a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságainak beszámolói működésük eltelt időszakáról (2) Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról Előterjesztő: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke

2 2 Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) melléklete tartalmazza valamennyi bizottság feladat és hatásköri jegyzékét, melyek az alábbiak: 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. 2. Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés gazdasági programját, fejlesztési tervét és munkatervét. 3. Tevékenységi területüket illetően véleményezik a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendeletet. 4. Választási időszakonként legalább 1 alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyűlésnek. 5. Döntenek a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében. 6. Ellenőrzik a Hivatal döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint kezdeményezik a közgyűlés elnökének intézkedését. 7. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által adományozható kitüntető díjakra. 8. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által alapított alapítványok kuratóriumi elnökeinek, tagjainak megbízására, illetve annak visszavonására. 9. Véleményezik a közfeladat önkéntes vállalására vonatkozó javaslatot. 10. A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak. 11. Kezdeményezhetik a közgyűlés elnökénél a megyei népszavazás elrendelését. 12. Gyakorolják a közgyűlés által átruházott feladat- és hatásköröket. 13. Figyelemmel kísérik, és munkájuk során hasznosítják az Európai Unióval kapcsolatos információkat, kiemelten az Európai Uniós pályázati lehetőségekre. A Pénzügyi Bizottság e beszámoló elkészítésével kíván eleget tenni a Megyei Közgyűlés évi munkatervéből következő és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-éből fakadó azon követelménynek, amely szerint a közgyűlés bizottságai ciklusonként legalább egy alkalommal adjanak számot működésükről. A Megyei Közgyűlés - a megválasztását követően - az egyik legfontosabb feladatának tartotta azt, hogy kialakítsa bizottsági rendszerét. Ennek során október 28-án (178/2010. (X.28.) számú KH) került megválasztásra a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is, amely 9 fővel kezdte meg a munkáját. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról szóló 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján május 1-jétől új névvel, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnevezéssel végezte munkáját a SZMSZ-ben rögzített - a 6. számú mellékletben szereplő feladat- és hatásköri jegyzékre is figyelemmel -, a bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályoknak megfelelően. A Bizottság feladat- és hatásköre - a többi bizottsághoz képest - sajátos, mivel az elsődlegesen az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket öleli fel. Az SZMSZ áprilisi bővítette és kiegészítette a bizottság addigi feladat- és hatáskörét, mely szerint a bizottság közreműködik

3 3 a. a pénzügyi kihatású terület- és vidékfejlesztési, valamint területrendezési tervezési, programozási feladatok ellátásának előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében b. a terület- és vidékfejlesztési programok, alprogramok kidolgozásában, pénzügyi kihatásuk vizsgálatában c. célra fordítható saját és megyei szintre decentralizált források felhasználásának tervezésében, a megyei önkormányzat által kiírásra kerülő pályázatok előkészítésében d. a megyei önkormányzat által benyújtani tervezett pályázatok előkészítésében A bizottsági munka kereteit - az SZMSZ-szel összhangban - a bizottság működési szabályzata jelöli ki. A Bizottság a választási ciklus ideje alatt feladatai szakszerű ellátására, a közgyűlés döntéseinek előkészítésére, valamint véleményező és ellenőrző szerepének maradéktalan ellátására törekedett. Ennek megfelelően a mindenkori éves munkatervét a Megyei Közgyűlés munkatervének figyelembevételével készítette el. Az ülések és a tárgyalt napirendek száma a következők szerint alakult: Évszám Ülések száma ebből rendkívüli Napirendek száma ebből zárt ülésen tárgyalt Határozatok száma Összesen: Határozatképtelenség miatt nem került sor a bizottság ismételt összehívására, az ülés berekesztésére. Kihelyezett ülést a bizottság nem tartott. A Bizottság - a beszámoló elkészítéséig - 28 ülésen 195 napirendi pontot tárgyalt, 210 határozatot hozott. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, a bizottságot kötelezően kell működtetni, és a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének részét képezi. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatáskörét, az Államháztartásról szóló törvény, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-e határozza meg, mint kiemelt bizottság szerepét. Kiemelt feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint az alábbiak: 120. (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

4 4 A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Bizottság minden évben megvitatta: a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó költségvetési koncepciót, és költségvetési irányelveket a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzmaradvány elszámolást. a megye belső ellenőrzési tervét és a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót az adósságot keletkeztető ügyletek illetve a kötvény lehívások jóváhagyását. (éven túli működési hitel felvétele, folyószámlahitel meghosszabbítása) a megyei önkormányzat vagyona tekintetében az ingatlanhasznosítással összefüggő koncepciót és konkrét ügyeket átruházott hatáskörben eljárva gyakorolta a döntési jogot a megyei önkormányzat által működtetett Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázat tekintetében Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság tevékenységével mindvégig arra törekedett, hogy az SZMSZ és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok következetes betartásával és betartatásával szolgálja a képviselői munka hatékonyságát, a testület működésével kapcsolatos szabályok érvényesülését, segítve ezzel a közgyűlés elnökének az ülés vezetésével kapcsolatos feladatait. Kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót fogadja el. Tatabánya, április... Winkfein Csaba sk. a bizottság elnöke Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót működésének eltelt időszakáról. Felelős: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke Határidő: azonnal

5 5 Melléklet A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK IDŐRENDI SORRENDBEN október Előzetes véleménynyilvánítás a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitány kinevezéséhez 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A tanácsnok és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak megválasztása 5. Az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása 6. Hozzájárulás pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez 7. Alapító okiratok 8. Döntés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő Bábolna 020/3 hrsz. alatti szántóföld haszonbérbe adásáról 9. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása az adható díjak összegének október Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére november 22. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvénybetét terhére 3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (a évi kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak megállapítása) 4. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 5. Tagi kölcsön nyújtása a Zöld Fenyő Kft. részére, FB tagok megválasztása, könyvvizsgáló kijelölése 6. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza TIOP 2.2.2/C/10/1 kódszámú a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai

6 6 Osztályok műszaki fejlesztése tárgyú pályázata benyújtásáról és a fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról 7. Települési Pályázati Alap Szabályzatának 8. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2010. A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe 9. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról 10. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési terve december A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési irányelveinek megalkotása 3. Kötvény lehívás jóváhagyása az Erste Bank NYRT-nél fennálló kötvénybetét terhére 4. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának Működési Szabályzata 5. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Tardos Község Önkormányzata január A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (közgyűlés Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött finanszírozási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy(ek) 1/2011. Ingatlanok kijelölése értékesítésre (közgyűlés 17.

7 7 8. Könyvvizsgáló megbízása (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt-nél fennálló kötvénybetét terhére (Csak bizottsági napirend átruházott hatáskörben) február Názáret Szociális Szolgáltató I. féléves beszámolóból eredő nyitott tétel jóváhagyása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Beszámoló a évi közbeszerzésekről, a évi közbeszerzési terv elfogadása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzatának (közgyűlés Beszámoló a májusi-júniusi esőzések károsultjainak megyei önkormányzat Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjából történő támogatásáról (közgyűlés Caminus Zrt-től bérelt világítástechnikai berendezés megvásárlása (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 1/2011. (közgyűlés Tájékoztatás a Kölyök Kft. főzőkonyhák üzemeltetésére kötött szolgáltatói szerződés pénzügyi lezárásáról 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Mogyorósbánya Község Önkormányzata 10. Bizottság évi Munkaterve március 28. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Alapítvány támogatása elnöki keret terhére (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (közgyűlés A természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja működéséről szóló szabályzat (közgyűlés A megye mezőgazdaságának helyzete, az uniós források hatása az agrárinfrastruktúrára (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (I. forduló)

8 8 (közgyűlés Vályi István Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Önerő biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma tornacsarnokának korszerűsítését célzó pályázathoz. (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Bajót Község Önkormányzata 10. Egyebek - intézményi létszámkeret csökkentés 2/ Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének április Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására (közgyűlés Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési tevékenységéről (közgyűlés Beszámoló a társulásban működtetett közoktatási intézmények tevékenységéről, alapító okirat (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza beszámolója a évi szakmai munkáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi-Szakszolgálati Intézményének átszervezése (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 2/2011. Tata 088/6 hrsz. alatti, 8. sz. halastó ingyenes használati jogáról történő lemondás (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 3/2011. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása(közgyűlés 18. Zárt ülés keretében: 12. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 4/2011.

9 9 Bük 1370/2 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat (közgyűlés 19. napirend Zárt ülés keretében) május Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról május Beszámoló a Tatabányai Szent Borbála Kórház évi pénzügyi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói működésükről és a évi gazdálkodásukról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 12/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 3/2011. (közgyűlés Hivatali és intézményi létszámkeret csökkentés 3/2011. (közgyűlés Településrendezési szerződés megkötése a Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztása érdekében (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2011. Tatabánya 8057 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása (közgyűlés Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Naszály Község Önkormányzata Dunaszentmiklós Község Önkormányzata (csak bizottsági döntésre) 9. A Zöld Fenyő Kft évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottsági döntésre) Zárt ülés keretében: 10. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 5/2011. Döntés a Bük 1370/2 hrsz.-ú üdülő ingatlan értékesítéséről (közgyűlés június Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 55/2011. (05.23.) sz. határozata szövegének 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. Javaslatok a évi költségvetési hiány csökkentésére a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/2005. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

10 10 b) A 2011/2012-es tanév előkészítésére vonatkozó fenntartói döntések c) Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 4/ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye átszervezése d) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének e) Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. f) Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 7/2011. Tatabánya, Réti u. 83. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya, Kórház 01. telephely telekmegosztása Fenntartói hozzájárulás a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája sportpálya beruházásához 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított Komárom- Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról. Javaslat az Alapítvány megszüntetése érdekében nyújtandó alapítói támogatás jóváhagyására 5. Tájékoztató az EGTC szervezésének állásáról 6. A Szeged-Csanád Egyházmegye pénzügyi beszámolója a II. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Éven túli működési hitel felvételének engedélyezése, a hatályban lévő folyószámlahitel szerződés lejáratának hosszabbítása 8. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Szákszend Község Önkormányzata Naszály Község Önkormányzata Héreg Község Önkormányzata július 14. rendkívüli ülés 1. Javaslat a készülő önkormányzati törvényhez Előterjesztő: Winkfein Csaba, frakcióvezető 2. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 8/2011 Balatonudvari 796/4 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya 2153/2 hrsz. és Tatabánya 11050/1/A/1-7 hrsz. alatti ingatlanok cseréje A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe KEMÖ id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiuma önálló villamos mérésének kialakítása 3. Támogatási megállapodás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás között 4. A 97/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat szeptember 26.

11 11 átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés 1. a) Caminus Zrt. elővásárlás b) MIKA elszámolás c) Kötvény lehívás PB. d) Munkabérhitel e) Id. Rubik E. kollégium működtetése 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (II. forduló) (közgyűlés Finanszírozási szerződés felülvizsgálata (Szeged-Csanád Egyházmegyével) (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 5/2011. (közgyűlés Döntés az Együtt-Érted Alapítvány vagyonának felhasználásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Előkészítő Bizottság részére adatszolgáltatás engedélyezése (közgyűlés 15. ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 11. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 9/2011. I. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása II. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése III. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére licittárgyalás elrendelése IV. Kömlőd 439 hrsz.-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása (közgyűlés október Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések (közgyűlés Egyebek október A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza behajthatatlan követeléseire vonatkozó leírási kérelem elfogadása (közgyűlés Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12 12 Döntés a Települési Pályázati Alapból Dömös Község Önkormányzatának nyújtott támogatások visszafizetésének átütemezéséről A 142/2011. (VI.30.) és a 147/2011. (IX.30.) számú közgyűlési határozatokról tájékoztatás (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 10/2011. a. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése b. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére elrendelt licittárgyalás határidejének meghosszabbítása (közgyűlés Döntés kompenzációs megállapodásról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával (közgyűlés Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz (közgyűlés Vizsgáló Bizottság felállításának kezdeményezése (közgyűlés október RENDKÍVÜLI 1. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyoni leltáráról, különös tekintettel az átadandó vagyontárgyak értékéről, és az önkormányzat adósságállományának alakulásáról november 21. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Az előterjesztés III. számú határozati javaslata vonatkozásában (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi-gazdasági konszolidációjának, különös tekintettel a megyei fenntartású intézmények átadásátvételének állásáról és a várható folyamatokról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részvételéről a Roma Foglalkoztatási Programban (közgyűlés Beszámoló a gazdasági szféra szereplői és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kapcsolatrendszeréről, a fejlesztési támogatások mértékéről és azok felhasználásáról, valamint a folyamatban lévő projektekről (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai-pénzügyi beszámolója a I. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső és fenntartói ellenőrzései során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetéséről (közgyűlés 11.

13 Vizsgáló Bizottság felállítása (közgyűlés A Zöld Fenyő Kft I-VII havi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottság) 12. Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére (csak bizottság) 13. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat október 31-ei állapot szerinti adósságállományáról (csak bizottság) 14. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Ácsteszér Község Önkormányzata (csak bizottság) december Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Gőzfürdő MÁK Székház cseréjéről szóló határozat hatályon kívül helyezése) 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének a) Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról b) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások c) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések 5. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. 6. Önkormányzati társulási megállapodások felmondása 7. Folyószámlahitel és munkabér hitel szerződések megszüntetése 8. Kincstári számlanyitás január átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet. 4. A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 5. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék számú jelentésében megfogalmazott javaslatok hasznosítására 6. A megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvétele

14 február 13. (Együttes Bizottsági ülés) átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról b) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása c) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása d) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet március 26. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata 5. A évi munkaterv elfogadása 6. Velence Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása 7. Sporttámogatási szerződések 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási pályázat kiírásáról 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (3) 10. Együttműködési megállapodások kötése a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal Zárt ülés keretében: 11. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről április 23. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a.) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása b.) Együttműködési megállapodás a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel c.) Delegálás a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba

15 15 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. Nemzetközi sportkapcsolatok támogatása 7. A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése 8. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről (ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN! ) június máájjuuss 11--jjééttőől l vváál lttoozzootttt aa bbi izzoottttssáágg nneevvee:: Péénnzzüüggyyi i ééss Köörrnnyyeezzeettvvééddeel lmii Bizzoottttssáágg ttoovváábbbbáá ffeel laaddaatt-- ééss hhaattáásskköörréénneekk jjeeggyyzzéékkee 1. Döntés Ácsteszér Önkormányzata Települési Alapra benyújtott pályázatáról 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységükről, terveikről 4. Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól 5. A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) 8. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala: - Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában 9. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 10. Tájékoztató a Megyeháza helyzetéről 11. Tömegsport támogatás szeptember 27. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv hatályosulásáról 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Tájékoztató az új megyei területfejlesztési koncepció tervezéséről

16 16 b) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém Megyei Önkormányzatok, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között kötendő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása. c) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a évi területfejlesztési feladatok ellátásáról kötött támogatási szerződés jóváhagyása d) Ete Önkormányzata Települési Pályázati Alapból nyújtott támogatásának átütemezési kérelme 6. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (l.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Megyei Szövetsége között létrejött Együttműködési Megállapodás 7. Megyei tömegsport támogatása Zárt ülés keretében: 8. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása október 25. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (kárpátaljai alapítványi támogatás, TDM határozat) 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása november 29. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 4. A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása 5. A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos jövőbeni feladatok december Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Megyei Területfejlesztési Koncepció - javaslati fázis - célok, prioritások, - I. tervezői változat 2. Önerő biztosítása és fenntartási kötelezettség vállalása a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi szintű TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása című, KDOP-2.2.1/D kódszámú pályázatához

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 7. szám 2011. július KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. július 14-ei rendkívüli ülése

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő, rendkívüli ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26.-i

Részletesebben

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28.

Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. évi ülésterve. A testületi ülések helye: Községháza, Bogyiszló, Kossuth utca 28. Bogyiszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve A képviselő-testületi ülés első napirendi pontja: A polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E

Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testületének 2007. évi M U N K A T E R V E Január 31. Február 14. 1. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között 2. Önkormányzat 2007.

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve 4. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2014. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzat képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013. (I.31.)

Részletesebben

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január

A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve. Január A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Gazdasági és Pénzügyi Bizottsága 2015. évi munkaterve Január 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi előzetes beszerzési terve 2.

Részletesebben

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.

KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand. LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8319 Lesenceistvánd, Kossuth utca 145. Tel./fax: 87/436-151 e-mail: korjegyzoseg@lesenceistvand.hu KIVONAT LESENCEISTVÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29.

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. I. negyedévi feladatterve. A közgyűlés tervezett időpontja: 2015. január 29. 652/2014. (XII.18.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2015. év I. negyedévi feladattervét, valamint a 2015. év II. negyedévi feladatterv-tervezetét elfogadta. Felelős:

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. február 19-i nyilvános ülésére 3. napirendi pont Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: hivatal@nyirad.hu Ügyszám: 87-7/2015. Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 9. szám 2011. október KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2011. évi 9. szám Komárom-Esztergom megye 2011. október TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy

Részletesebben

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági, pénzügyi és ügyrendi bizottságának 2014.01.31-i ülésére (3. napirendi pont) és Báta Község Önkormányzat Képviselő- Testületének 2014.01.31.-i

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE DUNASZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKATERV 2015. 1/10 Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi üléseinek tervezett időpontjai: 2015. január 26. (hétfő) 18:00 2015.

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére. 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 9-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A 2014. évi munkaterv jóváhagyása A tárgykört rendező

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2014. ÉV 2014. január 29. (szerda) 1.) Az önkormányzat 2014. évi költségvetése (első olvasat) 2.) A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. március 25. (szerda) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. március 23. (hétfő) 16,00 óra Emberi

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Lengyeltóti Város Polgármestere 8693. Lengyeltóti, Zrinyi u.2. Szám: 261/2015. Előterjesztés a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-i ülésére Napirend: A Képviselő-testület

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI HATÁROZATTÁRA Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.23.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai:

Vámosmikola Község Polgármestere M E G H Í V Ó. Nyilvános ülés napirendi javaslatai: Szám: 10/2011. Vámosmikola Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 30-án (szerda) 14.15 órakor tartja soron következő ülését. 1/ A 13/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelet a köztisztaságról

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő ülését a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 44. -a alapján

Részletesebben

Kétegyháza Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve. 2015. január 27. kedd

Kétegyháza Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve. 2015. január 27. kedd Kétegyháza Képviselő-testületének 2015. évi munkaterve 2015. január 27. kedd 3) 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 4) 2015. évi költségvetési rendelet első olvasata 5) Együttműködési megállapodás

Részletesebben

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésének jegyzőkönyvéből Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 45/2011. (V.30. ) KT. sz. határozata

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 12-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi MUNKATERVE A Képviselő-testület 8/2013.(II.07.) számú határozatával a 2013. évi Munkatervét elfogadta. Balatonberény, 2013. február

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2008. január 24. Zárt ülés: 2.) Békéscsabáért kitüntetés odaítélése Előkészítő: Titkársági Osztály Véleményezi: A kitüntetési javaslatokat

Részletesebben

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg:

K I V O N A T. Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottsága úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjét a következőképpen határozza meg: K I V O N A T Ellenőrzési és Ügyrendi Bizottság 2015. szeptember 23-án (szerda) 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében (1211. Budapest, Szent Imre tér 10. fsz. 5.) megtartott nyílt

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 55/2012. (VII. 31.) a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló, többször

Részletesebben

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:

157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 157/2002. (XII.12.) Képviselőtestületi határozat. Hajdúszoboszló Város Képviselőtestülete 2003. évi munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: Január: 1. Az önkormányzat gazdasági ciklusprogramjának meghatározása

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

2. számú függelék. A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 2. számú függelék A. Pénzügyi, Településfejlesztési és Ügyrendi Bizottság 1. A bizottság közreműködik az önkormányzat költségvetési, pénzügyi-ellenőrzési, vagyongazdálkodási, településüzemeltetési, településrendezési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról

ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról SOMOGY MEGYEI JEGYZŐ SOMOGY MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE Ügyiratszám: SMÖ/275/2015. ELŐTERJESZTÉS a Somogy Megyei Közgyűlés 2015. évi munkatervének módosításáról A közgyűlés 49/2014.(XII.12.) közgyűlési határozatával

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS. 2009. I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2009. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2009. február 20. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2009. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve

ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve 12. Napirend ELŐ TERJESZTÉS a képviselő-testület 2015. évi munkaterve Tisztelt Képviselő-testület! Bánk Község Önkormányzata képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2013.

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve

Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve Testületi ülés Január 28. - Tájékoztató a Testület tevékenységét érintő. 2. Az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendelet-tervezetének

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

I. A testületi ülések és azok napirendje

I. A testületi ülések és azok napirendje KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2006. II. félévi MUNKATERVE 2006. augusztus 24. I. A testületi ülések és azok napirendje 1.) Vállalkozások foglalkoztatás növelő támogatásáról szóló rendelet

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről

T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről T Á J É K O Z T A T Ó a lejárt határidejű képviselő-testületi ok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről Ózd, 2014. április 30. Előterjesztő: Polgármester Készítette:

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására

ALPOLGÁRMESTERE. Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet megalkotására BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Bucella Gézáné Tárgy: Javaslat étkezési térítési díjakról szóló rendelet

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK

RENDELETEK HATÁROZATOK MELLÉKLETEK 2012. február 20. 4. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 10/2012. (II. 14.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat aljegyzői álláshelyére beérkezett pályázatok elbírálása 12/2012. (II. 14.)

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok:

Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.17.) határozata. a 2015. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL. A munkaprogramból adódó feladatok: Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/. (II.17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRŐL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Pályázati lehetőségeket kell felkutatni a) község útjainak

Részletesebben

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék

2007. szeptember 28. 10. szám. Tartalomjegyzék 2007. szeptember 28. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 87/2007. (IX. 20.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Gazdasági Igazgatósága vezetője közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetése

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve)

Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Tisztelt Képviselő-testület! Kiegészítés a III/2. számú előterjesztéshez (A Képviselő-testület 2015. II. félévi munkaterve) Békés Város Képviselő-testülete 2015. II. félévi munkatervét valamennyi Bizottság

Részletesebben

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET

RENDELET HATÁROZAT MELLÉKLET 2009. február 27. 2. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 2/2009. (II. 27.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről 2 szóló 4/2008. (III. 7.) Kgy. rendelet módosítása 3/2009.

Részletesebben

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E

POLGÁRMESTER J A V A S L A T. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete. 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata POLGÁRMESTER J A V A S L A T Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. II. félévi M U N K A T E R V É R E Készítette: Ábrahámné Turner

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu BESZÁMOLÓ - a Képviselő-testületnek - a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-32/2015. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2015. március 12-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 24/2015.

Részletesebben