Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Szerződésszám: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg Adószám: Bankszámlaszám: K&H Képviselő: Szabó Zoltán Attila a továbbiakban: Megrendelő másrészről a a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. Székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: Gyursánszky János a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. Előzmények Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) ELO rendszer kapcsán nyújtott szakértó i szolgáltatás tárgyban én indított beszerzési eljárás án kihirdetett eredménye alapján kötik meg. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéshez fizikailag nem esatolt - Vállalkozó ajánlata. A Megrendelő részéről év során bevezetésre került ELO Professional 7.0 szoftver tárgyi rendszeren belül a bejövő számlakezelési folyamat, mely jelenleg éles üzemben van, továbbá az alábbi workflow-k impiementálása: - bejövő-, kimenő iratkezelés, szignálás; - kimenő számlázás, továbbszámlázás; - termékszám-, cikkszám igénylés; - kiküldetés engedélyezés; - álláshirdetés, munkaerő igénylés, véglegesítés engedélyezése; - irodaszer igénylés; - szerződés nyilvántartásba vétele; - szabályozó dokumentum elfogadása; - dokumentum kölcsönzés, külső honlapon közzététel; - vezetői feljegyzés. 1. A szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően

2 elvégzi a Megrendelő használatában lévő ELO Professional 7.0 rendszer kapcsán nyújtott szakértői tevékenységet. 2. A Vállalkozó feladatai Vállalkozó szakértői tevékenysége eredményeként, a 2.1 pontban meghatározott témák részletes kifejtését tartalmazó tanulmányt ad át Megrendelő részére. A szakértői dokumentum készítéséhez vállalkozó az általa szükségesnek ítélt körben személyes interjúk lefolytatását is alkalmazhatja Vállalkozó feladata a tárgyi folyamatok impiementációjának áttekintése valamint javaslattétel a következő témákban: - az ELO Professional Megrendelő szervezetén belüli használatának kiterjeszthetősége, fejlesztési lehetőségei; - az elkészített, vagy a potenciálisan implementálható workflow-k olyan körének kijelölése, mely még év során elindítható folyamatokat eredményez; - a bevezetésre javasolt folyamatok körében munkaszervezési és folyamat alakítási javaslatok a bevezetés sikeressége érdekében; - technológiai javaslatok az ELO iratkezelő hatékonyabb társasági szoftveres integrációjára (Active Directory, kapcsolódó rendszerek, jogosultság-, és szerepkörkezelés, stb) - az ELO dokumentumkezelő funkcionális összehasonlítása egyéb, széles körben használatos dokumentumkezelési rendszerekkel, különös tekintettel a központi kormányzatban bevezetés alatt álló dokumentumkezelő alkalmazással. 3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így ajelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el Vállalkozó köteles a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti Vállalkozó köteles Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánsága, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha a Vállalkozó oldalán más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült Új körülmények az utasítások módosítását teszik indokolttá. 2/6

3 3.8. Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó körülményről, amely a szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. Megrendelő az I. pontban meghatározott, valamint a 2. pontban részletezett feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza) Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni A Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott anyagokat haladéktalanul ellenőrizni és minőségi kifogásait az átvételtől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül közölni. 5. A szerződés hatálya Felek jelen szerződést határozott időre, azaz ajelen szerződés Felek általi aláírásától kezdődően augusztus 15. napjáig kötik azzal a kikötéssel, hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. 6. Vállalkozói díj 6.1. Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg, amelynek teljes összege: ,- Ft + AFA, azaz hétmillió-nyolcszáznyolcvanezerforint ± általános forgalmi adó Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti Fizetési feltételek Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően 1 darab végszámla benyújtására jogosult Vállalkozó a számvitelről szóló évi C. törvény l67.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az őt megillető pont szerinti - díjösszegre, amelyet a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete a szabályosan kiállított és a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás A számla kiállításával kapcsolatos követelmények: o a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát, o a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába küldi. A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenlíti ki. 3/6 q11,

4 6.4. Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamat megfizetését kérheti. 7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása 7.1. A szerződési feladatok teljesítése során leszállítandó termékeket Felek az alábbiak szerint határozzák meg: A 2. pontban meghatározott tanulmányt Vállalkozó két eredeti példányban papír alapon, továbbá két példányban CD-n bocsátja Megrendelő részére A Vállalkozó a 2. pont szerinti eredményterméket augusztus 15-ig köteles Megrendelő számára átadni. 8. Kötbér 8.1. Amennyiben a Vállalkozó teljesítési határidőt elmulasztja és késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára napi a nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni. A kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-ig terjedhet Megrendelő a kötbérösszegéről levelet küld Vállalkozó részére, és összegét jogosult a vállalkozási díjba beszámítani Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó megfelelő póthatáridő tűzése mellett jogosult a hibát kijavítani. Amennyiben a szolgáltatás a hiba kijavítása után sem alkalmas a felhasználásra, úgy a Megrendelő választása szerint eláilhat a szerződéstől és érvényesítheti a késedelmi kötbért, vagy ismételt póthatáridő tűzése mellett ismételten felhívhatja a Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésre. 9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok 9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző szernélyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatj a A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. 10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése Szerződő felek megállapodnak abban, hogyjelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni, illetve a szerződést azonnali hatállyal történő felmondani, amennyiben a másik fél: o csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül,vagy felszámolását jogerős bírósági 4/6

5 határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül, o jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik. ajelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizáija és ezen magatartást a másik fél erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 8 napon belül sem orvosolja. A felmondást - aj ánlott-tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot függetlenül az adathordozó jellegétől. 11. Kapcsolattartás Operatív kapcsolattartók Megrendelő részéről: Név: Vaijú Károly Beosztás: projektvezető Telefon: varju.karoly nisz.hu cím:1081 Budapest, Csokonai u. 6. Operatív kapcsolattartó helyettese: Név: Lauritz Gábor Beosztás: proj ektkoordinátor Telefon: lauritz.gabor~nisz.hu cím:1081 Budapest, Csokonai u Vállalkozó részéről: Név: Gyursánszky János Beosztás: ügyvezető igazgató Telefon: (±36 30) gyursanszky~veritan.hu cím: 1043 Budapest, Lórántffy Zs. u. 15/b II. em Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés igazolására az alábbi személy jogosult: Név: Jusztin Tamás Beosztás: koordinációs igazgató Telefon: cím: 1081 Budapest, Csokonai u Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó változásáról megfelelő időben, írásban értesíti az érintette Fél másik Felet. 12. Titoktartás Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra. 5/6

6 ~arti~rücj1 ~kö~ő R~L%~cnvtársu~ Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási kötelezettség terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a Megrendelő működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk) Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az alkalmazottakat csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés keretébe tartozó feladatok elvégzése során A titoktartási kötelezettség amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés megszűnése után 5 évig áll fenn. 13. Vegyes és záró rendelkezések 13.1 Felek ajelen szerződéssel kapcsolatos jogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra rendelkezései az irányadók A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el A Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak, megértettek, és mint akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá. Mellékletek: 1. számú melléklet: Vállalkozó ajánlata Budapest, július Nemzeti info nil~ácio~ Szolg~lt~ t~ A~N u. 3. ~1tJ~ZLÉS1 L. TANUMTÚ ~ 1145 Budapest, Ujvilág u Adószám: Közösségi &iószám: HU /6

7 HiRKüZii~SI I~ IN17(H~jWMiKM ~i~\n~t~ö KVI. A VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kit AJÁNLATA a NISZ Zrt. részére Ajánlat tárgya: Az ELO rendszer kapcsán nyújtott szakértői szolgáltatás Budapest, 2O12~ június 19.

8 ~ústi0 KR. Ajánlat a NISZ Zit számára 1. számú melléklet Ajánlattevői nyilatkozat Alulírott Gyursánszky János, mint a(z) VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító K~. (1145 Budapest, Ujvilág u ) cégjegyzésre jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában a y i I a t k o z o rn, hogy a Nemzeti Infokomniunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint Ajánlatkérő (1081 Budapest, Csokonai u. 3.),,ELO rendszer kapcsán ny ~jtott szakértői szolgáltatás tárgyú beszerzési eljárása során a megküldött ajánlattételi felhívás átvizsgálása és értelmezése után az azokban foglalt feltételeket, határidőket megértettük, elfogadjuk és az alábbi ajánlatot tesszük: Ajánlattevő neve: VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kf~. Ajánlattevő székhelye: 1145 Budapest, Újvilág u Ajánlattevő levelezési címe: 1043 Budapest, Lórántff~ Zs. u. 15/b. ll.em.229. Ajánlattevő telefonszáma: (±36 1) A~án1attevő címe: Ellenszolgáltatás összege: (nettó Ft +ÁFA): Kijelenteni, hogy az általunk benyújtott 20 számozott oldalt tartalmazó ajánlat tartalmát ismerem, azzal egyetértek ős igazolom, bogy az valós információkat tartalmaz, Tudomásul veszem, bogy az ajánlatkérő a jelen beszerzési eljárásban az ajánlatokat a legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat szempontja alapján értékeli. Kijelenteni, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőként kiválasztásra kerülünk, a szerződés megkötését ős szerződésszerű teljesítését vállaljuk a szerződéstervezetben adott esetben az általunk írt módosítási javaslatokkal elfogadva - foglaltak szerint az ajánlatban meghatározott ellenszolgáltatásért. Kijelentem, hogy a(z) VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft.-vel szemben nem állnak fenn az alábbi kizáró okok, melyek szerint ezen eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy alvállalkozó, aki: végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csőcieljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, Vagy aki személyesjoga szerint hasonló helyzetben van; tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették; gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem meritesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló évi CIV. törvény 5. ~-a (2) bekezdésének h,.) pontja Készítette~ Gyursánszky János FajI~ VT_AjanIatNISZ,,,ELO,, /20

9 I ~ Hf~OzL~ ~INF(fl~MAUKAI It NÚ%ITÓ KFI Ajánlat a NISZ Zrt számára vagy g) pontja alapján a bíróságjogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta; közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt; egy évnél régebben lejárt adó-, vámf~zetési vagy társadalon~biztosítási járulékfizetési kötelezettségének a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott; korábbi három évnél nem régebben lezárult közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott, és ezért az eljárásból kizárták, illetőleg a harnisadat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig Budapest, 2012.június ~9. ursánszky Já ~ s ~t MI )x~r ü yvezeto igaz o 114~ Bwi t~ T Jvi1á~ u DO-52 Adósz Lm: 1J KözŐss~gi adó~íni HU 1348&)~8 Készítette: Gyursánszky János 3/20 Fáji: VT_Ajánlat_NISZ_ELO~12Q618

10 Cégkivonat Page 1 of 3 ~ CegOlOl Mediator 5~1 ~ Fővárosi Törvényszék Cégbírósága ~W 1051 Budapest, Nádor ii. 28. Cégkivonat A Cg.O cégjegyzékszámú VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (1145 Budapest, Ujvilág utca 5O~ em. 701.) cég június 19. napján hatályos adatai a következők; I. Cégformától független adatok 1. Általános adatok Cégjegyzékszám : Cégforma: Korlátolt felelősségű társaság Bejegyezve: 2005/05/12 2. Acég elnevezése 2/2, VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. Hatályos: 2005/05/ A cég rövidített elnevezése 3/2. VERITAN Kft. Hatályos: 2005/05/ A cég székhelye 5/ Budapest, Újvilág utca em A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2008/04/2 1 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2008/04/ A létesítő okirat kelte 8/ április 8. Hatályos: 2005/05/12.. 8/ május 3. Hatályos: 2005/05/ / szeptember 1. Hatályos: 2005/09/ / október 18. Bejegyzés kelte: 2006/12/14 Közzétéve: 2007/01/11 Hatályos: 2006/12/ / április 16. Bejegyzés kelte: 2008/04/2 1 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2008/04/ A cég tevékenysége 9/19. Műszaki vizsgálat, elemzés Főtevékenység A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/28... https://fovaros.cegbir.e-cegjegyzek.hu/cgekiadm?doku=c%e /6/19

11 Cégkivonat Page 2 9/20. Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/ /21. M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/28. 9/22. Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/28.. 9/23, Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/28. 9/24. Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/ /25, Ingatlanügynöki tevékenység A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés k&te: 2009/02/28 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2009/02/ /1. A cég jegyzett tőkéje Megnevezés Összeg Pénznem Pénzbeli hozzájárulás Ft Összesen Ft Hatályos: 2005/05/ A képviseletre jogosult(ak) adatai 13/2. Gyursánszky János (an.: Jócsák Mária) 1161 Budapest, Gusztáv u 47. A képviselet módja: önálló A képviseletre jogosult tisztsége: ügyvezető (vezető tisztségviselő) Jogviszony kezdete: 2006/10/18 Bejegyzés kelte: 2006/12/14 Közzétéve: 2007/01/11 Hatályos: 2006/12/ A cég statisztikai számjele 20/ , Bejegyzés kelte: 2008/04/23 Közzétéve: 2008/05/22 Hatályos: 2008/04/ Acégadószáma 21/2. Adószám: Közösségi adószám: HU i2~ https://fovaros.cegbir,e-cegjegyzek.hu/cgekiadm?doku=c%e /6/19

12 ~.~: Nagy Il~k~ó Mária ~4gkivonat Page 3 of 3 / 7 A közössegi adószárn nyitásának dátuma: 2005/04/12..7 Hatályos: 2006/06/ , A cég pénzforgalmi jelzőszáma 32/ A számla megnyitásának dátuma: 2005/04/15, A pénzforgalmi jelzőszámot a Budapest Bank Nyrt. Rákosszentmihályi Fiók (1162 Budapest, Rákos utca.128) kezeli Hatályos: 2005/05/ / O56Q~~70o0oOo9 A számla megnyitásának dátuma: 2008/06/18. A pénzforgalmi jelzőszámot a Volksbank Rt. Zuglói fiók (1141 Budapest Hungária krt. Út 140.) kezeli.01~ Bejegyzés kelte: 2008/12/11 Hatályos: 2008/12/11.. II. Cégformától függő adatok 1. A tag(ok) adatai 1/3. Gyursánszky János (an.: Jócsák Mária) 1161 Budapest, Gusztáv u 47. A szavazati jog mértéke minősített többségű befolyást biztosít. A tagsági jogviszony kezdete: 2005/04/08 A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2008/04/2 1 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2008/04/ /4. Gyursánszkyné Haraszti Magdolna (an.: Horváth Magdolna) 1161 Budapest, Gusztáv u 47. A tagsági jogviszony kezdete: 2005/04/08 A változás időpontja: 2008/04/16 Bejegyzés kelte: 2008/04/21 Közzétéve: 2008/05/15 Hatályos: 2008/04/16... A Fővárosi Törvényszék Cégbírósága hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmány adatai a bíróság jogerős végzésein alapulnak. A cégügyben el nem bírált módosítás nincs folyamatban. A kiadmány a kérelmező Cgpk számon iktatott kérvénye alapján készült. Budapest, június 19. A kíadmány hiteléül:. ~.,.,,,.,,..,.,,,~. L ~ ~ ~-í rnok sz~nú eredeti re Je~i;~ :.. H r:ndentv~ me~y PH. Készült: 2012/06/19 lo:~3~1~2~ 2~ ~ Bu~pest... év hó.,~.-,,.í ; https://fovaros.cegbir. e-cegjegyzek.hu/cgekiadm?doku=c%e9, /6/19

13 Aláftási Címpéldány Alulírott Gyursánszky János (születési helye és ideje: Budapest VII. kerület, 1962, március 18., anyja neve: jócsák Mária) 1161 Budapest, Gusztáv utca 47. szám alatti lakos, mint a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. ügyvezetője, a táfsaságot akként jegyzem, bogy a tatsi~ig kl/,el ig~ geppel LIŐH t Jnn\ omoti O~ n omiatni cu~nc~ ehci a ne~ emet onalloan írom alá az alábbiak szerint: Dr. Kapási Olga köajegyzői iroda 1051 Budapest,, Nádor utca 20. I. emelet 19, 1245 Budapest 5., Pf. 114$ Telefon: , , Fax: ~si~ t-onbiie,l~u Ügyszám: 11012/H /4293/2009. T a n ú s í t v á n y GyLirsánszky J~inos Alu]írott közjegyző-helyettes tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt: Gyursánszky János magyar állampolgár (születést hehe és ideje: Budapest VII. kerület, március 18., anyja neve: Jócsák Mária) 1161 Budapest, Gusztáv utca 47. szám alatti lakos, aki személyazonosságár az előttem felmutatott CA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét pedig az előttem feimutatott GL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem Saját kezű névaláírásával látta cl. Az Ügyfél tudomásul vette a kózjegyző-helyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló évi XLI. törvény 122. ~ (2)-(10) bekezdéseihen foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. Kelt Budapesten, ~kettőezer-kilencedik) év Június hó 3. (harmadikl napján. ----~ ----~ Di~~cgyzék Munk~dij (16 ~ KöIt~égáta1áiiy (22 1): Leiais (21. 1): ÖsSZesen: 1000,-i : ioo,i~ dr. Mikó Adám Péter közjegyző-helyettes

14 ~ BU I APEST B K A GE Mone~j Bank tagja RákosszentmihóI~i Fiók 1162 Budapest. Rákosi út 128. Telefax: VERITAN KFT ~ UJVILÁG U Tárgy: Bankinformácló közbeszerzési pályázathoz VERITAN KFT (1145 BUDAPEST, UJVILÁG U ; cégjegyzékszáma: ; adószám: ) részére bankunknál az alábbi bankszámlá(ka)t vezetjük: Számlaszám Devizanem Számlanyitás Számla lezárva HUF A vizsgált időszakban 30 napot meghalad6 időtartamú sorban álló átutalási- beszedési megbízás* (inkasszó) nem volt a Számlatulajdonos bankszámláján. A vizsgált időszakban a Számlatulajdonos bankszámláján sorbaállítás nélkül megadott átutalási-, beszedési megbízást* (inkasszót) fedezethiány miatt nem utasítottunk vissza. Jelen bankinformációt a Számlatulajdonos kérésére közbeszerzési pályázathoz, I eredeti példányban adtuk ki. A nyilatkozat a kiadás időpontjában Bank által ismert állapotot tükrözi és nem jelent kötelezettséget vagy felelősségvállalást a Budapest Bank Zrt. részéről. * évi 21 MNB rendelet szerinti átutalási végzés, jogszabáíyon és felhataimazó levélen alapuló azonnali beszedesi megbízás, valamint a évi MNB rendelet szerinti átutalási végzés, hatósági átutalási megbízás ás relhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás lktat6szám: K/i Rákosszentmihályi 2012.június 19. Budapest Bank Zrt. BUDAPEST BANX Zrt. ---~1 Huszár Róbertné Katona Jstvánné I / 1 oldal

15 F VOLKSBANK V MAGYARORSZÁG VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft Budapest Ujvilág u / Tárgy: Bankinformáció Tisztelt Ügyfelünk! Bankunkhoz intézett kérelmük alapján az alábbi bankinformációt adjuk: A Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi Út 7.) ezennel igazolja, hogy a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. (székhely: 1145 Budapest, Ujvilág u /701. ; asz.: ; Cg ) részére bankunk Széchenyi kártya számlát vezet az alábbi számon: Számlaszám Számlan itás dátuma A ét megelőző 12 hónapban 30 napot meghaladó volt és jelenleg sincsen. sorban állás a számlán nem Jelen bankinformációt az Önök kérése alapján, minden Szigorúan bizalmasan adtuk ki 1 (egy) eredeti példányban. Budapest, június 18. Tisztelettel, ~Jz kötelezettségvállalás nélkül Szalontai Erzsébet Fiókvezető Sóti Ibolya Lakossági üzletkötő Magyarországi Volksbank Zrt. H-i 146 Budapest, Hungária krt Telefon. ± Fax: ~p, P~. 994 Vksha~k Lie , C.~ 3;e j ~Liz~m SWIFT ko3. M JH9 B4nksza I1I4s~am: MN ? dó sa n A bizalom összeköt.

16 TÁNÚSfU( KVF. Ajánlat a NISZ Zit számára Szerződésszáin: Vállalkozási szerződés tervezet amely létrejött egyrészről a Nemzeti Irifokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg Adószám: Bankszámlaszám: K&H Képviselő: Szabó Zoltán Attila a továbbiakban: Megrendelő másrészről a a VERITAN Hírközlési és Informatikai Tanúsító Kft. Székhely: 1145 Budapest, Újvilág u, Cégjegyzékszám: Adószám: Bankszámlaszám: Képviselő: Gyursánszky János a továbbiakban: Vállalkozó, együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel. Előzmények Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) ELO rendszer kapcsán nyújtott szakértői szolgáltatás tárgyban xxxxxx xx-én indított beszerzési eljárás xxxxxx xx-án kihirdetett eredménye alapján kötik meg. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Szerződéshez fizikailag nem csatolt - Vállalkozó ajánlata. A Megrendelő részéről év során bevezetésre került ELO Professional 7~O szoftver tárgyi rendszeren belül a bejövő számlakezelési folyamat, mely jelenleg éles üzemben van, továbbá az alábbi workflow-k implementálása: - bejövő-, kimenő iratkezelés, szignálás; - kimenő számlázás, továbbszámlázás; - termékszám-, cikkszám igénylés; - kiküldetés engedélyezés; - álláshirdetés, munkaerő igénylés, véglegesités engedélyezése; Készítette: Gyursánszky János FájI~ VT...Ajánlat..NISZ_ELO_ /20

17 1A~IT() KFU Ajánlat a NISZ Zrt. számára - irodaszer igénylés; - szerződés nyilvántartásba vétele; - szabályozó dokumentum elfogadása; - dokumentum kölcsönzés, külső honlapon közzététel; - vezetői feljegyzés. l.a szerződés tárgya Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően elvégzi a Megrendelő használatában lévő ELO Professional 7.0 rendszer kapcsán nyújtott szakértői tevékenységet. 2. A Vállalkozó feladatai Vállalkozó szakértői tevékenysége eredményeként, a 2.1 pontban meghatározott témák részletes kifejtését tartalmazó tanulmányt ad át Megrendelő részére. A szakértői dokumentum készítéséhez vállalkozó az általa szükségesnek ítélt körben személyes interjúk lefolytatását is alkalmazhatja. 21. Vállalkozó feladata a tárgyi folyamatok implementációjának áttekintése valamint javaslattétel a következő témákban: - az ELO Professional Megrendelő szervezetén belüli használatának kiterjeszthetősége fejlesztési lehetőségei; - az elkészített, vagy a potenciálisan implementálható workflow-k olyan körének kijelölése, mely még év során elindítható folyamatokat eredményez; - a bevezetésre javasolt folyamatok körében munkaszervezési és folyamat alakítási javaslatok a bevezetés sikeressége érdekében; - technológiai javaslatok az ELO iratkezelő hatékonyabb társasági szoftveres integrációjára (Active Directory, kapcsolódó rendszerek, jogosultság-, és szerepkörkezelés, stb) - az ELO dokumentumkezelő funkcionális összehasonlítása egyéb, széles körben használatos dokumentumkezelési rendszerekkel, különös tekintettel a központi kormányzatban bevezetés alatt álló dokumentumkezelő alkalmazással. 3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal valamint kellő szabad kapacitással, így a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségáért és teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb mértékű gondossággal jár el. Készítette: Gyursánszky János 11/ 20 FájI~ vt_ajánlat_nisz_elo_120618

18 I~ Nú~ÜFÓ KVJ. Ajánlat a NISZ ZrL számára 3.3. Vállalkozó köteles a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, a körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban sz esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és sz ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti Vállalkozó köteles Megrendelőt tevékenységéről és az ügy állásáról kívánsága, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen ha a Vállalkozó oldalán más személy igénybevétele vált szükségessé, vagy ha a felmerült Új körülmények sz utasítások módosítását teszik indokolttá Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni minden olyan tudomására jutó körülményről, amely a szerződés kellő időre való teljesítését veszélyezteti vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelősséggel tartozik. 4. Megrendelő jogai és kötelezettségei 4.1. Megrendelő sz 1. pontban meghatározott, valamint a 2. pontban részletezett feladatok szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak a kölcsönösen egyeztetett határidőre átadni (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja, vagy korlátozza), 4.3. Megrendelő bármilyen, a szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól, és jogosult azokat ellenőrizni A Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott anyagokat haladéktalanul ellenőrizni és minőségi kifogásait az átvételtől számított 15 (tizenöt) munkanapon belül közölni. 5. A szerződés hatálya Készítette; Gyursánszky János.. 12/20 Faji: VT_Ajanlat_NISZ_ELO_120618

19 I~ NU~IfO KF1. Ajánlat a NISZ Zrt. számára Felek jelen szerződést határozott időre, azaz a jelen szerződés Felek általi aláírásától kezdődően július 31. napjáig kötik azzal a kikötéssel, hogy a szerződés a mindkét fél általi aláírás napján lép hatályba és mindkét fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. 6. Vállalkozói díj 6,1. Vállalkozót szerzödésszerű teljesítés ellenértékeként díj illeti meg, amelynek teljes összege: ,- Ft + ÁFA, azaz hétmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint + általános forgalmi adó, 6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesitéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti Fizetési feltételek Megrendelő a jelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést kizárja. Vállalkozó a szerződésszerű teljesítést követően 1 darab végszámla benyújtására jogosult Vállalkozó a számvitelről szóló évi C. törvény 167.~ (3) bekezdésében foglaltak alapján, cégszerűen aláírt számla ellenében jogosult az öl megillető pont szerinti - díjösszegre, amelyet a Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás alapján, annak kézhezvételét követően állít ki és nyújt be a Megrendelőnek. A benyújtandó számla kötelező melléklete a szabályosan kiállított és a Megrendelő által aláírt teljesitésigazolás A számla kiállításával kapcsolatos követelmények: a számlán fel kell tüntetni a Megrendelővel kötött szerződés számát, a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény (Afatv.) 169. ~ szerinti előírásoknak A számla szabályszerű kiállítása után Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére és a Megrendelő központi iktatójába küldi. A számlát Megrendelő a kézhezvételt követő 30 napon belül egyenliti ki Késedelmes fizetés esetén a Vállalkozó a mindenkor hatályos jegybanki alapkamat mértékével megegyező késedelmi kamat megfizetését kérheti. 7~ A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása 7.1. A szerződési feladatok teljesítése során leszállítandó termékeket Felek az alábbiak szerint határozzák meg: K&zítette: Gyursánszky János Fájh VT_A$nIat~,,NISZ_EL0_12O Q~l

20 ~ NuMTo KUT. Ajánlat a NISZ Zit Számára A 2. pontban meghatározott tanulmányt Vállalkozó két eredeti példányban papír alapon, továbbá két példányban CD-n bocsátja Megrendelő részére A Vállalkozó a 2. pont szerinti eredményterméket július 31-ig köteles Megrendelő számára átadni. 8. Kötbór 8.1. Amennyiben a Vállalkozó teljesítési határidőt elmulasztja és késedelmesen teljesít, a késedelem minden napjára napi a nettó vállalkozási díj 1%-nak megfelelő összegű kötbért köteles megfizetni. A kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-ig terjedhet. 8.2, Megrendelő a kötbérösszegéről levelet küld Vállalkozó részére, és összegét jogosult a vállalkozási díjba beszámítani Hibás teljesítés esetén a Vállalkozó megfelelő póthatáridő tűzése mellett jogosult a hibát kijavitani. Amennyiben a szolgáltatás a hiba kijavítása után sem alkalmas a felhasználásra, úgy a Megrendelő választása szerint elállhat a szerződéstől és érvényesítheti a késedelmi kötbért, vagy ismételt póthatáridő tűzése mellett ismételten felhívhatja a Vállalkozót a szerződésszerű teijesítésre. 9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok 9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez valamennyi, Jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett azzal, hogy Vállalkozót megilletik a szerző személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. 10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése Szerződő felek megállapodnak abban, hogy Jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt Készítette: Gyursánszky János FajI; VT_P janlat_nisz_elo_ /20

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Szerződésszám: Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

00CC) - j. Megbízási szerződés

00CC) - j. Megbízási szerződés Szerződésszám: 2 Q ~ amely létrejött egyrészről a 00CC) - j Megbízási szerződés NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel.

Megbízási szerződés. a Megbízott ás a Megbízó a továbbiakban egyenként Fél ás együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. Szerződésszám: 20328600002012 Megbízási szerződés mely létrejött a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.; cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Szerződés száma: ~- Ob~ 4oc~- ~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Nemzeti Bank székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9. mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), és másrészről a(z) Hír-Adás Sajtóügynökség

Részletesebben

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~

l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ l. C~O- O2,~ -~JO-1c~ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Tőpéldány amely létrejött egyrészről a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: NISZ Zrt.) Székhelye: 1081

Részletesebben

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ buszba épített direkt digitális tüdőszűrő berendezés beszerzése tárgyú, közösségi értékhatárt elérő értékű nyílt közbeszerzési eljáráshoz

Részletesebben

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint:

Ajánlatkérő lakossági szabadidős családi sportnap megrendezésére kér ajánlatot az alábbiak szerint: AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal beszerzéseiről szóló 7/2013. (XI. 20.) számú polgármesteri és jegyzői együttes intézkedés III. fejezet 3.2. pontja alapján Ajánlatkérő

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

Hajléktalanokért Közalapítvány

Hajléktalanokért Közalapítvány Hajléktalanokért Közalapítvány Földgáz energia szállítása az ajánlatkérő részére 2014.07.01. 06:00 CET-2015.07.01. 06:00 CET időszakra vonatkozóan, teljes ellátás alapú földgáz energia ellátási szerződés

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS PSZAF000002320174 Ikt./Ref.: 43374- /2012 VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS Kötelezettségvállalás nyt.száma: KS120256 /2012 amely létrejött egyrészről a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013 Budapest,

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS 1/8. SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: SAP DMS azonosító:... SAP SRM azonosító: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 KÖZÚTFELÚJÍTÁSI PROJEKTELEM AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása

DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA. Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása DOKUMENTÁCIÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA Intranet-fejlesztés, Sharepoint alapú Intranet támogatás - Fejlesztői és rendszerszervezői órakeret biztosítása 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1.1. A beszerzés tárgya Az Ajánlatkérő,

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS. a továbbiakban együttesen Szerződő Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel. I. PREAMBULUM TERVEZÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/8-53/2014. amely létrejött egyrészről Balatonfűzfő Város Önkormányzata székhelye: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. levelezési és számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSI DOKUMENTÁCIÓ STARTMUNKA PROGRAM 2013 ÁTCSOPORTOSÍTOTT PROJEKTRÉSZ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ I. FEJEZET A közbeszerzés rendjére vonatkozó információk BEVEZETÉS, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET Szerződés hivatkozási szám: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET mely létrejött egyrészről: Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.) Postacím: 1444 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Bevetés Kulturális és Sportegyesület AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Környezetvédelem gyerekcipőben (KEOP 6.1.0/B/11-2011-0057) reklámtervezési- és szervezési szolgáltatás

Részletesebben

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ GÖLLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ részére - Gölle községben kétcsoportos óvoda kialakítása, játszótér kivitelezése, intézményi felújítások TÁRGYÚ ÁLTALÁNOS EGYSZERŰ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF - 2015. Feltéve, hogy a felek

Részletesebben