gombokat, sétapálcákat, állított el, és 1932-re már 24 országba exportált. A második világháborút követen a társaságot államosították. Az ötvenes években megkezddött a hre lágyuló manyagok, mindenekeltt a PVC feldolgozása, amit további új manyag-feldolgozó technológiák üzemszer alkalmazása követett. A termelésnövekedés és választékbvülés következtében a hatvanas évek közepétl új telephelyek kialakítása is megkezddött, ami a különböz technológiák racionális elrendezését szolgálta ben Debrecenben, 1968-ban Szombathelyen, 1987-ben pedig Csepelen létesült új gyártelep ben 2 millió db részvény kibocsátásával a Pannonplast részvénytársasággá alakult, jegyzett tkéje eFt volt közepén a Magyar Állam a részvények 51 százalékát zártkören, külföldi intézményi befektetk számára értékesítette, 15 százalékot pedig az alkalmazottak vásároltak meg ben 1 millió darab új részvény részben nyilvános kibocsátásával egyidejleg az Állam értékesítette a még meglév részvényeit, és megtörtént a részvények bevezetése a Budapesti Értéktzsdére ban további 1 millió darab új részvény zártkör kibocsátására került sor. A folyamat eredményeképpen a Társaság 1994-tl stratégiai holdingként, majd 2005-tl vagyonkezel társaságként mködik, amelynek jelenleg 14 (közvetlen és közvetett) önálló gazdálkodást folytató társasága van (a PannErgy-vel együttesen: a Csoport ). Az önálló gazdasági társaságokban a PannErgy 51%, vagy ennél nagyobb tulajdonhányaddal rendelkezik

12 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A Csoport júniusában új üzletág kiépítését kezdte meg, megújuló energiák üzletág néven. Célja a megújuló energiaforrások közé tartozó geotermikus energiaforrások kiaknázására irányuló beruházások elssorban befekteti szerepének ellátása. Jelenleg a geotermikus ermvek szerteágazó fejlesztési feladataira a PannErgy Nyrt. 93,1%-os tulajdonában lév, PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) lett kijelölve. PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. (továbbiakban: PEGE ) csoport decemberében a geotermikus energia helyi hasznosítására 3 cég alakult, amiben a PEGE 90% tulajdonos, a kisebbségi (10%-os részesedés) önkormányzati tulajdon mellett. Ezek a cégek: a Csurgói Geotermia Zrt., a Szentlrinci Geotermia Zrt. és a Tamási Geotermia Zrt ben további két cég alakult: Kiskunhalasi PannTerm Kft. és a Miskolci Geotermia Zrt., majd 2010-ben újabb társaság a Gödölli Geotermia Zrt december 31-ével a PEGE Zrt-vé alakult január 12-én a PannErgy Nyrt. részérl jelents mérték tkeemelés valósult meg, melynek következtében a PEGE alaptkéjét új részvények zártkör forgalomba hozatalával, pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 725 millió forint mértékben, továbbá nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása ellenében 950 millió forint mértékben, azaz összesen 1675 millió forint mértékben megemelte, így a jegyzett tke millió forint lett január 21-én millió forint tkeemelés során az ONP Holdings SE e Ft névérték új részvény tulajdonosa lett, e Ft ONP tkeemelés rész pedig a tketartalékba lett helyezve július 7-én a PannErgy Nyrt. a PEGE-ben szintén millió forint tkeemelést hajtott végre, melybl e Ft-ot a tketartalékba helyezett ben két vállalkozást vásárolt meg a PEGE Zrt., a Berekfürd Energia Kft-t és a DoverDrill Mélyfúró Kft-t, valamint megalapította a DoverDrill Mélyfúró Kft-vel közösen a DD Energy Kft-t ben 100%-os tulajdonrésszel megalapította az ARRABONA Geotermia Kft-t ban a Szentlrinci Geotermia Zrt. jegyzett tkéje 240 millió forinttal megemelésre került ben PannTerm Kft. jegyzett tkéje 150 millió forinttal, Arrabona Kft. jegyzett tkéje 2,5 millió forinttal került megemelésre. Szintén 2014-ben a PEGE Zrt. 100%-os tulajdonos lett DD Energy Kft-ben, egyúttal megemelte a jegyzett tkéjét 2,5 millió forinttal. A Szentlrinci Geotermia Zrt. jegyzett tkéje 240 millióval csökkent, ami tketartalékba került át ben a PEGE Zrt. korábbi 20%-os részesedése 90%-ra változott a Kuala Kft.-ben, miután megvásárolta a PannErgy Nyrt. 70%-os tulajdonrészét. Ezzel egyidejleg a MIH Miskolci Hszolgáltató Kft. is 10% tulajdonrészt vásárolt meg a PannErgy Nyrt-tl, így a PannErgy Nyrt. már csak közvetetten, a PEGE Zrt-n keresztül tulajdonos a Kuala Kft-ben decemberében a Fvárosi Cégbíróság bejegyezte a TT-Geotermia Zrt. (korábban Tamási Geotermia Zrt.) név és székhelyváltozását, továbbá tulajdonosi struktúrájának változását, amelynek értelmében a PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. 100% tulajdonába került. PMM Kereskedelmi Zrt ban a PMM Kereskedelmi Zrt. (PMM) értékesítette a Székesfehérváron található termelgépeit és berendezéseit. A tulajdonában lév székesfehérvári ingatlan tekintetében a bérl áprilisában élt opciós jogával és megvásárolta. A tranzakció lezárását követen a PMM elssorban a Csoport beszerzési tevékenységeire és a geotermikus projektek beruházási szakaszainak fvállalkozói feladatait végzi

13 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) ben a PMM Zrt. a Miskolci Geotermikus Projekt, Miskolci Geotermia Zrt-t érint kivitelezés, 2014-ben a szintén miskolci projekthez kapcsolódóan, a Kuala Kft-t érint kivitelezés fvállalkozója volt ban a PannErgy a PMM Zrt. tkéjének rendezésére i határozatával döntött az alaptke feltételes leszállításáról, ezzel egyidejleg az alaptke e Ft-ra ázsióval történ felemelésérl. A tkeemelés követelés apporttal történik. A feltételes tkeleszállítással a cég tkehelyzete rendezdött. A jegyzett tke változás bejegyzésére 2014-ben került sor a Cégbíróság által, így a jegyzett tke 100 millió forint lett. Ezzel egyidejleg e Ft apport követelése is megtörtént, amit tketartalékba helyeztek. A társaság neve: PannErgy Nyilvánosan Mköd Részvénytársaság A társaság székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 56. Az éves beszámolót aláíró személy neve: Tóth Péter, 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út emelet 5. Igazgatótanács képviseletében Vezérigazgatói jogviszony kezdete: Az éves beszámolót a PannErgy Nyrt. készíti el a vonatkozó törvényben meghatározott határidre, mely megtekinthet lesz a BÉT és a PannErgy Nyrt. honlapján, valamint a Társaság székhelyén (munkanapon 9-15 óráig). Internetes honlap címe: Társaságunk a évi C. tv a értelmében könyvvizsgálatra kötelezett. Könyvvizsgálattal megbízott cég: UNION-Audit Adó- és Közgazdasági Tanácsadó Kft Budapest, Thoman I. u. 8. Bejegyzett könyvvizsgáló: Kovácsné Révai Mónika Könyvvizsgálói száma: Jogviszony kezdete: Könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felels személy: PannErgy Nyrt. Ivánka József (reg.sz.:168953) 1163 Budapest, Bronz u. 31/A. A társaság tevékenységi köre (08 TEAOR szerint): Üzletvezetés f tevékenység Egyéb bányászati szolgáltatás Manyag lap, lemez, fólia, cs, profil gyártása Manyag csomagolóeszköz gyártása - 5 -

14 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Manyag építanyag gyártása Egyéb manyag termék gyártása Egyéb elektronikus, villamos vezeték, kábel gyártása Szerelvény gyártása Egyéb ipari eszköz javítása Ipari gép, berendezés üzembe helyezése Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység Gzellátás, légkondicionálás Folyadék szállítására szolgáló közm építése Talajmintavétel, próbafúrás Vegyes termékkör ügynöki nagykereskedelem Hulladék-nagykereskedelem Vegyestermékkör nagykereskedelem Raktározás, tárolás Rakománykezelés Számítógép-üzemeltetés Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás Mérnöki tevékenység, mszaki tanácsadás Egyéb természettudományi, mszaki kutatás, fejlesztés M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mszaki tevékenység Légi szállítóeszköz kölcsönzése Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése Immateriális javak kölcsönzése M.n.s. egyéb kiegészít üzleti szolgáltatás Számviteli, könyvvizsgálói, adószakérti tevékenység 2. Számviteli politika A társaság könyveit és nyilvántartását a jelenleg hatályos évi C. számviteli törvényben (a továbbiakban a Törvény ), és a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelen vezeti. A Társaságnál az üzleti év azonos a naptári évvel. A számviteli törvény értelmében a Társaság számviteli elszámolásaiban a vállalkozás folytatásának elvébl kiindulva érvényre juttatja a teljesség, a valódiság, a világosság, az összemérés, a következetesség, a folytonosság, az óvatosság, az egyedi értékelés, a bruttó elszámolás, a tartalom elsdlegessége a formával szemben, a lényegesség, az idbeli elhatárolás és a költség-haszon összevetésének elvét tl a Társaság összhangban az IFRS standardokkal a valós értékelésre tért át. A PannErgy Nyrt. nyilvános, tzsdén jegyzett részvénytársaság, amely IFRS szerinti konszolidációs kötelezettség alá tartozik, melybe bevonásra kerülnek ezen társaság leányvállalatai is. A PannErgy Csoport érthet célja, hogy számviteli elszámolásai és kimutatásai minél inkább harmonizáltak legyenek, így az IFRS konszolidációban alkalmazott, az értékpapírok valós értéken történ értékelési módszerére állt át a Társaság. Ez a változás növeli a nyilvántartások transzparenciáját és a beszámoló-készítések hatékonyságát

15 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) A Társaság számviteli politikája, az értékelés módszerei és eljárásai, az alábbiak A mérlegkészítés idpontja A mérlegkészítés napjaként a Társaság a tárgyévben a beszámoló fordulónapját követ év február 15-ét határozta meg Az eredménykimutatás formája A Társaság az eredménykimutatását összköltség eljárással készíti el Befektetett eszközök Az eszközök bekerülési értékének részét képezi minden olyan tétel, amely az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe helyezése érdekében felmerült és az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható, vagy valamilyen jellemz vetítési alap arányában felosztható. A befektetett eszközök a mérlegben nettó terv szerinti és terven felüli értékcsökkenéssel, ill. értékvesztéssel csökkentett értéken szerepelnek. A társaság az eszközeit a beszerzés napján aktiválja és értékcsökkenését a következ naptól számolja el Immateriális javak, tárgyi eszközök A 100 e Ft beszerzési érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök értékcsökkenését használatbavételkor a Társaság egy összegben számolja el. A Társaság a 100 e Ft feletti beszerzési érték immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél minden esetben lineáris leírási módot alkalmaz. A leírási kulcs meghatározásánál a várható élettartamot veszi alapul, minden eszköznél egyedileg. Az immateriális javak között nyilvántartott üzleti vagy cégértéket 10 év alatt számolja el a Társaság. Ennek oka a hazai termékek közötti piacvezet szerep hosszú távú megléte. Az év végén még nettó értékkel bíró immateriális javak, tárgyi eszközök leírási kulcsa a következképpen alakul eszközcsoportonként: Ingatlanok 1-6% Gépek, berendezések 14,5% Jármvek 20% Egyéb lízingelt jármvek 6,67% Számítástechnikai eszközök 33% Szoftverek 20% Vagyoni érték jogok 17% Üzleti vagy cégérték 10% - 7 -

16 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) Befektetett pénzügyi eszközök A befektetett pénzügyi eszközök között a kapcsolt, illetve az egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásokban lév tartós részesedéseket tartja nyilván a Társaság. A befektetett pénzügyi eszközök értékelése egyedileg történt. A részesedések a beszámolóban az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken szerepelnek. A számviteli politika szerint a gazdasági társaságokban lév tulajdoni részesedést jelent befektetést le kell értékelni akkor, ha a gazdasági társaságba befektetett összeg a gazdasági társaság megsznésekor várhatóan nem térül meg, illetve ha a gazdasági társaság saját tke/jegyzett tke aránya tartósan és jelentsen (a saját tke kevesebb, mint a jegyzett tke 70%- a) csökken Értékpapírok 2012-tl a PannErgy áttért a valós értékelésre (lsd. 2. pont). A Társaság azon értékpapírjait amelyeket forgatási célból, nem tartós befektetésként vásárolt, a bekerülés idpontjában érvényes, illetve mérleg-fordulónapi értékelés esetén a mérlegkészítéskor ismert valós értéken kell értékelni (Áttérés hatását lsd pont). A visszavásárolt saját részvényeket forgatási célból, nem tartós befektetésként évközben átlagos beszerzési áron kell nyilvántartani, évvégén az ismert mérleg fordulónapi valós értéken kell értékelni. Az eszközöket beszerzési, illetve elállítási költségüknél magasabb értéken nem szabad a mérlegbe felvenni. A tzsdén jegyzett, a forgóeszközök között kimutatott értékpapírokat az év utolsó, közzétett tzsdei árfolyamán kell értékelni Devizás tételek értékelése A Társaság a devizás tételeit év közben a teljesítés napjára vonatkozó, az MNB által meghirdetett deviza árfolyamán átszámított forintértéken értékeli. A Társaság a devizában fennálló eszközeit és forrásait az MNB által december 31-i dátummal meghirdetett deviza árfolyamán szerepelteti a beszámolóban Lízing A pénzügyi lízing keretében beszerzett eszközöket a Társaság a tényleges bekerülési értéken aktiválja, és a hasznos élettartam ideje alatt amortizálja. A lízingdíj tkerészét a lízingkötelezettség csökkenéseként, míg a kamatrészt a fizetett kamatok között mutatja ki. Az operatív lízing keretében fizetett lízingdíjakat az igénybe vett szolgáltatások között számolja el a Társaság

17 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 2.7. Származékos pénzügyi instrumentumok A Társaság a származékos pénzügyi instrumentumok közül azokat, melyeknek az eredménye a mérlegkészítés idpontjáig ismertté válik, a pénzügyi mveletek bevételei, ill. ráfordításai között számolja el. Azoknál, melyeknek eredménye a mérlegkészítésig nem válik ismertté, csak a várható veszteség kerül kimutatásra Árbevétel A bevételek értéke a beérkezett, vagy jövben beérkez ellenszolgáltatások piaci értéke. Az árbevétel összege az értékesítéshez kapcsolódó adók és engedmények nélkül kerül elszámolásra. A Társaság árbevétele jellemzen ingatlanok bérbeadásából, valamint az ezekhez kapcsolódó költségek továbbszámlázásából áll

18 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) 3. A PannErgy Nyrt. befektetéseinek felsorolása december 31-én Kapcsolt vállalkozások Jegyzett tke Közvetett Közvetlen Részesedés Részesedés e Ft aránya % aránya % Kuala Kft ,8 0, Budapest, Budafoki út 56. PMM Kereskedelmi Zrt ,0 100, Budapest, Budafoki út 56. PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt ,1 93, Budapest, Budafoki út 56. Pannunion Service GmbH ,0 91, Németország, Berlin Friedrichstr. 90. Szentlrinci Geotermia Zrt ,9 0, Szentlrinc, Belterület 562/22 hrsz. Gödölli Geotermia Zrt ,8 0, Gödöll, Szabadság út 1-2. Csurgói Geotermia Zrt ,8 0, Csurgó, Széchenyi tér 2. TT-Geotermia Zrt. (Tamási Geotermia Zrt.) ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. PannTerm Kft ,1 0, Kistokaj, Külterület 062/30 hrsz. Miskolci Geotermia Zrt ,8 0, Miskolc, Belterület 33831/58 hrsz. Berekfürd Energia Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DoverDrill Kft ,1 0, Miskolc, Gagarin u. 52. ARRABONA Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. DD Energy Kft ,1 0, Budapest, Budafoki út 56. A kapcsolt befektetések évi mérlegadatait az 5. sz. melléklet tartalmazza. Társult és Egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozás nincs

19 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) II. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések 1. Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet bemutatása 1.1. Tkestruktúra, tkeellátottság 1. sz. melléklet 1.2. Jövedelmezségi mutatók 1. sz. melléklet 1.3. Termelékenységi mutatók 2. sz. melléklet 1.4. Likviditás, fizetképesség 2. sz. melléklet 2. Befektetett eszközök bruttó értékének és értékcsökkenésének változásai (3. sz. melléklet) 3. Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések, tartozások bemutatása A Társaság mérlegében nem szerepel tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak, bár ezek lejáratának hosszabbítását tervezi a Társaság. A PannErgy-nek nincs hátrasorolt és tartós kötelezettsége kapcsolt vállalkozással szemben. Rövid lejáratú követelések leányvállalattal szemben: e Ft Rövid lejáratú követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek leányvállalattal szemben: e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalattal szemben: 0 e Ft 4. Egyes kötelezettségek teljes összegének bemutatása A Társaságnak a mérleg fordulónapján ezer forint lízinghez kapcsolódó hosszú lejáratú kötelezettsége áll fenn Jelzálog kötelezettség A Társaságot jelzálog kötelezettség nem terheli december 31-én Mérlegen kívüli követelések, kötelezettségek Készfizet kezességvállalási kötelezettség A PannErgy Nyrt. a PannErgy Csoport tagvállalatai vissza nem térítend támogatásaihoz, (például KEOP) óvadék jelleg biztosítékként felajánlja értékpapírjait (részvények, kötvények) és egyéb eszközeit a támogatási programok és a végrehajtó hatóságok, illetve finanszírozók igényeivel összhangban, az esetleges jövbeni nem teljesítések fedezetére, továbbá esetileg készfizet kezességet nyújthat. A fordulónapon él kezességvállalások: o KUALA Kft. részére KEOP /B pályázathoz kezesség ezer forint, o KUALA Kft. részére KEOP pályázathoz kezesség forint. Fenntartási idszak kezdete: Fenntartási idszak alatt a i szerzdés és a 4/2011-es Kormányrendelet 33. (3) bekezdése alapján a kezesség elvárt értéke az eredeti 50%-a, azaz forint, lejárat: A Társaság vezetsége biztos abban, hogy a Kuala Kft. képes megfelelni a fenntartási idre vonatkozó pályázati követelményeknek, ezért Céltartalék képzésre nincs szükség

20 PANNERGY NYRT. KIEGÉSZÍT MELLÉKLET a DECEMBER 31-ÉN VÉGZD ÉVRE (az összes egyenleg ezer Ft-ban, kivéve, ha másképpen van jelölve) o PannErgy Geotermikus Ermvek Zrt. részére PIAC_13 pályázathoz kezesség forint, lejárata: tl a Csoport tagjai mentességet kapnak a fenti biztosítéknyújtási kötelezettség alól, a december 31-én hatályba lépett 358/2014. (XII.29.) Korm. rendelet alapján Részesedés vételi opció A Társaságnak nincs részesedés vásárlási opciója december 31-én Forward ügyletek A Társaságnak tárgyévben nem volt forward ügylete Saját részvény ügyletek A Társaság december 31-én db saját részvény volt a birtokában. A részvények piaci (tzsdei) árának csökkenése miatt, év végén e Ft értékvesztést számolt el Bankgarancia A Társaság e Ft hosszú lejáratra ( ) nyújtott bankgaranciával rendelkezik december 31-én küls felek felé Tzsdén kívüli opciós ügylet A Társaságnak fordulónapon nincs tzsdén kívüli opciós ügylete. Az idevonatkozó korábbi ügyletek lényegi elemeit a Társaság rendkívüli tájékoztatások keretében nyilvánosságra hozta (www.pannergy.com) Értékpapírletét Lsd pont 4.3. Vagyonkezeli tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségvállalások A Társaság a vagyonkezeli tranzakciók (részesedés értékesítés, egyéb eszközértékesítés, stb.) során ésszer garanciákat vállalt a tranzakció gazdasági tartalmának biztosítására. A garanciális idszak jellemzen az adott tranzakciót követ 5 év. A vállalt garanciákból ereden a Társaság vezetése, legjobb tudása szerint várható jelents teljesítési kötelezettséget nem valószínsít

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés

Független könyvvizsgálói jelentés KPMG Hungária Kft. Váci út 31. H-1134 Budapest Hungary Tel.: Fax: E-mail: Internet: +36 (1) 887 71 00 +36 (1) 887 71 01 info@kpmg.hu kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés A részvényesének Az éves beszámolóról

Részletesebben

2012. Éves beszámoló

2012. Éves beszámoló 2 3 5 0 6 0 8 8-3 5 3 0-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2012.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 4 8 2 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése Debreceni H szolgáltató Zrt A vállalkozás

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2012. december 31. Budapest, 2013. április 04. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2013. április 04. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2011. január 1. és a 2011. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

TELJESSÉGI NYILATKOZAT

TELJESSÉGI NYILATKOZAT Deloitte Kft. Budapest 1068 Dózsa György út 84/C TELJESSÉGI NYILATKOZAT Tisztelt Uraim! Önök megvizsgálták a Navigator Informatika Zrt. (a Társaság ) 2005. december 31-i mérlegét, amelyben a mérlegfőösszeg

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérjük, hogy az egyeztető táblát az auditált éves beszámoló alapján szíveskedjen kitölteni! Kérjük, hogy a következő dokumentumokat ELEKTRONIKUSAN ÉS NYOMTATVA szíveskedjenek elküldeni

Részletesebben

A Shopline-webáruház Nyrt.

A Shopline-webáruház Nyrt. A. (korábbi nevén Bookline.hu Internetes Kereskedelmi Nyrt.) 2012. évi magyar számviteli szabályok szerinti éves beszámolója Jóváhagyta a a Társaság 2013. április 24-i éves közgyűlése. H-1097 Budapest,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet

TARTALOMJEGYZÉK. I. Független könyvvizsgálói jelentés. - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Kiegészítő melléklet BUDAPEST ALAPKEZELŐ ZRT. Éves Beszámoló 2006. december 31. Budapest, 2007. március

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés

TARTALOMJEGYZÉK. I. Üzleti jelentés 3-16. oldal. II. Éves beszámoló számszerű adatai. IV. Független könyvvizsgálói jelentés 1 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Üzleti jelentés 3-16. oldal II. Éves beszámoló számszerű adatai 17-21. oldal 2011. és 2012. éves mérlegadatok 2011. és 2012. éves eredménykimutatás o forgalmi költség eljárással

Részletesebben

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése

A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A Diákhitel Központ Zrt. 2014. évi Éves jelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény, a 24/2008 (VIII.15.) PM rendelet, valamint a Budapesti Értéktőzsde Zártkörűen Működő Részvénytársaság Bevezetési

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek,

Tisztelt Részvényesek, Tisztelt Részvényesek, Igazán örülök annak, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét eredményes évet zártunk és a vállalat sikereiről számolhatunk be Önöknek! A prémium magyar márkáink: Unicum, Fütyülős és

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 2 4 2 0 0 4 9 3 7 0 1 0 1 1 4 1 8 Statisztikai számjel 1 8-1 0-1 0 0 7 0 1 Cégjegyzék száma ÉNYKK Zrt. a vállalkozás megnevezése Szombathely, Körmendi út 92. 94/517-600 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Éves Beszámoló. 2003. év TISZAI VEGYI KOMBINÁT RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves Beszámoló 2003. év jele TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT MÉRLEG 2003. DECEMBER 31-ÉN (Minden adat millió forintban értendő, ha másképp nincs feltüntetve) Mérlegtételek

Részletesebben

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése

Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése Libri-Shopline Nyrt. (korábbi nevén Shopline-webáruház Nyrt.) Igazgatóságának Magyar Számviteli Szabályok szerinti üzleti jelentése a Társaság 2013.évi tevékenységéről Jóváhagyta a Társaság 2014. április

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

KONZUM ÉVES JELENTÉS 2007. KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÉVES JELENTÉS 2007. Tartalomjegyzék Az Igazgatóság levele a részvényesekhez A Felügyelő Bizottság jelentése Független könyvvizsgálói jelentések

Részletesebben

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE

A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE A BKV Zrt. ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍT MELLÉKLETE 2011 Budapest, 2012. március 27. Bolla Tibor vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. Társaság bemutatása... 4 2. A Társaság által alkalmazott Számviteli Politika

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év. éves beszámolójának A Váti Nonprofit Kft. 2012. december 31-én végződő év éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2013. május 30. P H Ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA Név: VÁTI Magyar

Részletesebben

2013. Éves beszámoló

2013. Éves beszámoló 1 1 5 5 3 8 4 9-4 9 3 1-1 1 4-0 9 Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013.12.31. Statisztikai számjel 0 9-1 0-0 0 0 2 3 3 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben