I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Fejezet. Általános rendelkezések A rendelet célja. A rendelet hatálya"

Átírás

1 Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről /egységes szerkezetben a 39/2013. (IX. 16.), a 45/2013. (XI. 27.), a 27/2014. (XI. 14.), a 34/2014. (XII. 22.) és a 8/2015. (III. 03.) rendelettel/ Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 23. (5) bekezdés 2.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet célja 1. (1) A közterületet a tulajdonos önkormányzat a közösségi igények kielégítése érdekében, tulajdonosi jogainak érvényesítésével összhangban tartja fenn. A közterület rendeltetésének megfelelően, állagának sérelme, forgalmának veszélyeztetése nélkül, az általános magatartási szabályok betartásával szabadon használható. (2) A közterület rendeltetésétől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület használat) közterület használati hozzájárulás szükséges. (3) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - meghatározott időtartamra, de legfeljebb 5 évre vagy meghatározott feltétel bekövetkeztéig - adható.*1 A rendelet hatálya 2. (1) A rendelet hatálya kiterjed Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén az Önkormányzat tulajdonában lévő valamennyi közterületre, a közterületeket használó minden természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra, egyéb szervezetre. (2) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló közigazgatási területének díjtételek szerinti övezeti besorolását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. *1 Hatályba léptette: a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 1. -a

2 Értelmező rendelkezések E rendelet alkalmazása szempontjából: Épület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) pontjával összhangban, jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából. 2. Hirdető berendezés: a) Cégtábla: kereskedelem, szolgáltatás, vendéglátás célját szolgáló helyiség, helyiség együttes nevét és az ott folytatott tevékenységet a bejáratnál feltüntető tábla. b) Cégér: valamely mesterség jelvényeként használt, rendszerint műhely, üzlet bejárata fölé kifüggesztett tárgy vagy címerszerű ábra. Cégérnek minősül az üzlethelyiségnél nem a falsíkra kihelyezett tábla is, amely csak ugyanazokat az információkat tartalmazza, amely cégtáblán kerülhet elhelyezésre. Cégérnek minősül a kerítés síkjára merőlegesen kihelyezett, a cégér leírásának megfelelő tábla. Nem minősül cégérnek az olyan hirdető berendezés, amely nem közvetlenül az üzlet jellegével, hanem az ott árusított termékkel kapcsolatos. c) Cégérszerű reklámtábla: a fal felületére merőlegesen kifüggesztett árureklám. Cégszerű reklámnak minősül a cégér abban az esetben is, amennyiben az ott található kereskedelmi egység az adott árut nevében szerepelteti. d) Címtábla: Intézmény, vállalkozás nevét, esetleg egyéb adatait feltüntető tábla (névtábla). 3. Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek: a) szórólap: jellemzően A/5-ös vagy annál kisebb méretű, általában papíralapú, kizárólag kézbe osztható reklámhordozó. b) reklámkiadvány: a szórólapnál nagyobb méretű vagy több lapból álló ingyenes, reklámcélokat szolgáló kiadvány. c) szendvicsember: olyan személy, aki hirdetési céllal, testére erősített hirdetést, reklámcélú transzparenst hordoz, a hirdetés vagy transzparens anyagától függetlenül. d) hangreklám: 15 m átmérőjű körzetnél nagyobb területen hallható információt közvetítő reklám. e) vetített reklám: falra, úttestre, levegőbe vetített információt közvetítő reklám. 4. Mozgóárusítás: olyan kézből történő árusítás, ahol a kereskedő vagy megbízottja olyan eszköz segítségével viszi magával az eladásra kínált árut, amely nem minősül mozgóboltnak (pl. kosár, kézikocsi).*1 5. Hirdetmény: minden olyan közérdekű tájékoztatás, információ, amely kereskedelmi, fogyasztási tevékenységgel sem közvetlenül, sem közvetve nem hozható összefüggésbe, a lakosság részére közérdekű információt közvetít. 6. Mozgóbolt: a kereskedelemről szóló évi CLXIV. törvény pontjában meghatározott fogalom. *2 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (2) bekezdése 2

3 7. Közterület: az Étv pontjában meghatározottak szerint, közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlannyilvántartás ekként tart nyilván. 8. Pavilon: szilárd térelemekkel részben vagy egészben körülhatárolt, talajhoz rögzített, illetve azon álló, huzamos emberi tartózkodásra alkalmas, közterületen ideiglenesen elhelyezett épület, mely kereskedelmi-és szolgáltató tevékenység végzésére szolgál. 9. Rendezvény kiszolgáló területe: a rendezvény idejére, annak teljes körű megvalósítását biztosító területek és az ahhoz kapcsolódó berendezések, felszerelések összessége, - különösen a bejáró, út, parkoló, büfé, vizesblokk, körasztalok, székek, pult, italpult, vendéglátást előkészítő helyiség, mellékhelyiség, zenés-táncos szolgáltatást biztosító színpad, stb.- elhelyezésére szolgáló, a közterület-használati díj megállapításának alapját képező négyzetméterben megállapított területek. 10. Jogellenes közterület használat: közterület engedély nélküli, vagy engedélytől eltérő használata.*1 11. Tiltott közterület használat: olyan jogellenes használat, melyre e rendelet 11. alapján engedély nem adható. *2 12. Zöldfelület: biológiailag aktív növényzettel borított terület, ahol a termőtalaj és az eredeti altalaj, illetve a talajképző kőzet között nincs egyéb más réteg. (pl. körforgalom növényzete, magánház kertje vagy iskolaudvar, úttest és járda közötti burkolatlan felület stb.) *3 13. Zöldterület: az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) sz. kormányrendeletben meghatározott, állandóan növényzettel fedett közterület, amely a település klimatikus viszonyainak megőrzését, javítását, ökológiai rendszerének védelmét, vagy a pihenést és testedzést szolgálja. (pl. közpark, közkert, strand). *4 14. Vendéglátóipari terasz: közterületen kijelölt, a vendéglátóegységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér vagy közterületen szintkiegyenlítő szerkezet (dobogó) ráhelyezésével kialakított vendéglátó egységhez kapcsolt szabadtéri fogyasztótér. Hatásköri szabályok 4. *5 (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterület rendeltetésétől eltérő használatának kérdésében (a továbbiakban: közterület-használati hozzájárulás) a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság dönt. (2) A Képviselő-testület átruházott hatáskörében a Polgármester dönt *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (4) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (5) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 2. (6) bekezdése *5 Módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (4) bekezdése és a 34/2014. (XII. 22.) rendelet 16. -a 3

4 a) utcabútor, figyelmeztető, megállító- és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő, videó- és ledfal berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához kapcsolódó közterület használat kérdésében, b) 3 hónap időtartamot meg nem haladó építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, iroda- és törmelék tároló konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, építőmunkával kapcsolatos szerelési célból elhelyezett daru, valamint az építőanyag szállítás, deponálás közterület foglalásához kapcsolódó közterület használat kérdésében, c) alkalmi- és mozgóárusításhoz, ünnepek előtti egyedi árusításhoz, fenyőfa árusításhoz, szórólap osztásához, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz és utcazenéléshez kapcsolódó közterület használat kérdésében, d) települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó időtartamra közterületre történő kihelyezéséhez kapcsolódó közterület használat kérdésében és e) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű tömegközlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez kapcsolódó közterület használat kérdésében. (3) E rendeletben meg nem nevezett és nem tiltott 500 négyzetmétert meghaladó közterület használati mód engedélyezésekor, továbbá az állami, fővárosi, kerületi vagy európai uniós pályázat alapján megvalósuló beruházásokhoz szükséges közterület használati ügyekben a Képviselő-testület Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága egyedi döntést hoz és egyedi díjszabást határoz meg a 15. (9) bekezdés szerint.*4 II. Fejezet Eljárási szabályok 5. Közterület használati eljárás során alkalmazandó jogszabályok (1) A közterület használattal kapcsolatos hatósági eljárásban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Önkormányzati hatósági ügyekben a döntéshozatalt megelőző elsőfokú és másodfokú közigazgatási hatósági eljárás során a nem érdemi döntés meghozatalára irányuló végzések meghozatala a jegyző hatáskörébe tartozik.*5 6. A közterület használati kérelem benyújtására kötelezettek köre, a használó jogai és kötelezettségei *1 (1) A közterület-használatra irányuló kérelmet a közterület tényleges használójának kell benyújtania.*2 (2) Az (1) bekezdés vonatkozásában a közterület használója: *3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (2) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (3) bekezdése *4 Módosította a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 1. -a *5 Módosította a 8/2015. (III.03.) rendelet 3. -a 4

5 a) pavilon: pavilon tulajdonosa b) nyílt szerkezetű pultról való árusítás: a pult tulajdonosa c) alkalmi árusítás: az árusítást végző d) mozgóárusítás: áru tulajdonosa, ha eltér az árusítást végző személytől, akkor az árusítást végző e) mozgóbolt: a gépjármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója f) ünnepek előtti árusítás: áru tulajdonosa, ha eltér az árusítást végzőtől, akkor az árusítást végző g) közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett jármű: a gépjármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója h) vendéglátó ipari terasz: a terasz tulajdonosa (létesítője, vagy igazolható tulajdonosa) i) rendezvény: a rendezvényszervező j) automata gép: tulajdonos k) árubemutatás: áru tulajdonosa l) göngyölegtárolás: göngyöleg tulajdonosa m) fogyasztópult: pult tulajdonosa n) üzleti védőtető: védőtető létesítője, vagy igazolható tulajdonosa. a) cég-címtábla, cégérszerű reklámtábla, cégér: akire nézve információt tartalmaz b) reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek: akire nézve a reklám információt tartalmaz. a) hőlég-ballon felállítása: hőlég-ballon tulajdonosa b) tűzijáték: szervező. 4. Építési-munkálatoknál: építtető. 5. a) közlekedésben való részvétel feltételivel nem rendelkező jármű tárolása: jármű tulajdonosa, amennyiben eltér a tulajdonostól a jármű üzembentartója b) építmény közterületbe nyúló része: építmény tulajdonosa. (3) Az egy évet meghaladó közterület-használat esetében amennyiben a közterülethasználónak a hozzájárulás lejártát követően is szándékában áll igénybe venni a hozzájárulással érintett közterületet, úgy a közterület-használatát a jogerős hatósági döntésben megállapított időtartam lejártát megelőzően kell kérelmeznie. *1 (4) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az e rendelet 3. számú mellékletében szereplő nyomtatványon kell benyújtani, a kérelemnek tartalmaznia kell az e mellékletben felsoroltakat. *2 (5) A közterületet rendeltetésétől eltérő célra használni, a használatot megkezdeni jogerős hatósági engedély alapján lehet. *3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (4) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (5) bekezdése *3 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (6) bekezdése 5

6 (6) A közterület használatának ellenőrzésére hatósági szemle során a Ket. irányadó szabályai alapján az arra hatáskörrel rendelkező személy jogosult. *1 (7) Nem adható közterület használati hozzájárulás azon kérelmező részére, akinek (amelynek) korábbi közterület-használati engedélyből származó, lejárt teljesítési határidejű közterülethasználati díj tartozása vagy az önkormányzat felé adótartozása áll fenn, a lejárt esedékességű tartozás megfizetéséig. *2 7. *7 8. *7 9. Engedélyköteles közterület használatok Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni: a) közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátóipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert), b) hirdető-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben 10 cm-t meghaladóan benyúlik a közterületbe. Bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához, utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videófal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,*3 c) pavilon létesítéséhez (az e rendelet 11. -ban meghatározottak figyelembe vételével), fennmaradásához, illetve árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgóbolt közterület használatához, 5 m2-t meg nem haladó nyílt szerkezetű pultról történő árusításhoz-szolgáltatás nyújtásához, göngyölegtároláshoz, *4 d) közlekedési szolgáltatással kapcsolatos megállóhelyeken létesített fülke és várakozóhelyiség, üzemanyagtöltő állomás, üzemanyag-egységárat jelző berendezés és iparvágány létesítéséhez, fennmaradásához, e) a köztisztasággal kapcsolatos építmények és berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai, f) totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (különösen: pénzváltó, italautomata, BKV-jegy, telefonkártya, bankautomata) felállításához, fennmaradásához, g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához, építőmunkával kapcsolatos szerelési célból elhelyezett daru, valamint az építőanyag szállítás, deponálás közterület foglalásához,*5 h) h) alkalmi és mozgóárusításhoz, szórólap osztásához, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz és utcazenéléshez,*6 *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (7) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 3. (8) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (1) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (2) bekezdése *5 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (3) bekezdése *6 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (4) bekezdése 6

7 *7 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése i) sport-, kulturális és családi eseményekkel kapcsolatos rendezvények, kiállítások, vásárok, piacok (a továbbiakban együtt: rendezvények) megtartásához szükséges közterületi helyszín használatához, valamint mutatványos tevékenység folytatásához, továbbá az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, j) fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, k) települési szilárdhulladék-gyűjtő konténer 24 órát meghaladó időtartamra közterületre történő kihelyezéséhez, *1 l) *4 m) a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 7. -ában foglalt esetben, n) *4 o) *4 p) *4 q) a közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett járművekre*2 r) helikopter, hőlégballon alkalmi tartózkodására (pl. bemutató, felszállóhely stb.), s) *4 t) *4 u) *4 v) zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező legfeljebb 5 m² közterületet foglaló kirakodott árusításához,*3 w) a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű tömegközlekedés által nem használt mellékútvonalon történő, 10 napot meghaladó, de legfeljebb 90 napig tartó elhelyezéséhez, x) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 12. (2) bekezdésében meghatározottak szerinti tevékenység végzéséhez. 10. A hozzájárulás nélkül végezhető közterület igénybevételek (1) Nem kell közterület-használati hozzájárulás: a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos munkák elvégzéséhez, b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez, c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez, d) előtető, védőtető, ernyőszerkezet üzlethomlokzat, kirakatszekrény elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be, és ha annak közterülettel érintkező felülete a 2 négyzetmétert nem haladja meg, és ezek kizárólag az adott üzlethelyiségben folytatott tevékenységhez kapcsolódnak, e) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez, *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (5) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (6) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 4. (7) bekezdése 7

8 *4 Hatályon kívül helyezte a39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése f) futóversenyek útvonalának kijelöléséhez és biztosításához, g) közparkban tartott rendezvények kapcsán a résztvevők által használt zöldterületek, kivéve az elkerített területek igénybevételéhez. h) politikai rendezvényekhez, kivéve a kereskedelmi, vendéglátó és reklám tevékenység végzését, i) lomtalanítási munkálatok elvégzéséhez, j) a Fővárosi Állatkert területére vagy területéről történő állatszállításhoz, függetlenül a szükséges mértékű közterület nagyságától, k) olyan gazdasági társaság közterület-használatához, amelyben az önkormányzat tagsági jogviszonnyal rendelkezik, l) közigazgatási hatóság hivatalos hirdetményének elhelyezéséhez, továbbá az önkormányzat által létesített lakossági ingyenes hirdetőtáblára hirdetések elhelyezéséhez, m) ételosztáshoz szükséges építmények, berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához, n) az önkormányzat vagy szervei, illetőleg az önkormányzat által fenntartott intézmények által szervezett rendezvénnyel kapcsolatos közterület-használatokhoz.*1 (2) Az (1) bekezdés a)-c) valamint f)-g) és n) pontjában meghatározott közterület igénybevételét a közterület használója köteles a tevékenység megkezdése előtt 24 órával, - legkésőbb azonban a közterület igénybevételének megkezdésekor- bejelenteni a Polgármesternek.*2 11. Közterület-használati hozzájárulást kizáró esetek (tiltott közterület használat) (1) Nem adható közterület-használati hozzájárulás: 1. pavilonok létesítéséhez, kivéve Budapest-Zugló Képviselő-testületének Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának (ZKVSZ), valamint Zugló Kerületi Szabályozási Tervének (ZKSZT) elfogadásáról szóló 19/2003.(VII. 08.) sz. rendeletben meghatározott közterületi helyszínekre, valamint 5 m²-t meghaladó nagyságú nyílt szerkezetű pultokra,* m 2 felületet meghaladó hirdető-berendezés létesítésére, fennmaradására, 3. tömegközlekedési járművek megállóiba, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, vagy az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja, 4. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná, 5. a BVKSZ 2. számú mellékletében felsorolt területeken göngyöleg és áru szállítására 8 és 18 óra közötti időpontra, 6. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott levő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat, 7. a közút és a járda felületén hirdető-berendezés (ideértve a politikai reklámot is) elhelyezése céljából, 8. a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet ide vonatkozó rendelkezése alapján a közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához, közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,*4 *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 5. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 5. (2) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (1) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (2) bekezdése 8

9 9. olyan tevékenység gyakorlására, amely a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné, 10. Az Ör. 2. számú mellékletében jelzett területeken tiltott közterület használathoz,*1 11. jármű javítására,*2 12. parkoló létesítéséhez, fennmaradásához,*3 13. a zöldfelületként kialakított területre, vásárok, rendezvények, időszakos jelleggel működő vendéglátó-ipari terasz és indokolt beruházások kivételével, 14. *8 15. nem önjáró, kereskedelmi tevékenységre átalakított lakókocsiból és utánfutóból történő árusításra, 16. gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló közterületre, ha a parkolási lehetőséget korlátozza, csökkenti vagy akadályozza, 17. osztott pályás utak középső területére, 18. hirdető-berendezések esetében: a) csomóponti terelőszigetekre, b) országos vagy helyi védelemben részesített építményeken, c) védendő területen hirdető-berendezés közterületi elhelyezésére, d) közút - vasúti szintbeli kereszteződés esetén a vasúti átjárót előjelző háromsávos táblákon belüli szakaszon, ezek hiányában a vasúti vágány tengelyétől mért méteres szakaszokon belül, e) ha az a közúti közlekedésről szóló évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 12. (3) bekezdésével ellentétes,*4 19. *8 20. belső vendégtérrel nem rendelkező és szeszesitalt forgalmazó vendéglátó-ipari egységekre, valamint ezek előtti terasz létesítésére, 21. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 5. -ának (1) bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való tárolásához, 22. zöldség és gyümölcs üzlethelyiséghez kapcsolódó, annak homlokzatával érintkező közterületen történő kirakodott árusításához, amennyiben a használt közterület nagysága az 5 m²-t meghaladja,*5 23. használtcikk-piac tartásához,*6 24. *8 25. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező jármű főútvonalon vagy tömegközlekedés által használt mellékútvonalon történő elhelyezéséhez. 26. a rendelet hatálya alá tartozó közterületeken állatforgalmazási tevékenységhez, 27. *9 28. olyan közterületek ideiglenes jellegű használatának engedélyezéséhez, mely közterületet annak tulajdonosa - közérdekre hivatkozással- egyéb céllal kíván hasznosítani, használni.*7 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (4) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (5) bekezdése *4 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (6) bekezdése *5 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (7) bekezdése *6 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (8) bekezdése *7 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (9) bekezdése *8 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése *9 Hatályon kívül helyezte a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 6. (2) bekezdése 9

10 (2) Amennyiben az érintett közterületre annak használója 1 évet meghaladó érvényes közterület-használati hozzájárulással rendelkezik, úgy az eljáró hatóság a használati hozzájárulás lejártát megelőző 6 hónappal korábban írásban értesíti a használót arról, hogy a tulajdonos a közterületet egyéb célra kívánja hasznosítani, használni.*1 (3) Az (1) bekezdés 28. pontjában szabályozott rendelkezés alapján a közterület-használati engedély lejárát követően a (2) bekezdésben előírt tájékoztatás betartása mellett- a használó által előterjesztett újabb kérelmet az eljáró szerv elutasítja.*2 12. *3 13. Közterület használati hozzájárulás kötelező tartalmi elemei (1) A hozzájárulásnak tartalmaznia kell: a) jogosult nevét és lakóhelyének, illetve székhelyének, telephelyének címét, b) a tulajdonos hozzájárulását, c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás érvényes, d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását, e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes, f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét, g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét, h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevők nevét és lakcímét, i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást, j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási és tisztántartási kötelezettség előírását, k) a közterület-használati hozzájárulás átengedésének tilalmát annak rögzítésével, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a jogosult részére szól, azonban lehetősége van a közterület-használathoz közreműködőket igénybe venni, de a közterület-használat joga tovább nem ruházható, l) annak előírását, hogy a használó köteles a közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát és a közterület-használati díj időszerű befizetését igazoló okiratot a közterület-használat helyszínén tartani, *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (10) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 6. (11) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 10

11 m) annak előírását, hogy utcai árusítás céljára szolgáló közterület-használati hozzájárulás esetében a használó köteles nevét, és a hozzájárulás számát, keltét minden árusítóhelyen jól láthatóan feltüntetni, n) a közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során figyelembe kell venni a Fővárosi Szabályozási Kerettervet (FSZKT 46/1998. (X.15.) Főv. Kgy rendelet) a Budapesti Városrendezési és Építési Keretszabályzatot (BVKSZ 47/1988 (X.15.) Főv. Kgy. rendelet) Zugló Kerületi Szabályozási Tervét (ZKSZT), valamint Zugló Városrendezési és Építési Szabályzatát (ZKVSZ), a városképi, városrendezési, műemlékvédelmi, közlekedési, környezetvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat is, ezen tényezők vizsgálatára történő utalás a hozzájárulás kötelező tartalmi eleme, o) annak előírását, hogy a közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb hatósági, illetve szakhatósági engedélyek (pl. népegészségügyi, kereskedelmi, zajvédelmi stb.) beszerzését és csak ezekkel együtt érvényes.*1 p) A közterület használati engedély jogosultja köteles az igénybevett területet és környezetét tisztán tartani, a közegészségügyi feltételeket betartani, a keletkezett hulladék elszállításáról gondoskodni, a terület tisztántartására vonatkozóan kötött szerződést az ellenőrzésre jogosult hatóságnak bemutatni. A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát, illetve annak hiteles másolatát a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni. A használónak a közterületet úgy kell használnia, hogy ne zavarja sem a közterület más részeinek, sem pedig a szomszédos ingatlanoknak a rendeltetésszerű használatát. A közterület használati hozzájárulás alapján a közterületet a jogosult valamint a 13. (1) bekezdés k) pontjában felsoroltak használhatják. A közterület-használati hozzájárulás harmadik személy részére át nem engedhető, az kizárólag a használó részére szól, azonban ez nem korlátozza azon jogát, hogy a közterület-használathoz közreműködőket vegyen igénybe.*2 (2) A közterület-használati hozzájárulásról szóló hatósági döntést közölni kell: a) a kérelmezővel, b) a Polgármesteri Hivatal pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátó szervével c) közterületen végzett kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy élelmiszer árusítására irányuló tevékenység esetén a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi és iparkereskedelmi feladatait ellátó szervével d) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével, (3) A rendezvények tartására irányuló kérelmek esetén a közterület-használati hozzájárulással kapcsolatos hatósági döntésről értesíteni kell a Budapesti Rendőr-főkapitányságot. (4) A közterület-használati hozzájárulás elutasításáról szóló döntést közölni kell: a) a kérelmezővel, b) Budapest Főváros Közterület-felügyeletével c) közterületen végzett kereskedelmi, vendéglátó-ipari, vagy élelmiszer árusítására irányuló tevékenység esetén a Polgármesteri Hivatal kereskedelmi és iparkereskedelmi feladatait ellátó szervével *1 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 7. (1) bekezdése *2 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 7. (2) bekezdése 11

12 14. A közterület használati díjra vonatkozó általános rendelkezések (1) A közterület használat jogosultja közterület-használati díjat köteles fizetni. (2) A közterület-használati díjakat a közterület kategóriába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.*1 15. A közterület-használati díj megállapítása (1) Amennyiben adott közterületi helyszín két vagy több közterületi övezetbe is besorolható, akkor a 2. sz. mellékletben feltüntetett, magasabb övezeti besorolás díjtételét kell alkalmazni és előírni. (2) A közterület használati díj megállapításánál figyelembe kell venni mindazon terület nagyságát, amely a használó ténylegesen igénybe vesz a közterületből.*2 (3) A közterület használat díjának alapja az épület-építmény alapterületén túlnyúló szerkezet, födém merőleges vetülete szerint kerül megállapításra. *3 (4) *5 (5) A tényleges használat mértékét a közterület-használati hozzájárulásban rögzíteni kell. (6) A ténylegesen használt közterület nagyságának számításakor minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít. (7) Ha a közterület-használati díj havidíjként kerül megállapításra, minden megkezdett hónapra 1 havi díj fizetendő. (8) Amennyiben a közterületi árubemutatás és tárolás védőtető-előtető alatt valósul meg, az árubemutatás szerinti közterület használati díjat kell használni.*4 (9) A 4. (3) bekezdésében meghatározott 500 négyzetmétert meghaladó, e rendeletben meg nem nevezett és nem tiltott közterület használat esetében a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság egyedi döntése során figyelembe veszi a közterület elhelyezkedését, övezeti besorolását, infrastruktúráját, a tervezett közterület használati tevékenység jellegét. Az egyedi közterület-használati díj megállapítása során a közterület-használat céljának és övezeti besorolásának megfelelő és a 2. számú melléklet V. 3. pontjában meghatározott, 500 négyzetmétert meg nem haladó díjtételek mértékének alapul vételével dönt a Tulajdonosi Bizottság, oly módon, hogy a felfelé történő eltérítés maximum 50 százalék lehet. *6 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 8. -a *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (2) bekezdése *4 Hatályba léptette a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 9. (3) bekezdése *5 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 12

13 *6 Hatályba léptette a 45/2013. (XI. 27.) rendelet 2. -a, módosította a 27/2014. (XI. 14.) rendelet 96. (4) bekezdése 16. Mentesség a közterület-használati díjfizetési kötelezettség alól (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni: a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért, berendezésekért, b) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért. c) a fülke nélküli távbeszélő készülék, postai levélszekrény elhelyezésével kapcsolatos közterület-használatért, d) a taxi-szolgáltatás céljára kijelölt állomáshelyekért, e) jogszabályban meghatározott bármilyen szintű műemléki védelem alatt álló épület felújítási munkáival kapcsolatos közterület-használatért (a tulajdonviszonyoktól függetlenül), f) az 50%-nál nagyobb arányban kerületi, illetve fővárosi önkormányzati vagy állami tulajdonban levő épületek felújításával vagy kerületi, illetve fővárosi önkormányzati, illetőleg állami beruházásban megvalósuló épületek építésével kapcsolatos közterülethasználatért, g) *3 h) a pavilon előtetői merőleges vetülete alatti közterület használat, ha azt a pavilon használója nem veszi igénybe, i) szelektív hulladékgyűjtő sziget elhelyezéséért, j) A Magyar Állam, a fővárosi, illetőleg a kerületi önkormányzat tulajdonában álló intézmény, gazdasági társaság által használt, feladatai ellátásához szükséges ingatlannal határos közterület közcélú használata után. k) Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az építészeti örökség helyi védelméről szóló 48/2011. (XI.23.) önkormányzati rendelet mellékleteinek hatálya alá tartozó épületekkel kapcsolatos karbantartási, felújítási és építési munkálataihoz szükséges közterület-használat után. 2) Nem terjed ki a mentesség a közforgalmú közlekedési vállalatok közterületen elhelyezett állomáshelyein, fedett várakozóhelyein és jegypénztáraiban lévő árusító és vendéglátó-ipari helyiségek, teraszok által elfoglalt területekre.*1 (3) *3 (4) *3 17. *2 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 10. (1) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 11. -a, hatályon kívül helyezte a 45/2013. (XI.27.) 6. (2) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39./2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 13

14 18. *1 A közterület-használati díj megfizetésének módja (1) A közterület használati díjat a közterület-használati hozzájárulás Hatóság általi közlését követően kell használónak megfizetnie, a döntés jogerőre emelkedését követően, havonta, a kiállított számla kézhezvételét követő nyolc napon belül. A díj megfizetését az Önkormányzat által kiadott készpénz-átutalási megbízással, vagy az Önkormányzat számlájára történő átutalással kell teljesíteni. (2) Késedelmes fizetés esetén a használó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni. 19. A közterület használat megszűnése, a közterület használati hozzájárulás visszavonása (1) A közterület használat megszűnik: a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével, b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével, c) a jogosult halálával, vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén jogutód nélküli megszűnésével. d) ha a jogosult bejelenti a tulajdonos önkormányzatnak, hogy a közterület használatával érdekkörében felmerült méltányolható okból felhagy. e) ha használatba adott közterület tulajdonjoga vagy a használt közterület közterületi besorolása ingatlan-nyilvántartási bejegyzéssel megszűnik (2) Vissza kell vonni a közterület használati hozzájárulást: a) ha a területre üzemzavar elhárítás miatt, vagy fontos közérdekből szükség van, b) ha a közterület használatára a hozzájárulástól eltérő módon, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben kerül sor és a jogosulatlan használat megszüntetésére a hatóság felhívása ellenére sem kerül sor,*2 c) ha a közterületen folytatott tevékenységre jogosító okirat érvénye megszűnik, vagy a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszíti, d) ha a jogosult díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem megfelelő módon teljesíti és annak az erre irányuló felszólítás kézhezvételétől számított 15 naptári napon belül sem tesz eleget, e) a közterületet nem a hozzájárulásban meghatározott használó, vagy a tevékenységben közreműködőként elismert személy használja,*3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 12. (1) (2) bekezdése és a 45./2013. (XI. 27.) rendelet 5. -a *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (2) bekezdése 14

15 (3) Vissza lehet vonni a közterület használati hozzájárulást, ha a hozzájárulásban, vagy a közterület használatára, illetve az ezzel kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályban foglaltak megsértésére nem a (2) bekezdés b) - e) pontjaiban meghatározott módon kerül sor. (4) A közterület használati hozzájárulás visszavonásakor, a közterület-használat megszűnésekor rendelkezni kell az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére is figyelemmel a már megfizetett közterület használati díj időarányos részének visszafizetéséről. (5) Fontos közérdekből a közterület használati engedély visszavonása, a közterület használat szünetelése rendelhető el. A közterület használat szünetelésének idejére, vagy a visszavonásakor az engedélyezett időtartamból fennmaradó, és már befizetett közterület használati díj időarányos részét vissza kell fizetni. A közterület használat szünetelésének ideje nem számít bele a közterület-használat időtartamába, és nem lehet hosszabb, mint a hozzájárulás lejártáig még hátralevő idő.*1 (6) A közterület használati hozzájárulás visszavonásáról, a közterület használatának szüneteléséről a közterület-használati hozzájárulásról szóló döntést meghozó dönt. (7) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik vagy szünetel a használó kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotát különösen annak tisztaságát haladéktalanul helyreállítani. A használó a helyreállítást úgy köteles elvégezni, hogy a helyreállítást követően a közterület ne legyen élet-és balesetveszélyes. Amennyiben a használó a közterület eredeti állapotba történő helyreállítási kötelezettségét nem teljesíti, úgy az önkormányzat a használó helyett, annak költségére és veszélyére a helyreállítási munkálatokat elvégeztetheti. 20. A közterület hozzájárulástól eltérő használatának jogkövetkezményei (1) Aki közterület jogosulatlan használatát valósítja meg, így különösen e rendeletben tiltott területen, vagy tevékenységgel, hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulástól eltérő módon, hozzájárulásban rögzített céltól, vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó alapterületben használ, köteles a közterület-használatot megszüntetni, továbbá kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére és veszélyére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó kötelezettségének a marasztaló döntésében foglalt határidőn belül nem tesz eleget.*2 (2) Az eredeti állapot helyreállításának napjáig a közterület használó köteles e rendelet 14. alapján megállapított közterület használati díj tízszeresét megfizetni. Amennyiben a jogosulatlan közterület használat olyan magatartással valósul meg, melyre a díjtáblázat nem tartalmaz díjtételt, az alapdíj jelen rendelet 2. sz. melléklet V. Egyebek kategória 3. pontja szerinti díjtétel függetlenül a használt terület nagyságától.*3 *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 13. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (1) bekezdése *3 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (2) bekezdése 15

16 (3) Az eredeti állapot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállítható, ha a jogellenes közterület-használó személye nem állapítható meg, vagy ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Amennyiben a jogosulatlan közterület-használó személye ismertté válik, az eredeti állapot helyreállításának költségeit az ismertté vált jogosulatlan közterület-használó köteles viselni. Ha a közterület-használó személye nem állapítható meg, akkor a Hatóság viseli a helyreállítás költségeit. (4) *3 (5) Az a használó, aki érvényes hatósági engedélyében meghatározott határidő lejártát megelőzően közterület-használatra irányuló újabb kérelmet nem nyújtott be, és a közterületet a jogerős hatósági határozatba foglalt időtartam lejártát követően is szakadatlanul használja, azzal szemben a döntéshozó a kérelem benyújtásának napjáig - jogellenes használat jogcíména rendes díj kétszeresének megfelelő közterület-használati díjat állapít meg. *1 21. A hatóságok közötti együttműködési kötelezettség; a hatóság értesítési kötelezettsége (1) Az önkormányzat tulajdonában álló közterülettel kapcsolatban jogszabályi felhatalmazás alapján feladatot ellátó, vagy a használóval hatósági jogviszonyban álló érintett társhatóságok együttműködni kötelesek. Az egymás közötti együttműködési (értesítési és jelzési) kötelezettségnek kötelesek eleget tenni.*2 III. fejezet Záró rendelkezések 22. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően indult eljárások során, valamint március 08. napját követően érkezett, el nem bírált kérelmek tekintetében kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest-Zugló önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 1/2010.(II.1.) számú rendelete hatályát veszti. *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 14. (3) bekezdése *2 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 15. (1) bekezdése *3 Hatályon kívül helyezte a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 19. (2) bekezdése 16

17 (4) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja. dr. Papcsák Ferenc polgármester dr. Papp Csilla jegyző 17

18 A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IV.29.) számú rendelet 1. sz. melléklete *1 Zugló közterületi övezeti besorolása I. Védendő terület: - A Gundel Károly út és az Állatkerti körút (hrsz: 29732/2). II. Kiemelt csomópontok: - Örs vezér tere (hrsz: 31919/4, 31919/2, 39217/1, 39221/96) - Bosnyák tér (hrsz: 31262/4, 31265, 31262/1, 31263) III. Kiemelt útvonalak mentén, a közterületi telekhatártól számított 10 méteren belül elhelyezkedő közterületek. Kiemelt útvonalak: - Hungária körút - Kerepesi út - Nagy Lajos király útja - Fogarasi út - Csömöri út - Thököly út IV. Egyéb területek (főútvonalak, lakótelepek, egyéb területek): - Az I.-III. pontok alá nem tartozó közterületek. *1 Módosította a 39/2013. (IX. 16.) rendelet 16. -a 18

19 A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről szóló 16/2013.(IV.29.) számú rendelet 2. sz. melléklete *1 Közterület-használati díjtételek (az Áfa összegét nem tartalmazzák) Díjtétel jele Közterület-használat célja I. Kereskedelmi, szolgáltató és vállalkozási tevékenység Övezeti besorolás 1. Pavilon Nyílt szerkezetű pultról való árusítás, szolgáltatás Árusítás (alkalmi, mozgó, mozgóbolt és egyéb) Ünnepek előtti egyedi árusítás (karácsony, húsvét, szilveszter stb.) Közterületen szolgáltató tevékenységgel üzemeltetett járművekre Vendéglátó ipari terasz 7. Rendezvények díja 8. Automata gépek (pénzváltó, bankjegykiadó, üdítőárusító, telefonfülkék stb. A földfelszín feletti elektromos távközlési berendezések kivételével.) I. II. III. IV. Védendő terület Tiltott* Ft/ Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ Kiemelt csomópontok Ft/ Tiltott Ft/ Tiltott Ft/ m 2 /nap Tiltott Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Kiemelt útvonal Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Egyéb területek Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ Ft/ 7500Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/m2/nap Ft/ 9. Árubemutatás Tiltott Ft/ 10. Göngyölegtárolás Tiltott Ft/ m 2 /nap 11. Fogyasztópult Tiltott Ft/ 12. Önkormányzati tulajdonú elárusítópult bérleti díja Ft/ Tiltott Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ Ft/ Ft/ m 2 /nap 3750Ft/ Ft/ m 2 /nap Ft/ m 2 /nap tiltott Ft/hó/db Ft/hó/db Ft/hó/db 19

20 13. Üzleti védőtető (előtető),ernyőszerkezet 1500 Ft/m2/hó 1000 Ft/m2/hó 1000Ft/m2/hó 1500 Ft/m2/hó 14. Helyi közösségi közlekedési szolgáltató tulajdonában álló, a helyi közösségi közlekedéshez kapcsolódó feladatok ellátását szolgáló épületek Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Ft/m2/hó Díj téte l jele Közterület-használat célja 1. Cég- és címtábla, cégérszerű reklámtábla, cégér 2. Reklámberendezéshez nem kötődő reklámozási lehetőségek II. Hirdető-berendezések Övezeti besorolás I. II-III. IV. Védendő terület Kiemelt csomópont és útvonal Egyéb területek 5000 Ft/ 4000 Ft/ 3600 Ft/ 5000 Ft/ m2/nap 4000 Ft/ m2/nap 3000 Ft/ m2/nap Díj tétel jele Közterület-használat célja III. Szórakoztató tevékenységek Övezeti besorolás 1. Hőlég-ballon felállítása 8000 Ft/ db/nap 2. Tűzijáték Ft/ m 2 /nap I. II-III. IV. Védendő Kiemelt Egyéb területek terület csomópont és útvonal 8000 Ft/ db/nap Ft/ m 2 /nap 8000 Ft/ db/nap Ft/ m 2 /nap Díj tétel jele Közterület-használat célja IV. Építkezéssel, szereléssel kapcsolatos munkálatok Övezeti besorolás I. II-III. IV. Kiemelt csomó- Védendő terület Egyéb területek 20

2. Értelmező rendelkezések

2. Értelmező rendelkezések Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (IV. 25.) rendelete a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában álló közterületek használatáról és rendjéről Budapest Főváros VI. kerület

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2012.(V.22.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek

Részletesebben

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések

Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról. Általános rendelkezések Jánossomorja Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (V. 27.) számú rendelete a közterületek használatáról Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je J(: l,, l "t. t,...i_::_l_. szamu e o erjesz es Előterjesztés a Képviselő-testület részére a közterület-használatról szóló önkormányzati rendelet

Részletesebben

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

A szabályozás célja ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2013. (XII. 12.) önkormányzati rendelete Rákosmente Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben

Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának 7/2005. (VI.06.) rendelete a közterületek használatáról a módosításokkal egységes szerkezetben Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete a közterületek használatának szabályairól Letenye Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 30/2004. (VII. 1.) 1 RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS RENDJÉRŐL A 14/2005. (III. 23.) 2, A 45/2005. (X. 28.)

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 57/1999. (XII.23.) Kgy rendelete a közterület-használat rendjéről (Egységes szerkezetbe foglaltan) Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya

DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL 1.. A rendelet hatálya DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/2008. (VII. 03.) rendelete A KÖZTERÜLETEK HASZNÁLATÁRÓL ÉS A HASZNÁLATI DÍJAK MÉRTÉKÉTŐL A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.. /1/ bek. alapján Dunaegyháza

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1. I. fejezet Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2004. (XII.03.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról. 1. Általános rendelkezések Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (VIII. 30.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY

A RENDELET HATÁLYA A KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI ENGEDÉLY Mórahalom város Önkormányzata Képviselőtestületének 15/1994. (VI.3.) önkormányzati rendelete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról * Mórahalom város Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013.(IX.30.) önkormányzati rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő célú használatának szabályairól Seregélyes Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT. 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E. A közterület rendjéről és használatáról EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 32/2002. (XII. 17.) számú R E N D E L E T E A közterület rendjéről és használatáról /Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva./ Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete

Pécel Város Önkormányzatának. 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete Pécel Város Önkormányzatának 14/2008. (VI. 5.) számú rendelete a település rendjéről EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2014. február 20. napjától hatályos állapot Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (10.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. /1/

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. május 22 7. szám R E N D E L E T E K 20/2014 (V.23.) önk. rendelet az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásról szóló 6/2012. (II.

Részletesebben

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgy lése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetést l eltér használatáról I. 1 Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 14/2009 (III. 27.) rendelete a közterületek rendeltetéstől eltérő használatáról módosította 23/2012. (V. 24.) ö. rendelet módosította /2012. (VIII. 31.)

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2000. (09. 11.) sz. rendelete a közterület használatáról Törökbálint Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 1990. évi LXV.

Részletesebben

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének. 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzata Képviselőtestületületének 13/2009. (XII.17.) r e n d e l e t e a közterületek használatáról Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Általános és értelmező rendelkezések

Általános és értelmező rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 24/2009. (IX.30.) önkormányzati rendelete a közterület használatának szabályairól és a közterületen történő szeszes ital fogyasztás tilalmáról Általános és

Részletesebben

*Általános rendelkezések

*Általános rendelkezések Vác Város Önkormányzat 22/1994. /VI.13./ rendelete a közterületek használatáról /Az időközi módosításokkal egyéges szerkezetben/ Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL

SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL SÁVOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2006. (III. 30.) R E N D E L E T E A KÖZTERÜLETEK RENDELTETÉSTŐL ELTÉRŐ CÉLÚ HASZNÁLATÁRÓL Hatályos: 2013. augusztus 29-től Sávoly Község Önkormányzatának

Részletesebben

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról

Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete. a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 12/2013. (VII. 5.) önkormányzati rendelete a közterület használatáról Gyulakeszi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1. a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 28/2010. (VII. 14. ) önkormányzati rendelete 1 a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról. 1. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2008. (X.15.) rendelete a közterületek használatáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete. a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (V. 29.) önkormányzati rendelete a közterületek használatáról Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól

Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2013. (VI.17.) rendelete a közterület-használatról és a használati díjairól Rimóc Község Önkormányzata Képviselőtestülete az épített környezet alakításáról

Részletesebben