AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ"

Átírás

1 AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL I. RÉSZ n A GAZDASÁG GLOBALIZÁCIÓJA SOK ÚJ JELENSÉGET HOZOTT MAGÁVAL. EZEK KÖZÜL AZ EGYIK A SZÁMVITELI ELSZÁMOLÁSOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSA, A NEMZETKÖZI EGYSÉGESSÉGRE VALÓ TÖ- REKVÉS. EZ MA MÁR GYAKORLAT IS, HISZEN A GAZDASÁGI ÉLET LEGDOMINÁNSABB SZEREPLÔI, A MULTINACIONÁLIS TÁRSASÁGOK, A SOK ORSZÁGBAN MEGTALÁLHATÓ ÉRDEKELTSÉGEIK ELSZÁMO- LÁSAIT EGYSÉGES MÓDSZER SZERINT KELL, HOGY VÉGEZZÉK SAJÁT ÉS TÔZSDEI INFORMÁCIÓS KÖ- VETELMÉNYEK MIATT EGYARÁNT. JELENLEG A VILÁGBAN KÉT NAGY STANDARD-GYÁR LÉTEZIK, AZ IAS*, AMELY FÔLEG NYUGAT-EURÓPÁBAN HASZNÁLATOS ÉS AZ AMERIKAI US-GAAP, AMELY AZ AME- RIKAI KONTINENSEN, ILLETVE AZ AMERIKAI CÉGEK ÁLTAL FAVORIZÁLT. SZÉNÁSY ÁGNES " Magyarország az IAS mellett voksolt, amikor a Számviteli Törvény megalkotásánál annak szabályrendszerét vette alapul. A magyar Számviteli Törvény azonban több helyen eltér az IAS-tôl, s ezt a sajátosságát jó ideig valószínûleg meg is fogja tartani. Az EU tagság azonban minden valószínûség szerint akár jogszabályi elôírás alapján, akár saját jól felfogott érdekbôl ki fogja kényszeríteni, a jelentôsebb cégeknél mindenképpen, az IAS beszámolók rendszeres elkészítését, hiszen ez lehet a közös nyelv az EU-s társaságokkal. Ezért az MVM Rt.-nek már most meg kell kezdenie a felkészülést ezen idôszakra. A most induló többrészes ismertetô cikk az IAS-rôl tehát rendkívül aktuális minden gazdasági és mûszaki szakember részére, hiszen az IAS beszámolókból lehet majd megszerezni azokat az információkat, amelyek a vállalkozások mûködéséhez elengedhetetlenül szükségesek. A most közlendô ismeretanyag nem túl olvasmányos, de rendkívül hasznos Mindenki számára. AZ IAS TÖRTÉNETI ÁTTE- KINTÉSE, FELÉPÍTÉSE IASC** 1973-ban alakult londoni székhellyel és 1998-ig 39 alapvetô * IAS: International Accounting Standard ** IASC: International Accounting Standard Committee standard készült el februárjában a SEC (Securities and Exchange Commission Értékpapír és Tôzsde Felügyelet) áttekintette a standardokat és kiadott egy concept release-t, az IASC elfogadta az új alkotmányt. A konzultációs dokumentum azt tartalmazta, hogy mely feltételek mellett fogadja el a SEC a külföldiektôl az IAS-t, anélkül, hogy US GAAP megfeleltetést végeznének, valamint leírta az IAS minôsége és a támogató infrastruktúrával szembeni követelményeket. Az IOSCO (Nemzetközi Tôzsdefelügyeletek Szövetsége) vizsgálata befejezôdött. Az EU javasolta, hogy az EUban tôzsdén jegyzett társaságok 2005-ig térjenek át az IAS szerint készített konszolidált beszámolókra, s amelyet június 7-én jóváhagyott tôl a tagországok megengedhetik vagy elôírhatják az IAS-t a nem jegyzett társaságoknak és az egyedi beszámolókra ben az IASC IASBvé (International Accounting Standards Board Nemzetközi Számviteli Standardok Bizottság) alakult át, ettôl kezdve új standardokat, IFRS-t (International Financial Reporting Standards) (42-es standardtôl) írnak. Az IAS alkalmazása többféleképpen valósult meg: n Nemzetközi standardokkal együtt alkalmazzák, pl. Romániában és Cipruson. n A nemzeti standardok hiányában vagy azok kiegészítésére használják, pl. Indiában és Mexikóban. n A tôzsdén jegyzett társaságok konszolidált beszámolójára alkalmazzák, pl. Ausztriában, Németországban. AZ IASB SZERVEZETE (Hatályos: 2002-tôl) Trustees (Felügyelet) A Trustees leginkább kinevezéssel foglalkozik, figyelemmel kíséri és alapokat teremt a mûködéshez. Szakmai összetételét tekintve 5 IFAC (International Federation of Accountants) ebbôl 2 fô nagy nemzetközi könyvvizsgáló cég partnere, 3 beszámoló készítôk, felhasználók és elméleti szakértôk szervezeteibôl; és 11 úgynevezett at large, szakmai szakértôk teszik ki a 19 fôt. Board A Board alakítja ki és fogadja el a standardokat. Összetétele: 5 fô gyakorló könyvvizsgáló, 3 fô beszámoló készítô, 3 fô felhasználó és 1 elméleti szakember. Eredetileg csak megbízottak voltak, de 2001-tôl 12 fô közülük fôállásban dolgozik az IASB-nél. Eljárását tekintve a Board elôször létrehoz egy szakértôi csoportot, majd kiadja az Exposure Draftot. Mérlegelik az észrevételeket és kiadják a végleges IFRS-t. Ez szavazásra kerül (8 a 14-bôl), nyílt üléseket tartanak, A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

2 Standards Advisory Council Szakértôi csoportok 1. ÁBRA AZ IASB SZERVEZETE Trustees (19) Elnök: Paul Volcker Board (14) Elnök: Sir David Tweedie IFRIC KÜLÖNBSÉGEK AZ IAS ÉS A MAGYAR SZÁMVITEL KÖZÖTT Szükséges mérlegelni a változás hatását és tervet készíteni a bevezetés lépéseire. A beszámoló formája az IAS-ben kötetlenebb, a Cash Flow és a tôkeváltozás külön kimutatás, nem pedig a kiegészítô melléklet része. A kiegészítô információk köre általánosan azonos, de a további standardokban foglalt elôírások miatt az IAS-ben lényegesen bôvebb. A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK FORMÁJA ÉS TARTALMA napos észrevételezési határidô van, majd a nyilvános viták után tesztelik a standardet. Standards Advisory Council A Board-ot támogatja, részt vesz a standardalkotási folyamatban, de témákat is felvethet. Szakértôi csoportok Speciális kérdésekben tanácsadó szerepet tölt be. IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee) A korábbi SIC (Standing Interpretations Committee) helyébe lépett. Az Interpretation of contentious accounting issues az aktuális meglévô IAS helytelen alkalmazása kérdésekkel és meglévô IAS-ben nem szabályozott kérdésekkel foglalkozik Általában azonnal hatályos, ahogy elfogadják és közzéteszik, kötelezô érvényû. AZ IAS CÉLJA ÉS ELVEI Az IASB célja kifejleszteni olyan magas színvonalú, érthetô és alkalmazható globális számviteli standardrendszert, amelyek átlátható és összehasonlítható információkat követelnek meg a pénzügyi kimutatásokban; és ösztönözni ezen standardek használatát, szigorú betartását. Az IASB együttmûködik a nemzeti standardalkotókkal, hogy ezáltal a számviteli szabályok világszintû konvergenciája erôsödjön. Aktuális IAS trendek: n szigorú alkalmazás, n csökkentett választási lehetôségek, n a valós érték megnövekedett szerepe, n megnövekedett összetettség, n megnövekedett bemutatási kötelezettség. Az IAS célja az összehasonlíthatóság biztosítása az évek és a vállalkozások között egyaránt, ez vonatkozik a vállalkozások valamennyi fajtájára, az egyedi beszámolókra és a konszolidált beszámolókra egyaránt. A pénzügyi kimutatások elemei és szerkezete Konverzió: Konverzió: Tesztelés Tudatosítás Tesztelés Összehasonlító Felmérés Budget adatok Képzés konverziója Projekt indítása A kimutatás szükséges elemei a mérleg, az eredménykimutatás, a Cash Flow kimutatás, a számviteli politika, a kiegészítô megjegyzések hasonló a kiegészítô melléklethez, de nem ugyanaz, és egy olyan kimutatás, amely bemutatja a saját tôke minden változását, vagy a saját tôke nem tulajdonosokhoz kapcsolódó változásait. Ezen kívül javasolt még a pénzügyi kimutatások mellett a vezetés pénzügyi elemzése teljesítményrôl, pénzügyi helyzetrôl, bizonytalanságról, valamint környezeti jelentések, hozzáadott értékek jelentései stb. Tartalmilag és formailag mindenben meg kell felelnie a standardoknak, eltérés csak rendkívül kivételes esetek- Teljes körû alkalmazás ÁBRA A 2005-ÖS BEVEZETÉSHEZ SZÜKSÉGES LÉPÉSEK A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 49

3 ben, pl. a valós bemutatás esetében lehetséges. A pénzügyi kimutatásokat azok minden elemét egyértelmûen azonosítani kell és egyértelmûen meg kell különböztetni az éves jelentésben szereplô egyéb információktól. Legalább évente el kell készíteni a fordulónaptól számított 6 hónapon belül. Átfogó megfontolások Vállalkozás folytatása A pénzügyi kimutatásokat a vállalkozás folytatását feltételezve kell összeállítani; kivéve, ha a tevékenység megszûnik, vagy nincs más reális alternatíva, mint a felszámolás. Meg kell becsülni a vállalkozás folytathatóságának lehetôségét. Ez azt jelenti, hogy be kell mutatni a bizonytalanságokat a vállalkozás folytathatóságát illetôen. Elhatárolás elve A pénzügyi kimutatásokat a Cash Flow kivételével az elhatárolás elve alapján kell összeállítani. A tranzakciókat és az eseményeket akkor kell elszámolni, amikor felmerültek, és abban az idôszakban kell figyelembe venni, amelyhez tartoznak. (így pl. az IAS szerint a 2001-es osztalék kifizetése már a 2002-es évet terheli.) Lényegesség és összevonás A lényeges tételeket elkülönítetten kell bemutatni, a nem lényeges tételeket az azonos jellegû vagy funkciójú tételekkel összevontan kell bemutatni. A cég saját maga dönti el, hogy mely tételek lényegesek és melyek nem. Nettósítás Eszközöket és forrásokat nem lehet nettósítani, kivéve, ha valamely standard lehetôvé teszi vagy megköveteli. A bevételek és ráfordítások tételeit nem lehet összevonni, kivéve, ha valamely standard lehetôvé teszi vagy megköveteli; vagy, ha az azonos vagy hasonló tételekbôl származó nyereségek, veszteségek és a kapcsolódó ráfordítások jelentôsek. Számviteli politika Olyan számviteli politikát kell kialakítani, amely biztosítja, hogy a pénzügyi kimutatások valamennyi standardnak és a SIC-nek megfeleljenek. Ha nincs vonatkozó szabály az IASben, akkor olyan politikát kell választani, amely releváns és megbízható. A számviteli politikában figyelembe kell venni a hasonló kérdésekkel foglalkozó IAS-t, IASB keretelveket, az ágazati gyakorlatot és egyéb standard alkotók állásfoglalásait. (Az Exposure Draft-okat nem!) A számviteli politika bemutatásának elemei: n bevételek elszámolása; n konszolidálás elvei, beleértve a leányvállalatok és társult vállalkozások számvitelét; n cégegyesítés; n közös vezetésû vállalkozások (arányosított vagy valós értéken); n tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülése és értékcsökkenése; n hitelezési költségek és egyéb ráfordítások aktiválása; n beruházási szerzôdések; n befektetés célú ingatlanok erre az IAS 41 vonatkozik, a lényege, hogy nem értékcsökkentjük, hanem évente vizsgálni kell az értékét. Ebbe a csoportba tartoznak azok az ingatlanok, amelyeket a cég pl. bérbeadás céljából vásárol; n pénzügyi instrumentumok és befektetések; n lízing; n kutatás-fejlesztés költsége az IAS csak a késôbb ténylegesen felhasználásra kerülô kutatást ismeri el; n készletek (FIFO, súlyozott átlagár); n adók, beleértve a látens adókat is; n céltartalékok; n munkavállalói juttatások költsége; n külföldi deviza átszámítása és hedging; n a szegmensjelentések alapja lehet üzleti vagy földrajzi szegmentáció; n a pénzeszközök és pénzegyenértékesek definíciója ezek a rövid távú, biztos megtérülést jelentô befektetések; n inflációs számvitel; n állami támogatások ezt el kell határolni és az eszköz bekerülési értékét csökkenteni kell vele, így számolni rá az értékcsökkenést. Következetesség A bemutatás következetessége, hogy azonos formát és besorolást kell megtartani, kivéve: n ha a tevékenység jellegében lényeges változás történik; n a szerkezet elemzése alapján kiderül, hogy egy változás megfelelôbb bemutatást fog eredményezni; n a változást IAS vagy SIC írja elô. Ha egy vagy több választható módszer is van, akkor az IAS mindig ad egy javasolt és egy vagy több megengedett módszert. Ezek közül kell egyet kiválasztani és alkalmazni minden tranzakcióra, vagy, ha ez kifejezetten megengedett, akkor a tételek egy adott csoportján belül. Egyébként az IAS tervezi, hogy a jelenlegi választási lehetôségeket korlátozza. Összehasonlító adatok Ha az IAS másképp nem rendelkezik, a pénzügyi kimutatások minden numerikus adatára összehasonlító adatot is kell szerepeltetni. Ez érvényes lehet a magyarázó adatokra is, ha a tárgyév megértéséhez szükséges. Az összehasonlító adatokat át kell sorolni, ha a szerkezet vagy a besorolások változtak, kivéve, ha ez nem praktikus. Az IAS-nek való megfelelés Ha a beszámoló megfelel az IAS elôírásainak, akkor ezt a tényt a beszámolóban szerepeltetni kell. Viszont nem lehet: n minden lényeges vonatkozásban megfelel az IAS-nek ; n az IAS lényeges elôírásainak megfelel ; n az IAS-en alapul ; n megfelel az IAS-nek, kivéve az XY standardot. Nem megfelelô számviteli elszámolásokat nem lehet a kiegészítô megjegyzésekben, vagy egyéb helyen megmagyarázni. Hû bemutatás A hû bemutatás lényegileg minden esetben elérhetô valamely standard alkalmazásával. Ha valamely standardnak való megfelelés félrevezetô lenne, akkor az adott standardtól el kell térni, persze csak rendkívül kivételes esetekben, de ekkor kimerítô bemutatásra van szükség. Az IAS elsô alkalmazása A beszámolót úgy kell elkészíteni, mintha mindig is az IAS standardok 50 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

4 szerint készült volna. Az összehasonlító adatokat újra el kell készíteni, kivéve, ha ez nem lehetséges; a legelsô idôszak nyitó eredménytartalékát kell módosítani. Az IAS-t és a SIC-eket visszamenôlegesen is alkalmazni kell, kivéve, ha ettôl eltérôen rendelkezik valamely standard vagy SIC; illetve ha a módosítások nem adhatók meg ésszerûen. Az átmeneti rendelkezések csak a megadott idôszakokban érvényesek. Mérleg A mérlegben az eszközöket és a követeléseket kétféleképpen lehet bemutatni: rövid és hosszú lejárat szerinti bontásban vagy általánosságban, likviditási sorrendben. Mindkét módszernél a fordulónaptól számított 12 hónapon túl befolyó vagy rendezendô tételeket elkülönítetten kell bemutatni. Rövid lejáratú az a tétel, mely a normál mûködési periódusba tartozik, vagy a fordulónaptól számított Tárgyi eszközök Immateriális javak Tôkemódszerrel bemutatott befektetések Készletek Vevôk és egyéb követelések Pénzeszközök és pénzegyenértékesek Egyéb pénzügyi eszközök 12 hónapon belül várhatóan realizálódik, vagy rendezôdik (3. ábra). A tételek részletezhetôk magában a mérlegben vagy a megjegyzésekben. Elkülönítetten kell bemutatni az anyavállalattal, leányvállalatokkal, társult vállalkozásokkal és egyéb kapcsolt felekkel szembeni egyenlegeket. Egyéb kapcsolt felek a magánszemélyeken keresztül megvalósuló kapcsolat, pl. egy igazgatósági tag, aki más cégnél is irányítási pozícióban van, így közvetetten a másik cég is kapcsolt vállalkozás. A mérleg saját tôkéjét részletezni kell a kiegészítô megjegyzésekben. A jegyzett tôke valamennyi csoportjára vonatkoztatva kell feltüntetni az alábbiakat: n jóváhagyott részvények száma; n kibocsátott és teljesen befizetett részvények száma; n kibocsátott és teljesen be nem fizetett részvények száma; n névérték; Jegyzett tôke és tartalékok Kisebbségi részesedés Hosszú lejáratú kamatozó kötelezettségek Céltartalékok Adókötelezettségek és követelések Szállító és egyéb kötelezettségek 3. ÁBRA A MÉRLEG MINIMUM INFORMÁCIÓI A LÉNYEGESSÉG ÉS ÖSSZEVONÁS ELVE ALAPJÁN Bevételek Üzemi / üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi ráfordítások Tôkemódszer alapján elszámolt eredmények Adóráfordítás Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli tételek Kisebbségi részesedés Mérleg szerinti eredmény 4. ÁBRA AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS MINIMUM INFORMÁCIÓI n a részvény-szám változásának bemutatása; n jogok, preferenciák és korlátozások; n saját részvények; n opció alá esô vagy adásvételi szerzôdésre tartott részvény (feltételek és összegek is). Ezek mellet részletezni kell a tartalékok jellegét és célját; és a javasolt vagy fordulónapot követôen jóváhagyott osztalékot is. Annak ellenére, hogy mint már említettem a fordulónapot követôen jóváhagyott osztalékot nem lehet az elôzô idôszakra elszámolni. Az IAS-ben az osztalék nem jelent eredményváltozást. Eredménykimutatás A további részletezést a cég dönti el a lényegesség és az összevonás elve alapján. Fontos részletezni a ráfordításokat magában az eredménykimutatásban vagy a megjegyzésekben költségnemenként vagy költségviselôként. Ha költségviselônként elemezzük a ráfordításokat, akkor további bemutatás szükséges költségnemenként is, beleértve az értékcsökkenést és a személyi jellegû ráfordításokat (4. ábra). Tôkeváltozás A tôkeváltozás egy kimutatás, amely bemutatja a saját tôke minden változását, vagy a saját tôke nem tulajdonosokhoz kapcsolódó változásait. A minimum információ, amit fel kell tüntetni: n mérleg szerinti eredmény; n valamennyi bevétel/ráfordítás, amelyek közvetlenül a tôkében lettek elszámolva és ezek összesenje, n a számviteli politika változás összevont hatása; n az alapvetô hibák korrekciójának összevont hatása. A tôkekimutatásban vagy a megjegyzésekben amit választunk kell még kimutatni: n tôketranzakciók tulajdonosokkal; n kifizetések a tulajdonosoknak; n az eredménytartalék változásainak bemutatása; n valamint a változások bemutatása valamennyi jegyzett tôke fajtára és tartalékra. Megjegyzések Az IAS 1. Standardje foglalkozik a Megjegyzések általános követelmé- A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3 51

5 nyeivel, de ezen kívül minden standard végén van szó a Megjegyzésekre vonatkozóan. Rendszerezett és a Mérleghez/Eredménykimutatáshoz/Cash Flow-hoz megfeleltetett információk: n IAS-nek való megfelelés (direkt kijelentés); n értékelési alap és számviteli politika; n az alapvetô kimutatások kiegészítô információi; n egyéb bemutatások, mint a függô kötelezettségek, egyéb kötelezettségek, pénzügyi információk és nem pénzügyi információk (pl. alkalmazotti létszám). Céginformációk: n székhely, jogi forma, cím; n tevékenység bemutatása; n anyavállalat neve stb. CASH FLOW KIMUTATÁS Valamennyi vállalkozásnak kell cash flow-t készítenie minden olyan idôszakra, amelyet a pénzügyi kimutatások bemutatnak. Fontos definíciók: n Pénzeszközök: készpénz és látra szóló betétek. n Pénzegyenértékesek: rövid lejáratú, nagyon likvid befektetések, amelyek könnyen ismert összegû pénzzé konvertálhatók, és amelyeknél az értékváltozás kockázata elhanyagolható. Egy befektetés általában akkor minôsül pénzegyenértékesnek, ha a lejárata rövidebb három hónapnál (pl. Overdraft hitelek). n Pénzáramlások: pénzeszközök és pénzegyenértékesek be- és kiáramlása. Üzleti tevékenység Üzleti tevékenység egy vállalkozás alapvetô árbevétel termelô tevékenységei, és minden olyan tevékenység, amely nem befektetési vagy finanszírozási tevékenység. Két bemutatási forma közül lehet választani. A direkt módszer ajánlott alkalmazásával a bruttó pénzbevételek és a bruttó pénzkiadások fôbb csoportjait mutatjuk be. Tételek, pl.: n vevôktôl kapott; n szállítóknak kifizetett; n alkalmazottaknak kifizetett; n adók. A másik, az indirekt módszernél legelterjedtebb a nettó nyereséget vagy veszteséget módosítjuk: n a nem pénz jellegû tranzakciók hatásaival; n múltbeli vagy jövôbeli üzleti cash flow elhatárolásával; n olyan bevétel és ráfordítás tételekkel, amelyek befektetési vagy finanszírozási tevékenységhez kapcsolódnak; n a nettó eredmény módosítása a készletek, mûködési követelések és kötelezettségek idôszaki változásaival. Nem pénz jellegû tranzakciók, azok a befektetési vagy finanszírozási tevékenységek, amelyek nem igénylik pénzeszközök használatát. Ezek cash flow hatása nem lehet: n kapcsolódó kötelezettségekkel együtt átvett eszköz; n apport; n pénzügyi lízing; n kötelezettségek átalakítása tôkévé. Befektetési és finanszírozási tevékenység Befektetési tevékenység, befektetett eszközök és egyéb pénzegyenértékesnek nem minôsülô befektetések megszerzése és csökkenései. Finanszírozási tevékenység minden olyan tevékenység, amelynek eredményeképpen egy vállalkozás saját tôkéjének és hiteleinek nagysága vagy összetétele megváltozik. A fô bevételi és kiadási tételeket elkülönítetten kell bemutatni, kivéve, ha a nettó módon való bemutatás megengedett. Nettó módon való bemutatás megengedett: n olyan bevételek és kiadások a vevôk helyett, amelyek inkább tükrözik a vevô, mint a vállalkozás tevékenységét; n bevételek és kiadások: magas forgási sebességgel, nagy összegekkel; rövid lejárattal. Ha a pénzmozgás devizában történô beállításánál a nem realizált árfolyam-különbözetet a cash flow nem tartalmazhatja, az árfolyam változás hatása a pénzeszközökre és a pénzegyenértékesekre elkülönítetten kerül bemutatásra. Elkülönítetten szükséges még bemutatni: n Rendkívüli tételek megosztva az üzleti, befektetési és finanszírozási tevékenységek között (pl. természeti katasztrófák, államosítás). n Kamatok és osztalék lehet az üzleti, befektetési és finanszírozási tevékenységek között. Ha aktiválva van, akkor is kamatként kell kimutatni. n Nyereségadók általában üzleti, kivéve, ha speciálisan a befektetési vagy a finanszírozási tevékenységhez kapcsolódnak. Ha több csoportra van megosztva, az öszszes fizetett adót is be kell mutatni. n Üzleti egységek megszerzése és eladása, befektetési tevékenység, vagy összevontan a szerzések és összevontan az eladások. Megjegyzésekben külön kifejtendô n Üzleti tevékenységek megszerzése esetén: a teljes vételár; pénzeszközökkel rendezett vételár-rész; a megszerzett/eladott pénzeszközök értéke; a megszerzett/eladott egyéb eszközök és kötelezettségek értéke fôbb tételenkénti bontásban; n nem pénz jellegû tranzakciók; n pénzeszközök és pénzegyenértékesek elemei; n mérleggel való egyeztetés; n azon pénzeszközök és pénzegyenértékesek, amelyek nem állnak rendelkezésre. IRODALOM Boros Judit (KPMG): Nemzetközi Számviteli Standardok. Szeminárium anyaga Kapásiné dr. Búza Mária/dr. Eperjesi Ferenc: Az Európai Unió számviteli irányelvei és a nemzetközi számviteli standardok magyar szemmel A cikk II. része, amelyik a következô számban jelenik meg, a nemzetközi standardekkel és ezek értelmezésével foglalkozik. (A Szerk.) 52 A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI n 2003/3

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége

Hitelintézetek beszámolási kötelezettsége MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI K A R Ü Z L E T I I N F O R M Á C I Ó G A Z D Á L KO D Á S I É S M Ó D S Z E R TA N I I N T É Z E T S Z Á M V I T E L I N T É Z E T I TA N S Z É K Hitelintézetek beszámolási

Részletesebben

Az IFRS első alkalmazása

Az IFRS első alkalmazása Az IFRS első alkalmazása 2005. KBA Oktatási Kft., magyar korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva. 1 Tartalom Általános elvek: Ki? Mikor? Mit? Kivételek Évközi jelentés Közzététel 2005. KBA

Részletesebben

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT

KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT WABERER'S International ZRt. 2012-2014. évi KONSZOLIDÁLT BESZÁMOLÓ AZ EU ÁLTAL BEFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK (IFRS-ek) SZERINT a vállalkozás vezetője (képviselője) WABERER'S International

Részletesebben

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens

IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens IFRS lázban ég a szakma: IFRS versus magyar számvitel? Madarasiné Dr. Szirmai Andrea BGE PSZK, egyetemi docens Törvényi háttér 1387/2015 kormányhatározat 2015. évi CLXXVIII. törvény: IFRS törvény 2016.

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

SZÁMVITEL MSC 2015/2016

SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZÁMVITEL MSC 2015/2016 SZIGORLATI TÉTELEK 2 9. Mit nevezünk a számviteli törvény szerint sajátos számviteli helyzetnek? a) Mutassa be az átalakulás folyamatát, b) Mutassa be az átalakulás során készítendő

Részletesebben

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról

Közlemény a CIB Bank Zrt évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról Közlemény a CIB Bank Zrt. 2005. évi üzleti évére vonatkozó auditált éves beszámolójáról és konszolidált éves beszámolójáról A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14., cégjegyzék szám: 01-10-041004,

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A Pannon Váltó Nyrt. Igazgatósága az alábbiakban teszi közzé a 2015. április 30-n 13.00 órakor tartandó közgyűléséhez kapcsolódó tájékoztató anyagokat és határozati javaslatokat:

Részletesebben

Számviteli szabályozás

Számviteli szabályozás Dr. Pál Tibor 2012.09.10. Számviteli szabályozás 5. Előadás Az IAS-IFRS rendszerek Az IAS fejlődésének folyamata Nemzetközi Számviteli Standard Bizottság (IASC) megalakulása 1973. évben Az alapvető standardok

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok

IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 Nappali tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK IFRS Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2. Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 8. előadás: IAS 1, IAS 10, IAS 2 Dr. Pál Tibor 2 IAS 1 A Pénzügyi kimutatások formája és tartalma E standard tartalmazza: a pénzügyi kimutatások elkészítésére vonatkozóan átfogó megfontolásokat,

Részletesebben

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában

Elemzői brief május február február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában Elemzői brief 2006. május február 3. 14.2006. február 14. Változások a Synergon jelentési struktúrájában A változtatás háttere Az 1999-es tőzsdei bevezetés óta gyakorlatilag változatlan gyorsjelentési

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó.

Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely eltérés esetén az eredeti angol nyelvu jelentés az irányadó. US GAAP szerinti konszolidált éves beszámolója 2003. és 2002. december 31-én végzodo évekre független könyvvizsgálói jelentéssel együtt Ezen beszámoló az eredeti angol nyelvu jelentés fordítása. Bármely

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor

Nemzetközi számvitel. 12. Előadás. IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák. Dr. Pál Tibor Dr. Pál Tibor Nemzetközi számvitel 12. Előadás IAS 8 Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák 2014.05.13. IAS 8 Bevételek 2 Az IAS 8 célja A fejezet célja, hogy bemutassa Hogyan

Részletesebben

Hitelesítő záradék (igen/nem) *

Hitelesítő záradék (igen/nem) * Ügyfél neve Mudi Fajtamentő Egyesület 1 8 7 2 6 9 0 3 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Ügyfél címe 2377 Örkény, Vörösmarty u. 66 Mérlegkészítés helye Örkény adószám P K 6 0 4 0 0-2 0 0 9 18726903-9499-529-13 Cégjegyzék

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Éves beszámoló összeállítása és elemzése

Éves beszámoló összeállítása és elemzése Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Éves beszámoló összeállítása és elemzése VI. előadás Cash-flow kimutatás Számviteli törvény 88. (6)

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2016. évi számviteli változások

2016. évi számviteli változások 2016. évi számviteli változások A 2016. évi üzleti évtől hatályos számviteli törvényi változásokat jellemzően az Európai Parlament és Tanács 2013/34/EU Irányelvének hazai szabályozásba való átültetésének

Részletesebben

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc

ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc ONLINE IFRS KÉPZÉS Tematika 205 perc Tematika: IFRS 15 (vevők) IAS 37 (céltartalék, függő követelés, kötelezettség) IFRS 1 (áttérés) IFRS 8 (működési szegmensek) IAS 10 (fordulónap utáni események) 00:00:00-00:41:00

Részletesebben

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó

K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó K Ö Z G Y Ű L É S I M E G H Í V Ó Az EGIS Gyógyszergyár Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Társaság, székhelye: 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.) értesíti tisztelt részvényeseit, hogy

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi kimutatások

Konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2011. I. félévéről készült Féléves jelentéshez Konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 2005.10.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/3 A BIZOTTSÁG 1751/2005/EK RENDELETE (2005. október 25.) az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi számviteli

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2016. negyedéves Időközi Vezetőségi Beszámolóhoz Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés

Társasági adó elszámolása Egyéb kiadás - Egyéb kötelezettség / Növekedés 8. feladat Megoldás Év végi záró, rendező tételek - Naplófőkönyv zárása ÁFA megállapítása Fizetendő ÁFA 4.285.000 Levonható ÁFA -2.952.000 Befizetendő ÁFA 1.333.000 Befizetett ÁFA -1.500.000 Visszaigényelt

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group

IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 2009 Hungarian Accounting Advisory Group IFRS pénzügyi kimutatások elemzése 009 Hungarian Accounting Advisory Group A pénzügyi kimutatások prezentálásának és közzétételének trendje a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságok esetében A projekt

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Szegedi Erõmû Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthetõ a Magyar Tõkepiac 2002. május 13-i számában, a Budapesti Értéktõzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4.

MEGHÍVÓ. A Közgyűlés helyszíne: Marriott Szálló, Erzsébet terem Budapest, Apáczai Csere János utca 4. MEGHÍVÓ A BorsodChem Rt. (3702 Kazincbarcika, Bolyai tér 1., a továbbiakban: a Társaság ) Igazgatósága a Társaság 2003. évi rendes közgyűlését 2003. április 30-án 10 00 órára hívja össze A Közgyűlés helyszíne:

Részletesebben

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ

OTP BANK NYRT. AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL ELFOGADOTT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A MÁRCIUS 31-ÉVEL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL TARTALOMJEGYZÉK Az Európai Unió által

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Eredmény kimutatás 48. lecke Eredmény kimutatás Fogalma: a

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ A SZEPTEMBER 30-ÁVAL ZÁRULT NEGYEDÉVRŐL Budapest, november

Részletesebben

Eredmény és eredménykimutatás

Eredmény és eredménykimutatás Eredmény és eredménykimutatás Eredmény Eredmény Az adott időszak hozamainak és ráfordításainak különbsége. Nyereség Veszteség 0 A hozam - bevétel A létrehozott teljesítmények várható ellenértéke Az értékesített,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG 2014.12.31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) adatok millió forintban 2013 2014 1. Pénzeszközök 39,870 459,330 2. Állampapírok 153,646 70,686 a) forgatási célú 92,910 16,462 b) befektetési célú 60,736 54,224 2/A. Állampapírok

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L

PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan. Jegyzett tőke (e Ft) Szegedi Erőmű Kft., Szeged ,00 100,00 L Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok A gyorsjelentés teljes szövege megtekinthető a Magyar Tőkepiac 2002. augusztus 8-i számában, a Budapesti Értéktőzsde hivatalos honlapján (www.bet.hu), valamint

Részletesebben

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT.

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS KERESKEDELMI BANK RT. NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT NEM KONSZOLIDÁLT SZŰKÍTETT BESZÁMOLÓ RŐL Budapest, 2006. február 14. TARTALOMJEGYZÉK Az Országos

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről DUNAFERR Alkotói Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1992-ben a DUNAFERR Rt. és leányvállalatai alapították. A bejegyzés 1993- ban

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS)

Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) Egyszerűsített IFRS (KKV IFRS) IFRS for SMEs: IFRS a kis- és középvállalkozások számára Az IASB 2009. július 9-én bocsátotta ki Kis- és középvállalkozás definíciója: amelynek nincs nyilvános elszámolási

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg

Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok, mutatók. Pénzügyi helyzet vizsgálata. IV fokozatú likviditási mérleg MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Pénzügyi helyzet vizsgálata Musinszki Zoltán Pénzügyi helyzet vizsgálatának módszerei Viszonyszámok,

Részletesebben

Féléves jelentés 2016

Féléves jelentés 2016 Féléves jelentés 2016 Konszolidált eredménykimutatás IFRS konszolidált, nem auditált eredménykimutatás (millió forintban) 2016. 2015. Változás %-ban Kamat- és kamatjellegû bevételek 29.102 35.616-18,29%

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén

2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 2006. január 1-jétől a szolgáltatások költségeinek elszámolása elsődlegesen költségviselőkre, költséghelyekre történő könyvelés esetén 71. Szolgáltatás költségei 1/231. 4. 81 82. Belföldi értékesítés közvetlen

Részletesebben

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele

IAS 20. Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele IAS 20 Állami támogatások elszámolása és az állami közreműködés közzététele A standard célja A kapott állami támogatások befolyással vannak a gazdálkodó egység vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről DUNAFERR a Magyarországi Kohómérnök-képzésért Alapítvány 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2009. évi tevékenységről Az alapítványt 1995-ben a DUNAFERR alapította. A bejegyzés 1995-ben

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 19123958-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 001/1990/12 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak: 2010. január

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft 2013. ÉV KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KISKUN-MŰVÉSZ Nonprofit Kft általános bemutatása A társaság neve: Kiskun-Művész Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Oktatatási Kft A társaság székhelye:

Részletesebben

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái

A zárlat folyamata, A zárlat idõszaka, fajtái MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék A zárlat célja Üzleti számvitel XXIII. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 u Általánosan:

Részletesebben

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok

Pénzügyi számvitel VI. előadás. Értékpapírok Pénzügyi számvitel VI. előadás Értékpapírok Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt jogot Átruházása a jog átruházását is jelenti Nyomdai úton előállítható, vagy

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma

Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI. A pénzügyi tevékenység tartalma Vállalatgazdaságtan A VÁLLALAT PÉNZÜGYEI Money makes the world go around A pénz forgatja a világot A pénzügyi tevékenység tartalma a pénzügyek a vállalati működés egészét átfogó tevékenységi kört jelentenek,

Részletesebben

Új IFRS standardok a változások kora

Új IFRS standardok a változások kora Új IFRS standardok a változások kora 2012. augusztus Új IFRS standardok - Összefoglaló Mikortól hatályos? IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások 2013 IFRS 11 Közös szerveződések 2013 IFRS 12 Egyéb befektetések

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés

Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Intézeti Tanszék Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés Dr. Musinszki Zoltán Kiegészítő melléklet készítési

Részletesebben

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE

KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE KONZUM KERESKEDELMI ÉS IPARI NYRT. 2006. I. FÉLÉVI GYORSJELENTÉSE Társaság neve: Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. Telefon 72/520-050 Társaság címe: 7621 Pécs, Irgalmasok u. 5. Telefax 72/213-342 Ágazati

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló

Dr. Pál Tibor. Számvitel alapjai. XI. ea. Zárlat és éves beszámoló MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Számvitel alapjai XI. ea. Zárlat és éves beszámoló Dr. Pál Tibor 1 A zárlat célja Általánosan:

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Ismertetendő fogalmak

Ismertetendő fogalmak Ismertetendő fogalmak 1. szintű inptuok (IFRS 13) 2. szintű inputok (IFRS 13) 3. szintű inputok (IFRS 13) a (kormányzati) támogatással összefüggő bevétel a (kormányzati) támogatással összefüggő eszköz

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások

Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások Melléklet a 2014. Féléves Jelentéshez Évközi konszolidált pénzügyi kimutatások az ALTEO Energiaszolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaságról és konszolidálásba bevont vállalkozásairól a 2014. június

Részletesebben

2009. évi Közhasznúsági jelentése

2009. évi Közhasznúsági jelentése MÁKVIRÁG VIRÁGAI Gyermekellátási és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székesfehérvár, Nefelejcs u. 79-1. 8000 2009. évi Közhasznúsági jelentése Székesfehérvár, 2010. május 22.. Pintérné

Részletesebben