I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről /egységes szerkezetben a 39/2013. (IX. 16.), a 45/2013. (XI. 27.), a 27/2014. (XI. 14.), a 34/2014. (XII. 22.) és a 8/2015. (III. 03.) rendelettel/ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A közterületet a tulajdonos önkormányzat a közösségi igények kielégítése érdekében, tulajdonosi jogainak érvényesítésével összhangban tartja fenn. A közterület rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával szabadon használható. (2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat) közterület használati hozzájárulás szükséges. (3) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.*1 A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre, a közterületeket használó minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre. (2) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területének díjtételek szerinti övezeti besorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. *1 Hatályba léptette: a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 1. -a

2 Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) pontjával összhangban, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 2. Hirdető berendezés: a) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla. b) Cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra. Cégérnek minősül az üzlethelyiségnél nem a falsíkra kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Cégérnek minősül a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett, a cégér leírásának megfelelő tábla. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül az üzlet jellegével, hanem az ott árusított termékkel kapcsolatos. c) Cégérszerű reklámtábla: a fal felületére merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégszerű reklámnak minősül a cégér abban az esetben is, amennyiben az ott található kereskedelmi egység az adott árut nevében szerepelteti. d) Címtábla: Intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla). 3. Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek: a) szórólap: jellemzően A/5-ös vagy annál kisebb méretű, általában papíralapú, kizárólag kézbe osztható reklámhordozó. b) reklámkiadvány: a szórólapnál nagyobb méretű vagy több lapból álló ingyenes, reklámcélokat szolgáló kiadvány. c) szendvicsember: olyan személy, aki hirdetési céllal, testére erősített hirdetést, reklámcélú transzparenst hordoz, a hirdetés vagy transzparens anyagától függetlenül. d) hangreklám: 15 m átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható információt közvetítő reklám. e) vetített reklám: falra, úttestre, levegőbe vetített információt közvetítő reklám. 4. Mozgóárusítás: olyan kézből történő árusítás, ahol a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, kézikocsi).*1 5. Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi, fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű információt közvetít. 6. Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény pontjában meghatározott fogalom. *2 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (2) bekezdése 2

3 7. Közterület: az Étv pontjában meghatározottak szerint, közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. 8. Pavilon: szilárd térelemekkel részben vagy egészben körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, közterületen ideiglenesen elhelyezett épület, mely kereskedelmi-és szolgáltató tevékenység végzésére szolgál. 9. Rendezvény kiszolgáló területe: a rendezvény idejére, annak teljes körű megvalósítását biztosító területek és az ahhoz kapcsolódó berendezések, felszerelések összessége, - különösen a bejáró, út, parkoló, büfé, vizesblokk, körasztalok, székek, pult, italpult, vendéglátást előkészítő helyiség, mellékhelyiség, zenés-táncos szolgáltatást biztosító színpad, stb.- elhelyezésére szolgáló, a közterület-használati díj megállapításának alapját képező négyzetméterben megállapított területek. 10. Jogellenes közterület használat: közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata.*1 11. Tiltott közterület használat: olyan jogellenes használat, melyre e rendelet 11. alapján engedély nem adható. *2 12. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg. (pl. körforgalom növényzete, magánház kertje vagy iskolaudvar, úttest és járda közötti burkolatlan felület stb.) *3 13. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendeletben meghatározott, állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, vagy a pihenést és testedzést szolgálja. (pl. közpark, közkert, strand). *4 14. Vendéglátóipari terasz: közterületen kijelölt, a vendéglátóegységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér vagy közterületen szintkiegyenlítő szerkezet (dobogó) ráhelyezésével kialakított vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér. Hatásköri szabályok 4. *5 (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület rendeltetésétől eltérő használatának kérdésében (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. (2) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester dönt *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (4) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (5) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (6) bekezdése *5 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (4) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 16. -a 3

4 a) utcabútor, figyelmeztető, megállító- és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő, videó- és ledfal berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához kapcsolódó közterület használat kérdésében, b) 3 hónap időtartamot meg nem haladó építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, iroda- és törmelék tároló konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, építőmunkával kapcsolatos szerelési célból elhelyezett daru, valamint az építőanyag szállítás, deponálás közterület foglalásához kapcsolódó közterület használat kérdésében, c) alkalmi- és mozgóárusításhoz, ünnepek előtti egyedi árusításhoz, fenyőfa árusításhoz, szórólap osztásához, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz és utcazenéléshez kapcsolódó közterület használat kérdésében, d) települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó időtartamra közterületre történő kihelyezéséhez kapcsolódó közterület használat kérdésében és e) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű tömegközlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez kapcsolódó közterület használat kérdésében. (3) E rendeletben meg nem nevezett és nem tiltott 500 négyzetmétert meghaladó közterület használati mód engedélyezésekor, továbbá az állami, fővárosi, kerületi vagy európai uniós pályázat alapján megvalósuló beruházásokhoz szükséges közterület használati ügyekben a Képviselő-testület Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyedi döntést hoz és egyedi díjszabást határoz meg a 15. (9) bekezdés szerint.*4 II. Fejezet Eljárási szabályok 5. Közterület használati eljárás során alkalmazandó jogszabályok (1) A közterület használattal kapcsolatos hatósági eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Önkormányzati hatósági ügyekben a döntéshozatalt megelőző elsőfokú és másodfokú közigazgatási hatósági eljárás során a nem érdemi döntés meghozatalára irányuló végzések meghozatala a jegyző hatáskörébe tartozik.*5 6. A közterület használati kérelem benyújtására kötelezettek köre, a használó jogai és kötelezettségei *1 (1) A közterület-használatra irányuló kérelmet a közterület tényleges használójának kell benyújtania.*2 (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában a közterület használója: *3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (2) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (3) bekezdése *4 Módosította a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 1. -a *5 Módosította a 8/2015. (III.03.) rendelet 3. -a 4

5 a) pavilon: pavilon tulajdonosa b) nyílt szerkezetű pultról való árusítás: a pult tulajdonosa c) alkalmi árusítás: az árusítást végző d) mozgóárusítás: áru tulajdonosa, ha eltér az árusítást végző személytől, akkor az árusítást végző e) mozgóbolt: a gépjármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója f) ünnepek előtti árusítás: áru tulajdonosa, ha eltér az árusítást végzőtől, akkor az árusítást végző g) közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett jármű: a gépjármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója h) vendéglátó ipari terasz: a terasz tulajdonosa (létesítője, vagy igazolható tulajdonosa) i) rendezvény: a rendezvényszervező j) automata gép: tulajdonos k) árubemutatás: áru tulajdonosa l) göngyölegtárolás: göngyöleg tulajdonosa m) fogyasztópult: pult tulajdonosa n) üzleti védőtető: védőtető létesítője, vagy igazolható tulajdonosa. a) cég-címtábla, cégérszerű reklámtábla, cégér: akire nézve információt tartalmaz b) reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek: akire nézve a reklám információt tartalmaz. a) hőlég-ballon felállítása: hőlég-ballon tulajdonosa b) tűzijáték: szervező. 4. Építési-munkálatoknál: építtető. 5. a) közlekedésben való részvétel feltételivel nem rendelkező jármű tárolása: jármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója b) építmény közterületbe nyúló része: építmény tulajdonosa. (3) Az egy évet meghaladó közterület-használat esetében amennyiben a közterülethasználónak a hozzájárulás lejártát követően is szándékában áll igénybe venni a hozzájárulással érintett közterületet, úgy a közterület-használatát a jogerős hatósági döntésben megállapított időtartam lejártát megelőzően kell kérelmeznie. *1 (4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell az e mellékletben felsoroltakat. *2 (5) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni, a használatot megkezdeni jogerős hatósági engedély alapján lehet. *3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (4) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (5) bekezdése *3 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (6) bekezdése 5

6 (6) A közterület használatának ellenőrzésére hatósági szemle során a Ket. irányadó szabályai alapján az arra hatáskörrel rendelkező személy jogosult. *1 (7) Nem adható közterület használati hozzájárulás azon kérelmező részére, akinek (amelynek) korábbi közterület-használati engedélyből származó, lejárt teljesítési határidejű közterülethasználati díj tartozása vagy az önkormányzat felé adótartozása áll fenn, a lejárt esedékességű tartozás megfizetéséig. *2 7. *7 8. *7 9. Engedélyköteles közterület használatok Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: a) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert), b) hirdető-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben 10 cm-t meghaladóan benyúlik a közterületbe. Bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,*3 c) pavilon létesítéséhez (az e rendelet 11. -ban meghatározottak figyelembe vételével), fennmaradásához, illetve árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgóbolt közterület használatához, 5 m2-t meg nem haladó nyílt szerkezetű pultról történő árusításhoz-szolgáltatás nyújtásához, göngyölegtároláshoz, *4 d) közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához, e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai, f) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (különösen: pénzváltó, italautomata, BKV-jegy, telefonkártya, bankautomata) felállításához, fennmaradásához, g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, építőmunkával kapcsolatos szerelési célból elhelyezett daru, valamint az építőanyag szállítás, deponálás közterület foglalásához,*5 h) h) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz és utcazenéléshez,*6 *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (7) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (8) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (1) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (2) bekezdése *5 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (3) bekezdése *6 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (4) bekezdése 6

7 *7 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése i) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, j) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, k) települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó időtartamra közterületre történő kihelyezéséhez, *1 l) *4 m) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. -ában foglalt esetben, n) *4 o) *4 p) *4 q) a közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett járművekre*2 r) helikopter, hőlégballon alkalmi tartózkodására (pl. bemutató, felszállóhely stb.), s) *4 t) *4 u) *4 v) zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező legfeljebb 5 m² közterületet foglaló kirakodott árusításához,*3 w) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű tömegközlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez, x) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti tevékenység végzéséhez. 10. A hozzájárulás nélkül végezhető közterület igénybevételek (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez, d) előtető, védőtető, ernyőszerkezet üzlethomlokzat, kirakatszekrény elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, és ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg, és ezek kizárólag az adott üzlethelyiségben folytatott tevékenységhez kapcsolódnak, e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez, *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (5) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (6) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (7) bekezdése 7

8 *4 Hatályon kívül helyezte a39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése f) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához, g) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek, kivéve az elkerített területek igénybevételéhez. h) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklám tevékenység végzését, i) lomtalanítási munkálatok elvégzéséhez, j) a Fővárosi Állatkert területére vagy területéről történő állatszállításhoz, függetlenül a szükséges mértékű közterület nagyságától, k) olyan gazdasági társaság közterület-használatához, amelyben az önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik, l) közigazgatási hatóság hivatalos hirdetményének elhelyezéséhez, továbbá az önkormányzat által létesített lakossági ingyenes hirdetőtáblára hirdetések elhelyezéséhez, m) ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, n) az önkormányzat vagy szervei, illetőleg az önkormányzat által fenntartott intézmények által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos közterület-használatokhoz.*1 (2) Az (1) bekezdés a)-c) valamint f)-g) és n) pontjában meghatározott közterület igénybevételét a közterület használója köteles a tevékenység megkezdése előtt 24 órával, - legkésőbb azonban a közterület igénybevételének megkezdésekor- bejelenteni a Polgármesternek.*2 11. Közterület-használati hozzájárulást kizáró esetek (tiltott közterület használat) (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 1. pavilonok létesítéséhez, kivéve Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (ZKSZT) elfogadásáról szóló 19/2003.(VII. 08.) sz. rendeletben meghatározott közterületi helyszínekre, valamint 5 m²-t meghaladó nagyságú nyílt szerkezetű pultokra,* m 2 felületet meghaladó hirdető-berendezés létesítésére, fennmaradására, 3. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 4. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, 5. a BVKSZ 2. számú mellékletében felsorolt területeken göngyöleg és áru szállítására 8 és 18 óra közötti időpontra, 6. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 7. a közút és a járda felületén hirdető-berendezés (ideértve a politikai reklámot is) elhelyezése céljából, 8. a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet ide vonatkozó rendelkezése alapján a közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,*4 *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 5. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 5. (2) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (1) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (2) bekezdése 8

9 9. olyan tevékenység gyakorlására, amely a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, 10. Az Ör. 2. számú mellékletében jelzett területeken tiltott közterület használathoz,*1 11. jármű javítására,*2 12. parkoló létesítéséhez, fennmaradásához,*3 13. a zöldfelületként kialakított területre, vásárok, rendezvények, időszakos jelleggel működő vendéglátó-ipari terasz és indokolt beruházások kivételével, 14. *8 15. nem önjáró, kereskedelmi tevékenységre átalakított lakókocsiból és utánfutóból történő árusításra, 16. gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló közterületre, ha a parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, 17. osztott pályás utak középső területére, 18. hirdető-berendezések esetében: a) csomóponti terelőszigetekre, b) országos vagy helyi védelemben részesített építményeken, c) védendő területen hirdető-berendezés közterületi elhelyezésére, d) közút - vasúti szintbeli kereszteződés esetén a vasúti átjárót előjelző háromsávos táblákon belüli szakaszon, ezek hiányában a vasúti vágány tengelyétől mért méteres szakaszokon belül, e) ha az a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 12. (3) bekezdésével ellentétes,*4 19. *8 20. belső vendégtérrel nem rendelkező és szeszesitalt forgalmazó vendéglátó-ipari egységekre, valamint ezek előtti terasz létesítésére, 21. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. -ának (1) bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való tárolásához, 22. zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező közterületen történő kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága az 5 m²-t meghaladja,*5 23. használtcikk-piac tartásához,*6 24. *8 25. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű főútvonalon vagy tömegközlekedés által használt mellékútvonalon történő elhelyezéséhez. 26. a rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenységhez, 27. *9 28. olyan közterületek ideiglenes jellegű használatának engedélyezéséhez, mely közterületet annak tulajdonosa - közérdekre hivatkozással- egyéb céllal kíván hasznosítani, használni.*7 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (4) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (5) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (6) bekezdése *5 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (7) bekezdése *6 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (8) bekezdése *7 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (9) bekezdése *8 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése *9 Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 6. (2) bekezdése 9

10 (2) Amennyiben az érintett közterületre annak használója 1 évet meghaladó érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkezik, úgy az eljáró hatóság a használati hozzájárulás lejártát megelőző 6 hónappal korábban írásban értesíti a használót arról, hogy a tulajdonos a közterületet egyéb célra kívánja hasznosítani, használni.*1 (3) Az (1) bekezdés 28. pontjában szabályozott rendelkezés alapján a közterület-használati engedély lejárát követően a (2) bekezdésben előírt tájékoztatás betartása mellett- a használó által előterjesztett újabb kérelmet az eljáró szerv elutasítja.*2 12. *3 13. Közterület használati hozzájárulás kötelező tartalmi elemei (1) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a) jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, b) a tulajdonos hozzájárulását, c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását, e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét, g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét, h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét, i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását, k) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható, l) annak előírását, hogy a használó köteles a közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát és a közterület-használati díj időszerű befizetését igazoló okiratot a közterület-használat helyszínén tartani, *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (10) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (11) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 10

11 m) annak előírását, hogy utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati hozzájárulás esetében a használó köteles nevét, és a hozzájárulás számát, keltét minden árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni, n) a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy rendelet) a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ 47/1988 (X.15.) Főv. Kgy. rendelet) Zugló Kerületi Szabályozási Tervét (ZKSZT), valamint Zugló Városrendezési és Építési Szabályzatát (ZKVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat is, ezen tényezők vizsgálatára történő utalás a hozzájárulás kötelező tartalmi eleme, o) annak előírását, hogy a közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, illetve szakhatósági engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi stb.) beszerzését és csak ezekkel együtt érvényes.*1 p) A közterület használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a közegészségügyi feltételeket betartani, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni, a terület tisztántartására vonatkozóan kötött szerződést az ellenőrzésre jogosult hatóságnak bemutatni. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. A használónak a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem pedig a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. A közterület használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult valamint a 13. (1) bekezdés k) pontjában felsoroltak használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a használó részére szól, azonban ez nem korlátozza azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.*2 (2) A közterület-használati hozzájárulásról szóló hatósági döntést közölni kell: a) a kérelmezővel, b) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó szervével c) közterületen végzett kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy élelmiszer árusítására irányuló tevékenység esetén a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi és iparkereskedelmi feladatait ellátó szervével d) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével, (3) A rendezvények tartására irányuló kérelmek esetén a közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos hatósági döntésről értesíteni kell a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. (4) A közterület-használati hozzájárulás elutasításáról szóló döntést közölni kell: a) a kérelmezővel, b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével c) közterületen végzett kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy élelmiszer árusítására irányuló tevékenység esetén a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi és iparkereskedelmi feladatait ellátó szervével *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 7. (1) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 7. (2) bekezdése 11

12 14. A közterület használati díjra vonatkozó általános rendelkezések (1) A közterület használat jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni. (2) A közterület-használati díjakat a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.*1 15. A közterület-használati díj megállapítása (1) Amennyiben adott közterületi helyszín két vagy több közterületi övezetbe is besorolható, akkor a 2. sz. mellékletben feltüntetett, magasabb övezeti besorolás díjtételét kell alkalmazni és előírni. (2) A közterület használati díj megállapításánál figyelembe kell venni mindazon terület nagyságát, amely a használó ténylegesen igénybe vesz a közterületből.*2 (3) A közterület használat díjának alapja az épület-építmény alapterületén túlnyúló szerkezet, födém merőleges vetülete szerint kerül megállapításra. *3 (4) *5 (5) A tényleges használat mértékét a közterület-használati hozzájárulásban rögzíteni kell. (6) A ténylegesen használt közterület nagyságának számításakor minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. (7) Ha a közterület-használati díj havidíjként kerül megállapításra, minden megkezdett hónapra 1 havi díj fizetendő. (8) Amennyiben a közterületi árubemutatás és tárolás védőtető-előtető alatt valósul meg, az árubemutatás szerinti közterület használati díjat kell használni.*4 (9) A 4. (3) bekezdésében meghatározott 500 négyzetmétert meghaladó, e rendeletben meg nem nevezett és nem tiltott közterület használat esetében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság egyedi döntése során figyelembe veszi a közterület elhelyezkedését, övezeti besorolását, infrastruktúráját, a tervezett közterület használati tevékenység jellegét. Az egyedi közterület-használati díj megállapítása során a közterület-használat céljának és övezeti besorolásának megfelelő és a 2. számú melléklet V. 3. pontjában meghatározott, 500 négyzetmétert meg nem haladó díjtételek mértékének alapul vételével dönt a Tulajdonosi Bizottság, oly módon, hogy a felfelé történő eltérítés maximum 50 százalék lehet. *6 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 8. -a *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (2) bekezdése *4 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (3) bekezdése *5 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 12

13 *6 Hatályba léptette a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 2. -a, módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (4) bekezdése 16. Mentesség a közterület-használati díjfizetési kötelezettség alól (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért, b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért. c) a fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezésével kapcsolatos közterület-használatért, d) a taxi-szolgáltatás céljára kijelölt állomáshelyekért, e) jogszabályban meghatározott bármilyen szintű műemléki védelem alatt álló épület felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használatért (a tulajdonviszonyoktól függetlenül), f) az 50%-nál nagyobb arányban kerületi, illetve fővárosi önkormányzati vagy állami tulajdonban levő épületek felújításával vagy kerületi, illetve fővárosi önkormányzati, illetőleg állami beruházásban megvalósuló épületek építésével kapcsolatos közterülethasználatért, g) *3 h) a pavilon előtetői merőleges vetülete alatti közterület használat, ha azt a pavilon használója nem veszi igénybe, i) szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezéséért, j) A Magyar Állam, a fővárosi, illetőleg a kerületi önkormányzat tulajdonában álló intézmény, gazdasági társaság által használt, feladatai ellátásához szükséges ingatlannal határos közterület közcélú használata után. k) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet mellékleteinek hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatos karbantartási, felújítási és építési munkálataihoz szükséges közterület-használat után. 2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein és jegypénztáraiban lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek, teraszok által elfoglalt területekre.*1 (3) *3 (4) *3 17. *2 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 10. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 11. -a, hatályon kívül helyezte a 45/2013. (XI.27.) 6. (2) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39./2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 13

14 18. *1 A közterület-használati díj megfizetésének módja (1) A közterület használati díjat a közterület-használati hozzájárulás Hatóság általi közlését követően kell használónak megfizetnie, a döntés jogerőre emelkedését követően, havonta, a kiállított számla kézhezvételét követő nyolc napon belül. A díj megfizetését az Önkormányzat által kiadott készpénz-átutalási megbízással, vagy az Önkormányzat számlájára történő átutalással kell teljesíteni. (2) Késedelmes fizetés esetén a használó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. 19. A közterület használat megszűnése, a közterület használati hozzájárulás visszavonása (1) A közterület használat megszűnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, c) a jogosult halálával, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli megszűnésével. d) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy. e) ha használatba adott közterület tulajdonjoga vagy a használt közterület közterületi besorolása ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel megszűnik (2) Vissza kell vonni a közterület használati hozzájárulást: a) ha a területre üzemzavar elhárítás miatt, vagy fontos közérdekből szükség van, b) ha a közterület használatára a hozzájárulástól eltérő módon, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben kerül sor és a jogosulatlan használat megszüntetésére a hatóság felhívása ellenére sem kerül sor,*2 c) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszíti, d) ha a jogosult díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelő módon teljesíti és annak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül sem tesz eleget, e) a közterületet nem a hozzájárulásban meghatározott használó, vagy a tevékenységben közreműködőként elismert személy használja,*3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 12. (1) (2) bekezdése és a 45./2013. (XI. 27.) rendelet 5. -a *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (2) bekezdése 14

15 (3) Vissza lehet vonni a közterület használati hozzájárulást, ha a hozzájárulásban, vagy a közterület használatára, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályban foglaltak megsértésére nem a (2) bekezdés b) - e) pontjaiban meghatározott módon kerül sor. (4) A közterület használati hozzájárulás visszavonásakor, a közterület-használat megszűnésekor rendelkezni kell az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére is figyelemmel a már megfizetett közterület használati díj időarányos részének visszafizetéséről. (5) Fontos közérdekből a közterület használati engedély visszavonása, a közterület használat szünetelése rendelhető el. A közterület használat szünetelésének idejére, vagy a visszavonásakor az engedélyezett időtartamból fennmaradó, és már befizetett közterület használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. A közterület használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralevő idő.*1 (6) A közterület használati hozzájárulás visszavonásáról, a közterület használatának szüneteléséről a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntést meghozó dönt. (7) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel a használó kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. A használó a helyreállítást úgy köteles elvégezni, hogy a helyreállítást követően a közterület ne legyen élet-és balesetveszélyes. Amennyiben a használó a közterület eredeti állapotba történő helyreállítási kötelezettségét nem teljesíti, úgy az önkormányzat a használó helyett, annak költségére és veszélyére a helyreállítási munkálatokat elvégeztetheti. 20. A közterület hozzájárulástól eltérő használatának jogkövetkezményei (1) Aki közterület jogosulatlan használatát valósítja meg, így különösen e rendeletben tiltott területen, vagy tevékenységgel, hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a közterület-használatot megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó kötelezettségének a marasztaló döntésében foglalt határidőn belül nem tesz eleget.*2 (2) Az eredeti állapot helyreállításának napjáig a közterület használó köteles e rendelet 14. alapján megállapított közterület használati díj tízszeresét megfizetni. Amennyiben a jogosulatlan közterület használat olyan magatartással valósul meg, melyre a díjtáblázat nem tartalmaz díjtételt, az alapdíj jelen rendelet 2. sz. melléklet V. Egyebek kategória 3. pontja szerinti díjtétel függetlenül a használt terület nagyságától.*3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (2) bekezdése 15

16 (3) Az eredeti állapot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállítható, ha a jogellenes közterület-használó személye nem állapítható meg, vagy ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Amennyiben a jogosulatlan közterület-használó személye ismertté válik, az eredeti állapot helyreállításának költségeit az ismertté vált jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. Ha a közterület-használó személye nem állapítható meg, akkor a Hatóság viseli a helyreállítás költségeit. (4) *3 (5) Az a használó, aki érvényes hatósági engedélyében meghatározott határidő lejártát megelőzően közterület-használatra irányuló újabb kérelmet nem nyújtott be, és a közterületet a jogerős hatósági határozatba foglalt időtartam lejártát követően is szakadatlanul használja, azzal szemben a döntéshozó a kérelem benyújtásának napjáig - jogellenes használat jogcíména rendes díj kétszeresének megfelelő közterület-használati díjat állapít meg. *1 21. A hatóságok közötti együttműködési kötelezettség; a hatóság értesítési kötelezettsége (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterülettel kapcsolatban jogszabályi felhatalmazás alapján feladatot ellátó, vagy a használóval hatósági jogviszonyban álló érintett társhatóságok együttműködni kötelesek. Az egymás közötti együttműködési (értesítési és jelzési) kötelezettségnek kötelesek eleget tenni.*2 III. fejezet Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárások során, valamint március 08. napját követően érkezett, el nem bírált kérelmek tekintetében kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest-Zugló önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 1/2010.(II.1.) számú rendelete hatályát veszti. *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 15. (1) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 16

17 (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. dr. Papcsák Ferenc polgármester dr. Papp Csilla jegyző 17

18 A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IV.29.) számú rendelet 1. sz. melléklete *1 Zugló közterületi övezeti besorolása I. Védendő terület: - A Gundel Károly út és az Állatkerti körút (hrsz: 29732/2). II. Kiemelt csomópontok: - Örs vezér tere (hrsz: 31919/4, 31919/2, 39217/1, 39221/96) - Bosnyák tér (hrsz: 31262/4, 31265, 31262/1, 31263) III. Kiemelt útvonalak mentén, a közterületi telekhatártól számított 10 méteren belül elhelyezkedő közterületek. Kiemelt útvonalak: - Hungária körút - Kerepesi út - Nagy Lajos király útja - Fogarasi út - Csömöri út - Thököly út IV. Egyéb területek (főútvonalak, lakótelepek, egyéb területek): - Az I.-III. pontok alá nem tartozó közterületek. *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 16. -a 18

19 A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IV.29.) számú rendelet 2. sz. melléklete *1 Közterület-használati díjtételek (az Áfa összegét nem tartalmazzák) Díjtétel jele Közterület-használat célja I. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység Övezeti besorolás 1. Pavilon Nyílt szerkezetű pultról való árusítás, szolgáltatás Árusítás (alkalmi, mozgó, mozgóbolt és egyéb) Ünnepek előtti egyedi árusítás (karácsony, húsvét, szilveszter stb.) Közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett járművekre Vendéglátó ipari terasz 7. Rendezvények díja 8. Automata gépek (pénzváltó, bankjegykiadó, üdítőárusító, telefonfülkék stb. A földfelszín feletti elektromos távközlési berendezések kivételével.) I. II. III. IV. Védendő terület Tiltott* Ft/ Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ Kiemelt csomópontok Ft/ Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Kiemelt útvonal Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Egyéb területek Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ 7500Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/ 9. Árubemutatás Tiltott Ft/ 10. Göngyölegtárolás Tiltott Ft/ m 2 /nap 11. Fogyasztópult Tiltott Ft/ 12. Önkormányzati tulajdonú elárusítópult bérleti díja Ft/ Tiltott Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Ft/ m 2 /nap 3750Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ m 2 /nap tiltott Ft/hó/db Ft/hó/db Ft/hó/db 19

20 13. Üzleti védőtető (előtető),ernyőszerkezet 1500 Ft/m2/hó 1000 Ft/m2/hó 1000Ft/m2/hó 1500 Ft/m2/hó 14. Helyi közösségi közlekedési szolgáltató tulajdonában álló, a helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló épületek Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Díj téte l jele Közterület-használat célja 1. Cég- és címtábla, cégérszerű reklámtábla, cégér 2. Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek II. Hirdető-berendezések Övezeti besorolás I. II-III. IV. Védendő terület Kiemelt csomópont és útvonal Egyéb területek 5000 Ft/ 4000 Ft/ 3600 Ft/ 5000 Ft/ m2/nap 4000 Ft/ m2/nap 3000 Ft/ m2/nap Díj tétel jele Közterület-használat célja III. Szórakoztató tevékenységek Övezeti besorolás 1. Hőlég-ballon felállítása 8000 Ft/ db/nap 2. Tűzijáték Ft/ m 2 /nap I. II-III. IV. Védendő Kiemelt Egyéb területek terület csomópont és útvonal 8000 Ft/ db/nap Ft/ m 2 /nap 8000 Ft/ db/nap Ft/ m 2 /nap Díj tétel jele Közterület-használat célja IV. Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok Övezeti besorolás I. II-III. IV. Kiemelt csomó- Védendő terület Egyéb területek 20

A közterületek használatáról

A közterületek használatáról Gyöngyöshalász községi Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2008. (V.22.) önkormányzati rendelete és az azt módosító 17/2008.(VI.26.), 19/2013.(XII.10) önkormányzati rendeletei egységes szerkezetben

Részletesebben

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e

4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2000. (III.30.) Kt. számú r e n d e l e t e a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról (a 61/2008. (XII.29.) Önk., a 32/2009.

Részletesebben

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2.

A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL. I. cím A rendelet hatálya 1. II. cím Közterület használati engedély 2. BABÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5 /2005. (VIII. 29.) RENDELETE A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Babót Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015 (VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület használat rendjéről Tar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról -

GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - A Képviselő-testület: GÉGÉNY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 6/2001 (V.29.) K. sz. r e n d e l e t e - A közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról - Az 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdése

Részletesebben

a közterületek használatáról

a közterületek használatáról 1 Tabdi Község Képviselőtestülete 5/1998. (III. 25.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése

Részletesebben

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések

A rendeletet alkalmazási köre. Értelmező rendelkezések Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16 /2012.(VI.29.) Önkormányzati rendelete a közterületek használatáról és közterület használati díjakról Békésszentandrás Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Csengőd Község Képviselőtestülete 12/2008.(XII.31.) rendelete a közterületek használatáról Csengőd Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése és

Részletesebben

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI. 23.) önkormányzati rendelet módosítása Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelete egyes szabálysértési tárgyú rendelkezéseket megállapító helyi rendeletek

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata a közterület használatáról az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet hatálya Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának 8/1995. (VI. 27.) sz. rendelete a KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL /a 14/1995. (XI. 1.),valamint a 6/1998. (V. 29.) sz. rendeletmódosításokkal egységes szerkezetben/ Pilisszentkereszt

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2008.(VII.07.) rendelete a közterület-használatról Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez,

A Rendelet 2. (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények elhelyezéséhez, Törökbálint Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2008.(VI. 27.) rendelete a közterület használatáról szóló, többször módosított 19/2000. (IX.11.) rendelet módosításáról Törökbálint Város Önkormányzatának

Részletesebben

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról BAKONYPÖLÖSKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013.(VII.12.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Bakonypölöske Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE. a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzata Képviselő testületének 3/2011. (II.15.) RENDELETE a közterületek használatáról Tolmács Község Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) a Magyar Köztársaság

Részletesebben

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2015.(V.26.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011 (III.28.) rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról Pátka Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

A rendelet hatálya. Általános szabályok

A rendelet hatálya. Általános szabályok Kaskantyú Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2000.(XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Kaskantyú Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról. Fejezet ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK Gáborján Község Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1997. (V.29.) sz. Rendelete A közterület használatáról, díjáról I. Fejezet 1. A rendelet hatálya: Gáborján Község közigazgatási területén a közterületet

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2005.(IX.21.) egységes szerkezetbe foglalt rendelet a közterületek használatáról szóló 8/2000.(III.30.) sz. rendeletének módosításáról A helyi

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének. 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2013. (VII.12.) önkormányzati r e n d e l e t e a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról szóló 33/2010. (IX.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület!

Jegyző: - Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés képviselő-testületi ülésre Nagykovácsi, 2011. január 26. Előterjesztő:. Előadó: Dr. Zakály Erzsébet igazgatási előadó. Melléklet: Rendelet tervezet Véleményezi: PB E- 5 Polgármester:.. Jegyző:

Részletesebben

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Sajólászlófalva Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére.. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-i nyílt ülésére. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) TARD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6 / 2003. (V. 23.) sz. RENDELETE a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2008. (X.2.) Kt. sz. rendelete a közterületek használatáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

A 26/1995. (XII.20.) önkormányzati rendelet /2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendelettel megállapított melléklete (hatályos 2011. november 1-jét l) A díjak ÁFA nélkül értend k. a díjtétel jele A közterület

Részletesebben

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete

Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete Gelse Község Önkormányzat Képviselő-testület 5/2012. (III.28.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gelse Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005. (XII.14.) önkormányzati rendelete 1 A közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról. 1 Módosította a 7/2008

Részletesebben

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról

Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete. a közterület-használati díjakról Szederkény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1998. (XII. 10.) számú rendelete a közterület-használati díjakról Szederkény községi Önkormányzat Képviselőtestülete az 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról

Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat. 1/2010. (I.29.) rendelete. a közterületek használatáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat 1/2010. (I.29.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1.

HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: JÚLIUS 1. HATÁLYOSSÁG ÁLLAPOTA: 2008. JÚLIUS 1. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELÕ- TESTÜLETÉNEK 19/2008.(VII.01.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTERÜLETEK RENDJÉRÕL ÉS HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ 17/2000.(IX.8.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.)

Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete. ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) 1 Fülöpszállás Községi Önkormányzat 10/2003.(XI.7.) rendelete a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól ( a módosításokkal egységes szerkezetben 2008.06.25.) Fülöpszállás

Részletesebben

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én.

Záradék: Megalkotta: A közgyűlés 2011. december -i ülésén. Kihirdetve: 2011. december -én. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének../2011. (XII...) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról szóló 31/2008.(X.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Pécs Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 9/2004. (III. 30.) rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület használat díjáról* Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2005. (IX. 20.) Hö. r e n d e l e t e a község közterületeinek használatáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület az épített

Részletesebben

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/

Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ Ipolytölgyes Községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 6/2002. (VI.4.) sz.rendelete a közterületek használatáról /egységes szerkezetben/ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A közterület-használati hozzájárulás

A közterület-használati hozzájárulás ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK közterület használati hozzájárulásról szóló módosított 5/1996.(06.02.) rendelete egységes szerkezetben 1 A közterületek célszerű, gazdaságos, környezeti,

Részletesebben

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól

Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2004.(IV.2.)Rendelete a közterület használat szabályairól Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A..(2) bekezdésében és a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használata és a közterület-használati engedély 1 Ecser Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2010.(III.18.) Önk. sz. rendelete a közterületek használatáról és rendjéről (egységes szerkezetben) Módosítás: 5/2012.(III.13.) Ör; 16/2012.(XI.14.)

Részletesebben

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre,

a.) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként (pl. járda, tér, közpark) nyilvántartott belterületi földrészletekre, *10*11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 26/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelete A közterület használatról *11 Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete eredeti jogalkotói hatáskörében

Részletesebben

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2..

A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet. Általános rendelkezések 1.. 2.. A közterület használat általános szabályairól szóló 14/2003.(VII.15.) KT számú rendelet Balotaszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..

Részletesebben

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ZSÁKA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testület 3/2011.(II.15.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról, védelméről és a közterület-használat díjáról. Zsáka Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról

Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról Kács Község Önkormányzatának 5./2011.(I.25.) számú rendelete a közterület eltérő használatáról és a használat díjának meghatározásáról A Kács Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról

NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról NYÁREGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2000. (X. 3.) sz. Kt. rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt

Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt Nagykörű Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 12/2009. (V. 27.) rendeletével módosított és egységes szerkezetbe foglalt 15/2008. (IX. 11.) rendelete a közterület eltérő használatának rendjéről

Részletesebben

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása

MŰSZAKI IRODA. Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Ügyintézést végző iroda megnevezése Ügykör megnevezése Ügykör általános leírása Fúrt kút engedélyezés iránti kérelem Maximum 20 méter talpmélységű, 500m 3 /év maximális vízigény (locsolási, háztartási)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt ülésére Előterjesztés címe és tárgya: A közterületek használatáról szóló önkormányzati

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések TENGELIC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2004(V.29.) számú önkormányzati rendelete a közterületek használatáról a módosításáról szóló 18/2004.(XII.22.), 22/2006.(XII.13.), 12/2009. (VIII.19.)

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 17/2008./V.26./sz.rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 17/2008./V.26./sz.rendelete A közterület használatának engedélyezéséről és használatbavételi díjairól Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről*

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2002. (III. 4.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/ 911 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012.

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya

ELSŐ RÉSZ Általános rendelkezések. I. Fejezet Bevezetés. 1. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2015. ( X.21.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatának

Részletesebben

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról

GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete. a közterület-használatáról GANNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013.(VII.16.) önkormányzati rendelete a közterület-használatáról Ganna Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról

Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról Galambok Község Önkormányzatának 10/1994./IX./Rendelete a közterületek használatáról és a közterület használati díj megállapításáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16 -./l/ bekezdésében

Részletesebben

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról

Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2014. (VII.4.) önkormányzati rendelete a közterület rendjéről és használatáról Mályi Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32.

Részletesebben

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól.

15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. 15./ Sárrétudvari Nagyközségi Önkormányzat 6/2005. /IV. 28./ Ör. rendelete a közterület használat szabályairól. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44./A (2) bekezdésében

Részletesebben

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély

A rendelet hatálya. Közterület használati engedély 1 A jkv. 2. sz. melléklete Súr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (IV. 23.) rendelete a közterületek használatáról Súr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély

1. Általános rendelkezések. 2. A közterület igénybevétele, a közterület-használati engedély Kékcse Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(VI.10.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról, rendjéről, és a közterülethasználati díjakról Kékcse

Részletesebben

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben)

Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete. A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2008 (IV.18.) Ör. sz. rendelete A közterület-használat szabályozásáról (egységes szerkezetben) Vezseny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról

Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzati Képviselő-testületének 9/2009.(VI. 15.) rendelete a közterületek használatáról Bakonyoszlop Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS

Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS Öttömös Község Képviselőtestülete 6/2002. (VI.25.) Ktr. számú rendelete a közterület-használat általános szabályairól Egységes szerkezetben a 11/2005. (X.27.) és a 9/2008. (V.30.) rendeletek módosításaival

Részletesebben

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról

Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzati Képviselő-testülete 24/2005.(X.26) számú rendelete a közterület használatáról Zalakomár Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban képviselő-testület) Az 1990.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZTERÜLETEK HASSZNÁLATÁRÓL SSZÓLÓ 6/2003..((I. 30..)) KT.. SSZ.. RENDELETÉNEK A 32/ /2003.(XI. 18..)) RENDELETTEL,, A 32/ /2004.(X.. 28..)) RENDELETTEL,,

Részletesebben

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól

Bekecs Községi Önkormányzat. 25/2007.(XII.17.) számú rendelete. a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat 25/2007.(XII.17.) számú rendelete a közterület használat szabályairól Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.

Részletesebben

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot.

a helyi rendeletek felülvizsgálatáról A helyi rendeletek évenkénti felülvizsgálata során az alábbi helyi rendeletek módosítására teszünk javaslatot. E LŐTERJESZTÉS a helyi rendeletek felülvizsgálatáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 15-i ülésére Előterjesztő: Tisztelt Képviselő-testület! A helyi rendeletek

Részletesebben

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 300. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyűlésének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a helyi közutak nem közlekedési célú igénybevételéről szóló

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére. A napirendet tárgyaló ülés típusa-2. A határozat elfogadásához szükséges többség típusát: ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2015.május 27-i ülésére Ügyiratszám: /2015. Ügyintéző: Garai László Előterjesztő: Vén Attila polgármester A napirendet tárgyaló ülés típusa-1: A napirendet tárgyaló ülés

Részletesebben

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya

Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról. A rendelet hatálya Mátramindszent Község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VII.25.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Mátramindszent Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (XII.10.) rendelete a közterületek használatáról Jászkisér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról

Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (VII.31.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Kup Önkormányzat Képviselő-testülete a közrend, közbiztonság, a környezet védelme érdekében

Részletesebben

A közterület használat szabályairól

A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2005. (VII.14.) rendelete A közterület használat szabályairól Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete. A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő testületének 12/2015.(VIII.28.) önkormányzati rendelete A közterület használatáról Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról

Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzata 14/2013.(X. 1.) önkormányzati rendelete a közterületek rendjéről és használatáról Látrány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben)

SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e. a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) SZOMOLYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008. (XI. 27.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatáról (Egységes szerkezetben) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 5/2007.(III.28.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A közterület használatról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1. 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1 32/2011. (XII.1.) önkormányzati rendelete a közterület helyi szabályozásáról szóló 23/2007.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról Tata Város Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2014. ( ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2014.

Részletesebben

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete

Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete Döbrököz Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 /2010 (VI.11.) számú rendelete a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól. (Egységes szerkezetbe foglalva a 9/2010.

Részletesebben

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól

14/2006. (VI. 28.) rendelete. a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI. 28.) rendelete a közterület használat szabályairól Hárskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől

Tata Város Polgármesterétől Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgármester@tata.hu Szám: I/ 10- /2015. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11/2002 (XII.12.) rendelete. a közterületek használatáról. Általános rendelkezések CSÁTALJA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2002 (XII.12.) rendelete a közterületek használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete

20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete ,. BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 20/1999. (VI.l.) sz. önkor.mányzati rendelete a 37/1996. (XI.S.). sz. önkor.mányzati rendelettel és a 9/1997. (II.25.) sz önkor.mányzati rendelettel módosított 7/1996.

Részletesebben

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról

Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról Hatályos! Bükkösd Község Önkormányzatának 11/2003(VII.31)sz. rendelete a közterület használatáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1

Nyékládháza Város Önkormányzatának. 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete. A közterület-használat engedélyezéséről 1 Nyékládháza Város Önkormányzatának 6/1991.(VII. 30.) sz. rendelete A közterület-használat engedélyezéséről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A rendelet hatálya 1.. E rendelet hatálya alá

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 22/1996. sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről a 43/1997. (XII. 18.) sz. 8/2000. (II.17.) sz. 31/2001. (XII. 13.) sz.

Részletesebben

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

(EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu Község Képviselő-testületének 12/2004.(IV.20.) számú önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról és díjakról (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Kistótfalu község

Részletesebben

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

Az engedély iránti kérelem 3. (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja. Mályinka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2008. (VI.17.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról és a közterület-használati díj megállapításáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII.

10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) 10/2010. (V.27.) 9/2011. (IV.1.) 6/2012. (IV.10.) 14/2012. (XII. Erdőkertes község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (IV. 30.), 3/2014. (II.28.), 13/2009. (XII. 17.) sz., 10/2010. (V.27.) sz., 9/2011. (IV.1.) sz., 6/2012. (IV.10.) és 14/2012. (XII. 18.) számú

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya Nagyhegyes Község közigazgatási területén elhelyezkedő közterületekre terjed ki. Értelmező rendelkezések Nagyhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2009. ( IX. 17.) önkormányzati rendelete a közterület igénybe vételének és használatának szabályairól Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben

HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG 13/2001.(XI.28.) SZ. RENDELETE. A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL egységes szerkezetben HÉVÍZGYÖRK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK a 15/2006.(XI.29.)sz., a 7/2008. (VII.1.) sz. a 19/2011.(XII.21.),a 12/2012.(V.30.)sz., és a 17/2012.(IX.5.)sz. rendeletekkel módosított 13/2001.(XI.28.)

Részletesebben

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről.

Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2003.(III.28.) Ökt. rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről. Epöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8 /2008. (IX.12) rendelete a közterület használatáról Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) a Magyar

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 9/2004. (IV.14.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a közterületek rendeltetéstől eltérő használatának engedélyezéséről szóló 15/2004. (IV. 1.) ÖR. sz. R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 7/2005.

Részletesebben