Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények. Makra Zsolt 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények. Makra Zsolt 1"

Átírás

1 Üzleti angyal befektetések Magyarországon: elméleti alapok és empirikus eredmények Makra Zsolt 1 Az innovatív, növekedni képes induló és kisvállalkozások egy térség gazdasági bázisának gerincét képezik. A növekedés, az új megoldások, technológiai fejlesztések finanszírozására az egyik legalkalmasabb mód kockázati tőke bevonása lenne, amely több szempontból is nehézséget okoz. A vállalkozók gyakran nem állnak készen a befektetés fogadására és nem hajlandóak tulajdonukat idegenekkel (külső befektetőkkel) megosztani. Az intézményes kockázati tőkebefektetők pedig egyre inkább a nagyobb méretű befektetésekre, azon belül is a tulajdonosi szerkezet megváltoztatására (MBO, MBI) irányuló tranzakciókra fókuszálnak. A trendek a kevésbé fejlett tőkepiaccal és vállalkozói kultúrával rendelkező Magyarországon is érvényesülnek. A megoldást a kockázati tőke egyéni (nem intézményesült) forrásai, az ún. üzleti angyalok (business angels) befektetéseinek növekedése jelentheti, akik képesek és hajlandóak is a kisvállalati növekedés és innováció finanszírozására. Elméleti alapok: a finanszírozás hierarchiaelmélete és az ügynökelmélet Az informális kockázatitőke-befektetések elméleti hátterét vizsgálva két modell ismertetése indokolt, melyek részben magyarázatot adhatnak a kockázatitőke-befektetések speciális jellemzőire, ezek: az ügynök- vagy képviseleti (agency) és a hierarchiába rendezés vagy hierarchia- (pecking order) elmélet. Mindkét elmélet központi eleme a felek között fennálló információs asszimetria. Myers (1984) a Journal of Finance hasábjain cáfolta meg a vállalkozás-finanszírozás addig mérvadó választásos, átváltási elméletét (trade-off theory 2 ). Véleménye szerint a vállalatok nem optimalizálják tőkeszerkezetüket, az idegen/kölcsön források (debt) és a saját tőke (equity) közötti átváltás az információs asszimetriák miatt nem minden esetben lehetséges. Ehelyett a vállalatok a finanszírozási források egy hierarchiáját állítják fel, amelyben a belső forrásokat preferálják, és ha külső finanszírozásra van szükségük, akkor a legbiztonságosabb értékpapírok (kötvény) kibocsátásától haladnak a legkockázatosabb (részvény) felé. A tőkeszerkezetben a kölcsön aránya a visszaforgatott nyereség, az osztalékpolitika és a beruházási lehetőségek függvényében változik (Myers 1984, 2001, Brealey-Myers 1999, Szerb 2003). Az elmélet megmutatja, hogy egy ágazaton belül miért van fordított kapcsolat a nyereség és az idegen források aránya között, de azt nem magyarázza meg, hogy miért eltérő az egyes ágazatok tőkeáttétele, és a gyorsan növekvő, főleg csúcstechnológiai cégek miért adósodnak el kevésbé, mint amennyire a modell szerint tehetnék (Brealey-Myers 1999). Myers (2001) saját bevallása szerint is a hierarchiába rendezés modellje csak a kiinduló feltételek (pl. a vállalatvezetők információs előnye) figyelembe vételével működik kielégítően. A hierarchiába rendezés elmélete főleg a nagy, tőzsdén jegyzett vállalatok tőkeszerkezetével kapcsolatos döntéseket modellezi, amelyeknek egyaránt lehetőségük van hitelfelvételre és részvények kibocsátására. Mégis az elmélet KKV-kra való alkalmazása azt mutatja, hogy a külső forrásból származó saját tőke típusú finanszírozás számukra nem alkalmas (Zoppa-McMahon 2002, 4. o.), vagyis a források rangsorolása a kisebb cégeknél is 1 Makra Zsolt doktorandusz hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola. 2 A trade-off elmélet a hazai szakirodalomban több néven terjedt el: a tőkeszerkezet választásos elmélete (Brealey-Myers 1999), optimalizálási, átváltási elmélet (Szerb 2003). Az elmélet szerint a vállalat tőkeszerkezete akkor optimális, amikor a hitelfelvétel miatt keletkező adómegtakarítás határértéke egyensúlyozza az eladósodás miatti esetleges pénzügyi nehézségek költségének jelenértékét (Myers 2001, Brealey-Myers 1999).

2 érvényesül. Ennek két oka van: a kisvállalkozások számára az értékpapírtőzsdék kevésbé elérhetőek és a vállalkozó-tulajdonosok előnyben részesíti azokat a forrásokat, melyek nem járnak együtt tulajdonosi és irányítási jogaik sérülésével (Holmes-Kent 1991, in Zoppa- McMahon 2002). A kisvállalkozások speciális jellemzőit figyelembe vevő ( kvázi saját tőke a rokonoktól, barátoktól, a finanszírozási rések problematikája, a tulajdonjogok átengedésének kerülése stb.) módosított hierarchia elmélet a kisvállalkozások finanszírozási rangsorát az alábbiak szerint írja le (Zoppa-McMahon 2002): 1. A nyereség visszaforgatása 2. Rövid távú idegen források (kereskedelmi bankok hitelei, beleértve a vállalkozó folyószámla-hiteleit is) 3. Hosszú távú idegen források bevonása (a tulajdonosok, rokonok, barátok hosszú távú kölcsöneitől kezdve) 4. A tulajdonosok tőkeinjekciói (beleértve a családtagokat, barátokat) 5. Saját tőke külső befektetőktől (üzleti angyalok, kockázatitőke-társaságok). A modern közép- és nagyvállalatoknál a tulajdonosi és irányítási funkciók szétválnak egymástól, amely a működés hatékonyságának növelését eredményezi. A tulajdonos (a megbízó principal) bizonyos feladatokat és döntési kompetenciákat szerződés keretében egy vezetőre (az ügynökre vagy képviselőre - agent) delegál, aki ezért ellenszolgáltatásban részesül. A megbízó-ügynök kapcsolatrendszerben problémát okoz, hogy a vezető a cég jövőjét meghatározó információs többlettel rendelkezik, és ezt az előnyt opportunista módon saját céljainak megvalósítására is felhasználhatja. Az információs asszimetriák által okozott konfliktust a megbízó szerződés írásával próbálja megelőzni vagy ellensúlyozni (1. ábra). 1. ábra Az ügynöki elmélet dióhéjban Kulcsgondolat Az elemzés tárgya Kiinduló humán feltételek Szervezeti kikötések A megbízó-ügynök kapcsolatoknak ki kellene fejeznie az információs és kockázatviselési költségek szempontjából hatékony szervezetet A megbízó és az ügynök közötti szerződés Önérdek Korlátozott racionalitás Kockázatkerülés A résztvevők között konfliktusokvannak a célok felállításában és elérésében Eredményesség, mint hatékonysági kritérium Információs asszimetria a felek között Az információ egy megvásárolható áru Információval kapcsolatos feltételek Szerződéskötési Erkölcsi kockázat és ellentétes kiválasztás problémák Kockázatviselés A probléma területe Olyan kapcsolatrendszer, melyben a megbízónak és az ügynöknek részben eltérőek a céljai és a kockázati preferenciái Forrás: Eisenhardt (1989) alapján saját szerkesztés Az új intézményi közgazdaságtan áramlatába tartozó ügynökelmélet (agency theory) nagyon jól használható az informális kockázatitőke-befektetések vizsgálatára. Ebben az esetben az angyal befektető, mint megbízó saját vagyonát fekteti be az ügynök, a vállalkozó cégébe. A befektetés során tranzakciós, ún. képviseleti költségek (agency costs) merülnek fel: a vállalkozás átvilágításának, a szerződés megkötésének, a vállalkozás ellenőrzésének költsége. Magas kockázatú kisvállalati környezetben az információs asszimetriák által okozott többletköltségek minimalizálásának talán legjobb útja a befektetés feletti bizonyos mértékű 2

3 befolyás gyakorlása, amit a befektetőnek a vállalkozásban való aktív közreműködésével lehet elérnie (Van Osnabrugge 2000). A hazai üzleti angyalok tevékenységének néhány jellemzője nemzetközi összehasonlításban Magyarországon 2001-ben készült először olyan felmérés, amely az informális befektetések jelentőségét is vizsgálta. A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) elnevezésű nemzetközi kutatás a vállalkozói aktivitás és a gazdasági növekedés közötti komplex összefüggésrendszert elemzi, és külön foglalkozik az informális tőkebefektetések vizsgálatával, mint a vállalkozás (entrepreneurship) folyamatát alapvetően befolyásoló tényezővel. A hazai eredmények azt mutatják, hogy a felnőtt népesség 2,2 %-a végzett informális befektetést átlagosan 1 millió forint értékben 1999 és 2001 között. A rendkívül tágan értelmezett definíció szerint informális befektető található hazánkban, 144 milliárd forinttal 3 támogatva a hazai vállalkozásokat a három éves periódusban. A viszonylag nagy szám a megengedő definíciónak köszönhető 4, amely a vállalatalapító családtagjait és rokonait is e befektetői körbe sorolja, valamint a biztosíték nélküli hitelek nyújtását is beleérti a fogalomba. Az üzleti angyalok részaránya a 2,91%-os világátlag alatt található, azonban az európai átlagtól nem különbözik lényegesen (Ács et al. 2003, Makra-Kosztopulosz 2004) tavaszán az SZTE Pénzügytani Tanszékén kérdőíves felmérést végeztünk a szűkebb értelemben vett hazai üzleti angyalok tevékenységéről 5. Angyal befektetőnek tekintettünk minden olyan magánszemélyt, aki közvetlenül fektetett be tőzsdén nem jegyzett vállalkozásba, amellyel azt megelőzően nem állt tulajdonosi kapcsolatban. Az általunk elemezni kívánt angyal piac méretéről, jellemzőiről, a befektetők motivációiról, preferenciáiról és tevékenységéről korábbi információk nem álltak rendelkezésre. Első generációs kutatásunk kettős célt szolgált: egyrészt alapvető információkat szolgáltatott a hazai informális kockázatitőke-piac főbb jellemzőiről; másrészt megalapozta a későbbi, átfogóbb kutatásokat. A legnagyobb problémát a minta összegyűjtése jelentette. Előzetesen egy 28 nevet tartalmazó lista került összeállításra 6, amelyből 10 személy nem foglalkozott kockázatitőkebefektetésekkel, 4 pedig nem töltötte ki a kérdőívet. A minta 2004 első felében két fővel bővült, így az elemzés 16 válaszadó tevékenységén alapul. A felmérés szűkössége miatt nem tekinthető reprezentatívnak, ugyanakkor nem ismerjük a sokaság megközelítő méretét sem, amelyet a mintának reprezentálnia kellene 7. Az eredményeket ezért nem lehet komolyabb statisztikai elemzéseknek alávetni, hasonlóan a legtöbb első generációs külföldi felméréshez (Hindle-Lee 2002, Hindle-Wenban 1999, Tashiro 1999, Weber et al. 2000). A felmérésben vizsgált angyalok férfiak, átlag 44 évesek és 88 %-uk felsőfokú végzettséggel rendelkezik. A legsűrűbben előforduló diploma a gazdasági (kilenc), ezt követi felnőtt lakossal számolva. 4 Informális befektetők azok a személyek, akik az elmúlt három év során személyesen nyújtott pénzügyi forrásokat valamely más személy által indított új üzleti vállalkozás részére (a részvénytulajdon nem vehető figyelembe) (Ács et al o.). Új vállalkozás az, amelyet 1998 után alapítottak. A definíció tehát üzleti angyal befektetésnek tekinti a családtagoktól, barátoktól érkező forrásokat, a tőke- és hitelalapú megoldásokat egyaránt számításba veszi, és nem korlátozza jelentősen a vállalkozások körét sem. 5 A felmérést Kosztopulosz Andreász egyetemi tanársegéddel együtt végeztük, akinek segítségét ezúton is szeretném megköszönni. 6 A lista összeállításakor több módszert alkalmaztunk. Egyrészt megkerestünk néhány, a témával foglalkozó személyt és intézményt - Karsai Judit, Rácz András (Innostart), Szerb László, Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület -, akiknek ezúton is szeretnénk köszönetet mondani segítségükért. A mintába belevettük azt a néhány befektetőt, akiknek a neve angyalként közismertté vált, illetve akiket személyesen is ismertünk. Továbbá alkalmaztuk a hólabda módszert, azaz a már meglévő személyektől kértünk további neveket és tippeket. 7 A hasonló németországi felmérés 48, a japán 10, az ausztrál 36 személy megkérdezésén alapul, így Magyarországon viszonylag jó eredménynek számít 16 angyal befektető azonosítása. 3

4 a műszaki (négy). Lakhelyüket tekintve a mintába bekerült befektetők közül tizenketten budapesti ill. Pest megyei lakosok, ketten a Dél-Alföldről, ketten pedig a Dél-Dunántúlról származnak. A mintába kerültek 94%-a jelenleg is cégtulajdonos, és átlagosan 14 éves vállalkozói tapasztalattal rendelkeznek. Érdekes, hogy az azonosított befektetők közül négyen nem magyar állampolgárok, és további kettő személy kettős állampolgár. Öten közülük korábban angolszász területen éltek, ahol az informális kockázatitőke-befektetések jóval ismertebbek és népszerűbbek, mint Magyarországon. Állandó lakhelyüket tekintve egy kivételével mindannyian Magyarországon élnek. Nemzetközi összehasonlításban a hazai angyalok lakhelyüket, tapasztalatukat, végzettségüket, foglalkozásukat tekintve kissé homogénebb csoportot alkotnak, mint külföldi társaik. Ez azonban valószínűleg a kis mintának köszönhető. Az összevetésből kitűnik, hogy a magyar angyalok kollégáik közül a legaktívabbak, a legképzettebbek és a legnagyobb arányban rendelkeznek vállalkozói tapasztalattal is (1. táblázat). A jövedelmek összevetése a felmérések eltérő időpontja, az eltérő módszertan és a valuták értékének változása miatt nem lehet pontos. Szembetűnő azonban, hogy a többszörös jólétbeli különbségek ellenére sincs jelentős eltérés a norvég, brit, amerikai és magyar angyalok éves jövedelme között (10 és 20 millió Ft között, 210 Ft/USD árfolyamon számítva) (Makra-Kosztopulosz 2004). 4

5 1. táblázat Az üzleti angyalok néhány jellemzőjének nemzetközi összehasonlítása Amerikai Egyesült Államok Nagy-Britannia Németország Norvégia Ausztrália Magyarország Kor (év) 47 (medián) 53 (átlag) 48 (átlag) 47 (átlag) 40 (medián) 44 (átlag) Nem (%-a férfi) Éves jövedelem (ezer Ft) (medián) (átlag) a (medián) (átlag) (átlag) felett b (medián) Vagyon (ezer Ft) (medián) (átlag) Végzettség (%-a diplomás) Vállalkozói tapasztalat (%) Befektetési aktivitás (az elmúlt 3 évben) A befektetés átlagos mérete (ezer Ft) (átlag) (medián) (átlag) (átlag) n. a. 72 n. a. n. a. n. a n. a ,8 3,7 n. a. 4, n. a c Minta (fő) Megjegyzés: a a háztartás jövedelme, b 10 válasz alapján, c 12 válasz alapján. Az értékek átszámításához a következő árfolyamokat vettük alapul: 210 HUF/USD, 250 HUF/EUR, 370 HUF/GBP, 128HUF/DEM. Forrás: Makra-Kosztopulosz (2004) 5

6 Az angyal befektetők egyik jellegzetessége, hogy a pénzügyi megfontolásokon túl egyéb, nem gazdasági jellegű tényezőket is figyelembe vesznek befektetési tevékenységük során. Egy gazdasági cselekmény mozgatórugója a vagyongyarapítás mellet az altruizmus is lehet, amely során az egyéni haszonszerzés helyett vagy mellett egy közösség, a társadalom egészének a haszna kerül előtérbe. A hedonista magatartást tanúsító angyal egy vállalkozásba való befektetéskor az örömet, a kihívást keresi. E két befektető típust az különbözteti meg a racionális befektetőktől, hogy az anyagi hasznok mellett a pszichikai jövedelmeket is fontosnak tartja (Sullivan-Miller 1996). 2. táblázat A befektetések motivációi a magyar, német és amerikai üzleti angyalok körében Motiváció Magyar Német Amerikai Érték Rang Érték Rang Érték Rang Az átlagon felüli megtérülésben bízva 4, , ,99 1. Mert számomra szakmai kihívást jelent 3, Kedvtevésből, e tevékenység örömet okoz 3, , ,43 5. A jövőbeli osztalékért 2, , Hogy támogassam a fiatal vállalkozókat 2, , ,38 6. A társadalom számára fontos termékek előállítását segítsem 2, , ,20 7. Hogy egy barátnak vagy családtagnak segítsek 1, , ,79 4. Adózási megfontolásból 1, , ,85 3. Egy közösség, a társadalom megbecsülésének kivívásáért 1, , ,71 8. Rendszeres kiegészítő jövedelem megszerzése céljából 1, ,47 2. Megjegyzés: A német felmérés 48, az amerikai 214 fős mintán alapul. A magyar és amerikai véleményeket 1-5-ig terjedő skálán mérték, a német kutatás három fokozatot állított fel: nagyon fontos, fontos, nem fontos, és az eredményeket százalékos formában szemléltette. Hogy a német értékek is kompatibilisek legyenek, a nagyon fontos 5-ös, a fontos 3-as, a nem fontos 1-es súllyal került átszámításra. Az így keletkezett értékekből felállított rangsor megegyezett a szerző által szerkesztett rangsorral. Forrás: Makra-Kosztopulosz (2004) A mintába bekerült magánszemélyek a magas tőkemegtérülés mellett leginkább hedonista okokból (kedvtevés, szakmai kihívás) vállalkoztak informális tőkebefektetésre, míg az altruista, emberbarát motivációk (pl. egy fiatal vállalkozónak, egy barátnak való segítség) kevésbé hangsúlyosan jelentek csak meg (2. táblázat). A magyar felmérés is igazolta tehát, hogy nem csak a gazdasági motivációk vezérlik az üzleti angyalokat, hasonlóan a külföldi tapasztalatokhoz. Németországban a befektetett tőke átlagon felüli megtérülése, mint motiváció csak a harmadik helyre került, míg az Egyesült Államokban elsődlegesek a pénzügyi megfontolások, és csak ezt követően jelennek meg az altruista, hedonista okok. A különbségek valószínűleg az egyes országok eltérő hagyományaira, szokásaira vezethetőek vissza. 6

7 3. táblázat A befektetési lehetőségről szerzett információ forrásai Információforrás Magyar Finn Norvég Érték a Rang Érték Rang Érték Rang Család, barátok, ismerősök 3, ,6 1 Üzletfelek 4, ,7 4 Tőkét kereső vállalkozás 3, ,7 6 Saját aktív keresés 2, ,6 5 Bankok, befektetési társaságok, brókerek stb. 2,25 5-6, 5, 10 b 18,9 2 Ügyvédek, könyvvizsgálók 1,94 6-8, 9 c 0,7 9 Média 1, ,3 3 Szakmai szervezetek, fejlesztési ügynökségek stb. 1, ,2 7 Közvetítő intézmények 1, ,3 10 Állami ügynökségek ,2 8 Megjegyzés: a magyar felmérés 16, a finn 32, a norvég 366 fős mintán alapul. a A feltett kérdés a magyar és finn felmérésben: honnan kapják a befektetési lehetőségekről az információkat? A magyar befektetők 1-5-ig terjedő skálán válaszolhattak, ahol 1-egyáltalán nem jellemző, 5-leginkább jellemző. A finn felmérésben a válaszadóknak négy lehetőség közül kellett választani: soha, ritkán, gyakran, rendszeresen. A norvég kutatás 366 angyal befektető 1560 befektetés információforrását mérte, az értékek %-ban értendőek. b, c A finn felmérésben a válaszok külön-külön szerepelnek. Forrás: Lumme et al. (1998) és Reitan-Sørheim (2000) alapján saját szerkesztés A töredezett, információs veszteségek által sújtott informális kockázatitőke-piacon sorsdöntő, hogy a tőkét kínáló magánszemélyek és a finanszírozási forrásokat kereső vállalkozók honnan szereznek tudomást egymásról. Magyarországon hasonlóan Finnországhoz - egyértelműen az informális, személyes információforrások dominálnak: az angyalok leginkább üzleti partnereiken, személyes ismerősökön keresztül találnak rá a vállalkozásokra, és viszonylag fontos módszer a vállalkozók és befektetők aktív keresése is. Az ún. formális források (pénzügyi közvetítők, ügyvédek, szabadalmi ügyvivők stb.) és még inkább az erre szakosodott szervezetek (vállalkozásfejlesztési ügynökségek stb.) a partnerek egymásra találásában csekély szerepet játszanak (3. táblázat). A felmérés jól érzékelteti, hogy a hazai informális kockázatitőke-piac fejlesztését semmilyen közvetítő vagy szakmai szervezet nem karolta fel, és a média sem foglalkozik a témával. Egy hasonló típusú norvég felmérésben a megkérdezett angyalok barátaiktól, ismerőseiktől kapták a legtöbb hírt befektetési lehetőségekről, ez után következett a média, a bankok, az üzletfelek és a saját keresés (Reitan-Sørheim 2000). Mit tart fontosnak egy üzleti angyal a befektetési döntés meghozatalakor? A mintában szereplő angyalok számára a legfontosabb a várható hozam és a megtérülési idő, a vállalkozó képességei és a növekedési lehetőségek. Svédországi felmérések kimutatták, hogy az üzleti 7

8 angyalok sokkal inkább a vállalkozókba, mint a vállalkozásba fektetnek, és a jövőbeli lehetőségek fontosabbak a cég jelenlegi helyzeténél (Landström 1998). A svéd eredmények részben nálunk is érvényesek: a döntéskor a cég jelenlegi helyzeténél a növekedési potenciál, a precízen elkészített üzleti tervnél a jó ötlet többet nyom a latba (2. ábra). Az intézményes kockázatitőke-befektetésekre jellemző az a magatartás, hogy már beszálláskor is fél szemmel a kijárat felé kacsingatnak, azaz a jövőbeli kiszállás lehetősége elsődleges a befektetés kiválasztásakor. Felmérésünk azt mutatja, hogy a hazai angyaloknál is döntő tényező a sikeres kiszállás lehetősége. 2. ábra A befektetés kiválasztásának kritériumai (Likert-skálán mérve) A vállalat földrajzi elhelyezkedése 2,25 A vállalat életciklusa Kitűnő üzleti terv A vállalkozás helyzete Az iparág 2,88 3,31 3,5 3,56 Innovatív projekt, jó ötlet Kiszállási lehetőségek A vállalkozó személyes kvalitásai Növekedési potenciál Várható hozam 3,63 3,94 4,06 4,06 4, Forrás: saját szerkesztés A befektetési aktivitás mérésénél a szakirodalomban elfogadott három éves időintervallumot alkalmaztuk. Az elmúlt három évben a megkérdezett 16 angyal összesen 78 vállalkozásba fektett, és az egy főre jutó 4,9-es átlag nemzetközi összehasonlításban is magasnak tekinthető (1. táblázat). 12 válaszadó alapján akik a 78 vállalkozásból 48-ban szereztek részesedést - az összbefektetés értéke elérte a 801 millió Ft-ot. A 16 angyal a 12 válasz alapján becsülve 1 milliárd Ft feletti összeggel járult hozzá a kisvállalkozások tőkeszükségletéhez 2001 és 2003 között. A megkérdezett angyalok 88%-a szokott másokkal együtt befektetni: több, mint négyötödük más magánszemélyekkel, fele pedig bankokkal, kockázati tőke társaságokkal, befektetési intézményekkel közösen. Az állami partnereket a válaszadók 6 %-a említette, mint társbefektetőt. A vállalkozásban szerzett részesedés nagyságát vizsgálva kiderül, hogy a hazai angyalok leginkább 25-50% közötti üzletrész megkaparintására törekednek, fontossági sorrendben ezután az 5-25% közötti részesedés következik 47 %-kal, míg egyharmaduk említette jellemzőként a többségi tulajdonrészt. Összegzés Kis mintán alapuló, első generációs felmérésünk megmutatta, hogy Magyarországon is tevékenykednek a nyugati szakirodalomból jól ismert üzleti angyalok. Számuk az általunk 8

9 használt szűk definíció szerint néhány százra, maximum néhány ezerre tehető. Jelentőségüket az jelzi leginkább, hogy a vizsgált három éves periódusban 78 vállalkozásban kb. 1,1 milliárd Ft összegben hajtottak végre befektetéseket. Az általunk azonosított befektetők valószínűleg klasszikus üzleti angyalok, akik nemzetközi összehasonlításban is rendkívül aktívnak és felkészültnek tekinthetőek. További vizsgálódásunkat azonban érdemes lenne kiterjeszteni a vállalkozók családtagjaitól, barátaitól érkező finanszírozási forrásokra is, azaz közelíteni a GEM kutatásban lekérdezett informális befektetésekhez, nagyobb számuk és az általuk megmozgatott nagyobb tőke miatt. Irodalomjegyzék Ács J. Z. Szerb L. Ulbert J. Varga A. 2003: GEM 2001 Magyarország. Vállalkozások Magyarországon globális összehasonlításban. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs. Brealey, R. A. Myers, S. C. 1999: Modern vállalati pénzügyek. Panem, Budapest. Eisenhardt, K. M. 1989: Agency theory: an assessment and review. Academy of Management Review, 1. pp Hindle, K. Lee, L. 2002: An exploratory investigation of informal venture capitalists in Singapore. Venture Capital, 2. pp Hindle, K. Wenban, R. 1999: Australia s informal venture capitalists: an exploratory profile. Venture Capital, 2. pp Landström, H. 1998: Informal investors as entrepreneurs. Technovation, o. Lumme, A. Mason, C. M. Suomi, M. 1998: Informal venture capital: investors, investments and policy issues in Finland. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht- Boston. Makra Zs. Kosztopulosz A. 2004: Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások finanszírozásában és fejlesztésében Magyarországon. Közgazdasági Szemle, 7-8. (megjelenés alatt). Myers, S. C. 1984: The capital structure puzzle. Journal of Finance, 7. pp Myers, S. C. 2001: Capital structure. Journal of Economic Perspectives, 2. pp Reitan, B. Sørheim, R. 2000: The informal venture capital market in Norway-investor characteristics, behaviour and investment preferences. Venture Capital, 2. pp Sullivan, M. K. Miller, A. 1996: Segmenting the informal venture capital market: economic, hedonistic and altruistic investors. Journal of Business Research, 36, o. Szerb L. 2003: A vállalkozások finanszírozása és tőkeszerkezete az életciklus és a hierarchia alapján. Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Pécs (kézirat). Tashiro, Y. 1999: Business angels in Japan. Venture Capital, 3. pp Van Osnabrugge, M. 2000: A comparison of business angel and venture capitalist investment procedures: an agency theory-based analysis. Venture Capital, 2. pp Weber, J. - Brettel, M. - Jaugey, C. - Rost, C. 2000: Business Angels in Deutschland. Wie Business Angels in Deutschland junge Unternehmen helfen. WHU, Koblenz, Forschungspapiere/FP73.pdf. Letöltve: Zoppa, A. McMahon, R. G. P. 2002: Pecking order theory and the financial structure of manufacturing SMEs from Australia s business longitudinal survey. Research Paper series: The Flinders University of South Australia, School of Commerce, Adelaide. 9

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet???

DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? DE! Hol van az optimális tőkeszerkezet??? Adósság és/vagy saját tőke A tulajdonosi érték maximalizálása miatt elemezni kell: 1. A pénzügyi tőkeáttétel hatását a részvények hozamára és kockázatára; 2. A

Részletesebben

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat

Az üzleti angyalok köztünk vannak. Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Az üzleti angyalok köztünk vannak Dr. Makra Zsolt Üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART NÜIK Projektvezető, Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat Bevezetés Kockázati tőke (venture capital): olyan sajáttőkebefektetések,

Részletesebben

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása

Kockázatmenedzsment. ART Témák A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása Kockázatmenedzsment BGF PSZK 2014/2015. 1. ART Témák 1. A hagyományos kockázat-áthelyezés kritikája és az alternatív megoldások kialakulása 2. Az alternatív kockázatáthelyezés fő típusai 3. Kockázatfinanszírozás

Részletesebben

Angyalok helyben? Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe egy térség gazdasági fejlődésében. Makra Zsolt 1

Angyalok helyben? Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe egy térség gazdasági fejlődésében. Makra Zsolt 1 Angyalok helyben? Az informális kockázatitőke-befektetések szerepe egy térség gazdasági fejlődésében Makra Zsolt 1 1. Bevezetés A világ legtöbb országában felismerték a növekedni képes, innovatív kis-

Részletesebben

A vállalkozások pénzügyi döntései

A vállalkozások pénzügyi döntései A vállalkozások pénzügyi döntései A pénzügyi döntések tartalma A pénzügyi döntések típusai A döntés tárgya szerint A döntések időtartama szerint A pénzügyi döntések célja Az irányítás és tulajdonlás különválasztása

Részletesebben

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői

A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői A hosszú távú finanszírozási döntések főbb jellemzői s Mikor, milyen eszközökbe, mennyi tőkét fektessenek be, és ezt honnan, milyen formában biztosítsák. s A döntések célja a tőkeszerkezet, a saját tőke

Részletesebben

A vállalati pénzügyi döntések fajtái

A vállalati pénzügyi döntések fajtái A vállalati pénzügyi döntések fajtái Hosszú távú finanszírozási döntések Befektetett eszközök Forgóeszközök Törzsrészvények Elsőbbségi részvények Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek

Részletesebben

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június

Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása. 2009 június Elan SBI Capital Partners és az SBI European Fund Bemutatása 2009 június Tartalom Elan SBI Capital Partners Tőkealapkezelő Zrt.- Bemutatása SBI European Tőkealap (Alap) - Bemutatása SBI European Tőkealap

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál Szűcsné Markovics Klára egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet vgtklara@uni-miskolc.hu Tudományos

Részletesebben

Amikor az önerő nem elég

Amikor az önerő nem elég Amikor az önerő nem elég Pénzintézetek által biztosított finanszírozási lehetőségek Tabák Gábor cégvezető amiről szó lesz a szolgáltatások tárgya: a fejlesztés tanácsadói szolgáltatások banki szolgáltatások

Részletesebben

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013

AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 AMWAY GLOBÁLIS VÁLLALKOZÓ RIPORT 2013 Bátorítani a vállalkozó szellemet megszűntetni a kudarctól való félelmet A Survey of Amway Europe, October 2013 A kutatás Adatfelvétel: Minta: Országok: Módszer: Intézet:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Tőkeköltség (Cost of Capital)

Tőkeköltség (Cost of Capital) Vállalati pénzügyek 1 9. előadás A tőkeköltség szerepe Tőkeköltség (Cost of Capital) Tőkeköltség 1 2 A tőkeköltség értelmezése TŐKEKÖLTSÉG A finanszírozási források ára (költsége), A befektetők által elvárt

Részletesebben

Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján

Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján Egyetemisták és vállalkozások pénzügyi kultúrája: tabló egy dél-alföldi és egy országos felmérés alapján Dr. Kosztopulosz Andreász egyetemi docens SZTE GTK Pénzügytani Szakcsoport TÁMOP-4.1.1.F-14/1/KONV-2015-0006

Részletesebben

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések

Vállalati pénzügyek előadás Beruházási döntések Vállalati pénzügyek 1 5-6. előadás Beruházási döntések Beruházás Tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére fordított tőkekiadás Hosszú élettartamú eszközök keletkezése A beruházások jellemzői A beruházások

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Társaságok pénzügyei kollokvium

Társaságok pénzügyei kollokvium udapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar udapesti Intézet Továbbképzési Osztály Társaságok pénzügyei kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 55 60 pont

Részletesebben

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS

A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS A pénzügyi piacok szerepe a pénzügyi rendszerben Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék A PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS? MEGTAKARÍTÓK MEGTAKARÍTÁSOK VÉGSŐ

Részletesebben

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés

Túlreagálás - Az átlaghoz való visszatérés Kerényi Péter http://www.cs.elte.hu/ keppabt 2011. április 7. T kepiaci hatékonyság 1. Fama: Ecient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work Egységes modellé gyúrta a korábbi eredményeket.

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem

A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága. Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem A Grameen-modell pénzügyi fenntarthatósága Sipiczki Zoltán; Pénzügy Msc Konzulens: Gál Veronika Alexandra egyetemi tanársegéd, Kaposvári Egyetem 1. BEVEZETÉS Feltételezésem szerint egy megfelelően kialakított

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból

Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet. Beadandó feladat. Modern vállalati pénzügyek tárgyból Szent István Egyetem Gazdasági és Társadalomtudományi Kar Pénzügyi és Számviteli Intézet Beadandó feladat Modern vállalati pénzügyek tárgyból az alap levelező képzés Gazdasági agrármérnök V. évf. Pénzügy-számvitel

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 47 55 pont jeles 38 46 pont jó 29 37 pont közepes 20 28

Részletesebben

Hírlevél 2012. szeptember

Hírlevél 2012. szeptember Hírlevél 1. szeptember 1 Hírlevél 1. szeptember START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 1. szeptember BELEHÚZTAK A JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEALAPOK 37,5 %- ON A START ZRT. JEREMIE KOCKÁZATI TŐKEINDEXE A Start Zrt.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi Kar 1.3 Intézet Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi

Részletesebben

Befektetők vagy angyalok? Az informális kockázatitőke-befektetések motivációi

Befektetők vagy angyalok? Az informális kockázatitőke-befektetések motivációi Czagány L. Garai L. (szerk.) 2004: A szociális identitás, az információ és a piac. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2004. JATEPress, Szeged, 327-341. o. Befektetők vagy angyalok? Az informális kockázatitőke-befektetések

Részletesebben

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE

A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Dr. Karsai Judit tudományos főmunkatárs MTA Közgazdaságtudományi Intézet A MAGYAR KOCKÁZATITŐKE-PIAC HELYZETE ÉS FEJLŐDÉSE Budapest, 2009. május 7. AZ ELŐADÁS FELÉPÍTÉSE A KOCKÁZATI-ÉS MAGÁNTŐKE-ÁGAZAT

Részletesebben

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések

Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba. 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések www.startgarancia.hu SAJTÓKÖZLEMÉNY Közel 4,9 milliárd forint befektetés érkezett 60 társaságba 2007-ben több mint nyolcszorosára nőttek a KKV-kba irányuló befektetések Budapest, 2009. május 4. A Start

Részletesebben

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu

HVCA-MISZ-M27 2012-09-06. Horgos Lénárd M27 ABSOLVO. www.m27.eu Horgos Lénárd M27 ABSOLVO HVCA-MISZ-M27 2012-09-06 Tartalom Mikor és milyen forrást tudok igénybe venni az innovációs projektemhez? És utána? Az üzleti modellek és a felkészülés kérdései A paradicsom színre

Részletesebben

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon?

(tudás és tapasztalat) Kérdőív. Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? Név: Cím: Ügyfélszám: Megfelelési teszt (tudás és tapasztalat) Kérdőív Lépést tart Ön azzal, hogy mi történik a gazdaságban (az üzleti életben) és a pénzügyi piacokon? 1) Egyáltalán nem érdekel. Ritkán

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Finanszírozás fogalma

Finanszírozás fogalma A vállalkozás alapításához működéséhez befektetéseihez kötelezettségeinek pénzügyi teljesítéséhez szükséges szabad pénzeszközök biztosítása és a velük való gazdálkodás. Finanszírozás fogalma Rentabilitás

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról

Ügyfél megelégedettségi kérdőív 2007. Összefoglaló. A kutatásról Ügyfél megségi kérdőív 2007 Összefoglaló A kutatásról Az AGB Nielsen Media Research 2007 szeptemberében globális felmérést készített ügyfelei körében. A kutatást a londoni székhelyű Britsh Market Research

Részletesebben

Elemzések, fundamentális elemzés

Elemzések, fundamentális elemzés Elemzések, fundamentális elemzés Előadó: Mester Péter elemző peter.mester@quaestor.hu CÉL Bármilyen fundamentális elemzés is akad a kezünkbe, értsük és megértsük TARTALOM A fundamentális elemzés alapjai

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében

A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében 531 JEGYZETLAPOK Domokos Ernő Krájnik Izabella A marketing tevékenység megszervezése a sepsiszentgyörgyi kis- és közepes vállalatok keretében A kolozsvári Babeş Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi

Részletesebben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben

A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtudományi Doktori Iskola Bajmócy Zoltán A technológiai inkubáció elmélete és alkalmazási lehetőségei hazánk elmaradott térségeiben Doktori értekezés

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása IV. negyedév 1 Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2004. IV. negyedév 1 Budapest, 2004. február 21. A IV. negyedévben az állampapírpiacon folytatódott a biztosítók és nyugdíjpénztárak több éve tartó folyamatos

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék

Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Bankmenedzsment Dr. Bozsik Sándor Pénzügyi Tanszék Tananyag: Pénzügytan II. Szöveggyűjtemény 7-8-9-10 fejezet (oktatási segédlet) Dr. Huszti Ernő: Banktan Tas Kft. 2003. Vizsgára bocsátás feltétele: Kiválasztott

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram

Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Hitelkonstrukciók és Garanciaprogram Mikro-, kis- és középvállalkozások részére Brossura_210x210_j5.indd 1 Új Széchenyi Hitel Támogatható hitelcél: gépek, berendezések, egyéb tárgyi eszközök, illetve immateriális

Részletesebben

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin

Pénzügyek a globalizációban. Szerkesztette: Botos Katalin Pénzügyek a globalizációban Szerkesztette: Botos Katalin JATEPress, Szeged 2004 Szerkesztette: Dr. Botos Katalin, a közgazdaságtudomány doktora, tanszékvezető egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Az agrártudományi terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009

Részletesebben

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal

Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület Szakmai Nap 2011. szeptember 1. Az üzleti versenyképességünk növelésének lehetőségei az ERASMUS programmal Nemeslaki András Infokommunikációs Tanszék Informatikai Intézet

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6.

Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással. Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. Vállalkozásfejlesztés tőkebevonással Török József Üzletfejlesztési igazgató Budapest, 2013. november 6. A tőkefinanszírozás lényege: a) részesedés szerzése, b) pénzügyi forrás biztosítása, c) ellenőrzés,

Részletesebben

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései

A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései A vándorlási folyamatok elemzésének kérdései Széchenyi István Egyetem, Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskola MRTT Vándorgyűlés Nagyvárad, 2016. szeptember 15-16. Migráció és városfejlődés Városfejlődés

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

Állami kockázati tőke a magyarországi KKV. lehetőségek

Állami kockázati tőke a magyarországi KKV. lehetőségek Állami kockázati tőke a magyarországi KKV finanszírozásban, egyéb finanszírozási lehetőségek Dr. Kovács Balázs Kihívás mindenkinek KKV politika, innováció KKV FEJLESZTÉS -EU szintű kihívás - szociális,

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK VIZSGÁLATA DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉS A PANNON EGYETEMEN 2010-2012-BEN ABSZOLUTÓRIUMOT SZERZETT HALLGATÓK A MÓDSZERTAN Telefonos megkérdezés központilag előírt kérdőív alapján Adatfelvétel ideje: 2013. November 20014.

Részletesebben

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon

Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Az egészségügyi és gazdasági indikátorok összefüggéseinek vizsgálata Magyarországon Készítette: Bakos Izabella Mária SZIE-GTK Enyedi György RTDI PhD-hallgató Kutatási téma Az egészségügyi állapot (lakosság

Részletesebben

A NESsT küldetése és tevékenységei

A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT küldetése és tevékenységei A NESsT a feltörekvő piacgazdaságok legégetőbb társadalmi problémáira nyújt megoldást fenntartható társadalmi vállalkozások támogatása és fejlesztése révén. NESsT Portfolio

Részletesebben

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop

Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Magyarország növekedési kilátásai A magyarországi vállalatok lehetőségei és problémái MTA KRTK KTI workshop Prof. Dr. Szerb László egyetemi tanár Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Helyzetkép

Részletesebben

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma

o f) Egyéb korlátlan felelősségű forma Megfelelési teszt jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére Felhívjuk Tisztelt Ügyfelünk figyelmét, hogy a Random Capital Zrt. a befektetési szolgáltatási tevékenysége és

Részletesebben

Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása

Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Stion Zsuzsa Okleveles közgazdász Kis- és középvállalkozások titkos önfinanszírozása Doktori értekezés tervezet Konzulens: Prof.

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdálkodási és Menedzsment Intézet Vállalkozási finanszírozás kollokvium H Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes

Részletesebben

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez

Az aktuális üzleti bizalmi index nagyon hasonlít a 2013. decemberi indexhez VaughanVaughanVaughan Econ-Cast AG Rigistrasse 9 CH-8006 Zürich Sajtóközlemény Econ-Cast Global Business Monitor 2014. december Stefan James Lang Managing Partner Rigistrasse 9 Telefon +41 (0)44 344 5681

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium F Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések

Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések BME Pénzügyek Tanszék Vállalati pénzügyi döntések Finanszírozási döntések Előadó: Deliné Pálinkó Éva Beruházásgazdaságossági számítások alkalmazásának elemei Tőkeköltségvetés - a pénzáramok meghatározása

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar

Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A TERÜLETI TŐKE SZEREPE A REGIONÁLIS- ÉS VÁROSFEJLŐ- DÉSBEN ESETTANULMÁNY A HAZAI KÖZÉPVÁROSOK PÉLDÁ- JÁN Doktori (PhD) értekezés tézisei Tóth Balázs

Részletesebben

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés: Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete

Részletesebben

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata

Vállalati pénzügyek II. Részvények. Váradi Kata Vállalati pénzügyek II. Részvények Váradi Kata Járadékok - Ismétlés Rendszeresen időközönként ismétlődő, azonos nagyságú vagy matematikai szabályossággal változó pénzáramlások sorozata. Örökjáradék Növekvő

Részletesebben

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések

Vállalati pénzügyek alapjai. 2.DCF alapú döntések Vállalati pénzügyek alapjai 2.DCF alapú döntések Deliné Palinkó Éva Pénzügyek Tanszék (palinko@finance.bme.hu) A vállalati pénzügyi döntések alapjai 1) Bevezetés. Vállalati pénzügyi döntések köre.. 2)

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

Pénzügytan szigorlat

Pénzügytan szigorlat GF KVIFK Gazdaságtudományi Intézet Pénzügy szakcsoport Pénzügytan szigorlat 1 30,5 34 pont jeles 26,5 30 pont jó 22,5 26 pont közepes 18,5 22 pont elégséges 18 pont elégtelen Név: Elért pont: soport: Érdemjegy:

Részletesebben

A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig

A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig A vállalkozások finanszírozása, alternatív finanszírozási lehetőségek a mai időkben Brealey Myerstől a Kékfrankig Tökéletes tőkepiac : nincs be-, kilépési korlát árelfogadás (végtelen sok atomisztikus

Részletesebben

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján

Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján Az egyetem, az innováció és a társadalmi tőke kapcsolatáról a Pécsi Tudományegyetem példája és a déldunántúli vállalkozások véleménye alapján SITÁNYI LÁSZLÓ Vállalkozói Innováció a Dunántúlon szakmai konferencia

Részletesebben

Vállalkozási finanszírozás kollokvium

Vállalkozási finanszírozás kollokvium Harsányi János Főiskola Gazdaságtudományok tanszék Vállalkozási finanszírozás kollokvium E Név: soport: Tagozat: Elért pont: Érdemjegy: Javította: 43 50 pont jeles 35 42 pont jó 27 34 pont közepes 19 26

Részletesebben

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál

A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál A beruházások döntés-előkészítésének folyamata a magyar feldolgozóipari vállalatoknál SZŰCSNÉ MARKOVICS Klára Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Miskolc vgtklara@uni-miskolc.hu A szakirodalom nem

Részletesebben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben

Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Prof. Dr. Szirmai Viktória Társadalmi egyenlőtlenségek a térben Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanszék, tanszékvezető, egyetemi tanár viktoria.szirmai@chello.hu Regionális tudomány

Részletesebben

Balázs Árpád. 2014. május 22.

Balázs Árpád. 2014. május 22. Mesterségem címere: pénzügyi vezető Balázs Árpád 2014. május 22. Pénzügyi vezető Bevezetés Befektetési döntések Finanszírozási döntések Osztalék politikai döntések Pénzügyi kockázatok Kérdések Szereplők

Részletesebben

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens

Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens Összeállította: Lengyel László c. egyetemi docens 1 Oktatás, képzés = befektetés az emberi tőkébe A humán tőke minden ember sajátja, munkaerejéhez tartozik. A képességek az egyén munkáját teszik hatékonyabbá.

Részletesebben

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék

VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK. Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék VÁLLALAT- GAZDASÁGTANI ALAPOK Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 1 Bevezetés nincsen vállalati információs rendszer vállalat nélkül az IT csak eszköz IR megértése vállalat működésének

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

Teremts esélyt magadnak és másoknak!

Teremts esélyt magadnak és másoknak! Néhány szó a mikrovállalkozásokról a SEED Alapítvány kutatásai és empirikus tapasztalatai tükrében Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. június 26., Budapest Teremts esélyt magadnak és másoknak! Vállalkozások

Részletesebben

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1

Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása I. negyedév 1 NYILVÁNOS: 2008. május 22. 8:30 órától! Budapest, 2008. május 22. Értékpapír-állományok tulajdonosi megoszlása 2008. I. negyedév 1. 2008. I. negyedévében a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok forgalomban

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője

Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője Magyar Cégek pénzügyi megerősítése Orosz projektekben való részvételhez A magyar kockázati tőke piac különleges szereplője 2011. február 25. MFB Invest tőkefinanszírozás Az MFB Invest Zrt. a Magyar Fejlesztési

Részletesebben

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon

I 3 SMES. INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program. Nemzetközi konferencia és tréning program a Dél-Dunántúlon I 3 SMES INTRODUCING INNOVATION INSIDE SMEs Nemzetközi konferencia és 1. tréning program Pécs, Magyarország 2009. Április 27-29. 1 Célok Konferencia: A konferencia célja kettıs. Elsı felében bemutatásra

Részletesebben

TŐKEBEVONÁSI KALAUZ. www.hvca.hu. Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke)

TŐKEBEVONÁSI KALAUZ. www.hvca.hu. Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke) Venture Capital and Private Equity (Kockázati- és Magántőke) TŐKEBEVONÁSI KALAUZ vagyis néhány főbb kérdés és válasz, amit jó tudni a kockázati- vagy magántőke befektetést kereső vállalkozóknak Magyar

Részletesebben

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK

BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK BEZZEG A MI IDŐNKBEN MÉG GENERÁCIÓS ÉRTÉKKÜLÖNBSÉGEK Messing Vera Ságvári Bence Az öregedés káráról és hasznáról Társadalomtudományok a demográfiai öregedésről 2013 november 20. Az ESS kutatásról Az ESS-ről

Részletesebben

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN

EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN EGÉSZSÉG-GAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon

Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Közgazdasági Szemle, LI. évf., 2004. július augusztus (717 739. o.) MAKRA ZSOLT KOSZTOPULOSZ ANDREÁSZ Az üzleti angyalok szerepe a növekedni képes kisvállalkozások fejlesztésében Magyarországon Tanulmányunkban

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Településhálózati kapcsolatrendszerek

Településhálózati kapcsolatrendszerek Nemzedékek találkozása I. Regionális Tudományi Posztdoktori Konferencia Szeged, 2010. április 15. Településhálózati kapcsolatrendszerek BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs MTA RKK NYUTI Közép-dunántúli

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market

OTDK-dolgozat. Demand side analyse of the Hungarian venture capital market OTDK-dolgozat A magyar kockázatitőke-piac keresleti oldalának vizsgálata Demand side analyse of the Hungarian venture capital market Készítették: Darazsacz Péter Szlatárovics László 2009 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben