a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25-i ülésére"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottsága E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságainak beszámolói működésük eltelt időszakáról (2) Beszámoló a Pénzügyi Bizottság munkájáról Előterjesztő: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke

2 2 Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SZMSZ) melléklete tartalmazza valamennyi bizottság feladat és hatásköri jegyzékét, melyek az alábbiak: 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását. 2. Javaslatot tesznek és véleményezik a közgyűlés gazdasági programját, fejlesztési tervét és munkatervét. 3. Tevékenységi területüket illetően véleményezik a költségvetési koncepciót és a költségvetési rendeletet. 4. Választási időszakonként legalább 1 alkalommal beszámolnak munkájukról a megyei közgyűlésnek. 5. Döntenek a bizottsági döntéshozatalból való kizárás ügyében. 6. Ellenőrzik a Hivatal döntések előkészítésére, végrehajtására vonatkozó munkáját. Szükség szerint kezdeményezik a közgyűlés elnökének intézkedését. 7. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által adományozható kitüntető díjakra. 8. Javaslatot tehetnek a közgyűlés által alapított alapítványok kuratóriumi elnökeinek, tagjainak megbízására, illetve annak visszavonására. 9. Véleményezik a közfeladat önkéntes vállalására vonatkozó javaslatot. 10. A több bizottság feladatkörébe tartozó kérdésben együttműködnek, szükség szerint együttes ülést tartanak. 11. Kezdeményezhetik a közgyűlés elnökénél a megyei népszavazás elrendelését. 12. Gyakorolják a közgyűlés által átruházott feladat- és hatásköröket. 13. Figyelemmel kísérik, és munkájuk során hasznosítják az Európai Unióval kapcsolatos információkat, kiemelten az Európai Uniós pályázati lehetőségekre. A Pénzügyi Bizottság e beszámoló elkészítésével kíván eleget tenni a Megyei Közgyűlés évi munkatervéből következő és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-éből fakadó azon követelménynek, amely szerint a közgyűlés bizottságai ciklusonként legalább egy alkalommal adjanak számot működésükről. A Megyei Közgyűlés - a megválasztását követően - az egyik legfontosabb feladatának tartotta azt, hogy kialakítsa bizottsági rendszerét. Ennek során október 28-án (178/2010. (X.28.) számú KH) került megválasztásra a Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság is, amely 9 fővel kezdte meg a munkáját. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról szóló 9/2012. (IV. 26.) számú önkormányzati rendelet alapján május 1-jétől új névvel, Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság elnevezéssel végezte munkáját a SZMSZ-ben rögzített - a 6. számú mellékletben szereplő feladat- és hatásköri jegyzékre is figyelemmel -, a bizottságok működésére vonatkozó alapvető szabályoknak megfelelően. A Bizottság feladat- és hatásköre - a többi bizottsághoz képest - sajátos, mivel az elsődlegesen az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos kérdéseket öleli fel. Az SZMSZ áprilisi bővítette és kiegészítette a bizottság addigi feladat- és hatáskörét, mely szerint a bizottság közreműködik

3 3 a. a pénzügyi kihatású terület- és vidékfejlesztési, valamint területrendezési tervezési, programozási feladatok ellátásának előkészítésében, végrehajtásának ellenőrzésében b. a terület- és vidékfejlesztési programok, alprogramok kidolgozásában, pénzügyi kihatásuk vizsgálatában c. célra fordítható saját és megyei szintre decentralizált források felhasználásának tervezésében, a megyei önkormányzat által kiírásra kerülő pályázatok előkészítésében d. a megyei önkormányzat által benyújtani tervezett pályázatok előkészítésében A bizottsági munka kereteit - az SZMSZ-szel összhangban - a bizottság működési szabályzata jelöli ki. A Bizottság a választási ciklus ideje alatt feladatai szakszerű ellátására, a közgyűlés döntéseinek előkészítésére, valamint véleményező és ellenőrző szerepének maradéktalan ellátására törekedett. Ennek megfelelően a mindenkori éves munkatervét a Megyei Közgyűlés munkatervének figyelembevételével készítette el. Az ülések és a tárgyalt napirendek száma a következők szerint alakult: Évszám Ülések száma ebből rendkívüli Napirendek száma ebből zárt ülésen tárgyalt Határozatok száma Összesen: Határozatképtelenség miatt nem került sor a bizottság ismételt összehívására, az ülés berekesztésére. Kihelyezett ülést a bizottság nem tartott. A Bizottság - a beszámoló elkészítéséig - 28 ülésen 195 napirendi pontot tárgyalt, 210 határozatot hozott. A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint, a bizottságot kötelezően kell működtetni, és a helyi önkormányzatok belső kontrollrendszerének részét képezi. A Pénzügyi Bizottság feladat és hatáskörét, az Államháztartásról szóló törvény, a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat SZMSZ-e határozza meg, mint kiemelt bizottság szerepét. Kiemelt feladatai a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény előírásai szerint az alábbiak: 120. (1) A pénzügyi bizottság a helyi önkormányzatnál és intézményeinél a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit; b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; c) vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését; d) ellátja a képviselő-testület rendeletében meghatározott feladatokat.

4 4 A fentiekre tekintettel a Pénzügyi Bizottság minden évben megvitatta: a költségvetésről szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó költségvetési koncepciót, és költségvetési irányelveket a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet, illetve az ahhoz kapcsolódó pénzmaradvány elszámolást. a megye belső ellenőrzési tervét és a belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámolót az adósságot keletkeztető ügyletek illetve a kötvény lehívások jóváhagyását. (éven túli működési hitel felvétele, folyószámlahitel meghosszabbítása) a megyei önkormányzat vagyona tekintetében az ingatlanhasznosítással összefüggő koncepciót és konkrét ügyeket átruházott hatáskörben eljárva gyakorolta a döntési jogot a megyei önkormányzat által működtetett Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázat tekintetében Tisztelt Megyei Közgyűlés! A Pénzügyi Bizottság tevékenységével mindvégig arra törekedett, hogy az SZMSZ és a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályok következetes betartásával és betartatásával szolgálja a képviselői munka hatékonyságát, a testület működésével kapcsolatos szabályok érvényesülését, segítve ezzel a közgyűlés elnökének az ülés vezetésével kapcsolatos feladatait. Kérem a Tisztelt Megyei Közgyűlést, hogy a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót fogadja el. Tatabánya, április... Winkfein Csaba sk. a bizottság elnöke Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elfogadja a Pénzügyi Bizottság munkájáról szóló beszámolót működésének eltelt időszakáról. Felelős: Winkfein Csaba, a bizottság elnöke Határidő: azonnal

5 5 Melléklet A PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ÁLTAL TÁRGYALT NAPIRENDI PONTOK IDŐRENDI SORRENDBEN október Előzetes véleménynyilvánítás a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitány kinevezéséhez 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló a 22/2007. (X. 25.) számú önkormányzati rendelettel módosított 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A tanácsnok és a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak megválasztása 5. Az Egyeztető Bizottság tagjainak megválasztása 6. Hozzájárulás pedagógiai program jóváhagyására, bevezetésére vonatkozó általános előírások alkalmazásától való eltéréshez 7. Alapító okiratok 8. Döntés a megyei önkormányzat tulajdonában lévő Bábolna 020/3 hrsz. alatti szántóföld haszonbérbe adásáról 9. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása az adható díjak összegének október Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére november 22. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvénybetét terhére 3. A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (a évi kéményseprő-ipari szolgáltatási díjak megállapítása) 4. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 5. Tagi kölcsön nyújtása a Zöld Fenyő Kft. részére, FB tagok megválasztása, könyvvizsgáló kijelölése 6. Döntés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza TIOP 2.2.2/C/10/1 kódszámú a Perinatális Intenzív Centrumok és az Intenzív Neonatológiai

6 6 Osztályok műszaki fejlesztése tárgyú pályázata benyújtásáról és a fejlesztéshez szükséges önerő biztosításáról 7. Települési Pályázati Alap Szabályzatának 8. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2010. A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe 9. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról 10. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési terve december A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési irányelveinek megalkotása 3. Kötvény lehívás jóváhagyása az Erste Bank NYRT-nél fennálló kötvénybetét terhére 4. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának Működési Szabályzata 5. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Tardos Község Önkormányzata január A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása (közgyűlés Az élelmezési nyersanyagnormákról, az egyes intézményekben folyó munkahelyi étkeztetés fő szabályairól, valamint a gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott, személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézményekről és az ellátás igénybevétele esetén fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI. 26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött finanszírozási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással kapcsolatos ügy(ek) 1/2011. Ingatlanok kijelölése értékesítésre (közgyűlés 17.

7 7 8. Könyvvizsgáló megbízása (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitel Bank Zrt-nél fennálló kötvénybetét terhére (Csak bizottsági napirend átruházott hatáskörben) február Názáret Szociális Szolgáltató I. féléves beszámolóból eredő nyitott tétel jóváhagyása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Beszámoló a évi közbeszerzésekről, a évi közbeszerzési terv elfogadása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza Térítési Díj Szabályzatának (közgyűlés Beszámoló a májusi-júniusi esőzések károsultjainak megyei önkormányzat Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjából történő támogatásáról (közgyűlés Caminus Zrt-től bérelt világítástechnikai berendezés megvásárlása (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 1/2011. (közgyűlés Tájékoztatás a Kölyök Kft. főzőkonyhák üzemeltetésére kötött szolgáltatói szerződés pénzügyi lezárásáról 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Mogyorósbánya Község Önkormányzata 10. Bizottság évi Munkaterve március 28. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Alapítvány támogatása elnöki keret terhére (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2008. (VI.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (közgyűlés A természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja működéséről szóló szabályzat (közgyűlés A megye mezőgazdaságának helyzete, az uniós források hatása az agrárinfrastruktúrára (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (I. forduló)

8 8 (közgyűlés Vályi István Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Önerő biztosítása a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolája és Szakiskolája és Kollégiuma tornacsarnokának korszerűsítését célzó pályázathoz. (közgyűlés Kötvény lehívás jóváhagyása Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére 9. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Bajót Község Önkormányzata 10. Egyebek - intézményi létszámkeret csökkentés 2/ Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének április Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Pályázat benyújtása az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására (közgyűlés Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső- és fenntartói ellenőrzési tevékenységéről (közgyűlés Beszámoló a társulásban működtetett közoktatási intézmények tevékenységéről, alapító okirat (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza beszámolója a évi szakmai munkáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatokkal megkötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi-Szakszolgálati Intézményének átszervezése (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 2/2011. Tata 088/6 hrsz. alatti, 8. sz. halastó ingyenes használati jogáról történő lemondás (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 3/2011. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása(közgyűlés 18. Zárt ülés keretében: 12. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 4/2011.

9 9 Bük 1370/2 hrsz.-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat (közgyűlés 19. napirend Zárt ülés keretében) május Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról május Beszámoló a Tatabányai Szent Borbála Kórház évi pénzügyi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok és közalapítványok kuratóriumainak beszámolói működésükről és a évi gazdálkodásukról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 12/2009. (VI. 25.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 3/2011. (közgyűlés Hivatali és intézményi létszámkeret csökkentés 3/2011. (közgyűlés Településrendezési szerződés megkötése a Tatabánya 5737/14 hrsz. alatti telek megosztása érdekében (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 6/2011. Tatabánya 8057 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása (közgyűlés Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Naszály Község Önkormányzata Dunaszentmiklós Község Önkormányzata (csak bizottsági döntésre) 9. A Zöld Fenyő Kft évi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottsági döntésre) Zárt ülés keretében: 10. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 5/2011. Döntés a Bük 1370/2 hrsz.-ú üdülő ingatlan értékesítéséről (közgyűlés június Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 55/2011. (05.23.) sz. határozata szövegének 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. Javaslatok a évi költségvetési hiány csökkentésére a) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összege megállapításának szabályairól szóló 4/2005. (I. 27.) számú önkormányzati rendelet felülvizsgálata

10 10 b) A 2011/2012-es tanév előkészítésére vonatkozó fenntartói döntések c) Intézményátszervezésekre vonatkozó fenntartói döntések meghozatala 4/ A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyermekotthona átszervezése 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Pedagógiai és Gyermekvédelmi Szakszolgálati Intézménye átszervezése d) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének e) Intézményi létszámkeret csökkentés 4/2011. f) Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 7/2011. Tatabánya, Réti u. 83. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya, Kórház 01. telephely telekmegosztása Fenntartói hozzájárulás a KEMÖ Géza Fejedelem Ipari Szakképző Iskolája sportpálya beruházásához 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított Komárom- Esztergom Megyei Művelődési, Ifjúsági és Közösségfejlesztési Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról. Javaslat az Alapítvány megszüntetése érdekében nyújtandó alapítói támogatás jóváhagyására 5. Tájékoztató az EGTC szervezésének állásáról 6. A Szeged-Csanád Egyházmegye pénzügyi beszámolója a II. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 7. Éven túli működési hitel felvételének engedélyezése, a hatályban lévő folyószámlahitel szerződés lejáratának hosszabbítása 8. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról Szákszend Község Önkormányzata Naszály Község Önkormányzata Héreg Község Önkormányzata július 14. rendkívüli ülés 1. Javaslat a készülő önkormányzati törvényhez Előterjesztő: Winkfein Csaba, frakcióvezető 2. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 8/2011 Balatonudvari 796/4 hrsz.-ú ingatlan kijelölése értékesítésre Tatabánya 2153/2 hrsz. és Tatabánya 11050/1/A/1-7 hrsz. alatti ingatlanok cseréje A tatai 17/2 hrsz.-ú és 3064/2 hrsz.-ú ingatlanok tulajdonjogának megszerzése a tatai Kiskastély ingyenes használati jogáért cserébe KEMÖ id. Rubik Ernő Középfokú Kollégiuma önálló villamos mérésének kialakítása 3. Támogatási megállapodás a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás között 4. A 97/2011. (V.26.) számú közgyűlési határozat szeptember 26.

11 11 átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (közgyűlés 1. a) Caminus Zrt. elővásárlás b) MIKA elszámolás c) Kötvény lehívás PB. d) Munkabérhitel e) Id. Rubik E. kollégium működtetése 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőit megillető juttatásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet (közgyűlés Megyei területrendezési terv módosításának véleményezése (II. forduló) (közgyűlés Finanszírozási szerződés felülvizsgálata (Szeged-Csanád Egyházmegyével) (közgyűlés Intézményi létszámkeret csökkentés 5/2011. (közgyűlés Döntés az Együtt-Érted Alapítvány vagyonának felhasználásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Előkészítő Bizottság részére adatszolgáltatás engedélyezése (közgyűlés 15. ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN: 11. Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 9/2011. I. Értékesítésre meghirdetett ingatlanok versenypályázatának eredménytelenné nyilvánítása II. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése III. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére licittárgyalás elrendelése IV. Kömlőd 439 hrsz.-ú ingatlanon szolgalmi jog alapítása (közgyűlés október Folyószámlahitel és munkabérhitel szerződések (közgyűlés Egyebek október A kéményseprő-ipari közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló többször módosított 12/1995. (XII. 28.) számú önkormányzati rendelet (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza behajthatatlan követeléseire vonatkozó leírási kérelem elfogadása (közgyűlés Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

12 12 Döntés a Települési Pályázati Alapból Dömös Község Önkormányzatának nyújtott támogatások visszafizetésének átütemezéséről A 142/2011. (VI.30.) és a 147/2011. (IX.30.) számú közgyűlési határozatokról tájékoztatás (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegyével kötött ellátási szerződés (közgyűlés Ingatlanhasznosítással összefüggő ügyek 10/2011. a. Komárom, Iskola u. 12. szám alatti ingatlan értékesítése b. Tatabánya, Kórház 01. telephely értékesítésére elrendelt licittárgyalás határidejének meghosszabbítása (közgyűlés Döntés kompenzációs megállapodásról Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzatával (közgyűlés Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz (közgyűlés Vizsgáló Bizottság felállításának kezdeményezése (közgyűlés október RENDKÍVÜLI 1. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat vagyoni leltáráról, különös tekintettel az átadandó vagyontárgyak értékéről, és az önkormányzat adósságállományának alakulásáról november 21. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Az előterjesztés III. számú határozati javaslata vonatkozásában (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról (közgyűlés A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat pénzügyi-gazdasági konszolidációjának, különös tekintettel a megyei fenntartású intézmények átadásátvételének állásáról és a várható folyamatokról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat tulajdonában, használatában lévő földingatlanok hasznosításáról (közgyűlés Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat részvételéről a Roma Foglalkoztatási Programban (közgyűlés Beszámoló a gazdasági szféra szereplői és a Komárom-Esztergom Megyei Szakképzés-szervezési Társulás kapcsolatrendszeréről, a fejlesztési támogatások mértékéről és azok felhasználásáról, valamint a folyamatban lévő projektekről (közgyűlés A Szeged-Csanádi Egyházmegye szakmai-pénzügyi beszámolója a I. félévi gyermekvédelmi feladatok ellátásáról (közgyűlés Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső és fenntartói ellenőrzései során feltárt hibák és hiányosságok megszüntetéséről (közgyűlés 11.

13 Vizsgáló Bizottság felállítása (közgyűlés A Zöld Fenyő Kft I-VII havi egyszerűsített pénzügyi beszámolója (csak bizottság) 12. Kötvény lehívás jóváhagyása a Kereskedelmi és Hitelbanknál fennálló kötvény-betét terhére (csak bizottság) 13. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat október 31-ei állapot szerinti adósságállományáról (csak bizottság) 14. Döntés a Települési Pályázati Alap támogatására benyújtott pályázatról - Ácsteszér Község Önkormányzata (csak bizottság) december Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozásokat segítő programjairól 2011-ben 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (Gőzfürdő MÁK Székház cseréjéről szóló határozat hatályon kívül helyezése) 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Tervének a) Rendelet-tervezet Komárom-Esztergom Megye Területrendezési Szabályzatáról szóló 22/2005. (IX.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról b) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó ajánlások c) Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv módosításához kapcsolódó intézkedések 5. A konszolidációs törvénnyel összefüggő megállapodások elfogadása I. 6. Önkormányzati társulási megállapodások felmondása 7. Folyószámlahitel és munkabér hitel szerződések megszüntetése 8. Kincstári számlanyitás január átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III.29.) számú önkormányzati rendelet. 4. A megyei önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 17/2006. (X.26.) számú önkormányzati rendelet 5. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék számú jelentésében megfogalmazott javaslatok hasznosítására 6. A megszűnt Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a szintén megszűnt Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács feladatainak és vagyonának átvétele

14 február 13. (Együttes Bizottsági ülés) átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Előterjesztés a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács évi beszámolójáról b) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi központi működési támogatásának elszámolása c) A Szigetköz-Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása d) Tag delegálása az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanácsba 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet március 26. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal ügyrendjének felülvizsgálata 5. A évi munkaterv elfogadása 6. Velence Térségi Fejlesztési Tanács továbbműködtetése és tag delegálása 7. Sporttámogatási szerződések 8. Döntés a kéményseprő-ipari közszolgáltatási pályázat kiírásáról 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Kisebbségi Önkormányzatok évi működéséről (3) 10. Együttműködési megállapodások kötése a megyei nemzetiségi önkormányzatokkal Zárt ülés keretében: 11. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről április 23. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a.) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása b.) Együttműködési megállapodás a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökséggel c.) Delegálás a megyei területfejlesztési konzultációs fórumba

15 15 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetése teljesítésének jóváhagyása és pénzmaradványának elszámolása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 5. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet 6. Nemzetközi sportkapcsolatok támogatása 7. A megyei nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások kiegészítése 8. Döntés a kéményseprő közszolgáltatásra kiírt pályázat eredményéről (ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN! ) június máájjuuss 11--jjééttőől l vváál lttoozzootttt aa bbi izzoottttssáágg nneevvee:: Péénnzzüüggyyi i ééss Köörrnnyyeezzeettvvééddeel lmii Bizzoottttssáágg ttoovváábbbbáá ffeel laaddaatt-- ééss hhaattáásskköörréénneekk jjeeggyyzzéékkee 1. Döntés Ácsteszér Önkormányzata Települési Alapra benyújtott pályázatáról 2. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 3. Tájékoztató a megyében működő regionális hulladékgazdálkodási rendszerekről, tevékenységükről, terveikről 4. Tájékoztató az erdőterületek állapotáról, az erdőterületek fejlesztéséről, fenntartásáról, a közmunkaprogram tapasztalatairól 5. A Komárom-Esztergom Megye a nemzetiségekért Alapítvány kuratóriumának beszámolója működéséről és a évi gazdálkodásáról 6. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 7. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hatályos rendeleteinek felülvizsgálata (II.) 8. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala: - Dömös Önkormányzata kérelme települési pályázati alapra történő visszafizetések átütemezése tárgyában 9. Éves ellenőrzési jelentés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési tevékenységéről, és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 10. Tájékoztató a Megyeháza helyzetéről 11. Tömegsport támogatás szeptember 27. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi I. félévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 4. Beszámoló a Komárom-Esztergom Megyei Területrendezési Terv hatályosulásáról 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Tájékoztató az új megyei területfejlesztési koncepció tervezéséről

16 16 b) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém Megyei Önkormányzatok, továbbá a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség között kötendő együttműködési keretmegállapodás jóváhagyása. c) A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat között a évi területfejlesztési feladatok ellátásáról kötött támogatási szerződés jóváhagyása d) Ete Önkormányzata Települési Pályázati Alapból nyújtott támogatásának átütemezési kérelme 6. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (l.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Gazdasági Érdekképviseleti Szervezetek Komárom-Esztergom Megyei Szövetsége között létrejött Együttműködési Megállapodás 7. Megyei tömegsport támogatása Zárt ülés keretében: 8. A Komárom-Esztergom Megyéért kitüntető díj, valamint a Komárom-Esztergom Megyéért Szakmai Díj adományozása október 25. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (kárpátaljai alapítványi támogatás, TDM határozat) 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi belső ellenőrzési terve 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása november 29. átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési koncepciója 4. A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása 5. A neszmélyi vörösiszap tározó bejárásán szerzett tapasztalatok és az ezzel kapcsolatos jövőbeni feladatok december Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) Megyei Területfejlesztési Koncepció - javaslati fázis - célok, prioritások, - I. tervezői változat 2. Önerő biztosítása és fenntartási kötelezettség vállalása a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft., mint térségi szintű TDM szervezet szakmai tevékenységének megalapozása című, KDOP-2.2.1/D kódszámú pályázatához

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2013. március 19., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2013. március 19., kedd 1. szám

Részletesebben

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE

A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 6. sz. melléklet A bizottságok feladat- és hatáskörének jegyzéke VALAMENNYI BIZOTTSÁG FELADAT- ÉS HATÁSKÖRE 1. Feladatkörükben előkészítik a közgyűlés döntéseit, véleményezik a döntés-tervezeteket, szervezik

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2012. február 16. I. A megyei önkormányzat rendeletei TARTALOMJEGYZÉK Rendelet száma Tárgya Oldal 1/2012. (II. 23.)

Részletesebben

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével,

a) a képviselő-testület által átruházott hatáskörben érdemi döntés meghozatalával és végrehajtása ellenőrzésével, Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2007. (IV.26.) sz. rendelete az állandó bizottságok feladatairól és hatásköréről a 25/2007. (IX.20.) sz. 27/2008. (XII.19.) sz. és a 32/2010. (XII.16.)

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2005. február 17. 1. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2005. február 17. 1. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 1/2005. (II. 17.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003. (VI. 16.) Kgy. rendelet

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2013. (VI.01.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A Képviselőtestület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Füredi János sk. polgármester

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RÁKÓCZIÚJFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013.(V.30.) önkormányzati RENDELETE Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Rákócziújfalu

Részletesebben

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2009. május 6. dr. Xantus Judit jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 19/2009. (V.06.) ök. számú rendelete a Képviselő-testület

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2009. február 20-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2009. február 20-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Bóta Mizsei Ilona, Búsi Lajos, Dobos László, Fejér Andor,

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 4/2013. (III. 01.) önkormányzati rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2012. JANUÁR 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2011. (XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról, a bizottságok feladat- és hatásköréről 1

Részletesebben

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait.

PÉNZÜGYI, FEJLESZTÉSI ÉS KÖZBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG. 1. A bizottság éves munkaterv alapján látja el feladatait. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (IV.1.) önkormányzati rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Ercsi Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése. 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Javasolt napirendek: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. július 10-én (csütörtök) 10.00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem 1. A Veszprém

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/211-7/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 8/2011.(IV.29.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Tiszasas Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Egységes szerkezetben. Bevezetés

Egységes szerkezetben. Bevezetés Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének a többszörösen módosított 22/2008.(XII.23.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról szóló rendelete Egységes szerkezetben Bevezetés A Magyar

Részletesebben

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata 6/2013.(II. 18.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ORGOVÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013. Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 14/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és

Részletesebben

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek

A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzata mellékletek 1. sz. melléklet Komárom-Esztergom megye címerének elhelyezése, rajzolata és nyomdai színskálája 38. oldal 2. sz. melléklet A közgyőlési elıterjesztések részletes követelményei 1. Az elıterjesztés szerkezete:

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2009. március 10., kedd. 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2009. március 10., kedd 1. szám

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. április 30.

MEGHÍVÓ 2015. április 30. MEGHÍVÓ 2015. április 30. 2 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-án (csütörtök) 9 00 órai kezdettel nyilvános munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben