REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGÛ INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY vásárlás elônyei:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGÛ INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY vásárlás elônyei:"

Átírás

1 Ön is részesedjék az ingatlanbefektetések és a Tartós befektetési számla elônyeibôl! REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGÛ INGATLANBEFEKTETÉSI JEGY vásárlás elônyei: 3 Kamatadócsökkentés vagy kamatadómentesség Tartós befektetési számlára vagy Reálszisztéma Nyugdíj Plusz számlára helyezés esetén. 3 Az ingatlan kézzelfogható, hosszú távon értékálló befektetés. 3 Kis összegben is vásárolható, alapcímletete 1 Ft. 3 Dinamikus árfolyamemelkedésre, pozitív hozamkilátásra vonatkozó elôrejelzések. 3 Hosszú távon kiegyensúlyozott hozam. 3 Szakértôi portfoliókezelés, kockázatmegosztás. 3 Szigorú törvényi háttér, folyamatos felügyelet. 3 Kényelmes, gyors ügyintézés és személyre szabott tanácsadás. 3 Ingyenes számlanyitás, költséghatékony befektetéskezelés. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: III/ /2000. Az Alap rövidített tájékoztatója letölthetô a honlapról. Jelen szórólap nem minôsül ajánlattételnek és az Alap tájékoztatójának,valamint kezelési szabályzatának megismerését nem helyettesíti. Információs szolgálat:

2 REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGÛ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelô: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Városház u Letétkezelô: MKB Bank Zrt Budapest, Váci u. 38. Forgalmazó: Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Városház u. 1. Az alap célja: A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt. nyilvános forgalomba hozatal útján ingatlanbefektetési alapot indított II. felében, amellyel az ingatlan piacban rejlô, rövid- és hosszútávon is kedvezô hozamlehetôségeket kívánja a befektetôk javára realizálni. A sikeres jegyzési eljárást követôen a PSZÁF III/ /2000. számú hatá ro zatával október elején nyilvántartásba vette az alapot, így az megkezdhette mûködését. Az alap elnevezése: Reálszisztéma Nyíltvégû Ingatlanbefektetési Alap Az alap jellemzôi: Az alap sajátossága, hogy a Magyarországon mûködô ingatlanalapok közül az elsô olyan ingatlanalap, amely nyíltvégû alapként került létrehozásra. Így a befektetôk az ingatlanalapunknál is részesülhetnek a nyíltvégû értékpapíralapoknál már megszokott elônyökben. A Reálszisztéma Nyíltvégû Ingatlanbefektetési Jegy folya ma tosan vásárolható. Az alap további sajátossága, hogy a befektetési jegyek dematerializált érték papírként kerülnek kibocsátásra, fizikailag nem kérhetôk ki és nyil ván tartásuk kizárólag névre szóló értékpapír-számlán történhet. A For gal mazó díjmentesen vál lalja értékpapírszámla nyitását, de a befek tetô más szám la vezetôt is megjelölhet és kérheti a befektetési jegy átvezetését. Vásárlók köre: devizabelföldi magánszemélyek, jogi személyek és jogi sze mé lyi ség gel nem rendelkezô gazdasági társaságok. Alapcímlete: 1,- Ft. Az egy befektetô által megvásárolható befektetési jegy mennyi sége nem korlátozott, így bármilyen összeg megvásárolható és bármilyen részösszegre beadható visszaváltási megbízás. Vásárlási ár: A folyamatos forgalomba hozatal során egy befektetési jegy vásárlási ára az egy befektetési jegyre jutó utolsó nettó eszközérték összege. A visszavásárlás során egy befektetési jegy visszavásárlási ára az egy befektetési jegyre jutó utolsó nettó eszközérték visszavásárlási jutalékkal csökken tett összege. A visszavásárlási díj mértéke: Amennyiben a befektetési jegy a vásárlástól számítva 180 napon belül kerül vis szaváltásra, a visszavásárlási jutalék mértéke 1,5% a nettó eszközértékre vetítve. Amennyiben a befektetési jegy a vásárlástól számítva napon belüli idôszakban kerül visszaváltásra, a visszavásárlási jutalék mértéke 1% a nettó eszközértékre vetítve. Amennyiben a befektetési jegy a vásárlástól számítva 365. napot követôen kerül visszaváltásra, visszavásárlási jutalék nem kerül felszámításra. A Forgalmazó jogosult a mindenkori díjjegyzéke szerint számlanyitási díj, számlavezetési díj, illetve készpénzfelvételi (átutalási) jutalék felszámítására.

3 Az Alapkezelô a befektetési jegy visszaváltást összeghatártól függetlenül, a hatályos jogszabályban meghatározott idôszakon belül az utolsó forgalmazási napon teljesíti, ezzel is biztosítva az Alap megfelelô likviditását. A jelenleg hatályos jogszabály szerint legfeljebb 90 forgalmazási nap lehet a megbízás felvétele és a megbízás elszámolásának értéknapja között. A megbízás elszámolásának értéknapja az a forgalmazási nap, amelyen a visz szaváltás és annak pénzügyi teljesítése megtörténik. A megbízás teljesítésérôl elszámolás készül. A visszaváltások pénzügyi teljesítése a megbízások idôbeli sorrendjének megfelelôen történik. Az Alapkezelô kizárólag az erre a célra kijelölt forgalmazási helyeken végzi a befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatalát. Az ér tékpapírszámla és ügyfélszámla nyitását a kijelölt forgalmazási helyek díjmentesen végzik. A vásárlás módja: A befektetési jegyek vásárlására a forgalmazási helyeken személyesen vagy meghatalmazott útján kerülhet sor. A vásárlás elôfeltétele, hogy a vásárolni kívánt befektetési jegyek teljes vételára készpénzben befizetésre, vagy az Alap MKB számú bankszámlájára Reálszisztéma Nyíltvégû Ingatlan befek tetési Jegy vásárlás megjelöléssel átutalásra kerüljön. A banki átutalással történõ vásárlásnál a pénz beérkezésének dátuma számít a vásárlás elfogadás idõpontjának. A vásárlás csak olyan személytôl fogadható el, aki értékpapír- és ügyfélszámla vezetésére a forgalmazási helyen szerzôdést köt vagy a szerzôdésen egy másik számlavezetô azonosító adatait és a már megnyitott értékpapírszámlája számát feltünteti. A befektetési jegyek átruházása: A befektetési jegyek dematerializált értékpapírként kerülnek elôállításra, így a vonatkozó jogszabályok alapján átruházásukra kizárólag értékpapírszámlán történô terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet sor. Az értékpapír tulajdonosának azt kell tekinteni, akinek számláján az értékpapírt nyilvántartják. A hozam: A hozamot, tôkenövekményt a befektetô az árfolyamnyereség útján, azaz a befektetési jegy(ek) viszszaváltásakor a vásárlási és a visszaváltási ár különbözeteként realizálhatja. A hozam elsôdlegesen az Alapkezelô által megvásárolt ingatlanok értéknövekedésétôl és a hasznosításuk útján befolyó bérleti díjak együttes összegétôl függ. A szeptember 01-tôl hatályos adójogszabályok értelmében a befektetési jegy hozama ideértve az árfolyamnyereséget is kamatjövedelemnek minôsül. A augusztus 31-ét követôen vásárolt befektetési jegy visszaváltásából származó kamatjövedelmet 20%-os kamatadó terheli, kivéve ha nyugdíjelôtakarékossági számlára vagy Tartós befektetési számlára helyezik a befektetési jegyet. Az Ingatlanbefektetési jegy Tartós befektetési számlára helyezése esetén kamatadócsökkentés vagy kamatadómentesség lehetôsége biztosított. Az Alap befektetési elvei: 3 Az ingatlanbefektetési alap portfolióját Budapestre és vonzáskörzetére kon cent rálva a következô típusú ingatlanokból alakítjuk ki: 3 Belvárosi lakások, amelyek irodai vagy kereskedelmi célra is hasznosíthatók. 3 Fôvárosi és a fôváros vonzáskörzetében elhelyezkedô építési telkek, amelyek 4-8 lakásos társasházak, illetve közepes vo lu menû intézményi létesítmények beépítésével hasznosíthatóak.

4 3 Belvárosi kis és közepes méretû üzlethelyiségek, amelyek kedvezô bérleti díjak mellett adhatók ki. 3 A fôváros vonzáskörzetében elhelyezkedô üzleti, kereskedelmi célú kis és közepes méretû létesítmények, amelyek kedvezô bérleti díjak mellett hasz nosíthatók. 3 Tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiac budapesti szegmense a gazdasági és pénzügyi válság enyhülésével igen nagy növekedési potenciállal rendelkezik, az Alapkezelô elôrejelzései szerint az Alap hozama már a következô egy évben az állampapír-hozamok fölé mehet. 3 Hosszú távon az Alap dinamikus nettóeszközérték növekménye-hozama nagy valószínûséggel jelentôs mértékben meghaladja majd a kockázatmentes befektetések hozamát. A befektetéshez kapcsolódó elônyök: 3 Az Alapkezelô az alap eszközeit sokféle, különbözô hasznosíthatóságú ingatlanba fekteti, mellyel a befektetés kockázatát megosztja, s ezáltal nagymértékben csökkenti. 3 A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt. tulajdonosa a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tôkehasznosító Kft., amely társaság az elmúlt évtizedben kimagaslóan sikeres ingatlanbefektetéseket hajtott végre. A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt-nek támaszkodva a Reálszisztéma csoport eddigi gyakorlatára, szakértelmére, referenciáira rendkívül kedvezô háttere van a si ke res ingatlanbefektetésekhez. 3 A megvásárolt befektetési jegyek egy korszerû értékpapír-nyilvántartási rend szerben kerülnek kimutatásra, ami megóvja a befektetôket a befektetési jegyek elvesz tésébôl eredô kártól, így biztonságosabb, s egyben kényelmesebb megoldás is az értékpapírok fizikai kikérésével szemben. 3 Hazánkban az ingatlanalapok törvényi szabályozása igen szigorú, ennek megfelelôen független értékbecslô értékeli rendszeresen az Alap tulajdonát képezô ingatlanokat. 3 Az egy befektetô által megvásárolható befektetési jegy mennyisége nem korlátozott, így folyamatosan bármilyen összegben megvásárolható és bármilyen részösszegre beadható visszaváltási megbízás. 3 Az általános gazdasági és pénzügyi válság hatással volt az ingatlanpiacra, azonban a válság enyhülésével az elmúlt egy évben tapasztalt ingatlanár-csökkenés a likviditási kényszer elmúltával nagy valószínûséggel korrigálódik. 3 Tekintettel arra, hogy az ingatlan továbbra is kézzelfogható, mindenkor értéket képviselô befektetés a kereslet élénkülésével az ingatlanárak ismét emelkedhetnek. 3 További elôny, hogy a Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. kibôvült belvárosi irodájában egyedülállóan kényelmes, exkluzív ügyfélvárójában minden információ megtalálható a befektetési döntések meghozatalához és a gyors ügyintézéshez.

5 Az Alapkezelô és a Reálszisztéma Csoport bemutatása: A Reálszisztéma Befektetési Alapkezelô Zrt.-t a Reálszisztéma Kereskedelmi és Tôkehasznosító Kft. alapította. Az 1989 óta mûködô alapító társaság több mint 20 éves gazdálkodása alapján a legsikeresebb hazai magáncégek közé tartozik. A Reálszisztéma Csoportnak az anyavállalaton kívül immár 5 leányvállalat tagja van, amelyek fô mûködési területei a következôk: 3 Menedzser Shop hálózat, Swarovski Márkaboltok, Montblanc Boutique. A színvonalas üzletlánc meghatározott cikkek Samsonite táskák, író sze rek, naptárak, ajándéktárgyak forgalmazása terü letén kimagasló részesedéssel rendelkezik. A bolthálózat tagjai Szegeden, Gyôrben, Pécsett, Kecskeméten és a fôváros több pontján, köztük a Westend City Center, a Mammut II. és az Árkád bevásárlóközpontokban várják a vásárlókat. 3 Realsystem Kiadó. A Reálszisztéma Kft óta foglalkozik naptárak kiadásával óta Realsystem márkanévvel ért el a piacon kimagasló si ke reket. A márkanévváltással egy idôben a termékstruktúra megújítására, ezen belül a gyûrûs kalendárium választék kiszélesítésére is sor került. 3 Gépjármûvek, alkatrészek forgalmazása, szervizelése. A Reálszisztéma Autókereskedelmi Kft ban kezdte meg tevé kenységét a Toyota Motor Hungary Kft. hivatalos márka kereskedôjeként, és rövid idô alatt vezetô márkakereskedô lett. A Társaság dinamikus növekedését mutatja, hogy májusában Reálszisztéma Autó Buda néven több mint 4300 m2 alapterületû Toyota márkakereskedést nyitott a Budapest XI., Budaörsi út szám alatt, ahol megkezdôdött a Toyota prémium márkájának, a Lexusnak is a ma gyar országi forgalmazása. 3 Értékpapír-forgalmazás, befektetési alapkezelés. Ezen profilok szervesen illesz kednek a cég alaptevékenységéhez, jelentôs partneri körnek lehetôvé téve a megtaka rí tások leghatékonyabb befektetését. Az Értékpapír Zrt óta aktív szereplôje a hazai értékpapírpiacnak január 1-tôl a Budapesti Értéktôzsde tagjaként részt vesz a tôzsdei részvények kereskedelmében, mely tevékenységét komplex pénzügyi és befektetési tanácsadással egészíti ki. 3 Nyomdai tevékenység. A nagy hagyományokkal rendelkezô Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt. évente több millió könyvet, brossúrát, különféle naptárakat, katalógusokat stb. állít elô. A technikai-technológiai fejlesztések eredményeként rendelkezésre álló technikai háttér kiemelten a kötészet és a színes kiadványok területén a piaci pozíció további erôsítését segíti elô. 3 A Váci utca szám alatti kimagasló adottságú, több mint 1800 m 2 összterületû, saját tulajdonú ingatlant döntô részben bérbeadás útján hasznosítja a Társaság.

6 FORGALMAZÁSI HELYEK: Fôiroda: REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt Budapest, Kossuth L. u. 4. Városház u. 1. Tel.: Ügynöki irodák: Auto M0 Toyota márkakereskedés M0 körgyûrû Csepel-Halásztelek lejárónál 2314 Halásztelek, Rákóczi F u Tel.: 24/ /109 Auto Buda Toyota márkakereskedés 1112 Budapest XI., Budaörsi út Tel.: Reálszisztéma Dabasi Nyomda Zrt Dabas, Vasút u Tel.: 29/ Információs szolgálat: Közzétételi helyek: Az Alapkezelô a nettó eszközértéket és az Alappal kapcsolatos egyéb hir det ményeket, rendkívüli tájékoztatókat az Alapkezelô és a Forgalmazó hivatalos honlapján, a oldalon jelenteti meg.

A REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ. ALAPKEZELŐ: REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt.

A REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ. ALAPKEZELŐ: REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt. A REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ ALAPKEZELŐ: REÁLSZISZTÉMA Befektetési AlapkezelőZrt. VEZETŐFORGALMAZÓ: REÁLSZISZTÉMA Értékpapír-forgalmazó és BefektetőZrt. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP 2008. NOVEMBER 18. RENDKÍVÜLI TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Rendkívüli tájékoztató 2008. november 18. Tekintettel a PSZÁF

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő:

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3., C Torony

Részletesebben

Az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom száma: 1211-08

Az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom száma: 1211-08 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója Hatálybalépés napja: A közzétételt követő 30. nap, azaz 2010.12.15. Forgalmazó: BUDA-CASH

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

TÁJÉKOZTATÓ. Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM MEGGYŐZŐEN KOCKÁZATOS SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009. Forgalmazó:

Részletesebben

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyének száma: H-KE-III-571/2012. Dátuma: 2012. november 06. Hatályba

Részletesebben

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1.

MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. A MAGYAR POSTA GARANTÁLT ZÁRTVÉGÛ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 1. tájékoztatója Alapkezelõ: Letétkezelõ: Forgalmazó: Erste Alapkezelõ Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA

QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI TÁJÉKOZTATÓJA A 2014. év november hó 30. napáig nyílt végű és nyilvános, 2014. év december hó 01. napjától kezdődően nyílt végű és zártkörű QUAESTOR Első Hazai Lakásalap Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap ÁTALAKULÁSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA

TÁJÉKOZTATÓJA KEZELÉSI SZABÁLYZATA QUAESTOR Deviza Nyíltvégű Értékpapír Befektetési Alap TÁJÉKOZTATÓJA és KEZELÉSI SZABÁLYZATA Alapkezelő: QUAESTOR Befektetési Alapkezelő Zrt. 1132 Budapest, Váci út 30. Tel: 2999-999 Letétkezelő: Raiffeisen

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4.

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 4. tájékoztatója Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő Zrt. ERSTE Bank Hungary Nyrt. Erste Befektetési Zrt. 2008. június 17. Felhívjuk

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA. befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról

TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA. befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról TÁJÉKOZTATÓ a BUDAPEST INGATLAN ALAPOK ALAPJA befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT TÁJÉKOZTATÓ és KEZELÉSI SZABÁLYZAT az OTP Ingatlanbefektetési Alap befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozataláról és folyamatos forgalmazásáról A befektetési szabályokat érintő változások a közzétételt

Részletesebben

Aktuális befektetési ajánlataink

Aktuális befektetési ajánlataink Aktuális befektetési ajánlataink adókímélô megoldásokkal Reálszisztéma MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektetô Zrt. Reálszisztéma -

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. tájékoztatója. Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt.

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. tájékoztatója. Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International

Részletesebben

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011

PSZÁF határozat száma: KE-III-50/2011 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS WORLD GOLD TREND NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKE-ÉS HOZAMVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-344

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Ingatlanértékelő: ESTON International

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezető Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-318 2012.október

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-108

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt XGA ARANYTÉGLA NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP (BEFEKTETÉSI ALAPBA BEFEKTETŐ BEFEKTETÉSI ALAP) Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2009.05.22

Részletesebben

GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP

GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztató és Kezelési szabályzat Alapkezelő: Generali Alapkezelő Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezető Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary

Részletesebben