Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló március 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló 2015. március 31."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Budajenői Vízművek Kft. A vállalkozás címe: 2093 Budajenő, hrsz. 06/2 Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló március 31. Keltezés: március a vállalkozás megbízott vezetője (képviselője) 1. oldal a 21 oldalból

2 2. oldal a 21 oldalból

3 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor- szám Az üzleti év mérlegforduló napja: március 31. MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése a b c d 01. A. Befektetett eszközök ( sor) I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (4.-9. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök ( sor) I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK ( sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK (19. sor) Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások ( sor) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: március a vállalkozás megbízott vezetője (képviselője) 3. oldal a 21 oldalból

4 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor- szám Az üzleti év mérlegforduló napja: március 31. MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) adatok E Ft-ban A tétel megnevezése a b c d 24. D. Saját tőke ( sor) I. JEGYZETT TŐKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok ( sorok) Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék F. Kötelezettségek ( sor) I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (40. és sorok) Rövid lejáratú kölcsönök sorból az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások ( sor) Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása FORRÁSOK ÖSSZESEN ( sor) Keltezés: március a vállalkozás megbízott vezetője (képviselője) 4. oldal a 21 oldalból

5 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Sor- szám Az üzleti év mérlegforduló napja: március 31. Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése a b c d 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele 0 0 I. Értékesítés nettó árbevétele (1.+2. sor) II. Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 III. Egyéb bevételek III. sorból: értékvesztés visszaírás Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 0 IV. Anyagjellegű ráfordítások ( sor) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok V. Személyi jellegű ráfordítások ( sor) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) Keltezés: március a vállalkozás megbízott vezetője (képviselője) 5. oldal a 21 oldalból

6 Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma: Az üzleti év mérlegforduló napja: március 31. Sorszám Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat adatok E Ft-ban A tétel megnevezése Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 73 5 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei 73 5 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai 0 0 B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) 73 5 C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.) X. Rendkívüli bevételek 0 0 XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.) 0 0 E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E.-XII.) Jóváhagyott osztalék, részesedés 0 0 G. Mérleg szerinti eredmény Keltezés: március a vállalkozás megbízott vezetője (képviselője) 6. oldal a 21 oldalból

7 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a tevékenységet lezáró beszámolóhoz március oldal a 21 oldalból

8 1. Tartalomjegyzék Kiegészítő melléklet oldal Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámoló Tartalomjegyzék Összefoglaló A társaság szervezete és működése Számviteli politika A számvitel alapja Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítási módja A céltartalék képzés Értékvesztés számítása Jelentős hiba minősítése Aláírási jogosultság Könyvvezetési, könyvvizsgálói kötelezettség A mérleghez kapcsolódó kiegészítések Immateriális javak és Tárgyi eszközök Készletek Követelések A vevőállomány alakulása Egyéb követelések Pénzeszközök Saját tőke Céltartalékok Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Anyagköltségek Igénybevett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek eredménye Egyéb kiegészítések Ügyvezetés és Felügyelő Bizottság Munkavállalók Társasági adó Energiaellátók jövedelemadója Mérlegen kívüli tételek oldal a 21 oldalból

9 2. Összefoglaló A Budajenői Vízművek Kft. (továbbiakban a Társaság ) éig tartó üzleti évre vonatkozó Tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolója tartalmazza a Társaság: Mérlegét, Eredménykimutatását, Kiegészítő mellékletét is. A Társaság számviteli törvény szerinti évi Tevékenységet lezáró beszámolójának főbb számai ezer Forintban (E Ft): A mérleg főösszeg: Adózás előtti eredmény: 906 Eredménytartalék: Mérleg szerinti eredmény: oldal a 21 oldalból

10 3. A társaság szervezete és működése A Budajenői Vízművek Csatornaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, rövid néven a Budajenő Vízművek Kft. (székhelye: 2093 Budajenő, hrsz.: 06/2), a Társaság főtevékenysége a szennyvíz gyűjtése, kezelése, de egyéb, a Társasági szerződés szerinti tevékenységeket is végezhet. A Társaságot a Zenon Systems Kft. (továbbiakban: Zenon) 75%-os, a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: FV Zrt.) 25%-os tulajdoni hányaddal alapította a augusztus 12-én kelt Társasági szerződés szerint, E Ft készpénzben megfizetett jegyzett tőkével. A Társaságot határozott időtartamra, 15 évre december 31-ig - alapították, de legfeljebb a koncessziós szerződés megszűnéséig terjedő időre. A Társaság a Cégbíróságon (Pest Megyei Bíróságon) a Cg /2 számon került bejegyzésre október 13-i időponttal. A Társaság a könyveit és nyilvántartását a Számviteli törvény és a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján vezeti, Egyszerűsített éves beszámolót készít és eredményét összköltség eljárással állapítja meg. A tevékenységet lezáró egyszerűsített beszámoló üzleti éve az előző év mérleg fordulónapját követő naptól a Társaság végelszámolási eljárásának kezdő időpontját megelőző napig tart. Jelen esetben: január március 31. A tevékenységet lezáró mérleg fordulónapja március 31. A Társaság képviseletét az ügyvezető Ribizsár Zoltán (anyja neve: Zsiga Rozália, lakcím: 2120 Dunakeszi, Kistemplom u. 1.) önállóan látja el október 28-tól március 31-ig. A BJV Kft. a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 412/2014. számú, január 21-én kelt határozta alapján február 18-ig érvényes határozott idejű működési engedélyt kapott Budajenő Község szennyvíz víziközmű üzemeltetésére vonatkozóan. Az Építési koncessziós megállapodást Budajenő Község Önkormányzata és a Zenon Systems Kft. közös megegyezéssel február 23. napjával megszüntette. A Társaság március 15.-én adta át a szennyvíz szolgáltatási tevékenységet Budajenő Község Önkormányzata által meghatározott új szolgáltatónak. A Koncessziós évi XVI. törvény 26. (1) szerint A koncessziós szerződésben meghatározott időtartam lejártakor vagy a koncessziós szerződésnek más okból történt megszűnése esetén [12. (3) bek.], legkésőbb az azt megállapító jogerős bírósági határozat közlésétől számított harminc napon belül a koncessziós társaság tagjai (részvényesei) kötelesek a végelszámolást lefolytatni. A Társaság legfőbb szerve a végelszámolás kezdő időpontját április 01-vel határozta meg. 10. oldal a 21 oldalból

11 4. Számviteli politika Kiegészítő melléklet 4.1 A számvitel alapja A Társaság könyveit és nyilvántartását a módosításokkal hatályos évi C. törvényben (továbbiakban: a Törvény ), a Magyarországon általános elfogadott számviteli elveknek és a évi Számviteli Politikának megfelelően vezeti. A víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.) és a végrehajtási rendeletében az 58/2013. (II.27) kormányrendelet (továbbiakban: Korm. rend.) a Számviteli Politika új alappillérévé váltak Üzemi (üzleti) tevékenység eredményének megállapítási módja A Társaság üzemi tevékenységének eredményét összköltség eljárással állapítja meg. A Kiegészítő mellékletben az adatok ezer Forintban szerepelnek, az ettől való eltérést szükség esetén külön jelezzük. A Társaság könyveiből a tevékenység zárása miatt az aktív és passzív időbeli elhatárolások értéke kivezetésre került A céltartalék képzés A Társaság a törvény előírásainak megfelelően képez céltartalékot eredménye terhére, mint várható kötelezettség fedezetére Értékvesztés számítása A Társaság az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett, a vevőkkel szemben mutatkozó követeléseknél értékvesztést számol el, ha a várhatóan megtérülő összeg a követelések könyv szerinti értékét nem éri el. Egyedi a minősítés a vevőkkel szembeni követelések esetében is, ha azok követelésenkénti összege a 200 E Ft-ot meghaladja. Csoportos és a tartozás fennállásának időtartamától függően eltérően végezzük a 200 E Ft- alatti vevői követelések értékvesztésének elszámolását. 11. oldal a 21 oldalból

12 A Társaság a Törvény előírásainak megfelelően az üzleti év fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett vevőkkel szemben mutatkozó követeléseknél értékvesztést számol el a következők szerint: 0-90 nap közötti kintlévőségre 10%-os, nap közötti kintlévőségre 20%-os, nap közötti kintlévőségre 40%-os, 361 napon túli kintlévőségre 60%-os értékvesztést számol el. A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetekkel szembeni követelések esetében a Társaság a követelésekre 100%-os mértékben számol el értékvesztést. A peresített követelések esetében a Társaság a vevő által elismert, de fizetésképtelenség miatt meg nem fizetett követelésekre 100%-os mértékében számol el értékvesztést Jelentős hiba minősítése A Társaság minden olyan előző évekre vonatkozó ellenőrzések során megállapított hibát jelentős -nek minősít, ahol a hibák és hibahatások eredmény, saját tőke növelő - csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérleg főösszegének 2 %-át. Minden előző évre vonatkozó könyvelt hiba a számviteli nyilvántartásban elkülönítetten kerül kimutatásra Aláírási jogosultság A Társaság ügyvezetője Ribizsár Zoltán, aki jogosult aláírni a Tevékenységet lezáró Egyszerűsített Éves Beszámolót Könyvvezetési, könyvvizsgálói kötelezettség A Tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolót a tulajdonosi jogokat gyakorló FV Zrt. alkalmazásában álló, regisztrált mérlegképes könyvelő a számviteli törvény 151. (1) bek. alapján Szigetiné Szabó Julianna (regisztrálási száma: ) állította össze. A Társaság a Törvény alapján könyvvizsgálatra nem kötelezett. 12. oldal a 21 oldalból

13 5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 5.1 Immateriális javak és Tárgyi eszközök A tevékenység lezárásakor a vállalkozás nem rendelkezik immateriális javakkal és tárgyi eszközökkel. Mozgástábla: BJV Vagyon értékű jogok Immateriális javak összesen Ingatlanok Műszaki berendezések felszerelések Egyéb berendezések felszerelések Beruházások + Előleg Tárgyi eszközök összesen BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó egyenleg Aktiválások / beruh. csökk Térítés nélkül kapott eszközök, és hitelkamatok / beruh. növ Csökkenés (értékesítés,selejt) Átsorolások Záró egyenleg ÉRTÉKCSÖKKENÉS 0 Nyitó egyenleg Növekedés Csökkenés (értékesítés,selejt) Átsorolások Záró egyenleg NETTÓ ÉRTÉK 0 Záró egyenleg Záró egyenleg Készletek A Társaság március 31-én készlettel nem rendelkezett. 13. oldal a 21 oldalból

14 5.3 Követelések A vevőállomány alakulása Vevőállomány részletezése az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Bruttó vevőállomány Elszámolt értékvesztés Nettó vevőállomány Az előlegeket nem tartalmazó követelésállomány alapján értékvesztést számolt el a Társaság a Számviteli Politikában rögzített elveknek megfelelően, E Ft összegben évben a vevőkövetelésekre elszámolt évi E Ft értékvesztésből E Ft került visszaforgatásra, ami a bevétel korrekció eredménye Egyéb követelések Az egyéb követelések állományának alakulása: Adó visszaigénylés (ÁFA) 0 0 Egyéb követelések Összesen: Pénzeszközök A Társaság március 31-én E Ft bankbetéttel rendelkezett. 5.5 Saját tőke A saját tőke növekedését az előző időszakhoz képes éig tartó üzleti év 114 E Ft összegű mérleg szerinti eredménye okozta. 5.6 Céltartalékok A Társaság éig tartó üzleti évben E Ft céltartalékot képzett. 14. oldal a 21 oldalból

15 5.7 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek i egyenlegének alakulása: Munkavállalóknak kifizetendő munkabér Társasági adó Energiaellátók jövedelemadója Társadalombiztosítási kötelezettség Szociális hozzájárulási adó Személyi jövedelemadó Egészségügyi hozzájárulás 1-1 Környezetterhelési díj Egyéb* Összesen: *Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből a követel egyenlegű vevők E Ft összeget képviselnek, míg a fennmaradó rész az egyéb adók egyenlege. 15. oldal a 21 oldalból

16 6. Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések 6.1 Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétel Csatorna lakosság Locsolási kedvezmény Csatorna nem lakosság Egyéb tevékenységek Vízterhelési díj lakosság Vízterhelési díj közület Nettó árbevétel összesen: Egyéb bevételek Víziközmű vagyon átruházás, tárgyi eszk. értékesítés Kapott késedelmi kamat, kötbér, kártérítés 85 8 Egyéb címen elszámolt bevételek Követelések visszaírt értékvesztése, bevétel korrekció Összesen: Anyagköltségek március 31-én az anyagköltségek értéke a következő: Vásárolt ivóvíz 60 8 Villamos energia költségek Csőhálózati anyagok 9 0 Vegyészeti anyagfelhasználás Egyéb anyag költségek Anyagköltség összesen: oldal a 21 oldalból

17 6.4 Igénybevett szolgáltatások március 31-én az igénybevett szolgáltatások költségei a következők: Tárgyi eszköz fenntartási, javítási, költségek Különféle egyéb igénybevett szolgáltatások Tanácsadói díjak Hitelesítési és vizsgálati díj Köztisztasági, szemétszállítási költségek Iszapkezelés, - elhelyezés Csatorna szolgáltatással kapcsolatos megbízási díj Posta, telefon, adatátviteli költség Egyéb (megbízási, tagsági díj) Összesen: Egyéb szolgáltatások március 31-én az egyéb szolgáltatások értéke a következő: Bankköltségek, jutalék, kezelési költség Biztosítási díjak Hatósági díjak, illetékek, perköltségek Összesen: Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások részletezése éig tartó üzleti évben: Értékesített tárgyi eszközök nettó értéke Követelések értékvesztése Céltartalék várható kötelezettségekre Iparűzési adó Közművezeték adó Vízterhelési díj Elévült ÁFA összege Innovációs járulék Egyéb ráfordítások, veszteségek Összesen: oldal a 21 oldalból

18 6.7 Pénzügyi műveletek eredménye Kamatbevétel pénzintézetektől 73 5 Összesen: 73 5 Pénzintézetnek fizetett kamat 0 0 Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat 0 0 Összesen: 0 0 Pénzügyi műveletek eredménye: oldal a 21 oldalból

19 7. Egyéb kiegészítések 7.1 Ügyvezetés és Felügyelő Bizottság A Budajenői Vízművek Kft. ügyvezetését a Társaság által kijelölt ügyvezető látja el, aki teljes körűen képviseli a Társaságot. A vezető tisztségviselő nem részesül javadalmazásban. A Társaság ügyvezetését három főből álló Felügyelő Bizottság ellenőrzi, melynek tagjait az Alapítók jelölik ki. A Zenon Systems Kft. 1 főt, az FV Zrt. 2 főt delegál a Felügyelő Bizottságba. A Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása határozott ideig, 5 (öt) évig tart. A Felügyelő Bizottság tagjai nem részesülnek javadalmazásban. 7.2 Munkavállalók A munkavállalókat az új szolgáltató március 16.-val munkajogilag jogfolytonosan átvette március 15-ig foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszáma állománycsoportonként az alábbiak szerint alakult: Fizikai 1 0 Szellemi 1 0 Összesen ig felmerült bérköltségek és személyi jellegű egyéb kifizetések állománycsoportonként a következők: Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Összesen Fizikai Szellemi Összesen oldal a 21 oldalból

20 7.3 Társasági adó Az adótörvény szerinti adóalap és az adózás előtti eredmény közötti eltérések március 31-én a következők: Adózás előtti eredmény 906 Adóalap növelő tételek Céltartalék képzés Értékcsökkenés miatti korrekció 138 Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke Jogerős határozatban megállapított bírság, ART, TB jogkövetkezmény ráfordításként 0 elszámolt Követelésre összege, elszámolt kiv. értékvesztés önellenőrzés Adóellenőrzés, önellenőrzés során adóévi költségként elszámolt összeg 0 Visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás 0 Összesen: Adóalap csökkentő tételek Veszteség elhatárolás 0 Várható kötelezettségekre, jövőbeni költségekre képzett céltartalék felhasználása 0 következtében Értékcsökkenés az miatti adóévben korrekció bevételként elszámolt összeg 96 Kivezetett eszközök könyv szerinti értéke Követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés max. a nyilvántartott értékvesztés Behajthatatlan követelés leírt összege 0 Adóévben visszaírt értékvesztés 0 Elengedett bírság bevételként elszámolt összege 0 Adóellenőrzés, önellenőrzés során adóévi bevételként elszámolt összeg 0 Összesen: Adóalap: Számított társasági adó: 511 Adókedvezmény (látvány-csapatsport támogatás): Energiaellátók jövedelemadója Az adótörvény szerinti adóalap és az adózás előtti eredmény közötti eltérések március 31-én: Adózás előtti eredmény 906 Adóalap növelő tételek Adott támogatás, juttatás 0 Adóellenőrzés, önellenőrzés költsége és ráfordítása 0 Összesen 0 Adóalap csökkentő tételek Kapott osztalék, részesedés 0 Adóellenőrzés, önellenőrzés bevételként elszámolt összege 0 Összesen 0 Adóalap 906 Tárgyévi számított jövedelemadó oldal a 21 oldalból

21 7.5 Mérlegen kívüli tételek Mérlegen kívüli tételek március 31-én a Társaság nyilvántartásaiban nem szerepeltek. Budapest, március 31. Ribizsár Zoltán ügyvezető 21. oldal a 21 oldalból

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló a 2013. üzleti évről 1 0 8 9 8 8 2 4 3 6 0 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 2 4 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság A vállalkozás címe, telefonszáma:

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451 8100 Fax: +36 1 451 8199 www.ey.com/hu Cg. 01-09-267553 Független Könyvvizsgálói Jelentés

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban. Sorszám módosí- A tétel megnevezése 14125979-9603-113-18 1/2. oldal Statisztikai számjel 18-09-107574 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Előző

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 14464700-2-15 Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: 15-09-073222 TI-KÖSZ Köztisztasági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

Éves beszámoló mérlege - "A"

Éves beszámoló mérlege - A Adószám: 18161777-2-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 01 PK 60138 /2001/ Nyilvántartási szám: 01/01/19 Magyar Kézilabda Szövetség 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3. Éves

Részletesebben

Tevékenységi zárómérleg

Tevékenységi zárómérleg MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 Tevékenységi zárómérleg 2015.01.09. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye:

ÉVES BESZÁMOLÓ. A Társaság 2014. éves mérlegének aktív és passzív egyező végösszege: A Társaság 2014. évi mérleg szerinti eredménye: 2 3 4 4 5 0 7 9 6 4 2 0 1 1 4 0 1 statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 7 1 1 3 cégjegyzékszám Óbudai Vagyonkezelő Zrt. A vállalkozás megnevezése 1033. Budapest, Szentlélek tér 7. A vállalkozás címe 2014 ÉVES

Részletesebben

MÁV INFORMATIKA ZRT.

MÁV INFORMATIKA ZRT. MÁV - CSOPORT Egységes kiegészítő melléklet MÁV INFORMATIKA ZRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. 1/43 Tartalomjegyzék I Általános kiegészítések 5 I.1 A vállalkozás bemutatása 5 I.2 A Társaság által alkalmazott

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Független Könyvvizsgálói Jelentés MorálAudit Kft. 5309. Berekfürdő, Búzavirág u. 24. 1075. Budapest, Wesselényi u. 12. II/1. Tel.: +36 30 2070 735 email: moral.audit@gmail.com Független Könyvvizsgálói Jelentés a MAHART Magyar Hajózási

Részletesebben

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Adószám: 23395778-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság Cégjegyzék szám: 01-09-963641 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1061

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a Várpalotai Közüzemi Kft. 2013. évi beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a i Közüzemi Kft 2013. évi beszámolójához, 2014. április 24. 1 1.) Általános rész: A i Közüzemi Kft. 2000. január 10-én alakult. Alapítója és 100 %-os tulajdonosa Város Önkormányzata

Részletesebben

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A Társaság bemutatása... 4 2. Számviteli Politika meghatározó elemeinek

Részletesebben

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete

Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. 2014. január 1-től 2014. december 31. időszakára vonatkozó mérleg és eredmény-kimutatás kiegészítő melléklete I. ÁLTALÁNOS RÉSZ a) A társaság rövid bemutatása 1) A Szabad

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209

VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 VESZPRÉM MEGYEI CSOLNOKY FERENC NONPROFIT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 8200 Veszprém, Kórház u. 1. Tel: 88/556-556 Fax: 88/556-209 e-mail: titkarsag@vmkorhaz.hu Szám: 02/129-6/2009. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. 255 MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET 7623 Pécs, Köztársaság tér 2.. Internet: www.mvhsz.hu Cg.: 02-02-060334 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat

181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat 181/2014.(V.20.) számú Alapítói Határozat Az MNV Zrt. az ÉKKO Kft. (székhelye: 4034 Debrecen, Vámospércsi út 84., Cg: 09-09- 002536) /a továbbiakban Társaság/ alapítói hatáskörében eljárva a Társaság Alapító

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013

Kiegészítő melléklet 2013 Adószám: 11960245-2-13 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-685303 PartnerGroup Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2040 Budaörs, Gyár utca 2. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet

ÉVES BESZÁMOLÓ. Tartalomjegyzék. 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 Tartalomjegyzék 1.) Éves beszámoló Részei: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet 1-22. old. 1.sz.melléklet: A valós vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet bemutatása 2.sz.melléklet:

Részletesebben

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55.

2012. december 31. Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c. Postacím: 2030 Érd, Pf.: 55. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. december 31. Érd, 2013. február 28. L a n k u I l d i k ó ügyvezető igazgató Érd és Térsége Regionális Víziközmű Korlátolt Felelősségű Társaság 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-c.

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Első Magyar Egyen és Formaruha, Divatáru Gyártó Kereskedelmi Zrt. 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46. Kiegészítő melléklet a 2013.éves beszámolóhoz Fordulónap: 2013.12.31. Beszámolási időszak: 2013.01.01.-2013.12.31.

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben