a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságainak beszámolói működésük eltelt időszakáról (2) Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról Előterjesztő: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke

2 2 Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) melléklete tartalmazza valamennyi bizottság feladat és hatásköri jegyzékét, melyek az alábbiak: 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. 2. Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés gazdasági programját, fejlesztési tervét és munkatervét. 3. Tevékenységi területüket illetően véleményezik a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendeletet. 4. Választási időszakonként legalább 1 alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyűlésnek. 5. Döntenek a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében. 6. Ellenőrzik a Hivatal döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint kezdeményezik a közgyűlés elnökének intézkedését. 7. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által adományozható kitüntető díjakra. 8. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által alapított alapítványok kuratóriumi elnökeinek, tagjainak megbízására, illetve annak visszavonására. 9. Véleményezik a közfeladat önkéntes vállalására vonatkozó javaslatot. 10. A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak. 11. Kezdeményezhetik a közgyűlés elnökénél a megyei népszavazás elrendelését. 12. Gyakorolják a közgyűlés által átruházott feladat- és hatásköröket. 13. Figyelemmel kísérik, és munkájuk során hasznosítják az Európai Unióval kapcsolatos információkat, kiemelten az Európai Uniós pályázati lehetőségekre. A Pénzügyi Bizottság e beszámoló elkészítésével kíván eleget tenni a Megyei Közgyűlés évi munkatervéből következő és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-éből fakadó azon követelménynek, amely szerint a közgyűlés bizottságai ciklusonként legalább egy alkalommal adjanak számot működésükről. A Megyei Közgyűlés - a megválasztását követően - az egyik legfontosabb feladatának tartotta azt, hogy kialakítsa bizottsági rendszerét. Ennek során október 28-án (178/2010. (X.28.) számú KH) került megválasztásra a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is, amely 9 fővel kezdte meg a munkáját. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról szóló 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján május 1-jétől új névvel, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnevezéssel végezte munkáját a SZMSZ-ben rögzített - a 6. számú mellékletben szereplő feladat- és hatásköri jegyzékre is figyelemmel -, a bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályoknak megfelelően. A Bizottság feladat- és hatásköre - a többi bizottsághoz képest - sajátos, mivel az elsődlegesen az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket öleli fel. Az SZMSZ áprilisi bővítette és kiegészítette a bizottság addigi feladat- és hatáskörét, mely szerint a bizottság közreműködik

3 3 a. a pénzügyi kihatású terület- és vidékfejlesztési, valamint területrendezési tervezési, programozási feladatok ellátásának előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében b. a terület- és vidékfejlesztési programok, alprogramok kidolgozásában, pénzügyi kihatásuk vizsgálatában c. célra fordítható saját és megyei szintre decentralizált források felhasználásának tervezésében, a megyei önkormányzat által kiírásra kerülő pályázatok előkészítésében d. a megyei önkormányzat által benyújtani tervezett pályázatok előkészítésében A bizottsági munka kereteit - az SZMSZ-szel összhangban - a bizottság működési szabályzata jelöli ki. A Bizottság a választási ciklus ideje alatt feladatai szakszerű ellátására, a közgyűlés döntéseinek előkészítésére, valamint véleményező és ellenőrző szerepének maradéktalan ellátására törekedett. Ennek megfelelően a mindenkori éves munkatervét a Megyei Közgyűlés munkatervének figyelembevételével készítette el. Az ülések és a tárgyalt napirendek száma a következők szerint alakult: Évszám Ülések száma ebből rendkívüli Napirendek száma ebből zárt ülésen tárgyalt Határozatok száma Összesen: Határozatképtelenség miatt nem került sor a bizottság ismételt összehívására, az ülés berekesztésére. Kihelyezett ülést a bizottság nem tartott. A Bizottság - a beszámoló elkészítéséig - 28 ülésen 195 napirendi pontot tárgyalt, 210 határozatot hozott. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, a bizottságot kötelezően kell működtetni, és a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének részét képezi. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatáskörét, az Államháztartásról szóló törvény, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-e határozza meg, mint kiemelt bizottság szerepét. Kiemelt feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint az alábbiak: 120. (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

4 4 A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Bizottság minden évben megvitatta: a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó költségvetési koncepciót, és költségvetési irányelveket a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzmaradvány elszámolást. a megye belső ellenőrzési tervét és a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót az adósságot keletkeztető ügyletek illetve a kötvény lehívások jóváhagyását. (éven túli működési hitel felvétele, folyószámlahitel meghosszabbítása) a megyei önkormányzat vagyona tekintetében az ingatlanhasznosítással összefüggő koncepciót és konkrét ügyeket átruházott hatáskörben eljárva gyakorolta a döntési jogot a megyei önkormányzat által működtetett Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázat tekintetében Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság tevékenységével mindvégig arra törekedett, hogy az SZMSZ és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok következetes betartásával és betartatásával szolgálja a képviselői munka hatékonyságát, a testület működésével kapcsolatos szabályok érvényesülését, segítve ezzel a közgyűlés elnökének az ülés vezetésével kapcsolatos feladatait. Kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót fogadja el. Tatabánya, április... Winkfein Csaba sk. a bizottság elnöke Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót működésének eltelt időszakáról. Felelős: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke Határidő: azonnal

5 5 Melléklet A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK IDŐRENDI SORRENDBEN október Előzetes véleménynyilvánítás a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitány kinevezéséhez 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A tanácsnok és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak megválasztása 5. Az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása 6. Hozzájárulás pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez 7. Alapító okiratok 8. Döntés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő Bábolna 020/3 hrsz. alatti szántóföld haszonbérbe adásáról 9. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása az adható díjak összegének október Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére november 22. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvénybetét terhére 3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (a évi kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak megállapítása) 4. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 5. Tagi kölcsön nyújtása a Zöld Fenyő Kft. részére, FB tagok megválasztása, könyvvizsgáló kijelölése 6. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza TIOP 2.2.2/C/10/1 kódszámú a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai

6 6 Osztályok műszaki fejlesztése tárgyú pályázata benyújtásáról és a fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról 7. Települési Pályázati Alap Szabályzatának 8. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2010. A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe 9. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról 10. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési terve december A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési irányelveinek megalkotása 3. Kötvény lehívás jóváhagyása az Erste Bank NYRT-nél fennálló kötvénybetét terhére 4. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának Működési Szabályzata 5. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Tardos Község Önkormányzata január A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (közgyűlés Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött finanszírozási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy(ek) 1/2011. Ingatlanok kijelölése értékesítésre (közgyűlés 17.

7 7 8. Könyvvizsgáló megbízása (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt-nél fennálló kötvénybetét terhére (Csak bizottsági napirend átruházott hatáskörben) február Názáret Szociális Szolgáltató I. féléves beszámolóból eredő nyitott tétel jóváhagyása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Beszámoló a évi közbeszerzésekről, a évi közbeszerzési terv elfogadása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzatának (közgyűlés Beszámoló a májusi-júniusi esőzések károsultjainak megyei önkormányzat Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjából történő támogatásáról (közgyűlés Caminus Zrt-től bérelt világítástechnikai berendezés megvásárlása (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 1/2011. (közgyűlés Tájékoztatás a Kölyök Kft. főzőkonyhák üzemeltetésére kötött szolgáltatói szerződés pénzügyi lezárásáról 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Mogyorósbánya Község Önkormányzata 10. Bizottság évi Munkaterve március 28. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Alapítvány támogatása elnöki keret terhére (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (közgyűlés A természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja működéséről szóló szabályzat (közgyűlés A megye mezőgazdaságának helyzete, az uniós források hatása az agrárinfrastruktúrára (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (I. forduló)

8 8 (közgyűlés Vályi István Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Önerő biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma tornacsarnokának korszerűsítését célzó pályázathoz. (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Bajót Község Önkormányzata 10. Egyebek - intézményi létszámkeret csökkentés 2/ Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének április Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására (közgyűlés Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési tevékenységéről (közgyűlés Beszámoló a társulásban működtetett közoktatási intézmények tevékenységéről, alapító okirat (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza beszámolója a évi szakmai munkáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi-Szakszolgálati Intézményének átszervezése (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 2/2011. Tata 088/6 hrsz. alatti, 8. sz. halastó ingyenes használati jogáról történő lemondás (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 3/2011. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása(közgyűlés 18. Zárt ülés keretében: 12. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 4/2011.

9 9 Bük 1370/2 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat (közgyűlés 19. napirend Zárt ülés keretében) május Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról május Beszámoló a Tatabányai Szent Borbála Kórház évi pénzügyi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói működésükről és a évi gazdálkodásukról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 12/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 3/2011. (közgyűlés Hivatali és intézményi létszámkeret csökkentés 3/2011. (közgyűlés Településrendezési szerződés megkötése a Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztása érdekében (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2011. Tatabánya 8057 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása (közgyűlés Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Naszály Község Önkormányzata Dunaszentmiklós Község Önkormányzata (csak bizottsági döntésre) 9. A Zöld Fenyő Kft évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottsági döntésre) Zárt ülés keretében: 10. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 5/2011. Döntés a Bük 1370/2 hrsz.-ú üdülő ingatlan értékesítéséről (közgyűlés június Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 55/2011. (05.23.) sz. határozata szövegének 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. Javaslatok a évi költségvetési hiány csökkentésére a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/2005. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

10 10 b) A 2011/2012-es tanév előkészítésére vonatkozó fenntartói döntések c) Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 4/ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye átszervezése d) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének e) Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. f) Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 7/2011. Tatabánya, Réti u. 83. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya, Kórház 01. telephely telekmegosztása Fenntartói hozzájárulás a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája sportpálya beruházásához 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított Komárom- Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról. Javaslat az Alapítvány megszüntetése érdekében nyújtandó alapítói támogatás jóváhagyására 5. Tájékoztató az EGTC szervezésének állásáról 6. A Szeged-Csanád Egyházmegye pénzügyi beszámolója a II. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Éven túli működési hitel felvételének engedélyezése, a hatályban lévő folyószámlahitel szerződés lejáratának hosszabbítása 8. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Szákszend Község Önkormányzata Naszály Község Önkormányzata Héreg Község Önkormányzata július 14. rendkívüli ülés 1. Javaslat a készülő önkormányzati törvényhez Előterjesztő: Winkfein Csaba, frakcióvezető 2. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 8/2011 Balatonudvari 796/4 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya 2153/2 hrsz. és Tatabánya 11050/1/A/1-7 hrsz. alatti ingatlanok cseréje A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe KEMÖ id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiuma önálló villamos mérésének kialakítása 3. Támogatási megállapodás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás között 4. A 97/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat szeptember 26.

11 11 átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés 1. a) Caminus Zrt. elővásárlás b) MIKA elszámolás c) Kötvény lehívás PB. d) Munkabérhitel e) Id. Rubik E. kollégium működtetése 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (II. forduló) (közgyűlés Finanszírozási szerződés felülvizsgálata (Szeged-Csanád Egyházmegyével) (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 5/2011. (közgyűlés Döntés az Együtt-Érted Alapítvány vagyonának felhasználásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Előkészítő Bizottság részére adatszolgáltatás engedélyezése (közgyűlés 15. ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 11. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 9/2011. I. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása II. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése III. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére licittárgyalás elrendelése IV. Kömlőd 439 hrsz.-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása (közgyűlés október Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések (közgyűlés Egyebek október A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza behajthatatlan követeléseire vonatkozó leírási kérelem elfogadása (közgyűlés Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12 12 Döntés a Települési Pályázati Alapból Dömös Község Önkormányzatának nyújtott támogatások visszafizetésének átütemezéséről A 142/2011. (VI.30.) és a 147/2011. (IX.30.) számú közgyűlési határozatokról tájékoztatás (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 10/2011. a. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése b. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére elrendelt licittárgyalás határidejének meghosszabbítása (közgyűlés Döntés kompenzációs megállapodásról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával (közgyűlés Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz (közgyűlés Vizsgáló Bizottság felállításának kezdeményezése (közgyűlés október RENDKÍVÜLI 1. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyoni leltáráról, különös tekintettel az átadandó vagyontárgyak értékéről, és az önkormányzat adósságállományának alakulásáról november 21. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Az előterjesztés III. számú határozati javaslata vonatkozásában (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi-gazdasági konszolidációjának, különös tekintettel a megyei fenntartású intézmények átadásátvételének állásáról és a várható folyamatokról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részvételéről a Roma Foglalkoztatási Programban (közgyűlés Beszámoló a gazdasági szféra szereplői és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kapcsolatrendszeréről, a fejlesztési támogatások mértékéről és azok felhasználásáról, valamint a folyamatban lévő projektekről (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai-pénzügyi beszámolója a I. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső és fenntartói ellenőrzései során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetéséről (közgyűlés 11.

13 Vizsgáló Bizottság felállítása (közgyűlés A Zöld Fenyő Kft I-VII havi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottság) 12. Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére (csak bizottság) 13. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat október 31-ei állapot szerinti adósságállományáról (csak bizottság) 14. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Ácsteszér Község Önkormányzata (csak bizottság) december Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Gőzfürdő MÁK Székház cseréjéről szóló határozat hatályon kívül helyezése) 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének a) Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról b) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások c) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések 5. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. 6. Önkormányzati társulási megállapodások felmondása 7. Folyószámlahitel és munkabér hitel szerződések megszüntetése 8. Kincstári számlanyitás január átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet. 4. A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 5. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék számú jelentésében megfogalmazott javaslatok hasznosítására 6. A megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvétele

14 február 13. (Együttes Bizottsági ülés) átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról b) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása c) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása d) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet március 26. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata 5. A évi munkaterv elfogadása 6. Velence Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása 7. Sporttámogatási szerződések 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási pályázat kiírásáról 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (3) 10. Együttműködési megállapodások kötése a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal Zárt ülés keretében: 11. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről április 23. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a.) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása b.) Együttműködési megállapodás a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel c.) Delegálás a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba

15 15 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. Nemzetközi sportkapcsolatok támogatása 7. A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése 8. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről (ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN! ) június máájjuuss 11--jjééttőől l vváál lttoozzootttt aa bbi izzoottttssáágg nneevvee:: Péénnzzüüggyyi i ééss Köörrnnyyeezzeettvvééddeel lmii Bizzoottttssáágg ttoovváábbbbáá ffeel laaddaatt-- ééss hhaattáásskköörréénneekk jjeeggyyzzéékkee 1. Döntés Ácsteszér Önkormányzata Települési Alapra benyújtott pályázatáról 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységükről, terveikről 4. Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól 5. A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) 8. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala: - Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában 9. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 10. Tájékoztató a Megyeháza helyzetéről 11. Tömegsport támogatás szeptember 27. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv hatályosulásáról 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Tájékoztató az új megyei területfejlesztési koncepció tervezéséről

16 16 b) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém Megyei Önkormányzatok, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között kötendő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása. c) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a évi területfejlesztési feladatok ellátásáról kötött támogatási szerződés jóváhagyása d) Ete Önkormányzata Települési Pályázati Alapból nyújtott támogatásának átütemezési kérelme 6. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (l.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Megyei Szövetsége között létrejött Együttműködési Megállapodás 7. Megyei tömegsport támogatása Zárt ülés keretében: 8. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása október 25. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (kárpátaljai alapítványi támogatás, TDM határozat) 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása november 29. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 4. A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása 5. A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos jövőbeni feladatok december Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Megyei Területfejlesztési Koncepció - javaslati fázis - célok, prioritások, - I. tervezői változat 2. Önerő biztosítása és fenntartási kötelezettség vállalása a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi szintű TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása című, KDOP-2.2.1/D kódszámú pályázatához

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 4. melléklet az 1/2013. (II.20.) önkormányzati rendelethez 1 2 3 4 5 6 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAINAK FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1 Módosította: a 11/2013 (VII. 3.) önkormányzati rendelet 4. -a. Hatályos 2013. július

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE 221/2007. (XII. 13.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. ÉVI MUNKATERVE február 14. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapítása

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: Az 57/2014. (XI. 27.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI

PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ÉVI 1 EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2016. ÉVI MUNKATERVE Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2016. évi Munkatervét

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés év II. félévi üléstervére és a év I. félévi ülésterv-tervezetére 84-3/2016/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2016. év II. félévi üléstervére és a 2017. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi munkaterve A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi munkaterve A közgyűlés állandó/aktualitásuktól függően állandó napirendi pontjai: A 67/2015. (XII. 10.) Kgy. határozat melléklete - Beszámoló a lejárt

Részletesebben

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos, illetve december 31. Felelős: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke 75/2012. (XII. 20.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei közgyűlés 2013. évi munkatervét a mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. Határidő: folyamatos, illetve 2013.

Részletesebben

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve

15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi Munkaterve 15/2012.(II. 14.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2012. évi Munkaterve 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2012. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 212/2008. (XII. 4.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÉVI MUNKATERVE február 19. (csütörtök) 1. Egyetértés a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet igazgatóhelyettesének

Részletesebben

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére

Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére 78-3/2015/231 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi üléstervére és a 2016. év I. félévi ülésterv-tervezetére A Közgyűlés és Szervei Szervezeti

Részletesebben

Bizottsági ülések időpontjai:

Bizottsági ülések időpontjai: Bizottsági ülések időpontjai: Ügyrendi és Érdekképviseleti Bizottság 2015. május 26. (kedd) 17,00 óra Gazdasági, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2015. május 22. (péntek) 9,00 óra Emberi Kapcsolatok

Részletesebben

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26.

Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz. Heves Megyei Közgyűlés év I. félévi ülésterve. KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: február 26. 1. Elnöki jelentés Melléklet a 253/2015. (XII.11.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2016. év I. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2016. február 26. NAPIREND Jogi és Szervezési Osztály

Részletesebben

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei

I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottságának saját hatáskörei I.1. Általános saját hatáskörök Kezdeményezheti a polgármester intézkedését,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.: (36)523-701, Fax: (36)523-777, E-mail: inagy@ph.eger.hu 23. számú napirend J A V A S L A T EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2006. II. negyedévi feladattervére A Tisztségviselők

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 7. szám 2011. július KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. július 14-ei rendkívüli ülése

Részletesebben

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ÉVI MUNKATERVE A 253/2011. (XII. 29.) MÖK határozat melléklete A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE 2012. február 16. (csütörtök) 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 19. Előterjesztés a 2017. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Közigazgatási és Közigazgatási és Adó Iroda

Részletesebben

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére

6. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére 6. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2015. évi Munkaterv és jogalkotási program elfogadása A tárgykört

Részletesebben

Január 23. péntek 16,00 óra

Január 23. péntek 16,00 óra III. Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek Január 23. péntek 16,00 óra (SZB. ülés időpontja: január 19 hétfő 16.00 óra (PVB. ülés időpontja: január 20 kedd 16.00 óra Előterjesztések

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

RENDELET HATÁROZATOK

RENDELET HATÁROZATOK 2011. február 24. 6. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 4/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 6/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet 7/2011. (II. 24.) önkormányzati rendet A Baranya Megyei

Részletesebben

78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg.

78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat. 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 78/2012. (XI. 29.) Kgy. Határozat 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2013. évi munkatervét a határozat melléklete szerint állapítja meg. 2. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az SZMSZ 11.

Részletesebben

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről

Előterjesztés. Képviselő-testület évi munkatervéről Előterjesztés Képviselő-testület 2017. évi munkatervéről 1. előterjesztés száma: 363/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve: Bajtekné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014.november 27-én tartandó ülésének 9. számú A 2015. évre vonatkozó munkatervének jóváhagyása tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22.

A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. A testületi ülések ideje és napirendje: Január 22. Előterjesztés a 2015. évi adóellenőrzési terv elfogadásáról Előadó: Jegyző Az előterjesztés elkészítésében közreműködik: Adóiroda Előterjesztés a Szentendre

Részletesebben

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén)

2. Javaslat a Heves Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.16.) önkormányzati rendelet módosítására (szükség esetén) Melléklet a 200/2015. (VI.26.) közgyűlési határozathoz Heves Megyei Közgyűlés 2015. év II. félévi ülésterve KÖZGYŰLÉS IDŐPONTJA: 2015. szeptember 25. NAPIREND 1. Elnöki jelentés 2. Javaslat a Heves Megyei

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI

A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. melléklet a 37/2014 (XII.19.) önkormányzati rendelethez A KÖZGYŰLÉS ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGAINAK FELADATAI 1. JOGI, ÜGYRENDI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG 1.1. Véleményezi 1.1.1. az Önkormányzati rendeletek

Részletesebben

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére

Szám: 02/32-25/2009. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 19-i ülésére Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/32-25/2009. E LŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E

BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet a 513/2016. (XII. 15.) határozathoz BAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2017. ÉVI M U N K A T E R V E Állandó napirendi pontok valamennyi rendes képviselő-testületi ülésen: 1./

Részletesebben

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve

I. Dombóvár Város Képviselő-testületének évi munkaterve 1 I. Dombóvár Város Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve A képviselőtestületi rendes ülések 1. napirendi pontja: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben

Részletesebben

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította:

JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE. Összeállította: MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Miskolc Megye Jogú Város K ö z g y ű l é s e KJ:16.058-2/2007. JAVASLAT A KÖZGYŰLÉS 2007. II. FÉLÉVI MUNKATERVÉRE Összeállította: Gombos Gáborné Közig. és Jogi Törvényességi

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 75/2016.(XII.20.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2017. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1. melléklet MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2013. II. FÉLÉVI M U N K A T E R V E 1 2013. szeptember 19. Közgyűlési anyagok leadási határideje: 2013. augusztus 22. 1. Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról

Előterjesztés egyes önkormányzati fenntartású tagóvodák felvételi-működési körzetének módosításáról EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. II. negyedévi feladatterve 2015. április 30. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról,

Részletesebben

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV

HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK ÉV HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA NYILT ÜLÉSEK 2013. ÉV 1/2013. (II.07.) számú határozatot KEOP pályázat benyújtásáról 2/2013. (II.07.) számú határozatot a háziorvossal kötött szerződés 3/2013. (II.07.) számú

Részletesebben

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA

KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA KÁNTORJÁNOSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 91/2015.(XII.16.) önkormányzati HATÁROZATA Kántorjánosi Község Önkormányzat Képviselő-testület 2016. évi munkatervének megalkotásáról A Képviselő-testület

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület január 29-én tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervére Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal Mária

Részletesebben

2009. évi munkaterv.

2009. évi munkaterv. 2009. évi munkaterv. Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület a 2008. évi munkaterve alapján napirendre tűzte a 2009. évi munkaterv elfogadását. A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére

napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének november 30-i ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A 2016. évi Munkaterv és jogalkotási program

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi üléstervére PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 Pásztó, Kölcsey u. 35. (06-32) 460-753 Fax: (06-32) 460-918 E-mail: forum@paszto.hu Száma: 1-223/2016. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel. J A V A

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 1 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének évre vonatkozó MUNKATERVE Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évre vonatkozó MUNKATERVE Képviselőtestületi Február 9. Pénzügyi Osztály/ 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására Pénzügyi Osztály

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Terület-és Vidékfejlesztési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26.-i

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 11/2014. (VIII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére

Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkatervére Javaslat Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi munkatervére Január A napirendi pont címe: Bóbita Óvoda Intézmény vezetői pályázat elbírálása A napirendi pont

Részletesebben

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni.

A Csömöri Hírmondó 1 példányát a Sinka Istvány Községi Könyvtárban, 1 példányát a Csömöri Polgármesteri Hivatalban kell megőrizni. Csömör Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 20 /2014.(XI.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 18/2014.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Csömör

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 122/2014. (XII. 18.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április

Mezőberény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi munkatervében a április márciusáig végzett munkájáról Szociális és Fgészségügyi Bizottság Oktatási és Kulturális Bizottság Véleményező Pénzügyi- és Gazdasági 13 zottság Bizottság: ligyrendi, Jogi, és Közbiztonsági Bizottság Készítette:

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 28 (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 8. 1 E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. június 28 (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 8. napirendi pont Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő:

Részletesebben

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 3. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati rendelethez AZ ÁLLANDÓ BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK 1. Köznevelési, Kulturális és Ügyrendi Bizottság 1.1. Az Ügyrendi bizottság dönt: 1.1.1.

Részletesebben

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

4/2012. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE 5/2012. (III. 27.) önkormányzati rendelet Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről, és a vagyongazdálkodásról

Részletesebben

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

JELENTÉS. A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztés száma:162/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án, 18-órakor megtartandó ülésére Jelentés a lejárt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 27-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27-i -i testületi ülésére Tárgy: 2015. évi munkaterv Mágocs Város Önkormányzatának Szervezeti és

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület TISZALÖK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 01-i rendkívüli nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/4-20/2016 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 01-i rendkívüli nyílt üléséről

Részletesebben

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata

Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 96/2013. (XII. 19.) határozata Kivonat Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. december 19-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Szajol Község Önkormányzata Képviselő-testületének 96/2013. (XII. 19.) határozata

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2013. ÉV 2013. január 30. (szerda) 1.1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése (első olvasat) 1.2. Önkormányzat intézményeinél biztosított gyermekétkeztetés

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2011. I. félévi M U N K A T E R V E 2 2011. február 11. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

1. Gazdasági Bizottság

1. Gazdasági Bizottság 2. melléklet a 10 /2013. ( V. 8. ) önkormányzati rendelethez A képviselő-testület egyes bizottságainak feladat- és hatásköréről és átruházott jogköréről 1. Gazdasági Bizottság 1.1. Ellátja az Mötv. és

Részletesebben

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

1. számú melléklet I. PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG. Pénzügyi Bizottság feladatkörei: 1. számú melléklet BIZOTTSÁGI, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETI FELADATOK, BIZOTTSÁGOKRA, TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETRE ÉS POLGÁRMESTERRE ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK Pénzügyi Bizottság feladatkörei:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 523-801 E-mail:papj@bekescsaba.hu Ikt. sz.: I. 220-9/2005 NYILVÁNOS

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS I. félévi M U N K A T E R V E JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2006. I. félévi M U N K A T E R V E 2006. február 17. 1. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2006. évi költségvetésének és kötelező előirányzatainak

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Bodorkós Ferenc polgármester Dr. Görög István jegyző A polgármesteri beszámolót Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ. m e g h í v o m. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének következő, rendkívüli ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 26-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. JT/3-18/2015 Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve

Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének évi ülésterve A 93/2015. (XII. 17.) Kgy. határozat melléklete Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. évi ülésterve A közgyűlés minden rendes munkaülésén megtárgyalja: Első napirendi pontként az elmúlt közgyűlésen

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve

Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének évi munkaterve Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve I. 2017. január 25-i képviselő-testületi ülés 1. A 2017. évi fővárosi forrásmegosztás véleményezése 2. Javaslat a

Részletesebben

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr

Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke TDM Nonpr VÁC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MUNKATERVE 2016. Január 21. 2) Tájékoztató a jelentősebb beruházásokról 3) Váci Városfejlesztő Kft. és tagvállalatainak havi beszámolója 4) A Vác és Környéke

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel!

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. NYIL V AN OS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal egyszerű többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:. 1. 990-2/2014. Előadó: Belanka Zsolt Mell. : Munkaterv Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 NYIL V AN

Részletesebben

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV

MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV MEZŐKÖVESD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK M U N K A T E R V E 2015. ÉV 2015. január 28. (szerda) 1. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése (első olvasat) 2. A Mezőkövesdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK II. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2016. II. FÉLÉVI MUNKATERVE 2016. szeptember 22. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Előterjesztő: Szociálpolitikai Osztály vezetője

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete

A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló - többször módosított - 6/2007.

Részletesebben

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó

Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Szám: 03-3/1-9/2015. M E G H Í V Ó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2015. május 28-án (csütörtök) 09.00 órai kezdettel tartja ülését a Városháza nagytermében, 7621 Pécs, Széchenyi tér 1.

Részletesebben

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/

KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/ , Fax: 96/ KAPUVÁR VÁROS POLGÁRMESTERE 9330 KAPUVÁR, Fő tér 1. GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE : 96/596-001, Fax: 96/596-005 E-mail: polgarmester@kapuvar.hu 3. napirendi pont: Tárgyalja: Minden bizottság Javaslat Kapuvár

Részletesebben

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

175-35/2011. K I V O N A T Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 226/2011. (X. 26.) Kt. hat. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. október 26-ai ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint elfogadja: 1. Tájékoztató a lejárt határidejű

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE

GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE GYÖNGYÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÉVI MUNKATERVE ************* ******* *** * Készült a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei valamint a Képviselő-testület bizottságai javaslatai

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület január 29-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/570- /2014. Végh Endréné E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2014. január 29-i ülésére Tárgy: A Képviselő-testület

Részletesebben

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE

Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 1 Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ÜLÉS- ÉS MUNKATERVE 2 I. fejezet Általános rendelkezések Balatonberény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: képvsielőtestület)

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület december 17-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: dr. Tárnoki Richárd/Harsányiné dr. Tóth Beáta

Részletesebben

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JÁNOSHIDA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERV TERVEZETE Általános Szabályok: Testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal 5143 Jánoshida, Fő út 28. Testületi ülés kezdési időpontja: 16.00

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető

Szervezési és Ügyviteli osztályvezető Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának POLGÁRMESTERE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervének elfogadására

Részletesebben

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Kistelek Városi Önkormányzat képviselő-testületének 6/2015. (III.25.) önkormányzati rendelete A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 16/2014. (X.21.) önkormányzati

Részletesebben

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE

HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK ÉVI MUNKATERVE HARKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 2012. ÉVI MUNKATERVE Elfogadva a 3 /2012.(I.30.) Ök. számú határozattal A képvisel -testület m ködésének alapja az éves munkaprogram. A testület tevékenysége

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére

J A V A S L A T. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének II. félévi üléstervére 1 P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F A X : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 Száma: 1-103/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 16-i nyilvános ülésére 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/563-12/2016. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2016. december 16-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testülete 2017.

Részletesebben