Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről"

Átírás

1 Kisköre Város Önkormányzat képviselő-testületének 2/2011.(III. 03.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. ~ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, továbbá figyelembe véve a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét és a könyvvizsgálatról készített írásos jelentést a évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya 1. * (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki. (2) E rendelet rendelkezéseit a település Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a Kisebbségi Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2011.(II. 18.) számú határozatában foglaltak figyelembe vételével lehet alkalmazni. A költségvetés címrendje 2. ~ (1) Az államháztartásról szóló törvény 67 *. (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) 01 cím: Polgármesteri Hivatal 02 cím: Onállóan működő intézmények Alcím: 01 Iskola 02 Ovoda.. 03 cím: Cigány Kisebbségi Onkormányzat 04 cím: Minden más szakfeladat Költségvetés bevétele és kiadása 3. * (1) A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését ,-eFt működési kiadással ,-eFt finanszírozási kiadással , ,-eFt bevétellel } , ,-eFt koltsegvetesi hiannyal ebből: ,-eFt működési hiány ,-eFt felhalmozási hiány állapítja meg.

2 2 (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, a kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati szinten a rendelet 1. sz. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület. (3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel- mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2/a és 2/b számú melléklet szerint állapítja meg a képviselő-testület. (4) A Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten tartalmazó mérleget az l/c számú melléklet tartalmazza. 4. * A képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg. (I) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások feladatonkénti részletezés a 3. sz. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti ütemezése a 4. számú melléklet szerint. (3) A Polgármesteri Hivatal részletes költségeit az l/a számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban az 5. sz. melléklet szerint fogadja el, a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (5) Az önkormányzat által nyújtott hitelek, kölcsönök állományát lejárat és eszközök bontásában a 6. sz. melléklet szerint. (6) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 7. sz. melléklet tartalmazza. (7) Az önkormányzat által céljellegű támogatásokat a 8. sz. melléklet tartalmazza. (8) A 3. * (2) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását és a statisztikai átlagos állományi létszámot költségvetési szervenként, feladatonként a 9. sz. melléklet szerint. (9) A képviselő-testület az önkormányzat évi előirányzat felhasználási ütemtervét havi bontásban a 10. sz. melléklet szerint hagyjajóvá. (10) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulást a 11. sz. melléklet tartalmazza. (11) Az önkormányzat a kiadások között 5000,-eFt általános tartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának. (12) A közfoglalkoztatottak évi létszám előirányzatát havi főben állapítja meg. 5. * A költségvetés végrehajtásának szabályai (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért ajegyző a felelős. (2) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

3 3 6. ~ (1) A 3. * (1) bekezdésében kimutatott működési forráshiány ,-eFt fedezetének megteremtése érdekében a képviselő-testület elrendeli, hogy a polgármesteri hivatal készítse elő a működésképtelen helyi önkormányzatok kiegészítő támogatás benyújtásához szükséges igénybejelentést, és elő kell készíteni a pénzintézethez benyújtandó ,-eFt felhalmozási hitelkérelmet. (2) Az (I) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint a hitelkérelem és a határidőben történő benyújtásáról a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján. Vegyes rendelkezések 7. * (1) A képviselő-testület elhatározza, hogy vállalkozási tevékenységet nem folytat. (2) Az önkormányzat évre gazdálkodási csoportvezetői pótlékot állapít meg a Ktv. alapján a vezetői illetménynek 10 %-ában. 8. * (I) Az önkormányzat rendeletét úgy alkotja meg, hogy amennyiben 30 napot elérő elismert tartozás állománya további 30 napig fennáll, mértéke ne haladja meg az éves eredeti előirányzat 10 %-át. (2) Az elismert tartozásállományról az önkormányzat jegyzöjét tájékoztatja a nyilvántartásért felelős pénzügyi ügyintéző. 9. * (1) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. (2) Az évközben engedélyezett központi támogatás felhasználásáról és a javasolt előirányzat átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgármester előterjesztésére félévkor, háromnegyedévkor és negyedik negyedévkor dönt. Szükség szerint többször is módosíthat a rendeleten. (3) A tartalék felhasználásáról saját hatáskörben a polgármester 500,-eFt-ig dönthet utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. (4) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólag a képviselő-testületet illeti meg. (5) A többletbevétel felhasználásáról a képviselő-testület rendeletének megváltoztatásával dönt. (6) Az évközi előirányzat változásról naprakész nyilvántartást vezet a felelős ügyintéző. (7) A feladat elmaradásából adódó megtakarítások felhasználásáról a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. (8) A kiemelt előirányzatokra jóváhagyott előirányzatok felhasználását köteles betartani minden önállóan működő intézmény. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

4 4 10. ~ A költségvetés végrehajtását a jegyző ellenőrzi, az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. Záró rendelkezések 11.* (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit január 1-től kell alkalmazni (2) E rendelet kihirdetéséről ajegyző gondoskodik. Kisköre, február 28. 1! Magyár Csilla polgármester Oláh Jánd~né jegyző A rendelet kihirdetve: március 3. napján. ~QkcC Oláh Já né jegyző

5 Kisköre Város Önkormányzata évre számított bevételei 1. sz. melléklet I évi költségvetési törvény normatív támogatása Kvtv. 3. sz. melléklete szerint 1. Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai (1. pont) 3047 x 2769, ,- 2. Körzeti igazgatás (2. pont) b) Epítésügyi igazgatási feladatok bb) Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási feladatokhoz 68 x 7729, ,- 3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok (5. pont) , ,- 4. Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, rnewe súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai (7. pont) 3047 x 2280, ,- 5. Üdülőhelyi feladatok (8. pont) x 1, ,- 6. Pénzbeli szociális juttatások ,- 7. Közoktatási alap hozzájárulások (15.pont) a.) óvodai nevelés (15.a pont) tanév 1 3 nevelési év , tanév 1 3 nevelési év ,- b.) iskolai oktatás (15.b pout) tanév 1-2 évfolyam ,- 3 évfolyam ,- 4 évfolyam ,- 5-6 évfolyam ,- 7-8 évfolyam , tanév 1-2 évfolyam ,- 3. évfolyam ,- 4. évfolyam , évfolyam , évfolyam ,-

6 c) napközis foglalkoztatás (15.g pont) 2010/2011. tanév 1-4 évfolyam ,- 2011/2012. tanév 1-4 évfolyam ,- 8. Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (16. pont).. sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése, oktatása(16.b pant) Iskola: tanév ( pont) a) 1 fő , tanév 1 fő ,- c) 2 fő ,- 2 fő ,- d) Iskola tanév 25 fő , tanév 18 fő ,- e) iskola tanév 3 x ,-112 x , tanév 10 x ,-/12 x ,- c.) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás (16.3 pont) Ovoda tanév (16.3.(8) pont 58 x /12 x , tanév (16.3.(8)1 60 x /12 x ,- Iskola tanév 188 x /12 x , tanév 188 x /12 x ,- c.) Szakmai informatikai fejlesztési feladatok támogatása 16.ec pont tanév 376 x 1750/12x , tanév 376 x 1750/12x ,- Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások (17. pont) a.) Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés Ovoda 64 x 68000, ,- Iskola 138x 68000, ,- b.) Tanulók ingyenes tankönyv ellátásának támogatása 300 x 12000, ,- 2

7 3 g.) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1 4 évfolyam 5-7 évfolyam ,- 8 évfolyam J II. Helyi önkormányzatokat me2iflető személyi jövedelemadó me~osztása (4. sz. mefléklet) A.) helyben maradó ,- B/ jövedelem differencia mérséklése ,- Osszesen: ,- HI. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybe vételének támogatása (8. sz. mehéklet) tanév 41 x 10500/12x8 ~ F , tanév 41 x 10500/12x4 J I ± H ± III. Összesen: ,- IV. Saját bevételek évi évi eredeti várható ei. adatok ezer forintban 1. Intézményi működési bevétel A. Hatósági jogkör 100,- B. Szolgáltatás szolgáltatások - strand bevétel 6000,- 2792,- 2500,- - rendezvény bevétel 3120,- 747,- 500,- - egyéb szolgáltatás (internet, fénym., fax, dok.vás.) 1500,- 1734,- 1500,- Összesen: 1620,- 5273,- 4500,,- C.) Egyéb sajátos bevétel Cl.) bérleti díjak a) piac 650,- 621,- 650,- b) sírhely 1000,- 307,- 400,- c) terület bérlet - strand terület (elmaradt) 3500,- 480,- 3790,- - Hivatal 4796,- 3049,- 5440,- Cl bérleti d~ak: 9946, ,-

8 4 C2.)Intézményi ellátási díjak - Fogászati tér.díj 100,- 119,- 100,- - házi gond. 700,- 567,- 500,- - óvoda tér.díj 800,- 997,- 1100,- - napközi tér. díj 1100,- 1073,- 800,- C2 int ellátási dij összesen 2700,- 2756,- 2500,- C3.) Alkalmazottak térítési díja 472,- 487,- 603,- D) Kamatbevétel: 500, 108, 200,- E.) AFA bevételek 3130, 4109, 1600,- - Tárgyi eszköz Ma 750, 1950,- E. összesen: 3880, 3550,- 1. Összesen: 28218, 13081, ,- 2. Sajátos működési bevételek 2.1. Helyi adók: - telekadó 10000, 11034, 9000,- - magánszem.komm.adó 800, 690, 700,- - idegenforg.adó tart. után 800, 464, 800,- - Idegenforg.adó épület után 5300, 5517,- - iparűzési adó 43000, 30586, 30000,- - építményadó 5000,- - pótlék + bírság 1500,- 409,- 700,- Összesen: 61400, , ,- 2.2 Átengedett adók - gépjárműadó 14000,- 9301,- 7000,- 2.3.Egyéb sajátos bevétel lakbér 180,- 120,- 180,- 2. összesen: 75580, , ,- 3. Felhalmozási bevétel - lakások értékesítés 91, 87, 4891,- - lakótelek értékesítés 3000, 3000,- - osztalék 10, 10r 3. Összesen: 3101, 87, 7901,- IV. Saját bevételek összesenl , 71289, ,- L IL IlL IV összesen:

9 5 V. Átvett pénzeszközök 1. Támogatásértékű működési bevételek - fejezetkezelésű mezőőri támogatás 1000, 1200, 1000,- - TB támogatás 10000, 10040, 10000,- - helyi önk-tól 4600, 4076, 4519,- - Többeélútól 9600, 13884, 9961,- Illegális szemét lerakó 2001,- EU támogatás: - TAMOP könyvtár 13398,- MVII Tourinform Iroda 469,- MVII Népműv. Pály. 986,- Osszesen: 25200, 29200, 42334,- 2. Támogatásértékű fejlesztési célú bevétel - EU támogatás - EMOP fogorvosi rendelő 29138, 15020, 9868,- - TIOP Könyvtár számítógép 2963, 2963,- - EMOP Iskola felújítás , ,- - MVII Tourinfonn Iroda eszközfejlesztés 1043,- - iskola (interaktív tábla) 15769,- Város rehab ,- Osszesen: , ,- 3. ÁH kívülről átvett pénzeszköz Mú ködésre Szabadtéri múzeum 60,- 60,- Alapítványtól 4000, ,- 4000,- Felhalmozósra Lakossági közmű 800,- 447,- 800,- L,IL,IIL,IV,V. összesen: ,- Pénzmaradvány 3529,- Mindösszesen: ,-

10 FINANSZÍROZÁSI KIADÁS 1. Rövidlejáratú hitel törlesztés ,- 2. Felhalmozási hitel - TIOP könyvtár ,- - Fogorvosi rendelő ,- - EMOP iskola ,- Kamat , ,- FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESÍTŐ ( - - ÉMOP iskola felújítás ,- - SAR-BŰN ,- - ARKT ép. II. részből ,- - ARKT ép. III. rész ,- - COMP-TERV műv. ház ,- Skanzen ,- Ovoda bőv , ,- - CSO-PEK szolg.lakás tető ,- - MVH Tourinform eszközfejl ,- Fogorvosi rendelő ,- - - ISKOLA (interaktív tábla) EMOP városrehab , ,- Osszesen: ,-

11 1. sz. melléklet Kisköre Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE BEVÉTELEK Adatok ezer forintban évi évi évi Sorszam Beveteli jogcim tony varhato eloiranyzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) III. Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Helyi adók iparűzési adó Átengedett központi adók Birságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4 Normatív kötött felhasználású támogatás kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása Fejlesztési célú támogatások ( ) Cél-, címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetések bevételei 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( )) Támogatásétékű működési bevételek (6.1.1± ) OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásótékű felhalmozási bevételek ( ) OEP-töl átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel ,2,3. Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtöl átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről V. Tám. kölcs. Visszatér.igénybev., értékp.bev. ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev. 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEl/Ér. ÖSSZESEN: ( ) VI.Előző évi várható pénzmaradv. igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII.Finanszírozási bevételek (i ) Rövidlejáratú hitelek felvétele, működési hitel Likvidhitel felvétel Hosszú lejáratú hitelek felvétele, felhalm. célú hitelek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsát., ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

12 kisköre Városi Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE KI ADÁSOK Adatok ezer forintban évi 2010.évi 2011.évi Sorszam Kiadasi jogcimek... ~.. teny varhato eloiranyzat I. Folyó (működési) kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszk.átadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9 Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások 1.12 Késedelmi kamat 2 II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás Intézményi beruházási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4 Felhalmozási célú pénzeszközátad. államháztart. kivülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7 EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok ( ) Általános tartalék 3.2 Céltartalék IV. Hitelek kamatal KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZ.: ( ) VI. Finanszírozási műveletek kiadásai ( ) Működési hitel Felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.4 EU-s tám. megelőlegezési felh. hitel Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárl. bevált. 6.6 Füg9ő, átfutó kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat Költségvet.hiány, többlet (ktgvet. bevét. 8. sor) - költségvet. kiad. 5. sor) ( II FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszirozási célú műveletek egyenlege ( ) Finanszírozási célú müv. bevét. (1. sz. mell. 1. sz. tábl.1 1. sor) Finanszírozási célú műv. kiad. (1. sz. mell. 2. sz. tábl. 6. sor)

13 Szakfeladatok kiadása 1/a sz. melléklet Adatok ezerfft-ban Önkormányzati iuazeatás évi évi ci. várh. ci. I. Személyi jellegű kiadás - Alapifletmény 27458, , ,- - illetmény kieg. 460,- 666,- 323,- - nyelvpótlék 130,- 137,- 70,- - egyéb kötelező ill, pótlék 719,- 539,- 719,- - távolléti díj 3 00,- - jubileumi jutalom 4532,- - Betegszabadság 80,- Egyéb költségtér. - cafetéria 38650,-x 5 x ,- 2974,- - szemüveg -I- telefon 200,- - polgármester költség tér x ,- - köztisztviselői. szia. nyitás 15 x 2000,- 30,- - feimentett dolgozó 1129,- - jutalom pénzbeli tárgyi 520,- I. Személyi juttatás összesen: 42706, , ,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TBjárulék4O84Sx27% 9991,- 9810, ,- III. Készletek - Irodaszer 800,- 2097,- 800,- - Könyvek 200,- 190,- 200,- - Folyóirat 500,- 147,- 250,- - Üzemanyag 1500,- 1069,- 1500,- - Kisértékű tárgyi eszköz 100,- 9,- 100,- - Anyag beszerz. (tisztítószer, karb.tart.a) 640,- 1418,- 640,- Készletek összesen: 3740,- 4930,- 3490, W. Szolgáltatások - Telefon 640,- 1440,- 640,- - Internet, artisjus 70,- 72,- 70,- - Bérleti díj (Caminus) 260,- 659,- 260,- - Szállítás 80,- 416,- 80,- - Gázenergia 720,- 476,- 720,- - Villamosenergia 800,- 771,- 800,- - Víz, csatorna 128,- 510,- 128,- - Gépek karbantartása 400,- 439,- 400,- - jármű karbantart. 150,- 120,- 150,-

14 2 - Posta 500,- 1285,- 500,- - Szemét szállítás 150,- 45,- 150,- - Kéményseprés 20,- 27,- 20,- - Egyéb fenutart. Kiad. (fogt.eü.,könyvvizsg.., Ügvéd, Szélessávú Társ., Kiskörei-Tó Kft., Szélessávú hiteltörl.) 2000,- 5408, Szolgáltatás összesen: 5918, , ,- V. Különféle dologi kiadás - Afa 1622,- 1962, 4956, 3406,- - Áfabef~zetés 3130, 2670, 1350,- - Tárgyi eszköz ért. Afa bef~z. 750, 1950,- - Belfőldi kiküldetés 300, 1055, 300,- - Reprezentáció 290, 258, 290,- - Reklám 500, 524, 500,- - Egyéb dologi kiadás (kötbér, kamat, jut.) 500, 4651, 500,- - Tanfolyam 200, 142, 200,- Összesen: 9254, 14256, 8496,- VI. Egyéb folyó kiadás - Munkáltató által f~z. SZJA 1628, 481, 1448,- Telefon, repr. Cafetéria Jutalom tárgyi - Rehabilitációs h.jár. 1661, 2239,- - Vagyonbiztosítás 40, 53, 40,- - Gépjárműbiztosítás 108, 108,- - Hitelkamat működési 8000, 13232, 13000,- - Hitelkamat felh. 500, 961, 1000,- Összesen: 11937, 16966, 15596,- VII. Ellátottak pénzbeni juttatása - Arany János ösztöndíj 400,- 900,- 695,- 900,- - Bursa 500,- VIII. Tartalék 5000,- Összes működési kiadás: 84446, , ,- IX. Átadott pénzeszköz CKO 631,- 4550,- 9703,- 4681,- Máltai Sz. Szolg. 50,- Kistérségnek 4000,- X. Hiteltörlesztés 9400, , ,- Rövidlejáratú hitel 2350,- Felhalm. hitel 15049,- 700,- Összes kiadás: , , ,- Létszám: pm. 1 fő Köztisztv. 15 fő összesen: 16 fő

15 Önkormányzati jo2alkotás I. Személyi juttatás 9045,- 7102,- 5711,- - Képviselők juttatása IL Munkáltatót terhelő járulék - TB. 2442,- 2025,- 1542,- m. Készletbeszerzés - irodaszer 500,- 500,- IV. Szolgáltatások - Telefon 200,- 200,- V. Egyéb dologi - Afa 175,- 96,- 175,- Összesen: 12362,- 9223,- 8128, Közút hidak, ala2utak üzemeltetés Szolgáltatás - egyéb feimtart. Kiadás 250,- 250,- Különféle dologi - Ma 63,- 63,- Összesen: 313,- 313, Lakóin2atlan bérbeadása, üzemeltetése I. Készletbeszerzés - Karbantartási anyag 200,- 120,- 200,- II. Szolgáltatás - gázenergia 200,- 275,- 200, - villamos energia 46,- 101,- 46,- - víz, csatorna 10,- 26,- 10,- - kéményseprés 10,- 8,- 10,- - egyéb szolg. 200,- 25,- 200,- Összesen: 466,- 435,- 466,- III.Különféle dologi -Afa 167,- 115,- 167,- IV.Egyéb folyó kiadás - vagyon biztosítás 26,- 10,- 26,- Költségvetési kiadás 859,- 680,- 859,-

16 Zőldterület kezelés I. Személyi juttatás - Közalkaimazottak alapifletménye 2294, 2586, 1362,- - Közalk. szia nyitás 2 x 2000,- 4, 4,- Osszes személyi: 2298, 2586, 1366,- II. Munkaadókat terhelő járulék - TB 620,- 687,- 3 69,- III.Készletbeszerzés - Üzemanyag 400, 564, 400,- - Szakmai anyag (fák, virágok) 700, 887, 200,- - Munkaruha, védőruha 150, 80,-. - Anyag beszerzés 500, 903, 500,- Összesen: 1750,- 2354,- 1180,- IV. Szolgáltatások - Gép bérlet 200, 200,- - Szállítás 68, 68,- - ViHamos energia 340, 424, 340,- - Víz, csatorna 12, 66, 12,- - Gép karbantartás 50, 50,- Összesen: 670, 490, 670,- V. Különféle dologi kiadás - APA 605,- 511,- 463,- VI.Egyéb folyó kiadás: - SZJA 24,- 13,- 24,- Összesen: 5967,- 6641,- 4072,- Létszám: 2 fő lKözvilá2ftás I. Szolgáltatás. Villamos energia 7000,- 7749,- 7000,- IL Különféle dologi - APA 1750,- 1925,- 1750,- Összesen: 8750,- 9674,- 8750, Város és közsé~ Eazdálk. máshová nem sorolt szol2áltatás [. Személyi jellegű juttatás - Közaik. alapilletménye 5994,- 5754,- 4047,-

17 5 - Betegszabadság 150, 150,- - Közalk. szia. nyitása 5 x 2000,- 10, 8,- - Megbízási díj 98, 98, 98,- Összesen: 6252,- 5852,- 4303,- H. Munkáltatókat terhelő járulék - TB.jár. 1688,- 4359,- 1162,- HI.Készlet beszerzés - Gyógyszer 20, 20,- - Irodaszer 38, 40,- - Tüzelő 36, 26, 30,- - Üzemanyag 1500, 2208, 1500,- - Egyéb anyag 600, 1602, 600,- Összesen: 2156, 3874, 2190,- IV. Szolgáltatás - Telefon 100, 218, 100,- - Bérleti díj 100, 100,- - Szállítás 100, 197, 100,- - Gáz (piac) 100, 816, 100,- - Víz., csatorna 700, 638, 700,- - Szemétszállitás 600, 1091, 600,- - Rovarirtás 1500, 858, 1500,- - Egyéb szolgáltatás (fogl.eü.) 1200, 321, 1200,- - Illegális szemétlerakó pály. 2002,- Összesen: 4400,- 4139,- 6402,- V. Különféle dologi - Áfa 1639,- 2062,- 2148,- - Kiküldetés 200,- 248,- 200,- Összesen: 1839,- 2310,- 2348,- VLEgyéb folyó kiadás - SZJA 80,- 37,- 80,- - Vagyonbiztosítás 120,- 220,- 120,- Összesen: 200,- 257,- 200,- Felhalmozási kiadás: SAR-Bt)N 1000,- Összes kiadás: 16535, , ,- Létszám: 9 fő Háziorvosi ellátás I. Szolgáltatás - Bérleti díj Orvosi rend. bérl.díj, CAMINUS 1063,- 470,- 1063,- - Szolgáltatás 180,- 75,- 180,- Összesen: 1243,- 545,- 1243,-

18 FoEorvosi alapellátás I. Személyi jeflegű juttatás - Közalkalmazottak alapifletm. 3973, 3973, 4005,- - SzIa. nyitás 4, 4,- Osszesen: 3977,- 3973,- 4009,- II. Munkaadókat terhelő járulék - TB. 1074,- 1146,- 1082,- IH.Készletek - Gyógyszer 80,- 18,- 80,- - Irodaszer 6,- 10,- - Szakmai anyag 400,- 365,- 400,- - Egyéb anyag 100,- 81,- 100,- Összesen: 580,- 470,- 590,- IV. Szolgáltatás - Telefon 70, 66,- 70,- - Internet 25, 35,- 25,- - Bérleti díj (CAMINUS) 65,- - Szállítás 30, 36,- 30,- - Gáz 140, 208,- 140,- - Villamos energia 60, 45,- 60,- - Víz és csatornadíj 56,- 60,- - Gép karbantart. 50, 86,- 50,- - Posta 50, 37,- 50,- - Kéményseprés 5, 4,- 5,- - Egyéb szolgált. 100, 319,- 100,- Osszesen: 530, 892,- 590,- V. Különféle dologi kiadás - AFA 278,- 269,- 295,- - Kiküldetés 10,- 16,- 10,- - Tanfolyam 50,- 51,- 50,- Összesen: 338,- 336,- 355,- VLEgyéb folyó kiadás Munkáltatói SZJA 38,- 12,- 38,-. Vagyonbiztosítás 95,- 79,- 95,- Osszesen: 133,- 91,- 133,- Osszes működési kiadás: 6632,- 6908,- 6759,- Felhalmozási kiadás Rendelő felújítás 30671, , ,- Osszesen: 30671, , ,- Osszes kiadás: 37303, , ,- Létszám: 2 fő

19 Család és nővédelem I. Személyi jellegű kiadás - Közaik. alapiiletmény 4534, 2185, 4563,- - Közaik. szia. nyitás 3 x 2000,- 6, 6,- - Megbízási díj (isk. cii.) 230, 46, 230,- Osszesen: 4770, 2231, 4799,- II. Munkaadókat terhelő járulékok - TB. jár. 1288,- 1230,- 1296,- III.Készletbeszerzés - Gyógyszer 25,- 26,- 25, - Irodaszer 18,- 18,- - Szakmai anyag 7,- 4,- 7,- - Egyéb anyag 50,- 190,- 50,- Összesen: 100,- 237,- 100,- IV. Szolgáltatás - Telefon 80,- 85,- 80,- - Internet 30,- 36,- 30,- - Bérleti díj 25,- 28,- 25,- - Gázenergia 180,- 171,- 180,- - Villamos energia 60,- 67,- 60,- - Viz és csatorna 5,- 19,- 5,- - Egyéb szolgált. (veszélye hull.elsz.) 460,- 551,- 460,- Összesen: 840,- 957,- 840,- V. Különféle dologi - Afa 235,- 167,- 235,- - Belf. kiküld. 42,- 50,- Összesen: 235,- 209,- 285,- VI.Egyéb folyó kiadás - SZJA 52,- 18,- 52,- - Vagyonbiztositás 37,- 32,- 37,- Összesen: 89,- 50,- 89,- Összes kiadás: 7322,- 4914, Létszám: 3 fő Rendszeres szociális se2ély - Aktívkorú segély 1000,- 9092,- 1000,- - Egészségkárosodás 50,- 462,- 50,- - RAT x 20 % 14000, , ,- Összesen: 15050, , ,-

20 S Időskorúak járadéka - Időskorúakjáradéka 156,- 1333,- 156, l Ápolási díj alanyi jogon I. Munkaadókat terh. 443,- 978,- 443,- II. Szolgáltatás 300,- 32,- 300,- III. Apolási díj 1847,- 6639,- 1847,- IV. Afa 75,- 6,- 75,- Összesen: 2665,- 7655,- 2665, Ápolási díj méltányossági - Tb.jár. 66,- 19,- - Apolási díj 274,- 101,- Osszesen: 340,- 120, Kiegészítő gyermekvédelmi ellátás - Gyev. 400,- 3149,- 400, Óvodáztatási támogatás - Támogatás 100,- 170,- 100, Átmeneti segély - Ellátottak pénzbeli juttatása 500,- 2183,- 500, Temetési segély - Segély pénzbeli 700,- 680,- 700, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - Gyev 72,- 42,- 72, Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás - 85 éven felüliek 20,- - Mikuláscsomag 440, 200,- - Tankönyv 4000, 4000,- Összesen: 4460,- 6123,- 4200,-

21 Köz2yó2yellátás 300,- 243,- 300, Köztemetés 200,- 200, Szociális étkezés - Vásárolt élelmiszer 58,- 58,-. ÁFA 14,- 14,- Összesen: 72,- 72, l Házi se~ítsé~nyújtás I.Személyi jellegű kiadás 2320,- 2064,- 1785,- - Közalk. alapilletménye - Szla. nyitás 2 x 2000,- 4,- 4,- Összesen: 2324,- 2064,- 1789,- ILMunkaadókat terhelő jár. - Tb. jár. 768,- 835,- 483,- m.készletek - Tisztítószer 60,- 61,- 60,- IV.Különféle dologi - Afa 15,- 15,- 15,- V.Egyéb szolgáltatás - SZJA 24,- 12,- 24,- Összes kiadás: 3191,- 2987,- 2371,- Létszám: 2 fő Közcélú fo2lalkoztatás I. Személyi j ehegű kifizetés Egyéb bérrendszer hatálya alá tart. 882, ,- 74,- H. Munkaadókat terhelő jár. 238,- 4239,- Tb. jár. Összesen: 1120, ,- 84, Közhasznú fo2lalkoztatás L Személyi jellegű kifizetés - Egyéb bérrendszer hatálya alá tart ,- H. Munkaadókat terh. - TBjár. 13,5% 499,- Összes kiadás: 4194,- Létszám: 94 fő

22 Könyvtári szol&áltatások I.Személyi jellegű kifizetés 2479,- 2457,- 2703,- - Közalkahn. alapifletm. - Szia nyitás 4,- 4,- Összesen: 2483,- 2457,- 2707,- ILMunkaadókat terhelő járulék - TB.jár. 669,- 674,- 731,- m.készletek - Irodaszer 40, 40, 40,- - Könyvbeszerzés 600, 409, 100,- - Folyóirat 100, 74, 100,- - Kisértékű tárgyi e. 200, 200,- Összesen: 940, 523, 440,- W.Szolgáltatás - Telefon 120,- 168,- 120,- - Internet ± artisjus 40,- 36,- 40,- - Gáz 500,- 611,- 400,- - ViHarnos energia 500,- 213,- 300,- - Víz, csatorna 35,- 55, 35r - Posta 22,- 42,- 22,- - Kéményseprés 10,- 9,- 10,- - Egyéb szolgáltatás (TÁMOP önrész, Pály., önrész, rendezv.) 1000,- 923,- 1000,- Összesen: 2227,- 2057,- 1927,- I. Különféle dologi kiadás - ÁFA 666,- 596,- 792,- - Kiküldetés 75,- 99,- 75,- - Tanfolyam 150,- 180,- Összesen: 891,- 875,- 867,- II. Egyéb folyó kiadás - SZJA 48,- 12,- 48,- - Vagyonbiztositás 100,- 35,- 100,- - TAMOP könyvtár Összesen: 148,- 42,- 148,- Működési kiadás összesen: 7358,- 6633,- 6820,- Létszám: 1 fő Máshová nem sorolható egyéb sport támogatás I. Személyi juttatás - Megbízási díj 360,- H. Munkaadókat tett. - TB.jár. 100,-

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Lesenceistvánd Község Önkormányzat. Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2010. (II.12.) rendelete Az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 1. Lesenceistvánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.

Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw. Nemesszalok Kozseg Onkormanyzata 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/548-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 8/2008. (IX. 12.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 8/2008. (IX. 12.) Ökt

Részletesebben

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések

Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról. I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat../2010(II.) sz. rendelet-tervezete a 2010. évi költségvetési előirányzatokról I. fejezet Általános rendelkezések Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 10/2009. (VIII. 13.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 10/2009. (VIII. 13.)

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-9/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről

Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete. A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről Kisszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012.(II.21.) számú önkormányzati rendelete A Községi Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről (a 12/2012.(VI.29.), a 14/2012.(IX.11.), a 20/2012.(XI.15.),

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2014. április 28-én tartandó nyilvános ülésére 4. Napirendi pont: Tárgy: A Tápiógyörgye

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

1. számú melléklet a.../2012. ( ) költségvetési rendelethez Rétság Város Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek összevont költségvetési mérlege Polgárm. Hiv. Óvoda Iskola Egészségügy

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2008.(IV.15.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről JÁSZÁGÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Jászágó község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Iktatószám: SZ/101/3/2012.

Iktatószám: SZ/101/3/2012. Iktatószám: SZ/101/3/2012. Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (III. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről Pécel Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím

Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje. 1. Cím 1.sz.melléklet Nagybakónak Község Önkormányzat Képviselő - testületének címrendje 1. Cím Nagybakónak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8821. Nagybakónak, Tanács krt. 2. Gazdálkodási forma: önállóan

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet:

Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez. Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez az alábbiakról tájékoztatjuk a testületet: Taktaharkány Nagyközség Polgármesterétől Készítette: Dr. Gadnai Mária jegyző és Petróné Vízkeleti Ágota Előterjesztés a 2010. évi költségvetési rendelethez Taktaharkány Nagyközség 2010. évi költségvetéséhez

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 109/2008. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2008. január 31-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Sényő Község

Részletesebben

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 1 Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011.(II.18.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588 400 * Fax.: 52/588 405 e mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1.

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK FŐÖSSZEGE 1. NYÍRBÁTOR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/( 08.) önkormányzati rendelete Nyírbátor Város Önkormányzata a évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályiról Nyírbátor Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben